ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 127

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. gegužės 20d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 758/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 759/2005, taikantis sumažinimo koeficientą grąžinamųjų išmokų sertifikatams už į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 8 straipsnio 5 dalyje

3

 

*

2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 760/2005, nustatantis žaliavinio tabako kiekius, kurie gali būti perkelti į kitą veislių grupę pagal garantuojamąją ribą 2005 m. derliui Vokietijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Portugalijoje

4

 

*

2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 761/2005, dėl distiliavimo krizės atveju, numatytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje tam tikros kategorijos vynams Prancūzijoje, pradžios

6

 

*

2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 762/2005, dėl distiliavimo krizės atveju, numatytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje stalo vynams Ispanijoje, pradžios

8

 

 

2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 763/2005, dėl ryžių, kilusių iš AKR valstybių bei užjūrio šalių ir teritorijų, importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per 2005 m. gegužės mėn. pirmąsias penkias darbo dienas pagal Reglamento (EB) Nr. 638/2003 nuostatas

10

 

 

2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 764/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

12

 

 

2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 765/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1757/2004 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

14

 

 

2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 766/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1565/2004 numatytu konkursu dėl avižų eksporto

15

 

 

2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 767/2005, nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 115/2005 numatyto konkurso tvarka

16

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005 m. gegužės 11 d. Komisijos sprendimas, dėl Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės įgaliojimų pratęsimo

17

 

*

2005 m. gegužės 12 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimus 2000/45/EB, 2001/405/EB, 2001/688/EB, 2002/255/EB ir 2002/747/EB, siekiant pratęsti ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą, galiojimą (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1446)  ( 1 )

20

 

*

2005 m. gegužės 13 d. Komisijos sprendimas, dėl valstybių narių 2004 finansinių metų išlaidų sąskaitų, finansuojamų Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus, apmokėjimo (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1443)

22

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. kovo 14 d. Tarybos sprendimas 2005/386/BUSP, dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl Naujosios Zelandijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea) sudarymo

27

Susitarimas Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl Naujosios Zelandijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea)

28

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties VI antraštine dalimi

 

*

2005 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimas 2005/387/TVR, dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

20.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 758/2005

2005 m. gegužės 19 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gegužės 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 19 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

108,4

204

65,2

212

97,2

999

90,3

0707 00 05

052

92,3

204

51,2

999

71,8

0709 90 70

052

84,4

624

50,3

999

67,4

0805 10 20

052

41,9

204

39,9

212

108,2

220

45,2

388

52,1

400

44,6

624

61,2

999

56,2

0805 50 10

052

49,0

388

63,6

400

69,6

528

43,4

624

80,9

999

61,3

0808 10 80

388

92,1

400

112,5

404

78,7

508

62,3

512

72,1

524

57,3

528

68,5

720

64,4

804

94,0

999

78,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


20.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 759/2005

2005 m. gegužės 19 d.

taikantis sumažinimo koeficientą grąžinamųjų išmokų sertifikatams už į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 8 straipsnio 5 dalyje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93, nustatantį prekybos tvarką, taikomą kai kurioms prekėms, pagamintoms perdirbant žemės ūkio produktus (1),

atsižvelgdama į 2000 m. liepos 13 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1520/2000, nustatantį bendras išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, skyrimo sistemos taikymo taisykles ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijus (2), ypač jo 8 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1520/2000 8 straipsnio 2 dalį iš valstybių narių gautuose pranešimuose nurodoma, kad gautose paraiškose prašoma bendra suma siekia 93 532 277 EUR, tuo tarpu sumos dalis, kuriai gali būti išduodami grąžinamųjų išmokų sertifikatai, siekia 59 655 557 EUR, kaip nurodyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1520/2000 8 straipsnio 4 dalyje.

(2)

Sumažinimo koeficientas apskaičiuojamas pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1520/2000 8 straipsnio 3 ir 4 dalis. Todėl šis koeficientas turėtų būti taikomas prašomoms sumoms, kurioms gali būti išduotas grąžinamųjų išmokų sertifikatas nuo 2005 m. birželio 1 d., kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 8 straipsnio 6 dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Prašomų grąžinamų išmokų sumoms nuo 2005 m. birželio 1 d. taikomas sumažinimo koeficientas 0,363.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gegužės 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 19 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 318, 1993 12 20, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2580/2000 (OL L 298, 2000 11 25, p. 5).

(2)  OL L 177, 2000 7 15, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 886/2004 (OL L 168, 2004 5 1, p. 14).


20.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 760/2005

2005 m. gegužės 19 d.

nustatantis žaliavinio tabako kiekius, kurie gali būti perkelti į kitą veislių grupę pagal garantuojamąją ribą 2005 m. derliui Vokietijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Portugalijoje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. birželio 30 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2075/92 dėl bendro žaliavinio tabako rinkos organizavimo (1), ypač į jo 9 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 2075/92 9 straipsnyje yra nustatyta įvairių tabako veislių grupių kvotų sistema. Individualios kvotos gamintojams paskirstytos pagal garantuojamąsias ribas 2005 m. derliui, nustatytas 2002 m. kovo 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 546/2002, nustatančio priemokas ir garantuojamąją ribą 2002, 2003 ir 2004 m. derliaus tabako lapams pagal veislės grupę ir valstybę narę ir iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 2075/92 (2) II priede. Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2075/92 9 straipsnio 4 dalį Komisija leidžia valstybėms narėms perskirstyti garantuojamųjų ribų kiekius veislių grupėse su sąlyga, kad šie numatyti veislių grupių perkėlimai nesudarys papildomų išlaidų Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondui (EŽŪOGF) ir nepadidins kiekvienai valstybei narei skirtos visos garantuojamosios ribos.

(2)

Įvykdžius šią sąlygą, reikėtų leisti atlikti minėtą perkėlimą jo prašiusioms valstybėms narėms.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tabako vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2005 m. derliui valstybėms narėms leidžiama iki 2005 m. gegužės 30 d. perkelti kiekius iš vienos veislių grupės į kitą vadovaujantis šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 19 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 215, 1992 7 30, p. 70. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2319/2003 (OL L 345, 2003 12 31, p. 17).

(2)  OL L 84, 2002 3 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1), su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 864/2004 (OL L 161, 2004 4 30, p. 48).


PRIEDAS

Garantuojamosios ribos kiekiai, kuriuos kiekvienai valstybei narei leidžiama perkelti iš vienos veislių grupės į kitą veislių grupę

Valstybė narė:

Veislių grupė, iš kurios perkeliama

Veislių grupė, į kurią perkeliama

VOKIETIJA

1 036,2 tonos tamsiojo vytinto ore (III grupė)

528,6 tonos vytinto dūmuose (I grupė)

367,2 tonos šviesiojo vytinto ore (II grupė)

GRAIKIJA

1 694 tonos šviesiojo vytinto ore (II grupė)

10 761 tona vytinto dūmuose (I grupė)

4 415 tonos vytinto saulėje (V grupė)

7 269 tonos Kabak Koulak (VIII grupė)

122 tonos Katerini (VII grupė)

5 267 tonos Kabak Koulak (VIII grupė)

3 193 tonos Basmas (VI grupė)

ISPANIJA

1 999,8 tonos tamsiojo vytinto ore (III grupė)

1 571,1 tonos vytinto dūmuose (I grupė)

35,6 tonos šviesiojo vytinto ore (II grupė)

PRANCŪZIJA

3 828,4 tonos tamsiojo vytinto ore (III grupė)

1 717,2 tonos vytinto dūmuose (I grupė)

1 444,5 tonos šviesiojo vytinto ore (II grupė)

ITALIJA

850,0 tonų vytinto saulėje (V grupė)

611,9 tonos vytinto dūmuose (I grupė)

120,0 tonų vytinto saulėje (V grupė)

98,2 tonos vytinto virš liepsnos (IV grupė)

PORTUGALIJA

50,0 tonų šviesiojo vytinto ore (II grupė)

39,9 tonos vytinto dūmuose (I grupė)


20.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 761/2005

2005 m. gegužės 19 d.

dėl distiliavimo krizės atveju, numatytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje tam tikros kategorijos vynams Prancūzijoje, pradžios

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 1 dalies f punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje numatyta galimybė taikyti distiliavimo krizės atveju priemonę, jei išskirtiniu atveju dėl didelio pertekliaus atsiranda rinkos trikdymų. Ši priemonė gali būti taikoma tik tam tikros kategorijos vynams ar tam tikriems gamybos plotams, rūšiniam vynui pkr ji gali būti taikoma tik atitinkamai valstybei narei paprašius.

(2)

Prancūzijos vyriausybė 2005 m. vasario 18 d. laišku paprašė pradėti distiliavimą krizės atveju jos teritorijoje pagamintiems konkrečiuose regionuose (pkr) neputojantiems rūšiniams vynams. Papildoma informacija buvo išsiųsta 2005 m. vasario 25 d. ir kovo 25 d.

(3)

Buvo konstatuotas didelis pkr neputojančio vyno perteklius Prancūzijos rinkoje, dėl kurio sumažėjo kainos ir grėsmingai padidėjo atsargos einamųjų prekybos metų pabaigoje. Siekiant pakeisti šią neigiamą tendenciją ir taip pagerinti sunkią rinkos padėtį, būtina sumažinti pkr neputojančių vynų atsargas iki normaliu laikomo rinkos poreikius patenkinančio lygio.

(4)

Kadangi yra tenkinamos Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnio 5 dalyje nustatytos sąlygos, reikėtų numatyti distiliavimo krizės atveju pradžią maksimaliam 1,5 milijono hektolitrų neputojančių (pkr) rūšinių vynų kiekiui.

(5)

Šiuo reglamentu pradėtas distiliavimas krizės atveju turi atitikti sąlygas, numatytas 2000 m. liepos 25 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1623/2000, nustatančiame išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su rinkos mechanizmais (2) dėl distiliavimo priemonės, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje. Taip pat turi būti taikomos ir kitos Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 nuostatos, ypač dėl alkoholio pristatymo į intervencines agentūras ir dėl išankstinio mokėjimo išmokėjimo.

(6)

Būtina nustatyti distiliuotojų gamintojams mokėtiną pirkimo kainą, kuri būtų tokio dydžio, kad padėtų išspręsti rinkos trikdymus, leisdama gamintojams pasinaudoti ta priemone.

(7)

Po distiliavimo krizės atveju gali būti gaunamas tik žaliavinis ar neutralusis alkoholis, kurį būtina pristatyti į intervencinę agentūrą, kad būtų išvengta trikdymų geriamojo alkoholio rinkoje, kuri daugiausiai aprūpinama distiliavimo, numatyto Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 29 straipsnyje, produktais.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Distiliavimas krizės atveju, numatytas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje, pradedamas maksimaliam 1,5 milijono hektolitrų pagamintiems konkrečiame regione (pkr) Prancūzijoje neputojančių rūšinių vynų kiekiui, pagal Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 nuostatas dėl tokio distiliavimo.

2 straipsnis

Gamintojai Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 65 straipsnyje numatytas pristatymo sutartis (toliau – sutartis) gali sudaryti nuo 2005 m. gegužės 23 d. iki 2005 m. liepos 15 d.

Prie sutarčių turi būti pridedamas įrodymas, kad bus pateikiamas 5 EUR už hektolitrą dydžio užstatas.

Sutartys negali būti perleidžiamos.

3 straipsnis

1.   Jeigu visas intervencinei agentūrai pateiktose sutartyse numatytas kiekis viršija 1 straipsnyje nustatytą kiekį, valstybė narė nustato pirmiau minėtoms sutartims taikytiną sumažinimo normą.

2.   Valstybė narė imasi reikalingų administracinių veiksmų, kad sutartys būtų patvirtintos ne vėliau rugpjūčio 15 d. Patvirtinime turi atsispindėti galimai taikyta sumažinimo norma ir sutartimi priimto vyno kiekis bei paminėta galimybė gamintojui nutraukti sutartį sumažinimo normos taikymo atveju.

Valstybė narė iki rugsėjo 1 d. praneša Komisijai, koks vyno kiekis numatytas patvirtintose sutartyse.

3.   Valstybė narė gali apriboti sutarčių skaičių, kurias pagal šį reglamentą gali sudaryti gamintojas.

4 straipsnis

1.   Patvirtintose sutartyse numatytas vyno kiekis turi būti pristatytas distiliavimui ne vėliau nei 2005 m. gruodžio 15 d. Pagamintas alkoholis turi būti pristatytas į intervencinę agentūrą pagal 6 straipsnio 1 dalį ne vėliau nei 2006 m. kovo 15 d.

2.   Užstatas grąžinamas proporcingai pristatytam kiekiui, kai gamintojas pateikia pristatymo distiliavimui įrodymą.

Jeigu per 1 dalyje numatytus terminus produkcijos nėra pristatoma, užstatas negrąžinamas.

5 straipsnis

Pagal šį reglamentą distiliavimui pristatyto vyno minimali pirkimo kaina yra 3,35 EUR už tūrio proc./hl.

6 straipsnis

1.   Distiliuotojai pristato į intervencinę agentūrą po distiliavimo gautą produktą. Šio produkto alkoholio koncentracija turi būti nemažesnė nei 92 % tūrio.

2.   Distiliuotojams už pristatytą žaliavinį alkoholį intervencinės agentūros mokėtina kaina yra 3,717 EUR už proc. tūrio/hl. Mokėjimas atliekamas vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 62 straipsnio 5 dalimi. Mokėtinos kainos pradedamos mokėti tik nuo 2005 m. spalio 16 d.

Distiliuotojai gali gauti išankstinį šios sumos mokėjimą – 2,558 EUR už proc. tūrio/hl. Tokiu atveju išankstinio mokėjimo suma išskaičiuojama iš faktiškai sumokėtos sumos. Yra taikomi Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 66 ir 67 straipsniai. Išankstiniai mokėjimai pradedami mokėti tik nuo 2005 m. spalio 16 d.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. gegužės 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 19 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 194, 2000 7 31, p. 45. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 616/2005 (OL L 103, 2005 4 22, p. 15).


20.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 762/2005

2005 m. gegužės 19 d.

dėl distiliavimo krizės atveju, numatytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje stalo vynams Ispanijoje, pradžios

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 1 dalies f punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje numatyta galimybė taikyti distiliavimo krizės atveju priemonę, jei išskirtinu atveju dėl didelio pertekliaus atsiranda rinkos trikdymų. Ši priemonė gali būti taikoma tik tam tikros kategorijos vynams ar tam tikriems gamybos plotams, rūšiniam vynui pkr ji gali būti taikoma tik atitinkamai valstybei narei paprašius.

(2)

Ispanijos vyriausybė 2005 m. kovo 8 d. laišku paprašė pradėti distiliavimą krizės atveju jos teritorijoje pagamintiems konkrečiuose regionuose (pkr) stalo vynams.

(3)

Buvo konstatuotas didelis stalo vyno perteklius Ispanijos rinkoje, dėl kurio sumažėjo kainos ir grėsmingai padidėjo atsargos einamųjų prekybos metų pabaigoje. Siekiant pakeisti šią neigiamą tendenciją ir taip pagerinti sunkią rinkos padėtį, būtina sumažinti stalo vynų atsargas iki normaliu laikomo rinkos poreikius tenkinančio lygio.

(4)

Kadangi yra tenkinamos Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnio 5 dalyje nustatytos sąlygos, reikėtų numatyti distiliavimo krizės atveju pradžią maksimaliam 4 milijonų hektolitrų stalo vynų kiekiui.

(5)

Šiuo reglamentu pradėtas distiliavimas krizės atveju turi atitikti sąlygas, numatytas 2000 m. liepos 25 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1623/2000, nustatančiame išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su rinkos mechanizmais (2) dėl distiliavimo priemonės, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje. Taip pat turi būti taikomos ir kitos Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 nuostatos, ypač dėl alkoholio pristatymo į intervencines agentūras ir dėl išankstinio mokėjimo išmokėjimo.

(6)

Būtina nustatyti distiliuotojų gamintojams mokėtiną pirkimo kainą, kuri būtų tokio dydžio, kad padėtų išspręsti rinkos trikdymus, leisdama gamintojams pasinaudoti ta priemone.

(7)

Po distiliavimo krizės atveju gali būti gaunamas tik žaliavinis ar neutralusis alkoholis, kurį būtina pristatyti į intervencinę agentūrą, kad būtų išvengta trikdymų geriamojo alkoholio rinkoje, kuri daugiausiai aprūpinama distiliavimo, numatyto Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 29 straipsnyje, produktais.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Distiliavimas krizės atveju, numatytas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje, pradedamas maksimaliam 4 milijonų hektolitrų stalo vynų kiekiui Ispanijoje, pagal Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 nuostatas dėl tokio distiliavimo.

2 straipsnis

Gamintojai Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 65 straipsnyje numatytas pristatymo sutartis (toliau – „sutartis“) gali sudaryti nuo 2005 m. gegužės 23 d. iki birželio 15 d.

Prie sutarčių turi būti pridedamas įrodymas, kad bus pateikiamas 5 EUR už hektolitrą dydžio užstatas.

Sutartys negali būti perleidžiamos.

3 straipsnis

1.   Jeigu visas intervencinei agentūrai pateiktose sutartyse numatytas kiekis viršija 1 straipsnyje nustatytą kiekį, valstybė narė nustato pirmiau minėtoms sutartims taikytiną sumažinimo normą.

2.   Ispanija imasi reikalingų administracinių veiksmų, kad sutartys būtų patvirtintos ne vėliau 2005 m. liepos 18 d. Patvirtinime turi atsispindėti galimai taikyta sumažinimo norma ir sutartimi priimto vyno kiekis bei paminėta galimybė gamintojui nutraukti sutartį sumažinimo normos taikymo atveju.

Ispanija iki 2005 m. rugpjūčio 1 d. praneša Komisijai, koks vyno kiekis numatytas patvirtintose sutartyse.

3.   Ispanija gali apriboti sutarčių skaičių, kurias pagal šį reglamentą gali sudaryti gamintojas.

4 straipsnis

1.   Patvirtintose sutartyse numatytas vyno kiekis turi būti pristatytas distiliavimui ne vėliau nei 2005 m. spalio 15 d. Pagamintas alkoholis turi būti pristatytas į intervencinę agentūrą pagal 6 straipsnio 1 dalį ne vėliau nei 2006 m. kovo 15 d.

2.   Užstatas grąžinamas proporcingai pristatytam kiekiui, kai gamintojas pateikia pristatymo distiliavimui įrodymą.

Jeigu per 1 dalyje numatytus terminus produkcijos nėra pristatoma, užstatas negrąžinamas.

5 straipsnis

Pagal šį straipsnį distiliavimui pristatyto vyno minimali pirkimo kaina yra 1,914 EUR už tūrio proc./hl.

6 straipsnis

1.   Distiliuotojai pristato į intervencinę agentūrą po distiliavimo gautą produktą. Šio produkto alkoholio koncentracija turi būti nemažesnė nei 92 proc. tūrio.

2.   Distiliuotojams už pristatytą žaliavinį alkoholį intervencinės agentūros mokėtina kaina yra 2,281 EUR už proc. tūrio/hl. Mokėjimas atliekamas vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 62 straipsnio 5 dalimi. Mokėtinos kainos pradedamos mokėti tik nuo 2005 m. spalio 16 d.

Distiliuotojai gali gauti išankstinį šios sumos mokėjimą – 1,122 EUR už proc. tūrio/hl. Tokiu atveju išankstinio mokėjimo suma išskaičiuojama iš faktiškai sumokėtos sumos. Yra taikomi Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 66 ir 67 straipsniai. Išankstiniai mokėjimai pradedami mokėti tik nuo 2005 m. spalio 16 d.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. gegužės 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 19 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 194, 2000 7 31, p. 45. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 616/2005 (OL L 103, 2005 4 22, p. 15).


20.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 763/2005

2005 m. gegužės 19 d.

dėl ryžių, kilusių iš AKR valstybių bei užjūrio šalių ir teritorijų, importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per 2005 m. gegužės mėn. pirmąsias penkias darbo dienas pagal Reglamento (EB) Nr. 638/2003 nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2286/2002 dėl tvarkos, taikytinos žemės ūkio produktams ir prekėms, gaunamoms perdirbus Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalių (AKR šalių) kilmės žemės ūkio produktus, ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1706/98 (1),

atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 2001/822/EB dėl Europos bendrijos bei užjūrio šalių ir teritorijų asociacijos („užjūrio asociacijos sprendimą“) (2),

atsižvelgdama į 2003 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 638/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2286/2002 ir Tarybos sprendimo 2001/822/EB taikymo taisykles dėl ryžių, kilusių iš Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) bei užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT), importo tvarkos (3), ypač į jo 17 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

Peržiūrėjus kiekius, kurių buvo prašoma dėl 2005 m. gegužės mėn. dalies pateiktose paraiškose, reikėtų numatyti išduoti licencijas paraiškose nurodomiems kiekiams, kurie prireikus sumažinami mažinimo koeficientu, ir nustatyti ateinančiam laikotarpiui atidėtus kiekius,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal paraiškas gauti ryžių importo licencijas, kurios buvo pateiktos per 2005 m. gegužės mėn. pirmąsias penkias darbo dienas pagal Reglamento (EB) Nr. 638/2003 nuostatas ir apie kurias buvo pranešta Komisijai, licencijos išduodamos pateiktosiose paraiškose nurodytiems kiekiams, jei reikia, pritaikant jiems priede nustatytus mažinimo koeficientus.

2.   Ateinančiam laikotarpiui atidėti kiekiai yra nurodyti priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gegužės 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 19 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 348, 2002 12 21, p. 5.

(2)  OL L 314, 2001 11 30, p. 1.

(3)  OL L 93, 2003 4 10, p. 3.


PRIEDAS

Kiekiams, kurių buvo prašyta dėl 2005 m. gegužės mėn. dalies, taikytini mažinimo koeficientai ir ateinančiam laikotarpiui atidėti kiekiai

Kilmė/Produktas

Mažinimo koeficientas

Prie 2005 m. rugsėjo mėn. dalies pridėtas kiekis (t)

Olandijos Antilai ir Aruba

Mažiau išsivysčiusios UŠT

Olandijos Antilai ir Aruba

Mažiau išsivysčiusios UŠT

UŠT (Reglamento (EB) Nr. 638/2003 10 straipsnio 1 dalies a ir b punktai)

KN kodas 1006

0

0

8 484,759

6 667


Kilmė/Produktas

Mažinimo koeficientas

Prie 2005 m. rugsėjo mėn. dalies pridėtas kiekis (t)

AKR (Reglamento (EB) Nr. 638/2003 3 straipsnio 1 dalis)

KN kodai nuo 1006 10 21 iki 1006 10 98, 1006 20 ir 1006 30

40,8392

AKR (Reglamento (EB) Nr. 638/2003 5 straipsnio 1 dalis)

KN kodai nuo 1006 40 00

0

16 530


20.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 764/2005

2005 m. gegužės 19 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į kriterijus, nurodytus 1995 d. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95, nustatančio kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), 1 straipsnyje.

(3)

Kalbant apie grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas, šiems produktams taikytina grąžinamoji išmoka turi būti apskaičiuota atsižvelgiant į atitinkamiems produktams pagaminti sunaudotą grūdų kiekį. Šie kiekiai buvo nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1501/95.

(4)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus, atsižvelgiant į jų paskirties šalis.

(5)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Taikant šias taisykles dabartinei grūdų sektoriaus rinkų situacijai, ir ypač šių produktų biržų kursui arba kainoms Bendrijoje, reikėtų nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas, kurių dydžiai nurodomi priede.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos eksportuojant esamos būklės produktus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio a, b ir c punktuose, išskyrus salyklą, yra nustatomos tokio dydžio, kaip nurodyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gegužės 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 19 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1431/2003 (OL L 203, 2003 8 12, p. 16).


PRIEDAS

prie 2005 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

8,91

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

8,32

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

7,67

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

7,09

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

6,63

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

C01

:

Visos trečiosios šalys, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Rumaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną ir Šveicariją.


20.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 765/2005

2005 m. gegužės 19 d.

dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1757/2004 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1757/2004 pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už miežių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis (2).

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija nustatyta tvarka gali nuspręsti nesiimti tolesnių veiksmų dėl konkurso.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į kriterijus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje, nereikėtų nustatyti maksimalios grąžinamosios išmokos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nesiimama tolesnių veiksmų dėl pasiūlymų, pateiktų 2005 m. gegužės 13 iki 19 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 1757/2004 numatytu konkursu dėl miežių eksporto grąžinamosios išmokos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gegužės 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 19 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 313, 2004 10 12, p. 10.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


20.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 766/2005

2005 m. gegužės 19 d.

dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1565/2004 numatytu konkursu dėl avižų eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 1995 d. birželio 29 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1501/95, nustatantį kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), ir ypač į jo 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. rugsėjo 3 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1565/2004 dėl specialios intervencinės priemonės, taikomos grūdams Suomijoje ir Švedijoje 2004–2005 prekybos metais (3),

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1005/2004 yra atidarytas konkursas dėl grąžinamosios išmokos eksportuojant Suomijoje ir Švedijoje pagamintas avižas, eksportuotinas iš Suomijos ir Švedijos į visas trečiąsias šalis, išskyrus Bulgariją, Norvegiją, Rumuniją ir Šveicariją.

(2)

Atsižvelgiant visų pirma į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus, maksimalios grąžinamosios išmokos nustatyti nereikėtų.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nesiimama jokių tolesnių veiksmų dėl pasiūlymų, pateiktų nuo 2005 m. gegužės 13 d. iki 19 d. remiantis Reglamente (EB) Nr. 1565/2004 numatytu konkursu dėl avižų eksporto grąžinamosios išmokos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gegužės 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 19 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1431/2003 (OL L 203, 2003 8 12, p. 16).

(3)  OL L 285, 2004 9 4, p. 3.


20.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 767/2005

2005 m. gegužės 19 d.

nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 115/2005 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 115/2005, yra pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už paprastųjų kvieěių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis (2).

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija gali priimti sprendimą nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką, atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus. Tokiu atveju konkursą laimi tas arba tie konkurso dalyviai, kurių pasiūlymas yra lygus arba mažesnis už maksimalią grąžinamąją išmoką.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkų situacijai taikant pirmiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo pateikti nuo 2005 m. gegužės 13 iki 19 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 115/2005 numatytu konkursu, nustatyta 6,50 EUR/t dydžio maksimali paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamoji išmoka.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gegužės 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 19 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 24, 2005 1 27, p. 3.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

20.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/17


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. gegužės 11 d.

dėl Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės įgaliojimų pratęsimo

(autentiškas tik tekstas prancūzų kalba)

(2005/383/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1)

1991 m. lapkričio mėn. Europos Komisija nusprendė Bendrijos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros politikos sprendimų priėmimo proceso metu vadovautis etika, įkurdama Europos patarėjų grupę dėl etinių biotechnologijų padarinių.

(2)

1997 m. gruodžio 16 d. Komisija nusprendė Europos patarėjų grupę dėl etinių biotechnologijų padarinių pakeisti Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupe, išplečiant jos įgaliojimus visose mokslo ir technologijų taikymo srityse.

(3)

2001 m. kovo 26 d. Komisijos sprendimu Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės įgaliojimai buvo pratęsti bei šiek tiek pakeisti, siekiant geresnių Grupės darbo metodų.

(4)

Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupei reikalingi nauji darbo metodai, kad galėtų laiku reaguoti į spartesnę mokslo ir technologijų raidą, ir naujos žinios – kad aprėptų platesnį mokslo ir technologijų taikomųjų programų spektrą.

(5)

Komisijos komunikate dėl Komisijos naudojimosi ekspertų patarimais: principai ir gairės (KOM(2002) 713) numatoma, kad „atviri kvietimai yra ypač tinkami tada, kai sprendžiami opūs klausimai ir kai yra tikėtina, kad grupės dirbs nustatytą laiko tarpą“.

(6)

Dabartiniai Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės įgaliojimai baigiasi 2005 m. kovo 25 d., todėl toliau pateiktas sprendimas pakeičia įgaliojimus, išdėstytus 2001 m. kovo 26 d. Komunikato Komisijai priede (K(2001) 691),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Komisija priėmė sprendimą pratęsti Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės įgaliojimus ketverių metų laikotarpiui.

2 straipsnis

Misija

Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės užduotis yra patarti Komisijai mokslo etikos ir naujų technologijų klausimais Komisijos prašymu arba pačios Grupės iniciatyva. Parlamentas ir Taryba gali atkreipti Komisijos dėmesį į jų manymu etikos atžvilgiu svarbius klausimus. Jeigu Grupė savo nuomonę turi pateikti Komisijai, ši nustato jos pateikimo terminą.

3 straipsnis

Sudėtis – Kandidatūrų iškėlimas – Paskyrimas

1.   Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės narius skiria Komisijos pirmininkas.

2.   Laikomasi šių taisyklių:

Nariai yra skiriami ad personam. Nariai dirba kaip individualūs asmenys ir pataria Komisijai nepriklausomai nuo išorės įtakos. Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupė yra nepriklausoma, pliuralistinė ir daugiadisciplininė.

Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupę sudaro iki 15 narių.

Kiekvienas Grupės narys yra skiriamas ketverių metų kadencijai. Kadencija gali būti pratęsiama daugiausia du kartus.

Prie grupės darbo efektyviai nebegalintys prisidėti arba atsistatydinę nariai yra keičiami pavaduojančiu nariu iš atsarginio sąrašo iki jų įgaliojimų pabaigos, kaip yra numatyta 3.1 straipsnyje.

Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės narių kandidatūros yra iškeliamos ir atranka yra vykdoma remiantis atviru kvietimu pareikšti suinteresuotumą. Kitais kanalais gauti prašymai atrankos metu taip pat apsvarstomi.

Narių sąrašą Komisija skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Veikla

1.   Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės nariai kadencijos laikotarpiui išrenka pirmininką ir vicepirmininką.

2.   Grupės darbo programą (taip pat etikos peržiūrą, kurią pasiūlo Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupė pasinaudodama iniciatyvos teise – žr. 2 straipsnį) tvirtina Komisijos pirmininkas. Komisijos Europos politinių patarėjų biuras, glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės pirmininku, organizuoja Grupės ir jos sekretoriato darbą.

3.   Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės posėdžiai yra uždari. Ne posėdžių metu Grupė gali aptarinėti savo darbą su atitinkamais Komisijos departamentais arba kviesti NVO atstovus ar organizacijas apsikeisti nuomonėmis. Atitinkamos Komisijos tarnybos yra supažindinamos su Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės darbotvarke.

4.   Grupės susitikimai vyksta Komisijos būstinėje laikantis Komisijos nustatytos tvarkos ir grafiko. Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės susitikimai vyksta mažiausiai šešis kartus per 12 mėnesių laikotarpį ir sudaro apie 12 darbo dienų per metus. Nariai turėtų dalyvauti bent keturiuose susitikimuose per metus.

5.   Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupė, rengdama nuomones ir neviršydama šiems veiksmams skirtų išteklių ribų:

gali kviesti kompetetingus ekspertus konsultacijoms, jei tai yra naudinga ir (arba) būtina grupės veiklai vykdyti,

gali inicijuoti tyrimus būtinai mokslinei ir techninei informacijai rinkti,

gali sudaryti darbo grupes konkretiems klausimams svarstyti,

organizuoja viešas diskusijas, siekiant skatinti dialogą su visuomene ir didinti kiekvienos parengtos nuomonės skaidrumą,

artimai bendradarbiauja su Komisijos departamentais, susijusiais su grupės nagrinėjamu klausimu,

gali užmegzti artimus ryšius su įvairių Europos Sąjungos etikos organizacijų ar šalių kandidačių atstovais.

6.   Kiekviena nuomonė skelbiama nedelsiant po jos priėmimo. Jeigu nuomonei nėra pritariama vienbalsiai, kartu yra pateikiama ir skirtinga nuomonė. Jei vykdant veiklą reikalingas greitesnis atsakymas konkrečiu klausimu, Grupė parengia trumpą pareiškimą ir, jei reikia, atlieka išsamų tyrimą, taip pat užtikrindama, kad būtų laikomasi skaidrumo principo, kaip ir rengiant bet kokią nuomonę. Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės nuomonėse visada nurodomos pačios šiuolaikiškiausios technologijos, egzistuojančios nuomonės rengimo metu. Jei būtina, Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupė nuomones gali atnaujinti.

7.   Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupė nustato savo darbo tvarkos taisykles.

8.   Prieš baigiantis narių kadencijai, Grupės pirmininkas parengia ataskaitą apie Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės veiklą. Ataskaita yra skelbiama.

5 straipsnis

Susitikimų išlaidos

Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės susitikimų kelionių ir pragyvenimo išlaidas Komisija dengia laikydamasi nustatytų taisyklių.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalios naujųjų Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės narių kandidatūrų paskelbimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 11 d.

Komisijos vardu

José Manuel BARROSO

Pirmininkas


20.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/20


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. gegužės 12 d.

iš dalies keičiantis Sprendimus 2000/45/EB, 2001/405/EB, 2001/688/EB, 2002/255/EB ir 2002/747/EB, siekiant pratęsti ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą, galiojimą

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1446)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/384/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 dėl pakeistos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo sistemose (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą,

pasitarusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

(1)

Produktų grupės apibrėžimo ir ekologinių kriterijų, nurodytų 1999 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendime 2000/45/EB, nustatančiame ekologinius kriterijus, taikomus skalbimo mašinoms suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą (2), galiojimo laikas baigiasi 2006 m. lapkričio 30 d.

(2)

Produktų grupės apibrėžimo ir ekologinių kriterijų, nurodytų 2001 m. gegužės 4 d. Komisijos sprendime 2001/405/EB dėl ekologinių kriterijų, pagal kuriuos vyniojamajam popieriui suteikiamas Bendrijos ekologinis ženklas, nustatymo (3), galiojimo laikas baigiasi 2006 m. gegužės 5 d.

(3)

Produktų grupės apibrėžimo ir ekologinių kriterijų, nurodytų 2001 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos sprendime 2001/688/EB, nustatančiame ekologinius kriterijus, taikomus suteikiant dirvožemio savybes gerinančioms medžiagoms ir auginimo terpėms Bendrijos ekologinius ženklus (4), galiojimo laikas baigiasi 2006 m. rugpjūčio 29 d.

(4)

2002 m. kovo 25 d. Komisijos sprendimo 2002/255/EB, nustatančio ekologinius kriterijus, taikomus suteikiant televizoriams Bendrijos ekologinius ženklus (5), galiojimo terminas baigiasi 2006 m. kovo 31 d.

(5)

2002 m. rugsėjo 9 d. Komisijos sprendimo 2002/747/EB, nustatančio peržiūrėtus ekologinius kriterijus, taikomus suteikiant elektros lemputėms Bendrijos ekologinius ženklus, su pakeitimais, padarytais Sprendimu 1999/568/EB (6), galiojimo terminas baigiasi 2006 m. rugpjūčio 31 d.

(6)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 šiais sprendimais nustatyti ekologiniai kriterijai ir atitinkami įvertinimo bei tikrinimo reikalavimai buvo laiku persvarstyti.

(7)

Atsižvelgiant į persvarstytus kriterijus ir reikalavimus, reikia pratęsti ekologinių kriterijų ir reikalavimų galiojimo laiką vieneriems metams.

(8)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 reikalavimas persvarstyti taikomas tik ekologiniams kriterijams ir įvertinimo bei tikrinimo reikalavimams, todėl Sprendimai 2002/255/EB ir 2002/747/EB toliau galioja.

(9)

Dėl to reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimus 2000/45/EB, 2001/405/EB, 2001/688/EB, 2002/255/EB ir 2002/747/EB.

(10)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1980/2000 17 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2000/45/EB 3 straipsnis pakeičiamas tokiu tekstu:

„3 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir atitinkami įvertinimo bei tikrinimo reikalavimai, nustatyti skalbimo mašinų produktų grupei, galioja iki 2007 m. lapkričio 30 d.“.

2 straipsnis

Sprendimo 2001/405/EB 3 straipsnis pakeičiamas tokiu tekstu:

„3 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir atitinkami įvertinimo bei tikrinimo reikalavimai, nustatyti vyniojamojo popieriaus produktų grupei, galioja iki 2007 m. gegužės 4 d.“.

3 straipsnis

Sprendimo 2001/688/EB 3 straipsnis pakeičiamas tokiu tekstu:

„3 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir atitinkami įvertinimo bei tikrinimo reikalavimai, nustatyti dirvožemio savybes gerinančių medžiagų ir auginimo terpių produktų grupei, galioja iki 2007 m. rugpjūčio 28 d.“.

4 straipsnis

Sprendimo 2002/255/EB 4 straipsnis pakeičiamas tokiu tekstu:

„4 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir atitinkami įvertinimo bei tikrinimo reikalavimai, nustatyti televizorių produktų grupei, galioja iki 2007 m. kovo 31 d.“.

5 straipsnis

Sprendimo 2002/747/EB 5 straipsnis pakeičiamas tokiu tekstu:

„5 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir atitinkami įvertinimo bei tikrinimo reikalavimai, nustatyti elektros lempučių produktų grupei, galioja iki 2007 m. rugpjūčio 31 d.“.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 12 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 237, 2000 9 21, p. 1.

(2)  OL L 16, 2000 1 21, p. 74. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2003/240/EB (OL L 89, 2003 4 5, p. 16.)

(3)  OL L 142, 2001 5 29, p. 10.

(4)  OL L 242, 2001 9 12, p. 17.

(5)  OL L 87, 2002 4 4, p. 53.

(6)  OL L 242, 2002 9 10, p. 44.


20.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/22


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. gegužės 13 d.

dėl valstybių narių 2004 finansinių metų išlaidų sąskaitų, finansuojamų Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus, apmokėjimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1443)

(2005/385/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1258/1999 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį,

pasitarusi su Fondo komitetu,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1258/1999 Komisija, remdamasi valstybių narių pateiktomis metinėmis ataskaitomis, prie kurių pridedama apmokėjimui reikalinga informacija ir sertifikatas dėl perduotų sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo bei sertifikavimo įstaigų ataskaitomis, apmoka mokėjimo agentūrų, nurodytų to reglamento 4 straipsnio 1 dalyje, sąskaitas.

(2)

Pagal 1996 m. vasario 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 296/96 dėl valstybių narių teiktinos informacijos ir mėnesinio Žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus lėšomis finansuojamų išlaidų užsakymo (2) 7 straipsnio 1 dalį atsižvelgiama į 2004 finansiniais metais valstybių narių turėtas išlaidas nuo 2003 m. spalio 16 d. iki 2004 m. spalio 15 d.

(3)

Valstybėms narėms suteikti terminai, per kuriuos jos Komisijai turi pateikti dokumentus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1258/1999 6 straipsnio 1 dalies b punkte ir 1995 m. liepos 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1663/95, nustatančio išsamias taisykles dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 729/70 apibrėžtos EŽŪOGF Garantijų skyriaus sąskaitų apmokėjimo tvarkos taikymo (3), 4 straipsnio 1 dalyje, yra pasibaigę.

(4)

Komisija patikrino pateiktą informaciją ir iki 2005 m. kovo 31 d. pranešė valstybėms narėms apie jos tikrinimų rezultatus bei pakeitimus, kuriuos būtina padaryti.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1663/95 7 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, sprendime dėl sąskaitų apmokėjimo, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1258/1999 7 straipsnio 3 dalyje, nepažeidžiant sprendimų, vėliau priimtų pagal to reglamento 7 straipsnio 4 dalį, turi būti nurodytos kiekvienos valstybės narės per atitinkamus finansinius metus patirtų išlaidų sumos, kurios pripažįstamos priskaičiuotinomis EŽŪOGF Garantijų skyriui remiantis Reglamento (EB) Nr. 1258/1999 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytomis sąskaitomis bei sumažinimais ir avansų sustabdymais atitinkamais finansiniais metais, įskaitant sumažinimus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 296/96 4 straipsnio 3 dalyje. Pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (4) 154 straipsnį sprendimų dėl sąskaitų apmokėjimo rezultatai, t. y. visi nesutapimai, kurių gali atsirasti tarp visų finansiniais metais sąskaitose užregistruotų išlaidų pagal 151 straipsnio 1 dalį ir 152 straipsnį ir visų išlaidų, į kurias atsižvelgė Komisija šiame sprendime, turi būti įrašomi į vieną straipsnį kaip papildomos ar sumažintos išlaidos.

(6)

Atsižvelgiant į atliktus patikrinimus, metinės ataskaitos ir prie jų pridedami dokumentai suteikia galimybę Komisijai priimti sprendimą dėl kai kurių mokėjimo agentūrų pateiktų sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo. I priede nurodomos valstybių narių apmokėtos sumos. Su šiomis sumomis susijusi informacija buvo nurodyta Fondo komitetui kartu su šiuo sprendimu pateiktoje suvestinėje ataskaitoje.

(7)

Atsižvelgiant į atliktus patikrinimus, kai kurių mokėjimo agentūrų pateiktą informaciją reikia patikslinti ir jų sąskaitos negali būti apmokėtos pagal šį sprendimą. II priede nurodomos atitinkamos mokėjimo agentūros.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 296/96 4 straipsnio 2 dalyje, siejamoje su 2000 m. rugsėjo 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2040/2000 dėl biudžeto vykdymo tvarkos (5) 14 straipsniu, nurodyta, kad avansai pagal valstybių narių užregistruotas išlaidas turi būti sumažinti nustačius apribojimus ar terminus. Tačiau, priimant sprendimą dėl galutinio sąskaitų apmokėjimo atsižvelgiama į bet kurio termino viršijimą rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais pagal Reglamento (EB) Nr. 296/96 4 straipsnio 3 dalį, išskyrus atvejus, apie kuriuos pranešta, iki finansinių metų galutinio sprendimo dėl avansų. Per pirmiau minėtą laikotarpį kai kurios valstybių narių deklaruotos išlaidos priemonėms, kurioms Komisija nepatvirtino jokių lengvinančių aplinkybių, buvo patirtos po to, kai buvo įstatymais nustatyti apribojimai arba terminai. Šiame sprendime turi būti nustatyti atitinkami sumažinimai. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1258/1999 7 straipsnio 4 dalį sprendimas, galutinai nustatantis išlaidas, susijusias su tais sumažinimais ir visomis kitomis išlaidomis, kurios buvo patirtos viršijant apribojimus arba pasibaigus terminams ir kurių Bendrija nefinansuos, bus priimtas vėliau.

(9)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2040/2000 14 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 296/96 4 straipsnio 2 dalį Komisija jau sumažino ir sustabdė keletą mėnesio avansų, kai jie buvo pervedami į 2004 finansinių metų išlaidų sąskaitas ir šiuo sprendimu atlieka sumažinimus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 296/96 4 straipsnio 3 dalyje. Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta ir siekiant išvengti atitinkamų sumų neapgalvoto ar netgi tik laikino apmokėjimo, jos neturi būti pripažintos šiuo sprendimu, nepažeidžiant tolesnio tikrinimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1258/1999 7 straipsnio 4 dalį.

(10)

Reglamento (EB) Nr. 1663/95 7 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatyta, kad, remiantis pirmoje pastraipoje minėtu sprendimu dėl sąskaitų apmokėjimo, sumos, kurios turi būti susigrąžintos iš valstybių narių arba joms išmokėtos, nustatomos minimais, t. y. 2004 finansiniais metais išmokėtus avansus atėmus iš išlaidų, tais metais pripažintų pagal pirmąją pastraipą. Šios sumos turi būti išskaičiuotos arba priskaičiuotos prie avansų, susijusių su išlaidomis, padarytomis antrąjį mėnesį po to, kurį buvo priimtas ataskaitų patvirtinimo sprendimas.

(11)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1258/1999 7 straipsnio 3 dalies paskutine pastraipa ir Reglamento (EB) Nr. 1663/95 7 straipsnio 1 dalimi, šis sprendimas, priimtas remiantis apskaitos informacija, nepažeidžia vėlesnių Komisijos sprendimų nuostatų, pagal kurias Bendrija nefinansuoja išlaidų, patirtų nesilaikant Bendrijos taisyklių,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Išskyrus 2 straipsnyje nurodytas mokėjimo agentūras, valstybių narių mokėjimo agentūrų 2004 finansinių metų sąskaitos, susijusios su EŽŪOGF Garantijų skyriaus finansuojamomis išlaidomis, yra apmokamos. Sumos, kurios turi būti susigrąžintos iš valstybių narių arba joms išmokėtos remiantis šiuo sprendimu, yra nurodytos I priede.

2 straipsnis

2004 finansinių metų valstybių narių mokėjimo agentūrų sąskaitos, susijusios su EŽŪOGF Garantijų skyriaus finansuojamomis išlaidomis, nurodytomis II priede, yra atskiriamos nuo šio sprendimo ir joms bus taikomas kitas sprendimas dėl apmokėjimo.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 13 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 103.

(2)  OL L 39, 1996 2 17, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1655/2004 (OL L 298, 2004 9 23, p. 3).

(3)  OL L 158, 1995 7 8, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 465/2005 (OL L 77, 2005 3 23, p. 6).

(4)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(5)  OL L 244, 2000 9 29, p. 27.


I PRIEDAS

Mokėjimo agentūrų sąskaitų apmokėjimas – 2004 finansiniai metai

Suma, kuri turi būti susigrąžinta iš valstybės narės arba jai sumokėta

Valstybė narė

 

Išlaidos, 2004 m. patirtos mokėjimo agentūrų, kurių sąskaitos

Visos išlaidos a + b

Sumažinimai ir sustabdymai visais finansiniais metais

Visa suma, įskaitant sumažinimus ir sustabdymus

Finansiniais metais valstybėms narėms išmokėti avansai

Suma, kuri turi būti susigrąžinta iš (–) valstybės narės arba jai sumokėta (+)

apmokamos

atskiriamos

= metinėje finansinėje ataskaitoje deklaruojamos išlaidos

= visos mėnesio ataskaitose nurodytos išlaidos

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

AT

EUR

1 141 832 188,85

0,00

1 141 832 188,85

0,00

1 141 832 188,85

1 141 832 509,04

– 320,19

BE

EUR

1 072 926 545,09

0,00

1 072 926 545,09

0,00

1 072 926 545,09

1 072 805 591,37

120 953,72

CZ

CZK

148 270 977,89

0,00

148 270 977,89

0,00

148 270 977,89

148 270 977,89

0,00

DE

EUR

6 010 175 861,68

23 818 955,08

6 033 994 816,76

– 150 191,69

6 033 844 625,07

6 033 635 575,97

209 049,10

DK

DKK

9 058 346 238,16

0,00

9 058 346 238,16

– 68 177,57

9 058 278 060,59

9 058 602 584,17

– 324 523,58

EE

EEK

8 595 434,55

0,00

8 595 434,55

0,00

8 595 434,55

8 595 434,55

0,00

EL

EUR

2 781 442 489,74

0,00

2 781 442 489,74

– 5 228 942,57

2 776 213 547,17

2 777 610 434,43

– 1 396 887,26

ES

EUR

6 269 452 812,02

57 020 505,80

6 326 473 317,82

– 7 926 338,98

6 318 546 978,84

6 319 215 724,26

– 668 745,42

FI

EUR

869 358 525,94

0,00

869 358 525,94

– 4 383,80

869 354 142,14

868 904 449,67

449 692,47

FR

EUR

9 395 956 559,98

1 868 053,41

9 397 824 613,39

– 9 219 078,83

9 388 605 534,56

9 389 117 043,59

– 511 509,03

HU

HUF

125 098 884,00

0,00

125 098 884,00

0,00

125 098 884,00

125 098 884,00

0,00

IE

EUR

1 829 924 935,77

0,00

1 829 924 935,77

– 1 354 653,66

1 828 570 282,11

1 829 730 495,20

– 1 160 213,09

IT

EUR

1 194 172 909,54

3 835 460 014,48

5 029 632 924,02

– 48 452 006,98

4 981 180 917,04

5 022 642 872,80

– 41 461 955,76

LT

LTL

1 826 753,89

0,00

1 826 753,89

0,00

1 826 753,89

1 826 753,89

0,00

LU

EUR

0,00

37 803 193,51

37 803 193,51

– 42 350,66

37 760 842,85

37 760 842,85

0,00

LV

LVL

23 671,15

0,00

23 671,15

0,00

23 671,15

23 671,15

0,00

NL

EUR

1 262 187 678,33

0,00

1 262 187 678,33

– 313 300,35

1 261 874 377,98

1 261 891 680,76

– 17 302,78

PL

PLN

46 695 429,61

0,00

46 695 429,61

0,00

46 695 429,61

46 695 429,61

0,00

PT

EUR

824 235 249,10

0,00

824 235 249,10

– 884 668,91

823 350 580,19

823 155 282,67

195 297,52

SE

SEK

7 740 689 327,48

0,00

7 740 689 327,48

0,00

7 740 689 327,48

7 740 689 327,48

0,00

SI

SIT

16 964 300,84

0,00

16 964 300,84

0,00

16 964 300,84

16 964 300,84

0,00

SK

SKK

57 252 395,16

0,00

57 252 395,16

0,00

57 252 395,16

57 252 395,16

0,00

UK

GBP

2 782 254 804,67

0,00

2 782 254 804,67

– 36 835 148,07

2 745 419 656,60

2 747 004 082,12

– 1 584 425,52

1.

Siekiant apskaičiuoti sumą, kuri turi būti susigrąžinta iš valstybės narės arba jai sumokėta, atsižvelgiama į visą metinėje ataskaitoje deklaruotą sumą, jei išlaidos apmokamos (a skiltis), arba į visą mėnesio ataskaitose deklaruotą sumą, jei sąskaitos atskiriamos (b skiltis).

2.

Į sumažinimus ir sustabdymus buvo atsižvelgta avansų sistemoje; prie jų pridedami, visų pirma, koregavimai, susiję su mokėjimų terminų, nustatytų 2004 m. rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais, nesilaikymu.


II PRIEDAS

Mokėjimo agentūrų sąskaitų apmokėjimas – 2004 m. finansiniai metai

Mokėjimo agentūrų, kurių sąskaitos atskiriamos ir bus apmokėtos pagal vėlesnį sprendimą dėl sąskaitų apmokėjimo, sąrašas

Valstybė narė

Mokėjimo agentūra

Vokietija

Bayern Umwelt

Ispanija

Madrid

Prancūzija

SDE

Italija

AGEA

Luksemburgas

Ministère de l'agriculture


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

20.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/27


TARYBOS SPRENDIMAS 2005/386/BUSP

2005 m. kovo 14 d.

dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl Naujosios Zelandijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea) sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 24 straipsnį,

atsižvelgdama į pirmininkaujančios valstybės narės rekomendaciją,

kadangi:

(1)

2004 m. liepos 12 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje (1).

(2)

Minėtų bendrųjų veiksmų 11 straipsnio 3 dalyje numatoma, kad išsami trečiųjų valstybių dalyvavimo tvarka nustatoma susitarimu pagal Europos Sąjungos sutarties 24 straipsnį.

(3)

2004 m. rugsėjo 13 d. gavusi Tarybos leidimą, pirmininkaujanti valstybė narė, padedama generalinio sekretoriaus –vyriausiojo įgaliotinio, vedė derybas dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl Naujosios Zelandijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea).

(4)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl Naujosios Zelandijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea).

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas yra įgaliojamas paskirti asmenį, įgaliotą pasirašyti Susitarimą, kad jis taptų privalomas Europos Sąjungai.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

4 straipsnis

Sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BODEN


(1)  OL L 252, 2004 7 28, p. 10.


VERTIMAS

SUSITARIMAS

Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl Naujosios Zelandijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija Althea)

EUROPOS SĄJUNGA (ES)

ir

NAUJOSIOS ZELANDIJOS VYRIAUSYBĖ (NAUJOJI ZELANDIJA),

(toliau – Šalys),

ATSIŽVELGDAMOS Į:

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Dalyvavimas operacijoje

1.   Naujoji Zelandija prisideda prie 2004 m. liepos 12 d. Bendrųjų veiksmų 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje ir bet kokių bendrųjų veiksmų arba sprendimų, kuriais Europos Sąjungos Taryba nusprendžia išplėsti ES karinę krizių valdymo operaciją, pagal šio Susitarimo nuostatas ir visus būtinus įgyvendinimo susitarimus.

2.   Naujosios Zelandijos indėlis į ES karinę krizių valdymo operaciją nepažeidžia Europos Sąjungos autonomijos priimant sprendimus.

3.   Naujoji Zelandija užtikrina, kad jos pajėgos ir personalas, dalyvaujantis ES karinėje krizių valdymo operacijoje, vykdo savo misiją pagal:

Bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP ir galimus vėlesnius dalinius pakeitimus,

operacijos planą,

įgyvendinimo priemones.

4.   Į operaciją nusiųstos Naujosios Zelandijos pajėgos ir jos komandiruotas personalas vykdo savo pareigas ir elgiasi atsižvelgdami išimtinai į ES karinės krizių valdymo operacijos reikmes.

5.   Naujoji Zelandija laiku informuoja ES operacijos vadą apie visus jos dalyvavimo operacijoje pasikeitimus.

2 straipsnis

Pajėgų statusas

1.   Į ES karinę krizių valdymo operaciją nusiųstų Naujosios Zelandijos pajėgų ir personalo statusas reglamentuojamas pagal 2004 m. lapkričio 22 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1575 (2004) 12 dalies nuostatas.

2.   Vadaviečių ar vadovavimo elementų, esančių už Bosnijos ir Hercegovinos ribų, pajėgų ir personalo statusą reglamentuoja susitarimai tarp konkrečių vadaviečių bei vadovavimo elementų ir Naujosios Zelandijos.

3.   Nepažeidžiant šio straipsnio 1 dalyje nurodytų nuostatų dėl pajėgų statuso, Naujosios Zelandijos pajėgos ir personalas, dalyvaujantis ES karinėje krizių valdymo operacijoje, priklauso Naujosios Zelandijos jurisdikcijai.

4.   Naujoji Zelandija yra atsakinga už reagavimą į visas pretenzijas, pateikiamas jos pajėgų ir personalo, susijusias su jos pajėgomis ar personalu, ar susijusias su jos pajėgų ir personalo dalyvavimu ES karinėje krizių valdymo operacijoje. Naujoji Zelandija yra atsakinga už bet kokio ieškinio, ypač teisinio ar drausminio, pateikimą bet kuriam savo pajėgų ir personalo nariui pagal savo įstatymus ir kitus teisės aktus.

5.   Naujoji Zelandija įsipareigoja pareikšti apie pretenzijų bet kuriai valstybei, dalyvaujančiai ES karinėje krizių valdymo operacijoje, atsisakymą ir tai padaryti pasirašydama šį Susitarimą.

6.   Europos Sąjunga įsipareigoja užtikrinti, kad ES valstybės narės pareikš apie pretenzijų dėl Naujosios Zelandijos dalyvavimo ES karinėje krizių valdymo operacijoje atsisakymą ir tai padarys pasirašydamos šį Susitarimą.

3 straipsnis

Įslaptinta informacija

1.   Naujoji Zelandija imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad ES įslaptinta informacija būtų saugoma pagal Europos Sąjungos Tarybos saugumo taisykles, pateiktas 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendime 2001/264/EB (4), ir pagal kompetentingų institucijų, įskaitant ES operacijos vadą, tolimesnius nurodymus.

2.   Jei ES ir Naujoji Zelandija yra sudariusios susitarimą dėl saugumo procedūrų keičiantis įslaptinta informacija, tokio susitarimo nuostatos taikomos ES karinės krizių valdymo operacijos metu.

4 straipsnis

Vadovavimo tvarka

1.   Visos ES karinių krizių valdymo operacijoje dalyvaujančios pajėgos ir personalas išlieka visiškai pavaldūs savo nacionalinės valdžios institucijoms.

2.   Nacionalinės valdžios institucijos perduoda operacinį ir taktinį vadovavimą ir (arba) savo pajėgų ir personalo kontrolę ES operacijos vadui. ES operacijos vadas turi teisę deleguoti savo įgaliojimus.

3.   Vykdant einamąjį vadovavimą operacijai, Naujoji Zelandija turi tokias pačias teises ir pareigas, kokias turi ir dalyvaujančios Europos Sąjungos valstybės narės.

4.   ES operacijos vadas, pasikonsultavęs su Naująja Zelandija, bet kuriuo metu gali pareikalauti nutraukti Naujosios Zelandijos dalyvavimą.

5.   Naujoji Zelandija paskiria vyresnįjį karinį atstovą (VKA), kuris ES karinėje krizių valdymo operacijoje atstovaus jos nacionaliniam kontingentui. VKA visais klausimais, susijusiais su operacija, konsultuojasi su ES pajėgų vadu ir atsako už kasdienę kontingento drausmę.

5 straipsnis

Finansiniai aspektai

1.   Naujoji Zelandija prisiima padengti visas savo dalyvavimo operacijoje išlaidas, jeigu tokios išlaidos nepatenka į bendrą finansavimą, kaip numatyta šio Susitarimo 1 straipsnio 1 dalyje minimuose teisiniuose dokumentuose, taip pat 2004 m. vasario 23 d. Tarybos sprendime 2004/197/BUSP, nustatančiame ES karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų išlaidų finansavimo administravimo mechanizmą (5).

2.   Valstybės (-ių), kurioje (-se) vykdoma operacija, fizinių arba juridinių asmenų mirties, sužalojimo, netekties atveju arba jiems patyrus žalą, Naujoji Zelandija, nustačius jos atsakomybę, sumoka kompensaciją laikydamasi šio Susitarimo 2 straipsnio 1 dalies nuostatose dėl pajėgų statuso nurodytų sąlygų.

6 straipsnis

Susitarimai dėl šio Susitarimo įgyvendinimo

Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai ir atitinkamos Naujosios Zelandijos valdžios institucijos sudaro šiam Susitarimui įgyvendinti būtinus techninius ir administracinius susitarimus.

7 straipsnis

Įsipareigojimų nesilaikymas

Jei viena iš Šalių nesilaiko pirmesniuose straipsniuose nustatytų savo įsipareigojimų, kita Šalis turi teisę nutraukti šį Susitarimą, pranešusi apie tai prieš vieną mėnesį.

8 straipsnis

Ginčų sprendimas

Ginčus dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo Šalys sprendžia diplomatinėmis priemonėmis.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja pirmojo mėnesio po to, kai Šalys praneša viena kitai apie šiam tikslui būtinų vidaus procedūrų užbaigimą, pirmąją dieną.

2.   Šis Susitarimas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos.

3.   Šis Susitarimas galioja visą Naujosios Zelandijos dalyvavimo operacijoje laiką.

Priimta Briuselyje Image keturiais egzemplioriais anglų kalba.

Europos Sąjungos vardu

Naujosios Zelandijos vardu


(1)  OL L 252, 2004 7 28, p. 10.

(2)  OL L 324, 2004 10 27, p. 20.

(3)  OL L 325, 2004 10 28, p. 64. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu BiH/5/2004 (OL L 357, 2004 12 2, p. 39).

(4)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/194/EB (OL L 63, 2004 2 28, p. 48).

(5)  OL L 63, 2004 2 28, p. 68.

DEKLARACIJOS,

nurodytos Susitarimo 2 straipsnio 5 ir 6 dalyse

ES valstybių narių deklaracija:

„2004 m. liepos 12 d. ES bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje taikančios ES valstybės narės stengsis tiek, kiek joms tai leidžia jų vidaus teisinės sistemos, kiek galima abipusiškai atsisakyti galimų pretenzijų Naujajai Zelandijai dėl jų personalo sužalojimo, mirties arba ES krizių valdymo operacijos metu jų naudojamam turtui padarytos žalos ar praradimo, kai sužalojimą, mirtį, žalą arba praradimą:

sukėlė Naujosios Zelandijos personalas, jam vykdant su ES krizių valdymo operacija susijusias pareigas, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus,

arba sukėlė Naujajai Zelandijai priklausančio turto naudojimas, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio Naujosios Zelandijos ES krizių valdymo operacijos personalo didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus“.

Naujosios Zelandijos deklaracija:

„2004 m. liepos 12 d. ES bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje taikanti Naujoji Zelandija stengsis tiek, kiek jai tai leidžia jos vidaus teisinė sistema, kiek galima abipusiškai atsisakyti galimų pretenzijų kitai ES krizių valdymo operacijoje dalyvaujančiai valstybei dėl savo personalo sužalojimo, mirties arba ES krizių valdymo operacijų metu jos naudojamam turtui padarytos žalos ar praradimo, kai sužalojimą, mirtį, žalą arba praradimą:

sukėlė personalas, vykdantis su ES krizių valdymo operacija susijusias pareigas, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus,

arba sukėlė ES krizių valdymo operacijoje dalyvaujančioms valstybėms priklausančio turto naudojimas, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio ES krizių valdymo operacijos personalo didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus“.


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties VI antraštine dalimi

20.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/32


TARYBOS SPRENDIMAS 2005/387/TVR

2005 m. gegužės 10 d.

dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį, 31 straipsnio 1 dalies e punktą ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Dėl ypatingo pavojaus, kurį kelia psichoaktyvių medžiagų kūrimas, būtini skubūs valstybių narių veiksmai.

(2)

Jei psichoaktyvios medžiagos neįtraukiamos į baudžiamosios teisės taikymo sritį visose valstybėse narėse, valstybių narių teisminių institucijų ir teisėsaugos žinybų bendradarbiavimui gali iškilti problemų dėl to, kad už atitinkamą nusikaltimą ar nusikaltimus nebūtų baudžiama ir pagal prašančiosios, ir pagal prašomosios valstybės įstatymus.

(3)

2000–2004 m. Europos Sąjungos kovos su narkotikais veiksmų planas numato, kad Komisija organizuoja 1997 m. birželio 16 d. bendrųjų veiksmų dėl keitimosi informacija apie naujus sintetinius narkotikus, jų pavojų įvertinimo ir kontrolės (2) (toliau – bendrieji veiksmai) įvertinimą atsižvelgiant į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (toliau – ENNSC) užsakytą nepriklausomą išankstinio įspėjimo sistemos reikiamą įvertinimą. Įvertinimas parodė, kad bendrieji veiksmai pateisino lūkesčius. Vis dėlto įvertinimo rezultatai parodė, kad bendruosius veiksmus būtina sustiprinti ir perorientuoti. Visų pirma reikėtų iš naujo apibrėžti jų pagrindinį tikslą, išaiškinti procedūras ir sąvokų apibrėžimus, veikimo skaidrumą ir taikymo srities aktualumą. Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai dėl ES kovos su narkotikais veiksmų plano (2000–2004 m.) vidurio laikotarpio įvertinimo nurodoma, kad siekiant išplėsti kovos su sintetiniais narkotikais veiksmus turėtų būti įtraukti teisės aktų pakeitimai. Todėl reikėtų pritaikyti bendruosiuose veiksmuose nustatytą mechanizmą.

(4)

Naujos psichoaktyvios medžiagos gali būti kenksmingos sveikatai.

(5)

Naujoms psichoaktyvioms medžiagoms, kurioms taikomas šis sprendimas, gali būti priskiriami 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (3), ir 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (4), apibrėžti vaistai.

(6)

Pasitvirtino keitimosi informacija pagal išankstinio įspėjimo sistemą, nustatytą bendruosiuose veiksmuos, nauda valstybėms narėms.

(7)

Nė viena šio sprendimo nuostata neturėtų trukdyti valstybėms narėms naudojantis Europos narkotikų ir narkomanijos informaciniu tinklu (toliau – Reitox tinklas) keistis informacija apie naujas esamų psichoaktyvių medžiagų, kurios gali kelti pavojų visuomenės sveikatai, vartojimo tendencijas bei informacija apie galimas su visuomenės sveikata susijusias priemones pagal ENNSC įgaliojimus ir tvarką.

(8)

Šiuo sprendimu negali būti leidžiami pažeidimai, susiję su žmonių sveikatos apsaugos ar veterinarijos kokybe. Todėl medžiagoms, kurių medicininė vertė yra nustatyta ir pripažinta, netaikomos šiuo sprendimu pagrįstos kontrolės priemonės. Medžiagoms, kurių medicininė vertė yra nustatyta ir pripažinta, tačiau kurios yra vartojamos netinkamai, turėtų būti taikomos atitinkamos norminės ir su visuomenės sveikata susijusios priemonės.

(9)

Be to, kas numatyta pagal farmakologinio budrumo sistemas, apibrėžtas Direktyvoje 2001/82/EB ir Direktyvoje 2001/83/EB, būtina sustiprinti keitimąsi informacija apie piktnaudžiavimą psichoaktyviomis medžiagomis ar netinkamą jų vartojimą ir užtikrinti reikiamą bendradarbiavimą su Europos vaistų kontrolės tarnyba (toliau – EVKT). Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos (toliau – NMK) rezoliucijoje 46/7 „Priemonės, skirtos keistis informacija apie naujus narkotikų vartojimo modelius ir vartojamas psichoaktyvias medžiagas“ numatytas naudingas pagrindas valstybių narių veiksmams.

(10)

Galutinių terminų įvedimas kiekviename šiuo sprendimu nustatytame procedūros etape turėtų užtikrinti, kad priemonė gali skubiai reaguoti, ir toks įvedimas didina galimybę pateikti greito atsako mechanizmą.

(11)

ENNSC mokslinis komitetas vaidina svarbų vaidmenį vertinant riziką, susijusią su nauja psichoaktyvia medžiaga, šiam sprendimui taikyti jis bus išplėstas įtraukiant Komisijos, Europolo ir EVKT ekspertus bei tų mokslo sričių, kurioms neatstovaujama ar atstovaujama nepakankamai, ekspertus.

(12)

Išplėstas mokslinis komitetas, kuris vertina riziką, susijusią su naujomis psichoaktyviomis medžiagomis, turėtų likti vientisa technine ekspertų įstaiga, sugebančia veiksmingai įvertinti įvairaus pobūdžio riziką, susijusią su nauja psichoaktyvia medžiaga. Todėl išplėstas mokslinis komitetas turėtų likti valdomo dydžio.

(13)

Kadangi siūlomo veiksmo tikslų, pirmiausia keitimosi informacija, mokslinio komiteto atliekamo rizikos įvertinimo ir naujų medžiagų kontrolės ES lygio procedūros, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomų veiksmų masto arba poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šis sprendimas neviršija būtinų priemonių nurodytiems tikslams pasiekti.

(14)

Laikantis Sutarties 34 straipsnio 2 dalies c punkto, šiuo sprendimu pagrįstos priemonės gali būti tvirtinamos kvalifikuota balsų dauguma, kadangi šios priemonės yra būtinos šiam sprendimui įgyvendinti.

(15)

Šiame sprendime gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi Sutarties 6 straipsnyje pripažintų ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje atspindėtų principų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame sprendime nustatomas greito keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas mechanizmas. Jame atkreipiamas dėmesys į informaciją apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas, kuri turi būti perduota pagal Direktyvos 2001/83/EB IX dalyje nustatytą farmakologinio budrumo sistemą.

Šis sprendimas taip pat numato rizikos, susijusios su šiomis naujomis psichoaktyviomis medžiagomis, įvertinimą siekiant leisti narkotikų ir psichotropinių medžiagų kontrolės priemones, taikomas valstybėse narėse, taikyti ir naujoms psichoaktyvioms medžiagoms.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis sprendimas taikomas medžiagoms, kurios šiuo metu nėra išvardytos nė viename iš sąrašų, pridėtų prie:

a)

1961 m. Jungtinių Tautų bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos, kurios gali kelti palyginti didelį pavojų visuomenės sveikatai kaip medžiagos, išvardytos konvencijos I, II ar IV sąrašuose; ir

b)

1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencijos, kurios gali kelti palyginti didelį pavojų visuomenės sveikatai kaip medžiagos, išvardytos konvencijos I, II, III ar IV sąrašuose.

Šis sprendimas siejamas su galutiniais produktais, kurie atskiriami nuo pirmtakų, kuriems taikomas 1990 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3677/90 nustatančiame priemones, kurių reikia imtis siekiant užkirsti kelią panaudoti tam tikras medžiagas neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai (5), ir 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (6) numatytas Bendrijos režimas.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame sprendime taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

a)

„nauja psichoaktyvi medžiaga“ – tai grynos formos ar ruošiamas naujas narkotikas ar naujas psichotropinis narkotikas;

b)

„naujas narkotikas“ – tai grynos formos ar ruošiama medžiaga, kuri nėra įtraukta į 1961 m. Jungtinių Tautų bendrąją narkotinių medžiagų konvenciją ir kuri gali kelti pavojų visuomenės sveikatai panašiai kaip medžiagos, išvardytos I, II ar IV sąrašuose;

c)

„naujas psichotropinis narkotikas“ – tai grynos formos ar ruošiama medžiaga, kuri nėra įtraukta į 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją ir kuri gali kelti pavojų visuomenės sveikatai panašiai kaip medžiagos, išvardytos I, II, III ar IV sąrašuose;

d)

„leidimas prekiauti“ – tai valstybės narės kompetentingos institucijos išduotas leidimas pateikti vaistą į rinką, kaip nustatyta Direktyvos 2001/83/EB III dalyje (žmonėms skirtų vaistų atveju) arba Direktyvos 2001/82/EB III dalyje (veterinarinių vaistų atveju) ar pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą, (7) 3 straipsnį Europos Komisijos išduotas leidimas prekiauti;

e)

„Jungtinių Tautų sistema“ – tai Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), Narkotinių medžiagų komisija (NMK) ir (arba) Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, veikiantys atitinkamose savo kompetencijos srityse, kaip apibrėžta 1961 m. Jungtinių Tautų bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos 3 straipsnyje arba 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencijos 2 straipsnyje;

f)

„preparatas“ – mišinys, kurio sudėtyje yra „naujos psichoaktyvios medžiagos“;

g)

„pranešimo forma“ – struktūriškai apibrėžta pranešimo apie naują psichoaktyvią medžiagą ir (arba) preparatą, kurio sudėtyje yra naujos psichoaktyvios medžiagos, forma, kurią suderino ENNSC/Europolas ir jų atitinkami tinklai valstybėse narėse – Reitox bei Europolo nacionaliniai padaliniai.

4 straipsnis

Keitimasis informacija

1.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad Europolo nacionalinis padalinys ir jos atstovas Reitox tinkle Europolui ir ENNSC, atsižvelgdami į atitinkamus šių dviejų organų įgaliojimus, teiktų informaciją apie naujų psichoaktyvių medžiagų ir preparatų, kurių sudėtyje yra naujų psichoaktyvių medžiagų, gamybą, prekybą jais ir jų vartojimą, įskaitant papildomą informaciją apie galimą jų vartojimą medicinoje.

Europolas ir ENNSC surenka valstybių narių pranešimo formoje pateiktą informaciją ir nedelsiant šią informaciją perduoda vienas kitam bei Europolo nacionaliniams padaliniams ir valstybių narių atstovams Reitox tinkle, Komisijai ir EVKT.

2.   Jei, Europolo ir ENNSC nuomone, valstybių narių perduota informacija apie naują psichoaktyvią medžiagą nėra vertinga, kad ją reikėtų perduoti 1 dalyje nurodyta tvarka, apie tai jie nedelsdami informuoja pranešusiąją valstybę narę. Europolas ir ENNSC per šešias savaites Tarybai pateikia savo sprendimo motyvus.

5 straipsnis

Bendra ataskaita

1.   Jei Europolas ir ENNSC arba Taryba, spręsdama savo narių dauguma, mano, kad valstybės narės pateikta informacija apie naują psichoaktyvią medžiagą yra vertinga, kad būtų toliau renkama informacija, šią informaciją surenka bei pateikia Europolas ir ENNSC parengdami bendrą ataskaitą (toliau – bendra ataskaita). Bendra ataskaita pateikiama Tarybai, EVKT ir Komisijai.

2.   Bendroje ataskaitoje nurodoma:

a)

cheminis ir fizinis aprašymas, įskaitant pavadinimą, kuriuo nauja psichoaktyvi medžiaga yra žinoma, ir, jei yra, mokslinis pavadinimas (Tarptautinis nepatentuotas pavadinimas);

b)

informacija apie naujos psichoaktyvios medžiagos aptikimo dažnumą, aplinkybes ir (arba) kiekius bei informaciją apie naujos psichoaktyvios medžiagos gamybos priemones ir metodus;

c)

informacija apie organizuotų nusikalstamų grupuočių dalyvavimą naujos psichoaktyvios medžiagos gamyboje ar prekyboje ja;

d)

pirmieji rizikos, susijusios su nauja psichoaktyvia medžiaga, požymiai, įskaitant pavojų sveikatai ir socialinio pobūdžio pavojų, bei vartotojų savybės;

e)

informacija apie tai, ar šiuo metu atliekamas naujos medžiagos vertinimas, ar ji įvertinta pagal JT sistemą;

f)

pranešimo data, nurodyta pranešimo apie naują psichoaktyvią medžiagą ENNSC ar Europolui formoje;

g)

informacija apie tai, ar naujai psichoaktyviai medžiagai jau taikomos kontrolės priemonės nacionaliniu lygiu valstybėje narėje;

h)

jei įmanoma, pateikiama informacija apie:

i)

cheminius pirmtakus, kurie, kaip žinoma, buvo panaudoti medžiagos gamybai,

ii)

nustatyto ar numanomo naujos medžiagos vartojimo būdą ir sritį,

iii)

kitą naujos psichoaktyvios medžiagos vartojimą ir tokio vartojimo mastą, su naujos psichoaktyvios medžiagos vartojimu susijusią riziką, įskaitant pavojų sveikatai ir socialinio pobūdžio pavojų.

3.   EVKT Europolui ir ENNSC pateikia šią informaciją apie tai, ar Europos Sąjungoje ar valstybėse narėse:

a)

yra išduotas leidimas prekiauti nauja psichoaktyvia medžiaga;

b)

dėl naujos psichoaktyvios medžiagos yra paduota paraiška leidimui prekiauti gauti;

c)

išduotas leidimas prekiauti nauja psichoaktyvia medžiaga yra sustabdytas.

Kai ši informacija yra susijusi su valstybių narių išduotais leidimais prekiauti, šios valstybės narės, gavę EVKT prašymą, pateikia jai šią informaciją.

4.   Valstybės narės 2 dalyje nurodytą informaciją pateikia per šešias savaites nuo pranešimo dienos, nurodytos pranešimo formoje, kaip nustatyta 4 straipsnio 1 dalyje.

5.   Bendra ataskaita pateikiama ne vėliau kaip per keturias savaites nuo valstybės narės ir EVKT informacijos gavimo dienos. Ataskaitą atitinkamai pateikia Europolas arba ENNSC pagal 5 straipsnio 1 ir 2 dalis.

6 straipsnis

Rizikos įvertinimas

1.   Taryba, atsižvelgdama į Europolo ir ENNSC rekomendacijas ir spręsdama savo narių dauguma, gali paprašyti atlikti rizikos, įskaitant pavojų sveikatai ir socialinio pobūdžio pavojų, kurį kelia naujos psichotropinės medžiagos vartojimas, gamyba ir prekyba ja, organizuotų nusikalstamų grupuočių dalyvavimo ir galimų kontrolės priemonių padarinių įvertinimą 2–4 dalyse nustatyta tvarka, jei ne mažiau kaip ketvirtadalis Komisijos narių raštu informuoja Tarybą apie pritarimą tokiam įvertinimui. Valstybės narės ar Komisija nedelsiant, tačiau bet kurio atveju per keturias savaites nuo bendros ataskaitos gavimo apie tai informuoja Tarybą. Tarybos Generalinis Sekretoriatas nedelsdamas šią informaciją perduoda ENNSC.

2.   Siekdamas atlikti įvertinimą, ENNSC sušaukia specialų mokslinio komiteto remiamą posėdį. Be to, šiam posėdžiui mokslinis komitetas gali būti išplėstas pakviečiant ne daugiau kaip penkis ekspertus, kuriuos, remdamasis mokslinio komiteto pirmininko rekomendacija, turi paskirti ENNSC direktorius iš valstybių narių pasiūlytos ekspertų grupės, kurią kas trejus metus tvirtina ENNSC valdyba. Paskiriami moksliniame komitete neatstovaujamų ar nepakankamai atstovaujamų mokslo sričių ekspertai, kurių įnašas yra būtinas suderintam ir tinkamam galimos rizikos, įskaitant pavojų sveikatai ir socialinio pobūdžio pavojų, įvertinimui. Be to, Komisijos, Europolo ir EVKT prašoma paskirti ne daugiau kaip du ekspertus.

3.   Rizikos įvertinimas atliekamas remiantis informacija, kurią moksliniam komitetui turi pateikti valstybės narės, ENNSC, Europolas ir EVKT atsižvelgdami į visus veiksnius, kurie pagal 1961 m. Jungtinių Tautų bendrąją narkotinių medžiagų konvenciją ar 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją turėtų garantuoti tarptautinę medžiagos kontrolę.

4.   Užbaigus rizikos įvertinimą, mokslinis komitetas parengia ataskaitą (toliau – rizikos įvertinimo ataskaita). Rizikos įvertinimą sudaro turimos mokslinės ir teisėsaugos informacijos analizė, jame atsispindi visos Komiteto narių pareikštos nuomonės. Rizikos įvertinimo ataskaitą Komiteto vardu Komisijai ir Tarybai pateikia jo pirmininkas per dvylika savaičių nuo Tarybos Generalinio Sekretoriato pranešimo pateikimo ENNSC, nurodyto 1 dalyje.

Rizikos įvertinimo ataskaitoje nurodoma:

a)

fizinis ir cheminis naujos psichoaktyvios medžiagos aprašymas ir jos veikimo mechanizmai, įskaitant jos medicininę vertę,

b)

su nauja psichoaktyvia medžiaga susijęs pavojus sveikatai,

c)

su nauja psichoaktyvia medžiaga susijęs socialinio pobūdžio pavojus,

d)

informacija apie organizuotų nusikalstamų grupuočių dalyvavimo mastą ir informacija apie institucijų konfiskuotą ir (arba) aptiktą naują psichoaktyvią medžiagą bei jos gamybą,

e)

informacija apie naujos psichoaktyvios medžiagos įvertinimą Jungtinių Tautų sistemoje,

f)

kontrolės priemonių, atitinkamais atvejais taikomų naujai psichoaktyviai medžiagai valstybėse narėse, aprašymas,

g)

kontrolės priemonių pasirinkimas ir galimi kontrolės priemonių padariniai, bei

h)

cheminiai pirmtakai, naudojami medžiagos gamybai.

7 straipsnis

Aplinkybės, kuriomis rizikos įvertinimas neatliekamas

1.   Rizikos įvertinimas neatliekamas tais atvejais, kai Europolas ir ENNSC neparengia bendros ataskaitos. Rizikos įvertinimas taip pat neatliekamas, kai pasiekiamas atitinkamos naujos psichoaktyvios medžiagos įvertinimo pagal Jungtinių Tautų sistemą tolesnis etapas, t. y., PSO narkomanijos ekspertų komitetas paskelbia savo kritinę apžvalgą bei rašytinę rekomendaciją, išskyrus atvejus, kai gaunama reikšmingos naujos informacijos, kuri yra svarbi pagal šį sprendimą.

2.   Kai atliekamas naujos psichoaktyvios medžiagos įvertinimas Jungtinių Tautų sistemoje, nepriėmus sprendimo įtraukti naują psichoaktyvią medžiagą į 1961 m. Jungtinių Tautų bendrąją narkotinių medžiagų konvencijos ar 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencijos sąrašą, rizikos įvertinimas atliekamas tik tuo atveju, kai gaunama reikšmingos naujos informacijos, kuri yra svarbi pagal šį sprendimą.

3.   Naujos psichoaktyvios medžiagos rizikos įvertinimas neatliekamas, jei:

a)

nauja psichoaktyvi medžiaga naudojama vaisto, kuriam buvo išduotas leidimas prekiauti, gamybai; arba,

b)

nauja psichoaktyvi medžiaga naudojama vaisto, dėl kurio pateikta paraiška leidimui prekiauti gauti, gamybai, arba

c)

nauja psichoaktyvi medžiaga naudojama vaisto, kuriam išduotą leidimą prekiauti sustabdė kompetentinga institucija, gamybai.

Kai nauja psichoaktyvi medžiaga priskiriama vienai iš pirmojoje pastraipoje nurodytų kategorijų, Komisija, remdamasi ENNSC ir Europolo surinktais duomenimis, kartu su EVKT įvertina poreikį imtis tolesnių veiksmų glaudžiai bendradarbiaudama su ENNSC ir laikydamasi ENNSC įgaliojimų ir tvarkos.

Komisija informuoja Tarybą apie rezultatus.

8 straipsnis

Konkrečių naujų psichoaktyvių medžiagų kontrolės tvarka

1.   Per šešias savaites nuo rizikos įvertinimo ataskaitos gavimo dienos Komisija pateikia Tarybai iniciatyvą dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviai medžiagai. Jei Komisija mano, kad iniciatyva dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviai medžiagai nėra būtina, per šešias savaites nuo rizikos įvertinimo ataskaitos gavimo dienos Komisija pateikia Tarybai pranešimą, kuriame paaiškina savo motyvus.

2.   Jei Komisija mano, kad iniciatyva dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviai medžiagai nėra būtina, tokią iniciatyvą Tarybai gali pateikti viena ar kelios valstybės narės, pageidautina ne vėliau kaip per šešias savaites nuo Komisijos pranešimo pateikimo Tarybai dienos.

3.   Taryba kvalifikuota balsų dauguma priima sprendimą dėl pagal 1 ar 2 dalį pateiktos iniciatyvos dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviai medžiagai, remdamasi Sutarties 34 straipsnio 2 dalies c punktu.

9 straipsnis

Valstybių narių taikomos kontrolės priemonės

1.   Jei Taryba nusprendžia naujai psichoaktyviai medžiagai taikyti kontrolės priemones, valstybės narės deda pastangas, kad kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per metus nuo to sprendimo priėmimo, būtų imtasi būtinų priemonių pagal nacionalinę teisę, kad:

a)

naujam psichotropiniam narkotikui būtų taikomos kontrolės priemonės ir su juo susijusios baudžiamosios sankcijos, numatytos pagal jų teisės aktus, laikantis įsipareigojimų pagal 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją;

b)

naujam narkotikui būtų taikomos kontrolės priemonės ir su juo susijusios baudžiamosios sankcijos, numatytos pagal jų teisės aktus, laikantis įsipareigojimų pagal 1961 m. Jungtinių Tautų bendrąją narkotinių medžiagų konvenciją.

2.   Nedelsiant, priėmus atitinkamą sprendimą, valstybės narės Tarybai ir Komisijai pateikia ataskaitą apie priemones, kurių buvo imtasi. Vėliau ši informacija perduodama ENNSC, Europolui, EVKT ir Europos Parlamentui.

3.   Nė viena šio sprendimo nuostata nedraudžia valstybei narei, aptikus naują psichoaktyvią medžiagą, savo teritorijoje toliau taikyti jos nuomone būtinas nacionalines kontrolės priemones ar jų imtis.

10 straipsnis

Metinė ataskaita

ENNSC ir Europolas kasmet Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai pateikia atskaitą apie šio sprendimo įgyvendinimą. Ataskaitoje atsižvelgiama į visus šiuo sprendimu sukurtos sistemos veiksmingumo ir pasiekimų įvertinimui būtinus aspektus. Į ataskaitą visų pirma įtraukiama patirtis, įgyta derinant šiame sprendime išdėstytą sistemą ir farmakologinio budrumo sistemą.

11 straipsnis

Farmakologinio budrumo sistema

Valstybės narės ir EVKT užtikrina reikiamą keitimąsi informacija naudojantis šiuo sprendimu sukurtu mechanizmu ir farmakologinio budrumo sistemomis, apibrėžtomis ir sukurtomis pagal Direktyvos 2001/82/EB VII dalį ir Direktyvos 2001/83/EB IX dalį.

12 straipsnis

Panaikinimas

1997 m. birželio 16 d. Bendrieji veiksmai dėl naujų sintetinių narkotikų panaikinami. Tarybos sprendimai, priimti remiantis tų bendrųjų veiksmų 5 straipsniu, lieka teisiškai galioti.

13 straipsnis

Paskelbimas ir įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KRECKÉ


(1)  2004 m. sausio 13 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 167, 1997 6 25, p. 1.

(3)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/28/EB (OL L 136, 2004 4 30, p. 58).

(4)  OL L 311, 2001 11 28, p. 67. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/27/EB (OL L 136, 2004 4 30, p. 34).

(5)  OL L 357, 1990 12 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1232/2002 (OL L 180, 2002 7 10, p. 5).

(6)  OL L 47, 2004 2 18, p. 1.

(7)  OL L 136, 2004 4 30, p. 1.