ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 86

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. balandžio 5d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. balandžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 529/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2005 m. balandžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 530/2005, iš dalies keičiantis importo muitus grūdų sektoriuje taikomus nuo 2005 m. balandžio 5 d.

3

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005 m. kovo 22 d. Komisijos sprendimas, nustatantis duomenų bazės sistemos formas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 854)  ( 1 )

6

 

*

2005 m. kovo 30 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlį dėl tam tikrų Lenkijos žuvies, mėsos ir pieno sektoriaus įmonių (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 967)  ( 1 )

13

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

5.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 86/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 529/2005

2005 m. balandžio 4 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. balandžio 5 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 4 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. balandžio 4 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

111,1

204

50,4

212

126,1

624

166,8

999

113,6

0707 00 05

052

147,8

066

73,3

068

95,9

096

39,9

204

52,2

220

155,5

999

94,1

0709 10 00

220

141,9

999

141,9

0709 90 70

052

127,1

204

43,7

999

85,4

0805 10 20

052

50,4

204

53,0

212

51,9

220

51,1

400

60,3

512

118,1

624

59,8

999

63,5

0805 50 10

052

53,5

400

72,9

624

66,5

999

64,3

0808 10 80

388

78,7

400

115,2

404

120,2

508

64,7

512

74,0

524

73,3

528

76,8

720

78,5

999

85,2

0808 20 50

388

70,3

508

129,9

512

60,2

528

68,1

720

39,7

999

73,6


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


5.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 86/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 530/2005

2005 m. balandžio 4 d.

iš dalies keičiantis importo muitus grūdų sektoriuje taikomus nuo 2005 m. balandžio 5 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 513/2005 (3) nustatyti grūdų sektoriaus importo muitų mokesčiai.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu importo muito mokesčių taikymo laikotarpiu apskaičiuotas importo muito mokesčių vidurkis ir nustatytas mokestis ima skirtis 5 eurais už toną arba daugiau, tuomet daromas atitinkamas patikslinimas. Toks skirtumas atsirado. Todėl būtina patikslinti Reglamente (EB) Nr. 513/2005 nustatytus importo muitus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 513/2005 I ir II priedai keičiami šio reglamento I ir II priedais.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. balandžio 5 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 4 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 270, 2003 9 29, p. 78.

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 12).

(3)  OL L 83, 2005 4 1, p. 35.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muito mokesčiai dalyje, importo muito mokesčiai, taikomu nuo 2005 m. balandžio 5 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muito mokestis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

0,00

Vidutinės kokybės

0,00

Žemos kokybės

3,48

1001 90 91

Paprastieji kviečiai, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

Rugiai

24,75

1005 10 90

Kukurūzai, skirti sėjai, išskyrus hibridus

51,56

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus sėklą (2)

51,56

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

24,75


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje, arba

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

Muito mokesčio apskaičiavimo komponentai

laikotarpis nuo 31.3.2005–1.4.2005

1)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Prekių birža

Mineapolio birža

Čikagos birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Produktai (baltymų procentas, esant 12 % drėgnumui)

Kietieji raudonieji pavasariniai Nr. 2 (14 %)

Kukurūzai Yellow corn Nr. 3

Kietieji gintariniai durum Nr. 2

Vidutinės kokybės (1)

Žemos kokybės (2)

JAV miežiai Nr. 2

Kotiruojama (EUR/t)

114,76 (3)

65,17

154,77

144,77

124,77

90,27

Meksikos įlankos priedas (EUR/t)

43,85

11,53

 

 

Didžiųjų ežerų priedas (EUR/t)

 

 

2)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas 33,06 EUR/t; Didieji ežerai–Roterdamas 46,29 EUR/t.

3)

Subsidijos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje:

0,00 EUR/t (Kietieji raudonieji žieminiai)

0,00 EUR/t (Paprastieji raudonieji žieminiai Nr. 2).


(1)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

5.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 86/6


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. kovo 22 d.

nustatantis duomenų bazės sistemos formas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 854)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/270/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (1), ypač į jos 12 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendime 97/138/EB (2) nustatytos formos, skirtos suderintų duomenų pateikimui pagal Direktyvą 94/62/EB, turėtų būti peržiūrėtos ir supaprastintos, siekiant atsižvelgti į jų naudojimo patirtį.

(2)

Šios formos turėtų atspindėti Direktyvoje 94/62/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/12/EB, nustatytus tikslus.

(3)

Siekiant užtikrinti valstybių narių duomenų palyginamumą reikėtų nustatyti išsamias taisykles, reglamentuojančias formose pateiktinus duomenis, ir suteikti valstybėms narėms galimybę papildomus duomenis pateikti savanoriškai.

(4)

Todėl atsižvelgiant į daugybę pakeitimų, kuriuos reikia padaryti Sprendime 97/138/EB, ir siekiant aiškumo, minėtą sprendimą reikėtų pakeisti kitu.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyvos 94/62/EB 21 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu nustatomos pakuočių ir pakuočių atliekų, numatytų Direktyvos 94/62/EB 12 straipsnyje, duomenų bazės sistemos formos.

2 straipsnis

1.   Be Direktyvos 94/62/EB 3 straipsnyje pateiktų atitinkamų sąvokų apibrėžimų, taikomi šie apibrėžimai:

a)

„kombinuota pakuotė“ - tai pakuotė, sudaryta iš skirtingų medžiagų, kurios negali būti atskirtos rankomis ir kurių kiekvienos svoris neviršija procentais išreikšto kiekio;

b)

„susidariusios pakuočių atliekos“ – tai prekėms laikyti, apsaugoti, tvarkyti, pristatyti ir pateikti panaudotų pakuočių, kurios tampa atliekomis atitinkamos valstybės narės teritorijoje, kaip numatyta Tarybos direktyvos 75/442/EEB (3) 1 straipsnyje, kiekis;

c)

„panaudotos pakuočių atliekos“ – tai valstybėje narėje susidaręs panaudotų pakuočių atliekų kiekis, neatsižvelgiant į tai, ar pakuočių atliekos panaudotos valstybėje narėje, ar kitoje valstybėje, ar už Bendrijos ribų;

d)

„pakuočių atliekos, panaudotos arba sudegintos atliekų deginimo įmonėje energijai gauti“ – tai valstybėje narėje susidaręs pakuočių atliekų, panaudotų arba sudegintų atliekų deginimo įmonėje energijai gauti, kiekis, neatsižvelgiant į tai, ar pakuočių atliekos yra panaudotos arba sudegintos atliekų deginimo įmonėje energijai gauti valstybėje narėje, ar kitoje valstybėje, ar už Bendrijos ribų;

e)

„perdirbtos pakuočių atliekos“ – tai valstybėje narėje susidaręs perdirbtų pakuočių atliekų kiekis, neatsižvelgiant į tai, ar pakuočių atliekos perdirbtos valstybėje narėje, ar kitoje valstybėje, ar už Bendrijos ribų;

f)

„panaudojimo arba deginimo atliekų deginimo įmonėje energijai gauti rodiklis“, taikant Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalį – tai visas pakuočių atliekų, panaudotų arba sudegintų atliekų deginimo įmonėje energijai gauti, kiekis, padalintas iš viso susidariusių pakuočių atliekų kiekio;

g)

„perdirbimo rodiklis“, taikant Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalį – tai visas perdirbtų pakuočių atliekų kiekis, padalintas iš viso susidariusių pakuočių atliekų kiekio.

2.   1 dalies b punkte nurodytoms susidariusioms pakuočių atliekoms nepriklauso jokie pakuočių gamybos arba pakuočių medžiagų gamybos likučiai, ar bet kokio kito gamybos proceso metu susidarę gamybos likučiai.

Taikant šį sprendimą, valstybėje narėje susidariusių pakuočių atliekų kiekis gali būti laikomas lygiu pakuočių, pateiktų į rinką tais pačiais metais toje valstybėje narėje, kiekiui.

3 straipsnis

1.   Visų pakuočių duomenys apima visas pakuotes, apibrėžtas Direktyvos 94/62/EB 2 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnio 1 dalyje.

Įvertiniai duomenys gali būti naudojami mažesniais kiekiais pasitaikančioms ir šiame sprendime neminimoms medžiagoms. Šie įvertiniai duomenys grindžiami tinkamiausia turima informacija ir aprašomi remiantis 7 straipsnio nuostatomis.

2.   Pakartotinio naudojimo pakuotės laikomos pateiktomis į rinką, kai jos pirmą kartą pateikiamos su prekėmis, kurioms laikyti, apsaugoti, tvarkyti, pristatyti ar pateikti jos skirtos.

Pakartotinio naudojimo pakuotės nelaikomos pakuočių atliekomis, jei jos grąžinamos pakartotiniam naudojimui. Pakartotinio naudojimo pakuotės nelaikomos pateiktomis į rinką pakuotėmis, jei jos jau pakartotinai buvo panaudotos prekei įpakuoti ir vėl yra tinkamos naudoti.

Pakartotinio naudojimo pakuotės, išmestos naudingumo laikotarpio pabaigoje, nes nebėra tinkamos naudojimui, laikomos pakuočių atliekomis.

Taikant šį sprendimą, pakuočių atliekų, susidariusių iš pakartotinio naudojimo pakuočių konkrečioje valstybėje narėje, kiekis gali būti laikomas lygiu pakartotinio naudojimo pakuočių kiekiui, pateiktam į rinką toje valstybėje narėje tais pačiais metais.

3.   Apie kombinuotas pakuotes pranešama remiantis pagal svorį vyraujančia medžiaga.

Be to, atskiri kombinuotų medžiagų panaudojimo ir perdirbimo duomenys gali būti pateikiami savanoriškai.

4.   Panaudotų ar perdirbtų pakuočių atliekų svoris yra veiksmingo pakuočių atliekų panaudojimo ar perdirbimo proceso sąnaudos. Jei rūšiavimo įmonės produkcija yra pateikiama veiksmingam panaudojimui ar perdirbimui, kurio metu nepatiriama žymių nuostolių, priimtina tą produkciją laikyti panaudotų ar perdirbtų pakuočių atliekų svoriu.

4 straipsnis

1.   Iš Bendrijos eksportuotos pakuočių atliekos laikomos panaudotomis arba perdirbtomis tik tuomet, jei egzistuoja pagrįsti įrodymai, kad panaudojimas ir (arba) perdirbimas vyko laikantis sąlygų, kurios yra apytikriai lygiavertės numatytoms Bendrijos teisės aktuose, reglamentuojančiuose šį klausimą.

2.   Pakuočių atliekos gabenamos per sieną Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 259/93 (4) ir (EB) Nr. 1420/1999 (5), bei Komisijos reglamente (EB) Nr. 1547/1999 (6) numatyta tvarka.

3.   Į valstybę narę panaudoti ar perdirbti siunčiamos kitoje valstybėje narėje arba už Bendrijos ribų susidariusios pakuočių atliekos nelaikomos panaudotomis ar perdirbtomis toje valstybėje narėje, į kurią buvo išsiųstos.

5 straipsnis

1.   Panaudotų arba perdirbtų pakuočių atliekų svoris apskaičiuojamas taikant pakuočių atliekų natūralaus drėgnumo koeficientą, lyginamą su į rinką pateiktų lygiaverčių pakuočių drėgnumu.

Apskaičiuoti duomenys, susiję su panaudotų arba perdirbtų pakuočių atliekų svoriu, pataisomi, jei minėtų pakuočių atliekų drėgnumo koeficientas dažnai ir žymiai skiriasi nuo pateiktų į rinką pakuočių drėgnumo koeficiento ir jei dėl to gali būti žymiai pervertintas arba nepakankamai įvertintas pakuočių panaudojimo arba perdirbimo rodiklis.

Pataisos daromos tik ypatingais atvejais, sąlygotais tam tikrų klimato ar kitų sąlygų.

Apie svarbias pataisas pranešama surinktų duomenų aprašymuose, kaip numatyta 7 straipsnio ketvirtoje pastraipoje.

2.   Panaudotų arba perdirbtų pakuočių atliekų svorio nesudaro medžiagos, nenaudojamos pakuočių gamybai, bet surinktos su pakuočių atliekomis.

Duomenys, susiję su panaudotų arba perdirbtų pakuočių atliekų svoriu, pataisomi, jei dėl atliekose esančių medžiagų, nenaudojamų pakuočių gamybai, veiksmingo panaudojimo ar perdirbimo proceso metu gali būti iš esmės pervertintas arba nepakankamai įvertintas pakuočių panaudojimo arba perdirbimo rodiklis.

Duomenys netaisomi tais atvejais, kai jie yra susiję su nedideliu medžiagų, nenaudojamų pakuočių gamybai, kiekiu, arba su užterštumu, dažnai pasitaikančiu pakuočių atliekose.

Apie svarbias pataisas pranešama surinktų duomenų aprašymuose kaip numatyta 7 straipsnio ketvirtoje pastraipoje.

6 straipsnis

3, 4 ir 5 straipsniuose panaudojimą reglamentuojančios nuostatos mutatis mutandis taikomos pakuočių atliekoms, sudegintoms deginimo įmonėje energijai gauti.

7 straipsnis

Kiekvienais metais valstybės narės užpildo priede pateiktas lenteles ir jas pateikia Komisijai elektroniniu būdu.

Lentelėse pateikiami visi kiekvienų kalendorinių metų duomenys ir, nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 2150/2002 (7), lentelės pateikiamos Komisijai per 18 mėnesių nuo atitinkamų metų pabaigos.

Komisija paskelbia šiuos duomenis viešame tinklalapyje.

Valstybės narės, siųsdamos užpildytas lenteles, kartu siunčia atitinkamą aprašymą, kuriame nurodoma, kaip duomenys buvo surinkti. Tame aprašyme taip pat turi būti paaiškinti panaudoti įvertiniai duomenys.

8 straipsnis

Valstybės narės savanoriškai gali pateikti kitus prieinamus duomenis apie pakuotes ir pakuočių atliekas.

Tokius duomenis gali sudaryti:

a)

tuščių pakuočių gamybos, eksporto ir importo duomenys;

b)

pakartotinio naudojimo pakuočių duomenys;

c)

specifiniai pakuočių porūšiai, pvz., kombinuotos pakuotės;

d)

Direktyvos 94/62/EB 11 straipsnyje nurodyta sunkiųjų metalų koncentracija pakuotėse ir kenksmingos bei minėtos direktyvos II priedo 1 punkto trečioje įtraukoje nurodytos kitos pavojingos pakuotėse esančios medžiagos;

e)

Tarybos direktyvoje 91/689/EEB (8) ir Komisijos sprendime 2000/532/EB (9) nurodytos dėl produkto užterštumo pavojingomis laikomos pakuočių atliekos.

9 straipsnis

Valstybės narės pateikia duomenis, pradedant 2003 m. duomenimis, šio sprendimo priede pateikta forma.

10 straipsnis

Sprendimas 97/138/EB panaikinamas.

11 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 22 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 365, 1994 12 31, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/12/EB (OL L 47, 2004 2 18, p. 26).

(2)  OL L 52, 1997 2 22, p. 22.

(3)  OL L 194, 1975 7 25, p. 39.

(4)  OL L 30, 1993 2 6, p. 1.

(5)  OL L 166, 1999 7 1, p. 6.

(6)  OL L 185, 1999 7 17, p. 1.

(7)  OL L 332, 2002 12 9, p. 1.

(8)  OL L 377, 1991 12 31, p. 20.

(9)  OL L 226, 2000 9 6, p. 3.


PRIEDAS

1 LENTELĖ

Valstybėje narėje susidarę pakuočių atliekų kiekiai ir kiekiai, panaudoti arba sudeginti atliekų deginimo įmonėje energijai gauti valstybėje narėje ar už jos ribų

(tonomis)

Medžiaga

Susidariusios pakuočių atliekos

Panaudoti arba sudeginti atliekų deginimo įmonėje energijai gauti

Perdirbant medžiagas

Kitais perdirbimo būdais

Visiškai perdirbant

Naudojant energijai gauti

Kitais naudojimo būdais

Deginant deginimo įmonėje energijai gauti

Visiškai panaudojant ir deginant atliekų deginimo įmonėje energijai gauti

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Stiklas

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastikas

 

 

 

 

 

 

 

 

Popierius ir kartonas

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalas

Aliuminis

 

 

 

 

 

 

 

 

Plienas

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediena

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Balti langeliai: duomenis pateikti privaloma. Galima naudoti įvertinius duomenis, nors jie turėtų būti pagrįsti empiriniais duomenimis ir paaiškinti metodikos aprašyme.

2.

Šviesiai pilki langeliai: duomenis pateikti privaloma, tačiau įvertiniai duomenys yra priimtini. Šie įvertiniai duomenys turėtų būti paaiškinti metodikos aprašyme.

3.

Tamsiai pilki langeliai: duomenų pateikimas savanoriškas.

4.

Taikant šį sprendimą, duomenys apie plastiko medžiagų perdirbimą apima visas medžiagas, vėl perdirbtas į plastiką.

5.

(c) skiltyje išdėstomi visi perdirbimo būdai, įskaitant organinį, bet išskyrus medžiagos perdirbimą.

6.

(d) skiltyje turi būti pateikta (b) ir (c) skilčių suma.

7.

(f) skiltyje išdėstomi visi naudojimo būdai, išskyrus perdirbimą ir naudojimą energijai gauti.

8.

(h) skiltyje pateikiama (d), (e), (f) ir (g) skilčių suma.

9.

(h) skiltis ((a) skiltis): taikant Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalį, panaudojimo arba deginimo atliekų deginimo įmonėje energijai gauti rodiklis.

10.

(d) skiltis ((a) skiltis): taikant Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalį, perdirbimo rodiklis.

11.

Duomenys apie medieną nenaudojami siekiant įvertinti kiekvienai pakuočių medžiagai tenkančių mažiausiai 15 % viso pakuočių medžiagų svorio tikslą, kaip numatyta Direktyvos 94/62/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/12/EB, 6 straipsnio 1 dalies c punkte.


2 LENTELĖ

Pakuočių atliekų kiekiai, išsiusti į kitas valstybes nares arba eksportuoti už Bendrijos ribų panaudojimui arba sudeginimui atliekų deginimo įmonėje energijai gauti

(tonomis)

Medžiaga

Pakuočių atliekos, išsiustos į kitas valstybes nares arba eksportuotos už Bendrijos ribų

Medžiagos perdirbimui

Perdirbimui kitais būdais

Naudojimui energijai gauti

Naudojimui kitais būdais

Deginimui atliekų deginimo įmonėje energijai gauti

Stiklas

 

 

 

 

 

Plastikas

 

 

 

 

 

Popierius ir kartonas

 

 

 

 

 

Metalas

Aliuminis

 

 

 

 

 

Plienas

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

Mediena

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

1.

Šios lentelės duomenys atitinka tik tuos kiekius, kurie turėtų būti apskaičiuoti pagal Direktyvoje 94/62/EB numatytus įsipareigojimus. Šie kiekiai yra jau 1 lentelėje pateiktų kiekių dalis. Ši lentelė skiriama tik informacijai.

2.

Šviesiai pilki langeliai: duomenis pateikti privaloma, tačiau įvertiniai duomenys yra priimtini. Šie įvertiniai duomenys turėtų būti paaiškinti metodikos aprašyme.

3.

Tamsiai pilki langeliai: duomenų pateikimas yra savanoriškas.

4.

Taikant šį sprendimą, duomenys apie plastiko medžiagų perdirbimą apima visas medžiagas, vėl perdirbtas į plastiką.


3 LENTELĖ

Kitose valstybėse narėse susidarę pakuočių atliekų kiekiai arba kiekiai, importuoti iš už Bendrijos ribų ir išsiusti į valstybę narę panaudoti arba sudeginti atliekų deginimo įmonėje energijai gauti

(tonomis)

Medžiaga

Kitose valstybėse narėse susidarę pakuočių atliekos arba importuotos iš už Bendrijos ribų ir išsiustos į valstybę narę

Medžiagos perdirbimui

Perdirbimui kitais būdais

Naudojimui energijai gauti

Naudojimui kitais būdais

Deginimui atliekų deginimo įmonėje energijai gauti

Stiklas

 

 

 

 

 

Plastikas

 

 

 

 

 

Popierius ir kartonas

 

 

 

 

 

Metalas

Aliuminis

 

 

 

 

 

Plienas

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

Mediena

 

 

 

 

 

Kitos

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

1.

Šios lentelės duomenys pateikiami tik informacijai. Jie nepateikti 1 lentelėje ir į juos negali būti atsižvelgta vertinant atitinkamos valstybės narės igyvendintus tikslus.

2.

Tamsiai pilki langeliai: duomenų pateikimas yra savanoriškas.

3.

Taikant šį sprendimą, duomenys apie plastiko medžiagų perdirbimą apima visas medžiagas, vėl perdirbtas į plastiką.


5.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 86/13


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. kovo 30 d.

iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlį dėl tam tikrų Lenkijos žuvies, mėsos ir pieno sektoriaus įmonių

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 967)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/271/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą (1), ypač į jo XII priedo 6 skyriaus B skirsnio I poskirsnio 1 punkto e papunktį,

kadangi:

(1)

Tam tikroms Lenkijos įmonėms, išvardytoms 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlyje, buvo suteiktas pereinamasis laikotarpis.

(2)

2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlis buvo iš dalies pakeistas Komisijos sprendimais 2004/458/EB (2), 2004/471/EB (3) ir 2004/474/EB (4).

(3)

Pagal oficialų Lenkijos kompetentingos institucijos pranešimą tam tikros žuvies, mėsos ir pieno sektorių įmonės baigė modernizavimo procesą ir dabar visiškai atitinka Bendrijos teisės aktų nuostatas. Be to, tam tikros pieno sektoriaus įmonės, kurioms buvo leista perdirbti ES reikalavimus atitinkantį ir jų neatitinkantį pieną, perdirbs tik ES reikalavimus atitinkantį pieną. Todėl šios įmonės turėtų būti išbrauktos iš įmonių, kurioms suteiktas pereinamasis laikotarpis, sąrašo.

(4)

Tam tikros žuvies, mėsos ir pieno įmonės nutraukė savo veiklą. Šios įmonės taip pat turėtų būti išbrauktos iš įmonių, kurioms suteiktas pereinamasis laikotarpis, sąrašo.

(5)

Todėl 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6)

Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui buvo pranešta apie šiame sprendime numatomas priemones,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede išvardytos įmonės išbraukiamos iš 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlio.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 236, 2003 9 23, p. 33.

(2)  OL L 156, 2004 4 30, p. 53; pataisyta versija OL L 202, 2004 6 7, p. 39.

(3)  OL L 160, 2004 4 30, p. 56; pataisyta versija OL L 212, 2004 6 12, p. 31.

(4)  OL L 160, 2004 4 30, p. 73; pataisyta versija OL L 212, 2004 6 12, p. 44.


PRIEDAS

Iš 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlio išbraukiamų įmonių sąrašas

MĖSOS ĮMONĖS

Pirminis sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

3

02190319

PEKPOL – Wytwórnia Wędlin i Konserw Sp. z o.o.

36

08040306

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Sława“ Sp. z o.o

46

10060105

ZPM „GROT“ Ubojnia Trzody

47

10060315

ZPM „GROT“ S.J.

73

12180303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego J. Wolas, M. Kastelik, Sp. z o.o.

79

12190202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Wieliczce Sp. z o.o.

110

16010201

„Wojbórz“ Sp. z o.o.

118

18030301

Wytwórnia Salami IGLOOMEAT – Sokołów Sp. z o.o.

119

18030309

Przetwórnia Mięsa PPM „Taurus“

120

18050304

Zakład Masarski „Trio“ Spółka jawna

125

18110307

Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o.o.

128

18630307

Zakład Produkcji Masarskiej „Społem“ PSS

130

20040201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Zagłoba“ Sp. J.

132

20080101

Rzeźnia Braci Szypcio Sp. Jawna

136

20140204

Zakłady Mięsne „NETTER“

137

20610202

Zakład Mięsny „LUX“ SC JTR. Kazimierowicz

152

24020320

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Spółka Jawna F. Czernin, U. Skrokol

177

24160301

Zakład „JAF“ II Z.P. Mięsnego Sp. j.

180

24170202

Zakład Rzeźniczo-Przetwórczy Jerzy Wolas

198

30030102

PPHU „Jaślikowscy“ SC

199

30030106

„JUTAR“ SC, Łagiewniki Kościelne 3

207

30080213

Zakłady Mięsne w Kępnie S.A.

229

30220302

„Matro“ Masarnia T.R.M.A. Pietruszka Sp. j.

237

30270307

Zakład Mięsny „SMOLIŃSKI“ Zbigniew Smoliński

250

32050302

ZPM „Elda“ SC Dankiewicz & Dankiewicz

255

32110301

„Byk“ spółka jawna Jacek Malinowski & Dariusz Osiniak

257

32150101

Przedsiębiorstwo Produkcji Zwierzęcej „Przybkowo“ Sp. z o.o.

259

32180302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dodatków Masarskich SC B. Niedźwiedzki, H. Niedźwiedzka

260

32630301

Masarnia „Społem“ PSS Sp. z o.o.


Papildomas sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

1

02010202

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AD. POL, Sp. j.

4

04140307

Przedsiębiorstwo Rolno-Drobiarskie „Sawdrob“ w Gródku Z. P. M. Ubojnia Drobiu w Osiu

5

04090203

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe, Spółka z o.o. w Rzadkwinie

7

04090105

P.P.M. Marwoj, Sp. j., Mielcarek Przybylski

8

04040202

Zakład Mięsny Ritter, Kazimierz Ritter

18

10030205

Zakład Przetwórstwa Mięsnego KAWIKS Sp. j. Karol Chachulski, Wincenty Chachulski

22

10120213

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bak. Pol Jan Bakalarz

23

10120215

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Gaik“ – Andrzej Gaik

24

10140204

Janina Stanisław Zalewscy P.P.H.U. Zakład Mięsny Borowina

29

10190205

Zakład Mięsno-Wędliniarski POL.MAT, Sp. z o.o.

33

12070316

Zakład Produkcji Mięsno-Wędliniarskiej, Marek Florczak

34

12100101

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Józef Chochorowski

39

12100108

Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych Jan Kołbon

41

12110111

FIRMA KOJS, Mirosław Kojs

42

12110201

„BIELA“ Skup Ubój Zwierząt, Sprzedaż Hurtowa Mięsa, Handel Wyrobami Mięsnymi, Transport Ciężarowy, Stanisław Biela

54

14310352

Centrum Mięsne Eurosmak Sp. z o.o.

55

14340314

SOBSMAK Sp. z o.o.

57

16610101

„Ubojnia“ A.J.K. Matejka Sp. j.

61

18040205

Masarnia Radymno, ul. Szopena 5, 37-550 Radymno FPH Sp. j.

64

18150201

ZPM H.A. Paśko Sp. j.

68

20110104

Rolsad Sp. z o.o.

78

24700302

Rzeźnictwo. Wędliniarstwo C. P. Poliwczak Zakład Pracy Chronionej

83

26040202

Zakład Rolny i Przetwórstwa Mięsnego „JANPOL“ Jan i Grażyna Słomka, Sp. j.

85

26043804

Handel Mięsem – Ubój i Rozbiór Mięsa, H. Brela

89

28030204

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Józef Malinowski

96

30090302

Wyrób Wędlin i Wyrobów Wędliniarskich, Kazimierz Kołodziejczak

109

24050302

Zakład Masarski H. Suchanek 44-120 Pyskowice, ul. Zaolszany 38 a

110

24704201

Firma Mięsno-Wędliniarska „AJPI“, Filia nr 1, 2, 3, 41-400 Mysłowice, ul. Oświęcimska 54

111

24163801

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych G. Pałucha, M. Skipirzepa 42-480 Poręba, ul. Armii Krajowej 6

112

24170308

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Łoboda, 34-322 Gilowice 1040

120

04143806

Zakład Masarski Marek Rokita ul. Wyzwolenia 6, 86-181 Serock

121

04140305

CHMARZYŃSKI – Przemysł Mięsny i Handel Sp. z o.o. ul. Rynek 14, 86-150 Osie

122

04140207

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo BKB Sp. z o.o., Cieleszyn, 86-120 Pruszcz

123

10010202

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Dominik Marczak, 97-400 Bełchatów, Dobrzelów 4

125

12160207

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „ROL-PEK“ Leszek Roleski ul. Słoneczna 22, Zblitowska Góra, 33-113 Zgłobice

127

14110203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Getmor“ Tadeusz Mroczkowski Chrzanowo 28, 06-225 Rzewnie

129

14240101

Ubój Trzody Chlewnej i Bydła Zbigniew Zaręba, Skórznice 32, 06-120 Winnica

130

18170201

ZM „Beef-San“ SA w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Orzeszkowej

146

24690306

P.P.H. „ROJBER“, Tomasz Rojek Sp. J., 40-479 Katowice, ul. Pszczyńska 10

150

24080201

RSP „PRZEŁOM“ – Masarnia 43-196 Mikołów – Bujaków, ul. Ks. Górka 144

155

24080307

Z.P.M. „KODRIN“ Henryk Serafin, 43-176 Gostyń, ul. Tyska 56 a

162

30050212

Waldi ZPM Sp. j. Rzeźnia Ptaszkowo, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Ptaszkowo 1A

163

30050304

ZPM Szajek, 62-066 Garnowo, ul. Poznańska 50b

164

30260103

Przedsiębiorstwo Prywatne WOJ.-MAR Rzeźnia w Manieczkach, 63-112 Brodnica, Manieczki, ul. Borecka 5

166

30020207

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski 64-980 Trzcianka, Osiedle Domańskiego 39

177

24063903

„Matyja“ Jolanta Matyja Ubojnia Drobiu, Bór

189

24010401

Ubojnia Drobiu Kazimierz Daniliszyn, 42-580 Wojkowice ul. Gierymskiego 2

194

30290401

PPHU Indrol Sp. j. Rostarzewo, Wolsztyńska 68

BALTOSIOS MĖSOS ĮMONĖS

Pirminis sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

1

02090601

Animex Południe w Dębicy, Oddział w Prochowicach

2

02190518

Rolpek-2 Sp. z o.o. Zakład Produkcji Chronionej

9

10060502

Ubojnia Drobiu Jerzy Piórkowski

10

10160501

TZD „Roldrob“ S.A. 97-200 Tomaszów Maz.

12

10010401

Przedsiębiorstwo Drobiarskie M & R Sp. J.

21

14620501

Płockie Zakłady Drobiarskie „SADROB“ S.A.

26

14250605

„ALBO“ Sp. z o.o.

37

24640402

Skup i Ubój Drobiu Adam Korbela

43

30050502

Ubojnia Drobiu – Leszek i Jerzy Smolarek


Papildomas sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

180

30180601

Drop S.A. w Ostrowiu Wlkp.

192

30293903

Ubojnia Drobiu Florian Merda

RAUDONOSIOS MĖSOS MAŽO PAJĖGUMO ĮMONĖS

Pirminis sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

6

 

Zakład Piekarniczo-Cukierniczo-Garmażeryjny „Dul“ Sp. z o.o., Rzędzianowice 92, 39-300 Mielec


ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ MĖSOS MAŽO PAJĖGUMO ĮMONĖS

Pirminis sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

1

 

Z.P.G. Zakład Przetwórstwa Garmażeryjnego „Bono“; ul. Beskidzka 22, 30-622 Kraków


ŠALDYMO SANDĖLIAI

Pirminis sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

1

02641101

NORDIS Chłodnie Polskie Sp. z o.o

3

06631102

„AGRAM“ Chłodnia S.A.

ŽUVIES ĮMONĖS

Pirminis sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

10

18041801

„Rekin“ Sp. z o.o.

19

24021801

PHP „Krybekx“

37

32081821

ZPR „Baltic-Fish“

38

32081822

PAS „Alta“

40

32091804

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POLRYB w Maszkowie


Papildomas sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

1

02251801

Firma Produkcyjno-Handlowa „HELENA“

2

06621801

P.P.H. „AMIKA“ Zakład Przetwórstwa Rybnego

6

26611801

PPH „HORN“, Sp. z o.o.

8

32161803

Zakład Przetwórstwa Spożywczego „SOLAR“ Sp. Jawna, E. i M. Dziobak

9

32161807

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HEST“

PIENO ĮMONĖS

Pirminis sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

7

02221601

OSM Wołów

49

16041602

„Kaniak“ Sp. z o.o.

70

24101601

OSM Pszczyna

73

24161601

OSM w Pilicy


SPRENDIMAS

Papildomas sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

2

06071601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska; 23-200 Kraśnik

4

06081602

Spółdzielnia Mleczarska „Michowianka“; Michów

7

12051604

Spółdzielnia Mleczarska w Łużnej

9

12631604

„MLEKTAR“ S.A.

13

14151602

OSM Ostrołęka

14

16091601

„JAL“ Zakład Produkcyjno-Usługowy Sp. j.

15

24091601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Myszkowie

30

30631601

OSM Rawicz Zakład Produkcyjno-Handlowy w Lesznie

32

32151603

Mleczarnia, Irena Kostyła 78-445 Łubowo, ul. Strzelecka 5


ĮMONĖS, KURIOMS LEIDŽIAMA PERDIRBTI ES REIKALAVIMUS ATITINKANTĮ IR JŲ NEATITINKANTĮ PIENĄ

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

5

A04121601

SM „ROTR“

6

B104021603

„AGROCOMEX“ Sp. z o.o.

13

A30091601

OSM Koło

24

B120111602

SM „SOMLEK“

32

A20631602

PPHU „Lactopol“ Sp. z o.o. w Suwałkach

35

B114161601

Mazowiecka SM „OSTROWIA“

42

B114101601

ZM „Laktopol A“

45

B110631602

OSM Skierniewice

55

B112621601

OSM Nowy Sącz

56

A06181602

ZM Łaszczów