ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 172

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. liepos 5d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1039/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1907/90 dėl tam tikrų prekybos kiaušiniais standartų

1

 

 

2005 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1040/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

2

 

*

2005 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1041/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2868/95, įgyvendinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo ( 1 )

4

 

*

2005 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1042/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių ( 1 )

22

 

*

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų

24

 

*

2005 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1044/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2808/98 dėl perskaičiavimo kurso operacinio įvykio nustatymo pagalbai, taikomai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1973/2004

76

 

*

2005 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1045/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2760/98 dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimo pagal PHARE programą

78

 

*

2005 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1046/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 958/2003, nustatantį Tarybos sprendimo 2003/286/EB nuostatų dėl nuolaidų Bendrijos tarifinių kvotų forma kai kuriems grūdų produktams, kurių kilmės šalis yra Bulgarijos Respublika, taikymo taisykles, ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2809/2000

79

 

 

2005 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1047/2005, nustatantis gvazdikų ir rožių Bendrijos gamintojo ir importo kainas, kad būtų galima taikyti tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalis yra Jordanija, importo į Bendriją tvarką

81

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimas 2005/481/BUSP, dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų sudarymo

83

Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų

84

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

5.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1039/2005

2005 m. birželio 21 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1907/90 dėl tam tikrų prekybos kiaušiniais standartų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2771/75 dėl bendro kiaušinių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Nuo 2005 m. liepos 1 d. vietinėse viešose rinkose parduodami kiaušiniai turi būti žymimi kodu, nurodančiu skiriamąjį gamintojo numerį ir leidžiančiu nustatyti ūkininkavimo būdą, pagal 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1907/90 (2) 7 straipsnio 1 dalies a punktą. Kai kuriose valstybėse narėse šis reikalavimas gali sudaryti sunkumų smulkiems ir mažas pajamas gaunantiems ūkiams, kur prekyba kiaušiniais dažnai yra papildoma veikla. Kadangi galimybė prekiauti valgymui skirtais kiaušiniais vietinėse viešose rinkose šiems ūkiams turi didelės ekonominės ir socialinės reikšmės, manoma, kad tikslinga leisti valstybėms narėms juos atleisti nuo žymėjimo reikalavimo. Todėl reikėtų numatyti tokią išimtį gamintojams, kurių ūkiuose yra ne daugiau nei 50 dedeklių vištų.

(2)

Atsižvelgiant į klausimo skubumą, būtina nustatyti išimtį prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos Bendrijų steigimo sutarčių pridėto Protokolo dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje I dalies 3 pastraipoje nurodytam šešių savaičių laikotarpiui.

(3)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EEB) Nr. 1907/90,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 2 straipsnio 3 dalies paskutinė pastraipa pakeičiama taip:

„Tačiau gamintojų vietinėse viešose rinkose parduodami kiaušiniai ženklinami 7 straipsnio 1 dalies a punkte numatytu kodu. Valstybės narės gali gamintojus, kurių ūkiuose yra ne daugiau nei 50 dedeklių vištų, atleisti nuo šio reikalavimo su sąlyga, kad tie kiaušiniai būtų parduodami atitinkamos valstybės narės gamybos regiono vietinėse viešose rinkose ir kad ūkio pavadinimas bei adresas būtų nurodyti pardavimo vietoje.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. birželio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BODEN


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 49. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 173, 1990 7 6, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2052/2003 (OL L 305, 2003 11 22, p. 1).


5.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/2


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1040/2005

2005 m. liepos 4 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 5 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. liepos 4 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

65,0

096

41,8

999

53,4

0707 00 05

052

93,0

999

93,0

0709 90 70

052

85,4

999

85,4

0805 50 10

382

71,1

388

64,6

528

50,5

999

62,1

0808 10 80

388

81,4

400

85,1

508

78,3

512

66,3

524

62,4

528

48,8

720

103,7

804

91,2

999

77,2

0808 20 50

388

87,6

512

60,6

528

69,3

800

55,9

999

68,4

0809 10 00

052

182,7

999

182,7

0809 20 95

052

279,5

068

218,2

400

317,1

999

271,6

0809 40 05

624

121,4

999

121,4


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


5.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1041/2005

2005 m. birželio 29 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2868/95, įgyvendinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (1), ypač į jo 157 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 40/94 būtina patvirtinti technines priemones, kad būtų galima įgyvendinti nuostatas dėl paieškos ataskaitų standartinės formos, paraiškų ir registracijos padalijimo, sprendimų, leidimų ir vieno Protestų arba Anuliavimo skyriaus nario priimamų sprendimų panaikinimo.

(2)

Po 2008 m. kovo 10 d. paieškos sistema ir toliau išliks privaloma Bendrijos prekių ženklams, bet ji bus neprivaloma mokant mokestį už paieškas valstybių narių, kurios pranešė apie savo sprendimą vykdyti paiešką, prekių ženklų registruose. Yra nustatoma standartinė forma, kurią sudaro esminiai paieškų ataskaitos elementai, kad būtų užtikrinta minimų paieškos ataskaitų kokybė ir būtų užtikrintas jų vienodumas.

(3)

Pareiškimas apie padalijimą ir įregistravimą turi atitikti šiame Reglamente nustatytus elementus. Naujasis sprendimo arba Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir dizainui) (toliau – Tarnyba) atliekamo įtraukimo į registrą panaikinimas ex officio turi atitikti šiame Reglamente nustatytą specialią procedūrą. Yra nurodyti išimtiniai atvejai, kai leidimai yra privalomi. Yra numatytas paprastų atvejų, kai sprendimą gali priimti vienas Protestų arba Anuliavimo skyrių narys, sąrašas.

(4)

Be to, dabartines taisykles reikėtų iš dalies pakeisti siekiant pagerinti arba paaiškinti įregistravimo tvarką. Papildomai kai kurie procedūrų punktai turi būti pakeisti nekeičiant sistemos esmės.

(5)

Siekiant apimti elektroninio padavimo tvarkos detales ir priemones, iš dalies keičiamos šios nuostatos: 1 taisyklės 1 dalies c punkto, 3 taisyklės 2 dalies, 61 taisyklės, 72 taisyklės 4 dalies, 79 taisyklės, 82 taisyklės, 89 taisyklės 1 ir 2 dalių.

(6)

Bendrijos prekių ženklo paraiškų elektroninis padavimas ir elektroninis paskelbimas turėtų palengvinti prekių ženklų padavimą apskritai ir ypač paskatinti prekių ženklų, susidedančių iš spalvų per se arba garsų, padavimą pateikiant ženklą, kuris yra aiškus, apibrėžtas, savarankiškas, lengvai prieinamas, suprantamas, patvarus ir objektyvus. Technines sąlygas, ypač dėl paduodamų garsų duomenų formato, turėtų nustatyti Tarnybos prezidentas. Sisteminant garsinius prekių ženklus elektroniniu būdu, galima pridėti elektroninę garso laikmeną, kuri gali būti įtraukta į paraiškų dėl Bendrijos prekių ženklo elektroninį paskelbimą, kad visuomenei būtų lengviau prieinamas pats garsas.

(7)

Nuostatos dėl protestavimo procedūros turėtų būti suformuluotos iš naujo, jose pateikiant leistinumo reikalavimus ir aiškiai nurodant teisines trūkumų pasekmes, ir pateikiant nuostatas chronologine tvarka pagal procesinius veiksmus.

(8)

Atsižvelgiant į papildomą Tarnybos kompetenciją nagrinėjant konversijos leistinumą, į tai, kad konversijos prašymo atmetimas gali tapti daliniu ta prasme, kad konversija gali būti priimtina vienoms valstybėms narėms, bet nepriimtina kitoms. Be to, reikėtų papildomai nustatyti kai kuriuos kriterijus, kurie būtų taikomi nagrinėjant absoliučius pagrindus, atsižvelgiant į valstybės narės kalbą.

(9)

Kalbant apie išlaidas, kurias turi padengti protestavimo ir panaikinimo procedūrose pralaimėjusioji šalis, grąžintinos atstovavimo išlaidos turėtų būti apribotos, bet dabartiniai maksimalūs dydžiai turėtų būti nežymiai padidinti, nes nuo Įgyvendinimo Reglamento priėmimo jau praėjo nemažai laiko. Jei kviečiami liudytojai arba ekspertai, maksimali norma nenustatoma, o atlygintinas išlaidas sudaro tikrosios sumos, kurių gali paprašyti liudytojai ir ekspertai.

(10)

Todėl Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 2868/95 (2) reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(11)

Šiame Reglamente numatytos priemonės atitinka Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir dizainui) Mokesčių, įgyvendinimo taisyklių ir apeliacinės tarybos procedūrų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2868/95 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

1 taisyklės 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

b punktas keičiamas taip:

„b)

pareiškėjo pavardė, adresas bei pilietybė ir valstybė, kurioje jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą arba buveinę ar įstaigą. Fizinių asmenų nurodoma pavardė ir vardas (vardai). Juridinių asmenų arba Reglamento 3 straipsnyje nurodytų institucijų nurodomi oficialūs pavadinimai ir teisinis statusas, kuris gali būti įprastu būdu trumpinamas. Gali būti nurodomi telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas ir kitų ryšio priemonių, kuriomis pareiškėjas sutinka gauti pranešimus, duomenų detalės. Pareiškėjas nurodo tik vieną adresą. Jei nurodomi keli adresai, paprastai atsižvelgiama tik į tą, kuris nurodytas pirmas, išskyrus tuos atvejus, kai pareiškėjas vieną iš tų adresų nurodo kaip pranešimų siuntimo adresą.“;

b)

c punktas papildomas šiais žodžiais:

„arba nuoroda į ankstesnėje Bendrijos prekių ženklo paraiškoje pateiktą prekių ir paslaugų sąrašą;“;

c)

k punktas keičiamas taip:

„k)

pareiškėjo arba jo atstovo parašas pagal 79 taisyklę;“;

d)

pridedamas l punktas:

„l)

atitinkamais atvejais – prašymas pateikti Reglamento 39 straipsnio 2 dalyje nurodytą paieškos ataskaitą.“;

2)

3 taisyklė iš dalies keičiama taip:

a)

2 dalis keičiama taip:

„2.

Išskyrus šios taisyklės 1 dalyje nurodytus atvejus ir atvejus, kai paraiška yra pateikta elektroniniu būdu, ženklas turi būti pateikiamas ant popieriaus lapo, pateikiamo atskirai nuo to, ant kurio surašytas paraiškos tekstas. Lapas, ant kurio vaizduojamas ženklas, neturi viršyti DIN A4 dydžio (29,7 cm aukščio, 21 cm pločio), o vaizdo užimamas plotas ne didesnis kaip 26,2 cm × 17 cm. Kairėje pusėje paliekama bent 2,5 cm paraštė. Jei tai nėra akivaizdu, teisinga ženklo padėtis nurodoma ant kiekvienos reprodukcijos užrašant žodį „viršus“. Ženklo reprodukcija turi būti tokios kokybės, kad ją būtų galima sumažinti arba padidinti ne daugiau kaip iki 8 cm pločio ir 16 cm aukščio skelbiant Bendrijos prekių ženklų biuletenyje.“;

b)

5 ir 6 dalys keičiamos taip:

„5.

Jei prašoma įregistruoti spalvotą ženklą, 2 dalyje minimą ženklo vaizdą turi sudaryti spalvotas ženklo vaizdas. Be to, ženklą sudarančios spalvos nurodomos žodžiais ir gali būti pridedama nuoroda į pripažįstamą spalvų kodą.

6.

Jei prašoma įregistruoti garsinį ženklą, prekių ženklo vaizdas turi susidėti iš grafiško garso pavaizdavimo, visų pirma, muzikinės notacijos; kai paraiška pateikiama elektroniniu būdu – gali būti pateikiamas elektroninis failas su garsu. Tarnybos prezidentas nustato elektroninio failo formatus ir maksimalų dydį.“.

3)

4 taisyklė keičiama taip:

„4 taisyklė

Mokesčiai už paraišką

Už paraišką mokami šie mokesčiai:

a)

pagrindinis mokestis;

b)

klasės mokestis už kiekvieną klasę, viršijančią tris klases, kuriai prekės arba paslaugos priskiriamos pagal 2 taisyklę;

c)

mokestis už paiešką, jei reikia.“.

4)

Įterpiama 5a taisyklė:

„5a taisyklė

Paieškos ataskaita

Paieškos ataskaitos rengiamos naudojant standartinę formą, kurioje nurodoma bent jau ši informacija:

a)

paiešką vykdžiusios centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos pavadinimas;

b)

paieškos ataskaitoje minimų prekių ženklo paraiškų arba registracijų skaičius;

c)

paieškos ataskaitoje minimų paraiškų padavimo data arba, jei taikoma, paraiškų prioriteto data, arba registracijų data;

d)

paieškos ataskaitoje minimų prekių ženklų įregistravimo data;

e)

paieškos ataskaitoje minimų prekių ženklo paraiškų ar registracijų savininkų pavardės ir kontaktiniai adresai;

f)

paieškos ataskaitoje minimų pareikštų registruoti arba įregistruotų prekių ženklų vaizdai;

g)

nuoroda į klases pagal Nicos klasifikaciją, kurioms pareikšti registruoti ar įregistruoti nacionaliniai prekių ženklai, arba į prekes ir paslaugas, kurioms pareikšti registruoti ar įregistruoti paieškos ataskaitoje minimi prekių ženklai.“.

5)

6 taisyklės 1 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Jei ankstesnė paraiška yra Bendrijos prekių ženklo paraiška, ankstesnės paraiškos kopiją Tarnyba ex officio įtraukia į Bendrijos paraiškų dėl prekių ženklo bylą.“.

6)

8 taisyklės 2 dalis keičiama taip:

„2)

Jei pareiškėjas nori prašyti pripažinti vieno ar kelių anksčiau įregistruotų prekių ženklų pirmenybę, kaip nurodyta Reglamento 34 straipsnyje, po to, kai paraiška jau paduota, per du mėnesius nuo paraiškos padavimo datos pateikiamas pirmenybės prašymas, kuriame nurodoma valstybė narė arba valstybės narės, kuriose ar kurioms tas ženklas įregistruotas, atitinkamos registracijos numeris bei paraiškos padavimo data ir prekės bei paslaugos, kurioms tas ženklas yra įregistruotas. Įrodymai, kurių reikalaujama pagal šios taisyklės 1 dalį, pateikiami Tarnybai per tris mėnesius nuo pirmenybės prašymo gavimo.“.

7)

10 taisyklė keičiama taip:

„10 taisyklė

Nacionalinių tarnybų atliekama paieška

1.

Jei Bendrijos prekių ženklo paraiškoje neprašoma Reglamento 39 straipsnio 2 dalyje nurodytos paieškos ataskaitos arba jei per terminą, skirtą pagrindiniam mokesčiui už paraišką sumokėti, 4 taisyklės c punkte nurodytas paieškos mokestis nesumokamas, centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos neatlieka susijusios paieškos dėl tokios paraiškos.

2.

Dėl tarptautinės registracijos, kai nurodoma Europos bendrija, paieškos centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos neatlieka, jeigu paieškos ataskaitos prašymas pagal Reglamento 39 straipsnio 2 dalį per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai Tarptautinis Biuras praneša Tarnybai apie tarptautinę registraciją, Tarnybai nepateikimas prašymas atlikti tokią paieškos ataskaitą arba jeigu per tą patį laikotarpį nesumokamas paieškos mokestis.“.

8)

12 taisyklės c punktas keičiamas taip:

„c)

ženklo vaizdas kartu su 3 taisyklėje nurodytais elementais ir aprašais; jei ženklo vaizdą sudaro spalvos arba jame yra spalvų, publikacija turi būti spalvota ir joje nurodoma ženklą sudaranti spalva ar spalvos, o prireikus, gali būti nurodytas ir spalvų kodas“.

9)

13 taisyklės 1 dalies c punktas ir 2 dalis išbraukiami.

10)

Įterpiama 13a taisyklė:

„13a taisyklė

Paraiškos padalijimas

1.

Pareiškime dėl paraiškos padalijimo pagal Reglamento 44a straipsnį nurodoma:

a)

paraiškai suteiktas bylos numeris;

b)

pareiškėjo pavardė (pavadinimas) ir adresas pagal 1 taisyklės 1 dalies b punktą;

c)

prekių ir paslaugų, sudarančių išskirtąją paraišką, sąrašas, arba, kai siekiama padalyti į daugiau kaip vieną išskirtąją paraišką – kiekvienos išskirtosios paraiškos prekių ir paslaugų sąrašas;

d)

pirminėje paraiškoje paliekamų prekių ir paslaugų sąrašas.

2.

Jei Tarnyba nustato, kad nesilaikoma 1 dalyje nustatytų reikalavimų arba išskirtojoje paraiškoje nurodytos prekės ir paslaugos sutampa su pagrindinėje paraiškoje paliktomis prekėmis ir paslaugomis, ji paprašo, kad pareiškėjas per jos nustatytą terminą ištaisytų trūkumus.

Jei iki nustatyto termino pabaigos trūkumai neištaisomi, Tarnyba atmeta pareiškimą dėl paraiškos padalijimo.

3.

Reglamento 44a straipsnio 2 dalies b punkte nurodyti laikotarpiai, kuriais nepriimamas pareiškimas dėl paraiškos padalijimo, yra šie:

a)

laikotarpis iki padavimo datos suteikimo paraiškai;

b)

trys mėnesiai nuo Reglamento 42 straipsnio 1 dalyje nurodyto paraiškos paskelbimo;

c)

laikotarpis po pranešimo sumokėti 23 taisyklės 1 dalyje nurodytą registracijos mokestį išdavimo dienos.

4.

Jei Tarnyba nustato, kad pareiškimas dėl paraiškos padalijimo yra nepriimtinas pagal Reglamento 44a straipsnį arba 3 dalies a ir b punktus, ji atmeta pareiškimą dėl paraiškos padalijimo.

5.

Išskirtajai paraiškai Tarnyba suformuoja atskirą bylą, kurią sudaro pagrindinės paraiškos kopija, įskaitant pareiškimą dėl paraiškos padalijimo ir su tuo susijusią korespondenciją. Išskirtajai paraiškai Tarnyba suteikia naują paraiškos numerį.

6.

Jei pareiškimas dėl paraiškos padalijimo yra susijęs su paraiška, kuri jau buvo paskelbta pagal Reglamento 40 straipsnį, apie padalijimą paskelbiama Bendrijos prekių ženklų biuletenyje. Išskirtoji paraiška paskelbiama; skelbimą sudaro 12 taisyklėje minėtos nuorodos ir elementai. Ši publikacija nesuteikia naujo termino protestams paduoti.“.

11)

15–20 taisyklės keičiamos taip:

„15 taisyklė

Pranešimas apie protestą

1.

Pranešimas apie protestą gali būti įregistruotas remiantis vienu arba daugiau ankstesnių ženklų, kaip apibrėžta Reglamento 8 straipsnio 2 dalyje (ankstesni ženklai) ir viena arba daugiau kitų ankstesnių teisių, kaip apibrėžta Reglamento 8 straipsnio 4 dalyje (ankstesnės teisės), jei visi ankstesni ženklai ir visos ankstesnės teisės priklauso tam pačiam savininkui ar savininkams. Jei ankstesnis ženklas ir (arba) ankstesnė teisė priklauso daugiau kaip vienam savininkui (bendra nuosavybė), protestas gali būti paduotas bet kurio iš jų arba visų.

2.

Pranešimą apie protestą sudaro:

a)

paraiškai, dėl kurios reiškiamas protestas, suteiktas bylos numeris ir Bendrijos prekių ženklo pareiškėjo pavardė (pavadinimas);

b)

aiški ankstesnio ženklo arba ankstesnės teisės, kuriais grindžiamas protestas, nuoroda, būtent:

i)

jei protestas grindžiamas ankstesniu ženklu, kaip apibrėžta Reglamento 8 straipsnio 2 dalies a ar b punkte, arba Reglamento 8 straipsnio 3 dalimi – ankstesnio ženklo bylos numerio nuoroda arba registracijos numeris, nuoroda į tai, ar ankstesnis ženklas yra įregistruotas arba dėl jo paduota paraiška, valstybių narių, jei taikoma ir Beneliuksą, kuriose arba kurioms ankstesnis ženklas yra apsaugotas nuoroda, arba, jei taikoma, nuoroda į tai, jog jis yra Bendrijos prekių ženklas;

ii)

jei protestas grindžiamas plačiai žinomu ženklu, kaip apibrėžta Reglamento 8 straipsnio 2 dalies c punkte – nuoroda į valstybę narę, kurioje tas ženklas yra plačiai žinomas, ir arba (i) papunktyje minimos nuorodos, arba ženklo vaizdas;

iii)

jei protestas grindžiamas ankstesne teise, kaip apibrėžta Reglamento 8 straipsnio 4 dalyje, jos rūšies ar prigimties nurodymas, ankstesnės teisės aprašymas ir nuoroda į tai, ar ši ankstesnė teisė egzistuoja visoje Bendrijoje, ar vienoje arba daugiau valstybių narių, ir jei taip – nuoroda į valstybes nares;

c)

pagrindai, kuriais grindžiamas protestas, būtent, tvirtinimas, jog taikomi atitinkami Reglamento 8 straipsnio 1, 3, 4 ir 5 dalyse nustatyti reikalavimai;

d)

paraiškos padavimo data ir, jei žinoma, įregistravimo data bei ankstesnio ženklo prioriteto data, išskyrus jei tai yra neregistruotas plačiai žinomas prekių ženklas;

e)

pareikšto registruoti ar įregistruoto ankstesnio ženklo vaizdas; jei ankstesnis ženklas yra spalvotas, vaizdas taip pat turi būti spalvotas;

f)

prekės ir paslaugos, kuriomis grindžiamas protestas;

g)

jei protestas grindžiamas ankstesniu ženklu, turinčiu reputaciją, kaip apibrėžta Reglamento 8 straipsnio 5 dalyje – nuoroda į valstybę narę, kurioje jis turi reputaciją ir prekės bei paslaugos, kurioms jis turi reputaciją;

h)

duomenys apie protestą reiškiančią šalį:

i)

protestą reiškiančios šalies pavardė (pavadinimas) ir adresas remiantis 1 taisyklės 1 dalies b punktu;

ii)

jei protestą reiškianti šalis paskyrė atstovą – šio atstovo pavardė (pavadinimas) ir verslo adresas pagal 1 taisyklės 1 dalies e punktą;

iii)

jei protestą reiškia licenciatas arba asmuo, pagal nacionalinius įstatymus turintis teisę pasinaudoti ankstesne teise – šio fakto patvirtinimas ir nuorodos dėl leidimo arba suteiktos teisės paduoti protestą.

3.

Pranešime apie protestą gali būti:

a)

nuoroda į prekes ir paslaugas, dėl kurių reiškiamas protestas; jei jos nenurodytos, laikoma, jog protestas reiškiamas dėl visų prekių ir paslaugų, nurodytų ginčijamo Bendrijos prekių ženklo paraiškoje;

b)

motyvuotas pareiškimas, kuriame išdėstyti pagrindiniai faktai ir argumentai, kuriais grindžiamas protestas, ir protestą pagrindžiantys įrodymai.

4.

Jei protestas yra grindžiamas daugiau nei vienu ankstesniu ženklu arba ankstesne teise, kiekvienai iš šių teisių taikoma 2 ir 3 dalis.

16 taisyklė

Pranešime apie protestą vartojamos kalbos

1.

Reglamento 115 straipsnio 6 dalyje minėtas terminas, per kurį protestą reiškianti šalis turi pateikti savo protesto vertimą, yra vienas mėnuo nuo protesto padavimo laikotarpio pabaigos.

2.

Jei protestą pareiškusi šalis arba pareiškėjas iki tos dienos, kurią, kaip manoma, turi prasidėti procesiniai veiksmai dėl protesto pagal 18 taisyklės 1 dalį, praneša Tarnybai, kad pareiškėjas ir protestą pareiškusi šalis susitarė dėl protesto bylos nagrinėjimo kita kalba nei numatyta Reglamento 115 straipsnio 7 dalyje, tuo atveju, jei pranešimas apie protestą nėra paduotas ta kalba, protestą pareiškusi šalis per mėnesį nuo minėtos datos pateikia pranešimo apie protestą vertimą. Jei vertimas nepateikiamas arba pateikiamas pavėluotai, proceso kalba lieka nepakeista.

16a taisyklė

Informacija apie pareiškėją

Visi pranešimai apie protestą, visi protestą reiškiančios šalies pateikti dokumentai ir visi pranešimai, kuriuos Tarnyba pasiuntė vienai iš šalių dar nepasibaigus 18 taisyklėje nurodytam laikotarpiui, siunčiami kitai šaliai siekiant ją informuoti apie paduotą protestą.

17 taisyklė

Priimtinumo nagrinėjimas

1.

Jei per protesto teikimo laikotarpį nebuvo sumokėtas protesto padavimo mokestis, protestas laikomas nepriimtu. Jei protesto padavimo mokestis buvo sumokėtas pasibaigus protesto teikimo laikotarpiui, jis grąžinamas protestą padavusiai šaliai.

2.

Jei pranešimas apie protestą nebuvo paduotas per protestų padavimo terminą arba jei pranešime apie protestą nėra aiškiai nurodyta paraiška, dėl kurios reiškiamas protestas, arba ankstesnis ženklas ar ankstesnė teisė, kuriais protestas grindžiamas, kaip nurodyta 15 taisyklės 2 dalies a ir b punktuose, arba protesto reiškimo motyvai, kaip nurodyta 15 taisyklės 2 dalies c punkte, ir jei iki protesto teikimo termino šie trūkumai nebuvo ištaisyti, Tarnyba atmeta protestą kaip nepriimtiną.

3.

Jei protestą reiškianti šalis nepateikia vertimo, kaip reikalaujama 16 taisyklės 1 dalyje, protestas atmetamas kaip nepriimtinas. Jei protestą reiškianti šalis pateikia netikslų vertimą, nagrinėjant priimtinumą neatsižvelgiama į neišverstą pranešimo apie protestą dalį.

4.

Jei pranešimas apie protestą neatitinka 15 taisyklės nuostatų, Tarnyba apie tai praneša protestą reiškiančiai šaliai ir paragina ją per du mėnesius ištaisyti nurodytus trūkumus. Jei trūkumai iki nustatyto termino neištaisomi, Tarnyba atmeta protestą kaip nepriimtiną.

5.

Apie visas pagal 1 dalies nuostatas padarytas išvadas, jog pranešimas apie protestą laikomas nepriimtinu, ir apie sprendimą atmesti protestą kaip nepriimtiną pagal 2, 3 ir 4 dalis, pranešama pareiškėjui.

18 taisyklė

Su protestu susijusių procesinių veiksmų pradžia

1.

Jei, remiantis 17 taisykle, nustatoma, kad protestas yra priimtinas, Tarnyba nusiunčia šalims pranešimą, informuodama jas apie tai, kad su protestu susiję procesiniai veiksmai pradedami praėjus dviem mėnesiams nuo pranešimo gavimo. Šis laikas gali būti pratęstas iki 24 mėnesių (iš viso), jei prašymus jį pratęsti abi šalys pateikia, kai šis dar nepasibaigęs.

2.

Jei per 1 dalyje nurodytą laikotarpį paraiška atsiimama arba apribojama prekėmis ir paslaugomis, dėl kurių protestas nereiškiamas, arba Tarnybai pranešama apie šalių susitarimą, arba paraiška atmetama vykstant paraleliniams procesiniams veiksmams, su protestu susiję procesiniai veiksmai užbaigiami.

3.

Jei per 1 dalyje nustatytą laikotarpį pareiškėjas apriboja savo paraišką iš jos išbraukdamas prekes ir paslaugas, dėl kurių reiškiamas protestas, Tarnyba paragina protestą reiškiančią šalį per Tarnybos nustatytą laiką nurodyti, ar ši ir toliau reiškia protestą, ir jeigu taip – tai dėl kurių sąraše likusių prekių ir paslaugų. Jei protestą reiškianti šalis atsiima protestą, su protestu susiję procesiniai veiksmai užbaigiami atsižvelgiant į apribojimą.

4.

Jei 1 dalyje nurodytam laikotarpiui dar nepasibaigus su protestu susiję procesiniai veiksmai užbaigiami pagal 2 arba 3 dalių nuostatas, sprendimas dėl išlaidų nepriimamas.

5.

Jei 1 dalyje nurodytam laikotarpiui dar nepasibaigus su protestu susiję procesiniai veiksmai užbaigiami atsiėmus ar apribojus paraišką arba pagal 3 dalies nuostatas, protesto padavimo mokestis grąžinamas.

19 taisyklė

Protesto pagrindimas

1.

Tarnyba suteikia protestą reiškiančiai šaliai galimybę per jos nustatytą laiką, kuris yra ne mažesnis kaip 2 mėnesiai nuo tos dienos, kuri pagal 18 taisyklės 1 dalį laikoma su protestu susijusių procesinių veiksmų pradžia, – pateikti jos protestą pagrindžiančius faktus, įrodymus ir argumentus arba papildyti jau anksčiau pateiktus pagal 15 taisyklės 3 dalį.

2.

Per 1 dalyje nurodytą laikotarpį protestą reiškianti šalis pateikia faktus, įrodymus ar argumenus apie ankstesnio ženklo arba ankstesnės teisės egzistavimą, galiojimą bei apsaugos apimtį, o taip pat įrodymą, pagrindžiantį jo įgaliojimus pateikti protestą. Protestą reiškianti šalis pateikia šiuos įrodymus:

a)

jei protestas grindžiamas prekių ženklu, kuris nėra Bendrijos prekių ženklas – jo padavimo arba įregistravimo įrodymus pateikiant:

i)

jei prekių ženklas dar neįregistruotas – atitinkamos paraiškos padavimo arba lygiaverčio dokumento, kurį išdavė prekių ženklo paraišką priėmusi administracija, kopiją, arba

ii)

jei prekių ženklas įregistruotas – atitinkamo registracijos liudijimo arba tam tikrais atvejais paskutiniojo pratęsimo liudijimo kopiją, rodančią, kad prekių ženklo apsaugos terminas yra ilgesnis nei nurodytas 1 dalyje, bei visus jo pratęsimus arba lygiaverčius dokumentus, išduotus prekių ženklą įregistravusios administracijos;

b)

jei protestas grindžiamas plačiai žinomu ženklu, kaip apibrėžta Reglamento 8 straipsnio 2 dalies c punkte – įrodymus, jog šis ženklas yra plačiai žinomas atitinkamoje teritorijoje;

c)

jei protestas yra grindžiamas reputaciją turinčiu ženklu, kaip apibrėžta Reglamento 8 straipsnio 5 dalyje – be šios dalies (a) punkte nurodytų įrodymų, dar ir įrodymus, kad ženklas turi reputaciją, bei įrodymus arba argumentus, įrodančius, kad pareikštą registruoti prekių ženklą naudojant be reikiamos priežasties būtų nesąžiningai pasinaudota arba pakenkta ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui arba jo reputacijai;

d)

jei protestas yra grindžiamas ankstesne teise, kaip apibrėžta Reglamento 8 straipsnio 4 dalyje – tos teisės įgijimo, tęstinumo ir apsaugos apimties įrodymus;

e)

jei protestas grindžiamas Reglamento 8 straipsnio 3 dalimi – įrodymus dėl protestą reiškiančios šalies nuosavybės teisės ir dėl jos santykių su agentu arba atstovu pobūdžio.

3.

1 ir 2 dalyse nurodyta informacija ir įrodymai turi būti pateikti ta kalba, kuria vyksta procesiniai veiksmai, arba turi būti pateiktas vertimas. Vertimas turi būti pateikiamas per dokumento originalo pateikimui skirtą laiką.

4.

Tarnyba neatsižvelgia į rašytinę informaciją, dokumentus arba jų dalis, kurie nebuvo pateikti arba nebuvo išversti į procesinių veiksmų kalbą per Tarnybos nustatytą laiką.

20 taisyklė

Protesto nagrinėjimas

1.

Jei iki 19 taisyklės 1 dalyje nurodyto termino pabaigos protestą reiškianti šalis neįrodė jos ankstesnio ženklo arba ankstesnės teisės egzistavimo, galiojimo ir apsaugos apimties, taip pat ir savo teisės pateikti protestą, protestas atmetamas kaip nepagrįstas.

2.

Jei protestas neatmetamas pagal 1 dalies nuostatą, apie šalies paduotą protestą Tarnyba praneša pareiškėjui ir paragina jį per Tarnybos nustatytą laiką pateikti savo pastabas.

3.

Jei pareiškėjas nepateikia pastabų, sprendimą dėl protesto Tarnyba priima remdamasi turimais įrodymais.

4.

Pareiškėjo pateiktos pastabos perduodamos protestą pateikusiai šaliai, kurią Tarnyba, jei mano, kad tai būtina, paragina duoti atsakymą per Tarnybos nustatytą laiką.

5.

18 taisyklės 2 ir 3 dalys taikomos mutatis mutandis nuo tos dienos, kuri laikoma su protestu susijusių procesinių veiksmų pradžia.

6.

Tam tikrais atvejais Tarnyba gali prašyti šalių pateikti savo pastabas tik konkrečiais klausimais, ir tada vėlesniame procesinių veiksmų etape ji leidžia šaliai iškelti kitus klausimus. Niekada negalima reikalauti, kad Tarnyba praneštų šalims, kokie faktai ar įrodymai galėjo būti pateikti arba nebuvo pateikti.

7.

Tarnyba gali sustabdyti su protestu susijusius procesinius veiksmus:

a)

jei protestas yra grindžiamas paraiška įregistruoti pagal Reglamento 8 straipsnio 2 dalies b punktą – kol tuose procesiniuose veiksmuose nepriimtas galutinis sprendimas;

b)

jei protestas yra grindžiamas paraiška įregistruoti geografines nuorodas arba kilmės vietos nuorodas pagal Tarybos Reglamentą (EEB) Nr. 2081/92 (3) – kol tuose procesiniuose veiksmuose nepriimtas galutinis sprendimas, arba

c)

jei sustabdymą lemia aplinkybės.

12)

22 taisyklė keičiama taip:

„22 taisyklė

Naudojimo įrodymas

1.

Prašymas pateikti naudojimo įrodymus pagal Reglamento 43 straipsnio 2 arba 3 dalį yra priimtinas tik tuo atveju, jei pareiškėjas tą prašymą pateikia per Tarnybos pagal 20 taisyklės 2 dalies nuostatas nustatytą laikotarpį.

2.

Jei protestą padavusi šalis turi pateikti ženklo naudojimo įrodymus arba pagrįstus nenaudojimo motyvus, reikalaujamus įrodymus Tarnyba paragina pateikti per jos pačios nustatytą terminą. Jei protestą padavusi šalis tokių įrodymų iki termino pabaigos nepateikia, Tarnyba atmeta protestą.

3.

Naudojimo įrodinėjimui reikalingus nurodymus ir faktus sudaro duomenys apie prekių ženklo, dėl kurio reiškiamas protestas, naudojimo vietą, laiką, apimtį bei pobūdį prekėms ir paslaugoms, kurioms žymėti jis buvo įregistruotas ir kuriomis grindžiamas protestas, ir šiuos duomenis patvirtinantys įrodymai pagal šios taisyklės 4 dalį.

4.

Įrodymai pateikiami taip, kaip nurodyta 79 ir 79a taisyklėse ir iš esmės jie apribojami pateikimu patvirtinančių dokumentų ir daiktų, pavyzdžiui, tokių kaip pakuotės, etiketės, kainoraščiai, katalogai, sąskaitos-faktūros, fotografijos, laikraščių skelbimai ir Reglamento 76 straipsnio 1 dalies f punkte nurodyti raštiški pareiškimai.

5.

Prašymas pateikti naudojimo įrodymus gali būti pateikiamas kartu arba atskirai su pastabomis dėl protesto padavimo pagrindų. Šios pastabos gali būti pateiktos kartu su pastabomis, padarytomis gavus naudojimo įrodymus.

6.

Jei protestą padavusios šalies pateikti įrodymai nėra su protestu susijusių procesinių veiksmų kalba, Tarnyba gali pareikalauti, kad protestą padavusi šalis per Tarnybos nustatytą laiką pateiktų tų įrodymų vertimą į reikalingą kalbą.“.

13)

24 taisyklės 2 dalis keičiama taip:

„2.

Gavusi mokestį, Tarnyba pateikia patvirtintas arba nepatvirtintas registracijos liudijimo kopijas.“.

14)

25 taisyklės 1 dalies c punktas išbraukiamas.

15)

Įterpiama 25a taisyklė:

„25a taisyklė

Registracijos padalijimas

1.

Pareiškimą apie registracijos dalijimą pagal Reglamento 48a straipsnį sudaro:

a)

registracijos numeris;

b)

prekių ženklo savininko pavardė (pavadinimas) ir adresas pagal 1 taisyklės 1 dalies b punktą;

c)

prekių ir paslaugų, sudarančių išskirtąją registraciją, sąrašas arba, kai siekiama padalyti į daugiau kaip vieną išskirtąją registraciją – kiekvienos išskirtosios registracijos prekių ir paslaugų sąrašas;

d)

pirminėje registracijoje paliekamų prekių ir paslaugų sąrašas.

2.

Jei Tarnyba nustato, kad nesilaikoma 1 dalyje nustatytų reikalavimų arba išskirtojoje registracijoje nurodytos prekės ir paslaugos sutampa su pagrindinėje registracijoje paliktomis prekėmis ar paslaugomis, ji paprašo, kad pareiškėjas per jos nustatytą laiką ištaisytų nurodytus trūkumus.

Jei iki nustatyto termino trūkumai neištaisomi, Tarnyba atmeta pareiškimą dėl padalijimo.

3.

Jei Tarnyba nustato, kad pareiškimas dėl padalijimo yra nepriimtinas pagal Reglamento 48a straipsnį, ji atmeta šį pareiškimą.

4.

Išskirtajai registracijai Tarnyba užveda atskirą bylą, kurią sudaro pilna pirminės registracijos bylos kopija, įskaitant pareiškimą dėl padalijimo ir su tuo susijusią korespondenciją. Išskirtajai registracijai Tarnyba suteikia naują registracijos numerį.“.

16)

26 taisyklės 2 dalies d punktas išbraukiamas.

17)

28 taisyklės 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

c punktas išbraukiamas;

b)

d punktas keičiamas taip:

„d)

nuoroda į valstybę narę ar valstybes nares, kurioje arba kurių atžvilgiu yra įregistruotas ankstesnis ženklas, atitinkamos registracijos padavimo data bei numeris ir prekės bei paslaugos, kurioms įregistruotas ankstesnis ženklas;“.

18)

30 taisyklė keičiama taip:

„30 taisyklė

Registracijos galiojimo laiko pratęsimas

1.

Prašymą pratęsti registracijos galiojimo laiką sudaro:

a)

asmens, prašančio pratęsti registraciją, pavardė;

b)

Bendrijos prekių ženklo, kurio galiojimas pratęsiamas, registracijos numeris;

c)

jei pratęsimo prašoma tik daliai prekių ir paslaugų, kurioms tas ženklas registruotas – nuoroda į tas klases arba tas prekes, kurioms prašoma pratęsimo, arba tos klasės arba prekės ir paslaugos, kurioms pratęsimo neprašoma, sugrupuotos pagal Nicos klasifikacijos klases, prieš kiekvieną grupę nurodant klasifikacijos klasės, kuriai ta prekių ar paslaugų grupė priklauso, numerį, ir surašytų tos klasifikacijos klasių eilės tvarka.

2.

Mokesčius, mokamus pagal Reglamento 47 straipsnį už Bendrijos prekių ženklo galiojimo termino pratęsimą, sudaro:

a)

pagrindinis mokestis;

b)

klasės mokestis už kiekvieną tris klases viršijančią klasę, kurių atžvilgiu prašoma pratęsimo, ir

c)

prireikus papildomas mokestis už pavėluotą pratęsimo mokesčio sumokėjimą arba pavėluotą prašymo dėl pratęsimo pateikimą pagal Reglamento 47 straipsnio 3 dalį, kaip nurodyta Mokesčių reglamente.

3.

Jei 2 dalyje nurodyta įmoka sumokama tokiomis priemonėmis, kokios nurodytos Mokesčių reglamento 5 straipsnio 1 dalyje, laikoma, jog ta įmoka sudaro prašymą dėl pratęsimo, tačiau jame turi būti nurodyta visa šios taisyklės 1 dalies a ir b punktuose bei Mokesčių reglamento 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija.

4.

Jei prašymas dėl pratęsimo paduodamas Reglamento 47 straipsnio 3 dalyje nurodytais laikotarpiais, bet nesilaikoma kitų pratęsimą reglamentuojančių sąlygų, numatytų Reglamento 47 straipsnyje ir šiose taisyklėse, Tarnyba praneša pareiškėjui apie nustatytus trūkumus.

5.

Jei prašymas dėl pratęsimo nepateikiamas arba pateikiamas pasibaigus 47 straipsnio 3 dalies trečiajame sakinyje numatytam laikui, arba jei nesumokami mokesčiai arba jie sumokami tik atitinkamam terminui pasibaigus, ar jei per tą laiką neištaisomi trūkumai, Tarnyba nusprendžia, kad registracijos galiojimo laikas pasibaigė, ir apie tai praneša Bendrijos prekių ženklo savininkui.

Jei sumokėtų mokesčių nepakanka visoms prekių ir paslaugų klasėms, kurioms prašoma pratęsimo, minėtas sprendimas nepriimamas, jeigu aišku, už kurią klasę arba klases sumokėta. Kai nėra kitų kriterijų, į klases Tarnyba atsižvelgia pagal jų eilės tvarką klasifikacijoje.

6.

Jei sprendimas, priimtas pagal 5 dalį, įsigalioja, Tarnyba panaikina ženklo registraciją registre. Šis panaikinimas įsigalioja kitą dieną po esamos registracijos termino pasibaigimo.

7.

Jei 2 dalyje numatyti pratęsimo mokesčiai sumokami, bet registracija nepratęsiama, tie mokesčiai grąžinami.

8.

Vienas prašymas dėl pratęsimo gali būti pateiktas dviem ar daugiau ženklų, sumokėjus reikalaujamus mokesčius už kiekvieną ženklą, jei savininkai arba jų atstovai kiekvienu atveju yra tie patys.“.

19)

31 taisyklės 3 ir 4 dalys išbraukiamos.

20)

32 taisyklės 4 dalis keičiama taip:

„4.

Naujai registracijai Tarnyba užveda atskirą bylą, kurią sudaro visa pirminės registracijos bylos kopija, įskaitant prašymą įregistruoti dalinį perdavimą ir su tuo susijusią korespondenciją. Naujajai registracijai Tarnyba skiria naują registracijos numerį.“.

21)

33 taisyklė iš dalies papildoma taip:

a)

1 dalis keičiama taip:

„1.

31 taisyklės 1, 2, 5 ir 7 punktai taikomi mutatis mutandis licencijos, licencijos perdavimo, teisės in rem, teisės in rem perdavimo, vykdymo užtikrinimo priemonės arba su nemokumu susijusių procesinių veiksmų įregistravimui taip:

a)

31 taisyklės 1 dalies c punktas netaikomas prašymui įregistruoti teisę in rem, vykdymo užtikrinimui arba su nemokumu susijusiesiems procesiniams veiksmams;

b)

31 taisyklės 1 dalies d punktas ir 5 dalis netaikomi tada, kai prašymą pateikė Bendrijos prekių ženklo savininkas.“;

b)

2 dalis keičiama taip:

„2.

Prašymas įregistruoti licenciją, licencijos perdavimą, teisę in rem, teisės in rem perdavimą arba vykdymo užtikrinimo priemonę nelaikomas paduotu, kol nesumokėtas nustatytas mokestis.“;

c)

3 dalyje žodžiai „19, 20 arba 22 straipsniai“ keičiami žodžiais „19–22 straipsniai“, o žodžiai „ankstesnėse 1 ir 2 dalyse“ keičiami žodžiais „šios taisyklės 1 dalyje ir 34 taisyklės 2 dalyje“;

d)

4 dalis keičiama taip:

„4.

Šios taisyklės 1 ir 3 dalys mutatis mutandis taikomos paraiškoms dėl Bendrijos prekių ženklo. Licencijos, teisės in rem, su nemokumu susiję procesiniai veiksmai ir vykdymo užtikrinimo priemonės įrašomos į Tarnybos tvarkomas Bendrijos prekių ženklo paraiškų bylas.“.

22)

34 taisyklė keičiama taip:

„34 taisyklė

Specialios licencijos įregistravimo nuostatos

1.

Paraišką įregistruoti licenciją gali sudaryti prašymas įrašyti licenciją į Registrą vienu arba daugiau iš toliau nurodytų statusų:

a)

išimtinė licencija;

b)

sublicencija, kai ją suteikia licenciatas, kurio licencija įrašyta į Registrą;

c)

licencija, skirta tik toms prekėms ar paslaugoms, kurioms įregistruotas ženklas;

d)

licencija, skirta Bendrijos daliai;

e)

laikina licencija.

2.

Kai licenciją prašoma įrašyti pagal 1 dalies c, d ir e punktų nuostatas, prašyme įregistruoti licenciją nurodomos prekės ir paslaugos arba Bendrijos dalis, arba laikotarpis, kuriam suteikiama licencija.“.

23)

35 taisyklės 3 dalis keičiama taip:

„3.

Prašymas panaikinti licenciją, teisę in rem arba vykdymo užtikrinimo priemonę nelaikomas paduotu, kol nesumokėtas nustatytas mokestis.“.

24)

36 taisyklės 1 dalies c punktas išbraukiamas.

25)

38 taisyklė iš dalies keičiama taip:

a)

1 dalis keičiama taip:

„1.

Reglamento 115 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas, per kurį pareiškėjas turi pateikti prašymo panaikinti registraciją arba paskelbti ją negaliojančia vertimą, yra vienas mėnuo nuo jo paraiškos pateikimo dienos, o jo nepateikus paraiška atmetama kaip nepriimtina.“.

b)

3 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Jei vertimas nepateikiamas arba pateikiamas pavėluotai, procesinių veiksmų kalba lieka nepakeista.“.

26)

39 taisyklė keičiama taip:

„39 taisyklė

Prašymo panaikinti registraciją arba paskelbti ją negaliojančia atmetimas kaip nepriimtino

1.

Jei Tarnyba nustato, kad nustatytas mokestis nesumokėtas, ji paprašo pareiškėją sumokėti jį per nurodytą laiką. Jei per Tarnybos nurodytą laiką nustatytas mokestis nesumokamas, Tarnyba praneša pareiškėjui, jog jo prašymas panaikinti registraciją arba paskelbti ją negaliojančia laikomas nepaduotu. Jei mokestis sumokamas pasibaigus nurodytam terminui, jis grąžinamas pareiškėjui.

2.

Jei vertimas, kurį reikalaujama pateikti pagal 38 taisyklės 1 dalį, nepateikiamas per nurodytą laiką, prašymą panaikinti registraciją arba paskelbti ją negaliojančia Tarnyba atmeta kaip nepriimtiną.

3.

Jei Tarnyba nustato, kad prašymas neatitinka 37 taisyklės nuostatų, ji paprašo pareiškėjo ištaisyti nustatytus trūkumus per jos nurodytą laiką. Jei trūkumai iki termino pabaigos nepašalinami, Tarnyba atmeta prašymą kaip nepriimtiną.

4.

Apie kiekvieną sprendimą atmesti prašymą panaikinti registraciją arba paskelbti ją negaliojančia pagal 2 ar 3 dalies nuostatas pranešama pareiškėjui ir Bendrijos prekių ženklo savininkui.“.

27)

40 taisyklė iš dalies keičiama taip:

a)

1 dalis keičiama taip:

„1.

Apie kiekvieną pateiktu laikomą prašymą panaikinti registraciją arba paskelbti ją negaliojančia pranešama Bendrijos prekių ženklo savininkui. Jei Tarnyba nustato, kad prašymas yra priimtinas, ji paprašo Bendrijos prekių ženklo savininką per jos nurodytą laiką pateikti pastabas.“;

b)

4 dalis keičiama taip:

„4.

Išskyrus tuos atvejus, kai 69 taisyklė numato kitaip arba leidžia, visos šalių pateiktos pastabos nusiunčiamos atitinkamai kitai šaliai.“;

c)

5 dalis keičiama taip:

„5.

Kai pareiškėjas prašymą panaikinti registraciją pateikia pagal Reglamento 50 straipsnio 1 dalies a punktą, Tarnyba prašo, kad per jos nustatytą laiką Bendrijos prekių ženklo savininkas pateiktų faktinio ženklo naudojimo įrodymus. Jei įrodymai per nustatytą laiką nepateikiami, Bendrijos prekių ženklas panaikinamas. 22 taisyklės 2, 3 ir 4 dalys taikomos mutatis mutandis.“;

d)

Pridedama nauja (6) dalis:

„6.

Jei pareiškėjas pagal Reglamento 56 straipsnio 2 arba 3 dalį turi pateikti naudojimo įrodymus arba įrodymus, kad yra pagrįstų nenaudojimo priežasčių, Tarnyba prašo, kad pareiškėjas per jos nustatytą laiką pateiktų faktinio ženklo naudojimo įrodymus. Jei įrodymai per nustatytą laiką nepateikiami, prašymas paskelbti registraciją negaliojančia atmetamas. 22 taisyklės 2, 3 ir 4 dalys taikomos mutatis mutandis.“.

28)

44 ir 45 taisyklės keičiamos taip:

„44 taisyklė

Prašymas pakeisti ženklo statusą

1.

Prašymą Bendrijos prekių ženklo paraišką arba įregistruotą Bendrijos prekių ženklą paversti paraiška nacionaliniu prekių ženklu pagal Reglamento 108 straipsnį sudaro:

a)

1 taisyklės 1 dalies b punkte nurodyto pakeitimo prašytojo pavardė (pavadinimas) ir adresas;

b)

Bendrijos prekių ženklo paraiškos numeris arba Bendrijos prekių ženklo registracijos numeris;

c)

nuoroda į pakeitimo pagrindus pagal Reglamento 108 straipsnio 1 dalies a arba b punktus;

d)

nurodymas, kurios valstybės narės arba kurių valstybių narių atžvilgiu prašoma pakeitimo;

e)

jei prašymas nesiejamas su visomis prekėmis ir paslaugomis, dėl kurių buvo paduota paraiška arba kurioms buvo įregistruotas ženklas, jame nurodomos prekės ir paslaugos, kurių atžvilgiu prašoma pakeitimo, ir, jei pakeitimo prašoma daugiau nei vienos valstybės narės atžvilgiu ir prekių bei paslaugų sąrašas nėra tas pats visoms valstybėms narėms – nuoroda į kiekvienai valstybei narei priskiriamas prekes ir paslaugas;

f)

jei pakeitimo prašoma pagal Reglamento 108 straipsnio 6 dalį, prašyme nurodoma diena, kurią galutinai įsigaliojo nacionalinio teismo sprendimas, ir to sprendimo kopija; kopija gali būti pateikta ta pačia kalba, kuria priimtas sprendimas.

2.

Prašymas dėl pakeitimo priimamas per atitinkamą laiką, nurodytą Reglamento 108 straipsnio 4, 5 arba 6 dalyse. Jei pakeitimo prašoma nepavykus pratęsti registracijos, Reglamento 108 straipsnio 5 dalyje numatytas trijų mėnesių laikotarpis pradedamas skaičiuoti kitą dieną po paskutinės prašymų dėl pratęsimo pateikimo dienos pagal Reglamento 47 straipsnio 3 dalį.

45 taisyklė

Prašymo pakeisti ženklo statusą ekspertizė

1.

Jei prašymas pakeisti ženklo statusą neatitinka Reglamento 108 straipsnio 1 arba 2 dalies reikalavimų ar nebuvo paduotas per nustatytą trijų mėnesių terminą, arba neatitinka 44 taisyklės ar kitų taisyklių, apie tai Tarnyba praneša pareiškėjui ir nurodo terminą, per kurį jis gali iš dalies pakeisti prašymą arba pateikti trūkstamą informaciją arba duomenis.

2.

Jei per nustatytą trijų mėnesių terminą nesumokamas pakeitimo mokestis, Tarnyba pareiškėjui praneša, kad prašymas dėl statuso pakeitimo laikomas nepaduotu.

3.

Jei per Tarnybos nurodytą laikotarpį nepateikiami trūkstami duomenys, Tarnyba atmeta prašymą dėl statuso pakeitimo.

Jei taikoma Reglamento 108 straipsnio 2 dalis, Tarnyba atmeta prašymą dėl statuso pakeitimo kaip nepriimtiną tik tų valstybių narių atžvilgiu, kurioms pakeitimas negali būti atliktas pagal tos dalies nuostatas.

4.

Jei Tarnyba arba Bendrijos prekių ženklo teismas atmetė dėl Bendrijos prekių ženklo paraišką arba Bendrijos prekių ženklą paskelbė negaliojančiu absoliučiais pagrindais nurodydamas valstybės narės kalbą, pakeitimas pagal Reglamento 108 straipsnio 2 dalį taikomas visoms valstybėms narėms, kuriose ta kalba yra viena iš oficialių kalbų. Jei Tarnyba arba Bendrijos prekių ženklo teismas atmetė Bendrijos prekių ženklo paraišką arba Bendrijos prekių ženklą pripažino negaliojančiu absoliučiais pagrindais, kurie, kaip nustatyta, taikomi visoje Bendrijoje, arba remdamasi ankstesniu Bendrijos prekių ženklu ar kita Bendrijos pramoninės nuosavybės teise, pakeitimas pagal Reglamento 108 straipsnio 2 dalį taikomas visoms valstybėms narėms.“.

29)

47 taisyklė keičiama taip:

„47 taisyklė

Perdavimas valstybių narių centrinėms pramoninės nuosavybės tarnyboms

Jei pakeitimo prašymas atitinka Reglamento šių taisyklių reikalavimus, Tarnyba pakeitimo prašymą ir 84 taisyklės 2 dalyje nurodytus duomenis nedelsdama perduoda jame nurodytų valstybių narių centrinėms pramoninės nuosavybės tarnyboms, įskaitant Beniliukso prekių ženklų tarnybą, kurioms jis priimtinas. Apie šio perdavimo datą Tarnyba praneša pareiškėjui.“.

30)

50 taisyklės 1 dalis papildoma taip:

„Ypač kai apeliacija pateikiama dėl sprendimo, priimto su protestu susijusiuose procesiniuose veiksmuose, Reglamento 78a straipsnis netaikomas terminui, nustatytam Reglamento 61 straipsnio 2 dalyje.

Kai apeliacija pateikiama dėl Protestų skyriaus sprendimo, Taryba nagrinėja tik tuos apeliacijos faktus ir įrodymus, kurie buvo pateikti per Protesto skyriaus pagal Reglamento nuostatas ir šias taisykles nustatytą ar nurodytą laiką, nebent Taryba laikytųsi nuomonės, kad, remiantis Reglamento 74 straipsnio 2 dalimi, reikėtų atsižvelgti ir į papildomus arba pridėtinius faktus bei įrodymus.“.

31)

51 taisyklė keičiama taip:

„51 taisyklė

Apeliacijos mokesčių grąžinimas

Apeliacijos mokestis grąžinamas nurodymu:

a)

departamento, kurio sprendimas buvo užginčytas, jei jis skiria reviziją pagal Reglamento 60 straipsnio 1 dalį arba 60a straipsnį;

b)

Apeliacinės tarybos, jei ji mano, kad apeliacija yra leistina ir kad šis grąžinimas yra pateisinamas tuo, jog buvo padarytas esminis procesinis pažeidimas.“.

32)

53 taisyklė keičiama taip:

„53 taisyklė

Sprendimuose padarytų klaidų taisymas

Jei Tarnyba savo iniciatyva arba procesiniuose veiksmuose dalyvaujančios šalies prašymu sprendime nustato kalbos klaidą, perrašymo netikslumą ar akivaizdžią klaidą, ji užtikrina, kad šias klaidas arba netikslumus ištaisytų atsakingas departamentas ar skyrius.“.

33)

Įterpiama 53a taisyklė:

„53a taisyklė

Sprendimo arba įrašo Registre panaikinimas

1.

Jei Tarnyba savo iniciatyva arba gavusi atitinkamą informaciją iš procesiniuose veiksmuose dalyvaujančių šalių nustato, kad sprendimas arba įrašas registre pagal Reglamento 77a straipsnį turi būti panaikintas, apie ketinimą panaikinti ji praneša susijusiai šaliai.

2.

Susijusi šalis gali pateikti savo pastabas dėl ketinimo panaikinti sprendimą arba įrašą per Tarnybos nurodytą laiką.

3.

Jei susijusi šalis sutinka su numatomu panaikinimu arba jei per nurodytą laiką ji nepateikia savo pastabų, Tarnyba panaikina sprendimą arba įrašą. Jei susijusi šalis nesutinka su panaikinimu, Tarnyba priima sprendimą dėl panaikinimo.

4.

1, 2 ir 3 dalys taikomos mutatis mutandis, jei minėtas panaikinimas gali turėti poveikį daugiau kaip vienai šaliai. Tokiais atvejais vienos iš šalių pagal 3 dalies nuostatas pateiktos pastabos visuomet perduodamos kitai šaliai arba šalims su raginimu pateikti savo pastabas.

5.

Jei sprendimo arba įrašo registre panaikinimas turi poveikio paskelbtam sprendimui ar įrašui, apie panaikinimą taip pat paskelbiama.

6.

1–4 dalyse minėto panaikinimo kompetencija priklauso sprendimą priėmusiam departamentui arba struktūriniam vienetui.“.

34)

59 taisyklės 4 dalis keičiama taip:

„4)

Pagal 1, 2 ir 3 dalies nuostatas mokėtinas sumas bei avansines išmokas už išlaidas nustato Tarnybos prezidentas, ir jos paskelbiamos Tarnybos oficialiajame leidinyje. Minėtos sumos apskaičiuojamos taip, kaip nustatyta Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatuose ir jų VII priede.“.

35)

60 taisyklė keičiama taip:

„60 taisyklė

Žodinio nagrinėjimo protokolai

1.

Į žodinių procesinių veiksmų arba parodymų protokolus įrašoma:

a)

procesinių veiksmų data;

b)

dalyvaujančių Tarnybos kompetentingų pareigūnų pavardės, šalių, jų atstovų ir liudytojų bei ekspertų pavardės;

c)

šalių pateiktos paraiškos ir prašymai;

d)

parodymų davimo arba gavimo būdai;

e)

atitinkamais atvejais Tarnybos nurodymai ar priimti sprendimai.

2.

Protokolai tampa atitinkamos Bendrijos prekių ženklo paraiškos ar registracijos bylos dalimi. Šalims pateikiamos protokolų kopijos.

3.

Jei pagal Reglamento 76 straipsnio 1 dalies a arba d punktus ar 59 taisyklės 2 dalį yra išklausomi liudytojai, ekspertai arba šalys, jų parodymai užrašomi.“.

36)

61 taisyklė iš dalies keičiama taip:

a)

1 dalis keičiama taip:

„1.

Pranešimai, kuriuos turi parengti Tarnyba procesiniuose veiksmuose prieš Tarnybą, perduodami dokumento originalo, jo nepatvirtintos kopijos arba kompiuteriu atspausdinto teksto pavidalu, kaip nurodyta 55 taisyklėje, arba jeigu tai susiję su šalių pateikiamais dokumentais –jų dublikatai arba nepatvirtintos kopijos.“;

b)

Papildomai įrašoma 3 dalis:

„3.

Jei adresatas nurodė savo fakso numerį arba kontaktinę informaciją apie tai, kokiomis kitomis techninėmis priemonės palaikyti su juo ryšį, Tarnyba gali pasirinkti tarp minėtų pranešimo priemonių arba pranešimo paštu.“.

37)

62 taisyklė iš dalies keičiama taip:

a)

1 dalis keičiama taip:

„1.

Sprendimai, kurie gali būti apskųsti per nurodytą terminą su nurodytu terminu apeliacijai paduoti, šaukimai ir kiti Tarnybos prezidento nustatyti dokumentai siunčiami registruotu laišku su gavimo patvirtinimu. Visi kiti pranešimai siunčiami įprastu paštu.“;

b)

2 dalies antrasis sakinys išbraukiamas;

c)

5 dalis keičiama taip:

„5.

Pranešimas įprastu paštu laikomas įteiktu dešimtą dieną nuo jo išsiuntimo.“.

38)

65 taisyklės 1 dalies antrasis sakinys keičiamas taip:

„Pranešimas laikomas įteiktu tą dieną, kai jis buvo gautas gavėjo faksimilinio ryšio priemone.“.

39)

66 taisyklės 1 dalis keičiama taip:

„1.

Jei gavėjo adreso neįmanoma nustatyti arba jei ne mažiau kaip po vieno bandymo Tarnybai nepavyksta pranešti 62 taisyklėje nurodytu būdu, pranešama viešu skelbimu.“.

40)

72 taisyklės 2 dalis keičiama taip:

„2.

Jei terminas baigiasi tą dieną, kai valstybėje narėje, kurioje įsikūrusi Tarnyba, laikinai nutrūksta pristatymas paštu, arba, jei Tarnybos prezidentas leido siųsti pranešimus 82 taisyklėje numatytomis elektroninio ryšio priemonėmis, tačiau Tarnybos ryšys su šiomis elektroninio ryšio priemonėmis yra tuo laiku laikinai nutrūkęs, terminas pratęsiamas iki pirmos po ryšio atsiradimo einančios dienos, kurią Tarnyba yra pasiruošusi priimti dokumentus ir kurią pristatomas įprastas paštas. Nutrūkimo laikotarpį nustato Tarnybos prezidentas.“.

41)

72 taisyklės 4 dalis keičiama taip:

„4.

Jei dėl išskirtinio įvykio, pavyzdžiui, stichinės nelaimės arba streiko, nutrūksta arba sutrinka abipusis procesiniuose veiksmuose dalyvaujančių šalių ir Tarnybos (arba atvirkščiai) ryšys, Tarnybos prezidentas gali nustatyti, kad visi terminai, kurie kitu atveju būtų pasibaigę tą dieną arba po dienos, kai prasidėjo toks įvykis, kurį jis nustatė procesiniuose veiksmuose dalyvaujančioms šalims, atitinkamoje valstybėje narėje turinčioms savo buveinę arba įregistruotą įstaigą arba paskyrusioms toje valstybėje narėje verslo vietą turintį atstovą, būtų pratęsti iki tos dienos, kurią jis nustato. Jei įvykis turi poveikio Tarnybos buveinei, šis prezidento sprendimas reiškia, kad jis taikomas visoms procesiniuose veiksmuose dalyvaujančioms šalims.“.

42)

Taisyklė 76 iš dalies keičiama taip:

a)

1–4 dalys keičiamos taip:

„1.

Pagal Reglamento 89 straipsnio 2 dalies nuostatas į Tarnybos sąrašus įtraukti praktikuojantys teisininkai ir profesionalūs atstovai Tarnybai pateikia pasirašytą įgaliojimą, kad šis būtų įdėtas į bylas, bet tik tuo atveju, jei Tarnyba aiškiai to prašo, o kai yra kelios procesiniuose veiksmuose dalyvaujančios šalys, kurių vardu atstovas veikia Tarnyboje – jei to aiškiai paprašo kita šalis.

2.

Pagal Reglamento 88 straipsnio 3 dalį fizinių arba juridinių asmenų vardu veikiantys darbuotojai pateikia Tarnybai pasirašytą įgaliojimą, kad šis būtų įdėtas į bylas.

3.

Įgaliojimas gali būti pateiktas bet kuria oficialia Bendrijos kalba. Jis gali apimti vieną ar daugiau paraiškų arba registruotų prekių ženklų, arba tai gali būti bendras įgaliojimas, įpareigojantis atstovą veikti visuose Tarnyboje atliekamuose procesiniuose veiksmuose, kuriuose įgaliojimą suteikiantis asmuo dalyvauja kaip šalis.

4.

Kai, remiantis 1 ar 2 dalimis, reikalaujama, kad būtų pateiktas pasirašytas įgaliojimas, Tarnyba nustato terminą, per kurį toks įgaliojimas turi būti pateiktas. Jei įgaliojimas laiku nepateikiamas, procesiniai veiksmai tęsiami dalyvaujant atstovaujamajam asmeniui. Bet kurie atstovo atlikti procesiniai veiksmai, išskyrus paraiškos padavimą, laikomi neatliktais, jei per Tarnybos nustatytą laiką jų nepatvirtina atstovaujamas asmuo. Reglamento 88 straipsnio 2 dalies taikymas išlieka nepakeistas.“;

b)

8 ir 9 dalys keičiamos taip:

„8.

Pranešant Tarnybai apie atstovo paskyrimą, pagal 1 taisyklės 1 dalies e punkto nuostatą nurodoma atstovo pavardė ir verslo adresas. Jei Tarnyboje atstovauja jau paskirtas atstovas, jis nurodo savo pavardę ir, pageidautina, kad nurodytų Tarnybos jam skirtą identifikacijos numerį. Kai ta pati šalis paskiria kelis atstovus, nepaisydama priešingų nuostatų savo įgaliojimuose, jie gali veikti kartu arba pavieniui.

9.

Atstovų asociacijos paskyrimas arba įgaliojimas laikomas bet kurio atstovo, galinčio įrodyti, kad jis verčiasi praktika toje asociacijoje, paskyrimu arba įgaliojimu.“.

43)

79 taisyklė iš dalies keičiama taip:

a)

a ir b punktai keičiami taip:

„a)

paštu, asmeniškai arba bet kuriais kitais būdais pristatant Tarnybai pasirašyto atitinkamo dokumento originalą;

b)

perduodant dokumentą faksimiliniu ryšiu pagal 80 taisyklę.“;

b)

c punktas išbraukiamas.

44)

Įterpiama 79a taisyklė:

„79a taisyklė

Raštiškų pranešimų priedai

Jei dokumentą arba įrodymą pagal 79 taisyklės a punkto nuostatas šalis teikia Tarnybos procesiniuose veiksmuose, kuriuose dalyvauja daugiau kaip viena šalis, pateikiama tiek kopijų dokumentų ar įrodymų, taip pat ir dokumentų priedų, kiek procesiniuose veiksmuose dalyvauja šalių.“.

45)

80 taisyklė iš dalies keičiama taip:

a)

1 dalis keičiama taip:

„1.

Jei paraiška dėl Bendrijos prekių ženklo Tarnybai yra pateikiama faksimiliniu ryšiu ir toje paraiškoje yra pagal 3 taisyklės 2 dalį pateikiamo, bet tos taisyklės reikalavimų neatitinkančio ženklo vaizdas, reikalaujamas vaizdas, tinkamas spausdinti, Tarnybai turi būti perduodamas taip, kaip nurodyta 79 taisyklės a punkte. Jei tą vaizdą Tarnyba gauna per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo faksimiliniu ryšiu, tas vaizdas laikomas Tarnybos gautas tą dieną, kai Tarnyba gavo paraišką faksimiliniu ryšiu.“;

b)

3 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Jei pranešimas buvo išsiųstas faksu elektroniškai, siuntėjo pavardės nurodymas yra lygiavertis jo parašui.“;

c)

4 dalis išbraukiama.

46)

81 taisyklė išbraukiama.

47)

82 taisyklė iš dalies keičiama taip:

a)

1 dalis keičiama taip:

„1.

Tarnybos prezidentas nustato, kokie pranešimai, kokia apimtimi ir kokiomis techninėmis sąlygomis Tarnybai gali būti siunčiami elektroninėmis priemonėmis.“;

b)

4 dalis išbraukiama.

48)

83 taisyklė keičiama taip:

„83 taisyklė

Blankai

1.

Tarnyba nemokamai teikia blankus popierine forma, skirtus:

a)

paraiškoms Bendrijos prekių ženklui paduoti, atitinkamais atvejais įskaitant ir prašymą dėl paieškos ataskaitos;

b)

protestui pateikti;

c)

prašymui panaikinti registraciją arba paskelbti ją negaliojančia;

d)

prašymui įregistruoti ženklo perdavimą, taip pat 31 taisyklės 5 dalyje nurodytai perdavimo formai ir perdavimo dokumentui;

e)

prašymui įregistruoti licenciją;

f)

prašymui pratęsti Bendrijos prekių ženklo registracijos galiojimo laiką;

g)

apeliacijai paduoti;

h)

atstovui įgalioti: individualaus įgaliojimo blankas ar bendro įgaliojimo blankas;

i)

tarptautinei paraiškai paduoti arba vėlesniam nurodymui per Tarnybą pagal Madrido protokolą.

2.

Be to, Tarnybos procesiniuose veiksmuose dalyvaujančios šalys dar gali naudoti:

a)

blankus, nustatytus Sutartimi dėl Prekių ženklų įstatymų arba atsižvelgiant į Pramoninės nuosavybės teisių apsaugos sąjungos Paryžiaus asamblėjos rekomendacijas;

b)

išskyrus 1 dalies i punkte nurodytą blanką, tokio paties turinio ir formato blankus.

3.

Šios taisyklės 1 dalyje nurodytus blankus Tarnyba teikia visomis oficialiomis Bendrijos kalbomis.“.

49)

84 taisyklė iš dalies keičiama taip:

a)

2 dalies d punktas keičiamas taip:

„d)

pareiškėjo pavardė ir adresas;“;

b)

3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

i punktas keičiamas taip:

„i)

išieškojimo mokestis pagal Reglamento 20 straipsnio nuostatas ir bankroto (nemokumo) procesai pagal Reglamento 21 straipsnį;“;

ii)

Pridedami w ir x punktai:

„w)

registracijos padalijimas pagal Reglamento 48a straipsnį arba 25a taisyklę kartu su 2 dalyje nurodytais punktais apie išskirtąją registraciją ir pirminės registracijos prekių bei paslaugų sąrašas su pakeitimais;

x)

sprendimo arba įrašo iš registro panaikinimas pagal Reglamento 77a straipsnį, jei panaikinamas paskelbtas sprendimas arba įrašas.“.

50)

85 taisyklės 1 dalis keičiama taip:

„1.

Bendrijos prekių ženklų biuletenis leidžiamas Tarnybos prezidento nustatytu būdu ir dažnumu.“.

51)

89 taisyklės 1 ir 2 dalys keičiamos taip:

„1.

Susipažinti su Bendrijos prekių ženklų paraiškų ir registruotų Bendrijos prekių ženklų bylomis galima susipažįstant su dokumento originalu ar jo kopijomis arba techninėmis saugojimo priemonėmis, jei bylos saugomos tokiu būdu. Susipažinimo būdus nustato Tarnybos prezidentas.

Kai su bylomis susipažįstama taip, kaip nurodyta 3, 4 ir 5 dalyse, prašymas susipažinti su byla laikomas nepaduotu, kol nesumokėtas nustatytas mokestis. Mokestis nemokamas, jei su techninėmis saugojimo priemonėmis susipažįstama tiesiogiai (online).

2.

Jei prašoma susipažinti su pagal Reglamento 40 straipsnio nuostatas dar nepaskelbtomis prekių ženklų paraiškomis, prašyme nurodoma ir pateikiami įrodymai, jog pareiškėjas sutiko, kad su jo paraiškos byla būtų susipažinta, arba pareiškė, kad, įregistravus prekių ženklą, jis remsis įgytomis teisėmis prieš susipažinimo prašančią šalį.“.

52)

91 taisyklė keičiama taip:

„91 taisyklė

Bylų laikymas

1.

Tarnybos prezidentas nustato bylų laikymo būdus.

2.

Kai bylos laikomos elektroninėje formoje, jos ir jų atsarginės kopijos saugomos neribotą laiką. Procesiniuose veiksmuose dalyvaujančių šalių pateiktus dokumentų originalus, kurių pagrindu buvo suformuotos tokios elektroninės bylos, nustojama saugoti po to, kai juos gauna Tarnyba ir praeina tam tikras Tarnybos prezidento nustatytas laikas.

3.

Tuo atveju, kai bylos arba bylų dalys laikomos bet kokia kita forma, išskyrus elektroninę, šias bylas sudarantys dokumentai arba įrodymai saugomi ne mažiau kaip penkerius metus po tų metų, kuriais įvyksta vienas iš šių įvykių:

a)

prašymas buvo atmestas ar atsiimtas, arba laikomas atsiimtu;

b)

pagal Reglamento 47 straipsnį visiškai baigiasi Bendrijos prekių ženklo galiojimo laikas;

c)

įregistruojamas visiškas Bendrijos prekių ženklo atsisakymas pagal Reglamento 49 straipsnį;

d)

Bendrijos prekių ženklas visiškai išbraukiamas iš Registro pagal Reglamento 56 straipsnio 6 dalį arba 96 straipsnio 6 dalį.“.

53)

94 taisyklė iš dalies keičiama taip:

a)

3 dalis keičiama taip:

„3.

Jei išlaidų suma nebuvo nustatyta pagal Reglamento 81 straipsnio 6 dalies pirmąjį sakinį, prie prašymo nustatyti išlaidas pridedama sąskaita ir patvirtinantys įrodymai. Kalbant apie šios taisyklės 7 dalies d punkte nurodytas atstovavimo išlaidas, pakanka atstovo garantijos, kad išlaidos buvo padarytos. Dėl kitų išlaidų pakanka nustatyti jų tikėtinumą. Jei išlaidų suma yra nustatyta pagal Reglamento 81 straipsnio 6 dalies pirmąjį sakinį, atstovavimo išlaidų dydis nustatomas pagal šios taisyklės 7 dalies d punktą, neatsižvelgiant į tai, ar jos tikrai buvo patirtos.“;

b)

4 dalyje žodžiai „81 straipsnio 6 dalies trečiasis sakinys“ keičiami žodžiais „81 straipsnio 6 dalies antrasis sakinys“.

c)

7 dalis keičiama taip:

„7.

Pagal šios taisyklės 3 dalį su procesiniais veiksmais susijusias ir iš tikrųjų patirtas laimėjusios šalies išlaidas atlygina pralaimėjusioji šalis pagal Reglamento 81 straipsnio 1 dalies nuostatas, laikantis maksimalių ribų:

a)

kai šalies neatstovauja atstovas – šias vienos šalies vieno asmens kelionės į abi puses, t. y. nuo jo gyvenamosios vietos ar verslo buveinės iki vietos, kurioje atliekami 56 taisyklėje numatyti žodiniai procesiniai veiksmai, išlaidas ir pragyvenimo išlaidas:

i)

bilietą traukiniu pirmąja klase, įskaitant įprastinį papildomą transportą, kai bendras atstumas neviršija 800 km;

ii)

bilietą lėktuvu turistine klase, kai bendras atstumas geležinkeliu viršija 800 km arba į maršrutą įeina ir kelionė jūra;

iii)

pragyvenimo išlaidas, nustatytas Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 13 straipsnyje;

b)

atstovų, kaip apibrėžta Reglamento 89 straipsnio 1 dalyje, kelionės išlaidas pagal šios taisyklės a punkto i ir ii papunkčiuose nustatytas normas;

c)

pagal 59 taisyklės 2, 3 arba 4 dalių nuostatas liudytojų ir ekspertų, turinčių teisę į kompensaciją, kelionės, pragyvenimo išlaidų, nuostolių dėl uždarbio praradimo ir rinkliavų, kompensacijos, jei į jas turi teisę ir jei galutinė atsakomybė pagal 59 taisyklės 5 dalies b punktą tenka procesiniuose veiksmuose dalyvaujančiai šaliai;

d)

atstovavimo, kaip apibrėžta Reglamento 89 straipsnio 1 dalyje, išlaidas:

i)

protestą pareiškusiai šaliai su protestu susijusiuose procesiniuose veiksmuose – 300 EUR;

ii)

pareiškėjui su protestu susijusiuose procesiniuose veiksmuose – 300 EUR;

iii)

pareiškėjui procesiniuose veiksmuose, susijusiuose su Bendrijos prekių ženklo panaikinimu arba pripažinimu negaliojančiu – 450 EUR;

iv)

prekių ženklo savininkui procesiniuose veiksmuose, susijusiuose su Bendrijos prekių ženklo panaikinimu arba pripažinimu negaliojančiu – 450 EUR;

v)

apeliantui apeliaciniame procese – 550 EUR;

vi)

atsakovui apeliaciniame procese – 550 EUR;

vii)

jei į žodinius procesus šalys buvo pakviestos pagal 56 taisyklės nuostatas, i – vi papunkčiuose nurodytos sumos padidinamos 400 EUR;

e)

jei yra keli Bendrijos prekių ženklo paraiškos pareiškėjai arba registracijos savininkai arba jei yra kelios protestą pareiškusios šalys, arba kartu prašymą panaikinti registraciją ar pripažinti ją negaliojančia arba protestą pateikusios šalys, a punkte nurodytas išlaidas pralaimėjusioji šalis atlygina tik vienam iš šių asmenų;

f)

jei laimėjusiajai šaliai atstovauja daugiau kaip vienas atstovas, kaip apibrėžta Reglamento 89 straipsnio 1 dalyje, šios taisyklės b ir d punktuose nurodytas išlaidas pralaimėjusioji šalis atlygina tik vienam asmeniui;

g)

pralaimėjusioji šalis neprivalo atlyginti laimėjusiajai šaliai jokių kitų išlaidų ar mokesčių, išskyrus nurodytus a –f punktuose.“.

54)

98 taisyklė keičiama taip:

„98 taisyklė

Vertimai

1.

Kai pateikiamas dokumento vertimas, turi būti pateikiama nuoroda į verčiamą dokumentą, vertimas turi visiškai atitikti dokumento originalo struktūrą ir turinį. Tarnyba gali reikalauti, kad per jos nustatytiną laiką būtų pateikta pažyma, patvirtinanti, jog vertimas atitinka originalo tekstą. Tarnybos prezidentas nustato vertimo patvirtinimo būdą.

2.

Išskyrus tuos atvejus, kai Reglamente arba šiose taisyklėse nurodyta kitaip, laikoma, kad Tarnyba negavo dokumento, kurio vertimą būtina pateikti:

a)

jei vertimą Tarnyba gavo pasibaigus nustatytam dokumento originalo arba jo vertimo pateikimo terminui;

b)

1 dalyje nurodytu atveju – jei per nustatytą laiką nepateikiama pažyma.“.

55)

100 taisyklė keičiama taip:

„100 taisyklė

Sprendimai, kuriuos priima vienas narys

Reglamento 127 straipsnio 2 dalyje arba 129 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais Protestų skyriaus arba Anuliavimo skyriaus narys sprendimus gali priimti vienas:

a)

sprendimus dėl išlaidų paskirstymo;

b)

sprendimus dėl išlaidų, atlygintinų pagal Reglamento 81 straipsnio 6 dalies pirmąjį sakinį, sumos nustatymo;

c)

sprendimus dėl bylos užbaigimo arba sprendimo nepriėmimo;

d)

sprendimus dėl protesto atmetimo kaip nepriimtino nepasibaigus 18 taisyklės 1 dalyje nustatytam laikotarpiui;

e)

sprendimus dėl procesinių veiksmų sustabdymo;

f)

sprendimus dėl kelių protestų sujungimo arba atskyrimo pagal 21 taisyklės 1 dalies nuostatas.“.

56)

101 taisyklės 1, 2 ir 3 dalys keičiamos taip:

„1.

Prireikus Tarnybos prezidentas prašo Komisijos išsiaiškinti, ar valstybė, kuri nėra Paryžiaus konvencijos arba Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties šalis, pripažįsta abipusiškumo principą, kaip apibrėžta Reglamento 29 straipsnio 5 dalyje.

2.

Jei Komisija nustato, kad abipusiškumo principas pagal šios taisyklės 1 dalį pripažįstamas, ji apie tai paskelbia informacinį pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3.

Reglamento 29 straipsnio 5 dalis taikoma nuo 2 dalyje nurodyto pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei tame informaciniame pranešime nenurodyta ankstesnė taikymo data. Minėta dalis nustoja galioti tada, kai Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje paskelbiamas Komisijos informacinis pranešimas apie tai, jog abipusiškumo principas jau nepripažįstamas, jei tame informaciniame pranešime nenurodyta ankstesnė taikymo data.“.

57)

114 taisyklė iš dalies keičiama taip:

a)

1 dalies d punktas keičiamas taip:

„d)

15 taisyklės 2 dalies b–h punktuose minimos nuorodos ir elementai.“;

b)

2 dalyje įžanginiai žodžiai keičiami taip:

„Taikomos 15 taisyklės 1, 3 ir 4 bei 16–22 dalys, atsižvelgiant į:“.

58)

122 taisyklės 1 dalies c punktas keičiamas taip:

„c)

44 taisyklės 1 dalies a, c, d, e ir f punktuose minimos nuorodos ir elementai.“.

2 straipsnis

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   1 straipsnio 1 dalies d punktas, 3, 4 ir 7 dalys taikomos nuo 2008 m. kovo 10 d., kaip ir 83 taisyklės 1 dalies a punkto antroji dalis, prasidedanti žodžiu „įskaitant“, pateikta šio reglamento 1 straipsnio 489 punkte.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 11, 1994 1 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 422/2004 (OL L 70, 2004 3 9, p. 1).

(2)  OL L 303, 1995 12 15 p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 782/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 88).

(3)  OL L 208, 1992 7 24, p. 1.“.


5.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1042/2005

2005 m. birželio 29 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 (1) dėl Bendrijos prekių ženklo, ypač į jo 139 straipsnį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 40/94, įgyvendintu 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2868/95, skirtu įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (2) būtina nustatyti papildomus mokesčius už paieškos ataskaitas, prekių ženklo paraiškos arba registracijos padalijimą bei procedūrų pratęsimą. Todėl reikia nustatyti tokių naujų mokesčių dydžius.

(2)

Nuo 2008 m. kovo 10 d., kaip numatyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 422/2004 2 straipsnio 2 dalyje, paieškos režimas tampa neprivalomu. Nuo tos datos turi būti imamas papildomas mokestis už nacionalines paieškos ataskaitas.

(3)

Todėl būtina atitinkamai iš dalies pakeisti Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2869/95 (3).

(4)

Šiame Reglamente numatytos priemonės atitinka Mokesčių įgyvendinimo taisyklių ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) Apeliacinės tarybos procedūrų taisyklių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2869/95 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnyje pateikta lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

Įterpiamas toks 1a punktas.

„1a.

Paieškos mokestis

a)

už paraišką Bendrijos prekių ženklui (39 straipsnio 2 dalis, 4 taisyklės c punktas)

b)

už tarptautinę registraciją, kai yra nurodyta Europos bendrija (39 straipsnio 2 dalis ir 150 straipsnio 2 dalis, 10 taisyklės 2 dalis)

12 eurų suma, padauginta iš centrinių pramoninės nuosavybės tarnybų skaičiaus, nurodyto Reglamento 39 straipsnio 2 dalyje; šią sumą ir tolesnius pakeitimus tarnyba paskelbs Oficialiajame leidinyje.“

b)

6 punktas išbraukiamas.

c)

13 punkte žodžiai „Mokestis už kiekvieną prekių ir paslaugų klasę, viršijančią tris, individualiam ženklui“ keičiami žodžiais „Mokestis už kiekvienos prekių ir paslaugų klasės, viršijančios tris, galiojimo pratęsimą individualiam ženklui“.

d)

15 punkte žodžiai „Mokestis už kiekvieną prekių ir paslaugų klasę, viršijančią tris, kolektyviniam ženklui“ keičiami žodžiais „Mokestis už kiekvienos prekių ir paslaugų klasės, viršijančios tris, galiojimo pratęsimą kolektyviniam ženklui“.

e)

19 punkte žodžiai „Mokestis už restitutio in integrum“ keičiami žodžiais „Mokestis už paraiškos restitutio in integrum padavimą“.

f)

20 punkte žodžiai „Mokestis už prašymą pakeisti ženklą į paraišką nacionaliniam prekės ženklui“ keičiami žodžiais „Mokestis už prašymo pakeisti ženklą į paraišką nacionaliniam prekių ženklui padavimą“.

g)

21 ir 22 punktai keičiami taip:

„21.

Mokestis už procedūrų pratęsimą (78 straipsnio a punkto 1 dalis)

400

22.

Mokestis už įregistruoto Bendrijos prekių ženklo (48 straipsnio a punkto 4 dalis) arba paraiškos Bendrijos prekių ženklui (44a straipsnio 4 dalis) padalijimo paskelbimą:

250“

h)

23 punkte įvadinė frazė keičiama taip: „Mokestis už paraiškos licencijos ar kitų teisių į įregistruotą Bendrijos prekių ženklą registracijai (157 straipsnio 2 dalies 5 punktas, 33 taisyklės 1 dalis) arba paraiškos Bendrijos prekių ženklui (157 straipsnio 2 dalies 6 punktas, 33 taisyklės 4 dalis) padavimą:“.

i)

29 punkte panaikinama tokia eilutė:

„papildomai už kiekvieną puslapį, viršijantį 10

1“

2)

13 straipsnio 3 dalis keičiama taip:

„3.   Grąžinimas turi būti vykdomas, kai tik yra padarytas pranešimas Tarptautiniam biurui, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 2868/95 113 taisyklės 2 dalies b ir c punktuose arba 115 taisyklės 5 dalies b ir c punktuose bei 6 dalyje“.

2 straipsnis

1.   Šis Reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   1 straipsnio 1 dalies a punktas taikomas nuo 2008 m. kovo 10 d.

Šis Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 11, 1994 1 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 422/2004 (OL L 70, 2004 3 9, p. 1).

(2)  OJ L 303, 1995 12 15, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 782/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 88).

(3)  OJ L 303, 1995 12 15, p. 33. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 781/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 85).


5.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1043/2005

2005 m. birželio 30 d.

įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93, nustatantį prekybos tvarką, taikomą tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

1992 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3615/92 dėl žemės ūkio produktų kiekių, į kuriuos būtina atsižvelgti apskaičiuojant grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3035/80 nurodytas prekes (2), 1993 m. lapkričio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 3223/93 dėl statistinės informacijos, susijusios su eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3035/80 nurodytos prekės, mokėjimu (3), ir 2000 m. liepos 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1520/2000, nustatantis bendras išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, skyrimo sistemos taikymo taisykles ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijus (4), yra susiję su tam tikrų žemės ūkio produktų, kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, eksportavimu. Kelis kartus didelės šių reglamentų dalys buvo iš esmės pakeistos. Visus šiuos reglamentus yra būtina iš dalies pakeisti, ir, siekiant aiškumo, paprastumo ir administracinio veiksmingumo, būtų tikslinga juos visus pakeisti vienu reglamentu.

(2)

Tarybos reglamentais (EEB) Nr. 2771/75 (5), (EB) Nr. 1255/1999 (6), (EB) 1260/2001 (7), (EB) 1784/2003 (8) ir (EB) 1785/2003 (9) dėl bendro kiaušinių, pieno ir pieno produktų, cukraus, grūdų ir ryžių rinkų organizavimo numatoma, kad šių žemės ūkio produktų kotiruočių ir kainų pasaulio rinkoje bei kainų Bendrijoje skirtumas gali būti padengtas eksporto grąžinamąja išmoka tiek, kiek to reikia, kad šiuos žemės ūkio produktus būtų galima eksportuoti kaip tam tikras perdirbtas, į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes remiantis tų produktų pasaulio rinkos kotiruotėmis ir kainomis. Grąžinamosios išmokos už visus šiuos žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, turėtų būti skiriamos pagal bendras taisykles.

(3)

Eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti mokamos už prekes, pagamintas tiesiogiai iš pagrindinių produktų, iš produktų, gautų perdirbant pagrindinius produktus, ir iš produktų, prilyginamų kuriai nors iš šių kategorijų. Turėtų būti patvirtintas eksporto grąžinamosios išmokos dydžio nustatymo kiekvienu iš šių atvejų metodas.

(4)

Siekiant užtikrinti tinkamą reglamentų dėl bendro rinkų organizavimo, susijusio su eksporto grąžinamųjų išmokų skyrimu, nuostatų taikymą, tokios grąžinamosios išmokos neturėtų būti skiriamos už trečiųjų šalių prekes, panaudotus gaminti prekėms, kurios yra eksportuojamos po to, kai buvo išleistos į laisvą apyvartą Bendrijoje.

(5)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 800/1999 (10) nustatytos bendros eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisyklės. Tačiau reikia aiškiau apibrėžti, kaip šios taisyklės taikomos į Sutarties I priedą neįtrauktoms prekėms.

(6)

Pagal Bendrijos tarptautinius įsipareigojimus, žemės ūkio produktų, esančių į Sutarties I priedą neįtrauktose prekėse, eksporto grąžinamosios išmokos negali viršyti grąžinamųjų išmokų, kurios būtų mokamos už šiuos produktus, jei jie būtų eksportuojami neperdirbti. Į tai reikia atsižvelgti, kai yra nustatomi grąžinamosios išmokos dydžiai ir kai yra apibrėžiamos prilyginimo taisyklės.

(7)

1993 m. spalio 15 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2825/93, nustatančiame tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl patikslintų grąžinamųjų išmokų eksportuojamiems iš grūdų gaunamiems spiritiniams gėrimams (11), numatoma, kad jų eksporto grąžinamosios išmokos dydis praturi būti toks pat, koks taikomas tą dieną, kai grūdai yra pristatomi patikrinimui, numatant juos spiritinių gėrimų gamybai. Todėl grūdų pateikimas muitinės kontrolei, numatant juos Reglamento (EB) Nr. 2825/93 2 straipsnyje nurodytų spiritinių gėrimų gamybai, skiriant grąžinamąsias išmokas turėtų būti laikomas lygiaverčiu eksportavimui.

(8)

Spiritiniai gėrimai laikomi prekėmis, kurios mažiau priklausomo nuo jų gamybai naudojamų žemės ūkio produktų kainų. Tačiau Jungtinės Karalystės, Airijos ir Danijos stojimo akto 19 protokole yra numatyta, kad turi būti nustatytos būtinos priemonės, palengvinančios Bendrijos grūdų naudojimą iš grūdų gaminamų spiritinių gėrimų gamyboje.

(9)

Nustatant eksporto grąžinamąsias išmokas bulvių krakmolas turėtų būti prilyginamas kukurūzų krakmolui. Tačiau turėtų būti galimybė tokiose rinkose, kur bulvių krakmolo kaina yra gerokai mažesnė negu kukurūzų krakmolo, nustatyti atskirą grąžinamosios išmokos už bulvių krakmolą dydį.

(10)

Norint gauti grąžinamąją išmoką, panaudotus žemės ūkio produktus ir ypač iš jų pagamintas prekes būtina eksportuoti. Bet kokia šios taisyklės išimtis turėtų būti aiškinama siaurai. Tačiau šių prekių gamybos procese gamintojai gali patirti žaliavų, už kurias jie sumokėjo Bendrijos kainą, nuostolius, kai tuo tarpu už Bendrijos ribų įsikūrusiems gamintojams nuostoliai yra apriboti pasaulio rinkos kainomis. Taip pat gaminant tam tikras prekes gaunami šalutiniai produktai, kurių vertė labai skiriasi nuo pagrindinių produktų vertės; kai kuriais atvejais šie šalutiniai produktai gali būti naudojami tik pašarams. Todėl būtina nustatyti bendras taisykles žemės ūkio produktų, faktiškai naudojamų eksportuojamoms prekėms gaminti, kiekio sąvokai nustatyti.

(11)

Daugelis prekių, įmonėse gaminamų aiškiai apibrėžtomis techninėmis sąlygomis ir turinčių nekintamas charakteristikas bei nekintamą kokybę, yra reguliariai eksportuojamos. Siekiant palengvinti eksporto formalumus, tokioms prekėms turėtų būti priimta supaprastinta tvarka, pagal kurią gamintojas kompetentingai institucijai pateiktų šios nuomone reikalingą informaciją apie prekių gamybos sąlygas. Kai eksportuojamų prekių gamyboje faktiškai naudojamų produktų kiekiai yra registruojami kompetentingų institucijų, turėtų būti nustatoma kasmetinio registracijos patvirtinimo sąlyga siekiant sumažinti riziką, iškylančią, jei nėra pranešama apie šių kiekių pakitimus.

(12)

Daugelis žemės ūkio produktų kinta natūraliai arba priklausomai nuo sezono sąlygų. Todėl žemės ūkio produktų kiekis eksportuojamose prekėse gali kisti. Dėl to grąžinamosios išmokos dydis turėtų būti nustatomas pagal žemės ūkio produktų, faktiškai panaudotų eksportuojamų prekių gamybai, kiekį. Tačiau tam tikroms prekėms, kurių sudėtis yra palyginti paprasta ir pastovi, grąžinamosios išmokos dydis, siekiant palengvinti administravimą, turėtų būti apskaičiuojamas pagal nustatytus žemės ūkio produktų kiekius.

(13)

Nustatant grąžinamosios išmokos dydį už pagrindinius ar prilygintus produktus reikėtų atsižvelgti į gamybos grąžinamąsias išmokas, pagalbą ar kitas panašaus poveikio priemones, taikomas pagal atitinkamą reglamentą dėl bendro tų produktų rinkos organizavimo.

(14)

Tam tikros panašia charakteristika pasižyminčios prekės galėjo būti pagamintos naudojant skirtingas technikas iš skirtingų pagrindinių medžiagų. Eksportuotojų turėtų būti prašoma nurodyti pagrindinių medžiagų rūšį ir pateikti tam tikrą deklaraciją apie gamybos procesą, jei ji būtina nustatant prekių tinkamumą grąžinamajai išmokai gauti ir tinkamą grąžinamosios išmokos dydį.

(15)

Apskaičiuojant žemės ūkio produktų kiekius, faktiškai naudotus krakmolų ir tam tikrų gliukozės bei maltodekstrino sirupų gamyboje, tikslinga atsižvelgti į sausosios medžiagos kiekį.

(16)

Jei to reikalauja pasaulio prekybos situacija, konkrečios tam tikrų rinkų sąlygos ar tarptautiniai prekybos susitarimai, turėtų būti numatyta galimybė už tam tikras prekes skirti skirtingas grąžinamąsias išmokamas, atsižvelgiant į jų paskirties vietą.

(17)

Administruojant grąžinamųjų išmokų, kurios biudžetiniais metais gali būti paskirtos už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, sumas gali prireikti nustatyti skirtingus išmokų dydžius už eksportą, iš anksto pagal Bendrijos ir pasaulio rinkų pokyčius nustatant grąžinamosios išmokos dydį arba jo nenustatant.

(18)

Grąžinamųjų išmokų suma, kuri gali būti paskirta bet kuriais biudžetiniais metais, yra ribojama pagal Bendrijos tarptautinius įsipareigojimus. Turėtų būti galimybė į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes eksportuoti iš anksto žinomomis sąlygomis. Ypač turėtų būti įmanoma gauti patvirtinimą, kad tokios eksportuojamos prekės atitinka pagal Bendrijos tarptautinius įsipareigojimus skiriamų išmokų reikalavimus. O kai taip nėra, eksportuotojams apie tai turėtų būti pranešama pakankamai anksti. Grąžinamosios išmokos sertifikatų išdavimas sudaro sąlygas kontroliuoti paraiškas dėl grąžinamųjų išmokų ir garantuoti jų turėtojams, kad grąžinamoji išmoka galės prilygti sumą, dėl kurios išduotas sertifikatas, jei jie įvykdys kitas Bendrijos taisyklėse nurodytas sąlygas grąžinamajai išmokai gauti. Administravimo priemonės turėtų būti nustatytos grąžinamųjų išmokų sertifikatų sistemai. Ypač turėtų būti priimtos nuostatos dėl sumažinimo koeficiento, taikomo, jei paraiškų grąžinamosioms išmokoms gauti sumos viršija galimas skirti sumas. Tai pat turėtų būti priimtos nuostatos dėl grąžinamųjų išmokų sertifikatų išdavimo sustabdymo tam tikrais atvejais.

(19)

Grąžinamosios išmokos sertifikatai užtikrina, kad laikomasi Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų. Jie taip pat leidžia iš anksto nustatyti grąžinamąją išmoką, kuri gali būti skiriama už žemės ūkio produktus, panaudotus į trečiąsias šalis eksportuojamoms prekėms pagaminti. Ši paskirtis tam tikrais atžvilgiais skiriasi nuo eksporto licencijų, išduodamų pagrindinių produktų, kurie eksportuojami neperdirbti, eksportui ir kuriems taikomi tarptautiniai įsipareigojimai dėl kiekybinių apribojimų. Todėl būtina apibrėžti, kurioms žemės ūkio licencijoms ir sertifikatams taikomos bendrosios nuostatos, šiuo metu nustatytos 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1291/2000, nustatančiu bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (12), neturėtų būti taikomos grąžinamųjų išmokų sertifikatams.

(20)

Taip pat būtina apibrėžti, kaip tam tikros Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 nuostatos dėl iš anksto eksporto grąžinamąją išmoką nustatančių sertifikatų, kurių prašoma ryšium su kvietimu dalyvauti importuojančios trečiosios šalies rengiamame konkurse, turėtų būti taikomos grąžinamosios išmokos sertifikatams. Dažniausiai grąžinamosios išmokos nustatomos ar keičiamos ketvirtadieniais. Siekiant sumažinti spekuliacinių paraiškų dėl išankstinio grąžinamosios išmokos už produktus nustatymo pateikimo riziką, turėtų būti numatyta, kad, kai paraiška dėl išankstinio grąžinamosios išmokos nustatymo yra pateikiama ketvirtadienį, ji laikoma pateikta kitą darbo dieną.

(21)

Turi būti nustatytos sąlygos, kuriomis grąžinamas užstatas už sertifikatus, reglamentuojamus 1985 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2220/85, nustatančiu bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (13). Turėtų būti apibrėžti pagrindiniais reikalavimais laikomi įsipareigojimai, dėl kurių pateikiamas užstatas, bei įrodymai apie šių įsipareigojimų įvykdymą, kurie leistų grąžinti atitinkamą užstatą.

(22)

Labai tikėtina, kad paraiškų išduoti sertifikatus bus gauta didesnėms sumoms, negu gali būti paskirta. Todėl biudžetinius metus reikia suskirstyti į laikotarpius, kad sertifikatus būtų galima išduoti ir tiems ūkio subjektams, kurie eksportuoja biudžetinių metų pabaigoje, ir tiems, kurie eksportuoja biudžetinių metų pradžioje. Prireikus visoms konkrečiu laikotarpiu prašomoms sumoms turėtų būti taikomas sumažinimo koeficientas.

(23)

Dėl Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų už tam tikros rūšies eksportuojamas prekes netaikomi grąžinamųjų išmokų mokėjimo apribojimai. Tokių prekių eksportuotojai turėtų būti atleisti nuo įsipareigojimo pateikti grąžinamosios išmokos sertifikatą.

(24)

Dauguma eksportuotojų gauna mažiau nei 75 000 EUR grąžinamųjų išmokų per metus. Drauge šios eksportuojamos prekės lemia tik mažą dalį visos grąžinamųjų išmokų sumos, skiriamos už žemės ūkio produktus, kurie eksportuojami kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės. Turėtų būti galimybė tokių prekių eksportuotoją atleisti nuo reikalavimo pateikti sertifikatą. Tačiau siekiant išvengti piktnaudžiavimo reikėtų taikyti šią išimtį tik toje valstybėje narėje, kurioje įsikūręs eksportuotojas.

(25)

Turėtų būti nustatyta stebėsenos tvarka, pagrįsta principu, kad kiekvieną kartą eksportuojant prekes eksportuotojas turėtų kompetentingoms institucijoms pateikti deklaraciją apie eksportuojamų prekių gamyboje panaudotus produktų kiekius. Kompetentingos institucijos, siekdamos patikrinti tokių deklaracijų tikslumą, turėtų imtis visų, jų nuomone, būtinų priemonių.

(26)

Už eksportuotojų pateiktų deklaracijų tikrinimą atsakingoms institucijoms gali neužtekti įrodymų, leidžiančių pripažinti sunaudotų kiekių deklaraciją, net jei ji paremta chemine analize. Tokios situacijos ypač tikėtinos, jei eksportui skirtos prekės buvo pagamintos kitoje valstybėje narėje nei eksportuojančioji. Todėl reikėtų, kad eksportuojančios valstybės narės kompetentingos institucijos, jei būtina, galėtų tiesiogiai iš kitos valstybės narės kompetentingų institucijų gauti informaciją, kurią pastarosios gali surinkti apie prekių gamybos sąlygas.

(27)

Pasikonsultavus su valstybės narės, kurioje prekės yra pagamintos, kompetentingomis institucijomis, ūkio subjektams turėtų būti leista pateikti supaprastintą naudotų produktų deklaraciją, kurioje būtų nurodytas bendras šių produktų kiekis, su sąlyga, kad jie turės institucijoms prieinamus išsamius duomenis apie naudotus produktus.

(28)

Eksportuotojas, ypač, jei jis nėra gamintojas, ne visada gali žinoti tikslius panaudotų žemės ūkio produktų, už kuriuos jis galėtų prašyti grąžinamosios išmokos, kiekius. Be to, eksportuotojas ne visada gali tuos kiekius deklaruoti. Todėl grąžinamajai išmokai apskaičiuoti reikėtų numatyti alternatyvų būdą, kuris būtų taikomas atitinkamo asmens prašymu tik tam tikroms prekėms ir kuris būtų paremtas šių prekių chemine analize naudojant šiam tikslui sudarytą lentelę.

(29)

1997 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2571/97 dėl sviesto pardavimo sumažintomis kainomis ir dėl pagalbos suteikimo konditerijos gaminių, ledų ir kitų maisto produktų gamyboje naudojamai grietinėlei, sviestui ir koncentruotam sviestui (14) numatoma, kad įmonėms, gaminančioms tam tikrus produktus, sviestas ir grietinėlė gali būti pateikiami mažesnėmis kainomis. Į tai turėtų būti atsižvelgiama, kai grąžinamosios išmokos apskaičiuojamos remiantis chemine analize.

(30)

Reglamento (EB) Nr. 800/1999 21 straipsnyje numatyta, kad grąžinamoji išmoka neskiriama už produktus, kurie eksporto deklaracijos priėmimo dieną nėra geros ir tinkamos prekinės kokybės. Siekiant užtikrinti vienodą šios taisyklės taikymą turėtų būti patikslinta, kad grąžinamosios išmokos už produktus, nurodytus 1992 m. birželio 16 d. Tarybos direktyvos 92/46/EEB, nustatančios sveikatos taisykles žalio pieno, termiškai apdoroto pieno ir pieno pagrindo produktų gamybai ir tiekimui į rinką (15), 1 straipsnyje arba 1989 m. birželio 20 d. Tarybos direktyvos 89/437/EEB dėl higienos ir sveikatos problemų, turinčių įtakos kiaušinių produktų gamybai ir tiekimui į rinką (16), 1 straipsnyje ir išvardytus šio reglamento II priede, yra skiriamos, kai šie produktai paruošiami pagal tų direktyvų reikalavimus ir pažymimi reikalaujamu sveikumo ženklu.

(31)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnio 10 dalyje, kai jis taikomas kartu su to paties reglamento 31 straipsnio 12 dalimi nurodoma, jog reikalavimas, kad pieno produktai, už kuriuos skiriamos grąžinamosios išmokos, turi būti Bendrijos kilmės, yra taikomas tik tam tikroms daug pieno sudėtyje turinčioms prekėms. Todėl tikslinga numatyti priemones šiam reikalavimui įgyvendinti ir stebėti.

(32)

Reglamento (EB) Nr. 800/1999 28 straipsnyje laikotarpis, kuriuo pagrindiniams žemės ūkio produktams ar prekėms taikoma išankstinio grąžinamosios išmokos finansavimo tvarka, apribojamas iki eksporto licencijos galiojimo pabaigos. Tačiau biudžetinio laikotarpio pabaigoje išduoti grąžinamosios išmokos sertifikatai galioja trumpiau ir pagal tarptautinius Bendrijos įsipareigojimus jų galiojimas negali trukti ilgiau nei iki rugsėjo 30 d. Siekiant užtikrinti pakankamą tvarkos lankstumą, kad eksportuotojai galėtų visapusiškai pasinaudoti šiais trumpo galiojimo grąžinamosios išmokos sertifikatais, tikslinga nustatyti specialias tokiems sertifikatams taikomas priemones, kad laikotarpis, kuriuo pagrindiniams žemės ūkio produktams arba prekėms taikoma išankstinio grąžinamosios išmokos finansavimo tvarka, galėtų galioti tiek, kiek galioja eksporto licencija.

(33)

Tikslinga užtikrinti, kad visoje Bendrijoje būtų taikomos vienodos nuostatos dėl grąžinamųjų išmokų už į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes skyrimo. Šiuo tikslu kiekviena valstybė narė, pasitelkusi Komisiją, turėtų informuoti kitas valstybes nares apie stebėsenos tvarką, jos teritorijoje taikomą įvairių rūšių eksportuojamoms prekėms.

(34)

Būtina suteikti Komisijai teises, leidžiančias tinkamai vykdyti priimtų priemonių dėl eksporto grąžinamųjų išlaidų skyrimo stebėseną. Todėl Komisijos žinioje turėtų būti tam tikra statistinė informacija, perduota valstybių narių kompetentingų institucijų. Šios informacijos forma ir apimtis turėtų būti apibrėžtos.

(35)

Turėtų būti skirtas pakankamas pereinamasis laikotarpis tam, kad vietoje grąžinamųjų išmokų sertifikatų skyrimo administracinės tvarkos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1520/2000 būtų pradėta taikyti šiame reglamente numatoma administracinė tvarka. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas paraiškoms, pateiktoms nuo 2005 m. liepos 8 d., dėl sertifikatų, kuriuos bus galima naudoti nuo 2005 m. spalio 1 d.

(36)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Horizontalių klausimų dėl prekybos perdirbtais žemės ūkio produktais, neišvardytais Sutarties I priede, vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

REGULIAVIMO DALYKAS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

1.   Šis reglamentas nustato Reglamento (EB) Nr. 3448/93 įgyvendinimo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų skyrimo sistemos, nustatytos pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2771/75, Reglamentą (EB) Nr. 1255/1999, Reglamentą (EB) Nr. 1260/2001, Reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 ir Reglamentą (EB) Nr. 1785/2003.

Ji taikoma eksportuojant šio reglamento I priede išvardytus pagrindinius produktus (toliau – pagrindiniai produktai), produktus, gautus perdirbus pagrindinius produktus, arba produktus, pagal šio reglamento 3 straipsnį prilyginamus iš vienai šių dviejų kategorijų, kai šie produktai yra eksportuojami kaip prekės, kurioms netaikomas Sutarties I priedas, bet kurios išvardytos:

a)

Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 I priede;

b)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 II priede;

c)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 V priede;

d)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede;

e)

Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 IV priede.

Šios prekės (toliau – prekės) yra išvardytos šio reglamento II priede.

2.   1 dalyje nurodyta eksporto grąžinamoji išmoka neskiriama už prekes, kurios pagal Sutarties 24 straipsnį yra pateikiamos į laisvą apyvartą ir reeksportuojamos.

Už šias prekes neskiriama grąžinamoji išmoka, jei jos eksportuojamos po perdirbimo arba kitų prekių sudėtyje.

3.   Grąžinamoji išmoka neskiriama už produktus, naudotus gaminti II priede pagal KN kodą 2208 klasifikuojamų spiritinių gėrimų sudėtyje esančiam alkoholiui, išskyrus grūdus.

2 straipsnis

1.   Šiame reglamente taikomi tokie apibrėžimai:

1)

„biudžetinis laikotarpis“ – tai laikotarpis nuo vienų metų spalio 1 dienos iki kitų metų rugsėjo 30 dienos;

2)

„biudžetiniai metai“ – tai laikotarpis nuo vienų metų spalio 16 dienos iki kitų metų spalio 15 dienos;

3)

„pagalba maisto produktais“ – tai pagalbos maisto produktais veiksmai, atitinkantys Susitarimo dėl žemės ūkio, sudaryto daugiašalių prekybos derybų Urugvajaus raunde (toliau – Susitarimas), 10 straipsnio 4 dalyje nustatytas sąlygas;

4)

„liekanos“ – aptariamo gamybos proceso metu gauti produktai, kurių sudėtis aiškiai skiriasi nuo faktiškai eksportuojamų prekių ir kurių negalima parduoti;

5)

„šalutiniai produktai“ – aptariamo gamybos proceso metu gauti produktai arba prekės, kurių sudėtis arba savybės skiriasi nuo faktiškai eksportuojamų prekių ir kuriuos galima parduoti;

6)

„nuostoliai“ – produktų arba prekių kiekiai, kurie yra gaunami aptariamo gamybos proceso metu nuo to etapo, kai gamybai yra pradedami naudoti neperdirbti žemės ūkio produktai, kurie nėra faktiškai eksportuojamų prekių kiekiai, nėra liekanų ar šalutinių produktų kiekiai ir kurie negali būti parduoti.

2.   Taikant 1 dalies 4, 5 ir 6 punktus aptariamame gamybos procese gauti produktai, kurių sudėtis skiriasi nuo faktiškai eksportuotų prekių, parduoti už kainą, kurią sudaro tik jų realizavimo išlaidos, nelaikomi parduotais.

Taikant 1 dalies 6 punktą aptariamame gamybos procese gauti produktai arba prekės, kurie gali būti realizuojami tik kaip pašarai, už užmokestį arba nemokamai, prilyginami nuostoliams.

3 straipsnis

1.   Bulvių krakmolas, klasifikuojamas pagal KN kodą 1108 13 00, pagamintas tiesiogiai iš bulvių, be subproduktų, prilyginamas produktui, gautam perdirbus kukurūzus.

2.   Išrūgos, klasifikuojamos pagal KN kodus 0404 10 48 – 0404 10 62, nekoncentruotos, užšaldytos arba ne, prilyginamos I priede pateikiamame sąraše nurodytiems išrūgų milteliams (toliau – 1 produktų grupė).

3.   Šie produktai prilyginami I priede pateikiamame sąraše nurodytiems pieno milteliams, kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro ne daugiau nei 1,5 proc. (toliau – 2 produktų grupė):

a)

pienas ir pieno produktai, klasifikuojami pagal KN kodus 0403 10 11, 0403 90 51 ir 0404 90 21, nekoncentruoti, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokių saldiklių, užšaldyti arba ne, kurių riebumas ne didesnis kaip 0,1 proc. masės;

b)

pienas ir pieno produktai, klasifikuojami pagal KN kodus 0403 10 11, 0403 90 11 ir 0404 90 21, miltelių, granulių ar kitokio sauso pavidalo, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokių saldiklių, kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 proc. masės.

4.   Šie produktai prilyginami pieno milteliams, kurių sudėtyje esantys riebalai sudaro 26 proc. ir kurie nurodyti į I priede pateiktame sąraše (toliau – 3 produktų grupė):

a)

pienas, grietinėlė ir pieno produktai, klasifikuojami pagal KN kodus 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 90 51, 0403 90 53, 0404 90 21 ir 0404 90 23, nekoncentruoti, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokių saldiklių, užšaldyti arba ne, kurių riebumas didesnis kaip 0,1 proc., bet ne didesnis kaip 6 proc. masės;

b)

pienas, grietinėlė ir pieno produktai, klasifikuojami pagal KN kodus 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 23 ir 0404 90 29, miltelių, granulių ar kitokio sauso pavidalo, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokių saldiklių, kurių riebumas didesnis kaip 1,5 proc., bet mažesnis kaip 45 proc. masės.

Tačiau, jei šalis pageidauja, pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodyti produktai kompetentingoms institucijoms pritarus gali būti prilyginti:

a)

2 produktų grupei – pagal prilyginamo produkto sausosios medžiagos neriebiąją dalį;

b)

į I priedą įtrauktam sviestui – pagal prilyginamo produkto pieno riebalų dalį (toliau – 6 produktų grupė).

5.   Šie produktai prilyginami 6 produktų grupei:

a)

pienas, grietinėlė ir pieno produktai, klasifikuojami pagal KN kodus 0403 10 19, 0403 90 59, 0404 90 23 ir 0404 90 29, nekoncentruoti, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokių saldiklių, kurių riebumas didesnis kaip 6 proc. masės;

b)

pienas, grietinėlė ir pieno produktai, klasifikuojami pagal KN kodus 0403 10 19, 0403 90 19 ir 0404 90 29, miltelių, granulių ar kitokio kieto pavidalo, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokių saldiklių, kurių riebumas ne mažesnis kaip 45 proc. masės;

c)

sviestas ir kiti pieno riebalai, kurių riebumas ne didesnis kaip 82 proc. masės, bet ne mažesnis kaip 62 proc. masės, klasifikuojami pagal KN kodus 0405 10, 0405 20 90, 0405 90 10 ir 0405 90 90.

6.   Pienas, grietinėlė ir pieno produktai, klasifikuojami pagal KN kodus 0403 10 11–0403 10 19, 0403 90 51–0403 90 59 ir 0404 90 21–0404 90 29, koncentruoti, tačiau ne miltelių, granulių ar kitokio kieto pavidalo, į kuriuos yra nepridėta cukraus ar kitokių saldiklių, pagal produkto sausosios medžiagos neriebią dalį prilyginami 2 produktų grupės produktams. Pagal produkto pieno riebalų dalį jis prilyginamas 6 produktų grupės produktams.

Pirmoji pastraipa taikoma taip pat ir sūriui bei varškei.

7.   Lukštenti ryžiai, klasifikuojami pagal KN kodą 1006 20, ir pusiau nulukštenti ryžiai, klasifikuojami pagal KN kodus 1006 30 21–1006 30 48, prilyginami visiškai nulukštentiems ryžiams, klasifikuojamiems pagal KN kodus 1006 30 61–1006 30 98.

8.   Toliau išvardyti produktai, jei jie atitinka sąlygas grąžinamajai išmokai gauti, nustatytas Reglamente (EB) Nr. 1260/2001 ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 2135/95 (17), ir kai yra eksportuojami neperdirbti, prilyginami baltajam cukrui, klasifikuojamam pagal KN kodą 1701 99 10:

a)

cukrinių runkelių arba cukranendrių žaliavinis cukrus, klasifikuojamas pagal KN kodus 1701 11 90 arba 1701 12 90, kurio sudėtyje esanti sacharozė, nustatyta poliarimetriniu metodu, sudaro ne mažiau kaip 92 proc. sausosios medžiagos masės;

b)

cukrus, klasifikuojamas pagal KN kodą 1701 91 00 arba 1701 99 90;

c)

produktai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 1 straipsnio 1 dalies d punkte, išskyrus mišinius, gautus iš dalies naudojant produktus, įtrauktus į Reglamentą (EB) Nr. 1784/2003;

d)

produktai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 1 straipsnio 1 dalies f ir g punktuose, išskyrus mišinius, gautus iš dalies naudojant produktus, įtrauktus į Reglamentą (EB) Nr. 1784/2003.

4 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 800/1999 taikomas papildomai prie šio reglamento nuostatų.

II SKYRIUS

EKSPORTO GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

1 SKIRSNIS

Apskaičiavimo metodas

5 straipsnis

1.   Pagal 2 skirsnį nustatyta grąžinamosios išmokos, paskirtos už kiekvieno iš pagrindinių produktų, eksportuotų kaip tos pačios rūšies prekės, kiekį, suma yra gaunama, padauginus šį kiekį iš grąžinamosios išmokos už pagrindinį produktą dydžio, apskaičiuoto svorio vienetui pagal 3 skirsnį.

2.   Jei pagal 15 straipsnio 2 dalį konkrečiam pagrindiniam produktui nustatomi skirtingi grąžinamosios išmokos dydžiai, tokio pagrindinio produkto kiekvienam kiekiui suma apskaičiuojama atskirai.

3.   Kai prekės yra naudojamos eksportuojamų prekių gamybai, grąžinamosios išmokos dydis, naudojamas apskaičiuojant sumą už kiekvieną pagrindinį produktą, produktus, gautus perdirbus pagrindinius produktus, arba produktus, pagal 3 straipsnį prilyginamus vienai iš šių dviejų kategorijų ir panaudotus eksportuojamų prekių gamybai, yra toks pat, koks taikomas minėtoms gamybai naudojamoms prekėms, kai šios eksportuojamos neperdirbtos.

2 SKIRSNIS

Referencinis kiekis

6 straipsnis

Kiekvieno prekių pagrindinio produkto kiekis, imamas kaip pagrindas apskaičiuojant grąžinamosios išmokos sumą (toliau – referencinis kiekis), nustatomas pagal 7, 8 ir 9 straipsnius, išskyrus, kai nurodomas III priedas arba taikoma 51 straipsnio antra pastraipa.

7 straipsnis

Kai naudojamas neperdirbtas pagrindinis produktas ar jam prilyginamas produktas, jo referencinis kiekis yra eksportuojamų prekių gamybai faktiškai naudojamas kiekis, atsižvelgiant į VII priede nustatytas perskaičiavimo normas.

8 straipsnis

Jei yra naudojamas produktas, kuriam taikomas Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnis arba Reglamentas (EB) Nr. 1785/2003, jo referencinis kiekis yra eksportuojamų prekių gamybai faktiškai naudojamas kiekis, pritaikytas, kad atitiktų pagrindinio produkto kiekį taikant šio reglamento V priede nustatytus koeficientus, jei minėtas produktas atitinka vieną iš šių sąlygų:

a)

jis yra gaunamas perdirbus pagrindinį produktą ar produktą, prilyginamą tam pagrindiniam produktui;

b)

jis yra prilyginamas produktui, gautam perdirbus pagrindinį produktą;

c)

jis yra gaunamas perdirbant produktą, prilyginamą produktui, gautam perdirbus pagrindinį produktą.

Tačiau grūdų spiritui, esančiam pagal KN kodą 2208 klasifikuojamuose spiritiniuose gėrimuose, referencinis kiekis yra 3,4 kg miežių iš grūdų gauto alkoholio tūrio procentui viename eksportuojamo spiritinio gėrimo hektolitre.

9 straipsnis

Laikantis 11 straipsnio nuostatų, naudojant kuriuos nors toliau išvardytus produktus referencinis kiekvieno iš aptariamų pagrindinių produktų kiekis yra lygus kiekiui, kurį pagal 49 straipsnį nustato kompetentingos institucijos:

a)

į Sutarties I priedą neįtrauktas produktas, gautas perdirbus šio reglamento 7 ar 8 straipsniuose nurodytą produktą;

b)

produktas, gautas sumaišius arba perdirbus keletą 7 ar 8 straipsniuose nurodytų produktų, arba šios pastraipos a punkte nurodytus produktus.

Referencinis kiekis nustatomas remiantis eksportuojamų prekių gamybai faktiškai naudotu produkto kiekiu. Kad būtų galima apskaičiuoti šį kiekį, taikomos VII priede nurodytos perskaičiavimo normos, arba, jei reikia, taikomos specialios apskaičiavimo taisyklės, lygiavertiškumo santykiai ir koeficientai, nurodyti 8 straipsnyje.

Tačiau iš grūdų gamintiems spiritiniams gėrimams, esantiems pagal KN kodą 2208 klasifikuojamuose spiritiniuose gėrimuose, referencinis kiekis yra 3,4 kg miežių iš grūdų gauto alkoholio tūrio procentui viename eksportuojamo spiritinio gėrimo hektolitre.

10 straipsnis

Taikant 6–9 straipsnius, produktai, neperdirbti naudojami eksportuojamų prekių gamybai, yra laikomi faktiškai naudojamais. Kai viename tokių prekių gamybos etapų pagrindinis produktas pats yra perdirbamas į kitą, sudėtingesnį pagrindinį produktą, naudojamą tolesniame etape, tik pastarasis pagrindinis produktas laikomas faktiškai naudojamu.

Pirmoje pastraipoje apibrėžti faktiškai naudojami produktų kiekiai nustatomi kiekvienai eksportuojamai prekei.

Tačiau jei nuolat eksportuojamos konkrečios įmonės prekės, pagamintos aiškiai apibrėžtomis techninėmis sąlygomis ir pasižyminčios pastoviomis charakteristikomis ir pastovia kokybe, jų kiekiai, susitarus su kompetentingomis institucijomis, gali būti nustatyti pagal aptariamų prekių gamybos formulę arba pagal vidutinį produkto, per nustatytą laikotarpį panaudoto tam tikram šių prekių kiekiui pagaminti, kiekį. Šitaip nustatytais produktų kiekiais apskaičiavimai grindžiami tol, kol nepakinta sąlygos, kuriomis gaminamos aptariamos prekės.

Tokiu būdu nustatyti produktų kiekiai patvirtinami ne rečiau kaip kartą per metus, išskyrus tuos atvejus, kai kompetentingos institucijos duoda oficialų leidimą.

11 straipsnis

III priede išvardytų prekių pagrindinio produkto referencinis kiekis kilogramais 100 kg prekės yra tame priede nurodytas prieš kiekvieną iš šių prekių.

Tačiau šviežios tešlos atveju III priede nurodyti pagrindinio produkto kiekiai turi būti sumažinti iki lygiaverčio sausos tešlos kiekio, padauginus šiuos kiekius iš tešloje esančio procentais išreikšto sausojo ekstrakto kiekio, ir gautą sandaugą padalijus iš 88.

Kai aptariamosios prekės yra iš dalies pagamintos iš produktų, už kuriuos eksporto grąžinamosios išmokos mokamos pagal 1 straipsnio 1 dalyje nurodytus reglamentus, ir iš dalies iš kitų produktų, referencinis kiekis pirmiesiems produktams nustatomas pagal 6–10 straipsnius.

12 straipsnis

1.   Nustatant faktiškai panaudotų žemės ūkio produktų kiekius taikomos 2 ir 3 dalys.

2.   Už visus žemės ūkio produktus, panaudotus taip, kaip apibrėžta 10 straipsnyje, už kuriuos gali būti suteikta grąžinamoji išmoka, ir kurie išnyksta gamybos proceso metu, pavyzdžiui, kaip garai ar dūmai, arba negrįžtamai virsta milteliais ar pelenais, gali būti skiriama grąžinamoji išmoka už visą panaudotą kiekį.

3.   Nepažeidžiant 13 straipsnio 1 dalies nuostatų, bet kokiam prekių kiekiui kuris nebuvo faktiškai eksportuotas, grąžinamoji išmoka, skiriama už faktiškai panaudotus žemės ūkio produktų kiekius, nėra suteikiama.

Jei minėtų prekių sudėtis tokia pat kaip ir faktiškai eksportuotų prekių, gali būti taikomas faktiškai pastarųjų prekių gamybai panaudotų žemės ūkio produktų kiekių sumažinimas pro rata.

13 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 12 straipsnio 3 dalies nuostatų, gali būti neatsižvelgiama į nuostolius, mažesnius arba lygius 2 proc. masės ir būdingus šių prekių gamybos procesui.

2 % riba yra apskaičiuojama kaip visų panaudotų žaliavų sausosios medžiagos masės dalis, atėmus 12 straipsnio 2 dalyje nurodytus kiekius, lyginant su faktiškai eksportuotų prekių sausosios medžiagos mase arba taikant kurį nors kitą apskaičiavimo būdą, kuris atitinka minimų prekių gamybos sąlygas.

2.   Jei gamybos procesui būdingi nuostoliai viršija 2 proc., grąžinamoji išmoka, mokama už faktiškai panaudotus žemės ūkio produktų kiekius, už nuostolių perviršį nėra suteikiama. Tačiau pateisinamus didesnius nuostolius valstybių narių kompetentingos institucijos gali pripažinti. Valstybės narės praneša Komisijai apie tuos atvejus, kai institucijos pripažino didesnius nuostolius, ir nurodo pripažinimo priežastis.

3.   Suteikiant grąžinamąsias išmokas atsižvelgiama į faktiškai panaudotus žemės ūkio produktų kiekius, įsimaišiusius į liekanas.

4.   Kai gaunami šalutiniai produktai, faktiškai panaudoti žemės ūkio produktų kiekiai yra priskiriami atitinkamai eksportuojamai prekei ir šalutiniams produktams.

3 SKIRSNIS

Grąžinamųjų išmokų dydžiai

14 straipsnis

Grąžinamosios išmokos dydis pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio 3 dalį ir kitų reglamentų, nurodytų šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje, atitinkamas nuostatas, yra nustatomas kiekvieną mėnesį 100 kg pagrindinio produkto.

Tačiau grąžinamosios išmokos už paukščių kiaušinius su lukštais, šviežius ar konservuotus, ir kiaušinius be lukštų ir kiaušinių trynius, tinkamus vartoti žmonių maistui, šviežius, džiovintus ar konservuotus kitu būdu, ir į kuriuos nepridėta saldiklių, dydis yra nustatomas tam pačiam laikotarpiui, kuris numatytas šių produktų grąžinamajai išmokai nustatyti, kai jie eksportuojami neperdirbti.

15 straipsnis

1.   Grąžinamosios išmokos dydis yra nustatomas visų pirma atsižvelgiant:

a)

į perdirbimo įmonių vidutines išlaidas už pagrindinių produktų atsargų įsigijimą Bendrijos rinkoje ir į pasaulio rinkoje vyraujančias kainas;

b)

į grąžinamosios išmokos už į Sutarties I priedą įtrauktų perdirbtų žemės ūkio produktų, kurie pagaminti panašiomis sąlygomis, eksportą dydį;

c)

į poreikį užtikrinti lygias įmonių, naudojančių Bendrijos produktus, ir įmonių, naudojančių trečiųjų šalių produktus pagal laikinojo įvežimo perdirbti tvarką, konkurencijos sąlygas;

d)

viena vertus, į išlaidų raidą ir, kita vertus, į kainų raidą Bendrijoje ir pasaulio rinkoje;

e)

į pagal Sutarties 300 straipsnį sudarytais susitarimais nustatytų ribų laikymąsi.

2.   Nustatant grąžinamosios išmokos dydžius, prireikus yra atsižvelgiama į gamybos grąžinamąsias išmokas, pagalbą ar kitas lygiaverčio poveikio priemones, pagal reglamentą dėl bendro aptariamo produkto rinkos organizavimo taikomas visose valstybėse narėse pagrindiniams ar prilygintiems produktams.

3.   Pagal KN kodą 3505 10 50 klasifikuojamų prekių eksportui yra taikomi sumažintas išmokos dydis, kai gamybos grąžinamoji išmoka skiriama už pagrindinį produktą, naudotą tariamu prekių gamybos laikotarpiu pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 (18) nuostatas. Sumažintas išmokos dydis nustatomas pagal šio reglamento 14 straipsnio nuostatas.

16 straipsnis

Už pagal KN kodą 1108 13 00 klasifikuojamą bulvių krakmolą grąžinamosios išmokos dydis nustatomas atskirai pagal kukurūzų ekvivalentą, remiantis Reglamento (EEB) Nr. 1784/2003 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka ir taikant šio reglamento 15 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus. Panaudoto bulvių krakmolo kiekiai pagal šio reglamento 8 straipsnį perskaičiuojami į lygiaverčius kukurūzų krakmolo kiekius.

Pagal KN kodus 2905 44 ir 3824 60 klasifikuojamų D-gliucitolio (sorbitolio) mišinių atvejais, kai suinteresuota šalis neparengia 49 straipsnyje nurodytos deklaracijos, pateikiančios pagal 52 straipsnio 1 dalies d punktą reikalaujamą informaciją, arba, kai šalis nepateikia tinkamų tą deklaraciją pagrindžiančių dokumentų, už šiuos mišinius skiriamos grąžinamosios išmokos dydis yra toks pat, kaip skiriamos už pagrindinius produktus, už kuriuos taikomas mažiausias grąžinamosios išmokos dydis.

17 straipsnis

Grąžinamoji išmoka už pagal KN kodus 1108 11 00–1108 19 90 klasifikuojamus krakmolus, arba už produktus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 I priede, gautus perdirbus šiuos krakmolus, skiriama tik šių produktų tiekėjui pateikus deklaraciją, įrodančią, kad produktai buvo tiesiogiai pagaminti iš grūdų, bulvių ar ryžių, nenaudojant jokių subproduktų, gautų gaminant kitus žemės ūkio produktus ar prekes.

Ši deklaracija iki jos atšaukimo taikoma visiems to paties gamintojo tiekiamiems produktams. Ji patikrinama pagal 49 straipsnio nuostatas.

18 straipsnis

1.   Kai bulvių krakmolo, pagal 3 straipsnio 1 dalį prilyginto kukurūzų krakmolui, sausojo ekstrakto kiekis yra 80 proc. ar didesnis, eksporto grąžinamosios išmokos dydis nustatomas pagal 14 straipsnį. Kai sausojo ekstrakto kiekis yra mažesnis nei 80 proc., eksporto grąžinamosios išmokos dydis nustatomas pagal 14 straipsnį ir padauginamas iš faktiško sausojo ekstrakto kiekio procentais 1/80-osios dalies.

Visiems kitiems krakmolams, kurių sausojo ekstrakto kiekis yra 87 proc. ar didesnis, eksporto grąžinamosios išmokos dydis yra nustatomas pagal 14 straipsnį. Kai sausojo ekstrakto kiekis yra mažesnis nei 87 proc., eksporto grąžinamosios išmokos dydis yra nustatomas pagal 14 straipsnį ir padauginamas iš faktiško sausojo ekstrakto kiekio procentais 1/87-osios dalies.

Kai pagal KN kodus 1702 30 59, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 ar 2106 90 55 klasifikuojamų gliukozės ar maltodekstrino sirupų sausosios medžiagos kiekis yra 78 proc. ar didesnis, eksporto grąžinamosios išmokos dydis yra nustatomas pagal 14 straipsnį. Kai šių sirupų sausosios medžiagos kiekis yra mažesnis nei 78 proc., eksporto grąžinamosios išmokos dydis yra nustatomas pagal 14 straipsnį ir padauginamas iš faktiško sausosios medžiagos kiekio procentais 1/78-osios dalies.

2.   Taikant 1 dalies nuostatas, krakmolų sausojo ekstrakto kiekis nustatomas pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 824/2000 (19) IV priede nurodytą metodą, o gliukozės ar maltodekstrino sirupų sausosios medžiagos kiekis nustatomas naudojant Komisijos direktyvos 79/796/EEB (20) II priede nurodytą 2 metodą arba bet kurį kitą tinkamą analizės metodą, suteikiantį bent jau tokias pat garantijas.

3.   Pateikiant 49 straipsnyje nurodytą deklaraciją, pareiškėjas deklaruoja naudotų krakmolų, gliukozės, arba maltodekstrino sirupų sausojo ekstrakto kiekį.

19 straipsnis

1.   Jei tai reikalinga, atsižvelgiant į pasaulinės prekybos kazeinu, klasifikuojamu pagal KN kodą 3501 10, kazeinatais, klasifikuojamais pagal KN kodą 3501 90 90, arba kiaušinių albuminu, klasifikuojamu pagal KN kodus 3502 11 90 ir 3502 19 90, situaciją arba į konkrečias tam tikrų rinkų sąlygas, grąžinamosios išmokos už šias prekes gali būti skirstomos pagal jų paskirties vietą.

2.   Grąžinamųjų išmokų už pagal KN kodus 1902 11 00, 1902 19 ir 1902 40 10 klasifikuojamas prekes dydis gali skirtis priklausomai nuo jų paskirties vietos.

3.   Grąžinamoji išmoka gali skirtis priklausomai nuo to, ar pagal 29 straipsnį ji yra nustatyta iš anksto.

20 straipsnis

1.   Grąžinamosios išmokos dydis yra tas, kuris taikomas tą dieną, kai prekės eksportuojamos, išskyrus šiuos atvejus:

a)

kai pagal 29 straipsnį buvo parengta paraiška iš anksto nustatyti grąžinamosios išmokos dydį;

b)

kai paraiška buvo parengta pagal 41 straipsnio 2 dalį ir grąžinamosios išmokos dydis buvo nustatytas iš anksto tą dieną, kai buvo pateikta paraiška grąžinamosios išmokos sertifikatui gauti.

2.   Kai taikoma išankstinio grąžinamosios išmokos dydžio nustatymo sistema, dydis, galiojantis tą dieną, kai buvo pateikta paraiška iš anksto nustatyti grąžinamąją išmoką, yra taikomas vėliau, grąžinamosios išmokos sertifikato galiojimo laikotarpiu, eksportuojamoms prekėms, kaip numatyta 39 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje. Tačiau ketvirtadienį pateiktos paraiškos iš anksto nustatyti grąžinamosios išmokos dydį laikomos pateiktomis po tos dienos einančią darbo dieną.

Grąžinamosios išmokos dydis yra derinamas pagal tas pačias taisykles, pagal kurias iš anksto nustatoma grąžinamoji išmoka už pagrindinius produktus, eksportuojamus jų neperdirbus, o perdirbtų grūdų ir ryžių produktams – taikant V priede nustatytus perskaičiavimo koeficientus.

3.   Reglamente (EB) Nr. 1291/2000 nurodytiems grąžinamųjų išmokų sertifikatų išrašams netaikomas išankstinis grąžinamosios išmokos dydžio nustatymas, jei išankstinis grąžinamosios išmokos dydis nenustatomas sertifikatams iš kurių padaryti išrašai.

21 straipsnis

Jei eksportuojamos prekės yra nurodytos Reglamento (EB) Nr. 2571/97 4 straipsnio 1 dalyje, grąžinamosios išmokos už pieno produktus dydis yra tas, kuris taikomas naudojant sumažintos kainos pieno produktus, nebent eksportuotojas pateikia įrodymus, kad prekėse nėra sumažintos kainos pieno produktų.

III SKYRIUS

GRĄŽINAMŲJŲ IŠMOKŲ SERTIFIKATAI

1 SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos

22 straipsnis

1.   Valstybės narės visiems pareiškėjams neatsižvelgiant į jų įsikūrimo Bendrijoje vietą išduoda visoje Bendrijoje galiojančius grąžinamųjų išmokų sertifikatus.

Grąžinamųjų išmokų sertifikatai garantuoja grąžinamosios išmokos išmokėjimą įvykdžius V skyriuje nurodytas sąlygas. Šiuose sertifikatuose gali būti nurodyti iš anksto nustatyti grąžinamosios išmokos dydžiai. Sertifikatai galioja tik vieną biudžetinį laikotarpį.

2.   Kad būtų skiriamos grąžinamosios išmokos už pagrindinių produktų, kaip II priede nurodytų prekių, eksportą arba už grūdus, pateiktus muitinės kontrolei, numatant juos spiritinių gėrimų, nurodytų Reglamento (EEB) Nr. 2825/93 2 straipsnyje, gamybai, būtina pateikti pagal šio reglamento 24 straipsnį išduotą grąžinamosios išmokos sertifikatą.

Pirma pastraipa netaikoma tiekiamiems produktams, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 800/1999 4 straipsnio 1 dalyje trečioje įtraukoje ir 36 straipsnio 1 dalyje, 40 straipsnio 1 dalyje, 44 straipsnio 1 dalyje bei 46 straipsnio 1 dalyje, arba eksportuojamoms prekėms, nurodytoms šio reglamento IV skyriuje.

3.   Kad būtų skiriama grąžinamoji išmoka pagal 20 straipsnio 2 dalyje numatytą išankstinio nustatymo sistemą, būtina pateikti grąžinamosios išmokos sertifikatą, kuriame nurodoma, kad grąžinamųjų išmokų dydžiai buvo nustatyti iš anksto.

23 straipsnis

1.   Šiame reglamente nurodytiems grąžinamųjų išmokų sertifikatams taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1291/2000.

2.   Reglamente (EB) Nr. 1291/2000 pateikiamos nuostatos dėl teisių ir pareigų, suteiktų grąžinamųjų išmokų sertifikatais, žyminčiais kiekius, mutatis mutandis yra taikomos teisėms ir pareigoms, suteiktoms šiame reglamente nurodytais grąžinamosios išmokos sertifikatais, žyminčiais sumas eurais, atsižvelgiant į šio reglamento VI priedo nuostatas.

3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 ir 2 dalių Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 8 straipsnio 2 ir 4 dalys, 9, 12 ir 14 straipsniai, 18 straipsnio 1 dalis, 21, 24, 32, 33 ir 35 straipsniai, 36 straipsnio 5 dalis bei 42, 46, 47, ir 50 straipsniai nėra taikomi šiame reglamente nurodytiems grąžinamųjų išmokų sertifikatams.

4.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 40 ir 41 straipsnius sertifikatai, galiojantys iki rugsėjo 30 dienos, negali būti pratęsiami. Tokiu atveju sertifikatas bet kokioms sumoms, nepaprašytoms dėl force majeure priežasties, panaikinamas ir grąžinamas atitinkamas užstatas.

24 straipsnis

1.   Paraiška grąžinamosios išmokos sertifikatui gauti ir pats sertifikatas yra parengiami pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 I priede nustatytą formą, ir juose nurodoma suma eurais.

Šie dokumentai užpildomi pagal šio reglamento VI priede nustatytas instrukcijas.

2.   Kai pareiškėjas neketina eksportuoti iš kitos valstybės narės, nei ta, kurioje jis prašo grąžinamosios išmokos sertifikato, kompetentinga institucija grąžinamosios išmokos sertifikatą gali pasilikti kompiuterinėje laikmenoje. Tokiu atveju kompetentinga institucija pareiškėją informuoja, kad jo grąžinamosios išmokos sertifikatas yra užregistruotas, ir suteikia jam grąžinamosios išmokos sertifikato turėtojo egzemplioriuje (toliau – egzempliorius Nr. 1) pateiktą informaciją. Išduodančiosios institucijos grąžinamosios išmokos sertifikato egzempliorius (toliau – egzempliorius Nr. 2) nėra išduodamas.

Kompetentinga institucija įrašo visą informaciją iš grąžinamosios išmokos sertifikatų, nurodytų VI priedo III ir IV skirsniuose, ir sumas, kurių prašoma remiantis sertifikatu.

25 straipsnis

Kad būtų skiriamos grąžinamosios išmokos už grūdus, pateiktus muitinės kontrolei, numatant juos spiritinių gėrimų, nurodytų Reglamento (EEB) Nr. 2825/93 2 straipsnyje, gamybai, būtina pateikti pagal šio reglamento 24 straipsnį išduotą grąžinamosios išmokos sertifikatą.

Taikant 22 straipsnį tokie grūdai laikomis eksportuotinais.

26 straipsnis

Nepažeidžiant 27 straipsnio, grąžinamosios išmokos sertifikato negalima perleisti.

27 straipsnis

1.   Sertifikatu suteiktų įsipareigojimų negalima perleisti.

Sertifikatu suteikiamas teises jų galiojimo laikotarpiu gali perleisti sertifikato pradinis turėtojas, su sąlyga, kad vienu sertifikatu ar jo išrašu suteikiamos teisės perleidžiamos tik vienam asmeniui, ir kad perleidžiamą sertifikatą perimti sutinkančio asmens pavardė ar pavadinimas ir adresas ne vėliau kaip paraiškos grąžinamosios išmokos sertifikatui gauti pateikimo metu yra įrašyti į šios paraiškos formos 20 langelį, kaip nurodyta 24 straipsnyje. Taip perleidžiamos sumos, kurios dar nebuvo paskirtos pagal sertifikatą ar jo išrašą.

Prieš išduodant sertifikatą, į 22 langelį turi būti įrašytas ir pagal paraiškos detales užpildytas toks tekstas: „Teisės gali būti perleistos … (perimančiojo asmens pavardė ar pavadinimas ir adresas)“.

Jei galimo perimančiojo asmens pavardė ar pavadinimas ir adresas nebuvo nurodyti paraiškoje sertifikatui gauti, 6 langelis išbraukiamas.

2.   Nukrypstant nuo 1 pastraipos, jei grąžinamosios išmokos sertifikatas yra išduodamas naudoti nuo birželio 1 dienos prekėms, eksportuotinoms iki spalio 1 dienos, reikalavimas įrašyti sertifikatą perimančiojo asmens pavardę ar pavadinimą ir adresą į paraiškos formos 20 langelį netaikomas. Tokiuose grąžinamosios išmokos sertifikatuose 6 langelis neišbraukiamas.

3.   Sertifikatų perėmėjai toliau perleisti savo teisių negali, tačiau gali jas grąžinti pradiniam turėtojui.

Tokiais atvejais išduodančioji institucija į sertifikato 6 langelį įrašo vieną iš VIII priede nurodytų įrašų.

28 straipsnis

1.   Jei pradinis turėtojas pageidauja perleisti sertifikatu suteikiamas teises, arba, jei perėmęs asmuo nori jas grąžinti pradiniam turėtojui, valstybės narės paskirta sertifikatus išduodanti institucija arba agentūra(-os) sertifikate ar, jei reikia, jo išraše įrašo šiuos duomenis:

a)

sertifikatą perimančiojo asmens pavardę ar pavadinimą ir adresą, kaip nurodyta 27 straipsnio 1 dalyje arba 27 straipsnio 3 dalyje nurodytą įrašą;

b)

sertifikato perleidimo ar grąžinimo pradiniam turėtojui datą, patvirtintą institucijos ar agentūros antspaudu.

2.   Perleistos ar pradiniam turėtojui grąžintos teisės įsigalioja nuo 1 dalies b punkte nurodytos datos įrašymo.

29 straipsnis

Paraiškos iš anksto nustatyti grąžinamosios išmokos dydžius apima visus taikomus grąžinamųjų išmokų dydžius.

Paraiška iš anksto nustatyti grąžinamosios išmokos dydį gali būti pateikiama tuo pačiu metu, kaip ir paraiška grąžinamosios išmokos sertifikatui gauti, arba bet kuriuo metu po grąžinamosios išmokos sertifikato išdavimo dienos.

Paraiškos iš anksto nustatyti grąžinamąją išmoką parengiamos pagal VI priedo II skirsnio nuostatas naudojant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 I priede apteiktą formą. Už iki paraiškos padavimo dienos eksportuotas prekes grąžinamoji išmoka iš anksto nenustatoma.

Ketvirtadienį pateiktos paraiškos iš anksto nustatyti grąžinamąją išmoką laikomos pateiktomis po tos dienos einančią darbo dieną.

30 straipsnis

Grąžinamosios išmokos sertifikato turėtojas gali prašyti šio sertifikato išrašo, parengiamo pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 I priede nustatytą formą. Šie paraiškoje pateikiama reglamento VI priedo II skirsnio 3 punkte nurodyta informacija.

Suma, kuriai prašoma išrašo, įrašoma sertifikato originale.

31 straipsnis

1.   Išdavus grąžinamosios išmokos sertifikatą jo turėtojas yra įpareigojamas prašyti tokio dydžio grąžinamosios išmokos už prekes, eksportuotas grąžinamosios išmokos sertifikato galiojimo laikotarpiu, kokiai sertifikatas buvo išduotas. Kad šio įsipareigojimo būtų laikomasi, pateikiamas 43 straipsnyje minimas užstatas.

2.   1 dalyje nurodytas įsipareigojimas yra laikomas pagrindiniu reikalavimu pagal Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnio 2 dalį.

Pagrindinis reikalavimas laikomas įvykdytu, jei eksportuotojas pateikė specialią paraišką dėl prekių, eksportuotų grąžinamosios išmokos sertifikato galiojimo laikotarpiu, šio reglamento 32 straipsnyje bei VI priedo V skirsnyje nustatytomis sąlygomis.

Kai speciali paraiška nėra eksporto deklaracija, ta paraiška turi būti pateikta per tris mėnesius nuo grąžinamosios išmokos sertifikato galiojimo pabaigos, specialiojoje paraiškoje nurodant to sertifikato numerį, išskyrus force majeure atvejus.

Jei trečioje pastraipoje nurodyto trijų mėnesių termino nesilaikoma, 1 pastraipos pirmame sakinyje nurodytas įsipareigojimas negali būti laikomas įvykdytu. Todėl negrąžinama 43 straipsnyje numatyto užstato atitinkama suma.

3.   Įrodymai, kad pagrindinis reikalavimas buvo įvykdytas, pateikiami pristatant kompetentingai institucijai grąžinamosios išmokos sertifikato egzempliorių Nr. 1, kuriame pagal 32 straipsnio 2 dalį padarytas reikiamas įrašas. Šis įrodymas pateikiamas per devynis mėnesius nuo grąžinamosios išmokos sertifikato galiojimo pabaigos. 43 straipsnyje numatyto užstato negrąžinama dalis yra proporcinga sumai, dėl kurios per nustatytą laiką nebuvo pateikta reikalaujamų įrodymų.

32 straipsnis

1.   Kiekvienas eksportuotojas užpildo specialią mokėjimo paraišką, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 800/1999 49 straipsnio 1 dalyje. Ji drauge su atitinkamais sertifikatais pristatoma už mokėjimą atsakingai institucijai, išskyrus, kai sertifikatai yra užregistruoti pagal šio reglamento 24 straipsnio 2 dalies nuostatas.

Kompetentinga institucija gali specialios paraiškos nepripažinti Reglamento (EB) Nr. 800/1999 49 straipsnio 2 dalyje nurodytais mokėjimo dokumentais.

Kompetentinga institucija gali specialią paraišką pripažinti esant Reglamento (EB) Nr. 800/1999 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta eksporto deklaracija. Tokiu atveju data, kurią šio straipsnio 2 pastraipoje nurodyta už mokėjimą atsakinga institucija gavo specialią paraišką, yra data, kurią ši institucija gavo eksporto deklaraciją. Visais kitais atvejais specialioje paraiškoje turi būti pateikti eksporto deklaracijos duomenys.

2.   Prašomą sumą nustato už mokėjimą atsakinga institucija pagal specialioje paraiškoje esančią informaciją ir remdamasi vien tik eksportuojamo(-ų) pagrindinio(-ių) produkto(-ų) kiekiu ir rūšimi bei taikomos grąžinamosios išmokos dydžiu(-iais). Šie duomenys eksporto deklaracijoje yra aiškiai nurodomi arba pateikiamos nuorodos į juos.

Už mokėjimą atsakinga institucija per tris mėnesius nuo specialios paraiškos gavimo datos turi įrašyti šią sumą į grąžinamosios išmokos sertifikatą.

Sertifikatų duomenys įrašomi egzemplioriaus Nr. 1 kitoje pusėje. 28, 29 ir 30 langeliuose yra nurodoma ne kiekis, bet suma eurais.

Trečia pastraipa mutatis mutandis taikoma elektronine forma saugomiems sertifikatams.

3.   Paskyrus grąžinamąją išmoką, jeigu grąžinamosios išmokos sertifikatas neregistruotas, sertifikato egzempliorius Nr. 1 yra grąžinamas jo turėtojui arba eksportuotojo prašymu jį saugo mokėjimo institucija.

4.   Užstatas, laikomas atsižvelgiant į sumą, kuriai buvo išduotas grąžinamosios išmokos sertifikatas už eksportuotas prekes, gali būti grąžintas arba pervestas išankstiniam grąžinamosios išmokos mokėjimui užtikrinti pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 2 skyrių.

33 straipsnis

Paraiškas dėl vienam biudžetiniam laikotarpiui išduodamų grąžinamosios išmokos sertifikatų galima pateikti atskirai šešioms dalims. Paraiškos sertifikatams gauti gali būti pateikiamos vėliausiai:

a)

rugsėjo 7 dieną – sertifikatams, naudojamiems nuo spalio 1 dienos;

b)

lapkričio 7 dieną – sertifikatams, naudojamiems nuo gruodžio 1 dienos;

c)

sausio 7 dieną – sertifikatams, naudojamiems nuo vasario 1 dienos;

d)

kovo 7 dieną – sertifikatams, naudojamiems nuo balandžio 1 dienos;

e)

gegužės 7 dieną – sertifikatams, naudojamiems nuo birželio 1 dienos;

f)

liepos 7 dieną – sertifikatams, naudojamiems nuo rugpjūčio 1 dienos.

Veiklos vykdytojai gali pateikti paraišką išduoti grąžinamosios išmokos sertifikatą tik tai mokėjimo daliai, kuri atitinka po paraiškos pateikimo dienos einančią artimiausią 1 dalies a–f punktuose nustatytą datą.

34 straipsnis

Valstybės narės praneša Komisijai apie paraiškas sertifikatams gauti vėliausiai iki:

a)

rugsėjo 14 dienos – 33 straipsnio pirmos pastraipos a punkte nurodytiems sertifikatams;

b)

lapkričio 14 dienos – 33 straipsnio pirmos pastraipos b punkte nurodytiems sertifikatams;

c)

sausio 14 dienos – 33 straipsnio c punkte nurodytiems sertifikatams;

d)

kovo 14 dienos – 33 straipsnio pirmos pastraipos d punkte nurodytiems sertifikatams;

e)

gegužės 14 dienos – 33 straipsnio pirmos pastraipos e punkte nurodytiems sertifikatams;

f)

liepos 14 dienos – 33 straipsnio pirmos pastraipos f punkte nurodytiems sertifikatams.

35 straipsnis

1.   Visa suma, kuriai gali būti išduodami grąžinamosios išmokos sertifikatai kiekvienam biudžetiniam laikotarpiui, nustatoma pagal 2 dalį.

2.   Iš pagal Susitarimo 9 straipsnio 2 dalį nustatytos maksimalios grąžinamųjų išmokų sumos atimami šie elementai:

a)

suma, kuria buvo viršyta maksimali suma, ir kuri buvo neteisingai paskirta ankstesniais biudžetiniais metais;

b)

suma, rezervuota šio reglamento IV skyriuje nurodytam eksportu;

c)

sumos, kurioms buvo išduoti grąžinamosios išmokos sertifikatai, galiojantys aptariamu biudžetiniu laikotarpiu.

Suma, kuriai pagal 45 straipsnį išduotas sertifikatas buvo grąžintas, pridedama prie sumos, gautos remiantis šios dalies pirmos pastraipos nuostatomis.

Jei IV skyriuje nurodytam eksportui rezervuota suma nebuvo visa išnaudota, gauta suma atitinkamai padidinama.

Jei kyla neaiškumų dėl kokios nors iš pirmos pastraipos a, b ir c punktuose nurodytų sumų, į tai atsižvelgiama nustatant galutinę sumą.

36 straipsnis

Bendra suma, kuriai gali būti išduoti sertifikatai kiekvienam 33 straipsnyje nurodytam laikotarpiui, yra:

a)

33 straipsnio pirmos pastraipos a punkte nurodytai mokėjimo daliai – 30 proc. pagal 35 straipsnį apskaičiuotos sumos, nustatytos rugsėjo 14 dieną;

b)

33 straipsnio pirmos pastraipos b punkte nurodytai mokėjimo daliai – 27 proc. pagal 35 straipsnį apskaičiuotos sumos, nustatytos lapkričio 14 dieną;

c)

33 straipsnio pirmos pastraipos c punkte nurodytai mokėjimo daliai – 32 proc. pagal 35 straipsnį apskaičiuotos sumos, nustatytos sausio 14 dieną;

d)

33 straipsnio pirmos pastraipos d punkte nurodytai mokėjimo daliai – 44 proc. pagal 35 straipsnį apskaičiuotos sumos, nustatytos kovo 14 dieną;

e)

33 straipsnio pirmos pastraipos e punkte nurodytai mokėjimo daliai – 67 proc. pagal 35 straipsnį apskaičiuotos sumos, nustatytos gegužės 14 dieną;

f)

33 straipsnio pirmos pastraipos f punkte nurodytai mokėjimo daliai – 100 proc. pagal 35 straipsnį apskaičiuotos sumos, nustatytos liepos 14 dieną.

37 straipsnis

1.   Jei bendra suma, kuriai buvo gautos kiekvienam aptariamam laikotarpiui pateiktos paraiškos, viršija 35 straipsnyje nurodytą maksimalią sumą, Komisija nustato sumažinimo koeficientą, taikomą visoms paraiškoms, pateiktoms iki atitinkamos 33 straipsnyje nurodytos datos, kad būtų laikomasi 35 dalyje nurodytos maksimalios sumos.

Komisija per penkias darbo dienas nuo 34 straipsnyje nurodytos datos šį koeficientą paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jei Komisija nustato sumažinimo koeficientą, sertifikatai išduodami prašytai sumai, padaugintai iš skaičiaus, gaunamo iš 1 atėmus sumažinimo koeficientą, numatytą šio straipsnio 1 dalyje arba 38 straipsnio 3 dalies a punkte.

Tačiau 33 straipsnio pirmos pastraipos f punkte nurodytos mokėjimo dalies atveju pareiškėjai savo paraiškas gali atsiimti per penkias darbo dienas nuo koeficiento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3.   Valstybės narės iki rugpjūčio 1 dienos praneša Komisijai apie sumas, kurioms pateiktos paraiškos dėl grąžinamosios išmokos sertifikatų buvo atsiimtos pagal 2 dalies 2 pastraipą.

38 straipsnis

1.   Jei pagal 35 straipsnį nustatytos sumos lieka nepanaudotos, Komisija, vėliausiai iki rugpjūčio 10 dienos apie tai paskelbusi Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, gali leisti nuo kito pirmadienio teikti paraiškas dėl grąžinamųjų išmokų sertifikatų iki spalio 1 dienos eksportuojamoms prekėms.

Jei toks leidimas paskelbiamas, taikomos 2 ir 3 dalių nuostatos.

2.   Apie per kiekvieną savaitę pateiktas paraiškas valstybės narės praneša Komisijai kitą antradienį. Atitinkami sertifikatai gali būti išduoti nuo pirmadienio, einančio po pranešimo dienos, jei Komisija nenurodo kitaip.

3.   Jei bendra paraiškose, gautose tam tikrą paraiškų savaitę, nurodoma suma viršija pagal 1 dalį likusią nepanaudotą sumą, Komisija imasi vieno ar daugiau toliau nurodytų veiksmų:

a)

nustato sumažinimo koeficientą, taikomą tą konkrečią paraiškų teikimo savaitę pateiktoms paraiškoms dėl grąžinamųjų išmokų sertifikatų, apie kurias buvo pranešta Komisijai ir pagal kurias grąžinamųjų išmokų sertifikatai dar nebuvo išduoti;

b)

nurodo valstybėms narėms atmesti tam tikrą paraiškų teikimo savaitę pateiktas paraiškas, apie kurias dar nebuvo pranešta Komisijai;

c)

sustabdyti paraiškų dėl grąžinamųjų išmokų sertifikatų teikimą.

4.   Visi pagal 3 dalį priimti reglamentai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje per keturias dienas nuo pranešimo apie pagal 2 dalį pateiktas paraiškas.

39 straipsnis

1.   Grąžinamosios išmokos sertifikatai pradeda galioti jų išdavimo dieną, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 1 dalyje.

2.   Grąžinamosios išmokos sertifikatai galioja iki penkto mėnesio nuo mėnesio, kurį buvo pateikta paraiška sertifikatui gauti, paskutinės dienos, arba iki paskutinės biudžetinio laikotarpio dienos, jei ši yra anksčiau. Tačiau 40 straipsnyje nurodyti grąžinamosios išmokos sertifikatai galioja iki penkto mėnesio nuo mėnesio, kurį buvo pateikta paraiška sertifikatui gauti, paskutinės dienos.

Jei grąžinamosios išmokos dydžiai yra nustatyti iš anksto pagal 29 straipsnį, jie galioja iki penkto mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį buvo pateikta paraiška iš anksto nustatyti grąžinamosios išmokos dydžius, paskutinės dienos arba iki sertifikato galiojimo pabaigos, jei tas galiojimas baigiasi anksčiau.

40 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2298/2001 (21) taikomas toms paraiškoms dėl grąžinamųjų išmokų sertifikatų ir tiems prekių eksportui išduotiems sertifikatams, kurie yra tarptautinės pagalbos maisto produktais operacijos dalis, kaip apibrėžta Susitarimo 10 straipsnio 4 dalyje.

41 straipsnis

1.   Įgyvendinant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnį taikomos šio straipsnio 2–11 dalių nuostatos.

2.   Nuo kiekvieno biudžetinio laikotarpio spalio 1 dienos, išskyrus 33 ir 38 straipsniuose nustatytus laikotarpius, paraiškos sertifikatams gauti, susijusiems su kvietimu dalyvauti importuojančioje trečiojoje šalyje rengiamame konkurse ir paraiškos pateikimo dieną iš anksto nustatantiems eksporto grąžinamąją išmoką, gali būti pateikiamos pagal šį straipsnį, jei bendra suma, atitinkanti vieną kvietimą dalyvauti konkurse, kuriam vienas ar daugiau eksportuotojų pateikė vieną ar daugiau paraiškų grąžinamųjų išmokų sertifikatams gauti ir kuriai dar nebuvo suteiktas sertifikatas, kartu sudėjus neviršija 2 milijonų EUR.

Tačiau ši riba gali būti padidinta iki 4 milijonų EUR, jei nė vienas 37 straipsnio 1 dalyje nurodytų nuo biudžetinio laikotarpio pradžios paskelbtų sumažinimo koeficientų neviršija 50 proc.

3.   Suma, kuriai prašoma sertifikato(-ų), negali viršyti kvietime dalyvauti konkurse nurodyto kiekio, padauginto iš atitinkamo(-ų) iš anksto paraiškos pateikimo dieną nustatyto(-ų) grąžinamosios išmokos dydžio(-ių). Į paklaidas ar kvietime dalyvauti konkurse nurodytas pasirinkimo galimybes nėra atsižvelgiama.

4.   Be Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnio 10 dalyje nurodytos informacijos valstybės narės taip pat Komisiją nedelsdamos informuoja apie sumas, kurioms buvo pateiktas kiekvienas sertifikatas, bei kiekvienos paraiškos pateikimo datą ir laiką.

5.   Jei sumas, apie kurias pranešta pagal 4 dalį, pridėjus prie sumų, kurioms kaip to paties kvietimo dalyvauti konkurse dalis jau buvo pateikta viena ar daugiau paraiškų, viršijama 2 dalyje nurodyta taikoma riba, Komisija per dvi darbo dienas nuo 4 dalyje nurodytos papildomos informacijos gavimo dienos praneša valstybėms narėms, kad grąžinamosios išmokos sertifikatas veiklos vykdytojui nėra išduodamas.

6.   Komisija gali sustabdyti 2 dalies taikymą, kai kartu sudėtos sumos, kurioms skirti grąžinamųjų išmokų sertifikatai gali būti išduoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnį, biudžetiniu laikotarpiu viršija 4 milijonus EUR. Sprendimai dėl šio sustabdymo skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7.   Taikant išimtis šio reglamento 39 straipsnio 1 ir 2 dalims, grąžinamųjų išmokų sertifikatai, išduoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnį, įsigalioja nuo jų išdavimo dienos vadovaujantis Reglamento (EB) 1291/2000 23 straipsnio 2 dalimi. Grąžinamosios išmokos sertifikatai galioja iki aštunto mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo išduotas sertifikatas, pabaigos arba iki rugsėjo 30 dienos, jei pastaroji data yra anksčiau. Iš anksto nustatyti išmokų dydžiai galioja iki paskutinės sertifikato galiojimo dienos.

8.   Jeigu kompetentingai institucijai buvo pateikti įrodymai pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnio 9 dalies a punktą, kad kvietimą dalyvauti konkurse paskelbusi agentūra sutartį nutraukė dėl priežasčių, nesusijusių nei su konkurso laimėtoju, nei laikomų force majeure aplinkybėmis, kompetetinga institucija grąžina užstatą tuo atveju, jei iš anksto nustatyta grąžinamoji išmoka už pagrindinį produktą, už kurį palyginus su kitais naudojamais pagrindiniais produktais skiriama didžiausia grąžinamoji išmoka, yra didesnė arba lygi grąžinamosios išmokos, taikomos paskutinę sertifikato galiojimo dieną, dydžiui.

9.   Jei kompetentingai institucijai buvo pateikti įrodymai pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnio 9 dalies b punktą, kad kvietimą dalyvauti konkurse paskelbusi agentūra įpareigojo konkurso laimėtoją sutikti su sutarties pakeitimais dėl priežasčių, nesusijusių nei su konkurso laimėtoju, nei laikomų force majeure aplinkybėmis, kompetentinga institucija gali pratęsti sertifikato galiojimą ir laikotarpį, per kurį iki rugsėjo 30 dienos taikytinas iš anksto nustatytos grąžinamosios išmokos dydis.

10.   Jei konkurso laimėtojas pateikia įrodymus pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnio 9 dalies c punktą, kad kvietime dalyvauti konkurse arba vėliau sudarytoje sutartyje buvo numatyta didesnė nei 5 proc. leistina paklaida mažėjimo linkme arba pasirinkimo galimybė ir kad kvietimą dalyvauti konkurse paskelbusi agentūra taiko tinkamą nuostatą, įsipareigojimas dėl eksportavimo laikomas įvykdytu, jei eksportuotas kiekis yra ne daugiau kaip 10 proc. mažesnis už kiekį, kuris atitinka sertifikate nustatytą sumą.

Pirma pastraipa taikoma tik tada, jei iš anksto nustatytos grąžinamosios išmokos už pagrindinį produktą, už kurį palyginus su kitais naudojamais pagrindiniais produktais skiriama didžiausia grąžinamoji išmoka, dydis yra lygus arba didesnis už paskutinę sertifikato galiojimo dieną taikomą grąžinamąją išmoką. Tokiais atvejais šio reglamento 44 straipsnio 4 dalyje nurodytas 95 proc. dydis keičiamas 90 proc. dydžiu.

11.   Taikant šį straipsnį Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnio 5 dalyje nurodytas 21 dienos laikotarpis keičiamas 44 dienų laikotarpiu.

42 straipsnis

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 10 straipsnio nuostatų, sertifikatų, kurie yra užregistruoti kaip galiojantys vienoje valstybėje narėje, išrašai galioja visoje Bendrijoje.

2 SKIRSNIS

Užstatai

43 straipsnis

Paraiškos išduoti grąžinamųjų išmokų sertifikatus kitoms nei 40 straipsnyje nurodytoms pagalbos maisto produktais operacijoms, galioja, tik jei užstatas, lygus 25 proc. prašytos sumos buvo pateiktas Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 15 straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

Užstatas grąžinamas šio reglamento 44 straipsnyje nurodytomis sąlygomis.

44 straipsnis

1.   Jei pagal 37 straipsnio 2 dalį ar 38 straipsnio 3 dalies a punktą yra taikomas sumažinimo koeficientas, užstato dalis, lygi pateiktai sumai, padaugintai iš sumažinimo koeficiento, yra grąžinama nedelsiant.

2.   Jei pareiškėjas atsiima paraišką sertifikatui gauti pagal 37 straipsnio 2 dalį, yra grąžinama 80 proc. pradinio užstato.

3.   Visas užstatas grąžinamas, jei sertifikato turėtojas prašė grąžinamųjų išmokų, iš viso sudarančių 95 proc. tos sumos, kuriai išduotas sertifikatas. Sertifikato pradinio turėtojo prašymu valstybės narės gali grąžinti užstatą dalimis, proporcingomis sumoms, kurios atitiko 31 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus reikalavimus, su sąlyga, kad yra įrodyta, jog buvo prašoma sumos, atitinkančios mažiausiai 5 proc. sertifikate nurodytos sumos.

4.   Jei pateiktų paraiškų grąžinamosioms išmokoms gauti suma buvo mažesnė nei 95 proc. sumos, kuriai buvo išduotas sertifikatas, negrąžinama užstato dalis, lygi 95 proc. sumos, kuriai buvo išduotas sertifikatas, ir faktiškai panaudotos grąžinamųjų išmokų sumos skirtumo 25 proc.

Tačiau, jei suma, kuri atitinka 31 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus reikalavimus, yra mažesnė nei 5 proc. sertifikate nurodytos sumos, negrąžinamas visas užstatas.

Jei bendra už tam tikrą sertifikatą negrąžinamo užstato suma yra 100 EUR ar mažiau, atitinkama valstybė narė grąžina visą užstatą.

45 straipsnis

1.   Jei sertifikatas ar išrašas grąžinamas jį išdavusiajai įstaigai per pirmus du jo galiojimo laikotarpio trečdalius, atitinkama negrąžinamo užstato suma sumažinama 40 proc., dienos dalį skaičiuojant kaip visą dieną.

Jei sertifikatas ar išrašas grąžinamas jį išdavusiajai įstaigai per paskutinįjį jo galiojimo laikotarpio trečdalį arba per mėnesį, einantį po jo galiojimo pabaigos, atitinkama negrąžinama užstato suma sumažinama 25 proc.

2.   1 dalis taikoma tik sertifikatams ir išrašams, grąžinamiems juos išdavusioms įstaigoms per biudžetinį laikotarpį, kuriam jie buvo išduoti, su sąlyga, kad jie yra grąžinami ne vėliau nei iki to laikotarpio birželio 30 dienos.

IV SKYRIUS

BE SERTIFIKATŲ VYKDOMAS EKSPORTAS

46 straipsnis

Nuo 2004 m. spalio 1 dienos kiekvienu biudžetiniu laikotarpiu už be sertifikatų vykdomą eksportą gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos neviršijant 40 milijonų EUR bendro rezervo vieneriems biudžetiniams metams.

47 straipsnis

1.   46 straipsnis netaikomas eksportui, kuris yra tarptautinės pagalbos maisto produktais operacijų dalis, nurodyta Susitarimo 10 straipsnio 4 dalyje, ir Reglamento (EB) Nr. 800/1999 4 straipsnio 1 dalies antros pastraipos trečiojoje įtraukoje ir 36 straipsnio 1 dalyje, 40 straipsnio 1 dalyje, 44 straipsnio 1 dalyje, 45 straipsnio 1 dalyje bei 46 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pristatymams.

2.   46 straipsnis yra taikomas eksportui, vykdomam tokių veiklos vykdytojų, kurie nuo aptariamo biudžetinio laikotarpio pradžios neturėjo grąžinamosios išmokos sertifikato ir jo neturi eksportavimo dieną. Visa mokėjimo, atlikto pagal 32 straipsnio 1 dalyje nurodytomis sąlygomis per konkrečius biudžetinius metus veiklos vykdytojo pateiktas paraiškas, įskaitant ir paraiškas, pateiktas dėl atitinkamo eksporto, suma negali viršyti 75 000 EUR.

Jei kompetentinga institucija specialią paraišką laiko muitinės deklaracija pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 5 straipsnio 1 dalį, paraiškos pateikimo data kompetentingai institucijai sutikus gali būti data, kurią muitinė priėmė atitinkamą eksporto deklaraciją.

3.   46 straipsnis yra taikomas tik toje valstybėje narėje, kur yra įsikūręs veiklos vykdytojas.

48 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio penktos dienos Komisijai praneša grąžinamųjų išmokų sumas, pagal 46 straipsnį paskirtas nuo praėjusio mėnesio šešioliktos dienos iki jo pabaigos, ir ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio dvidešimtos dienos – grąžinamųjų išmokų sumas, pagal 46 straipsnį paskirtas nuo to mėnesio pirmos iki jo penkioliktos dienos. Atitinkamais atvejais valstybės narės informuoja Komisiją, kad tais laikotarpiais nebuvo skirta jokių sumų.

Jei valstybių narių pranešta bendra suma pasiekia 30 milijonų EUR, Komisija, atsižvelgdama į Bendrijos tarptautinius įsipareigojimus, daugiausiai 20 darbo dienų gali sustabdyti 46 straipsnio taikymą eksportui, kuris vykdomas be grąžinamosios išmokos sertifikato.

Tokiomis pat aplinkybėmis pagal Reglamento (EB) Nr. 3448/93 8 straipsnio 3 dalį daugiau nei 20 dienų laikotarpiui Komisija gali sustabdyti šio reglamento 46 straipsnio taikymą eksportui, kuris vykdomas be grąžinamosios išmokos sertifikato.

V SKYRIUS

EKSPORTUOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

49 straipsnis

1.   Kai prekės turi būti eksportuojamos, suinteresuota šalis turi deklaruoti pagrindinių produktų, produktų, gautų perdirbus pagrindinius produktus, arba produktų, pagal 3 straipsnį prilyginamų vienai iš šių dviejų kategorijų, kiekius, faktiškai panaudotus, kaip apibrėžta 10 straipsnyje, gaminti prekėms, už kurias bus prašoma grąžinamosios išmokos, arba kitaip nurodyti prekių sudėtį, jei ji buvo nustatyta pagal 10 straipsnio trečią pastraipą.

2.   Kai prekės buvo naudojamos gaminti prekėms, kurios turi būti eksportuojamos, suinteresuotos šalies deklaracijoje nurodomas faktiškai panaudotų prekių kiekis ir kiekvieno pagrindinio produkto, produktų, gautų perdirbus pagrindinius produktus, ir (arba) produktų, pagal 3 straipsnį prilyginamų vienai iš šių dviejų kategorijų, iš kurių gautos aptariamos prekės, rūšis ir kiekis.

Suinteresuota šalis, kad patvirtintų savo deklaraciją, kompetentingoms institucijoms pateikia visus pastarųjų prašomus dokumentus ir informaciją.

Kompetentingos institucijos visomis reikiamomis priemonėmis patikrina joms pateiktos deklaracijos teisingumą.

3.   Valstybės narės, kurios teritorijoje tvarkomi muitinės eksporto formalumai, kompetentingų institucijų prašymu kitos valstybės narės kompetentingos institucijos turi joms tiesiogiai pateikti visą galimą gauti informaciją, kad būtų galima patikrinti suinteresuotos šalies pateiktą deklaraciją.

50 straipsnis

Nukrypstant nuo 49 straipsnio ir pasitarus su kompetentingomis institucijomis, panaudotų produktų arba prekių deklaracija gali būti pakeista apibendrinta panaudotų produktų kiekių deklaracija arba nuoroda į šių kiekių deklaraciją, jei tie kiekiai jau buvo nustatyti pagal 10 straipsnio trečią pastraipą ir jei gamintojas pateikia institucijoms visą deklaracijai patikrinti reikalingą informaciją.

51 straipsnis

Jei eksportuotojas neparengė 49 straipsnyje minimos deklaracijos arba nepateikė pakankamai jo deklaraciją pagrindžiančios informacijos, jis neturi teisės gauti grąžinamąją išmoką.

Tačiau, jei šios prekės yra nurodytos IV priedo 1 ir 2 skiltyse, suinteresuotajai šaliai jos specialiu prašymu gali būti skirta grąžinamoji išmoka. Pagrindinių produktų rūšis ir kiekis, į kuriuos atsižvelgiama apskaičiuojant tokias grąžinamąsias išmokas, yra nustatomas, atlikus prekių, kurios turi būti eksportuotos, analizę ir pagal IV priede esančią lentelę. Kompetentinga institucija nustato sąlygas, kuriomis turi būti vykdoma analizė ir pateikiama prašymą pagrindžianti informacija.

Tokios analizės išlaidas padengia eksportuotojas.

52 straipsnis

1.   49 straipsnis netaikomas pagal III priedą nustatytiems žemės ūkio produktų kiekiams, išskyrus:

a)

49 straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų, kurie eksportuojami kaip prekės, iš dalies gautos iš produktų, už kuriuos grąžinamosios išmokos mokėjimas reglamentuojamas 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų reglamentų nuostatomis ir dalinai iš kitų produktų pagal 11 straipsnio trečios pastraipos sąlygas, kiekius;

b)

kiaušinių arba kiaušinių produktų, kurie eksportuojami kaip tešlos gaminiai, klasifikuojami pagal KN kodą 1902 11 00, kiekius;

c)

šviežios tešlos sausosios medžiagos kiekį, kaip nurodyta 11 straipsnio antroje pastraipoje;

d)

pagrindinių produktų, kurie faktiškai naudoti D-gliucitoliui (sorbitoliui), klasifikuojamam pagal KN kodus 2905 44 ir 3824 60, pagaminti, rūšį ir, kur reikia, D-gliucitolio (sorbitolio), gauto iš amilacetatinių produktų ir sacharozės, proporcijas;

e)

kazeino, eksportuojamo kaip prekė, klasifikuojama pagal KN kodą 3501 90 90, kiekius;

f)

alaus, pagaminto iš salyklo, klasifikuojamo pagal KN kodą 2202 90 10, stabilizavimosi laipsnį;

g)

kompetentingų institucijų pripažintų nesalyklinių miežių kiekius.

Prekės, nurodytos eksporto deklaracijoje ir paraiškoje skirti grąžinamąją išmoką už III priede išvardytas prekes, aprašomos atsižvelgiant į to priedo nomenklatūrą.

2.   Jei atliekama prekių analizė taikant 49, 50 ir 51 straipsnius ar šio straipsnio 1 arba 3 dalis, naudojami Komisijos reglamente (EEB) Nr. 4056/87 (22) nurodyti analizės metodai, arba, jei tokių nėra, naudojami metodai, pagal Bendrojo muitų tarifo klasifikaciją taikomi panašioms į Bendriją importuojamoms prekėms.

3.   Eksportuojamų prekių ir 49 straipsnio 1 dalyje paminėtų produktų kiekiai arba nuoroda į jų sudėtį, nustatytą pagal 10 straipsnio trečiąją pastraipą, yra įrašomi į eksportą patvirtinantį dokumentą. Tačiau, jei taikoma 51 straipsnio antroji pastraipa, minėtus kiekius gali pakeisti IV priedo 4 skiltyje išvardyti pagrindinių produktų kiekiai, atitinkantys eksportuojamų prekių analizės rezultatus.

4.   Kad grąžinamoji išmoka būtų skirta už prekes, klasifikuojamas pagal KN kodus 0403 10 51–0403 10 99, 0403 90 71–0403 90 99, 0405 20 10, 0405 20 30 ir 2105 00 99, šios prekės turi atitikti Direktyva 92/46/EEB nustatytus reikalavimus, ypač reikalavimus dėl prekių ruošimo patvirtintoje įmonėje ir dėl žymėjimo sveikumo ženklu reikalavimų, nustatytų tos direktyvos C priedo IV skyriaus a punkte, atitikimo.

Kad grąžinamoji išmoka būtų skirta už prekes, klasifikuojamas pagal KN kodus 3502 11 90 ir 3502 19 90, šios prekės turi atitikti Direktyvos 89/437/EEB priedo XI skyriaus nuostatas.

5.   Taikant 49 ir 50 straipsnius, kiekviena valstybė narė informuoja Komisiją apie savo teritorijoje atliktus įvairių eksportuojamų prekių rūšių tikrinimus. Komisija tai praneša kitoms valstybėms narėms.

53 straipsnis

1.   Pagal 49 ir 50 straipsnius dėl prekių, klasifikuojamų pagal KN kodus 0405 20 10, 0405 20 30, 1806 90 60–1806 90 90, 1901 arba 2106 90 98, turinčių didelį procentą pieno produktų, klasifikuojamų pagal KN kodus 0402 10 19, 0402 21 19, 0405 arba 0406, suinteresuota šalis pateikia deklaraciją, kad iš trečiųjų šalių jokie iš šių pieno produktų nebuvo importuoti arba pateikti detalią informaciją apie šių pieno produktų, importuotų iš trečiųjų šalių, kiekius.

2.   Taikant 1 dalį apibūdinimas „turintys didelį procentą“ reiškia prekes, turinčias 51 kilogramą arba daugiau 1 dalyje nurodytų pieno produktų, panaudotų 100 kilogramų eksportuotų prekių.

3.   Kai pateikiamas prašymas dėl pagal 10 straipsnio trečiąją pastraipą nustatytinų kiekių, kompetentinga institucija gali pripažinti suinteresuotos šalies patvirtinimą, kad nebus naudojami 1 dalyje nurodyti pieno produktai, importuoti iš trečiųjų šalių.

4.   Pagal 1 dalį pateikta deklaracija arba 3 dalyje nurodytas patvirtinimas gali būti kompetentingos institucijos pripažintas, kai ji yra įsitikinusi, kad kaina, sumokėta už eksportuotose prekėse esančius 1 dalyje pieno produktus, prilygsta arba yra artima lygiaverčių produktų kainai, vyraujančiai Bendrijos rinkoje. Lyginant kainas atsižvelgiama į pieno produkto pirkimo laiką.

VI SKYRIUS

GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS IŠMOKĖJIMAS

54 straipsnis

1.   Jei eksportas vykdomas kiekvienų metų spalio 1–15 dienomis, grąžinamosios išmokos neišmokamos iki spalio 16 dienos.

Kai eksportuojama pateikiant grąžinamosios išmokos sertifikatą, išduotą atitinkamam biudžetiniam laikotarpiui, ir jei Komisija mano, kad yra kilusi grėsmė, jog Bendrija neįvykdys savo tarptautinių įsipareigojimų, grąžinamųjų išmokų mokėjimai, numatyti po minėto biudžetinio laikotarpio pabaigos, neatliekami iki spalio 16 dienos. Tokiu atveju Reglamento (EB) Nr. 800/1999 49 straipsnio 8 dalyje nurodytas terminas gali būti laikinai pratęstas iki trijų mėnesių ir 15 dienų, iki rugsėjo 20 dienos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbiant reglamentą.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 800/1999 28 straipsnio 6 dalies, jei grąžinamųjų išmokų sertifikatai yra išduoti naudoti nuo birželio 1 dienos, prekėms, eksportuotinoms iki spalio 1 dienos, šio reglamento I priede išvardyti pagrindiniai produktai gali būti palikti muitinės priežiūroje ketinant juos perdirbti tris mėnesius nuo mokėjimo deklaracijos priėmimo datos.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 800/1999 29 straipsnio 5 dalies, jei grąžinamosios išmokos sertifikatas yra išduotas naudoti nuo birželio 1 dienos prekėms, eksportuojamoms iki spalio 1 dienos, prekės gali likti muitinės sandėliuose ar laisvojoje zonoje tris mėnesius nuo mokėjimo deklaracijos priėmimo datos.

VII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAS PRANEŠTI

55 straipsnis

1.   Iki kiekvieno mėnesio 10 dienos valstybės narės Komisijai praneša apie:

a)

sumas, kurias nurodantys grąžinamųjų išmokų sertifikatai pagal 45 straipsnio 1 dalį per praėjusį mėnesį buvo grąžinti;

b)

sumas, kurias nurodančių grąžinamųjų išmokų sertifikatų mokėjimo terminas suėjo praėjusį mėnesį ir dėl kurių nebuvo įvykdyti 31 straipsnio 1 dalyje nurodyti įsipareigojimai pagal 31 straipsnio 2 ar 3 dalis;

c)

grąžinamosios išmokos sertifikatus, išduotus praėjusį mėnesį, kaip nurodyta 40 straipsnyje;

d)

grąžinamosios išmokos sertifikatus, išduotus praėjusį mėnesį pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnį.

Pirmos pastraipos b punkte nurodytos sumos yra skirstomos pagal su jomis susijusio grąžinamosios išmokos sertifikato biudžetinį laikotarpį.

2.   Iki kiekvienų metų lapkričio 1 dienos valstybės narės praneša Komisijai apie bendras sumas, iki tų metų spalio 1 dienos skirtas pagal grąžinamųjų išmokų sertifikatus, išduotus biudžetiniu laikotarpiu, kuris pasibaigė ankstesnių kalendorinių metų rugsėjo 30 dienos.

56 straipsnis

1.   Valstybės narės vėliausiai iki mėnesio, einančio po kiekvieno kalendorinių metų mėnesio, pabaigos apsaugota internetine duomenų pasikeitimo sistema DEX pateikia Komisijai statistinę informaciją apie šiuo reglamentu reglamentuojamas prekes, už kurias eksporto grąžinamosios išmokos buvo skirtos praėjusį mėnesį ir klasifikuojamas aštuonženkliu KN kodu, nurodydamos:

a)

tokių prekių kiekį tonomis ar kitais nustatytais matavimo vienetais;

b)

grąžinamųjų išmokų, skirtų praėjusį mėnesį už kiekvieną atitinkamą pagrindinį žemės ūkio produktą, sumą eurais ar nacionaline valiuta;

c)

kiekvieno pagrindinio žemės ūkio produkto, už kurį buvo skirtos grąžinamosios išmokos, kiekius tonomis.

2.   Iki kiekvienų metų sausio 1 dienos valstybės narės Komisijai praneša apie visą grąžinamųjų išmokų, kurias jos iki praėjusių metų rugsėjo 30 dienos faktiškai paskyrė už praėjusiais biudžetiniais laikotarpiais eksportuotas prekes, apie kurias anksčiau nebuvo pranešta, sumą ir nurodo atitinkamus laikotarpius.

3.   Taikant 1 ir 2 dalis į skiriamas grąžinamąsias išmokas įskaitomi išankstiniai mokėjimai. Apie neteisingai išmokėtų grąžinamųjų išmokų grąžinimą pranešama atskirai.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57 straipsnis

Reglamentai (EEB) Nr. 3615/92, (EB) Nr. 3223/93 ir (EB) Nr. 1520/2000 panaikinami.

Nuorodos į panaikintus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal IX priede nurodytą atitikmenų lentelę.

58 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. liepos 8 d. pateiktoms paraiškoms dėl sertifikatų, naudojamų nuo 2005 spalio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomos visas ir tiesiogiai taikomos visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 30 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 318, 1993 12 20, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2580/2000 (OL L 298, 2000 11 25, p. 5).

(2)  OL L 367, 1992 12 16, p. 10.

(3)  OL L 292, 1993 11 26, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1762/2002 (OL L 265, 2002 10 3, p. 13).

(4)  OL L 177, 2000 7 15, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 886/2004 (OL L 168, 2004 5 1, p. 14).

(5)  OL L 282, 1975 11 1, p. 49. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(6)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(7)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(8)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(9)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

(10)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 671/2004 (OL L 105, 2004 4 14, p. 5).

(11)  OL L 258, 1993 10 16, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1633/2000 (OL L 187, 2000 7 26, p. 29).

(12)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1741/2004 (OL L 311, 2004 10 8, p. 17).

(13)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 673/2004 (OL L 105, 2004 4 14, p. 17).

(14)  OL L 350, 1997 12 20, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).

(15)  OL L 268, 1992 9 14, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

(16)  OL L 212, 1989 7 22, p. 87. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

(17)  OL L 214, 1995 9 8, p. 16.

(18)  OL L 159, 1993 7 1, p. 112. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1548/2004 (OL L 280, 2004 8 31, p. 11).

(19)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).

(20)  OL L 239, 1979 9 22, p. 24.

(21)  OL L 308, 2001 11 27, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2080/2004 (OL L 360, 2004 12 7, p. 4).

(22)  OL L 379, 1987 12 31, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 202/98 (OL L 21, 1998 1 28, p. 5).


I PRIEDAS

Pagrindiniai produktai

KN kodas

Aprašymas

ex 0402 10 19

Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji pieno produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokių saldiklių, kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 proc. masės (2 produktų grupė)

ex 0402 21 19

Miltelių, granulių ar kitokio pavidalo sausieji pieno produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių riebumas 26 proc. masės (3 produktų grupė)

ex 0404 10 02 – ex 0404 10 16

Išrūgos miltelių, granulių ar kitokio kieto pavidalo, į kurias nepridėta cukraus ar kitokių saldiklių (1 produktų grupė)

ex 0405 10

Sviestas, kurio riebumas 82 proc. masės (6 produktų grupė)

ex 0407 00 30

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži ar konservuoti, išskyrus skirtus inkubacijai (perinimui)

ex 0408

Kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, tinkami vartoti žmonių maistui, švieži, džiovinti, užšaldyti arba konservuoti kitu būdu, nesaldinti

1001 10 00

Kietieji kviečiai

1001 90 99

Paprastieji kviečiai ir meslinas (kviečių bei rugių mišinys), išskyrus meslino sėklą

1002 00 00

Rugiai

1003 00 90

Miežiai, išskyrus miežių sėklą

1004 00 00

Avižos

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus kukurūzų sėklą

ex 1006 30

Visiškai nulukštenti ryžiai

1006 40 00

Skaldyti ryžiai

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridinį, skirtas sėti

1701 99 10

Baltasis cukrus

ex 1702 19 00

Laktozė, kurios sudėtyje grynasis produktas sudaro 98,5 proc. sausosios medžiagos

1703

Melasa, gauta ekstrahuojant arba rafinuojant cukrų


II PRIEDAS

Prekės, už kurias gali būti mokamos eksporto grąžinamosios išmokos

KN kodas

Aprašymas

Žemės ūkio produktai, už kuriuos gali būti skiriama eksporto grąžinamoji išmoka

III: žr. III priedą

Javai (1)

Ryžiai (2)

Kiaušiniai (3)

Cukrus, melasa ar izogliukozė (4)

Pieno produktai (5)

1

2

3

4

5

6

7

ex 0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinėlė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

 

 

 

 

 

0403 10

– Jogurtas:

 

 

 

 

 

0403 10 51 – 0403 10 99

– – Aromatintas arba į kurį pridėta vaisių, riešutų ar kakavos:

 

 

 

 

 

– – – Aromatintas

X

X

X

X

 

– – – Kiti:

 

 

 

 

 

– – – – Į kuriuos pridėta vaisių ir/ar riešutų

X

X

 

X

 

– – – – Į kuriuos pridėta kakavos

X

X

X

X

 

0403 90

– Kiti:

 

 

 

 

 

0403 90 71 – 0403 90 99

– – Aromatintas arba į kurį pridėta vaisių ir/ar riešutų ar kakavos:

 

 

 

 

 

– – – Aromatintas

X

X

X

X

 

– – – Kiti:

 

 

 

 

 

– – – – Į kuriuos pridėta vaisių ar riešutų

X

X

 

X

 

– – – – Į kuriuos pridėta kakavos

X

X

X

X

 

ex 0405

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai; pieno pastos:

 

 

 

 

 

0405 20

– Pieno pastos:

 

 

 

 

 

0405 20 10

– – Kurių riebumas 39 proc. masės arba didesnis, bet mažesnis nei 60 proc. masės

 

 

 

 

X

0405 20 30

– – Kurių riebumas 60 proc. masės ar didesnis, bet neviršijantis 75 proc.

 

 

 

 

X

ex 0710

Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), užšaldytos:

 

 

 

 

 

0710 40 00

– Cukriniai kukurūzai

 

 

 

 

 

– – Burbuolių pavidalo

X

 

 

X

 

– – Grūdų pavidalo

III

 

 

X

 

ex 0711

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais)

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – Cukriniai kukurūzai

 

 

 

 

 

– – – – Burbuolių pavidalo

X

 

 

X

 

– – – – Grūdų pavidalo

III

 

 

X

 

ex 1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių šiame skyriuje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje:

 

 

 

 

 

1517 10

– Margarinas, išskyrus skystąjį margariną

 

 

 

 

 

1517 10 10

– – Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 10 proc. masės, bet ne daugiau kaip 15 proc. masės

 

 

 

 

X

1517 90

– Kiti:

 

 

 

 

 

1517 90 10

– – Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro daugiau kaip 10 proc. masės, bet ne daugiau kaip 15 proc. masės

 

 

 

 

X

1702 50 00

– Chemiškai gryna fruktozė

 

 

 

X

 

ex 1704

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), kurių sudėtyje nėra kakavos:

 

 

 

 

 

1704 10

– Kramtomoji guma, su cukraus apvalkalu arba be jo:

X

 

 

X

 

1704 90

– Kiti:

 

 

 

 

 

1704 90 30

– – Baltasis šokoladas

X

 

 

X

X

1704 90 51 – 1704 90 99

– – Kiti

X

X

 

X

X

1806

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos

 

 

 

 

 

1806 10

– Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus arba kitokių saldiklių

 

 

 

 

 

– – saldinti tik pridedant sacharozės

X

 

X

X

 

– – Kiti

X

 

X

X

X

1806 20

– Kiti gaminiai, turintys briketų, plytelių arba juostelių pavidalą, kurių masė didesnė kaip 2 kg, taip pat skysti gaminiai, pastos, milteliai, granulės arba kito pavidalo gaminiai, sudėti į talpyklas arba tiesiogiai supakuoti į pakuotes ir kurių masė didesnė kaip 2 kg:

 

 

 

 

 

– – Pieniško šokolado trupiniai (KN kodas 1806 20 70)

X

 

X

X

X

– – Kiti produktai, klasifikuojami 1806 20 pozicijoje

X

X

X

X

X

1806 31 00 ir 1806 32

– Kiti briketų, plytelių arba juostelių pavidalu

X

X

X

X

X

1806 90

– Kiti:

 

 

 

 

 

– – ex 1806 90 (11, 19, 31, 39, 50)

X

X

X

X

X

– – ex 1806 90 (60, 70, 90)

X

 

X

X

X

ex 1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, kruopų, rupių miltų, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 proc. masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 proc. masės, nenurodyti kitoje vietoje;

 

 

 

 

 

1901 10 00

– Maisto produktai kūdikiams, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

 

 

 

 

 

– – Maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 proc. masės

X

X

X

X

X

– – Kiti

X

X

 

X

X

1901 20 00

– Mišiniai ir tešlos, skirti kepinių, miltinių konditerijos gaminių, gaminių ar sausainių, klasifikuojamų 1905 pozicijoje, gamybai

 

 

 

 

 

– – Maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 proc. masės

X

X

X

X

X

– – Kiti

X

X

 

X

X

1901 90

– Kiti:

 

 

 

 

 

1901 90 11 ir 1901 90 19

– – Salyklo ekstraktas

X

X

 

 

 

– – Kiti

 

 

 

 

 

1901 90 99

– – – Kiti:

 

 

 

 

 

– – – – Maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 proc. masės

X

X

X

X

X

– – – – Kiti

X

X

 

X

X

ex 1902

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spageti, makaronai, vermišeliai, lazania, gnocchi, ravioliai (koldūnai), cannelloni; kuskusas, paruoštas arba neparuoštas:

 

 

 

 

 

– Nevirti, neįdaryti arba kitu būdu neparuošti tešlos gaminiai:

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – Su kiaušiniais:

 

 

 

 

 

– – – Iš kietųjų kviečių ir tešlos gaminiai iš kitų grūdų

III

 

X

 

 

– – – Kiti:

X

 

X

 

 

1902 19

– – Kiti:

 

 

 

 

 

– – – Iš kietųjų kviečių ir tešlos gaminiai iš kitų javų

III

 

 

 

X

– – – Kiti:

X

 

 

 

X

1902 20

– Įdaryti tešlos gaminiai, virti arba nevirti, paruošti arba neparuošti kitu būdu:

 

 

 

 

 

1902 20 91 ir 1902 20 99

– – Kiti:

X

X

 

X

X

1902 30

– Kiti tešlos gaminiai

X

X

 

X

X

1902 40

– Kuskusas:

 

 

 

 

 

1902 40 10

– – Neparuoštas:

 

 

 

 

 

– – – Iš kietųjų kviečių

III

 

 

 

 

– – – Kiti

X

 

 

 

 

1902 40 90

– – Kiti

X

X

 

X

X

1903 00 00

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą

X

 

 

 

 

1904

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsnius); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus, kruopas ir rupinius), apvirti arba paruošti kitu būdu, nenurodyti kitoje vietoje

 

 

 

 

 

– Nesaldinti pūsti ryžiai arba apvirti ryžiai

 

 

 

 

 

– – Su kakava (6)

X

III

X

X

X

– – Be kakavos

X

III

 

X

X

– Kiti, su kakava (6)

X

X

X

X

X

– Kiti

X

X

 

X

X

1905

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai:

 

 

 

 

 

1905 10 00

– Duoniniai traškučiai

X

 

 

X

X

1905 20

– Meduoliai su imbiero priedais ir panašūs produktai

X

 

X

X

X

 

– Saldūs sausainiai, vafliai ir sausblyniai

 

 

 

 

 

1905 31

– – Saldūs sausainiai

X

 

X

X

X

1905 32

– – Vafliai ir sausblyniai

X

 

X

X

X

1905 40

– Džiūvėsiai, kepintos duonos arba pyrago riekelės ir panašūs kepinti produktai

X

 

X

X

X

1905 90

– Kiti:

 

 

 

 

 

1905 90 10

– – Macai

X

 

 

 

 

1905 90 20

– – Ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai:

X

X

 

 

 

1905 90 30

– – – Duona ir pyragas, į kuriuos nepridėta medaus, kiaušinių, sūrio arba vaisių, kurių sudėtyje esantis cukrus sudaro ne daugiau kaip 5 proc. sausosios medžiagos masės, o riebalai – ne daugiau kaip 5 proc. sausosios medžiagos masės

X

 

 

 

 

1905 90 45 – 1905 90 90

– – – Kiti produktai

X

 

X

X

X

ex 2001

Daržovės, vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi:

 

 

 

 

 

2001 90

– Kiti:

 

 

 

 

 

2001 90 30

– – Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

 

– – – Burbuolių pavidalo

X

 

 

X

 

– – – Grūdų pavidalo

III

 

 

X

 

2001 90 40

– – Batatai, saldžiosios bulvės ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriuose krakmolas sudaro ne mažiau 5 proc. masės

X

 

 

X

 

ex 2004

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, užšaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

 

 

 

 

 

2004 10

– Bulvės:

 

 

 

 

 

– – Kiti:

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – – Turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą

X

X

 

X

X

2004 90

– Kitos daržovės ir daržovių mišiniai:

 

 

 

 

 

2004 90 10

– – Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – – Burbuolių pavidalo

X

 

 

X

 

– – – Grūdų pavidalo

III

 

 

X

 

ex 2005

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, neužšaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje

 

 

 

 

 

2005 20

– Bulvės

 

 

 

 

 

2005 20 10

– – Turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą

X

X

 

X

X

2005 80 00

– Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – Burbuolių pavidalo

X

 

 

X

 

– – Grūdų pavidalo

III

 

 

X

 

ex 2008

Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba konservuoti kitais būdais, kurių sudėtyje yra arba nėra pridėta cukraus ar kitų saldiklių, su alkoholio priedais arba be jų, nenurodyti kitoje vietoje:

 

 

 

 

 

2008 99

– – Kiti:

 

 

 

 

 

– – – Į kuriuos nepridėta alkoholio:

 

 

 

 

 

– – – – Kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus:

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – – Kukurūzai, grūdų pavidalo, išskyrus cukrinius kukurūzus (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

– – – – – – Burbuolių pavidalo

X

 

 

 

 

– – – – – – Grūdų pavidalo

III

 

 

 

 

2008 99 91

– – – – – Saldžiosios bulvės ir panašios valgomosios augalų dalys, kurių sudėtyje esančio krakmolo kiekis sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

X

 

 

 

 

ex 2101

Kavos, arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių produktų arba iš kavos, arbatos arba matės; skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai:

 

 

 

 

 

– Kavos ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ir koncentratų arba iš kavos:

 

 

 

 

 

2101 12 98

– – – Kiti

X

X

 

X

 

2101 20

– Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš arbatos ar matės:

 

 

 

 

 

2101 20 98

– – – Kiti

X

X

 

X

 

2101 30

– Skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai:

 

 

 

 

 

– – Skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai:

 

 

 

 

 

2101 30 19

– – – Kiti

X

 

 

X

 

– – Skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kit skrudint kavos pakaitalų ekstraktai, esencijos ir koncentratai:

 

 

 

 

 

2101 30 99

– – – Kiti

X

 

 

X

 

ex 2102

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai (išskyrus vakcinas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje); paruošti kepimo milteliai:

 

 

 

 

 

2102 10

– Aktyviosios mielės:

 

 

 

 

 

2102 10 31 ir 2102 10 39

– – Džiovintos:

X

 

 

 

 

2105

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos:

 

 

 

 

 

– Kurių sudėtyje yra kakavos

X

X

X

X

X

– Kiti

X

X

 

X

X

ex 2106

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje:

 

 

 

 

 

2106 90

– Kiti:

 

 

 

 

 

2106 90 10

– – Sūris fondues

X

X

 

X

X

2106 90 92 ir 2106 90 98

– – Kiti:

X

X

 

X

X

2202

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje:

 

 

 

 

 

2202 10 00

– Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų

X

 

 

X

 

2202 90

– Kiti:

 

 

 

 

 

2202 90 10

– – Kurių sudėtyje nėra produktų, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, arba riebalų, gautų iš produktų, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose

 

 

 

 

 

– – – Salyklinis alus, kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, neviršija 0,5 proc. tūrio

III

 

 

 

 

– – – Kiti

X

 

 

X

 

2202 90 91 – 2202 90 99

– – Kiti

X

 

 

X

X

2205

Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatinti augalais arba aromatinėmis medžiagomis

X

 

 

X

 

ex 2208

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 proc. tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai:

 

 

 

 

 

2208 20

– Spiritai, pagaminti distiliuojant vynuogių vyną arba vynuogių išspaudas

 

 

 

X

 

2208 30

– Viskiai:

 

 

 

 

 

– – Viskiai, išskyrus Burbon viskį

 

 

 

 

 

ex 2208 30 32 – 2208 30 88

– – – Viskiai, išskyrus išvardytus Reglamente (EEB) Nr. 2825/93

X

 

 

 

 

2208 50 11 – 2208 50 19

– Džinai

X

 

 

 

 

2208 50 91 ir 2208 50 99

– Geneva

X

 

 

X

 

2208 60

– Degtinės

X

 

 

 

 

2208 70

– Likeriai ir cordials

X

 

X

X

X

2208 90

– Kiti:

 

 

 

 

 

2208 90 41

– – – – Ouzo 2 litrų ar mažesnės talpos induose

X

 

 

X

 

2208 90 45

– – – – – – – Kalvadosai 2 litrų ar mažesnės talpos induose

 

 

 

X

 

2208 90 48

– – – – – – – Kiti spiritai, distiliuoti iš vaisių, 2 litrų ar mažesnės talpos induose

 

 

 

X

 

2208 90 52

– – – – – – – Kornai 2 litrų ar mažesnės talpos induose

X

 

 

X

 

2208 90 56

– – – – – – – Kiti 2 litrų ar mažesnės talpos induose

X

 

 

X

 

2208 90 69

– – – – – Kiti spiritiniai gėrimai 2 litrų ar mažesnės talpos induose

X

 

 

X

X

2208 90 71

– – – – – Spiritai, distiliuoti iš vaisių didesnės nei 2 litrų talpos induose

 

 

 

X

 

2208 90 77

– – – – – Kiti didesnės nei 2 litrų talpos induose

X

 

 

X

 

2208 90 78

– – – – Kiti spiritiniai gėrimai didesnės nei 2 litrų talpos induose

X

 

 

X

X

ex 2905

Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai:

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – Manitolis

III

 

 

III

 

2905 44

– – D-gliucitolis (sorbitolis)

III

 

 

III

 

ex 3302

Kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai (įskaitant alkoholinius tirpalus), kurių pagrindiniai komponentai yra viena arba kelios tokios medžiagos, naudojami pramonėje kaip žaliavos; kiti preparatai, kurių pagrindiniai komponentai yra kvapiosios medžiagos, skirti naudoti gėrimų gamyboje:

 

 

 

 

 

3302 10

– Skirti naudoti maisto arba gėrimų gamybos pramonėje:

 

 

 

 

 

3302 10 29

– – – – – Kiti

X

 

 

X

X

35 skyrius

Albumininės medžiagos; modifikuoti krakmolai; klijai; fermentai (enzimai):

 

 

 

 

 

3501

Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeino klijai:

 

 

 

 

 

3501 10

– Kazeinas

 

 

 

 

III

3501 90

– Kiti:

 

 

 

 

 

3501 90 10

– – Kazeininiai klijai

 

 

 

 

X

3501 90 90

– – Kiti:

 

 

 

 

III

ex 3502

Albuminai (įskaitant dviejų ar daugiau išrūgų baltymų koncentratus, kurių sudėtyje esantys išrūgų baltymai sudaro daugiau kaip 80 proc. sauso produkto masės), albuminatai ir kiti albuminų dariniai:

 

 

 

 

 

– Kiaušinių albuminas:

 

 

 

 

 

3502 11

– – Džiovintas

 

 

 

 

 

3502 11 90

– – – Kiti

 

 

III

 

 

3502 19

– – Kiti

 

 

 

 

 

3502 19 90

– – – Kiti

 

 

III

 

 

3502 20

– Pieno albuminas (laktalbuminas)

 

 

 

 

 

3502 20 91 ir 3502 20 99

– – Kiti

 

 

 

 

III

ex 3505

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai (pavyzdžiui, deželatinizuotas arba esterifikuotas krakmolas); klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų, išskyrus 3505 10 50 pozicijoje klasifikuojamus krakmolus

X

X

 

 

 

3505 10 50

– – – Esterinti arba eterinti krakmolai

X

 

 

 

 

ex 3809

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, nenurodyti kitoje vietoje:

 

 

 

 

 

3809 10

– Daugiausia iš krakmolingų medžiagų

X

X

 

 

 

ex 3824

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje:

 

 

 

 

 

3824 60

– Gliucitolis (sorbitolis), išskyrus klasifikuojamą 2905 44 subpozicijoje

III

 

 

III

 


(1)  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1784/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 78).

(2)  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1785/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 96).

(3)  Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2771/75 (OL L 282, 1975 11 1, p. 45).

(4)  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1260/2001 (OL L 178, 2001 6 30, p. 1).

(5)  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1255/1999 (OL L 160, 1999 6 26, p. 48).

(6)  Kurių sudėtyje ne daugiau nei 6 % kakavos.


III PRIEDAS

11 straipsnyje nurodytas referencinis kiekis

KN kodas

Aprašymas

Paprastieji kviečiai

Kietieji kviečiai

Kukurūzai

Visiškai nulukštenti ilgagrūdžiai ryžiai

Visiškai nulukštenti trumpagrūdžiai ryžiai

Miežiai

Baltasis cukrus

Išrūgos (1 produktų grupė)

Nugriebto pieno milteliai (2 produktų grupė)

Kiaušiniai su lukštais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0710

Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), užšaldytos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710 40 00

– Cukriniai kukurūzai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Grūdų pavidalo

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

0711

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuojant dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – Cukriniai kukurūzai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Grūdų pavidalo

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

1902

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spageti, makaronai, vermišeliai, lazania, gnocchi, ravioliai (koldūnai), cannelloni; kuskusas, paruoštas arba neparuoštas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Nevirti, neįdaryti arba kitu būdu neparuošti tešlos gaminiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – Su kiaušiniais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Iš kietųjų kviečių, kurių sudėtyje nėra kitų javų, arba jie sudaro ne daugiau nei 3 proc. masės ir kurių sudėtyje pelenai sudaro (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Ne daugiau nei 0,95 proc. sausosios medžiagos masės

 

160 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – Daugiau nei 0,95 proc., bet ne daugiau nei 1,10 proc. sausosios medžiagos masės

 

150 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – Daugiau nei 1,10 proc., bet ne daugiau nei 1,30 proc. sausosios medžiagos masės

 

140 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – Daugiau nei 1,30 proc. sausosios medžiagos masės

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Kiti iš javų:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Kurių sudėtyje esantys kietieji kviečiai sudaro 80 proc. masės ar daugiau, ir kurių sudėtyje pelenai sudaro (2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Ne daugiau nei 0,87 proc. sausosios medžiagos masės

32

128 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – Daugiau nei 0,87 proc., bet ne daugiau nei 0,99 proc. sausosios medžiagos masės

30

120 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – Daugiau nei 0,99 proc., bet ne daugiau nei 1,15 proc. sausosios medžiagos masės

28

112 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – Daugiau nei 1,15 proc. sausosios medžiagos masės

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Kurių sudėtyje esantys kietieji kviečiai sudaro mažiau nei 80 proc. masės ir kurių sudėtyje pelenai sudaro (2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Ne daugiau nei 75 proc. sausosios medžiagos masės

80

80 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – Daugiau nei 0,75 proc., bet ne daugiau nei 0,83 proc. sausosios medžiagos masės

75

75 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – Daugiau nei 0,83 proc., bet ne daugiau nei 0,93 proc. sausosios medžiagos masės

70

70 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 (4)

– – – – – Daugiau nei 0,93 proc. sausosios medžiagos masės

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Kiti (išskyrus iš javų): žr. II priedą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19

– – Kiti (t. y. išskyrus su kiaušiniais):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Iš kietųjų kviečių, kurių sudėtyje nėra kitų javų, arba jie sudaro ne daugiau nei 3 proc. masės, ir kurių sudėtyje pelenai sudaro:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Ne daugiau nei 0,95 proc. sausosios medžiagos masės

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Daugiau nei 0,95 proc., bet ne daugiau nei 1,10 proc. sausosios medžiagos masės

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Daugiau nei 1,10 proc., bet ne daugiau nei 1,30 proc. sausosios medžiagos masės

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Daugiau nei 1,30 proc. sausosios medžiagos masės

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Kiti iš javų:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Kurių sudėtyje esantys kietieji kviečiai sudaro 80 proc. masės ar daugiau, ir kurių sudėtyje pelenai sudaro:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Ne daugiau nei 0,87 proc. sausosios medžiagos masės

32

128

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Daugiau nei 0,87 proc., bet ne daugiau nei 0,99 proc. sausosios medžiagos masės

30

120

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Daugiau nei 0,99 proc., bet ne daugiau nei 1,15 proc. sausosios medžiagos masės

28

112

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Daugiau nei 1,15 proc. sausosios medžiagos masės

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Kurių sudėtyje esantys kietieji kviečiai sudaro mažiau nei 80 proc. masės ir kurių sudėtyje pelenai sudaro:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Ne daugiau nei 0,75 proc. sausosios medžiagos masės

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Daugiau nei 0,75 proc., bet ne daugiau nei 0,83 proc. sausosios medžiagos masės

75

75

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Daugiau nei 0,83 proc., bet ne daugiau nei 0,93 proc. sausosios medžiagos masės

70

70

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Daugiau nei 0,93 proc. sausosios medžiagos masės

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Kiti (išskyrus iš javų): žr. II priedą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40

– Kuskusas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 10

– – Neparuoštas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Iš kietųjų kviečių, kurių sudėtyje nėra kitų javų, arba jie sudaro ne daugiau nei 3 proc. masės, ir kurių sudėtyje pelenai sudaro (2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Ne daugiau nei 0,95 proc. sausosios medžiagos masės

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Daugiau nei 0,95 proc., bet ne daugiau nei 1,10 proc. sausosios medžiagos masės

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Daugiau nei 1,10 proc., bet ne daugiau nei 1,30 proc. sausosios medžiagos masės

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Daugiau nei 1,30 proc. sausosios medžiagos masės

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Kiti (išskyrus iš kietųjų kviečių): žr. II priedą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40 90

– – Kiti (paruošti): žr. II priedą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsnius); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus, kruopas ir rupinius), apvirti arba paruošti kitu būdu, nenurodyti kitoje vietoje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 10

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1904 10 30

– – Pagaminti iš ryžių:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Nesaldinti pūsti ryžiai

 

 

 

 

165

 

 

 

 

 

1904 20

– Paruošti maisto produktai, pagaminti iš neskrudintų javų grūdų dribsnių arba iš neskrudintų javų grūdų dribsnių ir skrudintų javų grūdų dribsnių arba išpūstų javų grūdų mišinių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1904 20 95

– – – Pagaminti iš ryžių:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Nesaldinti pūsti ryžiai

 

 

 

 

165

 

 

 

 

 

1904 90

– Kiti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1904 90 10

– – Ryžiai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Apvirti ryžiai (5)

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

2001

Daržovės, vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2001 90 30

– – Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Grūdų pavidalo

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

2004

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, užšaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2004 90 10

– – Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Grūdų pavidalo

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

2005

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, neužšaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2005 80 00

– Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Grūdų pavidalo

 

 

100 (1)

 

 

 

 

 

 

 

2008

Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba konservuoti kitais būdais, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, nenurodyti kitoje vietoje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 2008 99 85

– – – – – Kukurūzai, grūdų pavidalo, išskyrus cukrinius kukurūzus (Zea mays var. Saccharata):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – – Grūdų pavidalo

 

 

60 (1)

 

 

 

 

 

 

 

ex 2202 90 10

– – – Salyklinis alus, kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, neviršija 0,5 proc. tūrio:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Pagamintas iš miežių ar kviečių salyklo, be nesalyklinių javų, ryžių (ar produktų, gautų juos perdirbant) ar cukraus (sacharozės ar invertuoto cukraus)

 

 

 

 

 

23 (6)  (9)

 

 

 

 

– – – – – Kiti

 

 

 

 

 

22 (6)  (9)

 

 

 

 

2905

Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Polihidroksiliniai alkoholiai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – Manitolis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Iš sacharozės, kuriai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1260/2001

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

– – – Iš amilacetatinių produktų, kuriems taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 1784/2003

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

2905 44

– – D-gliucitolis (sorbitolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Vandeninis tirpalas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 44 11

– – – – Kurio sudėtyje D-manitolis sudaro ne daugiau kaip 2 proc. masės, skaičiuojant pagal D-gliucitolio kiekį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Iš amilacetatinių produktų

 

 

169 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Iš sacharozės

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

2905 44 19

– – – – Kiti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Iš amilacetatinių produktų

 

 

148 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Iš sacharozės

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

2905 44 91

– – – – Kurių sudėtyje D-manitolis sudaro ne daugiau kaip 2 proc. masės, skaičiuojant pagal D-gliucitolio kiekį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Iš amilacetatinių produktų

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Iš sacharozės

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

2905 44 99

– – – – Kiti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Iš amilacetatinių produktų

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Iš sacharozės

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

3501

Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeininiai klijai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3501 10

– Kazeinas

 

 

 

 

 

 

 

 

291 (8)

 

3501 90 90

– – Kiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502

Albuminai, albuminatai ir kiti albumino dariniai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Kiaušinių albuminas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 11

– – Džiovintas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 11 90

– – – Kiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406

3502 19

– – Kiti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 19 90

– – – Kiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

3502 20

– Pieno albuminas: (laktalbuminas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502 20 91

– – – Džiovintas (lakštų, žvynelių, dribsnių, miltelių pavidalo)

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

3502 20 99

– – – Kiti

 

 

 

 

 

 

 

127

 

 

3824

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje: chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60

– Gliucitolis (sorbitolis), išskyrus klasifikuojamą 2905 44 pozicijoje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Vandeninis tirpalas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60 11

– – – Kurių sudėtyje D-manitolis sudaro ne daugiau kaip 2 proc. masės, skaičiuojant pagal D-gliucitolio kiekį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Iš amilacetatinių produktų

 

 

169 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Iš sacharozės

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

3824 60 19

– – – Kiti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Iš amilacetatinių produktų

 

 

148 (7)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Iš sacharozės

 

 

 

 

 

 

71 (7)

 

 

 

3824 60 91

– – – Kurių sudėtyje D-manitolis sudaro ne daugiau kaip 2 proc. masės, skaičiuojant pagal D-gliucitolio kiekį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Iš amilacetatinių produktų

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Iš sacharozės

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

3824 60 99

– – – Kiti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Iš amilacetatinių produktų

 

 

242

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Iš sacharozės

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 


(1)  Šis kiekis nurodytas grūdų pavidalo kukurūzams, perskaičiuotiems taip, kad jų drėgnumas atitiktų 72 % masės.

(2)  Šis kiekis nustatomas iš produkto bendro pelenų kiekio atimant tą pelenų dalį, kuri yra gauta iš jame esančių kiaušinių, kai 50 g esantys pelenai sudaro 0,04 % masės, suapvalinus iki artimiausių 50 g.

(3)  Šis kiekis mažinamas iki 1,6 kg/100 kg 50 g kiaušinių su lukštais (arba lygiaverčiai kituose kiaušinių produktuose) kilogramui tešlos gaminių.

(4)  5 kg/100 kg 50 g kiaušinių su lukštais (arba lygiaverčiai kituose kiaušinių produktuose) kilogramui tešlos gaminių, bet kuris vidutinis kiekis apvalinamas iki artimiausių 50 g.

(5)  Apvirti ryžiai – tai visiškai apdoroti ryžiai, turintys grūdų pavidalą, kurie buvo apvirti ir dalinai džiovinti, kad būtų palengvintas baigiamasi virimas.

(6)  Šis kiekis taikomas alui su ne mažesniu kaip 11° Plato ir ne didesniu kaip 12° Plato. Alui, kurio Plato mažesnis kaip 11°, šis kiekis mažinamas 9 % vienam Plato laipsniui, tikrasis kiekis apvalinamas iki artimiausio Plato laipsnio. Alui, kurio Plato didesnis kaip 12°, šis kiekis didinamas 9 % vienam Plato laipsniui, tikrasis stiprumas apvalinamas iki artimiausio Plato laipsnio.

(7)  Kiekiai, nurodyti vandeniniam D-gliucitolio (sorbitolio) tirpalui 5 ir 9 stulpeliuose, taikomi 70 % sausosios medžiagos kiekiui pagal masę. Šie kiekiai didinami arba mažinami vandeniniams sorbitolio tirpalams, turintiems skirtingą sausosios medžiagos kiekį proporcingai sausosios medžiagos kiekiui ir apvalinami iki artimiausio kilogramo.

(8)  Kiekis nustatytas pagal 291 kg nugriebto pieno miltelių (PG 2) 100 kg kazeino, priklausomai nuo panaudoto kazeino.

(9)  Vienam hektolitrui alaus.


IV PRIEDAS

Prekės, kurių pagrindinių produktų kiekiai gali būti nustatyti remiantis chemine analize ir 51 straipsnyje nurodyta atitinkama lentele

KN kodas

Aprašymas

Duomenys, gauti iš prekių analizės

Pagrindinių produktų rūšis, pagal kurią skiriama grąžinamoji išmoka

Pagrindinio produkto kiekis, pagal kurį skiriama grąžinamoji išmoka (100 kg prekių)

1

2

3

4

5

1704

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), kurių sudėtyje nėra kakavos:

 

 

 

1704 10

– Kramtomoji guma, su cukraus apvalkalu arba be jo:

1.

Sacharozė (1)

1.

Baltasis cukrus

1.

1 kg vienam procentui masės dalies, kurią sudaro sacharozė (1)

2.

Gliukozė (2)

2.

Kukurūzai

2.

2,1 kg vienam procentui masės dalies, kurią sudaro gliukozė (2)

1704 90 30 – 1704 90 99

– – Kiti

1.

Sacharozė (1)

1.

Baltasis cukrus

1.

1 kg vienam procentui masės dalies, kurią sudaro sacharozė (1)

2.

Gliukozė (2)

2.

Kukurūzai

2.

2,1 kg vienam procentui masės dalies, kurią sudaro gliukozė (2)

3. a)

kuriuose esantys pieno riebalai sudaro mažiau nei 12 proc. masės

3. a)

nenugriebto pieno milteliai (3 produktų grupė)

3. a)

3,85 kg vienam procentui masės dalies, kurią sudaro pieno riebalai

b)

kuriuose esantys pieno riebalai sudaro 12 proc. masės ir daugiau

b)

sviestas (6 produktų grupė)

3. b)

1,22 kg vienam procentui masės dalies, kurią sudaro pieno riebalai

1806

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos

 

 

 

1806 10

– Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus arba kitokių saldiklių

1.

Sacharozė (1)

1.

Baltasis cukrus

1.

1 kg vienam procentui masės dalies, kurią sudaro sacharozė (1)

2.

Gliukozė (2)

2.

Kukurūzai

2.

2,1 kg vienam procentui masės dalies, kurią sudaro gliukozė (2)

1806 20

– Kiti gaminiai, turintys briketų, plytelių arba juostelių pavidalą, kurių masė didesnė kaip 2 kg, taip pat skysti gaminiai, pastos, milteliai, granulės arba kito pavidalo gaminiai, sudėti į talpyklas arba tiesiogiai supakuoti į pakuotes ir kurių masė didesnė kaip 2 kg:

1.

Sacharozė (1)

1.

Baltasis cukrus

1.

1 kg vienam procentui masės dalies, kurią sudaro sacharozė (1)