ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 141

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. birželio 4d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. gegužės 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2500/2001, kad būtų galima įgyvendinti Bendrijos pagalbą pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 54 straipsnio 2 dalies c punktą

1

 

*

2005 m. birželio 2 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 851/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, dėl abipusiškumo mechanizmo

3

 

 

2005 m. birželio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 852/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

6

 

*

2005 m. birželio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 853/2005, 47-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

8

 

*

2005 m. birželio 3 d. Komisijos direktyva 2005/37/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 86/362/EEB ir 90/642/EEB dėl didžiausios leistinos tam tikrų pesticidų likučių koncentracijos grūdinėse kultūrose ir kai kuriuose augalinės kilmės produktuose ir ant jų, įskaitant vaisius ir daržoves ( 1 )

10

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimus 2004/696/EB ir 2004/863/EB dėl Bendrijos finansinio įnašo USE likvidavimo ir stebėsenos programoms 2005 m. (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1550)

24

 

*

2005 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2003/634/EB dėl patvirtintų zonų ir patvirtintų ūkių nepatvirtintose zonose statuso suteikimo dėl žuvų virusinės hemoraginės septicemijos (VHS) ir infekcinės hematopoetinės nekrozės (IHN) patvirtinimo programų I priedą (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1563)  ( 1 )

29

 

*

2005 m. birželio 1 d. Komisijos sprendimas, suteikiantis Maltai teisę naudoti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 I antraštinėje dalyje nustatytą sistemą vietoje galvijų statistinių tyrimų (pranešta dokumentu C(2005) 1588)  ( 1 )

30

 

 

Klaidų ištaisymas

 

 

2005 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 770/2005, dėl galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalys yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijų, klaidų ištaisymas (OL L 128, 2005 5 21)

31

 

*

2004 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2199/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3846/87, nustatantį žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūrą, klaidų ištaisymas (OL L 380, 2004 12 24)

31

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

4.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 850/2005

2005 m. gegužės 30 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2500/2001, kad būtų galima įgyvendinti Bendrijos pagalbą pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 54 straipsnio 2 dalies c punktą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 181a straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (2) (toliau – finansinis reglamentas) 54 straipsnio 2 dalyje leidžiama Bendrijos biudžetą vykdyti centralizuotai ir netiesiogiai, ir nustatomi konkretūs vykdymo reikalavimai.

(2)

Pasirengimo narystei pagalbos srityje centralizuotas netiesioginis valdymas ta forma, kuri yra nustatyta finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalies c punkte, praeityje pasirodė esantis vertinga priemone, ypač Techninės pagalbos ir informacijos mainų biuro (TAIEX) veikloje.

(3)

Pastaraisiais metais Turkija buvo viena iš pagrindinių TAIEX veiklos vartotojų, ir jai turėtų būti suteikta galimybė ir pagal finansiniu reglamentu nustatytas taisykles toliau naudotis šia priemone.

(4)

Pasirengimo narystei pagalbos srityje pageidautinas suderintas požiūris, ir todėl turėtų būti vartojama tokia pati forma, kokia yra numatyta Tarybos reglamentuose (EEB) Nr. 3906/89 (Phare) (3) ir (EB) Nr. 2666/2000 (CARDS) (4).

(5)

Todėl 2001 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2500/2001 dėl pasirengimo stojimui finansinės paramos Turkijai (5) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2500/2001 papildomas šiuo straipsniu:

„6a straipsnis

Komisija, paisydama Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (6) 54 straipsnyje nustatytų ribų, nusprendžia viešosios valdžios užduotis, ypač biudžeto vykdymo užduotis, patikėti to reglamento 54 straipsnio 2 dalyje išvardytoms įstaigoms. Minėto reglamento 54 straipsnio 2 dalies c punkte apibrėžtoms įstaigoms galima patikėti viešosios valdžios užduotis, jei jos turi pripažintą tarptautinį statusą, laikosi tarptautiniu mastu pripažintų valdymo ir kontrolės sistemų, ir jas prižiūri viešoji institucija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BODEN


(1)  Nuomonė pareikšta 2005 m. balandžio 28 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)  OL L 375, 1989 12 23, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2257/2004 (OL L 389, 2004 12 30, p. 1).

(4)  OL L 306, 2000 12 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2257/2004.

(5)  OL L 342, 2001 12 27, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 769/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 1).

(6)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.“


4.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/3


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 851/2005

2005 m. birželio 2 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus, dėl abipusiškumo mechanizmo

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 539/2001 (2) 1 straipsnio 4 dalyje numatytas mechanizmas pasirodė netinkamas abipusiškumo nesilaikymo atvejais, kai trečioji šalis, nurodyta minėto reglamento II priedo sąraše, t. y. trečioji šalis, kurios piliečiams vizų režimas netaikomas, toliau taiko vizų režimą ar jį įveda vienos ar kelių valstybių narių piliečiams. Laikantis solidarumo su valstybėmis narėmis, susidūrusiomis su abipusiškumo nesilaikymo atveju, būtina tobulinti esamą mechanizmą, kad jis būtų veiksmingas.

(2)

Atsižvelgiant į tokių abipusiškumo nesilaikymo atvejų rimtumą, svarbu, kad atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) apie juos praneštų. Siekiant užtikrinti, kad atitinkama trečioji šalis vėl imtų taikyti bevizį režimą atitinkamų valstybių narių piliečiams, reikėtų sukurti mechanizmą, derinantį skirtingų lygių ir intensyvumo priemones, kurias galima greitai įgyvendinti. Todėl Komisija trečiosios šalies atžvilgiu turėtų nedelsiant imtis veiksmų, pateikti Tarybai pranešimą ir bet kuriuo metu būti pasirengusi pasiūlyti Tarybai priimti laikiną sprendimą dėl vizų režimo atnaujinimo tos trečiosios šalies piliečiams. Tokio laikino sprendimo priėmimas neturėtų užkirsti kelio tos trečiosios šalies perkėlimui į Reglamento (EB) Nr. 539/2001 I priedo sąrašą. Taip pat reikėtų numatyti terminą, per kurį po laikinosios priemonės įsigaliojimo būtų galima teikti pasiūlymą perkelti tą šalį į I priedo sąrašą.

(3)

Trečiosios šalies sprendimas įvesti ar atnaujinti bevizį režimą vienos ar kelių valstybių narių piliečiams turėtų automatiškai panaikinti Tarybos sprendimą dėl laikino vizų režimo atnaujinimo.

(4)

Iš dalies pakeistu solidarumo mechanizmu siekiama visiško abipusiškumo visų valstybių narių atžvilgiu ir sukurti veiksmingą bei patikimą mechanizmą jam užtikrinti.

(5)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6)

Reikėtų numatyti pereinamojo laikotarpio priemones tuo atveju, jei įsigaliojus šiam reglamentui trečiosios šalys, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 539/2001 II priedo sąraše, taikytų valstybėms narėms vizų režimą.

(7)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šis reglamentas plėtoja Šengeno acquis, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis nuostatas (3), patenkančias į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB (4) dėl tam tikrų priemonių taikant minėtą susitarimą 1 straipsnio B dalyje nurodytą sritį.

(8)

Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 nėra privalomas Jungtinei Karalystei ir Airijai. Todėl šios šalys nedalyvauja priimant šį reglamentą, ir jis joms neprivalomas ir netaikomas.

(9)

Šveicarijos atžvilgiu šis reglamentas plėtoja Šengeno acquis, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis nuostatas (5), patenkančias į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B dalyje nurodytą sritį, siejant tai su Tarybos sprendimo 2004/849/EB (6) 4 straipsnio 1 dalimi ir Tarybos sprendimo 2004/860/EB (7) 4 straipsnio 1 dalimi,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 539/2001 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Jei trečioji šalis, nurodyta II priedo sąraše, įveda vizų režimą valstybės narės piliečiams, taikomos šios nuostatos:

a)

per 90 dienų po to, kai trečioji šalis įveda vizų režimą ar paskelbia apie jį, atitinkama valstybė narė apie tai raštu praneša Tarybai ir Komisijai; šis pranešimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, C serijoje. Pranešime nurodoma priemonės įgyvendinimo data ir atitinkamų kelionės dokumentų ir vizų rūšys.

Jei prieš pasibaigiant nurodytam terminui trečioji šalis nusprendžia panaikinti vizų režimą, minėtas pranešimas tampa nereikalingas;

b)

po minėto pranešimo paskelbimo ir pasikonsultavusi su atitinkama valstybe nare Komisija nedelsiant imasi veiksmų trečiosios šalies valdžios institucijų atžvilgiu, siekiant atnaujinti bevizį režimą;

c)

per 90 dienų po minėto pranešimo paskelbimo Komisija, pasikonsultavusi su atitinkama valstybe nare, pateikia Tarybai pranešimą. Prie pranešimo gali būti pridėtas pasiūlymas laikinai atnaujinti vizų režimą atitinkamos trečiosios šalies piliečiams. Komisija šį pasiūlymą taip pat gali pateikti po jos pranešimo svarstymo Taryboje. Dėl šio pasiūlymo Taryba per 3 mėnesius priima sprendimą kvalifikuota balsų dauguma;

d)

jei Komisija mano, kad tai būtina, c punkte minėtą pasiūlymą laikinai atnaujinti vizų režimą trečiosios šalies piliečiams ji gali pateikti ir be išankstinio pranešimo pateikimo. Tokiam pasiūlymui taikoma c punkte numatyta procedūra. Atitinkama valstybė narė gali nurodyti, ar ji nori, kad Komisija susilaikytų nuo laikino tokio vizų režimo atnaujinimo be išankstinio pranešimo pateikimo;

e)

procedūra, nurodyta c ir d punktuose, neturi poveikio Komisijos teisei pateikti pasiūlymą iš dalies pakeisti šį reglamentą siekiant perkelti atitinkamą trečiąją šalį į I priedo sąrašą. Jei buvo nuspręsta taikyti c ir d punktuose nurodytą laikinąją priemonę, pasiūlymą iš dalies pakeisti šį reglamentą Komisija pateikia ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo laikinosios priemonės įsigaliojimo. Į tokį pasiūlymą taip pat įtraukiamos nuostatos dėl laikinųjų priemonių, kurios galėjo būti įvestos pagal c ir d punktuose nurodytas procedūras, panaikinimo. Tuo tarpu Komisija toliau siekia paskatinti atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijas vėl įvesti bevizį režimą atitinkamos valstybės narės piliečiams;

f)

kai atitinkama trečioji šalis panaikina vizų režimą, valstybė narė nedelsiant apie tai praneša Tarybai ir Komisijai. Pranešimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, C serijoje. Visos pagal d punktą priimtos laikinosios priemonės nustoja galios praėjus septynioms dienoms po paskelbimo Oficialiajame leidinyje. Jei atitinkama trečioji šalis buvo įvedusi vizų režimą dviejų ar daugiau valstybių narių piliečiams, laikinoji priemonė nustoja galios tik po paskutinio paskelbimo.“.

2)

Pridedama ši dalis:

„5.   Kol bet kuri trečioji šalis, nurodyta II priedo sąraše, nesilaiko bevizio režimo abipusiškumo bet kurios valstybės narės atžvilgiu, Komisija iki kiekvienų lyginių metų liepos 1 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie padėtį, susijusią su abipusiškumo nesilaikymu, ir, jei būtina, atitinkamus pasiūlymus.“.

2 straipsnis

Valstybės narės, kurių piliečiams trečioji šalis, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 539/2001 II priedo sąraše, 2005 m. birželio 24 d. taiko vizų režimą, apie tai raštu praneša Tarybai ir Komisijai iki 2005 m. liepos 24 d. Pranešimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, C serijoje.

Taikomos Reglamento (EB) Nr. 539/2001 1 straipsnio 4 dalies b–f punktų nuostatos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Europos Bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. birželio 2 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. FRIEDEN


(1)  Nuomonė pareikšta 2005 m. balandžio 28 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 81, 2001 3 21, p. 1.

(3)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(4)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(5)  Tarybos dokumentas 13054/04, kurį galima rasti: http://register.consilium.eu.int

(6)  OL L 368, 2004 12 15, p. 26.

(7)  OL L 370, 2004 12 17, p. 78.


4.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 852/2005

2005 m. birželio 3 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. birželio 4 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 3 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. birželio 3 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

77,8

204

91,4

999

84,6

0707 00 05

052

91,5

999

91,5

0709 90 70

052

86,5

624

107,4

999

97,0

0805 50 10

052

88,7

388

60,2

508

50,9

528

46,3

624

63,9

999

62,0

0808 10 80

204

70,2

388

88,0

400

144,7

404

126,8

508

66,5

512

70,6

524

63,6

528

65,3

624

173,6

720

63,8

804

96,7

999

93,6

0809 10 00

052

252,7

999

252,7

0809 20 95

052

296,9

220

108,0

400

466,8

999

290,6


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


4.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 853/2005

2005 m. birželio 3 d.

47-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede yra išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kuriems taikomas tame reglamente numatytas fondų ir ekonominių išteklių įšaldymas.

(2)

2005 m. birželio 1 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti asmenų, grupių ir subjektų, kurių atžvilgiu taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašą. Todėl I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(3)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turi įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas yra iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 3 d.

Komisijos vardu

Eneko LANDÁBURU

Generalinis direktorius ryšių su užsieniu reikalams


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 757/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 38).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

Antraštinė dalis „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ papildoma tokiu įrašu:

 

Islamic Jihad Group (alias a) Jama’at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami).


4.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/10


KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/37/EB

2005 m. birželio 3 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 86/362/EEB ir 90/642/EEB dėl didžiausios leistinos tam tikrų pesticidų likučių koncentracijos grūdinėse kultūrose ir kai kuriuose augalinės kilmės produktuose ir ant jų, įskaitant vaisius ir daržoves

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyvą 86/362/EEB dėl didžiausios pesticidų likučių grūduose ir ant jų didžiausių koncentracijų nustatymo (1), ypač į jos 10 straipsnį,

atsižvelgdama į 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų tam tikruose augalinės kilmės produktuose ir ant jų, įskaitant vaisius ir daržoves, nustatymo (2), ypač į jos 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (3), ypač į jos 4 straipsnio 1 dalies f punktą,

kadangi:

(1)

Šios turimos veikliosios medžiagos yra įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą: maleino rūgšties hidrazidas – Komisijos direktyva 2003/31/EB (4); propizamidas – Komisijos direktyva 2003/39/EB (5)); mekopropas ir P-mekopropas – Komisijos direktyva 2003/70/EB (6).

(2)

Naujos veikliosios medžiagos izoksaflutolas, trifloksistrobinas, etilkarfentrazonas ir fenamidonas buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą Komisijos direktyva 2003/68/EB (7).

(3)

Nagrinėjamų veikliųjų medžiagų įtraukimas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą buvo pagrįstas informacijos apie numatytus naudojimo atvejus įvertinimu. Informaciją apie šį naudojimą pateikė tam tikros valstybės narės pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą. Gauta informacija buvo patikrinta ir jos pakanka tam, kad būtų galima nustatyti tam tikras didžiausios likučių koncentracijos (DLK) vertes.

(4)

Jei nėra Bendrijos arba laikinųjų DLK verčių, prieš išduodamos leidimus dėl augalų apsaugos produktų, turinčių šių veikliųjų medžiagų, valstybės narės turi nustatyti nacionalines laikinąsias DLK pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą.

(5)

Bendrijos DLK vertės ir Codex Alimentarius rekomenduojamos koncentracijos vertės nustatomos ir įvertinamos taikant panašias metodikas. Yra ribotas skaičius Codex nustatytų maleino rūgšties hidrazido didžiausių likučių koncentracijos verčių. Jau yra Bendrijos DLK Direktyvoje 90/642/EEB: maleino rūgšties hidrazido (Tarybos direktyva 93/58/EEB) (8) ir Direktyvose 86/362/EEB bei 90/642/EEB: propizamido (Tarybos Direktyvos 96/32/EB (9) ir 96/33/EB (10)). Į jas buvo atsižvelgta šioje direktyvoje pertvarkant didžiausios likučių koncentracijos vertes. Į Codex DLK vertes, kurias netolimoje ateityje bus rekomenduota panaikinti, atsižvelgta nebuvo. DLK vertės, pagrįstos Codex DLK vertėmis, buvo vertinamos atsižvelgiant į vartotojams keliamos rizikos veiksnius. Jokios rizikos nėra nustatyta naudojant toksikologines charakteristikas, pagrįstas Komisijos turimais tyrimais.

(6)

Atitinkami techniniai ir moksliniai apskaičiavimai dėl nagrinėjamų veikliųjų medžiagų įtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą buvo baigti pateikiant Komisijos ekspertizės ataskaitas. Minėtų medžiagų įvertinimo ataskaitos buvo baigtos iki datos, kuri yra nurodyta Komisijos direktyvose, cituotose konstatuojamosios dalies 1 ir 2 punktuose. Šiose ataskaitose yra nustatyta nagrinėjamų cheminių medžiagų leistina paros norma (LPN) ir, jei būtina, ūmaus poveikio etaloninė dozė (ŪPED). Vartotojų veikimas per maisto produktus, apdorotus nagrinėjama veikliąja medžiaga, yra įvertintas ir apskaičiuotas pagal Bendrijos metodikas. Be to, buvo atsižvelgta į Pasaulinės sveikatos organizacijos paskelbtas rekomendacijas (11) ir į Augalų mokslinio komiteto nuomonę (12) apie taikytus metodus. Buvo padaryta išvada, kad dėl pasiūlytų DLK verčių LPN arba ŪPED nebus viršyta.

(7)

Siekiant užtikrinti, kad vartotojas būtų tinkamai apsaugotas nuo be leidimo naudojamų augalų apsaugos produktų likučių poveikio, atitinkamiems maisto produktų ir pesticidų deriniams reikėtų nustatyti laikinąsias DLK vertes, atitinkančias apatinę analizinio nustatymo ribą.

(8)

Tokių laikinųjų DLK verčių nustatymas Bendrijos lygiu valstybėms narėms nedraudžia nustatyti laikinąsias DLK vertes nagrinėjamoms medžiagoms pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą ir jos VI priedą. Manoma, kad ketverių metų turėtų pakakti, kad atitinkamą veikliąją medžiagą būtų galima leisti naudoti kitais atvejais. Tuomet laikinosios DLK vertės turėtų tapti galutinėmis.

(9)

Taigi į Direktyvų 86/362/EEB ir 90/642/EEB priedus būtina įtraukti arba pakeisti visus pesticidų likučius, atsirandančius po šių augalų apsaugos produktų naudojimo, siekiant užtikrinti tinkamą jų naudojimo draudimo priežiūrą bei kontrolę ir apsaugoti vartotoją. Jei DLK vertės jau yra apibrėžtos tų direktyvų prieduose, tikslinga būtų jas pakeisti. Jei DLK vertės iki šiol nėra apibrėžtos, tikslinga nustatyti jas pirmą kartą.

(10)

Taigi Direktyvos 86/362/EEB ir 90/642/EEB turėtų būti iš dalies keičiamos.

(11)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 86/362/EEB iš dalies keičiama taip:

a)

Į II priedo A dalį įrašomos didžiausios izoksaflutolo, trifloksistrobino, etilkarfentrazono, mekopropo, P-mekopropo, maleino rūgšties hidrazido ir fenamidono pesticidų likučių koncentracijos vertės, pateiktos šios direktyvos I priede;

b)

II priedo A dalyje nurodytos didžiausios propizamido pesticido likučių koncentracijos vertės keičiamos šios direktyvos II priede pateiktomis vertėmis.

2 straipsnis

Direktyva 90/642/EEB II iš dalies keičiama taip:

a)

Į II priedą įrašomos didžiausios izoksaflutolo, trifloksistrobino, etilkarfentrazono, mekopropo, P-mekopropo ir fenamidono pesticidų likučių vertės, nurodytos šios direktyvos III priede;

b)

II priede nurodytos didžiausios propizamido ir maleino rūgšties hidrazido pesticidų likučių koncentracijos vertės keičiamos šios direktyvos IV priede pateiktomis vertėmis.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2005 m. gruodžio 4 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos perduoda Komisijai tų nuostatų tekstus bei jų ir šios direktyvos koreliacinę lentelę.

Šias nuostatas jos taiko nuo 2006 m. gruodžio 4 d.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sajungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 3 d.

Komisijos vadu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 221, 1986 8 7, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/61/EB (OL L 127, 2004 4 29, p. 81).

(2)  OL L 350, 1990 12 14, p. 71. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/115/EB (OL L 374, 2004 12 22, p. 64).

(3)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/34/EB (OL L 125, 2005 5 18, p. 5).

(4)  OL L 101, 2003 4 23, p. 3.

(5)  OL L 124, 2003 5 20, p. 30.

(6)  OL L 184, 2003 7 23, p. 9.

(7)  OL L 177, 2003 7 16, p. 12.

(8)  OL L 211, 1993 8 23, p. 6.

(9)  OL L 144, 1996 6 18, p. 12.

(10)  OL L 144, 1996 6 18, p. 35.

(11)  Rekomendacijos, kaip prognozuoti su maistu suvartojamų pesticidų likučių normą (pataisytos), parengtos pagal GEMS/Maisto programą bendradarbiaujant su Pesticidų likučių kodekso komitetu, paskelbtos Pasaulinės sveikatos organizacijos 1997 m. (WHO/FSF/FOS/97.7).

(12)  Augalų mokslinio komiteto nuomonė apie problemas, susijusias su Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedų pakeitimais (1998 m. liepos 14 d. Augalų mokslinio komiteto pareikšta nuomonė) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/ sc/index_en.html).


I PRIEDAS

Didžiausios koncentracijos vertės mg/kg

Pesticidų likučiai

Atskiri produktai, kuriems taikoma DLK

Izoksaflutolas (izoksaflutolo, RPA 202248 ir RPA 203328 suminis kiekis, išreikštas izoksaflutolu) (1)

0,05 (2)  (3)

GRŪDINĖS KULTŪROS

Miežiai, grikiai, kukurūzai, soros, avižos, ryžiai, rugiai, sorgas, kvietrugiai, kviečiai, kitos grūdinės kultūros

Trifloksistrobinas

0,3 (3) Miežiai

0,05 (3) Rugiai

0,05 (3) Kvietrugiai, kviečiai

0,02 (2)  (3) Kitos grūdinės kultūros

Etilkarfentrazonas (nustatytas kaip karfentrazonas ir išreikštas etilkarfentrazonu)

0,05 (2)  (3)

GRŪDINĖS KULTŪROS

Miežiai, grikiai, kukurūzai, soros, avižos, ryžiai, rugiai, sorgas, kvietrugiai, kviečiai, kitos grūdinės kultūros

Fenamidonas

0,02 (2)  (3)

GRŪDINĖS KULTŪROS

Miežiai, grikiai, kukurūzai, soros, avižos, ryžiai, rugiai, sorgas, kvietrugiai, kviečiai, kitos grūdinės kultūros

Mekopropas (P-mekopropo ir mekopropo suminis kiekis, išreikštas mekopropu)

0,05 (2)  (3)

GRŪDINĖS KULTŪROS

Miežiai, grikiai, kukurūzai, soros, avižos, ryžiai, rugiai, sorgas, kvietrugiai, kviečiai, kitos grūdinės kultūros

Maleino rūgšties hidrazidas

0,2 (2)  (3)

GRŪDINĖS KULTŪROS

Miežiai, grikiai, kukurūzai, soros, avižos, ryžiai, rugiai, sorgas, kvietrugiai, kviečiai, kitos grūdinės kultūros


(1)  RPA 202248 – 2-ciano-3-ciklopropil-1-(2-metilsulfonil-4-trifluormetilfenil)propan-1,3-dionas. RPA 203328 – 2-metansulfonil-4-trifluormetilbenzenkarboksirūgštis.

(2)  Žymi apatinę analizinio nustatymo ribą.

(3)  Žymi laikinąją didžiausią likučių koncentraciją pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą: jei nebus pakeista, ši koncentracija tampa galutine 2009 m. birželio 24 d.


II PRIEDAS

Didžiausios koncentracijos vertės mg/kg

Pesticidų likučiai

Atskiri produktai, kuriems taikoma DLK

Propizamidas

0,02 (1)  (2)

GRŪDINĖS KULTŪROS

Miežiai, grikiai, kukurūzai, soros, avižos, ryžiai, rugiai, sorgas, kvietrugiai, kviečiai, kitos grūdinės kultūros


(1)  Žymi apatinę analizinio nustatymo ribą.

(2)  Žymi laikinąją didžiausią likučių koncentraciją pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą: jei nebus pakeista, ši koncentracija tampa galutine 2009 m. birželio 24 d.


III PRIEDAS

Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)

Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai

Izoksaflutolas (izoksaflutolo, RPA 202248 ir RPA 203328 suminis kiekis, išreikštas izoksaflutolu) (1)

Trifloksistrobinas

Etilkarfentrazonas (nustatytas kaip karfentrazonas ir išreikštas etilkarfentrazonu)

Fenamidonas

Mekopropas (P-mekopropo ir mekopropo suminis kiekis, išreikštas mekopropu)

1.

Vaisiai: švieži, džiovinti arba nevirti, konservuoti šaldant, be cukraus; riešutai

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

CITRUSŲ VAISIAI

 

0,3 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Greipfrutai

 

 

 

 

 

Citrinos

 

 

 

 

 

Citrinos (laimai)

 

 

 

 

 

Mandarinai (įskaitant klementinus ir kitus hibridus)

 

 

 

 

 

Apelsinai

 

 

 

 

 

Greipfrutai (pomelos)

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

ii)

MEDŽIŲ RIEŠUTAI (neišgliaudyti arba išgliaudyti)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Migdolai

 

 

 

 

 

Braziliniai riešutai

 

 

 

 

 

Anakardžio riešutai

 

 

 

 

 

Kaštainiai

 

 

 

 

 

Kokoso riešutai

 

 

 

 

 

Lazdyno riešutai

 

 

 

 

 

Makadamijos (Australijos riešutai)

 

 

 

 

 

Pekano riešutai

 

 

 

 

 

Kedro riešutai

 

 

 

 

 

Pistacijos

 

 

 

 

 

Graikiniai riešutai

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

iii)

SĖKLAVAISIAI

 

0,5 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Obuoliai

 

 

 

 

 

Kriaušės

 

 

 

 

 

Svarainiai

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

iv)

KAULAVAISIAI

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Abrikosai

 

1 (3)

 

 

 

Vyšnios

 

1 (3)

 

 

 

Persikai (įskaitant nektarinus ir kitus hibridus)

 

1 (3)

 

 

 

Slyvos

 

 

 

 

 

Kita

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

v)

UOGOS IR MAŽI VAISIAI

 

 

 

 

 

a)

Valgomosios ir vyno vynuogės

 

5 (3)

 

0,5 (3)

 

Valgomosios vynuogės

 

 

 

 

 

Vyno vynuogės

 

 

 

 

 

b)

Braškės (išskyrus miško žemuoges)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

c)

Ant stiebo augančios uogos (išskyrus laukines)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Gervuogės

 

 

 

 

 

Gervuogės (Rubus flagellaris)

 

 

 

 

 

Gervuogės ir avietės hibridas

 

 

 

 

 

Avietės

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

d)

Kiti maži vaisiai ir uogos (išskyrus laukines)

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Mėlynės

 

 

 

 

 

Spanguolės

 

 

 

 

 

Serbentai (raudonieji, juodieji ir baltieji)

 

1 (3)

 

 

 

Agrastai

 

1 (3)

 

 

 

Kita

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

e)

Laukinės uogos ir laukiniai vaisiai

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

vi)

ĮVAIRŪS VAISIAI

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Avokados

 

 

 

 

 

Bananai

 

0,05 (3)

 

 

 

Datulės

 

 

 

 

 

Figos

 

 

 

 

 

Kiviai

 

 

 

 

 

Kinkanai

 

 

 

 

 

Ličiai

 

 

 

 

 

Mangai

 

 

 

 

 

Alyvos

 

 

 

 

 

Pasifloros

 

 

 

 

 

Ananasai

 

 

 

 

 

Papajos

 

 

 

 

 

Kita

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

2.

Daržovės: šviežios arba nevirtos, šaldytos arba džiovintos

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

ŠAKNIAVAISIŲ IR GUMBAVAISIŲ DARŽOVĖS

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Burokėliai

 

 

 

 

 

Morkos

 

 

 

 

 

Salierai

 

 

 

 

 

Krienai

 

 

 

 

 

Topinambai

 

 

 

 

 

Pastarnokai

 

 

 

 

 

Petražolės

 

 

 

 

 

Ridikai

 

 

 

 

 

Valgomieji pūteliai

 

 

 

 

 

Saldžiosios bulvės

 

 

 

 

 

Griežčiai

 

 

 

 

 

Ropės

 

 

 

 

 

Batatai

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

ii)

S VOGŪNINĖS DARŽOVĖS

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Valgomieji česnakai

 

 

 

 

 

Svogūnai

 

 

 

 

 

Askaloniniai česnakai

 

 

 

 

 

Svogūnlaiškiai

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

iii)

VAISINĖS DARŽOVĖS

 

 

 

 

 

a)

Bulvinių šeimos

 

 

 

 

 

Pomidorai

 

0,5 (3)

 

0,5 (3)

 

Pipirai

 

 

 

 

 

Baklažanai

 

 

 

 

 

Kita

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

b)

Moliūginės – valgoma odelė

 

0,2 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Agurkai

 

 

 

 

 

Dygliuotieji agurkai

 

 

 

 

 

Aguročiai

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

c)

Moliūginės – nevalgoma odelė

 

 

 

 

 

Melionai

 

0,3 (3)

 

0,1 (3)

 

Moliūgai

 

 

 

 

 

Arbūzai

 

 

 

 

 

Kita

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Saldieji kukurūzai

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

iv)

KOPŪSTINĖS DARŽOVĖS

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Žiedinės kopūstinės daržovės

 

 

 

 

 

Brokoliai

 

 

 

 

 

Žiediniai kopūstai

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

b)

Gūžinės kopūstinės daržovės

 

 

 

 

 

Briuselio kopūstai

 

 

 

 

 

Gūžiniai kopūstai

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

c)

Lapininės kopūstinės daržovės

 

 

 

 

 

Kininiai kopūstai

 

 

 

 

 

Lapiniai kopūstai

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

d)

Kaliaropės

 

 

 

 

 

v)

LAPINĖS DARŽOVĖS IR ŠVIEŽIOS ŽOLĖS

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

a)

Salotos ir panašios

 

 

 

2 (3)

 

Pipirnės

 

 

 

 

 

Sultenė

 

 

 

 

 

Salotos (sėjamosios)

 

 

 

 

 

Salotos (cichorium endivia)

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

b)

Špinatai ir panašios

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Špinatai

 

 

 

 

 

Burokų lapai (mangoldai)

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

c)

Rėžiukas

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

d)

Cikorijos

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

e)

Žolės

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Daržiniai builiai

 

 

 

 

 

Laiškiniai česnakai

 

 

 

 

 

Petražolės

 

 

 

 

 

Salierų lapai

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

vi)

ANKŠTINĖS DARŽOVĖS (šviežios)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Pupos (su ankštimis)

 

 

 

 

 

Pupos (išlukštentos)

 

 

 

 

 

Žirniai (su ankštimis)

 

 

 

 

 

Žirniai (išlukštenti)

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

vii)

STIEBINĖS DARŽOVĖS (šviežios)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Smidrai (šparagai)

 

 

 

 

 

Artišokai (Ispanijos)

 

 

 

 

 

Salierai

 

 

 

 

 

Paprastieji pankoliai

 

 

 

 

 

Tikrieji artišokai

 

 

 

 

 

Porai

 

 

 

 

 

Rabarbarai

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

viii)

GRYBAI

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

a)

Kultūriniai grybai

 

 

 

 

 

b)

Miško grybai

 

 

 

 

 

3.

Ankštiniai

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Pupos

 

 

 

 

 

Lęšiai

 

 

 

 

 

Žirniai

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

4.

Aliejinių augalų sėklos

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Linų sėmenys

 

 

 

 

 

Žemės riešutai

 

 

 

 

 

Aguonos

 

 

 

 

 

Sezamo sėklos

 

 

 

 

 

Saulėgrąžų sėklos

 

 

 

 

 

Rapsų sėklos

 

 

 

 

 

Sojos pipelės

 

 

 

 

 

Garstyčių sėklos

 

 

 

 

 

Medvilnės sėklos

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

5.

Bulvės

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Ankstyvosios bulvės

 

 

 

 

 

Valgomosios bulvės

 

 

 

 

 

6.

Arbata (Camellia sinensis lapai ir stiebai, džiovinti, fermentuoti arba ne)

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)

7.

Apyniai (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius

0,1 (2)  (3)

30 (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)


(1)  RPA 202248 – 2-ciano-3-ciklopropil-1-(2-metilsulfonil-4-trifluormetilfenil)propan-1,3-dionas. RPA 203328 – 2-metansulfonil-4-trifluormetilbenzenkarboksirūgštis.

(2)  Žymi apatinę analizinio nustatymo ribą.

(3)  Žymi laikinąją didžiausią likučių koncentraciją pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą, ir jei nebus pakeista, ji tampa galutine 2009 m. birželio 24 d.


IV PRIEDAS

Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai

Propizamidas

Maleino rūgšties hidrazidas

1)

Vaisiai: švieži, džiovinti arba nevirti, konservuoti šaldant, be cukraus; riešutai

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

i)

CITRUSŲ VAISIAI

 

 

Greipfrutai

 

 

Citrinos

 

 

Citrinos (laimai)

 

 

Mandarinai (įskaitant klementinus ir kitus hibridus)

 

 

Apelsinai

 

 

Greipfrutai (pomelos)

 

 

Kita

 

 

ii)

MEDŽIŲ RIEŠUTAI (neišgliaudyti arba išgliaudyti)

 

 

Migdolai

 

 

Braziliniai riešutai

 

 

Anakardžio riešutai

 

 

Kaštainiai

 

 

Kokoso riešutai

 

 

Lazdyno riešutai

 

 

Makadamijos (Australijos riešutai)

 

 

Pekano riešutai

 

 

Kedro riešutai

 

 

Pistacijos

 

 

Graikiniai riešutai

 

 

Kita

 

 

iii)

SĖKLAVAISIAI

 

 

Obuoliai

 

 

Kriaušės

 

 

Svarainiai

 

 

Kita

 

 

iv)

KAULAVAISIAI

 

 

Abrikosai

 

 

Vyšnios

 

 

Persikai (įskaitant nektarinus ir kitus hibridus)

 

 

Slyvos

 

 

Kita

 

 

v)

UOGOS IR MAŽI VAISIAI

 

 

a)

Valgomosios ir vyno vynuogės

 

 

Valgomosios vynuogės

 

 

Vyno vynuogės

 

 

b)

Braškės (išskyrus miško žemuoges)

 

 

c)

Ant stiebo augančios uogos (išskyrus laukines)

 

 

Gervuogės

 

 

Gervuogės (Rubus flagellaris)

 

 

Gervuogės ir avietės hibridas

 

 

Avietės

 

 

Kita

 

 

d)

Kiti maži vaisiai ir uogos (išskyrus laukines)

 

 

Mėlynės

 

 

Spanguolės

 

 

Serbentai (raudonieji, juodieji ir baltieji)

 

 

Agrastai

 

 

Kita

 

 

e)

Laukinės uogos ir laukiniai vaisiai

 

 

vi)

ĮVAIRŪS VAISIAI

 

 

Avokados

 

 

Bananai

 

 

Datulės

 

 

Figos

 

 

Kiviai

 

 

Kinkanai

 

 

Ličiai

 

 

Mangai

 

 

Alyvos

 

 

Pasifloros

 

 

Ananasai

 

 

Papajos

 

 

Kita

 

 

2)

Daržovės: šviežios arba nevirtos, šaldytos arba džiovintos

 

 

i)

ŠAKNIAVAISIŲ IR GUMBAVAISIŲ DARŽOVĖS

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Burokėliai

 

 

Morkos

 

 

Salierai

 

 

Krienai

 

 

Topinambai

 

 

Pastarnokai

 

 

Petražolės

 

 

Ridikai

 

 

Valgomieji pūteliai

 

 

Saldžiosios bulvės

 

 

Griežčiai

 

 

Ropės

 

 

Batatai

 

 

Kita

 

 

ii)

SVOGŪNINĖS DARŽOVĖS

0,02 (1)  (2)

 

Valgomieji česnakai

 

15 (2)

Svogūnai

 

15 (2)

Askaloniniai česnakai

 

15 (2)

Svogūnlaiškiai

 

 

Kita

 

0,2 (1)  (2)

iii)

VAISINĖS DARŽOVĖS

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Bulvinių šeimos

 

 

Pomidorai

 

 

Pipirai

 

 

Baklažanai

 

 

Kita

 

 

b)

Moliūginės – valgoma odelė

 

 

Agurkai

 

 

Dygliuotieji agurkai

 

 

Aguročiai

 

 

Kita

 

 

c)

Moliūginės – nevalgoma odelė

 

 

Melionai

 

 

Moliūgai

 

 

Arbūzai

 

 

Kita

 

 

d)

Saldieji kukurūzai

 

 

iv)

KOPŪSTINĖS DARŽOVĖS

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Žiedinės kopūstinės daržovės

 

 

Brokoliai

 

 

Žiediniai kopūstai

 

 

Kita

 

 

b)

Gūžinės kopūstinės daržovės

 

 

Briuselio kopūstai

 

 

Gūžiniai kopūstai

 

 

Kita

 

 

c)

Lapininės kopūstinės daržovės

 

 

Kininiai kopūstai

 

 

Lapiniai kopūstai

 

 

Kita

 

 

d)

Kaliaropės

 

 

v)

LAPINĖS DARŽOVĖS IR ŠVIEŽIOS ŽOLĖS

 

0,2 (1)  (2)

a)

Salotos ir panašios

1 (2)

 

Pipirnės

 

 

Sultenė

 

 

Salotos (sėjamosios)

 

 

Salotos (cichorium endivia)

 

 

Kita

 

 

b)

Špinatai ir panašios

0,02 (1)  (2)

 

Špinatai

 

 

Burokų lapai (mangoldai)

 

 

Kita

 

 

c)

Rėžiukas

0,02 (1)  (2)

 

d)

Cikorijos

0,02 (1)  (2)

 

e)

Žolės

1 (2)

 

Daržiniai builiai

 

 

Laiškiniai česnakai

 

 

Petražolės

 

 

Salierų lapai

 

 

Kita

 

 

vi)

ANKŠTINĖS DARŽOVĖS (šviežios)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Pupos (su ankštimis)

 

 

Pupos (išlukštentos)

 

 

Žirniai (su ankštimis)

 

 

Žirniai (išlukštenti)

 

 

Kita

 

 

vii)

STIEBINĖS DARŽOVĖS (šviežios)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Smidrai (šparagai)

 

 

Artišokai (Ispanijos)

 

 

Salierai

 

 

Paprastieji pankoliai

 

 

Tikrieji artišokai

 

 

Porai

 

 

Rabarbarai

 

 

Kita

 

 

viii)

GRYBAI

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

a)

Kultūriniai grybai

 

 

b)

Miško grybai

 

 

3)

Ankštiniai

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Pupos

 

 

Lęšiai

 

 

Žirniai

 

 

Kita

 

 

4)

Aliejinių augalų sėklos

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

Linų sėmenys

 

 

Žemės riešutai

 

 

Aguonos

 

 

Sezamo sėklos

 

 

Saulėgrąžų sėklos

 

 

Rapsų sėklos

 

 

Sojos pipelės

 

 

Garstyčių sėklos

 

 

Medvilnės sėklos

 

 

Kita

 

 

5)

Bulvės

0,02 (1)  (2)

50 (3)

Ankstyvosios bulvės

 

 

Valgomosios bulvės

 

 

6)

Arbata (Camellia sinensis lapai ir stiebai, džiovinti, fermentuoti arba ne)

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

7)

Apyniai (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)


(1)  Žymi apatinę analizinio nustatymo ribą.

(2)  Žymi laikinąją didžiausią likučių koncentraciją pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą, ir jei nebus pakeista, ji tampa galutine 2009 m. birželio 24 d.

(3)  Praėjus 18 mėnesių nuo paskelbimo datos, bulvių DLK taikoma trūkstamų duomenų reikalavimų peržiūra.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

4.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/24


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. gegužės 30 d.

iš dalies keičiantis Sprendimus 2004/696/EB ir 2004/863/EB dėl Bendrijos finansinio įnašo USE likvidavimo ir stebėsenos programoms 2005 m.

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1550)

(2005/413/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 24 straipsnio 5 ir 6 dalis,

kadangi:

(1)

2004 m. spalio 14 d. Komisijos sprendimas 2004/696/EB dėl tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) likvidavimo ir stebėsenos programų, kurioms 2005 m. gali būti skirtas Bendrijos finansinis įnašas, sąrašo sudarymo (2), nustato šių programų sąrašą ir finansavimo normą bei sumą kiekvienai programai.

(2)

2004 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas 2004/863/EB, patvirtino 2005 m. tam tikrų valstybių narių USE likvidavimo ir stebėsenos programas ir nustatė Bendrijos finansinį įnašą (3).

(3)

2005 m. sausio 28 d. ekspertų nedidelių atrajotojų USE klausimais grupė, pirmininkaujant Bendrijos etaloninės laboratorijos (CRL) USE tyrimams atstovams, patvirtino, kad Prancūzijoje paskerstos ožkos mėsoje buvo rasta galvijų spongiforminių encefalopatijų (GSE). Tai buvo pirmas atvejis, kai nedidelis atrajotojas užsikrėtė GSE natūraliomis sąlygomis.

(4)

2005 m. sausio 28 d. Europos maisto saugos tarnybai (EFSA) atstovaujanti mokslininkų biologinio pavojaus klausimais grupė savo pareiškime pabrėžė, kad šio vienintelio atvejo Prancūzijoje, kai ožkos mėsa buvo užkrėsta GSE, svarba dar turi būti įvertinta. EFSA nurodė, kad tam yra būtini aktyvesnio USE ožkose stebėsenos rezultatai.

(5)

Nuo 2005 m. vasario 11 d., atsižvelgiant į šį pareiškimą, 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (4), iš dalies pakeistas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 214/2005 (5), įvedė naują ožkų USE stebėsenos programą. Pagal šią naująją stebėsenos programą, tiek paskerstų sveikų, tiek ir nugaišusių ožkų kiekis, kuris turėtų būti ištirtas, buvo žymiai padidintas.

(6)

Dėl ožkų mėsos sektoriaus ypatybių ir ožkų, sulaukusių virš 18 mėnesių amžiaus, ribotos vertės skerdimui bei atsižvelgiant į padidintos stebėsenos efektyvaus įgyvendinimo svarbos GSE paplitimo tarp ožkų įvertinimui, tikslinga, kad kompensuotina suma, kurią Bendrija skiria valstybėms narėms, būtų padidinta iki maksimalios 30 EUR sumos kiekvienam ožkų greitajam tyrimui.

(7)

Be to, Reglamentas (EB) Nr. 999/2001, iš dalies pakeistas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 36/2005 (6), nustato privalomą, sistemingą ir nuoseklų tyrimą, atskiriant GSE nuo skrepi visais avių ir ožkų USE nustatytais atvejais, kuris yra taikomas nuo 2005 m. sausio 14 d. Šios priemonės turi būti pripažintos tinkamomis Bendrijos finansiniam įnašui, skirtam USE stebėsenai ir likvidavimui valstybėse narėse.

(8)

Atsižvelgiant į GSE paplitimo tarp nedidelių atrajotojų įvertinimo svarbą, siekiant Bendrijos tikslų visuomenės ir gyvulių sveikatos srityje, tikslinga 100 % atlyginti valstybių narių išlaidas, išleistas pirminiams molekuliniams tyrimams, atskiriant GSE nuo skrepi.

(9)

Todėl būtina patikslinti maksimalią Bendrijos finansinio dalyvavimo kiekvienoje programoje sumą, kaip nustatyta sprendimuose 2004/696/EB ir 2004/863/EB.

(10)

Sprendimas 2004/863/EB nustato sąlygas Bendrijos finansiniam įnašui, įskaitant atitinkamų valstybių narių mėnesinių ataskaitų apie pažangą, vykdant USE stebėsenos programas, ir išlaidas pateikimą Komisijai. Priedas nurodo mokėtinas išlaidas. Priedas turi būti iš dalies pakeistas, atsižvelgiant į pakeitimus Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III ir X prieduose su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 36/2005 ir (EB) Nr. 214/2005.

(11)

Todėl sprendimai 2004/696/EB ir 2004/863/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(12)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2004/696/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo I priedą.

2 straipsnis

Sprendimas 2004/863/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalyje „3 550 000 EUR“ pakeičiama „3 586 000 EUR“;

2)

2 straipsnio 2 dalyje „1 700 000 EUR“ pakeičiama „1 736 000 EUR“;

3)

3 straipsnio 2 dalyje „2 375 000 EUR“ pakeičiama „2 426 000 EUR“;

4)

4 straipsnio 2 dalyje „15 020 000 EUR“ pakeičiama „15 170 000 EUR“;

5)

5 straipsnio 2 dalyje „290 000 EUR“ pakeičiama „294 000 EUR“;

6)

6 straipsnio 2 dalyje „585 000 EUR“ pakeičiama „1 487 000 EUR“;

7)

7 straipsnio 2 dalyje „4 780 000 EUR“ pakeičiama „8 846 000 EUR“;

8)

8 straipsnio 2 dalyje „24 045 000 EUR“ pakeičiama „29 755 000 EUR“;

9)

9 straipsnio 2 dalyje „6 170 000 EUR“ pakeičiama „6 172 000 EUR“;

10)

10 straipsnio 2 dalyje „6 660 000 EUR“ pakeičiama „8 677 000 EUR“;

11)

11 straipsnio 2 dalyje „85 000 EUR“ pakeičiama „353 000 EUR“;

12)

12 straipsnio 2 dalyje „835 000 EUR“ pakeičiama „836 000 EUR“;

13)

13 straipsnio 2 dalyje „145 000 EUR“ pakeičiama „155 000 EUR“;

14)

14 straipsnio 2 dalyje „1 085 000 EUR“ pakeičiama „1 184 000 EUR“;

15)

15 straipsnio 2 dalyje „35 000 EUR“ pakeičiama „36 000 EUR“;

16)

16 straipsnio 2 dalyje „4 270 000 EUR“ pakeičiama „4 510 000 EUR“;

17)

17 straipsnio 2 dalyje „1 920 000 EUR“ pakeičiama „2 076 000 EUR“;

18)

18 straipsnio 2 dalyje „1 135 000 EUR“ pakeičiama „1 480 000 EUR“;

19)

19 straipsnio 2 dalyje „435 000 EUR“ pakeičiama „444 000 EUR“;

20)

20 straipsnio 2 dalyje „1 160 000 EUR“ pakeičiama „1 170 000 EUR“;

21)

21 straipsnio 2 dalyje „305 000 EUR“ pakeičiama „313 000 EUR“;

22)

22 straipsnio 2 dalyje „5 570 000 EUR“ pakeičiama „5 690 000 EUR“;

23)

23 straipsnis keičiamas šiuo tekstu:

„23 straipsnis

Bendrijos finansinio įnašo USE stebėsenos programoms, nurodytoms 1–22 straipsniuose, procentinis dydis sudaro 100 % atitinkamų valstybių narių sumokėtų išlaidų įvykdytiems tyrimams, be pridėtinės vertės mokesčio:

a)

už Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III priede nurodytus nuo 2005 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. atliekamus galvijų ir avių USE tyrimus, neviršijant 8 EUR už testą;

b)

už Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III priede nurodytus nuo 2005 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. atliekamus ožkų USE tyrimus, neviršijant 30 EUR už testą;

c)

už Reglamento (EB) Nr. 999/2001 X priedo C skyriaus 3.2 punkto c ir i papunkčiuose nurodytus nuo 2005 m. sausio 14 d. iki gruodžio 31 d. atliekamus pirminius molekulinius nuoseklius tyrimus, neviršijant 145 EUR už tyrimą.“;

24)

Priedas keičiamas šio Sprendimo II priedu.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 30 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 316, 2004 10 15, p. 91.

(3)  OL L 370, 2004 12 17, p. 82.

(4)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 260/2005 (OL L 46, 2005 2 17, p. 9).

(5)  OL L 37, 2005 2 10, p. 9.

(6)  OL L 10, 2005 1 13, p. 9.


I PRIEDAS

Sprendimo 2004/696/EB I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

USE stebėsenos programų sąrašas

Norma ir didžiausia Bendrijos finansinio įnašo suma

(eurais)

Liga

Valstybė narė

Atlikti normos tyrimai (1)

Didžiausia suma

USE

Austrija

100 %

2 076 000

Belgija

100 %

3 586 000

Kipras

100 %

353 000

Čekijos Respublika

100 %

1 736 000

Danija

100 %

2 426 000

Estija

100 %

294 000

Suomija

100 %

1 170 000

Prancūzija

100 %

29 755 000

Vokietija

100 %

15 170 000

Graikija

100 %

1 487 000

Vengrija

100 %

1 184 000

Airija

100 %

6 172 000

Italija

100 %

8 677 000

Lietuva

100 %

836 000

Liuksemburgas

100 %

155 000

Malta

100 %

36 000

Nyderlandai

100 %

4 510 000

Portugalija

100 %

1 480 000

Slovėnija

100 %

444 000

Ispanija

100 %

8 846 000

Švedija

100 %

313 000

Jungtinė Karalystė

100 %

5 690 000

Iš viso

96 396 000


(1)  Greitieji tyrimai ir pirminiai molekuliniai tyrimai.“.


II PRIEDAS

„PRIEDAS

TSE stebėsena

Valstybė narė:

Mėnuo:

Metai:


Galvijų tyrimai

 

Bandymų skaičius

Vieno tyrimo kaina

Iš viso išlaidų

Gyvūnų tyrimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III priedo A skyriaus, I dalies, 2.1, 3 ir 4.1 punktuose

 

 

 

Gyvūnų tyrimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III priedo A skyriaus, I dalies, 2.2, 4.2 ir 4.3 punktuose

 

 

 

Iš viso

 

 

 


Avių tyrimai

 

Bandymų skaičius

Vieno tyrimo kaina

Iš viso išlaidų

Gyvūnų tyrimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III priedo A skyriaus, II dalies, 2 punkto a papunktyje

 

 

 

Gyvūnų tyrimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III priedo A skyriaus, II dalies, 3 punkte

 

 

 

Gyvūnų tyrimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III priedo A skyriaus, II dalies, 5 punkte

 

 

 

Iš viso

 

 

 


Ožkų tyrimai

 

Bandymų skaičius

Vieno tyrimo kaina

Iš viso išlaidų

Gyvūnų tyrimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III priedo A skyriaus, II dalies, 2 punkto b papunktyje

 

 

 

Gyvūnų tyrimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III priedo A skyriaus, II dalies, 3 punkte

 

 

 

Gyvūnų tyrimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III priedo A skyriaus, II dalies, 5 punkte

 

 

 

Iš viso

 

 

 


Pirminis molekulinis tyrimas taikant atskiriamąjį imunoblotingą

 

Bandymų skaičius

Vieno tyrimo kaina

Iš viso išlaidų

Gyvūnų tyrimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 X priede, C skyriuje, 3.2 punkte c ir i papunkčiuose“

 

 

 


4.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/29


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. gegužės 30 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 2003/634/EB dėl patvirtintų zonų ir patvirtintų ūkių nepatvirtintose zonose statuso suteikimo dėl žuvų virusinės hemoraginės septicemijos (VHS) ir infekcinės hematopoetinės nekrozės (IHN) patvirtinimo programų I priedą

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1563)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/414/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvą 91/67/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių akvakultūros gyvūnų ir jų produktų teikimą į rinką (1), ypač į jos 10 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2003/634/EB (2) yra patvirtinamos ir išvardijamos įvairių valstybių narių pateiktos programos. Šios programos skirtos tam, kad valstybė narė vėliau galėtų pradėti procedūras, kad nepatvirtintoje zonoje esančiai zonai ar ūkiui galėtų būti suteiktas patvirtintos zonos ar patvirtinto ūkio statusas dėl vienos ar kelių žuvų ligų, susijusių su virusine hemoragine septicemija (VHS) ir infekcine hematopoetine nekroze (IHN).

(2)

2004 m. rugsėjo 23 d. laišku Italija pateikė paraišką patvirtinti programą, kuri bus taikoma „Zona Valle di Tosi“. Pateikta paraiška atitinka Direktyvos 91/67/EEB 10 straipsnio nuostatas, todėl programa turėtų būti patvirtinta.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2003/634/EB.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2003/634/EB I priede po 3.5 punkto įterpiams toks punktas:

„3.6   2004 M. RUGSĖJO 23 D. ITALIJOS PATEIKTA PROGRAMA DĖL TOSKANOS REGIONO TAIKOMA:

Zona Valle di Tosi

Vicano di S. Ellero upės baseinas nuo jos ištakų iki Il Greto užtvankos netoli Raggioli gyvenvietės“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 30 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 46, 1991 2 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 220, 2003 9 3, p. 8. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/67/EB (OL L 27, 2005 1 29, p. 55).


4.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/30


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. birželio 1 d.

suteikiantis Maltai teisę naudoti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 I antraštinėje dalyje nustatytą sistemą vietoje galvijų statistinių tyrimų

(pranešta dokumentu C(2005) 1588)

(tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/415/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. birželio 1 d. Tarybos direktyvą 93/24/EEB dėl galvininkystės statistinių tyrimų (1), ypač į jos 1 straipsnio 2 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 (2) I antraštinėje dalyje nustatyta galvijų identifikavimo ir registravimo sistema.

(2)

Komisijos sprendime 2004/588/EB (3) pripažįstama, kad Maltos duomenų bazė apie galvijus veikia visu pajėgumu.

(3)

Remiantis Direktyva 93/24/EEB, valstybėms narėms pateikus prašymą gali būti suteikta teisė naudoti administracinius informacijos šaltinius vietoje galvijų tyrimų, jei tik jie atitinka minėtos direktyvos reikalavimus.

(4)

Pagrįsdama 2005 m. kovo 11 d. prašymą, Malta pateikė techninius dokumentus apie Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 I antraštinėje dalyje nurodytos duomenų bazės struktūrą ir atnaujinimą bei statistinių duomenų skaičiavimo metodus.

(5)

Tiksliau, Malta pasiūlė statistinės informacijos, kuri tiesiogiai nepateikiama duomenų bazėje, nurodytoje Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 I antraštinėje dalyje, skaičiavimo metodus toms kategorijoms, kurios nurodytos Direktyvos 93/24/EEB 3 straipsnio 1 dalyje. Malta turėtų imtis visų būtinų priemonių siekdama užtikrinti, kad šie skaičiavimo metodai garantuotų statistinių duomenų tikslumą.

(6)

Išnagrinėjus Maltos valdžios institucijų pateiktus techninius dokumentus, nustatyta, kad prašymas turėtų būti patenkintas.

(7)

Šis sprendimas atitinka Tarybos sprendimu 72/279/EEB (4) įsteigto Žemės ūkio statistikos nuolatinio komiteto nuomonę.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis.

Maltai suteikiama teisė vietoje Direktyvoje 93/24/EEB numatytų galvijų statistinių tyrimų naudoti Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 I antraštinėje dalyje numatytą galvijų identifikavimo ir registravimo sistemą siekiant gauti visą reikalingą statistinę informaciją, atitinkančią minėtos direktyvos reikalavimus.

2 straipsnis.

Jeigu 1 straipsnyje numatyta sistema nustoja veikusi arba dėl jos turinio neįmanoma gauti patikimos statistinės informacijos apie visas arba tam tikras galvijų kategorijas, Malta vėl ima naudoti statistinių tyrimų sistemą siekdama apytikriai suskaičiuoti visus galvijus arba atitinkamas jų kategorijas.

3 straipsnis.

Šis sprendimas skirtas Maltai.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 1 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 149, 1993 6 21, p. 5. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 204, 2000 8 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(3)  OL L 257, 2004 8 4, p. 8.

(4)  OL L 179, 1972 8 7, p. 1.


Klaidų ištaisymas

4.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/31


2005 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 770/2005, dėl galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalys yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijų, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 128, 2005 m. gegužės 21 d. )

17 puslapyje, 2 straipsnyje, įvadiniame sakinyje:

vietoj:

„Per 2005 m. gegužės pirmąsias dešimt dienų“,

skaityti:

„Per 2005 m. birželio pirmąsias dešimt dienų“.


4.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/31


2004 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2199/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3846/87, nustatantį žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūrą, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 380, 2004 m. gruodžio 24 d. )

12 puslapyje, puslapio apačioje (6) išnašoje:

vietoje:

„Eksporto grąžinamoji išmoka mokama už produktus, kurių sudėtyje esantis sausosios medžiagos kiekis yra mažesnis kaip 78 %.“

skaityti:

„Eksporto grąžinamoji išmoka mokama už produktus, kurių sudėtyje esantis sausosios medžiagos kiekis yra ne mažesnis kaip 78 %.“.