ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 95

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. balandžio 14d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. balandžio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 560/2005, nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

1

 

 

2005 m. balandžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 561/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

9

 

*

2005 m. balandžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 562/2005, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles dėl valstybių narių ir Komisijos informacinių pranešimų pieno ir pieno produktų sektoriuje

11

 

 

2005 m. balandžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 563/2005, nustatantis tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

42

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. kovo 8 d. AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimas Nr. 1/2005, dėl AKR ir EB Ministrų Tarybos darbo tvarkos taisyklių priėmimo

44

 

*

2005 m. kovo 8 d. AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimas Nr. 2/2005, dėl Jungtinio AKR ir EB Ministrų prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių

48

 

*

2005 m. kovo 8 d. AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimas Nr. 3/2005, dėl AKR ir EB Ambasadorių komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo

51

 

*

2005 m. kovo 8 d. AKR ir EB Ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 2/2005, dėl AKR ir EB muitinių bendradarbiavimo komiteto darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo

54

 

 

Komisija

 

*

2004 m. rugsėjo 22 d. Komisijos sprendimas, dėl valstybės pagalbos kurią Jungtinė Karalystė numato suteikti Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd. (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 3349)  ( 1 )

56

 

*

2005 m. kovo 31 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 97/467/EB dėl vienos Kroatijos įmonės įtraukimo į trečiųjų šalių įmonių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti bėgiojančiųjų paukščių mėsą, laikinuosius sąrašus (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 985)  ( 1 )

62

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

14.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 560/2005

2005 m. balandžio 12 d.

nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60, 301 ir 308 straipsnius,

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos bendrąją poziciją 2004/852/BUSP dėl ribojančių priemonių Dramblio Kaulo Krantui (1),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

JT Saugumo Taryba, veikdama pagal Jungtinių Tautų chartijos VII skyrių ir pasmerkdama karo veiksmų atnaujinimą Dramblio Kaulo Krante bei pakartotinius 2003 m. gegužės 3 d. susitarimo dėl ugnies nutraukimo pažeidimus, savo 2004 m. lapkričio 15 d. Rezoliucijoje 1572 (2004) nusprendė nustatyti Dramblio Kaulo Krantui tam tikras ribojančias priemones.

(2)

Bendrojoje pozicijoje 2004/852/BUSP yra numatytas JT Saugumo Tarybos rezoliucija 1572 (2004) nustatytų priemonių įgyvendinimas, įskaitant kompetentingo Jungtinių Tautų sankcijų komiteto įvardytų asmenų, kurie kelia grėsmę taikos ir nacionalinio susitaikymo procesui Dramblio Kaulo Krante, ypač tų, kurie trukdo įgyvendinti Linas-Marcoussis ir Akros III susitarimus, visų kitų asmenų, kurie, kaip nustatyta remiantis atitinkama informacija, yra atsakingi už didelius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus Dramblio Kaulo Krante, visų kitų asmenų, kurie viešai kursto neapykantą ir smurtą, ir visų asmenų, kurie, kaip nustatė Komitetas, yra pažeidę ginklų embargą, nustatytą ta pačia Rezoliucija 1572 (2004), lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą.

(3)

Šios priemonės įeina į Sutarties taikymo sritį, todėl, siekiant išvengti bet kokio konkurencijos iškraipymo, būtini Bendrijos teisės aktai toms priemonėms įgyvendinti tiek, kiek tai susiję su Bendrija. Šiame reglamente Bendrijos teritorija – tai valstybių narių, kurioms taikoma Sutartis, teritorijos, taikant Sutartyje nustatytas sąlygas.

(4)

Siekiant užtikrinti šiame reglamente numatytų priemonių veiksmingumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojami šie sąvokų apibrėžimai:

1)

„Sankcijų komitetas“ – tai Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įkurtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Rezoliuciją 1572 (2004) 14 punktą;

2)

„lėšos“ – tai finansinis turtas ir bet kokios rūšies nauda, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant:

a)

grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, įsakomuosius čekius, pinigines perlaidas ir visas kitas mokėjimo priemones;

b)

indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

c)

viešu ar uždaru būdu parduodamus vertybinius popierius ir skolos priemones, įskaitant akcijas ir pajus, pakvitavimus dėl vertybinių popierių, obligacijas, vekselius, varantus, skolinius įsipareigojimus ir išvestinių priemonių sutartis;

d)

palūkanas, dividendus ar kitas pajamas ar vertę, įgyjamus ar sukaupiamus iš turto;

e)

paskolą, priešpriešinio reikalavimo teisę, garantijas, įvykdymo pasižadėjimus ar kitus finansinius įsipareigojimus;

f)

akredityvus, važtaraščius, perdavimo aktus;

g)

dokumentus, patvirtinančius lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisę;

h)

visas kitas eksporto finansavimo priemones;

3)

„lėšų įšaldymas“ – bet kokio lėšų judėjimo, perdavimo, pakeitimo, naudojimo, galimybės jomis naudotis ar jų tvarkymo taip, kad dėl to pasikeistų jų kiekis, suma, buvimo vieta, nuosavybės teisė, valdymo teisė, pobūdis, paskirtis, ar atsirastų kiti pasikeitimai, kurie leistų naudotis lėšomis, įskaitant portfelio valdymą, uždraudimas;

4)

„ekonominiai ištekliai“ bet kurios rūšies materialus ar nematerialus, kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms ar paslaugoms įsigyti;

5)

„ekonominių išteklių įšaldymas“ – draudimas ekonominius išteklius naudoti lėšoms, prekėms ar paslaugoms įsigyti bet kokiu būdu, įskaitant jų pardavimą, nuomą ar įkeitimą, tačiau tuo neapsiribojant.

2 straipsnis

1.   Visos I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims arba subjektams priklausančios arba jų tiesiogiai ar netiesiogiai valdomos lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi.

2.   Lėšos ar ekonominiai ištekliai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai atiduoti naudotis I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims arba subjektams arba jų naudai.

3.   Sąmoningas ir tyčinis dalyvavimas veikloje, kurios tikslas ar poveikis yra tiesiogiai ar netiesiogiai išvengti 1 ir 2 dalyse minimų priemonių, yra draudžiamas.

3 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo 2 straipsnio nuostatų, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos, pranešusios Sankcijų komitetui apie jų ketinimą leisti naudotis minėtomis lėšomis bei ekonominiais ištekliais ir per dvi darbo dienas nuo šio pranešimo negavusios neigiamo minėto komiteto sprendimo, gali leisti „išlaisvinti“ tam tikras įšaldytas lėšas arba ekonominius išteklius, arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jeigu kompetentinga institucija nustatė, kad lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

reikalingi esminėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba turto įkeitimą, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b)

skirti išskirtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c)

skirti išskirtinai mokesčiams arba paslaugų mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių aptarnavimą ar laikymą sumokėti.

2.   Nukrypdamos nuo 2 straipsnio nuostatų, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti „išlaisvinti“ tam tikras įšaldytas lėšas ar ekonominius išteklius, arba leisti jais naudotis, nusprendusios, kad šios lėšos ar ekonominiai ištekliai yra būtini ypatingoms išlaidoms, jei jos apie tai pranešė Sankcijų komitetui, kuris šį sprendimą patvirtino Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Rezoliuciją 1572 (2004) 14 punkto e papunktyje numatytomis sąlygomis.

4 straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio nuostatų, II priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti „išlaisvinti“ tam tikras įšaldytas lėšas arba ekonominius išteklius, jeigu įvykdytos šios sąlygos:

a)

lėšos arba ekonominiai ištekliai yra teismo, administracinio ar arbitražinio turto arešto, nustatyto iki 2004 m. lapkričio 15 d., arba iki tos dienos priimto teismo, administracinio ar arbitražo sprendimo objektas;

b)

lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami išskirtinai tokiu turto areštu garantuotiems arba tokiu sprendimu galiojančiais pripažintiems reikalavimams patenkinti laikantis tokių reikalavimų turinčių asmenų teises reglamentuojančiais taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų ribų;

c)

toks turto areštas arba sprendimas nėra naudingas I priede išvardytiems asmenims ar subjektams;

d)

turto arešto ar sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai;

e)

kompetentingos institucijos pranešė Sankcijų komitetui apie turto areštą arba teismo sprendimą.

5 straipsnis

Atitinkama kompetentinga institucija informuoja kitų valstybių narių kompetentingas institucijas ir Komisiją apie visus pagal 3 ir 4 straipsnius suteiktus leidimus.

6 straipsnis

2 straipsnio 2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a)

palūkanoms arba kitoms dėl šių sąskaitų atsirandančioms pajamoms; arba

b)

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki dienos, kurią šioms sąskaitoms pradėtas taikyti šis reglamentas,

jei tokios palūkanos, kitos pajamos bei mokėjimai yra įšaldyti pagal 2 straipsnio 1 dalį.

7 straipsnis

2 straipsnio 2 dalis nekliudo finansų įstaigoms, kurios gauna trečiųjų šalių į I priede išvardytų asmenų ar subjektų sąskaitą pervedamas lėšas, pervesti pinigų sumas į įšaldytas sąskaitas, su sąlyga, kad visi tokių sąskaitų papildymai taip pat yra įšaldyti. Finansų įstaiga nedelsdama informuoja kompetentingas institucijas apie tokias operacijas.

8 straipsnis

1.   Nepažeisdami taikomų taisyklių dėl informacijos teikimo, slaptumo ir profesinės paslapties bei Sutarties 284 straipsnio nuostatų, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos:

a)

nedelsdami pateikia informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pvz., apie pagal 2 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, II priede išvardytoms valstybių narių, kuriose jie gyvena ar yra įsikūrę, kompetentingoms institucijoms ir tiesiogiai arba per šias kompetentingas institucijas šią informaciją perduoda Komisijai;

b)

kiekvieną kartą bendradarbiauja su II priede išvardytomis kompetentingomis institucijomis tikrinant šią informaciją.

2.   Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pranešama atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

3.   Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tiems tikslams, kuriems ji buvo pateikta ar gauta.

9 straipsnis

Lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymas arba atsisakymas leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, įvykdomi sąžiningai remiantis tuo, jog tokie veiksmai neprieštarauja šiam reglamentui, nenumato jokios juos vykdančio fizinio ar juridinio asmens ar subjekto, jo direktorių ar darbuotojų atsakomybės, nebent įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti dėl nerūpestingumo.

10 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir viena kitai pateikia kitą turimą su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus ir vykdymo problemas bei nacionalinių teismų paskelbtus sprendimus.

11 straipsnis

Komisija įgaliojama:

a)

iš dalies keisti I priedą remiantis Sankcijų komiteto sprendimu; ir

b)

iš dalies keisti II priedą remiantis valstybių narių pateikta informacija.

12 straipsnis

Valstybės narės nustato sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikymo taisykles ir imasi visų priemonių, kurios yra būtinos jų įgyvendinimui užtikrinti. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsiant praneša Komisijai apie šias taisykles ir apie visus paskesnius jų pakeitimus.

13 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Bendrijos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b)

visuose orlaiviuose ir laivuose, priklausančiuose valstybės narės jurisdikcijai;

c)

visiems asmenims, esantiems Bendrijos teritorijoje ar už jos ribų, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d)

visiems juridiniams asmenims, grupėms ar subjektams, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės teisę;

e)

visiems juridiniams asmenims, grupėms ar subjektams, vykdantiems veiklą Bendrijoje.

14 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-C. JUNCKER


(1)  OL L 368, 2004 12 15, p. 50

(2)  2005 m. vasario 24 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).


I PRIEDAS

2, 4 ir 7 straipsniuose minėtų fizinių ar juridinių asmenų arba subjektų sąrašas


II PRIEDAS

3, 4, 5, 7 ir 8 straipsniuose minėtų kompetentingų institucijų sąrašas

BELGIJA

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service public fédéral des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

ČEKIJA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P. O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

tel.: (420-2) 57 04 45 01

fax: (420-2) 57 04 45 02

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

tel.: (420-2) 24 18 29 87

fax: (420-2) 24 18 40 80

DANIJA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

VOKIETIJA

Dėl lėšų įšaldymo:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 38 00

Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

Dėl techninės pagalbos:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel: (49) 61 96 908-0

Fax: (49) 61 96 908-800

ESTIJA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6317 100

Fax: +372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680 500

Fax: +372 6680 501

GRAIKIJA

A.

Lėšų įšaldymas

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

5 Nikis Str.

GR-105 63 Athens

Tel.: (30) 210 333 27 86

Fax: (30) 210 333 28 10

A.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 333 27 86

Φαξ: (30) 210 333 28 10

B.

Importo – eksporto apribojimai

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Kornaroy Str.

GR-101 80 Athens

Tel.: (30) 210 328 64 01-3

Fax: (30) 210 328 64 04

Β.

Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Κορνάρου 1

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 328 64 01-3

Φαξ: (30) 210 328 64 04

ISPANIJA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y control de Movimiento y Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

PRANCŪZIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction «Politique commerciale et investissements»

Service «Investissements et propriété intellectuelle»

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel. (33) 144 87 72 85

Fax (33) 153 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tel. (33) 143 17 59 68

Fax (33) 143 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tel. (33) 143 17 45 16

Fax (33) 143 17 45 84

AIRIJA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2.

Tel. (353-1) 478 08 22

Fax (353-1) 408 21 65

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2.

Tel. (353-1) 671 66 66

Fax (353-1) 679 88 82

ITALIJA

Ministero degli Affari esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio I

Tel. (39) 06 36 91 73 34

Fax (39) 06 36 91 54 46

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tel. (39) 06 47 61 39 42

Fax (39) 06 47 61 30 32

KIPRAS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

CY-1421 Nicosia

Tel: (357) 22 86 71 00

Fax: (357) 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

CY-1076 Nicosia

Tel: (357) 22 71 41 00

Fax: (357) 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

CY-1096 Nicosia

Tel: (357) 22 60 11 06

Fax: (357) 22 60 27 41/47

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tālr.: (371) 7016 201

Fakss: (371) 7828 121

LIETUVA

Financial Crime Investigation Service under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania

Šermukšnių g. 3

Vilnius

LT-01106

Tel. +370 5 271 74 47

Faks. +370 5 262 18 26

LIUKSEMBURGAS

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tel. (352) 478 2346

Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 2712

Fax (352) 47 52 41

VENGRIJA

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481.

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

NYDERLANDAI

De Minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Fax: (31-70) 342 79 84

Tel: (31-70) 342 89 97

AUSTRIJA

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel.: (+43-1) 404 20-0

Fax: (+43-1) 404 20-7399

LENKIJA

Pagrindinė valdžios institucija:

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 694 59 70

Fax (+48-22) 694 54 50

Koordinuojanti valdžios institucija:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 523 9427/9348

Fax (+48-22) 523 8329

PORTUGALIJA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73.

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 218 82 33 90/8

Fax: (351) 218 82 33 99

SLOVĖNIJA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 20 00

Faks (386-1) 478 23 41

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 33 11

Faks (386-1) 433 10 31

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 471 22 11

Faks (386-1) 431 81 64

SLOVAKIJA

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 78 11 11

Fax: (421-2) 59 78 36 49

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 58 11 11

Fax: (421-2) 52 49 80 42

SUOMIJA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

ŠVEDIJA

3, 4 ir 5 straipsniai:

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

7 ir 8 straipsniai:

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-20) 72 70 59 77

Fax (44-20) 72 70 54 30

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-20) 76 01 46 07

Fax (44-20) 76 01 43 09

EUROPOS BENDRIJA

European Commission

DG External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions,

Kimberley Process

Tel. (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 296 75 63


14.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 561/2005

2005 m. balandžio 13 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. balandžio 14 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 13 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. balandžio 13 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

99,7

096

105,7

204

56,3

212

146,4

624

104,1

999

102,4

0707 00 05

052

138,6

204

55,1

999

96,9

0709 10 00

220

79,0

999

79,0

0709 90 70

052

99,2

096

75,1

204

39,0

999

71,1

0805 10 20

052

52,1

204

47,0

212

51,2

220

46,7

624

56,5

999

50,7

0805 50 10

052

57,8

220

69,6

624

70,4

999

65,9

0808 10 80

388

88,9

400

111,5

404

90,4

508

64,5

512

73,7

524

72,3

528

68,2

720

67,7

804

113,4

999

83,4

0808 20 50

388

74,5

512

82,9

528

58,6

999

72,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


14.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 562/2005

2005 m. balandžio 5 d.

nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles dėl valstybių narių ir Komisijos informacinių pranešimų pieno ir pieno produktų sektoriuje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 40 straipsnį,

kadangi:

(1)

1999 m. liepos 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1498/1999, nustatantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 804/68 įgyvendinimo taisykles dėl valstybių narių ir Komisijos informacinių pranešimų pieno ir pieno produktų sektoriuje (2), kelis kartus buvo iš pagrindų pakeistas. Reglamentu (EB) Nr. 1255/1999 ir visais reglamentais, nustatančiais jo įgyvendinimo taisykles, buvo padaryta nemažai pakeitimų. Todėl aiškumo sumetimais Reglamentą (EB) Nr. 1498/1999 reikėtų panaikinti, o vietoj jo taikyti naująjį reglamentą.

(2)

Norint įvertinti pieno ir pieno produktų gamybos ir rinkos padėtį, reikia nuolatos keistis informacija apie tai, kaip veikia Reglamente (EB) Nr. 1255/1999 numatytos intervencinės priemonės, ypač priemonės, susijusios su intervencinių agentūrų ir privačiuose sandėliuose saugomų atitinkamų produktų atsargų pasikeitimais.

(3)

Nugriebtam pienui perdirbti į kazeiną skirtos pagalbos ir grąžinamųjų išmokų dydį galima nustatyti tik atsižvelgiant į informaciją apie kainų pasikeitimus vidaus rinkoje bei tarptautinėje prekyboje.

(4)

Norint nuolatos kruopščiai kontroliuoti prekybos srautus ir taip įvertinti grąžinamųjų išmokų poveikį, turi būti teikiama informacija apie produktų, kuriems nustatytos grąžinamosios išmokos, eksportą, ypač apie konkurso tvarka paskirtus kiekius.

(5)

Siekiant įgyvendinti susitarimą dėl žemės ūkio, sudarytą per daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundą (toliau – Susitarimas dėl žemės ūkio), patvirtintą Tarybos sprendimu 94/800/EB (3), reikia pateikti įvairios išsamios informacijos apie importą ir eksportą, ypač informacijos, susijusios su licencijų paraiškomis ir licencijų naudojimo būdais, tam, kad būtų užtikrintas Susitarime dėl žemės ūkio numatytų įsipareigojimų vykdymas. Skubi informacija apie eksporto tendencijas yra reikalinga tam, kad būtų galima maksimaliai pasinaudoti tokiais įsipareigojimais. Pagal minėtą Susitarimą pagalbai skirtų maisto produktų eksportui netaikomi subsidijuojamam eksportui nustatyti apribojimai. Reikėtų numatyti, kad su eksporto licencijų paraiškomis susijusiuose informaciniuose pranešimuose būtų atitinkamai nurodyta, kuriose licencijų paraiškose nurodomos pagalbai skirtų maisto produktų atsargos.

(6)

1999 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 174/1999, nustatančiu specialias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 804/68 įgyvendinimo taisykles dėl eksporto leidimų ir eksporto grąžinamųjų išmokų už pieną ir pieno produktus (4), nustatytos specialios tam tikrų pieno produktų eksporto į Kanadą, JAV ir Dominikos Respubliką taisyklės. Reikėtų numatyti svarbios informacijos teikimo tvarką.

(7)

Reglamente (EB) Nr. 174/1999 yra numatyta speciali tvarka dėl grąžinamųjų išmokų suteikimo už Bendrijos kilmės sudedamąsias lydyto sūrio, pagaminto laikantis įvežimo perdirbti tvarkos, dalis. Reikėtų numatyti svarbios informacijos teikimo tvarką.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 174/1999 5 straipsnyje numatyta, kad tam tikrais atvejais eksporto licencijos gali galioti eksportuojant produktą, kurio kodas skiriasi nuo minėtos licencijos 16 skiltyje nurodyto kodo. Reikėtų numatyti svarbios informacijos teikimo tvarką.

(9)

2001 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2535/2001, nustatančiame Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo (5), numatyta, kad tam tikros importo kvotos turi būti skiriamos pagal trečiųjų šalių kompetentingų institucijų išduotus IMA 1 sertifikatus. Valstybės narės praneša Komisijai apie produktų, kuriems pagal IMA 1 sertifikatus išduodamos importo licencijos, kiekį. Patirtis rodo, kad norint griežtai kontroliuoti kiekvieną tokio importo etapą, ne visuomet pakanka tokios informacijos. Reikėtų numatyti svarbios informacijos teikimo tvarką.

(10)

Remiantis per daugelį metų įgyta Komisijos gautos informacijos apdorojimo patirtimi galima teigti, kad kartais informacija pateikiama pernelyg dažnai. Todėl buvo sumažintas kai kurių informacinių pranešimų pateikimo dažnumas.

(11)

Būtina lyginti produktų biržos kainas, ypač norint apskaičiuoti grąžinamosioms išmokoms ir pagalbai skirtas sumas. Taip pat būtina įsitikinti biržos kainų patikimumu įvertinant turimus duomenis.

(12)

Pastaruoju metu labai ištobulėjo ryšių priemonės. Į tai reikėtų atsižvelgti siekiant paspartinti informacijos teikimą bei užtikrinti jos veiksmingumą ir didesnį saugumą.

(13)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

ATSARGOS IR INTERVENCIJA

1 straipsnis

1.   Jeigu taikomos Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 1 dalyje numatytos intervencinės priemonės, valstybės narės ne vėliau kaip iki dešimtos kiekvieno mėnesio dienos Komisijai pateikia informaciją apie praėjusį mėnesį, nurodydamos:

a)

sviesto kiekius, saugomus sandėliuose atitinkamo mėnesio pabaigoje, ir per tą mėnesį į sandėlį pristatytus bei iš jo išvežtus kiekius, pagal šio reglamento III priedo A dalyje pateikiamą pavyzdį;

b)

per atitinkamą mėnesį iš sandėlio išvežtus sviesto kiekius, suskirstytus pagal jiems taikomus reglamentus, pagal šio reglamento I priedo B dalyje pateikiamą pavyzdį;

c)

sviesto kiekius, saugomus sandėliuose atitinkamo mėnesio pabaigoje, suskirstytus pagal pagaminimo laiką, pagal šio reglamento I priedo C dalyje pateikiamą pavyzdį.

2.   Jeigu taikomos Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 3 dalyje numatytos intervencinės priemonės, valstybės narės ne vėliau kaip iki dešimtos kiekvieno mėnesio dienos pagal šio reglamento II priede pateikiamą pavyzdį perduoda Komisijai informaciją apie praėjusį mėnesį, nurodydamos:

a)

per atitinkamą mėnesį į sandėlį pristatytus ir išvežtus sviesto ir sviesto ekvivalentu išreikštus grietinėlės kiekius;

b)

sviesto ekvivalentu išreikštą bendrą sviesto ir grietinėlės kiekį, saugomą sandėliuose atitinkamo mėnesio pabaigoje.

2 straipsnis

Jeigu taikomos Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 7 straipsnio 1 dalyje numatytos intervencinės priemonės, valstybės narės ne vėliau kaip iki dešimtos kiekvieno mėnesio dienos perduoda informaciją apie praėjusį mėnesį, nurodydamos:

a)

nugriebto pieno miltelių kiekius, saugomus sandėliuose atitinkamo mėnesio pabaigoje, ir per tą mėnesį į sandėlį pristatytus bei iš jo išvežtus kiekius, pagal šio reglamento III priedo A dalyje pateikiamą pavyzdį;

b)

nugriebto pieno miltelių kiekius, saugomus sandėliuose mėnesio pabaigoje, suskirstytus pagal pagaminimo laiką, pagal šio reglamento I priedo C dalyje pateikiamą pavyzdį;

c)

nugriebto pieno miltelių kiekius, saugomus sandėliuose mėnesio pabaigoje, suskirstytus pagal pagaminimo laiką, pagal šio reglamento III priedo C dalyje pateikiamą pavyzdį.

3 straipsnis

Jeigu taikomos Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 8 ir 9 straipsniuose numatytos intervencinės priemonės, valstybės narės ne vėliau kaip iki dešimtos kiekvieno mėnesio dienos pagal šio reglamento IV priede pateikiamą pavyzdį perduoda informaciją apie praėjusį mėnesį, nurodydamos:

a)

per atitinkamą mėnesį į sandėlį pristatomo ir išvežamo sūrio kiekius, suskirstytus pagal sūrio kategorijas;

b)

atitinkamo mėnesio pabaigoje sandėliuose saugomo sūrio kiekius, suskirstytus pagal sūrio kategorijas.

4 straipsnis

Šiame skyriuje vartojami tokie sąvokų apibrėžimai:

a)

„pristatomi kiekiai“ – intervencinės agentūros perimti arba neperimti į sandėlį pristatomi kiekiai;

b)

„išvežami kiekiai“ – iš sandėlio išvežami kiekiai arba pirkėjo perimti kiekiai, jeigu jie buvo perimti prieš išvežimą iš sandėlio.

II SKYRIUS

PAGALBA NUGRIEBTO PIENO IR NUGRIEBTO PIENO MILTELIŲ GAMYBAI

5 straipsnis

1.   Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 11 straipsnio 1 dalį suteikiama pagalba nugriebto pieno ir nugriebto pieno miltelių, naudojamų pašaruose, gamybai, valstybės narės ne vėliau kaip iki dvidešimtos kiekvieno mėnesio dienos pagal šio reglamento V priede pateikiamą pavyzdį Komisijai perduoda informaciją apie praėjusį mėnesį, nurodydamos:

a)

kombinuotiesiems pašarams gaminti sunaudotus nugriebto pieno kiekius, nurodytus atitinkamą mėnesį pateiktose pagalbos paraiškose;

b)

kombinuotiesiems pašarams gaminti sunaudotus denatūruotų nugriebto pieno miltelių kiekius, nurodytus atitinkamą mėnesį pateiktose pagalbos paraiškose;

c)

kombinuotiesiems pašarams gaminti sunaudotus nugriebto pieno miltelių kiekius, nurodytus atitinkamą mėnesį pateiktose pagalbos paraiškose.

2.   Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 12 straipsnį skiriama pagalba nugriebtam pienui perdirbti į kazeiną, valstybės narės ne vėliau kaip iki dvidešimtos kiekvieno mėnesio dienos pagal šio reglamento V priede pateikiamą pavyzdį praneša Komisijai apie nugriebto pieno kiekius, nurodytus praėjusį mėnesį pateiktose pagalbos paraiškose. Šis kiekis suskirstomas pagal pagaminto kazeino arba kazeinatų kokybę.

III SKYRIUS

KAINOS

6 straipsnis

1.   Valstybės narės kiekvieną trečiadienį ne vėliau kaip iki 11 valandos (Briuselio laiku) praneša Komisijai apie gamintojo pardavimo kainas, kurios praėjusią savaitę jų teritorijoje buvo taikomos VI priede išvardytiems produktams. Valstybės narės praneša apie ūkio subjektų pateiktas pieno produktų, išskyrus sūrius, kainas tais atvejais, kai nacionalinė produkcija sudaro ne mažiau kaip 2 % Bendrijos produkcijos, arba kompetetinga nacionalinė valdžios institucija pripažįsta, kad ta produkcija yra reprezentacinė nacionaliniu mastu. Valstybės narės praneša apie kiekvienos sūrio rūšies, sudarančios ne mažiau kaip 8 % bendros nacionalinės sūrio produkcijos, kainas.

2.   Valstybės narės ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo praėjusio mėnesio pabaigos praneša Komisijai apie žalio pieno kainas, jų teritorijoje taikomas pieno gamintojams.

Šios kainos išreiškiamos valstybės narės valdžios institucijos pagal atrankinius tyrimus nustatytu svertiniu vidurkiu.

3.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda apie Bendrijoje taikomas kainas, būtų kiek įmanoma tipiškesnė, tikslesnė ir išsamesnė. Tuo tikslu valstybės narės kasmet ne vėliau kaip iki gegužės 31 d. pateikia Komisijai ataskaitą pagal XII priede pateiktą standartinį klausimyną.

4.   Siekdamos užtikrinti, kad atitinkami ūkio subjektai pateiktų pageidaujamą informaciją per nurodytą laiką, valstybės narės imasi būtinų priemonių.

5.   Šiame straipsnyje nurodyta „gamintojo pardavimo kaina“ yra kaina, už kurią gaminys perkamas iš įmonės, atskaičiavus mokesčius (PVM) ir bet kokias kitas išlaidas (transporto, pakrovimo, prekių tvarkymo operacijų, sandėliavimo, padėklų, draudimo ir kt. išlaidas). Šios kainos išreiškiamos valstybės narės valdžios institucijos pagal atrankinius tyrimus nustatytu svertiniu vidurkiu.

IV SKYRIUS

PREKYBA

1 SKIRSNIS

IMPORTAS

7 straipsnis

Valstybės narės perduoda Komisijai informaciją:

1)

ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kvotos metų pabaigos apie praėjusius kvotos metus, pateikdamos pagal KN kodą ir pagal kilmės šalies kodą suskirstytus produktų kiekius, nurodytus importo licencijose, išduodamose pagal Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 5 straipsnyje nurodytas kvotas;

2)

ne vėliau kaip iki sausio 10 d. ir liepos 10 d. apie praėjusius šešis mėnesius, pateikdamos pagal KN kodą ir pagal kilmės šalies kodą suskirstytus produktų kiekius, nurodytus importo licencijose, išduodamose pagal Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 24 straipsnyje nurodytas kvotas;

3)

kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki 10-os dienos apie praėjusį mėnesį, pateikdamos importo licencijose nurodytus produktų kiekius, kuriems pagal Bendrąjį muitų tarifą turi būti taikomi nepreferenciniai muitai;

4)

kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki dešimtos dienos apie praėjusį mėnesį, pateikdamos pagal KN kodą ir kilmės šalies kodą suskirstytus produktų kiekius, nurodytus importo licencijose, išduotose pagal Reglamento (EB) Nr. 2007/2000 (6) 1 straipsnį ir Europos bendrijos ir Libano Respublikos laikinojo susitarimo, patvirtinto Tarybos sprendimu 2002/761/EB (7), 10 straipsnį;

5)

kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki dešimtos dienos apie praėjusį mėnesį, pateikdamos pagal KN kodą ir pagal kilmės šalies kodą suskirstytus produktų kiekius, nurodytus importo licencijose, išduotose pagal Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 20 straipsnyje nurodytas kvotas;

6)

kasmet, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo kiekvienų kvotos metų pabaigos, pateikdamos pagal kvotos numerį, KN kodą ir kilmės šalies kodą suskirstytus nepanaudotus kiekius, nurodytus licencijose, išduotose pagal Reglamente (EB) Nr. 2535/2001 nurodytas importo kvotas.

Prireikus valstybės narės praneša Komisijai apie tai, kad atitinkamais ataskaitiniais laikotarpiais licencijos nebuvo išduotos.

8 straipsnis

Ne vėliau kaip iki kovo 31 d. valstybės narės pagal VII priede pateikiamą pavyzdį perduoda Komisijai pagal KN kodą suskirstytus praėjusių metų duomenis, susijusius su importo licencijomis, išduotomis pateikus IMA 1 sertifikatą, pagal Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 2 antraštinės dalies III skyrių, su IMA 1 sertifikatų numeriais, nurodydamos:

a)

sertifikate nurodytą produktų kiekį ir importo licencijų išdavimo datą;

b)

produktų, už kuriuos buvo grąžintas užstatas, kiekį.

2 SKIRSNIS

EKSPORTAS

9 straipsnis

1.   Valstybės narės kiekvieną darbo dieną ne vėliau kaip iki 18 valandos pateikia Komisijai informaciją apie:

a)

kiekius, suskirstytus pagal pieno produktų eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodą ir pagal paskirties šalies kodą, nurodytus tą dieną pateiktose licencijų paraiškose:

i)

kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 174/1999 1 straipsnyje, išskyrus to paties reglamento 17 straipsnyje nurodytus kiekius,

ii)

kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 174/1999 17 straipsnyje;

b)

prireikus – apie tai, kad tą dieną nebuvo pateikta nei viena a punkte nurodyta paraiška;

c)

pagal pieno produktų eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros taikymą ir kodą, ir pagal paskirties šalies kodą suskirstytus kiekius, nurodytus tą dieną pateiktose Reglamento (EB) Nr. 174/1999 8 straipsnyje apibūdinamų laikinųjų licencijų paraiškose, nurodant:

i)

galutinę paraiškų konkursui kartu su dokumentu, patvirtinančiu kvietimą dalyvauti konkurse dėl nustatytų kiekių, pateikimo datą;

ii)

konkurso tvarka nustatytą produktų kiekį arba nurodytu būdu suskirstytą vidutinį kiekį, jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 (8) 36 straipsnio 1 dalies c punktą paraiškų konkursą organizuoja ginkluotosios pajėgos, ir kiekis nėra nurodomas;

d)

pagal pieno produktų eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodą ir pagal paskirties šalies kodą suskirstytus kiekius, kuriems tą dieną galutinai buvo išduotos arba panaikintos Reglamento (EB) Nr. 174/1999 8 straipsnyje nurodytos laikinosios licencijos, nurodant konkursą skelbiančią instituciją, laikinosios licencijos išdavimo datą ir joje nurodytą kiekį, pagal šio reglamento VIII priedo A dalyje pateikiamą pavyzdį;

e)

prireikus – patikslintą c punkte nurodyto konkurso tvarka nustatytą produktų kiekį, pagal šio reglamento VIII priedo A dalyje pateikiamą pavyzdį;

f)

pagal pieno produktų eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodą suskirstytus kiekius, nurodytus pagal Reglamento (EB) Nr. 174/1999 20 straipsnį ir 20 straipsnio a punktą išduotose galutinėse licencijose, kuriose numatytos grąžinamosios išmokos, pagal šio reglamento VIII priedo B dalyje pateikiamą pavyzdį.

2.   Jei tam pačiam paraiškų konkursui pateikiama daugiau paraiškų, pakanka vieno informacinio pranešimo, nurodyto 1 pastraipos c punkto i papunktyje, iš kiekvienos valstybės narės.

3.   Valstybės narės kiekvieną dieną nepraneša apie kiekius, kuriems pagal Reglamento (EB) Nr. 174/1999 1 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą ir 18, 20 ir 20a straipsnius buvo pateiktos eksporto licencijų paraiškos, tačiau kuriems netaikomos eksporto grąžinamosios išmokos, arba kurie pagal Susitarimo dėl žemės ūkio, sudaryto per Urugvajaus raundą, 10 straipsnio 4 dalį yra skirti pagalbai maisto produktais.

10 straipsnis

Valstybės narės kiekvieną pirmadienį pagal šio reglamento VIII priedo C dalyje pateikiamą pavyzdį praneša Komisijai apie praėjusios savaitės kiekius, suskirstytus pagal pieno produktų eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodą, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 174/1999 1 straipsnį 1 dalies antroje pastraipoje apibūdintose licencijų paraiškose, kuriose nenumatyta grąžinamoji išmoka.

11 straipsnis

Valstybės narės kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki šešioliktos dienos Komisijai perduoda informaciją apie praėjusį mėnesį, nurodydamos:

a)

pagal pieno produktų eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodą suskirstytus produktų kiekius, nurodytus pagal Reglamento (EB) Nr. 174/1999 10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktą panaikintose licencijų paraiškose, pateikiant grąžinamosios išmokos dydį, pagal šio reglamento IX priedo A dalyje pateikiamą pavyzdį;

b)

pagal pieno produktų eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodą suskirstytus kiekius, kurie nebuvo eksportuoti pasibaigus atitinkamų licencijų galiojimo laikui, ir atitinkamą grąžinamosios išmokos dydį pagal šio reglamento IX priedo B dalyje pateikiamą pavyzdį;

c)

pagal pieno produktų eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodą ir pagal paskirties šalies kodą suskirstytus kiekius, nurodytus eksporto licencijų paraiškose dėl pagalbos suteikimo maistu pagal Susitarimo dėl žemės ūkio, sudaryto per Urugvajaus raundą, 10 straipsnio 4 dalį, pagal šio reglamento IX priedo C dalyje pateikiamą pavyzdį;

d)

pagal KN kodą ir kilmės šalies kodą suskirstytus kiekius, išskyrus kiekius, kurie yra Sutarties 23 straipsnio 2 dalyje nurodytoje padėtyje ir kurie importuojami pagal 0406 30 KN kodą klasifikuojamiems produktams gaminti, pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 11 straipsnio 6 dalies trečią įtrauką, ir kuriems buvo išduotas Reglamento (EB) Nr. 174/1999 17 straipsnio 1 dalyje nurodytas leidimas, pagal šio reglamento IX priedo D dalyje pateikiamą pavyzdį;

e)

pagal KN kodą arba prireikus pagal pieno produktų eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodą suskirstytus kiekius, kuriems išduotos galutinės licencijos ir kuriems netaikoma grąžinamoji išmoka, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 174/1999 18 ir 20 straipsniuose, pagal šio reglamento IX priedo E dalyje pateikiamą pavyzdį.

12 straipsnis

Valstybės narės kiekvieną mėnesį (n) ne vėliau kaip iki šešioliktos dienos praneša Komisijai apie n-4 mėnesio pagal KN kodą ir paskirties šalies kodą suskirstytus kiekius, už kuriuos norint gauti grąžinamąją išmoką buvo atlikti visi formalumai, pagal X priedo A dalyje pateikiamą pavyzdį.

13 straipsnis

Valstybės narės kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki šešioliktos dienos Komisijai pateikia informaciją apie praėjusius GATT metus, nurodydamos:

a)

kiekius, kuriems taikomos Reglamento (EB) Nr. 174/1999 5 straipsnio 3 dalies nuostatos, jeigu skiriasi paskirtos grąžinamosios išmokos dydis, nurodant grąžinamosios išmokos dydį ir pieno produktų eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodą, pateiktą išduoto eksporto leidimo 16 skiltyje bei faktiškai eksportuoto produkto eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodą, pagal šio reglamento X priedo B dalyje pateikiamą pavyzdį;

b)

kiekius, suskirstytus pagal pieno produktų eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodą, kuriems taikoma Reglamento (EB) Nr. 800/1999 18 straipsnio 3 dalis, jeigu paraiškoje nurodytas grąžinamosios išmokos dydis skiriasi nuo dydžio, nurodyto licencijoje, ir licencijoje nurodytą grąžinamąją išmoką, nustatytą paskirties vietai, ir faktiškai sumokėtą kompensaciją, pagal šio reglamento X priedo C dalyje pateikiamą pavyzdį.

V SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Valstybės narės pateikia pagal šį reglamentą Komisijos pageidaujamą informaciją, pasinaudodamos XI priede nurodytomis ryšių priemonėmis.

15 straipsnis

Komisija leidžia valstybėms narėms naudotis jų atsiųstais duomenimis.

16 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1498/1999 yra panaikinamas.

Reglamentas (EB) Nr. 1498/1999 toliau taikomas perduodamiems duomenims, susijusiems su laikotarpiu iki šio reglamento taikymo.

Nuorodos į panaikintąjį reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir aiškinamos pagal XIII priede pateiktą koreliacijos lentelę.

17 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. liepos 1 d. Tačiau 6 straipsnio 3 dalis taikoma nuo 2005 m. gegužės 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 5 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 174, 1999 7 9, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1681/2001 (OL L 227, 2001 8 23, p. 36).

(3)  OL L 336, 1994 12 23, p. 1.

(4)  OL L 20, 1999 1 27, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).

(5)  OL L 341, 2001 12 22, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 810/2004 (OL L 149, 2004 4 30, p. 138).

(6)  OL L 240, 2000 9 23, p. 1.

(7)  OL L 262, 2002 9 30, p. 1.

(8)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11.


I PRIEDAS

A.   Reglamento (EB) Nr. 562/2005 1 straipsnio 1 dalies a punkto taikymas

Image

B.   Reglamento (EB) Nr. 562/2005 1 straipsnio 1 dalies b punkto taikymas

Image

C.   Reglamento (EB) Nr. 562/2005 1 straipsnio 1 dalies c punkto taikymas

Image


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 562/2005 1 straipsnio 2 dalies taikymas

Image


III PRIEDAS

A.   Reglamento (EB) Nr. 562/2005 2 straipsnio a punkto taikymas

Image

B.   Reglamento (EB) Nr. 562/2005 2 straipsnio b punkto taikymas

Image

C.   Reglamento (EB) Nr. 562/2005 2 straipsnio c punkto taikymas

Image


IV PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 562/2005 3 straipsnio taikymas

Image


V PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 562/2005 5 straipsnio taikymas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA – ŽEMĖS ŪKIO GENERALINIS DIREKTORATAS – GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTŲ SKYRIUS

Image


VI PRIEDAS

Produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 562/2005 6 straipsnio 1 dalyje, sąrašas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA – ŽEMĖS ŪKIO GENERALINIS DIREKTORATAS – GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTŲ SKYRIUS

Produktas

KN kodas

Orientacinis svoris (1)

Pastabos (2)

1)

Išrūgų milteliai

0404 10 02

25 kg

 

2)

Intervencinės kokybės nugriebto pieno milteliai

0402 10 19 INTV

25 kg

 

3)

Nugriebto pieno milteliai, naudojami gyvūnų mityboje

0402 10 19 ANIM

20 t

 

4)

Nenugriebto pieno milteliai

0402 21 19

25 kg

 

5)

Nesaldintas sutirštintas pienas

0402 91 19

0,5 kg

 

6)

Saldintas sutirštintas pienas

0402 99 19

0,5 kg

 

7)

Sviestas

0405 10 19

25 kg

 

8)

Lydytas sviestas

0405 90 10

200 kg

 

9)

 Sūriai (3)

 (3)

 

 

10)

Laktozė

1702 19 00 LACT

25 kg (maišai)

 

11)

Kazeinas

3501 10

25 kg (maišai)

 

12)

Kazeinatai

3501 90 90

25 kg

 


(1)  Jei kaina nustatyta kitam produkto svoriui nei nurodyta priede, valstybė narė pateikia kainą, atitinkančią standartinį svorį.

(2)  Nurodyti, kai naudojamas metodas skiriasi nuo Komisijai pateikto metodo užpildant XII priede pateiktą klausimyną.

(3)  Valstybės narės pateikia informaciją apie sūrių rūšių, sudarančių ne mažiau kaip 8 % jų nacionalinės produkcijos, kainas.


VII PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 562/2005 8 straipsnio taikymas

Image


VIII PRIEDAS

A.   Reglamento (EB) Nr. 562/2005 9 straipsnio 1 dalies d ir e punktų taikymas

Image

B.   Reglamento (EB) Nr. 562/2005 9 straipsnio 1 dalies f punkto taikymas

Image

C.   Reglamento (EB) Nr. 562/2005 10 straipsnio taikymas

Image


IX PRIEDAS

A.   Reglamento (EB) Nr. 562/2005 11 straipsnio a punkto taikymas

Image

B.   Reglamento (EB) Nr. 562/2005 11 straipsnio b punkto taikymas

Image

C.   Reglamento (EB) Nr. 562/2005 11 straipsnio c punkto taikymas

Image

D.   Reglamento (EB) Nr. 562/2005 11 straipsnio d punkto taikymas

Image

E.   Reglamento (EB) Nr. 562/2005 11 straipsnio e punkto taikymas

Image


X PRIEDAS

A.   Reglamento (EB) Nr. 562/2005 12 straipsnio taikymas

Image

B.   Reglamento (EB) Nr. 562/2005 13 straipsnio a punkto taikymas

Image

C.   Reglamento (EB) Nr. 562/2005 13 straipsnio b punkto taikymas

Image


XI PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 562/2005 14 straipsnio taikymas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA – ŽEMĖS ŪKIO GENERALINIS DIREKTORATAS – GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTŲ SKYRIUS

Atitinkama reglamento dalis

Susisiekimo pobūdis

Visi I skirsnio straipsniai

El. paštas AGRI-INTERV-DAIRY@cec.eu.int

Visi II skirsnio straipsniai

El. paštas AGRI-AID-DAIRY@cec.eu.int

6 straipsnio 1 pastraipa

IDES

6 straipsnio 3 ir 4 pastraipos

El. paštas AGRI-PRICE-EU-DAIRY@cec.eu.int

7 straipsnio 1 pastraipa

icencijos, išduotos pagal Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 5 straipsnio a punktą

IDES: kodas 7

licencijos, išduotos pagal Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 5 straipsnio b punktą

IDES: kodas 5

licencijos, išduotos pagal kitas Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 5 straipsnio dalis

IDES: kodas 6

7 straipsnio 2 pastraipa

IDES: kodas 6

7 straipsnio 3 pastraipa

IDES: kodas 8

7 straipsnio 4 pastraipa

IDES: kodas 6

7 straipsnio 5 ir 6 pastraipos

El. paštas AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

8 straipsnis

El. paštas AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

9 straipsnio 1 pastraipos a punkto i papunktis

IDES: kodas 1

9 straipsnio 1 pastraipos a punkto ii papunktis

IDES: kodas 9

9 straipsnio 1 pastraipos c punkto i papunktis

Faks. + 32 2 2953310

9 straipsnio 1 pastraipos c punkto ii papunktis

IDES: kodas 2

Paskutinė atitinkama 9 straipsnio dalis

El. paštas AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

10 straipsnis

El. paštas AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

11 straipsnis

El. paštas AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

12 straipsnis

El. paštas AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

13 straipsnis

El. paštas AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int


XII PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 562/2005 6 straipsnio taikymas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA – ŽEMĖS ŪKIO GENERALINIS DIREKTORATAS – GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTŲ SKYRIUS

KLAUSIMYNAS

Metinė ataskaita apie metodologinę žalio pieno ir pieno produktų kainų informaciją, naudojamą informaciniuose valstybių narių ir Komisijos pranešimuose apie kainas (6 straipsnis)

1

Rinkos organizavimas ir struktūra:

bendra aptariamo produkto rinkos struktūros apžvalga

2

Produkto apibrėžimas:

sudėtis (riebumas, sausosios medžiagos kiekis, neriebalinės medžiagos drėgmės kiekis), kokybės klasė, pagaminimo laikas arba brandinimo etapas, pateikimo ir įpakavimo sąlygos (pvz., urmu, 25 kg maišais), kitos charakteristikos

3

Įrašo atlikimo vieta ir tvarka:

a)

institucija, atsakinga už kainų statistiką (adresas, faksas, el. paštas),

b)

įrašo punktų skaičius ir geografinė vietovė arba regionas, kuriam taikomos kainos,

c)

apklausos metodas (pvz., tiesioginė pirmųjų pirkėjų apklausa). Jeigu kainas nustato rinkodaros taryba, reikėtų nurodyti, ar joe paremtos nuomone ar faktais. Jeigu naudojama antrinė medžiaga, reikėtų nurodyti šaltinius (pvz., naudojimasis rinkos ataskaitomis),

d)

statistinis kainų apdorojimas, įskaitant perskaičiavimo koeficientus, naudojamus paverčiant produkto svorį į reprezentacinį svorį, numatytą VI priede

4

Reprezentatyvumas:

užregistruotų produktų dalis (pvz., pardavimo dalis)

5

Kiti atitinkami aspektai


XIII PRIEDAS

Koreliacijos lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1498/1999

Dabartinis reglamentas

1 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

1 straipsnio 2 dalies a punktas

1 straipsnio 2 dalies c punktas

1 straipsnio 2 dalies b punktas

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnio a punktas

3 straipsnio b punktas

3 straipsnio a punktas

3 straipsnio c punktas

3 straipsnio a punktas

3 straipsnio d punktas

3 straipsnio b punktas

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

5 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

5 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

5 straipsnio 1 dalies a punktas

5 straipsnio 1 dalies b punktas

5 straipsnio 2 dalies a punktas

5 straipsnio 1 dalies b punktas

5 straipsnio 2 dalies b punktas

5 straipsnio 1 dalies c punktas

5 straipsnio 2 dalies c punktas

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 6 dalys

7 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 5 dalis

7 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 7 dalis

7 straipsnio 4 dalis

7a straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnio 1 dalies a punktas

9 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

9 straipsnio 1 dalies b punktas

9 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

9 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

9 straipsnio 1 dalies c punktas

9 straipsnio 1 dalies d punktas

9 straipsnio 1 dalies d punktas

9 straipsnio 1 dalies e punktas

9 straipsnio 2 dalies a punktas

11 straipsnio a punktas

9 straipsnio 2 dalies b ir c punktai

11 straipsnio b punktas

9 straipsnio 2 dalies d punktas

9 straipsnio 1 dalies f punktas

9 straipsnio 2 dalies e punktas

11 straipsnio c punktas

9 straipsnio 2 dalies f punktas

11 straipsnio d punktas

9 straipsnio 2 dalies g punktas

13 straipsnio a punktas

9 straipsnio 3 dalies a punktas

12 straipsnis

9 straipsnio 3 dalies b punktas

13 straipsnio b punktas

9 straipsnio 4 dalis

11 straipsnio e punktas

9 straipsnio 5 dalis

14 straipsnis

10 straipsnis


14.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/42


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 563/2005

2005 m. balandžio 13 d.

nustatantis tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2771/75 dėl bendro kiaušinių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 5 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (2), ypač į jo 5 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2783/75 dėl bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu sistemos (3), ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1484/95 (4), buvo nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir papildomi importo muitai paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei kiaušinių albuminui.

(2)

Iš reguliarios duomenų, kuriais grindžiamas tipinių kainų nustatymas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui, kontrolės išplaukia, kad kyla būtinybė iš dalies keisti tipines kai kurių produktų kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą, priklausomai nuo kilmės. Tipines kainas skelbti tikslinga jau dabar.

(3)

Šį pakeitimą būtina taikyti kuo greičiau, atsižvelgiant į rinkos situaciją.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. balandžio 14 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 13 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 49. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

(3)  OL L 282, 1975 11 1, p. 104. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2916/95 (OL L 305, 1995 12 19, p. 49).

(4)  OL L 145, 1995 6 29, p. 47. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 263/2005 (OL L 46, 2005 2 16, p. 38).


PRIEDAS

prie 2005 m. balandžio 13 d. Komisijos reglamento, nustatančio tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

„I PRIEDAS

KN kodas

Prekių pavadinimai

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

Garantija, paminėta 3 straipsnio 3 dalyje

(EUR/100 kg)

Kilmė (1)

0207 12 90

„65 % viščiukų“ skerdenėlės (nupeštos, išdarinėtos, be galvų, kojų, kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių), užšaldytos

81,8

11

01

101,8

5

03

0207 14 10

Iškaulinėti Gallus domesticus rūšies gaidžių ar vištų gabalai, užšaldyti

148,2

56

01

192,7

34

02

176,5

42

03

269,0

9

04

0207 14 70

Kiti vištienos gabalai, sušaldyti

138,0

54

01

160,0

43

03

0207 27 10

Iškaulinėti kalakutų gabalai, užšaldyti

181,0

38

01

242,4

16

04

1602 32 11

Nevirti Gallus domesticus rūšies gaidžių ar vištų pusgaminiai

154,2

47

01

173,0

38

03


(1)  Importo kilmė:

01

Brazilija

02

Tailandas

03

Argentina

04

Čilė“


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

14.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/44


AKR IR EB MINISTRŲ TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1/2005

2005 m. kovo 8 d.

dėl AKR ir EB Ministrų Tarybos darbo tvarkos taisyklių priėmimo

(2005/297/EB)

AKR IR EB MINISTRŲ TARYBA,

atsižvelgdama į AKR ir EB partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu, ypač į jo 15 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

AKR ir EB Ambasadorių komitetas 2001 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1/2001 priėmė, pagal įgaliojimų perdavimą, AKR ir EB Ministrų Tarybos darbo tvarkos taisykles.

(2)

Būtini tam tikri pakeitimai siekiant atsižvelgti į naujųjų valstybių narių įstojimą į Europos Sąjungą.

(3)

2004 m. gegužės 6 d. Gaborone, Botsvanoje, vykusiame 29-ajame AKR ir EB Ministrų Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas atitinkamai iš dalies pakeisti darbo tvarkos taisykles,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Posėdžių data ir vieta

1.   Kaip nurodyta AKR ir EB partnerystės susitarimo (toliau – AKR ir EB susitarimas) 15 straipsnio 1 dalyje, AKR ir EB Ministrų Taryba (toliau – Taryba) posėdžiauja paprastai vieną kartą per metus ir, kai reikia, vienos iš Šalių prašymu.

2.   Tarybą sušaukia jos pirmininkas. Jos posėdžių datos nustatomos bendru Šalių susitarimu.

3.   Taryba susitinka įprastinėje Europos Sąjungos Tarybos posėdžių vietoje arba AKR valstybių grupės sekretoriato buveinėje, arba vienos iš AKR šalių mieste, pagal Tarybos priimtą sprendimą.

2 straipsnis

Posėdžių darbotvarkė

1.   Laikiną kiekvieno posėdžio darbotvarkę parengia pirmininkas. Darbotvarkė išsiunčiama kitiems Tarybos nariams ne vėliau kaip likus 30 dienų iki posėdžio pradžios. Į laikiną darbotvarkę įeina klausimai, dėl kurių prašymą įtraukti į darbotvarkę pirmininkas gavo ne vėliau kaip 30 dienų prieš posėdžio pradžią.

Į laikiną darbotvarkę yra įtraukiami tie klausimai, su kuriais susiję dokumentai Tarybos sekretoriatui buvo perduoti laiku, kad būtų spėjama juos nusiųsti Tarybos nariams bei AKR ir EB Ambasadorių komiteto nariams (toliau – Komitetas), ne vėliau kaip 21 dieną prieš posėdžio pradžią.

2.   Taryba priima darbotvarkę kiekvieno posėdžio pradžioje. Skubiais atvejais AKR valstybių arba Bendrijos prašymu Taryba gali nuspręsti įtraukti į darbotvarkę klausimus, dėl kurių nebuvo laikomasi 1 dalyje nurodytų terminų.

3.   Laikina darbotvarkė gali būti skirstoma į A, B ir C dalis.

Į A dalį įtrauktus klausimus Taryba gali patvirtinti be diskusijų.

Į B dalį įtrauktus klausimus Taryba turi aptarti prieš juos patvirtindama.

Į C dalį įtraukti klausimai aptariami neoficialiai pasikeičiant nuomonėmis.

3 straipsnis

Svarstymai

1.   Ministrų Taryba sprendimus priima bendru Šalių susitarimu pagal AKR ir EB susitarimo 15 straipsnio 3 dalį.

2.   Ministrų Tarybos svarstymai galioja tik dalyvaujant mažiausiai pusei Europos Sąjungos Tarybos narių, vienam Europos Bendrijų Komisijos (toliau – Komisija) nariui ir dviems trečdaliams AKR valstybių Vyriausybėms atstovaujančių narių.

3.   Visus posėdyje dalyvauti negalinčius Tarybos narius gali pakeisti atstovai. Šiuo atveju nariai apie tai praneša pirmininkui ir nurodo jiems atstovauti įgaliotą asmenį arba delegaciją. Atstovas turi visas posėdyje dalyvauti negalinčio nario teises.

4.   Tarybos narius gali lydėti jiems talkinantys patarėjai.

5.   Kiekvienos delegacijos sudėtis pranešama pirmininkui prieš kiekvieno posėdžio pradžią.

6.   Europos Investicijų Banko (toliau – Bankas) atstovas dalyvauja posėdžiuose, kurių darbotvarkėje yra su Banku susijusių sričių klausimų.

4 straipsnis

Rašytinė procedūra

Skubiais klausimais sprendimus Taryba gali nuspręsti priimti raštu. Ši procedūra gali būti patvirtinta Tarybos posėdyje arba Komitete.

Tuo pačiu metu, kai sprendžiama dėl šios procedūros, gali būti nustatomas terminas, per kurį turi būti duoti atsakymai. Pasibaigus šiam terminui Tarybos pirmininkas, remdamasis dviejų Tarybos sekretorių pranešimu, nusprendžia, ar, atsižvelgus į gautus atsakymus, galima laikyti bendrą susitarimą esant pasiektą.

5 straipsnis

Komitetai ir darbo grupės

Taryba gali įsteigti komitetus arba darbo grupes atlikti darbui, kurį ji laiko būtinu, visų pirma prireikus rengti jos posėdžius bendradarbiavimo srityse arba konkrečiais Partnerystės klausimais.

Prižiūrėti šių komitetų ir darbo grupių darbą gali būti pavesta Komitetui.

6 straipsnis

Ministrų darbo grupių pogrupiai

Nepažeidžiant 5 straipsnio nuostatų, posėdžių metu Taryba gali pariteto pagrindu sudarytiems ministrų pogrupiams pavesti rengti svarstymus ir išvadas konkrečiais darbotvarkės klausimais.

7 straipsnis

Ministrų komitetai

1.   AKR ir EB susitarimo 83 straipsniu įsteigiamas AKR ir EB bendradarbiavimo dėl plėtros finansavimo komitetas. Taryba priima šio komiteto darbo tvarkos taisykles.

2.   Taryba nagrinėja prekybos politikos klausimus ir Jungtinio AKR ir EB ministrų prekybos komiteto, įsteigto AKR ir EB susitarimo 38 straipsniu, ataskaitas.

8 straipsnis

Stebėtojo teisėmis dalyvaujančios valstybės

1.   AKR ir EB susitarimą pasirašiusių valstybių atstovai, kurie Susitarimo įsigaliojimo dieną dar neužbaigė procedūrų, nurodytų jo 93 straipsnio 1 ir 2 dalyje, gali dalyvauti Tarybos posėdžiuose kaip stebėtojai. Šiuo atveju jiems gali būti leista dalyvauti Tarybos debatuose.

2.   Ta pati taisyklė taikoma AKR ir EB susitarimo 93 straipsnio 6 dalyje nurodytoms šalims.

3.   Taryba gali leisti šalies, pateikusios paraišką prisijungti prie AKR ir EB susitarimo, atstovams Tarybos posėdžiuose dalyvauti kaip stebėtojams.

9 straipsnis

Konfidencialumas ir oficialūs leidiniai

1.   Jei nėra nuspręsta kitaip, Tarybos posėdžiai nėra vieši. Patekti į Tarybos posėdžius reikalingas leidimas.

2.   Nepažeidžiant kitų taikomų nuostatų, Tarybos svarstymams yra taikomas profesinės paslapties laikymosi reikalavimas, išskyrus tuos atvejus, kai Taryba nusprendžia kitaip.

3.   Kiekviena Šalis gali nuspręsti paskelbti Tarybos sprendimus, rezoliucijas, rekomendacijas ir nuomones atitinkamuose savo oficialiuose leidiniuose.

10 straipsnis

Dialogas su nevyriausybiniais dalyviais

1.   Taryba gali pakviesti pasikeisti nuomonėmis AKR ir Europos Sąjungos valstybių pilietinių visuomenių ekonominės ir socialinės srities atstovus, siekdama juos informuoti bei išklausyti jų nuomones ir pasiūlymus dėl darbotvarkės klausimų.

2.   Nuomonių pasikeitimą su pilietinės visuomenės atstovais rengia Tarybos sekretoriatas. Komisijai sutikus, Taryba gali pavesti šią užduotį pilietinės visuomenės atstovaujamosioms organizacijoms. Tarybos sekretoriatas darbą, susijusį su nuomonių pasikeitimu su AKR ir EB pilietinių visuomenių ekonominės ir socialinės srities atstovais, pirmiausia gali pavesti Europos Bendrijų ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

3.   Remdamasis Tarybos sekretoriato pasiūlymu, pirmininkas nusprendžia, kokie darbotvarkės klausimai svarstytini su nevyriausybiniais dalyviais. Jie pranešami kitiems Tarybos nariams kartu su kiekvieno posėdžio laikina darbotvarke.

11 straipsnis

Regioninės ir subregioninės organizacijos

AKR regioninėms ir subregioninėms organizacijoms gali būti atstovaujama kaip stebėtojams Tarybos ir Komiteto posėdžiuose, Tarybai iš anksto sutikus.

12 straipsnis

Pranešimai ir posėdžių protokolai

1.   Visus pranešimus, numatytus šiose darbo tvarkos taisyklėse, Tarybos sekretoriatas perduoda AKR valstybių atstovams, AKR valstybių grupės sekretoriatui, valstybių narių nuolatiniams atstovams, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniam Sekretoriatui ir Komisijai.

Jeigu tokie pranešimai yra susiję su Banku, jie taip pat siunčiami Banko prezidentui.

2.   Rašomas kiekvieno posėdžio protokolas, visų pirma pažymint Tarybos priimtus sprendimus.

Po to, kai Taryba protokolus patvirtina, juos pasirašo Tarybos pirmininko pareigas einantis asmuo bei du Tarybos sekretoriai, ir jie saugomi Tarybos archyvuose. Posėdžio protokolo egzempliorius siunčiamas 1 dalyje nurodytiems gavėjams.

13 straipsnis

Dokumentai

Jei nėra nuspręsta kitaip, Taryba svarsto remdamasi dokumentais, parengtais oficialiomis Šalių kalbomis.

14 straipsnis

Teisės aktų forma

1.   Sprendimai, rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės, apibrėžti AKR ir EB susitarimo 15 straipsnio 3 dalyje, skirstomi į straipsnius.

Jie užbaigiami formuluote „Priimta…,… m.… d.“, įrašant jų priėmimo Taryboje datą.

2.   AKR ir EB susitarimo 15 straipsnio 3 dalyje apibrėžti sprendimai vadinami „sprendimu“, tada rašomas eilės numeris, priėmimo data ir dalyko aprašymas.

Sprendimuose nurodoma įsigaliojimo data. Juose įrašomas šis sakinys: „AKR valstybės, Bendrija ir jos valstybės narės privalo kiekviena savo ruožtu imtis būtinų veiksmų šiam sprendimui įgyvendinti“.

3.   AKR ir EB susitarimo 15 straipsnio 3 dalyje apibrėžtos rezoliucijos, deklaracijos, rekomendacijos ir nuomonės vadinamos „rezoliucija“, „deklaracija“, „rekomendacija“ arba „nuomone“, tada rašomas eilės numeris, priėmimo data ir dalyko aprašymas.

4.   Tarybos priimtus teisės aktus pasirašo pirmininkas, ir jie saugomi Tarybos archyvuose.

Šiuos teisės aktus du Tarybos sekretoriai perduoda 12 straipsnio 1 dalyje nurodytiems gavėjams.

15 straipsnis

Pirmininkavimas

Tarybai paeiliui pirmininkauja:

nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d. – vienas iš AKR valstybių Vyriausybės narių,

nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d. – vienas iš Europos Sąjungos Tarybos narių.

16 straipsnis

Komitetas

1.   Pagal AKR ir EB susitarimo 15 straipsnio 4 dalį Taryba gali perduoti kai kuriuos savo įgaliojimus Komitetui.

2.   Sąlygos, kurių laikydamasis Komitetas posėdžiauja, nustatomos jo darbo tvarkos taisyklėse.

3.   Komiteto pareiga yra parengti Tarybos posėdžius ir vykdyti visus įgaliojimus, kuriuos Taryba gali jam patikėti.

17 straipsnis

Dalyvavimas Jungtinėje Parlamentinėje Asamblėjoje

Tarybai dalyvaujant Jungtinės Parlamentinės Asamblėjos posėdžiuose, jai atstovauja jos pirmininkas.

Jeigu pirmininkas negali dalyvauti, jis vietoj savęs paskiria kitą narį.

18 straipsnis

Bendrijos politikos nuoseklumas ir poveikis AKR ir EB susitarimo įgyvendinimui

1.   Kai AKR valstybės prašo konsultacijų pagal AKR ir EB susitarimo 12 straipsnį, tokios konsultacijos rengiamos nedelsiant, paprastai per penkiolika dienų nuo prašymo pateikimo.

2.   Atsakinga institucija gali būti Taryba, Komitetas, vienas iš dviejų 7 straipsnyje nurodytų Ministrų komitetų arba ad hoc darbo grupė.

19 straipsnis

Sekretoriatas

Tarybos ir Komiteto sekretoriatui kartu vadovauja du sekretoriai.

Šie du sekretoriai paskiriami po bendrų konsultacijų; vieną paskiria AKR valstybės, kitą – Bendrija.

Sekretoriai vykdo savo pareigas visiškai nepriklausomai, atsižvelgdami tik į Susitarimo interesus, nesikreipia į jokią Vyriausybę, organizaciją ar instituciją, išskyrus Tarybą ir Komitetą, nurodymų ir jais nesivadovauja.

Tarybai skirta korespondencija siunčiama jos pirmininkui į Tarybos sekretoriato buveinę.

20 straipsnis

Šiuo sprendimu panaikinamas ir pakeičiamas 2001 m. sausio 30 d. AKR ir EB Ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 1/2001 dėl AKR ir EB Ministrų Tarybos darbo tvarkos taisyklių priėmimo.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 8 d.

AKR ir EB Ministrų Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


14.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/48


AKR IR EB MINISTRŲ TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 2/2005

2005 m. kovo 8 d.

dėl Jungtinio AKR ir EB Ministrų prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių

(2005/298/EB)

AKR IR EB MINISTRŲ TARYBA,

atsižvelgdama į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašyto Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 38 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Susitarimo 38 straipsnio 1 dalimi įsteigiamas Jungtinis ministrų prekybos komitetas.

(2)

AKR ir EB Ambasadorių komitetas 2001 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 4/2001 priėmė, pagal įgaliojimų perdavimą, minėtojo komiteto darbo tvarkos taisykles.

(3)

Būtini tam tikri pakeitimai siekiant atsižvelgti į naujųjų valstybių narių įstojimą.

(4)

2004 m. gegužės 6 d. Gaborone, Botsvanoje, vykusiame 29 AKR ir EB Ministrų Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas atitinkamai iš dalies pakeisti darbo tvarkos taisykles,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sudėtis

1.   Jungtinį ministrų prekybos komitetą, toliau vadinamą Prekybos komitetu, sudaro kiekvienos Europos bendrijos valstybės narės ministras bei Europos Bendrijų Komisijos narys ir, pariteto pagrindu, AKR valstybių ministrai.

2.   Kiekviena Šalis praneša savo atstovų vardus Prekybos komiteto sekretoriatui.

3.   Prekybos komitetas gali nuspręsti sukurti nedidelių grupių, sudarytų iš vienodo AKR ir EB, įskaitant ir Komisijos narį, komiteto narių skaičiaus, rekomendacijoms dėl konkrečių sričių, nurodytų 12 straipsnio 1 dalyje, rengti.

2 straipsnis

Pirmininkavimas

Prekybos komitetui pirmininkaus pakaitomis kas šeši mėnesiai Europos Bendrijų Komisijos narys Europos bendrijos vardu ir AKR valstybių atstovas. Pirmas pirmininkauja AKR valstybių atstovas.

3 straipsnis

Posėdžiai

1.   Prekybos komitetas susitinka ne mažiau kaip kartą per metus arba dažniau kurios nors Šalies prašymu.

2.   Prekybos komitetas susitinka arba įprastinėje Europos Sąjungos Tarybos posėdžių vietoje, arba AKR valstybių grupės sekretoriato buveinėje, arba vienos iš AKR šalių mieste, pagal Prekybos komiteto priimtą sprendimą.

3.   Prekybos komiteto posėdžius sušaukia jo pirmininkas.

4.   Prekybos komiteto svarstymai galioja tik dalyvaujant Europos bendrijos valstybių narių atstovų daugumai, Europos Bendrijų Komisijos nariui ir AKR valstybių atstovų, kurie yra komiteto nariai, daugumai.

4 straipsnis

Atstovavimas

1.   Prekybos komiteto nariams gali būti atstovaujama, jei jie negali dalyvauti posėdyje.

2.   Narys, norintis, kad jam būtų atstovaujama, privalo pranešti pirmininkui savo atstovo vardą prieš posėdį.

3.   Prekybos komiteto nario atstovas turi visas to nario teises.

5 straipsnis

Delegacijos

1.   Prekybos komiteto narius gali lydėti už prekybą atsakingi pareigūnai.

2.   Prieš kiekvieną posėdį pirmininkui pranešama apie kiekvienos Šalies delegacijos numatomą sudėtį.

3.   Prekybos komitetas gali Šalių sutarimu į savo posėdžius kviesti ne narius.

4.   AKR regioninių ir subregioninių organizacijų, dalyvaujančių ekonominės integracijos procese, atstovai, gavę išankstinį Prekybos komiteto sutikimą, gali dalyvauti posėdžiuose kaip stebėtojai.

6 straipsnis

Sekretoriatas

AKR ir EB Ministrų Tarybos sekretoriatas yra ir Prekybos komiteto sekretoriatas.

7 straipsnis

Dokumentai

AKR ir EB Ministrų Tarybos sekretoriatas yra atsakingas už visų Prekybos tarybos posėdžiams reikalingų dokumentų parengimą.

Kai Prekybos komiteto svarstymai remiasi rašytiniais dokumentais, tokius dokumentus jo sekretoriatas sunumeruoja ir platina kaip Prekybos komiteto dokumentus.

8 straipsnis

Korespondencija

1.   Visa Prekybos komitetui arba jo pirmininkui skirta korespondencija siunčiama Prekybos komiteto sekretoriatui.

2.   Sekretoriatas pasirūpina, kad korespondencija būtų nusiųsta adresatams, o 7 straipsnyje nurodytų dokumentų atžvilgiu ir kitiems Prekybos komiteto nariams. Platinama korespondencija siunčiama Europos Bendrijų Komisijos Generaliniam Sekretoriatui, Europos Sąjungos valstybių narių nuolatinėms atstovybėms ir AKR valstybių atstovų diplomatinėms misijoms.

9 straipsnis

Viešumas

Jei nėra nuspręsta kitaip, Prekybos komiteto posėdžiai nėra vieši.

10 straipsnis

Posėdžių darbotvarkė

1.   Pirmininkas parengia laikiną kiekvieno posėdžio darbotvarkę. Prekybos komiteto sekretoriatas nusiunčia ją adresatams ne vėliau kaip 15 dienų prieš posėdžio pradžią.

2.   Į laikinąją darbotvarkę įeina klausimai, dėl kurių vienos ar kitos Šalies prašymus juos įtraukti į darbotvarkę pirmininkas gavo ne vėliau kaip 21 dieną prieš posėdžio pradžią. AKR ir EB prekybos bendradarbiavimo pakomitetis taip pat gali pateikti prašymą įtraukti klausimus į darbotvarkę. Šiuo atveju minėtojo pakomitečio pirmininkai kviečiami dalyvauti posėdyje.

3.   Šalims pritarus, nustatyti terminai gali būti sutrumpinti siekiant atsižvelgti į konkretaus atvejo reikalavimus.

4.   Prekybos komitetas priima darbotvarkę kiekvieno posėdžio pradžioje.

11 straipsnis

Posėdžio protokolas

1.   Kiekvieno posėdžio protokolo projektą kuo greičiau bendrai parengia sekretoriatas.

2.   Posėdžio protokole prie kiekvieno darbotvarkės klausimo paprastai nurodoma:

a)

Prekybos komitetui pateikti dokumentai;

b)

pareiškimai, kurie Prekybos komiteto nario prašymu turi būti įtraukti į posėdžio protokolą;

c)

pateiktos rekomendacijos, pareiškimai, dėl kurių sutarta, ir priimtos išvados dėl konkrečių klausimų.

3.   Posėdžio protokole turi būti posėdyje dalyvavusių Prekybos komiteto narių ar jų atstovų sąrašas.

4.   Posėdžio protokolo projektas pateikiamas Prekybos komitetui patvirtinti kitame posėdyje. Posėdžio protokolo projektas taip pat gali būti abiejų Šalių patvirtintas raštu. Patvirtinus posėdžio protokolą du autentiškus jo egzempliorius pasirašo sekretoriatas, jie atiduodami saugoti Šalims. Posėdžio protokolo egzempliorius siunčiamas visiems 8 straipsnyje nurodytiems adresatams.

12 straipsnis

Rekomendacijos

1.   Prekybos komitetas abipusiu Šalių sutarimu teikia rekomendacijas visais prekybos klausimais, įskaitant klausimus, susijusius su daugiašalėmis prekybos derybomis, ekonominės partnerystės susitarimais, bendradarbiavimu tarptautiniuose forumuose, ir klausimus, susijusius su būtiniausiomis prekėmis.

2.   Tarp posėdžių Prekybos komitetas, Šalims sutikus, gali teikti rekomendacijas rašytine procedūra. Rašytinę procedūrą sudaro dviejų sekretoriato sekretorių, veikiančių Šalims sutinkant, pasikeitimas pranešimais.

3.   Prekybos komiteto rekomendacijos vadinamos „rekomendacijomis“, tada rašomas eilės numeris, priėmimo data ir dalyko aprašymas.

4.   Prekybos komiteto rekomendacijų autentiškumą patvirtina sekretoriatas ir pirmininkas.

5.   Rekomendacijos, kaip Prekybos komiteto dokumentai, siunčiamos visiems 8 straipsnyje nurodytiems adresatams.

6.   Prekybos komitetas rengia atitinkamas periodines ataskaitas AKR ir EB Ministrų Tarybai.

13 straipsnis

Kalbos

Jei nėra nuspręsta kitaip, Prekybos komitetas svarsto remdamasis dokumentais, parengtais oficialiomis Šalių kalbomis.

14 straipsnis

Išlaidos

Prekybos komiteto išlaidoms taikoma Susitarimo 1 Protokolo dėl jungtinių institucijų veiklos išlaidų 1 dalis.

15 straipsnis

Šiuo sprendimu panaikinamas ir pakeičiamas 2001 m. balandžio 24 d. AKR ir EB Ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 4/2001 dėl Jungtinio AKR ir EB ministrų prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 8 d.

AKR ir EB Ministrų Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


14.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/51


AKR IR EB MINISTRŲ TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 3/2005

2005 m. kovo 8 d.

dėl AKR ir EB Ambasadorių komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo

(2005/299/EB)

AKR IR EB MINISTRŲ TARYBA,

atsižvelgdama į AKR ir EB partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu, ypač į jo 16 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

AKR ir EB Ambasadorių komitetas 2001 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 2/2001 priėmė savo darbo tvarkos taisykles.

(2)

Būtini tam tikri pakeitimai siekiant atsižvelgti į naujųjų valstybių narių įstojimą į Europos Sąjungą.

(3)

2004 m. gegužės 6 d. Gaborone, Botsvanoje, vykusiame 29 AKR ir EB Ministrų Tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas atitinkamai iš dalies pakeisti darbo tvarkos taisykles,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Posėdžių data ir vieta

1.   Kaip nurodyta AKR ir EB partnerystės susitarimo (toliau – AKR ir EB susitarimas) 16 straipsnio 2 dalyje, AKR ir EB Ambasadorių komitetas (toliau – Komitetas) reguliariai susitinka pirmiausia parengti AKR ir EB Ministrų Tarybos (toliau – Taryba) posėdžius ir tais atvejais, kai tai atrodo būtina, vienos iš Šalių prašymu.

2.   Komitetą sušaukia jo pirmininkas. Jo posėdžių datos nustatomos bendru Šalių susitarimu.

3.   Komitetas susitinka Europos Sąjungos Tarybos arba AKR valstybių grupės sekretoriato buveinėje. Jis gali susitikti viename iš AKR valstybių miestų, jeigu dėl to yra priimtas specialus sprendimas.

2 straipsnis

Komiteto funkcijos

1.   Pagal AKR ir EB susitarimo 16 straipsnio 2 dalį Komitetas padeda Tarybai vykdyti jos užduotis ir vykdo visus įgaliojimus, kuriuos Taryba gali jam patikėti. Šiomis sąlygomis jis kontroliuoja AKR ir EB susitarimo įgyvendinimą ir pažangą siekiant jame nustatytų tikslų.

2.   Komitetas pateikia Tarybai ataskaitas, visų pirma tų sričių, kuriose kompetencija buvo perduota.

3.   Taip pat Tarybai jis pateikia rezoliucijas, rekomendacijas arba nuomones, kurias jis laiko būtinomis ar tinkamomis.

3 straipsnis

Posėdžių darbotvarkė

1.   Laikiną kiekvieno posėdžio darbotvarkę parengia pirmininkas. Darbotvarkė išsiunčiama kitiems Komiteto nariams ne vėliau kaip aštuonias dienas prieš posėdžio pradžią.

Į laikinąją darbotvarkę įeina klausimai, dėl kurių prašymus juos įtraukti į darbotvarkę pirmininkas gavo ne vėliau kaip dešimt dienų prieš posėdžio pradžią. Į laikiną darbotvarkę yra įtraukiami tik tie klausimai, su kuriais susiję dokumentai Tarybos sekretoriatui buvo perduoti laiku, kad būtų spėjama juos nusiųsti Komiteto nariams ne vėliau kaip aštuonias dienas prieš posėdžio pradžią.

2.   Komitetas priima darbotvarkę kiekvieno posėdžio pradžioje. Skubiais atvejais AKR valstybių arba Bendrijos prašymu Komitetas gali nuspręsti įtraukti į darbotvarkę klausimus, dėl kurių nebuvo laikomasi 1 dalyje nurodytų terminų.

4 straipsnis

Svarstymai

1.   Komitetas sprendžia bendru Bendrijos ir AKR valstybių susitarimu.

2.   Komiteto svarstymai galioja tik dalyvaujant mažiausiai pusei Bendrijos valstybių narių nuolatinių atstovų, vienam Europos Bendrijų Komisijos (toliau – Komisijos) atstovui ir pusei AKR valstybių Ambasadorių komiteto narių.

3.   Visus posėdyje dalyvauti negalinčius Komiteto narius gali pakeisti atstovai. Šiuo atveju nariai apie tai praneša pirmininkui ir nurodo jiems atstovauti įgaliotą asmenį arba delegaciją. Atstovas turi visas posėdyje dalyvauti negalinčio nario teises.

4.   Komiteto narius gali lydėti patarėjai.

5.   Komiteto posėdžiuose dalyvauja Europos Investicijų Banko (toliau – Bankas) atstovas, kuomet darbotvarkėje yra su Banku susijusių klausimų.

5 straipsnis

Rašytinės procedūros, oficialūs leidiniai ir teisės aktų forma

AKR ir EB Tarybos darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnis, 9 straipsnio 3 dalis ir 14 straipsnis taikomi Komiteto priimtiems teisės aktams.

6 straipsnis

Stebėtojo teisėmis dalyvaujančios valstybės

1.   AKR ir EB susitarimą pasirašiusių valstybių atstovai, kurie Susitarimo įsigaliojimo dieną dar neužbaigė procedūrų, nurodytų jo 93 straipsnio 1 ir 2 dalyje, gali dalyvauti Komiteto posėdžiuose kaip stebėtojai. Šiuo atveju jiems gali būti leista dalyvauti Komiteto debatuose.

2.   Ta pati taisyklė taikoma AKR ir EB susitarimo 93 straipsnio 6 dalyje nurodytoms šalims.

3.   Komitetas gali leisti šalies, pateikusios paraišką prisijungti prie AKR ir EB susitarimo, atstovams Komiteto svarstymuose dalyvauti kaip stebėtojams.

7 straipsnis

Konfidencialumas

1.   Jei nėra nuspręsta kitaip, Komiteto posėdžiai nėra vieši.

2.   Nepažeidžiant kitų taikomų nuostatų, Komiteto svarstymams yra taikomas profesinės paslapties laikymosi reikalavimas, išskyrus tuos atvejus, kai Komitetas nusprendžia kitaip.

8 straipsnis

Pranešimai ir posėdžių protokolai

1.   Visus pranešimus, numatytus šiose darbo tvarkos taisyklėse, Tarybos sekretoriatas perduoda AKR valstybių atstovams, AKR valstybių grupės sekretoriatui, valstybių narių nuolatiniams atstovams, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniam Sekretoriatui ir Komisijai.

Jeigu tokie pranešimai yra susiję su Banku, jie taip pat siunčiami Banko prezidentui.

2.   Rašomas kiekvieno posėdžio protokolas, visų pirma pažymint Komiteto priimtus sprendimus.

Po to, kai Komitetas protokolus patvirtina, juos pasirašo Komiteto pirmininkas bei Tarybos sekretoriai ir jie saugomi Tarybos archyvuose. Posėdžio protokolo egzemplioriai siunčiami 1 dalyje išvardytiems gavėjams.

9 straipsnis

Pirmininkas

Komitetui paeiliui šešis mėnesius pirmininkauja Bendrijos paskirtas valstybės narės nuolatinis atstovas ir AKR valstybių paskirtas misijos, atstovaujančios AKR valstybei, vadovas.

10 straipsnis

Korespondencija ir dokumentai

1.   Komitetui skirta korespondencija siunčiama jos pirmininkui į Tarybos sekretoriato buveinę.

2.   Jei nėra nuspręsta kitaip, Komitetas svarsto remdamasis dokumentais, parengtais oficialiomis Šalių kalbomis.

11 straipsnis

Komitetai, pakomitečiai ir darbo grupės

1.   Komitetui padeda:

i)

Muitinių bendradarbiavimo komitetas, įkurtas AKR ir EB susitarimo V priedo 1 protokolo 37 straipsniu;

ii)

Nuolatinė jungtinė grupė dėl bananų, nurodyta AKR ir EB susitarimo V priedo 5 protokolo 3 straipsnyje;

iii)

Bendradarbiavimo prekybos srityje pakomitetis;

iv)

Pakomitetis dėl cukraus;

v)

Jungtinė darbo grupė dėl ryžių, nurodyta AKR ir EB susitarimo baigiamojo akto XXIV deklaracijos 5 dalyje;

vi)

Jungtinė darbo grupė dėl romo, nurodyta AKR ir EB susitarimo baigiamojo akto XXV deklaracijos 6 dalyje.

2.   Taryba gali įsteigti atitinkamus komitetus, pakomitečius arba darbo grupes atlikti darbui, kurį ji laiko būtinu siekiant įgyvendinti AKR ir EB susitarimo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytus tikslus.

3.   Šie komitetai, pakomitečiai ir darbo grupės pateikia Komitetui savo darbo ataskaitas.

12 straipsnis

Komitetų, pakomitečių ir darbo grupių sudėtis

1.   Išskyrus Muitinių bendradarbiavimo komitetą, 11 straipsnyje nurodytus komitetus, pakomitečius ir darbo grupes sudaro AKR ambasadoriai arba jų atstovai, Komisijos atstovai ir valstybių narių atstovai.

2.   Banko atstovas dalyvauja komiteto, pakomitečio arba darbo grupės posėdžiuose, jeigu jų darbotvarkėje yra su Banku susijusių klausimų.

3.   Šių komitetų, pakomitečių ir darbo grupių nariams vykdyti užduotis gali padėti ekspertai.

13 straipsnis

Komitetų, pakomitečių ir darbo grupių pirmininkai

1.   11 straipsnyje nurodytiems komitetams, pakomitečiams ir darbo grupėms bendrai pirmininkauja AKR valstybių vardu AKR ambasadorius ir Bendrijos vardu Komisijos atstovas arba valstybės narės atstovas.

2.   Nepažeidžiant 1 dalies, pirmininkams gali, išskirtiniais atvejais bendru susitarimu, atstovauti jų paskirti asmenys.

14 straipsnis

Komitetų, pakomitečių ir darbo grupių posėdžių tvarka

11 straipsnyje nurodyti komitetai, pakomitečiai ir darbo grupės posėdžiauja vienos iš dviejų Šalių prašymu, pasikonsultavus jų pirmininkams; išskyrus skubius atvejus, apie tokius posėdžius pranešama prieš septynias dienas.

15 straipsnis

Komitetų, pakomitečių ir darbo grupių darbo tvarkos taisyklės

11 straipsnyje nurodyti komitetai, pakomitečiai ir darbo grupės gali, Komitetui sutikus, nustatyti savo darbo tvarkos taisykles.

16 straipsnis

Sekretoriatas

1.   Sekretoriato ir kitą darbą (darbotvarkių rengimą ir atitinkamų dokumentų išplatinimą), būtiną Komiteto bei 11 straipsnyje nurodytų komitetų, pakomitečių ir darbo grupių veiklai, atlieka Tarybos sekretoriatas.

2.   Po kiekvieno posėdžio sekretoriatas kuo greičiau parengia šių komitetų, pakomitečių ir darbo grupių posėdžių protokolus.

Protokolus Tarybos sekretoriatas siunčia AKR valstybių atstovams, AKR valstybių grupės sekretoriatui, valstybių narių nuolatiniams atstovams, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniam Sekretoriatui ir Komisijai.

17 straipsnis

Šiuo sprendimu panaikinamas ir pakeičiamas 2001 m. sausio 30 d. AKR ir EB Ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 2/2001 dėl darbo tvarkos taisyklių priėmimo.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 8 d.

AKR ir EB Ministrų Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


14.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/54


AKR IR EB AMBASADORIŲ KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 2/2005

2005 m. kovo 8 d.

dėl AKR ir EB muitinių bendradarbiavimo komiteto darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo

(2005/300/EB)

AKR IR EB AMBASADORIŲ KOMITETAS,

atsižvelgdamas į 1995 m. birželio 8 d. EKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimą Nr. 2/1995 dėl narystės AKR ir EB muitinių bendradarbiavimo komitete ir Komiteto veiklos taisyklių,

atsižvelgdamas į EKR ir EB partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (1), (toliau – Partnerystės susitarimas), ypač į jo V priedo 1 protokolo 37 straipsnį,

atsižvelgdamas į AKR ir EB ambasadorių komiteto darbo tvarkos taisykles, ypač į jų 15 straipsnį, kuriame nurodytas Ambasadorių komitetui padedančių komitetų, pakomitečių ir darbo grupių darbo tvarkos taisyklių nustatymas,

norėdamas užtikrinti tikslų, kuriuos AKR valstybės ir Europos bendrija nustatė Partnerystės susitarimo trečios dalies II antraštinėje dalyje, įgyvendinimą,

manydamas, kad veiksmingas AKR valstybių ir Europos bendrijos muitinių bendradarbiavimas gali padėti plėtoti AKR valstybių ir Europos bendrijos prekybą,

atsižvelgdamas į tai, kad Komiteto kompetencija nustatyta Partnerystės susitarimo V priedo 1 protokolo 37 ir 38 straipsniuose,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Muitinių bendradarbiavimo komitetas, įsteigtas pagal Partnerystės susitarimo V priedo 1 protokolo 37 straipsnį (toliau – Komitetas), susideda iš Europos bendrijos valstybių narių ekspertų bei už muitų klausimus atsakingų Komisijos pareigūnų ir AKR valstybes atstovaujančių ekspertų bei AKR valstybių regioninių grupių pareigūnų, kurie yra atsakingi už muitų klausimus. Prireikus Komitetas gali pasinaudoti reikiama ekspertų patirtimi.

2.   AKR ir EB Ministrų Tarybos sekretoriatui susitarimo Šalys praneša savo atstovų ir pirmininko pavardes.

2 straipsnis

Komiteto pareigos, apibrėžtos Partnerystės susitarimo V priedo 1 protokolo 37 straipsnio 1–6 dalyse ir 38 straipsnio 8–10 dalyse, yra tokios:

a)

bendradarbiauti administravimo srityje, siekiant tiksliai ir vienodai taikyti Partnerystės susitarimo 1 protokolą, ir vykdyti bet kokias kitas užduotis muitų srityje, kurios jam gali būti patikėtos;

b)

reguliariai tirti kilmės taisyklių taikymo poveikį AKR valstybėms ir teikti rekomendacijas AKR ir EB Ministrų Tarybai dėl atitinkamų priemonių;

c)

priimti sprendimus dėl nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo kilmės taisyklių, pagal Partnerystės susitarimo V priedo 1 protokolo 38 straipsnio 9 ir 10 dalyse nustatytas sąlygas;

d)

rengti AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimus pagal Partnerystės susitarimo V priedo 1 protokolo 40 straipsnį.

3 straipsnis

1.   Komiteto posėdžiai, kurių datas paprastai iki AKR ir EB ambasadorių komiteto posėdžio likus mažiausiai aštuonioms dienoms abipusiu susitarimu nustato AKR valstybių grupė ir Europos bendrija, vyksta bent du kartus per metus; prireikus gali būti šaukiami neeiliniai posėdžiai.

2.   Komitetas prireikus gali sudaryti ad hoc darbo grupes konkretiems klausimams nagrinėti.

3.   Komiteto posėdžius šaukia Komiteto pirmininkas. Jei nenusprendžiama kitaip, Komiteto posėdžiai yra konfidencialūs.

4 straipsnis

Komitetui pakaitomis, kas šešis mėnesius, pirmininkauja AKR valstybių grupė ir Europos bendrija:

nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d. – AKR paskirtas pirmininkas,

nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d. – Europos bendrijos paskirtas pirmininkas.

5 straipsnis

1.   Kiekvieno posėdžio preliminarią darbotvarkę parengia tuo metu pirmininkaujantis pirmininkas, konsultuodamasis su kitu paskirtu pirmininku, o tvirtina Komitetas kiekvieno posėdžio pradžioje.

2.   Sekretoriavimo užduotis ir kitą Komiteto veiklai būtiną darbą atlieka AKR ir EB Ministrų Tarybos sekretoriatas.

3.   Sekretoriatas Komiteto nariams išsiunčia pranešimus apie šaukiamą posėdį, darbotvarkę, numatomas patvirtinti priemones ir kitus darbo dokumentus likus bent dviem savaitėms iki posėdžio.

4.   Po kiekvieno posėdžio Sekretoriatas parengia posėdžio protokolo santrauką, kuri tvirtinama kitame Komiteto posėdyje.

6 straipsnis

Komiteto posėdžių nutarimai gali būti laikomi galiojančiais tik tuo atveju, jei posėdžiuose dalyvauja AKR valstybių grupės paskirtų atstovų dauguma ir vienas Komisijos atstovas.

7 straipsnis

1.   Komiteto sprendimai priimami AKR valstybių ir Europos bendrijos sutarimu.

2.   Jei Komitetas negali priimti sprendimo, jis perduoda klausimą AKR ir EB ambasadorių komitetui.

3.   Išskirtiniais atvejais pirmininkai gali nuspręsti priimti sprendimus taikant rašytinę procedūrą, ypač priimant sprendimus pagal Partnerystės susitarimo V priedo 1 protokolo 38 straipsnį.

8 straipsnis

Komitetas gali, jei, jo nuomone, tai yra tikslinga, į posėdžius, kuriuose aptariamiems klausimams reikalingos specialios žinios, pakviesti ekspertus.

Nepaisant 1 straipsnio nuostatų, bet kuri Komiteto nare nesanti AKR valstybė gali dalyvauti posėdžiuose stebėtojos teisėmis, išskyrus tuos atvejus, kai Komitetas nusprendžia surengti ribotos sudėties posėdį.

9 straipsnis

Komitetas teikia ataskaitas EKR ir EB ambasadorių komitetui.

10 straipsnis

AKR valstybės ir Europos bendrijos valstybės narės įsipareigoja, kiek tai susiję su joms aktualiais klausimais, imtis priemonių, reikalingų šiam sprendimui įgyvendinti.

11 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jį pasirašius. Jis panaikina ir pakeičia 1995 m. birželio 8 d. EKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimą Nr. 2/1995 dėl narystės AKR ir EB muitinių bendradarbiavimo komitete ir Komiteto veiklos taisyklių.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 8 d.

AKR ir EB ambasadorių komiteto vardu

Pirmininkas

M. SCHOMMER


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 1.


Komisija

14.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/56


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. rugsėjo 22 d.

dėl valstybės pagalbos kurią Jungtinė Karalystė numato suteikti „Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd.“

(pranešta dokumentu Nr. C(2004) 3349)

(autentiškas tik tekstas anglų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/301/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

paraginusi suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas, remiantis pirmiau minėtomis nuostatomis (1),

kadangi:

I.   PROCEDŪRA

(1)

2002 m. gruodžio 16 d. laiške Jungtinė Karalystė pranešė Komisijai numatanti suteikti „Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd.“ (toliau – PCA UK) regioninę pagalbą. 2003 m. vasario 7 d. Komisija paprašė nurodyti daugiau informacijos, kurią JK pateikė 2003 m. kovo 7 d. laiške.

(2)

2003 m. balandžio 30 d. laiške Komisija informavo Jungtinę Karalystę apie savo sprendimą pradėti EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą, atsiradus abejonėms, ar ta pagalba yra suderinama su bendrąja rinka.

(3)

Komisijos sprendimas pradėti procedūrą buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2). Komisija paragino suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas. Ji iš suinteresuotųjų šalių jokių pastabų negavo.

(4)

2003 m. liepos 25 d., paprašiusi pratęsti pastabų pateikimo terminą, Jungtinė Karalystė savo pastabas dėl procedūros inicijavimo pateikė 2003 m. rugsėjo 5 d. Komisijos, Jungtinės Karalystės ir pagalbos gavėjo susitikimas įvyko 2003 m. spalio 17 d. Briuselyje; po jo, 2003 m. spalio 20 d., Komisija Jungtinei Karalystei pateikė dar vieną prašymą dėl informacijos. Jungtinė Karalystė ją pateikė 2004 m. vasario 19 d. ir gegužės 4 d.

II.   PRIEMONĖS IR JOS GAVĖJO APRAŠYMAS

(5)

Numatoma pagalba turėtų būti skirta PCA UK, kuri yra Prancūzijos grupės „PSA Peugeot Citroën“ (toliau – PSA) dukterinė įmonė. PSA projektuoja, gamina ir parduoda motorines transporto priemones. 2003 m. visame pasaulyje PSA pardavė 3 286 100 transporto priemonių; jos apyvarta sudarė 54,238 milijardo EUR, o veiklos pelno marža – 2,195 milijardo EUR.

(6)

Projektas, apie kurį pranešta, yra susijęs su investicijomis į naujo modelio, pakeisiančio dabartinį „Peugeot 206“ ir išvestinius modelius, gamybą.

(7)

Dabartinis Rytono gamyklos pajėgumas yra 183 500 transporto priemonių per metus. 2008 m. bus sustabdyta dabartinio „Peugeot 206“ modelio gamyba ir bus pradėtas gaminti naujas modelis, naudojant naują platformą. Numatoma, kad gamyklos pajėgumas išliks toks pat – 183 500 transporto priemonių per metus.

(8)

Projekto, apie kurį pranešta, įgyvendinimą numatyta pradėti 2005 m. ir baigti 2010 m. Jungtinės Karalystės teigimu, projekte naujo modelio gamybai numatyta įrengti naujas gamybos linijas (dažymo cechas, metalo apdaila) arba pertvarkyti esamas linijas (kėbulo surinkimo cecho aprūpinimas nauja įranga, skirta kitokiai platformai, galutinis surinkimas). Infrastruktūros srityje bus pagerintos aplinkos, darbo ir saugos sąlygos, taip pat bus pastatyta nauja stovėjimo aikštelė surinktoms transporto priemonėms. Jungtinė Karalystė mano, kad bendra reikalingų investicijų suma sudarys 187,760 milijono svarų sterlingų nominalia verte.

(9)

Pasak Jungtinės Karalystės, projektas yra mobilus; PSA svarsto alternatyvią projekto įgyvendinimo vietą Trnavoje, Slovakijoje. 2003 m. sausio mėn. PSA paskelbė, kad Trnava buvo pasirinkta plyno lauko investicijoms. Naujoji Trnavos gamykla pradės gamybą 2008 m.; ji gamins 300 000 mažų automobilių per metus, kurie bus tokio paties modelio kaip ir naujasis modelis, pakeisiantis „Peugeot 206“. Jungtinės Karalystės teigimu, PSA svarsto, ar plėsti numatomą pajėgumą Trnavoje, stabdant gamybą Rytone.

(10)

Projektas įgyvendinamas dabartinėje PSA gamykloje Rytone, West Midlands regione. Ryton-on-Dunsmore yra 87 straipsnio 3 dalies c punkte nustatyta sritis, kurios aukščiausia regioninė riba 2000–2006 m. laikotarpiui yra 10 % grynosios subsidijos ekvivalento.

(11)

Pagalba, apie kurią buvo pranešta, skiriama pagal patvirtintą Regioninės selektyvios pagalbos sistemą (3), remiantis teisiniu pagrindu, nustatytu 1982 m. Pramonės plėtros akto 7 skirsnyje.

(12)

Siūloma pagalba – tai tiesioginė pagalba, kuri būtų išmokėta 2005–2010 m. laikotarpiu. Jos nominali vertė yra 19,100 milijono svarų sterlingų bendrosios subsidijos ekvivalento, o faktinė vertė – 14,411 milijono svarų sterlingų bendrosios subsidijos ekvivalento (baziniai metai – 2002, diskonto norma – 6,01 %). Nominali reikalavimus atitinkančių investicijų vertė – 187,760 milijono svarų sterlingų, o faktinė –146,837 milijono svarų sterlingų. Todėl pagalbos intensyvumas, apie kurį pranešė Jungtinė Karalystė, yra 9,81 % bendrosios subsidijos ekvivalento.

(13)

Projektui nebuvo skirta jokia kita Bendrijos pagalba ar finansavimas.

III.   PROCEDŪROS INICIJAVIMO PAGRINDAS

(14)

Savo 2003 m. balandžio 30 d. sprendime pradėti Sutarties 88 straipsnio 2 dalyje (4) nustatytą procedūrą Komisija išreiškė abejones dėl siūlomos pagalbos būtinumo ir proporcingumo. Siekdama išsklaidyti šias abejones Komisija paprašė papildomo paaiškinimo ir dokumentų.

(15)

Svarstydama pagalbos būtinumą Komisija suabejojo, ar šiame projekte Trnava buvo pasirinkta kaip perspektyvi alternatyva Rytonui. Ji paprašė papildomų netiesioginių įrodymų (pavyzdžiui, vietos studijos), patvirtinančių, kad projektas iš tikrųjų yra mobilus ta prasme, kokia apibrėžta automobilių pramonės gairėse.

(16)

Svarstydama pagalbos proporcingumą Komisija išreiškė abejones dėl:

tikslaus reikalavimus atitinkančių sąnaudų skaičiavimo,

investicijų į pardavėjo aprūpinimą įranga įtraukimo į reikalavimus atitinkančias sąnaudas,

pagrindimo, kodėl Rytone reikėtų daugiau investicinių išlaidų žemei, pastatams, mašinoms ir įrenginiams negu Trnavoje,

pagrindimo, kodėl Trnavoje reikėtų mažesnių veiklos sąnaudų dalims ir medžiagoms,

tikslaus atleidimo iš darbo sąnaudų Rytone paskaičiavimo.

(17)

Galiausiai Komisija išreiškė abejones dėl Jungtinės Karalystės pateiktų gamybos pajėgumo pokyčių skaičiavimo, nustatant priedą (vadinamąjį „top-up“).

IV.   JUNGTINĖS KARALYSTĖS PASTABOS

(18)

Jungtinė Karalystė pateikė savo pastabas dėl procedūros inicijavimo 2003 m. rugsėjo 5 d., o papildomą informaciją – 2004 m. vasario 19 d. ir gegužės 4 d.

(19)

Kalbant apie pagalbos būtinumą reikia pažymėti, kad Jungtinė Karalystė dar kartą patvirtino, kad projektas yra mobilus. Šiuo tikslu Jungtinė Karalystė pateikė įrodančių dokumentų, patvirtinančių, kad šiame projekte Trnava yra perspektyvi techninė alternatyva Rytonui.

(20)

Jungtinė Karalystė taip pat pateikė papildomos informacijos dėl abejonių, kurias pradėdama procedūrą Komisija išreiškė dėl pagalbos proporcingumo.

(21)

2003 m. rugsėjo 5 d. laiške Jungtinė Karalystė pateikė naują ekonominės naudos analizę (ENA), kuri skyrėsi nuo tos, apie kurią buvo pranešta iš pradžių, daugeliu esminių aspektų, įskaitant didesnes investicines sąnaudas Trnavoje mašinoms ir įrenginiams, bet mažesnes veiklos sąnaudas Rytone darbui ir mažesnes veiklos išlaidas Trnavoje energijai bei vandeniui, taip pat vidaus ir išorės transportavimui. Kai kurie pokyčiai buvo susiję su punktais, dėl kurių Komisija neišreiškė abejonių procedūros inicijavimo metu.

(22)

2004 m. vasario 19 d. laiške Jungtinė Karalystė pateikė naują ENA variantą, kuris nemaža dalimi atitiko 2003 m. rugsėjo mėn. analizę, išskyrus keletą dalykų (pavyzdžiui, statistiniai duomenys apie darbo sąnaudas Rytone ir išlaidas išoriniam transportavimui Trnavoje buvo pakeisti į duomenis, apie kuriuos buvo pranešta iš pradžių). Jungtinė Karalystė paaiškino punktus, dėl kurių Komisija buvo išreiškusi abejones procedūros inicijavimo metu, ir punktus, kurie buvo pataisyti po procedūros inicijavimo. 2004 m. kovo 4 d. laiške Jungtinė Karalystė pranešė Komisijai, kad projektas gali prasidėti tik 2004 m. pabaigoje arba 2005 m. pradžioje. 2004 m. vasario mėn. ENA buvo atitinkamai pakeista, nustačius 2005 m. kaip pirmuosius investicijų metus.

(23)

Dėl žemės kainos Trnavoje Jungtinė Karalystė pareiškė, kad ji neturėtų būti įtraukta, nes projektas galėtų būti įgyvendinamas esamoje sklypo teritorijoje. Preliminariai projektui reikėtų 30 hektarų žemės, kurios kaina yra 0,512 milijono svarų sterlingų faktine verte.

(24)

Dėl investicinių išlaidų pastatams, mašinoms ir įrenginiams Jungtinė Karalystė, atsižvelgusi į Komisijos pastabas, pataisė 2004 m. vasario mėn. ENA. Nors ekonominės naudos analizėje, apie kurią buvo pranešta iš pradžių, buvo atsižvelgta tik į būtiniausias projekto įgyvendinimo Trnavoje sąnaudas, pataisytame variante taip pat atsižvelgiama į bendrą pastoviųjų ir bendrųjų sąnaudų, kurios gali būti skirtos projektui, dalį. Todėl Trnavos alternatyva yra brangesnė negu Rytono gamyklos pertvarkymas.

(25)

Dėl investicinių išlaidų pardavėjo aprūpinimui įranga Jungtinė Karalystė patvirtino, kad jos nebuvo laikomos reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis ir kad nebuvo įtrauktos 2004 m. vasario mėn. ENA, nes jų reikės pagal abu scenarijus ir todėl jos neturėtų įtakos neatitikimui Rytone.

(26)

Dėl veiklos išlaidų dalims ir medžiagoms Jungtinė Karalystė pateikė 2003 m. gegužės mėn. PSA vidaus planavimo dokumento kopijas; jame nurodyti išlaidų dalims skirtingose grupės gamybos vietose skirtumai. Pagrindinis išlaidų dalims Rytone ir Trnavoje skirtumas susijęs su gerokai mažesniais valandinio darbo užmokesčio tarifais Trnavoje, todėl reikia mažiau išlaidų vietoje tiekiamoms didelėms dalims, pavyzdžiui, buferiams, prietaisų skydeliams, sėdynėms, durų panelėms ir prietaisų skydams.

(27)

Jungtinė Karalystė taip pat pateikė dokumentus, patvirtinančius sumažintas veiklos sąnaudas, numatytas Trnavoje energijai ir vandeniui, taip pat vidaus transportavimui. Dėl vidaus transportavimo išlaidų Jungtinė Karalystė pateikė atnaujinto 2003 m. lapkričio mėn. Trnavai skirto vidaus planavimo dokumento kopiją; joje pradinė išlaidų sąmata sumažinta, įvertinus didesnį paskaičiuotą vietoje tiekiamų dalių kiekį.

(28)

Dėl atleidimo iš darbo sąnaudų Jungtinė Karalystė paaiškino, kad 2004 m. vasario mėn. ENA jos buvo įvertintos kaip papildomos sąnaudos, susijusios su Trnavos gamykla, analogiškai sąnaudoms, susijusioms su Rytono gamykla. Jungtinė Karalystė taip pat pateikė daugiau informacijos apie šių sąnaudų skaičiavimą. Priešingai, Jungtinė Karalystė neįtraukė į ENA eksploatavimo investicijų Rytone, nes bendrųjų eksploatavimo investicijų reikės abiejuose scenarijuose.

(29)

Galiausiai dėl priedo Jungtinė Karalystė dar kartą patvirtino, kad regioniniam neatitikimui, nustatytam 2004 m. vasario mėn. ENA, turėtų būti taikomas + 2 % koeficientas, nes įgyvendinus remiamą projektą gamyba neišaugs.

V.   PRIEMONĖS ĮVERTINIMAS

(30)

PCA UK skirta pagalba, apie kurią pranešė JK, yra valstybės pagalba, kaip apibrėžta Sutarties 87 straipsnio 1 dalyje. Ją finansuotų valstybė arba ji būtų finansuojama valstybės lėšomis. Be to, kadangi ši pagalba sudaro didelę dalį projekto finansavimo, ji gali iškraipyti konkurenciją Bendrijoje, suteikdama PCA UK pranašumą pagalbos negaunančių konkurentų atžvilgiu. Galiausiai automobilių rinkoje, kurios viena pagrindinių dalyvių yra PSA, tarp valstybių narių vyksta plataus masto prekyba.

(31)

Sutarties 87 straipsnio 2 dalyje išvardytos tam tikros pagalbos rūšys, kurios atitinka Sutartį. Atsižvelgiant į pagalbos pobūdį bei paskirtį ir įmonės geografinę vietą, to straipsnio a, b ir c punktai netaikomi svarstomam planui. Sutarties 87 straipsnio 3 dalyje nurodytos kitos pagalbos formos, kurios gali būti laikomos suderinamomis su bendrąja rinka. Komisija pažymi, kad projekto įgyvendinimo vieta yra Ryton-on-Dunsmore vietovė, kuri atitinka pagalbos reikalavimus pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą; jos regioninės pagalbos aukščiausia riba yra 10 % grynosios subsidijos ekvivalento.

(32)

Svarstoma pagalba skirta PCA UK, kuri gamina ir surenka motorines transporto priemones. Todėl ši įmonė priklauso motorinių transporto priemonių pramonei, kaip apibrėžta Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos motorinių transporto priemonių pramonei (5) (toliau – automobilių pramonės gairės).

(33)

Automobilių pramonės gairių 2.2 dalies a punkte nustatyta, kad apie visą pagalbą, kurią valdžios institucijos numato skirti pagal patvirtintas pagalbos schemas individualiam projektui, vykdomam įmonės, veikiančios motorinių transporto priemonių pramonėje, turi būti iki jos suteikimo pranešta remiantis Sutarties 88 straipsnio 3 dalimi, jeigu pasiekiama kuri nors iš nurodytų ribų: i) bendra projekto sąmata yra 50 milijonų EUR; ii) bendra projektui skirta valstybės pagalbos arba pagalbos iš Bendrijos priemonių suma yra 5 milijonai EUR. Tiek bendra projekto sąmata, tiek pagalbos suma viršija ribas, kurias pasiekus reikalaujama teikti pranešimą. Taigi, pranešdama apie regioninę pagalbą, siūlomą skirti PCA UK, Jungtinė Karalystė įvykdė Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.

(34)

Komisija turi pagal automobilių pramonės gaires užtikrinti, kad paskirta pagalba būtų reikalinga projektui realizuoti ir kartu proporcinga problemų, kurias ja ketinama išspręsti, sudėtingumui. Kad Komisija leistų teikti valstybės pagalbą motorinių transporto priemonių pramonei, reikia atitikti ir reikalingumo, ir proporcingumo kriterijus.

(35)

Remiantis automobilių pramonės gairių 3.2. dalies a punktu, pagalbos gavėjas, norėdamas parodyti, kad regioninė pagalba reikalinga, turi aiškiai įrodyti turįs kitą ekonominiu požiūriu perspektyvią vietą savo projektui. Jei neatsirastų kitos pramoninės vietos (naujos arba esamos), kuri galėtų priimti svarstomas investicijas grupėje, įmonė būtų priversta vykdyti savo projektą vienintelėje turimoje gamykloje, net negavusi pagalbos. Todėl projektui, kuris nėra geografiškai mobilus, regioninė pagalba negali būti patvirtinta.

(36)

Komisija įvertino Jungtinės Karalystės pateiktus dokumentus bei informaciją ir padarė išvadą, kad Trnavos gamyklos planai ir dokumentai, susiję su vietos parinkimo procesu ir techninėmis charakteristikomis, rodo, kad toje gamykloje gali būti įgyvendinamas svarstomas projektas. Iš tikrųjų dabar numatoma, kad nuo 2006 m. gamykloje bus pagaminami 55 automobiliai per valandą. Tačiau gamykla galėtų gaminti iki 87 automobilių per valandą, įdiegus naują gamybos liniją, kuri leidžia pagaminti 32 automobilius per valandą. Dabartinėje gamyklos teritorijoje žemės tokiai plėtrai pakanka, o visi infrastruktūros įrenginiai jau parengti didesnei gamybos apimčiai.

(37)

Be to, Komisija pažymi, kad remiantis spaudos pranešimais PSA grupė vis dar svarsto apie Trnavos gamyklą kaip galimą alternatyvą Rytonui vykdant svarstomą projektą.

(38)

Remdamasi informacija, pateikta 36 ir 37 konstatuojamosios dalies punktuose, Komisija daro išvadą, kad svarstomame projekte Trnava iš tikrųjų yra perspektyvi alternatyva Rytonui.

(39)

Komisija taip pat patvirtino, kad projekte numatyta išmontuoti senas gamybos linijas ir sumontuoti visiškai naujas mašinas ir įrenginius bendroje gamybos struktūroje, kuri aiškiai skiriasi nuo ankstesnės. Todėl projektas atitinka pertvarkymui keliamus reikalavimus pagal automobilių pramonės gaires.

(40)

Todėl Komisija daro išvadą, kad projektas yra mobilus ir todėl gali būti laikomas atitinkančiu reikalavimus regioninei pagalbai gauti, nes pagalba yra reikalinga pritraukti investicijoms į remiamą regioną.

(41)

Remiantis automobilių pramonės gairių 3.2. dalies b punktu, reikalavimus atitinkančios sąnaudos yra nustatytos regioninėje schemoje, kuri taikoma konkrečiam remiamam regionui. Išnagrinėjusi Jungtinės Karalystės pateiktą papildomą informaciją dėl reikalavimus atitinkančių sąnaudų skaičiavimo ir dėl investicijų į pardavėjo aprūpinimą įranga, Komisija patvirtino, kad 146,837 milijono svarų sterlingų sudarančios sąnaudos faktine verte gali būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus pagalbai gauti.

(42)

Pagal automobilių pramonės gairių 3.2. dalies c punktą Komisija turi užtikrinti, kad numatoma pagalba bus proporcinga regioninėms problemoms, kurias ji turi išspręsti. Tam tikslui naudojama ENA.

(43)

Nagrinėjant mobiliuosius elementus, ekonominės naudos analizėje investuotojo sąnaudos projektui svarstomame regione įgyvendinti lyginamos su sąnaudomis, kurios atsirastų įgyvendinant identišką projektą kitoje vietoje. Šis palyginimas padeda Komisijai nustatyti konkrečius neatitikimus tame remiamame regione. Komisija leidžia teikti tokio dydžio regioninę pagalbą, kuri atitiktų šių regioninių neatitikimų mastą.

(44)

Remiantis automobilių pramonės gairių 3.2. dalies c punktu, Rytono veiklos neatitikimai, lyginant su Trnavos veiklos neatitikimais, vertinami ENA po trejų metų, nes svarstomas projektas vykdomas ne plyno lauko teritorijoje. Paskutinis ENA variantas, kurį pateikė Jungtinė Karalystė, apima 2008–2010 m. laikotarpį, t. y. praėjus trejiems metams nuo gamybos pradžios, remiantis automobilių pramonės gairių I priedo 3.3. dalimi. Remiantis ataskaitiniais 2002 m. ekonominės naudos analizėje, apie kurią buvo pranešta, vietovei Rytone nustatytas 18,772 milijono svarų sterlingų grynųjų sąnaudų neatitikimas, palyginti su vietove Trnavoje. Todėl projekto „regioninio neatitikimo koeficientas“ (6) yra 12,78 %.

(45)

Komisija išnagrinėjo papildomą informaciją ir dokumentus, kuriuos Jungtinė Karalystė pateikė po sprendimo inicijuoti procedūrą, nustatytą Sutarties 88 straipsnio 2 dalyje. Kalbant apie išlaidas žemei reikia pažymėti, kad Komisija nesutinka su Jungtinės Karalystės argumentu, kad tokios išlaidos neturėtų būti įtrauktos į ENA, nes projektas galėtų būti vykdomas esamoje Trnavos sklypo teritorijoje. Šią žemę PSA neseniai nupirko aiškiai turėdama tikslą ten vykdyti projektą, jeigu galiausiai bus nuspręsta rinktis Trnavą, o ne Rytoną. Todėl ji turi būti įtraukta į sąnaudas, susijusias su Trnavos variantu, kurios dėl to padidėja 0,512 milijono svarų sterlingų.

(46)

Kalbant apie investicines išlaidas pastatams, mašinoms bei įrenginiams ir pardavėjo aprūpinimui įranga reikia pažymėti, kad Komisija gali sutikti su statistiniais duomenimis, pateiktais 2004 m. vasario mėn. ENA, kurie rodo, kad Rytono pertvarkymui reikėtų 4,522 milijono svarų sterlingų faktine verte mažesnių investicijų negu Trnavos plėtrai.

(47)

Kalbant apie veiklos sąnaudas dalims ir medžiagoms, reikia pažymėti, kad po procedūros inicijavimo pateikti vidaus dokumentai rodo, kad Rytono gamykloje tam tikrų vietoje tiekiamų dalių, kurioms turi įtakos vietos darbininkų pridėtinė vertė, kainos yra ne tokios palankios, ir, atvirkščiai, ENA nebuvo užfiksuota, kad skirtųsi dalių (pavyzdžiui, variklių ar pavarų dėžių), kurias visame pasaulyje tiekia tas pats tiekėjas, kainos. Išnagrinėjusi naują informaciją Komisija daro išvadą, kad su šiuo klausimu susiję statistiniai duomenys gali būti priimtini ENA tikslams.

(48)

Panašiai naujai pateiktos informacijos užtenka įrodyti, kad nauji 2004 m. vasario mėn. ENA pakeitimai, susiję su energija ir vandeniu, vidaus transportavimo išlaidomis ir atleidimo iš darbo sąnaudomis, grindžiami įrodančiais dokumentais ir pateikia priimtinas prognozes dėl šių išlaidų ir sąnaudų pokyčio ENA aptariamu laikotarpiu.

(49)

Po Komisijos analizės gauta ENA tik nedaug skiriasi nuo ENA, kurią Jungtinė Karalystė pateikė po procedūros inicijavimo, tačiau skirtumai su ENA, apie kurią buvo pranešta iš pradžių, yra didesni. Pasak Komisijos, ekonominės naudos analizėje Rytonui nustatytas 18,260 milijono svarų sterlingų grynųjų sąnaudų neatitikimas 2002 m. vertėmis (7) (palyginti su 18,772 milijono svarų sterlingų, kaip nustatė Jungtinė Karalystė). Todėl projekto regioninio neatitikimo koeficientas yra 12,44 % (8) (palyginti su 12,78 %, kurį nustatė Jungtinė Karalystė).

(50)

Galiausiai savo analizėje Komisija svarsto priedo klausimą, atsižvelgdama į aptariamo motorinių transporto priemonių gamintojo pajėgumo augimą ar mažėjimą investicijų laikotarpiu. Didinti ENA nustatytą regioninio neatitikimo koeficientą leidžiama su sąlyga, kad pagalbos gavėjas nesukels daugiau gamybos pajėgumo problemų, su kuriomis dabar susiduria motorinių transporto priemonių pramonė. Priešingai, ENA nustatytas regioninio neatitikimo koeficientas bus sumažintas, jei pagalbos gavėjas padidins perteklinio pramonės pajėgumo problemą.

(51)

Komisija nesutinka su Jungtinės Karalystės argumentu, kad pajėgumo pokytis turėtų būti skaičiuojamas vertinant tik aptariamą projektą, o ne PSA gamybos pajėgumą Europos mastu. Remiantis automobilių pramonės gairėmis, ENA yra lyginami identiški projektai, t. y. ir tokio pačio skaičiaus transporto priemonių gamybos projektai. Todėl tai, kad svarstomas projektas neturėtų įtakos bendram PSA gamybos pajėgumui, yra faktas, bet nereikšmingas. Tačiau, kaip aiškiai nustatyta automobilių pramonės gairių 3.2. dalies d punkte, priedo analizės tikslas yra nustatyti investicinio projekto poveikį konkurencijai, vertinant gamybos pajėgumo pokyčius tam tikroje grupėje. Šiam tikslui Komisija nuosekliai palygino svarstomo motorinių transporto priemonių gamintojo bendrą gamybos pajėgumą Europos mastu prieš projektą ir po jo. Remiantis pateiktais dokumentais, PSA pajėgumas labai išaugs, pradėjus veikti naujiems įrenginiams Koline (200 000 automobilių per metus, skirtų PSA) ir Trnavoje (300 000 vienetų), o atitinkamas pajėgumo mažinimas kitose Europos gamyklose nenumatomas. Todėl ENA nustatytas regioninio neatitikimo koeficientas sumažės 2 % (didelis poveikis konkurencijai dėl investicinio projekto 87 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytame regione) ir pasieks 10,44 %.

VI.   IŠVADA

(52)

Projekto pagalbos intensyvumas (9,81 % bendrosios subsidijos ekvivalento) yra mažesnis už ekonominės naudos (priedo) analizėje nustatytą nuostolį (10,44 %) ir regioninės pagalbos aukščiausią ribą (10 % grynosios subsidijos ekvivalento) kartu paėmus. Todėl regioninė pagalba, kurią Jungtinė Karalystė numato skirti PCA UK, atitinka kriterijus, kad būtų laikoma suderinama su bendrąja rinka pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Jungtinės Karalystės numatoma valstybės pagalba įmonei „Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd.“ Rytone, sudaranti 19,100 milijono svarų sterlingų bendrosios subsidijos ekvivalento nominalia verte ir 14,411 milijono bendrosios subsidijos ekvivalento faktine verte (baziniai metai – 2002 m., diskonto norma – 6,01 %) ir skirta reikalavimus atitinkančioms investicijoms, kurių suma yra 187,760 svarų sterlingų nominalia verte (146,837 svarų sterlingų faktine verte), yra suderinama su bendrąja rinka, kaip apibrėžta Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punkte.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 22 d.

Komisijos vardu

Mario MONTI

Komisijos narys


(1)  OL C 147, 2003 6 24, p. 2.

(2)  Žr. 1 išnašą.

(3)  2001 m. balandžio 25 d. Komisijos sprendimas nereikšti prieštaravimų dėl bylos Nr. 731/00 (OL C 211 2001 7 28, p. 48).

(4)  Žr. 1 išnašą.

(5)  OL C 279, 1997 9 15, p. 1. Automobilių pramonės gairių galiojimas baigėsi 2002 m. gruodžio 31 d., tačiau jos vis dar taikomos valstybės pagalbai, apie kurią Komisijai buvo pranešta iki tos dienos. Žr. Komisijos komunikatą valstybėms narėms (OL C 258, 2000 9 9, p. 6).

(6)  

Formula

(7)  JK nurodytas pirminis grynųjų sąnaudų neatitikimas (18,772 milijono svarų sterlingų) – išlaidos žemei Trnavoje (0,512 milijono svarų sterlingų) (žr. 44 punktą) = 18,260 milijono svarų sterlingų.

(8)  

Formula


14.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/62


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. kovo 31 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 97/467/EB dėl vienos Kroatijos įmonės įtraukimo į trečiųjų šalių įmonių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti bėgiojančiųjų paukščių mėsą, laikinuosius sąrašus

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 985)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/302/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. birželio 22 d. Tarybos sprendimą 95/408/EB dėl trečiųjų šalių įmonių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti tam tikrus gyvūninės kilmės produktus, žuvininkystės produktus arba gyvus dvigeldžius moliuskus, laikinųjų sąrašų pereinamajam laikotarpiui sudarymo sąlygų (1), ypač į jo 2 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

1997 m. liepos 7 d. Komisijos sprendimu 97/467/EB, pateikiančiu laikinus trečiųjų šalių įmonių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti triušieną ir ūkiuose augintų medžiojamų gyvūnų mėsą, sąrašus (2), nustatyti laikinieji trečiųjų šalių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti ūkiuose auginamų medžiojamų gyvūnų mėsą, triušieną ir bėgiojančiųjų paukščių mėsą, įmonių sąrašai.

(2)

Kroatija pateikė vienos bėgiojančiųjų paukščių mėsos gamybos įmonės, kuri, kaip patvirtino atsakingos institucijos, atitinka Bendrijos taisykles, pavadinimą.

(3)

Todėl ši įmonė turėtų būti įtraukta į Sprendime 97/467/EB pateiktus sąrašus.

(4)

Kadangi aptariamos įmonės patikrinimas vietoje dar nebuvo atliktas, importo iš tų įmonių fiziniai tikrinimai neturėtų būti atliekami rečiau remiantis 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 97/78/EB, nustatančia principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (3).

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 97/467/EB.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 97/467/EB II priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja nuo 2005 m. balandžio 21 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 31 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 243, 1995 10 11, p. 17. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 33. Pataisyta OL L 195, 2004 6 2, p. 12).

(2)  OL L 199, 1997 7 26, p. 57. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/591/EB (OL L 263, 2004 8 10, p. 21).

(3)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 (OL L 165, 2004 4 30, p. 1. Pataisyta OL L 191, 2004 5 28, p. 1).


PRIEDAS

II priedas papildomas šiuo tekstu:

„País: Croacia/Země: Chorvatsko/Land: Kroatien/Land: Kroatien/Riik: Horvaatia/Χώρα: Κροατία/Country: Croatia/Pays: Croatie/Paese: Croazia/Valsts: Horvātija/Šalis: Kroatija/Ország: Horvátorszag/Pajjiż: Il-Kroazja/Land: Kroatie/Państwo: Chorwacja/País: Croácia/Krajina: Chorvátsko/Država: Hrvaška/Maa: Kroatia/Land: Kroatien

1

2

3

4

5

6

1962

Klaonica nojeva Ltd.

Virje

Koprivničko križevačka županija

CP, SH“