ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 156

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. birželio 18d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 919/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 827/2004 dėl Atlanto didžiaakių tunų (Thunnus obesus) importo iš Kambodžos, Pusiaujo Gvinėjos ir Siera Leonės draudimo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 826/2004, draudžiantį importuoti paprastuosius tunus (Thunnus thynnus) iš Pusiaujo Gvinėjos ir Siera Leonės, bei Reglamentą (EB) Nr. 828/2004, draudžiantį importuoti iš Siera Leonės durklažuves (Xiphias gladius)

1

 

*

2005 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 920/2005, iš dalies keičiantis 1958 m. balandžio 15 d. Reglamentą Nr. 1, nustatantį kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje, ir 1958 m. balandžio 15 d. Reglamentą Nr. 1, nustatantį kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos atominės energijos bendrijoje, ir nustatantis laikinas nuo tų reglamentų leidžiančias nukrypti priemones

3

 

 

2005 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 921/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

5

 

 

2005 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 922/2005, dėl eksporto licencijų išdavimo vyno sektoriui

7

 

 

2005 m. birželio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 923/2005, dėl Vengrijos intervencinės agentūros turimų 80000 tonų paprastųjų kviečių, 80000 tonų kukurūzų ir 40000 tonų miežių perdavimo ir pardavimo Portugalijos rinkoje

8

 

 

2005 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 924/2005, dėl konkurso 84-o turo, vykdomo pagal Reglamente (EB) Nr. 2799/1999 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

11

 

 

2005 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 925/2005, nustatantis minimalią nugriebto pieno miltelių pardavimo kainą 20-ame individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 214/2001 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

12

 

 

2005 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 926/2005, nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 165-ame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

13

 

 

2005 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 927/2005, nustatantis didžiausias pagalbos už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą sumas 165-ame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

15

 

 

2005 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 928/2005, nustatantis didžiausią pagalbos už koncentruotą sviestą dydį 337-ame konkurso ture, vykdomame Reglamente (EEB) Nr. 429/90 numatyto konkurso tvarka

17

 

 

2005 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 929/2005, nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 21-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

18

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija

 

*

2005 m. gegužės 30 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas, nustatantis galutinę datą dėl įsipareigojimo skirti lėšas iš 9-ojo Europos plėtros fondo (EPF) vykdymo

19

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. kovo 14 d. Tarybos sprendimas 2005/447/BUSP, dėl Europos Sąjungos ir Argentinos Respublikos susitarimo dėl Argentinos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea)

21

Europos Sąjungos ir Argentinos Respublikos susitarimas dėl Argentinos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea)

22

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

18.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 919/2005

2005 m. birželio 13 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 827/2004 dėl Atlanto didžiaakių tunų (Thunnus obesus) importo iš Kambodžos, Pusiaujo Gvinėjos ir Siera Leonės draudimo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 826/2004, draudžiantį importuoti paprastuosius tunus (Thunnus thynnus) iš Pusiaujo Gvinėjos ir Siera Leonės, bei Reglamentą (EB) Nr. 828/2004, draudžiantį importuoti iš Siera Leonės durklažuves (Xiphias gladius)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Bendrija nuo 1997 m. lapkričio 14 d., priėmus Tarybos sprendimą 86/238/EEB (1), yra 1966 m. gegužės 14 d. Rio de Žaneire pasirašytos Tarptautinės konvencijos dėl Atlanto tuno apsaugos su pakeitimais, padarytais prie valstybių, kurios yra Konvencijos šalys, įgaliotųjų atstovų konferencijos baigiamojo akto, pasirašyto Paryžiuje 1984 m. liepos 10 d, pridėtu protokolu (toliau – ICCAT konvencija), Susitariančioji šalis.

(2)

ICCAT konvencijoje yra numatytas regioninis bendradarbiavimas dėl tuno bei panašių žuvų rūšių išteklių Atlanto vandenyne ir su juo besijungiančiose jūrose išsaugojimo bei valdymo įsteigiant Tarptautinę komisiją dėl Atlanto tuno apsaugos (toliau – ICCAT) ir šiai komisijai patvirtinant konvencijos susitariančiosioms šalims privalomas apsaugos bei valdymo priemones.

(3)

1998 m. ICCAT priėmė Rezoliuciją 98–18 dėl nepranešamo ir nereguliuojamo tunų gaudymo iš ūdomis žvejojančių laivų zonoje, kurioje taikoma Konvencija. Šioje rezoliucijoje yra nustatytos šalių, kurių laivai tunus ir panašias žuvų rūšis gaudo tokiu būdu, kuris mažina ICCAT išsaugojimo bei valdymo priemonių veiksmingumą, identifikavimo tvarka. Be to, joje nurodytos priemonės, kurių būtina imtis norint sustabdyti tolesnę šių laivų žvejybą minėtu būdu, prireikus įskaitant ir nediskriminacines prekybos apribojimo priemones taikant draudimus importui.

(4)

Priėmus Rezoliuciją 98–18, Boliviją, Kambodžą, Pusiaujo Gvinėją, Gruziją ir Siera Leonę ICCAT pripažino šalimis, kurių laivai Atlanto didžiaakius tunus (Thunnus obesus) gaudo tokiu būdu, kuris mažina jų išsaugojimo bei valdymo priemonių veiksmingumą, savo išvadas pagrįsdama duomenimis apie sugavimus, prekybą ir laivų veiklą.

(5)

Be to, Pusiaujo Gvinėją ir Sierą Leonę ICCAT pripažino šalimis, kurių laivai paprastuosius Atlanto tunus (Thunnus thynnus) gaudo tokiu būdu, kuris mažina jos išsaugojimo bei valdymo priemonių veiksmingumą.

(6)

Siera Leonę ICCAT taip pat pripažino šalimi, kurios laivai Atlanto durklažuves (Xiphias gladius) gaudo tokiu būdu, kuris mažina jų išsaugojimo bei valdymo priemonių veiksmingumą.

(7)

Atlanto didžiaakių tunų importas iš Bolivijos, Kambodžos, Pusiaujo Gvinėjos, Gruzijos ir Siera Leonės šiuo metu draudžiamas Reglamentu (EB) Nr. 827/2004 (2).

(8)

Atlanto paprastųjų tunų importas iš Pusiaujo Gvinėjos ir Siera Leonės šiuo metu draudžiamas Reglamentu (EB) Nr. 826/2004 (3).

(9)

Atlanto durklažuvių importas iš Siera Leonės šiuo metu draudžiamas Reglamentu (EB) Nr. 828/2004 (4).

(10)

ICCAT 2004 m. vykusiame 14-ajame nepaprastajame posėdyje pripažino, kad Kambodža, Pusiaujo Gvinėja ir Siera Leonė dėjo pastangas, kad išspręstų jos nurodytas problemas, ir priėmė rekomendacijas dėl prekybos apribojimo priemonių minėtoms trims šalims panaikinimo.

(11)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 827/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(12)

Todėl Reglamentai (EB) Nr. 826/2004 ir 828/2004 turėtų būti panaikinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 827/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 1 dalyje žodžiai „Kambodža, Pusiaujo Gvinėja ir Siera Leonė“ išbraukiami;

2)

3 straipsnyje žodžiai „Bolivija, Gruzija ir Siera Leonė“ pakeičiami žodžiais „Bolivija ir Gruzija“.

2 straipsnis

Reglamentai (EB) Nr. 826/2004 ir 828/2004 panaikinami.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. birželio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  OL L 162, 1986 6 18, p. 33.

(2)  OL L 127, 2004 4 29, p. 21.

(3)  OL L 127, 2004 4 29, p. 19.

(4)  OL L 127, 2004 4 29, p. 23.


18.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/3


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 920/2005

2005 m. birželio 13 d.

iš dalies keičiantis 1958 m. balandžio 15 d. Reglamentą Nr. 1, nustatantį kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje, ir 1958 m. balandžio 15 d. Reglamentą Nr. 1, nustatantį kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos atominės energijos bendrijoje, ir nustatantis laikinas nuo tų reglamentų leidžiančias nukrypti priemones

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 290 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 190 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnio 1 dalį ir 41 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Airijos Vyriausybė paprašė, kad airių kalbai būtų suteiktas toks pat statusas kaip ir kitų valstybių narių nacionalinėms valstybinėms kalboms ir kad tuo tikslu būtų padaryti reikiami 1958 m. balandžio 15 d. Tarybos reglamento Nr. 1, nustatančio kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (1), ir 1958 m. balandžio 15 d. Tarybos reglamento Nr. 1, nustatančio kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos atominės energijos bendrijoje (2) (šie du reglamentai toliau – Reglamentas Nr. 1), pakeitimai.

(2)

Pagal Europos Sąjungos sutarties 53 straipsnį ir Europos Bendrijos steigimo sutarties 314 straipsnį airių kalba yra viena iš autentiškų abiejų šių sutarčių kalbų.

(3)

Airijos Vyriausybė pabrėžia, kad pagal Airijos Konstitucijos 8 straipsnį airių kalba, kuri yra nacionalinė kalba, yra pirma valstybinė Airijos kalba.

(4)

Reikėtų atsakyti teigiamai į Airijos Vyriausybės prašymą ir atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą Nr. 1. Tačiau reikėtų nuspręsti, kad dėl praktinių priežasčių pereinamuoju laikotarpiu Europos Sąjungos institucijų nevaržytų įpareigojimas visus aktus, įskaitant Teisingumo Teismo sprendimus, rengti airių kalba ir juos versti į ją. Taip pat reikėtų numatyti, kad tokia išimtis būtų taikoma iš dalies ir nebūtų taikoma Europos Parlamento ir Tarybos bendrai priimtiems reglamentams, o Tarybai suteikti teisę per ketverius metus nuo šio reglamento taikymo dienos ir vėliau kas penkerius metus vieningai nuspręsti, ar panaikinti minėtą išimtį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas Nr. 1 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Europos Sąjungos institucijų oficialios ir darbo kalbos yra airių, anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių.“;

2)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Reglamentai ir kiti bendro taikymo dokumentai rengiami dvidešimt viena oficialia kalba.“;

3)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Europos Sąjungos oficialusis leidinys leidžiamas dvidešimt viena oficialia kalba.“;

2 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento Nr. 1 ir penkerius metus nuo šio reglamento taikymo dienos, suteikiant galimybę šį laikotarpį pratęsti, Europos Sąjungos institucijų nevaržo įpareigojimas visus aktus rengti airių kalba ir juos šia kalba skelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis straipsnis netaikomas Europos Parlamento ir Tarybos bendrai priimtiems reglamentams.

3 straipsnis

Ne vėliau kaip per ketverius metus nuo šio reglamento taikymo dienos ir vėliau kas penkerius metus Taryba persvarsto 2 straipsnio taikymą ir vieningai nusprendžia, ar panaikinti minėtame straipsnyje nurodytą išimtį.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. birželio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  OL 17, 1958 10 6, p. 385/58. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL 17, 1958 10 6, p. 401/58. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.


18.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 921/2005

2005 m. birželio 17 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

60,1

204

75,2

999

67,7

0707 00 05

052

74,8

999

74,8

0709 90 70

052

90,6

999

90,6

0805 50 10

382

70,4

388

53,4

528

50,4

624

69,9

999

61,0

0808 10 80

388

92,1

400

131,6

404

90,8

508

72,5

512

58,8

524

70,5

528

69,1

720

61,0

804

92,8

999

82,1

0809 10 00

052

199,7

999

199,7

0809 20 95

052

313,0

400

399,9

999

356,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

176,5

999

176,5

0809 40 05

052

130,1

999

130,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


18.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 922/2005

2005 m. birželio 17 d.

dėl eksporto licencijų išdavimo vyno sektoriui

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 883/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis vyno sektoriaus produktais (1), ypač į jo 7 straipsnį ir 9 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendros vyno rinkos organizavimo 63 straipsnio 7 dalį (2), eksporto grąžinamųjų išmokų skyrimas vyno sektoriaus produktams apribojamas kiekiais ir išlaidomis, nustatytais žemės ūkio susitarimu, pasirašytu pagal daugiašales derybas dėl prekybos Urugvajaus raunde.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 883/2001 9 straipsniu buvo nustatytos sąlygos, kuriomis Komisija, siekdama išvengti pagal šį susitarimą numatyto kiekio ar turimo biudžeto viršijimo, gali imtis ypatingų priemonių.

(3)

Remiantis 2005 m. birželio 15 d. Komisijos turėta informacija apie eksporto licencijų paraiškas, kiekis, tebeturimas laikotarpiui iki 2005 m. birželio 30 d. Reglamento (EB) Nr. 883/2001 9 straipsnio 5 dalyje nurodytoms paskirties zonoms (1) „Afrika“ ir (4) „Rytų Europa“ gali būti viršytas, jei nebus ribojamas eksporto licencijų su išankstiniu grąžinamosios išmokos nustatymu išdavimas. Todėl pranešamiems kiekiams būtina nustatyti vienodą priėmimo koeficientą paraiškoms, pateiktoms nuo 2005 m. birželio 8 d. iki 14 d., ir leidimų išdavimą pateiktoms paraiškoms šiai zonai reikia laikinai sustabdyti iki 2005 m. liepos 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   paskirties zonai „Africa“ išduodama iki 20,78 % prašomo kiekio vyno sektoriaus eksporto licencijų su išankstiniu grąžinamosios išmokos nustatymu, kurioms gauti pagal Reglamentą (EB) Nr. 883/2001 paraiškos buvo pateiktos nuo 2005 m. birželio 8 d. iki 14 d., (4) paskirties zonai „Rytų Europa“ išduodama iki 100,00 % prašomo kiekio.

2.   1 dalyje minimiems vyno sektoriaus produktams, kuriems eksporto licencijų prašymai pateikti nuo 2005 m. birželio 15 d., eksporto licencijų išdavimas ir prašymų pateikimas nuo 2005 m. birželio 17 d. (1) paskirties zonoms „Afrika“ ir (4) „Rytų Europa“ yra laikinai sustabdomi iki 2005 m. liepos 1 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 128, 2001 5 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 908/2004 (OL L 163, 2004 4 30, p. 56).

(2)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1795/2003 (OL L 262, 2003 10 14, p. 13).


18.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 923/2005

2005 m. birželio 15 d.

dėl Vengrijos intervencinės agentūros turimų 80 000 tonų paprastųjų kviečių, 80 000 tonų kukurūzų ir 40 000 tonų miežių perdavimo ir pardavimo Portugalijos rinkoje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Dėl klimato sąlygų 2004–2005 derliaus metais Portugalijoje kilo sausra, dėl kurios smarkiai sumažėjo pašarų, ir gyvulių augintojai jų pristigo. Dėl tokio pašarų trūkumo gyvulių augintojams gali tekti pirma laiko parduoti ar skersti gyvulius, o tai gali padaryti neigiamos įtakos sektoriui ir ūkininkų pajamoms.

(2)

Dėl gausaus grūdų derliaus likusioje Europos dalyje tais pačiais derliaus metais, būtent valstybėse narėse, įstojusiose į Bendriją 2004 m. gegužės 1 d., labai padaugėjo paprastųjų kviečių, kukurūzų ir miežių intervencinių atsargų, kurias parduoti minėtų valstybių narių vidaus rinkose arba eksportuoti galimybių nėra sąlygiškai ilgą laiko tarpą, ir tos valstybės ne visada turi pakankamai sandėliavimo galimybių vietoje.

(3)

Todėl padėtis Bendrijos grūdų rinkoje šiuo metu yra sutrikdyta ir reikėtų imtis stabilizavimo ir kompensacijų priemonių pagal intervencijos sistemą. Todėl, kadangi yra grūdų atsargų, kurių laikymas intervencinėje sistemoje gali labai užtrukti perteklių turinčiuose regionuose ir brangiai kainuoti Bendrijos biudžetui, o tuo pat metu trūksta pašarų gyvuliams Portugalijoje, reikėtų dalį tų atsargų pasiūlyti Portugalijos gyvulių augintojams.

(4)

Grūdų padalijimui Portugalijos rinkoje reikėtų naudoti adaptuotą valdymo ir finansinės kontrolės struktūrą, todėl pirmiausia reikia numatyti grūdų perdavimą Portugalijos intervencinei agentūrai, paskui pastarajai pavesti parduoti grūdus ir juos paskirstyti ūkininkams.

(5)

Dėl didelio poreikio ir Vengrijoje turimų grūdų pasiūlos intervencijai, dėl nepakankamų patvirtintų sandėliavimo galimybių intervencijai šioje šalyje ir dėl nepakankamų priemonių, kurių iki šiol buvo imtasi Vengrijos grūdų realizavimo problemai spręsti, šiai operacijai reikia naudoti Vengrijos grūdus.

(6)

Reikėtų numatyti nuostatas dėl pasirengimo šiai operacijai pagal 1978 m. rugpjūčio 2 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 1883/78, išdėstančiame bendrąsias taisykles dėl intervencijoms skirto Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansavimo (2), numatytus mechanizmus.

(7)

Kad būtų paprasčiau ir lengviau kontroliuojama, reikėtų nustatyti, kokią fiksuotą dalį finansuoja Bendrija.

(8)

Perduotos atsargos yra parduodamos 1993 m. liepos 28 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93, nustatančiame intervencinių agentūrų turimų grūdų pardavimo tvarką ir sąlygas (3), numatytomis sąlygomis. Tačiau tas pardavimas turi ypatumų, kadangi trūkstant pašarų gyvuliams siekiama kitokių tikslų, todėl reikėtų numatyti Portugalijos intervencinės agentūros taikytinas specifines nuostatas, nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 nuostatų.

(9)

Kad nebūtų trikdoma Portugalijos grūdų rinka, ypatingai svarbu numatyti specifines nuostatas siūlomų kiekių atžvilgiu ir nustatyti grūdų pardavimo kainų ribas.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Javų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Vengrijos intervencinė agentūra gali pasiūlyti 80 000 tonų paprastųjų kviečių, 80 000 tonų kukurūzų ir 40 000 tonų miežių Portugalijos intervencinei agentūrai.

2.   Portugalijos intervencinė agentūra perima 1 dalyje minimus produktus, užtikrina jų pervežimą į Portugaliją ir realizavimą gyvulių pašarams iki 2005 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

1.   Vengrijos intervencinė agentūra debetuoja Reglamento (EEB) Nr. 1883/78 4 straipsnio 1 dalyje numatytoje metinėje ataskaitoje perduotų paprastųjų kviečių, kukurūzų ir miežių nulinės vertės kiekius.

2.   Portugalijos intervencinė agentūra kredituoja Reglamento (EEB) Nr. 1883/78 4 straipsnio 1 dalyje numatytoje metinėje ataskaitoje paprastųjų kviečių, kukurūzų ir miežių fiziškai perimtus nulinės vertės kiekius ir mėnesio pabaigoje juos įkainoja 101,44 eurų už toną paprastųjų kviečių, 85,52 eurų už toną kukurūzų ir 80,87 eurų už toną miežių.

3.   Už visus kitus Bendrijos teisės aktuose numatytus formalumus dėl Vengrijos intervencinės agentūros grūdų perleidimo Portugalijos intervencinei agentūrai atsako šios agentūros.

3 straipsnis

1.   Šio reglamento 1 straipsnyje numatytų grūdų kiekių pervežimo išlaidas Portugalijos intervencinė agentūra įrašo Reglamento (EEB) Nr. 1883/78 4 straipsnio 1 dalyje numatytoje metinėje ataskaitoje remiantis šio straipsnio 2 dalyje nustatyta fiksuoto dydžio suma.

2.   Bendrija iš dalies finansuoja transporto išlaidas padengdama 60 eurų už toną.

4 straipsnis

1.   Portugalijos ir Vengrijos intervencinės agentūros suderina išvykimo, paskirties ir galimo saugojimo vietas bei produktų išvežimo datas. Šių vietų ir jose saugomų kiekių sąrašai nedelsiant pateikiami Komisijai.

2.   Portugalijos ir Vengrijos intervencinės agentūros nustato Vengrijoje pakraunant ir Portugalijoje įvežant į saugojimo vietas pakrautą bei iškrautą svorį ir, remiantis analizės sertifikatu, produktų kokybę.

5 straipsnis

Vengrijos intervencinė agentūra informuoja Portugalijos intervencinę agentūrą ir Komisiją apie faktišką nustatytą kiekį produktus išvežant bei apie išvežimo datas iš paėmimo vietų.

6 straipsnis

Portugalijos intervencinė agentūra perima į transporto priemonę pakrautų grūdų kiekius išvežimo iš Vengrijos intervencinės agentūros nurodyto sandėlio metu ir nuo to momento už juos atsako.

Portugalijos intervencinė agentūra informuoja Komisiją ir Vengrijos intervencinę agentūrą apie pervežimo eigą.

7 straipsnis

Portugalijos intervencinė agentūra pradeda perduotų grūdų kiekių iš Vengrijos intervencinės agentūros atsargų pardavimą skelbdama nuolatinį konkursą vidaus rinkoje.

Remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 4 straipsniu parduoti galima išimtinai tik galvijų, avių ir ožkų augintojų asociacijoms ar kooperatyvams arba perdirbėjams, sudariusiems bendradarbiavimo sutartis su tomis asociacijomis arba kooperatyvais, kad produktai būtų naudojami Portugalijoje.

8 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 nuostatos taikomos šio reglamento 7 straipsnyje numatytam pardavimui, atsižvelgiant į 9 straipsnio nuostatas.

9 straipsnis

1.   Kiekvienos parduotinos grūdų rūšies kiekiai atitinka faktiškai perduotiems kiekiams ir turi būti patikslinti pranešime apie konkursą.

2.   Minimalus konkursui siūlomas kiekis yra 1 500 tonų.

3.   Pasiūlymai nustatomi atsižvelgiant į faktišką partijos, dėl kurios teikiamas pasiūlymas, kokybę.

4.   Kiekvienai grūdų rūšiai nustatoma tokia minimali pardavimo kaina, kad nebūtų trikdoma Portugalijos grūdų rinka ir kad jokiu būdu ji nebūtų mažesnė už intervencinę kainą.

10 straipsnis

Portugalijos valdžios institucijos parengia pranešimą apie konkursą, kuriame patikslina konkursų datas ir detalias kontrolės, leidžiančios užtikrinti, kad yra laikomasi 7 straipsnio antros pastraipos, nuostatas.

11 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 216, 1978 8 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 695/2005 (OL L 114, 2005 5 4, p. 1).

(3)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 749/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 10).


18.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 924/2005

2005 m. birželio 17 d.

dėl konkurso 84-o turo, vykdomo pagal Reglamente (EB) Nr. 2799/1999 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 1999 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2799/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles, susijusias su pagalbos už pašarams skirtą nugriebtą pieną ir nugriebto pieno miltelius suteikimu ir šių nugriebto pieno miltelių pardavimu (2), 26 straipsnį intervencinės agentūros parduoda tam tikrus savo saugomų nugriebto pieno miltelių kiekius nuolatinio konkurso tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2799/1999 30 straipsnį, remiantis kiekvieno konkretaus turo paraiškomis, yra nustatoma minimali nugriebto pieno miltelių pardavimo kaina arba nusprendžiama neskirti konkurso laimėtojo.

(3)

Išnagrinėjus gautus pasiūlymus, reikėtų neskirti konkurso laimėtojo.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2799/1999 nuostatas vykdomame 84-ame konkurso ture, kurio galutinis paraiškų pateikimo terminas baigėsi 2005 m. birželio 14 d., laimėtojas nėra skiriamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 340, 1999 12 31, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


18.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 925/2005

2005 m. birželio 17 d.

nustatantis minimalią nugriebto pieno miltelių pardavimo kainą 20-ame individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 214/2001 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnio c dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 214/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos nugriebto pieno miltelių rinkoje (2), 21 straipsnį intervencinės agentūros paskelbė parduodančios savo turimų nugriebto pieno miltelių atsargų nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse tvarka.

(2)

Atsižvelgiant į pasiūlymus, gautus atsakant į kiekvieną individualų kvietimą dalyvauti konkurse, nustatoma minimali pardavimo kaina arba nutariama neskirti sutarties vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 214/2001 24a straipsnyje numatyta tvarka.

(3)

Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus, reikia nustatyti minimalią pardavimo kainą.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 214/2001, kuriame numatytas paraiškų pateikimo terminas baigėsi 2005 m. birželio 14 d., 20-ajame individualiam kvietimui dalyvauti konkurse nustatoma minimali 198,24 EUR/100 kg nugriebto pieno miltelių pardavimo kaina.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 37, 2001 2 7, p. 100. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


18.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 926/2005

2005 m. birželio 17 d.

nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 165-ame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 1997 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2571/97 dėl sviesto pardavimo sumažintomis kainomis ir dėl pagalbos suteikimo už konditerijos gaminių, ledų ir kitų maisto produktų gamyboje naudojamą grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą (2), nuostatas intervencinės agentūros parduoda tam tikrus savo saugomo intervencinio sviesto kiekius konkurso tvarka ir teikia pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. Minėto reglamento 18 straipsnyje numatyta, kad, atsižvelgiant į paraiškas dalyvauti konkurse, gautas kiekviename konkurso ture, yra nustatoma mažiausia sviesto, kuriam taikomos intervencinės priemonės, pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ar koncentruotą sviestą ir kad tokiu būdu nustatyta kaina bei pagalba gali keistis priklausomai nuo numatomo panaudojimo, riebalų kiekio svieste ir pridėjimo tvarkos, ir kad intervencinė agentūra gali nuspręsti neskirti konkurso laimėtojo. Todėl turėtų būti nustatyti perdirbimo užstato dydis arba dydžiai.

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

165-ame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas, mažiausios sviesto, kuriam taikomos intervencinės priemonės, pardavimo kainos ir perdirbimo užstatų dydžiai nustatomi tokie, kokie nurodyti priedo lentelėje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 350, 1997 12 20, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


PRIEDAS

prie 2005 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento, nustatančio mažiausias sviesto pardavimo kainas 165-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

(EUR/100 kg)

Formulės

A

B

Pridėjimo būdai

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Mažiausia pardavimo kaina

Sviestas ≥ 82 %

Be tolesnio perdirbimo

206

210

Koncentruotas

204,1

208,1

Perdirbimo užstatas

Be tolesnio perdirbimo

73

73

Koncentruotas

73

73


18.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 927/2005

2005 m. birželio 17 d.

nustatantis didžiausias pagalbos už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą sumas 165-ame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 1997 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2571/97 dėl sviesto pardavimo sumažintomis kainomis ir dėl pagalbos suteikimo už konditerijos gaminių, ledų ir kitų maisto produktų gamyboje naudojamą grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą (2), nuostatas intervencinės agentūros parduoda tam tikrus jų saugomo intervencinio sviesto kiekius konkurso tvarka ir teikia pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. Minėto reglamento 18 straipsnyje numatyta, kad atsižvelgiant į kiekviename konkurso ture pateiktas konkurso paraiškas yra nustatoma mažiausia sviesto, kuriam taikomos intervencinės priemonės, pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ar koncentruotą sviestą ir kad tokiu būdu nustatyta kaina ir pagalba gali keistis priklausomai nuo numatomo panaudojimo, riebalų kiekio svieste ir pridėjimo tvarkos, ir kad intervencinė agentūra gali nuspręsti neskirti konkurso laimėtojo. Todėl turėtų būti nustatyti perdirbimo užstato dydis arba dydžiai.

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

165-ame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas, didžiausios pagalbų sumos ir perdirbimo užstatų dydžiai nustatomi tokie, kokie nurodyti priedo lentelėje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 350, 1997 12 20, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


PRIEDAS

prie 2005 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento, nustatančio didžiausias pagalbos už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą sumas 165-ame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

(EUR/100 kg)

Formulės

A

B

Pridėjimo būdai

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Didžiausias pagalbos dydis

Sviestas ≥ 82 %

46

42

41

Sviestas < 82 %

44

40

40

Koncentruotas sviestas

55,5

51,5

55,5

51,5

Grietinėlė

22

18

Perdirbimo užstatas

Sviestas

51

Koncentruotas sviestas

61

61

Grietinėlė

24


18.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 928/2005

2005 m. birželio 17 d.

nustatantis didžiausią pagalbos už koncentruotą sviestą dydį 337-ame konkurso ture, vykdomame Reglamente (EEB) Nr. 429/90 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 1990 m. vasario 20 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 429/90 dėl pagalbos už Bendrijoje tiesiogiai vartoti skirtą koncentruotą sviestą suteikimo konkurso tvarka (2), nuostatas intervencinės agentūros vykdo nuolatinį konkursą dėl pagalbos už koncentruotą sviestą. To reglamento 6 straipsnyje numatyta, kad atsižvelgiant į kiekvienam konkurso turui pateiktus pasiūlymus nustatoma didžiausia pagalbos už koncentruotą sviestą, turintį ne mažiau kaip 96 % riebalų, suma, arba nusprendžiama neskirti konkurso laimėtojo. Dėl to turėtų būti nustatytas sunaudojimą garantuojančio užstato dydis.

(2)

Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus reikėtų nustatyti toliau nurodomą didžiausią pagalbos sumą ir atitinkamai nustatyti sunaudojimą garantuojančio užstato dydį.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

337-ame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EEB) Nr. 429/90 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas, didžiausia pagalbos suma ir sunaudojimą garantuojautis užstatas yra:

didžiausia pagalbos suma:

54,5 EUR/100 kg,

sunaudojimą garantuojautis užstatas:

60 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 45, 1990 2 21, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


18.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 929/2005

2005 m. birželio 17 d.

nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 21-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnio c dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 1999 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2771/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto ir grietinėlės rinkoje (2), 21 straipsnį, intervencinės agentūros paskelbė parduodančios tam tikrus savo turimų sviesto ir grietinėlės atsargų kiekius nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse tvarka.

(2)

Atsižvelgiant į pasiūlymus, gautus atsakant į kiekvieną individualų kvietimą dalyvauti konkurse, nustatoma minimali pardavimo kaina arba nutariama neskirti sutarties vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 24a straipsnyje numatyta tvarka.

(3)

Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus, reikia nustatyti minimalią pardavimo kainą.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

Straipsnis 1

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2771/1999, kuriame numatytas paraiškų pateikimo terminas baigėsi 2005 m. birželio 14 d., 21-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse nustatoma minimali 275 EUR/100 kg sviesto pardavimo kaina.

Straipsnis 2

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 333, 1999 12 24, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija

18.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/19


TARYBOJE POSĖDŽIAVUSIŲ VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVŲ SPRENDIMAS

2005 m. gegužės 30 d.

nustatantis galutinę datą dėl įsipareigojimo skirti lėšas iš 9-ojo Europos plėtros fondo (EPF) vykdymo

(2005/446/EB)

TARYBOJE POSĖDŽIAVĘ EUROPOS BENDRIJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos Bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (1), (toliau – partnerystės susitarimas),

atsižvelgdami į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų Vidinį susitarimą dėl Bendrijos pagalbos finansavimo ir administravimo vadovaujantis Partnerystės susitarimo Finansiniu protokolu (2) (toliau – vidinis susitarimas), ypač į jo 2 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Partnerystės susitarimo (Finansinio protokolo) I priedo 5 punkte numatyta, kad visa Finansiniame protokole numatyta suma kartu su likučiais, pervestais iš ankstesnių EPF-ų, apima 2000–2007 m. laikotarpį.

(2)

To paties I priedo 7 punkte ir vidinio susitarimo 2 straipsnio 3 dalyje numatyta įvertinti įsipareigojimų ir išmokėjimų įvykdymą, siekiant nustatyti poreikį naujoms lėšoms, baigus galioti dabartiniam Finansiniam protokolui.

(3)

ES deklaracijoje dėl Finansinio protokolo, kuri pridedama kaip partnerystės susitarimo XVIII deklaracija, numatyta, kad, įvertinant minėtąjį poreikį, būtina visokeriopai atsižvelgti į datą, nuo kurios nebevykdomas įsipareigojimas suteikti 9-ojo EPF lėšų.

(4)

Dėl to, vadovaujantis vidinio susitarimo 2 straipsnio 4 dalimi, iki 9-ojo EPF galiojimo pabaigos reikia nustatyti datą, kuri prireikus galėtų būti peržiūrėta, nuo kurios nebevykdomas įsipareigojimas suteikti 9-ojo EPF lėšų,

NUSPRENDŽIA:

1 straipsnis

2007 m. gruodžio 31 d. yra nustatoma data, nuo kurios nebevykdomas įsipareigojimas teikti Komisijos administruojamo 9-ojo EPF lėšas, Europos investicijų banko (EIB) administruojamas palūkanų subsidijas ir pajamas, sukauptas iš palūkanų už šiuos asignavimus. Minėta data prireikus gali būti peržiūrėta.

2 straipsnis

Šis sprendimas nedaro poveikio sumai, kuri skirta EIB valdomoms investicinėms priemonėms, kaip atnaujinamos lėšoms, finansuoti.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 30 d.

Valstybių narių Vyriausybių vardu

Pirmininkas

F. BODEN


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3. Susitarimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais AKR-EB ministrų sprendimu Nr. 2/2004 (OL L 297, 2004 9 22, p. 18).

(2)  OL L 317, 2000 12 15, p. 355.


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

18.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/21


TARYBOS SPRENDIMAS 2005/447/BUSP

2005 m. kovo 14 d.

dėl Europos Sąjungos ir Argentinos Respublikos susitarimo dėl Argentinos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 24 straipsnį,

atsižvelgdama į pirmininkaujančios valstybės narės rekomendaciją,

kadangi:

(1)

2004 m. liepos 12 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje (1).

(2)

Minėtų bendrųjų veiksmų 11 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad išsami trečiųjų valstybių dalyvavimo tvarka nustatoma susitarimu pagal Europos Sąjungos sutarties 24 straipsnį.

(3)

2004 m. rugsėjo 13 d. gavusi Tarybos leidimą, pirmininkaujanti valstybė narė, padedama generalinio sekretoriaus – vyriausiojo įgaliotinio, vedė derybas dėl Europos Sąjungos ir Argentinos Respublikos susitarimo dėl Argentinos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea) sudarymo.

(4)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Argentinos Respublikos susitarimas dėl Argentinos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea).

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas yra įgaliojamas paskirti asmenį, įgaliotą pasirašyti Europos Sąjungą įpareigojantį Susitarimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BODEN


(1)  OL L 252, 2004 7 28, p. 10.


VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Argentinos Respublikos

SUSITARIMAS

dėl Argentinos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea)

EUROPOS SĄJUNGA (ES)

ir

ARGENTINOS RESPUBLIKA,

toliau – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į:

tai, kad 2004 m. liepos 12 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje (1),

pakvietimą Argentinos Respublikai dalyvauti ES vadovaujamoje operacijoje,

sėkmingai baigtą pajėgų formavimo procesą ir ES operacijos vado bei ES karinio komiteto rekomendaciją susitarti dėl Argentinos Respublikos pajėgų dalyvavimo ES vadovaujamoje operacijoje,

2004 m. rugsėjo 21 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimą BiH/1/2004 (2) dėl Argentinos Respublikos prisidėjimo prie ES karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje,

2004 m. rugsėjo 29 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimą BiH/3/2004 dėl prie ES karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje prisidedančių valstybių komiteto įsteigimo (3),

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Dalyvavimas operacijoje

1.   Argentinos Respublika prisideda prie 2004 m. liepos 12 d. Bendrųjų veiksmų 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje ir bet kokių bendrųjų veiksmų arba sprendimų, kuriais Europos Sąjungos Taryba nusprendžia išplėsti ES karinę krizių valdymo operaciją, pagal šio Susitarimo nuostatas ir visus būtinus įgyvendinimo susitarimus.

2.   Argentinos Respublikos indėlis į ES karinę krizių valdymo operaciją nepažeidžia Europos Sąjungos autonomijos priimant sprendimus.

3.   Argentinos Respublika užtikrina, kad jos pajėgos ir personalas, dalyvaujantis ES karinėje krizių valdymo operacijoje, vykdo savo misiją pagal:

Bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP ir galimus vėlesnius dalinius pakeitimus,

operacijos planą,

įgyvendinimo priemones.

4.   Į operaciją nusiųstos Argentinos Respublikos pajėgos ir jos komandiruotas personalas vykdo savo pareigas ir elgiasi atsižvelgdami išimtinai į ES karinės krizių valdymo operacijos reikmes.

5.   Argentinos Respublika laiku informuoja ES operacijos vadą apie visus jos dalyvavimo operacijoje pasikeitimus.

2 straipsnis

Pajėgų statusas

1.   ES karinėje krizių valdymo operacijoje dalyvaujančių Argentinos Respublikos pajėgų ir personalo statusą reglamentuoja Europos Sąjungos ir priimančiosios šalies sutartos nuostatos dėl pajėgų statuso, jei tokios nuostatos yra.

2.   Vadaviečių ar vadovavimo elementų, esančių už Bosnijos ir Hercegovinos ribų, pajėgų ir personalo statusą reglamentuoja susitarimai tarp konkrečių vadaviečių bei vadovavimo elementų ir Argentinos Respublikos.

3.   Nepažeidžiant 1 dalyje nurodytų nuostatų dėl pajėgų statuso, Argentinos Respublikos pajėgos ir personalas, dalyvaujantis ES karinėje krizių valdymo operacijoje, priklauso Argentinos Respublikos jurisdikcijai.

4.   Argentinos Respublika yra atsakinga už reagavimą į visas su dalyvavimu ES karinėje krizių valdymo operacijoje susijusias pretenzijas, pateikiamas jos pajėgų ir personalo ar susijusias su pajėgomis ar personalu. Argentinos Respublika yra atsakinga už bet kokio ieškinio, ypač teisinio ar drausminio, pateikimą bet kuriam savo pajėgų ir personalo nariui pagal savo įstatymus ir kitus teisės aktus.

5.   Argentinos Respublika įsipareigoja pareikšti apie pretenzijų bet kuriai valstybei, dalyvaujančiai ES karinėje krizių valdymo operacijoje, atsisakymą ir tai padaryti pasirašydama šį Susitarimą.

6.   Europos Sąjunga įsipareigoja užtikrinti, kad valstybės narės pareikš apie pretenzijų dėl Argentinos Respublikos dalyvavimo ES karinėje krizių valdymo operacijoje atsisakymą ir tai padarys pasirašydamos šį Susitarimą.

3 straipsnis

Įslaptinta informacija

1.   Argentinos Respublika imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad ES įslaptinta informacija būtų saugoma pagal Europos Sąjungos Tarybos saugumo nuostatus, pateiktus 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendime 2001/264/EB (4), ir pagal kompetentingų institucijų, įskaitant ES operacijos vadą, tolimesnius nurodymus.

2.   Jei ES ir Argentinos Respublika yra sudariusios susitarimą dėl saugumo procedūrų keičiantis įslaptinta informacija, tokio susitarimo nuostatos taikomos ES karinės krizių valdymo operacijos metu.

4 straipsnis

Vadovavimo tvarka

1.   Visos ES karinėje krizių valdymo operacijoje dalyvaujančios pajėgos ir personalas išlieka visiškai pavaldūs savo nacionalinėms valdžios institucijoms.

2.   Operacinį ir taktinį vadovavimą savo pajėgoms ir personalui ir (arba) jų kontrolę nacionalinės valdžios institucijos perduoda ES operacijos vadui. ES operacijos vadas turi teisę deleguoti savo įgaliojimus.

3.   Vykdant einamąjį vadovavimą operacijai, Argentinos Respublika turi tokias pačias teises ir pareigas, kokias turi ir dalyvaujančios Europos Sąjungos valstybės narės.

4.   ES operacijos vadas, pasikonsultavęs su Argentinos Respublika, bet kuriuo metu gali pareikalauti nutraukti Argentinos Respublikos dalyvavimą.

5.   Argentinos Respublika paskiria vyresnįjį karinį atstovą (VKA), kuris ES karinėje krizių valdymo operacijoje atstovaus jos nacionaliniam kontingentui. VKA visais klausimais, susijusiais su operacija, konsultuojasi su ES pajėgų vadu ir atsako už kasdienę kontingento drausmę.

5 straipsnis

Finansiniai aspektai

1.   Argentinos Respublika prisiima padengti visas savo dalyvavimo operacijoje išlaidas, jeigu tokios išlaidos nepatenka į bendrą finansavimą, kaip numatyta šio Susitarimo 1 straipsnio 1 dalyje minimuose teisiniuose dokumentuose, taip pat 2004 m. vasario 23 d. Tarybos sprendime 2004/197/BUSP, nustatančiame ES karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų išlaidų finansavimo administravimo mechanizmą (5).

2.   Valstybės (-ių), kurioje (-se) vykdoma operacija, fizinių arba juridinių asmenų mirties, sužalojimo, netekties atveju arba jiems patyrus žalą, Argentinos Respublika, nustačius jos atsakomybę, sumoka kompensaciją laikydamasi Susitarimo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų nuostatų dėl pajėgų statuso, jei tokios yra.

6 straipsnis

Susitarimai dėl šio Susitarimo įgyvendinimo

Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai ir atitinkamos Argentinos Respublikos valdžios institucijos sudaro šiam Susitarimui įgyvendinti būtinus techninius ir administracinius susitarimus.

7 straipsnis

Įsipareigojimų nesilaikymas

Jei viena iš Šalių nesilaiko pirmesniuose straipsniuose nustatytų savo įsipareigojimų, kita Šalis turi teisę nutraukti šį Susitarimą, pranešusi apie tai prieš vieną mėnesį.

8 straipsnis

Ginčų sprendimas

Ginčus dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo Šalys sprendžia diplomatinėmis priemonėmis.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną.

2.   Šis Susitarimas galioja visą Argentinos Respublikos dalyvavimo operacijoje laiką.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 9 d. keturiais egzemplioriais anglų kalba.

Europos Sąjungos vardu

Argentinos Respublikos vardu


(1)  OL L 252, 2004 7 28, p. 10.

(2)  OL L 324, 2004 10 27, p. 20.

(3)  OL L 325, 2004 10 28, p. 64. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu BiH/5/2004 (OL L 357, 2004 12 2, p. 39).

(4)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/194/EB (OL L 63, 2004 2 28, p. 48).

(5)  OL L 63, 2004 2 28, p. 68.

DEKLARACIJOS,

nurodytos Susitarimo 2 straipsnio 5 ir 6 dalyse

ES valstybių narių deklaracija:

„2004 m. liepos 12 d. ES Bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje taikančios ES valstybės narės stengsis tiek, kiek joms tai leidžia jų vidaus teisinės sistemos, kiek galima atsisakyti galimų pretenzijų Argentinos Respublikai dėl jų personalo sužalojimo, mirties arba ES krizių valdymo operacijos metu naudojamam joms priklausančiam turtui padarytos žalos ar praradimo tais atvejais, kai sužalojimą, mirtį, žalą arba praradimą:

sukėlė Argentinos Respublikos personalas, vykdantis su ES krizių valdymo operacija susijusias pareigas, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

atsirado naudojant Argentinos Respublikai priklausantį turtą, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio Argentinos Respublikos ES krizių valdymo operacijos personalo didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.“.

Argentinos Respublikos deklaracija:

„2004 m. liepos 12 d. ES Bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje taikanti Argentinos Respublika stengsis tiek, kiek jai tai leidžia jos vidaus teisinė sistema, kiek galima atsisakyti galimų pretenzijų kitai ES krizių valdymo operacijoje dalyvaujančiai valstybei dėl savo personalo sužalojimo, mirties arba ES krizių valdymo operacijų metu naudojamam jai priklausančiam turtui padarytos žalos ar praradimo tais atvejais, kai sužalojimą, mirtį, žalą arba praradimą:

sukėlė personalas, vykdantis su ES krizių valdymo operacija susijusias pareigas, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus,

atsirado naudojant ES krizių valdymo operacijoje dalyvaujančioms valstybėms priklausantį turtą, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio ES krizių valdymo operacijos personalo didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.“.