ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 174

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. liepos 7d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1055/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo

1

 

*

2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1056/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo

5

 

 

2005 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1057/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

10

 

*

2005 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1058/2005, pradedantis konkursą dėl grąžinamosios išmokos už miežių eksportą į tam tikras trečiąsias šalis

12

 

*

2005 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1059/2005, pradedantis konkursą dėl grąžinamosios išmokos už kviečių eksportą į tam tikras trečiąsias šalis

15

 

*

2005 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1060/2005, atidarantis nuolatinį konkursą dėl Slovakijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

18

 

*

2005 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1061/2005, atidarantis nuolatinį konkursą dėl Lenkijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

24

 

*

2005 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1062/2005, atidarantis nuolatinį konkursą dėl Austrijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

30

 

*

2005 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1063/2005, atidarantis nuolatinį konkursą dėl Čekijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

36

 

*

2005 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1064/2005, atidarantis nuolatinį konkursą dėl Lietuvos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

42

 

*

2005 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1065/2005, atidarantis nuolatinį konkursą dėl Vokietijos intervencinės agentūros saugomų miežių eksporto

48

 

*

2005 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1066/2005, atidarantis nuolatinį konkursą dėl Vengrijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

54

 

*

2005 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1067/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 562/2000, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1254/1999 išsamias taikymo taisykles dėl galvijienos supirkimo

60

 

*

2005 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1068/2005, iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 824/2000, nustatantį intervencinių agentūrų vykdomo grūdų perėmimo procedūras ir analizės metodus grūdų kokybei nustatyti

65

 

 

2005 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1069/2005, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

69

 

 

2005 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1070/2005, dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

71

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005 m. liepos 4 d. Komisijos sprendimas, dėl triazamato neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB priedą ir leidimų augalų apsaugos produktams, kuriuose yra tos medžiagos, panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1960)  ( 1 )

72

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

7.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1055/2005

2005 m. birželio 27 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 99 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos centrinio banko nuomonę (1),

laikydamasi Sutarties 252 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Iš pradžių Stabilumo ir augimo paktą sudarė 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo (3), 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (4) ir 1997 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Tarybos rezoliucija dėl Stabilumo ir augimo pakto (5). Buvo įrodytas Stabilumo ir augimo pakto naudingumas įtvirtinant fiskalinę drausmę ir tokiu būdu padedant užtikrinti didelį makroekonominį stabilumą, esant žemai infliacijai ir mažoms palūkanų normoms, o tai būtina siekiant tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo.

(2)

2005 m. kovo 20 d. Taryba priėmė pranešimą „Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimo gerinimas“, kuriuo siekiama valdymo ir nacionalinės atsakomybės už fiskalinę sistemą gerinimo, sustiprinant ekonominius pagrindus ir prevencinių bei koreguojančių Pakto funkcijų veiksmingumą, valstybės finansų ilgalaikio tvarumo užtikrinimo, augimo skatinimo ir vengimo užkrauti pernelyg didelę naštą būsimoms kartoms. Europos Vadovų Taryba savo 2005 m. kovo 23 d. išvadose (6) patvirtino pranešimą. Jose buvo nurodyta, kad pranešimas atnaujina ir papildo Stabilumo ir augimo paktą, ir dabar yra neatsiejama jo dalis.

(3)

Pagal 2005 m. kovo 20 d. Ekonomikos ir finansų tarybos (Ecofin) pranešimą, kurį patvirtino 2005 m. pavasario Europos Vadovų Taryba, valstybės narės, Taryba ir Komisija dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą veiksmingai ir laiku įgyvendinti Sutartį bei Stabilumo ir augimo paktą esant tarpusavio paramai ir tarpusavio spaudimui, ir glaudžiai bei konstruktyviai bendradarbiauti atliekant ekonominę ir fiskalinę priežiūrą, siekiant užtikrinti Pakto taisyklių tikrumą bei veiksmingumą.

(4)

Siekiant visapusiškai pagerinti Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimą, būtina iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1466/97.

(5)

Stabilumo ir augimo pakte nustatyta valstybių narių prievolė laikytis vidutinės trukmės tikslo – siekti artimo subalansuotam arba perviršinio biudžeto būklės. Atsižvelgiant į Sąjungos ekonomikos ir biudžeto nevienalytiškumą, vidutinės trukmės biudžeto tikslas atskirose valstybėse narėse turėtų būti diferencijuojamas, kad būtų atsižvelgta į ekonomikos ir biudžeto būklės ir raidos bei fiskalinės rizikos valstybės finansų tvarumui skirtumus, ir būsimus demografinius pokyčius. Vidutinės trukmės biudžeto tikslas gali nukrypti nuo artimo subalansuotam arba perviršinio biudžeto atskirose valstybėse narėse. Todėl euro zonos ir VKM2 valstybėms narėms – pagal kiekvieną šalį – būtų nustatyta vidutinės trukmės biudžeto tikslų skalė, pritaikius juos kiekvienam ciklui bei atėmus vienkartines ir laikinas priemones.

(6)

Ciklo metu, ekonomikos pakilimo laikotarpiais stiprinant biudžetinę drausmę, turėtų būti pasiektas labiau simetriškas požiūris į fiskalinę politiką, siekiant išvengti prociklinės politikos ir laipsniškai pasiekti vidutinės trukmės biudžeto tikslą. Vidutinės trukmės biudžeto tikslo laikymasis turėtų leisti valstybėms narėms įveikti įprastus cikliškus svyravimus išlaikant mažesnį nei 3 % pamatinės BVP vertės valstybės biudžeto deficitą ir užtikrinti sparčią pažangą siekiant fiskalinio tvarumo. Atsižvelgiant į tai, šitai turėtų suteikti galimybių biudžeto pokyčiams, pirmiausia valstybės investicijų srityje.

(7)

Valstybės narės, kurios dar nepasiekė savo vidutinės trukmės biudžeto tikslo, turėtų imtis priemonių, kad per ciklą pasiektų šį tikslą. Euro zonos arba VKM2 valstybės narės, siekdamos savo vidutinės trukmės biudžeto tikslo, kasmet turėtų atlikti minimalų pertvarkymą, pritaikius jį kiekvienam ciklui bei atėmus vienkartines ir kitas laikinas priemones.

(8)

Siekiant sustiprinti augimą skatinančią Pakto esmę, apibrėžiant planuojamus pertvarkymus siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo šalims, kurios dar nepasiekė šio tikslo, ir leidžiant laikinai nukrypti nuo šio tikslo šalims, kurios jau jį pasiekė, reikėtų atsižvelgti į pagrindines struktūrines reformas, kurios turės tiesioginį ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, įskaitant didinančias augimo potencialą, ir tuo būdu turės įrodomos įtakos ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui. Siekiant netrukdyti struktūrinėms reformoms, kurios akivaizdžiai pagerina valstybės finansų ilgalaikį tvarumą, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas pensijų reformoms, kuriomis įvedama daugiapakopė sistema, apimanti ir privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio draudimo įmokų pakopą, kadangi šių reformų įgyvendinimo laikotarpiu trumpam pablogėja valstybės finansai.

(9)

Terminai, nustatyti Tarybos atliekamam stabilumo ir konvergencijos programų nagrinėjimui, turėtų būti pratęsti, kad tas programas galima būtų nuosekliai įvertinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 iš dalies keičiamas taip:

1)

Įterpiama ši antraštė ir straipsnis:

„1A DALIS

VIDUTINĖS TRUKMĖS BIUDŽETO TIKSLAI

2a straipsnis

Kiekvienoje valstybėje narėje biudžeto būklės vidutinės trukmės tikslas yra diferencijuotas. Šie kiekvienos šalies vidutinės trukmės biudžeto tikslai gali nukrypti nuo reikalaujamos artimo subalansuotam arba perviršinio biudžeto būklės. Juose numatoma saugumo riba laikantis 3 % BVP valstybės biudžeto deficito santykio; šie tikslai užtikrina sparčią pažangą siekiant tvarumo ir dėl to suteikia galimybių biudžeto pokyčiams, pirmiausia atsižvelgiant į valstybės investicijų poreikius.

Atsižvelgiant į šiuos veiksnius, eurą įvedusioms ir VKM2 valstybėms narėms – pagal kiekvieną šalį – nustatoma vidutinės trukmės biudžeto tikslų skalė, pritaikius juos kiekvienam ciklui bei atėmus vienkartines ir laikinas priemones, kuri svyruotų nuo – 1 % BVP iki subalansuoto arba perviršinio biudžeto.

Valstybės narės vidutinės trukmės biudžeto tikslas gali būti peržiūrimas įgyvendinant svarbią struktūrinę reformą ir bet kokiu atveju kas ketverius metus.“.

2)

3 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

vidutinės trukmės biudžeto tikslas ir šiam tikslui pasiekti reikalingi pertvarkymai valdžios sektoriaus biudžeto perviršio/deficito srityje bei planuojamas valdžios sektoriaus skolos santykis;“;

b)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

biudžetinių bei kitų ekonominės politikos priemonių, kurios taikomos ir (arba) siūlomos programos tikslų įgyvendinimui, išsamus ir kiekybinis įvertinimas, apimantis išsamią pagrindinių struktūrinių reformų, kurios turės tiesioginį ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, įskaitant didinančias augimo potencialą, ekonominės naudos analizę;“;

c)

pridedamas šis punktas:

„e)

jei taikytina, priežastys, dėl kurių nukrypstama nuo reikiamų pertvarkymų siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo.“.

3)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama šiomis pastraipomis:

„1.   Remdamasi Komisijos ir Sutarties 114 straipsniu įsteigto Komiteto pateiktais įvertinimais, Taryba, laikydamasi Sutarties 99 straipsnyje nustatytos daugiašalės priežiūros sistemos, išnagrinėja atitinkamos valstybės narės pateiktą vidutinės trukmės biudžeto tikslą, įvertina, ar ekonominės prielaidos, kuriomis grindžiama programa, yra realios, ar planuojami pertvarkymai siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo yra tinkami ir ar taikomos ir (arba) siūlomos priemonės planuojamų pertvarkymų įgyvendinimui yra pakankamos siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo ciklo metu.

Taryba, vertindama planuojamus pertvarkymus siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, išnagrinėja, ar atitinkama valstybė narė kasmet gerina, etalonu nustatant 0,5 % BVP, kiekvienam ciklui pritaikytą balansą, atėmus vienkartines ir laikinas priemones, kaip yra būtina norint pasiekti tos valstybės narės vidutinės trukmės biudžeto tikslą. Taryba atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo laikotarpiais jų pertvarkymo pastangos sustiprėja, kadangi nuosmukio laikotarpiais šios pastangos gali būti labiau ribotos.

Apibrėždama planuojamus pertvarkymus siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė šio tikslo, ir leidžiant laikinai nukrypti nuo šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma atitinkama deficito pamatinės vertės saugumo riba ir, kad programos įgyvendinimo laikotarpiu biudžeto būklė turėtų priartėti prie vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba atsižvelgia į pagrindinių struktūrinių reformų, kurios turės tiesioginį ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, įskaitant didinančias augimo potencialą, ir tuo būdu turės įrodomos įtakos ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui, įgyvendinimą.

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų reformoms, kuriomis įvedama daugiapakopė sistema, apimanti ir privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas įgyvendinančioms valstybėms narėms leidžiama nukrypti nuo planuojamų pertvarkymų siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo ar nuo paties tikslo, tokiu nukrypimu atspindint reformos grynąsias sąnaudas, kurios patiriamos įgyvendinant valstybės socialinio draudimo pensijų pakopą, su sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir išlaikoma atitinkama deficito pamatinės vertės saugumo riba.“;

b)

2 dalyje žodžiai „du mėnesius“ pakeičiami žodžiais „tris mėnesius“.

4)

7 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

vidutinės trukmės biudžeto tikslas ir šiam tikslui pasiekti reikalingi pertvarkymai valdžios sektoriaus biudžeto perviršio/deficito srityje bei planuojamas valdžios sektoriaus skolos santykis; vidutinės trukmės pinigų politikos tikslai; šių tikslų ryšys su kainų bei valiutų kursų stabilumu;“;

b)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

biudžetinių bei kitų ekonominės politikos priemonių, kurios taikomos ir (arba) siūlomos programos tikslų įgyvendinimui, išsamus ir kiekybinis įvertinimas, apimantis išsamią pagrindinių struktūrinių reformų, kurios turės tiesioginį ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, įskaitant didinančias augimo potencialą, ekonominės naudos analizę;“;

c)

pridedamas šis punktas:

„e)

jei taikytina, priežastys, dėl kurių nukrypstama nuo reikiamų pertvarkymų siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo.“.

5)

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Remdamasi Komisijos ir Sutarties 114 straipsniu įsteigto Komiteto pateiktais įvertinimais, Taryba, laikydamasi Sutarties 99 straipsnyje nustatytos daugiašalės priežiūros sistemos, išnagrinėja atitinkamos valstybės narės pateiktą vidutinės trukmės biudžeto tikslą, įvertina, ar ekonominės prielaidos, kuriomis grindžiama programa, yra realios, ar planuojami pertvarkymai siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo yra tinkami ir ar taikomos ir (arba) siūlomos priemonės yra pakankamos planuojamų pertvarkymų įgyvendinimui siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo ciklo metu.

Taryba, vertindama planuojamus pertvarkymus siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo laikotarpiais pertvarkymo pastangos sustiprėja, kadangi nuosmukio laikotarpiais šios pastangos gali būti labiau ribotos. VKM2 valstybių narių atžvilgiu Taryba išnagrinėja, ar atitinkama valstybė narė kasmet gerina, etalonu nustatant 0,5 % BVP, kiekvienam ciklui pritaikytą balansą, atėmus vienkartines ir laikinas priemones, kaip yra būtina norint pasiekti tos valstybės narės vidutinės trukmės biudžeto tikslą.

Apibrėždama planuojamus pertvarkymus siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė šio tikslo, ir leidžiant laikinai nukrypti nuo šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma atitinkama deficito pamatinės vertės saugumo riba ir, kad programos įgyvendinimo laikotarpiu biudžeto būklė turėtų priartėti prie vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba atsižvelgia į pagrindinių struktūrinių reformų, kurios turės tiesioginį ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, įskaitant didinančias augimo potencialą, ir tuo būdu turės įrodomos įtakos ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui, įgyvendinimą.

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas pensijų reformoms, kuriomis įvedama daugiapakopė sistema, apimanti ir privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas įgyvendinančioms valstybėms narėms leidžiama nukrypti nuo planuojamų pertvarkymų siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo ar nuo paties tikslo, tokiu nukrypimu atspindint reformos grynąsias sąnaudas, kurios patiriamos įgyvendinant valstybės socialinio draudimo pensijų pakopą, su sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir išlaikoma atitinkama deficito pamatinės vertės saugumo riba.“;

b)

2 dalyje žodžiai „du mėnesius“ pakeičiami žodžiais „tris mėnesius“.

6)

Visame reglamente nuorodos į Sutarties 103 ir 109c straipsnius pakeičiamos nuorodomis atitinkamai į 99 ir 114 straipsnius.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. birželio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-C. JUNCKER


(1)  OL L 144, 2005 6 14, p. 17.

(2)  2005 m. birželio 9 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2005 m. birželio 21 d. Tarybos bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2005 m. birželio 23 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 209, 1997 8 2, p. 1.

(4)  OL L 209, 1997 8 2, p. 6.

(5)  OL C 236, 1997 8 2, p. 1.

(6)  Žr. 2005 m. kovo 22–23 d. Europos Vadovų Tarybos išvadų 2 priedą.


7.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/5


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1056/2005

2005 m. birželio 27 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 104 straipsnio 14 dalies antrąją pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos centrinio banko nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Iš pradžių Stabilumo ir augimo paktą sudarė 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo (3), 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (4) ir 1997 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Tarybos rezoliucija dėl Stabilumo ir augimo pakto (5). Buvo įrodytas Stabilumo ir augimo pakto naudingumas įtvirtinant fiskalinę drausmę ir tokiu būdu padedant užtikrinti didelį makroekonominį stabilumą, esant žemai infliacijai ir mažoms palūkanų normoms, o tai būtina siekiant tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo.

(2)

2005 m. kovo 20 d. Taryba priėmė pranešimą „Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimo gerinimas“, kuriuo siekiama valdymo ir nacionalinės atsakomybės už fiskalinę sistemą gerinimo, sustiprinant ekonominius pagrindus ir prevencinių bei koreguojančių Pakto funkcijų veiksmingumą, valstybės finansų ilgalaikio tvarumo užtikrinimo, augimo skatinimo ir vengimo užkrauti pernelyg didelę naštą būsimoms kartoms. Europos Vadovų Taryba savo 2005 m. kovo 23 d. išvadose (6) patvirtino pranešimą. Jose buvo nurodyta, kad pranešimas atnaujina ir papildo Stabilumo ir augimo paktą, ir dabar yra neatsiejama jo dalis.

(3)

Pagal 2005 m. kovo 20 d. Ekonomikos ir finansų tarybos (Ecofin) pranešimą, kurį patvirtino 2005 m. pavasario Europos Vadovų Taryba, valstybės narės, Taryba ir Komisija dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą veiksmingai ir laiku įgyvendinti Sutartį bei Stabilumo ir augimo paktą esant tarpusavio paramai ir tarpusavio spaudimui, ir glaudžiai bei konstruktyviai bendradarbiauti atliekant ekonominę ir fiskalinę priežiūrą, siekiant užtikrinti Pakto taisyklių tikrumą bei veiksmingumą.

(4)

Siekiant visapusiškai pagerinti Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimą, būtina iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1467/97.

(5)

Taikant perviršinio deficito procedūrą vadovaujamasi principu, kad perviršinis deficitas turi būti kuo greičiau ištaisytas. Ši procedūra turėtų likti paprasta, skaidri ir teisinga.

(6)

Reikėtų patikslinti išimtinio pamatinės vertės perviršio, susidariusio dėl didelio ekonominio nuosmukio, sąvoką. Šiuo atveju turėtų būti deramai atsižvelgta į ekonominį nevienalytiškumą Europos Sąjungoje.

(7)

Komisija turėtų visuomet rengti pranešimą remdamasi Sutarties 104 straipsnio 3 dalimi. Savo pranešime ji turėtų išnagrinėti, ar taikomos 104 straipsnio 2 dalyje numatytos išimtys. Vidutinės trukmės ekonomikos būklės pokyčiai ir vidutinės trukmės biudžeto būklės pokyčiai turėtų būti tinkamai atspindėti pagal 104 straipsnio 3 dalį rengiamame Komisijos pranešime. Be to, pakankamas dėmesys turėtų būti skiriamas kitiems veiksniams, kurie, atitinkamos valstybės narės manymu, yra svarbūs siekiant visapusiškai kokybiniu požiūriu įvertinti pamatinės vertės perviršį.

(8)

Vertinant biudžetą pagal perviršinio deficito procedūrą, turėtų būti nuodugniai apsvarstytas perviršis, kuris yra artimas pamatinei vertei, atspindinčiai pensijų reformų, įvedančių daugiapakopę sistemą, apimančią ir privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio draudimo įmokų pakopą, įgyvendinimą, kadangi įgyvendinant tas reformas trumpam pablogėja biudžeto būklė, ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui tuo tarpu akivaizdžiai pagerėjant. Visų pirma pagal Sutarties 104 straipsnio 12 dalį vertindamos, ar perviršinis deficitas buvo ištaisytas, Komisija ir Taryba turėtų įvertinti PDP duomenų apie deficitą pokyčius, tuo pačiu atsižvelgdamos į reformos grynąsias sąnaudas, kurias patiria valstybinio socialinio draudimo pensijų pakopa.

(9)

Procesiniai terminai Tarybai priimti sprendimus perviršinio deficito procedūroje turėtų būti pratęsti, kad atitinkama valstybė narė galėtų geriau suderinti veiksmus laikydamasi nacionalinės biudžeto sudarymo procedūros ir sukurti nuoseklesnį priemonių paketą. Visų pirma Tarybai turėtų būti nustatytas, paprastai keturių mėnesių nuo ataskaitų pateikimo datų, nurodytų 1993 m. lapkričio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 3605/93 dėl prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo (7) 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse, terminas nuspręsti, ar yra susidaręs perviršinis deficitas, pagal Sutarties 104 straipsnio 6 dalį. Tai leistų atkreipti dėmesį į tuos atvejus, kai Komisija (Eurostatas) netrukus po Reglamente (EB) Nr. 3605/93 nurodytų ataskaitų pateikimo datų nepatvirtina biudžeto statistinių duomenų.

(10)

Siekiant užtikrinti, kad perviršiniai deficitai būtų skubiai ištaisyti, svarbu, kad valstybės narės, kuriose yra susidaręs perviršinis deficitas, imtųsi veiksmingų priemonių ir užtikrintų minimalų metinį kiekvienam ciklui pritaikyto balanso fiskalinį pagerėjimą, atėmus vienkartines ir laikinąsias priemones. Šalys, kuriose yra perviršinis deficitas, turės pasiekti kiekvienam ciklui pritaikytų, atėmus vienkartines ir laikinąsias priemones, metinių fiskalinių pastangų minimalų etaloną.

(11)

Maksimalus terminas, per kurį valstybės narės turi imtis veiksmingų žingsnių ir priemonių, turėtų būti pratęstas, kad valstybės narės galėtų geriau suderinti veiksmus laikantis nacionalinės biudžeto sudarymo procedūros ir sukurti konkretesnį priemonių paketą.

(12)

Jei atitinkama valstybė narė, laikydamasi pagal Sutarties 104 straipsnio 7 dalį pateiktos rekomendacijos arba pagal 104 straipsnio 9 dalį pareikšto įspėjimo, ėmėsi veiksmingų priemonių ir dėl netikėtų neigiamų ekonominių įvykių, turinčių didelį nepalankų poveikį valstybės finansams, negalėjo ištaisyti perviršinio deficito per Tarybos nustatytą laikotarpį, Tarybai turėtų būti suteikta galimybė pateikti patikslintą rekomendaciją pagal 104 straipsnio 7 dalį ar patikslintą įspėjimą – pagal 104 straipsnio 9 dalį.

(13)

Dabartinis bendras maksimalus 10 mėnesių laikotarpis nuo ataskaitų pateikimo datų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 3605/93 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse, iki sprendimo taikyti poveikio priemones priėmimo, neatitiktų pakeistų terminų kiekvienu procedūros etapu ir galimybės pateikti patikslintas rekomendacijas pagal Sutarties 104 straipsnio 7 dalį ar patikslintus įspėjimus pagal 104 straipsnio 9 dalį. Todėl bendrą maksimalų laikotarpį reikėtų patikslinti pagal minėtus pakeitimus.

(14)

Taip pat, siekiant atspindėti tuos pakeitimus, reikėtų pakeisti perviršinio deficito procedūros įgyvendinimui Jungtinės Karalystės atveju taikytinas nuostatas, išdėstytas Reglamento (EB) Nr. 1467/97 priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos šiomis dalimis:

„2.   Komisija ir Taryba, vertindamos ir spręsdamos dėl perviršinio deficito susidarymo pagal Sutarties 104 straipsnio 3–6 dalis, pamatinės vertės perviršį, susidariusį dėl didelio ekonominio nuosmukio, gali laikyti išimtiniu, kaip numatyta 104 straipsnio 2 dalies a punkto antroje įtraukoje, jeigu pamatinės vertės perviršis susidaro dėl neigiamo metinio BVP augimo rodiklio arba dėl susikaupusio produkcijos sumažėjimo užsitęsusiu labai lėto metinio BVP augimo, palyginti su augimo potencialu, laikotarpiu.

3.   Rengdama pranešimą pagal Sutarties 104 straipsnio 3 dalį, Komisija atsižvelgia į visus svarbius veiksnius, kaip nurodyta tame straipsnyje. Vidutinės trukmės ekonomikos būklės pokyčiai (ypač augimo potencialas, vyraujančios ciklinės sąlygos, politikos pagal Lisabonos darbotvarkę ir politikos, skatinančios mokslinius tyrimus ir plėtrą bei inovacijas, įgyvendinimas) ir vidutinės trukmės biudžeto būklės pokyčiai (ypač fiskalinio konsolidavimo pastangos pakilimo laikotarpiais, skolos tvarumas, valstybės investicijos ir bendra valstybės finansų kokybė) turi būti tinkamai atspindėti Komisijos pranešime. Be to, Komisija skiria pakankamą dėmesį kitiems veiksniams, kurie, atitinkamos valstybės narės manymu, yra svarbūs siekiant visapusiškai kokybiniu požiūriu įvertinti pamatinės vertės perviršį ir kuriuos valstybė narė nurodė Komisijai ir Tarybai. Todėl ypatingas dėmesys skiriamas biudžetinėms pastangoms didinti arba išlaikyti aukšto lygio finansinius įnašus tarptautiniam solidarumui skatinti ir Europos politikos tikslams pasiekti, visų pirma Europos suvienijimui, jei tai turės neigiamos įtakos augimui ir valstybės narės fiskalinei naštai. Suderintas bendras vertinimas apima visus šiuos veiksnius.

4.   Jeigu visapusiškai laikomasi dvigubos svarbiausio principo sąlygos – kad prieš atsižvelgiant į 3 dalyje minėtus svarbius veiksnius, valdžios sektoriaus biudžeto deficitas išlieka artimas pamatinei vertei ir pamatinės vertės perviršis yra laikinas, tai į šiuos veiksnius taip pat atsižvelgiama priimant sprendimą dėl perviršinio deficito susidarymo, numatytą Sutarties 104 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse. Tarybos rengiamas suderintas bendras vertinimas apima visus šiuos veiksnius.

5.   Komisija ir Taryba visuose biudžeto vertinimuose pagal perviršinio deficito procedūrą tinkamai atsižvelgia į pensijų reformų įgyvendinimą įvedant daugiapakopę sistemą, apimančią privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio draudimo įmokų pakopą.

6.   Jeigu Taryba, remdamasi Sutarties 104 straipsnio 6 dalimi, nusprendė, kad valstybėje narėje yra susidaręs perviršinis deficitas, tolesniuose procedūros etapuose pagal 104 straipsnį, įskaitant kaip nurodyta šio reglamento 3 straipsnio 5 dalyje ir 5 straipsnio 2 dalyje, Komisija ir Taryba taip pat atsižvelgia į 3 dalyje nurodytus svarbius veiksnius. Tačiau į minėtus svarbius veiksnius neatsižvelgiama Tarybai pagal Sutarties 104 straipsnio 12 dalį sprendžiant dėl kai kurių ar visų jos sprendimų pagal 104 straipsnio 6–9 ir 11 dalis panaikinimo.

7.   Tuo atveju, kai valstybėse narėse deficitas viršija pamatinę vertę, tačiau išlieka artimas jai, ir šis perviršis atspindi pensijų sistemos reformų, kuriomis įvedama daugiapakopė pensijų kaupimo sistema, apimanti ir privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio draudimo įmokų pakopą, įgyvendinimą, Komisija ir Taryba, vertindamos PDP duomenų apie deficitą pokyčius, taip pat atsižvelgia į reformos sąnaudas, kurias patiria valstybinio socialinio draudimo pensijų pakopa. Šiuo tikslu atsižvelgiama į grynąsias reformos sąnaudas linijiniu mažėjančiu pagrindu penkerių metų pereinamuoju laikotarpiu. Į šias grynąsias sąnaudas atsižvelgiama ir Tarybai pagal Sutarties 104 straipsnio 12 dalį sprendžiant dėl kai kurių ar visų jos sprendimų pagal 104 straipsnio 6–9 ir 11 dalis panaikinimo, jei deficitas smarkiai ir nuolat mažėdamas pasiekė lygį, artimą pamatinei vertei.“.

2)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Taryba paprastai per keturis mėnesius nuo ataskaitų pateikimo datų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 3605/93 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse, pagal Sutarties 104 straipsnio 6 dalį nusprendžia, ar yra susidaręs perviršinis deficitas. Jeigu Taryba nusprendžia, kad perviršinis deficitas yra susidaręs, ji kartu pateikia rekomendacijas atitinkamai valstybei narei, kaip numatyta Sutarties 104 straipsnio 7 dalyje.“;

b)

4 dalis pakeičiama šiomis dalimis:

„4.   Pagal Sutarties 104 straipsnio 7 dalį pateiktoje Tarybos rekomendacijoje nustatomas ne ilgesnis kaip šešių mėnesių laikotarpis, per kurį atitinkama valstybė narė turi imtis veiksmingų priemonių. Tarybos rekomendacijoje taip pat nurodomas terminas, per kurį reikia ištaisyti perviršinį deficitą, o ištaisymas turėtų būti užbaigtas per metus nuo tokio deficito nustatymo, nebent atsirastų ypatingų aplinkybių. Rekomendacijoje Taryba nurodo, kad, siekiant ištaisyti perviršinį deficitą per rekomendacijoje nustatytą terminą, valstybė narė turi pasiekti minimalų metinį kiekvienam ciklui pritaikyto balanso pagerėjimą, kurio etalonas būtų ne mažiau kaip 0,5 % BVP, atėmus vienkartines ir laikinąsias priemones.

5.   Jei vadovaujantis pagal Sutarties 104 straipsnio 7 dalį pateikta rekomendacija buvo imtasi veiksmingų priemonių, o priėmus tą rekomendaciją kyla netikėtų neigiamų ekonominių įvykių, turinčių didelį nepalankų poveikį valstybės finansams, Taryba, remdamasi Komisijos rekomendacija, gali nuspręsti pagal 104 straipsnio 7 dalį priimti patikslintą rekomendaciją. Šioje patikslintoje rekomendacijoje, atsižvelgiant į šio reglamento 2 straipsnio 3 dalyje nurodytus svarbius veiksnius, perviršinio deficito ištaisymo terminas gali būti pratęstas dar vieneriems metams. Taryba įvertina, ar yra netikėtų neigiamų ekonominių įvykių, turinčių didelį nepalankų poveikį valstybės finansams, remdamasi savo rekomendacijoje pateiktomis ekonominėmis prognozėmis.“.

3)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

1.   Visi Tarybos sprendimai įspėti atitinkamą dalyvaujančią valstybę narę, kad ji imtųsi priemonių deficitui sumažinti pagal Sutarties 104 straipsnio 9 dalį, priimami per du mėnesius nuo tos dienos, kai Taryba nusprendžia, kad nebuvo imtasi jokių veiksmingų priemonių pagal 104 straipsnio 8 dalį. Įspėjime Taryba nurodo, kad, siekiant ištaisyti perviršinį deficitą per įspėjime nustatytą terminą, valstybė narė turi pasiekti minimalų metinį kiekvienam ciklui pritaikyto balanso pagerėjimą, kurio etalonas būtų ne mažiau kaip 0,5 % BVP, atėmus vienkartines ir laikinąsias priemones.

2.   Jei vadovaujantis pagal Sutarties 104 straipsnio 9 dalį pateiktu įspėjimu buvo imtasi veiksmingų priemonių, o priėmus tą įspėjimą kyla netikėtų neigiamų ekonominių įvykių, turinčių didelį nepalankų poveikį valstybės finansams, Taryba, remdamasi Komisijos rekomendacija, gali nuspręsti pagal Sutarties 104 straipsnio 9 dalį priimti patikslintą įspėjimą. Šiame patikslintame įspėjime, atsižvelgiant į šio reglamento 2 straipsnio 3 dalyje nurodytus svarbius veiksnius, perviršinio deficito ištaisymo terminas gali būti pratęstas dar vieneriems metams. Taryba įvertina, ar yra netikėtų neigiamų ekonominių įvykių, turinčių didelį nepalankų poveikį valstybės finansams, remdamasi savo įspėjime pateiktomis ekonominėmis prognozėmis.“

4)

6 straipsnio antrame sakinyje žodžiai „du mėnesius“ pakeičiami žodžiais „keturis mėnesius“.

5)

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Jeigu dalyvaujanti valstybė narė nesilaiko pagal Sutarties 104 straipsnio 7 ir 9 dalis Tarybos priimtų sprendimų, Taryba paprastai per šešiolika mėnesių nuo Reglamento (EB) Nr. 3605/93 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų ataskaitų pateikimo datų nusprendžia taikyti poveikio priemones pagal 104 straipsnio 11 dalį. Tuo atveju, jei taikoma šio reglamento 3 straipsnio 5 dalis ar 5 straipsnio 2 dalis, šešiolikos mėnesių terminas atitinkamai pakeičiamas. Pagreitinta procedūra naudojama tuo atveju, kai Taryba nusprendžia, kad sąmoningai numatytas deficitas yra perviršinis.“.

6)

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Perviršinio deficito procedūros sustabdymo laikotarpis neįtraukiamas nei į šio reglamento 6 straipsnyje nurodytą laikotarpį, nei į 7 straipsnyje nurodytą laikotarpį.“;

b)

pridedama ši dalis:

„3.   Pasibaigus šio reglamento 3 straipsnio 4 dalies pirmajame sakinyje nurodytam laikotarpiui ir pasibaigus šio reglamento 6 straipsnio antrajame sakinyje nurodytam laikotarpiui, Komisija informuoja Tarybą, ar, jos nuomone, priemonių, kurių buvo imtasi, pakanka siekiant užtikrinti atitinkamą pažangą ištaisant perviršinį deficitą per Tarybos nustatytą laikotarpį, su sąlyga, kad jos yra visiškai įgyvendintos ir ekonomikos vystymasis atitinka prognozes. Komisijos pareiškimas skelbiamas viešai.“.

7)

Visame reglamente nuorodos į Sutarties 104c, 109e, 109f ir 201 straipsnius pakeičiamos nuorodomis atitinkamai į 104, 116, 117 ir 269 straipsnius. Nuoroda į Europos Sąjungos sutarties D straipsnį pakeičiama nuoroda į 4 straipsnį.

8)

Reglamento (EB) Nr. 1467/97 priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. birželio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-C. JUNCKER


(1)  OL C 144, 2005 6 14, p. 16.

(2)  2005 m. birželio 9 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 209, 1997 8 2, p. 1.

(4)  OL L 209, 1997 8 2, p. 6.

(5)  OL C 236, 1997 8 2, p. 1.

(6)  Žr. 2005 m. kovo 22–23 d. Europos Vadovų Tarybos išvadų 2 priedą.

(7)  OL L 332, 1993 12 31, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 351/2002 (OL L 55, 2002 2 26, p. 23).


PRIEDAS

„PRIEDAS

JUNGTINEI KARALYSTEI NUSTATYTAS LAIKOTARPIS

1.

Siekdama visoms valstybėms narėms užtikrinti vienodas sąlygas, Taryba, priimdama sprendimus pagal šio reglamento 2, 3 ir 4 skirsnius, atsižvelgia į tai, kad Jungtinės Karalystės biudžetiniai metai skiriasi nuo įprastinių biudžetinių metų, siekiant, kad sprendimai dėl Jungtinės Karalystės būtų priimami tokiu jos biudžetinių metų laiko momentu, kuris atitiktų kitų valstybių narių atžvilgiu priimtų arba būsimų sprendimų atitinkamus laikotarpius.

2.

Nuostatos, kurios įrašytos toliau pateiktos lentelės I skiltyje, pakeičiamos II skiltyje nurodytomis nuostatomis.

I skiltis

II skiltis

„paprastai per keturis mėnesius nuo ataskaitų pateikimo datų, kurios nurodytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 3605/93 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse“

(3 straipsnio 3 dalis)

„paprastai per šešis mėnesius pasibaigus biudžetiniams metams, per kuriuos buvo susidaręs deficitas“

„per metus nuo tokio deficito nustatymo“

(3 straipsnio 4 dalis)

„per biudžetinius metus nuo tokio deficito nustatymo“

„paprastai per šešiolika mėnesių po Reglamento (EB) Nr. 3605/93 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų ataskaitų pateikimo datų“

(7 straipsnis)

„paprastai per aštuoniolika mėnesių pasibaigus biudžetiniams metams, per kuriuos buvo susidaręs deficitas“

„praėjusių metų“

(12 straipsnio 1 dalis)

„praėjusių biudžetinių metų““


7.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1057/2005

2005 m. liepos 6 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. liepos 6 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

65,5

096

42,0

999

53,8

0707 00 05

052

78,9

999

78,9

0709 90 70

052

75,5

999

75,5

0805 50 10

382

71,1

388

60,2

528

61,5

999

64,3

0808 10 80

388

85,7

400

90,7

404

94,3

508

68,9

512

74,9

528

66,7

720

66,9

804

91,0

999

79,9

0808 20 50

388

86,1

512

47,1

528

70,0

800

46,1

999

62,3

0809 10 00

052

186,8

999

186,8

0809 20 95

052

290,1

400

316,1

999

303,1

0809 40 05

624

113,7

999

113,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


7.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1058/2005

2005 m. liepos 6 d.

pradedantis konkursą dėl grąžinamosios išmokos už miežių eksportą į tam tikras trečiąsias šalis

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Atsižvelgiant į esamą grūdų rinkų padėtį, reikėtų pradėti konkursą dėl grąžinamosios išmokos už miežių eksportą pagal 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95, nustatančio kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2) 4 straipsnį.

(2)

Konkurso dėl grąžinamosios išmokos už eksportą nustatymą tvarkos taikymo taisyklės buvo nustatytos Reglamente (EB) Nr. 1501/95. Vienas iš konkurso įsipareigojimų yra prievolė pateikti prašymą eksporto licencijai gauti ir užstatą. Reikėtų nustatyti to užstato dydį.

(3)

Reikėtų patikslinti su šiuo konkursu susijusių išduodamų licencijų galiojimo trukmę. Ta galiojimo trukmė turi atitikti pasaulinės rinkos poreikius 2005–2006 prekybos metams.

(4)

Siekiant sulyginti visų suinteresuotų šalių galimybes, būtina numatyti, kad išduotų licencijų galiojimo laikas būtų vienodas.

(5)

Tam, kad konkursas dėl eksporto vyktų sklandžiai, reikėtų numatyti mažiausią kiekį, pranešimų apie kompetentingoms įstaigoms pateiktų pasiūlymų terminą ir formą.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pradedamas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už eksportą pagal Reglamento (EB) Nr. 1501/95 4 straipsnį.

2.   Konkursas vyksta dėl miežių eksporto į Alžyrą, Saudo Arabiją, Bahreiną, Egiptą, Jungtinius Arabų Emyratus, Iraną, Iraką, Izraelį, Jordaniją, Kuveitą, Libaną, Libiją, Maroką, Mauritaniją, Omaną, Katarą, Siriją, Tunisą ir Jemeną.

3.   Konkursas vyksta iki 2006 m. birželio 22 d. Konkurso laikotarpiu vyksta kassavaitiniai konkursai, kurių kiekiai ir pasiūlymų pateikimo terminai nurodomi pranešime apie kvietimą dalyvauti konkurse.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1501/95 4 straipsnio 4 dalies, pirmojo konkurso turo pasiūlymų pateikimo galutinis terminas yra 2005 m. liepos 14 d.

2 straipsnis

Pasiūlymas galioja, kai jame nurodomas ne mažesnis kaip 1 000 tonų kiekis.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1501/95 5 straipsnio 3 dalies a punkte numatytas užstatas yra 12 EUR už toną.

4 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (3) 23 straipsnio 1 dalies, nustatant eksporto licencijų, išduotų pagal Reglamento (EB) Nr. 1501/95 8 straipsnio 1 dalį, galiojimo trukmę, laikoma, kad jos yra išduotos pasiūlymo pateikimo dieną.

2.   Eksporto licencijos, išduotos šiame reglamente numatyto konkurso tvarka, galioja keturis mėnesius nuo jų išdavimo dienos, kaip apibrėžta 1 dalyje, skaičiuojant nuo mėnesio, kurį vyko tas konkurso turas, pabaigos.

5 straipsnis

Naudodamos pridedamą formą, valstybės narės elektroniniu būdu praneša Komisijai apie pateiktus pasiūlymus ne vėliau kaip per pusantros valandos nuo kassavaitinio pasiūlymų pateikimo termino, nurodyto pranešime apie kvietimą dalyvauti konkurse, pabaigos.

Jei pasiūlymų negauta, valstybės narės apie tai praneša Komisijai per tokį patį laiką, koks nurodytas pirmoje dalyje.

Pasiūlymų pateikimo terminai nurodomi Belgijos laiku.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).

(3)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1741/2004 (OL L 311, 2004 10 8, p. 17).


PRIEDAS

Formuliaras (1)

Konkursas dėl grąžinamosios išmokos už miežių eksportą į tam tikras trečiąsias šalis

(Reglamentas (EB) Nr. 1058/2005)

(Galutinis pasiūlymų pateikimo terminas)

1

2

3

Pareiškėjo eilės numeris

Kiekis tonomis

Eksporto grąžinamosios išmokos dydis eurais už toną

1

 

 

2

 

 

3

 

 

ir t. t.

 

 


(1)  Siųsti DG AGRI (D/2).


7.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1059/2005

2005 m. liepos 6 d.

pradedantis konkursą dėl grąžinamosios išmokos už kviečių eksportą į tam tikras trečiąsias šalis

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Atsižvelgiant į esamą grūdų rinkų padėtį, reikėtų pradėti konkursą dėl grąžinamosios išmokos už kviečių eksportą pagal 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95, nustatančio kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2) 4 straipsnį.

(2)

Konkurso dėl grąžinamosios išmokos už eksportą nustatymą tvarkos taikymo taisyklės buvo nustatytos Reglamente (EB) Nr. 1501/95. Vienas iš konkurso įsipareigojimų yra prievolė pateikti prašymą eksporto licencijai gauti ir užstatą. Reikėtų nustatyti to užstato dydį.

(3)

Reikėtų patikslinti su šiuo konkursu susijusių išduodamų licencijų galiojimo trukmę. Ta galiojimo trukmė turi atitikti pasaulinės rinkos poreikius 2005–2006 prekybos metams.

(4)

Siekiant sulyginti visų suinteresuotų šalių galimybes, būtina numatyti, kad išduotų licencijų galiojimo laikas būtų vienodas.

(5)

Siekiant išvengti reimportavimo, kompensacijos turi būti skiriamos tik eksportui į tam tikras trečiąsias šalis.

(6)

Tam, kad konkursas dėl eksporto vyktų sklandžiai, reikėtų numatyti mažiausią kiekį, pranešimų apie kompetentingoms įstaigoms pateiktų pasiūlymų terminą ir formą.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pradedamas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už eksportą pagal Reglamento (EB) Nr. 1501/95 4 straipsnį.

2.   Konkursas vyksta dėl kviečių eksporto į visas paskirties vietas, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (3), Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną, Rumuniją ir Šveicariją.

3.   Konkursas vyksta iki 2006 m. birželio 22 d. Konkurso laikotarpiu vyksta kassavaitiniai konkursai, kurių kiekiai ir pasiūlymų pateikimo terminai nurodomi pranešime apie kvietimą dalyvauti konkurse.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1501/95 4 straipsnio 4 dalies, pirmojo konkurso turo pasiūlymų pateikimo galutinis terminas yra 2005 m. liepos 14 d.

2 straipsnis

Pasiūlymas galioja, kai jame nurodomas ne mažesnis kaip 1 000 tonų kiekis.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1501/95 5 straipsnio 3 dalies a punkte numatytas užstatas yra 12 EUR už toną.

4 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (4) 23 straipsnio 1 dalies, nustatant eksporto licencijų, išduotų pagal Reglamento (EB) Nr. 1501/95 8 straipsnio 1 dalį, galiojimo trukmę, laikoma, kad jos yra išduotos pasiūlymo pateikimo dieną.

2.   Eksporto licencijos, išduotos šiame reglamente numatyto konkurso tvarka, galioja keturis mėnesius nuo jų išdavimo dienos, kaip apibrėžta 1 dalyje, skaičiuojant nuo mėnesio, kurį vyko tas konkurso turas, pabaigos.

5 straipsnis

Naudodamos pridedamą formą, valstybės narės elektroniniu būdu praneša Komisijai apie pateiktus pasiūlymus ne vėliau kaip per pusantros valandos nuo kassavaitinio pasiūlymų pateikimo termino, nurodyto pranešime apie kvietimą dalyvauti konkurse, pabaigos.

Jei pasiūlymų negauta, valstybės narės apie tai praneša Komisijai per tokį patį laiką, koks nurodytas pirmoje dalyje.

Pasiūlymų pateikimo terminai nurodomi Belgijos laiku.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).

(3)  Taip pat ir Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1244.

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1741/2004 (OL L 311, 2004 10 8, p. 17).


PRIEDAS

Formuliaras (1)

Konkursas dėl grąžinamosios išmokos už kviečių eksportą į tam tikras trečiąsias šalis

(Reglamentas (EB) Nr. 1059/2005)

(Galutinis pasiūlymų pateikimo terminas)

1

2

3

Pareiškėjo eilės numeris

Kiekis tonomis

Eksporto grąžinamosios išmokos dydis EUR už toną

1

 

 

2

 

 

3

 

 

ir t. t.

 

 


(1)  Siųsti DG Agriculture (D/2).


7.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1060/2005

2005 m. liepos 6 d.

atidarantis nuolatinį konkursą dėl Slovakijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93 (2), nustatyta intervencinių agentūrų saugomų grūdų pardavimo tvarka ir sąlygos.

(2)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3002/92 (3) nustatytos bendrosios išsamios intervencinių produktų naudojimo ir paskirties tikrinimo taisyklės.

(3)

Esant dabartinei rinkos situacijai, reikėtų atidaryti nuolatinį konkursą dėl Slovakijos intervencinės agentūros saugomų 30 000 tonų paprastųjų kviečių eksporto.

(4)

Siekiant užtikrinti operacijų teisėtumą ir jų kontrolę, reikia nustatyti konkrečias taisykles. Šiam tikslui reikėtų nustatyti užstatų sistemą, kuri užtikrintų siekiamų tikslų įgyvendinimą ir kartu leistų operatoriams išvengti pernelyg didelių konkurso išlaidų. Todėl reikėtų leisti nukrypti nuo kai kurių normų, visų pirma Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 nuostatų.

(5)

Siekiant išvengti reimportavimo, pagal šiuo reglamentu atidarytą konkursą turi būti eksportuojama tik į tam tikras trečiąsias šalis.

(6)

Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 2a dalis numato galimybę konkurso laimėtojui kompensuoti mažiausias transporto išlaidas, pervežant iš saugojimo vietos iki jų pakrovimo vietos, bet tik iki tam tikros ribos; atsižvelgiant į Slovakijos geografinę padėtį, ši sąlyga turėtų būti taikoma.

(7)

Siekiant modernizuoti vadybos sistemą, reikėtų numatyti Komisijos prašomos informacijos perdavimą elektroniniu būdu.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nepažeisdama šio reglamento nuostatų, Slovakijos intervencinė agentūra pradeda jos saugomų paprastųjų kviečių nuolatinį eksporto konkursą pagal Reglamente (EEB) Nr. 2131/93 nustatytas taisykles.

2 straipsnis

Konkursas vyksta dėl maksimalaus 30 000 tonų kiekio paprastųjų kviečių, eksportuotinų į trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (4) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną, Rumuniją ir Šveicariją.

3 straipsnis

1.   Eksportui, vykdomam remiantis šio reglamento nuostatomis, nesuteikiama jokia grąžinamoji išmoka ir netaikomas nei eksporto mokestis, nei mėnesinis padidėjimas.

2.   Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 8 straipsnio 2 dalis netaikoma.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 16 straipsnio trečiosios pastraipos nuostatų, pasiūlyme nurodyta kaina yra kaina, mokėtina už pirkimą eksportui, išskyrus bet kokį mėnesinį padidinimą.

4.   Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 2a dalį, konkurso laimėtojui iki tam tikros, konkurso pasiūlyme nustatytos, ribos kompensuojamos mažiausios transporto išlaidos, pervežant iš saugojimo vietos iki jų pakrovimo vietos.

4 straipsnis

1.   Eksporto licencijos galioja iki ketvirto mėnesio, skaičiuojant nuo licencijos išdavimo mėnesio, pabaigos tokia prasme, kaip vartojama Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 9 straipsnyje.

2.   Pasiūlymai šiuo reglamentu atidarytam konkursui neturi būti pateikiami su paraiškomis eksporto licencijoms gauti, pateiktomis remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (5) 49 straipsnio nuostatomis.

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 1 dalies nuostatų, pasiūlymų pateikimo pirmajam daliniam konkursui terminas baigiasi 2005 m. liepos 14 d. 9 valandą (Briuselio laiku).

Pasiūlymų pateikimo vėlesniems daliniams konkursams terminas baigiasi kiekvieną ketvirtadienį 9 valandą (Briuselio laiku), išskyrus 2005 m. liepos 21 d., 2005 m. rugpjūčio 4 d., 2005 m. rugpjūčio 18 d., 2005 m. rugsėjo 1 d., 2005 m. lapkričio 3 d., 2005 m. gruodžio 29 d., 2006 m. balandžio 13 d. ir 2006 m. gegužės 25 d., savaitėmis, kai konkursai nebus skelbiami.

Pasiūlymų pateikimo paskutiniam daliniam konkursui galutinis terminas yra 2006 m. birželio 22 d. 9 valanda (Briuselio laiku).

2.   Pasiūlymai turi būti pateikiami Slovakijos intervencinei agentūrai šiuo adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel. 421-2-58243271

Faksas 421-2-58243362.

6 straipsnis

Intervencinė agentūra, sandėlininkas ir konkurso dalyvis, jo reikalavimu, bendru susitarimu arba iki išvežant prekes iš konkurso dalyvio pasirinkto sandėlio, arba išvežimo metu, paima skirtingus ėminius, imdami po vieną ėminį iš ne mažesnio kaip 500 tonų kiekio ir atlieka jų tyrimą. Intervencinę agentūrą gali atstovauti įgaliotinis tuo atveju, kai jis nėra sandėlininkas.

Skirtingi ėminiai imami ir ištiriami per septynias darbo dienas nuo konkurso dalyvio prašymo dienos arba per tris darbo dienas tuo atveju, kai ėminiai imami išgabenant prekes iš sandėlio.

Ginčo atveju tyrimo rezultatai elektroniniu būdu perduodami Komisijai.

7 straipsnis

1.   Konkurso laimėtojas privalo perimti partiją tokią, kokia ji yra, jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra:

a)

aukštesnė už tą, kuri buvo paskelbta pranešime apie konkursą;

b)

aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, tačiau jos svyravimų ribos nėra didesnės negu:

1 kilogramas hektolitrui specifinės masės, kuri neturi būti mažesnė negu 75 kilogramai hektolitrui,

vienas procentinis punktas drėgnumo,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 824/2000 (6) priedo atitinkamai B.2 ir B.4 punktuose,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 824/2000 priedo B.5 punkte, tačiau nekeičiant leistinos kenksmingų sėklų ir skalsės procentinės dalies.

2.   Jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, ir jos svyravimų ribos yra didesnės už tas, kurios aprašytos 1 dalies b punkte, konkurso laimėtojas gali:

a)

arba priimti partiją tokią, kokia ji yra,

b)

arba atsisakyti paimti minėtąją partiją.

1 dalies b punkte aprašytu atveju konkurso laimėtojas yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą I priede nurodyta forma.

3.   Jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra žemesnė už intervencijai reikalaujamas minimalias charakteristikas, konkurso laimėtojas negali išvežti minėtosios partijos. Jis atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą I priede nurodyta forma.

8 straipsnis

Konkurso laimėtojas 7 straipsnio 2 dalies b punkto 1 įtraukoje ir 3 dalyje numatytais atvejais gali reikalauti intervencinės agentūros be papildomų išlaidų jam skirti kitą paprastųjų kviečių partiją, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta. Tokiu atveju, užstatas negrąžinamas. Partija turi būti pakeista ne vėliau kaip per tris dienas po to, kai gaunamas konkurso laimėtojo prašymas. Konkurso laimėtojas apie tai nedelsiant informuoja Komisiją I priede nurodyta forma.

Jei pasibaigus maksimaliam mėnesio laikotarpiui nuo pirmojo prašymo pakeisti partiją pateikimo dienos konkurso laimėtojas per kelis iš eilės pakeitimus negavo pakeičiamosios partijos, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta, jis yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, ir jam grąžinamas visas užstatas, apie tai nedelsiant pranešus Komisijai ir intervencinei agentūrai I priede nurodyta forma.

9 straipsnis

1.   Tuo atveju, jei paprastieji kviečiai buvo išvežti iki 6 straipsnyje minėtų tyrimų rezultatų paskelbimo, visą riziką prisiima konkurso laimėtojas nuo to momento, kai jis išveža prekių partiją. Tačiau jei konkurso laimėtojas turi teisę apskųsti sandėlininką, jis gali ja pasinaudoti.

2.   Ėminių, minėtų 6 straipsnyje, ėmimo ir tyrimų išlaidas, išskyrus atvejį, minėtą 7 straipsnio 3 dalyje, padengia Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas (EŽŪOGF), bet ne daugiau kaip vieno kiekvienos 500 t dalies tyrimo išlaidas, išskyrus perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių išlaidas. Perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių ir prašomų papildomų kitų tyrimų, kurių gali paprašyti konkurso laimėtojas, išlaidas padengia pats konkurso laimėtojas.

10 straipsnis

Nukrypstant nuo Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3002/92 12 straipsnio nuostatų, dokumentuose, susijusiuose su laikantis šio reglamento nuostatų vykdomu paprastųjų kviečių pardavimu, ir ypač eksporto licencijoje, prekių išvežimo rašte, numatytame Reglamento (EEB) Nr. 3002/92 3 straipsnio 1 dalies b punkte, eksporto deklaracijoje ir kitais atvejais T5 dokumento kontrolinėje kopijoje turi būti vienas iš II priede nurodytų įrašų.

11 straipsnis

1.   Užstatas, sumokėtas taikant Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 13 straipsnio 4 dalies nuostatas, turi būti sugrąžintas po to, kai konkurso laimėtojams išduodamos eksporto licencijos.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 straipsnio 1 dalies nuostatų, įsipareigojimo eksportuoti vykdymas užtikrinamas užstatu, kurio dydis lygus skirtumui tarp konkurso dieną galiojusios intervencinės kainos ir konkurse laimėjusios kainos, bet jokiu būdu ne mažesniu negu 25 EUR už toną. Pusė užstato sumos sumokama gaunant eksporto licenciją, o likutis sumokamas prieš atsiimant grūdus.

12 straipsnis

Slovakijos intervencinė agentūra elektroniniu būdu praneša Komisijai apie gautus pasiūlymus ne vėliau kaip praėjus dviems valandoms po pasiūlymų pateikimo galutinio termino. Jie turi būti perduoti naudojant III priede pateiktą formuliarą.

13 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 749/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 10).

(3)  OL L 301, 1992 10 17, p. 17. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 770/96 (OL L 104, 1996 4 27, p. 13).

(4)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1244.

(5)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 636/2004 (OL L 100, 2004 4 6, p. 25).

(6)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


I PRIEDAS

Pranešimas apie atsisakymą paimti partijas ir jų pakeitimą pagal nuolatinio konkurso dėl Slovakijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksportavimo nuostatas

(Reglamentas (EB) Nr. 1060/2005)

Laimėtoju paskelbto konkurso dalyvio pavadinimas:

Konkurso data:

Data, kada konkurso laimėtojas atsisakė partijos:


Partijos eilės numeris

Kiekis

tonomis

Elevatoriaus adresas

Pagrindas atsisakyti partiją paimti

 

 

 

SM (kg/hl)

% sudygusių grūdų

% šiukšlinių priemaišų (Schwarzbesatz)

% grūdinių priemaišų

Kita


II PRIEDAS

10 straipsnyje minėti įrašai

:

ispaniškai

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1060/2005

:

čekiškai

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1060/2005

:

daniškai

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1060/2005

:

estiškai

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1060/2005

:

estiškai

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1060/2005

:

graikiškai

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2005

:

angliškai

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1060/2005

:

prancūziškai

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1060/2005

:

itališkai

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1060/2005

:

latviškai

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1060/2005

:

lietuviškai

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1060/2005

:

vengriškai

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1060/2005/EK rendelet

:

olandiškai

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1060/2005

:

lenkiškai

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1060/2005

:

portugališkai

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1060/2005

:

slovakiškai

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1060/2005

:

slovėniškai

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1060/2005

:

suomiškai

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1060/2005

:

švediškai

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1060/2005.


III PRIEDAS

Formuliaras (1)

Nuolatinis konkursas dėl slovakijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

(Reglamentas (EB) Nr. 1060/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Konkurso dalyvių eilės numeriai

Partijos numeris

Kiekis tonomis

Pasiūlymo kaina

(eurai už toną) (2)

Priedai (+)

Nuolaidos (–)

(eurai už toną)

(archyvui)

Komercinės išlaidos (3)

(eurai už toną)

Paskirtis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ir t. t.

 

 

 

 

 

 


(1)  Siųsti DG AGRI (D.2)

(2)  Į šią kainą įeina padidėjimas arba nuolaidos, taikomos partijai, dėl kurios yra pateiktas pasiūlymas.

(3)  Komercinės išlaidos, atitinkančios draudimo ir paslaugų teikimo išlaidas, patirtas po intervencinių partijų paėmimo iki FOB stadijos išvežimo uoste, išskyrus transportavimo kaštus. Praneštos išlaidos turi būti nustatytos, remiantis intervencinės agentūros užfiksuotomis vidutinėmis realiomis išlaidomis per šešis mėnesius, buvusius prieš konkurso periodo paskelbimą, bei pateiktos eurais už toną.


7.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1061/2005

2005 m. liepos 6 d.

atidarantis nuolatinį konkursą dėl Lenkijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93 (2), nustatyta intervencinių agentūrų saugomų grūdų pardavimo tvarka ir sąlygos.

(2)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3002/92 (3) nustatytos bendrosios išsamios intervencinių produktų naudojimo ir paskirties tikrinimo taisyklės.

(3)

Esant dabartinei rinkos situacijai, reikėtų atidaryti nuolatinį konkursą dėl Lenkijos intervencinės agentūros saugomų 250 000 tonų paprastųjų kviečių eksporto.

(4)

Siekiant užtikrinti operacijų teisėtumą ir jų kontrolę, reikia nustatyti konkrečias taisykles. Šiam tikslui reikėtų nustatyti užstatų sistemą, kuri užtikrintų siekiamų tikslų įgyvendinimą ir kartu leistų operatoriams išvengti pernelyg didelių konkurso išlaidų. Todėl reikėtų leisti nukrypti nuo kai kurių normų, visų pirma Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 nuostatų.

(5)

Siekiant išvengti reimportavimo, pagal šiuo reglamentu atidarytą konkursą turi būti eksportuojama tik į tam tikras trečiąsias šalis.

(6)

Siekiant modernizuoti vadybos sistemą, reikėtų numatyti Komisijos prašomos informacijos perdavimą elektroniniu būdu.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nepažeisdama šio reglamento nuostatų, Lenkijos intervencinė agentūra pradeda jos saugomų paprastųjų kviečių nuolatinį eksporto konkursą pagal Reglamente (EEB) Nr. 2131/93 nustatytas taisykles.

2 straipsnis

Konkursas vyksta dėl maksimalaus 250 000 tonų kiekio paprastųjų kviečių, eksportuotinų į trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (4) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną, Rumuniją ir Šveicariją.

3 straipsnis

1.   Eksportui, vykdomam remiantis šio reglamento nuostatomis, nesuteikiama jokia grąžinamoji išmoka ir netaikomas nei eksporto mokestis, nei mėnesinis padidėjimas.

2.   Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 8 straipsnio 2 dalis netaikoma.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 16 straipsnio trečiosios pastraipos nuostatų, pasiūlyme nurodyta kaina yra kaina, mokėtina už pirkimą eksportui, išskyrus bet kokį mėnesinį padidinimą.

4 straipsnis

1.   Eksporto licencijos galioja iki ketvirto mėnesio, skaičiuojant nuo licencijos išdavimo mėnesio, pabaigos tokia prasme, kaip vartojama Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 9 straipsnyje.

2.   Pasiūlymai šiuo reglamentu atidarytam konkursui neturi būti pateikiami su paraiškomis eksporto licencijoms gauti, pateiktomis remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (5) 49 straipsnio nuostatomis.

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 1 dalies nuostatų, pasiūlymų pateikimo pirmajam daliniam konkursui terminas baigiasi 2005 m. liepos 14 d. 9 valandą (Briuselio laiku).

Pasiūlymų pateikimo vėlesniems daliniams konkursams terminas baigiasi kiekvieną ketvirtadienį 9 valandą (Briuselio laiku), išskyrus 2005 m. liepos 21 d., 2005 m. rugpjūčio 4 d., 2005 m. rugpjūčio 18 d., 2005 m. rugsėjo 1 d., 2005 m. lapkričio 3 d., 2005 m. gruodžio 29 d., 2006 m. balandžio 13 d. ir 2006 m. gegužės 25 d., savaitėmis, kai konkursai nebus skelbiami.

Pasiūlymų pateikimo paskutiniam daliniam konkursui galutinis terminas yra 2006 m. birželio 22 d. 9 valanda (Briuselio laiku).

2.   Pasiūlymai turi būti pateikiami Lenkijos intervencinei agentūrai šiuo adresu:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dział Zbóż

Ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel.: (48-22) 661 78 10

Faksas: (48-22) 661 78 26

6 straipsnis

Intervencinė agentūra, sandėlininkas ir konkurso dalyvis, jo reikalavimu, bendru susitarimu arba iki išvežant prekes iš konkurso dalyvio pasirinkto sandėlio, arba išvežimo metu, paima skirtingus ėminius, imdami po vieną ėminį iš ne mažesnio kaip 500 tonų kiekio ir atlieka jų tyrimą. Intervencinę agentūrą gali atstovauti įgaliotinis tuo atveju, kai jis nėra sandėlininkas.

Skirtingi ėminiai imami ir ištiriami per septynias darbo dienas nuo konkurso dalyvio prašymo dienos arba per tris darbo dienas tuo atveju, kai ėminiai imami išgabenant prekes iš sandėlio.

Ginčo atveju tyrimo rezultatai elektroniniu būdu perduodami Komisijai.

7 straipsnis

1.   Konkurso laimėtojas privalo perimti partiją tokią, kokia ji yra, jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra:

a)

aukštesnė už tą, kuri buvo paskelbta pranešime apie konkursą;

b)

aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, tačiau jos svyravimų ribos nėra didesnės negu:

1 kilogramas hektolitrui specifinės masės, kuri neturi būti mažesnė negu 75 kilogramai hektolitrui,

vienas procentinis punktas drėgnumo,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 824/2000 (6) priedo atitinkamai B.2 ir B.4 punktuose,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 824/2000 priedo B.5 punkte, tačiau nekeičiant leistinos kenksmingų sėklų ir skalsės procentinės dalies.

2.   Jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, ir jos svyravimų ribos yra didesnės už tas, kurios aprašytos 1 dalies b punkte, konkurso laimėtojas gali:

a)

arba priimti partiją tokią, kokia ji yra;

b)

arba atsisakyti paimti minėtąją partiją.

1 dalies b punkte aprašytu atveju konkurso laimėtojas yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą I priede nurodyta forma.

3.   Jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra žemesnė už intervencijai reikalaujamas minimalias charakteristikas, konkurso laimėtojas negali išvežti minėtosios partijos. Jis atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą I priede nurodyta forma.

8 straipsnis

Konkurso laimėtojas 7 straipsnio 2 dalies b punkto 1 įtraukoje ir 3 dalyje numatytais atvejais gali reikalauti intervencinės agentūros be papildomų išlaidų jam skirti kitą paprastųjų kviečių partiją, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta. Tokiu atveju, užstatas negrąžinamas. Partija turi būti pakeista ne vėliau kaip per tris dienas po to, kai gaunamas konkurso laimėtojo prašymas. Konkurso laimėtojas apie tai nedelsiant informuoja Komisiją I priede nurodyta forma.

Jei pasibaigus maksimaliam mėnesio laikotarpiui nuo pirmojo prašymo pakeisti partiją pateikimo dienos konkurso laimėtojas per kelis iš eilės pakeitimus negavo pakeičiamosios partijos, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta, jis yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, ir jam grąžinamas visas užstatas, apie tai nedelsiant pranešus Komisijai ir intervencinei agentūrai I priede nurodyta forma.

9 straipsnis

1.   Tuo atveju, jei paprastieji kviečiai buvo išvežti iki 6 straipsnyje minėtų tyrimų rezultatų paskelbimo, visą riziką prisiima konkurso laimėtojas nuo to momento, kai jis išveža prekių partiją. Tačiau jei konkurso laimėtojas turi teisę apskųsti sandėlininką, jis gali ja pasinaudoti.

2.   Ėminių, minėtų 6 straipsnyje, ėmimo ir tyrimų išlaidas, išskyrus atvejį, minėtą 7 straipsnio 3 dalyje, padengia Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas (EŽŪOGF), bet ne daugiau kaip vieno kiekvienos 500 t dalies tyrimo išlaidas, išskyrus perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių išlaidas. Perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių ir prašomų papildomų kitų tyrimų, kurių gali paprašyti konkurso laimėtojas, išlaidas padengia pats konkurso laimėtojas.

10 straipsnis

Nukrypstant nuo Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3002/92 12 straipsnio nuostatų, dokumentuose, susijusiuose su laikantis šio reglamento nuostatų vykdomu paprastųjų kviečių pardavimu, ir ypač eksporto licencijoje, prekių išvežimo rašte, numatytame Reglamento (EEB) Nr. 3002/92 3 straipsnio 1 dalies b punkte, eksporto deklaracijoje ir kitais atvejais T5 dokumento kontrolinėje kopijoje turi būti vienas iš II priede nurodytų įrašų.

11 straipsnis

1.   Užstatas, sumokėtas taikant Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 13 straipsnio 4 dalies nuostatas, turi būti sugrąžintas po to, kai konkurso laimėtojams išduodamos eksporto licencijos.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 straipsnio 1 dalies nuostatų, įsipareigojimo eksportuoti vykdymas užtikrinamas užstatu, kurio dydis lygus skirtumui tarp konkurso dieną galiojusios intervencinės kainos ir konkurse laimėjusios kainos, bet jokiu būdu ne mažesniu negu 25 eurai už toną. Pusė užstato sumos sumokama gaunant eksporto licenciją, o likutis sumokamas prieš atsiimant grūdus.

12 straipsnis

Lenkijos intervencinė agentūra elektroniniu būdu praneša Komisijai apie gautus pasiūlymus ne vėliau kaip praėjus dviems valandoms po pasiūlymų pateikimo galutinio termino. Jie turi būti perduoti naudojant III priede pateiktą formuliarą.

13 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270. 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 749/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 10).

(3)  OL L 301, 1992 10 17, p. 17. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 770/96 (OL L 104, 1996 4 27, p. 13).

(4)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

(5)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

(6)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


I PRIEDAS

Pranešimas apie atsisakymą paimti partijas ir jų pakeitimą pagal nuolatinio konkurso dėl Lenkijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksportavimo nuostatas

(Reglamentas (EB) Nr. 1061/2005)

Laimėtoju paskelbto konkurso dalyvio pavadinimas:

Konkurso data:

Data, kada konkurso laimėtojas atsisakė partijos:


Partijos eilės numeris

Kiekis

tonomis

Elevatoriaus adresas

Pagrindas atsisakyti partiją paimti

 

 

 

SM (kg/hl)

% sudygusių grūdų

% šiukšlinių priemaišų (Schwarzbesatz)

% grūdinių priemaišų

Kita


II PRIEDAS

10 straipsnyje minėti įrašai

:

ispaniškai

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1061/2005

:

čekiškai

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1061/2005

:

daniškai

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1061/2005

:

vokiškai

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1061/2005

:

estiškai

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1061/2005

:

graikiškai

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1061/2005

:

angliškai

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1061/2005

:

prancūziškai

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1061/2005

:

itališkai

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1061/2005

:

latviškai

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1061/2005

:

lietuviškai

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1061/2005

:

vengriškai

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1061/2005/EK rendelet

:

olandiškai

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1061/2005

:

lenkiškai

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1061/2005

:

portugališkai

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1061/2005

:

slovakiškai

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1061/2005

:

slovėniškai

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1061/2005

:

suomiškai

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1061/2005

:

švediškai

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1061/2005.


III PRIEDAS

Formuliaras (1)

Nuolatinis konkursas dėl Lenkijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

(Reglamentas (EB) Nr. 1061/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Konkurso dalyvių eilės numeriai

Partijos numeris

Kiekis tonomis

Pasiūlymo kaina,

(eurai už toną) (2)

Priedai (+)

Nuolaidos (–),

(eurai už toną)

(archyvui)

Komercinės išlaidos (3),

(eurai už toną)

Paskirtis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ir t. t.

 

 

 

 

 

 


(1)  Siųsti DG AGRI (D.2)

(2)  Į šią kainą įeina padidėjimas arba nuolaidos, taikomos partijai, dėl kurios yra pateiktas pasiūlymas.

(3)  Komercinės išlaidos, atitinkančios draudimo ir paslaugų teikimo išlaidas, patirtas po intervencinių partijų paėmimo iki FOB stadijos išvežimo uoste, išskyrus transportavimo kaštus. Praneštos išlaidos turi būti nustatytos, remiantis intervencinės agentūros užfiksuotomis vidutinėmis realiomis išlaidomis per šešis mėnesius, buvusius prieš konkurso periodo paskelbimą, bei pateiktos eurais už toną.


7.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1062/2005

2005 m. liepos 6 d.

atidarantis nuolatinį konkursą dėl Austrijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93 (2), nustatyta intervencinių agentūrų saugomų grūdų pardavimo tvarka ir sąlygos.

(2)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3002/92 (3) nustatytos bendrosios išsamios intervencinių produktų naudojimo ir paskirties tikrinimo taisyklės.

(3)

Esant dabartinei rinkos situacijai, reikėtų atidaryti nuolatinį konkursą dėl Austrijos intervencinės agentūros saugomų 80 000 tonų paprastųjų kviečių eksporto.

(4)

Siekiant užtikrinti operacijų teisėtumą ir jų kontrolę, reikia nustatyti konkrečias taisykles. Šiam tikslui reikėtų nustatyti užstatų sistemą, kuri užtikrintų siekiamų tikslų įgyvendinimą ir kartu leistų operatoriams išvengti pernelyg didelių konkurso išlaidų. Todėl reikėtų leisti nukrypti nuo kai kurių normų, visų pirma Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 nuostatų.

(5)

Siekiant išvengti reimportavimo, pagal šiuo reglamentu atidarytą konkursą turi būti eksportuojama tik į tam tikras trečiąsias šalis.

(6)

Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 2a dalis numato galimybę konkurso laimėtojui kompensuoti mažiausias transporto išlaidas, pervežant iš saugojimo vietos iki jų pakrovimo vietos, bet tik iki tam tikros ribos; atsižvelgiant į Austrijos geografinę padėtį, ši sąlyga turėtų būti taikoma.

(7)

Siekiant modernizuoti vadybos sistemą, reikėtų numatyti Komisijos prašomos informacijos perdavimą elektroniniu būdu.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nepažeisdama šio reglamento nuostatų, Austrijos intervencinė agentūra pradeda jos saugomų paprastųjų kviečių nuolatinį eksporto konkursą pagal Reglamente (EEB) Nr. 2131/93 nustatytas taisykles.

2 straipsnis

Konkursas vyksta dėl maksimalaus 80 000 tonų kiekio paprastųjų kviečių, eksportuotinų į trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (4) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną, Rumuniją ir Šveicariją.

3 straipsnis

1.   Eksportui, vykdomam remiantis šio reglamento nuostatomis, nesuteikiama jokia grąžinamoji išmoka ir netaikomas nei eksporto mokestis, nei mėnesinis padidėjimas.

2.   Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 8 straipsnio 2 dalis netaikoma.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 16 straipsnio trečiosios pastraipos nuostatų, pasiūlyme nurodyta kaina yra kaina, mokėtina už pirkimą eksportui, išskyrus bet kokį mėnesinį padidinimą.

4.   Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 2a dalį, konkurso laimėtojui iki tam tikros, konkurso pasiūlyme nustatytos, ribos kompensuojamos mažiausios transporto išlaidos, pervežant iš saugojimo vietos iki jų pakrovimo vietos.

4 straipsnis

1.   Eksporto licencijos galioja iki ketvirto mėnesio, skaičiuojant nuo licencijos išdavimo mėnesio, pabaigos tokia prasme, kaip vartojama Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 9 straipsnyje.

2.   Pasiūlymai šiuo reglamentu atidarytam konkursui neturi būti pateikiami su paraiškomis eksporto licencijoms gauti, pateiktomis remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (5) 49 straipsnio nuostatomis.

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 1 dalies nuostatų, pasiūlymų pateikimo pirmajam daliniam konkursui terminas baigiasi 2005 m. liepos 14 d. 9 valandą (Briuselio laiku).

Pasiūlymų pateikimo vėlesniems daliniams konkursams terminas baigiasi kiekvieną ketvirtadienį 9 valandą (Briuselio laiku), išskyrus 2005 m. liepos 21 d., 2005 m. rugpjūčio 4 d., 2005 m. rugpjūčio 18 d., 2005 m. rugsėjo 1 d., 2005 m. lapkričio 3 d., 2005 m. gruodžio 29 d., 2006 m. balandžio 13 d. ir 2006 m. gegužės 25 d., savaitėmis, kai konkursai nebus skelbiami.

Pasiūlymų pateikimo paskutiniam daliniam konkursui galutinis terminas yra 2006 m. birželio 22 d. 9 valanda (Briuselio laiku).

2.   Pasiūlymai turi būti pateikiami Austrijos intervencinei agentūrai šiuo adresu:

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Faksas

(00 43 1) 33151 4624

(00 43 1) 33151 4469

6 straipsnis

Intervencinė agentūra, sandėlininkas ir konkurso dalyvis, jo reikalavimu, bendru susitarimu arba iki išvežant prekes iš konkurso dalyvio pasirinkto sandėlio, arba išvežimo metu, paima skirtingus ėminius, imdami po vieną ėminį iš ne mažesnio kaip 500 tonų kiekio ir atlieka jų tyrimą. Intervencinę agentūrą gali atstovauti įgaliotinis tuo atveju, kai jis nėra sandėlininkas.

Skirtingi ėminiai imami ir ištiriami per septynias darbo dienas nuo konkurso dalyvio prašymo dienos arba per tris darbo dienas tuo atveju, kai ėminiai imami išgabenant prekes iš sandėlio.

Ginčo atveju tyrimo rezultatai elektroniniu būdu perduodami Komisijai.

7 straipsnis

1.   Konkurso laimėtojas privalo perimti partiją tokią, kokia ji yra, jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra:

a)

aukštesnė už tą, kuri buvo paskelbta pranešime apie konkursą;

b)

aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, tačiau jos svyravimų ribos nėra didesnės negu:

1 kilogramas hektolitrui specifinės masės, kuri neturi būti mažesnė negu 75 kilogramai hektolitrui,

vienas procentinis punktas drėgnumo,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 824/2000 (6) priedo atitinkamai B.2 ir B.4 punktuose,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 824/2000 priedo B.5 punkte, tačiau nekeičiant leistinos kenksmingų sėklų ir skalsės procentinės dalies.

2.   Jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, ir jos svyravimų ribos yra didesnės už tas, kurios aprašytos 1 dalies b punkte, konkurso laimėtojas gali:

a)

arba priimti partiją tokią, kokia ji yra,

b)

arba atsisakyti paimti minėtąją partiją.

1 dalies b punkte aprašytu atveju konkurso laimėtojas yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą I priede nurodyta forma.

3.   Jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra žemesnė už intervencijai reikalaujamas minimalias charakteristikas, konkurso laimėtojas negali išvežti minėtosios partijos. Jis atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą I priede nurodyta forma.

8 straipsnis

Konkurso laimėtojas 7 straipsnio 2 dalies b punkto 1 įtraukoje ir 3 dalyje numatytais atvejais gali reikalauti intervencinės agentūros be papildomų išlaidų jam skirti kitą paprastųjų kviečių partiją, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta. Tokiu atveju, užstatas negrąžinamas. Partija turi būti pakeista ne vėliau kaip per tris dienas po to, kai gaunamas konkurso laimėtojo prašymas. Konkurso laimėtojas apie tai nedelsiant informuoja Komisiją I priede nurodyta forma.

Jei pasibaigus maksimaliam mėnesio laikotarpiui nuo pirmojo prašymo pakeisti partiją pateikimo dienos konkurso laimėtojas per kelis iš eilės pakeitimus negavo pakeičiamosios partijos, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta, jis yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, ir jam grąžinamas visas užstatas, apie tai nedelsiant pranešus Komisijai ir intervencinei agentūrai I priede nurodyta forma.

9 straipsnis

1.   Tuo atveju, jei paprastieji kviečiai buvo išvežti iki 6 straipsnyje minėtų tyrimų rezultatų paskelbimo, visą riziką prisiima konkurso laimėtojas nuo to momento, kai jis išveža prekių partiją. Tačiau jei konkurso laimėtojas turi teisę apskųsti sandėlininką, jis gali ja pasinaudoti.

2.   Ėminių, minėtų 6 straipsnyje, ėmimo ir tyrimų išlaidas, išskyrus atvejį, minėtą 7 straipsnio 3 dalyje, padengia Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas (EŽŪOGF), bet ne daugiau kaip vieno kiekvienos 500 t dalies tyrimo išlaidas, išskyrus perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių išlaidas. Perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių ir prašomų papildomų kitų tyrimų, kurių gali paprašyti konkurso laimėtojas, išlaidas padengia pats konkurso laimėtojas.

10 straipsnis

Nukrypstant nuo Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3002/92 12 straipsnio nuostatų, dokumentuose, susijusiuose su laikantis šio reglamento nuostatų vykdomu paprastųjų kviečių pardavimu, ir ypač eksporto licencijoje, prekių išvežimo rašte, numatytame Reglamento (EEB) Nr. 3002/92 3 straipsnio 1 dalies b punkte, eksporto deklaracijoje ir kitais atvejais T5 dokumento kontrolinėje kopijoje turi būti vienas iš II priede nurodytų įrašų.

11 straipsnis

1.   Užstatas, sumokėtas taikant Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 13 straipsnio 4 dalies nuostatas, turi būti sugrąžintas po to, kai konkurso laimėtojams išduodamos eksporto licencijos.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 straipsnio 1 dalies nuostatų, įsipareigojimo eksportuoti vykdymas užtikrinamas užstatu, kurio dydis lygus skirtumui tarp konkurso dieną galiojusios intervencinės kainos ir konkurse laimėjusios kainos, bet jokiu būdu ne mažesniu negu 25 eurai už toną. Pusė užstato sumos sumokama gaunant eksporto licenciją, o likutis sumokamas prieš atsiimant grūdus.

12 straipsnis

Austrijos intervencinė agentūra elektroniniu būdu praneša Komisijai apie gautus pasiūlymus ne vėliau kaip praėjus dviems valandoms po pasiūlymų pateikimo galutinio termino. Jie turi būti perduoti naudojant III priede pateiktą formuliarą.

13 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 749/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 10).

(3)  OL L 301, 1992 10 17, p. 17. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 770/96 (OL L 104, 1996 4 27, p. 13).

(4)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

(5)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

(6)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


I PRIEDAS

Pranešimas apie atsisakymą paimti partijas ir jų pakeitimą pagal nuolatinio konkurso dėl Austrijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksportavimo nuostatas

(Reglamentas (EB) Nr. 1062/2005)

Laimėtoju paskelbto konkurso dalyvio pavadinimas:

Konkurso data:

Data, kada konkurso laimėtojas atsisakė partijos:


Partijos eilės numeris

Kiekis

tonomis

Elevatoriaus adresas

Pagrindas atsisakyti partiją paimti

 

 

 

SM (kg/hl)

% sudygusių grūdų

% šiukšlinių priemaišų (Schwarzbesatz)

% grūdinių priemaišų

Kita


II PRIEDAS

10 straipsnyje minėti įrašai

:

ispaniškai

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1062/2005

:

čekiškai

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1062/2005

:

daniškai

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1062/2005

:

vokiškai

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1062/2005

:

estiškai

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1062/2005

:

graikiškai

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1062/2005

:

angliškai

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1062/2005

:

prancūziškai

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1062/2005

:

itališkai

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1062/2005

:

latviškai

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1062/2005

:

lietuviškai

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1062/2005

:

vengriškai

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1062/2005/EK rendelet

:

olandiškai

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1062/2005

:

lenkiškai

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1062/2005

:

portugališkai

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1062/2005

:

slovakiškai

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1062/2005

:

slovėniškai

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1062/2005

:

suomiškai

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1062/2005

:

švediškai

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1062/2005.


III PRIEDAS

Formuliaras (1)

Nuolatinis konkursas dėl Austrijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

(Reglamentas (EB) Nr. 1062/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Konkurso dalyvių eilės numeriai

Partijos numeris

Kiekis tonomis

Pasiūlymo kaina

(eurai už toną) (2)

Priedai (+)

Nuolaidos (–)

(eurai už toną)

(archyvui)

Komercinės išlaidos (3)

(eurai už toną)

Paskirtis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ir t. t.

 

 

 

 

 

 


(1)  Siųsti DG AGRI (D.2).

(2)  Į šią kainą įeina padidėjimas arba nuolaidos, taikomos partijai, dėl kurios yra pateiktas pasiūlymas.

(3)  Komercinės išlaidos, atitinkančios draudimo ir paslaugų teikimo išlaidas, patirtas po intervencinių partijų paėmimo iki FOB stadijos išvežimo uoste, išskyrus transportavimo kaštus. Praneštos išlaidos turi būti nustatytos, remiantis intervencinės agentūros užfiksuotomis vidutinėmis realiomis išlaidomis per šešis mėnesius, buvusius prieš konkurso periodo paskelbimą, bei pateiktos eurais už toną.


7.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/36


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1063/2005

2005 m. liepos 6 d.

atidarantis nuolatinį konkursą dėl Čekijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93 (2), nustatyta intervencinių agentūrų saugomų grūdų pardavimo tvarka ir sąlygos.

(2)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3002/92 (3) nustatytos bendrosios išsamios intervencinių produktų naudojimo ir paskirties tikrinimo taisyklės.

(3)

Esant dabartinei rinkos situacijai, reikėtų atidaryti nuolatinį konkursą dėl Čekijos intervencinės agentūros saugomų 180 000 tonų paprastųjų kviečių eksporto.

(4)

Siekiant užtikrinti operacijų teisėtumą ir jų kontrolę, reikia nustatyti konkrečias taisykles. Šiam tikslui reikėtų nustatyti užstatų sistemą, kuri užtikrintų siekiamų tikslų įgyvendinimą ir kartu leistų operatoriams išvengti pernelyg didelių konkurso išlaidų. Todėl reikėtų leisti nukrypti nuo kai kurių normų, visų pirma Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 nuostatų.

(5)

Siekiant išvengti reimportavimo, pagal šiuo reglamentu atidarytą konkursą turi būti eksportuojama tik į tam tikras trečiąsias šalis.

(6)

Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 2a dalis numato galimybę konkurso laimėtojui kompensuoti mažiausias transporto išlaidas, pervežant iš saugojimo vietos iki jų pakrovimo vietos, bet tik iki tam tikros ribos; atsižvelgiant į Čekijos geografinę padėtį, ši sąlyga turėtų būti taikoma.

(7)

Siekiant modernizuoti vadybos sistemą, reikėtų numatyti Komisijos prašomos informacijos perdavimą elektroniniu būdu.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nepažeisdama šio reglamento nuostatų, Čekijos intervencinė agentūra pradeda jos saugomų paprastųjų kviečių nuolatinį eksporto konkursą pagal Reglamente (EEB) Nr. 2131/93 nustatytas taisykles.

2 straipsnis

Konkursas vyksta dėl maksimalaus 180 000 tonų kiekio paprastųjų kviečių, eksportuotinų į trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (4) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną, Rumuniją ir Šveicariją.

3 straipsnis

1.   Eksportui, vykdomam remiantis šio reglamento nuostatomis, nesuteikiama jokia grąžinamoji išmoka ir netaikomas nei eksporto mokestis, nei mėnesinis padidėjimas.

2.   Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 8 straipsnio 2 dalis netaikoma.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 16 straipsnio trečiosios pastraipos nuostatų, pasiūlyme nurodyta kaina yra kaina, mokėtina už pirkimą eksportui, išskyrus bet kokį mėnesinį padidinimą.

4.   Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 2a dalį, konkurso laimėtojui iki tam tikros, konkurso pasiūlyme nustatytos, ribos kompensuojamos mažiausios transporto išlaidos, pervežant iš saugojimo vietos iki jų pakrovimo vietos.

4 straipsnis

1.   Eksporto licencijos galioja iki ketvirto mėnesio, skaičiuojant nuo licencijos išdavimo mėnesio, pabaigos tokia prasme, kaip vartojama Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 9 straipsnyje.

2.   Pasiūlymai šiuo reglamentu atidarytam konkursui neturi būti pateikiami su paraiškomis eksporto licencijoms gauti, pateiktomis remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (5) 49 straipsnio nuostatomis.

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 1 dalies nuostatų, pasiūlymų pateikimo pirmajam daliniam konkursui terminas baigiasi 2005 m. liepos 14 d. 9 valandą (Briuselio laiku).

Pasiūlymų pateikimo vėlesniems daliniams konkursams terminas baigiasi kiekvieną ketvirtadienį 9 valandą (Briuselio laiku), išskyrus 2005 m. liepos 21 d., 2005 m. rugpjūčio 4 d., 2005 m. rugpjūčio 18 d., 2005 m. rugsėjo 1 d., 2005 m. lapkričio 3 d., 2005 m. gruodžio 29 d., 2006 m. balandžio 13 d. ir 2006 m. gegužės 25 d., savaitėmis, kai konkursai nebus skelbiami.

Pasiūlymų pateikimo paskutiniam daliniam konkursui galutinis terminas yra 2006 m. birželio 22 d. 9 valanda (Briuselio laiku).

2.   Pasiūlymai turi būti pateikiami Čekijos intervencinei agentūrai šiuo adresu:

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor Rostlinných Komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tel.: (420-2) 22 87 16 67/403

Faksas: (420-2) 22 29 68 06 404

6 straipsnis

Intervencinė agentūra, sandėlininkas ir konkurso dalyvis, jo reikalavimu, bendru susitarimu arba iki išvežant prekes iš konkurso dalyvio pasirinkto sandėlio, arba išvežimo metu, paima skirtingus ėminius, imdami po vieną ėminį iš ne mažesnio kaip 500 tonų kiekio ir atlieka jų tyrimą. Intervencinę agentūrą gali atstovauti įgaliotinis tuo atveju, kai jis nėra sandėlininkas.

Skirtingi ėminiai imami ir ištiriami per septynias darbo dienas nuo konkurso dalyvio prašymo dienos arba per tris darbo dienas tuo atveju, kai ėminiai imami išgabenant prekes iš sandėlio.

Ginčo atveju tyrimo rezultatai elektroniniu būdu perduodami Komisijai.

7 straipsnis

1.   Konkurso laimėtojas privalo perimti partiją tokią, kokia ji yra, jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra:

a)

aukštesnė už tą, kuri buvo paskelbta pranešime apie konkursą;

b)

aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, tačiau jos svyravimų ribos nėra didesnės negu:

1 kilogramas hektolitrui specifinės masės, kuri neturi būti mažesnė negu 75 kilogramai hektolitrui,

vienas procentinis punktas drėgnumo,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 824/2000 (6) priedo atitinkamai B.2 ir B.4 punktuose,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 824/2000 priedo B.5 punkte, tačiau nekeičiant leistinos kenksmingų sėklų ir skalsės procentinės dalies.

2.   Jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, ir jos svyravimų ribos yra didesnės už tas, kurios aprašytos 1 dalies b punkte, konkurso laimėtojas gali:

a)

arba priimti partiją tokią, kokia ji yra,

b)

arba atsisakyti paimti minėtąją partiją.

1 dalies b punkte aprašytu atveju konkurso laimėtojas yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą I priede nurodyta forma.

3.   Jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra žemesnė už intervencijai reikalaujamas minimalias charakteristikas, konkurso laimėtojas negali išvežti minėtosios partijos. Jis atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą I priede nurodyta forma.

8 straipsnis

Konkurso laimėtojas 7 straipsnio 2 dalies b punkto 1 įtraukoje ir 3 dalyje numatytais atvejais gali reikalauti intervencinės agentūros be papildomų išlaidų jam skirti kitą paprastųjų kviečių partiją, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta. Tokiu atveju, užstatas negrąžinamas. Partija turi būti pakeista ne vėliau kaip per tris dienas po to, kai gaunamas konkurso laimėtojo prašymas. Konkurso laimėtojas apie tai nedelsiant informuoja Komisiją I priede nurodyta forma.

Jei pasibaigus maksimaliam mėnesio laikotarpiui nuo pirmojo prašymo pakeisti partiją pateikimo dienos konkurso laimėtojas per kelis iš eilės pakeitimus negavo pakeičiamosios partijos, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta, jis yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, ir jam grąžinamas visas užstatas, apie tai nedelsiant pranešus Komisijai ir intervencinei agentūrai I priede nurodyta forma.

9 straipsnis

1.   Tuo atveju, jei paprastieji kviečiai buvo išvežti iki 6 straipsnyje minėtų tyrimų rezultatų paskelbimo, visą riziką prisiima konkurso laimėtojas nuo to momento, kai jis išveža prekių partiją. Tačiau jei konkurso laimėtojas turi teisę apskųsti sandėlininką, jis gali ja pasinaudoti.

2.   Ėminių, minėtų 6 straipsnyje, ėmimo ir tyrimų išlaidas, išskyrus atvejį, minėtą 7 straipsnio 3 dalyje, padengia Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas (EŽŪOGF), bet ne daugiau kaip vieno kiekvienos 500 t dalies tyrimo išlaidas, išskyrus perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių išlaidas. Perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių ir prašomų papildomų kitų tyrimų, kurių gali paprašyti konkurso laimėtojas, išlaidas padengia pats konkurso laimėtojas.

10 straipsnis

Nukrypstant nuo Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3002/92 12 straipsnio nuostatų, dokumentuose, susijusiuose su laikantis šio reglamento nuostatų vykdomu paprastųjų kviečių pardavimu, ir ypač eksporto licencijoje, prekių išvežimo rašte, numatytame Reglamento (EEB) Nr. 3002/92 3 straipsnio 1 dalies b punkte, eksporto deklaracijoje ir kitais atvejais T5 dokumento kontrolinėje kopijoje turi būti vienas iš II priede nurodytų įrašų.

11 straipsnis

1.   Užstatas, sumokėtas taikant Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 13 straipsnio 4 dalies nuostatas, turi būti sugrąžintas po to, kai konkurso laimėtojams išduodamos eksporto licencijos.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 straipsnio 1 dalies nuostatų, įsipareigojimo eksportuoti vykdymas užtikrinamas užstatu, kurio dydis lygus skirtumui tarp konkurso dieną galiojusios intervencinės kainos ir konkurse laimėjusios kainos, bet jokiu būdu ne mažesniu negu 25 eurai už toną. Pusė užstato sumos sumokama gaunant eksporto licenciją, o likutis sumokamas prieš atsiimant grūdus.

12 straipsnis

Čekijos intervencinė agentūra elektroniniu būdu praneša Komisijai apie gautus pasiūlymus ne vėliau kaip praėjus dviems valandoms po pasiūlymų pateikimo galutinio termino. Jie turi būti perduoti naudojant III priede pateiktą formuliarą.

13 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 191, 1993 07 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 749/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 10).

(3)  OL L 301, 1992 10 17, p. 17. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 770/96 (OL L 104, 1996 4 27, p. 13).

(4)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

(5)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

(6)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 04 27, p. 50).


I PRIEDAS

Pranešimas apie atsisakymą paimti partijas ir jų pakeitimą pagal nuolatinio konkurso dėl Čekijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksportavimo nuostatas

(Reglamentas (EB) Nr. 1063/2005)

Laimėtoju paskelbto konkurso dalyvio pavadinimas:

Konkurso data:

Data, kada konkurso laimėtojas atsisakė partijos:


Partijos eilės numeris

Kiekis

tonomis

Elevatoriaus adresas

Pagrindas atsisakyti partiją paimti

 

 

 

SM (kg/hl)

% sudygusių grūdų

% šiukšlinių priemaišų (Schwarzbesatz)

% grūdinių priemaišų

Kita


II PRIEDAS

10 straipsnyje minėti įrašai

:

ispaniškai

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1063/2005

:

čekiškai

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1063/2005

:

daniškai

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1063/2005

:

vokiškai

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1063/2005

:

estiškai

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1063/2005

:

graikiškai

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1063/2005

:

angliškai

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1063/2005

:

prancūziškai

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1063/2005

:

itališkai

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1063/2005

:

latviškai

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1063/2005

:

lietuviškai

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1063/2005

:

vengriškai

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1063/2005/EK rendelet

:

olandiškai

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1063/2005

:

lenkiškai

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1063/2005

:

portugališkai

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1063/2005

:

slovakiškai

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1063/2005

:

slovėniškai

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1063/2005

:

suomiškai

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1063/2005

:

švediškai

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1063/2005.


III PRIEDAS

Formuliaras (1)

Nuolatinis konkursas dėl Čekijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

(Reglamentas (EB) Nr. 1063/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Konkurso dalyvių eilės numeriai

Partijos numeris

Kiekis tonomis

Pasiūlymo kaina

(eurai už toną) (2)

Priedai (+)

Nuolaidos (–)

(eurai už toną)

(archyvui)

Komercinės išlaidos (3)

(eurai už toną)

Paskirtis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ir t. t.

 

 

 

 

 

 


(1)  Siųsti DG AGRI (D.2).

(2)  Į šią kainą įeina padidėjimas arba nuolaidos, taikomos partijai, dėl kurios yra pateiktas pasiūlymas.

(3)  Komercinės išlaidos, atitinkančios draudimo ir paslaugų teikimo išlaidas, patirtas po intervencinių partijų paėmimo iki FOB stadijos išvežimo uoste, išskyrus transportavimo kaštus. Praneštos išlaidos turi būti nustatytos, remiantis intervencinės agentūros užfiksuotomis vidutinėmis realiomis išlaidomis per šešis mėnesius, buvusius prieš konkurso periodo paskelbimą, bei pateiktos eurais už toną.


7.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/42


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1064/2005

2005 m. liepos 6 d.

atidarantis nuolatinį konkursą dėl Lietuvos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93 (2), nustatyta intervencinių agentūrų saugomų grūdų pardavimo tvarka ir sąlygos.

(2)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3002/92 (3) nustatytos bendrosios išsamios intervencinių produktų naudojimo ir paskirties tikrinimo taisyklės.

(3)

Esant dabartinei rinkos situacijai, reikėtų atidaryti nuolatinį konkursą dėl Lietuvos intervencinės agentūros saugomų 150 000 tonų paprastųjų kviečių eksporto.

(4)

Siekiant užtikrinti operacijų teisėtumą ir jų kontrolę, reikia nustatyti konkrečias taisykles. Šiam tikslui reikėtų nustatyti užstatų sistemą, kuri užtikrintų siekiamų tikslų įgyvendinimą ir kartu leistų operatoriams išvengti pernelyg didelių konkurso išlaidų. Todėl reikėtų leisti nukrypti nuo kai kurių normų, visų pirma Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 nuostatų.

(5)

Siekiant išvengti reimportavimo, pagal šiuo reglamentu atidarytą konkursą turi būti eksportuojama tik į tam tikras trečiąsias šalis.

(6)

Siekiant modernizuoti vadybos sistemą, reikėtų numatyti Komisijos prašomos informacijos perdavimą elektroniniu būdu.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nepažeisdama šio reglamento nuostatų, Lietuvos intervencinė agentūra pradeda jos saugomų paprastųjų kviečių nuolatinį eksporto konkursą pagal Reglamente (EEB) Nr. 2131/93 nustatytas taisykles.

2 straipsnis

Konkursas vyksta dėl maksimalaus 150 000 tonų kiekio paprastųjų kviečių, eksportuotinų į trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (4) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną, Rumuniją ir Šveicariją.

3 straipsnis

1.   Eksportui, vykdomam remiantis šio reglamento nuostatomis, nesuteikiama jokia grąžinamoji išmoka ir netaikomas nei eksporto mokestis, nei mėnesinis padidėjimas.

2.   Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 8 straipsnio 2 dalis netaikoma.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 16 straipsnio trečiosios pastraipos nuostatų, pasiūlyme nurodyta kaina yra kaina, mokėtina už pirkimą eksportui, išskyrus bet kokį mėnesinį padidinimą.

4 straipsnis

1.   Eksporto licencijos galioja iki ketvirto mėnesio, skaičiuojant nuo licencijos išdavimo mėnesio, pabaigos tokia prasme, kaip vartojama Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 9 straipsnyje.

2.   Pasiūlymai šiuo reglamentu atidarytam konkursui neturi būti pateikiami su paraiškomis eksporto licencijoms gauti, pateiktomis remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (5).

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 1 dalies nuostatų, pasiūlymų pateikimo pirmajam daliniam konkursui terminas baigiasi 2005 m. liepos 14 d. 9 valandą (Briuselio laiku).

Pasiūlymų pateikimo vėlesniems daliniams konkursams terminas baigiasi kiekvieną ketvirtadienį 9 valandą (Briuselio laiku), išskyrus 2005 m. liepos 21 d., 2005 m. rugpjūčio 4 d., 2005 m. rugpjūčio 18 d., 2005 m. rugsėjo 1 d., 2005 m. lapkričio 3 d., 2005 m. gruodžio 29 d., 2006 m. balandžio 13 d. ir 2006 m. gegužės 25 d., savaitėmis, kai konkursai nebus skelbiami.

Pasiūlymų pateikimo paskutiniam daliniam konkursui galutinis terminas yra 2006 m. birželio 22 d. 9 valanda (Briuselio laiku).

2.   Pasiūlymai turi būti pateikiami Lietuvos intervencinei agentūrai šiuo adresu:

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12,

Vilnius, Lietuva

Tel.: (370-5) 2685049

Faksas: (370-5) 2685061.

6 straipsnis

Intervencinė agentūra, sandėlininkas ir konkurso dalyvis, jo reikalavimu, bendru susitarimu arba iki išvežant prekes iš konkurso dalyvio pasirinkto sandėlio, arba išvežimo metu, paima skirtingus ėminius, imdami po vieną ėminį iš ne mažesnio kaip 500 tonų kiekio ir atlieka jų tyrimą. Intervencinę agentūrą gali atstovauti įgaliotinis tuo atveju, kai jis nėra sandėlininkas.

Skirtingi ėminiai imami ir ištiriami per septynias darbo dienas nuo konkurso dalyvio prašymo dienos arba per tris darbo dienas tuo atveju, kai ėminiai imami išgabenant prekes iš sandėlio.

Ginčo atveju tyrimo rezultatai elektroniniu būdu perduodami Komisijai.

7 straipsnis

1.   Konkurso laimėtojas privalo perimti partiją tokią, kokia ji yra, jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra:

a)

aukštesnė už tą, kuri buvo paskelbta pranešime apie konkursą;

b)

aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, tačiau jos svyravimų ribos nėra didesnės negu:

1 kilogramas hektolitrui specifinės masės, kuri neturi būti mažesnė negu 75 kilogramai hektolitrui,

vienas procentinis punktas drėgnumo,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 824/2000 (6) priedo atitinkamai B.2 ir B.4 punktuose,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 824/2000 priedo B.5 punkte, tačiau nekeičiant leistinos kenksmingų sėklų ir skalsės procentinės dalies.

2.   Jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, ir jos svyravimų ribos yra didesnės už tas, kurios aprašytos 1 dalies b punkte, konkurso laimėtojas gali:

a)

arba priimti partiją tokią, kokia ji yra,

b)

arba atsisakyti paimti minėtąją partiją.

1 dalies b punkte aprašytu atveju konkurso laimėtojas yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą I priede nurodyta forma.

3.   Jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra žemesnė už intervencijai reikalaujamas minimalias charakteristikas, konkurso laimėtojas negali išvežti minėtosios partijos. Jis atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą I priede nurodyta forma.

8 straipsnis

Konkurso laimėtojas 7 straipsnio 2 dalies b punkto 1 įtraukoje ir 3 dalyje numatytais atvejais gali reikalauti intervencinės agentūros be papildomų išlaidų jam skirti kitą paprastųjų kviečių partiją, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta. Tokiu atveju, užstatas negrąžinamas. Partija turi būti pakeista ne vėliau kaip per tris dienas po to, kai gaunamas konkurso laimėtojo prašymas. Konkurso laimėtojas apie tai nedelsiant informuoja Komisiją I priede nurodyta forma.

Jei pasibaigus maksimaliam mėnesio laikotarpiui nuo pirmojo prašymo pakeisti partiją pateikimo dienos konkurso laimėtojas per kelis iš eilės pakeitimus negavo pakeičiamosios partijos, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta, jis yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, ir jam grąžinamas visas užstatas, apie tai nedelsiant pranešus Komisijai ir intervencinei agentūrai I priede nurodyta forma.

9 straipsnis

1.   Tuo atveju, jei paprastieji kviečiai buvo išvežti iki 6 straipsnyje minėtų tyrimų rezultatų paskelbimo, visą riziką prisiima konkurso laimėtojas nuo to momento, kai jis išveža prekių partiją. Tačiau jei konkurso laimėtojas turi teisę apskųsti sandėlininką, jis gali ja pasinaudoti.

2.   Ėminių, minėtų 6 straipsnyje, ėmimo ir tyrimų išlaidas, išskyrus atvejį, minėtą 7 straipsnio 3 dalyje, padengia Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas (EŽŪOGF), bet ne daugiau kaip vieno kiekvienos 500 t dalies tyrimo išlaidas, išskyrus perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių išlaidas. Perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių ir prašomų papildomų kitų tyrimų, kurių gali paprašyti konkurso laimėtojas, išlaidas padengia pats konkurso laimėtojas.

10 straipsnis

Nukrypstant nuo Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3002/92 12 straipsnio nuostatų, dokumentuose, susijusiuose su laikantis šio reglamento nuostatų vykdomu paprastųjų kviečių pardavimu, ir ypač eksporto licencijoje, prekių išvežimo rašte, numatytame Reglamento (EEB) Nr. 3002/92 3 straipsnio 1 dalies b punkte, eksporto deklaracijoje ir kitais atvejais T5 dokumento kontrolinėje kopijoje turi būti vienas iš II priede nurodytų įrašų.

11 straipsnis

1.   Užstatas, sumokėtas taikant Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 13 straipsnio 4 dalies nuostatas, turi būti sugrąžintas po to, kai konkurso laimėtojams išduodamos eksporto licencijos.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 straipsnio 1 dalies nuostatų, įsipareigojimo eksportuoti vykdymas užtikrinamas užstatu, kurio dydis lygus skirtumui tarp konkurso dieną galiojusios intervencinės kainos ir konkurse laimėjusios kainos, bet jokiu būdu ne mažesniu negu 25 eurai už toną. Pusė užstato sumos sumokama gaunant eksporto licenciją, o likutis sumokamas prieš atsiimant grūdus.

12 straipsnis

Lietuvos intervencinė agentūra elektroniniu būdu praneša Komisijai apie gautus pasiūlymus ne vėliau kaip praėjus dviems valandoms po pasiūlymų pateikimo galutinio termino. Jie turi būti perduoti naudojant III priede pateiktą formuliarą.

13 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 749/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 10).

(3)  OL L 301, 1992 10 17, p. 17. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 770/96 (OL L 104, 1996 4 27, p. 13).

(4)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

(5)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

(6)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31.


I PRIEDAS

Pranešimas apie atsisakymą paimti partijas ir jų pakeitimą pagal nuolatinio konkurso dėl Lietuvos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksportavimo nuostatas

(Reglamentas (EB) Nr. 1064/2005)

Laimėtoju paskelbto konkurso dalyvio pavadinimas:

Konkurso data:

Data, kada konkurso laimėtojas atsisakė partijos:


Partijos eilės numeris

Kiekis

tonomis

Elevatoriaus adresas

Pagrindas atsisakyti partiją paimti

 

 

 

SM (kg/hl)

% sudygusių grūdų

% šiukšlinių priemaišų (Schwarzbesatz)

% grūdinių priemaišų

Kita


II PRIEDAS

10 straipsnyje minėti įrašai

:

ispaniškai

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1064/2005

:

čekiškai

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1064/2005

:

daniškai

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1064/2005

:

vokiškai

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1064/2005

:

estiškai

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1064/2005

:

graikiškai

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1064/2005

:

angliškai

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1064/2005

:

prancūziškai

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1064/2005

:

itališkai

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1064/2005

:

latviškai

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1064/2005

:

lietuviškai

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1064/2005

:

vengriškai

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1064/2005/EK rendelet

:

olandiškai

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1064/2005

:

lenkiškai

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1064/2005

:

portugališkai

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1064/2005

:

slovakiškai

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1064/2005

:

slovėniškai

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1064/2005

:

suomiškai

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1064/2005

:

švediškai

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1064/2005.


III PRIEDAS

Formuliaras (1)

Nuolatinis konkursas dėl Lietuvos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

(Reglamentas (EB) Nr. 1064/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Konkurso dalyvių eilės numeriai

Partijos numeris

Kiekis tonomis

Pasiūlymo kaina

(eurai už toną) (2)

Priedai (+)

Nuolaidos (–)

(eurai už toną)

(archyvui)

Komercinės išlaidos (3)

(eurai už toną)

Paskirtis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ir t. t.

 

 

 

 

 

 


(1)  Siųsti DG AGRI (D.2).

(2)  Į šią kainą įeina padidėjimas arba nuolaidos, taikomos partijai, dėl kurios yra pateiktas pasiūlymas.

(3)  Komercinės išlaidos, atitinkančios draudimo ir paslaugų teikimo išlaidas, patirtas po intervencinių partijų paėmimo iki FOB stadijos išvežimo uoste, išskyrus transportavimo kaštus. Praneštos išlaidos turi būti nustatytos, remiantis intervencinės agentūros užfiksuotomis vidutinėmis realiomis išlaidomis per šešis mėnesius, buvusius prieš konkurso periodo paskelbimą, bei pateiktos eurais už toną.


7.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/48


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1065/2005

2005 m. liepos 6 d.

atidarantis nuolatinį konkursą dėl Vokietijos intervencinės agentūros saugomų miežių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93 (2), nustatyta intervencinių agentūrų saugomų grūdų pardavimo tvarka ir sąlygos.

(2)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3002/92 (3) nustatytos bendrosios išsamios intervencinių produktų naudojimo ir paskirties tikrinimo taisyklės.

(3)

Esant dabartinei rinkos situacijai, reikėtų atidaryti nuolatinį konkursą dėl Vokietijos intervencinės agentūros saugomų 300 000 tonų miežių eksporto.

(4)

Siekiant užtikrinti operacijų teisėtumą ir jų kontrolę, reikia nustatyti konkrečias taisykles. Šiam tikslui reikėtų nustatyti užstatų sistemą, kuri užtikrintų siekiamų tikslų įgyvendinimą ir kartu leistų operatoriams išvengti pernelyg didelių konkurso išlaidų. Todėl reikėtų leisti nukrypti nuo kai kurių normų, visų pirma Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 nuostatų.

(5)

Siekiant išvengti reimportavimo, pagal šiuo reglamentu atidarytą konkursą turi būti eksportuojama tik į tam tikras trečiąsias šalis.

(6)

Siekiant modernizuoti vadybos sistemą, reikėtų numatyti Komisijos prašomos informacijos perdavimą elektroniniu būdu.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nepažeisdama šio reglamento nuostatų, Vokietijos intervencinė agentūra pradeda jos saugomų miežių nuolatinį eksporto konkursą pagal Reglamente (EEB) Nr. 2131/93 nustatytas taisykles.

2 straipsnis

Konkursas vyksta dėl maksimalaus 300 000 tonų kiekio miežių, eksportuotinų į trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (4) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Kanadą, Jungtines Amerikos Valstijas, Lichtenšteiną, Meksiką, Rumuniją ir Šveicariją.

3 straipsnis

1.   Eksportui, vykdomam remiantis šio reglamento nuostatomis, nesuteikiama jokia grąžinamoji išmoka ir netaikomas nei eksporto mokestis, nei mėnesinis padidėjimas.

2.   Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 8 straipsnio 2 dalis netaikoma.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 16 straipsnio trečiosios pastraipos nuostatų, pasiūlyme nurodyta kaina yra kaina, mokėtina už pirkimą eksportui, išskyrus bet kokį mėnesinį padidinimą.

4 straipsnis

1.   Eksporto licencijos galioja iki ketvirto mėnesio, skaičiuojant nuo licencijos išdavimo mėnesio, pabaigos tokia prasme, kaip vartojama Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 9 straipsnyje.

2.   Pasiūlymai šiuo reglamentu atidarytam konkursui neturi būti pateikiami su paraiškomis eksporto licencijoms gauti, pateiktomis remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (5) 49 straipsnio nuostatomis.

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 1 dalies nuostatų, pasiūlymų pateikimo pirmajam daliniam konkursui terminas baigiasi 2005 m. liepos 14 d. 9 valandą (Briuselio laiku).

Pasiūlymų pateikimo vėlesniems daliniams konkursams terminas baigiasi kiekvieną ketvirtadienį 9 valandą (Briuselio laiku), išskyrus 2005 m. liepos 21 d., 2005 m. rugpjūčio 4 d., 2005 m. rugpjūčio 18 d., 2005 m. rugsėjo 1 d., 2005 m. lapkričio 3 d., 2005 m. gruodžio 29 d., 2006 m. balandžio 13 d., 2006 m. gegužės 25 d. ir 2006 m. birželio 15 d., savaitėmis, kai konkursai nebus skelbiami.

Pasiūlymų pateikimo paskutiniam daliniam konkursui galutinis terminas yra 2006 m. birželio 22 d. 9 valanda (Briuselio laiku).

2.   Pasiūlymai turi būti pateikiami Vokietijos intervencinei agentūrai šiuo adresu:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Faksas:

(49-228) 68 45 39 85

(49-228) 68 45 32 76.

6 straipsnis

Intervencinė agentūra, sandėlininkas ir konkurso dalyvis, jo reikalavimu, bendru susitarimu arba iki išvežant prekes iš konkurso dalyvio pasirinkto sandėlio, arba išvežimo metu, paima skirtingus ėminius, imdami po vieną ėminį iš ne mažesnio kaip 500 tonų kiekio ir atlieka jų tyrimą. Intervencinę agentūrą gali atstovauti įgaliotinis tuo atveju, kai jis nėra sandėlininkas.

Skirtingi ėminiai imami ir ištiriami per septynias darbo dienas nuo konkurso dalyvio prašymo dienos arba per tris darbo dienas tuo atveju, kai ėminiai imami išgabenant prekes iš sandėlio.

Ginčo atveju tyrimo rezultatai elektroniniu būdu perduodami Komisijai.

7 straipsnis

1.   Konkurso laimėtojas privalo perimti partiją tokią, kokia ji yra, jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra:

a)

aukštesnė už tą, kuri buvo paskelbta pranešime apie konkursą;

b)

aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, tačiau jos svyravimų ribos nėra didesnės negu:

1 kilogramas hektolitrui specifinės masės, kuri neturi būti mažesnė negu 64 kilogramai hektolitrui,

vienas procentinis punktas drėgnumo,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 824/2000 (6) priedo atitinkamai B.2 ir B.4 punktuose,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 824/2000 priedo B.5 punkte, tačiau nekeičiant leistinos kenksmingų sėklų ir skalsės procentinės dalies.

2.   Jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, ir jos svyravimų ribos yra didesnės už tas, kurios aprašytos 1 dalies b punkte, konkurso laimėtojas gali:

a)

arba priimti partiją tokią, kokia ji yra,

b)

arba atsisakyti paimti minėtąją partiją.

1 dalies b punkte aprašytu atveju konkurso laimėtojas yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą I priede nurodyta forma.

3.   Jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra žemesnė už intervencijai reikalaujamas minimalias charakteristikas, konkurso laimėtojas negali išvežti minėtosios partijos. Jis atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą I priede nurodyta forma.

8 straipsnis

Konkurso laimėtojas 7 straipsnio 2 dalies b punkto 1 įtraukoje ir 3 dalyje numatytais atvejais gali reikalauti intervencinės agentūros be papildomų išlaidų jam skirti kitą miežių partiją, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta. Tokiu atveju, užstatas negrąžinamas. Partija turi būti pakeista ne vėliau kaip per tris dienas po to, kai gaunamas konkurso laimėtojo prašymas. Konkurso laimėtojas apie tai nedelsiant informuoja Komisiją I priede nurodyta forma.

Jei pasibaigus maksimaliam mėnesio laikotarpiui nuo pirmojo prašymo pakeisti partiją pateikimo dienos konkurso laimėtojas per kelis iš eilės pakeitimus negavo pakeičiamosios partijos, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta, jis yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, ir jam grąžinamas visas užstatas, apie tai nedelsiant pranešus Komisijai ir intervencinei agentūrai I priede nurodyta forma.

9 straipsnis

1.   Tuo atveju, jei miežiai buvo išvežti iki 6 straipsnyje minėtų tyrimų rezultatų paskelbimo, visą riziką prisiima konkurso laimėtojas nuo to momento, kai jis išveža prekių partiją. Tačiau jei konkurso laimėtojas turi teisę apskųsti sandėlininką, jis gali ja pasinaudoti.

2.   Ėminių, minėtų 6 straipsnyje, ėmimo ir tyrimų išlaidas, išskyrus atvejį, minėtą 7 straipsnio 3 dalyje, padengia Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas (EŽŪOGF), bet ne daugiau kaip vieno kiekvienos 500 t dalies tyrimo išlaidas, išskyrus perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių išlaidas. Perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių ir prašomų papildomų kitų tyrimų, kurių gali paprašyti konkurso laimėtojas, išlaidas padengia pats konkurso laimėtojas.

10 straipsnis

Nukrypstant nuo Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3002/92 12 straipsnio nuostatų, dokumentuose, susijusiuose su laikantis šio reglamento nuostatų vykdomu miežių pardavimu, ir ypač eksporto licencijoje, prekių išvežimo rašte, numatytame Reglamento (EEB) Nr. 3002/92 3 straipsnio 1 dalies b punkte, eksporto deklaracijoje ir kitais atvejais T5 dokumento kontrolinėje kopijoje turi būti vienas iš II priede nurodytų įrašų.

11 straipsnis

1.   Užstatas, sumokėtas taikant Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 13 straipsnio 4 dalies nuostatas, turi būti sugrąžintas po to, kai konkurso laimėtojams išduodamos eksporto licencijos.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 straipsnio 1 dalies nuostatų, įsipareigojimo eksportuoti vykdymas užtikrinamas užstatu, kurio dydis lygus skirtumui tarp konkurso dieną galiojusios intervencinės kainos ir konkurse laimėjusios kainos, bet jokiu būdu ne mažesniu negu 25 eurai už toną. Pusė užstato sumos sumokama gaunant eksporto licenciją, o likutis sumokamas prieš atsiimant grūdus.

12 straipsnis

Vokietijos intervencinė agentūra elektroniniu būdu praneša Komisijai apie gautus pasiūlymus ne vėliau kaip praėjus dviems valandoms po pasiūlymų pateikimo galutinio termino. Jie turi būti perduoti naudojant III priede pateiktą formuliarą.

13 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 749/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 10).

(3)  OL L 301, 1992 10 17, p. 17. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 770/96 (OL L 104, 1996 4 27, p. 13).

(4)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

(5)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

(6)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


I PRIEDAS

Pranešimas apie atsisakymą paimti partijas ir jų pakeitimą pagal nuolatinio konkurso dėl Vokietijos intervencinės agentūros saugomų miežių eksportavimo nuostatas

(Reglamentas (EB) Nr. 1065/2005)

Laimėtoju paskelbto konkurso dalyvio pavadinimas:

Konkurso data:

Data, kada konkurso laimėtojas atsisakė partijos:


Partijos eilės numeris

Kiekis

tonomis

Elevatoriaus adresas

Pagrindas atsisakyti partiją paimti

 

 

 

SM (kg/hl)

% sudygusių grūdų

% šiukšlinių priemaišų (Schwarzbesatz)

% grūdinių priemaišų

Kita


II PRIEDAS

10 straipsnyje minėti įrašai

:

ispaniškai

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1065/2005

:

čekiškai

:

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1065/2005

:

daniškai

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1065/2005

:

vokiškai

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1065/2005

:

estiškai

:

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1065/2005

:

graikiškai

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1065/2005

:

angliškai

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1065/2005

:

prancūziškai

:

Orge d’intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1065/2005

:

itališkai

:

Orzo d’intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1065/2005

:

latviškai

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1065/2005

:

lietuviškai

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1065/2005

:

vengriškai

:

Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 1065/2005/EK rendelet

:

olandiškai

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1065/2005

:

lenkiškai

:

Jęczmień interwencyjny nie dający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1065/2005

:

portugališkai

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1065/2005

:

slovakiškai

:

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1065/2005

:

slovėniškai

:

Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1065/2005

:

suomiškai

:

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1065/2005

:

švediškai

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1065/2005.


III PRIEDAS

Formuliaras (1)

Nuolatinis konkursas dėl Vokietijos intervencinės agentūros saugomų miežių eksporto

(Reglamentas (EB) Nr. 1065/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Konkurso dalyvių eilės numeriai

Partijos numeris

Kiekis tonomis

Pasiūlymo kaina,

(eurai už toną) (2)

Priedai (+)

Nuolaidos (–),

(eurai už toną)

(archyvui)

Komercinės išlaidos (3),

(eurai už toną)

Paskirtis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ir t. t.

 

 

 

 

 

 


(1)  Siųsti DG AGRI (D.2)

(2)  Į šią kainą įeina padidėjimas arba nuolaidos, taikomos partijai, dėl kurios yra pateiktas pasiūlymas.

(3)  Komercinės išlaidos, atitinkančios draudimo ir paslaugų teikimo išlaidas, patirtas po intervencinių partijų paėmimo iki FOB stadijos išvežimo uoste, išskyrus transportavimo kaštus. Praneštos išlaidos turi būti nustatytos, remiantis intervencinės agentūros užfiksuotomis vidutinėmis realiomis išlaidomis per šešis mėnesius, buvusius prieš konkurso periodo paskelbimą, bei pateiktos eurais už toną.


7.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/54


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1066/2005

2005 m. liepos 6 d.

atidarantis nuolatinį konkursą dėl Vengrijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93 (2), nustatyta intervencinių agentūrų saugomų grūdų pardavimo tvarka ir sąlygos.

(2)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3002/92 (3) nustatytos bendrosios išsamios intervencinių produktų naudojimo ir paskirties tikrinimo taisyklės.

(3)

Esant dabartinei rinkos situacijai, reikėtų atidaryti nuolatinį konkursą dėl Vengrijos intervencinės agentūros saugomų 500 000 tonų paprastųjų kviečių eksporto.

(4)

Siekiant užtikrinti operacijų teisėtumą ir jų kontrolę, reikia nustatyti konkrečias taisykles. Šiam tikslui reikėtų nustatyti užstatų sistemą, kuri užtikrintų siekiamų tikslų įgyvendinimą ir kartu leistų operatoriams išvengti pernelyg didelių konkurso išlaidų. Todėl reikėtų leisti nukrypti nuo kai kurių normų, visų pirma Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 nuostatų.

(5)

Siekiant išvengti reimportavimo, pagal šiuo reglamentu atidarytą konkursą turi būti eksportuojama tik į tam tikras trečiąsias šalis.

(6)

Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 2a dalis numato galimybę konkurso laimėtojui kompensuoti mažiausias transporto išlaidas, pervežant iš saugojimo vietos iki jų pakrovimo vietos, bet tik iki tam tikros ribos; atsižvelgiant į Vengrijos geografinę padėtį, ši sąlyga turėtų būti taikoma.

(7)

Siekiant modernizuoti vadybos sistemą, reikėtų numatyti Komisijos prašomos informacijos perdavimą elektroniniu būdu.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nepažeisdama šio reglamento nuostatų, Vengrijos intervencinė agentūra pradeda jos saugomų paprastųjų kviečių nuolatinį eksporto konkursą pagal Reglamente (EEB) Nr. 2131/93 nustatytas taisykles.

2 straipsnis

Konkursas vyksta dėl maksimalaus 500 000 tonų kiekio paprastųjų kviečių, eksportuotinų į trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (4) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną, Rumuniją ir Šveicariją.

3 straipsnis

1.   Eksportui, vykdomam remiantis šio reglamento nuostatomis, nesuteikiama jokia grąžinamoji išmoka ir netaikomas nei eksporto mokestis, nei mėnesinis padidėjimas.

2.   Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 8 straipsnio 2 dalis netaikoma.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 16 straipsnio trečiosios pastraipos nuostatų, pasiūlyme nurodyta kaina yra kaina, mokėtina už pirkimą eksportui, išskyrus bet kokį mėnesinį padidinimą.

4.   Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 2a dalį, konkurso laimėtojui iki tam tikros, konkurso pasiūlyme nustatytos, ribos kompensuojamos mažiausios transporto išlaidos, pervežant iš saugojimo vietos iki jų pakrovimo vietos.

4 straipsnis

1.   Eksporto licencijos galioja iki ketvirto mėnesio, skaičiuojant nuo licencijos išdavimo mėnesio, pabaigos tokia prasme, kaip vartojama Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 9 straipsnyje.

2.   Pasiūlymai šiuo reglamentu atidarytam konkursui neturi būti pateikiami su paraiškomis eksporto licencijoms gauti, pateiktomis remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (5) 49 straipsnio nuostatomis.

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 1 dalies nuostatų, pasiūlymų pateikimo pirmajam daliniam konkursui terminas baigiasi 2005 m. liepos 14 d. 9 valandą (Briuselio laiku).

Pasiūlymų pateikimo vėlesniems daliniams konkursams terminas baigiasi kiekvieną ketvirtadienį 9 valandą (Briuselio laiku), išskyrus 2005 m. liepos 21 d., 2005 m. rugpjūčio 4 d., 2005 m. rugpjūčio 18 d., 2005 m. rugsėjo 1 d., 2005 m. lapkričio 3 d., 2005 m. gruodžio 29 d., 2006 m. balandžio 13 d. ir 2006 m. gegužės 25 d., savaitėmis, kai konkursai nebus skelbiami.

Pasiūlymų pateikimo paskutiniam daliniam konkursui galutinis terminas yra 2006 m. birželio 22 d. 9 valanda (Briuselio laiku).

2.   Pasiūlymai turi būti pateikiami Vengrijos intervencinei agentūrai šiuo adresu:

Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1385 Budapest 62

Pf 867

Tel.: (36) 1-219 62 60

Faksas: (36) 1-219 62 59

6 straipsnis

Intervencinė agentūra, sandėlininkas ir konkurso dalyvis, jo reikalavimu, bendru susitarimu arba iki išvežant prekes iš konkurso dalyvio pasirinkto sandėlio, arba išvežimo metu, paima skirtingus ėminius, imdami po vieną ėminį iš ne mažesnio kaip 500 tonų kiekio ir atlieka jų tyrimą. Intervencinę agentūrą gali atstovauti įgaliotinis tuo atveju, kai jis nėra sandėlininkas.

Skirtingi ėminiai imami ir ištiriami per septynias darbo dienas nuo konkurso dalyvio prašymo dienos arba per tris darbo dienas tuo atveju, kai ėminiai imami išgabenant prekes iš sandėlio.

Ginčo atveju tyrimo rezultatai elektroniniu būdu perduodami Komisijai.

7 straipsnis

1.   Konkurso laimėtojas privalo perimti partiją tokią, kokia ji yra, jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra:

a)

aukštesnė už tą, kuri buvo paskelbta pranešime apie konkursą;

b)

aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, tačiau jos svyravimų ribos nėra didesnės negu:

1 kilogramas hektolitrui specifinės masės, kuri neturi būti mažesnė negu 75 kilogramai hektolitrui,

vienas procentinis punktas drėgnumo,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 824/2000 (6) priedo atitinkamai B.2 ir B.4 punktuose,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 824/2000 priedo B.5 punkte, tačiau nekeičiant leistinos kenksmingų sėklų ir skalsės procentinės dalies.

2.   Jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, ir jos svyravimų ribos yra didesnės už tas, kurios aprašytos 1 dalies b punkte, konkurso laimėtojas gali:

a)

arba priimti partiją tokią, kokia ji yra,

b)

arba atsisakyti paimti minėtąją partiją.

1 dalies b punkte aprašytu atveju konkurso laimėtojas yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą I priede nurodyta forma.

3.   Jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra žemesnė už intervencijai reikalaujamas minimalias charakteristikas, konkurso laimėtojas negali išvežti minėtosios partijos. Jis atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą I priede nurodyta forma.

8 straipsnis

Konkurso laimėtojas 7 straipsnio 2 dalies b punkto 1 įtraukoje ir 3 dalyje numatytais atvejais gali reikalauti intervencinės agentūros be papildomų išlaidų jam skirti kitą paprastųjų kviečių partiją, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta. Tokiu atveju, užstatas negrąžinamas. Partija turi būti pakeista ne vėliau kaip per tris dienas po to, kai gaunamas konkurso laimėtojo prašymas. Konkurso laimėtojas apie tai nedelsiant informuoja Komisiją I priede nurodyta forma.

Jei pasibaigus maksimaliam mėnesio laikotarpiui nuo pirmojo prašymo pakeisti partiją pateikimo dienos konkurso laimėtojas per kelis iš eilės pakeitimus negavo pakeičiamosios partijos, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta, jis yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, ir jam grąžinamas visas užstatas, apie tai nedelsiant pranešus Komisijai ir intervencinei agentūrai I priede nurodyta forma.

9 straipsnis

1.   Tuo atveju, jei paprastieji kviečiai buvo išvežti iki 6 straipsnyje minėtų tyrimų rezultatų paskelbimo, visą riziką prisiima konkurso laimėtojas nuo to momento, kai jis išveža prekių partiją. Tačiau jei konkurso laimėtojas turi teisę apskųsti sandėlininką, jis gali ja pasinaudoti.

2.   Ėminių, minėtų 6 straipsnyje, ėmimo ir tyrimų išlaidas, išskyrus atvejį, minėtą 7 straipsnio 3 dalyje, padengia Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas (EŽŪOGF), bet ne daugiau kaip vieno kiekvienos 500 t dalies tyrimo išlaidas, išskyrus perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių išlaidas. Perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių ir prašomų papildomų kitų tyrimų, kurių gali paprašyti konkurso laimėtojas, išlaidas padengia pats konkurso laimėtojas.

10 straipsnis

Nukrypstant nuo Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3002/92 12 straipsnio nuostatų, dokumentuose, susijusiuose su laikantis šio reglamento nuostatų vykdomu paprastųjų kviečių pardavimu, ir ypač eksporto licencijoje, prekių išvežimo rašte, numatytame Reglamento (EEB) Nr. 3002/92 3 straipsnio 1 dalies b punkte, eksporto deklaracijoje ir kitais atvejais T5 dokumento kontrolinėje kopijoje turi būti vienas iš II priede nurodytų įrašų.

11 straipsnis

1.   Užstatas, sumokėtas taikant Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 13 straipsnio 4 dalies nuostatas, turi būti sugrąžintas po to, kai konkurso laimėtojams išduodamos eksporto licencijos.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 straipsnio 1 dalies nuostatų, įsipareigojimo eksportuoti vykdymas užtikrinamas užstatu, kurio dydis lygus skirtumui tarp konkurso dieną galiojusios intervencinės kainos ir konkurse laimėjusios kainos, bet jokiu būdu ne mažesniu negu 25 eurai už toną. Pusė užstato sumos sumokama gaunant eksporto licenciją, o likutis sumokamas prieš atsiimant grūdus.

12 straipsnis

Vengrijos intervencinė agentūra elektroniniu būdu praneša Komisijai apie gautus pasiūlymus ne vėliau kaip praėjus dviems valandoms po pasiūlymų pateikimo galutinio termino. Jie turi būti perduoti naudojant III priede pateiktą formuliarą.

13 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 749/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 10).

(3)  OL L 301, 1992 10 17, p. 17. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 770/96 (OL L 104, 1996 4 27, p. 13).

(4)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

(5)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

(6)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


I PRIEDAS

Pranešimas apie atsisakymą paimti partijas ir jų pakeitimą pagal nuolatinio konkurso dėl Vengrijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksportavimo nuostatas

(Reglamentas (EB) Nr. 1066/2005)

Laimėtoju paskelbto konkurso dalyvio pavadinimas:

Konkurso data:

Data, kada konkurso laimėtojas atsisakė partijos:


Partijos eilės numeris

Kiekis

tonomis

Elevatoriaus adresas

Pagrindas atsisakyti partiją paimti

 

 

 

SM (kg/hl)

% sudygusių grūdų

% šiukšlinių priemaišų (Schwarzbesatz)

% grūdinių priemaišų

Kita


II PRIEDAS

10 straipsnyje minėti įrašai

:

ispaniškai

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1066/2005

:

čekiškai

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1066/2005

:

daniškai

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1066/2005

:

estiškai

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1066/2005

:

estiškai

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1066/2005

:

graikiškai

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1066/2005

:

angliškai

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1066/2005

:

prancūziškai

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1066/2005

:

itališkai

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1066/2005

:

latviškai

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1066/2005

:

lietuviškai

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1066/2005

:

vengriškai

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1066/2005/EK rendelet

:

olandiškai

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1066/2005

:

lenkiškai

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1066/2005

:

portugališkai

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1066/2005

:

slovakiškai

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1066/2005

:

slovėniškai

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1066/2005

:

suomiškai

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1066/2005

:

švediškai

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1066/2005.


III PRIEDAS

Formuliaras (1)

Nuolatinis konkursas dėl Vengrijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

(Reglamentas (EB) Nr. 1066/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Konkurso dalyvių eilės numeriai

Partijos numeris

Kiekis tonomis

Pasiūlymo kaina

(eurai už toną) (2)

Priedai (+)

Nuolaidos (–)

(eurai už toną)

(archyvui)

Komercinės išlaidos (3)

(eurai už toną)

Paskirtis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ir t. t.

 

 

 

 

 

 


(1)  Siųsti DG AGRI (D.2).

(2)  Į šią kainą įeina padidėjimas arba nuolaidos, taikomos partijai, dėl kurios yra pateiktas pasiūlymas.

(3)  Komercinės išlaidos, atitinkančios draudimo ir paslaugų teikimo išlaidas, patirtas po intervencinių partijų paėmimo iki FOB stadijos išvežimo uoste, išskyrus transportavimo kaštus. Praneštos išlaidos turi būti nustatytos, remiantis intervencinės agentūros užfiksuotomis vidutinėmis realiomis išlaidomis per šešis mėnesius, buvusius prieš konkurso periodo paskelbimą, bei pateiktos eurais už toną.


7.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/60


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1067/2005

2005 m. liepos 6 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 562/2000, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1254/1999 išsamias taikymo taisykles dėl galvijienos supirkimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 4 dalį ir 41 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 562/2000 (2) II priede nustatomas produktų, kuriems taikoma intervencija, sąrašas. Minėto reglamento VI priede pateikiami intervencinių agentūrų adresai. 2004 m. gegužės 1 d. į Europos Sąjungą įstojus Čekijos Respublikai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai, su šiomis valstybėmis narėmis susijusi informacija turėtų būti įtraukta į tuos priedus.

(2)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 562/2000 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 562/2000 iš dalies keičiamas taip:

1)

II priedas yra pakeičiamas šio reglamento I priede pateiktu tekstu.

2)

VI priedas yra pakeičiamas šio reglamento II priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1899/2004 (OL L 328, 2004 10 30, p. 67).

(2)  OL L 68, 2000 3 16, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1592/2001 (OL L 210, 2001 8 3, p. 18).


I PRIEDAS

„II PRIEDAS

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcases, half-carcases:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot:

Kategoria A, luokka R2

Kategoria A, luokka R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3“


II PRIEDAS

„VI PRIEDAS

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných orgánov — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

Belgique/België

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

Česká republika

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká Republika

Telefon: +420 222 871 855

Fax: +420 222 871 680

Danmark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. +45 33 95 80 00

Fax +45 33 95 80 34

Deutschland

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

DK-1780 København V

Tel.: (+49 228) 68 45-37 04/37 50

Fax: (+49 228) 68 45-39 85/32 76

Eesti

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt. 3

51009 Tartu

Tel: +372-7371 200

Faks: +372-7371 201

Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ: +30-210-2284180

Φαξ: +30-210-2281479

España

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 3 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

France

Ofival

80, avenue des Terroirs de France

F-75607 Paris Cedex 12

Téléphone (33) 144 68 50 00

Télécopieur (33) 144 68 52 33

Ireland

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

Italia

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. (39-06) 449 49 91

Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

Κύπρος

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ.: 00-357-22557777

Φαξ: 00-357-22557755

Latvia

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga Latvija

Tālr. +371 7027542

Fakss +3717027120

Lietuva

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12

LT-01122 Vilnius

Tel. (+370 5) 268 50 50

Faks. (+370 5) 268 50 61

Luxembourg

Service d'économie rurale, section „cheptel et viande“

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Téléphone (352) 47 84 43

Hungary

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1054 Budapest, Alkotmány u. 29.

Postacím: H-1385, Budapest 62., Pf. 867

Telefon: (+36-1) 219-4576

Fax: (+36-1) 219-8905

Malta

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel.: (+356) 22952000, 22952222

Fax: (+356) 22952212

Nederland

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

Österreich

AMA-Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel.: (43-1) 33 15 12 18

Fax: (43-1) 33 15 4624

Poland

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Mięsa

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. +48 22 661 71 09

Fax +48 22 661 77 56

Portugal

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4 6.o E

P-1600 Lisboa

Tel.: (351) 217 51 85 00

Fax: (351) 217 51 86 15

Slovenia

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421-2-59266397

Fax: +421-2-52965033

Suomi/Finland

Maa- ja metsätalousministeriö

Interventioyksikkö

PL 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, 00100 Helsinki)

Puhelin (358-9) 16 001

Faksi (358-9) 1605 2202

Sverige

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture,

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96“


7.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/65


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1068/2005

2005 m. liepos 6 d.

iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 824/2000, nustatantį intervencinių agentūrų vykdomo grūdų perėmimo procedūras ir analizės metodus grūdų kokybei nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1784/2003 nuo 2004–2005 prekybos metų nebenumatoma intervencija rugiams. Atsižvelgiant į naują situaciją, reikėtų pakoreguoti Komisijos reglamentą (EB) Nr. 824/2000 (2).

(2)

Paprastieji kviečiai ir kietieji kviečiai yra grūdai, kuriems nustatyti būtiniausi žmonių maisto kokybės reikalavimai ir kurie turi atitikti sanitarines normas, nustatytas 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 315/93, nustatančiu Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (3). Kiti grūdai paprastai yra skirti gyvūnų pašarui ir turi atitikti 2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose (4) reikalavimus. Reikėtų numatyti, kad šie standartai būtų taikomi perimant atitinkamus produktus pagal šią intervencinę schemą.

(3)

Kai kurie iš šių standartų taikomi nuo 2006 m. liepos 1 d. pirminio produktų perdirbimo metu. Siekiant užtikrinti, kad iki nurodytos datos perimti grūdai galėtų būti geriausiomis sąlygomis parduodami iš intervencinės sistemos, reikėtų numatyti, kad nuo 2005–2006 prekybos metų intervencijai siūlomi produktai atitiktų šių standartų reikalavimus.

(4)

Mikotoksinų dauginimosi galimybės yra susijusios su tam tikromis sąlygomis, paprastai priklausančiomis nuo klimato sąlygų javų brandos ir ypač jų žydėjimo metu.

(5)

Leistinų teršalų maksimalių ribų viršijimo riziką nustato intervencinės agentūros remdamosi iš tiekėjų gauta informacija ir jų analizės kriterijais. Siekiant sumažinti išlaidas, tyrimų leidžiama reikalauti remiantis tik prieš perimant produktus atlikta rizikos analize, leidžiančia užtikrinti produktų kokybę juos priimant intervenciniam saugojimui, intervencinėms agentūroms prisiimant atsakomybę.

(6)

1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3492/90, nustatančio veiksnius, į kuriuos reikia atsižvelgti iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansuojamų intervencinių viešojo saugojimo priemonių metinėse ataskaitose (5), 2 ir 5 straipsniuose yra nustatytos atsakomybės taisyklės. Tuose straipsniuose numatoma, kad valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių tinkamam Bendrijos intervencinių produktų išsaugojimui užtikrinti ir kad produktų, kurių kokybė pablogėjo dėl fizinių saugojimo sąlygų ar dėl per ilgo saugojimo, kiekiai būtų apskaitomi kaip trūkumo nustatymo ar kokybės pablogėjimo dieną nurašyti iš intervencinių atsargų. Juose taip pat patikslinama, kad produkto kokybė laikoma pablogėjusia, jei produktas nebeatitinka to produkto supirkimo metu galiojusių kokybės standartų. Iš Bendrijos biudžeto gali būti padengiamos išlaidos tik dėl tų kokybės pablogėjimų, kurie numatyti tose nuostatose. Jei vėliau pasirodytų, kad produktas neatitiko būtiniausių standartų, dėl pagal šį reglamentą reikalaujamos rizikos analizės atžvilgiu priimto netinkamo valstybės narės sprendimo perkant produktą, atsakomybę turėtų prisiimti valstybė narė. Dėl tokio sprendimo nebūtų galima užtikrinti produkto kokybės ir tinkamo išsaugojimo. Todėl reikėtų patikslinti sąlygas, kai atsakinga yra valstybė narė.

(7)

Siekiant nustatyti intervencijai siūlomų grūdų kokybę, Reglamento (EB) Nr. 824/2000 3 straipsnyje pateikti analizuotinų kriterijų metodai. Kartu su minėtais metodais Tarptautinė standartizacijos organizacija pritaikė metodą, susijusį su Hagberg kritimo skaičiaus nustatymu. Reikėtų pakoreguoti šią nuorodą. Taip pat reikėtų patikslinti su teršalų standartų laikymusi susijusius analizės metodus.

(8)

Siekiant aiškumo ir tikslumo, reikia pataisyti Reglamento (EB) Nr. 824/2000 6 straipsnį, ypač tai, kas susiję su atitinkamų nuostatų tvarka. Atsižvelgiant į rizikos analizę dėl mikotoksinų kontrolės, reikėtų su mikotoksinų kiekio nustatymu susijusius tyrimus įtraukti į tyrimų, kurių išlaidas padengia siūlytojas, sąrašą.

(9)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 824/2000 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(10)

Javų vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 824/2000 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnyje pirma pastraipa keičiama šiuo tekstu:

„Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 5 straipsnio 2 dalyje nurodytais laikotarpiais visi ne mažiau kaip 80 tonų paprastųjų kviečių, miežių, kukurūzų arba sorgų ar 10 tonų kietųjų kviečių, kurių derlius nuimtas Bendrijoje, vienarūšes siuntas turintys savininkai turi teisę pasiūlyti tas siuntas intervencinei agentūrai.“;

2)

2 straipsnio 2 dalies pirma ir antra pastraipos keičiamos taip:

„Grūdai laikomi sveikais, švariais ir tinkamos rinkai kokybės, jei visų brendimo stadijų metu yra tam tikrai rūšiai būdingos spalvos, neturi neįprasto kvapo, yra be gyvų kenkėjų (taip pat ir erkių) ir atitinka I priede išdėstytus būtiniausius kokybės reikalavimus, o juose esančių teršalų lygis, įskaitant radioaktyvumą, neviršija Bendrijos reglamentais nustatytų ribų. Leistinas teršalų kiekis yra toks:

paprastiesiems kviečiams ir kietiesiems kviečiams – kaip numatyta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 315/93 (6), įskaitant reikalavimus, nurodytus Komisijos reglamento (EB) Nr. 466/2001 (7) I priedo 2.4–2.7 punktuose dėl Fusarium toksinų paprastiesiems ir kietiesiems kviečiams,

miežiams, kukurūzams ir sorgams – kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/32/EB (8).

Valstybės narės tikrina teršalų, taip pat ir radioaktyvumo, lygį remdamosi rizikos analize ir atsižvelgdamos į siūlytojo pateiktą informaciją bei į jo įsipareigojimus laikytis reikalaujamų normų, ypač į analizės rezultatus. Jei kontroliniai patikrinimai yra būtini, jų trukmė ir aprėptis nustatomi Tarybos reglamento (EB) Nr. 1784/2003 25 straipsnyje numatyta tvarka, ypač tuo atveju, jei dėl teršalų gali būti rimtai sutrikdyta padėtis rinkoje.

3)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3.7 punktas pakeičiamas taip:

„3.7.

Hagberg kritimo skaičiui (amilazės aktyvumo bandymas) nustatyti taikomas metodas atitinka ISO 3093:2004 reikalavimus;“;

b)

įterpiamas toks 3.10 punktas:

„3.10.

Mėginių ėmimo metodai ir etaloniniai analizės metodai mikotoksinų kiekiui nustatyti yra pateikti Reglamento (EB) Nr. 466/2001 I priede.“;

4)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

1.   Intervencinė agentūra pasirūpina, kad jos atsakomybe paimtų mėginių fizinės ir techninės charakteristikos būtų išanalizuotos per 20 darbo dienų nuo tipinio mėginio sudarymo.

2.   Siūlytojas padengia tokias išlaidas:

a)

tanino kiekio sorguose nustatymo;

b)

amilazės aktyvumo (Hagberg) bandymo;

c)

baltymų kiekio kietuosiuose kviečiuose ir paprastuosiuose kviečiuose nustatymo;

d)

Zeleny bandymo;

e)

apdorojamumo mašinomis bandymo;

f)

teršalų tyrimo.

3.   Jei atlikus 1 dalyje nustatytus tyrimus paaiškėja, kad pasiūlyti grūdai neatitinka intervencijos būtiniausių kokybės reikalavimų, jie grąžinami siūlytojo sąskaita. Siūlytojas taip pat padengia visas patirtas išlaidas.

4.   Kilus ginčui, intervencinė agentūra atlieka būtinus pakartotinus grūdų tyrimus, kurių išlaidas padengia pralaimėjusioji šalis.“;

5)

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

c ir d punktai pakeičiami taip:

„c)

jei skaldytų grūdų kiekis kietuosiuose kviečiuose, paprastuose kviečiuose ir miežiuose yra didesnis kaip 3 %, o kukurūzuose ir sorguose – didesnis kaip 4 %, už kiekvieną papildomą 0,1 % dalį kaina mažinama po 0,05 EUR;

d)

jei grūdų priemaišų kiekis kietuosiuose kviečiuose yra didesnis kaip 2 %, kukurūzuose ir sorguose – didesnis kaip 4 %, o paprastuosiuose kviečiuose ir miežiuose – didesnis kaip 5 %, už kiekvieną papildomą 0,1 % dalį kaina mažinama po 0,05 EUR.“;

b)

f punktas pakeičiamas taip:

„f)

jei įvairių priemaišų (Schwarzbesatz) kiekis kietuosiuose kviečiuose yra didesnis kaip 0,5 %, o paprastuosiuose kviečiuose, miežiuose, kukurūzuose ir sorguose – didesnis kaip 1 %, už kiekvieną papildomą 0,1 % dalį kaina mažinama po 0,1 EUR.“;

6)

10 straipsnis papildomas šia 3 dalimi:

„3.   Jei šiame reglamente numatyti tikrinimai turi būti vykdomi remiantis 2 straipsnio 2 dalies 2 pastraipoje numatyta rizikos analize, valstybė narė yra finansiškai atsakinga už didžiausio leistino teršalų lygio normų nesilaikymą. Būdama atsakinga už tokį normų nesilaikymą, valstybė narė savo ruožtu gali pateikti ieškinį siūlytojui arba sandėlininkui, jei jie nesilaikė savo įsipareigojimų ar prievolių.

Tačiau ochratoksino A ir aflatoksino atveju, finansinė atsakomybė priskiriama Bendrijos biudžetui, jei atitinkama valstybė narė gali Komisijai pateikti įrodymus, kad priimant grūdus saugoti buvo laikomasi normų, kad buvo laikomasi grūdų sandėliavimo sąlygų ir kitų sandėlininko prievolių.“;

7)

I priede išbraukiamas stulpelis „rugiai“;

8)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1.2 dalies a punkto pirma pastraipa keičiama taip:

„stai grūdai, kurie, pašalinus visas kitas šiame priede aprašytas medžiagas, išbyra per tokių dydžių akučių sietą: paprastieji kviečiai – 2,0 mm, kietieji kviečiai – 1,9 mm, miežiai – 2,2 mm.“;

b)

2.3 punktas išbraukiamas;

9)

III priedo 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

pirma pastraipa keičiama taip:

„Vidutiniškai 250 g dydžio paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių ir miežių mėginiai po pusę minutės sijojami per du sietus: vieną su 3,5 mm pločio pailgomis akutėmis, o kitą – su 1,0 mm pločio pailgomis akutėmis.“;

b)

septinta pastraipa keičiama taip:

„Po to tas pats mėginys pusę minutės sijojamas sietu, kurio pailgų akučių plotis: paprastiesiems kviečiams – 2,0 mm, kietiesiems kviečiams – 1,9 mm, miežiams – 2,2 mm. Per sietą išbyrėję grūdai laikomi sudžiūvusiais grūdais. Šiai grupei priskiriami šalčio pažeisti ir nepribrendę grūdai.“;

10)

IV priedo 2 išnašos 2 pastraipa keičiama taip:

„Ventiliacija turi būti tokia, kad mažagrūdžius javus (paprastuosius kviečius, kietuosius kviečius, miežius ir sorgus) džiovinus dvi valandas, o kukurūzus – keturias valandas, manų kruopų (arba kukurūzų) visų mėginių, kurie gali tilpti kaitinimo kameroje, rezultatai ne daugiau kaip 0,15 proc. skirtųsi nuo rezultatų, gautų džiovinus mažagrūdžius javus tris valandas, o kukurūzus – penkias valandas.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau nuostatos, susijusios su Fusarium toksinais ir su 2 dalyje nustatytu teršalų lygio kontrolės metodu taikomos tik 2005–2006 metais užaugintiems ir perimtiems grūdams.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).

(3)  OL L 37, 1993 2 13, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(4)  OL L 140, 2002 5 30, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/8/EB (OL L 27, 2005 1 29, p. 44).

(5)  OL L 337, 1990 12 4, p. 3.

(6)  OL L 37, 1993 2 13, p. 1.

(7)  OL L 77, 2001 3 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 856/2005 (OL L 143, 2005 6 7, p. 3).

(8)  OL L 140, 2002 5 30, p. 10.“;


7.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/69


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1069/2005

2005 m. liepos 6 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1995 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1423/95, nustatantį išsamias cukraus sektoriaus produktų, išskyrus melasą, importo įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antrą sakinį ir jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2005–2006 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1011/2005 (3).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 1423/95 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1423/95 1 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1011/2005 2005–2006 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 141, 1995 6 24, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 624/98 (OL L 85, 1998 3 20, p. 5).

(3)  OL L 170, 2005 7 1, p. 35.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 99 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2005 m. liepos 7 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

21,64

5,48

1701 11 90 (1)

21,64

10,80

1701 12 10 (1)

21,64

5,29

1701 12 90 (1)

21,64

10,28

1701 91 00 (2)

26,12

12,17

1701 99 10 (2)

26,12

7,65

1701 99 90 (2)

26,12

7,65

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo II dalyje (OL L 178, 2001 6 30, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo I dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


7.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/71


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1070/2005

2005 m. liepos 6 d.

dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Protokolą Nr. 4 dėl medvilnės, pridedamą prie Graikijos stojimo akto, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1050/2001 (1),

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1051/2001 dėl pagalbos medvilnės gamybai (2), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 4 straipsniu, pasaulinės rinkos kaina už nevalytą medvilnę periodiškai nustatoma nuo valytos medvilnės kainos, konstatuojamos rinkoje, atsižvelgiant į istorinius ryšius tarp kainos už valytą medvilnę ir kainos, skaičiuojamos už nevalytą medvilnę. Šie istoriniai ryšiai buvo nustatyti 2001 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1591/2001, nustatančio išsamias pagalbos schemos medvilnės sektoriui taikymo taisykles (3) 2 straipsnio 2 dalyje. Jei pasaulinės rinkos kainos šiuo būdu nustatyti negalima, ji yra nustatoma paskutinį kartą nustatytos kainos pagrindu.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 5 straipsnį pasaulinės rinkos kaina už nevalytą medvilnę nustatoma produkcijai, atitinkančiai tam tikras charakteristikas, ir atsižvelgiant į pačius palankiausius pasaulinės rinkos pasiūlymus bei kotiravimus iš tų, kurie laikomi atspindinčiais realią rinkos tendenciją. Siekiant nustatyti šią kainą yra atsižvelgiama į vidurkį pasiūlymų ir kotiravimų, konstatuojamų vienoje ar keliose realią rinkos tendenciją atspindinčiose biržose, pristatant produkciją CIF sąlygomis į kurį nors Bendrijoje esantį uostą iš įvairių šalių tiekėjų, laikomų tinkamiausiomis užsienio prekybai. Vis dėlto šių kriterijų taikymas valytos medvilnės pasaulinės rinkos kainai nustatyti priklauso nuo skirtumų, atsirandančių dėl tiekiamos produkcijos kokybės ar dėl pasiūlymų ir kotiravimų pobūdžio. Toks taikymas yra nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1591/2001 3 straipsnio 2 dalyje.

(3)

Pirmiau minėtų kriterijų taikymas leidžia nustatyti nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainą toliau nurodytu lygiu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nustatoma nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kaina, paminėta Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 4 straipsnyje: 23,984 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 148, 2001 6 1, p. 1.

(2)  OL L 148, 2001 6 1, p. 3.

(3)  OL L 210, 2001 8 3, p. 10. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1486/2002 (OL L 223, 2002 8 20, p. 3).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

7.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/72


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. liepos 4 d.

dėl triazamato neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB priedą ir leidimų augalų apsaugos produktams, kuriuose yra tos medžiagos, panaikinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1960)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/487/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą Nr. 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, kad valstybė narė gali per 12 mėnesių nuo pranešimo apie šią direktyvą įregistruoti ir pateikti į vidaus rinką augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, neįrašytų į šios direktyvos I priedą, ir kurie dvejus metus nuo pranešimo dienos jau yra rinkoje, kol šios medžiagos bus laipsniškai tiriamos pagal darbų programą.

(2)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 (2) ir (EB) Nr. 703/2001 (3) yra nustatytos išsamios darbų programos, minėtos Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje, antrojo ir trečiojo etapo įgyvendinimo taisyklės. Dėl veikliosios medžiagos triazamato pranešėjas 2004 m. liepos 7 d. informavo Komisiją, kad jis nebesiekia įtraukti šios medžiagos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Todėl šios veikliosios medžiagos nereikėtų įtraukti į tą priedą, ir valstybės narės turėtų atšaukti visus leidimus triazamato turinčioms augalų apsaugos priemonėms.

(3)

Tikslinga numatyti lengvatinį laikotarpį turimų atsargų sunaikinimui, sandėliavimui, pateikimui į rinką ir sunaudojimui, kad turimas atsargas būtų leista naudoti ne ilgiau kaip dar vieną auginimo sezoną.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠI SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Triazamatas nėra įtraukiamas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad:

1)

leidimai augalų apsaugos priemonėms, kurių sudėtyje yra triazamato, yra panaikinami 2006 1 4;

2)

nuo paskelbimo dienos leidimai augalų apsaugos priemonėms, kurių sudėtyje yra triazamato, nėra išduodami ir nėra atnaujinami.

3 straipsnis

Bet koks valstybės narės suteikiamas lengvatinis laikotarpis turimų atsargų sunaikinimui, sandėliavimui, pateikimui į rinką ir sunaudojimui pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 6 dalį yra kiek įmanoma trumpesnis ir baigiasi ne vėliau kaip 2007 1 4.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/34/EB (OL L 125, 2005 18 5, p. 5).

(2)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1044/2003 (OL L 151, 2003 6 19, p. 32).

(3)  OL L 98, 2001 4 7, p. 6.