ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 114

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. gegužės 4d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 695/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1883/78, išdėstantį bendrąsias taisykles dėl intervencijoms skirto Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansavimo

1

 

 

2005 m. gegužės 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 696/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

3

 

 

2005 m. gegužės 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 697/2005, iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 459/2005 dėl nuolatinių konkursų numatyto eksportui skirtų miežių, saugomų Vokietijos intervencinės agentūros, kiekio

5

 

 

2005 m. gegužės 3 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 698/2005, iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 459/2005 dėl nuolatinių konkursų numatyto eksportui skirtų paprastųjų kviečių, saugomų Austrijos intervencinės agentūros, kiekio

7

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo

9

 

*

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo

11

 

*

2005 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros būstinės paskyrimo

13

 

 

Komisija

 

*

2005 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Jungtinių Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.) rąstų su žieve (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1298)

14

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

4.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 114/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 695/2005

2005 m. balandžio 26 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1883/78, išdėstantį bendrąsias taisykles dėl intervencijoms skirto Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansavimo

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1258/1999 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Intervencinėms operacijoms, kurioms rinkos organizavimo taisyklėmis nebuvo nustatyta suma už vienetą, Reglamentu (EEB) Nr. 1883/78 (2), yra nustatytos pagrindinės Bendrijos finansavimo taisyklės, ypač dėl finansuotinų sumų nustatymo metodo, dėl išlaidų, susidariusių telkiant intervenciniam supirkimui reikalingus lėšas, finansavimo, dėl atsargų, perkeltinų iš vienų metų į kitus, įvertinimo ir dėl išlaidų, susidariusių vykdant fizines saugojimo operacijas, finansavimo.

(2)

Reglamento (EEB) Nr. 1883/78 5 straipsnyje numatyta, kad valstybių narių patiriamas palūkanas, susidarančias perkant intervenciniam supirkimui skirtus produktus, finansuoja Bendrija, taikydama vienodą metodą ir palūkanų normą.

(3)

Gali būti, kad kurioje nors valstybėje narėje viešasis intervencinis žemės ūkio produktų supirkimas gali būti finansuojamas tik taikant tokias palūkanų normas, kurios yra žymiai didesnės už nustatytą vienodą palūkanų normą.

(4)

Jei konkrečioje valstybėje narėje toks palūkanų normų skirtumas yra daugiau nei du kartus didesnis už vienodą palūkanų normą, reikėtų numatyti taikytiną korekcinį mechanizmą. Vis dėlto dalį tokio skirtumo turėtų padengti atitinkama valstybė narė, taip skatinant ją ieškoti pigiausio finansavimo būdo.

(5)

Šio mechanizmo taikymas turėtų būti laikinas, ir todėl reikėtų jį taikyti 2005 ir 2006 finansiniais metais. Jis turėtų būti taikomas nuo einamųjų finansinių metų pradžios,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1883/78 5 straipsnio trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Nukrypstant nuo pirmosios pastraipos, jei valstybės narės mokama palūkanų norma yra daugiau nei du kartus didesnė už vienodą palūkanų normą, Komisija, 2005 ir 2006 finansiniais metais finansuodama šios valstybės narės išlaidas palūkanoms, gali padengti vienodą palūkanų normą ir skirtumą tarp dvigubos vienodos palūkanų normos bei šios valstybės narės mokamos palūkanų normos.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2004 m. spalio 1 d. patirtoms išlaidoms.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. balandžio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BODEN


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 103.

(2)  OL L 216, 1978 8 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1259/96 (OL L 163, 1996 7 2, p. 10).


4.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 114/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 696/2005

2005 m. gegužės 3 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gegužės 4 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 3 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. gegužės 3 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

120,1

204

93,8

212

124,2

999

112,7

0707 00 05

052

137,2

204

63,3

999

100,3

0709 90 70

052

100,6

204

125,1

624

50,3

999

92,0

0805 10 20

052

58,8

204

42,9

212

59,0

220

51,6

388

78,0

400

44,3

624

68,8

999

57,6

0805 50 10

052

46,9

220

65,0

388

66,1

400

61,1

528

59,9

624

70,3

999

61,6

0808 10 80

388

88,7

400

103,0

404

95,1

508

62,9

512

66,0

524

84,1

528

65,0

720

70,4

804

102,7

999

82,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


4.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 114/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 697/2005

2005 m. gegužės 3 d.

iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 459/2005 dėl nuolatinių konkursų numatyto eksportui skirtų miežių, saugomų Vokietijos intervencinės agentūros, kiekio

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93 (2) yra nustatytos intervencinių agentūrų saugomų grūdų pardavimo tvarka ir sąlygos.

(2)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 462/2005 (3) pradedamas nuolatinis konkursas dėl 500 693 tonų Vokietijos intervencinės agentūros saugomų miežių eksporto.

(3)

Vokietija informavo Komisiją apie savo intervencinės agentūros ketinimą padidinti 500 000 tonomis kiekį, dėl kurio eksporto vykdomas konkursas. Atsižvelgiant į situaciją rinkoje Vokietijos prašymą reikėtų patenkinti.

(4)

Atsižvelgiant į tai, kad padidėja kiekiai, dėl kurių vykdomas konkursas, tampa būtina patikslinti kiekvieno regiono sandėliavimo vietoje, apibrėžtoje Reglamento (EB) Nr. 462/2005 I priede, saugomus kiekius.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 462/2005.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 462/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis pakeičiamas šiuo tekstu:

„2 straipsnis

1.   Konkursas vyksta dėl maksimalaus 1 000 693 tonų miežių, eksportuotinų į visas trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Kanadą, Kroatiją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Bosniją ir Hercegoviną, Jungtines Amerikos valstijas, Lichtenšteiną, Meksiką, Rumuniją, Serbiją ir Juodkalniją (4) bei Šveicariją, kiekio.

2.   Regionai, kuriuose saugomos 1 000 693 tonos miežių, išvardyti I priede.

2)

I priedas pakeičiamas šio Reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 3 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2045/2004 (OL L 354, 2004 11 30, p. 17).

(3)  OL L 75, 2005 3 22, p. 27. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 610/2005 (OL L 101, 2005 4 21, p. 9).

(4)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Nacionalinio saugumo tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.“;


PRIEDAS

„I PRIEDAS

(tonomis)

Saugojimo vieta

Kiekiai

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern

1 000 693“


4.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 114/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 698/2005

2005 m. gegužės 3 d.

iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 459/2005 dėl nuolatinių konkursų numatyto eksportui skirtų paprastųjų kviečių, saugomų Austrijos intervencinės agentūros, kiekio

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93 (2) yra nustatytos intervencinių agentūrų saugomų grūdų pardavimo tvarka ir sąlygos.

(2)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 459/2005 (3) pradedamas nuolatinis konkursas dėl 80 663 tonų Austrijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto.

(3)

Austrija informavo Komisiją apie savo intervencinės agentūros ketinimą padidinti 50 000 tonomis kiekį, dėl kurio eksporto vykdomas konkursas. Atsižvelgiant į situaciją rinkoje Austrijos prašymą reikėtų patenkinti.

(4)

Atsižvelgiant į tai, kad padidėja kiekiai, dėl kurių vykdomas konkursas, tampa būtina patikslinti kiekvieno regiono sandėliavimo vietoje, apibrėžtoje Reglamento (EB) Nr. 459/2005 I priede, saugomus kiekius.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 459/2005.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 459/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis pakeičiamas šiuo tekstu:

„2 straipsnis

1.   Konkursas vyksta dėl maksimalaus 130 663 tonų paprastųjų kviečių, eksportuotinų į visas trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Kroatiją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Bosniją ir Hercegoviną, Lichtenšteiną, Rumuniją, Serbiją ir Juodkalniją (4) bei Šveicariją, kiekio.

2.   Regionai, kuriuose saugomos 130 663 tonos paprastųjų kviečių, išvardyti I priede.

2)

I priedas pakeičiamas šio Reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 3 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2045/2004 (OL L 354, 2004 11 30, p. 17).

(3)  OL L 75, 2005 3 22, p. 9.

(4)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Nacionalinio saugumo tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.“;


PRIEDAS

„I PRIEDAS

(tonomis)

Saugojimo vieta

Kiekiai

Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich

130 663“


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

4.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 114/9


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 22 d.

dėl Europos bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo

(2005/356/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 94 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmąja pastraipa, 3 dalies pirmąja pastraipa ir 4 dalimi,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2001 m. spalio 16 d. Taryba įgaliojo Komisiją vesti derybas su Andoros Kunigaikštyste dėl susitarimo, skirto užtikrinti, kad ši valstybė priimtų priemones, lygiavertes toms, kurios turi būti taikomos Bendrijoje, siekiant užtikrinti veiksmingą palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimą.

(2)

Susitarimo tekstas, dėl kurio susitarta derybų metu, atitinka Tarybos priimtus nurodymus dėl derybų. Prie šio teksto pridedama Europos bendrijos ir jos valstybių narių ir Andoros Kunigaikštystės bendra ketinimų deklaracija, kurios tekstas pridedamas prie Tarybos sprendimo 2004/828/EB (2).

(3)

Direktyvos 2003/48/EB (3) nuostatų taikymas priklauso nuo priemonių, lygiaverčių nustatytoms šioje direktyvoje, taikymo Andoros Kunigaikštystėje, vadovaujantis šios valstybės su Europos bendrija sudarytu susitarimu.

(4)

Vadovaujantis Sprendimu 2004/828/EB ir su sąlyga, kad sprendimas dėl susitarimo sudarymo bus priimtas vėliau, susitarimas Europos bendrijos vardu buvo pasirašytas 2004 m. lapkričio 15 d.

(5)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(6)

Galimoms susitarimo I ir II priedų adaptacijoms reikia nustatyti paprastą ir greitą procedūrą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo (4).

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Komisija įgaliojama Bendrijos vardu patvirtinti reikalingus susitarimo priedų pakeitimus, užtikrinančius jų atitikimą informacijai, susijusiai su kompetentingomis institucijomis, apie kurias pranešta, kaip numatyta Direktyvos 2003/48/EB 5 straipsnio a punkte, ir jos priede pateiktai informacijai.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas Europos bendrijos vardu pateikia pranešimą, kaip nurodyta susitarimo 15 straipsnio 1 dalyje (5).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. VEERMAN


(1)  Nuomonė pareikšta 2004 m. lapkričio 17 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 359, 2004 12 4, p. 32.

(3)  OL L 157, 2003 6 26, p. 38. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/66/EB (OL L 168, 2004 5 1, p. 35).

(4)  OL L 359, 2004 12 4, p. 33.

(5)  Tarybos Generalinis Sekretoriatas apie susitarimo įsigaliojimo datą paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


4.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 114/11


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 22 d.

dėl Europos bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo

(2005/357/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 94 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmąja pastraipą, 3 dalies pirmąja pastraipa ir 4 dalimi,

atsižvelgdama į Komisijos rekomendaciją,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2001 m. spalio 16 d. Taryba įgaliojo Komisiją derėtis su San Marino Respublika dėl susitarimo, skirto užtikrinti, kad San Marino Respublika patvirtintų priemones, lygiavertes toms, kurios turi būti taikomos Bendrijoje, kad būtų veiksmingai apmokestinamos palūkanos, gautos iš taupymo pajamų.

(2)

Susitarimo tekstas, dėl kurio susitarta derybų metu, atitinka Tarybos priimtus nurodymus dėl derybų. Prie jo pridedamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir San Marino Respublikos supratimo memorandumas, kurio tekstas pateikiamas prie Tarybos sprendimo 2004/903/EB (2).

(3)

Direktyvos 2003/48/EB (3) nuostatų taikymas priklauso nuo San Marino Respublikos priemonių, lygiaverčių nustatytoms toje direktyvoje priemonėms, taikymo pagal San Marino Respublikos ir Europos bendrijos sudarytą Susitarimą.

(4)

Pagal Sprendimą 2004/903/EB ir su sąlyga, kad vėliau bus priimtas sprendimas dėl Susitarimo sudarymo, Europos bendrijos vardu Susitarimas buvo pasirašytas 2004 m. gruodžio 7 d.

(5)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas Bendrijos vardu.

(6)

Galimoms Susitarimo I ir II priedų adaptacijoms reikia nustatyti paprastą ir greitą procedūrą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo (4).

2 straipsnis

Komisija įgaliojama Bendrijos vardu patvirtinti reikalingus Susitarimo priedų pakeitimus, užtikrinančius jų atitikimą informacijai, susijusiai su kompetentingomis institucijomis, apie kurias pranešta kaip numatyta Direktyvos 2003/48/EB 5 straipsnio a punkte, ir jos priede pateiktai informacijai.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas Europos bendrijos vardu pateikia pranešimą, kaip nurodyta Susitarimo 16 straipsnio 1 dalyje (5).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. VEERMAN


(1)  Nuomonė pateikta 2004 m. gruodžio 2 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 381, 2004 12 28, p. 32.

(3)  OL L 157, 2003 6 26, p. 38. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/66/EB (OL L 168, 2004 5 1, p. 35).

(4)  OL L 381, 2004 12 28, p. 33.

(5)  Tarybos Generalinis Sekretoriatas apie Susitarimo įsigaliojimo datą paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


4.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 114/13


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. balandžio 26 d.

dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros būstinės paskyrimo

(2005/358/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiančio Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą (1) (toliau – Agentūra), 15 straipsnio penktąją pastraipą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Agentūros būstinė yra Varšuvoje (Lenkijoje).

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta, 2005 m. balandžio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BODEN


(1)  OL L 349, 2004 11 25, p. 1.


Komisija

4.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 114/14


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. balandžio 29 d.

leidžiantis nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Jungtinių Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.) rąstų su žieve

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1298)

(2005/359/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2000/29/EB Jungtinių Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.) rąstai su žieve iš esmės negali būti įvežami į Bendriją dėl ąžuolų vytulį sukeliančio Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt įvežimo pavojaus.

(2)

Patirtis parodė, kad Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt paplitimo iš Jungtinių Valstijų pavojus gali būti pašalintas tam tikromis priemonėmis.

(3)

Viena iš tų priemonių yra fumigacija. Tam tikros valstybės narės paprašė, kad fumigantais apdoroti ąžuolų rąstai būtų importuojami tik per nurodytus uostus, turinčius reikiamas krovos ir tikrinimo priemones.

(4)

Taikant tam tikras technines sąlygas, baltojo ąžuolo grupei priskiriami ąžuolai gali būti fumigantais neapdorojami. Tam tikros valstybės narės paprašė leisti taikyti dar vieną leidžiančią nukrypti nuostatą – baltąjį ąžuolą importuoti tam tikrais mėnesiais. Ši antroji leidžianti nukrypti nuostata turėtų būti taikoma tik toms Bendrijos dalims, kuriose galimi Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt pernešėjai yra mažai arba visiškai neaktyvūs žiemą, t. y. teritorijoms, esančioms į šiaurę nuo 45° platumos lygiagretės.

(5)

Komisija užtikrins, kad Jungtinės Valstijos pateiktų visą techninę informaciją, būtiną norint stebėti, kaip veikia reikalaujamos apsaugos priemonės.

(6)

Todėl valstybėms narėms turėtų būti leista tam tikrą ribotą laiką nukrypti nuo nuostatos dėl ąžuolo (Quercus L.) rąstų su žieve įvežimo iš Jungtinių Valstijų.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2000/29/EB 5 straipsnio 1 dalies ir tos direktyvos 13 straipsnio 1 dalies i punkto trečios įtraukos tos pačios direktyvos IV priedo A dalies I skirsnio 3 punkto atžvilgiu, valstybėms narėms leidžiama nuo 2005 m. sausio 1 d. įvežti į savo teritoriją Jungtinių Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.) rąstus su žieve (toliau – rąstai), jei laikomasi 2–7 straipsniuose numatytų sąlygų.

2 straipsnis

1.   Kad būtų taikoma leidžianti nukrypti nuostata, rąstai turi būti apdoroti fumigantais ir identifikuoti taip, kaip nustatyta I priede.

2.   Valstybės narės gali leisti netaikyti fumigantais apdorotiems rąstams 5 straipsnio 1 dalyje dėl jų laikymo drėgnoje vietoje, 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje numatytų reikalavimų.

3 straipsnis

1.   Rąstai iškraunami tik II priede išvardytuose uostuose.

2.   Atitinkamos valstybės narės prašymu Komisija, pasitarusi su kitomis valstybėmis narėmis, gali iš dalies pakeisti II priede pateiktą iškrovimo uostų sąrašą.

4 straipsnis

1.   Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnyje numatytus reikiamus patikrinimus atlieka specialiai informuoti arba parengti šio sprendimo tikslais pareigūnai, padedami 2000/29/EB 21 straipsnyje nurodytų ekspertų, ten pat nurodyta tvarka II priede išvardytuose uostuose arba 5 straipsnyje nurodytoje pirmojoje laikymo vietoje.

Jei iškrovimo uostas ir pirmoji laikymo vieta yra skirtingose valstybėse narėse, tos valstybės narės susitaria dėl vietos, kurioje turi būti atliekami patikrinimai, ir keičiasi informacija apie siuntų pristatymą ir laikymą.

2.   Patikrinimai apima:

a)

kiekvieno fitosanitarinio sertifikato patikrinimą;

b)

tapatumo patikrinimą, kurį sudaro kiekvieno rąsto žymos ir rąstų skaičiaus palyginimas su atitinkamame fitosanitariniame sertifikate pateikta informacija;

c)

fumigacijos spalvinės reakcijos testą, kaip nurodyta III priede, atliktą su tam tikru skaičiumi rąstų, atsitiktinai atrinktų iš kiekvienos siuntos.

3.   Jei patikrinimų rezultatai rodo, kad ne visa siunta atitinka 2 straipsnio 1 dalyje numatytas sąlygas, visa siunta pripažįstama netinkama ir išvežama iš Bendrijos.

Komisija ir visų valstybių narių atsakingos oficialios institucijos nedelsiant išsamiai informuojamos apie tą siuntą.

5 straipsnis

1.   Rąstai laikomi tik tose vietose, apie kurias buvo pranešta ir kurias patvirtino atitinkamos valstybės narės atsakingos oficialios institucijos, ir kuriose yra atitinkamos drėgnos laikymo patalpos, kuriomis galima naudotis per 2 dalyje nurodytą laikotarpį.

2.   Rąstai nuolat laikomi drėgnoje vietoje, pradedant laikyti ne vėliau, kaip nuo parausvėjimo momento gretimuose stelažuose su ąžuolais.

3.   Minėtos atsakingos oficialios institucijos tam tikrais intervalais reguliariai tikrina gretimus stelažus su ąžuolais, kad nustatytų Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt požymius.

Jei tikrinant nustatoma požymių, kuriuos galėjo sukelti Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, tam tikrais metodais atliekamas tolesnis oficialus patikrinimas siekiant patvirtinti šių grybelių buvimą.

Patvirtinus Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt buvimą, apie tai nedelsiant pranešama Komisijai.

6 straipsnis

1.   Rąstai apdorojami tik tose gamyklose, apie kurias buvo pranešta ir kurias patvirtino minėtos atsakingos oficialios institucijos.

2.   Žievė ir kitos perdirbimo atliekos nedelsiant sunaikinamos perdirbimo vietoje.

7 straipsnis

1.   Importuotojas prieš kiekvieną įvežimą gerokai iš anksto informuoja valstybės narės atsakingas oficialias institucijas apie numatytą pirmąją saugojimo vietą, nurodydamas:

a)

rąstų kiekį;

b)

kilmės šalį;

c)

pakrovimo uostą;

d)

iškrovimo uostą arba uostus;

e)

laikymo vietą arba vietas;

f)

vietą arba vietas, kuriose rąstai bus apdorojami.

2.   Importuotojui pranešus apie numatytą importuoti siuntą, kaip nurodyta 1 dalyje, atsakinga oficiali institucija prieš įvežimą oficialiai informuoja jį apie šiame sprendime numatytas sąlygas.

3.   1 ir 2 dalyje minėtos informacijos kopijas atitinkamos valstybės narės atsakinga oficiali institucija perduoda kompetentingai iškrovimo uosto institucijai.

8 straipsnis

1.   Valstybės narės gali leisti netaikyti 2 straipsnio 1 dalyje numatytos fumigacijos baltojo ąžuolo grupės Quercus L. rūšių rąstams, jei yra laikomasi šių sąlygų:

a)

visi siuntos rąstai priklauso tik baltojo ąžuolo grupės rūšims;

b)

rąstai yra identifikuojami taip, kaip numatyta IV priede;

c)

rąstai iš pakrovimo uostų išsiunčiami ne anksčiau kaip spalio 15 dieną ir į iškrovimo uostą pristatomi ne vėliau kaip kitų metų balandžio 30 dieną;

d)

rąstai laikomi drėgnoje vietoje;

e)

rąstai neįvežami ir nevežami per teritorijas, esančias į pietus nuo 45° platumos lygiagretės; tačiau Marselis gali būti iškrovimo uostas, jei garantuojama, kad siunta nedelsiant pervežama į teritorijas, esančias į šiaurę nuo 45° platumos lygiagretės;

f)

4 straipsnyje nurodyti patikrinimai apima apdorojimo fumigantais vietoje atliekamą spalvinės reakcijos testą ir IV priede apibūdintą baltojo ąžuolo rąstų identifikacijos spalvinį testą, atliekamus iš kiekvienos siuntos atsitiktinai atrinkus ne mažiau kaip 10 % rąstų.

Valstybės narės, kurioje laikomi rąstai, augalų apsaugos organizacija, nukrypdama nuo c punkto nuostatos, gali leisti siuntas iškrauti ir padėti į drėgnas laikymo vietas kitais metais po balandžio 30 d., kaip numatyta tame punkte, jei į iškrovimo uostą siunta buvo pristatyta nenumatytai vėluojant.

2.   1 dalis netaikoma Graikijai, Ispanijai, Italijai, Kiprui, Maltai ir Portugalijai.

9 straipsnis

Valstybės narės perduoda Komisijai ir kitoms valstybėms narėms nuostatų, kurias jos priima remdamosi 1 straipsnyje numatytu leidimu, tekstus.

10 straipsnis

Valstybės narės, pasinaudojusios šiame sprendime numatyta leidžiančia nukrypti nuostata, iki 2007 m. birželio 30 d. praneša Komisijai apie jos veikimą. Pranešime išsamiai nurodomi importuoti kiekiai.

Prireikus panašus pranešimas pateikiamas iki 2009 m. birželio 30 d.

11 straipsnis

Šis sprendimas galioja iki 2010 m. gruodžio 31 d.

12 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 29 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/16/EB (OL L 57, 2005 3 3, p. 19).


I PRIEDAS

2 STRAIPSNIO 1 DALYJE MINĖTOS FUMIGACIJOS IR SU JA SUSIJUSIO IDENTIFIKAVIMO SĄLYGOS

1.

Rąstai sukraunami dujoms nepralaidžioje priedangoje tokiu būdu ir iki tokio aukščio, kad dujos galėtų efektyviai pasiskirstyti tarp rąstų.

2.

Nepažeidžiant Jungtinių Amerikos Valstijų oficialios augalų apsaugos organizacijos, t. y. Gyvūnų ir augalų sveikatos tikrinimo tarnybos (APHIS) nustatytų papildomų eksporto reikalavimų, rąstų krūva po priedanga 72 valandas apdorojama fumigantu, t. y. grynu metilo bromidu, esant minimaliai 240 g/m3 koncentracijai nuo viso tūrio ir bent + 5 °C pradinei rąstų temperatūrai. Po 24 valandų apdorojimo pirmiau nurodytai koncentracijai atkurti padidinamas dujų kiekis, per visą procedūrą išlaikant ne mažesnę nei + 5 °C rąstų temperatūrą. Remiantis moksliniais įrodymais ir Direktyvos 2000/29/EB 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, gali būti priimtas sprendimas, kad taikomi arba gali būti taikomi kiti metodai.

3.

1 ir 2 straipsniuose apibūdintas apdorojimo fumigantais procedūras atlieka oficialiai licencijuoti fumigacijos specialistai, naudojantys tinkamus apdorojimo įrenginius, dalyvaujant kvalifikuotiems, būtinus standartus atitinkantiems darbuotojams.

Specialistai išsamiai informuojami apie rąstų apdorojimo fumigantais procedūras.

Licencijuotų fumigacijos specialistų sąrašai ir jų pakeitimai nusiunčiami Komisijai. Komisija turi teisę paskelbti, kad konkretus licencijuotas fumigacijos specialistas yra nebepriimtinas šio sprendimo tikslams įgyvendinti. Vietos, kuriose licencijuoti specialistai atlieka fumigaciją, įrengiamos Bendrijos pakrovimo uostuose, bet atitinkama oficiali augalų apsaugos organizacija gali patvirtinti ir pačioje šalyje pasirinktas vietas.

4.

Fumigantais apdorotos siuntos identifikacinė žyma (skaičiai ir (arba) raidės) dedama ant kiekvieno apdorojamos krūvos rąsto galo taip, kad nenusitrintų. Fumigantais apdorotos siuntos identifikacinė žyma skirta siuntėjui. Ji negali būti naudojama kitų siuntų rąstams žymėti. Dokumentus apie identifikacines žymas saugo licencijuoti fumigacijos specialistai.

5.

Kiekvieną apdorojimo fumigantais procedūrą, įskaitant 4 punkte minėtą ženklinimą, atitinkamos oficialios augalų apsaugos organizacijos arba bendradarbiaujančios valstybės ir (arba) provincijos pareigūnai nuolat prižiūri taip, kad užtikrintų 1, 2, 3 ir 4 punktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi.

6.

Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkte numatytą oficialų fitosanitarinį sertifikatą išduoda atitinkama oficiali augalų apsaugos organizacija, baigus apdorojimą fumigantais ir atlikus 5 straipsnyje nurodytus veiksmus bei patikrinimą pagal minėtos direktyvos 6 straipsnį, taikant tos direktyvos 6 straipsnio 1 dalies a punkte bei šiame priede nustatytas sąlygas.

7.

Šiame sertifikate nurodomas genties arba rūšies mokslinis pavadinimas, rąstų skaičius siuntoje ir 4 punkte minėtos fumigantais apdorotos siuntos identifikacinės žymos, nepažeidžiant reikalavimų dėl informacijos, kurią reikia pateikti skirsnyje apie dezinsekciją ir (arba) dezinfekciją.

Sertifikato „Papildoma deklaracija“ dalyje visuomet nurodoma:

„Šiuo dokumentu patvirtinama, kad pagal šį sertifikatą pervežamus rąstus fumigantais apdorojo ……………… (licencijuotas fumigacijos specialistas) ……………… (apdorojimo vieta), laikydamasis Komisijos sprendimo 2005/359/EB I priedo nuostatų“.

8.

Kai rąstai turi būti išvežami per Kanados pakrovimo ir iškrovimo uostus, visas arba dalį 1–7 punktuose nustatytų priemonių, kurias vykdo tam tikra oficiali augalų apsaugos organizacija, gali vykdyti ir Kanados maisto tikrinimo agentūra (CFIA).


II PRIEDAS

IŠKROVIMO UOSTAI

1.

Amsterdamo

2.

Antverpeno

3.

Arhuso

4.

Bilbao

5.

Bremeno

6.

Bremerhaveno

7.

Kopenhagos

8.

Hamburgo

9.

Klaipėda

10.

Larnakos

11.

Lauterborgo

12.

Leghorno

13.

Havro

14.

Lemesos

15.

Lisabonos

16.

Marselio

17.

Marsaxlokk

18.

Mugos (Muuga)

19.

Neapolio

20.

Nordenhamo

21.

Oporto

22.

Pirėjaus (Piraeus)

23.

Ravenos

24.

Rostoko

25.

Roterdamo

26.

Salerno

27.

Sines

28.

Štralzundo

29.

Valensijos

30.

Valetos (Valletta)

31.

Venecijos

32.

Vigo

33.

Vismarko

34.

Zėbriugės (Zeebrugge)


III PRIEDAS

FUMIGACIJOS SPALVINĖS REAKCIJOS TESTAS

4 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytas fumigacijos spalvinės reakcijos testas atliekamas taip:

 

Tiriamieji per visą storį balanų pavyzdžiai specialiu grąžtu paimami iš vietų, kuriose yra nesugadinta žievė, ne mažiau kaip vieno metro atstumu nuo rąsto galų ir pamerkiami į ką tik paruoštą (ne anksčiau kaip prieš dieną) 1 % 2,3,5-trifenil-2H-tetrazolio chlorido (TTC) tirpalą su distiliuotu vandeniu. Pavyzdžiai, kurie po trijų dienų mirkymo nenusidažo raudonai, laikomi deramai apdoroti fumigantais.


IV PRIEDAS

BALTOJO ĄŽUOLO RĄSTŲ IDENTIFIKAVIMAS

1.

Atitinkamos oficialios augalų apsaugos organizacijos pareigūnai vizualiai nustato, kiek tai įmanoma, ar kiekvienas rąstas priklauso baltojo ąžuolo grupei, arba atlieka baltojo ąžuolo rąstų identifikavimo spalvinius testus, kaip apibrėžta 2 punkte. Šis identifikacinis spalvinis testas atliekamas ne mažiau kaip su 10 % rąstų iš vienos siuntos.

2.

Baltojo ąžuolo rąstų identifikaciniam spalviniam testui atlikti švari, sausu paviršiumi šerdinė mažiausiai penkių centimetrų skersmens mediena nupurškiama arba nudažoma 10 % sodos nitrito tirpalu. Testas vertinamas po 20–60 min. nuo jo pradžios. Esant žemesnei kaip – 2,5 °C temperatūrai, į tirpalą galima įpilti 20 % etilenglikolio, veikiančio kaip antifrizas. Rąstų pavyzdžiai, kurių natūrali spalva tampa ruda su rausvu atspalviu, o vėliau pasikeičia nuo juodos iki pilkai mėlynos spalvos, laikomi priklausančiais baltojo ąžuolo grupei.

3.

Kiekvienas rąstas, atitinkamai oficialiai augalų apsaugos organizacijai ar bendradarbiaujantiems valstybės arba provincijos pareigūnams prižiūrint, pažymimas „WO.“

4.

Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalies ii punkte reikalaujamą oficialų fitosanitarinį sertifikatą išduoda atitinkama oficiali augalų apsaugos organizacija, remdamasi atliktais 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais veiksmais. Sertifikate nurodomas genties arba rūšies mokslinis pavadinimas ir rąstų skaičius siuntoje. Skyrelyje „Papildoma informacija“ įrašoma:

„Šiuo dokumentu patvirtinama, kad pagal šį sertifikatą vežami rąstai priklauso tik baltojo ąžuolo grupės rūšims.“