ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 99

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. balandžio 19d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 597/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2005 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 598/2005, dėl pasiūlymų pateiktų dėl visiškai nulukštentų plikytų ilgagrūdžių B ryžių eksporto į kai kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB) Nr. 2032/2004 numatytą konkursą

3

 

 

2005 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 599/2005, dėl pasiūlymų, pateiktų dėl visiškai nulukštentų, apvaliųjų, vidutinių grūdų ir ilgagrūdžių A ryžių eksporto į kai kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB) Nr. 2031/2004 numatytą konkursą

4

 

*

2005 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 600/2005, dėl naujo leidimo dešimt metų naudoti kokcidiostatą kaip gyvūnų pašarų priedą, laikino leidimo naudoti priedą ir nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus gyvūnų pašarų priedus ( 1 )

5

 

*

2005 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 601/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 866/2004 dėl režimo pagal Stojimo akto 10 protokolo 2 straipsnį I priedą

10

 

 

2005 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 602/2005, dėl galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalys yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijų

11

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005 m. balandžio 15 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis laikinąją prekybą tam tikra Glycine max rūšies sėkla, neatitinkančia Tarybos direktyvos 2002/57/EB reikalavimų (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1137)  ( 1 )

13

 

*

2005 m. balandžio 18 d. Komisijos sprendimas, dėl RINAVE – Registro Internacional Naval, SA riboto pripažinimo pratęsimo (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1156)  ( 1 )

15

 

*

2005 m. kovo 21 d. Sprendimas Nr. 1/2005, priimtas Jungtinio komiteto, įsteigto pagal Europos bendrijos ir Kanados susitarimą, dėl abipusio pripažinimo, susijęs su atitikties įvertinimo tarnybos įtraukimo į pramoginių laivų sektoriaus priedo sąrašą įsigaliojimu

16

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

19.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 597/2005

2005 m. balandžio 18 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. balandžio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 18 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

107,5

204

65,3

212

129,8

624

101,8

999

101,1

0707 00 05

052

134,5

204

63,4

999

99,0

0709 90 70

052

106,4

204

39,7

999

73,1

0805 10 20

052

46,5

204

47,0

212

58,2

220

47,8

400

46,9

624

61,9

999

51,4

0805 50 10

052

65,7

220

69,6

400

70,1

528

44,6

624

71,9

999

64,4

0808 10 80

388

85,9

400

134,3

404

127,9

508

64,0

512

71,4

524

48,2

528

73,4

720

79,7

804

127,0

999

90,2

0808 20 50

388

78,2

512

66,8

528

74,5

720

59,5

999

69,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


19.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 598/2005

2005 m. balandžio 18 d.

dėl pasiūlymų pateiktų dėl visiškai nulukštentų plikytų ilgagrūdžių B ryžių eksporto į kai kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB) Nr. 2032/2004 numatytą konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2032/2004 (2) pradėtas konkursas dėl ryžių eksporto grąžinamosios išmokos.

(2)

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 584/75 (3) 5 straipsnyje numatyta, kad atsižvelgdama į pateiktus pasiūlymus Komisija Reglamento (EB) Nr. 1785/203 26 straipsnyje numatyta tvarka gali nuspręsti neskelbti konkurso laimėtojo.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnio 4 dalyje išvardytus kriterijus, nereikėtų nustatyti didžiausios grąžinamosios išmokos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymai, pateikti nuo 2005 m. balandžio 11–14 d. pagal Reglamente (EB) Nr. 2032/2004 numatytą konkursą dėl grąžinamosios išmokos už visiškai nulukštentų ilgagrūdžių B ryžių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis, yra nesvarstomi.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. balandžio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 18 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

(2)  OL L 353, 2004 11 27, p. 6.

(3)  OL L 61, 1975 3 7, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1948/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 18).


19.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 599/2005

2005 m. balandžio 18 d.

dėl pasiūlymų, pateiktų dėl visiškai nulukštentų, apvaliųjų, vidutinių grūdų ir ilgagrūdžių A ryžių eksporto į kai kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB) Nr. 2031/2004 numatytą konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2031/2004 (2) yra pradėtas konkursas dėl ryžių eksporto grąžinamosios išmokos.

(2)

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 584/75 (3) 5 straipsnyje numatyta, kad atsižvelgdama į pateiktus pasiūlymus Komisija Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 26 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gali nuspręsti neskelbti konkurso laimėtojo.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnio 4 dalyje išvardytus kriterijus, nereikėtų nustatyti didžiausios grąžinamosios išmokos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal pasiūlymus, pateiktus nuo 2005 m. balandžio 11 d. iki 14 d. dėl visiškai nulukštentų, apvaliųjų, vidutinių grūdų ir ilgagrūdžių A ryžių eksporto į kai kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB) Nr. 2031/2004 numatytą didžiausios grąžinamosios išmokos konkursą, laimėtojas nėra skiriamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. balandžio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 18 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

(2)  OL L 353, 2004 11 27, p. 3.

(3)  OL L 61, 1975 3 7, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Regulamentu (EB) Nr 1948/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 18).


19.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 600/2005

2005 m. balandžio 18 d.

dėl naujo leidimo dešimt metų naudoti kokcidiostatą kaip gyvūnų pašarų priedą, laikino leidimo naudoti priedą ir nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus gyvūnų pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų (1), ypač į jos 3 straipsnį, 9 d. straipsnio 1 dalį ir 9e straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (2), ypač į jo 25 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 numatyta, kad naudoti priedus gyvūnų mityboje turi būti suteiktas leidimas.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 25 straipsnyje nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos paraiškoms gauti leidimą naudoti pašarų priedus, pateiktoms pagal Direktyvos 70/524/EEB nuostatas iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos.

(3)

Paraiškos gauti leidimą naudoti šio reglamento prieduose išvardytus priedus buvo pateiktos iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos.

(4)

Pirminės valstybių narių pastabos dėl šių paraiškų, pateiktų pagal Direktyvos 70/524/EEB 4 straipsnio 4 dalies nuostatas, buvo perduotos Komisijai iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos. Todėl tokios paraiškos ir toliau svarstytinos laikantis Direktyvos 70/524/EEB 4 straipsnio nuostatų.

(5)

Salinomax 120G išleidimą į apyvartą atsakingas asmuo, remdamasis minėtos direktyvos 4 straipsniu, pateikė prašymą leisti dešimt metų šį preparatą naudoti mėsiniams viščiukams kaip kokcidiostatą. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) pateikė nuomonę dėl saugaus šio preparato naudojimo žmonėms, gyvūnams ir aplinkai, laikantis šio reglamento I priede išdėstytų sąlygų. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį preparatą, kaip nurodyta I priede, turėtų būti leista naudoti dešimt metų.

(6)

Buvo pateikti duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą Lactobacillus acidophilus DSM 13241 priedą naudoti šunims ir katėms. EFSA 2004 m. balandžio 15 d. ir 2004 m. spalio 27 d. pateikė palankias nuomones apie pasirinktų gyvūnų, naudotojo bei aplinkos saugą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 9e straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį mikroorganizmo preparatą, kaip nurodyta II priede, turėtų būti laikinai leista naudoti.

(7)

Pirmą kartą mikroorganizmų Enterococcus faecium ATCC 53519 ir Enterococcus faecium ATCC 55593 preparatus buvo leista laikinai naudoti mėsiniams viščiukams Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1436/98 (3). Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti šį mikroorganizmo preparatą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį mikroorganizmo preparatą, kaip nurodyta III priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(8)

Pirmą kartą mikroorganizmų Bacillus licheniformis DSM 5749 ir Bacillus subtilis DSM 5750 preparatus buvo leista laikinai naudoti penimiems kalakutams Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2437/2000 (4), o veršiukams – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 418/2001 (5). Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti šį mikroorganizmo preparatą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį mikroorganizmo preparatą, kaip nurodyta III priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(9)

Pirmą kartą mikroorganizmo preparatą Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 buvo leista laikinai naudoti triušiams Reglamentu (EB) Nr. 1436/98. Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti šį mikroorganizmo preparatą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį mikroorganizmo preparatą, kaip nurodyta III priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(10)

Šios paraiškos įvertinimo rezultatai rodo, kad darbuotojams apsaugoti nuo priede aprašomo priedo poveikio reikės tam tikros tvarkos. Tokia apsauga turėtų būti užtikrinama taikant 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (6).

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

I priede nurodomą preparatą, priklausantį kokcidiostatų ir kitų vaistinių medžiagų grupei, leidžiama dešimt metų naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

II priede nurodomą preparatą, priklausantį mikroorganizmų grupei, leidžiama ketverius metus naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

3 straipsnis

III priede nurodomus preparatus, priklausančius mikroorganizmų grupei, leidžiama neribotą laiką naudoti kaip priedus gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 18 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 270, 1970 12 14, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1800/2004 (OL L 317, 2004 10 16, p. 37).

(2)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(3)  OL L 191, 1998 7 7, p. 15.

(4)  OL L 280, 2000 11 4, p. 28.

(5)  OL L 62, 2001 3 2, p. 3.

(6)  OL L 183, 1989 6 29, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


I PRIEDAS

Priedo registracijos numeris

Asmens, atsakingo už priedo išleidimą į apyvartą, pavardė ir registracijos numeris

Priedas

(prekinis pavadinimas)

Sudėtis, cheminė formulė, aprašas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Veikliosios medžiagos mg viename visaverčio pašaro kg

Kokcidiostatai ir kitos vaistinės medžiagos

„E 766

Alpharma (Belgija) BVBA

Natrio salinomicinas 120 g/kg

(Salinomax 120G)

 

Priedo sudėtis:

 

Natrio salinomicinas 120 g/kg

 

Kalcio lignosulfonatas: 40 g/kg

 

Kalcio sulfato dihidratas: likusi dalis iki bendro 1 000 g/kg kiekio

 

Veiklioji medžiaga:

 

Natrio salinomicinas,

C42H69O11Na,

Polieterio monokarboksirūgšties natrio druska, gauta fermentuojant Streptomyces albus (ATCC 21838/US 9401-06),

CAS Nr.: 55 721-31-8

 

Būdingos priemaišos:

 

< 42 mg elaiofilino kilograme natrio salinomicino.

 

< 40 g 17-epi-20-dezoksisalinomicino kilograme natrio salinomicino

Mėsiniai viščiukai

50

70

Draudžiama naudoti mažiausiai 5 dienas prieš skerdimą.

Naudojimo instrukcijose nurodyti:

 

„Pavojingas arklinių šeimos gyvūnams ir kalakutams“

 

„Šio pašaro sudėtyje yra jonoforo: kartu naudojant tam tikras vaistines medžiagas (pvz., tiamuliną) gali atsirasti šalutinis poveikis“

2015 4 22“


II PRIEDAS

Nr. (arba EB Nr.)

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Kolonijas sudarančio vieneto (KSV)/kg visaverčio pašaro

Mikroorganizmai

„25

Lactobacillus acidophilus DSM 13241

Lactobacillus acidophilus preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip:

 

1 × 1011 CFU/g priedo

Šunys

6 × 109

2 × 1010

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

Naudoti sausuose pašaruose, kuriuose esančio vandens kiekis ne didesnis negu 2 %.

2009 4 22

Katės

3 × 109

2 × 1010

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

Naudoti sausuose pašaruose, kuriuose esančio vandens kiekis ne didesnis negu 2 %.

2009 4 22“


III PRIEDAS

EB Nr.

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Kolonijas sudarančio vieneto (KSV)/kg visaverčio pašaro

Mikroorganizmai

„E 1709

Enterococcus faecium ATCC 53519

Enterococcus faecium ATCC 55593

(Santykiu 1/1)

Kapsulių pavidalo Enterococcus faecium ir Enterococcus faecium ATCC 55593 mišinys, kuriame yra ne mažiau kaip 2 × 108 KSV/g priedo.

(t. y. ne mažiau kaip 1 × 108 KSV/g kiekvienos bakterijos)

Mėsiniai viščiukai

1 × 108

1 × 108

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

Galima naudoti kombinuotose pašaruose, kurių sudėtyje yra kokcidiostatų: dekokinato, halofuginono, natrio lazalocido, amonio maduramicino, natrio monenzino, narazino, narazino arba nikarbazino ir natrio salinomicino.

Neribotam laikui

E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749

Bacillus subtilis DSM 5750

(Santykiu 1/1)

Bacillus licheniformis ir Bacillus subtilis, kuriame yra ne mažiau kaip 3,2 × 109 KSV/g priedo (1,6 × 109 kiekvienos bakterijos)

Penimi kalakutai

1,28 × 109

1,28 × 109

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

Galima naudoti kombinuotose pašaruose, kurių sudėtyje yra kokcidiostatų: diklazurilo, halofuginono, natrio monenzino ir robenidino.

Neribotam laikui

Veršeliai

3 mėnesiai

1,28 × 109

1,28 × 109

IPriedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

Neribotam laikui

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Saccharomyces cerevisiae preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip 5 × 109 KSV/g priedo.

Penimi triušiai

2,5 × 109

7,5 × 109

Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

Neribotam laikui“


19.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 601/2005

2005 m. balandžio 18 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 866/2004 dėl režimo pagal Stojimo akto 10 protokolo 2 straipsnį I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų 10 protokolą dėl Kipro ir Sutarčių, kuriomis grindžiama Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (1),

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 866/2004 dėl režimo pagal Stojimo akto (2) 10 protokolo 2 straipsnį, ypač į jo 9 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 866/2004 I priede pateikiamas perėjimo punktų, kuriuose asmenys ir prekės gali kirsti liniją, skiriančią teritorijas, kurias veiksmingai kontroliuoja Kipro Respublikos Vyriausybė, ir teritorijas, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, sąrašas.

(2)

Pasirašius susitarimą dėl naujų perėjimo punktų atidarymo Zodia ir Ledra Street, būtina pritaikyti I priedą.

(3)

Kipro Respublikos Vyriausybė pritarė šiam pritaikymui.

(4)

Šiuo klausimu buvo tariamasi su turkiškosios Kipro dalies prekybos rūmais,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 866/2004 I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

Perėjimo punktų, nurodytų 2 straipsnio 4 dalyje, sąrašas

Agios Dhometios

Ledra Palace

Ledra Street

Zodia

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 18 d.

Komisijos vardu

Olli REHN

Komisijos narys


(1)  OL L 236, 2003 9 23, p. 955.

(2)  OL L 161, 2004 4 30, p. 128.


19.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 602/2005

2005 m. balandžio 18 d.

dėl galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalys yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalys yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybės (AKR), ir juos perdirbus gaunamoms prekėms, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1706/98 (2),

atsižvelgdama į 2003 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2247/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalys yra Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybės (AKR), ir juos perdirbus gaunamoms prekėms, taikymo galvijienos sektoriuje taisykles (3), ir ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 1 straipsnyje numatyta galimybė išduoti galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalys yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijas. Tačiau importuojami kiekiai neturi būti didesni už kiekvienai iš šių trečiųjų šalių nustatytus kiekius.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 nuostatomis, nuo 2005 m. balandžio 1 d. iki 10 d. pateiktuose prašymuose licencijai gauti, kuriuose kiekiai apskaičiuojami mėsos be kaulų mase, nurodyti prašomų importuoti produktų, kurių kilmės šalys yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, kiekiai nėra didesni už šioms valstybėms numatytus kiekius. Todėl galima suteikti prašomų kiekių importo licencijas.

(3)

Reikia nustatyti kiekius, dėl kurių nuo 2005 m. gegužės 1 d. galima pateikti paraiškas importo licencijai gauti, atsižvelgiant į tai, kad visas kiekis yra 52 100 t.

(4)

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šis reglamentas nepažeidžia 1972 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 72/462/EEB dėl sveikatos ir veterinarinio patikrinimo problemų iš trečiųjų šalių importuojant galvijus, kiaules, avis, ožkas, šviežią mėsą arba produktus, kuriuose yra mėsos (4), taikymo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2005 m. balandžio 21 d. toliau nurodomos valstybės narės išduoda galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalys yra kai kurios Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybės, importo licencijas toliau nurodomiems kiekiams, skaičiuojamiems mėsos be kaulų mase, pagal produktų kilmės šalis:

 

Jungtinė Karalystė:

750 t, kurių kilmės šalis yra Botsvana,

650 t, kurių kilmės šalis yra Namibija.

 

Vokietija:

500 t, kurių kilmės šalis yra Botsvana,

350 t, kurių kilmės šalis yra Namibija.

2 straipsnis

Per 2005 m. gegužės pirmąsias dešimt dienų pagal Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 4 straipsnio 2 dalies nuostatas gali būti pateikti prašymai gauti licenciją importuoti tokius galvijienos be kaulų kiekius:

iš Botsvanos –

15 986 t,

iš Kenijos –

142 t,

iš Madagaskaro –

7 579 t,

iš Svazilendo –

3 337 t,

iš Zimbabvės –

9 100 t,

iš Namibijos –

10 350 t.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. balandžio 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 18 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1899/2004 (OL L 328, 2004 10 30, p. 67).

(2)  OL L 348, 2002 12 21, p. 5.

(3)  OL L 333, 2003 12 20, p. 37. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1118/2004 (OL L 217, 2004 6 17, p. 10).

(4)  OL L 302, 1972 12 31, p. 28. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

19.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/13


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. balandžio 15 d.

leidžiantis laikinąją prekybą tam tikra Glycine max rūšies sėkla, neatitinkančia Tarybos direktyvos 2002/57/EB reikalavimų

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1137)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/310/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla (1), ypač į jos 21 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Austrijoje turimos sojos pupelių (Glycine max) sėklos, tinkamos šalies klimato sąlygoms ir atitinkančios Direktyvą 2002/57/EB nustatytus daigumo reikalavimus, kiekio nepakanka, ir todėl jis negali patenkinti šios valstybės narės poreikių.

(2)

Kitos valstybės narės ar trečiosios šalys negali pateikti pakankamo visus Direktyva 2002/57/EB nustatytus reikalavimus atitinkančios šios rūšies sėklos kiekio.

(3)

Dėl šios priežasties iki 2005 m. birželio 15 d. Austrijai turėtų būti suteiktas leidimas leisti prekiauti šios rūšies sėkla laikantis ne tokių griežtų reikalavimų.

(4)

Be to, kitoms valstybėms narėms, neatsižvelgiant į tai, ar sėkla buvo išauginta valstybėje narėje, ar trečiojoje šalyje, kuriai taikomas 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2003/17/EB dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo (2), kurios gali tiekti Austrijai tos rūšies sėklą, turėtų būti leista prekiauti šia sėkla.

(5)

Tikslinga, kad Austrija veiktų kaip koordinatorė, siekdama užtikrinti, kad šiuo sprendimu leidžiamas bendras sėklos kiekis neviršytų didžiausio šiame sprendime numatyto kiekio.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos ir dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Iki 2005 m. birželio 15 d. Bendrijoje leidžiama prekiauti sojos pupelių (Glycine max) sėkla, kuri neatitinka Direktyvoje 2002/57/EB nustatytų minimalių daigumo reikalavimų, vadovaujantis šio sprendimo priede nustatytais reikalavimais ir tokiomis sąlygomis:

a)

daigumas turi būti ne mažesnis nei nurodyta šio sprendimo priede;

b)

oficialiame ženklinime yra nurodomas daigumas, patvirtintas oficialiu pagal Direktyvos 2002/57/EB 2 straipsnio 1 dalies f ir g punktus atliktu tyrimu;

c)

sėkla pirmą kartą turi būti pateikta į rinką, laikantis šio sprendimo 2 straipsnio reikalavimų.

2 straipsnis

Visi tiekėjai, norintys prekiauti 1 straipsnyje minimomis sėklomis, prašo valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę ar į kurią jie importuoja, leidimo.

Atitinkama valstybė narė tiekėjui išduoda leidimą pateikti tą sėklą į rinką, nebent:

a)

yra pakankamai įrodymų, leidžiančių abejoti, ar tiekėjas gali pateikti į rinką tokį kiekį sėklų, kokį pateikti jis prašė leidimo, arba

b)

bendras kiekis, kuriuo būtų leista prekiauti, taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, viršytų priede nurodytą didžiausią kiekį.

3 straipsnis

Valstybės narės suteikia viena kitai administracinę pagalbą taikant šį sprendimą.

Taikant 1 straipsnį, Austrija veikia kaip koordinatorė, siekdama užtikrinti, kad sėklų kiekis, kuriuo leidžiama prekiauti, neviršys priede nurodyto maksimalaus kiekio.

Bet kuri 2 straipsnyje nurodytą prašymą gavusi valstybė narė nedelsdama praneša koordinuojančiai valstybei narei apie paraiškoje nurodytą kiekį. Koordinuojanti valstybė narė tuoj pat informuoja pranešančiąją valstybę narę apie tai, ar suteikus leidimą nebus viršytas maksimalus kiekis.

4 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms kiekius, kuriais jos leidžia prekiauti pagal šį sprendimą.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 15 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 193, 2002 7 20, p. 74. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB (OL L 14, 2005 1 18, p. 18).

(2)  OL L 8, 2003 1 14, p. 10. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 885/2004 (OL L 168, 2004 5 1, p. 1).


PRIEDAS

Rūšis

Veislė

Didžiausias kiekis

(tonomis)

Minimalus daigumas

(% grynos sėklos)

Glycine max

(brandumo klasė: labai ankstyvo brandumo) Dolores Gallec, Merlin, OAC Erin

1 185

70

(brandumo klasė: ankstyvo brandumo) Amphor, Essor, Idefix, Kent, London

1 275


19.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/15


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. balandžio 18 d.

dėl „RINAVE – Registro Internacional Naval, SA“ riboto pripažinimo pratęsimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1156)

(tik tekstas portugalų kalba yra autentiškas)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/311/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 22 d. Tarybos direktyvą 94/57/EB dėl laivų apžiūros ir tikrinimo organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų (1), ypač jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. kovo 25 d. ir 2003 m. gegužės 8 d. Portugalijos institucijų raštus, kuriuose prašoma neribotam laikotarpiui pratęsti „RINAVE – Registro Internacional Naval, SA“ (toliau – RINAVE) laikiną pripažinimą pagal pirmiau minėtos direktyvos 4 straipsnio 2 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 94/57/EB 4 straipsnio 3 dalį laikinas pripažinimas suteikiamas organizacijoms (klasifikacinėms bendrovėms), kurios atitinka visus priede išdėstytus kriterijus, išskyrus įtrauktuosius į priedo skirsnio „Bendrieji kriterijai“ 2 ir 3 dalis. Tačiau šis pripažinimas yra riboto laiko ir taikymo srities tam, kad susijusios organizacijos turėtų galimybę įgyti patirties.

(2)

2000 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimu 2000/481/EB (2) pagal 4 straipsnio 3 dalį RINAVE suteiktas pripažinimas trejiems metams galiojo Portugalijai.

(3)

Komisija nustatė, kad RINAVE atitinka visus pirmiau minėtos direktyvos priede išdėstytus kriterijus, išskyrus įtrauktuosius į priedo skirsnio „Bendrieji kriterijai“ 2 ir 3 dalis, įskaitant ir naujas nuostatas, numatytas 4 straipsnio 5 dalyje.

(4)

Komisijos atliktas patikrinimas, be kita ko, atskleidė organizacijos priklausomumą nuo kitos pripažintos organizacijos techninių taisyklių.

(5)

Pagal Paryžiaus susitarimo memorandumą 2000–2003 m. RINAVE saugos ir taršos prevencija siekė aukščiausią lygį.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyvos 94/57/EB 7 straipsnyje numatyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Remiantis Tarybos direktyvos 94/57/EB 4 straipsnio 3 dalimi „RINAVE – Registro Internacional Naval, SA“ laikinas pripažinimas pratęsiamas trejiems metams nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

2 straipsnis

Pripažinimo pratęsimas galioja tik Portugalijai.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Portugalijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 18 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 319, 1994 12 12, p. 20. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/84/EB (OL L 324, 2002 11 29, p. 53).

(2)  OL L 193, 2000 7 29, p. 91.


19.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/16


SPRENDIMAS Nr. 1/2005, PRIIMTAS JUNGTINIO KOMITETO, ĮSTEIGTO PAGAL EUROPOS BENDRIJOS IR KANADOS SUSITARIMĄ

2005 m. kovo 21 d.

dėl abipusio pripažinimo, susijęs su atitikties įvertinimo tarnybos įtraukimo į pramoginių laivų sektoriaus priedo sąrašą įsigaliojimu

(2005/312/EB)

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Kanados susitarimą dėl abipusio pripažinimo, ypač į jo VII ir XI straipsnius,

kadangi Jungtinis komitetas turi priimti sprendimą patvirtinti atitikties įvertinimo tarnybos arba tarnybų įtraukimą į sektorių priedo sąrašą,

NUSPRENDĖ:

1.   A priedėlyje nurodyta atitikties įvertinimo tarnyba įtraukiama į pramoginių laivų sektoriaus priedo 2 priedėlyje pateiktą Kanados atitikties įvertinimo tarnybų sąrašą.

2.   Šalys susitarė dėl konkrečios A priedėlyje nurodytos Atitikties įvertinimo tarnybos sąrašo apimties produktų ir atitikties įvertinimo procedūrų prasme ir jos laikysis.

Šį dviem egzemplioriais sudarytą sprendimą pasirašo Jungtinio komiteto atstovai, kuriems suteikti įgaliojimai veikti šalių vardu iš dalies keičiant šį susitarimą. Šis sprendimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo paskutinė iš susitarimo šalių.

Pasirašyta Otavoje, 2005 m. kovo 21 d.

Kanados vardu

Allison YOUNG

Pasirašyta Briuselyje, 2005 m. kovo 16 d.

Europos bendrijos vardu

Joanna KIOUSSI


A PRIEDĖLIS

Kanados atitikties įvertinimo tarnyba, įtraukiama į pramoginių laivų sektoriaus priedo 2 priedėlyje pateiktą atitikties įvertinimo tarnybų sąrašą

IMCI-NA

1084 Cedar Grove Boulevard

Oakville, Ontario L6J 2C4

Tel. (905) 845 49999

Faks. (905) 849 3776