ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 184

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. liepos 15d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1111/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo

1

 

*

2005 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1112/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo

5

 

*

2005 m. liepos 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1113/2005, nutraukiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1995/2000, nustatančio galutinius antidempingo muitus karbamido ir amonio nitrato tirpalų, kurių kilmės šalis, inter alia, yra Alžyras, importui, peržiūrą dėl naujojo eksportuotojo

10

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1114/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

13

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1115/2005, dėl tam tikrų konservuotų pievagrybių, importuojamų pagal Reglamentu (EB) Nr. 1035/2005 atidarytą autonominę tarifų kvotą, importo licencijų išdavimo

15

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1116/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas pieno ir pieno produktų sektoriuje

16

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1117/2005, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

24

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1118/2005, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už nugriebto pieno miltelius pagal Reglamente (EB) Nr. 582/2004 numatytą nuolatinį konkursą

26

 

*

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1119/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1751/2004, nustatantį palūkanų normas, taikytinas apskaičiuojant EŽŪOGF Garantijų skyriaus intervencinių supirkimo, laikymo ir realizavimo priemonių finansines sąnaudas 2005 ataskaitiniais metais

27

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1120/2005, iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos pieno produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

28

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1121/2005, dėl gamybos grąžinamųjų išmokų nustatymo grūdų sektoriuose

30

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1122/2005, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

31

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1123/2005, nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2005 m. liepos 15 d.

33

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1124/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

35

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1125/2005, nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 32-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1327/2004 numatytu nuolatiniu konkursu

37

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2005, nustatantis mažinimo koeficientą, numatytą Reglamentu (EB) Nr. 573/2003, taikytiną pagal kukurūzų tarifinę kvotą

38

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1127/2005, nustatantis mažinimo koeficientą, numatytą Reglamentu (EB) Nr. 573/2003, taikytiną pagal kviečių tarifinę kvotą

39

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1128/2005, nustatantis mažinimo koeficientą, numatytą Reglamentu (EB) Nr. 958/2003, taikytiną pagal kukurūzų tarifinę kvotą

40

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1129/2005, nustatantis mažinimo koeficientą, numatytą Reglamentu (EB) Nr. 958/2003, taikytiną pagal kviečių tarifinę kvotą

41

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1130/2005, dėl česnako, importuojamo pagal Reglamentu (EB) Nr. 1034/2005 atidarytą autonominę tarifų kvotą, importo licencijų išdavimo

42

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1131/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

43

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1132/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

47

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1133/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

50

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1134/2005, nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatyto konkurso tvarka

52

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1135/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

53

 

 

2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1136/2005, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą Reglamente (EB) Nr. 868/2005 numatyto konkurso tvarka

54

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. birželio 20 d. ES–Rumunijos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 2/2005, iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 1/95, priimantį Asociacijos tarybos darbo tvarkos taisykles, įsteigiant Regionų komiteto ir Rumunijos bendradarbiavimo ryšių su Regionų komitetu palaikymo komiteto Jungtinį konsultacinį komitetą

55

 

 

Komisija

 

*

2004 m. rugsėjo 29 d. Komisijos sprendimas, dėl procedūros pagal EB sutarties 81 straipsnį (Byla COMP/C.37.750/B2 – Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken) (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 3597)

57

 

*

2005 m. gegužės 27 d. Komisijos rekomendacija, dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1540)

60

 

*

2005 m. liepos 13 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 96/355/EB, nustatantį konkrečius Senegalo kilmės žuvininkystės ir akvakultūros produktų importo reikalavimus, dėl kompetentingos institucijos paskyrimo ir sanitarinio pažymėjimo pavyzdžio (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2651)  ( 1 )

64

 

*

2005 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 99/120/EB dėl vienos Albanijos įmonės įtraukimo į trečiųjų šalių įmonių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti gyvūnų žarnas, laikinuosius sąrašus (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2657)  ( 1 )

68

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1111/2005

2005 m. birželio 24 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo (2) yra nuostatų dėl Fondo, pirmiausia jo administracinės valdybos, struktūros. Šios nuostatos buvo kelis kartus iš dalies keičiamos įstojus kiekvienai naujai valstybei narei, kadangi administracinė valdyba turėjo būti papildyta naujais nariais.

(2)

2001 m. išorės ekspertų atliktame Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (toliau – Fondo) įvertinime pabrėžiama, kad Reglamento (EEB) Nr. 1365/75 nuostatas būtina patikslinti, siekiant išlaikyti Fondo ir jo valdymo struktūrų našumą bei veiksmingumą, įskaitant nuostatų dėl ekspertų komiteto peržiūrą.

(3)

Europos Parlamentas paragino Komisiją peržiūrėti agentūrų valdybų sudėtį ir jų darbo metodus bei pateikti atitinkamus pasiūlymus.

(4)

Atitinkamos valdančiosios ar administracinės valdybos Komisijai pateikė bendrą nuomonę dėl tolesnio Fondo, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros ir Europos profesinio mokymo plėtros centro valdymo ir jų valdybų veikimo.

(5)

Trišalis Fondo, Europos profesinio mokymo plėtros centro ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdymas, kurį vykdo nacionalinių Vyriausybių, darbdavių organizacijų ir darbuotojų organizacijų atstovai, yra šių organų sėkmės pagrindas.

(6)

Dėl socialinių partnerių dalyvavimo šių trijų Bendrijos organų valdyme atsiranda specifika, dėl kurios jiems reikia veikti pagal bendras taisykles.

(7)

Trijų grupių, sudarytų iš Vyriausybės, darbdavių ir darbuotojų atstovų, buvimas trišalėje valdyboje ir darbuotojų bei darbdavių grupių koordinatoriaus paskyrimas pasirodė esąs būtinas. Todėl ši tvarka turėtų būti įforminta ir taip pat taikoma Vyriausybės atstovų grupei.

(8)

Trišalio atstovavimo kiekvienai valstybei narei išlaikymas užtikrina, jog bus įtraukti visi svarbiausi dalyviai ir bus atsižvelgta į interesų bei požiūrių įvairovę, kuri būdinga socialiniams klausimams.

(9)

Būtina numatyti Sąjungos būsimos plėtros praktines pasekmes Fondui. Jo valdybos sudėtis ir veikimas turėtų būti pritaikyti atsižvelgiant į naujų valstybių narių stojimą.

(10)

Valdybos darbo tvarkos taisyklėse numatytas biuras turi būti sustiprintas, kad būtų užtikrintas Fondo veiklos tęstinumas ir jo sprendimų priėmimo veiksmingumas; biuro sudėtis ir toliau turėtų atspindėti valdybos trišalę struktūrą.

(11)

Pagal Sutarties 3 straipsnį Bendrija siekia pašalinti moterų ir vyrų nelygybės apraiškas ir diegti jų lygybę visose savo veiklos srityse. Todėl reikėtų numatyti, kad sudarant valdybą būtų skatinamas tolygus atstovavimas vyrams ir moterims.

(12)

Valdyba turėtų galėti užtikrinti oficialų nepriklausomų ekspertų dalyvavimą ribotam laikotarpiui, atsižvelgiant į konkrečius poreikius, susijusius su darbo programos įgyvendinimu.

(13)

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo, kuris buvo vienintelė Bendrijos agentūra, turinti savo Tarnybos nuostatus, darbuotojus reikėtų prilyginti kitiems tarnautojams, dirbantiems Bendrijose pagal sutartis, ir jiems suteikti teisę į tokias pat lengvatas, kokios yra numatytos pataisytuose Tarnybos nuostatuose, nepažeidžiant įgytų teisių, ypač teisių, susijusių su karjera, ir teisių gauti pensiją.

(14)

Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 1365/75 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(15)

Šiam reglamentui priimti Sutartis nenumato kitų įgaliojimų, išskyrus nurodytus 308 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1365/75 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Fondas kuo glaudžiau bendradarbiauja su valstybių narių specializuotomis institucijomis, fondais ir organais bei tarptautiniu lygiu. Visų pirma Fondas užtikrina tinkamą bendradarbiavimą su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, nepažeisdamas savo paties tikslų.“;

2)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Fondo valdymo ir vadovavimo struktūrą sudaro:

a)

valdyba;

b)

biuras;

c)

direktorius ir direktoriaus pavaduotojas.“;

3)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

1.   Valdybą sudaro:

a)

po vieną kiekvienos valstybės narės Vyriausybei atstovaujantį narį;

b)

po vieną kiekvienos valstybės narės darbdavių organizacijoms atstovaujantį narį;

c)

po vieną kiekvienos valstybės narės darbuotojų organizacijoms atstovaujantį narį;

d)

trys Komisijai atstovaujantys nariai.

2.   1 dalies a, b ir c punktuose nurodytus narius skiria Taryba – po vieną narį, atstovaujantį kiekvienai valstybei narei, ir po vieną narį, atstovaujantį kiekvienai pirmiau išvardytai kategorijai. Tuo pačiu metu Taryba, vadovaudamasi nariams taikomomis sąlygomis, skiria pakaitinį narį dalyvauti valdybos posėdžiuose tais atvejais, kai juose nedalyvauja narys.

Komisija skiria jai atstovaujančius narius ir pakaitinius narius, atsižvelgdama į tolygų atstovavimą vyrams ir moterims.

Pateikdamos kandidatų sąrašus, valstybės narės, darbdavių organizacijos ir darbuotojų organizacijos stengiasi užtikrinti, kad sudarant valdybą būtų tolygiai atstovaujama vyrams ir moterims.

Valdybos narių sąrašą Taryba paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, o Fondas – savo tinklavietėje.

3.   Valdybos nariai skiriami trejų metų kadencijai. Jie gali būti paskirti kitai kadencijai.

Pasibaigus narių kadencijai arba jiems atsistatydinus, jie savo pareigas eina tol, kol yra paskiriami kitai kadencijai arba kol jie bus pakeičiami.

4.   Valdyba išrenka pirmininką ir tris pirmininko pavaduotojus, po vieną iš 7 dalyje nurodytų trijų grupių ir vieną iš Komisijos atstovų, vienerių metų kadencijai; jie gali būti paskirti kitai kadencijai.

5.   Pirmininkas sušaukia valdybą bent kartą per metus. Jis sušaukia papildomus posėdžius ne mažiau kaip vieno trečdalio valdybos narių prašymu.

6.   Sprendimus valdyba priima absoliučia savo narių balsų dauguma.

7.   Valdyboje Vyriausybių, darbuotojų organizacijų ir darbdavių organizacijų atstovai sudaro grupes. Kiekviena grupė paskiria koordinatorių, kuris dalyvaus Valdybos posėdžiuose. Darbuotojų ir darbdavių grupių koordinatoriai yra savo atitinkamų organizacijų Europos lygiu atstovai. Koordinatoriai, kurie nepaskiriami valdybos nariais, kaip apibrėžta 1 dalyje, dalyvauja posėdžiuose be teisės balsuoti.

8.   Valdyba įsteigia 11 narių biurą. Biurą sudaro valdybos pirmininkas ir trys pirmininko pavaduotojai, po vieną kiekvienos 7 dalyje nurodytos grupės koordinatorių ir dar po vieną atstovą iš kiekvienos grupės ir Komisijos. Kiekviena grupė gali paskirti ne daugiau kaip tris pakaitinius narius, kurie dalyvautų biuro posėdžiuose tais atvejais, kai nedalyvauja tikrieji nariai.

9.   Valdyba sprendžia dėl metinio biuro posėdžių skaičiaus. Biuro narių prašymu biuro pirmininkas sušaukia papildomus posėdžius.

10.   Sprendimus biuras priima bendru sutarimu. Jeigu bendro sutarimo negalima pasiekti, biuras perduoda klausimą valdybai sprendimui priimti.

11.   Valdyba išsamiai ir laiku informuojama apie biuro veiklą ir jo priimtus sprendimus.“;

4)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valdyba valdo Fondą, apibrėždama jo veiklos kryptis. Remdamasi direktoriaus pateiktu projektu, valdyba, neprieštaraujant Komisijai, patvirtina Fondo metinę ir ketverių metų nuolat atnaujinamą veiklos programas.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valdyba, gavusi Komisijos nuomonę, patvirtina savo darbo tvarkos taisykles, kuriose nustatoma praktinė jos veiklos tvarka. Darbo tvarkos taisyklės perduodamos Europos Parlamentui ir Tarybai susipažinti. Tačiau Taryba per tris mėnesius nuo Darbo tvarkos taisyklių gavimo dienos paprasta balsų dauguma gali tas taisykles iš dalies keisti.“;

c)

papildoma šia dalimi:

„4.   Nepažeidžiant 8 ir 9 straipsniuose numatytų direktoriaus pareigų, valdybos pavedimu biuras prižiūri, kaip įgyvendinami valdybos sprendimai, ir imasi visų reikiamų priemonių tinkamam Fondo valdymui, kai nevyksta valdybos posėdžiai. Valdyba negali pavesti biurui įgaliojimų, nurodytų 12 ir 15 straipsniuose.“;

5)

9 ir 10 straipsniai pakeičiami taip:

„9 straipsnis

1.   Direktorius atsako už vadovavimą Fondui ir už valdybos bei biuro priimtų sprendimų ir programų įgyvendinimą. Direktorius yra Fondo teisinis atstovas.

2.   Nepažeidžiant 8 straipsnio 1 dalies, direktorius naudojasi įgaliojimais, apibrėžtais 17 straipsnio 1 dalyje.

3.   Direktorius parengia valdybos ir biuro veiklos kryptis. Direktorius ar direktoriaus pavaduotojas, arba abu dalyvauja valdybos ir biuro posėdžiuose.

4.   Direktorius yra atsakingas valdybai už vadovavimą Fondui.

10 straipsnis

Remdamasi direktoriaus pasiūlymu valdyba gali atrinkti nepriklausomus ekspertus ir prašyti juos pateikti nuomones dėl konkrečių klausimų, susijusių su ketverių metų nuolat atnaujinama veiklos programa ir metine veiklos programa.“;

6)

11 straipsnis išbraukiamas;

7)

12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

12 straipsnio 1 dalies pirmoji ir antroji pastraipos pakeičiamos taip:

„1.   Kasmet iki liepos 1 d. direktorius parengia metinę veiklos programą pagal 7 straipsnyje nurodytas veiklos kryptis. Metinė veiklos programa yra ketverių metų nuolat atnaujinamos veiklos programos dalis. Kartu su metinėje veiklos programoje numatytais projektais pateikiama būtinų išlaidų sąmata.

Rengdamas šias programas, direktorius atsižvelgia į Bendrijos institucijų ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomones.“;

b)

12 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Direktorius perduoda programas valdybai patvirtinti.“;

8)

17 straipsnis pakeičiamas taip:

„17 straipsnis

1.   Fondo darbuotojams, įdarbintiems po 2005 m. rugpjūčio 4 d., taikomi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai arba kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos (EBTĮS), nustatyti Reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (3). Taikomos Tarnybos nuostatų XIII priedo 2 skirsnio nuostatos.

2.   Visos Fondo ir jo darbuotojų sudarytos darbo sutartys pagal Reglamentą (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1860/76 (4) iki 2005 m. rugpjūčio 4 d. laikomos sudarytomis pagal EBTĮS 2 straipsnio a punktą. Nuo tos pačios dienos šioms sutartims taikomos Tarnybos nuostatų XIII priedo 1, 3 ir 4 skirsnių, išskyrus 22 straipsnio 2 dalį, nuostatos.

Darbuotojai turi teisę nutraukti sutartį tą pačią dieną, nesilaikydami įspėjimo laikotarpio, nurodyto Reglamento (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1860/76 45 straipsnyje. Išeitinių išmokų nutraukus sutartį ir bedarbio pašalpų atžvilgiu laikoma, kad tokia sutartis nutraukta dėl Fondo veiksmų.

3.   Personalo klausimais Fondas pagal aplinkybes vykdo įgaliojimus, suteiktus paskyrimų tarnybai arba sutartis sudaryti įgaliotai institucijai.

4.   Valdyba, neprieštaraujant Komisijai, priima atitinkamas įgyvendinimo taisykles.

9)

Visuose straipsniuose sąvokos „administracinė vadyba“ arba „valdančioji taryba“ pakeičiamos sąvoka „valdyba“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. birželio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. LUX


(1)  2005 m. balandžio 28 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 139, 1975 5 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1649/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 25).

(3)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 31/2005 (OL L 8, 2005 1 12, p. 1).

(4)  1976 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 1860/76, nustatantis Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo personalo įdarbinimo sąlygas (OL L 214, 1976 8 6, p. 24). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB,) Nr. 680/87 (OL L 72, 1987 3 14, p. 15).“;


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/5


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1112/2005

2005 m. birželio 24 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamuoju komitetu,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo (2) yra nuostatų dėl Agentūros, pirmiausia jos Administracinės valdybos tikslų, užduočių ir struktūros. Austrijai, Suomijai ir Švedijai įstojus į Europos Sąjungą šios nuostatos buvo iš dalies pakeistos, kadangi Administracinė valdyba turėjo būti papildyta naujais nariais.

(2)

Darbuotojų sveikata ir sauga – svarbiausias užimtumo kokybės skatinimo elementas – yra viena iš svarbiausių Europos Sąjungos socialinės politikos sričių. 2002 m. kovo 11 d. Komisijos komunikate „Dėl prisitaikymo prie darbo ir visuomenės permainų: nauja Bendrijos darbuotojų sveikatos ir saugos strategija 2002–2006 m.“ pabrėžiamas svarbus vaidmuo, kuris teks Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūrai (toliau – Agentūra) užsiimant veikla, susijusia su skatinimu, sąmoningumo ugdymu ir įžvalga, būtina strategijoje išdėstytiems tikslams pasiekti.

(3)

2002 m. birželio 3 d. Tarybos rezoliucijoje dėl Komisijos komunikato „Dėl prisitaikymo prie darbo ir visuomenės permainų: nauja Bendrijos darbuotojų sveikatos ir saugos strategija 2002–2006 m.“ (3) Agentūros prašoma imtis pagrindinio vaidmens renkant ir skleidžiant informaciją apie gerą praktiką, sąmoningumo ugdymą ir rizikos numatymą. Taryba ragina Komisiją skatinti valstybių narių ir socialinių partnerių bendradarbiavimą Europos lygiu per Agentūrą siekiant tolesnės plėtros ir palankiai vertina Komisijos ketinimą pateikti pasiūlymą dėl Agentūros veiklos ir užduočių tobulinimo, atsižvelgiant į išorės ekspertų įvertinimo ataskaitą ir Patariamojo komiteto nuomonę dėl tos ataskaitos.

(4)

2002 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Komisijos komunikato „Dėl prisitaikymo prie darbo ir visuomenės permainų: nauja Bendrijos darbuotojų sveikatos ir saugos strategija 2002–2006 m.“ taip pat pritariama Agentūrai suteiktam vadovaujančiam vaidmeniui Bendrijos lygiu užsiimti su teisės aktų leidyba nesusijusia pagrindine veikla sveikatos ir saugos srityje bei tikimasi, kad Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas bei Agentūra toliau tobulins bendradarbiavimą vykdydami atitinkamas funkcijas šioje politikos srityje.

(5)

2002 m. birželio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonėje dėl Komisijos komunikato „Dėl prisitaikymo prie darbo ir visuomenės permainų: nauja Bendrijos darbuotojų sveikatos ir saugos strategija 2002–2006 m.“ (4) pabrėžiamas Agentūros vaidmuo vertinant riziką ir poreikis užmegzti nuolatinius Agentūros ryšius su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu siekiant išvengti funkcijų dubliavimosi ir skatinti bendrus svarstymus.

(6)

Komisijos komunikate „Dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros veiklos įvertinimo“, parengtame pagal Reglamento (EB) Nr. 2062/94 32 straipsnį ir pagrįstame 2001 m. išorės ekspertų atliktu įvertinimu bei Administracinės valdybos ir Komisijos Darbo saugos ir sveikatos patariamojo komiteto indėliu, pabrėžiama būtinybė iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 2062/94 siekiant išlaikyti ir pagerinti Agentūros bei jos valdymo struktūrų našumą ir veiksmingumą.

(7)

Europos Parlamentas paragino Komisiją peržiūrėti agentūrų valdybų sudėtį ir darbo metodus bei pateikti atitinkamus pasiūlymus.

(8)

Atitinkamos valdančiosios ar administracinės valdybos Komisijai pateikė bendrą nuomonę dėl tolesnio Agentūros, Europos profesinio mokymo plėtros centro bei Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo valdymo ir jų valdybų veikimo.

(9)

Trišalis Agentūros, Europos profesinio mokymo plėtros centro bei Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo valdymas, kurį vykdo vyriausybių, darbdavių organizacijų ir darbuotojų organizacijų atstovai, yra šių organų sėkmės pagrindas.

(10)

Dėl socialinių partnerių dalyvavimo šių trijų Bendrijos organų valdyme atsiranda specifika, dėl kurios jiems reikia veikti pagal bendras taisykles.

(11)

Trijų grupių, sudarytų iš vyriausybės, darbdavių ir darbuotojų atstovų, buvimas trišalėje valdyboje ir darbuotojų bei darbdavių grupių koordinatoriaus paskyrimas pasirodė esąs būtinas. Todėl ši tvarka turėtų būti įforminta ir taip pat taikoma vyriausybės atstovų grupei. Vadovaujantis būsimų Bendrijos organų kūrimo gairėmis, pateiktomis Komisijos komunikate „Europos reguliavimo agentūrų veiklos sistema“, ypač būtinybe užtikrinti, kad šių organų valdybose būtų atstovaujama visiems atitinkamiems dalyviams, ir vadovaujantis valstybių ir vyriausybių vadovų sutartu principu dėl aktyvesnio socialinių partnerių dalyvavimo kuriant socialinės politikos darbotvarkę, kiekvienam valdybos nariui (vyriausybės, darbdavių, darbuotojų ir Komisijos atstovams) turėtų būtų vienodai suteikta po vieną balsą.

(12)

Trišalio atstovavimo kiekvienai valstybei narei išlaikymas užtikrina, jog bus įtraukti visi svarbiausi dalyviai ir bus atsižvelgta į interesų bei požiūrių įvairovę, kuri būdinga socialiniams klausimams.

(13)

Būtina numatyti Sąjungos būsimos plėtros praktines pasekmes Agentūrai. Jos valdybos sudėtis ir veikimas turėtų būti pritaikyti atsižvelgiant į naujų valstybių narių stojimą.

(14)

Valdybos darbo tvarkos taisyklėse numatytas biuras turi būti sustiprintas, kad būtų užtikrintas Agentūros veikimo tęstinumas ir jos sprendimų priėmimo veiksmingumas. Biuro sudėtis ir toliau turėtų atspindėti trišalę valdybos struktūrą.

(15)

Pagal Sutarties 3 straipsnį Bendrija siekia pašalinti moterų ir vyrų nelygybės apraiškas ir diegti jų lygybę visose savo veiklos srityse. Todėl reikėtų numatyti, kad sudarant valdybą būtų skatinamas tolygus atstovavimas moterims ir vyrams.

(16)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2062/94 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(17)

Šiam reglamentui priimti Sutartis nenumato kitų įgaliojimų, išskyrus nurodytus 308 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2062/94 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Tikslas

Kad būtų gerinama darbo aplinka, susijusi su darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga, kaip numatyta Sutartyje ir tolesnėse Bendrijos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijose bei veiksmų programose, Agentūros tikslas – Bendrijos organams, valstybėms narėms, socialiniams partneriams ir šioje veikloje dalyvaujančioms įstaigoms teikti naudingą techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.“.

2)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

valstybėse narėse kaupti, analizuoti ir skleisti techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją, kad ji būtų perduota Bendrijos organams, valstybėms narėms ir suinteresuotoms šalims; informacija kaupiama siekiant nustatyti riziką ir gerą praktiką, esamus nacionalinius prioritetus ir programas bei reikiamai papildyti Bendrijos prioritetus ir programas;

b)

kaupti ir analizuoti techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos tyrimą bei kitą tiriamąją veiklą, susijusią su darbuotojų saugos ir sveikatos aspektais, bei skleisti tokių mokslinių tyrimų ir tiriamosios veiklos rezultatus;“

ii)

h ir i punktai pakeičiami taip:

„h)

teikti techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją apie prevencinės veiklos metodų ir priemonių taikymą, nustatyti gerą praktiką ir skatinti prevencinius veiksmus, ypač atkreipiant dėmesį į konkrečias mažųjų ir vidutinių įmonių problemas. Nustatydama gerą praktiką, Agentūra ypatingą dėmesį turėtų skirti tai praktikai, kurią galima naudoti praktiškai rengiant darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos įvertinimą ir nustatant priemones, kurių turi būti imtasi siekiant išvengti minėtos rizikos;

i)

prisidėti rengiant Bendrijos strategijas ir veiksmų programas, susijusias su darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga, nepažeidžiant Komisijos kompetencijos ribų;“

iii)

įterpiamas toks j punktas:

„j)

Agentūra užtikrina, kad skleidžiama informacija būtų suprantama galutiniams naudotojams. Siekdama šio tikslo, Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su 4 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindiniais nacionaliniais centrais laikydamasi 4 straipsnio 2 dalies nuostatų;“

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Agentūra kuo glaudžiau bendradarbiauja su esamomis institucijomis, fondais, specializuotais organais ir programomis Bendrijos lygiu, kad būtų išvengta funkcijų dubliavimosi. Visų pirma Agentūra užtikrina tinkamą bendradarbiavimą su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu nekenkdama savo pačios tikslams.“.

3)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Agentūra sukuria tinklą, sudarytą iš:

nacionalinių informacijos tinklų pagrindinių sudedamųjų dalių, įskaitant nacionalines socialinių partnerių organizacijas pagal nacionalinę teisę ir (arba) praktiką,

pagrindinių nacionalinių centrų,

visų būsimų teminių centrų.“

b)

4 straipsnio 2 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„2.   Valstybės narės reguliariai informuoja Agentūrą apie nacionalinių darbuotojų saugos ir sveikatos informacijos tinklų pagrindines sudedamąsias dalis, įskaitant institucijas, kurios, jų nuomone, galėtų prisidėti prie Agentūros veiklos, atsižvelgdamos į būtinybę užtikrinti, kad tinklai apimtų kuo didesnę jų teritoriją.

Kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos arba pagrindiniu nacionaliniu centru jų paskirta nacionalinė institucija koordinuoja ir (arba) perduoda informaciją, teiktiną Agentūrai nacionaliniu lygiu, pagal kiekvieno pagrindinio centro ir Agentūros susitarimą remiantis priimta Agentūros darbo programa.

Nacionalinės valdžios institucijos atsižvelgia į nacionaliniu lygiu dirbančių socialinių partnerių požiūrį laikydamosi nacionalinės teisės ir (arba) praktikos.“.

4)

Įterpiamas toks 7a straipsnis:

„7a straipsnis

Valdymo ir vadovavimo struktūros

Agentūros valdymo ir vadovavimo struktūrą sudaro:

a)

Valdyba;

b)

biuras;

c)

direktorius.“.

5)

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Valdyba

1.   Valdybą sudaro:

a)

po vieną kiekvienos valstybės narės vyriausybei atstovaujantį narį;

b)

po vieną kiekvienos valstybės narės darbdavių organizacijoms atstovaujantį narį;

c)

po vieną kiekvienos valstybės narės darbuotojų organizacijoms atstovaujantį narį;

d)

trys Komisijai atstovaujantys nariai.

2.   1 dalies a, b ir c punktuose nurodytus narius skiria Taryba iš Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto narių ir pakaitinių narių.

1 dalies a punkte nurodyti nariai skiriami valstybių narių siūlymu.

1 dalies b ir c punktuose nurodyti nariai skiriami atitinkamų Komiteto grupių atstovų spaudai siūlymu.

Trijų Komiteto grupių pasiūlymai pateikiami Tarybai; pasiūlymai taip pat perduodami Komisijai susipažinti.

Tuo pačiu metu Taryba vadovaudamasi nariams taikomomis sąlygomis skiria pakaitinį narį dalyvauti Valdybos posėdžiuose tais atvejais, kai juose nedalyvauja narys.

Komisija skiria jai atstovaujančius narius ir pakaitinius narius, atsižvelgdama į tolygų atstovavimą vyrams ir moterims.

Pateikdamos kandidatų sąrašus, valstybės narės, darbdavių organizacijos ir darbuotojų organizacijos stengiasi užtikrinti, kad sudarant Valdybą teisingai atsispindėtų įvairūs susiję ekonomikos sektoriai ir būtų tolygiai atstovaujama vyrams ir moterims. Sąrašai pateikiami per tris mėnesius nuo narystės Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamajame komitete atnaujinimo pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimo, įsteigiančio Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamąjį komitetą (5), 3 straipsnio 3 ir 4 dalių bei 4 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Valdybos narių sąrašą Taryba paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, o Agentūra – savo tinklavietėje.

3.   Valdybos nariai skiriami trejų metų kadencijai. Jie gali būti paskirti kitai kadencijai.

Tačiau Valdybos narių, kurie eina pareigas šio reglamento įsigaliojimo dieną, kadencija pratęsiama iki naujos Valdybos skyrimo pagal pirmiau išdėstytos 2 dalies nuostatas.

Pasibaigus narių kadencijos laikui arba jiems atsistatydinus, jie savo pareigas eina tol, kol yra paskiriami kitai kadencijai arba kol pakeičiami.

4.   Valdyboje vyriausybių, darbdavių organizacijų ir darbuotojų organizacijų atstovai sudaro grupes. Kiekviena grupė paskiria koordinatorių, kuris dalyvaus Valdybos posėdžiuose. Darbuotojų ir darbdavių grupių koordinatoriai yra savo atitinkamų organizacijų Europos lygiu atstovai. Koordinatoriai, kurie nepaskiriami Valdybos nariais, kaip apibrėžta 1 dalyje, dalyvauja posėdžiuose be teisės balsuoti.

Valdyba išrenka pirmininką ir tris pirmininko pavaduotojus, po vieną iš trijų pirmiau nurodytų grupių ir vieną iš Komisijos atstovų, vienerių metų kadencijai, kuri gali būti atnaujinama.

5.   Pirmininkas sušaukia Valdybą bent kartą per metus. Jis sušaukia papildomus posėdžius ne mažiau kaip trečdalio Valdybos narių prašymu.

6.   Visi Valdybos nariai turi po vieną balsą ir sprendimai priimami absoliučia balsų dauguma. Tačiau priimant sprendimus pagal metinę darbo programą, turinčius įtakos pagrindinių nacionalinių centrų biudžetams, reikalingas vyriausybės atstovų grupės daugumos sutikimas.

Valdyba parengia rašytinę sprendimų priėmimo procedūrą, kuriai pirmoji pastraipa taikoma mutatis mutandis.

7.   Valdyba, gavusi Komisijos nuomonę, patvirtina savo darbo tvarkos taisykles, kuriose nustatoma praktinė jos veiklos tvarka. Darbo tvarkos taisyklės perduodamos Europos Parlamentui ir Tarybai susipažinti. Tačiau per tris mėnesius nuo darbo tvarkos taisyklių gavimo dienos Taryba paprasta balsų dauguma gali tas taisykles iš dalies keisti.

8.   Valdyba įsteigia 11 narių biurą. Biurą sudaro Valdybos pirmininkas ir trys pirmininko pavaduotojai, po vieną kiekvienos 4 dalies pirmojoje pastraipoje nurodytos grupės koordinatorių ir dar po vieną atstovą iš kiekvienos grupės ir Komisijos. Kiekviena grupė gali paskirti ne daugiau kaip tris pakaitinius narius, kurie dalyvautų biuro posėdžiuose tais atvejais, kai nedalyvaujant tikrieji nariai.

9.   Nepažeidžiant 11 straipsnyje numatytų direktoriaus pareigų, Valdybos pavedimu biuras prižiūri, kaip įgyvendinami Valdybos sprendimai, ir imasi visų reikiamų priemonių tinkamam Agentūros valdymui kai nevyksta Valdybos posėdžiai. Valdyba negali pavesti biurui įgaliojimų, nurodytų 10, 13, 14 ir 15 straipsniuose.

10.   Valdyba sprendžia dėl metinio biuro posėdžių skaičiaus. Biuro narių prašymu biuro pirmininkas sušaukia papildomus posėdžius.

11.   Sprendimus biuras priima bendru sutarimu. Jeigu bendro sutarimo negalima pasiekti, biuras perduoda klausimą Valdybai sprendimui priimti.

12.   Valdyba išsamiai ir laiku informuojama apie biuro veiklą ir jo priimtus sprendimus.

6)

9 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo valdybos pirmininkas ir direktorius gali dalyvauti Valdybos posėdžiuose stebėtojų teisėmis.“.

7)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

10 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„Valdyba nustato Agentūros strateginius tikslus. Remdamasi 11 straipsnyje nurodyto direktoriaus parengtu projektu, Valdyba, pasikonsultavusi su Komisijos tarnybomis bei Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamuoju komitetu, visų pirma patvirtina biudžetą, ketverių metų nuolat atnaujinamą programą ir metinę programą.“

b)

10 straipsnio 1 dalies ketvirtoji pastraipa išbraukiama.

8)

11 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Direktorius yra teisinis Agentūros atstovas, kuris atsako už:

a)

Valdybos ir biuro priimtų sprendimų ir programų sklandų parengimą ir vykdymą;

b)

vadovavimą Agentūrai ir einamųjų reikalų administravimą;

c)

10 straipsnio 2 dalyje nurodytos ataskaitos parengimą ir paskelbimą;

d)

numatytų užduočių atlikimą;

e)

visus personalo reikalus;

f)

Valdybos posėdžių ir biuro posėdžių rengimą.“.

9)

Visuose straipsniuose sąvoka „Administracinė valdyba“ pakeičiama sąvoka „Valdyba“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. birželio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. LUX


(1)  2005 m. balandžio 28 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 216, 1994 8 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1654/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 38).

(3)  OL C 161, 2002 7 5, p. 1.

(4)  OL C 241, 2002 10 7, p. 100.

(5)  OL C 218, 2003 9 13, p. 1.“


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/10


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1113/2005

2005 m. liepos 12 d.

nutraukiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1995/2000, nustatančio galutinius antidempingo muitus karbamido ir amonio nitrato tirpalų, kurių kilmės šalis, inter alia, yra Alžyras, importui, peržiūrą dėl naujojo eksportuotojo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasitarus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

1.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(1)

Šiuo metu karbamido ir amonio nitrato (KAN) tirpalų, kurių kilmės šalis yra Alžyras, importui į Bendriją taikomi galutiniai antidempingo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1995/2000 (2). Pagal šį reglamentą antidempingo priemonės taip pat taikomos KAN tirpalų, kurių kilmės šalys yra Baltarusija, Rusija ir Ukraina, importui.

2.   DABARTINIS TYRIMAS

2.1   Prašymas atlikti peržiūrą

(2)

Nustačius galutinius antidempingo muitus KAN tirpalų, kurių kilmės šalis yra Alžyras, importui, Komisija iš Alžyro bendrovės „Fertial SPA“ (toliau – pareiškėjas) gavo prašymą inicijuoti Reglamento (EB) Nr. 1995/2000 peržiūrą dėl naujojo eksportuotojo pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalį. Pareiškėjas teigė, kad jis nėra susijęs su Alžyro eksportuojančiu gamintoju, kuriam taikomos galiojančios antidempingo priemonės už KAN tirpalus. Bendrovė taip pat teigė, kad ji neeksportavo KAN tirpalų į Bendriją pirminiu tiriamuoju laikotarpiu (t. y. laikotarpiu nuo 1998 m. birželio 1 d. iki 1999 m. gegužės 31 d.) ir pradėjo eksportuoti KAN tirpalus į Bendriją vėliau.

2.2   Peržiūros dėl „naujojo eksportuotojo“ inicijavimas

(3)

Komisija ištyrė pareiškėjo pateiktus įrodymus ir nutarė, kad jų pakanka, norint pradėti peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalį. Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir po to, kai atitinkamos Bendrijos pramonės srities atstovams buvo suteikta galimybė pateikti pastabas, Komisija Reglamentu (EB) Nr. 1795/2004 (3), inicijavo Reglamento (EB) Nr. 1995/2000 peržiūrą dėl pareiškėjo ir pradėjo tyrimą.

(4)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1795/2004 buvo panaikintas 6,88 EUR už toną antidempingo muitas, nustatytas Reglamentu (EB) Nr. 1995/2000 pareiškėjo pagamintų KAN tirpalų importui. Tuo pat metu pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalį muitinėms buvo nurodyta imtis atitinkamų priemonių tokio importo registravimui.

2.3.   Aptariamas produktas

(5)

Šioje peržiūroje aptariamas produktas yra tas pats kaip tyrime, po kurio KAN tirpalų, kurių kilmės šalis yra Alžyras, importui pradėtos taikyti galiojančios priemonės (toliau – pirminis tyrimas), t. y. karbamido ir amonio nitrato mišiniai, turintys vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą, paprastai klasifikuojami KN kodu 3102 80 00 ir kurių kilmės šalis yra Alžyras.

2.4   Susijusios šalys

(6)

Komisija oficialiai pranešė pareiškėjui ir eksportuojančios šalies atstovams apie peržiūros inicijavimą. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pateikti savo nuomonę raštu ir būti išklausytoms.

(7)

Komisija pareiškėjui išsiuntė klausimyną ir iki nustatyto termino gavo atsakymą. Komisija siekė patikrinti visą informaciją, reikalingą dempingo nustatymui. Patikrinimas buvo atliktas pareiškėjo patalpose.

2.5   Tiriamasis laikotarpis

(8)

Dempingo tyrimas apėmė laikotarpį nuo 2003 m. liepos 1 d. iki 2004 m. birželio 30 d. (toliau – tiriamasis laikotarpis arba TL).

3.   TYRIMO REZULTATAI

(9)

Tyrimu patvirtinta, kad pareiškėjas neeksportavo aptariamo produkto pirminiu tiriamuoju laikotarpiu ir eksportą į Bendriją jis pradėjo po šio laikotarpio.

(10)

Bendrijos pramonės atstovai įrodinėjo, kad pareiškėjas buvo susijęs su eksportuojančiu gamintoju, dalyvavusiu pirminiame tyrime. Nors su pareiškėju susijusi bendrovė taip pat tiekė žaliavas pirminiame tyrime dalyvavusiam eksportuojančiam gamintojui, tačiau nebuvo įrodymų, kad toks santykis neatitiktų įprastų komercinių operacijų. Iš tiesų nustatyta, kad su pareiškėju susijusi bendrovė nebuvo susijusi su eksportuojančiu gamintoju, dalyvavusiu pirminiame tyrime. Atitinkamai argumentas, kad pareiškėjas buvo susijęs su pirminiame tyrime dalyvavusiu eksportuojančiu gamintoju, nebuvo pagrįstas.

(11)

Tačiau tyrimu buvo nustatyta, kad pareiškėjo sąnaudų apskaitos dokumentuose buvo didelių trūkumų ir jais nebuvo galima remtis, siekiant nustatyti pareiškėjo dempingo skirtumą.

(12)

Nustatyta, kad išlaidos žaliavoms, apie kurias pranešė pareiškėjas buvo nustatytos remiantis apytikriais apskaičiavimais apie pusę tiriamojo laikotarpio, o ne faktinėmis išlaidomis.

(13)

Be to, pagal bendrovės sąnaudų apskaitos sistemą nurodytų sąnaudų nebuvo galima suderinti su bendrais apskaitos dokumentais. Taigi nėra sąsajos tarp dviejų apskaitos sistemų (išlaidų apskaitos ir bendrosios apskaitos), kuriomis paprastai naudojasi bendrovė, nes sąnaudų apskaitos sistemos dokumentuose pateikti skaičiai negalėjo atitikti tų, kurie buvo pateikti bendrosios apskaitos dokumentuose. Pagaliau nebuvo įrodymų, kad bendrovės sąnaudų apskaitos dokumentai buvo teisingi ir tiriamuoju laikotarpiu atspindėjo faktines išlaidas. Todėl negalėjo būti, kad dokumentuose pagrįstai atsispindėjo su gamyba susijusios išlaidos ir aptariamo produkto pardavimas.

(14)

Todėl nebuvo galima nustatyti individualaus dempingo skirtumo.

4.   IŠVADA

(15)

Reikėtų pažymėti, kad „Fertial“ prašymu inicijuotas šios peržiūros tikslas buvo nustatyti pareiškėjo individualaus dempingo skirtumą, kuris tariamai skyrėsi nuo šiuo metu KAN tirpalų iš Alžyro importui taikomo likutinio skirtumo.

(16)

Kadangi tyrimu nebuvo galima nustatyti, kad pareiškėjo individualaus dempingo skirtumas skyrėsi nuo pirminiu tyrimu nustatyto likutinio dempingo skirtumo, pareiškėjo prašymas turėtų būti atmestas, o peržiūra dėl naujojo eksportuotojo nutraukta. Per pirminį tyrimą nustatytas likutinis antidempingo skirtumas, t. y. 9,7 % (arba 6,88 EUR už toną) turėtų būti išlaikytas, nes nėra įrodymų, kad pareiškėjui buvo taikomas skirtingas dempingas.

5.   ANTIDEMPINGO MUITO TAIKYMAS ATGALINE DATA

(17)

Dėl pirmiau išvardytų priežasčių pareiškėjui taikytinas antidempingo muitas turi būti surinktas atgaline tvarka už importuotus produktus, kurie turėjo būti registruojami pagal Reglamento (EB) Nr. 1795/2004 3 straipsnį.

6.   IŠVADOS PASKELBIMAS

(18)

Visoms susijusioms šalims buvo pranešta apie svarbiausius faktus ir svarstymus, kuriais remiantis prieita prie pirmiau minėtos išvados.

(19)

Pareiškėjas prieštaravo Komisijos išvadoms ir teigė, kad pateikė visą prašomą informaciją. Tačiau nebuvo pateikta jokių įrodymų, kuriais remiantis reikėtų peržiūrėti pirmiau minėtas išvadas, todėl jos buvo patvirtintos.

(20)

Ši peržiūra neturi įtakos datai, nuo kurios Reglamentu (EB) Nr. 1995/2000 taikomų priemonių galiojimo laikas pasibaigs, pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamentu (EB) Nr. 1795/2004 inicijuota peržiūra dėl naujojo eksportuotojo yra nutraukiama.

2.   Muitas, taikomas remiantis Reglamento (EB) Nr. 1995/2000 1 straipsniu visoms Alžyro bendrovėms, turi būti surinktas atgaline tvarka už importuotus karbamido ir amonio nitrato mišinius, turinčius vandeninio arba amoniakinio tirpalo pavidalą, kurie buvo užregistruoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1795/2004 3 straipsnį.

3.   Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos muitams galiojančios nuostatos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. BROWN


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).

(2)  OL L 238, 2000 9 22, p. 15. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1675/2003 (OL L 238, 2003 9 25, p. 4).

(3)  OL L 317, 2004 10 16, p. 20.


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1114/2005

2005 m. liepos 14 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

55,0

096

43,7

999

49,4

0707 00 05

052

77,8

999

77,8

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

388

67,3

524

71,9

528

54,5

999

64,6

0808 10 80

388

80,8

400

86,7

404

59,2

508

66,3

512

83,1

528

57,6

720

73,3

804

87,9

999

74,4

0808 20 50

388

85,5

512

43,1

528

67,3

800

31,4

804

99,5

999

65,4

0809 10 00

052

154,8

999

154,8

0809 20 95

052

284,4

400

310,6

999

297,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

85,0

999

85,0

0809 40 05

528

109,1

624

111,7

999

110,4


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1115/2005

2005 m. liepos 14 d.

dėl tam tikrų konservuotų pievagrybių, importuojamų pagal Reglamentu (EB) Nr. 1035/2005 atidarytą autonominę tarifų kvotą, importo licencijų išdavimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1035/2005, atidarantį konservuotų pievagrybių autonominę tarifų kvotą ir nustatantį jos administravimą (1), ypač į jo 6 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

Tradicinių ir naujų importuotojų paraiškos licencijai gauti, pateiktos valstybių narių kompetetingoms institucijoms pagal Reglamento (EB) Nr. 1035/2005 4 straipsnio 1 dalį, viršija kiekius, kuriems yra išduodamos licencijos. Todėl turi būti nustatytas kiekis, kuriam gali būti išduotos licencijos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Importo licencijos, kurių prašo tradiciniai importuotojai pagal Reglamento (EB) Nr. 1035/2005 4 straipsnio 1 dalį ir kurioms gauti valstybės narės 2005 m. liepos 12 d. Komisijai pateikė paraiškas, išduodamos iki 9,900 % prašomo kiekio.

2.   Importo licencijos, kurių prašo nauji importuotojai pagal Reglamento (EB) Nr. 1035/2005 4 straipsnio 1 dalį ir kurioms gauti valstybės narės 2005 m. liepos 12 d. Komisijai pateikė paraiškas, išduodamos iki 24,280 % prašomo kiekio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 18 d.

Jis taikomas iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 171, 2005 7 2, p. 15.


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1116/2005

2005 m. liepos 14 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas pieno ir pieno produktų sektoriuje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų kainų tarptautinėje prekyboje ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengtas eksporto grąžinamąja išmoka, kuri būtų ne didesnė, negu leidžiama susitarimais, sudarytais laikantis Sutarties 300 straipsnio nuostatų.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1255/1999 numatyta, kad grąžinamosios išmokos už to reglamento 1 straipsnyje nurodytus produktus, eksportuojamus esamos būklės, turėtų būti nustatytos, atsižvelgiant į:

pieno bei pieno produktų kainų ir aprūpinimo padėtį bei raidos perspektyvas Bendrijos rinkoje, ir pieno bei pieno produktų kainas tarptautinėse rinkose,

prekybos išlaidas ir palankiausias transporto išlaidas, susidarančias gabenant iš Bendrijos rinkos į uostus ar kitas vietas, iš kurių Bendrija eksportuoja, ir į išlaidas, susidariusias išleidžiant produktus į rinką paskirties šalyse,

pieno ir pieno produktų sektoriaus rinkų bendro organizavimo tikslus – užtikrinti šiose rinkose pusiausvyrą ir natūralią kainų bei prekybos raidą,

apribojimus, kuriuos lemia pagal Sutarties 300 straipsnio nuostatas sudaryti susitarimai,

būtinybę išvengti Bendrijos rinkos trikdymų,

ekonominį planuojamo eksporto aspektą.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad kainos Bendrijoje turėtų būti nustatomos atsižvelgiant į tas einamąsias kainas, kurios yra pačios palankiausios eksportui, o tarptautinių rinkų kainos turėtų būti nustatytos atsižvelgiant visų pirma į:

a)

trečiųjų šalių rinkose vyraujančias kainas;

b)

importui iš trečiųjų šalių palankiausias kainas paskirties trečiosiose šalyse;

c)

gamybos kainas, užfiksuotas trečiosiose šalyse eksportuotojose, prireikus atsižvelgiant į tų šalių skiriamas subsidijas;

d)

Bendrijos franko pasienyje siūlomas kainas.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba specifinių tam tikrų rinkų reikalavimų gali reikėti nustatyti skirtingą grąžinamąją išmoką už to reglamento 1 straipsnyje nurodytus produktus priklausomai nuo paskirties vietos.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad produktų, už kuriuos skiriama eksporto grąžinamoji išmoka, sąrašas ir šios išmokos dydis nustatomi ne rečiau kaip kartą per keturias savaites. Tačiau grąžinamosios išmokos suma gali išlikti tokia pati ilgiau kaip keturias savaites.

(6)

1999 m. sausio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 174/1999, nustatančio išsamias specialiąsias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 804/68 taikymo taisykles dėl pieno ir pieno produktų eksporto licencijų ir eksporto grąžinamųjų išmokų (2), 16 straipsnyje numatyta, kad pieno produktų su cukraus priedais grąžinamoji išmoka lygi dviejų komponentų sumai. Pirmas komponentas yra tam, kad būtų atsižvelgta į produkte esantį pieno produkto kiekį, ir šis komponentas apskaičiuojamas dauginant bazinį grąžinamosios išmokos dydį iš visame produkte esančio pieno produkto kiekio. Kitas komponentas yra tam, kad būtų atsižvelgta į pridėtos sacharozės kiekį, ir šis komponentas apskaičiuojamas dauginant visame produkte esančios sacharozės kiekį iš grąžinamosios išmokos dydžio, taikytino tą dieną, kai eksportuojami 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (3), 1 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyti produktai. Tačiau į pastarąjį komponentą atsižvelgiama tik tada, kai pridėtoji sacharozė buvo pagaminta iš Bendrijoje išaugintų cukrinių runkelių ir cukranendrių.

(7)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 896/84 (4), yra numatyta papildomų taisyklių dėl grąžinamųjų išmokų skyrimo keičiantis pieno metams. Šiose taisyklėse numatyta skirti skirtingas grąžinamąsias išmokas priklausomai nuo produktų pagaminimo datos.

(8)

Apskaičiuojant grąžinamosios išmokos dydį už lydytus sūrius, būtina numatyti, kad tuo atveju, kai yra pridėta kazeino ir (arba) kazeinatų, į jų kiekį nereikėtų atsižvelgti.

(9)

Taikant šias taisykles dabartinei pieno ir pieno produktų sektoriaus rinkų situacijai, ir ypač šių produktų kainoms Bendrijoje ir pasaulinėje rinkoje, reikėtų nustatyti tokio dydžio eksporto grąžinamąsias išmokas, kokios nurodomos priede.

(10)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos už produktus, eksportuojamus esamos būklės, yra nustatomos tokio dydžio, koks nurodytas priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 20, 1999 1 27, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 558/2005 (OL L 94, 2004 4 13, p. 22).

(3)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(4)  OL L 91, 1984 4 1, p. 71. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 222/88 (OL L 28, 1988 2 1, p. 1).


PRIEDAS

prie 2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamento, nustatančio eksporto grąžinamąsias išmokas pieno ir pieno produktų sektoriuje

Produkto kodas

Paskirtis

Matavimo vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,10

A01

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

43,80

A01

EUR/100 kg

56,23

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,75

A01

EUR/100 kg

61,29

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,52

A01

EUR/100 kg

63,59

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,59

A01

EUR/100 kg

66,22

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4084

A01

EUR/kg

0,5241

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4084

A01

EUR/kg

0,5241

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4380

A01

EUR/kg

0,5623

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

15,93

A01

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0953

A01

EUR/kg

0,1362

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,81

A01

EUR/100 kg

11,83

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,81

A01

EUR/100 kg

11,83

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,16

A01

EUR/100 kg

46,42

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

37,75

A01

EUR/100 kg

48,45

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,23

A01

EUR/100 kg

51,63

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,47

A01

EUR/100 kg

51,95

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3616

A01

EUR/kg

0,4642

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4023

A01

EUR/kg

0,5163

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,48

A01

EUR/100 kg

10,23

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

9,94

A01

EUR/100 kg

12,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,50

A01

EUR/100 kg

46,83

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,08

A01

EUR/100 kg

48,89

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,58

A01

EUR/100 kg

52,10

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

40,84

A01

EUR/100 kg

52,41

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,08

A01

EUR/100 kg

52,74

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

41,51

A01

EUR/100 kg

53,27

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

44,60

A01

EUR/100 kg

57,25

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0994

A01

EUR/kg

0,1200

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3650

A01

EUR/kg

0,4683

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3808

A01

EUR/kg

0,4889

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4058

A01

EUR/kg

0,5210

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

70,73

A01

EUR/100 kg

95,37

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

62,41

A01

EUR/100 kg

84,16

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,90

A01

EUR/100 kg

87,51

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

85,16

A01

EUR/100 kg

114,82

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,11

A01

EUR/100 kg

91,83

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

12,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9290

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9300

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9610

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9620

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,96

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,32

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

24,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

9,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

21,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9710

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9910

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

15,09

0406 30 90 9000

A00

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,48

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,43

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9919

A00

EUR/100 kg

0406 90 33 9951

A00

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,02

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,88

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,61

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9300

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,21

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,52

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

L01

sudaro paskirtys: Seuta, Melilija, Šventasis Sostas, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kipro Respublikos sritys, kuriose Kipro Respublikos vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės, eksportuojamas prekes, nurodytas Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 (OL L 102, 1999 4 17, p. 11) 36 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose ir 44 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, ir prekes, eksportuojamas pagal sutartis su valstybės narės teritorijoje išdėstytomis ginkluotosiomis pajėgomis, kurios priklauso kitos valstybės vėliavai.

L02

sudaro paskirtys: Andora ir Gibraltaras.

L03

sudaro paskirtys: Seuta, Melilija, Islandija, Norvegija, Šveicarija, Lichtenšteinas, Andora, Gibraltaras, Šventasis Sostas (įprastas pavadinimas – Vatikanas), Turkija, Rumunija, Bulgarija, Kroatija, Kanada, Australija, Naujoji Zelandija ir Kipro Respublikos sritys, kuriose Kipro Respublikos vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės, eksportuojamas prekes, nurodytas Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 (OL L 102, 1999 4 17, p. 11) 36 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose ir 44 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, ir prekes, eksportuojamas pagal sutartis su valstybės narės teritorijoje išdėstytomis ginkluotosiomis pajėgomis, kurios priklauso kitos valstybės vėliavai.

L04

sudaro paskirtys: Albanija, Bosnija, Hercegovina, Kosovas, Serbija, Juodkalnija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1117/2005

2005 m. liepos 14 d.

nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 581/2004, skelbiantis nuolatinį konkursą dėl grąžinamųjų išmokų už kai kurių rūšių sviestą (2), numato nuolatinio konkurso procedūrą.

(2)

Remiantis 2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 580/2004, nustatančio konkurso dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už kai kuriuos pieno produktus (3) procedūrą, 5 straipsniu ir išnagrinėjus konkurso dalyvių pasiūlymus, reikia nustatyti maksimalų grąžinamųjų išmokų dydį konkurso laikotarpiui, kuris baigiasi 2005 m. liepos 12 d.

(3)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis nuolatiniu konkursu, paskelbtu Reglamentu (EB) Nr. 581/2004, konkurso laikotarpiu, kuris baigiasi 2005 m. liepos 12 d., maksimalus grąžinamųjų išmokų dydis už to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus produktus yra nurodytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 90, 2004 3 27, p. 64. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).

(3)  OL L 90, 2004 3 27, p. 58. Reglamentas su pakeitimas, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


PRIEDAS

(EUR/100 kg)

Produktas

Grąžinamosios išmokos nomenklatūros kodas

Maksimalus grąžinamosios išmokos dydis

Už eksportą į paskirties šalis, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 581/2004 1 straipsnio 1 dalies pirmoje įtraukoje

Už eksportą į paskirties šalis, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 581/2004 1 straipsnio 1 dalies antroje įtraukoje

Sviestas

ex ex 0405 10 19 9500

Sviestas

ex ex 0405 10 19 9700

101,50

Lydytas sviestas

ex ex 0405 90 10 9000

124,00


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1118/2005

2005 m. liepos 14 d.

nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už nugriebto pieno miltelius pagal Reglamente (EB) Nr. 582/2004 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 582/2004, skelbiantis nuolatinį konkursą dėl grąžinamųjų išmokų už nugriebto pieno miltelius (2), numato nuolatinio konkurso procedūrą.

(2)

Remiantis 2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 580/2004, nustatančio konkurso dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už kai kuriuos pieno produktus (3) procedūrą, 5 straipsniu ir išnagrinėjus konkurso dalyvių pasiūlymus, reikia nustatyti maksimalų grąžinamųjų išmokų dydį konkurso laikotarpiui, kuris baigiasi 2005 m. liepos 12 d.

(3)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis nuolatiniu konkursu, paskelbtu Reglamentu (EB) Nr. 582/2004, konkurso laikotarpiu, kuris baigėsi 2005 m. liepos 12 d., maksimalus grąžinamųjų išmokų dydis už to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardintus produktus ir paskirties šalis yra 16,00 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 90, 2004 3 27, p. 67. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).

(3)  OL L 90, 2004 3 27, p. 58. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004.


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1119/2005

2005 m. liepos 14 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1751/2004, nustatantį palūkanų normas, taikytinas apskaičiuojant EŽŪOGF Garantijų skyriaus intervencinių supirkimo, laikymo ir realizavimo priemonių finansines sąnaudas 2005 ataskaitiniais metais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1978 m. rugpjūčio 2 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1883/78, išdėstantį bendrąsias taisykles dėl intervencijoms skirto Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansavimo (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1751/2004 (2) buvo nustatytos palūkanų normos, taikytinos apskaičiuojant EŽŪOGF Garantijų skyriaus intervencinių priemonių finansines sąnaudas 2005 ataskaitiniais metais, remiantis 1988 m. vasario 12 d. Komisijos Reglamento (EEB) Nr. 411/88 dėl intervencinių supirkimo, saugojimo ir realizavimo priemonių finansinių sąnaudų apskaičiavimo metodikos ir taikytinos palūkanų normos (3) 3 ir 4 straipsnių nuostatomis.

(2)

Reglamento (EEB) Nr. 1883/78 5 straipsnyje ir Reglamento (EEB) Nr. 411/88 4 straipsnyje buvo iš dalies pakeista pranešimo apie naujųjų valstybių narių 2004 ataskaitiniais metais mokamą vidutinę palūkanų normą tvarka ir kaip atsižvelgiama į šią normą, taip pat tai, kas susiję su specialios palūkanų normos apskaičiavimu valstybėms narėms, kurių mokama palūkanų norma yra daugiau nei du kartus didesnė už Bendrijai nustatytą vienodą palūkanų normą, reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentu (EB) Nr. 1751/2004 nustatytas palūkanų normas prieš tai minėtų intervencinių priemonių finansinėms sąnaudoms apskaičiuoti.

(3)

Kadangi Reglamentų (EEB) Nr. 1883/78 ir (EEB) Nr. 411/88 pakeitimai yra taikomi nuo 2004 m. spalio 1 d., reikėtų numatyti, kad šis reglamentas būtų taikomas nuo tos pačios datos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Javų verslo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1751/2004 1 straipsnis keičiamas taip:

„1 straipsnis

Sąnaudų, kurias EŽŪOGF Garantijų skyrius patyrė 2005 ataskaitiniais metais:

1)

palūkanų norma, nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 411/88 3 straipsnyje, yra 2,2 %;

2)

speciali palūkanų norma, nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 411/88 4 straipsnio 1 dalyje, taikytina Prancūzijai, Austrijai, Portugalijai ir Švedijai, yra 2,1 %; Airijai ir Suomijai – 2,0 %;

3)

speciali palūkanų norma, nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 411/88 4 straipsnio 3 dalyje, taikytina Jungtinei Karalystei, yra 2,5 %, Latvijai – 2,9 %, Slovakijai ir Slovėnijai – 3,1 %, Kiprui – 4 %, Lenkijai – 4,1 % ir Vengrijai – 9,2 %.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2004 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 216, 1978 8 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 695/2005 (OL L 114, 2005 5 4, p. 1).

(2)  OL L 312, 2004 10 9, p. 9.

(3)  OL L 40, 1988 2 13, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 956/2005 (OL L 164, 2005 6 24, p. 8).


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1120/2005

2005 m. liepos 14 d.

iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos pieno produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1021/2005 (2) buvo nustatytas grąžinamųjų išmokų dydis, kuris nuo 2005 m. liepos 1 d. taikomas priede išvardytiems produktams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą.

(2)

Šiuo metu Komisijoje turimai informacijai taikomos taisyklės ir kriterijai, kurie nurodomi Reglamente (EB) Nr. 1021/2005. Tai reiškia, kad šiuo metu taikomos eksporto grąžinamosios išmokos turi būti keičiamos kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (EB) Nr. 1021/2005 nustatyti grąžinamųjų išmokų dydžiai keičiami kaip nurodyta šiame priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1787/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 121).

(2)  OL L 170, 2005 7 1, p. 56.


PRIEDAS

nuo 2005 m. liepos 15 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos pieno produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą (1)

(EUR/100 kg)

KN kodas

Aprašymas

Grąžinamųjų išmokų dydis

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

ex 0402 10 19

Pieno milteliai, granulės ar kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio ir kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės (PG 2):

 

 

a)

eksportuojant prekes, klasifikuojamas KN kodu 3501;

b)

eksportuojant kitas prekes.

12,00

12,00

ex 0402 21 19

Pieno milteliai, granulės ar kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio ir kurių riebumas ne didesnis kaip 26 % masės (PG 3):

 

 

a)

eksportuojant prekes, į kurių sudėtį įeina sviestas ar grietinėlė, parduodami sumažinta kaina ir kurie pagaminti pagal Reglamento (EB) Nr. 2571/97 nuostatas ir savo pavidalu prilygsta PG 3 produktams;

20,29

20,29

b)

eksportuojant kitas prekes.

52,10

52,10

ex 0405 10

Sviestas, kurio riebalų kiekis sudaro 82 % masės (PG 6):

 

 

a)

eksportuojant prekes, į kurių sudėtį įeina sviestas arba grietinėlė, parduodami sumažinta kaina, ir kurie pagaminti pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 nustatytas sąlygas;

36,00

36,00

b)

KN kodu 2106 90 98 klasifikuojamų prekių, kurių pieno riebalų kiekis sudaro 40 % masės, eksportas;

99,25

99,25

c)

eksportuojant kitas prekes.

92,00

92,00


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui į Bulgariją nuo 2004 m. spalio 1 d. ir 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją arba į Lichtenšteino Kunigaikštystę nuo 2005 m. vasario 1 d.


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1121/2005

2005 m. liepos 14 d.

dėl gamybos grąžinamųjų išmokų nustatymo grūdų sektoriuose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

1993 m birželio 30 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 1722/93, nustatančiame išsamias Tarybos reglamentų (EEB) Nr. 1766/92 ir (EEB) Nr. 1418/76 taikymo taisykles dėl gamybos grąžinamųjų išmokų atitinkamai grūdų ir ryžių sektoriuose (2), apibrėžtos sąlygos gamybos grąžinamajai išmokai skirti. To reglamento 3 straipsnyje yra nustatyta jos apskaičiavimo tvarka. Nurodytu būdu apskaičiuota grąžinamoji išmoka, jei reikia, diferencijuota bulvių krakmolui, turi būti nustatyta vieną kartą per mėnesį ir gali būti iš dalies pakeista tuo atveju, jei kukurūzų ir (arba) kviečių kainos labai svyruoja.

(2)

Siekiant nustatyti tikslią mokėtiną sumą, reikia šiame reglamente nustatomoms gamybos grąžinamosioms išmokoms taikyti koeficientus, nurodytus Reglamento (EEB) Nr. 1722/93 II priede.

(3)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Gamybos grąžinamoji išmoka už toną krakmolo, numatyta Reglamento (EEB) Nr. 1722/93 3 straipsnio 2 dalyje, nustatoma:

a)

9,54 EUR/t už toną krakmolo kukurūzuose, kviečiuose, miežiuose ir avižose;

b)

20,50 EUR/t už toną bulvių krakmolo.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 159, 1993 7 1, p. 112. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1548/2004 (OL L 280, 2004 8 31, p. 11).


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1122/2005

2005 m. liepos 14 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1995 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1423/95, nustatantį išsamias cukraus sektoriaus produktų, išskyrus melasą, importo įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antrą sakinį ir jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2005–2006 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1011/2005 (3). Šios kainos ir dydžiai buvo pakeisti reglamentu (EB) Nr. 1069/2005 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 1423/95 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1423/95 1 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1011/2005 2005–2006 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 141, 1995 6 24, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 624/98 (OL L 85, 1998 3 20, p. 5).

(3)  OL L 170, 2005 7 1, p. 35.

(4)  OL L 174, 2005 7 7, p. 69.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 99 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2005 m. liepos 15 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

21,64

5,48

1701 11 90 (1)

21,64

10,80

1701 12 10 (1)

21,64

5,29

1701 12 90 (1)

21,64

10,28

1701 91 00 (2)

27,52

11,47

1701 99 10 (2)

27,52

6,95

1701 99 90 (2)

27,52

6,95

1702 90 99 (3)

0,28

0,37


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo II dalyje (OL L 178, 2001 6 30, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo I dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/33


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1123/2005

2005 m. liepos 14 d.

nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2005 m. liepos 15 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1) ypač į jo 24 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

1995 m. birželio 23 d. Reglamentas (EB) Nr. 1422/95, nustatantis išsamias cukraus sektoriaus produkto melasos importo įgyvendinimo taisykles ir iš dalies pakeičiantis Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 785/68 (2) numato, kad melasos importo CIF kainos, nustatytos pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 785/68 (3) yra „reprezentacinės kainos“. Ši kaina laikoma nustatyta už standartinę kokybę, apibrėžtą Reglamento (EEB) Nr. 785/68 1 straipsnyje.

(2)

Reprezentacinės kainos nustatomos remiantis visa Reglamento (EEB) Nr. 785/68 3 straipsnyje numatyta informacija, išskyrus atvejus, numatytus šio reglamento 4 straipsnyje, o tam tikrais atvejais šias kainas galima nustatyti pagal Reglamento (EEB) Nr. 875/68 7 straipsnyje pateiktą metodą.

(3)

Koreguojant kainas, kurios nėra taikomos standartinei kokybei, reikia padidinti arba sumažinti kainas pagal siūlomos melasos kokybę, atsižvelgiant į Reglamento (EEB) Nr. 785/68 6 straipsnio nuostatas.

(4)

Kai skiriasi atitinkamo produkto slenkstinė kaina ir jo reprezentacinė kaina, reikia nustatyti papildomus importo muitus, Reglamento (EB) Nr. 1422/95 3 straipsnyje numatyta tvarka. Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1422/95 5 straipsnio nuostatas taikomas atleidimas nuo importo muitų, reikia nustatyti tam tikrus tų importo muitų dydžius.

(5)

Reikia nustatyti reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus minėtiems produktams pagal Reglamento (EB) Nr. 1422/95 1 straipsnio 2 dalį ir 3 straipsnio 1 dalį.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1422/95 1 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai yra nustatomi priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeiti mais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 141, 1995 6 24, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 79/2003 (OL L 13, 2003 1 18, p. 4).

(3)  OL 145, 1968 6 27, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1422/95.


PRIEDAS

Reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomi nuo 2005 m. liepos 15 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

Importo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis, kai pagal Reglamento (EB) Nr. 1422/95 5 straipsnio nuostatas taikomas atleidimas (1)

1703 10 00 (2)

11,33

0

1703 90 00 (2)

11,90

0


(1)  Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1422/95 5 straipsnio nuostatomis, šis dydis pakeičia šiems produktams bendrajame muitų tarife nustatytą muitą.

(2)  Nustatoma standartinei kokybei, kaip ji apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 785/68 1 straipsnyje su pakeitimais.


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/35


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1124/2005

2005 m. liepos 14 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnyje nustatyta, kad skirtumas tarp minėto reglamento 1 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytų produktų kainų arba biržos kainų ir Bendrijos kainų gali būti dengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1260/2001 numatyta, kad grąžinamosios išmokos už nedenatūruotą baltąjį cukrų ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus neperdirbtus, turi būti nustatytos atsižvelgiant į padėtį Bendrijos cukraus rinkoje ir pasaulinėje cukraus rinkoje, ypač į minėto reglamento 28 straipsnyje išvardintus kainų ir sąnaudų veiksnius. Tame pačiame straipsnyje numatyta, kad taip pat reikėtų atsižvelgti ir į siūlomo eksporto ekonominį aspektą.

(3)

Grąžinamoji išmoka už žaliavinį cukrų turi būti nustatyta už standartinę kokybę, kuri yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo II dalyje. Ši grąžinamoji išmoka nustatoma remiantis ir sio Reglamento 28 straipsnio 4 dalies nuostatomis. Karamelinis cukrus buvo apibrėžtas 1995 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2135/95, nustatančiame išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų suteikimo cukraus sektoriuje taikymo taisykles (2). Tokiu būdu apskaičiuojamas grąžinamosios išmokos už cukrų, į kurį nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų, dydis turi būti taikomas pagal jame esantį sacharozės kiekį ir turi būti nustatytas už kiekvieną jos kiekio procentą.

(4)

Tam tikrais atvejais grąžinamosios išmokos dydis gali būti nustatytas kitokio pobūdžio teisės aktais.

(5)

Grąžinamoji išmoka nustatoma kas dvi savaites. Tarpiniu laikotarpiu ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnio 5 dalies pirmoje pastraipoje numatyta, kad grąžinamoji išmoka už minėto reglamento 1 straipsnyje numatytus produktus gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, jei tai sąlygoja padėtis pasaulinėje rinkoje arba tam tikrų rinkų specifiniai reikalavimai.

(7)

Nuo 2001 metų pradžios didelėmis apimtimis ir sparčiai didėjęs pagal preferencinį režimą vykdytas cukraus importas iš Vakarų Balkanų ir Bendrijos cukraus eksportas į šias šalis, atrodo, yra gerokai dirbtino pobūdžio.

(8)

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, kuris pasireikštų cukraus sektoriaus produktų, už kuriuos skirta eksporto grąžinamoji išmoka, reimportu į Bendriją, reikėtų visoms Balkanų šalims nenustatyti grąžinamosios išmokos už šiame reglamente išvardytų produktų eksportą.

(9)

Atsižvelgiant į šiuos veiksnius ir į esamą padėtį cukraus sektoriaus rinkose, ypač į cukraus kursus biržose arba kainas Bendrijoje ir pasaulinėje rinkoje, reikėtų nustatyti atitinkamų dydžių grąžinamąsias išmokas.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 1 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytus produktus, eksportuojamus neperdirbtus ir nedenatūruotus, nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 214, 1995 9 8, p. 16.


PRIEDAS

GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS UŽ NEPERDIRBTO BALTOJO CUKRAUS IR NEPERDIRBTO ŽALIAVINIO CUKRAUS EKSPORTĄ 2005 M. LIEPOS 15 D. (1)

Produktų kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,64 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,64 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3483

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

34,83

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

33,31

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

33,31

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3483

N. B.: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1), su pakeitimais.

Paskirčių skaitiniai kodai yra apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

S00

:

visos paskirtys (trečiosios šalys, kitos teritorijos, maisto tiekimas ir paskirtys, prilygintos eksportui už Bendrijos ribų), išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (įskaitant Kosovą, kaip jis yra apibrėžtas 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, tačiau netaikoma cukrui, pridėtam į produktus, išvardytus Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 (OL L 297, 1996 11 21, p. 29) 1 straipsnio 2 dalies b punkte.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui nuo 2005 m. vasario 1 d., pagal 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Šis dydis taikomas žaliaviniam cukrui, kurio išeiga yra 92 %. Jei eksportuojamo žaliavinio cukraus išeiga nėra lygi 92 %, taikytinas grąžinamosios išmokos dydis nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 28 straipsnio 4 dalies nuostatas.


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/37


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1125/2005

2005 m. liepos 14 d.

nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 32-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1327/2004 numatytu nuolatiniu konkursu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2004 m. liepos 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1327/2004 dėl 2004–2005 prekybos metais vykdomo nuolatinio konkurso, siekiant nustatyti eksporto muitus ir (arba) grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus eksportą (2), numatyta vykdyti dalinius konkursus dėl tokio cukraus eksporto į trečiąsias šalis.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1327/2004 9 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad didžiausias grąžinamosios išmokos dydis daliniame konkurse nustatomas pagal aplinkybes, visų pirma atsižvelgiant į cukraus rinkos Bendrijoje bei pasaulinės cukraus rinkos padėtį ir numatomą raidą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1327/2004 nuostatomis vykdomame 32-ajame daliniame konkurse yra nustatoma 37,9 EUR/100 kg didžiausia grąžinamoji išmoka už baltojo cukraus eksportą į kai kurias į trečiąsias šalis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 246, 2004 7 20, p. 23. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1685/2004 (OL L 303, 2004 9 30, p. 21).


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/38


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1126/2005

2005 m. liepos 14 d.

nustatantis mažinimo koeficientą, numatytą Reglamentu (EB) Nr. 573/2003, taikytiną pagal kukurūzų tarifinę kvotą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2003 m. kovo 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 573/2003, nustatantį Tarybos sprendimo 2003/18/EB taikymo ypatybes lengvatoms Bendrijos tarifinių kvotų forma kai kuriems grūdų produktams, kurių kilmės šalis yra Rumunija, ir iš dalies pakeičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2809/2000 (2), ir ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 573/2003 buvo atidaryta 149 000 t kukurūzų tarifinė kvota 2005-2006 prekybos metams.

(2)

Kiekiai, prašyti 2005 m. liepos 11 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 573/2003 2 straipsnio 1 dalį, viršija turimus kiekius. Todėl turi būti apibrėžtas išduotinų licencijų kiekis, nustatant mažinimo koeficientą, taikytiną prašomiems kiekiams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekvienas pateiktas ir Komisijai 2005 m. liepos 11 d. perduotas importo licencijos prašymas „Rumunijos“ kukurūzų kvotai, remiantis Reglamento (EB) Nr. 573/2003 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, yra tenkintinas iki 8,9425 % prašomų kiekių.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 82, 2003 3 29, p. 25.


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/39


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1127/2005

2005 m. liepos 14 d.

nustatantis mažinimo koeficientą, numatytą Reglamentu (EB) Nr. 573/2003, taikytiną pagal kviečių tarifinę kvotą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2003 m. kovo 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 573/2003, nustatantį Tarybos sprendimo 2003/18/EB taikymo ypatybes lengvatoms Bendrijos tarifinių kvotų forma kai kuriems grūdų produktams, kurių kilmės šalis yra Rumunija, ir iš dalies pakeičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2809/2000 (2), ir ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 573/2003 buvo atidaryta 230 000 t kviečių tarifinė kvota 2005-2006 prekybos metams.

(2)

Kiekiai, prašyti 2005 m. liepos 11 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 573/2003 2 straipsnio 1 dalį, viršija turimus kiekius. Todėl turi būti apibrėžtas išduotinų licencijų kiekis, nustatant mažinimo koeficientą, taikytiną prašomiems kiekiams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekvienas pateiktas ir Komisijai 2005 m. liepos 11 d. perduotas importo licencijos prašymas „Rumunijos“ kviečių kvotai, remiantis Reglamento (EB) Nr. 573/2003 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, yra tenkintinas iki 9,98047 % prašomų kiekių.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 82, 2003 3 29, p. 25.


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/40


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1128/2005

2005 m. liepos 14 d.

nustatantis mažinimo koeficientą, numatytą Reglamentu (EB) Nr. 958/2003, taikytiną pagal kukurūzų tarifinę kvotą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2003 m. birželio 3 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 958/2003, nustatantį Tarybos sprendimo 2003/286/EB taikymo ypatybes lengvatoms Bendrijos tarifinių kvotų forma kai kuriems grūdų produktams, kurių kilmės šalis yra Bulgarijos Respublika, ir iš dalies pakeičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2809/2000 (2), ir ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 958/2003 buvo atidaryta 96 000 t kviečių tarifinė kvota 2005–2006 prekybos metams.

(2)

Kiekiai, prašyti 2005 m. liepos 11 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 958/2003 2 straipsnio 1 dalį, viršija turimus kiekius. Todėl turi būti apibrėžtas išduotinų licencijų kiekis, nustatant mažinimo koeficientą, taikytiną prašomiems kiekiams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekvienas pateiktas ir Komisijai 2005 m. liepos 11 d. perduotas importo licencijos prašymas „Bulgarijos Respublikos“ kukurūzų kvotai, remiantis Reglamento (EB) Nr. 958/2003 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, yra tenkintinas iki 1,58507 % prašomų kiekių.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 136, 2003 6 4, p. 3. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1046/2005 (OL L 172, 2005 7 5, p. 79).


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/41


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1129/2005

2005 m. liepos 14 d.

nustatantis mažinimo koeficientą, numatytą Reglamentu (EB) Nr. 958/2003, taikytiną pagal kviečių tarifinę kvotą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2003 m. birželio 3 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 958/2003, nustatantį Tarybos sprendimo 2003/286/EB taikymo ypatybes lengvatoms Bendrijos tarifinių kvotų forma kai kuriems grūdų produktams, kurių kilmės šalis yra Bulgarijos Respublika, ir iš dalies pakeičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2809/2000(3) (2), ir ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 958/2003 buvo atidaryta 352 000 tonų kviečių tarifinė kvota 2005-2006 prekybos metams.

(2)

Kiekiai, prašyti 2005 m. liepos 11 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 958/2003 2 straipsnio 1 dalį, viršija turimus kiekius. Todėl turi būti apibrėžtas išduotinų licencijų kiekis, nustatant mažinimo koeficientą, taikytiną prašomiems kiekiams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekvienas pateiktas ir Komisijai 2005 m. liepos 11 d. perduotas importo licencijos prašymas „Bulgarijos Respublikos“ kukurūzų kvotai, remiantis Reglamento (EB) Nr. 958/2003 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, yra tenkintinas iki 0,71846 % prašomų kiekių.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 136, 2003 6 4, p. 3. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1046/2005 (OL L 172, 2005 7 5, p. 79).


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/42


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1130/2005

2005 m. liepos 14 d.

dėl česnako, importuojamo pagal Reglamentu (EB) Nr. 1034/2005 atidarytą autonominę tarifų kvotą, importo licencijų išdavimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1034/2005, atidarantį česnako autonominę tarifų kvotą ir nustatantį jos administravimą (1), ypač į jo 6 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

Tradicinių ir naujų importuotojų paraiškos licencijai gauti, pateiktos valstybių narių kompetetingoms institucijoms pagal Reglamento (EB) Nr. 1034/2005 4 straipsnio 1 dalį, viršija kiekius, kuriems yra išduodamos licencijos. Todėl turi būti nustatytas kiekis, kuriam gali būti išduotos licencijos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Importo licencijos, kurių prašo tradiciniai importuotojai pagal Reglamento (EB) Nr. 1034/2005 4 straipsnio 1 dalį, ir kurioms gauti valstybės narės 2005 m. liepos 12 d. Komisijai pateikė paraiškas, išduodamos iki 2,717 % prašomo kiekio.

2.   Importo licencijos, kurių prašo nauji importuotojai pagal Reglamento (EB) Nr. 1034/2005 4 straipsnio 1 dalį, ir kurioms gauti valstybės narės 2005 m. liepos 12 d. Komisijai pateikė paraiškas, išduodamos iki 0,765 % prašomo kiekio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 18 d.

Jis taikomas iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 171, 2005 7 2, p. 11.


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/43


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1131/2005

2005 m. liepos 14 d.

nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 3072/95 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skirtumas tarp šių reglamentų 1 straipsnyje išvardytų produktų kainų pasaulinėje rinkoje arba biržos kainų ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (3), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede arba atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 3072/95 B priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio pirmą pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Įsipareigojimai, prisiimti dėl grąžinamųjų išmokų, kurios gali būti suteiktos už eksportuojamus žemės ūkio produktus, įeinančius į prekių, neįtrauktų į Sutarties I priedą, sudėtį, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl, tokiose situacijose, būtina imtis atsargumo priemonių, neužkertant kelio ilgalaikių sutarčių sudarymui. Konkretaus grąžinamosios išmokos dydžio nustatymas tuo atveju, kai minimos išmokos nustatomos iš anksto, yra priemonė, leidžianti įgyvendinti šiuos įvairius tikslus.

(5)

Atsižvelgiant į Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl tešlos gaminių eksporto iš Bendrijos į Jungtines Amerikos Valstijas, patvirtintą Tarybos sprendimu 87/482/EEB (4), KN kodais 1902 11 00 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes reikėtų diferencijuoti pagal jų paskirties vietą.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 2 ir 3 dalis konkrečiam pagrindiniam produktui, naudojamam per tariamą prekių gamybos laikotarpį, turi būti nustatytos sumažintas eksporto grąžinamosios išmokos dydis, atsižvelgiant į taikomų gamybos grąžinamųjų išmokų dydį pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1722/93 (5).

(7)

Manoma, kad spiritiniai gėrimai yra mažiau jautrūs jų gamybai naudojamų grūdų kainai. Tačiau Jungtinės Karalystės, Airijos ir Danijos stojimo akto 19 protokole yra numatyta, kad turi būti nustatytos būtinos priemonės, palengvinančios Bendrijos grūdų naudojimą spiritinių gėrimų gamyboje. Todėl būtina pritaikyti grąžinamosios išmokos dydį, taikomą grūdams, eksportuojamiems spiritinių gėrimų pavidalu.

(8)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi pagrindiniams produktams, išvardytiems Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnyje arba Reglamento (EB) Nr. 3072/95 1 straipsnio 1 dalyje ir eksportuojamiems kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede arba atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 3072/95 B priede, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

(3)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24.

(4)  OL L 275, 1987 9 29, p. 36.

(5)  OL L 159, 1993 7 1, p. 112. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1584/2004 (OL L 280, 2004 8 31, p. 11).


PRIEDAS

nuo 2005 m. liepos 15 d. kai kuriems grūdų ir ryžių produktams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą, taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai (1)

(EUR/100 kg)

KN kodas

Produktų aprašymas (2)

Grąžinamosios išmokos dydis už 100 kg pagrindinio produkto

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

1001 10 00

Kietieji kviečiai:

 

 

– KN kodais 1902 11 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes eksportuojant į Jungtines Amerikos Valstijas

– kitais atvejais

1001 90 99

Paprastieji kviečiai ir meslinas:

 

 

– KN kodais 1902 11 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes eksportuojant į Jungtines Amerikos Valstijas

– kitais atvejais:

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– – kitais atvejais

1002 00 00

Rugiai

1003 00 90

Miežiai

 

 

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– kitais atvejais

1004 00 00

Avižos

1005 90 00

Kukurūzai (grūdai), naudojami šiuo pavidalu:

 

 

– krakmolas:

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

2,717

2,717

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

1,781

1,781

– – kitais atvejais

3,807

3,807

– gliukozė, gliukozės sirupas, maltodekstrinas ir maltodekstrino sirupas, klasifikuojami KN kodais 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

1,765

1,765

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

1,336

1,336

– – kitais atvejais

2,855

2,855

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

1,781

1,781

– kita (įskaitant neperdirbtus produktus)

3,807

3,807

Bulvių krakmolas, klasifikuojamas KN kodu 1108 13 00 atitinkantis produktą, gautą perdirbus kukurūzus.

 

 

– taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

2,326

2,326

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

1,781

1,781

– kitais atvejais

3,807

3,807

ex 1006 30

Visiškai nulukštenti ryžiai:

 

 

– trumpagrūdžiai ryžiai

– vidutinių grūdų ryžiai

– ilgagrūdžiai ryžiai

1006 40 00

Skaldyti ryžiai

1007 00 90

Grūdiniai sorgai, išskyrus hibridinius, skirti sėti


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui į Bulgariją nuo 2004 m. spalio 1 d., ir 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją arba į Lichtenšteino Kunigaikštystę nuo 2005 m. vasario 1 d.

(2)  Žemės ūkio produktams, pagamintiems perdirbant pagrindinius produktus ir (arba) prilygstantiems produktams, turi būti taikomi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1043/2005 V priede nustatyti koeficientai.

(3)  Atitinkamos prekės klasifikuojamos KN kodu 3505 10 50.

(4)  Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede išvardytos prekės arba prekės, į kurias pateikta nuoroda Reglamento (EEB) Nr. 2825/93 2 straipsnyje (OL L 258, 1993 10 16, p. 6).

(5)  KN kodais NC 1702 30 99, 1702 40 90 ir 1702 60 90 klasifikuojamam sirupui, pagamintam maišant gliukozės ir fruktozės sirupą, eksporto grąžinamosios išmokos gali būti skiriamos tik už gliukozės sirupą.


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/47


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1132/2005

2005 m. liepos 14 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ir ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnio nuostatas skirtumas tarp tų reglamentų 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnio nuostatomis, grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į dabartinę padėtį ir grūdų, ryžių bei skaldytų ryžių kainų ir jų prieinamumo Bendrijos rinkoje bei grūdų, ryžių, skaldytų ryžių ir grūdų sektoriaus produktų kainų pasaulinėje rinkoje ateities tendencijas. Remiantis tų pačių straipsnių nuostatomis, taip pat reikia grūdų ir ryžių rinkose užtikrinti pusiausvyrą ir natūralią kainų raidą bei prekybą šioje rinkoje, be to, atsižvelgti į siūlomo eksporto ekonominį aspektą ir būtinybę išvengti Bendrijos rinkos trikdymų.

(3)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1518/95 (3), dėl perdirbtų grūdų ir ryžių produktų importo ir eksporto tvarkos 4 straipsnyje apibrėžti konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant grąžinamąją išmoką už šiuos produktus.

(4)

Reikėtų laipsniuoti grąžinamąją išmoką, skirtiną už kai kuriuos perdirbtus produktus, atsižvelgiant į produktą, jame esantį pelenų, žaliosios ląstelienos, lukštų, baltymų, riebalų arba krakmolo kiekį. Pastarosios medžiagos kiekis yra ypač svarbus pagrindinio produkto kiekio perdirbtame produkte rodiklis.

(5)

Kalbant apie manijoko šaknis ir kitų tropinių augalų šakniavaisius ir gumbavaisius bei jų miltus, jei būtų planuojamas šių produktų eksportas, dėl tokio eksporto ekonominio aspekto šiuo metu nėra būtina jiems nustatyti eksporto grąžinamosios išmokos. Kadangi Bendrijos dalis pasaulinėje prekyboje kai kuriais perdirbtais grūdų produktais nėra didelė, dabar nėra būtina nustatyti jų eksporto grąžinamąją išmoką.

(6)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus pagal jų paskirties šalis.

(7)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(8)

Kai kurie perdirbti kukurūzų produktai gali būti termiškai apdoroti, todėl produkto kokybė gali nebetenkinti grąžinamosios išmokos skyrimo reikalavimų. Todėl reikia patikslinti, kad šiems produktams eksporto grąžinamoji išmoka negali būti skiriama, jeigu juose yra gelifikuoto krakmolo.

(9)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede yra nustatytos eksporto grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 1518/95 1 straipsnyje nurodytus produktus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1549/2004 (OL L 280, 2004 8 31, p. 13).

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 55. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2993/95 (OL L 312, 1995 12 23, p. 25).


PRIEDAS

prie 2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

53,30

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

45,68

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

45,68

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

68,53

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

53,30

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

45,68

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

45,68

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

60,91

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

49,49

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

57,11

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

43,78

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

9,52

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

60,91

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

60,91

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

60,91

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

60,91

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

59,67

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

45,68

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

59,67

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

45,68

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

45,68

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

59,67

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

45,68

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

62,53

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

43,40

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

45,68

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

C10

:

visos paskirtys,

C11

:

visos paskirtys, išskyrus Bulgariją,

C12

:

visos paskirtys, išskyrus Rumuniją,

C13

:

visos paskirtys, išskyrus Bulgariją ir Rumuniją.


(1)  Už produktus, kuriuose dėl terminio apdorojimo atsirado gelifikuoto krakmolo, neskiriama jokia grąžinamoji išmoka.

(2)  Grąžinamosios išmokos suteikiamos laikantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2730/75 (OL L 281, 1975 11 1, p. 20) su pakeitimais.

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

C10

:

visos paskirtys,

C11

:

visos paskirtys, išskyrus Bulgariją,

C12

:

visos paskirtys, išskyrus Rumuniją,

C13

:

visos paskirtys, išskyrus Bulgariją ir Rumuniją.


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/50


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1133/2005

2005 m. liepos 14 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į kriterijus, nurodytus 1995 d. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95, nustatančio kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), 1 straipsnyje.

(3)

Kalbant apie grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas, šiems produktams taikytina grąžinamoji išmoka turi būti apskaičiuota atsižvelgiant į atitinkamiems produktams pagaminti sunaudotą grūdų kiekį. Šie kiekiai buvo nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1501/95.

(4)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus, atsižvelgiant į jų paskirties šalis.

(5)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Taikant šias taisykles dabartinei grūdų sektoriaus rinkų situacijai, ir ypač šių produktų biržų kursui arba kainoms Bendrijoje, reikėtų nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas, kurių dydžiai nurodomi priede.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos eksportuojant esamos būklės produktus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio a, b ir c punktuose, išskyrus salyklą, yra nustatomos tokio dydžio, kaip nurodyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1431/2003 (OL L 203, 2003 8 12, p. 16).


PRIEDAS

prie 2005 m. liepos 14 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,48

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

5,12

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,72

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,36

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

4,08

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

C01

:

Visos trečiosios šalys, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Rumaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną ir Šveicariją.


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/52


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1134/2005

2005 m. liepos 14 d.

nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1059/2005 (2), yra pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už paprastųjų kvieěių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis.

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija gali priimti sprendimą nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką, atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus. Tokiu atveju konkursą laimi tas arba tie konkurso dalyviai, kurių pasiūlymas yra lygus arba mažesnis už maksimalią grąžinamąją išmoką.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkų situacijai taikant pirmiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo pateikti nuo 2005 m. liepos 8 d. iki liepos 14 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatytu konkursu, nustatyta 4,00 EUR/t dydžio maksimali paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamoji išmoka.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 174, 2005 7 7, p. 15.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/53


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1135/2005

2005 m. liepos 14 d.

dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1058/2005 (2) pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už miežių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis.

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija nustatyta tvarka gali nuspręsti nesiimti tolesnių veiksmų dėl konkurso.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į kriterijus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje, nereikėtų nustatyti maksimalios grąžinamosios išmokos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nesiimama tolesnių veiksmų dėl pasiūlymų, pateiktų 2005 m. liepos 8 iki 14 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatytu konkursu dėl miežių eksporto grąžinamosios išmokos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 174, 2005 7 7, p. 12.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/54


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1136/2005

2005 m. liepos 14 d.

nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą Reglamente (EB) Nr. 868/2005 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 868/2005 (2) yra atidarytas konkursas dėl maksimalios muito mokesčio lengvatos iš trečiųjų šalių į Ispaniją importuojamiems kukurūzams.

(2)

Laikydamasi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1839/95 (3) 7 straipsnio nuostatų Komisija gali Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 25 straipsnyje nustatyta tvarka nuspręsti nustatyti maksimalią importo muito mokesčio lengvatą. Nustatant maksimalią importo muito mokesčio lengvatą, reikia visų pirma atsižvelgti į Reglamento (EB) Nr. 1839/95 6 ir 7 straipsniuose išvardytus kriterijus. Konkursą laimi visi konkurso dalyviai, kurių siūloma maksimali importo muito mokesčio lengvata yra lygi arba mažesnė už maksimalų lengvatos dydį.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkos situacijai taikant anksčiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią importo muito mokesčio lengvatą. Lengvatos dydis nurodomas 1 straipsnyje.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo perduoti 2005 m. liepos 8 d. iki 14 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 868/2005 numatytu konkursu, nustatoma 20,96 EUR/t dydžio maksimali importo mokesčio lengvata maksimaliam bendram 2 800 t kiekiui.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 145, 2005 6 9, p. 18.

(3)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Regulamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/55


ES–RUMUNIJOS ASOCIACIJOS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 2/2005

2005 m. birželio 20 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 1/95, priimantį Asociacijos tarybos darbo tvarkos taisykles, įsteigiant Regionų komiteto ir Rumunijos bendradarbiavimo ryšių su Regionų komitetu palaikymo komiteto Jungtinį konsultacinį komitetą

(2005/502/EB)

ASOCIACIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos sutarties, steigiančios Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rumunijos asociaciją (1), ypač į jos 111 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos regionų ir vietos valdžios institucijų ir Rumunijos regionų ir vietos valdžios institucijų dialogas ir bendradarbiavimas gali daryti didelį teigiamą poveikį jų ryšiams ir Europos integracijai.

(2)

Atrodo tikslinga, kad toks bendradarbiavimas turėtų būti organizuojamas Regionų komiteto ir Rumunijos bendradarbiavimo ryšių su Regionų komitetu palaikymo komiteto lygmeniu, įsteigiant Jungtinį konsultacinį komitetą.

(3)

Tai reiškia, kad Asociacijos tarybos darbo tvarkos taisykles, priimtas Sprendimu Nr. 1/95 (2), reikia atitinkamai iš dalies pakeisti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Asociacijos tarybos darbo tvarkos taisyklės papildomos šiais straipsniais:

„18 straipsnis

Įsteigiamas Jungtinis konsultacinis komitetas (toliau – Komitetas), kurio uždavinys – padėti Asociacijos tarybai skatinti Europos Bendrijos regionų ir vietos valdžios institucijų ir Rumunijos regionų ir vietos valdžios institucijų dialogą ir bendradarbiavimą. Tokiu dialogu ir bendradarbiavimu visų pirma siekiama:

1)

parengti Rumunijos vietos valdžios institucijas veiklai būsimos Europos Sąjungos narystės sistemoje;

2)

parengti Rumunijos vietos valdžios institucijas po Rumunijos įstojimo dalyvauti Regionų komiteto darbe;

3)

keistis informacija einamaisiais abipusio intereso klausimais, ypač susijusiais su dabartiniu ES regioninės politikos vaidmeniu ir stojimo procesu, taip pat Rumunijos vietos valdžios institucijų pasirengimu šios politikos kryptims;

4)

skatinti daugiašalį struktūriškai apibrėžtą dialogą tarp a) Rumunijos vietos valdžios institucijų ir b) ES valstybių narių regionų, įskaitant tinklų kūrimą konkrečiose srityse, kuriose tiesioginiai ryšiai ir bendradarbiavimas tarp Rumunijos vietos valdžios institucijų ir ES valstybių narių regionų ir vietos valdžios institucijų galėtų pasirodyti veiksmingiausias konkrečių problemų sprendimo būdas;

5)

užtikrinti reguliarų keitimąsi informacija apie tarpregioninį bendradarbiavimą tarp Rumunijos vietos valdžios institucijų ir valstybių narių regionų bei vietos valdžios institucijų;

6)

skatinti keitimąsi patirtimi ir žiniomis regioninės politikos ir struktūrinių intervencijų srityje tarp a) Rumunijos vietos valdžios institucijų ir b) ES valstybių narių regionų ir vietos valdžios institucijų, ypač praktinio pobūdžio žiniomis (know-how) ir metodika rengiant regionų ir vietos plėtros planus ar strategijas ir kuo veiksmingiausiai naudojant struktūrinius fondus;

7)

padėti Rumunijos vietos valdžios institucijoms, keičiantis informacija, praktiškai įgyvendinti subsidiarumo principą visais gyvenimo aspektais regionų ir vietos lygmeniu;

8)

aptarti visus kitus svarbius kurios nors šalies siūlomus klausimus, kurie gali iškilti Europos sutarties įgyvendinimo kontekste ir vadovaujantis pasirengimo stojimui strategija.

19 straipsnis

Komitetą sudaro aštuoni Regionų komiteto atstovai ir aštuoni Rumunijos bendradarbiavimo ryšių su Regionų komitetu palaikymo komiteto nariai. Paskiriamas vienodas pakaitinių narių skaičius.

Komitetas savo veiklą vykdo konsultuodamasis su Asociacijos taryba arba, jei ji susijusi regionų ir vietos valdžios institucijų dialogo skatinimu, savo iniciatyva.

Komitetas gali Asociacijos tarybai teikti rekomendacijas.

Nariai parenkami siekiant užtikrinti, kad komitetas kiek įmanoma teisingiau atspindėtų įvairius ir Europos Bendrijos, ir Rumunijos regionų bei vietos valdžios institucijų lygmenis.

Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

Komitetas renkasi tokiais laiko tarpais, kokius jis pats nustato savo darbo tvarkos taisyklėse.

Komitetui pasikeisdami pirmininkauja Regionų komiteto narys ir Rumunijos bendradarbiavimo ryšių su Regionų komitetu palaikymo komiteto narys.

20 straipsnis

Regionų komitetas ir Rumunijos bendradarbiavimo ryšių su Regionų komitetu palaikymo komitetas kiekvienas atskirai padengia dalyvavimo Komiteto posėdžiuose išlaidas, kurios atlyginamos darbuotojams, kelionės ir pragyvenimo išlaidas bei pašto ir telekomunikacijų išlaidas.

Išlaidas, susijusias su vertimu žodžiu posėdžiu metu, dokumentų vertimu ir kopijavimu, padengia Regionų komitetas, išskyrus išlaidas už vertimą žodžiu ar raštu į rumunų kalbą arba iš rumunų kalbos, kurias padengia Rumunijos bendradarbiavimo ryšių su Regionų komitetu palaikymo komitetas.

Kitas išlaidas, susijusias su posėdžių organizavimo materialiniais reikalais, padengia ta Šalis, kurioje tie posėdžiai rengiami.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja antro mėnesio nuo jo priėmimo pirmą dieną.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 20 d.

Asociacijos tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  OL L 357, 1994 12 31, p. 2.

(2)  OL L 171, 1995 7 21, p. 41.


Komisija

15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/57


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. rugsėjo 29 d.

dėl procedūros pagal EB sutarties 81 straipsnį (Byla COMP/C.37.750/B2 – „Brasseries Kronenbourg“, „Brasseries Heineken“)

(pranešta dokumentu Nr. C(2004) 3597)

(autentiški tik tekstai olandų ir prancūzų kalbomis)

(2005/503/EB)

Komisija, vadovaudamasi EB steigimo sutarties 81 straipsniu, 2004 m. rugsėjo 29 d. priėmė sprendimą bylos nagrinėjime. Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 (1) 30 straipsnio nuostatas Komisija skelbia šalių pavadinimus ir pagrindinį sprendimo turinį, įskaitant visas skirtas nuobaudas, atsižvelgdama į teisėtą įmonių interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Nekonfidencialų viso sprendimo tekstą bylos nagrinėjimo ir Komisijos darbo kalbomis galima rasti Konkurencijos GD tinklalapyje http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

I.   ĮŽANGA

(1)

Sprendimas yra susijęs su paliaubų susitarimu dėl prekybos alumi Prancūzijos viešojo maitinimo įstaigose (toliau – vartojimo vietoje sektorius). Komisija surinko įrodymus, kad 1996 m. kovo 21 d. dvi pagrindinės Prancūzijos alaus gamintojų grupės, „Brasseries Kronenbourg S.A.“ ir „Heineken France S.A.“ (buvusi „SOGEBRA“) ir jų atitinkamos patronuojančios bendrovės įvykių metu „Groupe Danone“ ir „Heineken N.V.“, sudarė šį susitarimą po „įsigijimo karo“ dėl gėrimais prekiaujančių didmeninių įmonių. Šis susitarimas susijęs su gėrimais prekiaujančių didmeninių įmonių įsigijimu, siekiant kuo greičiau sustabdyti šių įmonių įsigijimo kainų kilimą, ir su suinteresuotų šalių bendrų platinimo tinklų sureguliavimu. Tačiau paliaubų susitarimas nebuvo įgyvendintas.

II.   BYLOS SANTRAUKA

1.   Bylos ištakos ir procedūriniai veiksmai

(2)

Byla pradėta remiantis informacija, kurią pateikė „Interbrew N.V.“ (dabar „Inbev N.V.“), nagrinėjant Belgijos alaus daryklų kartelinio susitarimo bylą (2001 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimas 2003/569/EB dėl procedūros pagal EB steigimo sutarties 81 straipsnį, (Byla IV/37.614/F3 „PO/Interbrew“ ir „Alken-Maes“) (OL L 200, 2003 8 7, p. 1). Remdamasi šia informacija, Komisija 2000 m. atliko keletą patikrinimų ir baigė savo tyrimą paprašiusi informacijos.

(3)

2004 m. vasario 4 d. Komisija pradėjo bylos nagrinėjimą ir priėmė prieštaravimų pareiškimą „Brasseries Kronenbourg S.A.“, „Heineken France S.A.“, „Groupe Danone“ ir „Heineken N.V.“. Visos šalys Komisijai pateikė rašytinius atsakymus. Tačiau jos atsisakė savo teisės į žodinį bylos nagrinėjimą.

2.   Suinteresuotas sektorius

(4)

Ši byla susijusi su prekyba alumi Prancūzijos vartojimo vietoje sektoriuje.

(5)

Susitarimą sudariusių įmonių pardavimai iš viso sudarė apie tris ketvirtadalius 1999 m. Prancūzijoje suvartoto alaus kiekio.

3.   Pažeidimo pobūdis

(6)

Komisija nustatė tokį pažeidimą: 1996 m. vasario 12 d.„Heineken N.V.“ ir „Heineken France S.A.“ pranešė „Groupe Danone“ ir „Brasseries Kronenbourg S.A.“ ketinančios įsigyti grupes „Fischer“ ir „Saint Arnould“. Kadangi grupės „Fischer“ ir „Saint Arnould“ platino nemažai „Kronenbourg“ alaus, dėl to kilo tikras įsigijimų karas. Taigi kiekviena alaus gamintojų grupė įsigijo daug didmeninės prekybos bendrovių, dėl to ėmė kilti tokių didmeninių įmonių įsigijimo kainos. Todėl 1996 m. kovo 21 d.„Brasseries Kronenbourg S.A.“, „Heineken France S.A.“ ir jų atitinkamos patronuojančios bendrovės „Groupe Danone“ ir „Heineken N.V.“ sudarė paliaubų susitarimą dėl didmeninės prekybos įmonių įsigijimo ir jų bendrų platinimo tinklų sureguliavimo. Konkrečiai buvo susitarta:

laikinai sustabdyti įsigijimą (draudžiama įsigyti į sutartą sąrašą neįrašytas didmeninės prekybos įmones),

reguliuoti bendrą kiekvienos šalies platinimo tinkle parduodamą alaus kiekį ir

reguliuoti kiekvienos šalies tiekiamo alaus rūšių kiekį, kuriuo turėtų prekiauti kita šalis.

(7)

Kad toks susitarimas sudarytas, aišku iš „Heineken“ grupės vidaus laiško. Bet ir „Groupe Danone“ bei „Brasseries Kronenbourg S.A.“ neneigė paliaubų susitarimo egzistavimo. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Komisija neturi jokio susitarimo įgyvendinimo įrodymo. Netgi priešingai, kai kurias didmeninės prekybos bendroves, sutartame sąraše priskirtas vienai šaliai, galiausiai įsigijo kita šalis, ir šalys toliau supirkinėjo į sutartą sąrašą neįrašytas didmeninės prekybos bendroves. Be to, 1996–2002 metais šalys buvo linkusios konkurentų alų jų valdomame platinimo tinkle pakeisti savo alumi. Taigi susitarimas, skirtas rūšių pusiausvyrai užtikrinti, neteko prasmės.

III.   TEISINIS ĮVERTINIMAS

1.   Apribojimas pagal tikslą

(8)

1996 m. kovo 21 d. paliaubų susitarimu iš pradžių ketinta kontroliuoti „Heineken“ ir „Danone“ grupių investicijas, kadangi juo siekta kuo greičiau sustabdyti įsigyjamų didmeninės prekybos įmonių kainų kilimą. Be to, šis susitarimas panašus į tokį susitarimą, kuriuo siekiama tarp dviejų grupių padalyti vartojimo vietoje sektoriaus rinkas. Iš tikrųjų, nustatydamos pirmiau II.3 punkte minėtą dviejų grupių pusiausvyrą, šalys siekė užtikrinti, kad šioje rinkoje viena šalis nedominuotų kitos šalies atžvilgiu.

(9)

Pagal nusistovėjusią teismo praktiką taikant Sutarties 81 straipsnio 1 dalį nebūtina atsižvelgti į faktinius susitarimo rezultatus, jei paaiškėja, kad juo siekiama išvengti konkurencijos bendrojoje rinkoje, ją apriboti ar iškreipti. Kadangi šioje byloje nagrinėjamo susitarimo tikslas buvo apriboti konkurenciją, pareikalavus sustabdyti įmonių įsigijimą ir nustačius pusiausvyrą tarp šalių bendrų platinimo tinklų, Komisija daro išvadą, kad pažeidimas, kaip apibrėžta Sutarties 81 straipsnyje, buvo padarytas, net jei šis susitarimas ir nedavė jokių rezultatų.

2.   Pastebimas poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai

(10)

Pagal nusistovėjusią teismo praktiką, kad įmonių susitarimas darytų poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai, turi būti įmanoma pakankamai patikimai, atsižvelgus į keletą objektyvių teisinių ar faktinių veiksnių, numatyti, kad jis gali turėti tiesioginės ar netiesioginės, faktinės ar galimos įtakos valstybių narių tarpusavio prekybos modeliui. Šis atvejis yra būtent toks.

(11)

Prancūzijos alaus gamintojų platinimo tinklai užsienio alaus gamintojams, kurie Prancūzijoje neturi tokių tinklų, iš tikrųjų yra vienas iš pagrindinių kelių patekti į šią rinką. Esant tokioms aplinkybėms, paliaubų susitarimas, kuriuo siekiama šalyje nustatyti pusiausvyrą tarp „Heineken N.V.“/„Heineken France S.A.“ ir „Groupe Danone“/„Brasseries Kronenbourg S.A.“ bendrųjų platinimo tinklų, galėtų turėti įtakos užsienio alaus gamintojų atėjimo į vartojimo vietoje sektoriaus rinką sąlygoms ir kartu – importo kiekiui. Be to, pagrindinė alaus importuotoja Prancūzijoje „Interbrew France“ buvo ir yra priklausoma nuo „Heineken France S.A.“ ir „Brasseries Kronenbourg S.A.“ platinimo tinklų, kad galėtų nemažą savo produkcijos dalį parduoti Prancūzijos vartojimo vietoje sektoriaus rinkoje. Vadinasi, toks susitarimas, kuriuo siekiama apriboti konkurenciją tarp šių įmonių platinimo tinklų, galėtų turėti įtakos prekybos sąlygoms, kurias šios įmonės siūlo „Interbrew France“ dėl jos produkcijos platinimo.

IV.   NUOBAUDOS

1.   Pradinė suma

(12)

Komisija atsižvelgia į: i) pažeidimo pobūdį, ii) faktinį jo poveikį šiai rinkai, kai jis gali būti išmatuotas, ir iii) atitinkamos geografinės rinkos dydį.

i)

Paliaubų susitarimas yra vieno tipo įmonių susitarimas, kuriuo siekiama apriboti konkurenciją tarp didelę rinkos dalį užimančių įmonių. Tačiau kiekvienas susitarimas, sudarytas siekiant artimiausiu laikotarpiu sureguliuoti didmeninės prekybos bendrovių įsigijimo kainas, tokiu būdu užbaigiant įsigijimų karą, negali būti laikomas aiškiu pažeidimu, prilygstančiu kainų nustatymo susitarimui. Kalbant apie susitarimą, ilgesniam laikotarpiui nustatantį pusiausvyrą tarp dviejų alaus gamintojų grupių platinimo tinklų, kiekvienas tokio pobūdžio susitarimas yra panašus į rinkos pasidalijimo susitarimą. Tačiau šiuo atveju rinka pasidalijama ne įprastine prasme, kadangi šiuo susitarimu iš esmės buvo siekiama neleisti kitai grupei dominuoti toje rinkoje, o ne panaikinti šių grupių konkurenciją ar trukdyti trečiosioms šalims.

ii)

Šis susitarimas nebuvo įgyvendintas, todėl neturėjo jokio poveikio atitinkamai rinkai.

iii)

Kalbant apie geografinės rinkos apimtį, Komisija atsižvelgia į tai, kad šis susitarimas apėmė visą pagrindinę Prancūzijos teritoriją, bet apsiribojo vartojimo vietoje sektoriumi, kuris sudaro mažiau nei trečdalį viso Prancūzijoje parduodamo kiekio.

(13)

Atsižvelgusi į šiuos veiksnius, Komisija mano, kad šalys, kurioms šis sprendimas yra skirtas, rimtai pažeidė Sutarties 81 straipsnį.

(14)

Kadangi šis susitarimas nebuvo įgyvendintas, nėra pagrindo padidinti pradinę nuobaudos, skirtos aptariamoms įmonėms, sumą.

(15)

Todėl ir „Groupe Danone“/„Brasseries Kronenbourg S.A.“, ir „Heineken N.V.“/„Heineken France S.A.“ pradinė skirta suma buvo 1 000 000 EUR.

2.   Sunkinanti aplinkybė

(16)

1984 m. „Groupe Danone“ (tuometinei BSN) jau buvo skirta nuobauda už rinkos pasidalijimo susitarimusspa siekiant išlaikyti status quo ir nustatyti pusiausvyrą atitinkamoje rinkoje (1984 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimas 84/388/EEB dėl procedūros pagal EEB steigimo sutarties 85 straipsnį (IV/30.988 – Susitarimai ir suderinti veiksmai Beniliukso šalių lygaus stiklo sektoriuje) OL L 212, 1984 8 8, p. 13). Todėl recidyvas, kaip sunkinanti aplinkybė, pateisina pradinės nuobaudos sumos padidinimą 50 % „Groupe Danone“/„Brasseries Kronenbourg S.A.“. Jokių kitų sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

3.   Lengvinančios aplinkybės

(17)

Jokių lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

4.   Galutinė nuobaudos suma

(18)

Taigi galutinė kiekvienai įmonei skirtos nuobaudos suma yra tokia:

„Groupe Danone“ ir „Brasseries Kronenbourg S.A.“ solidariai privalo sumokėti 1 500 000 EUR sumą,

„Heineken N.V.“ ir „Heineken France S.A.“ įmonės solidariai privalo sumokėti 1 000 000 EUR sumą.


(1)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1.


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/60


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2005 m. gegužės 27 d.

dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1540)

(2005/504/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 211 straipsnį,

kadangi:

(1)

2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1338/2001 (1), kuriame nustatomos priemonės, būtinos eurams apsaugoti nuo klastojimo, reikalaujama, kad kredito ir visos kitos įstaigos, savo profesionalia veikla susijusios su banknotų ir monetų rūšiavimu ir platinimu visuomenėje, įskaitant tas, kurių veiklą sudaro įvairių valiutų banknotų ir monetų keitimas, pavyzdžiui valiutos keityklos, įpareigojamos pašalinti iš apyvartos visus jų gautus euro banknotus ir monetas, kurie, jų turimomis žiniomis arba esant pakankamam pagrindui, yra vertinami kaip suklastoti, ir perduoti juos kompetentingoms nacionalinėms institucijoms.

(2)

Bendro metodo, užtikrinančio, kad suklastotos monetos būtų aptinkamos ir išimamos iš apyvartos, nėra. Todėl atsiranda pavojus, kad suklastotos monetos ir kiti į euro monetas panašūs objektai dėl sukčiavimo ar klaidos patekę į apyvartą, bus toliau naudojami, ir tokiu būdu klaidins visuomenę ir pridarys žalos.

(3)

Tikrinant monetų autentiškumą automatinio rūšiavimo būdu, atmetami įvairūs objektai, įskaitant suklastotas monetas ir tikras apyvartai netinkamas euro monetas. Tikras, naudoti netinkamas monetas įmonės ar asmenys perduoda kompetentingoms institucijoms.

(4)

Nėra bendrų taisyklių, nustatančių kokiu būdu nacionalinės institucijos turėtų tvarkyti tokias tikras netinkamas apyvartai monetas ir jas kompensuoti, todėl tokių monetų kompensavimo tvarka euro zonos šalyse skiriasi.

(5)

Norint palengvinti Reglamento (EB) Nr. 1338/2001 6 straipsnio įgyvendinimą, reikia numatyti, kokia tvarka būtų tikrinamas apyvartoje esančių euro monetų autentiškumas ir suklastotų monetų, į euro monetas panašių objektų bei apyvartai netinkamų euro monetų išėmimas iš apyvartos.

(6)

Norint sukurti vienodas tikrų apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo sąlygas, būtina numatyti tokių monetų tvarkymo, kompensavimo ar keitimo tvarkos gaires,

REKOMENDUOJA:

I DALIS

SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI IR REKOMENDUOJAMA PRAKTIKA

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šioje rekomendacijoje vartojami tokie apibrėžimai:

a)

„euro monetų autentiškumo tikrinimas“ reiškia euro monetų autentiškumo tikrinimo procesą, atliekant automatinį elektromechaninį ar rankinį rūšiavimą. Šio proceso metu atskiriamos suklastotos monetos, tikros apyvartai netinkamos monetos, į euro monetas panašios užsienio monetos ir kiti metaliniai objektai, pavyzdžiui, medaliai ar žetonai;

b)

„apyvartai netinkamos euro monetos“ reiškia tikras apyvartoje esančias euro monetas, turinčias defektų, arba monetas, kurių techniniai parametrai ir atpažinimo ypatybės (matmenys, svoris, spalva, rūdijimas, briaunos pažeidimas) pasikeitė dėl palyginus ilgo buvimo apyvartoje arba atsitiktinai, bei tyčia pakeistas, o ne suklastotas monetas. Šiame dokumente netinkamomis techninių specifikacijų atžvilgiu laikomos monetos, jei bent vienas matmens nuokrypis nuo tai monetai būdingų ypatybių yra bent 0,3 milimetro ir (arba) svoris skiriasi 5 %.

2 straipsnis

Rekomenduojama praktika

Valstybės narės, vadovaudamosi šios rekomendacijos II dalyje pateiktomis nuostatomis, turėtų vykdyti arba prižiūrėti jų teritorijoje cirkuliuojančių euro monetų autentiškumo tikrinimą.

Valstybės narės, laikydamosi šios rekomendacijos III dalies nuostatų, turėtų nustatyti bendras apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo, kompensavimo ar keitimo taisykles.

II DALIS

EURO MONETŲ AUTENTIŠKUMO TIKRINIMAS

3 straipsnis

Reikalavimai taikomi autentiškumo tikrinimui ir bandymams

Reikėtų tikrinti bent šio nominalo euro monetų autentiškumą: 2 eurų, 1 euro, 50 centų.

Autentiškumo tikrinimas turėtų būti atliekamas centralizuotai ir (arba) turėtų būti monetų tvarkymo proceso dalis. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų palaikyti ryšį su kredito įstaigomis ir kitais profesionaliais grynųjų pinigų tvarkytojais, kad būtų įgyvendinama monetų autentiškumo tikrinimo tvarka, numatyta šios rekomendacijos 4–6 straipsniuose.

Euro monetų, kurių autentiškumas turėtų būti tikrinamas kiekvienais metais kiekvienoje valstybėje narėje, kiekis turėtų sudaryti bent 10 % kiekvieno nominalo galutinio grynojo kiekio, išleisto toje valstybėje narėje iki praėjusiųjų metų pabaigos. Siekiant garantuoti tinkamo euro monetų kiekio autentiškumo tikrinimą, valstybės narės, atsižvelgdamos į rekomendacijos 4–6 straipsnius, turėtų tikrinti tinkamą kredito įstaigų ir kitų profesionalių grynųjų pinigų tvarkytojų skaičių.

4 straipsnis

Monetų rūšiuoklių veikimo tikrinimas

Monetų rūšiuoklių veikimas turėtų būti tikrinamas atliekant monetų atpažinimo testą, prieš kurį, jei būtina, turėtų būti atliekamas rūšiavimo patikrinimas:

1)

Rūšiavimo patikrinimas atliekamas siekiant išsiaiškinti, ar įrenginys sugeba teisingai rūšiuoti visų nominalų euro monetas. Tai yra taikoma, kai nėra nacionalinių taisyklių, reglamentuojančių rūšiavimo pajėgumus.

Rūšiavimo patikrinimui atlikti reikia bent šimto kiekvieno tikrinamo nominalo euro monetų. Visų nominalų monetos yra sumaišomos ir tris kartus rūšiuojamos monetų rūšiuokliu.

Kiekvieno bandymo metu atpažintų monetų santykis turėtų būti bent 98 % tikrinamų monetų. Tais atvejais, kai tikros euro monetos, naudojamos rūšiavimo ir monetų atpažinimo testuose, minimaliai atitinka joms keliamus reikalavimus, atpažintų monetų santykis gali būti mažesnis.

Visos monetų rūšiuoklio atmestos tikros monetos turėtų būti dar kartą tikrinamos. Po trijų bandymų iš eilės monetų rūšiuoklis turėtų atpažinti visas tikras monetas.

2)

Monetų atpažinimo testo tikslas – patikrinti, ar mašina gali atmesti į euro monetas panašius objektus, neatitinkančius euro monetų specifikacijų, ypač ar atmetamos suklastotos monetos.

Atpažinimo testui atlikti reikia visų nominalų suklastotų monetų pavyzdžių, bei medžiagų, naudojamų gaminti į monetas panašiems objektams ir ne euro monetoms, apibrėžimo. Šiuo tikslu reikėtų naudoti įvairius suklastotų monetų tipus, saugomus Nacionaliniuose monetų tyrimo centruose ar Europos techniniame ir moksliniame centre. Europos techninis ir mokslinis centras, bendradarbiaudamas su Nacionaliniais monetų tyrimo centrais, klasifikuoja ir papildo esamų suklastotų monetų tipus.

Šios suklastotos monetos yra sumaišomos su atitinkamu skaičiumi tikrų monetų, apibrėžtų bendradarbiaujant su Europos techniniu ir moksliniu centru, o monetų rūšiuoklis tris kartus tikrina jų autentiškumą. Visos suklastotos monetos turėtų būti atmetamos kiekvieno bandymo metu.

3)

Atsižvelgiant į nacionalines taisykles, kiekvienas monetų rūšiuoklis, naudojamas monetų autentiškumo tikrinimui tose įstaigose, kurios yra atrenkamos vadovaujantis 3 straipsniu, turėtų būti tikrinimas bent kartą per metus, laikantis šiame straipsnyje numatytos tvarkos.

5 straipsnis

Nacionalinio monetų analizės centro ar Europos techninio ir mokslinio centro monetų rūšiuoklių papildomo tikrinimo galimybės

Norint, kad monetų rūšiuoklių gamintojai gautų indikacijas, būtinas pradiniam įrangos sureguliavimui, būtų galima atlikti bandymus konkrečiuose Nacionaliniuose monetų analizės centruose ir Europos techniniame ir moksliniame centre, arba, laikantis dvišalių sutarčių, gamintojo patalpose. Šie bandymai turėtų būti atliekami laikantis konfidencialumo sąlygų ir tvarkos, numatytos bendradarbiaujant su Europos techniniu ir moksliniu centru.

Atlikus bandymus Nacionaliniame monetų analizės centre ar Europos techniniame ir moksliniame centre, ataskaita būtų pateikiama susijusiam subjektui, o ataskaitos kopija būtų saugoma Europos techniniame ir moksliniame centre. Ataskaita būtų saugoma bent trejus metus ir būtų naudojama palyginimo tikslais.

Ataskaitoje turėtų būti nurodomi bent šie duomenys: testuoto įrenginio identifikavimo numeris, testo rezultatai ir bendrasis įvertinimas, testui naudotų pavyzdžių tikslus turinys, atpažinimo kriterijai, data bei įgalioto asmens parašas.

Nacionalinis monetų analizės centras ir Europos techninis ir mokslinis centras registre saugo jų teritorijoje testuotų monetų rūšiuoklių testų rezultatus. Bendrą monetų rūšiuoklių, sėkmingai praėjusių testus, numatytus antrame šio straipsnio paragrafe, sąrašą galima gauti Nacionaliniame monetų analizės centre arba Europos techniniame ir moksliniame centre ir naudoti kaip orientyrą.

6 straipsnis

Auditas ir ataskaitų pateikimas

Valstybės narės turėtų stebėti, ar pagal 3 straipsnį atrinktos institucijos pajėgia tikrinti euro monetų autentiškumą remdamosi bent šiais kriterijais:

ar yra raštu išdėstyta politika ir organizuota tvarka atpažinti suklastotas euro monetas, apyvartai netinkamas euro monetas ir į euro monetas panašius objektus,

ar paskirtas kvalifikuotas personalas, gebantis įgyvendinti politiką,

ar techniniai ištekliai yra tinkami ir ar yra gamintojo pradinė ataskaita apie monetų rūšiuoklių rezultatus,

ar yra raštu išdėstytas eksploatacijos planas, kuriame numatoma, kaip išlaikyti pradinius rūšiavimo įrenginių rezultatus,

ar yra bent minimali raštu išdėstyta tvarka, numatanti įvairius euro monetų rūšiavimo, suklastotų ar įtariamai suklastotų euro monetų perdavimo kompetentingoms nacionalinėms institucijoms per trumpą laiką, procesus,

ar fiksuojamas monetų, kurių autentiškumas buvo patikrintas, kiekis.

Atliekant 3 straipsnyje numatytą patikrinimą, galima atlikti neformalų auditą laikantis nacionalinių taisyklių, ir parengti ataskaitą, paremtą anksčiau išvardytais kriterijais.

Kiekviena valstybė narė turėtų kasmet Europos techniniam ir moksliniam centrui pranešti apie autentiškumo tikrinimo veiklą, taip pat apie kontrolę ir auditą, bei monetų, kurių autentiškumas buvo patikrintas, skaičių ir kiekvienos kategorijos atmestų objektų bei kiekvieno rūšiuoto apyvartoje esančio nominalo santykį.

III DALIS

APYVARTAI NETINKAMŲ EURO MONETŲ TVARKYMAS

7 straipsnis

Apyvartai netinkamų euro monetų kompensavimas ar keitimas

Kiekviena valstybė narė turėtų numatyti, kokia apyvartai netinkamų monetų, kurių nominalas turėtų būti nustatytas, nepriklausomai nuo to, kokia monetos nacionalinė pusė, kompensavimo arba prireikus keitimo tvarka taikoma asmenims ir įmonėms, įsteigtoms toje valstybėje narėje ar už euro zonos ribų. Valstybės narės turėtų numatyti vienodą apyvartai netinkamų monetų kompensavimo tvarką, kad monetas būtų galima perduoti neatsižvelgiant į tai, kokioje šalyje jos buvo išimtos iš apyvartos, remiantis 12 straipsnyje numatytu įvertinimu.

Valstybės narės gali nuspręsti nekompensuoti tyčia pakeistų tikrų euro monetų, jei tai prieštarauja nacionalinei praktikai arba tradicijoms (nepagarba karaliaus atvaizdui, monetas leidžiančiai institucijai, t. t.).

8 straipsnis

Monetų tvarkymo mokestis

Iš esmės turėtų būti taikomas netinkamų monetų kompensavimo ar keitimo mokestis. Šis mokestis turėtų būti vienodas visoje euro zonoje ir turėtų sudaryti 5 % nominalios perduodamų monetų vertės.

1 paragrafe paminėtas mokestis nebūtų taikomas kiekvieno nominalo netinkamų apyvartai monetų kilogramui, kurį kiekvienais metais pateiktų vienas monetas tvarkantis subjektas.

Vadovaujantis 10 straipsniu, papildomas 15 % mokestis nuo kiekvienos dėžutės ar maišelio nominalios vertės gali būti taikomas, jei dėžutėje ar maišelyje yra suklastotų ar neteisingai surūšiuotų monetų, ne euro monetų ar neaiškaus nominalo euro monetų ar esama kitų neatitikimų, kai tokiems neatitikimams ištirti reikia daugiau pastangų.

Valstybės narės gali numatyti, kad mokestis už tvarkymą nėra taikomas tais atvejais, kai monetas perduodantys subjektai nuolat ir glaudžiai bendradarbiauja su valdžios institucijomis išimant iš apyvartos netinkamas euro monetas.

Transporto ir kitas susijusias išlaidas dengia monetas perduodantis subjektas.

Perduodant suklastotas monetas valdžios institucijoms, monetų tvarkymo ar kitokie mokesčiai neturėtų būti taikomi monetas perduodantiems subjektams.

9 straipsnis

Apyvartai netinkamų monetų pakavimas

Monetas perduodantis subjektas jas turėtų surūšiuoti pagal nominalą ir sudėti į standartinius maišelius ar dėžutes, laikydamasis atskirose valstybėse narėse, į kurias prašymas adresuojamas, priimtų standartų. Šių standartų nesilaikymas gali reikšti, kad monetas bus atsisakyta priimti.

Kai nėra nustatytų nacionalinių pakavimo standartų, maišeliuose ar dėžutėse turi būti:

500 2 EUR ar 1 EUR nominalo monetų,

1 000 0,50, 0,20 ar 0,10 EUR centų nominalo monetų,

2 000 0,05, 0,02 ar 0,01 EUR centų nominalo monetų.

Ant kiekvienos dėžutės ar maišelio turėtų būti aiškiai pažymėtas monetas perduodantis subjektas, perduodamų monetų vertė ir nominalas, svoris, pakavimo data ir maišelio ar dėžutės numeris. Monetas perduodantis subjektas turėtų pateikti perduodamų maišelių ar dėžučių sąrašą.

Jei perduodamų apyvartai netinkamų euro monetų kiekis yra mažesnis nei nurodyta pirmiau išvardytuose standartuose, apyvartai netinkamos euro monetos turėtų būti surūšiuotos pagal nominalą ir gali būti pristatomos standartų neatitinkančioje pakuotėje.

10 straipsnis

Valstybių narių atliekami patikrinimai

1.   Valstybės narės turėtų tikrinti perduodamų apyvartai netinkamų monetų:

deklaruojamą kiekį kiekviename maišelyje ar dėžutėje,

autentiškumą, siekiant užtikrinti, kad nėra suklastotų monetų,

regimąjį vaizdą, siekiant užtikrinti, kad laikomasi 7 straipsnio nuostatų.

2.   Pristatomų monetų svorio tikrinimas turėtų būti atliekamas sveriant kiekvieną maišelį ar dėžutę. Pakuotės svorio nuokrypis gali sudaryti nuo – 2 % iki + 1 % standartinės pakuotės nominalaus svorio, numatyto 9 straipsnio antroje pastraipoje. Kai nacionaliniai standartai skiriasi nuo pirmiau paminėtų pakavimo normų, reikėtų taikyti analogišką kontrolės principą. Be to, reikėtų tikrinti, ar maišelyje arba dėžutėje nėra ryškių nuokrypių.

Jei maišelio ar dėžutės svorio nuokrypis yra didesnis nei leistina, visas maišelio ar dėžutės turinys turi būti tikrinamas.

3.   Autentiškumo ir regimojo vaizdo patikrinimai gali būti atliekami pavyzdžių atrankos būdu. Tipinis pavyzdys turi sudaryti bent 10 % 2 EUR, 1 EUR, 0,50, 0,20 ir 0,10 EUR centų nominalo pateiktų monetų kiekio.

4.   Autentiškumo tikrinimas turėtų būti atliekamas panaudojant pavyzdžius, minėtus 3 dalyje, tokia tvarka:

i)

atliekant mechaninį ar automatinį rūšiavimą, monetų rūšiuokliai turėtų būti sureguliuojami laikantis šios rekomendacijos II dalyje numatytos tvarkos;

ii)

kitais atvejais taikomi Nacionalinių monetų analizės centrų kriterijai.

Jei aptinkama bent viena suklastota moneta, būtina tikrinti visų maišelyje ar dėžutėje esančių monetų autentiškumą.

5.   Regimojo vaizdo patikrinimai atliekami naudojant pavyzdžius, paminėtus 3 dalyje, kad būtų nustatoma ar maišelis arba dėžutė atitinka reikalavimus, t. y. ar nėra blogai surūšiuotų monetų, ne euro monetų, ar neaiškaus nominalo euro monetų. Jei reikalavimus neatitinkančių monetų dalis maišelyje ar dėžutėje yra didesnė už 1 %, tuomet tą maišelį arba dėžutę reikėtų dar kartą tikrinti, o nekompensuotinų monetų dalį nustatyti šiais metodais:

i)

visos kiekviename maišelyje ar dėžutėje esančios monetos yra rūšiuojamos rankiniu būdu, laikantis kompetentingų nacionalinių institucijų nustatyta tvarkos;

ii)

tikrinamas 10 % visų maišelyje ar dėžutėje esančių monetų, atskirai nuo 3 dalyje numatyto kiekio, regimasis vaizdas. Bendra nekompensuotinų monetų dalis, apskaičiuojama remiantis dviem pavyzdžiais, yra taikoma visam maišelio ar dėžutės turiniui.

11 straipsnis

Informacijos srautas ir komunikacija

Valstybės narės turėtų kasmet pranešti Komisijai bei Ekonomikos ir finansų komitetui apie apyvartai netinkamų euro monetų kompensavimą arba keitimą. Reikėtų nurodyti tokių monetų kiekį ir jų nominalą. Be to, Komisija rengs reguliarias ataskaitas ir teiks jas Ekonomikos ir finansų komitetui.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad informacija apie kompensavimo ar keitimo paslaugas bei tvarką, pavyzdžiui pakuotės standartus, taikomus mokesčius, būtų skelbiama atitinkamuose tinklalapiuose ar leidiniuose.

IV DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12 straipsnis

Įvertinimas

Praėjus trims metams po šios rekomendacijos paskelbimo, dabartinės taisyklės bus įvertintos atsižvelgiant į įgytą patirtį, inter alia, apyvartai netinkamų monetų kompensavimo ar keitimo sąlygų, numatytų 7 straipsnyje, suvienodinimą, galimybę panaikinti 8 straipsnyje numatytas mokesčio netaikymo sąlygas, apyvartai netinkamų monetų kompensavimo mechanizmo tarp valstybių narių numatymo galimybes ir teisės aktų poreikį.

13 straipsnis

Adresatai

Ši rekomendacija yra skirta Tarybos reglamento (EB) Nr. 974/98 (2) 1 straipsnyje išvardytoms dalyvaujančioms valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 27 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 181, 2001 7 4, p. 6.

(2)  OL L 139, 1998 5 11, p. 1.


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/64


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. liepos 13 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 96/355/EB, nustatantį konkrečius Senegalo kilmės žuvininkystės ir akvakultūros produktų importo reikalavimus, dėl kompetentingos institucijos paskyrimo ir sanitarinio pažymėjimo pavyzdžio

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2651)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/505/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvą 91/493/EEB, nustatančią sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius žuvininkystės produktų gamybą ir jų tiekimą į rinką (1), ypač į jos 11 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 96/355/EB (2) Ministère de la pêche et des transports maritimes – Direction de l’océanographie et des pêches maritimes – Bureau du contrôle des produits halieutiques (MPTM-DOPM-BCPH) paskiriama kompetentinga Senegalo institucija, kuri tikrina ir patvirtinta, kad žuvininkystės ir akvakultūros produktai atitinka Direktyvą 91/493/EEB.

(2)

Restruktūrizavus Senegalo administraciją, kompetentingos institucijos pavadinimas buvo pakeistas į Ministère de l’Economie Maritime – Direction des Pêches Maritimes – Bureau de Contrôle des Produits Halieutiques (MEM –DPM –BCPH).

(3)

Ši naujoji institucija gali veiksmingai tikrinti galiojančių taisyklių taikymą.

(4)

MEM – DPM – BCPH pateikė oficialų patvirtinimą dėl žuvininkystės ir akvakultūros produktų atitikimo sanitarinės kontrolės ir priežiūros standartams, kaip nustatyta Direktyvoje 91/493/EEB, ir dėl toje direktyvoje išdėstytiems reikalavimams lygiaverčių higienos reikalavimų taikymo.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 96/355/EB.

(6)

Tikslinga šį sprendimą pradėti taikyti po 45 dienų nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, numatant būtiną pereinamąjį laikotarpį.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 96/355/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas tokiu straipsniu:

„1 straipsnis

Ministère de l’Economie Maritime – Direction des Pêches Maritimes – Bureau de Contrôle des Produits Halieutiques (MEM –DPM –BCPH) yra kompetentinga Senegalo institucija, paskiriama tikrinti ir patvirtinti žuvininkystės ir akvakultūros produktų atitikimą Direktyvos 91/493/EEB reikalavimams.“.

2)

2 straipsnis pakeičiamas tokiu straipsniu:

„2 straipsnis

Iš Senegalo importuojami žuvininkystės ir akvakultūros produktai turi atitikti šiuos reikalavimus:

1)

prie kiekvienos siuntos pridedamas sanitarinio pažymėjimo originalas, kuriame pagal šio sprendimo A priedo pavyzdį turi būti įrašytas numeris, ir kuris turi būti tinkamai užpildytas, pasirašytas ir surašytas viename lape;

2)

produktai turi būti pagaminti šio sprendimo B priede nurodytose patvirtintose įmonėse, žuvų perdirbimo laivuose, šaldymo sandėliuose arba registruotuose laivuose šaldikliuose;

3)

išskyrus nesupakuotus sušaldytus žuvininkystės produktus, skirtus konservuotiems maisto produktams gaminti, ant visų pakuočių neištrinamomis raidėmis turi būti užrašytas žodis „SENEGAL“ ir kilmės įmonės, žuvų perdirbimo laivo, šaldymo sandėlio ar laivo šaldiklio patvirtinimo arba registracijos numeris.“.

3)

3 straipsnio 2 punktas pakeičiamas taip:

„2.   Pažymėjimuose nurodomas MEM – DPM – BCPH atstovo vardas, pavardė, pareigos; pažymėjimą atstovas pasirašo ir uždeda institucijos oficialų antspaudą, įspaustą kitos spalvos rašalu nei įrašų spalva.“.

4)

A priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja nuo 2005 m. rugpjūčio 29 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 13 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1991 9 24, p. 15. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 137, 1996 6 8, p. 24.


PRIEDAS

„A PRIEDAS

SANITARINIS PAŽYMĖJIMAS

dėl eksportui į Europos bendriją skirtų žuvininkystės produktų iš Senegalo, išskyrus bet kokia forma pateiktus dvigeldžius moliuskus, dygiaodžius, gaubtagyvius ir jūros pilvakojus

Image

Image


15.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 184/68


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. liepos 14 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 99/120/EB dėl vienos Albanijos įmonės įtraukimo į trečiųjų šalių įmonių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti gyvūnų žarnas, laikinuosius sąrašus

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2657)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/506/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. birželio 22 d. Tarybos sprendimą 95/408/EB dėl trečiųjų šalių įmonių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti tam tikrus gyvūninės kilmės produktus, žuvininkystės produktus arba gyvus dvigeldžius moliuskus, laikinų sąrašų tarpiniam laikotarpiui sudarymo sąlygų (1), ypač į jo 2 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

1999 m. sausio 27 d. Komisijos sprendimu 99/120/EB, pateikiančiu laikinus trečiųjų šalių įmonių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti gyvūnų žarnas, skrandžius ir pūsles, sąrašus (2) nustatyti laikinieji trečiųjų šalių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti gyvūnų žarnas, įmonių sąrašai.

(2)

Albanija pateikė vienos gyvūnų žarnų gamybos įmonės, kuri, kaip patvirtino atsakingos institucijos, atitinka Bendrijos taisykles, pavadinimą.

(3)

Todėl ši įmonė turėtų būti įtraukta į Sprendime 99/120/EB pateiktus sąrašus.

(4)

Kadangi aptariamos įmonės patikrinimas vietoje dar nebuvo atliktas, iš jos importuojamiems produktams neturėtų būti taikomas fizinių patikrinimų sumažintas skaičius remiantis 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 97/78/EB, nustatančia principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (3).

(5)

Todėl Sprendimą 99/120/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 99/120/EB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2005 m. liepos 22 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 243, 1995 10 11, p. 17. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 33); klaidų ištaisymas: OL L 195, 2004 6 2, p. 12.

(2)  OL L 36, 1999 2 10, p. 21. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(3)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 (OL L 165, 2004 4 30, p. 1); klaidų ištaisymas: OL L 191, 2004 5 28, p. 1.


PRIEDAS

Priedas papildomas šiuo tekstu:

„País: Albania/Země: Albánie/Land: Albanien/Land: Albanien/Riik: Albaania/Χώρα: Αλβανία/Country: Albania/Pays: Albanie/Paese: Albania/Valsts: Albānija/Šalis: Albania/Ország: Albánia/Pajjiż: L-Albanija/Land: Albanië/Państwo: Albania/País: Albânia/Krajina: Albánsko/Država: Albanija/Maa: Albania/Land: Albanien

1

2

3

4

5

1.7.2005

Ital Casing

Korcë

Korcë

1

1.

Išskyrus įvairaus amžiaus galvijų žarnyną nuo dvylikapirštės iki tiesiosios žarnos ar jų produktus, kaip numatyta 2001 m. gegužės 22 d. Reglamente (EB) Nr. 999/2001. Ši išimtis netaikoma nurodytiems produktams, pagamintiems iš galvijų, gimusių, nuolat augintų ir paskerstų Argentinoje, Australijoje, Brazilijoje, Čilėje, Kosta Rikoje, Naujojoje Zelandijoje, Nikaragvoje, Panamoje, Paragvajuje ir Urugvajuje.“