ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 203

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. rugpjūčio 4d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1280/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1281/2005, dėl žvejybos licencijų valdymo ir būtinos minimalios informacijos jose

3

 

*

2005 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1282/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2000 siekiant atsižvelgti į Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1789/2003 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1810/2004 iš dalies keičiantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

6

 

*

2005 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1283/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 866/2004 dėl režimo pagal Stojimo akto 10 protokolo 2 straipsnį I priedą

8

 

 

2005 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1284/2005, dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

9

 

*

2005 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1285/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

12

 

*

2005 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1286/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

17

 

 

Teisingumo Teismas

 

*

Teisingumo Teismo procedūros reglamento pakeitimai

19

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. liepos 29 d. Tarybos sprendimas, dėl keturių Europos vaistų agentūros (EMEA) Valdančiosios tarybos narių skyrimo

22

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1255/2005, nustatančio, kokia dalimi reikėtų patenkinti kai kurių pieno produktų importo licencijų paraiškas, pateiktas 2005 m. liepos mėn. pagal kai kurias tarifines kvotas, atidarytas Reglamentu (EB) Nr. 2535/2001, klaidų ištaisymas (OL L 200, 2005 7 30)

23

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

4.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1280/2005

2005 m. rugpjūčio 3 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. rugpjūčio 4 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 3 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

44,5

096

41,1

999

42,8

0707 00 05

052

65,8

096

39,7

999

52,8

0709 90 70

052

43,4

999

43,4

0805 50 10

382

67,4

388

63,4

524

74,7

528

61,1

999

66,7

0806 10 10

052

101,7

204

80,3

220

119,4

334

91,2

624

135,0

999

105,5

0808 10 80

388

74,9

400

66,4

508

63,0

512

59,4

528

78,3

720

67,2

804

73,7

999

69,0

0808 20 50

052

104,9

388

62,4

512

17,6

528

53,2

800

50,6

999

57,7

0809 20 95

052

307,2

400

253,7

404

253,7

999

271,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

108,0

999

108,0

0809 40 05

094

49,8

624

63,6

999

56,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


4.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1281/2005

2005 m. rugpjūčio 3 d.

dėl žvejybos licencijų valdymo ir būtinos minimalios informacijos jose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį ir 22 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Bendrijos lygiu reikia nustatyti taisykles dėl būtinos minimalios informacijos žvejybos licencijose, ypač informacijos apie licencijos turėtoją, laivą, žvejybos pajėgumus ir žvejybos įrankius, siekiant palengvinti ir užtikrinti vieningą žvejybos kontrolę.

(2)

Žvejybos licencija yra svarbi laivyno valdymo priemonė, ypač dėl pajėgumų apribojimų, nustatytų reglamento (EB) Nr. 2371/2002 12 ir 13 straipsniais ir 2004 m. kovo 30 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 639/2004 dėl atokiausiuose Bendrijos regionuose registruotų žvejybos laivynų valdymo (2). Valstybės narės išduotose licencijose bendri laivyno pajėgumai neturi viršyti šių apribojimų ir ypač lygių, gautų taikant 2003 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1438/2003, nustatantį Tarybos reglamente (EB) Nr. 2371/2002 III skyriuje išdėstytas Bendrijos laivyno politikos įgyvendinimo taisykles (3), ir 2004 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2104/2004, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 639/2004 dėl Bendrijos atokiausiuose regionuose registruotų žvejybos laivynų valdymo išsamias įgyvendinimo taisykles.

(3)

Atsižvelgiant į žvejybos licencijos kaip įrankio laivyno valdymui ir kontrolei bei žvejybos inspektavimui svarbą, valstybės narės turi užtikrinti, kad licencijoje pateikta informacija yra aiški, nedviprasmiška ir visada atitinka tikrąją padėtį.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 11 straipsnio 3 dalį, kad laivas būtų pašalintas iš laivyno su viešąja parama, valstybė narė turi atšaukti žvejybos licenciją. Šią licenciją atitinkantys pajėgumai negali būti grąžinti. Kita vertus, jei už laivo pašalinimą nebuvo gauta viešoji parama, pajėgumai ir pajėgumų licencija gali būti grąžinama, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 12 ir 13 straipsnių dėl laivynų atskaitos lygių ir įtraukimo į laivyną/pasitraukimo iš laivyno programos.

(5)

Į licenciją įtraukiama informacija turėtų atitikti Bendrijos Žvejybos laivyno rejestre esančią informaciją.

(6)

Licencijoje pateikta informacija turėtų būti pateikta pagal 1986 m. rugsėjo 22 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2930/86, nustatantį žvejybos laivų charakteristikas (4), ir 2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 26/2004 dėl Bendrijos žvejybos laivyno rejestro (5).

(7)

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3690/93 (6) įsteigė Bendrijos sistemą, nustatančią taisykles dėl būtinos minimalios informacijos žvejybos licencijose. Šis reglamentas turėtų įsigalioti nuo to reglamento panaikinimo datos.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Objektas

Šis reglamentas nustato žvejybos licencijų valdymo taisykles, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 22 straipsnyje, bei būtiną minimalią informaciją jose.

2 straipsnis

Sąvokos

Šiame reglamente „žvejybos licencija“ jo turėtojui suteikia teisę, kaip apibrėžta nacionalinėse taisyklėse, naudoti tam tikrus žvejybos pajėgumus gyvųjų vandens išteklių versliniam eksplotavimui.

3 straipsnis

Vandens išteklių naudojimas

Bendrijos žvejybos laivas gali būti naudojamas tik versliniam gyvųjų vandens išteklių eksploatavimui, jei laive yra galiojanti žvejybos licencija.

4 straipsnis

Valstybių narių įsipareigojimai

Vėliavos valstybė narė išduoda, valdo ir atšaukia žvejybos licenciją pagal šį reglamentą.

5 straipsnis

Būtina minimali informacija žvejybos licencijoje

1.   Žvejybos licencijoje turi būti bent šio reglamento priede pateikta informacija.

2.   Pasikeitus žvejybos licencijoje esančiai informacijai, vėliavos valstybė narė ją atnaujina.

3.   Vėliavos valstybė narė užtikrina, kad informacija, esanti žvejybos licencijoje yra tiksli ir atitinka Bendrijos žvejybos laivyno rejestre sukauptą informaciją, remiantis Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 15 straipsniu.

6 straipsnis

Laikinas sustabdymas ir atšaukimas

1.   Vėliavos valstybė narė laikinai sustabdo žvejybos licenciją laivui, kuriam šios valstybės narės sprendimu laikinai sustabdoma žvejyba.

2.   Vėliavos valstybė narė galutinai atšaukia žvejybos licenciją laivui, kuriam pritaikyta pajėgumų reguliavimo priemonė, numatyta Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 11 straipsnio 3 dalyje.

7 straipsnis

Atitikimas laivyno pajėgumų valdymo priemonėms

Valstybių narių išduotose žvejybos licencijose bendri laivyno pajėgumai, išreikšti GT ir kW, bet kuriuo metu neturi viršyti maksimalaus pajėgumų lygio, nustatyto šiai valstybei narei reglamento (EB) Nr. 2371/2002 12 ir 13 straipsniais bei reglamentais (EB) Nr. 639/2004, 1438/2003 ir (EB) Nr. 2104/2004.

8 straipsnis

1.   Kiekviena vėliavos valstybė narė užtikrina, kad visos licencijos atitiktų šį reglamentą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šio reglamento taikymo pradžios.

2.   Iki vėliavos valstybė narė išduos visas licencijas atitinkančias šį reglamentą, licencijos, išduotos pagal Reglamentą Nr. (EB) 3690/93, pripažįstamos galiojančiomis.

9 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo Reglamento (EB) Nr. 3690/93 panaikinimo datos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 3 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 102, 2004 4 7, p. 9.

(3)  OL L 204, 2003 4 13, p. 21. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 916/2004 (OL L 163, 2004 4 30, p. 81).

(4)  OL L 274, 1986 9 25, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3259/94 (OL L 339, 1994 12 29, p. 11).

(5)  OL L 5, 2004 1 9, p. 25.

(6)  OL L 341, 1993 12 31, p. 93.


PRIEDAS

Būtina minimali informacija

I.   IDENTIFIKAVIMAS

A.   LAIVAS (1)

1.

Bendrijos laivyno rejestro numeris („BLR“ (2))

2.

Laivo pavadinimas (3)

3.

Vėliavos valstybė/Registracijos šalis (2)

4.

Registracijos uostas (Pavadinimas ir šalies kodas (2))

5.

Išorinis ženklinimas (2)

6.

Tarptautinis radijo šaukinys (IRCS (2)) (4)

B.   LICENCIJOS TURĖTOJAS/LAIVO SAVININKAS/LAIVO NUOMININKAS

1.

Licencijos turėtojo vardas, pavardė ir adresas

2.

Laivo savininko vardas, pavardė ir adresas (1)

3.

Laivo nuomininko vardas, pavardė ir adresas (1)

II.   ŽVEJYBOS PAJĖGUMŲ CHARAKTERISTIKOS

1.

Variklio galia (kW) (5)

2.

Talpa (GT) (5)

3.

Bendras ilgis (5)  (1)

4.

Pagrindiniai žvejybos įrankiai (2)  (1)

5.

Pagalbiniai žvejybos įrankiai (2)  (1)


(1)  Ši informacija turi būti nurodyta žvejybos licencijoje tik tada, kai laivas yra registruojamas Bendrijos žvejybos laivyno rejestre pagal Reglamento (EB) Nr. 26/2004 nuostatas.

(2)  Pagal Reglamentą (EB) Nr. 26/2004.

(3)  Laivams, turintiems pavadinimą.

(4)  Laivams, kuriems yra privalu turėti IRCS.

(5)  Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2930/86.


4.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1282/2005

2005 m. rugpjūčio 3 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2000 siekiant atsižvelgti į Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1789/2003 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1810/2004 iš dalies keičiantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2000 dėl išimtinių prekybos priemonių įvedimo šalims ir teritorijoms, dalyvaujančioms Europos Sąjungos stabilizacijos ir asociacijos procese ar su juo susijusioms, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2820/98 ir panaikinantis Reglamentus (EB) Nr. 1763/1999 ir (EB) Nr. 6/2000 (1), ypač į jo 9 straipsnį,

kadangi:

(1)

2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1789/2003 iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (2), pakeitė tam tikrų žuvininkystės produktų, išvardytų Reglamente (EB) Nr. 2007/2000, kombinuotosios nomenklatūros kodus.

(2)

2004 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1810/2004 iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (3), pakeitė tam tikrų vyno produktų, išvardytų Reglamente (EB) Nr. 2007/2004, kombinuotosios nomenklatūros kodus.

(3)

Siekiant aiškumo, Reglamentas (EB) Nr. 2007/2000 turėtų būti atitinkamai patikslintas.

(4)

Kombinuotosios nomenklatūros kodų patikslinimai turėtų būti atitinkamai taikomi nuo Reglamento (EB) Nr. 1789/2003 įsigaliojimo datos – nuo 2004 m. sausio 1 d. – ir Reglamento (EB) Nr. 1810/2004 įsigaliojimo datos – nuo 2005 m. sausio 1 d.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2007/2000 I priedo antrame stulpelyje įtraukiami šie pakeitimai:

1)

Kvotos Nr. 09.1571 ir 09.1573:

KN kodas „ex 0305 59 90“ keičiamas KN kodu „ex 0305 59 80“,

KN kodas „ex 0305 69 90“ keičiamas KN kodu „ex 0305 69 80“,

2)

Kvotos Nr. 09.1575 ir 09.1577:

KN kodas „ex 0304 20 95“ keičiamas KN kodu „ex 0304 20 94“,

KN kodas „ex 0305 59 90“ keičiamas KN kodu „ex 0305 59 80“,

KN kodas „ex 0305 69 90“ keičiamas KN kodu „ex 0305 69 80“,

3)

Kvota Nr. 09.1515:

KN kodas „2204 21 83“ keičiamas KN kodu „2204 21 84“,

KN kodas „ex 2204 21 84“ keičiamas KN kodu „ex 2204 21 85“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatos taikomos nuo 2004 sausio 1 d.

1 straipsnio 3 dalies nuostatos taikomos nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 3 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 240, 2000 9 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 374/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 1).

(2)  OL L 281, 2003 10 30, p. 1.

(3)  OL L 327, 2004 10 30, p. 1.


4.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1283/2005

2005 m. rugpjūčio 3 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 866/2004 dėl režimo pagal Stojimo akto 10 protokolo 2 straipsnį I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų 10 protokolą dėl Kipro ir Sutarčių, kuriomis grindžiama Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (1),

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 866/2004 dėl režimo pagal Stojimo akto (2) 10 protokolo 2 straipsnį, ypač į jo 9 straipsnį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 866/2004 I priede pateikiamas perėjimo punktų, kuriuose asmenys ir prekės gali kirsti liniją, skiriančią teritorijas, kurias veiksmingai kontroliuoja Kipro Respublikos Vyriausybė, ir teritorijas, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, sąrašas.

(2)

Pasirašius susitarimą dėl naujų perėjimo punktų atidarymo Kato Pyrgos ir Kokkina, būtina pritaikyti I priedą.

(3)

Kipro Respublikos Vyriausybė pritarė šiam pritaikymui.

(4)

Šiuo klausimu buvo tariamasi su turkiškosios Kipro dalies prekybos rūmais,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 866/2004 I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

Perėjimo punktų, nurodytų 2 straipsnio 4 dalyje, sąrašas

Agios Dhometios

Astromeritis – Zodhia

Kato Pyrgos – Karavostasi

Kato Pyrgos – Kokkina

Kokkina – Pachyammos

Ledra Palace

Ledra Street“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2005 m. rugpjūčio 3 d.

Komisijos vardu

Olli REHN

Komisijos narys


(1)  OL L 236, 2003 9 23, p. 955.

(2)  OL L 161, 2004 4 30, p. 128. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 601/2005 (OL L 99, 2005 4 19, p. 10).


4.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1284/2005

2005 m. rugpjūčio 3 d.

dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1095/96 dėl nuolaidų, numatytų CXL sąraše, sudarytame pasibaigus deryboms dėl GATT XXIV.6 straipsnio, įgyvendinimo (2),

atsižvelgdama į 2003 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1159/2003, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukranendrių cukraus importui 2003–2004, 2004–2005 ir 2005–2006 prekybos metais, taikymo taisykles ir iš dalies pakeičiantį Reglamentus (EB) Nr. 1464/95 ir (EB) Nr. 779/96 (3), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 9 straipsnyje yra numatyta tvarka, kaip turi būti nustatomi įsipareigojimai pristatyti importuojamus, taikant nulinį muito tarifą, KN kodu 1701 klasifikuojamus AKR protokolą ir Indijos susitarimą pasirašiusių šalių kilmės produktus, kurių masė nurodoma baltojo cukraus ekvivalentu.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 16 straipsnyje numatyta tvarka, kaip turi būti nustatomos nulinio muito tarifo importo kvotos KN kodu 1701 11 10 klasifikuojamiems produktams, kurių kilmės šalis yra AKR protokolą ir Indijos susitarimą pasirašiusios valstybės ir kurių masė nurodoma baltojo cukraus ekvivalentu.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 22 straipsnyje atidaromos tarifinės kvotos, kurioms taikomas 98 eurų dydžio muitas už toną, Brazilijos, Kubos ir kitų trečiųjų šalių kilmės importuojamiems produktams, klasifikuojamiems KN kodu 1701 11 10.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 5 straipsnio 1 dalies nuostatas per savaitę nuo 2005 m. liepos 25 d. iki liepos 29 d. kompetentingoms įstaigoms buvo pateiktos paraiškos gauti importo licencijas dėl AKR-Indijos lengvatinėmis sąlygomis įvežamo cukraus kiekio, kuris visas viršija kiekį, įsipareigojamą pristatyti iš konkrečios šalies, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 9 straipsnyje.

(5)

Tokiomis aplinkybėmis Komisija privalo nustatyti mažinimo koeficientą, kuriuo remiantis būtų galima proporcingai paskirstyti licencijas pagal turimą kiekį, ir nurodyti, kad atitinkama riba yra pasiekta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal prašymus, pateiktus nuo 2005 m. liepos 25 d. iki liepos 29 d. gauti importo licencijas remiantis Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, licencijos išduodamos ne didesniems negu šio reglamento priede nurodytiems kiekiams.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. rugpjūčio 4 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 3 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 987/2005 (OL L 167, 2005 6 29, p. 12).

(2)  OL L 146, 1996 6 20, p. 1.

(3)  OL L 162, 2003 7 1, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 568/2005 (OL L 97, 2005 4 15, p. 9).


PRIEDAS

AKR–INDIJOS lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 II antraštinė dalis

2004–2005 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2005 7 25–29 savaitę

Riba

Barbadosas

100

 

Belizas

0

Pasiekta

Kongas

100

 

Fidžis

0

Pasiekta

Gajana

0

Pasiekta

Indija

0

Pasiekta

Dramblio Kaulo Krantas

100

 

Jamaika

100

 

Kenija

100

 

Madagaskaras

100

 

Malavis

0

Pasiekta

Mauricijus

0

Pasiekta

Mozambikas

0

Pasiekta

Sent Kitsas ir Nevis

0

Pasiekta

Svazilandas

0

Pasiekta

Tanzanija

100

 

Trinidadas ir Tobagas

100

 

Zambija

0

Pasiekta

Zimbabvė

0

Pasiekta


2005–2006 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2005 7 25–29 savaitę

Riba

Barbadosas

100

 

Belizas

100

 

Kongas

100

 

Fidžis

100

 

Gajana

100

 

Indija

100

 

Dramblio Kaulo Krantas

100

 

Jamaika

100

 

Kenija

100

 

Madagaskaras

100

 

Malavis

100

 

Mauricijus

100

 

Mozambikas

100

Pasiekta

Sent Kitsas ir Nevis

100

 

Svazilandas

100

 

Tanzanija

100

 

Trinidadas ir Tobagas

100

 

Zambija

100

 

Zimbabvė

100

 

Ypatingasis lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 III antraštinė dalis

2005–2006 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2005 7 25–29 savaitę

Riba

Indija

100

 

AKR

100

 


CXL lengvatinis cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 IV antraštinė dalis

2005–2006 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2005 7 25–29 savaitę

Riba

Brazilija

0

Pasiekta

Kuba

100

 

Kitos trečiosios šalys

0

Pasiekta


4.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1285/2005

2005 m. rugpjūčio 3 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais (1), ypač į jo 20 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 20 straipsnyje numatoma galimybė iš dalies pakeisti II priede pateiktą Kimberley proceso sertifikavimo schemos dalyvių sąrašą.

(2)

Kimberley proceso sertifikavimo schemos pirmininkas 2005 m. liepos 27 d. pirmininko pareiškimu nusprendė nuo 2005 m. rugpjūčio 1 d. į dalyvių sąrašą įtraukti Indoneziją. Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti II priedą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 II priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2005 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 3 d.

Komisijos vardu

Benita FERRERO-WALDNER

Komisijos narė


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 28. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 718/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 68).


ANNEXE

„II PRIEDAS

Kimberley proceso sertifikavimo schemos dalyvių ir jų paskirtų kompetentingų institucijų sąrašas, nurodytas 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 ir 20 straipsniuose

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMĖNIJA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenia

AUSTRALIJA

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australia

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australia

BALTARUSIJA

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSVANA

Ministry of Minerals, Energy and Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZILIJA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios – Bloco „U“ – 3o andar

70065 – 900 Brasilia – DF

Brazil

BULGARIJA

Ministry of Economy

Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate

12, Al. Batenberg str.

1000 Sofia

Bulgaria

KANADA

Tarptautiniai klausimai:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B – Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

Dėl Kanados KP sertifikato pavyzdžio:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

Pasiteirauti:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

CENTRINĖS AFRIKOS RESPUBLIKA

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Central African Republic

KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

People’s Republic of China

HONGKONGAS, (Kinijos Liaudies Respublikos specialusis administracinis regionas)

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

People’s Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

KONGO, DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

Centre d'Évaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

DRAMBLIO KAULO KRANTAS

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Cote d'Ivoire

KROATIJA

Ministry of Economy

Zagreb

Republic of Croatia

EUROPOS BENDRIJA

European Commission

DG External Relations/A/2

B-1049 Brussels

Belgium

GANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House

Kinbu Road

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GVINĖJA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GAJANA

Geology and Mines Commission

P.O. Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIJA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg

Mumbai 400 004

India

INDONEZIJA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

IZRAELIS

Ministry of Industry and Trade

P.O. Box 3007

52130 Ramat Gan

Israel

JAPONIJA

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-11-1, Shibakoen Minato-ku

105-8519 Tokyo

Japan

Mineral and Natural Resources Division

Agency for Natural Resources and Energy

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Japan

KORĖJOS RESPUBLIKA

UN Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Government Complex Building

77 Sejong-ro, Jongro-gu

Seoul

Korea

Trade Policy Division

Ministry of Commerce, Industry and Enterprise

1 Joongang-dong, Kwacheon-City

Kyunggi-do

Korea

LAOSO LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

Vientiane

Laos

LESOTAS

Commission of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

MALAIZIJA

Ministry of International Trade and Industry

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MAURICIJUS

Ministry of Commerce and Co-operatives

Import Division

2nd Floor, Anglo-Mauritius House

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIBIJA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NORVEGIJA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

RUMUNIJA

National Authority for Consumer Protection

Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1

Bucharest

Romania

RUSIJOS FEDERACIJA

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERA LEONĖ

Ministry of Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPŪRAS

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury

Singapore 179434

PIETŲ AFRIKA

South African Diamond Board

240 Commissioner Street

Johannesburg

South Africa

ŠRI LANKA

Trade Information Service

Sri Lanka Export Development Board

42 Nawam Mawatha

Colombo 2

Sri Lanka

ŠVEICARIJA

State Secretariat for Economic Affairs

Export Control Policy and Sanctions

Effingerstrasse 1

3003 Berne

Switzerland

TAIVANAS, PENGHU, KINMENIS IR MATSU, atskiroji muitų teritorija

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

Taiwan

TANZANIJA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

TAILANDAS

Ministry of Commerce

Department of Foreign Trade

44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi

Muang District

Nonthaburi 11000

Thailand

TOGAS

Directorate General – Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

UKRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev

04119 Ukraine

International Department

Diamond Factory „Kristall“

600 Letiya Street 21

21100 Vinnitsa

Ukraine

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

Dubai Metals and Commodities Centre

PO Box 63

Dubai

United Arab Emirates

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

U.S. Department of State

2201 C St., N.W.

Washington DC

United States of America

VENESUELA

Ministry of Energy and Mines

Apartado Postal No. 61536 Chacao

Caracas 1006

Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina – Caracas

Venezuela

VIETNAMAS

Export-Import Management Department

Ministry of Trade of Vietnam

31 Trang Tien

Hanoi 10.000

Vietnam

ZIMBABVĖ

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe“.


4.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1286/2005

2005 m. rugpjūčio 3 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2465/96 (1), ir ypač į jo 11 straipsnio b punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 IV priede yra pateikiamas fizinių ir juridinių asmenų, įstaigų ar subjektų, susijusių su buvusio prezidento Saddam Hussein režimu, kuriems pagal šį reglamentą yra taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašas.

(2)

2005 m. liepos 27 d. JT Saugumo Tarybos sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti sąrašą, kuriame išvardyti Saddam Hussein ir kiti buvusio Irako režimo vyresnieji pareigūnai, artimiausieji jų šeimų nariai ir subjektai, kuriuos valdo ar kontroliuoja šie asmenys arba asmenys, veikiantys jų vardu ar jų nurodymu, kuriems turėtų būti taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas. Todėl IV priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies keičiamas.

(3)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turi įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 IV priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 3 d.

Komisijos vardu

Eneko LANDÁBURU

Ryšiu su užsieniu generalinis direktorius


(1)  OL L 169, 2003 7 8, p. 6. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1087/2005 (OL L 177, 2005 7 9, p. 32).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1210/2003 IV priedas iš dalies keičiamas taip:

Įrašomi šie fiziniai asmenys:

1)

Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (dar žinomas kaip: a) Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Yasir Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, d) Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, e) Ali Thafir Abdallah). Gimimo data: a) 1968 5 15, b) 1970 m. Gimimo vieta: a) Al-Owja, Irakas, b) Bagdadas, Irakas. Pilietybė: Irako. Adresai: a) Mosulas, Irakas, b) Az Zabadani, Sirija. Paso Nr.: Irako pasas Nr. 284158 (galioja iki 2005 8 21; vardas: Ali Thafir Abdallah; gimimo data: 1970 m.; gimimo vieta: Bagdadas, Irakas). Kita informacija: buvusio prezidento Saddam Hussein patarėjo Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti sūnus.

2)

Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (dar žinomas kaip: a) Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Umar Ahmad Ali Al-Alusi). Gimimo data: a) apie 1970 m., b) 1970 m. Gimimo vieta: Bagdadas, Irakas. Pilietybė: Irako. Adresai: a) Damaskas, Sirija, b) Al-Shahid gatvė, Al-Mahata apylinkė, Az Zabadani, Sirija, c) Jemenas. Paso Nr.: Irako pasas Nr. 2863795S (galioja iki 2005 8 23; vardas: Umar Ahmad Ali Al-Alusi; gimimo data: 1970 m.; gimimo vieta: Bagdadas, Irakas). Kita informacija: buvusio prezidento Saddam Hussein patarėjo Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti sūnus.

3)

Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (dar žinomas kaip: a) Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ayman Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, c) Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, d) Qais Muhammad Salman). Gimimo data: 1971 10 21. Gimimo vieta: a) Bagdadas, Irakas, b) Al-Owja, Irakas. Pilietybė: Irako. Adresai: a) Bludanas, Sirija, b) Mutanabi rajonas, Al Monsur, Bagdadas, Irakas. Kita informacija: buvusio prezidento Saddam Hussein patarėjo Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti sūnus.

4)

Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (dar žinomas kaip: a) Ibrahim Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti, c) Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Muhammad Da’ud Salman). Gimimo data: a) 1983 10 25, b) 1977 m. Gimimo vieta: Bagdadas, Irakas. Pilietybė: Irako. Adresai: a) Al-Shahid gatvė, Al-Mahata apylinkė, Az Zabadani, Sirija, b) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaskas, Sirija, c) Irakas. Paso Nr.: Irako pasas Nr. 284173 (galioja iki 2005 8 21; vardas: Muhammad Da’ud Salman; gimimo data: 1977 m.; gimimo vieta: Bagdadas, Irakas). Kita informacija: buvusio prezidento Saddam Hussein patarėjo Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti sūnus.

5)

Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (dar žinomas kaip: a) Bashar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Bashir Sab’awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti, c) Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti, d) Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat, e) Ali Zafir „Abdullah“). Gimimo data: 1970 7 17. Gimimo vieta: Bagdadas, Irakas. Pilietybė: Irako. Adresai: a) Fuad Dawod Farm, Az Zabadani, Damaskas, Sirija, b) Beirutas, Libanas. Kita informacija: buvusio prezidento Saddam Hussein patarėjo Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti sūnus.

6)

Sa’d Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti (dar žinomas kaip: a) Sa’ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti, b) Sa’d Sab’awi Hasan Al-Tikriti). Gimimo data: 1988 9 19. Pilietybė: Irako. Adresai: a) Al-Shahid gatvė, Al-Mahata apylinkė, Az Zabadani, Sirija, b) Jemenas. Kita informacija: buvusio prezidento Saddam Hussein patarėjo Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti sūnus.


Teisingumo Teismas

4.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/19


TEISINGUMO TEISMO PROCEDŪROS REGLAMENTO PAKEITIMAI

TEISINGUMO TEISMAS,

atsižvelgdamas į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 223 straipsnio šeštąją pastraipą,

atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 139 straipsnio šeštąją pastraipą,

kadangi:

(1)

Proceso Teisingumo Teisme trukmė, ypač prejudicinių sprendimų atveju, jau kurį laiką vis ilgėja ir dėl Sąjungos plėtros reikia sutrumpinti ir supaprastinti kai kurias proceso dalis.

(2)

Reikia sutrumpinti prašymų surengti posėdį pateikimo terminą ir kai kuriais atvejais panaikinti pareigą pranešti nacionaliniam teismui bei išklausyti šalis, kai Teisingumo Teismas kai kuriais paprasto prašymo priimti prejudicinį sprendimą atvejais sprendžia nutartimi.

(3)

Dėl techninės pažangos procesinio dokumento pateikimas elektroniniu būdu vis plinta ir bendravimas elektroniniu būdu tampa vis patikimesnis. Teisingumo Teismas turi prisitaikyti prie šios pažangos, jam suteikiant galimybę nustatyti kokiomis sąlygomis elektroniniu būdu jam pateiktas procesinis dokumentas yra pripažįstamas dokumento originalu.

(4)

Reikia patobulinti nuostatas dėl nemokamos teisinės pagalbos suteikimo, numatant, kad nutartyje dėl atsisakymo visiškai ar iš dalies suteikti nemokamą teisinę pagalbą turi būti nurodyti tokio atsisakymo motyvai,

2005 m. birželio 28 d. Tarybai patvirtinus,

PRIIMA ŠIUOS PROCEDŪROS REGLAMENTO PAKEITIMUS:

1 straipsnis

Europos Bendrijų Teisingumo Teismo procedūros reglamentas, priimtas 1991 m. birželio 19 d. (OL L 176, 1991 7 4, p. 7, ir OL L 383, 1992 12 29, p. 117, (ištaisymai)), su pakeitimais, padarytais 1995 m. vasario 21 d. (OL L 44, 1995 2 28, p. 61), 1997 m. kovo 11 d. (OL L 103, 1997 4 19, p. 1, ir OL L 351, 1997 12 23, p. 72 (ištaisymai)), 2000 m. gegužės 16 d. (OL L 122, 2000 5 24, p. 43), 2000 m. lapkričio 28 d. (OL L 322, 2000 12 19, p. 1), 2001 m. balandžio 3 d. (OL L 119, 2001 4 27, p. 1) ir 2002 m. rugsėjo 17 d. (OL L 272, 2002 10 10, p. 24, ir OL L 281, 2002 10 19, p. 24 (ištaisymai)), 2003 m. balandžio 8 d. (OL L 147, 2003 6 14, p. 17), 2004 m. balandžio 19 d. (OL L 132, 2004 4 29, p. 2) ir 2004 m. balandžio 20 d. (OL L 127, 2004 4 29, p. 107), iš dalies keičiamas taip:

1)

37 straipsnis papildomas nauja 7 dalimi:

„7.   Nepažeisdamas 1 dalies pirmos pastraipos ir 2–5 dalių, Teisingumo Teismas sprendimu gali nustatyti, kokiomis sąlygomis elektroniniu būdu Teismo kanceliarijai pateiktas procesinis dokumentas pripažįstamas šio dokumento originalu. Tas sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“;

2)

44a straipsnio trečiame sakinyje žodžiai „per mėnesį“ pakeičiami žodžiais „per tris savaites“;

3)

76 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Kolegija priima nutartį, kuri yra neskundžiama. Jei visiškai ar iš dalies atsisakoma suteikti nemokamą teisinę pagalbą, nutartis turi būti motyvuota.“;

4)

104 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

„103 straipsnyje minimi nacionalinių teismų sprendimai valstybėms narėms perduodami originalo kalba su vertimu į valstybės, kuriai jie skirti, valstybinę kalbą. Jei to reikia dėl nacionalinio teismo sprendimo apimties, vietoj šio vertimo pateikiamas sprendimo santraukos, kurios pagrindu ši valstybė užims atitinkamą poziciją, vertimas į valstybės, kuriai jis skirtas, valstybinę kalbą. Ši santrauka perteikia vieno ar kelių klausimų, dėl kurių pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą, pilną tekstą. Šioje santraukoje tiek, kiek ši informacija nurodoma nacionalinio teismo sprendime, pateikiamas pagrindinės bylos dalykas, svarbiausi pagrindinės bylos šalių argumentai, glaustas prašymo priimti prejudicinį sprendimą pagrindimas, taip pat teismų praktika ir Bendrijos bei nacionalinės teisės nuostatos, kuriomis remiamasi.

Tais atvejais, kuriuos reglamentuoja Statuto 23 straipsnio trečia pastraipa, apie nacionalinių teismų sprendimus pranešama valstybėms, kurios nėra valstybės narės, tačiau yra EEE susitarimo šalys, taip pat ELPA priežiūros institucijai, originalo kalba su sprendimo, o prireikus – santraukos vertimu į vieną iš 29 straipsnio 1 dalyje nurodytų kalbų, kurią pasirenka pranešimo adresatas.

Jei trečioji valstybė turi teisę dalyvauti procese dėl prejudicinio sprendimo priėmimo pagal Statuto 23 straipsnio ketvirtą pastraipą, jai pranešamas nacionalinio teismo sprendimas originalo kalba su sprendimo, o prireikus – santraukos vertimu į vieną iš 29 straipsnio 1 dalyje nurodytų kalbų, kurią pasirenka atitinkama trečioji valstybė.“;

5)

104 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„Jeigu klausimas, dėl kurio pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą, yra tapatus klausimui, dėl kurio Teismas jau yra priėmęs sprendimą, arba jeigu atsakymą į klausimą galima aiškiai nustatyti iš Teismo praktikos, Teismas, susipažinęs su ACTinio advokato nuomone, bet kada gali spręsti klausimą motyvuota nutartimi, kurioje nurodomas ankstesnis sprendimas arba atitinkama Teismo praktika.

Taip pat Teismas gali priimti sprendimą motyvuota nutartimi, pranešęs prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikusiam teismui, susipažinęs su pastabomis, kurias pateikė Statuto 23 straipsnyje nurodyti suinteresuotieji asmenys, ir su ACTinio advokato nuomone, jeigu atsakymas į klausimą, dėl kurio pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą, nekelia pagrįstų abejonių.“;

6)

104 straipsnio 4 dalies trečiame sakinyje žodžiai „vieną mėnesį“ pakeičiami žodžiais „tris savaites“;

7)

120 straipsnio antrame sakinyje žodžiai „vieną mėnesį“ pakeičiami žodžiais „tris savaites“.

2 straipsnis

Šie Procedūros reglamento pakeitimai, autentiški visomis Procedūros reglamento 29 straipsnio 1 dalyje nurodytomis kalbomis, skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja pirmą antro mėnesio po jų paskelbimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. liepos 12 d.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

4.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/22


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. liepos 29 d.

dėl keturių Europos vaistų agentūros (EMEA) Valdančiosios tarybos narių skyrimo

(2005/594/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatantį Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantį Europos vaistų agentūrą (1), ypač į jo 65 straipsnio 1 ir 4 dalis,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 25 d. Komisijos sudarytą kandidatų sąrašą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Mary Geraldine BAKER, gimusi 1936 m. spalio 27 d. Londone (Jungtinė Karalystė),

Jean GEORGES, gimęs 1966 m. liepos 11 d. Esch-sur-Alzette (Liuksemburgas),

Lisette TIDDENS-ENGWIRDA, gimusi 1950 m. birželio 25 d. Amsterdame (Nyderlandai) ir

Fritz Rupert UNGEMACH, gimęs 1947 m. vasario 6 d. Miunchene (Vokietija),

skiriami Europos vaistų agentūros (EMEA) Valdančiosios tarybos nariais trejų metų laikotarpiui.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodyto trejų metų laikotarpio pradžios datą nustato Europos vaistų agentūros (EMEA) Valdančioji taryba.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. STRAW


(1)  OL L 136, 2004 4 30, p. 1.


Klaidų ištaisymas

4.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 203/23


2005 m. liepos 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1255/2005, nustatančio, kokia dalimi reikėtų patenkinti kai kurių pieno produktų importo licencijų paraiškas, pateiktas 2005 m. liepos mėn. pagal kai kurias tarifines kvotas, atidarytas Reglamentu (EB) Nr. 2535/2001, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 200, 2005 m. liepos 30 d. )

66 puslapyje, I.B priede:

vietoje:

„5.

Produktai, kurių kilmės šalis yra Rumunija“,

rašyti:

„1.

Produktai, kurių kilmės šalis yra Rumunija“;

vietoje:

„6.

Produktai, kurių kilmės šalis yra Rumunija“,

rašyti:

„2.

Produktai, kurių kilmės šalis yra Rumunija“.