ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 171

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. liepos 2d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1027/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2005 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1028/2005, nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 166-ame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

3

 

 

2005 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1029/2005, nustatantis mažiausią nugriebto pieno miltelių pardavimo kainą 85-ame konkurso ture, vykdomame Reglamente (EB) Nr. 2799/1999 numatyto nuolatinio konkurso tvarka

5

 

 

2005 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1030/2005, dėl 338-ojo konkurso turo, vykdomo Reglamente (EEB) Nr. 429/90 numatyto konkurso tvarka

6

 

 

2005 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1031/2005, nustatantis minimalią nugriebto pieno miltelių pardavimo kainą 21-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 214/2001 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

7

 

 

2005 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1032/2005, nustatantis didžiausias pagalbos už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą sumas 166-ame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

8

 

 

2005 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1033/2005, nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 22-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

10

 

*

2005 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1034/2005, atidarantis česnakų autonominę tarifų kvotą ir numatantis jos valdymą nuo 2005 m. liepos 1 d.

11

 

*

2005 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1035/2005, atidarantis konservuotų pievagrybių autonominę tarifų kvotą ir numatantis jos valdymą nuo 2005 m. liepos 1 d.

15

 

*

2005 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1036/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2535/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo

19

 

 

2005 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1037/2005, nustatantis neatidėliotinas priemones ančiuvių ištekliams saugoti ir atnaujinti ICES VIII pazonėje

24

 

 

2005 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1038/2005, sustabdantis sviesto supirkimą kai kuriose valstybėse narėse

25

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. birželio 24 d. Tarybos sprendimas, dėl Regionų komiteto nario skyrimo

26

 

*

2005 m. birželio 24 d. Tarybos sprendimas, dėl Regionų komiteto pakaitinio nario skyrimo

27

 

 

Komisija

 

*

2004 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimas, dėl bylų COMP/D2/32448 ir 32450 dėl Compagnie Maritime Belge SA (Teisingumo Teismo 2000 m. kovo 16 d. sprendimo tęsinys) (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 1779)

28

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

2.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1027/2005

2005 m. liepos 1 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 1 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. liepos 1 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

60,2

999

60,2

0707 00 05

052

80,7

999

80,7

0709 90 70

052

87,3

999

87,3

0805 50 10

382

71,1

388

64,9

528

59,9

999

65,3

0808 10 80

388

91,7

400

88,3

508

78,2

512

72,2

524

62,4

528

73,7

720

98,8

804

99,3

999

83,1

0809 10 00

052

179,2

999

179,2

0809 20 95

052

272,5

068

218,2

400

307,0

999

265,9

0809 40 05

624

121,4

999

121,4


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


2.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1028/2005

2005 m. liepos 1 d.

nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 166-ame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 1997 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2571/97 dėl sviesto pardavimo sumažintomis kainomis ir dėl pagalbos suteikimo už konditerijos gaminių, ledų ir kitų maisto produktų gamyboje naudojamą grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą (2), nuostatas intervencinės agentūros parduoda tam tikrus savo saugomo intervencinio sviesto kiekius konkurso tvarka ir teikia pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. Minėto reglamento 18 straipsnyje numatyta, kad, atsižvelgiant į paraiškas dalyvauti konkurse, gautas kiekviename konkurso ture, yra nustatoma mažiausia sviesto, kuriam taikomos intervencinės priemonės, pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ar koncentruotą sviestą ir kad tokiu būdu nustatyta kaina bei pagalba gali keistis priklausomai nuo numatomo panaudojimo, riebalų kiekio svieste ir pridėjimo tvarkos, ir kad intervencinė agentūra gali nuspręsti neskirti konkurso laimėtojo. Todėl turėtų būti nustatyti perdirbimo užstato dydis arba dydžiai.

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

166-ame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas, mažiausios sviesto, kuriam taikomos intervencinės priemonės, pardavimo kainos ir perdirbimo užstatų dydžiai nustatomi tokie, kokie nurodyti priedo lentelėje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 350, 1997 12 20, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


PRIEDAS

prie 2005 m. liepos 1 d. Komisijos reglamento, nustatančio mažiausias sviesto pardavimo kainas 166-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

(EUR/100 kg)

Formulės

A

B

Pridėjimo būdai

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Mažiausia pardavimo kaina

Sviestas ≥ 82 %

Be tolesnio perdirbimo

206,1

210

Koncentruotas

204,1

Perdirbimo užstatas

Be tolesnio perdirbimo

73

73

Koncentruotas

73


2.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1029/2005

2005 m. liepos 1 d.

nustatantis mažiausią nugriebto pieno miltelių pardavimo kainą 85-ame konkurso ture, vykdomame Reglamente (EB) Nr. 2799/1999 numatyto nuolatinio konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

1999 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2799/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles, susijusias su pagalbos už pašarams skirtą nugriebtą pieną ir nugriebto pieno miltelius suteikimu ir šių nugriebto pieno miltelių pardavimu (2), 26 straipsnyje numatyta, kad intervencinės agentūros parduoda jų saugomus nugriebto pieno miltelius nuolatinio konkurso tvarka.

(2)

Pagal to reglamento 30 straipsnį, remiantis kiekvieno turo paraiškomis, nustatoma minimali nugriebto pieno miltelių pardavimo kaina arba nusprendžiama neskirti konkurso laimėtojo. Atsižvelgiant į skirtumą tarp nugriebto pieno miltelių rinkos kainos ir mažiausios pardavimo kainos turi būti nustatytas perdirbimo užstato dydis.

(3)

Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus reikėtų nustatyti toliau nurodomą mažiausią pardavimo kainą ir atitinkamai nustatyti perdirbimo užstatą.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2799/1999 nuostatas vykdomame 85-ame konkurso ture, kurio galutinis pateikimo terminas baigėsi 2005 m. birželio 28 d., nustatoma tokia mažiausia pardavimo kaina ir perdirbimo užstatas:

mažiausia pardavimo kaina:

195,24 EUR/100 kg,

perdirbimo užstatas:

35,00 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 340, 1999 12 31, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


2.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1030/2005

2005 m. liepos 1 d.

dėl 338-ojo konkurso turo, vykdomo Reglamente (EEB) Nr. 429/90 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 1990 m. vasario 20 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 429/90 dėl pagalbos už Bendrijoje tiesiogiai vartoti skirtą koncentruotą sviestą suteikimo konkurso tvarka (2), nuostatas intervencinės agentūros vykdo nuolatinį konkursą dėl pagalbos už koncentruotą sviestą. To reglamento 6 straipsnyje numatyta, kad atsižvelgiant į kiekvienam konkurso turui pateiktus pasiūlymus nustatoma didžiausia pagalbos už koncentruotą sviestą, turintį ne mažiau kaip 96 % riebalų, suma, arba nusprendžiama neskirti konkurso laimėtojo. Dėl to turėtų būti nustatytas sunaudojimą garantuojančio užstato dydis.

(2)

Išnagrinejus gautus pasiūlymus, eikėtų neskirti konkurso laimėtojo.

(3)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

336-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EEB) Nr. 429/90 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas, laimėtojas nėra skiriamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 45, 1990 2 21, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


2.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1031/2005

2005 m. liepos 1 d.

nustatantis minimalią nugriebto pieno miltelių pardavimo kainą 21-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 214/2001 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnio c dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 214/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos nugriebto pieno miltelių rinkoje (2), 21 straipsnį intervencinės agentūros paskelbė parduodančios savo turimų nugriebto pieno miltelių atsargų nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse tvarka.

(2)

Atsižvelgiant į pasiūlymus, gautus atsakant į kiekvieną individualų kvietimą dalyvauti konkurse, nustatoma minimali pardavimo kaina arba nutariama neskirti sutarties vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 214/2001 24a straipsnyje numatyta tvarka.

(3)

Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus, reikia nustatyti minimalią pardavimo kainą.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 214/2001, kuriame numatytas paraiškų pateikimo terminas baigėsi 2005 m. birželio 28 d., 21-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse nustatoma minimali 196,24 EUR/100 kg nugriebto pieno miltelių pardavimo kaina.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 37, 2001 2 7, p. 100. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


2.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1032/2005

2005 m. liepos 1 d.

nustatantis didžiausias pagalbos už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą sumas 166-ame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 1997 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2571/97 dėl sviesto pardavimo sumažintomis kainomis ir dėl pagalbos suteikimo už konditerijos gaminių, ledų ir kitų maisto produktų gamyboje naudojamą grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą (2), nuostatas intervencinės agentūros parduoda tam tikrus jų saugomo intervencinio sviesto kiekius konkurso tvarka ir teikia pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. Minėto reglamento 18 straipsnyje numatyta, kad atsižvelgiant į kiekviename konkurso ture pateiktas konkurso paraiškas yra nustatoma mažiausia sviesto, kuriam taikomos intervencinės priemonės, pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ar koncentruotą sviestą ir kad tokiu būdu nustatyta kaina ir pagalba gali keistis priklausomai nuo numatomo panaudojimo, riebalų kiekio svieste ir pridėjimo tvarkos, ir kad intervencinė agentūra gali nuspręsti neskirti konkurso laimėtojo. Todėl turėtų būti nustatyti perdirbimo užstato dydis arba dydžiai.

(2)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

166-ame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas, didžiausios pagalbų sumos ir perdirbimo užstatų dydžiai nustatomi tokie, kokie nurodyti priedo lentelėje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 350, 1997 12 20, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


PRIEDAS

prie 2005 m. liepos 1 d. Komisijos reglamento, nustatančio didžiausias pagalbos už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą sumas 166-ame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

(EUR/100 kg)

Formulės

A

B

Pridėjimo būdai

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Didžiausias pagalbos dydis

Sviestas ≥ 82 %

41

37,5

Sviestas < 82 %

36,1

Koncentruotas sviestas

Grietinėlė

20

16

Perdirbimo užstatas

Sviestas

45

Koncentruotas sviestas

Grietinėlė

22


2.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1033/2005

2005 m. liepos 1 d.

nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 22-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnio c dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 1999 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2771/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto ir grietinėlės rinkoje (2), 21 straipsnį, intervencinės agentūros paskelbė parduodančios tam tikrus savo turimų sviesto ir grietinėlės atsargų kiekius nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse tvarka.

(2)

Atsižvelgiant į pasiūlymus, gautus atsakant į kiekvieną individualų kvietimą dalyvauti konkurse, nustatoma minimali pardavimo kaina arba nutariama neskirti sutarties vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 24a straipsnyje numatyta tvarka.

(3)

Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus, reikia nustatyti minimalią pardavimo kainą.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

Straipsnis 1

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2771/1999, kuriame numatytas paraiškų pateikimo terminas baigėsi 2005 m. birželio 28 d., 22-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse nustatoma minimali 275 EUR/100 kg sviesto pardavimo kaina.

Straipsnis 2

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 333, 1999 12 24, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


2.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1034/2005

2005 m. liepos 1 d.

atidarantis česnakų autonominę tarifų kvotą ir numatantis jos valdymą nuo 2005 m. liepos 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 565/2002 (1) buvo nustatytas iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų tarifų kvotų valdymas ir įvesta kilmės sertifikatų sistema.

(2)

2004 m. vasario 3 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 228/2004, nustatančiame pereinamojo laikotarpio priemones, taikomas Reglamentui (EB) Nr. 565/2002 dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo (2), buvo priimtos priemonės, siekiant tų šalių (toliau – naujosios valstybės narės) importuotojams sudaryti sąlygas naudotis Reglamento (EB) Nr. 565/2002 nuostatomis. Šių priemonių tikslas – naujosiose valstybėse narėse atskirti tradicinius ir naujus importuotojus ir pritaikyti standartinio kiekio sąvoką tam, kad tie importuotojai galėtų pasinaudoti šia sistema.

(3)

Siekiant užtikrinti išsiplėtusios Bendrijos rinkos aprūpinimo tęstinumą, atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių ekonomines tiekimo sąlygas, vyravusias iki įstojimo į Europos Sąjungą, turėtų būti atidaryta autonominė ir laikina šviežių arba šaldytų česnakų, klasifikuojamų KN kodu 0703 20 00, importo tarifų kvota. Ta nauja kvota papildo kvotas, atidarytas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1077/2004 (3), Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1743/2004 (4) ir Komisijos reglamentu (EB) Nr. 218/2005 (5).

(4)

Ši nauja tarifų kvota turėtų būti laikina ir negali nulemti Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) kontekste vykstančių derybų, susijusių su naujųjų valstybių narių įstojimu, rezultatų.

(5)

Vaisių ir daržovių vadybos komitetas nepareiškė nuomonės per jo pirmininko nustatytą terminą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Nuo 2005 m. liepos 1 d. atidaroma 4 400 tonų Bendrijos importui skirtų KN kodu 0703 20 00 klasifikuojamų šviežių arba šaldytų česnakų autonominė tarifų kvota (toliau – autonominė kvota), kurios eilės Nr. 09.4018.

2.   Ad valorem muitas, taikomas pagal autonominę kvotą importuojamiems produktams, yra 9,6 %.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 565/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 228/2004 yra taikomi autonominės kvotos valdymui pagal šio reglamento nuostatas.

Tačiau Reglamento (EB) Nr. 565/2002 1 straipsnio, 5 straipsnio 5 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies nuostatos nėra taikomos autonominės kvotos valdymui.

3 straipsnis

Importo licencijos (toliau – licencijos), išduotos pagal autonominę kvotą, galiojimo laikas apribojamas iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

24 licencijų langelyje įtraukiamas vienas iš I priede esančių įrašų.

4 straipsnis

1.   Importuotojai gali pateikti paraiškas dėl licencijų valstybių narių kompetetingoms institucijoms per penkias darbo dienas nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

20 licencijų langelyje turi būti įrašomas vienas iš II priede esančių įrašų.

2.   Importuotojo pateiktoje paraiškoje dėl licencijų prašomas kiekis negali viršyti 10 % autonominės kvotos.

5 straipsnis

Autonominė kvota paskirstoma taip:

70 % tradiciniams importuotojams,

30 % naujiems importuotojams.

Jei viena iš importuotojų kategorijų nepanaudoja viso jai skirto kiekio, likutis gali būti skiriamas kitai kategorijai.

6 straipsnis

1.   Septintą darbo dieną po šio reglamento paskelbimo valstybės narės praneša Komisijai apie kiekius, kuriems buvo prašoma licencijų.

2.   Licencijos išduodamos dvyliktą darbo dieną po šio reglamento įsigaliojimo su sąlyga, kad Komisija nesiėmė 3 dalyje numatytų specialių priemonių.

3.   Jei, remdamasi pagal 1 dalį pateiktais pranešimais, Komisija nustato, kad licencijų paraiškose prašomas kiekis viršija importuotojų kategorijai skirtus kiekius pagal 5 straipsnį, Komisija reglamentu atitinkamoms paraiškoms nustato vienodą procentinį sumažinimo dydį.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 86, 2002 4 3, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 537/2004 (OL L 86, 2004 3 24, p. 9).

(2)  OL L 39, 2004 2 11, p. 10.

(3)  OL L 203, 2004 6 8, p. 7.

(4)  OL L 311, 2004 10 8, p. 19.

(5)  OL L 39, 2005 2 11, p. 5.


I PRIEDAS

3 straipsnyje nurodyti įrašai

:

ispaniškai

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1034/2005 y válido únicamente hasta el 30 de septiembre de 2005

:

čekiškai

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1034/2005 a platná pouze do 30. září 2005

:

daniškai

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1034/2005 og kun gyldig til den 30. september 2005

:

vokiškai

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1034/2005 erteilt und nur bis zum 30. September 2005 gültig

:

estiškai

:

määruse (EÜ) nr 1034/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. septembrini 2005

:

graikiškai

:

πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1034/2005 και ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005

:

angliškai

:

licence issued under Regulation (EC) No 1034/2005 and valid only until 30 September 2005

:

prancūziškai

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1034/2005 et valable seulement jusqu'au 30 septembre 2005

:

itališkai

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1034/2005 e valida soltanto fino al 30 settembre 2005

:

latviškai

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. septembrim

:

lietuviškai

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1034/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

:

vengriškai

:

a 1034/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. szeptember 30-ig érvényes

:

olandiškai

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005

:

lenkiškai

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 września 2005 r.

:

portugališkai

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1034/2005 e eficaz somente até 30 de Setembro de 2005

:

slovakiškai

:

povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1034/2005 a platné len do 30. septembra 2005

:

slovėniškai

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1034/2005 in veljavno samo do 30. septembra 2005

:

suomiškai

:

asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2005

:

švediškai

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1034/2005, giltig endast till och med den 30 september 2005


II PRIEDAS

4 straipsnio 1 dalyje nurodyti įrašai

:

ispaniškai

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1034/2005

:

čekiškai

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1034/2005

:

daniškai

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1034/2005

:

vokiškai

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1034/2005

:

estiškai

:

määruse (EÜ) nr 1034/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

graikiškai

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1034/2005

:

angliškai

:

licence application under Regulation (EC) No 1034/2005

:

prancūziškai

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1034/2005

:

itališkai

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1034/2005

:

latviškai

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1034/2005

:

lietuviškai

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1034/2005

:

vengriškai

:

a 1034/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

olandiškai

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1034/2005 ingediende certificaataanvraag

:

lenkiškai

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1034/2005

:

portugališkai

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1034/2005

:

slovakiškai

:

žiadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č. 1034/2005

:

slovėniškai

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1034/2005

:

suomiškai

:

asetuksen (EY) N:o 1034/2005 mukainen todistushakemus

:

švediškai

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1034/2005


2.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1035/2005

2005 m. liepos 1 d.

atidarantis konservuotų pievagrybių autonominę tarifų kvotą ir numatantis jos valdymą nuo 2005 m. liepos 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnio pirmąją pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1864/2004 (1) buvo atidarytos konservuotų pievagrybių tarifų kvotos ir nustatytas jų valdymas.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1864/2004 yra numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, leidžiančios Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos (toliau – naujosios valstybės narės) importuotojams pasinaudoti tomis kvotomis. Tų priemonių tikslas – naujosiose valstybėse narėse atskirti tradicinius ir naujus importuotojus ir patikslinti kiekius, kuriems tradiciniai importuotojai iš naujųjų valstybių narių galėtų prašyti licencijų tam, kad jiems būtų sudarytos sąlygos naudotis sistema.

(3)

Siekiant užtikrinti išsiplėtusios Bendrijos rinkos aprūpinimo tęstinumą, atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių ekonomines tiekimo sąlygas, vyravusias iki įstojimo į Europos Sąjungą, turėtų būti atidaryta autonominė ir laikina Agarcius genties konservuotų pievagrybių, klasifikuojamų KN kodais 0711 51 00, 2003 10 20 ir 2003 10 30 importo tarifų kvota. Ta nauja importo tarifų kvota papildo kvotas, atidarytas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1076/2004 (2), Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1749/2004 (3) ir Komisijos reglamentu (EB) Nr. 220/2005 (4).

(4)

Ši nauja tarifų kvota turėtų būti laikina ir negali nulemti Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) kontekste vykstančių derybų, susijusių su naujųjų valstybių narių įstojimu, rezultatų.

(5)

Vaisių ir daržovių gaminių verslo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per jo pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Nuo 2005 m. liepos 1 d. atidaryta 1 200 tonų (grynojo svorio be skysčio) Bendrijos importui skirtų KN kodais 0711 51 00, 2003 10 20 ir 2003 10 30 klasifikuojamų konservuotų Agaricus genties pievagrybių autonominė tarifų kvota (toliau – autonominė kvota), kurios eilės Nr. 09.4019.

2.   Ad valorem muitas, taikomas pagal autonominę kvotą importuojamiems produktams, yra 12 % produktams, klasifikuojamiems KN kodu 0711 51 00 ir 23 % produktams, klasifikuojamiems KN kodais 2003 10 20 ir 2003 10 30.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1864/2004 yra taikomas autonominės kvotos valdymui pagal šio reglamento nuostatas.

Tačiau Reglamento (EB) Nr. 1864/2004 1 straipsnio, 5 straipsnio 2 ir 5 dalių, 6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių, 7 straipsnio, 8 straipsnio 2 dalies, 9 ir 10 straipsnių nuostatos nėra taikomos autonominės kvotos valdymui.

3 straipsnis

Importo licencijos, (toliau – licencijos), išduotos pagal autonominę kvotą, galiojimo laikas apribojamas iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

Licencijų 24 langelyje įtraukiamas vienas iš I priede esančių įrašų.

4 straipsnis

1.   Importuotojai gali pateikti paraiškas dėl licencijų valstybių narių kompetetingoms institucijoms per penkias darbo dienas nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

20 licencijų langelyje turi būti nurodomas vienas iš II priede esančių įrašų.

2.   Tradicinio importuotojo pateiktoje paraiškoje dėl licencijų prašomas kiekis negali viršyti 9 % autonominės kvotos.

3.   Naujo importuotojo pateiktoje paraiškoje dėl licencijų prašomas kiekis negali viršyti 1 % autonominės kvotos.

5 straipsnis

Autonominė kvota paskirstoma taip:

95 % tradiciniams importuotojams,

5 % naujiems importuotojams.

Jei viena iš importuotojų kategorijų nepanaudoja viso jai skirto kiekio, likutis gali būti skiriamas kitai kategorijai.

6 straipsnis

1.   Septintą darbo dieną po šio reglamento paskelbimo valstybės narės praneša Komisijai apie kiekius, kuriems buvo prašoma licencijų.

2.   Licencijos išduodamos dvyliktą darbo dieną po šio reglamento įsigaliojimo, su sąlyga, kad Komisija nesiėmė 3 dalyje nurodytų konkrečių priemonių.

3.   Kai, remdamasi pagal 1 dalį pateiktais pranešimais, Komisija nustato, kad licencijų paraiškose prašomas kiekis viršija importuotojų kategorijai skirtus kiekius pagal 5 straipsnį, Komisija reglamentu atitinkamoms paraiškoms nustato vienodą procentinį sumažinimo dydį.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 325, 2004 10 28, p. 30.

(2)  OL L 203, 2004 6 8, p. 3.

(3)  OL L 312, 2004 10 9, p. 3.

(4)  OL L 39, 2005 2 11, p. 11.


I PRIEDAS

3 straipsnyje nurodyti įrašai

:

ispaniškai

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1035/2005 y válido únicamente hasta el 30 de septiembre de 2005

:

čekiškai

:

licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1035/2005 a platná pouze do 30. září 2005

:

daniškai

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2005 og kun gyldig til den 30. september 2005

:

vokiškai

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1035/2005 erteilt und nur bis zum 30. September 2005 gültig

:

estiškai

:

määruse (EÜ) nr 1035/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus kehtib ainult kuni 30. septembrini 2005

:

graikiškai

:

πιστοποιητικά που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2005 και ισχύουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005

:

angliškai

:

licence issued under Regulation (EC) No 1035/2005 and valid only until 30 September 2005

:

prancūziškai

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 1035/2005 et valable seulement jusqu'au 30 septembre 2005

:

itališkai

:

Domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/2005 e valida soltanto fino al 30 settembre 2005

:

latviškai

:

licence ir izsniegta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 30. septembrim

:

lietuviškai

:

licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1035/2005 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

:

vengriškai

:

a 1035/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem, 2005. szeptember 30-ig érvényes

:

olandiškai

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1035/2005 afgegeven certificaat dat slechts geldig is tot en met 30 september 2005

:

lenkiškai

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1035/2005 i ważne wyłącznie do dnia 30 września 2005 r.

:

portugališkai

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1035/2005 e eficaz somente até 30 de Setembro de 2005

:

slovakiškai

:

povolenie vydané na základe nariadenia (ES) č. 1035/2005 a platné len do 30. septembra 2005

:

slovėniškai

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1035/2005 in veljavno samo do 30. septembra 2005

:

suomiškai

:

asetuksen (EY) N:o 1035/2005 mukainen todistus, joka on voimassa ainoastaan 30 päivään syyskuuta 2005

:

švediškai

:

Licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1035/2005, giltig endast till och med den 30 september 2005


II PRIEDAS

4 straipsnio 1 dalyje nurodyti įrašai

:

ispaniškai

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1035/2005

:

čekiškai

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1035/2005

:

daniškai

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1035/2005

:

vokiškai

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1035/2005

:

estiškai

:

määruse (EÜ) nr 1035/2005 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

graikiškai

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2005

:

angliškai

:

licence application under Regulation (EC) No 1035/2005

:

prancūziškai

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1035/2005

:

itališkai

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1035/2005

:

latviškai

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1035/2005

:

lietuviškai

:

prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1035/2005

:

vengriškai

:

a 1035/2005/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

olandiškai

:

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1035/2005 ingediende certificaataanvraag

:

lenkiškai

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1035/2005

:

portugališkai

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1035/2005

:

slovakiškai

:

žiadosť o povolenie na základe nariadenia (ES) č. 1035/2005

:

slovėniškai

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1035/2005

:

suomiškai

:

asetuksen (EY) N:o 1035/2005 mukainen todistushakemus

:

švediškai

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1035/2005


2.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1036/2005

2005 m. liepos 1 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2535/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 29 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2535/2001 (2) nustato, inter alia, išsamias importo tvarkos, numatytos Bendrijos ir jos valstybių narių bei tam tikrų Vidurio ir Rytų Europos šalių Europos sutartyse, taikymo pieno ir pieno produktams taisykles. Siekiant įgyvendinti nuolaidas, numatytas Tarybos ir Komisijos sprendimuose 2005/430/EB (3) ir 2005/431/EB (4) dėl Europos susitarimų, kuriais steigiama Europos Bendrijų ir jų valstybių narių bei Bulgarijos ir Rumunijos asociacija, papildomų protokolų sudarymo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Vengrijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, turėtų būti atidarytos naujos importo tarifinės kvotos, o kai kurios esančios kvotos turėtų būti padidintos nuo papildomų protokolų įsigaliojimo dienos – 2005 m. liepos 1 d.

(2)

Tarybos reglamente (EB) Nr. 747/2001 (5) numatoma kvota Nr. 09.1302 dėl tam tikrų Izraelio kilmės produktų turi būti tvarkoma laikantis „pirmas atėjai, pirmas gavai“ principu pagal 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (6), įgyvendinimo nuostatas, 308a–308c straipsnius. Tikslinga atsižvelgti į tą kvotą Reglamente (EB) Nr. 2535/2001.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 XII priede yra nuoroda apie Kipre sertifikatus išduodančią įstaigą, ji turėtų būti išbraukta, nes Kipras įstojo į Europos Sąjungą.

(4)

Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001 iš dalies keičiamas taip:

1)

5 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Tarybos ir Komisijos sprendimuose 2005/430/EB (7) ir 2005/431/EC (8) numatytos kvotos;

2)

19a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama šiuo tekstu:

„1.   Taikant Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 312/2003 (9) ir (EB) Nr. 747/2001 (10) numatytas ir šio reglamento VIIa priede nurodytas kvotas, taikomi Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a–308c straipsniai.

b)

4 dalis pakeičiama šiuo tekstu:

„4.   Sumažintas muito tarifas taikomas tik tuo atveju, jei pateikiamas pagal Susitarimo su Čile III priedą arba pagal Susitarimo su Izraeliu 4 protokolą išduotas kilmės įrodymas.“.

3)

I priedo B dalis pakeičiama šio reglamento I priede nurodytu tekstu.

4)

VIIa priedas pakeičiamas šio reglamento II priede nurodytu tekstu.

5)

XII priede eilutė dėl Kipro yra išbraukiama.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 1 ir 3 punktai taikomi nuo 2005 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 341, 2001 12 22, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 810/2004 (OL L 149, 2004 4 30, p. 138).

(3)  OL L 155, 2005 6 17, p. 1.

(4)  OL L 155, 2005 6 17, p. 26.

(5)  OL L 109, 2001 4 19, p. 2. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 503/2005 (OL L 83, 2005 4 1, p. 13).

(6)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 883/2005 (OL L 148, 2005 6 11, p. 5).

(7)  OL L 155, 2005 6 17, p. 1.

(8)  OL L 155, 2005 6 17, p. 26.“.

(9)  OL L 46, 2003 2 20, p. 1.

(10)  OL L 109, 2001 4 19, p. 2.“;


I PRIEDAS

„I.B

TARIFINĖS KVOTOS PAGAL EUROPOS SUSITARIMUS TARP BENDRIJOS IR BULGARIJOS BEI RUMUNIJOS

1.   Rumunijos kilmės produktai

Kvotos numeris

KN kodas

Aprašymas (1)

Taikytinas muitas (MFN %)

Kiekiai (tonomis)

Metinė kvota

Nuo 2005 7 1 iki 2006 6 30

Metinis padidėjimas nuo 2006 m. liepos 1 d.

09.4771

0402 10 19

0402 21 11

Nugriebto pieno milteliai

Netaikomas

1 500

0

0402 21 19

0402 21 91

Nenugriebto pieno milteliai

09.4772

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Jogurtas, nearomatizuotas

Netaikomas

1 000

0

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Kiti nearomatizuoti pieno produktai

09.4758

0406

Sūriai ir varškė

Netaikomas (2)

3 000

200


2.   Bulgarijos kilmės produktai

Kvotos numeris

KN kodas

Aprašymas (1)

Taikytinas muitas (MFN %)

Kiekiai (tonomis)

Metinė kvota

Nuo 2005 7 1 iki 2006 6 30

Metinis padidėjimas nuo 2006 m. liepos 1 d.

09.4773

0402 10

Nugriebto pieno milteliai

Netaikomas (2)

3 300

300

0402 21

Nenugriebto pieno milteliai, į kuriuos nepridėta cukraus

09.4675

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Jogurtas, nearomatizuotas

Netaikomas

770

70

09.4660

0406

Sūriai ir varškė

Netaikomas (2)

7 000

300


(1)  Neatsižvelgiant į kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisykles turi būti laikoma, kad produktų aprašymo formuluotė yra tik nurodomojo pobūdžio, o šiame priede pateiktų preferencinių susitarimų taikymas nustatomas pagal KN kodus. Kai yra nurodyti KN kodai, preferencinių susitarimų taikymas nustatomas remiantis kartu KN kodu ir atitinkamu aprašymu.

(2)  Ši nuolaida taikytina tik produktams, už kurios nemokamos jokios eksporto subsidijos.“


II PRIEDAS

„VIIa PRIEDAS

1.   Tarifų kvota pagal asosiacijos susitarimo su Čile I priedą

 

Metiniai kiekiai (tonomis)

(pagrindas = kalendoriniai metai)

 

Kvotos Nr.

KN kodas

Aprašymas (1)

Taikytinas muito tarifas (% nuo MFN muito)

nuo 2003 2 1

iki 2003 12 31

2004 m.

Metinis padidėjimas nuo 2005 m.

09.1924

0406

Sūriai ir varškė

Atleidimas

1 375

1 500

75


2.   Tarifų kvota pagal reglamento (EB) Nr. 747/2001 VII priedą dėl tam tikrų izraelio kilmės žemės ūkio produktų

 

Metiniai kiekiai (tonomis)

(pagrindas = kalendoriniai metai)

Kvotos Nr.

KN kodas

Aprašymas (1)

Taikytinas muito tarifas

2004 m.

2005 m.

2006 m.

nuo ir po 2007 m.

09.1302

0404 10

Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos

Atleidimas

824

848

872

896


(1)  Neatsižvelgiant į Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisykles turi būti laikoma, kad produktų aprašymo formuluotė yra tik nurodomojo pobūdžio, o šiame priede pateiktų preferencinių susitarimų taikymas nustatomas pagal KN kodus. Kai yra nurodyti KN kodai, preferencinių susitarimų taikymas nustatomas remiantis kartu KN kodu ir atitinkamu aprašymu.“


2.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1037/2005

2005 m. liepos 1 d.

nustatantis neatidėliotinas priemones ančiuvių ištekliams saugoti ir atnaujinti ICES VIII pazonėje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Nauja Tarptautinės jūrų tyrimo tarybos (ICES) mokslinė informacija rodo, kad reikia imtis neatidėliotinų priemonių ančiuvių ištekliams saugoti ir atnaujinti ICES VIII pazonėje. Dėl to būtina tuoj pat uždrausti jų žvejybą trims mėnesiams.

(2)

Šiuo draudimo laikotarpiu pasikonsultavusi su Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetu Komisija nuspręs, ar draudimas turėtų būti persvarstytas.

(3)

Dėl to Komisija savo iniciatyva turėtų imtis neatidėliotinų priemonių ančiuvių ištekliams apsaugoti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Ančiuvių žvejyba ICES VIII pazonėje uždraudžiama. Įsigaliojus šiam reglamentui, ICES VIII pazonėje sugautus ančiuvius draudžiama laikyti laive, perkrauti iš vieno laivo į kitą arba iškrauti.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas tris mėnesius.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 1 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.


2.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1038/2005

2005 m. liepos 1 d.

sustabdantis sviesto supirkimą kai kuriose valstybėse narėse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2771/1999, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto ir grietinėlės rinkoje (2), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 2 straipsnyje numatyta, jog pastebėjusi, kad valstybėje narėje dvi savaites iš eilės rinkos kaina sudaro mažiau kaip 92 % intervencinės kainos arba yra lygi intervencinei kainai ar sudaro daugiau kaip 92 % minėtos kainos, Komisija atitinkamai pradeda arba sustabdo supirkimą toje valstybėje narėje.

(2)

Paskutinis valstybių narių, kuriose intervencija yra sustabdyta, sąrašas buvo paskelbtas Komisijos reglamente (EB) Nr. 947/2005 (3). Šį sąrašą reikėtų patikslinti atsižvelgiant į naujas rinkos kainas, apie kurias pranešė Švedija pagal Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 8 straipsnio nuostatas. Dėl aiškumo reikėtų tą sąrašą pakeisti ir Reglamentą (EB) Nr. 947/2005 panaikinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 1 dalyje numatytas sviesto supirkimas sustabdomas Belgijoje, Danijoje, Kipre, Vengrijoje, Maltoje, Graikijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Austrijoje, Slovėnijoje, Suomijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 947/2005 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. liepos 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 333, 1999 12 24, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).

(3)  OL L 160, 2005 6 23, p. 12.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

2.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/26


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. birželio 24 d.

dėl Regionų komiteto nario skyrimo

(2005/478/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 263 straipsnį,

atsižvelgdama į Didžiosios Britanijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2002 m. sausio 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2002/60/EB (1) dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2002 m. sausio 26 d. iki 2006 m. sausio 25 d.

(2)

dėl Derek BODEN atsistatydinimo Regionų komiteto nario vieta tapo laisva,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2006 m. sausio 25 d. Regionų komiteto nariu skiriamas:

 

Dave QUAYLE

Member of the North West Regional Assembly

Trafford Metropolitan Borough Council

vietoje Derek BODEN.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. birželio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. LUX


(1)  OL L 24, 2002 1 26, p. 38.


2.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/27


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. birželio 24 d.

dėl Regionų komiteto pakaitinio nario skyrimo

(2005/479/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 263 straipsnį,

atsižvelgdama į Didžiosios Britanijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2002 m. sausio 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2002/60/EB (1) dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2002 m. sausio 26 d. iki 2006 m. sausio 25 d.

(2)

Mirus Ruth BAGNALL Regionų komiteto pakaitinio nario vieta tapo laisva,

NUSPRENDĖ

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2006 m. sausio 25 d. Regionų komiteto pakaitiniu nariu skiriama Sharon TAYLOR, Member of the East of England Regional Assembly (Stevenage Borough Council), vietoje Ruth BAGNALL.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. birželio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. LUX


(1)  OL L 24, 2002 1 26, p. 38.


Komisija

2.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/28


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. balandžio 30 d.

dėl bylų COMP/D2/32448 ir 32450 dėl Compagnie Maritime Belge SA (Teisingumo Teismo 2000 m. kovo 16 d. sprendimo tęsinys)

(pranešta dokumentu Nr. C(2004) 1779)

(autentiškas tik tekstas olandų kalba)

(2005/480/EB)

I.   ĮŽANGA

(1)

2004 m. balandžio 30 d. Komisija priėmė sprendimą, susijusį su bylos nagrinėjimu pagal EB steigimo sutarties 82 straipsnį, ir paskyrė 3 400 000 eurų baudą Antverpeno laivybos bendrovei „Compagnie Maritime Belge, SA“ (toliau – CMB). Pagal 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Steigimo sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo, 30 straipsnio nuostatas (1), Komisija skelbia šalies pavadinimą ir pagrindinį sprendimo turinį, atsižvelgdama į teisėtus įmonių interesus ir gindama jų verslo interesus. Nekonfidenciali viso sprendimo teksto dalis bylos autentiškomis kalbomis ir Komisijos darbo kalbomis skelbiama Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje adresu http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

II.   PROCEDŪRA

(2)

Šiuo sprendimu tęsiama vadinamoji Cewal byla, kurioje Komisija jūrų lainerių asociacijai, vadinamai „Jungtinės Vidurio Vakarų Afrikos linijos“ (Associated Central West Africa Lines (toliau – Cewal), skyrė baudas už EB steigimo sutarties 86 straipsnio (dabar 82 straipsnis; ir toliau bus taip vadinamas) pažeidimą.

(3)

Komisijos sprendime 93/82/EEB (2) (toliau – pirminis sprendimas) Komisija, inter alia, nustatė, kad „Cewal“ ir kitos dvi jūrų lainerių asociacijos – „Cowac“ bei „Ukwal“ ir šiose asociacijose dalyvavusios įmonės pažeidė EB steigimo sutarties 85 straipsnio 1 dalį (dabar 81 straipsnio 1 dalis; ir toliau bus taip vadinama). Be to, trimis skirtingomis piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi formomis „Cewal“ narės taip pat pažeidė EB steigimo sutarties 82 straipsnį. Buvo pareikalauta, kad įmonės nutrauktų pažeidimus.

(4)

Pirminiu sprendimu Komisija baudas už EB steigimo sutarties 82 straipsnio pažeidimą paskyrė keturioms įmonėms „Cewal“ narėms. 9,6 milijono ekiu bauda buvo skirta CMB.

(5)

Visos keturios bendrovės ir CMB pavaldžioji įmonė CMBT Pirmosios instancijos teismui (PIT) padavė prašymus pripažinti pirminį sprendimą negaliojančiu. Savo 1996 m. spalio 8 d. sprendimu (3) (toliau – PIT sprendimas) PIT atmetė prašymus. Vis dėlto jis sumažino baudas. CMB bauda buvo sumažinta iki 8 640 000 ekiu.

(6)

CMB, CMBT ir antroji bendrovė, kuriai buvo skirta bauda, Dafra-Lines A/S, padavė prašymą dėl PIT nutarimo. Savo 2000 m. kovo 16 d. sprendime (4) (toliau – ETT sprendimas) Europos Teisingumo Teismas atmetė visus prašymo dėl pirminio sprendimo esmės motyvus;

tačiau pripažino negaliojančiais pirminio sprendimo straipsnius, skiriančius baudas, ir

atmetė likusią prašymo dalį.

(7)

Baudos buvo panaikintos todėl, kad Komisija nesugebėjo savo prieštaravimo pareiškime aiškiai išdėstyti:

kad ji išnagrinėjo baudas, skiriamas kiekvienai atskirai „Cewal“ narei, ir

kad baudų sumos turėtų būti nustatytos įvertinus kiekvienos bendrovės dalyvavimą atliekant veiksmus, kuriais tariamai padaryti pažeidimai.

(8)

2003 m. balandžio 16 d. Komisija nusiuntė CMB naują prieštaravimų pareiškimą, kuriuo pranešė, kad ketina priimti naują sprendimą, kuriuo bus paskirtos baudos už pirminiame sprendime nustatytus pažeidimus. Prieštaravimų pareiškime Komisija CMB aiškiai pranešė, kad ji ketina skirti baudas atskirai ir kad baudos bus nustatytos įvertinus kiekvienos bendrovės dalyvavimą atliekant veiksmus, kuriais padaryti pažeidimai.

III.   SPRENDIMAS

(9)

Šis sprendimas grindžiamas esminėmis pirminio sprendimo išvadomis. Jame tiesiai pareiškiama, kad juo nei keičiami, nei papildomi pirminiame sprendime pateikti faktai ar nustatyti pažeidimai. Atsižvelgiant į tai, sprendime tik apibendrinami pirminio sprendimo elementai, sudarantys jame nustatytų pažeidimų pagrindimą, ir apibūdinama, kaip šiuos elementus įvertino PIT ir ETT.

(10)

Pirminiame Komisijos sprendime nustatyta, kad „Cewal“ nariai drauge užėmė dominuojančią padėtį laivybos maršrutuose tarp Zairo uostų ir šiaurinių Europos uostų. Jie piktnaudžiavo šia dominuojančia padėtimi, siekdami pašalinti kitų dviejų laivybos bendrovių konkurenciją:

reikalaudami laikytis išimtinės sutarties tarp „Cewal“ ir Zairo iš dalies valstybinės agentūros („Ogefrem“),

sistemingai naudodami „kovinius laivus“, ir

versdami sudaryti 100 % lojalumo sutartis ir rengdami „juoduosius sąrašus“, pagal kuriuos taikė sankcijas kitų bendrovių laivus naudojantiems klientams.

(11)

Teisinis vertinimas atspindi, kad Komisija pirminio sprendimo elementus, kvalifikuojančius pažeidimų buvimą, pobūdį ir laipsnį, laiko:

res judicata, arba

įsigaliojusius, nes laikas jiems apskųsti seniai praėjo.

(12)

Teisiškai vertinant su baudomis susijusius dalykus laikomasi pozicijos, kad CMB buvo sudaryta galimybė deramai imtis gynybos veiksmų jai skirtų baudų ir baudas pagrindžiančių elementų atžvilgiu.

(13)

Dėl senaties termino nustatyta, kad nei penkerių metų, nei dešimties metų senaties terminai, nustatyti Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2988/74 (5), nepraėjo, todėl Komisija turi kompetenciją skirti naujas baudas.

IV.   BAUDA

(14)

Komisijos nuomone, pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 44056/86 (6) 19 straipsnio 2 dalį CMB turi būti skirta bauda už EB steigimo sutarties 82 straipsnio pažeidimus, kurie nustatyti pirminiame sprendime.

(15)

Šis sprendimas grindžiamas argumentais dėl pirminiame sprendime nustatytų baudų skyrimo, dydžio ir paskirstymo bei šiuo klausimu PIT pateiktais argumentais.

(16)

Skiriant baudą taip pat remtasi 1998 metų gairėmis. Sprendžiant dėl pažeidimų sunkumo, buvo atsižvelgta į pažeidimų pobūdį, jų tikrąjį poveikį rinkai ir kitoms susijusioms geografinėms rinkoms.

(17)

Susijusi geografinė rinka – tai lainerių paslaugų tarp šiaurinių Europos uostų ir Zairo rinka.

(18)

EB steigimo sutarties 82 straipsnio pažeidimai, kuriuos padarė CMB ir kitos „Cewal“ narės, yra sunkūs, kadangi dėl jų „Cewal“ galėjo išlaikyti beveik visišką monopolį maršrutuose į Zairą ir iš jo. Be to, jie buvo taikomi siekiant išstumti iš rinkos vienintelį konkurentą.

(19)

Buvo atsižvelgta ir į tai, kad „Cewal“ tarybos pirmininkas ir sekretorius buvo CMB samdomi darbuotojai, o „Cewal“ biuras buvo CMB patalpose.

(20)

Savo sprendime PIT konstatavo, kad prevencijos tikslais Komisija turėjo teisę atsižvelgti į tai, kad CMB grupei priklausantys laivai pirminio sprendimo priėmimo metu vežė iš esmės visus asociacijos krovinius. Tačiau po šio sprendimo priėmimo ši aplinkybė nebetaikytina, todėl į ją nebuvo atsižvelgta apskaičiuojant šiuo sprendimu skiriamos baudos dydį.

(21)

Remdamasi šiais argumentais, Komisija už kiekvieną pažeidimą skyrė 1 milijono eurų bazinę baudą.

(22)

Šis bazinis dydis buvo padidintas atitinkamai 20 %, 15 % ir 20 % atsižvelgiant į pažeidimų trukmę.

(23)

Atsižvelgiant į laiko tarpą, praėjusį po to, kai tokie veiksmai buvo nutraukti, taip pat į laiką, praėjusį nuo ETT sprendimo priėmimo iki prieštaravimų pareiškimo pateikimo 2003 m. balandžio mėn., visos trys baudų sumos sumažintos po 50 000 eurų.

(24)

Taigi Komisija skiria 3,4 milijonų eurų baudą.


(1)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 411/2004 (OL L 68, 2004 3 6, p. 1).

(2)  OL L 34, 1993 2 10, p. 20.

(3)  Sujungtos bylos T-24/93, T-25/93, T-26/93 ir T-28/93, CMB, CMBT ir Dafra-Lines prieš Komisiją, (1996) EKR II-1201.

(4)  Sujungtos bylos C-395/96 P ir C-396/96 P, CMB, CMBT ir Dafra-Lines prieš Komisiją, (2000) EKR I-1365.

(5)  OL L 319, 1974 11 29, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1/2003.

(6)  OL L 378, 1986 12 31, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1/2003.