ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 207

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. rugpjūčio 10d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. rugpjūčio 3 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1300/2005, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 27/2005 nuostatas dėl Atlanto strimelių, skumbrių, stauridžių, jūros liežuvių ir neteisėtoje žvejyboje dalyvaujančių laivų

1

 

 

2005 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

10

 

*

2005 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1302/2005, iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1060/2005 dėl nuolatiniu konkursu numatyto eksportui skirtų paprastųjų kviečių, saugomų Slovakijos intervencinės agentūros, kiekio

12

 

*

2005 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1303/2005, uždraudžiantis paprastųjų jūrų liežuvių žvejybą ICES II, IV zonose (Bendrijos vandenys) laivais, plaukiojančiais su Prancūzijos vėliava

13

 

*

2005 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1304/2005, uždraudžiantis žydrojo merlango žvejybą ICES Vb zonoje (Farerų salų vandenys) laivais, plaukiojančiais su Prancūzijos vėliava

15

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos sprendimas, dėl genetiškai modifikuoto kukurūzų produkto (Zea mays L., linija MON 863), kurio atsparumas lapgraužiui yra padidintas, pateikimo į rinką pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2950)  ( 1 )

17

 

*

Komisijos sprendimas 2005 m. rugpjūčio 8 d. iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/240/EB, leidžiantį taikyti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus Lenkijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2985)

20

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

10.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 207/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1300/2005

2005 m. rugpjūčio 3 d.

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 27/2005 nuostatas dėl Atlanto strimelių, skumbrių, stauridžių, jūros liežuvių ir neteisėtoje žvejyboje dalyvaujančių laivų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 20 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 27/2005 (2) 2005 metams nustato tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas, taikomas Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti sugavimo apribojimus.

(2)

Tarptautinė žvejybos Baltijos jūroje komisija (IBSFC) 2004 m. rugsėjį priėmė rekomendaciją 2004 metams 3 valdymo padalinyje 10 000 tonų padidinti Atlanto strimelių žvejybos galimybes, tokiu būdu suteikiant Suomijai papildomas 8 199 tonas Atlanto strimelių žvejybos galimybių. Ši rekomendacija nebuvo įtraukta į Bendrijos teisės aktus. Taigi Suomija 7 856 tonomis viršijo savo 2004 m. kvotą, nes papildomos tonos nebuvo skirtos. 2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 776/2005, pakeičiančiame tam tikras žuvų kvotas 2005 m. pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 847/96, nustatantį didžiausių leistinų sugauti kiekių ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (3), dėl per didelio sugauto kiekio Suomijos kvota 2005 metams buvo sumažinta 7 856 tonomis. Todėl Suomijos kvota Atlanto strimelėms 30–31 pakvadratyje turėtų būti padidinta 7 856 tonomis, nes kvota buvo sumažinta Bendrijos teisės aktuose neįgyvendinus IBSFC rekomendacijos. Šis pakeitimas nepadidins 2005 m. Suomijos sugautų Atlanto strimelių kiekio.

(3)

Didžiausi leistini sugauti kiekiai (DLSK), priimti skumbrei IIa (ne EB vandenyse), Vb (EB vandenyse), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV valdymo zonose, turėtų apimti Vb EB vandenis ir tarptautinius vandenis, siekiant išvengti deklaravimo iškraipymo. Todėl valdymo zoną reikėtų atitinkamai pakeisti.

(4)

Didžiausi leistini sugauti kiekiai, priimti stauridei Vb (ne EB vandenyse), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV valdymo zonose, turėtų apimti Vb EB vandenis ir tarptautinius vandenis, siekiant išvengti deklaravimo iškraipymo. Todėl valdymo zoną reikėtų atitinkamai pakeisti.

(5)

Atsižvelgiant į mokslinius patarimus, jūros liežuvių DLSK gali būti padidinti iki 900 tonų IIIa, IIIb, c, d valdymo zonose (EB vandenyse). DLSK turėtų būti atitinkamai padidinti.

(6)

Norint, kad Atlanto strimelės, skumbrės ir stauridės būtų sveriamos po jų atvežimo iš iškrovimo uosto, 2005 m. turėtų būti įgyvendintos papildomos priemonės.

(7)

Pagal 2005 m. Europos Komisijos ir Norvegijos konsultacijų išvadų susitarimus Šalys turi teisę sužvejoti 50 000 tonų jų atitinkamos Šiaurės jūros Atlanto strimelių kvotos kitos Šalies IVa ir IVb zonų vandenyse. Prireikus, šios kvotos gali būti padidintos iki 10 000 tonų. 2005 m. birželio 29 d. Norvegija paprašė tokio padidinimo. 2005 m. liepos 20 d. Bendrija tai pat paprašė kvotos padidinimo. Todėl reikėtų šiuos pakeitimus perkelti į Bendrijos teisės aktus.

(8)

2005 m. gegužę Šiaurės Rytų Atlanto žvejybos komisija (NEAFC) rekomendavo įtraukti tam tikrus laivus į laivų, patvirtintų vykdžius neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereguliuojamą žvejybą, sąrašą. 2004 m. vasarį buvo priimta rekomendacija dėl priemonių, taikytinų tokiems laivams. Turi būti užtikrintas tų rekomendacijų įgyvendinimas Bendrijos teisine tvarka.

(9)

Atsižvelgiant į dalyko skubumą, būtina taikyti išimtį šešių savaičių laikotarpiui, nurodytam Protokolo dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos Bendrijų steigimo sutarčių, I dalies 3 punkte.

(10)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 27/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 27/2005 IA, IB ir III priedai iš dalies keičiami remiantis šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. STRAW


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 12, 2005 1 14, p. 1.

(3)  OL L 130, 2005 5 24, p. 7.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 27/2005 priedai iš dalies keičiami taip:

1)

IA priede:

Įrašas, skirtas Atlanto strimelių rūšims pakvadračio 30–31 zonoje, pakeičiamas taip:

„Žuvų rūšys

:

Atlanto strimelės

Clupea harengus

Zona

:

30–31 pakvadračiai

HER/3D30.; HER/3D31

Suomija

60 327

 

Švedija

11 529

 

EB

71 856

 

DLSK

71 856

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas DLSK, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.“;

2)

IB priede:

a)

Įrašas, skirtas Atlanto strimelių rūšims IV zonoje į šiaurę nuo 53° 30′ šiaurės platumos, pakeičiamas taip:

„Žuvų rūšys

:

Atlanto strimelės (1)

Clupea harengus

Zona

:

IV į šiaurę nuo 53° 30′ šiaurės platumos

HER/4AB

Danija

95 211

 

Vokietija

57 215

 

Prancūzija

20 548

 

Nyderlandai

56 745

 

Švedija

5 443

 

Jungtinė Karalystė

70 395

 

EB

305 557

 

Norvegija

60 000 (2)

 

DLSK

535 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas DLSK, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.

Laikantis pirmiau minėtų kvotų, ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos

(HER/*04N-)

EB

60 000“;

b)

Įrašas, skirtas skumbrių rūšiai IIa (ne EB vandenyse), Vb (EB vandenyse), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV zonose, pakeičiamas taip:

„Žuvų rūšys

:

Skumbrės

Scomber scombrus

Zona

:

IIa (ne EB vandenys), Vb (EB vandenys ir tarptautiniai vandenys), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

MAC/2CX14-

Vokietija

13 845

 

Ispanija

20

 

Estija

115

 

Prancūzija

9 231

 

Airija

46 149

 

Latvija

85

 

Lietuva

85

 

Nyderlandai

20 190

 

Lenkija

844

 

Jungtinė Karalystė

126 913

 

EB

217 477

 

Norvegija

8 500 (3)

 

Farerų salos

3 322 (4)

 

DLSK

420 000 (5)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas DLSK, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.

Neviršijant pirmiau minėtų kvotų, tam tikrose zonose negalima sugauti daugiau nei toliau nurodytų kiekių ir tik laikotarpiais nuo sausio 1 d. iki vasario 15 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

 

IVa (EB vandenys) MAC/*04A-C

Vokietija

4 175

Ispanija

0

Prancūzija

2 784

Airija

13 918

Nyderlandai

6 089

Jungtinė Karalystė

38 274

EB

65 240

Norvegija

8 500

Farerų salos

1 002 ()

()  Į šiaurę nuo 59° šiaurės platumos (EB zona) nuo sausio 1 d. iki vasario 15 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.“;

c)

Įrašas, skirtas jūrų liežuvių rūšims IIIa, IIIb, c, d zonose (EB vandenys), pakeičiamas taip:

„Žuvų rūšys

:

Jūrų liežuviai

Solea solea

Zona

:

IIIa, IIIbcd (EB vandenys)

SOL/3A/BCD

Danija

755

 

Vokietija

44

 

Nyderlandai

73

 

Švedija

28

 

EB

900

 

DLSK

900

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas DLSK, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.“;

d)

Įrašas, skirtas stauridžių rūšiai Vb (EB vandenys), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV zonose, pakeičiamas taip:

„Žuvų rūšys

:

Stauridės

Trachurus spp.

Zona

:

Vb (EB vandenys ir tarptautiniai vandenys), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

JAX/578/14

Danija

12 088

 

Vokietija

9 662

 

Ispanija

13 195

 

Prancūzija

6 384

 

Airija

31 454

 

Nyderlandai

46 096

 

Portugalija

1 277

 

Jungtinė Karalystė

13 067

 

EB

133 223

 

Farerų salos

4 955 (7)  (8)

 

TAC

137 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas DLSK, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.

3)

III priede:

a)

9 punktas pakeičiamas taip:

„9.   Atlanto strimelių, skumbrių ir stauridžių iškrovimo ir svėrimo tvarka

9.1.   Taikymo sritis

9.1.1.

Ši tvarka taikoma didesniems nei 10 tonų Atlanto strimelių, skumbrių ir stauridžių arba jų mišinio iškrovimams Europos bendrijoje iš Bendrijos ir trečiųjų šalių laivų toliau nurodytuose rajonuose:

a)

jei tai yra Atlanto strimelės – ICES I, II, IV, VI ir VII parajoniuose ir IIIa ir Vb kvadratuose;

b)

jei tai yra skumbrės ir stauridės – ICES III, IV, VI ir VII parajoniuose bei IIa kvadrate.

9.2.   Patvirtintieji uostai

9.2.1.

9.1 punkte nurodyti iškrovimai galimi tik patvirtintuosiuose uostuose.

9.2.2.

Kiekviena atitinkama valstybė narė Komisijai perduoda patvirtintųjų uostų, kuriuose galima iškrauti Atlanto strimeles, skumbres ir staurides, sąrašo, pateikto 2004 m., pakeitimus bei tikrinimo ir priežiūros procedūrų tuose uostuose pakeitimus, įskaitant 9.1.1 punkte nurodytų kiekvieno iškrovimo žuvų rūšių ir išteklių kiekio registravimo ir ataskaitų teikimo sąlygas. Apie šiuos pakeitimus pranešama iki jų įsigaliojimo likus ne mažiau nei 15 dienų. Komisija šią informaciją ir trečiųjų šalių patvirtintuosius uostus perduoda visoms suinteresuotoms valstybėms narėms.

9.3.   Įplaukimas į uostą

9.3.1.

Valstybės narės, kurioje bus iškraunama, kompetentingoms institucijoms 9.1.1 punkte nurodyto žvejybos laivo kapitonas arba jo atstovas bent prieš 4 valandas iki įplaukimo į atitinkamos valstybės narės iškrovimo uostą praneša:

a)

uostą, į kurį ketina įplaukti, laivo pavadinimą ir jo registracijos numerį;

b)

numatytą atplaukimo į uostą laiką;

c)

laive laikomą kiekvienos rūšies žuvies kiekį gyvojo svorio kilogramais;

d)

pagal šio reglamento I priedą, valdymo zoną, kurioje buvo sugauta žuvis.

9.4.   Iškrovimas

9.4.1.

Atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos reikalauja, kad iškrauti nebūtų pradedama tol, kol nebus duotas atitinkamas leidimas.

9.5.   Žvejybos žurnalas

9.5.1.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2807/83 IV priedo 4.2 punkto nuostatų, atvykęs į uostą žvejybos laivo kapitonas nedelsdamas pateikia atitinkamą žvejybos žurnalo puslapį arba puslapius, kurių iškrovimo uoste reikalauja kompetentinga institucija.

Laive laikomi kiekiai, apie kuriuos buvo pranešta iki iškrovimo, kaip nurodyta 9.3.1 punkto c papunktyje, turi atitikti kiekius, užregistruotus žvejybos žurnale užbaigus iškrovimą.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2807/83 5 straipsnio 2 dalies nuostatų, nustatant žvejybos žurnale užregistruotos laive laikomos žuvies kiekį kilogramais leistinas paklaida yra 8 %.

9.6.   Šviežios žuvies svėrimas

9.6.1.

Visi šviežią žuvį perkantys pirkėjai užtikrina, kad visi gauti kiekiai būtų pasverti naudojant kompetentingų institucijų patvirtintas sistemas. Žuvis sveriama prieš ją rūšiuojant, apdorojant, sandėliuojant, išvežant iš iškrovimo uosto arba perparduodant. Pasvėrus nustatytas svoris įrašomas pildant iškrovimo deklaracijas ir pranešimus apie pardavimą.

9.6.2.

Nustatant svorį, dėl vandens kiekio jis sumažinamas ne daugiau nei 2 %.

9.7.   Šviežios žuvies svėrimas po gabenimo

9.7.1.

Nukrypstant nuo 9.6.1 punkto valstybės narės gali leisti sverti šviežią žuvį po gabenimo iš iškrovimo uosto, jeigu žuvis gabenama į paskirties vietą valstybės narės teritorijoje ne toliau nei už 60 kilometrų nuo iškrovimo uosto, ir:

a)

autocisterną, kuria gabenama žuvis, iš iškrovimo vietos į vietą, kurioje žuvis sveriama, lydi inspektorius; arba

b)

iškrovimo vietoje gaunamas kompetentingų institucijų pritarimas gabenti žuvį, jeigu patenkinamos tokios sąlygos:

i)

prieš pat autocisternai išvykstant iš iškrovimo uosto pirkėjas arba jo atstovas pateikia kompetentingoms institucijoms raštišką deklaraciją, kurioje nurodoma žuvies rūšis ir laivo, iš kurio žuvis bus iškraunama, pavadinimas, autocisternos individualus identifikacinis numeris ir informacija apie paskirties vietą, kurioje žuvis bus sveriama, bei numatomas autocisternos atvykimo į paskirties vietą laikas;

ii)

žuvies gabenimo metu i dalyje numatytos deklaracijos kopiją turi vežėjas ir perduoda ją žuvies gavėjui paskirties vietoje.

9.8.   Sąskaita faktūra

9.8.1.

Be Reglamento (EB) Nr. 2847/93 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų įsipareigojimų, iškrautų šviežios žuvies kiekių perdirbėjas arba pirkėjas atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia sąskaitos faktūros arba kito jai lygiaverčio dokumento kopiją, kaip nurodyta 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (9) 22 straipsnio 3 dalyje.

9.8.2.

Tokioje sąskaitoje faktūroje arba dokumente nurodoma Reglamento (EB) Nr. 2847/93 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta informacija ir laivo, iš kurio iškrauta žuvis, pavadinimas bei registracijos numeris. Ši sąskaita faktūra arba dokumentas pateikiami pareikalavus arba per 12 valandų nuo svėrimo užbaigimo.

9.9.   Šaldytos žuvies svėrimas

9.9.1.

Visi šaldytos žuvies pirkėjai arba turėtojai užtikrina, kad iškrauti kiekiai būtų pasverti prieš žuvį apdorojant, sandėliuojant, išvežant iš iškrovimo uosto arba perparduodant. Bet kokį pakuotės svorį, atitinkantį dėžių, plastikinės arba kitos taros, kurioje supakuota svertina žuvis, galima atimti iš iškrautų kiekių svorio.

9.9.2.

Į dėžes supakuotos šaldytos žuvies svorį taip pat galima nustatyti padauginant vidutinį tipinio mėginio svorį, nustatytą pasvėrus iš dėžės išimtą turinį be plastikinės pakuotės nuo žuvų paviršiaus nutirpdžius visą ledą arba to nepadarius. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus Komisijos 2004 m. patvirtintos jų mėginių ėmimo metodikos pakeitimus, kad juos patvirtintų Komisija. Pakeitimus patvirtina Komisija. Pasvėrus nustatytas svoris įrašomas pildant iškrovimo deklaracijas ir pranešimus apie pardavimą.

9.10.   Svėrimo įranga

9.10.1.

Tais atvejais, kada naudojama viešajam sektoriui priklausanti svėrimo įranga, žuvį sverianti šalis išduoda pirkėjui svėrimo lapą, kuriame nurodoma svėrimo data ir laikas ir autocisternos identifikacinis numeris. Svėrimo lapo kopija pridedama prie kompetentingoms institucijoms teikiamos sąskaitos faktūros, kaip numatyta 9.8 punkte.

9.10.2.

Tais atvejais, kada naudojami privačiam sektoriaus priklausanti svėrimo įranga, kompetentingos institucijos patvirtina, kalibruoja ir užantspauduoja sistemą, kuriai taikomos tokios nuostatos:

a)

žuvį sverianti šalis veda svėrimo žurnalą su sunumeruotais puslapiais, kuriame nurodoma:

i)

laivo, iš kurio iškrauta žuvis, pavadinimas ir registracijos numeris;

ii)

autocisternų identifikaciniai numeriai tais atvejais, kai žuvis buvo gabenama iš iškrovimo uosto prieš ją sveriant;

iii)

žuvies rūšis;

iv)

kiekvieno iškrovimo svoris;

v)

krovimo pradžios ir pabaigos data ir laikas;

b)

kai svėrimas atliekamas naudojant konvejerio sistemą, sumontuojamas matomas skaitiklis, kuris fiksuoja bendrą svorio sumą. Tokia bendra suma įrašoma į a papunktyje minimą žurnalą su sunumeruotais puslapiais;

c)

svėrimo žurnalą ir 9.7.1 punkto b papunkčio ii dalyje numatytų raštiškų deklaracijų kopijos laikomos trejus metus.

9.11.   Kompetentingų institucijų prieigos galimybės

Kompetentingos institucijos visą laiką gali nevaržomai susipažinti su svėrimo sistema, svėrimo žurnalais, raštiškomis deklaracijomis ir patekti į visas patalpas, kuriose apdorojama ir laikoma žuvis.

9.12.   Kryžminiai patikrinimai

9.12.1.

Kompetentingos institucijos vykdo administracinius kryžminius patikrinimus visiems iškrovimams palygindamos:

a)

ankstesniame iškrovimo pranešime, minimame 9.3.1 punkte, nurodytus atskirų rūšių žuvies kiekius ir laivo žurnale įrašytus kiekius;

b)

laivo žurnale ir iškrovimo deklaracijoje arba sąskaitoje faktūroje arba lygiaverčiame dokumente, minimuose 9.8 punkte, įrašytus atskirų rūšių žuvies kiekius;

c)

iškrovimo deklaracijoje ir sąskaitoje faktūroje arba lygiaverčiame dokumente, minimuose 9.8 punkte, įrašytus atskirų rūšių žuvies kiekius.

9.13.   Nuodugnus patikrinimas

9.13.1.

Valstybės narės kompetentingos institucijos užtikrina, kad ne mažiau nei 15 % iškrautos žuvies kiekio ir ne mažiau nei 10 % iškraunamos žuvies būtų nuodugniai patikrinta, t. y. kad bent būtų:

a)

vykdoma iš laivo iškrauto sugavimo atskirų rūšių žuvies kiekių svėrimo stebėjimas. Jeigu laivai sugavimą į krantą iškrauna vamzdynais, vykdomas viso iš laivų, kuriuos buvo nuspręsta patikrinti, iškraunamo kiekio svėrimo stebėjimas. Jei tai – traleris šaldiklis, suskaičiuojamos visos dėžės. Pasveriamas iš dėžių (padėklų) paimtas tipinis mėginys, siekiant nustatyti vidutinį dėžių (padėklų) svorį. Taip pat pagal patvirtintą metodiką paimami mėginiai iš dėžių, kad būtų nustatytas vidutinis žuvies neto svoris (be pakuotės, be ledo);

b)

be kryžminio patikrinimo, minimo 9.12 punkte, atliekamas toks kryžminis tikrinimas:

i)

svėrimo žurnale užrašytų atskirų rūšių žuvies kiekių ir sąskaitoje faktūroje arba lygiaverčiame dokumente, minimuose 9.8 punkte, užrašytų atskirų rūšių žuvies kiekių;

ii)

raštiškų deklaracijų, kurias pagal 9.7.1 punkto b papunkčio i dalį gavo kompetentingos institucijos, ir raštiškų deklaracijų, kurias turi žuvies gavėjas pagal 9.7.1 punkto b papunkčio ii dalį;

iii)

autocisternų identifikacinių numerių, kurie įrašyti raštiškose deklaracijose, teikiamose pagal 9.7.1 punkto b papunkčio i dalį, ir svėrimo žurnaluose;

c)

jeigu iškrovimas nutraukiamas, prieš atnaujinant iškrovimą turi būti gautas leidimas;

d)

tikrinama, ar baigus krauti laive nelieka jokios žuvies.

9.13.2.

Visa 9 punkte numatyta tikrinimo veikla užfiksuojama dokumentuose. Tokie dokumentai saugomi 3 metus.

b)

Pridedama tokia I dalis:

„I DALIS

ŠIAURĖS RYTŲ ATLANTAS

Laivai, vykdantys neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereguliuojamą žvejybą

Laivai, kuriuos Šiaurės Rytų Atlanto žvejybos komisija (NEAFC) įtraukė į laivų, patvirtintų dalyvavus neteisėtoje, nedeklaruojamoje ir nereguliuojamoje žvejyboje (IUU laivai), sąrašą, yra išvardyti 5 priedėlyje. Šiems laivams taikomos tokios priemonės:

a)

IUU laivams, kurie įplaukia į uostus, neleidžiama iškrauti arba perkrauti tuose uostuose ir juos tikrina kompetentingos institucijos. Tokio patikrinimo metu tikrinami laivo dokumentai, žurnalai, žvejybos įranga, sugavimas laive ir visi kiti dalykai, susiję su laivo veikla NEAFC reguliuojamame rajone. Informacija apie tikrinimų rezultatus nedelsiant perduodama Komisijai;

b)

su valstybės narės vėliava plaukiojantys žvejybos laivai, pagalbiniai laivai, degalų atsargas papildantys laivai, plaukiojančios bazės ir krovininiai laivai jokiu būdu nepadeda IUU laivams ir nedalyvauja jokiame perkrovime ar bendroje žvejybos veikloje su tame sąraše esančiais laivais;

c)

IUU laivams uostuose neteikiamos atsargos, degalai arba kitos paslaugos;

d)

IUU laivams neleidžiama žvejoti Bendrijos vandenyse, juos draudžiama frachtuoti;

e)

draudžiama importuoti žuvį iš IUU laivų;

f)

Valstybės narės atsisako suteikti savo vėliavą IUU laivams ir skatina importuotojus, vežėjus ir kitų suinteresuotų sektorių atstovus susilaikyti nuo derybų ir žuvies, sugautos tokiuose laivuose, perkrovimo.

Komisija suderina sąrašą su NEAFC sąrašu, kai tik NEAFC patvirtina naują sąrašą.“;

c)

pridedamas toks 5 priedėlis:

„III priedo 5 priedėlis

Laivų, kuriuos NEAFC patvirtino vykdžius neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereguliuojamą žvejybą, sąrašas

Laivo pavadinimas

Vėliavos valstybė

FONTENOVA

Panama

IANNIS

Panama

LANNIS I

Panama

LISA

Dominikos Sandrauga

KERGUELEN

Togas

OKHOTINO

Dominikos Sandrauga

OLCHAN

Dominikos Sandrauga

OSTROE

Dominikos Sandrauga

OSTROVETS

Dominikos Sandrauga

OYRA

Dominikos Sandrauga

OZHERELYE

Dominikos Sandrauga“.


(1)  Iškrautas kaip visas sugavimas arba išrūšiuotas iš sugavimo likučio, valstybės narės turi pranešti Komisijai apie besiskiriančius Atlanto strimelės iškrovimus iš ICES IVa ir IVb kvadratų (HER/04A. ir HER/04B. zonos).

(2)  Galima sužvejoti EB vandenyse. Sugavimas, sužvejotas naudojantis šia kvota, turi būti išskaičiuotas iš bendro leistino sugavimo Norvegijos dalies.

Specialios sąlygos:

Laikantis pirmiau minėtų kvotų, ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos

(HER/*04N-)

EB

60 000“;

(3)  Galima žvejoti tik IIa, VIa (į šiaurę nuo 56° 30′ šiaurės platumos), IVa, VIId, e, f, h.

(4)  Iš jų 1 002 tonas galima sugauti ICES IVa kvadrate į šiaurę nuo 59° šiaurės platumos (EB zona) nuo sausio 1 d. iki vasario 15 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. ICES VIa kvadrate (į šiaurę nuo 56° 30′ šiaurės platumos) ir (arba) ICES kvadratuose VIIe, f, h ir (arba) ICES kvadrate IVa galima sugauti 2 763 tonas Farerų salų kvotos per metus.

(5)  DLSK šiaurinei zonai suderino EB, Norvegija ir Farerų salos.

Specialios sąlygos:

Neviršijant pirmiau minėtų kvotų, tam tikrose zonose negalima sugauti daugiau nei toliau nurodytų kiekių ir tik laikotarpiais nuo sausio 1 d. iki vasario 15 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

 

IVa (EB vandenys) MAC/*04A-C

Vokietija

4 175

Ispanija

0

Prancūzija

2 784

Airija

13 918

Nyderlandai

6 089

Jungtinė Karalystė

38 274

EB

65 240

Norvegija

8 500

Farerų salos

1 002 ()

()  Į šiaurę nuo 59° šiaurės platumos (EB zona) nuo sausio 1 d. iki vasario 15 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.“;

(6)  Į šiaurę nuo 59° šiaurės platumos (EB zona) nuo sausio 1 d. iki vasario 15 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.“;

(7)  Šią kvotą galima sugauti ICES IV, VIa (į šiaurę nuo 56° 30′ šiaurės platumos) ir VIIe, f, h zonose.

(8)  Iš visos 6 500 tonų kvotos ICES IV, VIa (į šiaurę nuo 56° 30′ šiaurės platumos) ir VIIe, f, h parajoniuose.“;

(9)  OL L 145, 1977 6 13, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/66/EB (OL L 168, 2004 5 1, p. 35).“;


10.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 207/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1301/2005

2005 m. rugpjūčio 9 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. rugpjūčio 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 9 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

096

23,8

999

23,8

0707 00 05

052

70,8

999

70,8

0709 90 70

052

78,8

999

78,8

0805 50 10

388

64,1

524

54,6

528

63,3

999

60,7

0806 10 10

052

83,8

204

57,3

220

120,9

624

164,6

999

106,7

0808 10 80

388

75,5

400

66,3

508

66,5

512

58,8

528

66,4

720

41,4

804

71,4

999

63,8

0808 20 50

052

108,7

388

61,2

512

13,1

999

61,0

0809 20 95

052

320,1

400

294,2

404

269,6

999

294,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,8

999

101,8

0809 40 05

508

43,6

624

63,2

999

53,4


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


10.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 207/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1302/2005

2005 m. rugpjūčio 9 d.

iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1060/2005 dėl nuolatiniu konkursu numatyto eksportui skirtų paprastųjų kviečių, saugomų Slovakijos intervencinės agentūros, kiekio

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93 (2) yra nustatytos intervencinių agentūrų saugomų grūdų pardavimo tvarka ir sąlygos.

(2)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1060/2005 (3) pradedamas nuolatinis konkursas dėl 30 000 tonų Slovakijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto.

(3)

Slovakija pranešė Komisijai apie savo intervencinės agentūros ketinimą 84 757 tonomis padidinti kiekį, dėl kurio eksporto vykdomas konkursas. Atsižvelgiant į situaciją rinkoje Slovakijos prašymą reikėtų patenkinti.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1060/2005.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1060/2005 iš dalies keičiamas taip:

2 straipsnis pakeičiamas šiuo tekstu:

„2 straipsnis

Konkursas vyksta dėl maksimalaus 114 757 tonų paprastųjų kviečių, eksportuotinų į trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Bosniją ir Hercegoviną, Bulgariją, Kroatiją, Lichtenšteiną, Rumuniją, Serbiją ir Juodkalniją (4) bei Šveicariją, kiekio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 9 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 749/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 10).

(3)  OL L 174, 2005 7 7, p. 18.

(4)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Nacionalinio saugumo tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.“.


10.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 207/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1303/2005

2005 m. rugpjūčio 9 d.

uždraudžiantis paprastųjų jūrų liežuvių žvejybą ICES II, IV zonose (Bendrijos vandenys) laivais, plaukiojančiais su Prancūzijos vėliava

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 27/2005, nustatančiame 2005 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas, taikomas Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti sugavimo apribojimus (3), nustatomos kvotos 2005 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją su šio reglamento priede nurodytos valstybės narės vėliava plaukiojantys arba šioje valstybėje narėje registruoti laivai išnaudojo jai 2005 m. skirtą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti šių išteklių žvejybą, laikymą laivuose, perkrovimą ir iškrovimą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2005 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nurodytos datos.

2 straipsnis

Draudimai

Nuo šio reglamento priede nurodytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba kurie yra joje registruoti, yra draudžiama gaudyti tame priede nurodytus išteklius. Po šios datos nurodytuose laivuose draudžiama laikyti, perkrauti arba iškrauti minėtus išteklius.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 9 d.

Komisijos vardu

Jörgen HOLMQUIST

Žuvininkystės ir jūros reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(3)  OL L 12, 2005 1 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 860/2005 (OL L 144, 2005 6 8, p. 1).


PRIEDAS

Valstybė narė

Prancūzija

Ištekliai

SOL/24.

Rūšys

Paprastasis jūrų liežuvis (Solea solea)

Zona

II, IV (EB vandenys)

Data

2005 m. liepos 12 d.


10.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 207/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1304/2005

2005 m. rugpjūčio 9 d.

uždraudžiantis žydrojo merlango žvejybą ICES Vb zonoje (Farerų salų vandenys) laivais, plaukiojančiais su Prancūzijos vėliava

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 27/2005, nustatančiame 2005 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas, taikomas Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti sugavimo apribojimus (3), numatomos kvotos 2005 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją šio reglamento priede nurodytų laivais, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba kurie yra joje registruoti, sugautų išteklių kiekis jau viršijo 2005 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl yra būtina uždrausti šių išteklių žvejybą, laikymą laivuose, perkrovimą ir iškrovimą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išeikvojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2005 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nurodytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nurodytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba kurie yra joje registruoti, yra uždraudžiama gaudyti tame priede nurodytus išteklius. Po nurodytos datos yra draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti minėtus išteklius.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 9 d.

Komisijos vardu

Jörgen HOLMQUIST

Žuvininkystės ir jūros reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(3)  OL L 12, 2005 1 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 860/2005 (OL L 144, 2005 6 8, p. 1).


PRIEDAS

Valstybė narė

Prancūzija

Ištekliai

WHB/05B-F.

Rūšys

Žydrasis merlangas (Micromesistius poutassou)

Zona

Vb (Farerų salų vandenys)

Data

2005 m. liepos 12 d.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

10.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 207/17


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. rugpjūčio 8 d.

dėl genetiškai modifikuoto kukurūzų produkto (Zea mays L., linija MON 863), kurio atsparumas lapgraužiui yra padidintas, pateikimo į rinką pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2950)

(autentiškas tik tekstas vokiečių kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/608/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (1), ypač į jos 18 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą,

pasikonsultavusi su Europos maisto saugos tarnyba,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2001/18/EB produktas, turintis arba sudarytas iš genetiškai modifikuoto organizmo arba genetiškai modifikuotų organizmų derinio, pateikiamas į rinką valstybės narės kompetentingai institucijai išdavus leidimą raštu toje direktyvoje nustatyta tvarka.

(2)

Monsanto SA pateikė Vokietijos kompetentingai institucijai pranešimą apie dviejų genetiškai modifikuotų kukurūzų produktų (Zea mays L., linija MON 863 ir hibridas MON 863 × MON 810) pateikimą į rinką.

(3)

Pranešime kalbama apie importą ir panaudojimą, kaip ir bet kurių kitų kukurūzų kruopų, įskaitant panaudojimą pašarams, bet ne maistui, išskyrus veislių, gautų iš modifikuotos linijos MON 863, auginimą Bendrijoje, taip pat išskyrus hibridų MON 863 × MON 810 auginimą Bendrijoje.

(4)

Direktyvos 2001/18/EB 14 straipsnyje nustatyta tvarka Vokietijos kompetentinga institucija parengė įvertinimo ataskaitą, kurią pateikė Komisijai ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Toje įvertinimo ataskaitoje buvo padaryta išvada, jog nėra priežasčių, dėl kurių reikėtų neleisti MON 863 ir MON 863 × MON 810 linijos kukurūzus pateikti į rinką, jei tik bus paisoma tam tikrų sąlygų.

(5)

Kitų valstybių narių kompetentingos institucijos prieštaravo dėl šio produkto pateikimo į rinką.

(6)

Vadovaudamasi 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002, nustatančiu maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiu Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (2), 2004 m. balandžio 2 d. Europos maisto saugos tarnyba priėmė nuomonę, kurioje padaryta išvada, kad visi pateikti duomenys rodo, jog mažai tikėtina, kad Zea mays L. linija MON 863 galėtų daryti žalingą poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai ar aplinkai, jei produktas būtų naudojamas taip, kaip siūloma. Europos maisto saugos tarnyba taip pat nustatė, kad leidimo turėtojo pateikto stebėsenos plano apimtis ir turinys atitinka numatomą MON 863 panaudojimą.

(7)

Kalbant apie hibridą MON 863 × MON 810, Europos maisto saugos tarnyba nusprendė, kad MON 863 ir MON 810 atskirų linijų duomenys yra moksliškai patikimi, kad jais būtų galima pagrįsti hibrido MON 863 × MON 810 saugos įvertinimą, tačiau, atsižvelgdama į tai, kad reikia ir patvirtinančių duomenų, kad būtų galima įvertinti paties hibrido saugą, pareikalavo atlikti 90 dienų trukmės šio kukurūzų hibrido tyrimą su pusiau chronine liga sergančiomis žiurkėmis, kad jo saugos įvertinimas būtų išsamus. Kol kas užbaigtas tik linijos MON 863 įvertinimas.

(8)

Išnagrinėjus kiekvieną prieštaravimą pagal Direktyvą 2001/18/EB, pranešime pateiktą informaciją ir Europos maisto saugos tarnybos nuomonę, nėra pagrindo manyti, kad, pateikus Zea mays L. liniją MON 863 į rinką, bus padaryta žala žmonių ir gyvūnų sveikatai arba aplinkai.

(9)

MON 863 linijos kukurūzams reikėtų priskirti specifinį identifikatorių, kaip numatyta 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiančio Direktyvą 2001/18/EB (3) ir 2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 65/2004, nustatančiame genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių sudarymo ir priskyrimo sistemą (4).

(10)

Atsitiktiniams ir techniškai neišvengiamiems genetiškai modifikuotų organizmų pėdsakams produktuose ženklinimo etiketėmis ir atsekamumo reikalavimai netaikomi, atsižvelgiant į slenkstines ribas, nustatytas Direktyvoje 2001/18/EB ir 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (5).

(11)

Vadovaujantis Europos maisto saugos tarnybos nuomone, būtina nustatyti ypatingas numatyto vartojimo sąlygas atsižvelgiant į šio produkto tvarkymą ar pakavimą ir konkrečių ekosistemų, aplinkų ar geografinių arealų apsaugą.

(12)

Prieš pateikiant šį produktą į rinką, reikėtų taikyti priemones, būtinas užtikrinti jo ženklinimą etiketėmis ir atsekamumą visų jo pateikimo į rinką, įskaitant patikrinimą atitinkamu patvirtinimo metodu, etapų metu.

(13)

Šiame sprendime numatytos priemonės neatitinka Direktyvos 2001/18/EB 30 straipsniu įsteigto komiteto nuomonės ir todėl Komisija pateikė Tarybai pasiūlymą dėl šių priemonių. Kadangi, pasibaigus Direktyvos 2001/18/EB 30 straipsnio 2 dalyje nustatytam laikotarpiui, Taryba nepriėmė pasiūlytų priemonių ir neišreiškė savo nepritarimo joms, remdamasi 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (6), 5 straipsnio 6 dalimi, šias priemones turėtų priimti Komisija,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Nepažeisdama kitų Bendrijos teisės aktų, ypač Reglamento (EB) Nr. 258/97 ir Reglamento (EB) Nr. 1829/2003, Vokietijos kompetentinga institucija, atsižvelgdama į šį sprendimą, raštu suteikia leidimą pateikti į rinką 2 straipsnyje identifikuotą produktą, kaip pranešė Monsanto SA (Nuoroda C/DE/02/9).

Atsižvelgiant į Direktyvos 2001/18/EB 19 straipsnio 3 dalį, privaloma aiškiai išdėstyti sąlygas, dėl kurių suteikiamas leidimas, ir kurios išdėstytos 3 ir 4 straipsniuose.

2 straipsnis

Produktas

1.   Į rinką pateikiami genetiškai modifikuoti organizmai arba produktų, toliau vadinamų „produktais“, sudėtyje kruopos, gautos iš kukurūzų (Zea mays L.), atsparių lapgraužiui (Diabrotica spp.) ir išvestų iš AT824 linijos ląstelių kultūros (išaugintos iš AT inbredinės linijos kukurūzų nesubrendusių embrioninių ląstelių), modifikuotos dalelių greitinimo būdu, panaudojant PV-ZMIR13 plazmidės DNR fragmentą, suskaldytą MluI restriktaze.

Produktas turi šios DNR dviejose kasetėse:

a)

1 kasetė:

Bacillus thuringiensis subsp. kumamotoensis išskirtas cry3Bb1 genas, kuris suteikia atsparumo lapgraužiui (Diabrotica spp.) ir buvo modifikuotas, atlikus 4AS1 promotoriaus, išskirto iš žiedinių kopūstų mozaikos viruso, reguliavimą wtCAB transliacijos stiprinimo seka, gauta iš kviečių (Triticum aestivum), ryžių (Oryza sativa) aktino 1 geno transkripcijos stiprinimo sekos ract1 nekoduojančiąja dalimi ir iš kviečių gautomis tahsp 17 geno 3’ galo terminatorinėmis sekomis;

b)

2 kasetė:

E. coli išskirtas nptII genas, kuris suteikia atsparumo aminogliukozidams, tarp jų kanamicinui ir neomicinui, buvo modifikuotas, reguliuojant žiedinių kopūstų mozaikos viruso 35S RNR promotorių ir Agrobacterium tumefaciens 3’ galo nekoduojančias terminatorines sekas, taip pat iš E. coli išskiriant nefunkcionalų ble geną ir jį suskaldant.

2.   Leidimas apima kruopas, gautas iš augalų, kurie savo ruožtu buvo išauginti sukryžminus kukurūzų liniją MON 863 su bet kuriais tradiciškai kryžminamais kukurūzais, arba kruopų produktus.

3 straipsnis

Pateikimo į rinką sąlygos

Produktą galima vartoti tam pačiam tikslui, kaip ir bet kuriuos kitus kukurūzus, išskyrus auginimui arba maistui, ir pateikti į rinką laikantis šių sąlygų:

a)

leidimas galioja 10 metų nuo leidimo išdavimo dienos;

b)

šio produkto unikalus identifikatorius yra MON-ØØ863-5;

c)

nepažeidžiant Direktyvos 2001/18/EB 25 straipsnio, leidimo turėtojas, bet kada jo pareikalavus, pateikia produkto teigiamus ir neigiamus kontrolinius mėginius, jo genetinę medžiagą arba turimas etalonines medžiagas valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir inspekcijos tarnyboms, taip pat ir Bendrijos kontrolės laboratorijoms;

d)

nepažeidžiant ypatingų ženklinimo reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 1829/2003, frazė „Šiame produkte yra genetiškai modifikuotų organizmų“ arba „Šis produktas pagamintas iš genetiškai modifikuotos linijos MON 863 kukurūzų“ pateikiama arba produkto etiketėje, arba lydimajame dokumente, nebent kiti Bendrijos teisės aktai nustato slenkstinę ribą, kurios neviršijant, nereikalaujama pateikti tokią informaciją;

e)

kol neleidžiama pateikti produkto į rinką auginimui, frazė „nenaudoti auginimui“ pateikiama arba produkto etiketėje, arba lydimajame dokumente.

4 straipsnis

Stebėsena

1.   Leidimo galiojimo metu leidimo turėtojas užtikrina, kad pranešime pateikiamos stebėsenos, kuria siekiama patikrinti bet kokį žalingą poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai arba aplinkai, atsirandantį dėl produkto tvarkymo ar vartojimo, planas yra parengtas ir įgyvendintas.

2.   Leidimo turėtojas tiesiogiai praneša ūkio subjektams ir vartotojams apie produkto saugą ir bendrąsias ypatybes bei stebėsenos sąlygas, įskaitant atitinkamas tvarkymo priemones, kurių turi būti imtasi atsitiktinio grūdų išsipylimo atveju.

3.   Leidimo turėtojas pateikia Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms stebėsenos rezultatų metines ataskaitas.

4.   Nepažeidžiant Direktyvos 2001/18/EB 20 straipsnio, stebėsenos planą, apie kurį buvo pranešta, tam tikrais atvejais ir susitarus su Komisija bei pranešimo originalą gavusios valstybės narės kompetentinga institucija, peržiūri leidimo turėtojas ir (arba) pranešimo originalą gavusios valstybės narės kompetentinga institucija, atsižvelgiant į stebėsenos rezultatus.

5.   Leidimo turėtojas privalo pateikti įrodymus Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kad:

a)

panaudojant pranešime, esančiame minėtame plane, nurodytus stebėsenos tinklus, renkama informacija, būtina produkto stebėsenai atlikti;

b)

šių tinklų nariai susitarė pateikti leidimo turėtojui informaciją prieš stebėsenos ataskaitų pateikimą Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms pagal 3 straipsnio dalį.

5 straipsnis

Pritaikomumas

Šis Sprendimas taikomas nuo tos dienos, kurią pradedamas taikyti Bendrijos sprendimas, leidžiantis pateikti į rinką 1 straipsnyje nurodytą produktą naudojimui arba esantį maiste, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 178/2002, taip pat nurodant Bendrijos etaloninės laboratorijos patvirtintą metodą tam produktui aptikti.

6 straipsnis

Adresatas

Šis sprendimas skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 8 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 106, 2001 4 17, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1830/2003 (OL L 268, 2003 10 18, p. 24).

(2)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1642/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 4).

(3)  OL L 268, 2003 10 18, p. 24.

(4)  OL L 10, 2004 1 16, p. 5.

(5)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(6)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


10.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 207/20


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. rugpjūčio 8 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/240/EB, leidžiantį taikyti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus Lenkijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2985)

(autentiškas tik tekstas lenkų kalba)

(2005/609/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1984 m. lapkričio 13 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3220/84, nustatantį Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalę (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2005/240/EB (2) Lenkijoje buvo leista naudoti tris kiaulių skerdenų klasifikavimo metodus.

(2)

Lenkijos vyriausybė paprašė Komisijos leisti iš dalies pakeisti dviejų prietaisų aprašymus.

(3)

Išnagrinėjus šį prašymą paaiškėjo, kad sąlygos, kuriomis leidžiama naudoti atitinkamo prietaiso iš dalies pakeistą aprašymą, yra įvykdytos.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2005/240/EB.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Kiaulienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/240/EB priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

2 dalies 2 punktas pakeičiamas taip:

„2)

Prietaise yra įmontuotas 3.5 MHz ultragarsinis keitlio įrenginys (U–Systems).

Matavimo duomenis į apskaičiuotąjį liesos mėsos kiekį paverčia pats Ultra-FOM aparatas“.

2)

2 dalies 3 punktas pakeičiamas taip:

„2)

Prietaise yra įmontuoti 16 ultragarsinių keitlių po 2 MHz (GE Inspection Technologies).

Ultragarso duomenis sudaro nugaros riebalų storio ir raumenų storio matavimai.

Matavimo duomenys į apskaičiuotąjį liesos mėsos kiekį paverčiami naudojant kompiuterį“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Lenkijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 8 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 301, 1984 11 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3513/93 (OL L 320, 1993 12 22, p. 5).

(2)  OL L 74, 2005 3 19, p. 62.