ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 84

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. balandžio 2d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 520/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 521/2005, dėl nuolatinio leidimo naudoti priedą ir dėl laikino leidimo naudoti tam tikrus pašaruose jau leidžiamus priedus ( 1 )

3

 

*

2005 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 522/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

8

 

*

2005 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 523/2005, inicijuojantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1467/2004, įvedančio galutinį antidempingo muitą polietileno tereftalato (PET), kurio kilmės šalis, inter alia, yra Kinijos Liaudies Respublika, importui, peržiūrą naujajam eksportuotojui, panaikinantis importo iš vieno eksportuotojo šioje šalyje muitą ir įvedantis šio importo registraciją

9

 

 

2005 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 524/2005, nustatantis galutinius eksporto grąžinamųjų išmokų tarifus ir paraiškų išduoti B eksporto licencijas patenkinimo procentą vaisių ir daržovių sektoriuje (pomidorai, apelsinai, citrinos ir obuoliai)

12

 

 

2005 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 525/2005, dėl A3 eksporto licencijų išdavimo vaisių ir daržovių (pomidorai, apelsinai, citrinos ir obuoliai) sektoriuje

14

 

 

2005 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 526/2005, nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už visiškai nulukštentų ilgagrūdžių B ryžių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB) Nr. 2032/2004 numatytą konkursą

16

 

 

2005 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 527/2005, dėl pasiūlymų, pateiktų dėl subsidijos, numatytos Reglamente (EB) Nr. 2033/2004, paskyrimo už B tipo lukštentų ilgagrūdžių ryžių gabenimą į Reuniono salą

17

 

 

2005 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 528/2005, dėl pasiūlymų, pateiktų dėl visiškai nulukštentų, apvaliųjų, vidutinių grūdų ir ilgagrūdžių A ryžių eksporto į kai kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB) Nr. 2031/2004 numatytą konkursą

18

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas, dėl Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, sudarymo

19

 

*

Informacija apie Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, įsigaliojimą

21

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

2.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 520/2005

2005 m. balandžio 1 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. balandžio 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 1 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. balandžio 1 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

107,2

204

53,4

212

144,6

624

129,4

999

108,7

0707 00 05

052

154,9

066

73,3

068

95,9

096

39,9

204

59,9

220

155,5

999

96,6

0709 10 00

220

141,9

999

141,9

0709 90 70

052

107,0

204

46,3

999

76,7

0805 10 20

052

55,3

204

51,3

212

50,7

220

50,1

400

60,3

512

118,1

624

59,5

999

63,6

0805 50 10

052

58,5

400

72,9

624

64,3

999

65,2

0808 10 80

388

77,2

400

115,4

404

120,2

508

62,3

512

74,3

524

56,0

528

70,0

720

74,2

999

81,2

0808 20 50

388

66,3

508

129,9

512

67,9

528

57,1

720

52,2

999

74,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


2.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 521/2005

2005 m. balandžio 1 d.

dėl nuolatinio leidimo naudoti priedą ir dėl laikino leidimo naudoti tam tikrus pašaruose jau leidžiamus priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų (1), ypač į jos 3 straipsnį, 9d straipsnio 1 dalį ir 9e straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (2), ypač į jo 25 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 numatyta, kad naudoti priedus gyvūnų mityboje turi būti suteiktas leidimas.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 25 straipsnyje nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos paraiškoms gauti leidimą naudoti pašarų priedus, pateiktoms pagal Direktyvos 70/524/EEB nuostatas iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos.

(3)

Paraiškos gauti leidimą naudoti šio reglamento prieduose išvardytus priedus buvo pateiktos iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos.

(4)

Pirminės valstybių narių pastabos dėl šių paraiškų, pateiktų pagal Direktyvos 70/524/EEB 4 straipsnio 4 dalies nuostatas, buvo perduotos Komisijai iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos. Todėl tokios paraiškos ir toliau svarstytinos laikantis Direktyvos 70/524/EEB 4 straipsnio nuostatų.

(5)

Pirmą kartą fermentinį endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) ir subtilizino, gauto iš Bacillus subtilis (ATCC 2107), preparatą laikinai naudoti mėsiniams viščiukams buvo leista Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1636/1999 (3). Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti šį fermentinį preparatą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a skyriuje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį fermentinį preparatą, kaip nurodyta I priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(6)

Fermentinį 6-fitazės, gautos iš Aspergillus oryzae (DSM 14223), preparatą neribotą laiką naudoti mėsiniams viščiukams, dedeklėms vištoms, penimiems kalakutams, paršeliams, penimoms kiaulėms ir paršavedėms buvo leista Komisijos reglamentu (EB) Nr. 255/2005 (4). Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką pratęsti leidimą neribotą laiką naudoti šį fermentinį preparatą lašišinių šeimos žuvims. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) dėl šio preparato naudojimo pateikė nuomonę, kurios išvadose teigiama, kad šio reglamento II priede išdėstytomis sąlygomis lašišinių šeimos žuvims šis preparatas grėsmės nekelia. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 9e straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį fermentinį preparatą, kaip nurodyta II priede, turėtų būti leista laikinai naudoti ketverius metus.

(7)

Pirmą kartą mikroorganizmo preparatą Enterococcus faecium (DSM 7134) buvo leista laikinai naudoti paršeliams ir penimoms kiaulėms Komisijos reglamentu (EB) Nr. 666/2003 (5). Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką pratęsti leidimą naudoti šį mikroorganizmo preparatą mėsiniams viščiukams. EFSA 2004 m. spalio 28 d. pateikė palankią nuomonę, kurioje teigiama, kad šis preparatas, naudojamas laikantis šio reglamento III priede išdėstytų sąlygų, mėsiniams viščiukams grėsmės nekelia. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 9e straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį mikroorganizmo preparatą, kaip nurodyta III priede, turėtų būti leista laikinai naudoti ketverius metus.

(8)

Šių paraiškų įvertinimo rezultatai rodo, kad darbuotojams apsaugoti nuo prieduose aprašomų priedų poveikio reikės tam tikros tvarkos. Tokia apsauga turėtų būti užtikrinta taikant 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (6).

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

I priede nurodomą preparatą, priklausantį fermentų grupei, leidžiama neribotą laiką naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

II priede nurodomą preparatą, priklausantį fermentų grupei, leidžiama laikinai naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

3 straipsnis

III priede nurodomą preparatą, priklausantį mikroorganizmų grupei, leidžiama ketverius metus naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 1 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 270, 1970 12 14, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1800/2004 (OL L 317, 2004 10 16, p. 37).

(2)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(3)  OL L 194, 1999 7 27, p. 17.

(4)  OL L 45, 2005 2 16, p. 3.

(5)  OL L 96, 2003 4 12, p. 11.

(6)  OL L 183, 1989 6 29, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


I PRIEDAS

EB Nr.

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro

Fermentai

„E 1623

 

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė

EC 3.2.1.6

 

Endo-1,4-beta-ksilanazė

EC 3.2.1.8

 

Subtilizinas

EC 3.4.21.62

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106),

endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) ir subtilizino,

gauto iš Bacillus subtilis (ATCC 2107), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

 

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė:

100 U (1)/g

 

Endo-1,4-beta-ksilanazė:

2 500 U (2)/g

 

Subtilizinas: 800 U (3)/g

Mėsiniai viščiukai

endo-1,3(4)-beta-gliukanazė:

25 U

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro:

 

endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 25–100 U

 

endo-1,4-beta-ksilanazė: 625–2 500 U

 

subtilizinas: 200–800 U.

3.

Skirtas naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, pvz., tuose, kuriuose daugiau kaip 30 % kviečių ir 10 % miežių.

Neribotam laikui

endo-1,4-beta-ksilanazė:

625 U

subtilizinas:

200 U

—“


(1)  1 U - tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš miežių beta-gliukano, esant 5,0 pH ir 30 °C temperatūrai.

(2)  1 U - tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę iš avižų speltos ksilano, esant 5,3 pH ir 50 °C temperatūrai.

(3)  1 U - tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį fenolio junginio (tirozino ekvivalentai) per minutę iš avižų kazeino substrato, esant 7,5 pH ir 40 °C temperatūrai.


II PRIEDAS

Nr. (arba EB Nr.)

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro

Fermentai

„50

6-fitazė EC 3.1.3.26

6-fitazės, gautos iš Aspergillus oryzae (DSM 14223), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

Skysto pavidalo: 20 000 FYT (1)/g

Lašišinių šeimos žuvys

500 FYT

1.

Priedo naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką.

2.

Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro: 500-2 000 FYT.

3.

Skirtas naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kuriuose yra daug fitino, jungiančio fosforą.

2009 4 5“


(1)  1 FYT–- tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį neorganinio fosfato per minutę iš natrio fitato, esant 5,5 pH ir 37 °C.


III PRIEDAS

Nr. (arba EB Nr.)

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Kolonijas sudarančio vieneto (KSV)/kg visaverčio parašo

Mikroorganizmai

„22

Enterococcus faecium

DSM 7134

Enterococcus faecium preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip:

 

Miltelių pavidalo:

1 × 1010 KSV/g priedo

 

Granulių (mikrokapsulių) pavidalo:

1 × 1010 KSV/g priedo

Mėsiniai viščiukai

0,2 × 109

2 × 109

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2009 4 5“


2.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 522/2005

2005 m. balandžio 1 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais (1), ypač į jo 19 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

Siekiant pagerinti Bendrijos sertifikato funkcionalumą, reikia iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 IV priede nustatytus techninius ypatumus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 IV priedo antraštė „Numeracija“ yra iš dalies keičiama taip:

a)

ketvirtojoje įtraukoje:

i)

pirmos eilutės tekstas „(apšvietus UV spinduliais atsišviečia žaliai)“ yra išbraukiamas;

ii)

trečioji įtrauka yra išbraukiama;

b)

penktoji įtrauka keičiama taip: „Antras tipas – iš 8 skaičių sekos sudaryta nematomai atspausdinta numeracija (skaičiai tokie pat kaip ir pirmojo tipo) atsišviečia apšvietus UV spinduliais“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 1 d.

Komisijos vardu

Benita FERRERO-WALDNER

Komisijos narė


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 28. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1474/2004 (OL L 271, 2004 8 18, p. 29).


2.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 523/2005

2005 m. balandžio 1 d.

inicijuojantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1467/2004, įvedančio galutinį antidempingo muitą polietileno tereftalato (PET), kurio kilmės šalis, inter alia, yra Kinijos Liaudies Respublika, importui, peržiūrą naujajam eksportuotojui, panaikinantis importo iš vieno eksportuotojo šioje šalyje muitą ir įvedantis šio importo registraciją

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 (1) dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

pasitarusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PRAŠYMAS PRADĖTI PERŽIŪRĄ

(1)

Komisija gavo prašymą pradėti peržiūrėjimą naujajam eksportuotojui remiantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalimi. Prašymą pateikė „Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co. Ltd“ (toliau – pareiškėjas). Pareiškėjas yra Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – suinteresuotoji šalis) eksportuojantis gamintojas.

B.   PREKĖ

(2)

Nagrinėjama prekė yra Kinijos Liaudies Respublikos kilmės 78 ml/g arba didesnio klampumo numerio polietileno tereftalatas pagal ISO 1628-5 standartą, šiuo metu priskiriamas KN kodui 3907 60 20 (toliau – svarstoma prekė).

C.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(3)

Šiuo metu galiojančios priemonės yra galutiniai antidempingo muitai, taikomi pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1467/2004 (2), pagal kurį Kinijos Liaudies Respublikos kilmės pareiškėjo gaminamos svarstomos prekės importui į Bendriją taikomi 184 eurų už toną galutiniai antidempingo muitai, išskyrus kelias atskirai nurodytas įmones, kurioms taikomos individualios muito normos.

D.   PERŽIŪROS PAGRINDAS

(4)

Pareiškėjas teigia, kad jis veikia rinkos ekonomikos sąlygomis, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte, kad jis neeksportavo svarstomos prekės į Bendriją atliekant tyrimą, kurio pagrindu taikomos antidempingo priemonės, t. y. nuo 2002 m. balandžio 1 d. iki 2003 m. kovo 31 d. (toliau – pirminis tyrimo laikotarpis), ir kad jis nėra susijęs su jokiu svarstomos prekės eksportuojančiu gamintoju, kuriam taikomos minėtos antidempingo priemonės.

(5)

Pareiškėjas taip pat tvirtina, kad pradėjo eksportuoti svarstomą prekę į Bendriją, pasibaigus pirminiam tyrimo laikotarpiui.

E.   PROCEDŪRA

(6)

Suinteresuotiems Bendrijos gamintojams buvo pranešta apie minėtąją paraišką, ir jiems buvo suteikta galimybė pateikti pastabas. Pastabų negauta.

(7)

Išnagrinėjusi turimus įrodymus, Komisija daro išvadą, kad yra pakankamai įrodymų pradėti peržiūrą naujajam eksportuotojui remiantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalimi, siekiant nustatyti, ar pareiškėjas veikia rinkos ekonomikos sąlygomis, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte, arba ar pareiškėjas atitinka reikalavimus individualiam muitui nustatyti pagal pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalį, ir, jei atitinka, nustatyti pareiškėjo individualų dempingo skirtumą, o jeigu būtų patvirtintas dempingo faktas – svarstomos prekės importui į Bendriją taikomo muito lygį.

a)   Klausimynai

(8)

Norėdama gauti tyrimui būtinos informacijos, Komisija išsiųs pareiškėjui klausimynus.

b)   Informacijos rinkimas ir posėdžiai

(9)

Šiuo pranešimu visos suinteresuotosios šalys yra kviečiamos pareikšti savo nuomones raštu ir pateikti įrodymus. Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jeigu jos raštu pateikia tokį prašymą, nurodydamos konkrečias priežastis, kodėl jos turi būti išklausytos.

c)   Rinkos ekonomikos statusas

(10)

Tuo atveju, jeigu pareiškėjas pateikia pakankamai įrodymų, kad jis veikia rinkos ekonomikos sąlygomis, t. y. kad jis atitinka pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte nustatytus kriterijus, normalioji vertė yra nustatoma, remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktu. Šiuo tikslu per šio reglamento 4 straipsnio 3 dalyje nustatytą laikotarpį turi būti pateiktos paraiškos su visais reikiamais argumentais. Komisija išsiųs paraiškų formas pareiškėjui ir Kinijos Liaudies Respublikos valdžios institucijoms.

d)   Rinkos ekonomikos šalies išrinkimas

(11)

Jeigu pareiškėjui nesuteikiamas rinkos ekonomikos statusas, bet jis atitinka pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus individualiam muitui nustatyti, normalioji vertė Kinijos Liaudies Respublikai bus nustatoma pagal tinkamą rinkos ekonomikos šalį, kaip numatyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punkte. Komisija numato ir vėl šiuo atveju pasiremti Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (toliau – JAV), kaip buvo padaryta atliekant tyrimą, kurio pagrindu Kinijos Liaudies Respublikos kilmės svarstomai prekei taikomos antidempingo priemonės. Suinteresuotosios šalys kviečiamos teikti pastabas dėl tokio pasirinkimo tinkamumo per šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytą laiką.

(12)

Be to, jeigu pareiškėjui suteikiamas rinkos ekonomikos statusas, jei būtina, Komisija taip pat gali panaudoti duomenis, susijusius su tinkamoje rinkos ekonomikos šalyje nustatyta normaliąja verte, pvz., norint pakeisti bet kokias nepatikimas sąnaudų arba kainų sudedamąsias dalis Kinijos Liaudies Respublikoje, kurios yra būtinos normaliajai vertei nustatyti, jeigu Kinijos Liaudies Respublikoje nėra patikimų reikiamų duomenų. Ir šiam tikslui Komisija numato pasiremti JAV.

F.   GALIOJANČIO MUITO PANAIKINIMAS IR IMPORTO REGISTRACIJA

(13)

Remiantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalimi, galiojantys antidempingo muitai, taikomi pareiškėjo gaminamos ir parduodamos eksportui į Bendriją svarstomos prekės importui, turėtų būti panaikinti. Kartu toks importas turėtų būti registruojamas pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalį, norint užtikrinti, kad, jeigu klausimą nagrinėjant iš naujo, atsirastų dempingo įrodymų pareiškėjo atžvilgiu, antidempingo muitas galėtų būti taikomas atgaline data nuo šios peržiūros inicijavimo dienos. Galimų būsimų pareiškėjo įsipareigojimų sumos šiuo eigos etapu įvertinti neįmanoma.

G.   TERMINAI

(14)

Norint užtikrinti tinkamą administravimą, būtina nustatyti laikotarpius, per kuriuos:

suinteresuotosios šalys gali prisistatyti Komisijai, raštu pareikšti savo nuomones ir teikti atsakymus į šio reglamento 8 konstatuojamojoje dalyje minėto klausimyno klausimus arba teikti bet kokią kitą informaciją, į kurią gali būti atsižvelgta atliekant tyrimą,

suinteresuotosios šalys gali raštu reikalauti būti išklausytos Komisijos,

suinteresuotosios šalys gali teikti pastabas dėl JAV, kuriomis planuojama pasiremti kaip rinkos ekonomikos šalimi, pagal kurią Kinijos Liaudies Respublikai nustatoma normalioji vertė, jeigu pareiškėjui nesuteiktas rinkos ekonomikos statusas, tinkamumo,

pareiškėjas turėtų pateikti paraiškas su visais reikiamais argumentais dėl rinkos ekonomikos statuso suteikimo.

H.   NEBENDRADARBIAVIMAS

(15)

Jeigu bet kuri suinteresuotoji šalis atsisako leisti naudotis būtina informacija arba kitaip jos nepateikia per nustatytą laiką arba rimtai trukdo atlikti tyrimą, išvados, ir teigiamos, ir neigiamos, gali būti daromos remiantis turimais faktais, kaip numatyta pagrindinio reglamento 18 straipsnyje.

(16)

Jeigu išsiaiškinama, kad kuri nors suinteresuotoji šalis pateikė melagingą arba klaidinančią informaciją, į tokią informaciją gali būti neatsižvelgiama ir gali būti naudojamasi tik turimais faktais, kaip numatyta pagrindinio reglamento 18 straipsnyje. Jeigu suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir išvados daromos remiantis turimais faktais, rezultatas gali būti ne toks palankus tos šalies atžvilgiu, koks jis galėtų būti jai bendradarbiaujant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo reglamentu pradedama Tarybos reglamento (EB) Nr. 1467/2004 peržiūra pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 4 dalį siekiant nustatyti, ar ir kokiu mastu Kinijos Liaudies Respublikos kilmės „Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd“ (TARIC papildomas kodas A510) gaminamo ir parduodamo polietileno tereftalato (PET), šiuo metu priskiriamo KN kodui 3907 60 20, importui turi būti taikomas antidempingo muitas, nustatytas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1467/2004.

2 straipsnis

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1467/2004 nustatytas antidempingo muitas yra panaikinamas šio reglamento 1 straipsnyje apibrėžto muito atžvilgiu.

3 straipsnis

Vadovaujantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 14 straipsnio 5 dalimi, muitinėms nurodoma imtis reikiamų veiksmų šio reglamento 1 straipsnyje minėtam importui registruoti. Registracijos galiojimo laikas yra devyni mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

4 straipsnis

1.   Suinteresuotosios šalys, jeigu į jų pastabas turi būti atsižvelgiama atliekant tyrimą, turi prisistatyti Komisijai, raštu pareikšti savo nuomones ir pateikti atsakymus į klausimyno klausimus arba bet kokią kitą informaciją, jei nenurodyta kitaip, per 40 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo datos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad daugumos Tarybos reglamente (EB) Nr. 384/96 nustatytų procedūrinių teisių įgyvendinimas priklauso nuo to, ar šalis apie save pranešė per minėtą laikotarpį.

Suinteresuotosios šalys taip pat gali raštu reikalauti būti išklausytos Komisijos per tą patį 40 dienų laikotarpį.

2.   Tyrime dalyvaujančios šalys galbūt norėtų pateikti pastabas dėl JAV, kuriomis planuojama remtis kaip rinkos ekonomikos šalimi, pagal kurią Kinijos Liaudies Respublikai nustatoma normalioji vertė, tinkamumo. Šios pastabos turi būti pateiktos Komisijai per 10 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

3.   Paraiškos su reikiamais argumentais dėl rinkos ekonomikos statuso suteikimo turi būti pateiktos Komisijai per 15 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

4.   Visa suinteresuotųjų šalių pateikiama informacija ir prašymai turi būti pateikiami raštu (ne elektronine forma, jei nenurodyta kitaip), nurodant suinteresuotosios šalies pavadinimą, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ir fakso numerius ir (arba) telekso numerį. Visa suinteresuotųjų šalių konfidencialiai raštu pateikiama informacija, įskaitant informaciją, kurią reikalaujama pateikti pagal šį reglamentą, atsakymai į klausimynus ir korespondencija žymimi žodžiais „Ribotam naudojimui  (3)“ ir, kaip numatyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 19 straipsnio 2 dalyje, pateikiami kartu su neslapta versija su žyma „SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS SUSIPAŽINTI“.

Bet kokia su šiuo dalyku susijusi informacija ir (arba) bet koks šalies reikalavimas būti išklausytai turi būti siunčiami šiuo adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Faksas (32-2) 295 65 05

Teleksas COMEU B 21877

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 1 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).

(2)  OL L 271, 2004 8 19, p. 1.

(3)  Tai reiškia, kad dokumentas skirtas tik vidaus naudojimui. Jis saugomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnį (OL L 145, 2001 5 31, p. 43). Jis yra slaptas dokumentas pagal reglamento (EB) Nr. 384/96 19 straipsnį ir 1994 m. PPO Susitarimo dėl GATT (Antidempingo susitarimo) IV straipsnio įgyvendinimo 6 straipsnį.


2.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 524/2005

2005 m. balandžio 1 d.

nustatantis galutinius eksporto grąžinamųjų išmokų tarifus ir paraiškų išduoti B eksporto licencijas patenkinimo procentą vaisių ir daržovių sektoriuje (pomidorai, apelsinai, citrinos ir obuoliai)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2001 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1961/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už vaisius ir daržoves įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 6 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2127/2004 (3) nustatė orientacinius kiekius, kuriems gali būti išduotos B eksporto licencijos.

(2)

Pomidorų, apelsinų, citrinų ir obuolių B eksporto licencijoms, kurių paraiškos pateiktos nuo 2005 m. sausio 15 d. iki 2005 m. kovo 15 d., galutinius grąžinamųjų išmokų tarifus reikia paskirti tokius, kokie buvo orientaciniai tarifai, ir nustatyti licencijų išdavimo procentą nuo prašomų kiekių,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Paraiškų išduoti B eksporto licencijas, pateiktų pagal Reglamento (EB) Nr. 2127/2004 1 straipsnį tarp 2005 m. sausio 15 d. ir 2005 m. kovo 15 d., patenkinimo procentas ir taikomi eksporto grąžinamųjų išmokų tarifai nustatomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. balandžio 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 1 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 1).

(2)  OL L 268, 2001 10 9, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1176/2002 (OL L 170, 2002 6 29, p. 69).

(3)  OL L 368, 2004 12 15, p. 14.


PRIEDAS

Paraiškų išduoti B eksporto licencijas, pateiktų tarp 2005 m. sausio 15 d. ir 2005 m. kovo 15 d., patenkinimo procentas ir taikomi eksporto grąžinamųjų išmokų tarifai (pomidorai, apelsinai, citrinos ir obuoliai)

Produktas

Gražinamųjų išmokų dydžiai

(EUR/t neto)

Paraiškose nurodytų kiekių patenkinimo procentas

Pomidorai

30

100 %

Apelsinai

24

100 %

Citrinos

43

100 %

Obuoliai

28

100 %


2.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 525/2005

2005 m. balandžio 1 d.

dėl A3 eksporto licencijų išdavimo vaisių ir daržovių (pomidorai, apelsinai, citrinos ir obuoliai) sektoriuje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 35 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 350/2005 (2) kviečia dalyvauti konkurse, nustatant orientacinių grąžinamųjų išmokų dydžius ir galimų išduoti A3 eksporto licencijų kiekius.

(2)

Atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus, nustatomi maksimalūs grąžinamųjų išmokų dydžiai ir kiekių, nurodytų pasiūlymuose, kuriuose nurodyti maksimalūs grąžinamųjų išmokų dydžiai, patenkinimo procentas.

(3)

Maksimalus grąžinamųjų išmokų dydis pomidorams, apelsinams, citronoms ir obuoliams, reikalingas orientacinio kiekio licencijoms išduoti, neviršijant konkurse pasiūlytų kiekių, negali būti didesnis už orientacinį grąžinamųjų išmokų dydį daugiau nei pusantro karto,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Maksimalus grąžinamųjų išmokų dydis pomidorams, apelsinams, citronoms ir obuoliams ir Reglamentu (EB) Nr. 350/2005 paskelbtame konkurse pasiūlytų kiekių patenkinimo procentas yra nustatomas priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. balandžio 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 1 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 26.


PRIEDAS

A3 eksporto licencijų išdavimas vaisių ir daržovių (pomidorų, apelsinų, citrinų ir obuolių) sektoriuje

Produktas

Maksimalus grąžinamųjų išmokų dydis

(EUR/t)

Pasiūlymuose nurodytų kiekių patenkinimo procentas didžiausių grąžinamųjų išmokų atžvilgiu

Pomidorai

45

100 %

Apelsinai

50

100 %

Citrinos

70

100 %

Obuoliai

55

100 %


2.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 526/2005

2005 m. balandžio 1 d.

nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už visiškai nulukštentų ilgagrūdžių B ryžių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB) Nr. 2032/2004 numatytą konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2032/2004 (2) pradėtas konkursas dėl ryžių eksporto grąžinamosios išmokos.

(2)

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 584/75 (3), 5 straipsnyje numatyta, kad atsižvelgdama į pateiktus pasiūlymus Komisija Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 26 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gali nuspręsti nustatyti didžiausią eksporto grąžinamąją išmoką. Pastarąją nustatant visų pirma privaloma atsižvelgti į Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnio 4 dalyje išvardytus kriterijus. Konkurso laimėtojais skelbiami visi konkurso dalyviai, kurių pasiūlymas yra lygus didžiausiai eksporto grąžinamajai išmokai arba yra už ją mažesnis.

(3)

Taikant pirmiau nurodytus kriterijus dabartinei padėčiai ryžių rinkoje, reikėtų nustatyti didžiausią eksporto grąžinamąją išmoką, kurios dydis nurodomas 1 straipsnyje.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis 2005 m. kovo 28–31 d. pagal Reglamente (EB) Nr. 2032/2004 numatytą konkursą pateiktomis paraiškomis, yra nustatoma didžiausia grąžinamoji išmoka už visiškai nulukštentų ilgagrūdžių B ryžių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis – 57,00 eurai už toną.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. balandžio 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

(2)  OL L 353, 2004 11 27, p. 6.

(3)  OL L 61, 1975 3 7, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1948/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 18).


2.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 527/2005

2005 m. balandžio 1 d.

dėl pasiūlymų, pateiktų dėl subsidijos, numatytos Reglamente (EB) Nr. 2033/2004, paskyrimo už B tipo lukštentų ilgagrūdžių ryžių gabenimą į Reuniono salą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1989 m. rugsėjo 6 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2692/89, nustatantį išsamias ryžių gabenimo į Reunioną taisykles (2), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2033/2004 (3) pradėtas konkursas dėl subsidijos už ryžių gabenimą į Reuniono salą.

(2)

Reglamento (EEB) Nr. 2692/89 9 straipsnyje numatyta, kad atsižvelgdama į pateiktus pasiūlymus Komisija Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 26 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gali nuspręsti neskelbti konkurso laimėtojo.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į Reglamento (EEB) Nr. 2692/89 2 ir 3 straipsniuose išvardytus kriterijus, nereikėtų nustatyti didžiausios subsidijos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymai, pateikti nuo 2005 m. kovo 28 d. iki 31 d. pagal Reglamente (EB) Nr. 2033/2004 numatytą konkursą dėl subsidijos už KN kodu 1006 20 98 klasifikuojamų lukštentų ilgagrūdžių B ryžių gabenimą į Reuniono salą, yra nesvarstomi.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. balandžio 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

(2)  OL L 261, 1989 9 7, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1275/2004 (OL L 241, 2004 7 13, p. 8).

(3)  OL L 353, 2004 11 27, p. 9.


2.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 528/2005

2005 m. balandžio 1 d.

dėl pasiūlymų, pateiktų dėl visiškai nulukštentų, apvaliųjų, vidutinių grūdų ir ilgagrūdžių A ryžių eksporto į kai kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB) Nr. 2031/2004 numatytą konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2031/2004 (2) yra pradėtas konkursas dėl ryžių eksporto grąžinamosios išmokos.

(2)

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 584/75 (3) 5 straipsnyje numatyta, kad atsižvelgdama į pateiktus pasiūlymus Komisija Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 26 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gali nuspręsti neskelbti konkurso laimėtojo.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnio 4 dalyje išvardytus kriterijus, nereikėtų nustatyti didžiausios grąžinamosios išmokos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal pasiūlymus, pateiktus nuo 2005 m. kovo 28 d. iki 31 d. dėl visiškai nulukštentų, apvaliųjų, vidutinių grūdų ir ilgagrūdžių A ryžių eksporto į kai kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB) Nr. 2031/2004 numatytą didžiausios grąžinamosios išmokos konkursą, laimėtojas nėra skiriamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. balandžio 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

(2)  OL L 353, 2004 11 27, p. 3.

(3)  OL L 61, 1975 3 7, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Regulamentu (EB) Nr 1948/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 18).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

2.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/19


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. vasario 28 d.

dėl Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, sudarymo

(2005/269/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 310 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antruoju sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies antrąja pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

Susitarimas, steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją (toliau – Asociacijos susitarimas), Bendrijos vardu buvo pasirašytas Briuselyje 2002 m. lapkričio 18 d.

(2)

Asociacijos susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Europos bendrijos vardu patvirtinamas Susitarimas, steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, kartu su prie jo pridedamais priedais ir protokolais bei prie Baigiamojo akto pridedamomis vienašalėmis Bendrijos deklaracijomis bei bendromis Bendrijos ir kitos Šalies deklaracijomis.

2.   Asociacijos susitarimo, priedų, protokolų ir Baigiamojo akto tekstai pridedami prie šio sprendimo (2).

2 straipsnis

1.   Poziciją, kurią turi priimti Bendrija Asociacijos susitarimu įsteigtoje Asociacijos taryboje ir Asociacijos komitete, Komisijos pasiūlymu priima Taryba, laikantis atitinkamų Sutarties nuostatų.

2.   Tarybos atstovas pirmininkauja Asociacijos tarybai ir pristato Bendrijos poziciją. Komisijos atstovas pirmininkauja Asociacijos komitetui ir pristato Bendrijos poziciją.

3.   Komisija atstovauja Bendriją specialiuose komitetuose, kurie įsteigti Susitarimu arba kuriuos, remdamasi jo 7 straipsniu, sudarė Asociacijos taryba.

3 straipsnis

1.   Taikant Asociacijos susitarimo V priedo 29 straipsnio 2 dalį Komisija įgaliojama pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 (3) 75 straipsnyje nurodytą tvarką priimti Susitarimui pakeisti reikiamus dokumentus.

2.   Taikant Asociacijos susitarimo VI priedo 16 straipsnio 2 dalį Komisija įgaliojama pagal Reglamento (EEB) Nr. 1576/89 (4) 15 straipsnyje nurodytą tvarką priimti Susitarimui pakeisti reikiamus dokumentus.

4 straipsnis

Tarybos pirmininkas Bendrijos vardu pateikia pranešimą, kaip nurodyta Susitarimo 198 straipsnio 1 dalyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BODEN


(1)  2003 m. vasario 12 d. Europos Parlamento pritarimas.

(2)  Žr. OL L 352, 2002 12 30, p. 3 ir OL L 332, 2003 12 19, p. 64.

(3)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1795/2003 (OL L 262, 2003 10 14, p. 13).

(4)  OL L 160, 1989 6 12, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


2.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/21


Informacija apie Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, įsigaliojimą

2005 m. kovo 1 d. įsigaliojo Susitarimas, steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją (1), 2005 m. vasario 28 d. užbaigus šio Susitarimo 198 straipsnyje numatytas procedūras.


(1)  OL L 352, 2002 12 30, p. 3 ir OL L 332, 2003 12 19, p. 64.