ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 164

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. birželio 24d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 953/2005, dėl Protokolo, nustatančio laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2007 m. birželio 30 d. žvejybos galimybes ir finansinę paramą, numatytą Europos ekonominės bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos susitarime dėl žvejybos netoli Dramblio Kaulo Kranto krantų, sudarymo

1

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 954/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

3

 

*

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 955/2005, dėl Egipto kilmės ryžių įvežimo į Bendriją kvotos atidarymo

5

 

*

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 956/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 411/88 dėl intervencinių supirkimo, saugojimo ir realizavimo priemonių finansinių sąnaudų apskaičiavimo metodikos ir taikytinos palūkanų normos

8

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 957/2005, iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 846/2005 nustatytas grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

11

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 958/2005, dėl sprendimo neskirti laimėtojo 30-ajame daliniame konkurse dėl baltojo cukraus, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1327/2004 numatytu nuolatiniu konkursu

13

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 959/2005, iš dalies keičiantis eksporto grąžinamąsias išmokas paukštienos sektoriui

14

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 960/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

16

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 961/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

20

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 962/2005, dėl eksporto licencijų išdavimo vyno sektoriui

23

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 963/2005, iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 803/2005 nustatytas grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus, eksportuojamus neperdirbtus

24

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 964/2005, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1210/2004 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2004–2005 prekybos metams

26

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 965/2005, iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

28

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 966/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

30

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 967/2005, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą Reglamente (EB) Nr. 868/2005 numatyto konkurso tvarka

32

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 968/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

33

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 969/2005, nustatantis maksimalią miežių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1757/2004 numatyto konkurso tvarka

35

 

 

2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 970/2005, nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 115/2005 numatyto konkurso tvarka

36

 

*

2005 m. birželio 23 d. Komisijos direktyva 2005/43/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 68/193/EEB dėl prekybos vynmedžių dauginamąja medžiaga priedus

37

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. balandžio 13 d. AKR–EB Ministrų Tarybos sprendimas Nr. 4/2005, dėl devintojo Europos plėtros fondo ilgalaikės plėtros paketo rezervo naudojimo

46

 

*

2005 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimas, dėl Italijos atstovo paskyrimo Regionų komiteto pakaitiniu nariu

48

 

*

2005 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimas, dėl Vokietijos atstovo paskyrimo Regionų komiteto pakaitiniu nariu

49

 

 

Komisija

 

*

2005 m. birželio 21 d. Komisijos sprendimas, įsteigti informacijos apie genetiškai modifikuotų, tradicinių ir ekologiškų kultūrų sambūvį derinimo ir keitimosi ta informacija tinklo grupę

50

 

*

2005 m. birželio 21 d. Komisijos sprendimas, dėl naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimų programų įgyvendinimo valstybėse narėse (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1827)  ( 1 )

52

 

*

2005 m. birželio 22 d. Komisijos sprendimas, dėl aliejinių rapsų produkto (Brassica napus L., GT73 rūšies linija), genetiškai modifikuoto taip, kad būtų atsparus herbicidui glifozatui, pateikimo į rinką pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1838)  ( 1 )

57

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 953/2005

2005 m. birželio 21 d.

dėl Protokolo, nustatančio laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2007 m. birželio 30 d. žvejybos galimybes ir finansinę paramą, numatytą Europos ekonominės bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos susitarime dėl žvejybos netoli Dramblio Kaulo Kranto krantų, sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį susijusį su 300 straipsnio 2 dalimi ir 3 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Pagal Europos ekonominės bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos susitarimą dėl žvejybos netoli Dramblio Kaulo Kranto krantų (2), prieš pasibaigiant prie Susitarimo pridėto protokolo galiojimo laikui, Susitariančios Šalys pradeda derybas siekdamos susitarti dėl protokolo turinio kitam laikotarpiui ir prireikus – dėl bet kokių priedo pakeitimų ar papildymų.

(2)

Abi Šalys susitikusios Abidjane 2003 m. nuo lapkričio 9 d. iki 13 d. susitarė dėl naujo protokolo, kuris nustato žvejybos galimybes ir finansinę paramą. Šis protokolas apimantis laikotarpį nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2007 m. birželio 30 d. buvo parafuotas 2004 m. kovo 3 d. Briuselyje.

(3)

Svarbu patvirtinti žvejybos galimybių paskirstymą tarp valstybių narių, taip pat įsipareigojimus dėl pranešimo apie sužvejojimus.

(4)

Bendrijai naudinga patvirtinti minėtą protokolą,

PRIĖMĖ ŠI REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europos bendrijos vardu yra patvirtinamas Protokolas, nustatantis laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2007 m. birželio 30 d. (3) žvejybos galimybes ir finansinę paramą, numatytą Europos ekonominės bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos susitarime dėl žvejybos netoli Dramblio Kaulo Kranto krantų.

2 straipsnis

1.   Protokole numatytos žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos taip:

a)

priedugnio žuvų žvejybai:

Ispanija: 1 300 BT (bendras tonažas) per mėnesį (metinis vidurkis)

b)

tunų žvejybai:

i)

tunus žvejojantiems seineriams:

Prancūzija: 17 laivų

Ispanija: 17 laivų

ii)

paviršinėmis ūdomis žvejojantiems laivams:

Ispanija: 6 laivai

Portugalija: 5 laivai

iii)

tunų žvejybos laivams, žvejojantiems kartinėmis ūdomis:

Prancūzija: 3 laivai.

2.   Jei šių valstybių narių paraiškose gauti licencijas nurodyti kiekiai neišnaudoja Protokole nustatytų žvejybos galimybių, Komisija gali svarstyti visų kitų valstybių narių paraiškas gauti licencijas.

3 straipsnis

Valstybės narės, kurių laivai žvejoja pagal šį Susitarimą, praneša Komisijai apie kiekvienos rūšies žuvų kiekius, sugautus Dramblio Kaulo Kranto žvejybos zonoje, pagal 2001 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 500/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 taikymo taisykles dėl Bendrijos žvejybos laivų sugavimų trečiųjų šalių vandenyse ir atviroje jūroje kontrolės nurodytas taisykles (4).

4 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenis, įgaliotus pasirašyti Bendriją įpareigojantį Protokolą.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. birželio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BODEN


(1)  2005 m. gegužės 26 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 379, 1990 12 31, p. 3. Susitarimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Protokolu, 2000 m. liepos 1 d. – 2003 m. birželio 30 d. laikotarpiui nustatančiu Europos ekonominės bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos susitarime dėl žvejybos Dramblio Kaulo Kranto pakrantėse numatytas žvejybos galimybes ir finansinę paramą (OL L 102, 2001 4 12, p. 3).

(3)  OL L 76, 2005 3 22, p. 1.

(4)  OL L 73, 2001 3 15, p. 8.


24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 954/2005

2005 m. birželio 23 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

52,6

204

35,2

999

43,9

0707 00 05

052

76,3

999

76,3

0709 90 70

052

85,6

999

85,6

0805 50 10

388

62,8

528

56,5

624

71,1

999

63,5

0808 10 80

388

93,3

400

117,0

404

90,8

508

86,3

512

67,4

524

46,4

528

50,9

720

104,9

804

91,3

999

83,1

0809 10 00

052

197,3

624

188,8

999

193,1

0809 20 95

052

272,6

068

148,4

400

358,1

999

259,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,0

999

157,0

0809 40 05

052

130,1

624

166,1

999

148,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 955/2005

2005 m. birželio 23 d.

dėl Egipto kilmės ryžių įvežimo į Bendriją kvotos atidarymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo protokolu Nr. 1, iš dalies pakeistu Europos–Viduržemio jūros šalių susitarimo, kuriuo įkuriama Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos Asociacija, kad būtų atsižvelgta į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą protokolu (2), pridėtu prie Tarybos sprendimo Nr. 2005/89/EB (3), numatoma nauja 5 605 tonų tarifinė kvota Egipto kilmės ryžių įvežimui į Bendriją, taikant 100 % muito sumažinimą, apskaičiuotą remiantis Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 11 straipsnio nuostatomis. Todėl reikėtų atidaryti šią kvotą ir numatyti tam tikras išsamias taisykles šios kvotos administravimui.

(2)

Kvota yra kasmetinė, ji taikoma nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.; kvota pradedama taikyti 2004 m. gegužės 1 d. Todėl 2005 m. reikėtų proporcingai padidinti kiekį, kad būtų atsižvelgta į neatidarytą kvotą laikotarpiui nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d.

(3)

Turi būti taikomos bendrosios išsamios taisyklės dėl importo licencijų, nustatytos 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1291/2000, nustatančiu bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (4) bei 2003 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1342/2003, nustatančiu specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles (5). Tačiau norint užtikrinti tinkamą šios kvotos administravimą, reikėtų nustatyti išsamias specialiąsias, papildomas ar leidžiančias nukrypti nuo Reglamentų (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1342/2003 nuostatų taikymo taisykles dėl paraiškų pateikimo, licencijų išdavimo, įrodymų pristatymo ir licencijų panaudojimo.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Javų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis šio reglamento nuostatomis, paskelbiama metinė 5 605 tonų tarifinė kvota Egipto kilmės ryžių, kurių kodas NC 1006, įvežimui į Bendriją, taikant 100 % muito sumažinimą, apskaičiuotą remiantis Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 11 straipsnio nuostatomis.

2005 metams ši tarifinė kvota yra 9 342 tonos tonnes.

Kvotos eilės numeris yra 09.4097.

2 straipsnis

1.   Paraiška importo licencijai gauti teikiama ne mažesniam nei 100 tonų ir ne didesniam nei 1 000 tonų ryžių kiekiui.

2.   Kartu su paraiška importo licencijai gauti pateikiamas įrodymas, kad pareiškėjas yra fizinis ar juridinis asmuo ne mažiau nei 12 mėnesių užsiimantis komercine veikla ryžių sektoriuje, ir kad jis yra įregistruotas valstybėje narėje, kurioje paraiška pateikiama.

3.   Konkrečioje valstybėje narėje vieno 8 skaičių NC kodo produktui pareiškėjas gali pateikti per savaitę tik vieną paraišką licencijai gauti.

3 straipsnis

1.   Paraiškose importo licencijoms gauti ir importo licencijose turi būti nurodyta:

a)

8 laukelyje įrašoma „Egiptas“ ir pažymimas variantas „taip“;

b)

24 laukelyje – vienas iš įrašų, nurodytų priede.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio, importo licencijos suteikiamos teisės yra neperleidžiamos.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 12 straipsnio, su importo licencijomis susijusio užstato dydis lygus paraiškos pateikimo dieną taikomam muitui, apskaičiuotam remiantis Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 11 straipsnio nuostatomis.

4.   Pirmame straipsnyje numatytas muito sumažinimas taikomas su sąlyga, kad išleidžiant į apyvartą bus pateiktas konkrečiai siuntai Egipte išduotas vežimo dokumentas bei EUR.1 judėjimo sertifikatas, kaip tai numatyta Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo protokole Nr. 4.

4 straipsnis

1.   Paraiškos importo licencijai gauti pateikiamos valstybių narių kompetentingoms tarnyboms kiekvieną pirmadienį ne vėliau kaip iki 13 val. (Briuselio laiku).

Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po paskutinės paraiškų pateikimo dienos valstybės narės elektroniniu būdu Komisijai praneša importo licencijų paraiškose prašomus kiekius, suskirstytus pagal 8 skaitmenų NC kodą.

2.   Jei nėra viršytas 1 straipsnyje nurodytas kiekis, importo licencija išduodama aštuntą darbo dieną nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnio 1 dalies, importo licencijos galioja iki mėnesio, einančio po jų išdavimo mėnesio, pabaigos.

3.   Kai per savaitę paprašyti kiekiai viršija 1 straipsnyje numatytą turimą kvotos kiekį, ne vėliau kaip septintą darbo dieną nuo paskutinės tos savaitės paraiškų pateikimo dienos Komisija nustato tam tikrą per tą savaitę paprašytų kiekių sumažinimo procentą, atmeta vėlesnių savaičių metu pateiktas paraiškas ir nutraukia importo licencijų išdavimą iki einamųjų metų pabaigos.

4.   Kai importo licencija išduodama mažesniam kiekiui už paprašytąjį, 3 straipsnio 3 dalyje numatyto užstato dydis proporcingai sumažinamas.

5 straipsnis

Valstybės narės elektroniniu būdu Komisijai pateikia tokią informaciją:

a)

ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo licencijų išdavimo – kiekius, kuriems išduotos importo licencijos, licencijų išdavimo datą ir asmens, kuriems jos išduotos, pavardes bei adresus;

b)

paskutinę kiekvieno mėnesio, einančio po išleidimo į apyvartą mėnesio, darbo dieną – pagal NC kodą suskirstytus kiekius, kurie buvo išleisti į apyvartą.

Pirmoje pastraipoje numatyta informacija pateikiama atskirai nuo informacijos, susijusios su kitais prašymais išduoti importo licencijas ryžių sektoriuje.

6 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 35 straipsnio 6 dalis yra taikoma.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

(2)  OL L 31, 2005 2 4, p. 31.

(3)  OL L 31, 2005 2 4, p. 30.

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1741/2004 (OL L 311, 2004 10 8, p. 17).

(5)  OL L 189, 2003 7 29, p. 12. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1092/2004 (OL L 209, 2004 6 11, p. 9).


PRIEDAS

Į 3 straipsnio 1 dalies b punktą įtraukti įrašai

ispanų k.: Derecho cero [Reglamento (CE) no 955/2005]

čekų k.: nulové clo (nařízení (ES) č. 955/2005)

danų k.: Nultold (forordning (EF) nr. 955/2005)

vokiečių k.: Zollsatz Null (Verordnung (EG) Nr. 955/2005)

estų k.: Nullmääraga tollimaks (määrus (EÜ) nr 955/2005)

graikų k.: Μηδενικός δασμός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2005]

anglų k.: Zero duty (Regulation (EC) No 955/2005)

prancūzų kalba: Droit zéro [règlement (CE) no 955/2005]

italų k.: dazio zero [regolamento (CE) n. 955/2005]

latvių k.: Nodokļa nulles likme (Regula (EK) Nr. 955/2005)

lietuvių k.: nulinis muito tarifas (Reglamentas (EB) Nr. 955/2005)

vengrų k.: nulla vámtétel (955/2005/EK rendelet)

maltiečių k.: Bla dazju (Regolament (KE) Nru 955/2005)

olandų k.: Nulrecht (Verordening (EG) nr. 955/2005)

lenkų k.: stawka zerowa (rozporządzenie (WE) nr 955/2005)

portugalų k.: Direito nulo [Regulamento (CE) no 955/2005]

slovakų k.: Nulové clo (nariadenie (ES) č. 955/2005)

slovėnų k.: Dajatev nič (Uredba (ES) št. 955/2005)

suomių k.: Tullivapaa (asetus (EY) N:o 955/2005)

švedų k.: Nolltull (förordning (EG) nr 955/2005)


24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 956/2005

2005 m. birželio 23 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 411/88 dėl intervencinių supirkimo, saugojimo ir realizavimo priemonių finansinių sąnaudų apskaičiavimo metodikos ir taikytinos palūkanų normos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1978 m. rugpjūčio 2 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1883/78, išdėstantį bendrąsias taisykles dėl intervencijoms skirto Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansavimo (1), ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 1883/78 5 straipsnio trečioje pastraipoje numatyta, kad jeigu valstybės narės dėl intervencijos priemonių patirtų palūkanų išlaidų vidutinė norma yra daugiau nei du kartus didesnė už Bendrijai nustatytą vienodą palūkanų normą, Komisija gali padengti šias palūkanų išlaidas 2005 ir 2006 finansiniais metais, taikydama vienodą palūkanų normą, prie kurios pridedamas skirtumas tarp dvigubos tos palūkanų normos ir faktinės valstybės narės mokamos palūkanų normos.

(2)

Kad būtų nustatyta palūkanų norma, į kurią reikia atsižvelgti atitinkamoms valstybėms narėms, reikia patikslinti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 411/88 (2), koks metodas turėtų būti taikomas 2005 ir 2006 finansiniais metais.

(3)

Jei valstybė narė nepranešė Komisijai, kokias vidutiniškas palūkanų išlaidas mokėjo, Komisija naudoja specifinę orientacinę normą, nustatytą remiantis tipiškomis orientacinėmis palūkanų normomis valstybėse narėse.

(4)

2004 m. gegužės 1 d. įstojus Čekijos Respublikai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai, šia orientacine norma būtina atsižvelgti į kiekvienai jų tipiškas orientacines normas. Taigi tas normas reikėtų nustatyti tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kitoms valstybėms narėms.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EEB) Nr. 411/88.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Fondo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 411/88 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnis pakeičiamas šiuo tekstu:

„4 straipsnis

1.   Jeigu valstybės narės patirtos palūkanų išlaidos mažiausiai šešis mėnesius yra mažesnės už Bendrijai nustatytą vienodą palūkanų normą, šiai valstybei narei nustatoma specifinė palūkanų norma.

2.   Apie vidutiniškas valstybės narės patirtas palūkanų išlaidas pranešama Komisijai ne vėliau kaip likus dvidešimčiai dienų iki finansinių metų pabaigos. Tokiame pranešime turi atsispindėti informacija apie šešis ankstesnius mėnesius. Bet Čekijos Respublikai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai 2005 finansiniams metams jame apimamas laikotarpis nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Komisijos neinformavus, taikytinos palūkanų išlaidos nustatomos remiantis priede pateikiamomis orientacinėmis palūkanų normomis. Jeigu ne visomis tomis orientacinėmis palūkanų normomis galima naudotis visu pirmoje pastraipoje minimu orientaciniu periodu, naudojamos tuo orientaciniu periodu turimos normos.

3.   2005 ir 2006 finansiniams metams, kai vidutiniškos valstybės narės patirtos palūkanų išlaidos yra daugiau nei du kartus didesnės už Bendrijai nustatytą vienodą palūkanų normą, iš Bendrijos biudžeto kompensuojama palūkanų norma skaičiuojama pagal tokią formulę:

TR = TIU + [TIC – (2 × TIU)]

kur:

TR= valstybėms narėms kompensuojama palūkanų norma,

TIU= vienoda palūkanų norma,

TIC= pagal 2 straipsnio pirmą pastraipą valstybės narės Komisijai pateikta palūkanų norma arba palūkanų norma, taikytina Komisijos neinformavus pagal 2 straipsnio antrą pastraipą.“.

2)

Priedas pakeičiamas šio Reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas išlaidoms, patirtoms nuo 2004 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 216, 1978 8 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 695/2005 (OL L 114, 2005 5 4, p. 1).

(2)  OL L 40, 1988 2 13, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2623/99 (OL L 318, 1999 12 11, p. 14).


PRIEDAS

„PRIEDAS

Orientacinės palūkanų normos, numatytos 4 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje

 1)

Čekijos Rspublika

Trijų mėnesių Prahos tarpbankinės skolinimosi palūkanų normos (PRIBOR)

 2)

Danija

Trijų mėnesių Kopenhagos tarpbankinės skolinimosi palūkanų normos (CIBOR)

 3)

Estija

Trijų mėnesių Talino tarpbankinės skolinimosi palūkanų normos (TALIBOR)

 4)

Kipras

Trijų mėnesių Nikosijos tarpbankinės skolinimosi palūkanų normos (NIBOR)

 5)

Latvija

Trijų mėnesių Rygos tarpbankinės skolinimosi palūkanų normos (RIGIBOR)

 6)

Lietuva

Trijų mėnesių Vilniaus tarpbankinės skolinimosi palūkanų normos (VILIBOR)

 7)

Vengrija

Trijų mėnesių Budapešto tarpbankinės skolinimosi palūkanų normos (BUBOR)

 8)

Malta

Trijų mėnesių Maltos tarpbankinės skolinimosi palūkanų normos (MIBOR)

 9)

Lenkija

Trijų mėnesių Varšuvos tarpbankinės skolinimosi palūkanų normos (WIBOR)

10)

Slovėnija

Trijų mėnesių tarpbankinės skolinimosi palūkanų normos (SITIBOR)

11)

Slovakija

Trijų mėnesių Bratislavos tarpbankinės skolinimosi palūkanų normos (BRIBOR)

12)

Švedija

Trijų mėnesių Stokholmo tarpbankinės skolinimosi palūkanų normos (STIBOR)

13)

Jungtinė Karalystė

Trijų mėnesių Londono tarpbankinės skolinimosi palūkanų normos (LIBOR)

14)

Kitoms valstybėms narėms

Trijų mėnesių eurų tarpbankinės skolinimosi palūkanų normos (EURIBOR)

NB: Šios normos didinamos 1 procentiniu punktu, atitinkančiu banko maržą.“


24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 957/2005

2005 m. birželio 23 d.

iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 846/2005 nustatytas grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 846/2005 (2) yra nustatytos grąžinamosios išmokos, taikytinos už baltojo cukraus ir žaliavinio cukraus eksportą.

(2)

Reikėtų iš dalies pakeisti šias grąžinamąsias išmokas, nes Komisijos šiuo metu turimi duomenys skiriasi nuo Reglamento (EB) Nr. 846/2005 priėmimo metu turėtų duomenų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (EB) Nr. 1260/2001 nustatytos grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 846/2005 1 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytų neperdirbtų ir nedenatūruotų produktų eksportą iš dalies pakeičiamos ir nurodomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 140, 2005 6 3, p. 6.


PRIEDAS

GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS UŽ NEPERDIRBTO BALTOJO CUKRAUS IR NEPERDIRBTO ŽALIAVINIO CUKRAUS EKSPORTĄ, TAIKOMOS NUO 2005 M. BIRŽELIO 24 D. (1)

Produktų kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,21 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,21 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,21 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,21 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3610

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,10

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,10

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,10

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3610

N. B.: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirčių skaitiniai kodai yra apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

S00

:

visos paskirtys (trečiosios šalys, kitos teritorijos, maisto tiekimas ir paskirtys, prilygintos eksportui už Bendrijos ribų), išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (įskaitant Kosovą, kaip jis yra apibrėžtas 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, tačiau netaikoma cukrui, pridėtam į produktus, išvardytus Tarybos reglamento Nr. 2201/96 (OL L 297, 1996 11 21, p. 29) 1 straipsnio 2 dalies b punkte.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui nuo 2005 m. vasario 1 d., pagal 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Šis dydis taikomas žaliaviniam cukrui, kurio išeiga yra 92 %. Jei eksportuojamo žaliavinio cukraus išeiga nėra lygi 92 %, taikytinas grąžinamosios išmokos dydis nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 28 straipsnio 4 dalies nuostatas.


24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 958/2005

2005 m. birželio 23 d.

dėl sprendimo neskirti laimėtojo 30-ajame daliniame konkurse dėl baltojo cukraus, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1327/2004 numatytu nuolatiniu konkursu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis 2004 m. liepos 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1327/2004 dėl 2004–2005 prekybos metais vykdomo nuolatinio konkurso, siekiant nustatyti eksporto muito mokesčius ir (arba) grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus eksportą (2), vykdomi daliniai konkursai dėl cukraus eksporto. Pagal šio reglamento 8 straipsnio 2 dalies nuostatas gali būti nuspręsta konkrečiame daliniame konkurse neskirti laimėtojo.

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nusprendžiama neskirti laimėtojo 30-ajame daliniame konkurse dėl baltojo cukraus, kuris vykdomas remiantis Reglamente (EB) Nr. 1327/2004 numatytu nuolatiniu konkursu, ir kurio galutinis pasiūlymų pateikimo terminas baigėsi 2005 m. birželio 23 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 246, 2004 7 20, p. 23. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1685/2004 (OL L 303, 2004 9 30, p. 21).


24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 959/2005

2005 m. birželio 23 d.

iš dalies keičiantis eksporto grąžinamąsias išmokas paukštienos sektoriui

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Eksporto grąžinamosios išmokos, taikytinos paukštienos sektoriui, buvo nustatytos Komisijos reglamentu (EB) Nr. 755/2005 (2).

(2)

Pritaikius Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 8 straipsnyje išdėstytus kriterijus duomenims, kuriais Komisija šiuo metu disponuoja, reikėtų iš dalies keisti šiuo metu galiojančias eksporto grąžinamąsias išmokas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 1 straipsnio 1 dalyje išvardytų produktų eksporto grąžinamosios išmokos, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 755/2005 priede, yra iš dalies keičiamos taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 27 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 126, 2005 5 19, p. 34. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 939/2005 (OL L 158, 2005 6 21, p. 14).


PRIEDAS

Nuo 2005 m. birželio 27 d. paukštienos sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 vnt.

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 vnt.

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 vnt.

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 vnt.

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 vnt.

1,70

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 vnt.

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

31,50

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

31,50

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

31,50

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

V01

Angola, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Omanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jordanija, Jemenas, Libanas, Irakas, Iranas.


24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 960/2005

2005 m. birželio 23 d.

nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skirtumas tarp pasaulinės rinkos kainų arba biržos kainų ir Bendrijos kainų šių reglamentų 1 straipsnyje išvardytiems produktams gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

2000 m. liepos 13 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1520/2000, nustatančiame bendras išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, skyrimo sistemos taikymo taisykles ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijus (3), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede arba atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 IV priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 4 straipsnio 1 dalies pirmąją pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Įsipareigojimai, prisiimti dėl grąžinamųjų išmokų, kurios gali būti suteiktos eksportuojamiems žemės ūkio produktams, kurie įeina į prekių, neįtrauktų į Sutarties I priedą, sudėtį, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl, susidarius tokiai padėčiai, būtina imtis atsargos priemonių, neužkertant kelio ilgalaikėms sutartims. Konkretaus grąžinamosios išmokos dydžio nustatymas tuo atveju, kai minimos išmokos nustatomos iš anksto, yra priemonė, leidžianti įgyvendinti šiuos įvairius tikslus.

(5)

Atsižvelgiant į Europos Bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl tešlos gaminių eksporto iš Bendrijos į Jungtines Amerikos Valstijas, patvirtintą Tarybos sprendimu 87/482/EEB (4), KN kodais 1902 11 00 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes reikėtų diferencijuoti pagal jų paskirties vietą.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 4 straipsnio 3 dalį ir 5 straipsnį konkrečiam pagrindiniam produktui, naudojamam per tariamą prekių gamybos laikotarpį, turi būti nustatytos sumažintos eksporto grąžinamosios išmokos, atsižvelgiant į taikomų gamybos grąžinamųjų išmokų dydį pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1722/93 (5).

(7)

Manoma, kad spiritiniai gėrimai yra mažiau jautrūs jų gamybai naudojamų grūdų kainai. Tačiau Jungtinės Karalystės, Airijos ir Danijos stojimo akto 19 protokole yra numatyta, kad turi būti nustatytos būtinos priemonės, palengvinančios Bendrijos grūdų naudojimą spiritinių gėrimų gamyboje. Todėl būtina pritaikyti grąžinamosios išmokos dydį, taikomą grūdams, eksportuojamiems spiritinių gėrimų pavidalu.

(8)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi pagrindiniams produktams, išvardytiems Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 A priede ir Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnyje arba Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 1 straipsnio 1 dalyje ir eksportuojamiems kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede arba atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 IV priede, yra nustatomi pagal šio reglamento priedo nuostatas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

(3)  OL L 177, 2000 7 15, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 886/2004 (OL L 168, 2004 5 1, p. 14).

(4)  OL L 275, 1987 9 29, p. 36.

(5)  OL L 159, 1993 7 1, p. 112. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1548/2004 (OL L 280, 2004 8 31, p. 11).


PRIEDAS

2005 m. birželio 24 d. grąžinamųjų išmokų dydžiai kai kuriems grūdų ir ryžių produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą (1)

(EUR/100 kg)

KN kodas

Produktų aprašymas (2)

Grąžinamosios išmokos dydis už 100 kg pagrindinio produkto

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

1001 10 00

Kietieji kviečiai:

 

 

– KN kodais 1902 11 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes eksportuojant į Jungtines Amerikos Valstijas

– kitais atvejais

1001 90 99

Paprastieji kviečiai ir meslinas:

 

 

– KN kodais 1902 11 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes eksportuojant į Jungtines Amerikos Valstijas

– kitais atvejais:

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 4 straipsnio 5 dalį (3)

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– – kitais atvejais

1002 00 00

Rugiai

1003 00 90

Miežiai

 

 

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– kitais atvejais

1004 00 00

Avižos

1005 90 00

Kukurūzai (grūdai), naudojami šiuo pavidalu:

 

 

– krakmolas:

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 4 straipsnio 5 dalį (3)

3,266

3,266

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

1,783

1,783

– – kitais atvejais

4,093

4,093

– gliukozė, gliukozės sirupas, maltodekstrinas ir maltodekstrino sirupas, klasifikuojami KN kodais 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 4 straipsnio 5 dalį (3)

2,243

2,243

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

1,337

1,337

– – kitais atvejais

3,070

3,070

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

1,783

1,783

– kita (įskaitant neperdirbtus produktus)

4,093

4,093

Bulvių krakmolas, klasifikuojamas KN kodu 1108 13 00 atitinkantis produktą, gautą perdirbus kukurūzus.

 

 

– taikant Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 4 straipsnio 5 dalį (3)

3,017

3,017

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

1,783

1,783

– kitais atvejais

4,093

4,093

ex 1006 30

visiškai nulukštenti ryžiai:

 

 

– trumpagrūdžiai ryžiai

– vidutinių grūdų ryžiai

– ilgagrūdžiai ryžiai

1006 40 00

Skaldyti ryžiai

1007 00 90

Grūdiniai sorgai, išskyrus hibridinius, skirti sėti


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui į Bulgariją nuo 2004 m. spalio 1 d. ir 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją arba į Lichtenšteino Kunigaikštystę nuo 2005 m. vasario 1 d.

(2)  Žemės ūkio produktams, pagamintiems perdirbant pagrindinius produktus ir (arba) prilygstantiems produktams, turi būti taikomi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1520/2000 E priede nustatyti koeficientai (OL L 177, 2000 7 15, p. 1).

(3)  Atitinkamos prekės klasifikuojamos KN kodu 3505 10 50.

(4)  Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede išvardytos prekės arba prekės, į kurias pateikta nuoroda Reglamento (EEB) Nr. 2825/93 2 straipsnyje (OL L 258, 1993 10 16, p. 6).

(5)  KN kodais NC 1702 30 99, 1702 40 90 ir 1702 60 90 klasifikuojamam sirupui, pagamintam maišant gliukozės ir fruktozės sirupą, eksporto grąžinamosios išmokos gali būti skirtos tik už gliukozės sirupą.


24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 961/2005

2005 m. birželio 23 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3072/95 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 3072/95 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp tų reglamentų 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 3072/95 13 straipsnio nuostatomis, grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į dabartinę padėtį ir grūdų, ryžių bei skaldytų ryžių kainų ir jų prieinamumo Bendrijos rinkoje bei grūdų, ryžių, skaldytų ryžių ir grūdų sektoriaus produktų kainų pasaulinėje rinkoje ateities tendencijas. Remiantis tų pačių straipsnių nuostatomis, taip pat reikia grūdų ir ryžių rinkose užtikrinti pusiausvyrą ir natūralią kainų raidą bei prekybą šioje rinkoje, be to, atsižvelgti į siūlomo eksporto ekonominį aspektą ir būtinybę išvengti Bendrijos rinkos trikdymų.

(3)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1518/95 (3), dėl perdirbtų grūdų ir ryžių produktų importo ir eksporto tvarkos 4 straipsnyje apibrėžti konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant grąžinamąją išmoką už šiuos produktus.

(4)

Reikėtų laipsniuoti grąžinamąją išmoką, skirtiną už kai kuriuos perdirbtus produktus, atsižvelgiant į produktą, jame esantį pelenų, žaliosios ląstelienos, lukštų, baltymų, riebalų arba krakmolo kiekį. Pastarosios medžiagos kiekis yra ypač svarbus pagrindinio produkto kiekio perdirbtame produkte rodiklis.

(5)

Kalbant apie manijoko šaknis ir kitų tropinių augalų šakniavaisius ir gumbavaisius bei jų miltus, jei būtų planuojamas šių produktų eksportas, dėl tokio eksporto ekonominio aspekto šiuo metu nėra būtina jiems nustatyti eksporto grąžinamosios išmokos. Kadangi Bendrijos dalis pasaulinėje prekyboje kai kuriais perdirbtais grūdų produktais nėra didelė, dabar nėra būtina nustatyti jų eksporto grąžinamąją išmoką.

(6)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus pagal jų paskirties šalis.

(7)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(8)

Kai kurie perdirbti kukurūzų produktai gali būti termiškai apdoroti, todėl produkto kokybė gali nebetenkinti grąžinamosios išmokos skyrimo reikalavimų. Todėl reikia patikslinti, kad šiems produktams eksporto grąžinamoji išmoka negali būti skiriama, jeigu juose yra gelifikuoto krakmolo.

(9)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede yra nustatytos eksporto grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio 1 dalies d punkte ir Reglamento (EB) Nr. 3072/95 1 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus produktus, kuriems taikomos Reglamento (EB) Nr. 1518/95 nuostatos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 329, 1995 12 30, p. 18. Reglementas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 411/2002 (OL L 62, 2002 3 5, p. 27).

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 55. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2993/95 (OL L 312, 1995 12 23, p. 25).


PRIEDAS

prie 2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

57,30

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

49,12

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

49,12

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

73,67

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

57,30

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

49,12

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

49,12

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

65,49

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

53,21

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

61,40

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

47,07

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

10,23

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

65,49

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

65,49

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

65,49

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

65,49

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

64,16

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

49,12

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

64,16

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

49,12

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

49,12

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

64,16

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

49,12

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

67,23

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

46,66

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

49,12

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

C10

:

visos paskirtys,

C11

:

visos paskirtys, išskyrus Bulgariją,

C12

:

visos paskirtys, išskyrus Rumuniją,

C13

:

visos paskirtys, išskyrus Bulgariją ir Rumuniją.


(1)  Už produktus, kuriuose dėl terminio apdorojimo atsirado gelifikuoto krakmolo, neskiriama jokia grąžinamoji išmoka.

(2)  Grąžinamosios išmokos suteikiamos laikantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2730/75 (OL L 281, 1975 11 1, p. 20) su pakeitimais.

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

C10

:

visos paskirtys,

C11

:

visos paskirtys, išskyrus Bulgariją,

C12

:

visos paskirtys, išskyrus Rumuniją,

C13

:

visos paskirtys, išskyrus Bulgariją ir Rumuniją.


24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 962/2005

2005 m. birželio 23 d.

dėl eksporto licencijų išdavimo vyno sektoriui

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 883/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis vyno sektoriaus produktais (1), ypač į jo 7 straipsnį ir 9 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendros vyno rinkos organizavimo 63 straipsnio 7 dalį (2), eksporto grąžinamųjų išmokų skyrimas vyno sektoriaus produktams apribojamas kiekiais ir išlaidomis, nustatytais žemės ūkio susitarimu, pasirašytu pagal daugiašales derybas dėl prekybos Urugvajaus raunde.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 883/2001 9 straipsniu buvo nustatytos sąlygos, kuriomis Komisija, siekdama išvengti pagal šį susitarimą numatyto kiekio ar turimo biudžeto viršijimo, gali imtis ypatingų priemonių.

(3)

Remiantis 2005 m. birželio 22 d. Komisijos turėta informacija apie eksporto licencijų paraiškas, kiekis, tebeturimas laikotarpiui iki 2005 m. birželio 30 d. Reglamento (EB) Nr. 883/2001 9 straipsnio 5 dalyje nurodytai paskirties zonai 3) Rytų Europa gali būti viršytas, jei nebus ribojamas eksporto licencijų su išankstiniu grąžinamosios išmokos nustatymu išdavimas. Todėl pranešamiems kiekiams būtina nustatyti vienodą priėmimo koeficientą paraiškoms, pateiktoms nuo 2005 m. birželio 15 d. iki 21 d., ir leidimų išdavimą pateiktoms paraiškoms šiai zonai reikia laikinai sustabdyti iki 2005 m. liepos 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Paskirties zonai 3) Rytų Europa išduodama iki 75,58 % prašomo kiekio vyno sektoriaus eksporto licencijų su išankstiniu grąžinamosios išmokos nustatymu, kurioms gauti pagal Reglamentą (EB) Nr. 883/2001 paraiškos buvo pateiktos nuo 2005 m. birželio 15 d. iki 21 d.

2.   1 dalyje minimiems vyno sektoriaus produktams, kuriems eksporto licencijų prašymai pateikti nuo 2005 m. birželio 22 d., eksporto licencijų išdavimas ir prašymų pateikimas nuo 2005 m. birželio 24 d. paskirties zonai 3) Rytų Europa yra laikinai sustabdomi iki 2005 m. liepos 1 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 128, 2001 5 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 908/2004 (OL L 163, 2004 4 30, p. 56).

(2)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1795/2003 (OL L 262, 2003 10 14, p. 13).


24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 963/2005

2005 m. birželio 23 d.

iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 803/2005 nustatytas grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus, eksportuojamus neperdirbtus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Grąžinamosios išmokos už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus, eksportuojamus neperdirbtus, buvo nustatytos Komisijos reglamente (EB) Nr. 803/2005 (2).

(2)

Reikėtų iš dalies pakeisti šias grąžinamąsias išmokas, kadangi Komisijos turimi duomenys skiriasi nuo duomenų, turimų Reglamento (EB) Nr. 803/2005 priėmimo metu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (EB) Nr. 803/2005 prekybos metams 2004/2005 nustatytos grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 1 straipsnio 1 dalies d, f ir g punktuose išvardytus produktus, eksportuojamus neperdirbtus, yra iš dalies pakeičiamos ir nurodomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Regalamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 134, 2005 5 27, p. 31.


PRIEDAS

IŠ DALIES PAKEISTI GRĄŽINAMŲJŲ IŠMOKŲ DYDŽIAI UŽ NEPERDIRBTŲ SIRUPŲ IR KAIP KURIŲ KITŲ CUKRAUS SEKTORIAUS NEPERDIRBTŲ PRODUKTŲ EKSPORTĄ (1)

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamosios išmokos dydis

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

36,10 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

36,10 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

68,59 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3610 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

36,10 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3610 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3610 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3610 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

36,10 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3610 (4)

N.B.: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais

Paskirčių skaitiniai kodai yra apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

S00

:

visos paskirtys (trečiosios šalys, kitos teritorijos, maisto tiekimas ir paskirtys, prilygintos eksportui už Bendrijos ribų), išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (įskaitant Kosovą, kaip jis yra apibrėžtas 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, tačiau netaikoma cukrui, pridėtam į produktus, išvardytus Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 (OL L 297, 1996 11 21, p. 29) 1 straipsnio 2 dalies b punkte.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui nuo 2005 m. vasario 1 d., pagal 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Taikoma tik Reglamento (EB) Nr. 2135/95 5 straipsnyje nurodytiems produktams.

(3)  Taikoma tik Reglamento (EB) Nr. 2135/95 6 straipsnyje nurodytiems produktams.

(4)  Bazinis dydis netaikomas sirupams, kurių grynumas mažesnis kaip 85 % (Reglamentas (EB) Nr. 2135/95). Sacharozės kiekis nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 2135/95 3 straipsnio nuostatas.

(5)  Dydis netaikomas Reglamento (EEB) Nr. 3513/92 (OL L 355, 1992 12 5, p. 12) priedo 2 dalyje apibrėžtam produktui.


24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 964/2005

2005 m. birželio 23 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1210/2004 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2004–2005 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1995 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1423/95, nustatantį išsamias cukraus sektoriaus produktų, išskyrus melasą, importo įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antrą sakinį ir jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2004–2005 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1210/2004 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai paskutini kastą buvo iš dalies pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 842/2005 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 1423/95 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1423/95 1 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1210/2004 2004–2005 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 141, 1995 6 24, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 624/98 (OL L 85, 1998 3 20, p. 5).

(3)  OL L 232, 2004 7 1, p. 11.

(4)  OL L 139, 2005 6 2, p. 14.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 99 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2005 m. birželio 24 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

21,33

5,64

1701 11 90 (1)

21,33

11,02

1701 12 10 (1)

21,33

5,45

1701 12 90 (1)

21,33

10,50

1701 91 00 (2)

24,06

13,56

1701 99 10 (2)

24,06

8,68

1701 99 90 (2)

24,06

8,68

1702 90 99 (3)

0,24

0,40


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo II dalyje (OL L 178, 2001 6 30, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo I dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 965/2005

2005 m. birželio 23 d.

iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies a punktą ir į 15 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 805/2005 (2) buvo nustatytas grąžinamųjų išmokų dydis, kuris nuo 2005 m. gegužės 27 d. taikomas priede išvardytiems produktams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą.

(2)

Šiuo metu Komisijoje turimai informacijai taikomos taisyklės ir kriterijai, kurie nurodomi Reglamente (EB) Nr. 805/2005. Tai reiškia, kad šiuo metu taikomos eksporto grąžinamosios išmokos turi būti keičiamos kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (EB) Nr. 805/2005 nustatyti grąžinamųjų išmokų dydžiai keičiami kaip nurodyta šiame priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 134, 2005 5 27, p. 35.


PRIEDAS

nuo 2005 m. birželio 24 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą (1)

KN kodas

Aprašymas

Grąžinamųjų išmokų dydis, išreikštas EUR/100 kg

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

1701 99 10

baltas cukrus

36,10

36,10


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui į Bulgariją nuo 2004 m. spalio 1 d. ir 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją arba į Lichtenšteino Kunigaikštystę nuo 2005 m. vasario 1 d.


24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 966/2005

2005 m. birželio 23 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis;

(2)

1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1517/95 dėl Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo kombinuotųjų pašarų importo ir eksporto sistemoms taisyklių, iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1162/95, nustatantį importo ir eksporto licencijų sistemos grūdams bei ryžiams taikymo išsamias specialiąsias taisykles (2), 2 straipsnyje yra išvardyti konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant grąžinamosios išmokos už šiuos produktus dydį;

(3)

Apskaičiuojant grąžinamosios išmokos dydį reikia atsižvelgti ir į grūdų produktų sudėtį. Paprastinimo sumetimais grąžinamoji išmoka turi būti mokama už dvi „grūdų produktų“ kategorijas, t. y., viena vertus, už kukurūzų grūdus, kurie daugiausiai naudojami gaminant eksportuojamus kombinuotuosius pašarus ir iš kukurūzų pagamintus produktus, ir, kita vertus, už „kitus grūdus“, kurie yra grūdų produktai, už kuriuos gali būti mokama grąžinamoji išmoka, išskyrus kukurūzus ir iš kukurūzų pagamintus produktus. Grąžinamoji išmoka turi būti skiriama už kombinuotuosiuose pašaruose esantį grūdų produktų kiekį;

(4)

Be to, apskaičiuojant grąžinamosios išmokos dydį, reikia atsižvelgti į šių produktų realizavimo galimybes ir pardavimo sąlygas pasaulinėje rinkoje, į būtinybę išvengti Bendrijos rinkos trikdymų ir ekonominį jų eksporto aspektą;

(5)

Dėl dabartinės grūdų rinkos padėties, ypač dėl aprūpinimo perspektyvų, šiuo metu reikia panaikinti eksporto grąžinamąsias išmokas;

(6)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos, skiriamos eksportuojant Reglamente (EB) Nr. 1784/2003 nurodytus iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus, kuriems taikomos Reglamento (EB) Nr. 1517/95 nuostatos, yra nustatomos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 51.


PRIEDAS

prie 2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamento, iš dalies keičiančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

Kodai produktų, kuriuos eksportuojant skiriama grąžinamoji išmoka:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Grūdų produktai

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

Kukurūzai ir iš kukurūzų pagaminti produktai:

KN kodai 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Grūdų produktai, išskyrus kukurūzus ir iš kukurūzų pagamintus produktus

C10

EUR/t

0,00

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

C10

:

Visos paskirtys.


24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/32


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 967/2005

2005 m. birželio 23 d.

nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą Reglamente (EB) Nr. 868/2005 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 868/2005 (2) yra atidarytas konkursas dėl maksimalios muito mokesčio lengvatos iš trečiųjų šalių į Ispaniją importuojamiems kukurūzams.

(2)

Laikydamasi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1839/95 (3) 7 straipsnio nuostatų Komisija gali Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 25 straipsnyje nustatyta tvarka nuspręsti nustatyti maksimalią importo muito mokesčio lengvatą. Nustatant maksimalią importo muito mokesčio lengvatą, reikia visų pirma atsižvelgti į Reglamento (EB) Nr. 1839/95 6 ir 7 straipsniuose išvardytus kriterijus. Konkursą laimi visi konkurso dalyviai, kurių siūloma maksimali importo muito mokesčio lengvata yra lygi arba mažesnė už maksimalų lengvatos dydį.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkos situacijai taikant anksčiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią importo muito mokesčio lengvatą. Lengvatos dydis nurodomas 1 straipsnyje.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo perduoti 2005 m. birželio 17 d. iki 23 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 868/2005 numatytu konkursu, nustatoma 24,96 EUR/t dydžio maksimali importo mokesčio lengvata maksimaliam bendram 148 300 t kiekiui.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 145, 2005 6 9, p. 18.

(3)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Regulamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/33


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 968/2005

2005 m. birželio 23 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į kriterijus, nurodytus 1995 d. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95, nustatančio kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), 1 straipsnyje.

(3)

Kalbant apie grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas, šiems produktams taikytina grąžinamoji išmoka turi būti apskaičiuota atsižvelgiant į atitinkamiems produktams pagaminti sunaudotą grūdų kiekį. Šie kiekiai buvo nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1501/95.

(4)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus, atsižvelgiant į jų paskirties šalis.

(5)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Taikant šias taisykles dabartinei grūdų sektoriaus rinkų situacijai, ir ypač šių produktų biržų kursui arba kainoms Bendrijoje, reikėtų nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas, kurių dydžiai nurodomi priede.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos eksportuojant esamos būklės produktus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio a, b ir c punktuose, išskyrus salyklą, yra nustatomos tokio dydžio, kaip nurodyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1431/2003 (OL L 203, 2003 8 12, p. 16).


PRIEDAS

prie 2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,48

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

5,12

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,72

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,36

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

4,08

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

C01

:

Visos trečiosios šalys, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Rumaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną ir Šveicariją.


24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/35


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 969/2005

2005 m. birželio 23 d.

nustatantis maksimalią miežių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1757/2004 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1757/2004, yra pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už miežių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis (2).

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija gali priimti sprendimą nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką, atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus. Tokiu atveju konkursą laimi tas arba tie konkurso dalyviai, kurių pasiūlymas yra lygus arba mažesnis už maksimalią grąžinamąją išmoką.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkų situacijai taikant pirmiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo pateikti nuo 2005 m. birželio 17 d. iki 23 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 1757/2004 numatytu konkursu, nustatyta 12,94 EUR/t dydžio maksimali miežių eksporto grąžinamoji išmoka.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 313, 2004 10 12, p. 10.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/36


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 970/2005

2005 m. birželio 23 d.

nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 115/2005 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 115/2005, yra pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už paprastųjų kvieěių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis (2).

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija gali priimti sprendimą nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką, atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus. Tokiu atveju konkursą laimi tas arba tie konkurso dalyviai, kurių pasiūlymas yra lygus arba mažesnis už maksimalią grąžinamąją išmoką.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkų situacijai taikant pirmiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo pateikti nuo 2005 m. birželio 17 d. iki birželio 23 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 115/2005 numatytu konkursu, nustatyta 4,00 EUR/t dydžio maksimali paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamoji išmoka.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 24, 2005 1 27, p. 3.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/37


KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/43/EB

2005 m. birželio 23 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 68/193/EEB dėl prekybos vynmedžių dauginamąja medžiaga priedus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1968 m. balandžio 9 d. Tarybos direktyvą 68/193/EEB dėl prekybos vynmedžių dauginimo medžiaga (1), ypač į jos 2 straipsnio 1 dalies, DA punkto, c papunktį, 8 straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 3 dalį ir 17a straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 68/193/EEB yra nustatytos Bendrijos nuostatos dėl prekybos vynmedžių dauginamąja medžiaga Bendrijoje. Šioje išvardyti pasėliams, dauginamajai medžiagai, pakuotei ir etiketei keliami reikalavimai.

(2)

Dėl patobulintos augalų dauginimo technologijos augalai, išauginti ją taikant, gali būti parduodami ne tik tradiciniais ryšuliais, bet ir vazonuose, dėžėse arba dėžutėse.

(3)

Jei valstybės narės reikalauja, kad prie kiekvienos jų teritorijoje pagamintos medžiagos partijos būtų pridėtas vienodas dokumentas, turėtų būti numatytos šiam lydraščiui keliamos sąlygos.

(4)

Tam tikri dauginamajai medžiagai ir pakuotės sudėčiai keliami reikalavimai neturėtų būti taikomi dauginamajai medžiagai, gautai taikant naujus gamybos metodus.

(5)

Pasėliams keliami reikalavimai yra pateikti Direktyvos 68/193/EEB I priede. Į tą priedą reikėtų įrašyti dauginamosios medžiagos kategoriją ir rūšį, įtraukti naują kenksmingų organizmų sąrašą ir pasėlių tikrinimo bei tyrimo metodiką.

(6)

Dauginamajai medžiagai keliami reikalavimai yra pateikti Direktyvos 68/193/EEB II priede. Į tą priedą reikėtų įrašyti veislę, o atitinkamais atvejais ir kiekvienos dauginamosios medžiagos kategorijos bei tipo kloną atsižvelgiant į jos tapatumą ir grynumą, dauginamosios medžiagos tikrinimo metodą ir skirtingų tipų dauginamosios medžiagos klasifikaciją.

(7)

Pakuotei keliami reikalavimai yra nurodyti Direktyvos 68/193/EEB III priede. Į tą priedą reikėtų įrašyti dauginamosios medžiagos tipą pagal vienetų skaičių vienoje pakuotėje.

(8)

Etiketei keliami reikalavimai yra pateikti Direktyvos 68/193/EEB IV priede. Į tą priedą reikėtų įrašyti informaciją apie dauginamąją medžiagą, kurios reikalaujama Direktyvos 68/193/EEB 10 straipsnyje.

(9)

Vynmedžių dauginamosios medžiagos augimo ciklas yra keleri metai, todėl ir tikrinimas bei tyrimai užima daug laiko. Skubiai įvedus naujas sąlygas, gali pritrūkti naujuosius reikalavimus atitinkančios dauginamosios medžiagos. Todėl reikia numatyti pereinamąjį laikotarpį prisitaikymui prie I, II ir IV prieduose nustatytų jau galiojančių naujų reikalavimų dauginamajai medžiagai.

(10)

Todėl Direktyva 68/193/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies keičiama.

(11)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 68/193/EEB I–V priedai atitinkamai keičiami šios direktyvos priedais.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2006 m. liepos 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei jų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Tuos teisės aktus jos taiko nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 93, 1968 4 17, p. 15. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 268, 2003 10 18, p. 1).


I PRIEDAS

REIKALAVIMAI, KELIAMI PASĖLIAMS

1.   Pasėliai turi atitikti veislės, o prireikus ir klono tapatumo bei grynumo požymius.

2.   Pasėlių auginimo sąlygos ir išsivystymo lygis turi būti tokie, kurie leistų pakankamai gerai atlikti augančių pasėlių veislės, o prireikus ir klono tapatumo bei grynumo, taip pat ir sveikatos būklės patikrinimus.

3.   Dirva arba atitinkamais atvejais substratas, kuriuose kultūra auga, turi suteikti pakankamas garantijas dėl kenksmingų organizmų arba jų nešiotojų, ypač virusines ligas platinančių nematodų, nebuvimo. Poskiepių daigynai ir auginių daigynai įveisiami tinkamomis sąlygomis taip, kad būtų išvengta užteršimo kenksmingais organizmais rizikos.

4.   Dauginamosios medžiagos vertingumą mažinančių kenksmingų organizmų yra kuo mažiau.

5.   5.1–5.5 punktuose nustatytos sąlygos, vadovaujantis 5.6 punkto nuostatomis, pirmiausia yra taikomos šiems a, b ir c papunkčiuose nurodytiems kenksmingiems organizmams:

a)

kompleksinė infekcinė degeneracija: vynmedžių lapų vėduokliškumo virusas (GFLV), vaistučio mozaikos virusas (ArMV);

b)

vynmedžių lapų susisukimo liga: vynmedžių lapų susisukimo virusas 1 (GLRaV-1) ir vynmedžių lapų susisukimo virusas 3 (GLRaV-3);

c)

vynmedžių dėmėtligės virusas (GFkV) (tik šakniastiebiams).

5.1.   Poskiepių daigynuose, kuriuose auginama pirminė dauginamoji medžiaga, oficialaus tikrinimo metu neturi būti rasta 5 punkto a, b ir c papunkčiuose išvardytų kenksmingų organizmų. Šis tikrinimas remiasi visiems augalams skirtų augalų sveikatos tyrimų, atliktų indeksuojant arba taikant tarptautiniu mastu patvirtintus lygiaverčius tyrimų metodus, rezultatais. Minėti tyrimai patvirtinami kas penkerius metus atliekamais visų augalų sveikumo tyrimų, susijusių su 5 punkto a ir b papunkčiuose išvardytais kenksmingais organizmais, rezultatais.

Užkrėsti augalai turi būti pašalinti. Nunykimo dėl pirmiau minėtų kenksmingų organizmų ar kitų veiksnių priežastys užregistruojamos dokumente, kuriame daromi įrašai apie daigynus.

5.2.   Poskiepių daigynuose, kuriuose auginama elitinė dauginamoji medžiaga, oficialaus tikrinimo metu neturi būti rasta 5 punkto a ir b papunkčiuose išvardytų kenksmingų organizmų. Šis tikrinimas remiasi visiems augalams skirtų augalų sveikatos tyrimų rezultatais. Minėti tyrimai turi būti atliekami mažiausiai kas šešerius metus nuo tada, kai poskiepių daigynas sulaukia trejų metų amžiaus.

Tuo atveju, kai kasmet oficialiai tikrinami visų augalų pasėliai, augalų sveikatos tyrimai turi būti atliekami mažiausiai kas šešerius metus nuo tada, kai poskiepių daigynas sulaukia šešerių metų amžiaus.

Užkrėsti augalai turi būti pašalinti. Nunykimo dėl pirmiau minėtų kenksmingų organizmų ar kitų veiksnių priežastys užregistruojamos dokumente, kuriame daromi įrašai apie poskiepių daigynus.

5.3.   Poskiepių daigynuose, kuriuose auginama sertifikuota medžiaga, oficialaus tikrinimo metu neturi būti rasta 5 punkto a ir b papunkčiuose išvardytų kenksmingų organizmų. Šis tikrinimas remiasi augalų sveikumo tyrimų, atliekamų taikant analizės metodus ar kontrolės procedūras, kurios atitinka bendrai priimtas ir standartines normas. Šie tyrimai turi būti atliekami mažiausiai kas 10 metų nuo tada, kai poskiepių daigynas sulaukia penkerių metų.

Tuo atveju, kai kasmet oficialiai tikrinami visų augalų pasėliai, augalų sveikumo tyrimai atliekami mažiausiai kas 10 metų nuo tada, kai poskiepių daigynas sulaukia dešimties metų amžiaus.

Poskiepių daigynuose dėl 5 punkto a ir b papunkčiuose išvardytų kenksmingų organizmų neturi nunykti daugiau kaip 5 % ūglių. Užkrėsti augalai turi būti pašalinti. Nunykimo dėl pirmiau minėtų kenksmingų organizmų ar kitų veiksnių priežastys užregistruojamos dokumente, kuriame daromi įrašai apie poskiepių daigynus.

5.4.   Poskiepių daigynuose, kuriuose auginama standartinė medžiaga, dėl 5 punkto a ir b papunkčiuose išvardytų kenksmingų organizmų neturi nunykti daugiau kaip 10 % ūglių. Užkrėsti augalai turi būti pašalinti iš dauginimo proceso. Nunykimo dėl pirmiau minėtų kenksmingų organizmų ar kitų veiksnių priežastys užregistruojamos dokumente, kuriame daromi įrašai apie daigynus.

5.5.   Auginių daigynuose kasmet atliekant oficialius pasėlių patikrinimus vizualiai ir, jei reikia, atliekant atitinkamus tyrimus ir (arba) antrąjį pasėlių patikrinimą, neturi būti rasta 5 punkto a ir b papunkčiuose išvardytų kenksmingų organizmų.

a)

Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti 5.1 ir 5.2 punktų nuostatų iki 2011 m. liepos 31 d. poskiepių daigynams, kuriuose pirminė dauginamoji medžiaga ar elitinė dauginamoji medžiaga jau buvo gaminama Komisijos direktyvos 2005/43/EB (1) įsigaliojimo dieną;

b)

valstybės narės gali nuspręsti netaikyti 5.3 punkto nuostatų iki 2012 m. liepos 31 d. poskiepių daigynams, kuriuose pirminė dauginamoji medžiaga ar elitinė dauginamoji medžiaga jau buvo gaminama Direktyvos 2005/43/EB įsigaliojimo dieną;

c)

jei valstybės narės nusprendžia netaikyti 5.1, 5.2 ir 5.3 punktų nuostatų kaip pirmiau aprašyta a ir b papunkčiuose, vietoj jų taiko toliau nurodytas taisykles.

Kenksmingos virusinės ligos, ypač vynmedžių lapų vėduokliškumas ir vynmedžių lapų susisukimas, turi būti pašalintos iš pasėlių, skirtų pirminės dauginamosios medžiagos ir elitinės dauginamosios medžiagos gamybai. Pasėliuose, skirtuose kitų kategorijų dauginamosios medžiagos gamybai neturi būti kenksmingų, virusinių ligų požymių turinčių, augalų.

6.   Auginių daigynai neveisiami vynuogynuose arba poskiepių daigynuose. Atstumas nuo vynuogyno ar poskiepių daigyno iki auginių daigyno turi būti ne mažesnis kaip trys metrai.

7.   Pirminė dauginamoji medžiaga naudojama skiepijimui skirtų šakniastiebių auginių, viršūninių poskiepių, daigynų auginių, įsišaknijusių auginių ir įsišaknijusių skiepūglių gamybai imama iš patikrintų ir patvirtintų poskiepių daigynų.

8.   Neprieštaraujant ankstesniame 5 punkte minėtam oficialiam tikrinimui, dar atliekamas bent vienas oficialus pasėlių patikrinimas. Papildomi pasėlių patikrinimai atliekami tada, kai nesutariama klausimais, kurie gali būti išspręsti nepadarant žalos dauginamosios medžiagos kokybei.


(1)  OL L 164, 2005 6 24, p. 37.


II PRIEDAS

REIKALAVIMAI, KELIAMI DAUGINAMAJAI MEDŽIAGAI

I.   BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.

Dauginamosios medžiagos veislė yra tapati ir gryna, o prireikus – klono grynumo; prekiaujant standartine medžiaga leidžiama 1 % paklaida.

2.

Dauginamosios medžiagos mažiausias techninis (analitinis) grynumas yra 96 %.

Techninėmis priemaišomis laikoma:

a)

visiškai arba iš dalies sudžiūvusi dauginamoji medžiaga, net jei po išdžiūvimo ji buvo įmerkta į vandenį;

b)

sugadinta, sulenkta arba pažeista dauginamoji medžiaga, ypač kai ji yra sugadinta krušos ar šalčio, sutraiškyta arba sulaužyta;

c)

toliau III punkte nurodytų reikalavimų neatitinkanti medžiaga.

3.

Vynmedžių ūgliai turi būti išsivystę iki atitinkamo medienos subrendimo lygio.

4.

Dauginamosios medžiagos vertingumą mažinančių kenksmingų organizmų yra kuo mažiau.

Aiškių kenksmingiems organizmams būdingų ženklų arba požymių turinti dauginamoji medžiaga, kurios neįmanoma veiksmingai apdoroti, turi būti pašalinta.

II.   SPECIALŪS REIKALAVIMAI

1.   Įsišakniję skiepūgliai

Įsišakniję skiepūgliai, susidedantys iš kelių tos pačios kategorijos dauginamųjų medžiagų, priskiriami tai kategorijai.

Įsišakniję skiepūgliai, susidedantys iš kelių skirtingos kategorijos dauginamųjų medžiagų, priskiriami pagal sudėtį žemiausiai kategorijai.

2.   Laikina leidžianti nukrypti nuostata

Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti 1 punkto nuostatų iš pirminės dauginamosios medžiagos sudarytiems įsišaknijusiems skiepūgliams, įskiepytiems į elitinę dauginamąją medžiagą, iki 2010 m. liepos 31 d. Valstybėms narėms nusprendus netaikyti 1 punkto nuostatų, vietoj jų taiko toliau nurodytą taisyklę.

Iš pirminės dauginamosios medžiagos sudaryti įsišakniję skiepūgliai, įskiepyti į elitinę dauginamąją medžiagą, priskiriami pirminei dauginamajai medžiagai.

III.   RŪŠIAVIMAS

1.   Šakniastiebių auginiai skiepijimui, daigynų auginiai ir viršūniniai poskiepiai

Skersmuo

Tai didžiausias skersinio pjūvio skersmuo. Šis standartas netaikomas gyvašakėms.

a)

Šakniastiebių auginiai skiepijimui ir viršūniniai poskiepiai:

aa)

plongalio skersmuo: 6,5-12 mm;

ab)

didžiausias storgalio skersmuo: 15 mm, išskyrus viršūninius poskiepius, naudojamus skiepijant augalus vietoje.

b)

Daigynų auginiai:

 

mažiausias plongalio skersmuo: 3,5 mm.

2.   Įsišakniję auginiai

A.   Skersmuo

Skersmuo, matuojamas per vidurį tarp bamblių tuoj pat po išaugusia atšaka ir palei ilgiausią ašį, turi būti ne mažesnis kaip 5 mm. Šis standartas netaikytinas įsišaknijusiems auginiams, gautiems iš žolinės dauginamosios medžiagos.

B.   Ilgis

Atstumas tarp žemiausios vietos, ties kuria išauga šaknys, iki išaugusios atšakos pagrindo turi būti ne mažesnis kaip:

a)

skiepijimui skirtų įsišaknijusių auginių - 30 cm; tačiau Sicilijai skirtų įsišaknijusių auginių - 20 cm;

b)

kitų įsišaknijusių auginių - 20 cm.

Šis standartas netaikomas įsišaknijusiems auginiams, gautiems iš žolinės dauginamosios medžiagos.

C.   Šaknys

Kiekvienas augalas turi turėti bent tris gerai išsivysčiusias ir išsidėsčiusias šaknis. Tačiau 420 A veislė gali turėti tik dvi gerai išsivysčiusias šaknis, jei jos yra priešingose pusėse.

D.   Liekana

Pjūvis atliekamas ne giliau kaip 1 cm po membrana, siekiant jos nepažeisti.

3.   Įsišakniję skiepūgliai

A.   Ilgis

Stiebas turi būti ne trumpesnis nei 20 cm.

Šis standartas netaikomas įsišaknijusiems skiepūgliams, gautiems iš žolinės dauginamosios medžiagos.

B.   Šaknys

Kiekvienas augalas turi turėti bent tris gerai išsivysčiusias ir išsidėsčiusias šaknis. Tačiau 420 A veislė gali turėti tik dvi gerai išsivysčiusias šaknis, jei jos yra priešingose pusėse.

C.   Suaugimas

Kiekvienas augalas turi turėti atitinkamą, taisyklingą ir tvirtą suaugimą.

D.   Liekana

Turėtų būti pjaunama ne giliau kaip 1 cm po membrana, siekiant jos nepažeisti.


III PRIEDAS

PAKAVIMAS

Pakuočių ar ryšulių sudėtis

1 – Tipas

2 – Vienetų skaičius

3 – Didžiausias kiekis

1.

Įsišakniję skiepūgliai

25, 50, 100 arba dauginiai iš 100

500

2.

Įsišakniję auginiai

50, 100 arba dauginiai iš 100

500

3.

Viršūniniai poskiepiai

 

 

su ne mažiau kaip penkiomis akutėmis, kurias galima naudoti

100 arba 200

200

su viena akute, kurią galima naudoti

500 arba dauginiai iš 500

5 000

4.

Šakniastiebių auginiai skiepijimui

100 arba dauginiai iš 100

1 000

5.

Daigynų auginiai

100 arba dauginiai iš 100

500

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

 I.   Nedideli kiekiai

Prireikus dauginamosios medžiagos visų tipų ir kategorijų pakuočių bei ryšulių, išvardytų pirmiau 1 stulpelyje, dydis (atskirų pakuočių skaičius) gali būti mažesnis už pirmiau 2 stulpelyje nurodytus mažiausius kiekius.

II.   Vynmedžių augalai, kurių šaknys yra bet kokiame substrate, esančiame vazonuose, dėžėse ar dėžutėse

Atskirų pakuočių skaičius ir didžiausias kiekis netaikomi.


IV PRIEDAS

ŽENKLINIMAS

A.   ETIKETĖ

 I.   Būtina informacija

 1.

EB standartas

 2.

Užauginusi šalis

 3.

Už sertifikavimą ir patikrinimą atsakinga institucija ir valstybė narė arba jų inicialai

 4.

Už plombavimą atsakingo asmens pavardė ir adresas arba jo identifikacinis numeris

 5.

Veislės

 6.

Medžiagos tipas

 7.

Kategorija

 8.

Rūšis ir prireikus klonas. Įsišaknijusių skiepūglių atveju ši nuoroda taikoma šakniastiebiams ir viršūniniams poskiepiams

 9.

Partijos identifikavimo kodas

10.

Kiekis

11.

Ilgis – tik skiepijimui skirtiems šakniastiebių auginiams: apima mažiausią konkrečios partijos auginių ilgį

12.

Vyno gamybos metai.

 II.   Minimalūs reikalavimai

Etiketė turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.

Spausdinta etiketė yra nenuplaunama, neištrinama ir aiškiai įskaitoma;

2.

Etiketė tvirtinama išsiskiriančioje vietoje, kad būtų lengvai pastebima;

3.

A dalies I punkte nurodyta informacija jokiu būdu neturi būti paslėpta, neryški ar uždengta kitu užrašu ar piešiniu;

4.

A dalies I punkte nurodyta informacija turi būti tame pačiame matymo lauke.

III.   Dėl galutiniam vartotojui skirtiems nedideliems kiekiams taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos

1.   Daugiau kaip vienas vienetas

Pagal I.10 punktą etiketėje nurodoma ši būtina informacija: „Tikslus kiekvienoje pakuotėje ar ryšulyje esančių vienetų skaičius“

2.   Tik vienas vienetas

Ši A dalyje I punkte nurodyta informacija nėra būtina:

Medžiagos tipas

Kategorija

Partijos numeris

Kiekis

Skiepijimui skirtų šaknų atžalų ilgis

Vyno gamybos metai.

IV.   Dėl vynmedžiams, esantiems vazonuose, medinėse ar kartoninėse dėžėse, taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos

Vynmedžių augalų, kurių šaknys yra bet kokiame substrate, esančiame vazonuose, dėžėse ar dėžutėse, atveju, kai šios medžiagos pakuotės dėl savo sudėties neatitinka plombavimo reikalavimų (įskaitant ženklinimą etiketėmis):

a)

dauginamoji medžiaga laikoma atskirose partijose, kurių tapatybė nustatoma pagal rūšis ir atitinkamais atvejais pagal klonus bei atskirų vienetų skaičių;

b)

oficiali etiketė neprivaloma;

c)

dauginamoji medžiaga pateikiam kartu su lydraščiu kaip nustatyta B punkte.

B.   LYDRAŠTIS

 I.   Privalomi reikalavimai

Kai valstybės narės reikalauja, kad lydraštis būtų pristatytas, dokumentas:

a)

pristatomas ne mažiau kaip dviem egzemplioriais (siuntėjui ir gavėjui);

b)

(gavėjui skirtas egzempliorius) lydi siuntą nuo siuntėjo iki gavėjo vietos;

c)

nurodo visą II punkto informaciją apie visas pristatomas partijas;

d)

saugojamas mažiausiai vienerius metus ir prieinamas naudotis oficialiai kontrolės institucijai.

II.   Įtrauktinos informacijos sąrašas

 1.

EB standartas

 2.

Užauginusi šalis

 3.

Už sertifikavimą ir tikrinimą atsakinga institucija ir valstybė narė arba jų inicialai

 4.

Eilės numeris

 5.

Siuntėjas (adresas, registracijos numeris)

 6.

Gavėjas (adresas)

 7.

Veislės

 8.

Medžiagos tipas (-ai)

 9.

Kategorija (-os)

10.

Rūšis (-ys), o prireikus – klonas. Įsišaknijusių skiepūglių atveju ši nuoroda taikoma šakniastiebiams ir viršūniniams poskiepiams

11.

Partijoje esančių atskirų pakuočių skaičius

12.

Bendras partijų skaičius

13.

Pristatymo data.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/46


AKR–EB MINISTRŲ TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 4/2005

2005 m. balandžio 13 d.

dėl devintojo Europos plėtros fondo ilgalaikės plėtros paketo rezervo naudojimo

(2005/460/EB)

AKR–EB MINISTRŲ TARYBA,

atsižvelgdama į AKR–EB partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu, ypač į jo I priedo 8 punktą,

kadangi:

(1)

Jungtinės Parlamentinės Asamblėjos turimi 9-ojo Europos plėtros fondo (EPF) ilgalaikės plėtros paketo ištekliai, skirti regioniniam bendradarbiavimui ir integracijai, yra išnaudoti.

(2)

Siekiant užtikrinti AKR–EB partnerystės susitarimo 17 straipsnyje (Jungtinė Parlamentinė Asamblėja) nurodytų tikslų įgyvendinimo tęstinumą, tikslinga skirti papildomų išteklių.

(3)

Siekiant remti pastangas stiprinti administracinius gebėjimus aplinkosaugos srityje ir įgyvendinant daugiašalius aplinkosaugos susitarimus, AKR–EB veiksmų plano dėl miškų ūkio teisinio reguliavimo, valdymo ir prekybos (FLEGT) nustatymą bei žuvininkystės valdymo Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybėse gerinimą, tikslinga skirti papildomų išteklių.

(4)

Siekiant užtikrinti paramą gamintojams labiausiai nuo žaliavų priklausomose AKR valstybėse, gerinti konkurencingumą ir mažinti pažeidžiamumą, bei skatinant informacijos ir ryšių technologijas AKR valstybėse, tikslinga skirti papildomų išteklių.

(5)

Siekiant užtikrinti metodinę paramą ir stiprinti gebėjimus migracijos ir regioninio bendradarbiavimo, nukreipto į pietų – pietų migraciją, srityje, tikslinga skirti papildomų išteklių.

(6)

Siekiant užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą su tomis JT organizacijomis, kurių uždaviniai ir gebėjimai atitinka AKR–EB plėtros politikos prioritetus, pirmiausia valdymo srityje ir pasibaigus konfliktams, bei didinti AKR vidaus veiklos poveikį, tikslinga skirti papildomų išteklių,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Jungtinė Parlamentinė Asamblėja

Vadovaujantis AKR–EB partnerystės susitarimo 17 straipsnyje ir 1 protokole nurodytais tikslais, iš 9-ojo EPF ilgalaikės plėtros paketo rezervo skiriama 2 milijonų EUR dotacija Jungtinei Parlamentinei Asamblėjai pagal ilgalaikės plėtros paketą.

2 straipsnis

Bendradarbiavimas tarp AKR valstybių pagal regioninio bendradarbiavimo paketą

Vadovaujantis AKR–EB partnerystės susitarimo 28, 29 ir 30 straipsniuose nurodytais tikslais, iš 9-ojo EPF ilgalaikės plėtros paketo rezervo skiriama 170 milijonų EUR dotacija bendradarbiavimui tarp AKR valstybių pagal regioninio bendradarbiavimo ir integracijos paketą. Ši suma gali būti naudojama šiems tikslams:

a)

gamtos ištekliams (60 milijonų EUR): veiksmams aplinkos ir gamtos išteklių srityje (įskaitant žuvininkystės mokslinį ir techninį įvertinimą, kontrolę ir priežiūrą);

b)

paramai privačiam sektoriui bei informacijos ir ryšių technologijoms (65 milijonai EUR): veiksmams, skirtiems remti gamintojus labiausiai nuo žaliavų priklausomose AKR valstybėse bei skatinti informacijos ir ryšių technologijas AKR valstybėse;

c)

metodinei paramai ir gebėjimų stiprinimui (25 milijonai EUR): inter alia, priemonės, skirtos stiprinti gebėjimus migracijos tarp AKR valstybių srityje, sukūrimui;

d)

strateginei partnerystei su JT ir AKR vidaus programų įgyvendinimo rėmimui (20 milijonų EUR): bendradarbiavimo su labiausiai AKR–EB plėtros politikos prioritetus atitinkančiomis JT organizacijomis stiprinimui, pirmiausia valdymo srityje ir pasibaigus konfliktams, bei naujiems poreikiams siekiant didinti AKR vidaus veiklos poveikį.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

EPF vyriausiojo įgaliojimus suteikiančio pareigūno yra prašoma imtis priemonių, būtinų šio sprendimo, kuris įsigalios jo priėmimo dieną, įgyvendinimui.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 13 d.

AKR–EB Ministrų Tarybos įgaliotas

AKR–EB ambasadorių komiteto pirmininkas

F. J. WAHNON FERREIRA


24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/48


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. birželio 13 d.

dėl Italijos atstovo paskyrimo Regionų komiteto pakaitiniu nariu

(2005/461/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 263 straipsnį,

atsižvelgdama į Italijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2002 m. sausio 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2002/60/EB dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių paskyrimo laikotarpiui nuo 2002 m. sausio 26 d. iki 2006 m. sausio 25 d. (1)

(2)

Dėl Lorenzo DELLAI atsistatydinimo, apie kurį Tarybai buvo pranešta 2005 m. kovo 16 d., tapo laisva Regionų komiteto pakaitinio nario vieta,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Mario MAGNANI, consigliere provinciale della Provincia autonoma di Trento (Trento autonominės provincijos patarėjas), skiriamas Regionų komiteto pakaitiniu nariu likusiam kadencijos laikui, t. y. iki 2006 m. sausio 25 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. birželio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  OL L 24, 2002 1 26, p. 38.


24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/49


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. birželio 13 d.

dėl Vokietijos atstovo paskyrimo Regionų komiteto pakaitiniu nariu

(2005/462/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 263 straipsnį,

atsižvelgdama į Vokietijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2002 m. sausio 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2002/60/EB dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių paskyrimo laikotarpiui nuo 2002 m. sausio 26 d. iki 2006 m. sausio 25 d. (1)

(2)

Dėl Karsten NEUMANN atsistatydinimo, apie kurį Tarybai buvo pranešta 2004 m. gruodžio 21 d., tapo laisva Regionų komiteto pakaitinio nario vieta,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Barbara BORCHARDT, Mitglied des Landtags Mecklenburg-Vorpommern (Meklenburgo-Vakarų Pomeranijos Parlamento narė), skiriama Regionų komiteto pakaitine nare likusiam kadencijos laikui, t. y. iki 2006 m. sausio 25 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. birželio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  OL L 24, 2002 1 26, p. 38.


Komisija

24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/50


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. birželio 21 d.

įsteigti informacijos apie genetiškai modifikuotų, tradicinių ir ekologiškų kultūrų sambūvį derinimo ir keitimosi ta informacija tinklo grupę

(2005/463/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1)

Savo 2003 m. liepos 23 d. Rekomendacijoje Nr. 2003/556/EB dėl nacionalinių strategijų ir geros praktikos vystymo, siekiant užtikrinti genetiškai modifikuotų, tradicinių ir ekologiškų kultūrų sambūvį, gairių (1) Komisija pritarė siūlymui, kad pačioms valstybėms narėms būtų leista spręsti dėl su sambūviu sietinų priemonių kūrimo ir vystymo. Šiuo atžvilgiu Komisija paskelbė savo uždavinį – palengvinti keitimąsi informacija apie valstybėse narėse ir Bendrijoje vykdomus ir planuojamus mokslinių tyrimų projektus.

(2)

Remiantis 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinančios Tarybos direktyvą 90/220/EEB (2) 26a straipsniu, Komisija renka ir derina informaciją, paremtą Bendrijos ir nacionaliniais tyrinėjimais, bei stebi valstybių narių pasiekimus kultūrų sambūvio srityje.

(3)

Kad būtų įgyvendinti šie uždaviniai Komisija turėtų įsteigti forumą, padėsiantį valstybėms narėms keistis informacija apie mokslinių tyrinėjimų rezultatus ir gerą praktiką, įgytą įgyvendinant sambūvio nacionalines strategijas. Būtina, kad Komisija turėtų galimybę rengti darbo grupių susitikimus, kuriuose, prireikus, galėtų dalyvauti nacionaliniai ir kiti ekspertai.

(4)

Todėl reikėtų įsteigti tinklo grupę (santrumpa – COEX-NET), kuri padėtų Komisijai sambūvio srityje,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Prie Komisijos yra įsteigiama informacijos apie mokslinius tyrinėjimus ir gerą praktiką, įgytą auginamų įvairių rūšių genetiškai modifikuotų, tradicinių ir ekologiškų kultūrų sambūvio srityje, derinimo ir keitimosi ta informacija tinklo grupė (toliau – grupė).

2 straipsnis

1.   Grupę sudaro valstybių narių paskirti nacionaliniai ekspertai, kuriems pirmininkauja Komisijos atstovas.

2.   Komisijos atstovas gali pakviesti kitus ekspertus dalyvauti grupės susitikimuose ir darbe.

3.   Komisija teikia sekretoriato paramą grupės susitikimams ir darbui.

4.   Grupė renkasi Komisijos patalpose remiantis Komisijos nustatyta tvarka ir tvarkaraščiu.

3 straipsnis

1.   Ekspertų patirtas dalyvavimo susitikimuose pagal 2 straipsnį išlaidas kompensuoja Komisija, laikydamasi kelionės, pragyvenimo ir kitų išlaidų kompensavimo taisyklių pagal 2 ir 3 dalis.

2.   Valstybių narių paskirtiems ekspertams yra kompensuojamos kelionės išlaidos, o Komisijos pakviestiems ekspertams – kelionės ir pragyvenimo išlaidos.

3.   Valstybių narių paskirtų ekspertų atveju, išlaidos kompensuojamos tik vienam dalyviui iš kiekvienos valstybės narės.

4.   Ekspertai už suteiktas paslaugas atlygio negauna.

4 straipsnis

Grupės darbe dalyvaujantys ekspertai neturi pramonės, prekybos, verslo ar kitų konfliktinių interesų.

5 straipsnis

Nepažeidžiant Sutarties 278 straipsnio nuostatų ekspertai įsipareigoja neatskleisti informacijos, kurią sužino dirbant grupėje, jeigu Komisijos atstovas informuoja, kad ta informacija yra neskelbtina.

6 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 21 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 189, 2003 7 29, p. 36.

(2)  OL L 106, 2001 4 17, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1830/2003 (OL L 268, 2003 10 18, p. 24).


24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/52


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. birželio 21 d.

dėl naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimų programų įgyvendinimo valstybėse narėse

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1827)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/464/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 20 straipsnį,

kadangi:

(1)

Sprendime 90/424/EEB numatyta, kad Bendrija skiria finansinę paramą techninėms ir mokslinėms priemonėms, būtinoms Bendrijos veterinarijos teisės aktų kūrimui ir bei veterinarinio švietimo ir mokymo plėtrai, taikyti.

(2)

Gyvūnų sveikatos ir gerovės mokslinis komitetas 2000 m. birželio 27 d. ataskaitoje rekomendavo atlikti naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimus, ypač siekiant nustatyti infekcijų, kurias sukelia paukščių gripo viruso H5 ir H7 potipiai, paplitimą.

(3)

1992 m. gegužės 19 d. Tarybos direktyvoje 92/40/EEB, nustatančioje Bendrijos paukščių gripo kontrolės priemones (2), apibrėžtos Bendrijos kontrolės priemonės, taikomos kilus paukščių gripo protrūkiui tarp naminių paukščių. Tačiau toje direktyvoje nenumatyti reguliarūs naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimai.

(4)

Todėl Komisijos sprendimuose 2002/649/EB (3) ir 2004/111/EB (4) numatyta, kad valstybės narės pateikia Komisijai paukščių gripo priežiūros programas.

(5)

Komisijos sprendimais 2002/673/EB (5) ir 2004/630/EB (6) buvo patvirtintos valstybių narių pateiktos naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimų programos jose nurodytiems laikotarpiams.

(6)

Atliekant šiuos tyrimus kai kuriose valstybėse narėse buvo nustatyti įvairūs paukščių gripo H5 ir H7 virusų potipiai. Nors dabartinis paukščių gripo virusų paplitimas yra pakankamai nedidelis, svarbu toliau vykdyti ir gerinti priežiūrą, kad būtų galima geriau suprasti mažai patogeniškų paukščių gripo virusų epidemiologiją bei išvengti nepastebimo virusų plitimo naminių paukščių populiacijoje. Valstybėse narėse atliktų tyrimų rezultatai pasirodė labai naudingi paukščių gripo virusų potipių, galinčių kelti didelę riziką, jei mutuodami jie taptų virulentiškesni, stebėsenai. Atsižvelgiant į gautus rezultatus ir dabartinę ligos eigą Bendrijoje, reikėtų padidinti bendrą Bendrijos finansavimo, skirto užtikrinti intensyvesnę priežiūrą, sumą.

(7)

Todėl valstybės narės, siekdamos gauti Bendrijos finansinę pagalbą, turėtų pateikti Komisijai patvirtinti savo paukščių gripo tyrimų programas.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės iki 2005 m. birželio 30 d. pateikia Komisijai patvirtinti naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimų įgyvendinimo programas, kaip numatyta priede.

2 straipsnis

Bendrijos finansinės paramos dalis 1 straipsnyje nurodytoms priemonėms įgyvendinti sudaro 50 % valstybių narių patirtų išlaidų ir neviršija 1 200 000 EUR visoms valstybėms narėms bendrai.

3 straipsnis

Didžiausia suma tyrimų išlaidoms padengti neviršija:

a)

:

ELISA tyrimas

:

1 EUR už tyrimą;

b)

:

imunodifuzijos agaro gelyje tyrimas

:

0,6 EUR už tyrimą;

c)

:

HI tyrimas H5/H7

:

4 EUR už tyrimą;

d)

:

viruso izoliavimo tyrimas

:

30 EUR už tyrimą.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 21 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/99/EB (OL L 325, 2003 12 12, p. 31).

(2)  OL L 167, 1992 6 22, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(3)  OL L 213, 2002 8 9, p. 38.

(4)  OL L 32, 2004 2 5, p. 20. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/615/EB (OL L 278, 2004 8 27, p. 59).

(5)  OL L 228, 2002 8 24, p. 27. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2003/21/EB (OL L 8, 2003 1 14, p. 37).

(6)  OL L 287, 2004 9 8, p. 7. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/679/EB (OL L 310, 2004 10 7, p. 75).


PRIEDAS

Naminių ir laukinių paukščių gripo priežiūros programos, kurios valstybėse narėse bus įgyvendinamos 2005 ir 2006 metais

A.   TIKSLAI

1.

Nustatyti H5 ir H7 potipių paukščių gripo viruso infekcijos paplitimą tarp įvairių naminių paukščių rūšių pakartotinai atliekant iš dalies pakeistus ir tiksliau parinktus tikrinimus, numatytus Sprendimuose 2004/111/EB ir 2004/630/EB.

2.

Toliau savanoriškai vykdyti paukščių gripo plitimo tarp laukinių paukščių priežiūrą. Vykdant tokią priežiūrą turėtų būti toliau gaunama išankstinio perspėjimo sistemai reikalinga vertinga informacija apie štamus, kuriuos laukiniai paukščiai gali perduoti naminiams paukščiams.

3.

Prisidėti prie žinių apie laukinių rūšių keliamų paukščių gripo pavojų gyvūnų sveikatai kaupimo.

4.

Skatinti gripo priežiūrai skirtų žmonių sveikatos apsaugos ir veterinarijos tinklų ryšius ir integraciją.

B.   BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIJOS NAMINIŲ PAUKŠČIŲ TYRIMAMS

1.

Mėginiai imami kiekvienai naminių paukščių kategorijai būdingu produkcijos laikotarpiu. Pavyzdžiui, daugelyje valstybių narių naminiai paukščiai (ypač kalakutai ir žąsys) skerdžiami apie Kalėdas. Mėginiai imami ne vėliau kaip iki 2006 m. sausio 31 d.

2.

2006 m. kovo 31 d. pateikiami galutiniai tyrimų rezultatai.

3.

Mėginiai tiriami nacionalinėse valstybių narių paukščių gripo tyrimų laboratorijose (NL) arba kitose kompetentingų institucijų įgaliotose laboratorijose, kurias prižiūri NL.

4.

Visi rezultatai (serologiniai ir virusologiniai) siunčiami sulyginti į Bendrijos etaloninę laboratoriją (BEL). Būtina užtikrinti gerą informacijos srautą. BEL teikia techninę paramą ir turi dideles diagnostikos reagentų atsargas. Siekdama, kad tyrimai būtų vykdomi vienodai, BEL tiekia tyrimams naudojamus antigenus NL.

5.

Visi paukščių gripo (PG) viruso štamai pateikiami BEL pagal Bendrijos teisės aktus. H5/H7 potipio virusai pristatomi nedelsiant, ir jiems atliekami standartinių charakteristikų tyrimai (nukleotidų sekos atpažinimas ir (arba) IVPI (intraveninis patogeniškumo indeksas)) pagal Tarybos direktyvą 92/40/EEB. Be to, BEL reikalauja, kad iš žąsinių gauti teigiami (H5 arba H7) serumai būtų pristatomi sandariai uždaryti siekiant sukaupti būsimų tyrimų vykdymą palengvinantį archyvą.

6.

Visi teigiami rezultatai tiriami retrospektyviai ūkiuose, ir tokių tyrimų išvados pateikiamos Komisijai ir BEL.

7.

BEL pateikia specialiuosius protokolus, kurie atsiunčiami su jai skirta medžiaga, ir ataskaitų lenteles tyrimų duomenims rinkti. Šiose lentelėse nurodomi laboratorijų taikyti tyrimų metodai. Jos taip pat naudojamos norint pateikti tyrimų rezultatus viename dokumente.

8.

Kraujo mėginiai serologiniam tyrimui imami iš visų kiekvieno ūkio naminių paukščių rūšių, įskaitant laisvėje auginamus paukščius, ne mažiau kaip iš 5–10 paukščių (išskyrus antis, žąsis ir putpeles) ir iš skirtingų aptvarų, jeigu ūkyje yra daugiau negu vienas aptvaras.

9.

Mėginiai imami visoje valstybės narės teritorijoje, kad juos būtų galima laikyti atitinkančiais bendrą valstybės narės teritorijos situaciją, atsižvelgiant į:

a)

ūkių, iš kurių bus imami mėginiai, skaičių (išskyrus ančių, žąsų ir kalakutų ūkius); šis skaičius nustatomas siekiant užtikrinti, kad tais atvejais, kai užkrėstų ūkių paplitimo lygis yra ne mažesnis kaip 5 % ir pasikliautinasis intervalas yra 95 % (žr. 1 lentelę), būtų nustatytas bent vienas užkrėstas ūkis; ir

b)

tiriamų paukščių skaičius kiekviename ūkyje nustatomas siekiant užtikrinti 95 % tikimybę aptikti bent vieną užkrėstą paukštį tais atvejais, kai paukščių su teigiamais serologiniais rezultatais paplitimo lygis yra ≥ 30 %.

10.

Sudarant mėginių ėmimo planą taip pat atsižvelgiama į:

a)

gamybos tipus ir su jais susijusią specifinę riziką; mėginiai imami iš laisvai ir lauke laikomų paukščių, atsižvelgiant ir į tokius veiksnius, kaip įvairus paukščių amžius, paviršinio vandens vartojimas, palyginti ilga gyvenimo trukmė, daugiau negu vienos rūšies auginimas viename ūkyje ir t. t.;

b)

tiriamų kalakutų, ančių ir žąsų ūkių skaičių, kuris nustatomas siekiant užtikrinti, kad tais atvejais, kai užkrėstų ūkių paplitimo lygis yra ne mažesnis kaip 5 %, ir pasikliautinasis intervalas yra 99 % (žr. 2 lentelę), būtų nustatytas bent vienas užkrėstas ūkis;

c)

jeigu valstybėje narėje yra nemažai ūkių, kuriuose auginami Ratitae genties paukščiai ir putpelės, tokie ūkiai įtraukiami į programą. Mėginiai imami tik iš suaugusių (arba dedeklių) veislinių putpelių;

d)

mėginių ėmimo laikotarpis sutampa su sezoninės produkcijos laikotarpiu. Tačiau prireikus mėginių ėmimą vietos lygiu galima derinti su kitais nustatytais laikotarpiais, kurių metu ūkyje prasidėjus kitų naminių paukščių infekcijoms padidėtų ligos patekimo į ūkį rizika;

e)

valstybės narės, kurios privalo imti mėginius Niukaslio ligos priežiūrai, kad išlaikytų savo kaip nuo Niukaslio ligos neskiepijančių valstybių statusą pagal Komisijos sprendimą 94/327/EB (1), gali naudoti šiuos iš veislinių pulkų paimtus mėginius H5/H7 antikūnų priežiūrai.

1 lentelė

Ūkių, kuriuose iš kiekvienos paukščių kategorijos bus imami mėginiai, skaičius (išskyrus kalakutų, ančių ir žąsų ūkius)

Kiekvienos naminių paukščių kategorijos ūkių skaičius valstybėje narėje

Ūkių, kuriuose bus imami mėginiai, skaičius

Iki 34

Visi

35–50

35

51–80

42

81–250

53

> 250

60


2 lentelė

Kalakutų, ančių ir žąsų ūkių, kuriuose bus imami mėginiai, skaičius

Ūkių skaičius valstybėje narėje

Ūkių, kuriuose bus imami mėginiai, skaičius

Iki 46

Visi

47–60

47

61–100

59

101–350

80

> 350

90

C.   SPECIFINIAI REIKALAVIMAI PAUKŠČIŲ GRIPO H5/H7 POTIPIŲ INFEKCIJŲ ATVEJAMS ANČIŲ, ŽĄSŲ IR PUTPELIŲ POPULIACIJOJE NUSTATYTI

1.

Kraujo mėginius serologiniam tyrimui pageidaujama imti iš laukuose laikomų paukščių.

2.

Kiekviename atrinktame ūkyje serologiniam tyrimui imama 40–50 kraujo mėginių.

D.   LAUKINIŲ PAUKŠČIŲ GRIPO TYRIMAI

Tose valstybėse narėse, kuriose ligos priežiūra vykdoma ir laukinių paukščių populiacijoje, laikomasi šių gairių:

D.1.   Tyrimo struktūra ir įgyvendinimas

1.

Būtini ryšiai su paukščių apsaugos (stebėjimo) įstaigomis ir žiedavimo stotimis. Mėginius prireikus ima šių grupių (stočių) darbuotojai ir medžiotojai.

2.

Patirtis, įgyta atliekant ankstesnius tyrimus, rodo, kad viruso izoliacijos lygis buvo itin žemas, todėl daugiausia mėginių imama iš paukščių, rudenį ir žiemos pradžioje migruojančių į pietus.

D.2.   Mėginių ėmimo tvarka

1.

Virusologiniam tyrimui imami kloakos tepinėliai. Tiksliausi rezultatai gali būti gaunami iš mėginių, paimtų ne tik iš pirmamečių paukščių rudenį, bet ir iš kitų infekcijoms imlių rūšių, turinčių glaudesnį ryšį su naminiais paukščiais (tokių kaip didžioji antis).

2.

Mėginiai imami iš įvairių laisvėje gyvenančių paukščių rūšių. Daugiausia mėginiai imami iš vandens ir pakrantės paukščių.

3.

Tepinėliai su išmatomis arba kruopščiai renkamos šviežios išmatos imamos iš į spąstus patekusių, sumedžiotų paukščių arba paukščių, kurie rasti negyvi iš karto po mirties.

4.

Galima kartu sudėti iki 5 mėginių. Itin atsargiai reikia elgtis laikant ir vežant mėginius. Jeigu neįmanoma užtikrinti skubaus mėginio nuvežimo į laboratoriją per 48 valandas (transporto priemonėje esant vidutinei 4 °C temperatūrai), mėginiai laikomi ir po to vežami sausame lede, esant – 70 °C temperatūrai.

E.   LABORATORINIAI TYRIMAI

Laboratoriniai tyrimai atliekami laikantis Direktyvos 92/40/EEB III priede nustatytų diagnostinių procedūrų, skirtų paukščių gripo (PG) patvirtinimui ir diferencinei diagnostikai (įskaitant ančių ir žąsų serumo hemagliutinacijos-inhibicijos (HI) tyrimą). Tačiau jeigu numatyti laboratoriniai tyrimai, kurie nėra nustatyti Direktyva 92/40/EEB arba aprašyti TEB (Tarptautinio epizootijų biuro) Sausumos gyvūnų diagnostinių tyrimų ir vakcinų vadove, valstybės narės būtinus patvirtinimo duomenis pateikia BEL, kartu Komisijai tvirtinti pateikdamos savo programas. Visus teigiamus serologinių tyrimų rezultatus patvirtina nacionalinės laboratorijos, atlikdamos paukščių gripo hemaglutinacijos-inhibicijos tyrimą, kuriam naudojami Bendrijos etaloninės laboratorijos pateikti nustatyti štamai:

H5

a)

Pirminis tyrimas naudojant Duck/Denmark/64650/03 (H5N7).

b)

Ištirti visus mėginius, užkrėstus Ostrich/Denmark/72420/96 (H5N2), siekiant pašalinti kryžminėje reakcijoje dalyvaujantį antikūną N7.

H7

a)

Pirminis tyrimas naudojant Turkey/England/647/77 (H7N7).

b)

Ištirti visus mėginius, užkrėstus African Starling/983/79 (H7N1), siekiant pašalinti kryžminėje reakcijoje dalyvaujantį antikūną N7.


(1)  OL L 146, 1994 6 11, p. 17.


24.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/57


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. birželio 22 d.

dėl aliejinių rapsų produkto (Brassica napus L., GT73 rūšies linija), genetiškai modifikuoto taip, kad būtų atsparus herbicidui glifozatui, pateikimo į rinką pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1838)

(autentiškas tik tekstas olandų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/465/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinančią Tarybos direktyvą 90/220/EEB (1), ypač į jos 18 straipsnio 1 dalies pirmąją pastraipą,

pasitarusi su Europos maisto saugos tarnyba,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2001/18/EB genetiškai modifikuotą organizmą arba genetiškai modifikuotų organizmų kombinaciją turintis ar iš jų susidedantis produktas gali būti pateiktas į rinką tik gavus šioje direktyvoje nustatyta tvarka duodamą atitinkamos kompetentingos institucijos raštišką sutikimą.

(2)

Pranešimą dėl genetiškai modifikuoto aliejinių rapsų produkto (Brassica napus L., GT73 rūšies linija) pateikimo į rinką Monsanto S.A. pateikė Nyderlandų kompetentingai institucijai.

(3)

Pranešime nurodoma ta pati produkto naudojimo paskirtis, kaip ir visų kitų aliejinių rapsų produktų, išskyrus atvejus, kai jis naudojamas kaip atskiras maisto produktas arba kituose produktuose ir rūšių, išvestų iš genetiškai modifikuoto produkto (GT73 transformacija), kultivavimui Bendrijoje. Pranešime pateikta informacija apie GT73 rūšies aliejinių rapsų produkto importą bei saugojimą ir jo naudojimą pašarų gamybai ar perdirbimui, taip pat pritaikymui pramonėje ir kituose produktuose.

(4)

Direktyvos 2001/18/EB 14 straipsnyje numatyta tvarka Nyderlandų kompetentinga institucija parengė įvertinimo ataskaitą, pateikiamą Komisijai ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Toje įvertinimo ataskaitoje pateikta išvada, kad nėra nustatyta jokių priežasčių, dėl kurių neturėtų būti duota sutikimo pateikti į rinką GT73 rūšies aliejinių rapsų produktą.

(5)

Tam tikrų valstybių narių kompetentingos institucijos pareiškė prieštaravimą dėl produkto pateikimo į rinką.

(6)

2004 m. vasario 11 d. Europos maisto saugos tarnybos patvirtintoje nuomonėje, kaip nustatyta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (2), remiantis visais pateiktais įrodymais daroma išvada, kad pasiūlyto panaudojimo kontekste Brassica napus L. GT73 rūšies linija yra taip pat, kaip ir įprasti aliejiniai rapsai, saugi žmonėms, gyvūnams bei aplinkai. Europos maisto saugos tarnyba taip pat nustatė, kad sutikimo gavėjo pateiktas stebėsenos planas atitinka numatytą GT73 rūšies aliejinių rapsų panaudojimo paskirtį.

(7)

Išnagrinėjus kiekvieną iš prieštaravimų, pareikštų remiantis Direktyva 2001/18/EB, pranešime pateiktą informaciją ir Europos maisto saugos tarnybos nuomonę, nebuvo nustatyta jokio pagrindo manyti, kad į rinką pateikus Brassica napus L. GT73 rūšies liniją bus daromas neigiamas poveikis žmonių bei gyvūnų sveikatai ir aplinkai.

(8)

Rafinuotas aliejus iš GT73 rūšies aliejinių rapsų 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (3) nurodyta tvarka į Bendrijos rinką buvo išleistas kaip maisto produktas.

(9)

Siekiant tikslų, numatytų 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiančiame Direktyvą 2001/18/EB bei 2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 65/2004, nustatančiame unikalių identifikatorių sukūrimo ir priskyrimo genetiškai modifikuotiems organizmams sistemą (4), GT73 rūšies aliejiniams rapsams turi būti priskirtas unikalus identifikatorius.

(10)

Produktams, kuriuose nedideli genetiškai modifikuotų medžiagų kiekiai yra atsiradę atsitiktinai ar dėl neišvengiamų techninių priežasčių, netaikomi ženklinimo ir atsekamumo remiantis ribinėmis normomis, nustatytomis pagal Direktyvą 2001/18/EB ir 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (5), reikalavimai.

(11)

Atsižvelgiant į Europos maisto saugos tarnybos nuomonę, nebūtina nustatyti konkrečių planuojamo vartojimo sąlygų, taikomų produkto tvarkymo ar pakavimo ir konkrečių ekosistemų, aplinkos bei geografinių vietovių apsaugos atžvilgiu.

(12)

Atsižvelgiant į Europos maisto saugos tarnybos nuomonę, turi būti sukurta tinkama valdymo sistema, užkertanti kelią GT73 rūšies aliejinių rapsų panaudojimui kultivavimo tikslais.

(13)

Prieš pateikiant produktą į rinką turi būti imtasi būtinų priemonių, užtikrinančių jo ženklinimą ir atsekamumą visuose pateikimo į rinką etapuose, įskaitant patikrinimą pagal atitinkamai įteisintą atsekimo metodologiją.

(14)

Šiame sprendime numatytos priemonės neatitinka Direktyvos 2001/18/EB 30 straipsniu įsteigto komiteto nuomonės ir todėl Komisija pateikė Tarybai pasiūlymą dėl šių priemonių. Kadangi, pasibaigus Direktyvos 2001/18/EB 30 straipsnio 2 dalyje nustatytam laikotarpiui, Taryba nei priėmė pasiūlytas priemones, nei išreiškė savo nepritarimą joms remdamasi 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (6), 5 straipsnio 6 dalimi, šias priemones turėtų priimti Komisija,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1straipsnis

Sutikimas

Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės aktų, ypač Reglamento (EB) Nr. 258/97 ir Reglamento (EB) Nr. 1829/2003, 2 straipsnyje nurodyto produkto, kaip pažymėta Monsanto Europe S.A. pranešime (nuoroda C/NL/98/11), pateikimui į rinką pagal šį sprendimą turi būti gautas raštiškas Nyderlandų kompetentingos institucijos sutikimas.

Pagal Direktyvos 2001/18/EB 19 straipsnio 3 dalį šiame sutikime turi būti aiškiai nurodytos jam taikomos 3 ir 4 straipsniuose išdėstytos sąlygos.

2 straipsnis

Produktas

1.   Genetiškai modifikuoti organizmai, kuriuos numatoma pateikti į rinką kaip atskirus produktus ar kituose produktuose (toliau - produktai) yra aliejinių rapsų sėklos (Brassica napus L.). Jie yra atsparūs herbicidui glifozatui ir išvesti iš aliejinių rapsų GT73 veislės, kuri buvo pakeista įvedant į juos vektorių PV-BNGT04 panaudojant bakteriją Agrobacterium tumefaciens. Įvestos DNR sekos produkte yra dvejose kasetėse:

a)

1 kasetė:

Agrobacterium sp. CP4 kamieno (CP4 EPSPS) 5-enolpiruvilšikimat-3-fosfat sintazės (epsps) genas, suteikiantis atsparumą glifozatui, reguliuojamas modifikuoto bervidžio mozaikinio viruso promotoriaus (P-CMoVb) ir žirnių rbcS E9 geno, koduojančio mažąjį ribuliozės bifosfato karboksilazės/oksigenazės subvienetą, terminatoriaus sekų bei Arabidopsis thaliana epsps geno, koduojančio chloroplastų transportinio peptido CTP2 N-galą, seka.

b)

2 kasetė:

Glifozato oksidoreduktazės geno (goxv247), suteikiančio atsparumą glifozatui ir kilusio iš Ochrobactrum anthropi LBAA kamieno, 247 variantas, reguliuojamas modifikuoto bervidžio mozaikinio viruso promotoriaus (P-CMoVb) ir Agrobacterium tumefaciens terminatoriaus sekų bei Arabidopsis thaliana ribuliozės bifosfato karboksilazės/oksigenazės geno (Arab-ssu1a), koduojančio chloroplastų transportinio peptido CTP1 N-galą, seka.

Produktas neturi adeniltransferazės geno (aad), suteikiančio atsparumą streptomicinui ir spektinomicinui, nors šis yra panaudotame transformacijai vektoriuje.

2.   Unikalus produkto identifikatorius yra MON-00073-7.

3.   Sutikimas turi būti taikomas sėkloms iš palikuonių, išvestų sukryžminus GT73 rūšies aliejinių rapsų liniją su tradiciškai išvestais aliejiniais rapsais, naudojamoms kaip atskiras produktas arba kituose produktuose.

3 straipsnis

Produkto pateikimo į rinką sąlygos

Produktas gali būti naudojamas pagal tą pačią paskirtį, kaip ir kiti aliejiniai rapsai, išskyrus atvejus, kai jis naudojamas kultivavimo tikslais ir kaip maisto produktas arba kituose maisto produktuose, ir gali būti pateiktas į rinką laikantis šių sąlygų:

a)

sutikimo galiojimo terminas – 10 metų nuo sutikimo išdavimo datos;

b)

produkto unikalus identifikatorius – MON-00073-7;

c)

nepažeidžiant Direktyvos 2001/18/EB 25 straipsnio, sutikimo gavėjas, bet kuriuo metu paprašytas tą padaryti, turi pateikti kompetentingoms institucijoms produkto teigiamus ir neigiamus kontrolinius mėginius, jo genetinę medžiagą ar informaciją apie tai, kur galima įsigyti pagrindinės medžiagos;

d)

užrašas „Į šio produkto sudėtį įeina genetiškai modifikuoti organizmai“ arba „Į šio produkto sudėtį įeina genetiškai modifikuota GT73 aliejinių rapsų rūšis“ turi būti pateikiamas ant etiketės ar dokumente, pateikiamame kartu su produktu, išskyrus atvejus, kai pagal kitus Bendrijos teisės aktus nustatomos ribinės normos, kurių neviršijus nėra reikalaujama pateikti tokią informaciją;

e)

jeigu nebuvo duota leidimo pateikiamą į rinką produktą naudoti kultivavimo tikslais, užrašas „negali būti naudojamas kultivavimui“ turi būti pateiktas ant etiketės arba kartu su produktu pateikiamame dokumente.

4 straipsnis

Stebėsena

1.   Per visą sutikimo galiojimo laiką sutikimo gavėjas užtikrina, kad būtų parengtas ir įgyvendintas pranešime pateiktas stebėsenos planas, pagal kurį turi būti sekamas bet koks neigiamas poveikis žmonių ir gyvūnų sveikatai ar aplinkai, atsirandantis tvarkant ar naudojant produktą.

2.   Sutikimo gavėjas tiesiogiai informuoja operatorius ir vartotojus apie produkto saugumą, bendrąsias charakteristikas bei jo stebėsenos sąlygas, įskaitant atitinkamas valdymo priemones, kurių būtina imtis atsitiktinio sėklų išsibarstymo atveju. Šio straipsnio įgyvendinimo techninės gairės yra pateikiamos šio sprendimo priede.

3.   Sutikimo gavėjas pateikia Komisijai ir kompetentingoms valstybių narių institucijoms metines stebėsenos veiklos rezultatų ataskaitas.

4.   Nepažeidžiant Direktyvos 2001/18/EB 20 straipsnio, pranešime pateiktas stebėsenos planas tam tikrais atvejais ir pagal susitarimą tarp Komisijos ir valstybės narės, kuri gavo pirmąjį pranešimą, kompetentingos institucijos turi būti sutikimo gavėjo patikslintas atsižvelgiant į stebėsenos veiklos rezultatus.

5.   Sutikimo gavėjas turi sugebėti pateikti Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms įrodymus, kad:

a)

esami stebėsenos tinklai, kaip apibrėžta pranešime pateiktame stebėsenos plane, renka produkto stebėsenai svarbią informaciją ir

b)

šie esami stebėsenos tinklai sutiko tą informaciją sutikimo gavėjui pateikti prieš stebėsenos ataskaitų pateikimą Komisijai ir kompetentingoms valstybių narių institucijoms pagal šio straipsnio 3 dalį.

5 straipsnis

Taikomumas

Šis sprendimas pradedamas taikyti nuo datos, kurią konkrečiai GT73 aliejinių rapsų rūšiai skirtas atsekimo metodas yra įteisinamas Bendrijos etaloninės laboratorijos, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 priede ir apibrėžta Komisijos reglamente (EB) Nr. 641/2004 (7) dėl Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 išsamių įgyvendinimo taisyklių.

6 straipsnis

Adresatas

Šis sprendimas skirtas Nyderlandų Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 106, 2001 4 17, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1830/2003 (OL L 268, 2003 10 18, p. 24).

(2)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1642/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 4).

(3)  OL L 43, 1997 2 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(4)  OL L 10, 2004 1 16, p. 5.

(5)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(6)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(7)  OL L 102, 2004 4 7, p. 14.


PRIEDAS

4 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo techninės gairės

1)

Sutikimo gavėjas informuoja operatorius Bendrijoje, būtent nesupakuotų importuotų aliejinių rapsų sėklų, kuriose gali būti GT73 rūšies aliejinių rapsų, prekybininkus ir perdirbėjus, kad:

a)

buvo gautas sutikimas GT73 rūšies aliejinių rapsų importavimui ir vartojimui Bendrijoje, o

b)

bet kokio nenumatyto žalingo poveikio, kylančio dėl minėtais būdais naudojamų GT73 rūšies aliejinių rapsų pateikimo į rinką, bendrosios priežiūros plano sukūrimas yra sutikimo sąlyga.

2)

Sutikimo gavėjas operatoriams pateiks nacionalinio kontaktinio asmens, kuriam turi būti pranešta apie bet kokį nenumatytą žalingą poveikį, koordinates.

3)

Sutikimo gavėjas informuoja operatorius, kad Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) įvertino atsitiktinio GT73 rūšies aliejinių rapsų sėklų išsibarstymo galimybę ir su tuo susijusias pasekmes jų numatomo naudojimo kontekste. Sutikimo gavėjas palaikys pastovų ryšį su operatoriais, kad užtikrintų, jog jie yra informuojami apie visus dabartinės praktikos pakeitimus, galinčius pakeisti rizikos aplinkai įvertinimo išvadas.

4)

Sutikimo gavėjas užtikrina, kad operatoriai yra pasirengę tam, kad dėl atsitiktinio importuotų aliejinių rapsų sėklų išsibarstymo uostuose ir aliejaus spaudimo įrenginiuose gali sudygti ir atsirasti savaime įsisėjantys augalai, tarp kurių gali būti ir GT73 rūšies aliejinių rapsų.

5)

Jei tarp savaime įsisėjančių aliejinių rapsų būtų ir GT73 rūšies aliejinių rapsų, sutikimo gavėjas:

a)

informuoja operatorius, kad šie augalai turėtų būti išnaikinti, siekiant sumažinti GT73 rūšies aliejinių rapsų sukeliamo nenumatyto žalingo poveikio galimybę, ir

b)

pateikia operatoriams atitinkamus savaime įsisėjančių aliejinių rapsų, tarp kurių gali būti GT73 rūšies aliejinių rapsų, išnaikinimo planus.

6)

Valstybės narės, atsižvelgdamos į Direktyvos 2001/18/EB 4 straipsnio 5 dalį ir Tarybos sprendimo 2002/811/EB (1) priedo C skirsnio 1.6 punktą gali atlikti su atsitiktinio GT73 rūšies aliejinių rapsų sėklų išsibarstymu susijusius patikrinimus ir (arba) tokio išsibarstymo papildomą stebėseną bei identifikuoti potencialų jo sukeltą nenumatytą žalingą poveikį.


(1)  OL L 280, 2002 10 18, p. 27.