ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 193

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. liepos 23d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1183/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai

1

 

*

2005 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1184/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims, trukdantiems taikos procesui ir pažeidžiantiems tarptautinę teisę konflikte Sudano Darfūro regione

9

 

 

2005 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1185/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

17

 

 

2005 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1186/2005, sustabdantis sviesto supirkimą kai kuriose valstybėse narėse

19

 

*

2005 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1187/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1859/82 dėl respondentinių valdų atrankos žemės ūkio valdų pajamų nustatymui

20

 

*

2005 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1188/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2005 dėl distiliavimo krizės atveju, numatytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje tam tikros kategorijos vynams Prancūzijoje, pradžios

24

 

*

2005 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1189/2005, uždraudžiantis paprastųjų jūrų liežuvių žvejybą ICES VII b ir c zonose laivais, plaukiojančiais su Prancūzijos vėliava

25

 

*

2005 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1190/2005, 48 kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

27

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. birželio 24 d. Tarybos sprendimas, dėl Regionų komiteto dviejų narių iš Vokietijos ir dviejų pakaitinių narių iš Vokietijos paskyrimo

29

 

*

2005 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo

31

 

 

Komisija

 

*

2005 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimas dėl kompetentingos institucijos paskyrimo ir sanitarinio pažymėjimo pavyzdžio, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/86/EB, nustatantį specialias sąlygas, taikomas žuvininkystės produktams, kilusiems iš Kinijos, ir panaikinantis Sprendimą 97/368/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2751)  ( 1 )

37

 

*

2005 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/994/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, taikomų iš Kinijos importuojamiems gyvūninės kilmės produktams (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2764)  ( 1 )

41

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. liepos 18 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/574/BUSP, dėl paramos TATENA veiklai branduolinio saugumo ir patikros srityse ir įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

44

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

23.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1183/2005

2005 m. liepos 18 d.

nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60, 301 ir 308 straipsnius,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 13 d. Bendrąją poziciją 2005/440/BUSP dėl ribojančių priemonių Kongo Demokratinei Respublikai (1),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Atsižvelgdama į tebesitęsiantį neteisėtą ginklų srautą į Kongo Demokratinę Respubliką ir šalies viduje bei veikdama pagal Jungtinių Tautų Chartijos VII skyrių, JT Saugumo Taryba 2005 m. balandžio 18 d. priėmė Rezoliuciją Nr. 1596 (2005), kurioje inter alia numatomos finansinės ribojančios priemonės kompetentingo Jungtinių Tautų Sankcijų komiteto nurodytiems asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą, paskirtą Kongo Demokratinei Respublikai JT Saugumo Tarybos Rezoliucijomis Nr. 1493 (2003) ir 1596 (2005).

(2)

Bendrojoje pozicijoje 2005/440/BUSP inter alia numatomas finansinių ribojančių priemonių įgyvendinimas kompetentingo Jungtinių Tautų Sankcijų Komiteto nurodytiems asmenims. Šios priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį. Siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo, būtina priimti jas įgyvendinančias Bendrijos priemones su Bendrija susijusiais atvejais. Šiame reglamente Bendrijos teritorija – valstybių narių, kurioms taikoma Sutartis, teritorijos, taikant Sutartyje nustatytas sąlygas.

(3)

Būtų tikslinga Komisijai suteikti įgaliojimus iš dalies pakeisti šio reglamento priedus.

(4)

Siekiant užtikrinti šiame reglamente numatytų priemonių veiksmingumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną.

(5)

Sutarties 60 ir 301 straipsniuose Tarybai suteikiami įgaliojimai trečiosioms šalims tam tikromis sąlygomis taikyti priemones, skirtas mokėjimams arba kapitalo judėjimui ir ekonominiams santykiams nutraukti arba juos apriboti. Šiame reglamente nustatytos priemonės, taip pat skirtos atskiriems su trečiosios šalies Vyriausybe tiesiogiai nesusijusiems asmenims, yra būtinos šiam Bendrijos tikslui pasiekti, o Sutarties 308 straipsniu Taryba įgaliojama imtis tokių priemonių, jei Sutartyje nenumatyti kiti konkretūs įgaliojimai,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente taikomi šie apibrėžimai:

1)

„Sankcijų komitetas“ – Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įkurtas pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1533 (2004) 8 punktą;

2)

„lėšos“ – finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant, tačiau ne tik:

a)

grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir visas kitas mokėjimo priemones,

b)

indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, banko sąskaitų likučius, skolas ir skolinius įsipareigojimus,

c)

viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, tarp jų vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių,

d)

palūkanas, dividendus arba kitas pajamas už turtą ar vertę, priskaičiuotą už turtą arba gaunamą už jį,

e)

kreditą, tarpusavio reikalavimų įskaitymo teisę, garantijas, sutarties įvykdymo garantinius užstatus ar kitus finansinius įsipareigojimus,

f)

akredityvus, važtaraščius, pardavimo sutartis,

g)

dokumentus, patvirtinančius lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisę,

h)

visus kitus eksporto finansavimo dokumentus;

3)

„lėšų įšaldymas“ – bet kokios formos lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galimybės pasinaudoti arba jų tvarkymo pakeičiant dydį, sumą, buvimo vietą, nuosavybės teisę, valdymą, pobūdį, paskirtį ar atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų naudotis lėšomis, įskaitant investicijų portfelio valdymą, uždraudimas;

4)

„ekonominiai ištekliai“ – bet kurios rūšies materialusis ir nematerialusis, kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įgyti ar paslaugoms gauti;

5)

„ekonominių išteklių įšaldymas“ – jų naudojimo lėšoms, prekėms įgyti arba paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant, tačiau ne tik, jų pardavimą, nuomą ar įkeitimą, uždraudimas.

2 straipsnis

1.   Visos I priede išvardytų fizinių arba juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų nuosavybe esančios arba jų valdomos lėšos ir ekonominiai ištekliai yra įšaldomi.

2.   Lėšos ar ekonominiai ištekliai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai atiduoti naudotis I priede išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai.

3.   Sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra tiesiogiai ar netiesiogiai sutrukdyti vykdyti 1 ir 2 dalyse nurodytas priemones, yra draudžiama.

3 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo 2 straipsnio nuostatų, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos, pranešusios Sankcijų komitetui apie ketinimą leisti naudotis minėtomis lėšomis bei ekonominiais ištekliais ir per keturias darbo dienas negavusios neigiamo minėto komiteto sprendimo, gali leisti „išlaisvinti“ tam tikras įšaldytas lėšas arba ekonominius išteklius, arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jeigu kompetentinga institucija nustatė, kad lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

būtini esminėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b)

skirti tik apmokėti pagrįstus honorarus ir kompensuoti padarytas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų suteikimu;

c)

skirti tik sumokėti komisinius arba aptarnavimo mokesčius už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą;

jeigu atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie šį sprendimą ir per keturias darbo dienas nuo šio pranešimo Sankcijų komitetas nepaprieštaravo tam sprendimui.

2.   Nukrypdamos nuo 2 straipsnio nuostatų, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti „išlaisvinti“ tam tikras įšaldytas lėšas ar ekonominius išteklius arba leisti jais naudotis, nusprendusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra būtini ypatingoms išlaidoms, jei jos apie tai pranešė Sankcijų komitetui, kuris šį sprendimą patvirtino.

4 straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio nuostatų, II priede išvardytų valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

lėšos ar ekonominiai ištekliai yra teisminio, administracinio ar arbitražo sprendimo, parengto iki 2005 m. balandžio 18 d., arba teisminio, administracinio ar arbitražo sprendimo, paskelbto iki tos datos, dalykas;

b)

lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik patenkinti reikalavimus, garantuotus tokiu turto suvaržymu arba tokiame sprendime pripažintus teisėtais, neperžengiant įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tokius reikalavimus pateikiančių asmenų teises, nustatytų ribų;

c)

turto suvaržymas arba teismo sprendimas nėra I priede nurodyto asmens, subjekto ar organizacijos naudai;

d)

pripažįstama, kad turto suvaržymas arba teismo sprendimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai;

e)

valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie turto suvaržymą arba teismo sprendimą.

5 straipsnis

1.   2 straipsnio 2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms:

a)

palūkanoms ar kitoms pajamoms už sąskaitas, ar

b)

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, dėl kurių buvo susitarta, arba kurie atsirado iki dienos, kurią šioms sąskaitoms pradėtas taikyti šis reglamentas,

jei minėtos palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai buvo įšaldyti pagal 2 straipsnio 1 dalį.

2.   2 straipsnio 2 dalis nekliudo finansų ar kredito įstaigoms, gaunančioms trečiųjų šalių į I priede išvardytų asmenų, subjektų ar organizacijų sąskaitą pervestas lėšas, kredituoti įšaldytas sąskaitas, jeigu tokias sąskaitas papildančios lėšos taip pat bus įšaldytos. Finansų ar kredito įstaigos nedelsdamos informuoja kompetentingas institucijas apie šiuos sandorius.

6 straipsnis

1.   Nepažeisdami taikomų taisyklių dėl informacijos teikimo, slaptumo ir profesinės paslapties bei Sutarties 284 straipsnio nuostatų, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos:

a)

nedelsdami pateikia II priede išvardytoms valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms jų buveinės ar įsikūrimo vietoje visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, pagal 2 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba per minėtas kompetentingas institucijas perduoda šią informaciją Komisijai;

b)

kiekvieną kartą tikrinant šią informaciją bendradarbiauja su II priede išvardytomis kompetentingomis institucijomis.

2.   Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pateikiama suinteresuotų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

3.   Visa pagal 1 ir 2 dalis pateikta arba gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, kuriuo ji buvo pateikta ar gauta.

7 straipsnis

Nė vienas fizinis ar juridinis asmuo arba šį reglamentą įgyvendinantis subjektas ar organizacija, jo direktorius ar darbuotojai nėra atsakingi už lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą arba atsisakymą leisti jais naudotis, kai šie veiksmai atliekami sąžiningai ir laikantis šio reglamento nuostatų, nebent būtų įrodyta, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti dėl aplaidumo.

8 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos praneša viena kitai apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir pateikia viena kitai visą kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, ypač informaciją apie pažeidimus ir vykdymo problemas bei nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

9 straipsnis

1.   Komisija įgaliojama:

a)

iš dalies pakeisti I priedą remiantis Sankcijų komiteto sprendimu

ir

b)

iš dalies pakeisti II priedą remiantis valstybių narių pateikta informacija.

2.   Nepažeisdama valstybių narių teisių ir įsipareigojimų pagal Jungtinių Tautų Chartiją, Komisija palaiko visus būtinus ryšius su Sankcijų komitetu, kad būtų veiksmingai įgyvendinamas šis reglamentas.

10 straipsnis

Valstybės narės nustato taisykles dėl už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinų baudų ir imasi visų būtinų priemonių, užtikrinančių minėtų taisyklių įgyvendinimą. Numatytos baudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šias taisykles ir apie visus paskesnius jų pakeitimus.

11 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Bendrijos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b)

visiems orlaiviams ir laivams, priklausantiems valstybės narės jurisdikcijai;

c)

visiems Bendrijos teritorijoje ar už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d)

visiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės teisę;

e)

visiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, užsiimantiems verslu Bendrijoje.

12 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 18 d.

Tarybos vardu

Primininkas

J. STRAW


(1)  OL L 152, 2005 6 15, p. 22.

(2)  2005 m. birželio 23 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).


I PRIEDAS

2 straipsnyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašas

(Priedas turi būti užpildytas atsižvelgiant į Saugumo Tarybos Komiteto, įsteigto JT Saugumo Tarybos Rezoliucijos Nr. 1533 (2004) 8 punktu, sprendimą).


II PRIEDAS

3, 4, 5 ir 6 straipsniuose nurodytų kompetentingų institucijų sąrašas

BELGIJA

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Fédéral des Finances

Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

ČEKIJA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: + 420 2 5704 4501

Fax: + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: + 420 2 2418 2987

Fax: + 420 2 2418 4080

DANIJA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København K

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

VOKIETIJA

Concerning freezing of funds:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

Concerning technical assistance:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

ESTIJA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: + 372 6680 500

Faks: + 372 6680 501

GRAIKIJA

A.   Freezing of Assets

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

10 563 Athens — Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.   Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5

10 563 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

Β.   Import-Export restrictions

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.

10 563 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.   Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1

Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

ISPANIJA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

PRANCŪZIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopieur (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84

AIRIJA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Fax: + 353 1 679 8882

ITALIJA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio III

Tel. (39) 06 3691 8221

Fax. (39) 06 3691 5296

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

KIPRAS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: + 357 22 60 11 06

Fax: + 357 22 60 27 41/47

LATVIJA

Latvijas Republikas Prokuratūra

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvāris 6

Rīga, LV 1801

Tālr. Nr. (371) 70144431

Fakss: (371) 7044804

E-pasts: gen@lrp.gov.lv

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tālr. Nr. (371) 7016201

Fakss: (371) 7828121

E-pasts: mfa.cha@mfa.gov.lv

LIETUVA

Security Policy Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Lithuania

Tel. (370-5) 236 25 16

Faks. (370-5) 236 30 90

LIUKSEMBURGAS

Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration

Direction des Relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

VENGRIJA

Hungarian National Police Headquarters

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Ministry of Economic Affairs and Transport (4 straipsnio atžvilgiu)

Hungarian Trade Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Fax: + 356 21 25 15 20

NYDERLANDAI

De minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: 070-342 8997

Fax: 070-342 7984

AUSTRIJA

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+ 43-1) 404 20-0

Fax (+ 43-1) 404 20-7399

LENKIJA

Main authority:

 

Ministry of Finance

General Inspector of Financial Information (GIFF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 694 59 70

Fax. (+ 48 22) 694 54 50

Coordinating authority:

 

Ministry of Foreign Affairs

Department of Law and Treaties

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 523 94 27 or 93 48

Fax. (+ 48 22) 523 83 29

PORTUGALIJA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 67 02

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 3390/8

Fax (351) 21 882 3399

SLOVĖNIJA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4782000

Faks: 00386 1 4782341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4783311

Faks: 00386 1 4331031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4712211

Faks: 00386 1 4318164

SLOVAKIJA

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

83336 Bratislava

Tel: 00421/2/5978 1111

Fax: 00421/2/5978 3649

SUOMIJA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

ŠVEDIJA

3 ir 4 straipsniai:

 

Försäkringskassan

103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

5 ir 6 straipsniai:

 

Finansinspektionen

Box 6750

113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7270 5977

Fax. + 44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7601 4768

Fax. + 44 (0) 20 7601 4309

EUROPOS BENDRIJA

Europos Bendrijų Komisija

Išorės santykių generalinis direktoratas

Bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) ir Europos saugumo ir gynybos politikos (ESGP) direktoratas: Komisijos koordinavimas ir indėlis

A.2 padalinys: Teisiniai ir institucijų klausimai, BUSP bendri veiksmai, sankcijos ir Kimberley procesas

CHAR 12/163

B-1049 Briuselyjs

Telefonas (32 2) 296 25 56

Faksas: (32 2) 296 75 63

El. paštas: Relex-sanctions@cec.eu.int


23.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/9


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1184/2005

2005 m. liepos 18 d.

nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims, trukdantiems taikos procesui ir pažeidžiantiems tarptautinę teisę konflikte Sudano Darfūro regione

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60, 301 ir 308 straipsnius,

atsižvelgdama į 2005 m. gegužės 30 d. Tarybos bendrąją poziciją 2005/411/BUSP dėl ribojančių priemonių Sudanui (1),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

JT Saugumo Taryba, veikdama pagal Jungtinių Tautų Chartijos VII skyrių ir labai apgailestaudama, kad Sudano Vyriausybė, sukilėlių pajėgos ir visos kitos Darfūre esančios ginkluotos grupuotės nesilaiko savo įsipareigojimų ir nepaklūsta Saugumo Tarybos reikalavimams, 2005 m. kovo 29 d. Rezoliucija Nr. 1591 (2005) nusprendė nustatyti tam tikras papildomas ribojančias priemones Sudanui.

(2)

Bendrojoje pozicijoje 2005/411/BUSP inter alia numatomas kompetentingo Jungtinių Tautų Sankcijų komiteto nurodytų asmenų, kurie trukdo taikos procesui, kelia grėsmę stabilumui Darfūre ir regione, vykdo tarptautinės humanitarinės teisės ar žmogaus teisių pažeidimus bei kitus žiaurumus, pažeidinėja ginklų embargą ar yra atsakingi už tam tikrus karinius puolimo skrydžius Darfūro regione ir virš jo, lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas. Šios priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo, joms įgyvendinti būtinos Bendrijos priemonės, kiek tai susiję su Bendrija.

(3)

Šiame reglamente Bendrijos teritorija – valstybių narių, kurioms taikoma Sutartis, teritorijos pagal Sutartyje nustatytas sąlygas.

(4)

Siekiant užtikrinti šiame reglamente numatytų priemonių veiksmingumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną.

(5)

Sutarties 60 ir 301 straipsniuose Tarybai suteikiami įgaliojimai tam tikromis sąlygomis trečiosioms šalims taikyti priemones, skirtas mokėjimams arba kapitalo judėjimui ir ekonominiams santykiams nutraukti arba juos apriboti. Šiame reglamente nustatytos priemonės taip pat skirtos atskiriems asmenims, kurie nėra tiesiogiai susiję su trečiosios šalies Vyriausybe, yra būtinos šiam Bendrijos tikslui pasiekti, o Sutarties 308 straipsniu Taryba įgaliojama imtis tokių priemonių, jei Sutartyje nenumatyti kiti konkretūs įgaliojimai,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojami šie sąvokų apibrėžimai:

1)

„Sankcijų komitetas“ – Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Rezoliucijos Nr. 1591 (2005) 3 punktą;

2)

„lėšos“ – finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant, tačiau ne tik:

a)

grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir visas kitas mokėjimo priemones,

b)

indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų likučius, skolas ir skolinius įsipareigojimus,

c)

viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, tarp jų vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, varantus, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių,

d)

palūkanas, dividendus arba kitas pajamas už turtą ar vertę, priskaičiuotą už turtą arba gaunamą už jį,

e)

kreditą, tarpusavio reikalavimų įskaitymo teisę, garantijas, sutarties įvykdymo garantijas ar kitus finansinius įsipareigojimus,

f)

akredityvus, važtaraščius, pardavimo sutartis,

g)

dokumentus, patvirtinančius lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisę,

h)

visas kitas eksporto finansavimo priemones;

3)

„lėšų įšaldymas“ – bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, pakeitimo, naudojimo, galimybės jomis pasinaudoti arba jų tvarkymo pakeičiant dydį, sumą, buvimo vietą, nuosavybės teisę, valdymo teisę, pobūdį, paskirtį ar atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų naudotis lėšomis, įskaitant investicijų portfelio valdymą, uždraudimas;

4)

„ekonominiai ištekliai“ – bet kurios rūšies materialus ir nematerialus, kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įgyti ar paslaugoms gauti;

5)

„ekonominių išteklių įšaldymas“ – jų naudojimo lėšoms, prekėms įgyti arba paslaugoms gauti bet kokiu būdu, įskaitant, tačiau ne tik, jų pardavimą, nuomą ar įkeitimą, uždraudimas.

2 straipsnis

1.   Visos I priede išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausančios, jų valdomos arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi.

2.   I priede išvardytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.   Draudžiama sąmoningai ir tyčia dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra tiesiogiai ar netiesiogiai sutrukdyti vykdyti 1 ir 2 dalyse nurodytas priemones.

3 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos, gali leisti „išlaisvinti“ tam tikras įšaldytas lėšas ar ekonominius išteklius arba leisti naudotis tam tikromis įšaldytomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad tos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

reikalingi pagrindinėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba turto įkeitimą, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai sumokėti pagrįstus honorarus ir kompensuoti patirtas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų suteikimu;

c)

skirti išimtinai mokesčiams arba paslaugų mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti;

jeigu atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie šį sprendimą ir per dvi darbo dienas nuo šio pranešimo Sankcijų komitetas nepaprieštaravo tam sprendimui.

2.   Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti „išlaisvinti“ tam tikras įšaldytas lėšas ar ekonominius išteklius arba leisti naudotis tam tikromis įšaldytomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, nusprendusios, kad tos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra būtini ypatingoms išlaidoms, jei valstybė narė apie šį sprendimą pranešė Sankcijų komitetui, kuris jį patvirtino.

4 straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti „išlaisvinti“ tam tikras įšaldytas lėšas arba ekonominius išteklius, jei įvykdytos šios sąlygos:

a)

lėšos ar ekonominiai ištekliai teismo, administracine ar arbitražo tvarka yra suvaržyti, jeigu toks suvaržymas nustatytas iki 2005 m. kovo 29 d., arba dėl jų priimtas teismo, administracinis ar arbitražo sprendimas, paskelbtas iki tos datos;

b)

lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik patenkinti reikalavimus, garantuotus tokiu turto suvaržymu arba tokiame sprendime pripažintus teisėtais, neperžengiant įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tokius reikalavimus pateikiančių asmenų teises, nustatytų ribų;

c)

turto suvaržymas arba teismo sprendimas nėra I priede nurodyto asmens, subjekto ar organizacijos naudai;

d)

turto suvaržymo arba teismo sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai;

e)

valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie turto suvaržymą arba teismo sprendimą.

5 straipsnis

1.   2 straipsnio 2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms:

a)

palūkanoms iš šių sąskaitų arba kitoms dėl šių sąskaitų atsirandančioms pajamoms arba

b)

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki dienos, kurią šioms sąskaitoms pradėtas taikyti šis reglamentas,

jei tokios palūkanos, kitos pajamos bei mokėjimai yra įšaldyti pagal 2 straipsnio 1 dalį.

2.   2 straipsnio 2 dalis nekliudo finansų ar kredito įstaigoms, gaunančioms trečiųjų šalių į I priede išvardytų asmenų, subjektų ar organizacijų sąskaitą pervestas lėšas, kredituoti įšaldytas sąskaitas, jeigu tokias sąskaitas papildančios lėšos taip pat bus įšaldytos. Finansų ar kredito įstaigos nedelsdamos informuoja kompetentingas institucijas apie tokias operacijas.

6 straipsnis

1.   Nepažeisdami taikomų taisyklių dėl pranešimų teikimo, slaptumo ir profesinės paslapties bei Sutarties 284 straipsnio nuostatų, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos:

a)

nedelsdami pateikia II priede išvardytoms valstybių narių kompetentingoms institucijoms jų buveinės ar įsikūrimo vietoje visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, apie pagal 2 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba per šias kompetentingas institucijas perduoda šią informaciją Komisijai;

b)

kiekvieną kartą tikrinant šią informaciją bendradarbiauja su II priede išvardytomis kompetentingomis institucijomis.

2.   Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pranešama atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

3.   Visa pagal 1 ir 2 dalis pateikta arba gauta informacija naudojama tik tiems tikslams, kuriems ji buvo pateikta ar gauta.

7 straipsnis

Nė vienas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba šį reglamentą įgyvendinanti organizacija, jos direktorius ar darbuotojai nėra atsakingi už lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą arba atsisakymą leisti jais naudotis, kai šie veiksmai atliekami sąžiningai ir laikantis šio reglamento nuostatų, nebent būtų įrodyta, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti dėl aplaidumo.

8 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir viena kitai pateikia visą kitą turimą su šiuo reglamentu susijusią aktualią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus ir vykdymo problemas bei nacionalinių teismų paskelbtus sprendimus.

9 straipsnis

1.   Komisija įgaliojama:

a)

iš dalies keisti I priedą remiantis Sankcijų komiteto sprendimu ir

b)

iš dalies keisti II priedą remiantis valstybių narių pateikta informacija.

2.   Nepažeisdama valstybių narių teisių ir įsipareigojimų pagal Jungtinių Tautų Chartiją, Komisija palaiko visus būtinus ryšius su Sankcijų komitetu, kad būtų veiksmingai įgyvendinamas šis reglamentas.

10 straipsnis

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų pažeidus šio reglamento nuostatas ir imasi visų būtinų priemonių, užtikrinančių jų įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šias taisykles ir apie visus paskesnius jų pakeitimus.

11 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Bendrijos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b)

visiems orlaiviams ir laivams, priklausantiems valstybės narės jurisdikcijai;

c)

visiems Bendrijos teritorijoje ar už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d)

visiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės teisę;

e)

visiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, užsiimantiems verslu Bendrijoje.

12 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 18 d.

Tarybos vardu

Primininkas

J. STRAW


(1)  OL L 139, 2005 6 2, p. 25.

(2)  OL C 2005 m. birželio 23 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).


I PRIEDAS

2 straipsnyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašas

(Priedas turi būti užpildytas atsižvelgiant į Saugumo Tarybos Komiteto, įsteigto JT Saugumo Tarybos Rezoliucijos Nr. 1591 (2004) 3 punktu, sprendimą).


II PRIEDAS

3, 4, 5, 6 ir 7 straipsniuose nurodytų kompetentingų institucijų sąrašas

BELGIJA

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Fédéral des Finances

Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

ČEKIJA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: + 420 2 5704 4501

Fax: + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: + 420 2 2418 2987

Fax: + 420 2 2418 4080

DANIJA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København K

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

VOKIETIJA

Concerning freezing of funds:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

Concerning technical assistance:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

ESTIJA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: + 372 6680 500

Faks: + 372 6680 501

GRAIKIJA

A.   Freezing of Assets

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

10 563 Athens — Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.   Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5

10 563 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

Β.   Import-Export restrictions

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.

10 563 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

Β.   Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1

Τ.Κ. 10 563 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

ISPANIJA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

PRANCŪZIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopieur (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84

AIRIJA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Fax: + 353 1 679 8882

ITALIJA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 2435

Fax. (39) 06 3691 4534

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

KIPRAS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: + 357 22 60 11 06

Fax: + 357 22 60 27 41/47

LATVIJA

Latvijas Republikas Prokuratūra

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvāris 6

Rīga, LV 1801

Tālr. Nr. (371) 70144431

Fakss: (371) 7044804

E-pasts: gen@lrp.gov.lv

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tālr. Nr. (371) 7016201

Fakss: (371) 7828121

E-pasts: mfa.cha@mfa.gov.lv

LIETUVA

Saugumo politikos departamentas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Lietuva

Tel. (370-5) 236 25 16

Faksas (370-5) 236 30 90

LIUKSEMBURGAS

Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration

Direction des Relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

VENGRIJA

Hungarian National Police Headquarters

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: + 36-1-443-5554

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: + 36-1-318-2066, + 36-1-327-2100

Fax: + 36-1-318-2570, + 36-1-327-2749

Ministry of Economic Affairs and Transport (4 straipsnio atžvilgiu)

Hungarian Trade Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Fax: + 356 21 25 15 20

NYDERLANDAI

De minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: 070-342 8997

Fax: 070-342 7984

AUSTRIJA

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+ 43-1) 404 20-0

Fax (+ 43-1) 404 20-7399

LENKIJA

Main authority:

 

Ministry of Finance

General Inspector of Financial Information (GIFF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 694 59 70

Fax. (+ 48 22) 694 54 50

Coordinating authority:

 

Ministry of Foreign Affairs

Department of Law and Treaties

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warsaw

Poland

Tel. (+ 48 22) 523 94 27 or 93 48

Fax. (+ 48 22) 523 83 29

PORTUGALIJA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 67 02

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 3390/8

Fax (351) 21 882 3399

SLOVĖNIJA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4782000

Faks: 00386 1 4782341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4783311

Faks: 00386 1 4331031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 4712211

Faks: 00386 1 4318164

SLOVAKIJA

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

83336 Bratislava

Tel: 00421/2/5978 1111

Fax: 00421/2/5978 3649

SUOMIJA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

ŠVEDIJA

3 ir 4 straipsniai:

 

Försäkringskassan

103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

5 ir 6 straipsniai:

 

Finansinspektionen

Box 6750

113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7270 5977

Fax. + 44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7601 4768

Fax. + 44 (0) 20 7601 4309

EUROPOS BENDRIJA

Europos Bendrijų Komisija

Išorės santykių generalinis direktoratas

BUSP direktoratas

A.2 padalinys: Teisiniai ir institucijų klausimai, BUSP bendri veiksmai, sankcijos ir Kimberley procesas

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel.: (32 2) 296 25 56

Faksas: (32 2) 296 75 63

El. paštas: Relex-Sanctions@cec.eu.int


23.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1185/2005

2005 m. liepos 22 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. liepos 22 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

78,8

096

42,0

999

60,4

0707 00 05

052

77,1

999

77,1

0709 90 70

052

73,3

999

73,3

0805 50 10

388

65,1

508

58,8

524

73,5

528

62,6

999

65,0

0806 10 10

052

107,1

204

80,8

220

176,7

508

134,4

624

159,1

999

131,6

0808 10 80

388

87,1

400

95,7

404

86,2

508

74,8

512

72,0

524

52,1

528

52,4

720

57,1

804

84,8

999

73,6

0808 20 50

052

99,6

388

77,9

512

23,3

528

50,0

999

62,7

0809 10 00

052

139,2

094

100,2

999

119,7

0809 20 95

052

293,1

400

310,8

404

385,7

999

329,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

120,2

999

120,2

0809 40 05

624

87,8

999

87,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


23.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1186/2005

2005 m. liepos 22 d.

sustabdantis sviesto supirkimą kai kuriose valstybėse narėse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2771/1999, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto ir grietinėlės rinkoje (2), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 2 straipsnyje numatyta, jog pastebėjusi, kad valstybėje narėje dvi savaites iš eilės rinkos kaina sudaro mažiau kaip 92 % intervencinės kainos arba yra lygi intervencinei kainai ar sudaro daugiau kaip 92 % minėtos kainos, Komisija atitinkamai pradeda arba sustabdo supirkimą toje valstybėje narėje.

(2)

Paskutinis valstybių narių, kuriose intervencija yra sustabdyta, sąrašas buvo paskelbtas Komisijos reglamente (EB) Nr. 1145/2005 (3). Šį sąrašą reikėtų patikslinti atsižvelgiant į naujas rinkos kainas, apie kurias pranešė Estíja pagal Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 8 straipsnio nuostatas. Dėl aiškumo reikėtų tą sąrašą pakeisti ir Reglamentą (EB) Nr. 1145/2005 panaikinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 1 dalyje numatytas sviesto supirkimas sustabdomas Belgijoje, Čekijos Respublikoje, Danijoje, Vokietijoje, Estijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Italijoje, Kipre, Latvijoje, Vengrijoje, Maltoje, Graikijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Austrijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje, Suomijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1145/2005 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 333, 1999 12 24, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).

(3)  OL L 185, 2005 7 16, p. 17.


23.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1187/2005

2005 m. liepos 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1859/82 dėl respondentinių valdų atrankos žemės ūkio valdų pajamų nustatymui

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1965 m. birželio 15 d. Tarybos reglamentą Nr. 79/65/EEB, sukuriantį žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos ekonominėje bendrijoje (1), ypač į jo 4 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1859/82 (2) 2 straipsniu valstybėms narėms nustatytas respondentinių valdų, kurios patenka į ūkių apskaitos duomenų tinklo tyrimus, minimalus ekonominis dydis.

(2)

Vokietijoje dėl struktūrinių pokyčių sumažėjo mažiausių valdų skaičius ir jų bendras įnašas į visą žemės ūkio gamybos apimtį. Todėl daugiau nebūtina, kad duomenys apie jas būtų naudojami svarbiausios žemės ūkio veiklos tyrime. Todėl minimalų dydį reikėtų padidinti nuo 8 europinių dydžio vienetų (EDV) (angl. European Size Unit – ESU) iki 16 EDV.

(3)

Kiprui pradžioje nustatytą 1 EDV prilygstantį minimalų ploto dydį reikėtų padidinti iki 2 EDV, nes valdų, kurių ekonominis dydis mažesnis nei 2 EDV, pelnas sudaro tik 7 % bendro standartinio gamybos pelno. Todėl į svarbiausios žemės ūkio veiklos nustatytą ekonominį dydį mažiausių valdų įtraukti nereikia.

(4)

Kiekvienos valstybės narės respondentinių valdų skaičius pagal regionus yra nustatytas Reglamento (EEB) Nr. 1859/82 I priede. Ispanijoje, Italijoje, Austrijoje, Portugalijoje ir Suomijoje respondentinių valdų skaičius nesikeitė ilgą laiką nepaisant žymaus valdų skaičiaus sumažėjimo. Sumažėjus valdų skaičiui, valdų vienarūšiškumas padidėjo taip, kad tinkamą reprezentatyvumą galima pasiekti remiantis mažesniu, nei iki šiol turėtu, pavyzdžių skaičiumi. Dėl šių struktūrinių pokyčių Ispanijoje, Italijoje, Austrijoje, Portugalijoje ir Suomijoje respondentinių valdų skaičius gali būti sumažintas. Tačiau tas skaičius kai kuriems Ispanijos ir Italijos regionams turėtų būti padidintas dėl atrankai naudojamų pagerėjusių statistikos metodologijų.

(5)

Reikėtų persvarstyti respondentinių valdų skaičių Maltoje remiantis nauja informacija apie jos žemės ūkio struktūrą.

(6)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EEB) Nr. 1859/82.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendrijos ūkių apskaitos duomenų tinklo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1859/82 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

2006 ataskaitiniams metams – 12 vienas paskui kitą einančių mėnesių, prasidedančių tarp sausio 1 d. ir liepos 1 d. – bei vėlesniems ataskaitiniams metams, minimalus ekonominis dydis, kuris nurodytas Reglamento Nr. 79/65/EEB 4 straipsnyje, yra nustatytas toks:

Belgijai: 16 EDV

Čekijos Respublikai: 4 EDV

Danijai: 8 EDV

Vokietijai: 16 EDV

Estijai: 2 EDV

Graikijai: 2 EDV

Ispanijai: 2 EDV

Prancūzijai: 8 EDV

Airijai: 2 EDV

Italijai: 4 EDV

Kiprui: 2 EDV

Latvijai: 2 EDV

Lietuvai: 2 EDV

Liuksemburgui: 8 EDV

Vengrijai: 2 EDV

Maltai: 8 EDV

Nyderlandams: 16 EDV

Austrijai: 8 EDV

Lenkijai: 2 EDV

Portugalijai: 2 EDV

Slovėnijai: 2 EDV

Slovakijai: 6 EDV

Suomijai: 8 EDV

Švedijai: 8 EDV

Jungtinei Karalystei (išskyrus Šiaurės Airiją): 16 EDV

Jungtinei Karalystei (tik Šiaurės Airijai): 8 EDV“;

2)

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 ataskaitinių metų.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL 109, 1965 6 23, p. 1859/65. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 660/2004 (OL L 104, 2004 4 8, p. 97).

(2)  OL L 205, 1982 7 13, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2203/2004 (OL L 374, 2004 12 22, p. 36).


PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 1859/82 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

su Ispanija susijusi dalis pakeičiama taip:

„ISPANIJA

500

Galisija

480

505

Astūrija

270

510

Kantabrija

190

515

Baskų kraštas

250

520

Navara

370

525

La Riocha

260

530

Aragonas

739

535

Katalonija

710

540

Balearų salos

182

545

Kastilija ir Leonas

1 095

550

Madridas

194

555

Kastilija-La Mančas

1 138

560

Valensija

626

565

Mursija

444

570

Ekstremadūra

718

575

Andalūzija

1 816

580

Kanarų salos

224

Iš viso Ispanijoje

9 706“

2.

su Italija susijusi dalis pakeičiama taip:

„ITALIJA

221

Aostos Slėnis

279

222

Piemontas

1 159

230

Lombardija

923

241

Trentinas

315

242

Aukštutinė Adidžė

308

243

Veneto

925

244

Friulis-Venecija-Džulija

797

250

Ligūrija

500

260

Emilija-Romanija

1 145

270

Toskana

680

281

Markė

956

282

Umbrija

678

291

Lacijus

854

292

Abrucis

826

301

Molizė

462

302

Kampanija

682

303

Kalabrija

882

311

Apulija

988

312

Bazilikata

1 087

320

Sicilija

1 306

330

Sardinija

1 248

Iš viso Italijoje

17 000“

3.

su Malta susijusi dalis pakeičiama taip:

„780

MALTA

400“

4.

su Austrija susijusi dalis pakeičiama taip:

„660

AUSTRIJA

1 800“

5.

su Portugalija susijusi dalis pakeičiama taip:

„PORTUGALIJA

610

Teritorija tarp Duero, Minjo ir Beiros Litoral

670

620

Traz os Montesas ir žemyninė Beira

563

630

Ribatežas ir Oestas

351

640

Alentežaso ir Algarvė

399

650

Azorų salos ir Madeira

317

Iš viso Portugalijoje

2 300“

6.

su Suomija susijusi dalis pakeičiama taip:

„SUOMIJA

670

Pietų Suomija

537

680

Vidurio Suomija

237

690

Šiaurės-rytų Suomija

229

700

Šiaurės Suomija

147

Iš viso Suomijoje

1 150“


23.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1188/2005

2005 m. liepos 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2005 dėl distiliavimo krizės atveju, numatytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje tam tikros kategorijos vynams Prancūzijoje, pradžios

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 1 dalies f punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 761/2005 (2) nuo 2005 m. gegužės 23 d. iki 2005 m. liepos 15 d. Prancūzijoje pradedamas tam tikros kategorijos rūšinio vyno distiliavimas krizės atveju pagal reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnį.

(2)

Distiliavimas krizės atveju Prancūzijos rūšiniam vynui numatytas pirmą kartą ir sistemos taikymo pradžioje konstatuoti tam tikri sunkumai. Kai kuriems distiliuoti pageidaujantiems gamintojams gali nepavykti tai padaryti iki nustatyto termino pabaigos. Siekiant užtikrinti priemonės efektyvumą, būtina pratęsti Reglamentu (EB) Nr. 761/2005 numatytą pristatymo sutarčių pasirašymo laikotarpį iki 2005 m. liepos 31 d.

(3)

Todėl atitinkamai turėtų būti iš dalies pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 761/2005.

(4)

Siekiant priemonę pratęsti šį reglamentą būtina pradėti taikyti nuo 2005 m. liepos 16 d.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 761/2005 2 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Gamintojai Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 65 straipsnyje numatytas pristatymo sutartis (toliau – „sutartis“) gali sudaryti nuo 2005 m. gegužės 23 d. iki 2005 m. liepos 31 d.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2005 m. liepos 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1795/2003 (OL L 262, 2003 10 14, p. 13).

(2)  OL L 127, 2005 5 20, p. 6.


23.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1189/2005

2005 m. liepos 20 d.

uždraudžiantis paprastųjų jūrų liežuvių žvejybą ICES VII b ir c zonose laivais, plaukiojančiais su Prancūzijos vėliava

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 27/2005, nustatančiame 2005 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas, taikomas Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti sugavimo apribojimus (3), yra nustatytos kvotos 2005 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją šio reglamento priede nurodytų išteklių kiekis, sugautas laivais, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba kurie yra joje registruoti, jau viršijo 2005 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl yra būtina uždrausti šių išteklių žvejybą, laikymą laivuose, perkrovimą ir iškrovimą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2005 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nurodytos datos.

2 straipsnis

Draudimai

Nuo šio reglamento priede nurodytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba kurie yra joje registruoti, yra uždraudžiama gaudyti tame priede nurodytus išteklius. Po nurodytos datos yra draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti minėtus išteklius.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 20 d.

Komisijos vardu

Jörgen HOLMQUIST

Žuvininkystės ir jūros reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 2000 1 22, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(3)  OL L 12, 2005 1 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 860/2005 (OL L 144, 2005 6 8, p. 1).


PRIEDAS

Valstybė narė

Prancūzija

Ištekliai

SOL/7BC

Rūšys

Paprastasis jūrų liežuvis (Solea solea)

Zona

VII b, c

Data

2005 m. birželio 27 d.


23.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1190/2005

2005 m. liepos 20 d.

48 kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede yra išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kuriems taikomas tame reglamente numatytas fondų ir ekonominių išteklių įšaldymas.

(2)

2005 m. liepos 15 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti asmenų, grupių ir subjektų, kurių atžvilgiu taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašą. Todėl I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(3)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turi įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas yra iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 20 d.

Komisijos vardu

Eneko LANDÁBURU

Generalinis direktorius ryšiams su užsieniu


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 853/2005 (OL L 141, 2005 6 4, p. 8).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

Antraštinė dalis „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ papildoma tokiu įrašu:

„Movement for Reform in Arabia (alias a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd. Adresas: a) BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, United Kingdom. Kita informacija: a) el. pašto adresas: info@islah.org, b) tel. 020 8452 0303, c) faks. 020 8452 0808, d) įmonės kodas Jungtinėje Karalystėje 03834450.“


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

23.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/29


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. birželio 24 d.

dėl Regionų komiteto dviejų narių iš Vokietijos ir dviejų pakaitinių narių iš Vokietijos paskyrimo

(2005/570/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 263 straipsnį,

atsižvelgdama į Vokietijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2002 m. sausio 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2002/60/EB (1) dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2002 m. sausio 26 d. iki 2006 m. sausio 25 d.

(2)

Regionų komiteto dviejų narių vietos tapo laisvos pasibaigus Stanislaw TILLICH bei Ulrike RODUST kadencijai, o Regionų komiteto dviejų pakaitinių narių vietos tapo laisvos pasibaigus Volker SCHIMPFF bei Heide SIMONIS kadencijai,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2006 m. sausio 25 d. šie asmenys skiriami Regionų komiteto:

a)

nariais:

 

Uwe DÖRING

Minister für Justiz, Arbeit und Europa des Landes Schleswig-Holstein

vietoj Ulrike RODUST;

 

Hermann WINKLER

Sächsischer Staatsminister und Chef der Staatskanzlei,

Mitglied des Sächsischen Landtages

vietoj Stanislaw TILLICH;

b)

pakaitiniais nariais:

 

Peter Harry CARSTENSEN

Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein

vietoj Heide SIMONIS;

 

Georg MILBRADT

Ministerpräsident des Freistaates Sachsen,

Mitglied des Sächsischen Landtages

vietoj Volker SCHIMPFF.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. birželio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. LUX


(1)  OL L 24, 2002 1 26, p. 38.


23.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/31


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. liepos 12 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo

(2005/571/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 207 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 22 d. Tarybos sprendimą 2004/338/EB, Euratomas, patvirtinantį Tarybos darbo tvarkos taisykles (1), ypač į jo 24 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos Tarybos saugumo nuostatų 2 priedėlyje prie Sprendimo 2001/264/EB (2) pateikiama slaptumo žymų palyginimo lentelė. 2004 m. vasario 10 d. Tarybos sprendimu 2004/194/EB, iš dalies keičiančiu Sprendimą 2001/264/EB (3), ši lentelė buvo iš dalies pakeista.

(2)

Prancūzija ir Nyderlandai pranešė Tarybos Generaliniam Sekretoriatui apie pasikeitimus jų atitinkamose saugumo gradacijose.

(3)

Dėl to būtina iš dalies atitinkamai keisti Sprendimą 2001/264/EB,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimo 2001/264/EB 1 ir 2 priedėliai pakeičiami šio sprendimo priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. BROWN


(1)  OL L 106, 2004 4 15, p. 22. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/701/EB, Euratomas (OL L 319, 2004 10 20, p. 15).

(2)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1.

(3)  OL L 63, 2004 2 28, p. 48.


PRIEDAS

1 priedėlis

Nacionalinio saugumo institucijų sąrašas

BELGIJA

Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

Autorité nationale de sécurité (ANS)

Direction du protocole et de la sécurité

Service de la sécurité P&S 6

Rue des Petits Carmes 15

B-1000 Bruxelles

Telephone Secretariat

:

+ 32/2/519 05 74

Telephone Presidency

:

+ 32/2/501 82 20

+ 32/2/501 87 10

Fax

:

+ 32/2/519 05 96

ČEKIJA

Národní bezpečnostní úřad

(National Security Authority)

Na Popelce 2/16

150 06 Praha 56

Tel.

:

(420) 257 28 33 35

Fax

:

(420) 257 28 31 10

DANIJA

Politiets Efterretningstjeneste

(Danish Security Intelligence Service)

Klausdalsbrovej 1

DK-2860 Søborg

Telephone

:

(45) 33 14 88 88

Fax

:

(45) 33 43 01 90

Forsvarets Efterretningstjeneste

(Danish Defence Intelligence Service)

Kastellet 30

DK-2100 København Ø

Telephone

:

(45) 33 32 55 66

Fax

:

(45) 33 93 13 20

VOKIETIJA

Bundesministerium des Innern

Referat IS 4

Alt-Moabit 101 D

D-11014 Berlin

Telefon

:

+ 49-1-888 681 15 26

Fax

:

+ 49-1-888 681 558 06

ESTIJA

Eesti Vabariigi Kaitseministeerium

(Ministry of Defence, Republic of Estonia, Department of Security National Security Authority)

Sakala 1

EE-15094 Tallinn

Telephone

:

+ 372/717 00 30

+ 372/717 00 31

+ 372/717 00 77

Fax

:

+ 372/717 00 01

GRAIKIJA

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)

Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ)

Διεύθυνση Ασφαλείας και Αντιπληροφοριών

GR-ΣΤΓ 1020 Χολαργός (Αθήνα)

Τηλέφωνα

:

(30-210) 657 20 09 (ώρες γραφείου)

(30-210) 657 20 10 (ώρες γραφείου)

Φαξ

:

(30-210) 642 64 32

(30-210) 652 76 12

[Hellenic National Defence General Staff (HNDGS)]

Military Intelligence Sectoral Directorate

Security Counterintelligence Directorate

GR-STG 1020 Holargos — Athens

Telephone

:

(30-210) 657 20 09 (office hours)

(30-210) 657 20 10 (office hours)

Fax

:

(30-210) 642 64 32

(30-210) 652 76 12

ISPANIJA

Autoridad Nacional de Seguridad

Oficina Nacional de Seguridad

Avenida Padre Huidobro s/n

Carretera nacional radial VI, km 8,5

E-28023 Madrid

Telephone

:

+ 34/913 72 57 07

+ 34/913 72 50 27

Fax

:

+ 34/913 72 58 08

PRANCŪZIJA

Secrétariat général de la défense nationale

Service de sécurité de défense (SGDN/SSD)

51, boulevard de la Tour-Maubourg

F-75700 Paris 07 SP

Telephone

:

+ 33/1/71 75 81 77

Fax

:

+ 33/1/71 75 82 00

AIRIJA

National Security Authority

Department of Foreign Affairs

80 St. Stephens Green

IRL-Dublin 2

Telephone

(353-1) 478 08 22

Fax

(353-1) 478 14 84

ITALIJA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Autorità Nazionale per la Sicurezza

Cesis III Reparto (UCSi)

Via di Santa Susanna, 15

I-00187 Roma

Telephone

:

+ 39/06/611 742 66

Fax

:

+ 39/06/488 52 73

KIPRAS

Υπουργείο Άμυνας

Στρατιωτικό επιτελείο του υπουργού

Εθνική Αρχή Ασφάλειας (ΕΑΑ)

Υπουργείο Άμυνας

Λεωφόρος Εμμανουήλ Ροΐδη 4

CY-1432 Λευκωσία

Τηλέφωνα

:

(357-22) 80 75 69

(357-22) 80 75 19

(357-22) 80 77 64

Φαξ

:

(357-22) 30 23 51

Ministry of Defence

Minister's Military Staff

National Security Authority (NSA)

4 Emanuel Roidi Street

CY-1432 Nicosia

Telephone

:

(357-22) 80 75 69

(357-22) 80 75 19

(357-22) 80 77 64

Fax

:

(357-22) 30 23 51

LATVIJA

National Security Authority of Constitution Protection

Bureau of the Republic of Latvia

Miera iela 85 A

LV-1013 Riga

Telephone

:

+ 371/702 54 18

Fax

:

+ 371/702 54 54

LIETUVA

Lithuanian National Security Authority

Gedimino ave. 40/1

LT-01110 Vilnius

Telephone

:

+ 370/5/266 32 01

Fax

:

+ 370/5/266 32 00

LIUKSEMBURGAS

Autorité nationale de sécurité

Ministère d'État

Boîte postale 23 79

L-1023 Luxembourg

Telephone

:

+ 352/478 22 10 central

+ 352/478 22 35 direct

Fax

:

+ 352/478 22 43

+ 352/478 22 71

VENGRIJA

National Security Authority Republic of Hungary

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

Pf.: 2

HU-1352 Budapest

Telephone

:

+ 361/346 96 52

Fax

:

+ 361/346 96 58

MALTA

Ministry of Justice and Home Affairs

P.O. Box 146

MT-Valletta

Telephone

:

+ 356/21 24 98 44

Fax

:

+ 356/21 23 53 00

NYDERLANDAI

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20010

2500 EA Den Haag

Nederland

Telephone

:

(31-70) 320 44 00

Fax

:

(31-70) 320 07 33

Ministerie van Defensie

Beveiligingsautoriteit (BA)

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

Nederland

Telephone

:

(31-70) 318 70 60

Fax

:

(31-70) 318 75 22

AUSTRIJA

Informationssicherheitskommission

Bundeskanzleramt

Ballhausplatz 2

A-1014 Wien

Telefon

:

+ 43-1-531 15 23 96

Fax

:

+ 43-1-531 15 25 08

LENKIJA

Wojskowe Służby Informacyjne (Military Information Services

National Security Authority – Military Sphere)

PL-00-909 Warszawa 60

Telephone

:

+ 48/22/684 13 62

Fax

:

+ 48/22/684 10 76

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW (Internal Security Agency

National Security Authority – Civilian Sphere

Department for the Protection of Classified Information)

ul. Rakowiecka 2A

PL-00-993 Warszawa

Telephone

:

+ 48/22/585 73 60

Fax

:

+ 48/22/585 85 09

PORTUGALIJA

Presidência do Conselho de Ministros

Autoridade Nacional de Segurança

Avenida Ilha da Madeira, 1

P-1400-204 Lisboa

Tel.

:

(351) 21 301 17 10

Fax

:

(351) 21 303 17 11

SLOVĖNIJA

Office of the Government of the Republic of Slovenia

For the Protection of Classified Information – NSA

Slovenska cesta 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.:

(386-1) 426 91 20

Faks:

(386-1) 426 91 21

SLOVAKIJA

Národný bezpečnostný úrad

(National Security Authority)

Budatínska 30

SK-851 05 Bratislava

Telephone

:

+ 421/2/68 69 23 14

Fax

:

+ 421/2/68 69 17 00

SUOMIJA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

Alivaltiosihteeri (Hallinto)/Understatssekreteraren (Administration)

Laivastokatu 22/Maringatan 22

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Telephone

:

(358-9) 16 05 53 38

Fax

:

(358-9) 16 05 53 03

ŠVEDIJA

Utrikesdepartementet

SSSB

S-103 39 Stockholm

Telephone

:

+ 46/8/405 54 44

Fax

:

+ 46/8/723 11 76

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

UK National Security Authority

PO Box 49359

London, SW1P 1LU

United Kingdom

Telephone

(44-207) 930 87 68

Fax

(44-207) 821 86 04

2 priedėlis

Slaptumo žymų palyginimas

ES ir ES valstybių narių klasifikacija

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE

CONFIDENTIEL UE

RESTREINT UE

Euratomas

Eura — Top Secret

Eura — Secret

Eura — Confidential

Eura — Restricted

Belgija

Très Secret

Secret

Confidentiel

Diffusion restreinte

Zeer geheim

Geheim

Vertrouwelijk

Beperkte verspreiding

Čekija

Přísně tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Danija

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Vokietija

Streng geheim

Geheim

VS (1) — Vertraulich

VS — Nur für den Dienstgebrauch

Estija

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Graikija

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Abr: ΑΑΠ

Abr: (ΑΠ)

Αbr: (ΕΜ)

Abr: (ΠΧ)

Ispanija

Secreto

Reservado

Confidencial

Difusión Limitada

Prancūzija

Très Secret Défense (2)

Secret Défense

Confidentiel Défense

nota (3)

Airija

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Italija

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Kipras

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Latvija

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

Lietuva

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Liuksemburgas

Très Secret

Secret

Confidentiel

Diffusion restreinte

Vengrija

Szigorúan titkos!

Titkos!

Bizalmas!

Korlátozott terjesztésű!

Malta

L-Ghola Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Nyderlandai

Zeer geheim

Geheim

Confidentieel

Vertrouwelijk

Austrija

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Lenkiija

Ściśle Tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

Portugalija

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Slovėnija

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

Interno

Slovakija

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

Suomija

Erittäin salainen

Erittäin salainen

Salainen

Luottamuksellinen

Švedija

Kvalificerat hemlig

Hemlig

Hemlig

Hemlig

Jungtinė Karalystė

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Tarptautinių organizacijų klasifikacija

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE

CONFIDENTIEL UE

RESTREINT UE

NATO

COSMIC TOP SECRET

NATO SECRET

NATO CONFIDENTIAL

NATO RESTRICTED

WEU

Focal Top Secret

WEU Secret

WEU Confidential

WEU Restricted


(1)  Vokietija: VS = Verschlusssache.

(2)  Prancūzija: klasifikacija Très secret défense, kuri taikoma Vyriausybiniams pirminės svarbos klausimams, gali būti pakeista tiktai Ministro Pirmininko leidimu.

(3)  Prancūzija nenaudoja klasifikacijos kategorijos „DIFFUSION RESTREINTE“ savo nacionalinėje sistemoje. Prancūzija tvarko ir saugo dokumentus, pažymėtus „RESTREINT UE“, pagal savo galiojančius nacionalinius įstatymus ir teisės aktus, kurie nėra mažiau griežti nei Tarybos saugumo nuostatos.


Komisija

23.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/37


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. liepos 19 d.

dėl kompetentingos institucijos paskyrimo ir sanitarinio pažymėjimo pavyzdžio, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/86/EB, nustatantį specialias sąlygas, taikomas žuvininkystės produktams, kilusiems iš Kinijos, ir panaikinantis Sprendimą 97/368/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2751)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/572/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvą 91/493/EEB, nustatančią sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius žuvininkystės produktų gamybą ir jų tiekimą į rinką (1), ypač į jos 11 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendime Nr. 2000/86/EB (2) nurodyta, kad „State Administration for Entry/Exit Inspection and Quarantine (CIQ SA)“ yra kompetentinga institucija Kinijoje, paskirta tikrinti ir patvirtinti žuvininkystės ir akvakultūros produktų atitikimą Direktyvos 91/493/EEB reikalavimams.

(2)

Restruktūrizavus Kinijos administraciją, kompetentingos institucijos pavadinimas buvo pakeistas į „General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)“.

(3)

Ši naujoji institucija gali veiksmingai tikrinti galiojančių taisyklių taikymą.

(4)

AQSIQ oficialiai patvirtino, kad žuvininkystės ir akvakultūros produktai atitinka Direktyvoje 91/493/EEB nustatytus sanitarinės kontrolės ir priežiūros standartus, ir higienos reikalavimus, kurie yra lygiaverčiai toje direktyvoje išdėstytiems reikalavimams.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2000/86/EB.

(6)

Tikslinga šį sprendimą pradėti taikyti po 45 dienų nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, numatant būtiną pereinamąjį laikotarpį.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2000/86/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Kompetentinga institucija Kinijoje, tikrinanti ir tvirtinanti žuvininkystės ir akvakultūros produktų atitikimą Direktyvos 91/493/EEB reikalavimams, yra „General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)“.“;

2)

3 straipsnio 2 punktas pakeičiamas taip:

„2.   Sertifikatai turi būti pasirašyti AQSIQ atstovo, kuris nurodo savo vardą, pavardę ir pareigas bei uždeda savo oficialų antspaudą, savo spalva besiskiriantį nuo kitų įrašų.“;

3)

A priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja nuo 2005 m. rugsėjo 6 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 19 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1991 9 24, p. 15. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 26, 2000 2 2, p. 26. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2000/300/EB (OL L 97, 2000 4 19, p. 15).


PRIEDAS

„A PRIEDAS

SANITARINIS PAŽYMĖJIMAS

dėl eksportui į Europos Bendriją skirtų žuvininkystės produktų iš Kinijos, išskyrus bet kokia forma pateiktus dvigeldžius moliuskus, dygiaodes kriaukles, gaubtagyvius ir jūros pilvakojus

Image

Image


23.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/41


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. liepos 22 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/994/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, taikomų iš Kinijos importuojamiems gyvūninės kilmės produktams

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2764)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/573/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (1), ypač į jos 22 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Tam tikruose iš Kinijos importuotuose gyvūninės kilmės produktuose aptikus veterinarinių vaistų likučių ir patikrinimo toje šalyje metu nustačius trūkumus, susijusius su veterinarinių vaistų reguliavimu bei likučių kontrolės gyvuose gyvūnuose bei gyvūninės kilmės produktuose tvarka, Komisija priėmė Sprendimą 2002/69/EB (2).

(2)

Kinijos valdžios institucijos vėliau įgyvendino koregavimo priemones ir pateikė papildomą informaciją bei papildomas garantijas. Atsižvelgiant į teigiamus Komisijos tarnybų ir valstybių narių atliktų patikrinimų rezultatus, šios priemonės leido iš dalies pakeisti Sprendimą 2002/69/EB ir vėliau priimti keletą priemonių, kurių tikslas – leisti importuoti gyvūninės kilmės produktus iš Kinijos. Šie pakeitimai konsoliduoti 2002 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendime 2002/994/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, taikomų iš Kinijos importuojamiems gyvūninės kilmės produktams (3), panaikinančiame Sprendimą 2002/69/EB.

(3)

Apskritai, valstybių narių atliktų produktų, kuriuos leidžiama importuoti nuo Sprendimo 2004/621/EB taikymo, patikrinimų rezultatai yra teigiami. Tai leidžia pritarti tam, kad gyvūnų augintinių ėdalą iš Kinijos būtų leidžiama importuoti. Atsižvelgiant į nedidelę riziką vartotojams, sprendimą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Siekiant teisinio aiškumo dėl leidžiamų importuoti iš Kinijos produktų asortimento, reikėtų patikslinti Sprendimo 2002/994/EB tekstą.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2002/994/EB.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2002/994/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

2 ir 3 straipsniai pakeičiami taip:

„2 straipsnis

1.   Valstybės narės draudžia importuoti 1 straipsnyje nurodytus produktus.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės leidžia importuoti šio sprendimo priede išvardytus produktus laikantis atitinkamų tiems produktams taikomų visuomenės bei gyvūnų sveikatos reikalavimų, o priedo II dalyje išvardytų produktų atveju – vadovaujantis 3 straipsniu.

3 straipsnis

Valstybės narės leidžia importuoti priedo II dalyje išvardytų produktų siuntas, prie kurių pridėta Kinijos kompetentingų institucijų deklaracija, nurodanti, kad prieš išsiuntimą buvo atliktas kiekvienos siuntos cheminis tyrimas, siekiant užtikrinti, kad minėti produktai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai. Šis tyrimas pirmiausia turi būti atliekamas siekiant aptikti chloramfenikolį ir nitrofuraną bei jų metabolitus. Turi būti įtraukti ir analizinių patikrinimų rezultatai.“;

2)

Priedas pakeičiamas šio sprendimo priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2005 m. liepos 26 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 882/2004 (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).

(2)  OL L 30, 2002 1 31, p. 50. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/933/EB (OL L 324, 2002 11 29, p. 71).

(3)  OL L 348, 2002 12 21, p. 154. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/621/EB (OL L 279, 2004 8 28, p. 44).


PRIEDAS

„PRIEDAS

I DALIS

Žmonėms vartoti arba gyvūnams šerti skirtų produktų, kuriuos leidžiama importuoti į Bendriją be 3 straipsnyje numatyto patvirtinimo, sąrašas

Žuvininkystės produktai, išskyrus:

iš akvakultūros gautus produktus,

lukštentas ir (arba) apdorotas krevetes,

Procambrus clarkii rūšies vėžius, žvejybinės veiklos metu sugautus gamtiniuose gėluosiuose vandenyse,

želatina,

gyvūnų augintinių ėdalas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002 (1).

II DALIS

Žmonėms vartoti arba gyvūnams šerti skirtų produktų, kuriuos leidžiama importuoti į Bendriją taikant 3 straipsnyje numatytą patvirtinimą, sąrašas

Žuvininkystės (iš akvakultūros gautus) produktus,

lukštentos ir (arba) apdorotos krevetės,

Procambrus clarkii rūšies vėžius, žvejybinės veiklos metu sugautus gamtiniuose gėluosiuose vandenyse,

gyvūnų žarnos,

triušiena,

medus,

Royal Jelly (karališkieji drebučiai).


(1)  OL L 273, 2002 10 10, p. 1.“


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

23.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 193/44


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2005/574/BUSP

2005 m. liepos 18 d.

dėl paramos TATENA veiklai branduolinio saugumo ir patikros srityse ir įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba priėmė ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją, kurios III skyriuje numatytas kovos su tokiu platinimu priemonių, kurių reikia imtis tiek ES, tiek ir trečiosiose valstybėse, sąrašas.

(2)

ES aktyviai įgyvendina šią Strategiją ir vykdo jos III skyriuje išvardytas priemones, pirmiausia suteikiant finansinius išteklius daugiašalių institucijų, tokių kaip Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA), vykdomiems konkretiems projektams paremti.

(3)

2003 m. lapkričio 17 d. Taryba priėmė bendrąją poziciją 2003/805/BUSP dėl visuotinio prisijungimo prie daugiašalių susitarimų masinio naikinimo ginklų ir jų pristatymo priemonių neplatinimo srityje bei jų sustiprinimo (1).

(4)

2004 m. gegužės 17 d. Taryba priėmė 2004 m. gegužės 17 d. Bendruosius veiksmus 2004/495/BUSP (2) dėl paramos TATENA veiklai pagal jos Branduolinio saugumo programą ir įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją.

(5)

Kadangi, kiek tai susiję su ES, 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybai priėmus direktyvą 2003/122/Euratomas dėl didelio aktyvumo uždarųjų radioaktyvių šaltinių ir paliktųjų šaltinių kontrolės (3) Europos Sąjungoje didelio aktyvumo radioaktyvių šaltinių kontrolės stiprinimas visose trečiosiose valstybėse, remiantis G-8 pranešimu ir veiksmų planu dėl radioaktyvių šaltinių apsaugojimo, tebėra svarbus siektinas tikslas.

(6)

Visuotinis prisijungimas prie TATENA papildomo protokolo (4) padeda stiprinti patikros gebėjimus bei TATENA saugos garantijų sistemą.

(7)

TATENA siekia tų pačių tikslų, kurie išdėstyti 5 ir 6 konstatuojamosiose dalyse. Tai atliekama atsižvelgiant į peržiūrėtą Elgesio kodeksą dėl radioaktyvių šaltinių saugos ir saugumo, kurį 2003 m. rugsėjo mėnesį patvirtino TATENA Valdytojų taryba, ir įgyvendinant jos Branduolinio saugumo planą, finansuojamą savanoriškais įnašais į jos Branduolinio saugumo fondą. TATENA taip pat dalyvauja pastangose stiprinti Konvenciją dėl branduolinių medžiagų fizinės apsaugos bei skatinti TATENA papildomo protokolo sudarymą bei įgyvendinimą.

(8)

Komisija sutiko, kad jai būtų patikėta tinkamo ES indėlio įgyvendinimo priežiūra,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

1.   Siekdama nedelsiant ir praktiškai įgyvendinti kai kurias ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos dalis, ES remia TATENA veiksmus, vykdomus branduolinio saugumo ir patikros srityse, siekiant šių tikslų:

stiprinti padidintos platinimo rizikos medžiagų ir įrengimų apsaugą bei gilinti atitinkamą patirtį,

gerinti branduolinių medžiagų ir radioaktyvių medžiagų neteisėtos prekybos išaiškinimą ir atsakomuosius veiksmus,

stengtis stiprinti TATENA saugos garantijas, pirmiausia – siekti visuotinio prisijungimo prie TATENA papildomo protokolo.

2.   ES strategijos priemones atitinkantys TATENA projektai yra tie projektai, kuriais siekiama:

padėti valstybėms stiprinti naudojamų, sandėliuojamų ir transportuojamų branduolinių medžiagų ir kitų radioaktyvių medžiagų bei branduolinių objektų fizinę apsaugą,

padėti valstybėms stiprinti radioaktyvių medžiagų, naudojamų nebranduoliniais tikslais, saugumą,

stiprinti valstybių gebėjimus išaiškinti neteisėtos prekybos atvejus ir imtis atsakomųjų veiksmų,

teikti paramą valstybėms rengiant būtinas teisines priemones TATENA papildomo protokolo įgyvendinimui.

Šie projektai bus vykdomi šalyse, kurioms reikalinga pagalba šiose srityse.

Projektų išsamus aprašymas pateiktas priede.

2 straipsnis

1.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytiems keturiems projektams įgyvendinti skiriama orientacinė finansinė suma yra 3 914 000 EUR.

2.   Pirmoje dalyje nurodytam iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto finansuojamų išlaidų tvarkymui taikomos biudžeto klausimus reglamentuojančios Bendrijos procedūros ir taisyklės su išimtimi, kad bet koks išankstinis finansavimas nelieka Bendrijos nuosavybe.

3.   Siekdama įgyvendinti 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus projektus, Komisija sudaro su TATENA finansinį pagrindų susitarimą dėl ES indėlio, teikiamo kaip negrąžinama dotacija, naudojimo sąlygų. Sudarytiname konkrečiame finansiniame susitarime bus numatyta, kad TATENA užtikrina ES indėlio pastebimumą, atitinkamą jo dydžiui.

4.   Komisija prižiūri šiame straipsnyje minimo ES indėlio tinkamą įgyvendinimą. Šiuo tikslu Komisijai pavedama kontroliuoti ir įvertinti šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimo finansinius aspektus, nurodytus 2 straipsnyje.

3 straipsnis

Pirmininkaujanti valstybė narė, kuriai padeda Tarybos Generalinis Sekretorius – vyriausiasis įgaliotinis BUSP, kartu su Komisija atsako už šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimą ir atsiskaito Tarybai dėl jų įgyvendinimo.

4 straipsnis

Taryba ir Komisija, vadovaudamosi savo atitinkamais įgaliojimais, užtikrina šių bendrųjų veiksmų suderinamumą su Bendrijos užsienio veikla pagal Sutarties 3 straipsnio antrąją pastraipą. Šiuo tikslu Taryba ir Komisija bendradarbiauja.

5 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

Jie netenka galios praėjus 15 mėnesių nuo jų priėmimo.

6 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. STRAW


(1)  OL L 302, 2003 11 20, p. 34.

(2)  OL L 182, 2004 5 19, p. 46.

(3)  OL L 346, 2003 12 31, p. 57.

(4)  Valstybės(-ių) ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo(-ų) dėl saugos garantijų taikymo tipinis papildomas protokolas, kurį TATENA Valdytojų taryba patvirtino 1997 m. (INFCIRC/540 (Corr.)).


PRIEDAS

ES parama TATENA veiklai branduolinio saugumo ir patikros srityje bei įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

1.   Aprašymas

2002 m. kovo mėnesį Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) Valdytojų taryba patvirtino veiksmų, skirtų apsaugai nuo branduolinio terorizmo, planą (GOV/2002/10). Be to, dokumente „Priemonės, skirtos stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą branduolinės, radiacinės ir transporto saugos bei atliekų tvarkymo srityje: veiksmingos ir darnios nacionalinės spinduliuotės šaltinių kontrolės infrastruktūros skatinimas“ (GOV/2004/52-GC(48)/15) yra dalių, susijusių su TATENA ir ES bendradarbiavimu pagal ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją. Pateikiamas išsamus požiūris į branduolinį saugumą, įskaitant naudojamų, sandėliuojamų bei transportuojamų branduolinių ir kitų radioaktyvių medžiagų kontrolę, apskaitą ir apsaugą „nuo pradžios iki pabaigos“ trumpalaikiu bei ilgalaikiu laikotarpiu. Tačiau nepavykus medžiagų apsaugoti arba jei medžiagoms jų buvimo vietoje dar netaikoma apsauga, turi būti įtvirtintos priemonės, skirtos išaiškinti vagystes ar bandymus medžiagas išvežti kontrabanda.

TATENA įgyvendinamos tarptautinės saugos garantijos yra vienas iš pagrindinių būdų patikrinti, ar valstybės vykdo įsipareigojimus nenaudoti branduolinių medžiagų ar technologijų branduolinių ginklų ir kitų branduolinių sprogstamųjų įtaisų gamybai. Visapusiškų saugos garantijų susitarimo (1) ir jo papildomo protokolo (2) sudarymas – svarbus valstybės įsipareigojimas dėl branduolinių ir su jomis susijusių medžiagų ir veiklos, vykdomos jos teritorijoje, jos jurisdikcijoje arba jai kontroliuojant – bet kur, saugumo ir kontrolės. Todėl ypač svarbu, kad egzistuotų reikiami įgyvendinimą reglamentuojantys nacionalinės teisės aktai tam, kad įgalioti Vyriausybės subjektai galėtų vykdyti būtinas kontrolės funkcijas bei reglamentuoti kontroliuojamoje veikloje dalyvaujančių asmenų elgesį.

Visose TATENA valstybėse narėse, taip pat ir valstybėse, dar nesančiose TATENA narėmis, yra didelis poreikis remti šias pastangas. Tačiau projektai, susiję su branduolinio saugumo stiprinimu, pirmiausia yra skirti pietryčių Europos šalims: Bulgarijai, Turkijai, Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Kroatijai, Serbijai ir Juodkalnijai, Buvusiai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, Moldovai ir Rumunijai, Vidurio Azijos regione: Kazachstanui, Kirgizijai, Uzbekistanui, Tadžikistanui ir Turkmėnistanui, Kaukazo regione: Armėnijai, Azerbaidžanui ir Gruzijai, Šiaurės Afrikoje: Marokui, Alžyrui, Tunisui, Libijai ir Egiptui, ir Viduržemio jūros regione bei Artimuosiuose Rytuose: Libanui, Sirijai, Izraeliui ir Jordanijai. Projekte numatyta veikla pagalbos rengiant nacionalinės teisės aktus, susijusius su saugos garantijų susitarimu ir papildomu protokolu (4 projektas), srityje bus vykdoma šalyse, atrinktose pagal ES nustatytus politinius prioritetus.

Iš pradžių siekiant nustatyti paramos prioritetus bus vertinama, ar reikia gerinti branduolinį saugumą naujosiose šalyse, kurioms taikomi šie bendrieji veiksmai. Šiuo tikslu pripažintų ekspertų grupė įvertins dabartinę branduolinio saugumo priemonių, įdiegtų šiose šalyse, būklę ir pateiks rekomendacijas dėl tobulinimo. Rekomendacijos, kuriose aptariama piktavališkų veikų, susijusių su branduolinėmis ir kitomis radioaktyviomis medžiagomis, įskaitant naudojamas nebranduoliniais tikslais medžiagas bei branduolinius objektus, prevencijos ar išaiškinimo ir atsakomųjų veiksmų esama būklė bei jos pagerinimo poreikis, taps pagrindu apibrėžiant tolesnę pagalbą.

Atlikus šį įvertinimą, bus numatyti prioritetai nustatant didžiausią šalių skaičių kiekvienam projektui, kurio biudžetą sudarys ES paramos lėšos.

Vėliau projektai pasirinktose šalyse bus vykdomi keturiose srityse.

1.   Naudojamų, sandėliuojamų ir transportuojamų branduolinių medžiagų ir kitų radioaktyvių medžiagų bei branduolinių objektų fizinės apsaugos stiprinimas

Turi būti užtikrinama pakankama branduoliniuose objektuose ir vietovėse naudojamų ar sandėliuojamų medžiagų apskaita ir apsauga, siekiant užkirsti kelią vagystėms ar sabotažui. Veiksminga kontrolės sistema turėtų nustatyti tai, ką reikia įgyvendinti atitinkamai valstybės ir operatoriaus lygmeniu.

1 projektui bus atrinktos daugiausia šešios šalys.

2.   Radioaktyvių medžiagų, naudojamų nebranduoliniais tikslais, saugumo stiprinimas

Šis projektas apima dvi skirtingas veiklos sritis; viena – susijusi su kontrolės infrastruktūros įdiegimu/modernizavimu, kita – su nebenaudojamų šaltinių išardymu ir laidojimu.

Radioaktyvios medžiagos dažnai yra naudojamos nebranduoliniais tikslais, t. y. medicinoje ar pramonėje. Kai kurie iš šių šaltinių yra labai radioaktyvūs ir priklauso 1–3 kategorijoms, apibrėžtoms TATENA dokumente „Radioaktyvių šaltinių suskirstymas“. Šie šaltiniai, juos netinkamai kontroliuojant ir apsaugant, gali patekti į blogas rankas ir būti naudojami piktavališkose veikose. Radiacinės saugos ir radioaktyvių šaltinių saugumo bei kontrolės infrastruktūra privalo būti veiksminga ir tinkamai veikti pagal tarptautinius standartus, Elgesio kodekse dėl radioaktyvių šaltinių saugos ir saugumo nubrėžtas gaires bei geriausią praktiką. Šiai 2 projekto veiklos sričiai bus atrinktos daugiausia šešios šalys.

Labai svarbu, kad stipriai veikiantys pažeidžiami šaltiniai, juos naudojant ar sandėliuojant, būtų apsaugoti nuo piktavališkų veikų, o tapę nebereikalingais, jie turėtų būti išardomi ir laidojami kaip radioaktyvios atliekos saugiose ir patikimose saugyklose. Šiai 2 projekto veiklos sričiai bus atrinktos daugiausia šešios šalys.

3.   Valstybių gebėjimų išaiškinti neteisėtos prekybos atvejus ir imtis atsakomųjų veiksmų stiprinimas

Neteisėta prekyba – tai situacija, susijusi su nesankcionuotu, tyčiniu ar netyčiniu branduolinių ir kitų radioaktyvių medžiagų gavimu, tiekimu, naudojimu, perdavimu ar laidojimu, kai kertama arba nekertama tarpvalstybinė siena.

Teroristų gaminami neapdirbti branduoliniai sprogstamieji įtaisai ar radiologiniai išsisklaidantys įtaisai negali būti konstruojami nepanaudojus medžiagų, įgytų neteisėtos prekybos būdu. Be to, padidintos rizikos įrengimai ir technologijos, skirtos gaminti padidintos rizikos medžiagas ar konstruoti neapdirbtą branduolinį sprogstamąjį įtaisą, taip pati gali būti įgyti neteisėtos prekybos būdu. Galima manyti, kad medžiagų ar technologijų tarpvalstybinis judėjimas yra būtinas, kad jos pasiektų galutinę paskirties vietą. Todėl kovai su neteisėta prekyba valstybės turi įdiegti reikalingas kontrolės sistemas, taip pat technines sistemas (įskaitant patogius naudoti prietaisus) bei sienos kirtimo punktuose nustatyti tinkamas procedūras ir teikti informaciją tam, kad būtų galima išaiškinti bandymus gabenti kontrabanda radioaktyvias medžiagas (įskaitant skiliąsias radioaktyvias medžiagas) ar nesankcionuotos prekybos padidintos rizikos įrengimais ir technologijomis atvejus.

Taip pat reikia turėti veiksmingas priemones, skirtas reaguoti į tokius veiksmus ir taip pat į bet kuriuos radioaktyvių medžiagų grobimus. Teisėsaugos institucijų darbuotojai (muitinės, policijos ir t. t.) dažnai nemokomi naudotis susekimo įranga ir todėl gali neatpažinti padidintos rizikos įrengimų ir technologijų. Todėl šių darbuotojų mokymas yra nepaprastai svarbus užtikrinant sėkmingą neteisėtos prekybos išaiškinimo priemonių taikymą. Skirtingų kategorijų pareigūnams turėtų būti taikomas skirtingas mokymas tiek mokant naudotis susekimo prietaisais, tiek mokant suprasti prietaiso duomenis, kad būtų galima spręsti dėl tolesnių veiksmų.

4.   Pagalba rengiant teisės aktus valstybių įsipareigojimų, prisiimtų pagal TATENA saugos garantijų susitarimus bei papildomus protokolus, vykdymui

Saugos garantijų susitarimų ir papildomų protokolų su TATENA sudarymas yra veiksminga priemonė, skatinanti griežtą nacionalinę bei tarptautinę branduolinių medžiagų ir susijusių technologijų kontrolę. Nors egzistuoja tam tikri pagrindiniai įsipareigojimai ir nuostatos, kurias valstybės privalo įgyvendinti nacionalinėje teisėje saugos garantijų atžvilgiu ir kurie yra susiję su branduolinių ir su jomis susijusių medžiagų ir veiklos saugumu ir kontrole, yra ir kitų papildomų įsipareigojimų, kuriuos valstybės privalo vykdyti siekiant laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su saugos garantijomis. Todėl įgyvendinimą reglamentuojančiuose nacionalinės teisės aktuose turėtų būti faktiškai numatyta principų ir bendrų nuostatų sistema, leidžianti įgaliotiems Vyriausybės subjektams vykdyti būtinas kontrolės funkcijas bei reglamentuoti kontroliuojamoje veikloje dalyvaujančių asmenų elgesį.

Svarbu, kad įgyvendinimą reglamentuojančiuose nacionalinės teisės aktuose būtų aiškiai įvardyta branduolinė veikla, objektai, įrengimai ir medžiagos, kuriems bus taikomos saugos garantijos. Be to, papildomą protokolą sudariusios valstybės turi užtikrinti, kad jų įgyvendinimą reglamentuojantys nacionalinės teisės aktai būtų patobulinti, kad atitinkama valstybė galėtų laikytis papildomų įsipareigojimų, atsirandančių įgyvendinant papildomą protokolą. Visų pirma turėtų būti peržiūrėti valstybės vidaus teisės aktai siekiant išplėsti kontrolės organo, paskirto įgyvendinti ir taikyti sudarytus saugos garantijų susitarimus, atsakomybę ir įgaliojimus.

Naudos gavėjos pagal šį projektą bus iš pasirinktų šalių atrinktos šalys.

2.   Tikslai

Bendrasis tikslas: pasirinktose šalyse sustiprinti branduolinį saugumą.

2.1.   Vertinimo etapas: tarptautinių branduolinio saugumo misijų finansavimas

Vertinimą atliks TATENA, siekdama nustatyti branduolinio saugumo stiprinimo poreikį kiekvienoje iš 1 punkte minėtų šalių, kuriose toks vertinimas dar nebaigtas. Bus vertinami atitinkamai medžiagų branduolinio ir nebranduolinio panaudojimo fizinė apsauga ir saugumas, radioaktyvių šaltinių radiacinės saugos ir saugumo užtikrinimui reikalinga kontrolės infrastruktūra, taip pat įdiegtos priemonės kovai su neteisėta prekyba. Bendro įvertinimo rezultatai bus naudojami atrenkant šalis, kuriuose bus įgyvendinami projektai.

Projektų, esančių pirmiau minėtos didelės apimties branduolinio saugumo misijos dalimi, metu bus vykdoma ši veikla:

kiekvienoje šalyje įvertinama branduolinių ir kitų radioaktyvių medžiagų fizinės apsaugos būklė ir branduolinių ar tyrimų objektų, ar vietovių, kuriose šios medžiagos naudojamos ar sandėliuojamos, apsauga. Nustatoma, kurie objektai ir vietovės, kuriose yra šių medžiagų, bus pasirenkami tolesniam modernizavimui ir paramai,

kiekvienoje šalyje įvertinamas poreikis gerinti radioaktyvių šaltinių saugumą. Identifikuojamos silpnosios vietos ir trūkumai atsižvelgiant įgyvendinant tarptautinius standartus bei elgesio kodeksą, dėl kurių reikėtų tobulinti kontrolės infrastruktūrą, ir nustatoma, ar reikia užtikrinti papildomą stipriai veikiančių pažeidžiamų šaltinių apsaugą. Atlikus įvertinimą taip pat bus nustatyta speciali įranga, kurios reikia užtikrinant apsaugą,

kiekvienoje šalyje įvertinama esama gebėjimų kovoti su neteisėta prekyba būklė ir nustatomas poreikis gerinti situaciją.

2.2.   Konkrečių veiksmų, kurie įvertinimo etape buvo apibrėžti kaip prioritetai, įgyvendinimas

1 projektas

Naudojamų, sandėliuojamų ir transportuojamų branduolinių medžiagų ir kitų radioaktyvių medžiagų bei branduolinių objektų fizinės apsaugos stiprinimas

Projekto tikslas: pasirinktose šalyse sustiprinti branduolinių ir kitų radioaktyvių medžiagų fizinę apsaugą.

Projekto rezultatai:

modernizuota pasirinktų objektų ir prioritetinių vietovių fizinė apsauga,

ekspertams padedant pagerinta fizinei apsaugai skirta nacionalinė kontrolės infrastruktūra,

pasirinktose šalyse organizuotas darbuotojų mokymas.

2 projektas

Radioaktyvių medžiagų, naudojamų nebranduoliniais tikslais, saugumo stiprinimas

Projekto tikslas: pasirinktose šalyse sustiprinti radioaktyvių medžiagų, naudojamų nebranduoliniais tikslais, saugumą.

Projekto rezultatai:

įdiegus radioaktyvių šaltinių radiacinės saugos ir saugumo infrastruktūros įvertinimo sistemą (RaSSIA), teikiant konsultavimo paslaugas, įrangą bei organizuojant mokymą pagal tarptautinius standartus, Elgesio kodekse dėl radioaktyvių šaltinių saugos ir saugumo nubrėžtas gaires bei geriausią praktiką, įdiegta/modernizuota nacionalinė radioaktyvių šaltinių radiacinės saugos ir saugumo kontrolės infrastruktūra,

atrinktose šalyse apsaugoti arba, atitinkamais atvejais, išardyti ir palaidoti pažeidžiami šaltiniai.

3 projektas

Valstybių gebėjimų išaiškinti neteisėtos prekybos atvejus ir imtis atsakomųjų veiksmų stiprinimas

Projekto tikslas: pasirinktose šalyse sustiprinti valstybės gebėjimus išaiškinti neteisėtos prekybos atvejus ir imtis atsakomųjų veiksmų.

Projekto rezultatai:

iš laisvai prieinamų ir valstybių kontaktinių institucijų surinkta ir įvertinta išplėstinė informacija apie neteisėtą branduolinių medžiagų prekybą, siekiant gilinti žinias apie tokią prekybą ir jos aplinkybes. Ši informacija taip pat padės nustatyti įvairių veiksmų, kurių imamasi kovai su neteisėta prekyba, prioritetus,

padedant ekspertams pasirinktose šalyse sukurtos nacionalinės sistemos, skirtos kovoti su neteisėta prekyba ir pagerinti radioaktyvių medžiagų, padidintos rizikos branduolinės įrangos ir technologijų tarpvalstybinio judėjimo kontrolės nacionalinį koordinavimą,

pasirinktuose sienos kirtimo punktuose modernizuota sienos kontrolės įranga,

organizuotas teisėsaugos institucijų darbuotojų mokymas.

4 projektas

Pagalba rengiant teisės aktus valstybių įsipareigojimų, prisiimtų pagal TATENA saugos garantijų susitarimus bei papildomus protokolus, vykdymui

Projekto tikslas: stiprinti nacionalinės teisės aktų sistemas siekiant įgyvendinti valstybių ir TATENA sudarytus saugos garantijų susitarimus ir papildomus protokolus.

Projektas susideda iš dviejų etapų – parengiamojo etapo ir įgyvendinimo etapo:

per parengiamąjį etapą nustatomos valstybės, kurios pagal su TATENA sudarytus saugos garantijų susitarimus ir papildomus protokolus nėra priėmusios reikiamų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų. Šias valstybes nustatys ES. Be to, šiame etape pagal įvairių valstybių esamų nacionalinės teisės aktų pavyzdžius rengiama bendra medžiaga (t. y., teisės aktų rengimo paketai), kuri bus naudojama kaip pagrindas pritaikant tuos pavyzdžius pasirinktų valstybių atitinkamiems nacionaliniams poreikiams bei sąlygoms,

įgyvendinimo etape pasirinktoms šalims rengiant ir (arba) peržiūrint nacionalinės teisės aktus teikiama dvišalė pagalba, naudojantis parengiamajame etape parengtais teisės aktų rengimo paketais.

Projekto rezultatai:

nacionalinėmis kalbomis parengti ir priimti nacionalinės teisės aktai, kurių reikia, kad valstybės galėtų laikytis savo įsipareigojimų pagal agentūros saugos garantijų susitarimus ir papildomus protokolus.

3.   Trukmė

Įvertinimas bus atliktas per tris mėnesius nuo ES susitarimo dėl indėlio tarp Komisijos ir TATENA įsigaliojimo. Visi keturi projektai bus vykdomi kartu per paskesnius 12 mėnesių.

Numatoma visa šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimo trukmė yra 15 mėnesių.

4.   Naudos gavėjai

Naudos gavėjai yra šalys, kuriose bus vykdomas įvertinimas ir šie projektai. Jų valdžios institucijoms bus padedama išsiaiškinti silpnąsias vietas bei teikiama parama randant sprendimą ir didinant saugumą.

5.   Organizacija, kuriai patikimas projekto įgyvendinimas

Projekto įgyvendinimas patikimas Tarptautinės atominės energijos agentūrai. Tarptautines branduolinio saugumo misijas vykdo TATENA valstybių narių ekspertai įprastiniu TATENA misijų vykdymo būdu. Keturis projektus tiesiogiai įgyvendins TATENA darbuotojai ir TATENA valstybių narių parinkti ekspertai ar rangovai. Įgyvendinant šiuos bendruosius veiksmus, rangovų vykdomiems bet kuriems prekių, darbų ar paslaugų pirkimams taikomos galiojančios TATENA taisyklės ir procedūros, išsamiai išdėstytos ES susitarime su TATENA dėl indėlio.

6.   Trečiosios šalies dalyvavimas

Šie bendrieji veiksmai projektą finansuoja 100 %. TATENA valstybių narių ekspertai gali būti laikomi trečiąja šalimi. Jie dirba pagal įprastines TATENA ekspertų darbo taisykles.

7.   Numatomos reikalingos lėšos

ES indėlis bus skirtas įvertinimui ir 2.2 punkte aprašytų keturių projektų įgyvendinimui. Numatomos išlaidos yra šios:

Branduolinio saugumo įvertinimas, įskaitant misijas

140 000 EUR

1 projektas

1 100 000 EUR

2 projektas

1 250 000 EUR

3 projektas

1 114 000 EUR

4 projektas

200 000 EUR.

Be to, nenumatytoms išlaidoms įtraukiamas apie 3 % leistinų išlaidų dydžio (bendra suma – 110 000 EUR) specialusis fondas.

8.   Orientacinė finansinė suma projekto išlaidoms padengti

Visos projekto išlaidos yra 3 914 000 EUR.


(1)  Agentūros ir valstybių susitarimų, kuriuos reikia sudaryti remiantis Sutartimi dėl branduolinių ginklų neplatinimo, struktūra ir turinys, kuriuos TATENA Valdytojų taryba patvirtino 1972 m. (INFCIRC/153 (Corr.)).

(2)  Valstybės(-ių) ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo(-ų) dėl saugos garantijų taikymo tipinis papildomas protokolas, kurį TATENA Valdytojų taryba patvirtino 1997 m. (INFCIRC/540 (Corr.)).