ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 133

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. gegužės 26d.


Turinys

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

 

EEE jungtinis komitetas

 

*

2004 m. gruodžio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 161/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo I priedą (Veterinarijos ir fitosanitarijos reikalai)

1

 

*

2004 m. gruodžio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 162/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

3

 

*

2004 m. gruodžio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 163/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

5

 

*

2004 m. gruodžio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 164/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

7

 

*

2004 m. gruodžio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 165/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

9

 

*

2004 m. gruodžio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 166/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

11

 

*

2004 m. gruodžio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 167/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo IV priedą (Energija)

13

 

*

2004 m. gruodžio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 168/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo VI priedą (Socialinė apsauga)

15

 

*

2004 m. gruodžio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 169/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo VI priedą (Socialinė apsauga)

17

 

*

2004 m. gruodžio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 170/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo IX priedą (Finansinės paslaugos)

19

 

*

2004 m. gruodžio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 171/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

21

 

*

2004 m. gruodžio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 172/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XX priedą (Aplinka)

23

 

*

2004 m. gruodžio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 173/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XX priedą (Aplinka)

25

 

*

2004 m. gruodžio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 174/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXI priedą (Statistika)

27

 

*

2004 m. gruodžio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 175/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXI priedą (Statistika)

29

 

*

2004 m. gruodžio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 176/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXII priedą (Bendrovių teisė)

31

 

*

2004 m. gruodžio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 177/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 3 protokolą dėl Susitarimo 8 straipsnio 3 dalies b punkte ir 4 protokole nurodytų produktų kilmės taisyklių

33

 

*

2004 m. gruodžio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 178/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 21 protokolą (dėl įmonėms taikomų konkurencijos taisyklių įgyvendinimo) ir 23 protokolą (dėl bendradarbiavimo tarp priežiūros institucijų)

35

 

*

2004 m. gruodžio 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 179/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

37

 

*

2004 m. gruodžio 16 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 180/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

42

 

*

2004 m. gruodžio 16 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 181/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

44

 

*

2004 m. gruodžio 16 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 182/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

46

 

*

2004 m. gruodžio 16 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 183/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

48

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

EEE jungtinis komitetas

26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/1


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 161/2004

2004 m. gruodžio 3 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo I priedą (Veterinarijos ir fitosanitarijos reikalai)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo I priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. spalio 29. d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 141/2004 (1).

(2)

.Į Susitarimą turi būti įtraukta 2004 m. balandžio 20 d. Komisijos direktyva 2004/55/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. balandžio 20 d. Komisijos sprendimas 2004/371/EB dėl pašarinių augalų sėklos mišinių pateikimo į rinką sąlygų (3).

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo I priedo III skyrius iš dalies keičiamas taip:

1

dalies 2 punktas (Tarybos direktyva 66/401/EEB) papildomas šia įtrauka:

„—

32004 L 0005: 2004 m. balandžio 20 d. Komisijos direktyva 2004/55/EB (OL L 114, 2004 4 21, p. 18).“.

2

dalyje po 34 punkto (Komisijos sprendimas 2004/297/EB) įterpiamas šis punktas:

„35.

32004 D 0371: 2004 m. balandžio 20 d. Komisijos sprendimas 2004/371/EB dėl pašarinių augalų sėklos mišinių pateikimo į rinką sąlygų (OL L 116, 2004 4 22, p. 39).“.

2 straipsnis

Direktyvos 2004/55/EB ir Sprendimo 2004/371/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. gruodžio 4 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (4).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 102, 2005 4 21, p. 6.

(2)  OL L 114, 2004 4 21, p. 18.

(3)  OL L 116, 2004 4 22, p. 39.

(4)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/3


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 162/2004

2004 m. gruodžio 3 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. spalio 29. d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 142/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/102/EB dėl pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugos prieš ir susidūrus su motorine transporto priemone ir iš dalies keičianti Direktyvą 70/156/EEB (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas 2004/90/EB dėl techninių nuostatų, skirtų įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/102/EB dėl pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugos prieš ir susidūrus su motorine transporto priemone ir iš dalies keičiančios Direktyvą 70/156/EEB (3).

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo II priedo I skyrius iš dalies keičiamas taip:

1.

1 punktas (Tarybos direktyva 70/156/EEB) papildomas šiomis įtraukomis:

„—

L 010232003: 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/102/EB (OL L 321, 2003 12 6, p. 15),

32004 D 0090: 2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas 2004/90/EB (OL L 31, 2004 2 4, p. 21).“.

2.

Po 45zc punkto (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/97/EB) įterpiami šie punktai:

„45zd.

32003 L 0102:2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/102/EB dėl pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugos prieš ir susidūrus su motorine transporto priemone ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB (OL L 321, 2003 12 6, p. 15).

45ze.

32004 D 0090: 2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas 2004/90/EB dėl techninių nuostatų, skirtų įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/102/EB dėl pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugos prieš ir susidūrus su motorine transporto priemone ir iš dalies pakeičiančios Direktyvą 70/156/EEB 3 straipsnį (OL L 31, 2004 2 4, p. 21)“.

2 straipsnis

Direktyvos 2003/102/EB ir Sprendimo 2004/90/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. gruodžio 4 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (4).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 102, 2005 4 21, p. 8.

(2)  OL L 321, 2003 12 6, p. 15.

(3)  OL L 31, 2004 2 4, p. 21.

(4)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/5


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 163/2004

2004 m. gruodžio 3 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. spalio 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 144/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. kovo 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 dėl maisto produktų ir maisto ingredientų, į kuriuos įdėta fitosterolių, fitosterolio esterių, fitostanolių ir (arba) fitostanolio esterių, ženklinimo (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimas 2004/429/EB, iš dalies keičiantis Sprendimus 97/830/EB, 2000/49/EB, 2002/79/EB ir 2002/80/EB dėl įvažiavimo punktų, per kuriuos aptariami produktai gali būti tiktai importuojami į Bendriją (3), su pataisymais, padarytais OL L 189, 2004 5 27, p. 13.

(4)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyva 2004/77/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 94/54/EB dėl tam tikrų maisto produktų, kurių sudėtyje yra glicirhizininės rūgšties ir jos amonio druskos, ženklinimo etiketėmis (4).

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.

54zc punkte (Komisijos direktyva 94/54/EB) pridedama ši įtrauka:

„—

32004 L 0077: 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyva 2004/77/EB (OL L 162, 2004 4 30, p. 76).“

2.

Punktuose 54ze (Komisijos sprendimas 2000/49/EB), 54zv (Komisijos sprendimas 2002/79/EB), 54zw (Komisijos sprendimas 2002/80/EB) ir 54zzl (Komisijos sprendimas 97/830/EB) pridedama ši įtrauka:

„—

32004 D 0429: 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimas 2004/429/EB (OL L 154, 2004 4 30, p. 20) su pataisymais, padarytais OL L 189, 2004 5 27, p. 13.“

3.

Po 54zzn punkto (Komisijos direktyva 2004/16/EB) įterpiamas šis punktas:

„54zzo.32004 R 0608:2004 m. kovo 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 dėl maisto produktų ir maisto ingredientų, į kuriuos įdėta fitosterolių, fitosterolio esterių, fitostanolių ir (arba) fitostanolio esterių, ženklinimo (OL L 97, 2004 4 1, p. 44).“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 608/2004, Direktyvos 2004/77/EB ir Sprendimo 2004/429/EB su pataisymais, padarytais OL L 189, 2004 5 27, p. 13, tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. gruodžio 4 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (5).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 102, 2005 4 21, p. 13.

(2)  OL L 97, 2004 4 1, p. 44.

(3)  OL L 154, 2004 4 30, p. 20.

(4)  OL L 162, 2004 4 30, p. 76.

(5)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/7


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 164/2004

2004 m. gruodžio 3 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. spalio 29. d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 148/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyva 2004/73/EB, 29-ąjį kartą derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (2) su pataisymais, padarytais OL L 216, 2004 6 16, p. 3 ir OL L 236, 2004 7 7, p. 18.

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo II priedo XV skyriaus 1 punkte (Tarybos direktyva 67/548/EEB) pridedama ši įtrauka:

„—

32004 L 0073: 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyva 2004/73/EB (OL L 152, 2004 4 30, p. 1) su pataisymais, padarytais OL L 216, 2004 6 16, p. 3 ir OL L 236, 2004 7 7, p. 18“.

2 straipsnis

Direktyvos 2004/73/EB su pataisymais, padarytais OL L 216, 2004 6 16, p. 3 ir OL L 236, 2004 7 7, p. 18, tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. gruodžio 4 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 102, 2005 4 21, p. 21.

(2)  OL L 152, 2004 4 30, p. 1.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/9


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 165/2004

2004 m. gruodžio 3 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. spalio 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 148/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2003 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2032/2003 dėl 10 metų programos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje, antrojo etapo, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1896/2000 (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2003 m. gruodžio 1 d. Komisijos direktyva 2003/112/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, kad būtų įrašyta veiklioji medžiaga parakvatas (3).

(4)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2003 m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyva 2003/119/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, kad būtų įrašytos veikliosios medžiagos mezosulforonas, propoksikarbazonas ir zoksamidas (4).

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo II priedo XV skyrius keičiamas taip:

1.

12o punktas (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1896/2000) papildomas taip:

„,su pakeitimais, padarytais:

32003 R 2032: 2003 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2032/2003 (OL L 307, 2003 11 24, p. 1)“.

2.

12a punkte (Tarybos direktyva 91/414/EEB) pridedamos šios įtraukos:

32003 L 0112: 2003 m. gruodžio 1 d. Komisijos direktyva 2003/112/EB (OL L 321, 2003 12 6, p. 32),

32003 L 0119: 2003 m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyva 2003/119/EB (OL L 325, 2003 12 12, p. 41).“

3.

Po 12r punkto (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB) įterpiamas šis punktas:

„12s.

32003 R 2032: 2003 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2032/2003 dėl 10 metų programos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje, antrojo etapo, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1896/2000 (OL L 307, 2003 11 24, p. 1)“.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2032/2003, Direktyvų 2003/112/EB ir 2003/119/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. gruodžio 4 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (5).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JOHANNSSON


(1)  OL L 102, 2005 4 21, p. 21.

(2)  OL L 307, 2003 11 24, p. 1.

(3)  OL L 321, 2003 12 6, p. 32.

(4)  OL L 325, 2003 12 12, p. 41.

(5)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/11


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 166/2004

2004 m. gruodžio 3 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. spalio 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 148/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos direktyva 2003/82/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl standartinių frazių, nurodančių augalų apsaugos produktų specialios rizikos pobūdį ir saugos priemones (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo II priedo XV skyriaus 12a punkte (Tarybos direktyva 91/414/EEB) pridedama ši įtrauka:

„—

32003 L 0082: 2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos direktyva 2003/82/EB (OL L 228, 2003 9 12, p. 11)“.

2 straipsnis

Direktyvos 2003/82/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. gruodžio 4 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 102, 2005 4 21, p. 21.

(2)  OL L 228, 2003 9 12, p. 11.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/13


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 167/2004

2004 m. gruodžio 3 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo IV priedą (Energija)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo IV priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. rugsėjo 24. d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 123/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2422/2001 dėl raštinės įrangos ženklinimo apie energijos taupymą Bendrijos programos (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Po Susitarimo IV priedo 17 punkto (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/91/EB) įterpiamas šis punktas:

„18.

32001 R 2422: 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2422/2001 dėl raštinės įrangos ženklinimo apie energijos taupymą Bendrijos programos (OL L 332, 2001 12 15, p. 1).

Šio reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

a)

Kiekviena nuoroda į Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės ir Europos bendrijos Susitarimą dėl raštinės įrangos ženklinimo apie energijos taupymą Bendrijos programų koordinavimo taip pat reiškia nuorodą ir į pasikeitimą raštais tarp JAV aplinkos apsaugos agentūros (EPA), Norvegijos naftos ir energijos ministerijos, Islandijos pramonės ministerijos ir Lichtenšteino ekonomikos reikalų tarnybos, išskyrus 11 ir 14 straipsnyje, kur daroma prieš tai minėta nuoroda.

b)

4 straipsnio 4 dalyje žodžiai „Bendrijos ir trečiųjų šalių“ pakeičiami žodžiais „viena vertus, Bendrijos arba ELPA valstybių ir, kita vertus, trečiųjų šalių,“. Žodžiai „Komisija arba valstybė narė gali išbandyti“ pakeičiami Komisija, valstybė narė arba ELPA valstybės gali išbandyti savo atitinkamose kompetencijos srityse,“.

c)

12 straipsnio 3 dalies pirmajame sakinyje žodis „Komisija“ pakeičiamas žodžiais „ELPA valstybės ir Komisija savo atitinkamose kompetencijos srityse“.

d)

13 straipsnis netaikomas.“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2422/2001 tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. gruodžio 4 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 64, 2005 3 10, p. 20.

(2)  OL L 332, 2001 12 15, p. 1.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nurodyti.


26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/15


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 168/2004

2004 m. gruodžio 3 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo VI priedą (Socialinė apsauga)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo VI priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. liepos 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 102/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2003 m. spalio 29 d. Sprendimas Nr. 192 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 50 straipsnio 1 dalies b punkto įgyvendinimo sąlygų (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2003 m. spalio 29 d. Sprendimas Nr. 193 dėl pensijų prašymų apdorojimo (3).

(4)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2003 m. gruodžio 17 d. Sprendimas Nr. 194 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 22 straipsnio 1 dalies a punkto i įtraukos vienodo taikymo buvimo valstybėje narėje (4).

(5)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2003 m. spalio 29 d. Rekomendacija Nr. 23 dėl pensijų prašymų apdorojimo (5).

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo VI priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Po 3.67 punkto (Sprendimas Nr. 191) įterpiami šie punktai:

„3.68

32004 D 0324: 2003 m. spalio 29 d. Sprendimas Nr. 192 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 574/72 50 straipsnio 1 dalies b punkto įgyvendinimo sąlygų (OL L 104, 2004 4 8, p. 114).

Sprendimo nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

2.4 punktas papildomas taip:

„ISLANDIJA: Tryggingastofnun ríkisins (Valstybinis socialinio saugumo institutas), Reykjavik.

LICHTENŠTEINAS: Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Lichtenšteino senatvės, maitintojo netekimo ir invalidumo draudimas), Vaduz.

NORVEGIJA: Rikstrygdeverket (Nacionalinė draudimo administracija), Oslo.“

3.69

32004 D 0325: 2003 m. spalio 29 d. Sprendimas Nr. 193 dėl pensijų prašymų apdorojimo (OL L 104, 2004 4 8, p. 123).

3.70

32004 D 0327: 2003 m. gruodžio 17 d. Sprendimas Nr. 194 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 22 straipsnio 1 dalies a punkto i įtraukos vienodo taikymo buvimo valstybėje narėje (OL L 104, 2004 4 8, p. 127).“

2.

Po 4.8 punkto (Rekomendacija Nr. 21) įterpiamas šis punktas:

„4.9

32004 H 0326: 2003 m. spalio 29 d. Rekomendacija Nr. 23 dėl pensijų prašymų apdorojimo (OL L 104, 2004 4 8, p. 125).“

2 straipsnis

Sprendimų Nr. 192, 193, 194 ir Rekomendacijos Nr. 23 tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. gruodžio 4 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (6).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 376, 2004 12 23, p. 29.

(2)  OL L 104, 2004 4 8, p. 114.

(3)  OL L 104, 2004 4 8, p. 123.

(4)  OL L 104, 2004 4 8, p. 127.

(5)  OL L 104, 2004 4 8, p. 125.

(6)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/17


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 169/2004

2004 m. gruodžio 3 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo VI priedą (Socialinė apsauga)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo VI priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. liepos 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 102/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. kovo 23 d. Sprendimas Nr. 195 dėl Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 22 straipsnio 1 dalies a punkto i įtraukos vienodo taikymo su nėštumu ir gimdymu susijusioje sveikatos priežiūros srityje (2) su pataisymais, padarytais OL L 212, 2004 6 12, p. 82.

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. kovo 23 d. Sprendimas Nr. 196 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 22 straipsnio 1 dalies a punkto dėl asmenų, kuriems atliekama dializė arba deguonies terapija, aiškinimo (3) su pataisymais, padarytais OL L 212, 2004 6 12, p. 83.

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo VI priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Išbraukiamas 3.47 punkto (Sprendimas Nr. 163) ir 3.61 punkto (Sprendimas Nr. 183) tekstas.

2.

Po 3.70 punkto (Sprendimas Nr. 194) įterpiami šie punktai:

„3.71.

32004 D 0481: 2004 m. kovo 23 d. Sprendimas Nr. 195 dėl Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 22 straipsnio 1 dalies a punkto i įtraukos vienodo taikymo su nėštumu ir gimdymu susijusioje sveikatos priežiūros srityje (OL L 160, 2004 4 30, p. 133) su pataisymais, padarytais OL L 212, 2004 6 12, p. 82.

3.72.

32004 D 0482: 2004 m. kovo 23 d. Sprendimas Nr. 196 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 22 straipsnio 1 dalies a punkto dėl asmenų, kuriems atliekama dializė arba deguonies terapija, aiškinimo (OL L 160, 2004 4 30, p. 135) su pataisymais, padarytais OL L 212, 2004 6 12, p. 83.“

2 straipsnis

Sprendimų Nr. 195 ir 196 tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. gruodžio 4 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (4).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 376, 2004 12 23, p. 29.

(2)  OL L 160, 2004 4 30, p. 159.

(3)  OL L 160, 2004 4 30, p. 162.

(4)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/19


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 170/2004

2004 m. gruodžio 3 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo IX priedą (Finansinės paslaugos)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo IX priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. spalio 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 149/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendimas 2004/332/EB dėl Tarybos direktyvos 72/166/EEB taikymo dėl transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo tikrinimo (2).

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo IX priede po 8a punkto (Komisijos sprendimas 2003/564/EB) įterpiamas šis punktas:

„8b.

32004 D 0332: 2004 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendimas 2004/332/EB dėl Tarybos direktyvos 72/166/EEB taikymo dėl transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo tikrinimo (OL L 105, 2004 4 14, p. 39).“

2 straipsnis

Sprendimo 2004/332/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. gruodžio 4 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 102, 2005 4 21, p. 23.

(2)  OL L 105, 2004 4 14, p. 39.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/21


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 171/2004

2004 m. gruodžio 3 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XIII priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. spalio 29. d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 158/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (2).

(3)

Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 panaikina Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (3), kuris yra įtrauktas į Susitarimą ir kuris dėl to turi būti iš jo išbrauktas.

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XIII priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Po 68aa punkto (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2027/97) įterpiamas šis punktas:

„68ab.

32004 R 0261: 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004 2 17, p. 1).“

2.

Išbraukiamas 68 punkto (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 295/91) tekstas.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 261/2004 tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. gruodžio 4 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (4).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 102, 2005 4 21, p. 41.

(2)  OL L 46, 2004 2 17, p. 1.

(3)  OL L 36, 1991 2 8, p. 5.

(4)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/23


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 172/2004

2004 m. gruodžio 3 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XX priedą (Aplinka)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XX priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 135/2004 (1).

(2)

Į susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. vasario 20 d. Komisijos sprendimas 2004/224/EB, nustatantis reikalavimus pateikti informaciją apie planus ar programas, kurių reikalaujama pagal Tarybos direktyvą 96/62/EB, kiek tai susiję su tam tikrų teršalų aplinkos ore ribinėmis vertėmis (2).

NUSPRENDĖ:

1 Straipsnis

Susitarimo XX priede po 21ah punkto (Komisijos sprendimas 2004/279/EB) įterpiamas šis punktas:

„21ai.

32004 D 0224:2004 m. vasario 20 d. Komisijos sprendimas 2004/224/EB nustatantis reikalavimus pateikti informaciją apie planus ar programas, kurių reikalaujama pagal Tarybos direktyvą 96/62/EB, kiek tai susiję su tam tikrų teršalų aplinkos ore ribinėmis vertėmis (OL L 68, 2004 3 6, p. 27).

Sprendimo nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

Sprendimo priedo 1 formos pastabose po kodo „Jungtinė Karalystė: UK“ pridedami šie kodai: „Islandija: IS, Lichtenšteinas: LI, Norvegija: NO“.“

2 Straipsnis

Sprendimo 2004/224/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 Straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. gruodžio 4 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 64, 2005 3 10, p. 76.

(2)  OL L 68, 2004 3 6, p. 27.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/25


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 173/2004

2004 m. gruodžio 3 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XX priedą (Aplinka)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XX priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 135/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimas 2004/461/EB, nustatantis anketą, naudotiną darant kasmetines aplinkos oro kokybės įvertinimo ataskaitas pagal Tarybos direktyvas 96/62/EB ir 1999/30/EB bei pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2000/69/EB ir 2002/3/EB (2) su pataisymais, padarytais OL L 202, 2004 6 7, p. 63.

(3)

Sprendimas 2004/461/EB panaikina Komisijos sprendimą 2001/839/EB (3), kuris yra įtrauktas į Susitarimą ir todėl iš jo turi būti išbrauktas.

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XX priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Po 21ai punkto (Komisijos sprendimas 2004/224/EB) įterpiamas šis punktas:

"21aj.

32004 D 0461: 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimas 2004/461/EB, nustatantis anketą, naudotiną darant kasmetines aplinkos oro kokybės įvertinimo ataskaitas pagal Tarybos direktyvas 96/62/EB ir 1999/30/EB bei pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2000/69/EB ir 2002/3/EB (OL L 156, 2004 4 30, p. 84) su pataisymais, padarytais OL L 202, 2004 6 7, p. 63.

Sprendimo nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

Sprendimo priedo 25b formos pabaigoje pridedama ši adaptacija:

„I

C

L

I

N

O“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

21af punkto (Komisijos sprendimas 2001/839/EB) tekstas išbraukiamas.

2 straipsnis

Sprendimo 2004/461/EB su pataisymais, padarytais OL L 202, 2004 6 7, p. 63, tekstas islandų ir norvegų kalbomis, kuris turi būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. gruodžio 4 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (4).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 64, 2005 3 10, p. 76.

(2)  OL L 156, 2004 4 30, p. 84.

(3)  OL L 319, 2001 12 4, p. 45.

(4)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/27


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 174/2004

2004 m. gruodžio 3 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXI priedą (Statistika)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XXI priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. spalio 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 159/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2002 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimas 2002/990/EB, nuodugniau paaiškinantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 A priedą dėl kainų ir apimčių matavimo nacionalinėse ataskaitose (2),

(3)

Šis sprendimas netaikomas Lichtenšteinui,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Po Susitarimo XXI priedo 19dd punkto (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1889/2002) įterpiamas šis punktas:

„19de.

32002 D 0990: 2002 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimas 2002/990/EB, nuodugniau paaiškinantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 A priedą dėl kainų ir apimčių matavimo nacionalinėse ataskaitose (OL L 347, 2002 12 20, p. 42).

Sprendimo nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

a)

Islandija įgyvendina naujus kainų ir apimčių matavimo principus nuo 2006 m.

b)

Norvegija įgyvendina naujus kainų ir apimčių matavimo principus šia tvarka:

i)

CPA 73 ir 75 (kolektyvinės paslaugos) nuo 2005 m.;

ii)

CPA 70 ir 71 nuo 2006 m.;

iii)

CPA 64, 66, 67, 72, 74, 75 (individualios paslaugos) ir 90–93 nuo 2007 m.;

iv)

Prekių eksportas ir importas nuo 2006 m.;

v)

Paslaugų eksportas ir importas nuo 2007 m.“

2 straipsnis

Sprendimo 2002/990/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. gruodžio 4 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 102, 2005 4 21, p. 43.

(2)  OL L 347, 2002 12 20, p. 42.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/29


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 175/2004

2004 m. gruodžio 3 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXI priedą (Statistika)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XXI priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. spalio 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 159/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos (2).

(3)

Šis sprendimas netaikomas Lichtenšteinui,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Po Susitarimo XXI priedo 27 punkto (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2150/2002) įterpiamas šis tekstas:

INFORMACINĖS VISUOMENĖS STATISTIKA

28.

32004 R 0808: 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos (OL L 143, 2004 4 30, p. 49).

Reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

Šis reglamentas netaikomas Lichtenšteinui.“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 808/2004 tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. gruodžio 4 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 102, 2005 4 21, p. 43.

(2)  OL L 143, 2004 4 30, p. 49.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/31


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 176/2004

2004 m. gruodžio 3 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXII priedą (Bendrovių teisė)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XXII priedas buvo iš dalies pakeistas Susitarimu dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Vengrijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje, pasirašytu 2003 m. spalio 14 d. Liuksemburge (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2003 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 707/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (3),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Po Susitarimo XXII priedo 10b punkto (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002) įterpiamas šis tekstas:

„10ba.

32003 R 1725: 2003 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL L 261, 2003 10 13, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

32004 R 0707: 2004 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 707/2004 (OL L 111, 2004 4 17, p. 3).“

2 straipsnis

Reglamentų (EB) Nr. 1725/2003 ir 707/2004 tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. gruodžio 4 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (4).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 130, 2004 4 29, p. 3.

(2)  OL L 261, 2003 10 13, p. 1.

(3)  OL L 111, 2004 4 17, p. 3.

(4)  Konstituciniai reikalavimai nurodyti.


26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/33


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 177/2004

2004 m. gruodžio 3 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 3 protokolą dėl Susitarimo 8 straipsnio 3 dalies b punkte ir 4 protokole nurodytų produktų kilmės taisyklių

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo 3 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. spalio 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 138/2004 (1).

(2)

Susitarimo 4 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2003 m. kovo 14 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 38/2003 (2).

(3)

2001 m. lapkričio 23 d. EEE jungtinio komiteto sprendime Nr. 140/2001 (3) teigiama, kad Lichtenšteinui nustatytas pereinamasis laikotarpis dėl Susitarimo 3 protokolo netaikymo turėtų būti pratęstas iki 2005 m. sausio 1 d.

(4)

2003 m. kovo 14 d. EEE jungtinio komiteto sprendime Nr. 38/2003 teigiama, kad Lichtenšteinui nustatytas pereinamasis laikotarpis dėl tam tikrų Susitarimo 4 protokolo nuostatų netaikymo turėtų būti pratęstas iki 2005 m. sausio 1 d.

(5)

1923 m. kovo 29 d. pasirašytos Muitų sutarties pagrindu Lichtenšteino Kunigaikštystė ir Šveicarijos Konfederacija sudaro muitų sąjungą.

(6)

Į 1972 m. liepos 22 d. Susitarimą tarp Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos (4) papildomu Susitarimu dėl 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos galiojimo Lichtenšteino Kunigaikštystėje buvo įtrauktas Lichtenšteinas (5).

(7)

2004 m. spalio 26 d. tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos buvo pasirašytas Susitarimas, iš dalies pakeičiantis 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos nuostatas dėl perdirbtų žemės ūkio produktų („iš dalies pakeičiantis Susitarimas“), ypač 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolą.

(8)

Iš dalies pakeičiančio Susitarimo 4 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos nuostatos taip pat yra taikomos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės teritorijoje tol, kol galioja muitų sąjunga su Šveicarija.

(9)

Iš dalies pakeičiančio Susitarimo 2 priedo naujuoju 2 protokolu pakeičiamas 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolas.

(10)

1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos naujojo 2 protokolo 1 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad šio protokolo nuostatos taip pat yra taikomos Lichtenšteino Kunigaikštystėje tol, kol ji netaiko Susitarimo 3 protokolo.

(11)

Atsižvelgiant į tai, Lichtenšteinui skirtą pereinamąjį laikotarpį dėl Susitarimo 3 protokolo netaikymo prasminga pakeisti ilgalaikiu susitarimu ir atleisti Lichtenšteiną nuo 3 protokolo nuostatų.

(12)

Tokį patį sprendimą reikėtų pritaikyti ir Susitarimo 4 protokolo 2 straipsnio 2 dalyje numatytai Lichtenšteinui nukrypti leidžiančiai nuostatai.

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 3 protokolo 1 straipsnio 2 dalyje ir 4 protokolo 2 straipsnio 2 dalyje išbraukiami žodžiai „iki 2005 m. sausio 1 d.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. gruodžio 4 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (6).

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 342, 2004 11 18, p. 30.

(2)  OL L 137, 2003 6 5, p. 46.

(3)  OL L 22, 2002 1 24, p. 34.

(4)  OL L 300, 1972 12 31, p. 189.

(5)  OL L 300, 1972 12 31, p. 281.

(6)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/35


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 178/2004

2004 m. gruodžio 3 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 21 protokolą (dėl įmonėms taikomų konkurencijos taisyklių įgyvendinimo) ir 23 protokolą (dėl bendradarbiavimo tarp priežiūros institucijų)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo 21 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 130/2004 (1).

(2)

Susitarimo 23 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 130/2004.

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 773/2004 dėl bylų nagrinėjimo Komisijoje pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius tvarkos (2).

(4)

Reglamentu (EB) Nr. 773/2004 panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 3385/94 (3), (EB) Nr. 2842/98 (4) ir (EB) 2843/98 (5), kurie yra įtraukti į Susitarimą ir kuriuos dėl to reikia iš jo išbraukti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 21 protokolo 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1.

1 punkto 4 papunktis (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 3385/94) keičiamas taip:

32004 R 0773:2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 773/2004 dėl bylų nagrinėjimo Komisijoje pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius tvarkos (OL L 123, 2004 4 27, p. 18).“

2.

1 punkto 5 papunkčio (Komisijos reglamentas Nr. 2842/98), 1 punkto 15 papunkčio (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2842/98) ir 1 punkto 16 papunkčio (Komisijos reglamentas Nr. 2843/98) tekstas turi būti išbrauktas.

2 straipsnis

Po Susitarimo 23 protokolo 10 straipsnio pridedama:

TEISĖ SUSIPAŽINTI SU BYLA

10A straipsnis

Kai priežiūros institucija šalims, kurioms ji pateikė pareiškimą dėl prieštaravimų, suteikia teisę susipažinti su byla, ši teisė netaikoma EB valstybių narių ir ELPA valstybių kitų priežiūros arba konkurencijos institucijų vidaus dokumentams. Teisė susipažinti su byla taip pat netaikoma korespondencijai tarp priežiūros institucijų, tarp EB valstybių narių arba ELPA valstybių priežiūros institucijos ir konkurencijos institucijų, taip pat tarp EB valstybių narių arba ELPA valstybių konkurencijos institucijų, kai tokia korespondencija yra kompetentingos priežiūros institucijos byloje.“

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 773/2004 tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. gruodžio 4 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (6), arba 2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 130/2004 įsigaliojimo dieną nelygu, kuri data yra vėlesnė.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 64, 2005 3 10, p. 57.

(2)  OL L 123, 2004 4 27, p. 18.

(3)  OL L 377, 1994 12 31, p. 28.

(4)  OL L 354, 1998 12 30, p. 18.

(5)  OL L 354, 1998 12 30, p. 22.

(6)  Konstituciniai reikalavimai nurodyti.


26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/37


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 179/2004

2004 m. gruodžio 9 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XIII priedas iš dalies buvo pakeistas 2004 m. gruodžio 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 171/2004 (1).

(2)

2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančio Europos aviacijos saugos agentūrą (2) pagrindinis tikslas sukurti ir užtikrinti aukštą ir vienodą civilinės aviacijos saugos lygį Bendrijoje.

(3)

Europos aviacijos saugos agentūros veikla gali turėti poveikį civilinės aviacijos saugos lygiui Europos ekonominėje erdvėje.

(4)

Todėl į Susitarimą turi būti įtrauktas Reglamentas (EB) Nr. 1592/2002, kad būtų sudarytos galimybės ELPA valstybėms visateisiškai dalyvauti Europos aviacijos saugos agentūroje,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XIII priedas keičiamas taip, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Reglamento (EB) 1592/2002 tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. gruodžio 10 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 9 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Žr. šio Oficialaus leidinio p. 21.

(2)  OL L 240, 2002 9 7, p. 1.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nurodyti.


PRIEDAS

EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 179/2004

Susitarimo XIII priede po 66m punkto (Komisijos reglamento (EB) Nr. 1138/2004) įterpiamas šis punktas:

„66n.

32002 R 1592:2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą (OL L 240, 2002 9 7, p. 1.).

Šio reglamento nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

a)

Jei toliau kitaip nenumatyta, ir nepaisant Susitarimo 1 protokolo nuostatų, reglamente vartojamas terminas „valstybė(s) narė(s)“ be reglamente vartojamos prasmės įgyja papildomą prasmę ir reiškia ELPA valstybes. Taikoma 1 protokolo 11 dalis.

b)

Kalbant apie ELPA valstybes, Agentūra, jei reikia ir kur taikoma, padeda ELPA priežiūros institucijai arba tam tikrais atvejais Nuolatiniam komitetui vykdyti savo užduotis.

c)

Šis reglamentas neturi būti aiškinamas kaip perduodantis įgaliojimus EASA priimti sprendimus ELPA valstybių vardu pagal tarptautinius susitarimus, išskyrus siekiant padėti joms vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus pagal tuos susitarimus.

d)

9 straipsnis keičiamas taip:

i)

1 dalyje po „Bendrijos“ įterpiami žodžiai „arba ELPA valstybės“.

ii)

9 straipsnio 2 dalis pakeičiama šiuo tekstu:

„Kai Bendrija derasi su trečiąja šalimi, kad būtų sudarytas susitarimas, numatantis, kad valstybė narė ar Agentūra gali išduoti pažymėjimus, remdamasi pažymėjimais, išduotais tos trečiosios šalies aeronautikos institucijos, ji deda visas pastangas, kad ir ELPA valstybėms būtų pasiūlyta sudaryti tokį susitarimą su ta trečiąja šalimi. ELPA valstybės savo ruožtu deda pastangas sudaryti su trečiosiomis šalimis susitarimus, atitinkančius Bendrijos susitarimus.“

e)

11 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.

2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais taip pat taikomas bet kokiems Agentūros dokumentams, susijusiems su ELPA valstybėmis.“

f)

12 straipsnio 2 dalies b punktas papildomas šiuo tekstu:

„Agentūra taip pat padeda ELPA priežiūros institucijai ir teikia jai tokią pačią paramą, kai tos priemonės ir uždaviniai pagal Susitarimą priklauso tos institucijos kompetencijai.“

g)

12 straipsnio 2 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„savo kompetencijos srityse vykdo funkcijas ir užduotis, priskirtas Susitariančiosioms Šalims galiojančių tarptautinių konvencijų, ypač Čikagos konvencijos. ELPA valstybių nacionalinės aviacijos institucijos vykdo šias funkcijas ir užduotis tik kaip numatyta šiame reglamente.“

h)

15 straipsnio pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„4 straipsnio 1 dalyje nurodytiems produktams, dalims ir prietaisams Agentūra, kai taikoma Čikagos konvencija ir kaip nurodyta joje ar jos prieduose, vykdys funkcijas ir užduotis valstybės, kurioje vykdomi projektavimo, gamybos ar registracijos darbai, kai tai susiję su projektavimo patvirtinimu. ELPA valstybių nacionalinės aviacijos institucijos vykdo šias funkcijas ir užduotis tik kaip numatyta šiame reglamente.“

i)

16 straipsnis keičiamas taip:

1 dalis papildoma šiuo tekstu:

„Agentūra pateikia ELPA priežiūros institucijai ataskaitą apie standartizacijos patikrinimus ELPA valstybėje.“

3 dalis papildoma šiuo tekstu:

„Kalbant apie ELPA valstybes, Agentūra teikia konsultacijas ELPA priežiūros institucijai.“

j)

20 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.

Nukrypstant nuo Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalies a punkto, ELPA valstybių piliečiai, turintys visas piliečio teises, gali būti pagal sutartį įdarbinti Agentūros vykdančiojo direktoriaus.“

k)

21 straipsnis papildomas taip:

„ELPA valstybės Agentūrai ir jos personalui taiko Europos bendrijų privilegijų ir imunitetų protokolą ir pagal jį taikytinas taisykles.“

l)

23 straipsnio pirmoje dalyje po „Bendrijos“ įterpiami žodžiai:

„,islandų ir norvegų.“

m)

Po 24 straipsnio 2 dalies c punkto įterpiamas šis tekstas:

„ca)

Bendroji ataskaita ir Agentūros darbo programa pagal atitinkamai b ir c punktus persiunčiama ELPA priežiūros institucijai.“

n)

25 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.

ELPA valstybės visateisiškai dalyvauja Valdančiojoje taryboje ir joje turi tas pačias teises ir įsipareigojimus kaip ir ES valstybės narės, išskyrus teisę balsuoti.“

o)

32 straipsnis papildomas šia dalimi:

„6.

ELPA valstybių piliečiai turi teisę būti Apeliacinių valdybų nariais, įskaitant jų pirmininkais. Komisija, sudarydama 3 dalyje nurodytų asmenų sąrašą, į jį gali įtraukti ir ELPA valstybių pilietybę turinčius tinkamus asmenis.“

p)

45 straipsnio 1 dalies pabaigoje įterpiamas šis tekstas:

„Kalbant apie ELPA valstybes, Agentūra padeda ELPA priežiūros institucijai atlikti pirmiau minėtus uždavinius.“

q)

48 straipsnis papildomas šia dalimi:

„8.

ELPA valstybės prisideda prie Bendrijos finansinio įnašo, nurodyto pirmoje įtraukoje, mokėjimo. Šiuo tikslu Susitarimo 32 protokolo 81 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatos taikomos mutatis mutandis.“

r)

54 straipsnis papildomas šia dalimi:

„6.

ELPA valstybės visateisiškai dalyvauja pagal 1 dalį įsteigtame komitete ir jame turi tas pačias teises ir įsipareigojimus kaip ir ES valstybės narės, išskyrus teisę balsuoti.

7.

Jei kuriuo nors klausimu Komisija nesusitaria su komitetu ir sprendimą dėl to klausimo priima Taryba, ELPA valstybės šį klausimą gali iškelti EEE jungtiniame komitete, kaip numatyta Susitarimo 5 straipsnyje.““


26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/42


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 180/2004

2004 m. gruodžio 16 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 90/2004 (1).

(2)

Tikslinga bendros įmonės „Galileo“ veiklos sričių klausimais skatinti atitinkamą Susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą, kaip numatyta 2002 m. gegužės 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 876/2002 (2).

(3)

Todėl Susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas taip, kad leistų vykdyti tokį bendradarbiavimą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 31 protokolo 1 straipsnyje (Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra), po 7 dalies įterpiama ši dalis:

„8.

Susitariančiosios šalys skatina atitinkamą bendradarbiavimą tarp kompetentingų organizacijų, institucijų ir kitų įstaigų jų atitinkamose teritorijose, kai tai stiprina ir gilina bendradarbiavimą bendros įmonės „Galileo“ (3) veiklos sričių klausimais

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po to, kai EEE jungtinis komitetas gauna paskutinį pranešimą pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (4).

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 16 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 349, 2004 11 25, p. 52.

(2)  OL L 138, 2002 5 28, p. 1.

(3)  32002 R 0876: 2002 m. gegužės 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 876/2002 dėl bendros įmonės „Galileo“ įsteigimo.“

(4)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/44


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 181/2004

2004 m. gruodžio 16 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. rugpjūčio 6 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 117/2004 (1).

(2)

Tikslinga išplėsti Susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą, įtraukiant 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 626/2004/EB, iš dalies keičiantį Sprendimą Nr. 508/2000/EB, nustatantį programą „Kultūra 2000“ (2).

(3)

Todėl Susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas taip, kad leistų vykdyti tokį platesnį bendradarbiavimą nuo 2005 m. sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

„—

32004 D 0626: 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 626/2004/EB (OL L 99, 2004 4 3, p. 3).“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po to, kai EEE jungtinis komitetas gauna paskutinį pranešimą pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 16 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 64, 10.3.2005, p. 5.

(2)  OL L 99, 2004 4 3, p. 3.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/46


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 182/2004

2004 m. gruodžio 16 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. rugpjūčio 6 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 115/2004 (1).

(2)

Tikslinga išplėsti Susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą, įtraukiant 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 791/2004/EB, nustatantį Bendrijos veiksmų programą, skirtą remti Europos lygmeniu veikiančias organizacijas ir konkrečią veiklą švietimo ir mokymo srityje (2).

(3)

Todėl Susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas taip, kad leistų vykdyti tokį platesnį bendradarbiavimą nuo 2005 m. sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 31 protokolo 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1.

Įvadiniame 2h dalies sakinyje žodis „programa“ pakeičiamas žodžiu „programos“.

2.

2h dalis papildoma šia įtrauka:

„—

32004 D 0791: 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 791/2004/EB, nustatantis Bendrijos veiksmų programą, skirtą remti Europos lygmeniu veikiančias organizacijas ir konkrečią veiklą švietimo ir mokymo srityje (OL L 138, 2004 4 30, p. 31).

Sprendimo nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

ELPA valstybės dalyvauja šios programos 2, 3A, 3B ir 3C veiksmuose.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po to, kai EEE jungtinis komitetas gauna paskutinį pranešimą pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 16 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 64, 2005 3 10, p. 1.

(2)  OL L 138, 2004 4 30, p. 31.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


26.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 133/48


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 183/2004

2004 m. gruodžio 16 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, patikslintais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. rugpjūčio 6 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 115/2004 (1).

(2)

Tikslinga išplėsti Susitarimo Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą, įtraukiant 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 790/2004/EB dėl Bendrijos veiklos programos, skatinant įstaigų veiklą jaunimo ugdymo srityje Europos mastu (2).

(3)

Todėl Susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas taip, kad šis išplėstas bendradarbiavimas prasidėtų nuo 2005 m. sausio 1 d.

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 31 protokolo 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

Ši dalis įterpiama po 2j dalies:

„2k.

Nuo 2005 m. sausio 1 d. ELPA valstybės pradeda dalyvauti šioje programoje:

32004 D 0790: 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 790/2004/EB dėl Bendrijos veiklos programos, skatinant įstaigų veiklą jaunimo ugdymo srityje Europos mastu (OL L 138, 2004 4 30, p. 24).“;

2)

3 dalies tekstas pakeičiamas taip:

„ELPA valstybės pagal Susitarimo 82 straipsnio 1 dalies a punktą finansiškai prisideda prie 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j ir 2k dalyse minimų programų ir veiksmų finansavimo.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po to, kai EEE jungtiniam komitetui buvo pateiktas paskutinis pranešimas pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 16 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 64, 2005 3 10, p. 1.

(2)  OL L 138, 2003 4 30, p 24.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.