ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 119

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. gegužės 11d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. gegužės 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 707/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. gegužės 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 708/2005, iš dalies keičiantis kilmės vietos nuorodos, pateiktos Reglamento (EB) Nr. 1107/96 priede, specifikacijos elementus (Azeites do Norte Alentejano) (SKVN)

3

 

 

2005 m. gegužės 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 709/2005, dėl aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ar sušaldytos galvijų mėsos importo licencijų išdavimo

8

 

 

2005 m. gegužės 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 710/2005, nustatantis gvazdikų ir rožių Bendrijos gamintojo ir importo kainas, kad būtų galima taikyti tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalis yra Jordanija, importo į Bendriją tvarką

9

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas, dėl trijų Regionų komiteto Latvijos narių skyrimo

11

 

 

Komisija

 

*

2005 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas, nustatantis nuostatų laikymosi stebėsenos taisykles, taikomas valstybėms narėms, ir duomenų formas, reikalingas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų taikymui (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1355)

13

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

11.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 119/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 707/2005

2005 m. gegužės 10 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gegužės 11 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 10 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. gegužės 10 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

114,6

204

112,3

212

122,7

999

116,5

0707 00 05

052

146,6

204

64,6

999

105,6

0709 90 70

052

70,3

204

35,2

999

52,8

0805 10 20

052

41,5

204

47,6

212

58,6

220

47,4

388

66,8

400

50,3

624

56,7

999

52,7

0805 50 10

052

49,5

388

60,0

400

57,3

528

54,4

624

70,4

999

58,3

0808 10 80

388

93,9

400

143,8

404

128,4

508

78,8

512

70,4

524

63,3

528

69,7

720

67,5

804

106,8

999

91,4


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


11.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 119/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 708/2005

2005 m. gegužės 10 d.

iš dalies keičiantis kilmės vietos nuorodos, pateiktos Reglamento (EB) Nr. 1107/96 priede, specifikacijos elementus (Azeites do Norte Alentejano) (SKVN)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1) ir ypač į jo 9 straipsnį bei 6 straipsnio 3 ir 4 dalių antrąsias įtraukas,

atsižvelgdama į tai, kad:

(1)

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 6 straipsnio 2 dalį Portugalijos prašymas iš dalies pakeisti saugomos kilmės vietos nuorodos „Azeites do Norte Alentejano“, užregistruotos Komisijos reglamente (EB) Nr. 1107/96 (2), specifikacijos elementus buvo paskelbtas Oficialiajame Europos Sąjungos leidinyje  (3).

(2)

Kadangi joks užprotestuojantis pareiškimas pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 7 straipsnį nebuvo pateiktas Komisijai, šie daliniai pakeitimai privalo būti įtraukti į registrą ir paskelbti Oficialiajame Europos Sąjungos leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kilmės vietos nuorodos „Azeites do Norte Alentejano“ specifikacija yra iš dalies keičiama pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Patvirtintas aprašas, kuriame nurodomi pagrindiniai specifikacijos elementai, pateikiamas šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Oficialiajame Europos Sąjungos leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 10 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 208, 1992 7 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 148, 1996 6 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1345/2004 (OL L 249, 2004 7 23, p. 14).

(3)  OL C 262, 2003 10 31, p. 17 („Azeites do Norte Alentejano“).


I PRIEDAS

PORTUGALIJA

„Azeites do Norte Alentejano“

Iš dalies pakeista:

specifikacijos skyrius:

Pavadinimas

Image

Apibūdinimas

Image

Geografinė vietovė

Kilmės įrodymas

Gavybos būdas

Nuorodos

Ženklinimas

Nacionaliniai reikalavimai

Iš dalies pakeista:

Apibūdinimas– Šiaurės Alentejo alyvuogių aliejus yra tirštokas, išlaikęs uogų skonį, geltonai žalios spalvos alyvuogių aliejus, kuris tenkina minimalų 6,5 aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus kriterijų ir 6,0 gryno pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus kriterijų.

Atlikus nuodugnius šio alyvuogių aliejaus savybių tyrimus, iškilo būtinybė pakeisti kai kuriuos jo parametrus, būtent: Delta K, trigliceridai LLL, OLLn, PLLn, OLL, PLL, POL, POO, OOO, PPO; riebiosios rūgštys C16:0, C16:1, C17:0, C17:1, C18:0, C18:1, C18:2 ir C18:3; transriebiosios rūgštys, cholesterolis, kampestanolis ir Delta 7 – stigmasterolis.

Regioniniai porūšiai Carrasquenha, Redondil ir Azeiteira (ar Azeitoneira) yra priskiriami prie leistinų porūšių.

Geografinė vietovė– gamybos geografinė vietovė išplečiama iki Alandroal, Nisa, Reguengos de Monsaraz, Évora savivaldybių (Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede ir S. Bento do Mato seniūnijų) ir Mourão savivaldybės (Luz ir Mourão seniūnijų), atsižvelgiant į tai, kad:

šiose savivaldybėse ir seniūnijose klimato ir dirvožemio sąlygos yra tokios pačios;

jose gaminamas alyvuogių aliejus turi tas pačias fizines, chemines ir organoleptines savybes kaip ir nurodytoje geografinėje vietovėje gaminamas aliejus;

šių savivaldybių nuolatiniams gyventojams būdingi tie patys papročiai ir tokie patys priimtini labai seniai susiformavę įgūdžiai kaip ir likusioje vietovės dalyje.


II PRIEDAS

TARYBOS REGLAMENTAS (EEB) Nr. 2081/92

„AZEITES DO NORTE ALENTEJANO“

(EB Nr.: PO/0266/1994 1 24)

SKVN (X) SGN ( )

Šis aprašas yra informaciniais tikslais sudaryta santrauka. Norint gauti visą informaciją, ypač apie produktų gamintojus, kuriems taikomos saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN) arba saugomos geografinės nuorodos (SGN), reikia susipažinti su visa specifikacijos versija savo šalyje arba Europos Komisijos tarnybose (1).

1.

   Kompetentinga valstybės narės institucija

Pavadinimas:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Adresas:

Av. Afonso Costa, 3 — P-1949 002 Lisboa

Telefonas

(351-21) 844 22 00

Faksas

(351-21) 844 22 02

Elektroninis paštas:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.

   Asmenų grupė

2.1.

Pavadinimas

:

APAFNA — AGRUPAMENTOS DE PRODUTORES AGRÍCOLAS E FLORESTAIS DO NORTE ALENTEJANO

2.2.

Adresas:

Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269 — P-7300-901 Portalegre

Telefonas

(351-245) 33 10 64

Faksas

(351-245) 20 75 21

Elektroninis paštas:

aadp1@iol.pt

2.3.

Nariai

:

gamintojai ir perdirbėjai (X) kita ( )

3.

   Produkto tipas Klasė 1.5: riebalai – alyvuogių aliejus.

4.

   Specifikacijos apibūdinimas (4 straipsnio 2 dalies sąlygų santrauka)

4.1.   Pavadinimas: „Azeites do Norte Alentejano“

4.2.   Apibūdinimas: „Azeite do Norte Alentejano“ vadinamas aliejingas skystis, mechaniškai išgaunamas, pašalinus nuo augalų vandens nuosėdas, odelę, minkštimą ir kauliuką iš rūšies Olea europea sativa porūšių Galega, Carrasquenha, Redondil, Azeiteira arba Azeitoneira, Blanqueta arba Branquita ir Cobrançosa uogų, kurios išauginamos alyvmedžių plantacijose, esančiose pirmiau apibūdintoje geografinėje vietovėje, ir kuris perdirbamas bei išpilstomas į talpas toje pačioje vietovėje.

Šiaurės Alentejo alyvuogių aliejus yra tirštokas, išlaikęs uogų skonį ir geltonai žalios spalvos, atitinkantis minimalų 6,5 aukščiausios rūšies šalto spaudimo alyvuogių aliejaus ir 6,0 šalto spaudimo alyvuogių aliejaus kriterijų.

4.3.   Geografinė vietovė: vietovę riboja Alandroal, Borba, Estremoz savivaldybių, Évora savivaldybės Na Sr.a de Machede, S. Mansos, S. Vicente do Pigeiro, S. Miguel de Machede ir S. Bento do Mato seniūnijų, Mourão savivaldybės Luz ir Mourão seniūnijų, Évora apskrities Redondo, Reguengos de Monsaraz ir Vila Viçosa savivaldybių, Portalegre apskrities Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Marvão, Monforte, Nisa, Portalegre ir Sousel savivaldybių ribos.

4.4.   Kilmės įrodymas: kilmę patvirtina vartojimo praktika, atsižvelgiant į tam tikro regiono kulinarijos tradicijas ir į nuo labai seniai egzistuojančius įgūdžius.

Gamindami šį alyvuogių aliejų, perdirbėjai gali naudoti tik registruotų gamintojų tiekiamas leistinų porūšių alyvuoges.

Kiekvienam verslininkui, kurį akredituoja už SKVN atsakinga asmenų grupė, yra skirtas aprašomasis bei nuolat atnaujinamas registras, kur pateikiama informacija apie naudojamų alyvuogių kilmę, tikrąsias gamybos (priėmimo) ir galiojančias technologijų sąlygas.

Šiame kasdieniame registre privalo būti nurodomas alyvuogių tiekėjų pavadinimas, kiekvieno gamintojo gauti kiekiai ir pagaminto alyvuogių aliejaus kiekis.

Porūšius turi užregistruoti alyvuogių augintojai arba jų atstovai (kooperatyvai).

Gamintojai privalo turėti ir nuolatos atnaujinti registrą, kur nurodomi alyvuogių, skirtų alyvuogių aliejui, turinčiam SKVN Norte Alentejano, gaminti, kiekiai.

4.5.   Gavybos būdas: produktas gaunamas, maišant kiekius, išgaunamus iš pirmiau nurodytų porūšių, tokia proporcija:

Atsižvelgiant į ypatingas sąlygas, būdingas Campo Maior ir Elvas savivaldybėms (ypač tinkamas konservuotoms alyvuogėms gaminti), išimties tvarka pirmiau nurodytus porūšius yra leidžiama naudoti nedidelėje alyvuogių plantacijų vietovėje, skirtoje likusiam alyvų aliejui, tokia proporcija:

Porūšis Picual yra draudžiamas bet kokiu atveju; tačiau kiti tradiciniai porūšiai gali būti naudojami maksimalia 5 % proporcija, kai leidimą jas naudoti suteikia gamintojų grupė, atsakinga už SKVN.

Uogos turi būti skinamos, kai yra pilnai sunokusios; nuo žemės surinktos alyvuogės negali būti naudojamos šią kilmės vietos nuorodą turinčiam aliejui gaminti; jos transportuojamos viena ant kitos kraunamose dėžėse, atsižvelgiant į tai, ar būtina vėdinti.

Porūšius turi registruoti alyvuogių augintojai arba jų atstovai, ir į presus, taikant šį gamybos būdą, gali patekti tik registruotų gamintojų leistinų porūšių alyvuogės, nuolat nepriekaištingai laikantis higienos ir sanitarinių sąlygų.

Masės smulkintuve arba filtre bei vandens ir aliejaus mišinio centrifugoje temperatūra jokiu atveju negali viršyti 35 °C.

Alyvuogių aliejus yra tirpus produktas ir kontrolės metu norint išlaikyti susekamumą, išpilstomas į tarą gali būti tik patvirtintų vykdytojų ir kilmės vietovėje, tokiu būdu užtikrinant produkto kokybę ir autentiškumą, nesuklaidinant vartotojo. Išpilstymui naudojama tara, kurios pagrindą sudaro nepralaidžios, nereaguojančios ir nekenksmingos medžiagos, atitinkančios visus higienos bei sanitarijos reikalavimus.

4.6.   Nuorodos: Šio regiono klimato ir dirvožemio sąlygos lemia specifines šių alyvuogių aliejaus rūšių savybes.

4.7.   Kontrolės institucija

Pavadinimas:

AADP — Associação de Agricultores do Distrito de Portalegre

Adresas:

Parque de Leilões de Gado de Portalegre, Estrada Nacional 246, Apartado n.o 269 — P-7300-901, Portalegre

Telefonas

(351-245) 20 12 96/33 10 64

Faksas

(351-245) 20 75 21

Elektroninis paštas:

aadp1@iol.pt

4.8.   Ženklinimas: Kai kalbama apie Šiaurės Alentejo alyvuogių aliejų, nuoroda „AZEITES DO NORTE ALENTEJANO — Denominação de Origem Protegida“ bei už SKVN atsakingos grupės patvirtintas logotipas ir ES patvirtintas SKVN logotipas turi būti būtinai pateikiami.

4.9.   Nacionaliniai reikalavimai:


(1)  Europos Komisija – Generalinis žemės ūkio direktoratas – Žemės ūkio produktų kokybės politikos skyrius – B-1049 Briuselis.


11.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 119/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 709/2005

2005 m. gegužės 10 d.

dėl aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ar sušaldytos galvijų mėsos importo licencijų išdavimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1997 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 936/97, atidarantį aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir sušaldytos jautienos arba sušaldytos buivolų mėsos tarifines kvotas ir numatantį tokių kvotų administravimą (2),

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 936/97 4 ir 5 straipsnyje yra numatytos paraiškų pateikimo sąlygos ir jo 2 straipsnio f punkte nurodytos mėsos importo licencijų išdavimas.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 936/97 2 straipsnio f punkte nurodytas 11 500 tonų aukštos kokybės šviežios, atšaldytos arba sušaldytos galvijienos, atitinkančios šiame reglamente apibrežtus reikalavimus, kiekis gali būti tam tikromis sąlygomis importuotas laikotarpiu nuo 2004 m. liepos 1 iki 2005 m. birželio 30 d.

(3)

Reikia priminti, kad šio Reglamento numatytos licencijos gali būti panaudotos per visą jų galiojimo laikotarpį tik tuo atveju, jei laikomasi galiojančių veterinarinių normų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Visiškai patenkinamos visos paraiškos aukštos kokybės šviežios, atšaldytos arba sušaldytos galvijienos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 936/97 2 straipsnio f punkte, importo licencijai gauti, pateiktos nuo 2005 m. gegužės 1 d. iki 5 d.

2.   Laikantis Reglamento (EB) Nr. 936/97 5 straipsnio nuostatų, per 2005 m. birželio mėnesio pirmąsias penkias dienas paraiškos licencijoms gauti gali būti pateiktos 10 240,847 tonų apimčiai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gegužės 11 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 10 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

(2)  OL L 137, 1997 5 28, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1118/2004 (OL L 217, 2004 6 17, p. 10).


11.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 119/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 710/2005

2005 m. gegužės 10 d.

nustatantis gvazdikų ir rožių Bendrijos gamintojo ir importo kainas, kad būtų galima taikyti tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalis yra Jordanija, importo į Bendriją tvarką

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 4088/87, nustatantį lengvatinių muitų tarifų tam tikriems gėlininkystės produktams, kurių kilmės šalys yra Kipras, Izraelis, Jordanija ir Marokas bei Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, taikymo tvarką (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 4088/87 2 straipsnio 2 dalis ir 3 straipsnis numato, kad Bendrijos gamintojo ir importo kainos vienažiedžiams gvazdikams, daugiažiedžiams gvazdikams, stambiažiedėms ir smulkiažiedėms rožėms nustatomos kas penkiolika dienų ir galioja dvi savaites. Pagal 1988 m. kovo 17 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 700/88, nustatančio detalias tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalys yra Kipras, Izraelis, Jordanija ir Marokas bei Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, importo tvarkos taikymo taisykles, pirmą straipsnį (2), šios kainos yra nustatomos dviejų savaičių laikotarpiui remiantis valstybių narių pateiktų kainų koeficientu.

(2)

Šios kainos turi būti nustatytos nedelsiant, kad būtų galima nustatyti taikomus muitų tarifus.

(3)

Po Kipro įstojimo į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d., šiai šaliai nereikėtų nustatyti importo kainų.

(4)

Taip pat nereikėtų nustatyti importo kainų produktams, kurių kilmės šalis yra Izraelis, Marokas, Jordanija ir Gazos Ruožas, atsižvelgiant į susitarimus, priimtus 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2003/917/EB dėl Europos bendrijos ir Izraelio Valstybės susitarimo pasikeičiant raštais dėl abipusių liberalizavimo priemonių sudarymo ir EB–Izraelio asociacijos susitarimo protokolų Nr. 1 ir 2 pakeitimo (3), 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2003/914/EB dėl Europos bendrijos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant raštais dėl abipusių liberalizavimo priemonių sudarymo ir EB–Maroko asociacijos sutarties 1 ir 3 protokolų pakeitimo (4), 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2005/4/EB dėl Europos bendrijos ir Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO) susitarimo pasikeičiant laiškais sudarymo Vakarų Kranto ir Gazos Ruožo Palestinos valdžios naudai dėl abipusių liberalizavimo priemonių ir EB–Palestinos valdžios laikinojo asociacijos susitarimo 1 ir 2 protokolų pakeitimo naujais protokolais (5).

(5)

Tarp Gyvų augalų ir gėlininkystės vadybos komiteto posėdžių Komisija turi imtis šių priemonių,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 4088/87 1 straipsnyje minimiems vienažiedžiams gvazdikams, daugiažiedžiams gvazdikams, stambiažiedėms ir smulkiažiedėms rožėms Bendrijos gamintojo ir importo kainos laikotarpiui nuo 2005 m. gegužės 11 d. iki 25 d. yra nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 10 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 382, 1987 12 31, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1300/97 (OL L 177, 1997 7 5, p. 1).

(2)  OL L 72, 1988 3 18, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2062/97 (OL L 289, 1997 10 22, p. 1).

(3)  OL L 346, 2003 12 31, p. 65.

(4)  JO L 345, 2003 12 31, p. 117.

(5)  OL L 2, 2005 1 5, p. 4.


PRIEDAS

(EUR/100 vienetų)

Laikotarpis: nuo 2005 m. gegužės 11 d. iki 25 d.

Bendrijos gamintojo kaina

Vienažiedžiai

gvazdikai

Daugiažiedžiai

gvazdikai

Stambiažiedės rožės

Smulkiažiedės rožės

 

18,79

12,03

47,35

20,59

Bendrijos importo kaina

Vienažiedžiai

gvazdikai

Daugiažiedžiai

gvazdikai

Stambiažiedės rožės

Smulkiažiedės rožės

Jordanija


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

11.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 119/11


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. balandžio 26 d.

dėl trijų Regionų komiteto Latvijos narių skyrimo

(2005/368/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 263 straipsnį,

atsižvelgdama į Latvijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2002 m. sausio 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2002/60/EB dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo 2002 m. sausio 26 d.–2006 m. sausio 25 d. laikotarpiui (1).

(2)

Trijų Regionų komiteto narių vietos tapo laisvos pasibaigus Andris JAUNSLEINIS, Jānis KALNAČS ir Arvīds KUCINS kadencijai, apie pasibaigusią kadenciją pranešus Tarybai 2005 m. balandžio 6 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2006 m. sausio 25 d. šie asmenys skiriami Regionų komiteto nariais:

Andris ELKSNĪTIS

(Dobeles pilsētas Domes priekšsēdētājs)

(Dobele miesto tarybos pirmininkas);

Edmunds KRASTIŅŠ

(Rīgas domes deputāts)

(Rygos miesto tarybos narys),

Tālis PUĶĪTIS

(Siguldas novada domes priekšsēdētājs)

(Siguldos jungtinės savivaldybės tarybos pirmininkas).

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. balandžio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BODEN


(1)  OL L 24, 2002 1 26, p. 38.


Komisija

11.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 119/13


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. gegužės 3 d.

nustatantis nuostatų laikymosi stebėsenos taisykles, taikomas valstybėms narėms, ir duomenų formas, reikalingas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų taikymui

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1355)

(2005/369/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (1), ypač į jos 7 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą ir 12 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Siekiant, kad valstybių narių pateikiamus duomenis būtų galima palyginti, duomenų pateikimo būdai, kurie naudojami apskaičiuojant kaip laikomasi Direktyvos 2002/96/EB 7 straipsnio 2 dalyje numatytų surinkimo normų, turėtų būti suderinti.

(2)

Valstybėms narėms siekiant rasti rizikos, kad bus atliktas netikslus skaičiavimas, ir administracinių pastangų, reikalingų gauti tikslią informaciją, pusiausvyrą turėtų būti leista remtis įvertiniais duomenimis nustatant utilizuotų, pakartotinai panaudotų arba perdirbtų elektros ir elektroninės įrangos atliekų medžiagų ir sudedamųjų dalių kiekį.

(3)

Pagal Direktyvos 2002/96/EB 6 straipsnio 5 dalį, apdorojimo operacijos gali būti atliekamos ir už atitinkamos valstybės narės ar Bendrijos teritorijos ribų, jei transportuojant atliekas laikomasi 1993 m. vasario 1 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės (2). Valstybėms narėms, siunčiančioms elektros ir elektroninės įrangos atliekas apdorojimui į kitas valstybes nares arba eksportuojančioms tokias atliekas apdorojimui į trečiąsias šalis, turėtų būti leista įskaičiuoti eksportuojamą kiekį į Direktyvos 2002/96/EB 7 straipsnio 2 dalyje numatytas surinkimo normas, su sąlyga, kad atliekos buvo surinktos eksportuojančioje valstybėje narėje.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka komiteto, įsteigto Tarybos direktyvos 75/442/EEB 18 straipsniu (3), nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės pateikia informaciją, kurios reikalaujama pagal Direktyvos 2002/96/EB 12 straipsnio 1 dalį, naudodamos duomenų formas, nurodytas šio sprendimo priedo 1 lentelėje.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės nurodo Direktyvos 2002/96/EB 7 straipsnio 2 dalyje numatytą utilizavimo, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo lygį, užpildydamos šio sprendimo priede pateiktą 2 lentelę.

Valstybės narės, pildydamos šią lentelę, gali remtis įvertiniais duomenimis dėl pakartotinai panaudotų, perdirbtų ir utilizuotų medžiagų, pavyzdžiui, metalų, stiklo ir plastiko, elektros ir elektroninės įrangos atliekų vidutinių procentinių dydžių.

2.   Elektros ir elektroninės įrangos atliekas, eksportuotas į trečiąsias šalis arba išsiųstas apdoroti į kitą valstybę narę pagal Direktyvos 2002/96/EB 6 straipsnio 5 dalį, priskirti surinkimo normoms, numatytoms šios direktyvos 7 straipsnio 2 dalyje, gali tik valstybė narė, kurioje buvo surinktos ir iš kurios eksportuotos tokios įrangos atliekos.

3.   Valstybės narės nusprendžia, ar, kartu su Direktyvos 2002/96/EB 6 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje reikalaujamais įrodymais, reikalingi papildomi dokumentiniai įrodymai.

3 straipsnis

Kartu su priedo 1 ir 2 lentelėmis, valstybės narės pateikia Komisijai išsamų aprašymą, kaip duomenys buvo surinkti, ir paaiškinimą apie naudotus skaičiavimo būdus ir metodologiją.

4 straipsnis

Ši sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 3 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 37, 2003 2 13, p. 24. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/108/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 106).

(2)  OL L 30, 1993 2 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2557/2001 (OL L 349, 2001 12 31, p. 1).

(3)  OL L 194, 1975 7 25, p. 39. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


PRIEDAS

1 lentelė

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮ atliekos), surinktos ir eksportuotos (Direktyvos 2002/96/EB 5 ir 12 straipsniai)

Stulpelio numeris

1

2

3

4

5

6

7

Produkto kategorija

Pateikta į rinką

Surinkta iš privačių namų ūkių

Surinkta ne iš privačių namų ūkių

Iš viso surinkta EEĮ atliekų

Apdorota valstybėje narėje

Apdorota kitoje valstybėje narėje

Apdorota ne EB

Bendras svoris (1)

tonomis

Bendras svoris

tonomis

Bendras svoris

tonomis

Bendras svoris

tonomis

Bendras svoris

tonomis

Bendras svoris

tonomis

Bendras svoris

tonomis

1.

Stambūs namų apyvokos prietaisai

 

 

 

 

 

 

 

2.

Smulkūs namų apyvokos prietaisai

 

 

 

 

 

 

 

3.

IT ir telekomunikacijįranga

 

 

 

 

 

 

 

4.

Vartojimo įranga

 

 

 

 

 

 

 

5.

Apšvietimo įranga

 

 

 

 

 

 

 

5a.

Dujošvytės lempos

 

 

 

 

 

 

 

6.

Elektriniai ir elektroniniai įrankiai

 

 

 

 

 

 

 

7.

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

 

 

 

 

 

 

 

8.

Medicinos aparatai

 

 

 

 

 

 

 

9.

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

 

 

 

 

 

 

 

10.

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

 

 

 

 

 

 

 


2 lentelė

Utilizavimas, perdirbimas ir pakartotinis naudojimas, normos (Direktyvos 2002/96/EB 7 straipsnio 2 dalis)

Stulpelio numeris

1

2

3

4

5

Produkto kategorija

Utilizavimas

Utilizavimo norma

Pakartotinis panaudojimas ir perdirbimas

Pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo norma

EEĮ atliekos pakartotinai panaudotos kaip visas prietaisas

Bendras svoris (2)

tonomis

%

Bendras svoris

tonomis

%

Bendras svoris

tonomis

1.

Stambūs namų apyvokos prietaisai

 

 

 

 

 

2.

Smulkūs namų apyvokos prietaisai

 

 

 

 

 

3.

IT ir telekomunikacijįranga

 

 

 

 

 

4.

Vartojimo įranga

 

 

 

 

 

5.

Apšvietimo įranga

 

 

 

 

 

5a.

Dujošvytės lempos

n/a

n/a

 

 

 

6.

Elektriniai ir elektroniniai įrankiai

 

 

 

 

 

7.

Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

 

 

 

 

 

8.

Medicinos aparatai

 

 

 

 

 

9.

Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

 

 

 

 

 

10.

Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

 

 

 

 

 

Pastaba: pilki laukeliai reiškia, kad duomenis reikėtų pateikti tik savanoriškai.


(1)  Jei neįmanoma – vienetais.

(2)  Jei neįmanoma – vienetais.