ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 75

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. kovo 22d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. kovo 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 457/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2005 m. kovo 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 458/2005, atidarantis nuolatinį konkursą dėl Čekijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

3

 

 

2005 m. kovo 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 459/2005, atidarantis nuolatinį konkursą dėl Austrijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

9

 

 

2005 m. kovo 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 460/2005, atidarantis nuolatinį konkursą dėl Vengrijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

15

 

 

2005 m. kovo 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 461/2005, atidarantis nuolatinį konkursą dėl Lenkijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

21

 

 

2005 m. kovo 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 462/2005, atidarantis nuolatinį konkursą dėl Vokietijos intervencinės agentūros saugomų miežių eksporto

27

 

*

2005 m. kovo 21 d. Komisijos direktyva 2005/26/EB, nustatanti laikinai iš Direktyvos 2000/13/EB IIIa priedo išbraukiamų maisto ingredientų ar medžiagų sąrašą ( 1 )

33

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl patekimo į rinką sudarymo

35

Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos dėl patekimo į rinką

37

 

 

Komisija

 

*

2005 m. kovo 18 d. Komisijos sprendimas, dėl Bendrijos konkrečios finansinės paramos 2005 metams Švedijos pateiktai kampilobakterija užsikrėtusių broilerių priežiūros programai (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 759)

40

 

*

2004 m. spalio 20 d. Komisijos sprendimas, dėl valstybės pagalbos Nr. C 40/2002 (ex N 513/2001) Hellenic Shipyards ΑΕ (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 3919)  ( 1 )

44

 

*

2005 m. kovo 3 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus 4 straipsnio 3 dalį pradedamas tyrimas (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 577)  ( 1 )

53

 

*

2004 m. birželio 22 d. Bendrijos ir Šveicarijos sausumos transporto komiteto sprendimas Nr. 1/2004, dėl Šveicarijoje transporto priemonėms taikomos mokesčio sistemos laikotarpiu nuo 2005 m. sausio 1 d. iki Lötschberg tunelio atidarymo vėliausiai iki 2008 m. sausio 1 d.

58

 

*

2004 m. birželio 22 d. Bendrijos ir Šveicarijos sausumos transporto komiteto sprendimas Nr. 2/2004, iš dalies pakeičiantis Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo priedą dėl krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliu ir keliais

60

 

*

2005 m. vasario 14 d. Pagal Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl abipusio pripažinimo įsteigto Jungtinio komiteto sprendimas Nr. 31/2005, dėl atitikties įvertinimo tarnybos įtraukimo į telekomunikacijų įrangos sektorių priedo sąrašą

65

 

*

2005 m. kovo 11 d. Komisijos rekomendacija, dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekso ( 1 )

67

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

22.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 457/2005

2005 m. kovo 21 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. kovo 22 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 21 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. kovo 21 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

96,4

204

87,3

212

124,2

624

175,4

628

124,5

999

121,6

0707 00 05

052

165,9

204

65,0

999

115,5

0709 10 00

220

144,2

999

144,2

0709 90 70

052

114,4

204

45,4

999

79,9

0805 10 20

052

53,6

204

53,8

212

57,0

220

49,8

400

56,1

421

35,9

624

59,5

999

52,2

0805 50 10

052

64,9

220

21,8

400

74,3

624

57,4

999

54,6

0808 10 80

388

61,6

400

100,5

404

76,2

508

66,2

512

80,5

524

55,3

528

70,6

720

68,2

999

72,4

0808 20 50

052

157,0

388

60,8

512

60,3

528

60,1

720

45,2

999

76,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


22.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 458/2005

2005 m. kovo 21 d.

atidarantis nuolatinį konkursą dėl Čekijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93 (2), nustatyta intervencinių agentūrų saugomų grūdų pardavimo tvarka ir sąlygos.

(2)

Esant dabartinei rinkos situacijai, reikėtų atidaryti nuolatinį konkursą dėl Čekijos intervencinės agentūros saugomų 300 000 tonų paprastųjų kviečių eksporto.

(3)

Siekiant užtikrinti operacijų teisėtumą ir jų kontrolę, reikia nustatyti konkrečias taisykles. Šiam tikslui reikėtų nustatyti užstatų sistemą, kuri užtikrintų siekiamų tikslų įgyvendinimą ir kartu leistų operatoriams išvengti pernelyg didelių konkurso išlaidų. Todėl reikėtų leisti nukrypti nuo kai kurių normų, visų pirma Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 nuostatų.

(4)

Tuo atveju, kai išvežti paprastuosius kviečius vėluojama daugiau nei penkias dienas arba kai vieno iš užstatų grąžinimas atidedamas dėl intervencinės agentūros veiksmų, atitinkama valstybė narė turi atlyginti nuostolius.

(5)

Siekiant išvengti reimportavimo, išmokos turi būti teikiamos tik už eksportą į tam tikras trečiąsias šalis.

(6)

Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 2a dalis numato galimybę konkurso laimėtojui kompensuoti mažiausias transporto išlaidas, pervežant iš saugojimo vietos iki jų pakrovimo vietos; atsižvelgiant į Čekijos Respublikos geografinę padėtį, ši sąlyga turėtų būti taikoma.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nepažeisdama šio reglamento nuostatų Čekijos intervencinė agentūra pradeda jos saugomų paprastųjų kviečių nuolatinį eksporto konkursą pagal Reglamente (EEB) Nr. 2131/93 nustatytas taisykles.

2 straipsnis

1.   Konkursas vyksta dėl maksimalaus 300 000 tonų kiekio paprastųjų kviečių, eksportuotinų į visas trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (3) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną, Rumuniją ir Šveicariją.

2.   Regionai, kuriuose saugoma 300 000 tonų paprastųjų kviečių, nurodomi I priede.

3 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 16 straipsnio trečiosios pastraipos nuostatų, pasiūlyme nurodyta kaina yra kaina, mokėtina už pirkimą eksportui, išskyrus bet kokį mėnesinį padidinimą.

2.   Eksportui, vykdomam remiantis šio reglamento nuostatomis, nesuteikiama jokia grąžinamoji išmoka ir netaikomas nei eksporto mokestis, nei mėnesinis padidėjimas.

3.   Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 8 straipsnio 2 dalis netaikoma.

4.   Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 2a dalį, konkurso laimėtojui kompensuojamos mažiausios transporto išlaidos, pervežant iš saugojimo vietos iki jų pakrovimo vietos.

4 straipsnis

1.   Eksporto licencijos galioja iki ketvirto mėnesio, skaičiuojant nuo licencijos išdavimo mėnesio, pabaigos tokia prasme, kaip vartojama Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 9 straipsnyje.

2.   Pasiūlymai šiam konkursui negali būti pateikiami su paraiškomis eksporto licencijoms gauti, pateiktomis remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (4) 49 straipsnio nuostatomis.

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 1 dalies nuostatų, pasiūlymų pateikimo pirmajam daliniam konkursui terminas baigiasi 2005 m. kovo 31 d. 9 valandą (Briuselio laiku).

2.   Pasiūlymų pateikimo vėlesniems daliniams konkursams terminas baigiasi kiekvieną ketvirtadienį 9 valandą (Briuselio laiku), išskyrus 2005 m. gegužės 5 d.

3.   Paskutinio dalinio konkurso galutinis terminas yra 2005 m. birželio 23 d. 9 valanda (Briuselio laiku).

4.   Pasiūlymai turi būti pateikiami Čekijos intervencinei agentūrai:

Statní zemdlský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tel. (420-2) 22 87 16 67/403

Faks. (420-2) 22 29 68 06 404.

6 straipsnis

1.   Intervencinė agentūra, sandėlininkas ir konkurso dalyvis, jeigu jis to nori, bendru susitarimu arba iki išvežant prekes iš konkurso dalyvio pasirinkto sandėlio, arba išvežimo metu, paima skirtingus ėminius, imdami po vieną ėminį iš ne mažesnio kaip 500 tonų kiekio ir atlieka jų tyrimą. Intervencinei agentūrai gali atstovauti įgaliotinis tuo atveju, kai jis nėra sandėlininkas.

Ginčo atveju tyrimo rezultatai perduodami Komisijai.

Skirtingi ėminiai imami ir ištiriami per septynias darbo dienas nuo konkurso dalyvio prašymo dienos arba per tris darbo dienas tuo atveju, kai ėminiai imami išgabenant prekes iš sandėlio. Jei galutiniai skirtingų ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra:

a)

aukštesnė už tą, kuri buvo paskelbta pranešime apie konkursą, konkurso laimėtojas privalo perimti partiją tokią, kokia ji yra;

b)

aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, tačiau jos svyravimų ribos nėra didesnės negu:

vienas kilogramas hektolitrui konkrečioje masėje, kuri neturi būti mažesnė negu 75 kilogramai hektolitrui,

vienas procentinis punktas drėgnumo,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 824/2000 (5) priedo atitinkamai B.2 ir B.4 punktuose ir

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Reglamento (EEB) Nr. 824/2000 priedo B.5 punkte, tačiau nekeičiant leistinos kenksmingų sėklų ir skalsės procentinės dalies,

konkurso laimėtojas privalo priimti partiją tokią, kokia ji yra;

c)

aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, ir jos svyravimų ribos yra didesnės už tas, kurios aprašytos b punkte, konkurso laimėtojas gali:

arba priimti partiją tokią, kokia ji yra,

arba atsisakyti paimti minėtąją partiją. Jis atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą II priede nurodyta forma; tačiau tuo atveju, kai jis paprašo intervencinės agentūros jam perduoti kitą numatytos kokybės intervencinių paprastųjų kviečių partiją be papildomų išlaidų, užstatas jam nėra grąžinamas. Partija turi būti pakeista ne vėliau kaip per tris dienas po to, kai gaunamas konkurso laimėtojo prašymas. Konkurso laimėtojas apie tai nedelsiant informuoja Komisiją II priede nurodyta forma;

d)

žemesnė už intervencijai reikalaujamas minimalias charakteristikas, konkurso laimėtojas negali išvežti minėtosios partijos. Jis atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą II priede nurodyta forma; tačiau tuo atveju, kai jis paprašo intervencinės agentūros jam perduoti kitą numatytos kokybės intervencinių paprastųjų kviečių partiją be papildomų išlaidų, užstatas jam nėra grąžinamas. Partija turi būti pakeista ne vėliau kaip per tris dienas po to, kai gaunamas konkurso laimėtojo prašymas. Konkurso laimėtojas apie tai nedelsiant informuoja Komisiją II priede nurodyta forma.

2.   Tačiau tuo atveju, jei paprastieji kviečiai buvo išvežti iki tyrimų rezultatų paskelbimo, visą riziką prisiima konkurso laimėtojas nuo to momento, kai jis išveža prekių partiją. Tačiau jei konkurso laimėtojas turi teisę apskųsti sandėlininką, jis gali ja pasinaudoti.

3.   Jei pasibaigus maksimaliam mėnesio laikotarpiui nuo prašymo pakeisti partiją pateikimo dienos konkurso laimėtojas per kelis iš eilės pakeitimus negavo pakeičiamosios partijos, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta, jis yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, ir jam grąžinamas visas užstatas, apie tai nedelsiant pranešus Komisijai ir intervencinei agentūrai II priede nurodyta forma.

4.   1 dalyje minėtų ėminių ėmimo ir tyrimų išlaidas, išskyrus atvejį, kai gautieji tyrimų rezultatai rodo kokybę, mažesnę už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, padengia EŽŪOGF, bet ne daugiau kaip vieno kiekvienos 500 t dalies tyrimo išlaidas, išskyrus perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių išlaidas. Perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių ir prašomų papildomų kitų tyrimų, kurių gali paprašyti konkurso laimėtojas, išlaidas padengia pats konkurso laimėtojas.

7 straipsnis

Nukrypstant nuo Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3002/92 (6) 12 straipsnio nuostatų, dokumentuose, susijusiuose su laikantis šio reglamento nuostatų vykdomu paprastųjų kviečių pardavimu, ir ypač eksporto licencijoje, prekių išvežimo rašte, numatytame Reglamento (EEB) Nr. 3002/92 3 straipsnio 1 dalies b punkte, eksporto deklaracijoje ir kitais atvejais T5 dokumento kontrolinėje kopijoje turi būti toks įrašas:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 458/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 458/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 458/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 458/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 458/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 458/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 458/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 458/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 458/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 458/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 458/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 458/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 458/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 458/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 458/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 458/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 458/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 458/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 458/2005.

8 straipsnis

1.   Užstatas, sumokėtas taikant Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 13 straipsnio 4 dalies nuostatas, turi būti sugrąžintas po to, kai konkurso laimėtojams išduodamos eksporto licencijos.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 straipsnio nuostatų, įsipareigojimo eksportuoti vykdymas užtikrinamas užstatu, kurio dydis lygus skirtumui tarp konkurso dieną galiojusios intervencinės kainos ir konkurse laimėjusios kainos, bet jokiu būdu ne mažesniu negu 25 eurai už toną. Pusė užstato sumos sumokama gaunant eksporto licenciją, o likutis sumokamas prieš atsiimant grūdus.

9 straipsnis

Čekijos intervencinė agentūra praneša Komisijai apie gautus pasiūlymus ne vėliau kaip praėjus dviems valandoms po pasiūlymo pateikimo galutinio termino. Jie turi būti surašyti į III priede pateiktą lentelę ir perduoti faksu IV priede nurodytais numeriais.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 21 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2045/2004 (OL L 354, 2004 11 30, p. 17).

(3)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

(5)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31.

(6)  OL L 301, 1992 10 17, p. 17.


I PRIEDAS

(tonos)

Sandėliavimo vieta

Kiekiai

Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský

300 000


II PRIEDAS

Pranešimas apie atsisakymą paimti partijas pagal nuolatinio konkurso dėl čekijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksportavimo nuostatas

(Reglamento (EB) Nr. 458/2005 6 straipsnio 1 dalis)

Laimėtoju paskelbto konkurso dalyvio pavadinimas:

Konkurso data:

Data, kada konkurso laimėtojas atsisakė partijos:

Partijos eilės numeris

Kiekis tonomis

Elevatoriaus adresas

Pagrindas atsisakyti partiją paimti

 

 

 

PS (kg/hl)

 

 

 

% sudygusių grūdų

 

 

 

% įvairių nešvarumų (Schwarzbesatz)

 

 

 

% grūdinių priemaišų

 

 

 

Kita


III PRIEDAS

Nuolatinis konkursas dėl Čekijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

(Reglamentas (EB) Nr. 458/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Konkurso dalyvių eilės numeriai

Partijos numeris

Kiekis tonomis

Pasiūlymo kaina

(eurai už toną) (1)

Priedai

(+)

Nuolaidos

(eurai už toną)

(archyvui)

Komercinės išlaidos

(eurai už toną)

Paskirtis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ir t. t.

 

 

 

 

 

 


(1)  Į šią kainą įeina padidėjimas arba nuolaidos, taikomos partijai, dėl kurios yra pateiktas pasiūlymas.


IV PRIEDAS

Reikia naudoti tik šį DG AGRI (D2) numerį Briuselyje:

faksas (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 459/2005

2005 m. kovo 21 d.

atidarantis nuolatinį konkursą dėl Austrijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93 (2) nustatyta intervencinių agentūrų saugomų grūdų pardavimo tvarka ir sąlygos.

(2)

Esant dabartinei rinkos situacijai, reikėtų atidaryti nuolatinį konkursą dėl Austrijos intervencinės agentūros saugomų 80 663 tonų paprastųjų kviečių eksporto.

(3)

Siekiant užtikrinti operacijų teisėtumą ir jų kontrolę, reikia nustatyti konkrečias taisykles. Šiam tikslui reikėtų nustatyti užstatų sistemą, kuri užtikrintų siekiamų tikslų įgyvendinimą ir kartu leistų operatoriams išvengti pernelyg didelių konkurso išlaidų. Todėl reikėtų leisti nukrypti nuo kai kurių normų, visų pirma Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 nuostatų.

(4)

Tuo atveju, kai išvežti paprastuosius kviečius vėluojama daugiau nei penkias dienas arba kai vieno iš užstatų grąžinimas atidedamas dėl intervencinės agentūros veiksmų, atitinkama valstybė narė turi atlyginti nuostolius.

(5)

Siekiant išvengti reimportavimo, išmokos turi būti teikiamos tik už eksportą į tam tikras trečiąsias šalis.

(6)

Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 2a dalis numato galimybę konkurso laimėtojui kompensuoti mažiausias transporto išlaidas, pervežant iš saugojimo vietos iki jų pakrovimo vietos; atsižvelgiant į Austrijos geografinę padėtį, ši sąlyga turėtų būti taikoma.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nepažeisdama šio reglamento nuostatų Austrijos intervencinė agentūra pradeda jos saugomų paprastųjų kviečių nuolatinį eksporto konkursą pagal Reglamente (EEB) Nr. 2131/93 nustatytas taisykles.

2 straipsnis

1.   Konkursas vyksta dėl maksimalaus 80 663 tonų kiekio paprastųjų kviečių, eksportuotinų į visas trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (3) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną, Rumuniją ir Šveicariją.

2.   Regionai, kuriuose saugomos 80 663 tonos paprastųjų kviečių, nurodomi I priede.

3 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 16 straipsnio trečiosios pastraipos nuostatų, pasiūlyme nurodyta kaina yra kaina, mokėtina už pirkimą eksportui, išskyrus bet kokį mėnesinį padidinimą.

2.   Eksportui, vykdomam remiantis šio reglamento nuostatomis, nesuteikiama jokia grąžinamoji išmoka ir netaikomas nei eksporto mokestis, nei mėnesinis padidėjimas.

3.   Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 8 straipsnio 2 dalis netaikoma.

4.   Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 2a dalį, konkurso laimėtojui kompensuojamos mažiausios transporto išlaidos, pervežant iš saugojimo vietos iki jų pakrovimo vietos.

4 straipsnis

1.   Eksporto licencijos galioja iki ketvirto mėnesio, skaičiuojant nuo licencijos išdavimo mėnesio pabaigos, tokia prasme, kaip vartojama Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 9 straipsnyje.

2.   Pasiūlymai šiam konkursui negali būti pateikiami su paraiškomis eksporto licencijoms gauti, pateiktomis remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (4) 49 straipsnio nuostatomis.

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 1 dalies nuostatų, pasiūlymų pateikimo pirmajam daliniam konkursui terminas baigiasi 2005 m. kovo 31 d. 9 valandą (Briuselio laiku).

2.   Pasiūlymų pateikimo vėlesniems daliniams konkursams terminas baigiasi kiekvieną ketvirtadienį 9 valandą (Briuselio laiku), išskyrus 2005 m. gegužės 5 d.

3.   Paskutinio dalinio konkurso galutinis terminas yra 2005 m. birželio 23 d. 9 valanda (Briuselio laiku).

4.   Pasiūlymai turi būti pateikiami Austrijos intervencinei agentūrai:

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Faks. (43-1) 331 51 46 24, (43-1) 331 51 44 69

6 straipsnis

1.   Intervencinė agentūra, sandėlininkas ir konkurso dalyvis, jeigu jis to nori, bendru susitarimu arba iki išvežant prekes iš konkurso dalyvio pasirinkto sandėlio, arba išvežimo metu, paima skirtingus ėminius, imdami po vieną ėminį iš ne mažesnio kaip 500 tonų kiekio ir atlieka jų tyrimą. Intervencinei agentūrai gali atstovauti įgaliotinis tuo atveju, kai jis nėra sandėlininkas.

Ginčo atveju tyrimo rezultatai perduodami Komisijai.

Skirtingi ėminiai imami ir ištiriami per septynias darbo dienas nuo konkurso dalyvio prašymo dienos arba per tris darbo dienas tuo atveju, kai ėminiai imami išgabenant prekes iš sandėlio. Jei galutiniai skirtingų ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra:

a)

aukštesnė už tą, kuri buvo paskelbta pranešime apie konkursą, konkurso laimėtojas privalo perimti partiją tokią, kokia ji yra;

b)

aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, tačiau jos svyravimų ribos nėra didesnės negu:

1 kilogramas hektolitrui konkrečioje masėje, kuri neturi būti mažesnė negu 75 kilogramai hektolitrui,

vienas procentinis punktas drėgnumo,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 824/2000 (5) priedo atitinkamai B.2 ir B.4 punktuose ir

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Reglamento (EEB) Nr. 824/2000 priedo B.5 punkte, tačiau nekeičiant leistinos kenksmingų sėklų ir skalsės procentinės dalies,

konkurso laimėtojas privalo priimti partiją tokią, kokia ji yra;

c)

aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, ir jos svyravimų ribos yra didesnės už tas, kurios aprašytos b punkte, konkurso laimėtojas gali:

arba priimti partiją tokią, kokia ji yra,

arba atsisakyti paimti minėtąją partiją. Jis atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą II priede nurodyta forma; tačiau tuo atveju, kai jis paprašo intervencinės agentūros jam perduoti kitą numatytos kokybės intervencinių paprastųjų kviečių partiją be papildomų išlaidų, užstatas jam nėra grąžinamas. Partija turi būti pakeista ne vėliau kaip per tris dienas po to, kai gaunamas konkurso laimėtojo prašymas. Konkurso laimėtojas apie tai nedelsiant informuoja Komisiją II priede nurodyta forma;

d)

žemesnė už intervencijai reikalaujamas minimalias charakteristikas, konkurso laimėtojas negali išvežti minėtosios partijos. Jis atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą II priede nurodyta forma; tačiau tuo atveju, kai jis paprašo intervencinės agentūros jam perduoti kitą numatytos kokybės intervencinių paprastųjų kviečių partiją be papildomų išlaidų, užstatas jam nėra grąžinamas. Partija turi būti pakeista ne vėliau kaip per tris dienas po to, kai gaunamas konkurso laimėtojo prašymas. Konkurso laimėtojas apie tai nedelsiant informuoja Komisiją II priede nurodyta forma.

2.   Tačiau tuo atveju, jei paprastieji kviečiai buvo išvežti iki tyrimų rezultatų paskelbimo, visą riziką prisiima konkurso laimėtojas nuo to momento, kai jis išveža prekių partiją. Tačiau jei konkurso laimėtojas turi teisę apskųsti sandėlininką, jis gali ja pasinaudoti.

3.   Jei pasibaigus maksimaliam mėnesio laikotarpiui nuo prašymo pakeisti partiją pateikimo dienos konkurso laimėtojas per kelis iš eilės pakeitimus negavo pakeičiamosios partijos, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta, jis yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, ir jam grąžinamas visas užstatas, apie tai nedelsiant pranešus Komisijai ir intervencinei agentūrai II priede nurodyta forma.

4.   1 dalyje minėtų ėminių ėmimo ir tyrimų išlaidas, išskyrus atvejį, kai gautieji tyrimų rezultatai rodo kokybę, mažesnę už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, padengia EŽŪOGF, bet ne daugiau kaip vieno kiekvienos 500 t dalies tyrimo išlaidas, išskyrus perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių išlaidas. Perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių ir prašomų papildomų kitų tyrimų, kurių gali paprašyti konkurso laimėtojas, išlaidas padengia pats konkurso laimėtojas.

7 straipsnis

Nukrypstant nuo Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3002/92 (6) 12 straipsnio nuostatų, dokumentuose, susijusiuose su laikantis šio reglamento nuostatų vykdomu paprastųjų kviečių pardavimu, ypač eksporto licencijoje, prekių išvežimo rašte, numatytame Reglamento (EEB) Nr. 3002/92 3 straipsnio 1 dalies b punkte, eksporto deklaracijoje ir kitais atvejais T5 dokumento kontrolinėje kopijoje turi būti toks įrašas:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 459/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 459/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 459/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 459/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 459/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 459/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 459/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 459/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 459/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 459/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 459/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 459/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 459/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 459/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 459/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 459/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 459/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 459/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 459/2005.

8 straipsnis

1.   Užstatas, sumokėtas taikant Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 13 straipsnio 4 dalies nuostatas, turi būti sugrąžintas po to, kai konkurso laimėtojams išduodamos eksporto licencijos.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/9317 straipsnio nuostatų, įsipareigojimo eksportuoti vykdymas užtikrinamas užstatu, kurio dydis lygus skirtumui tarp konkurso dieną galiojusios intervencinės kainos ir konkurse laimėjusios kainos, bet jokiu būdu ne mažesniu negu 25 eurai už toną. Pusė užstato sumos sumokama gaunant eksporto licenciją, o likutis sumokamas prieš atsiimant grūdus.

9 straipsnis

Austrijos intervencinė agentūra praneša Komisijai apie gautus pasiūlymus ne vėliau kaip praėjus dviems valandoms po pasiūlymo pateikimo galutinio termino. Jie turi būti surašyti į III priede pateiktą lentelę ir perduoti faksu IV priede nurodytais numeriais.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 21 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 2045/2004 (OL L 354, 2004 11 30, p. 17).

(3)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

(5)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31.

(6)  OL L 301, 1992 10 17, p. 17.


I PRIEDAS

(tonos)

Sandėliavimo vieta

Kiekiai

Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich

80 663


II PRIEDAS

Pranešimas apie atsisakymą paimti partijas pagal nuolatinio konkurso dėl Austrijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksportavimo nuostatas

(Reglamento (EB) Nr. 459/2005 6 straipsnio 1 dalis)

Laimėtoju paskelbto konkurso dalyvio pavadinimas:

Konkurso data:

Data, kada konkurso laimėtojas atsisakė partijos:

Partijos eilės numeris

Kiekis tonomis

Elevatoriaus adresas

Pagrindas atsisakyti partiją paimti

 

 

 

PS (kg/hl)

 

 

 

% sudygusių grūdų

 

 

 

% įvairių nešvarumų (Schwarzbesatz)

 

 

 

% grūdinių priemaišų

 

 

 

Kita


III PRIEDAS

Nuolatinis konkursas dėl Austrijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

(Reglamentas (EB) Nr. 459/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Konkurso dalyvių eilės numeriai

Partijos numeris

Kiekis tonomis

Pasiūlymo kaina

(eurai už toną) (1)

Priedai

(+)

Nuolaidos

(–)

(eurai už toną)

(archyvui)

Komercinės išlaidos

(eurai už toną)

Paskirtis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ir t. t.

 

 

 

 

 

 


(1)  Į šią kainą įeina padidėjimas arba nuolaidos, taikomos partijai, dėl kurios yra pateiktas pasiūlymas.


IV PRIEDAS

Reikia naudoti tik šį DG AGRI (D2) numerį Briuselyje:

faksas (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 460/2005

2005 m. kovo 21 d.

atidarantis nuolatinį konkursą dėl Vengrijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93 (2) nustatyta intervencinių agentūrų saugomų grūdų pardavimo tvarka ir sąlygos.

(2)

Esant dabartinei rinkos situacijai, reikėtų atidaryti nuolatinį konkursą dėl Vengrijos intervencinės agentūros saugomų 320 000 tonų paprastųjų kviečių eksporto.

(3)

Siekiant užtikrinti operacijų teisėtumą ir jų kontrolę, reikia nustatyti konkrečias taisykles. Šiam tikslui reikėtų nustatyti užstatų sistemą, kuri užtikrintų siekiamų tikslų įgyvendinimą ir kartu leistų operatoriams išvengti pernelyg didelių konkurso išlaidų. Todėl reikėtų leisti nukrypti nuo kai kurių normų, visų pirma Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 nuostatų.

(4)

Tuo atveju, kai išvežti paprastuosius kviečius vėluojama daugiau nei penkias dienas arba kai vieno iš užstatų grąžinimas atidedamas dėl intervencinės agentūros veiksmų, atitinkama valstybė narė turi atlyginti nuostolius.

(5)

Siekiant išvengti reimportavimo, išmokos turi būti teikiamos tik už eksportą į tam tikras trečiąsias šalis.

(6)

Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 2a dalis numato galimybę konkurso laimėtojui kompensuoti mažiausias transporto išlaidas, pervežant iš saugojimo vietos iki jų pakrovimo vietos; atsižvelgiant į Vengrijos geografinę padėtį, ši sąlyga turėtų būti taikoma.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nepažeisdama šio reglamento nuostatų Vengrijos intervencinė agentūra pradeda jos saugomų paprastųjų kviečių nuolatinį eksporto konkursą pagal Reglamente (EEB) Nr. 2131/93 nustatytas taisykles.

2 straipsnis

1.   Konkursas vyksta dėl maksimalaus 320 000 tonų kiekio paprastųjų kviečių, eksportuotinų į visas trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (3) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną, Rumuniją ir Šveicariją.

2.   Regionai, kuriuose saugomos 320 000 tonos paprastųjų kviečių, nurodomi I priede.

3 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 16 straipsnio trečiosios pastraipos nuostatų, pasiūlyme nurodyta kaina yra kaina, mokėtina už pirkimą eksportui, išskyrus bet kokį mėnesinį padidinimą.

2.   Eksportui, vykdomam remiantis šio reglamento nuostatomis, nesuteikiama jokia grąžinamoji išmoka ir netaikomas nei eksporto mokestis, nei mėnesinis padidėjimas.

3.   Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 8 straipsnio 2 dalis netaikoma.

4.   Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 2a dalį, konkurso laimėtojui kompensuojamos mažiausios transporto išlaidos, pervežant iš saugojimo vietos iki jų pakrovimo vietos.

4 straipsnis

1.   Eksporto licencijos galioja iki ketvirto mėnesio, skaičiuojant nuo licencijos išdavimo mėnesio, pabaigos tokia prasme, kaip vartojama Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 9 straipsnyje.

2.   Pasiūlymai šiam konkursui negali būti pateikiami su paraiškomis eksporto licencijoms gauti, pateiktomis remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (4) 49 straipsnio nuostatomis.

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 1 dalies nuostatų, pasiūlymų pateikimo pirmajam daliniam konkursui terminas baigiasi 2005 m. kovo 31 d. 9 valandą (Briuselio laiku).

2.   Pasiūlymų pateikimo vėlesniems daliniams konkursams terminas baigiasi kiekvieną ketvirtadienį 9 valandą (Briuselio laiku), išskyrus 2005 m. gegužės 5 d.

3.   Paskutinio dalinio konkurso galutinis terminas yra 2005 m. birželio 23 d. 9 valanda (Briuselio laiku).

4.   Pasiūlymai turi būti pateikiami Vengrijos intervencinei agentūrai:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1385 Budapest 62

Pf. 867

Tel. (36-1) 219 62 60

Faks. (36-1) 219 62 59.

6 straipsnis

1.   Intervencinė agentūra, sandėlininkas ir konkurso dalyvis, jeigu jis to nori, bendru susitarimu arba iki išvežant prekes iš konkurso dalyvio pasirinkto sandėlio, arba išvežimo metu, paima skirtingus ėminius, imdami po vieną ėminį iš ne mažesnio kaip 500 tonų kiekio ir atlieka jų tyrimą. Intervencinei agentūrai gali atstovauti įgaliotinis tuo atveju, kai jis nėra sandėlininkas.

Ginčo atveju tyrimo rezultatai perduodami Komisijai.

Skirtingi ėminiai imami ir ištiriami per septynias darbo dienas nuo konkurso dalyvio prašymo dienos arba per tris darbo dienas tuo atveju, kai ėminiai imami išgabenant prekes iš sandėlio. Jei galutiniai skirtingų ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra:

a)

aukštesnė už tą, kuri buvo paskelbta pranešime apie konkursą, konkurso laimėtojas privalo perimti partiją tokią, kokia ji yra;

b)

aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, tačiau jos svyravimų ribos nėra didesnės negu:

1 kilogramas hektolitrui konkrečioje masėje, kuri neturi būti mažesnė negu 75 kilogramai hektolitrui,

vienas procentinis punktas drėgnumo,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 824/2000 (5) priedo atitinkamai B.2 ir B.4 punktuose ir

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Reglamento (EEB) Nr. 824/2000 priedo B.5 punkte, tačiau nekeičiant leistinos kenksmingų sėklų ir skalsės procentinės dalies,

konkurso laimėtojas privalo priimti partiją tokią, kokia ji yra;

c)

aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, ir jos svyravimų ribos yra didesnės už tas, kurios aprašytos b punkte, konkurso laimėtojas gali:

arba priimti partiją tokią, kokia ji yra,

arba atsisakyti paimti minėtąją partiją. Jis atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą II priede nurodyta forma; tačiau tuo atveju, kai jis paprašo intervencinės agentūros jam perduoti kitą numatytos kokybės intervencinių paprastųjų kviečių partiją be papildomų išlaidų, užstatas jam nėra grąžinamas. Partija turi būti pakeista ne vėliau kaip per tris dienas po to, kai gaunamas konkurso laimėtojo prašymas. Konkurso laimėtojas apie tai nedelsiant informuoja Komisiją II priede nurodyta forma;

d)

žemesnė už intervencijai reikalaujamas minimalias charakteristikas, konkurso laimėtojas negali išvežti minėtosios partijos. Jis atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą II priede nurodyta forma; tačiau tuo atveju, kai jis paprašo intervencinės agentūros jam perduoti kitą numatytos kokybės intervencinių paprastųjų kviečių partiją be papildomų išlaidų, užstatas jam nėra grąžinamas. Partija turi būti pakeista ne vėliau kaip per tris dienas po to, kai gaunamas konkurso laimėtojo prašymas. Konkurso laimėtojas apie tai nedelsiant informuoja Komisiją II priede nurodyta forma.

2.   Tačiau tuo atveju, jei paprastieji kviečiai buvo išvežti iki tyrimų rezultatų paskelbimo, visą riziką prisiima konkurso laimėtojas nuo to momento, kai jis išveža prekių partiją. Tačiau jei konkurso laimėtojas turi teisę apskųsti sandėlininką, jis gali ja pasinaudoti.

3.   Jei pasibaigus maksimaliam mėnesio laikotarpiui nuo prašymo pakeisti partiją pateikimo dienos konkurso laimėtojas per kelis iš eilės pakeitimus negavo pakeičiamosios partijos, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta, jis yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, ir jam grąžinamas visas užstatas, apie tai nedelsiant pranešus Komisijai ir intervencinei agentūrai II priede nurodyta forma.

4.   1 dalyje minėtų ėminių ėmimo ir tyrimų išlaidas, išskyrus atvejį, kai gautieji tyrimų rezultatai rodo kokybę, mažesnę už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, padengia EŽŪOGF, bet ne daugiau kaip vieno kiekvienos 500 t dalies tyrimo išlaidas, išskyrus perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių išlaidas. Perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių ir prašomų papildomų kitų tyrimų, kurių gali paprašyti konkurso laimėtojas, išlaidas padengia pats konkurso laimėtojas.

7 straipsnis

Nukrypstant nuo Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3002/92 (6) 12 straipsnio nuostatų, dokumentuose, susijusiuose su laikantis šio reglamento nuostatų vykdomu paprastųjų kviečių pardavimu, ypač eksporto licencijoje, prekių išvežimo rašte, numatytame Reglamento (EEB) Nr. 3002/92 3 straipsnio 1 dalies b punkte, eksporto deklaracijoje ir kitais atvejais T5 dokumento kontrolinėje kopijoje turi būti toks įrašas:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 460/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 460/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 460/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 460/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 460/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 460/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 460/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 460/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 460/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 460/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 460/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 460/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 460/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjne nie dające prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 460/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 460/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 460/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 460/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 460/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 460/2005.

8 straipsnis

1.   Užstatas, sumokėtas taikant Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 13 straipsnio 4 dalies nuostatas, turi būti sugrąžintas po to, kai konkurso laimėtojams išduodamos eksporto licencijos.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 straipsnio nuostatų, įsipareigojimo eksportuoti vykdymas užtikrinamas užstatu, kurio dydis lygus skirtumui tarp konkurso dieną galiojusios intervencinės kainos ir konkurse laimėjusios kainos, bet jokiu būdu ne mažesniu negu 25 eurai už toną. Pusė užstato sumos sumokama gaunant eksporto licenciją, o likutis sumokamas prieš atsiimant grūdus.

9 straipsnis

Vengrijos intervencinė agentūra praneša Komisijai apie gautus pasiūlymus ne vėliau kaip praėjus dviems valandoms po pasiūlymo pateikimo galutinio termino. Jie turi būti surašyti į III priede pateiktą lentelę ir perduoti faksu IV priede nurodytais numeriais.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 21 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 2045/2004 (OL L 354, 2004 11 30, p. 17).

(3)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

(5)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31.

(6)  OL L 301, 1992 10 17, p. 17.


I PRIEDAS

(tonos)

Sandėliavimo vieta

Kiekiai

Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, főváros és Pest, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna

320 000


II PRIEDAS

Pranešimas apie atsisakymą paimti partijas pagal nuolatinio konkurso dėl Vengrijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksportavimo nuostatas

(Reglamento (EB) Nr. 460/2005 6 straipsnio 1 dalis)

Laimėtoju paskelbto konkurso dalyvio pavadinimas:

Konkurso data:

Data, kada konkurso laimėtojas atsisakė partijos:

Partijos eilės numeris

Kiekis tonomis

Elevatoriaus adresas

Pagrindas atsisakyti partiją paimti

 

 

 

PS (kg/hl)

 

 

 

% sudygusių grūdų

 

 

 

% įvairių nešvarumų (Schwarzbesatz)

 

 

 

% grūdinių priemaišų

 

 

 

Kita


III PRIEDAS

Nuolatinis konkursas dėl Vengrijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

(Reglamentas (EB) Nr. 460/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Konkurso dalyvių eilės numeriai

Partijos numeris

Kiekis tonomis

Pasiūlymo kaina

(eurai už toną) (1)

Priedai

(+)

Nuolaidos

(–)

(eurai už toną)

(archyvui)

Komercinės išlaidos

(eurai už toną)

Paskirtis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ir t. t.

 

 

 

 

 

 


(1)  Į šią kainą įeina padidėjimas arba nuolaidos, taikomos partijai, dėl kurios yra pateiktas pasiūlymas.


IV PRIEDAS

Reikia naudoti tik šį DG AGRI (D2) numerį Briuselyje:

faksas (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 461/2005

2005 m. kovo 21 d.

atidarantis nuolatinį konkursą dėl Lenkijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93 (2) nustatyta intervencinių agentūrų saugomų grūdų pardavimo tvarka ir sąlygos.

(2)

Esant dabartinei rinkos situacijai, reikėtų atidaryti nuolatinį konkursą dėl Lenkijos intervencinės agentūros saugomų 93 084 tonų paprastųjų kviečių eksporto.

(3)

Siekiant užtikrinti operacijų teisėtumą ir jų kontrolę, reikia nustatyti konkrečias taisykles. Šiam tikslui reikėtų nustatyti užstatų sistemą, kuri užtikrintų siekiamų tikslų įgyvendinimą ir kartu leistų operatoriams išvengti pernelyg didelių konkurso išlaidų. Todėl reikėtų leisti nukrypti nuo kai kurių normų, visų pirma Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 nuostatų.

(4)

Tuo atveju, kai išvežti paprastuosius kviečius vėluojama daugiau nei penkias dienas arba kai vieno iš užstatų grąžinimas atidedamas dėl intervencinės agentūros veiksmų, atitinkama valstybė narė turi atlyginti nuostolius.

(5)

Siekiant išvengti reimportavimo, išmokos turi būti teikiamos tik už eksportą į tam tikras trečiąsias šalis.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nepažeisdama šio reglamento nuostatų Lenkijos intervencinė agentūra pradeda jos saugomų paprastųjų kviečių nuolatinį eksporto konkursą pagal Reglamente (EEB) Nr. 2131/93 nustatytas taisykles.

2 straipsnis

1.   Konkursas vyksta dėl maksimalaus 93 084 tonų kiekio paprastųjų kviečių, eksportuotinų į visas trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (3) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną, Rumuniją ir Šveicariją.

2.   Regionai, kuriuose saugomos 93 084 tonos paprastųjų kviečių, nurodomi I priede.

3 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 16 straipsnio trečiosios pastraipos nuostatų, pasiūlyme nurodyta kaina yra kaina, mokėtina už pirkimą eksportui, išskyrus bet kokį mėnesinį padidinimą.

2.   Eksportui, vykdomam remiantis šio reglamento nuostatomis, nesuteikiama jokia grąžinamoji išmoka ir netaikomas nei eksporto mokestis, nei mėnesinis padidėjimas.

3.   Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 8 straipsnio 2 dalis netaikoma.

4 straipsnis

1.   Eksporto licencijos galioja iki ketvirto mėnesio, skaičiuojant nuo licencijos išdavimo mėnesio, pabaigos tokia prasme, kaip vartojama Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 9 straipsnyje.

2.   Pasiūlymai šiam konkursui negali būti pateikiami su paraiškomis eksporto licencijoms gauti, pateiktomis remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (4) 49 straipsnio nuostatomis.

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 1 dalies nuostatų, pasiūlymų pateikimo pirmajam daliniam konkursui terminas baigiasi 2005 m. kovo 31 d. 9 valandą (Briuselio laiku).

2.   Pasiūlymų pateikimo vėlesniems daliniams konkursams terminas baigiasi kiekvieną ketvirtadienį 9 valandą (Briuselio laiku), išskyrus 2005 m. gegužės 5 d.

3.   Paskutinio dalinio konkurso galutinis terminas yra 2005 m. birželio 23 d. 9 valanda (Briuselio laiku).

4.   Pasiūlymai turi būti pateikiami Lenkijos intervencinei agentūrai:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dział Zbóż

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48-22) 661 78 10

Faks. (48-22) 661 78 26.

6 straipsnis

1.   Intervencinė agentūra, sandėlininkas ir konkurso dalyvis, jeigu jis to nori, bendru susitarimu arba iki išvežant prekes iš konkurso dalyvio pasirinkto sandėlio, arba išvežimo metu, paima skirtingus ėminius, imdami po vieną ėminį iš ne mažesnio kaip 500 tonų kiekio ir atlieka jų tyrimą. Intervencinei agentūrai gali atstovauti įgaliotinis tuo atveju, kai jis nėra sandėlininkas.

Ginčo atveju tyrimo rezultatai perduodami Komisijai.

Skirtingi ėminiai imami ir ištiriami per septynias darbo dienas nuo konkurso dalyvio prašymo dienos arba per tris darbo dienas tuo atveju, kai ėminiai imami išgabenant prekes iš sandėlio. Jei galutiniai skirtingų ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra:

a)

aukštesnė už tą, kuri buvo paskelbta pranešime apie konkursą, konkurso laimėtojas privalo perimti partiją tokią, kokia ji yra;

b)

aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, tačiau jos svyravimų ribos nėra didesnės negu:

1 kilogramas hektolitrui konkrečioje masėje, kuri neturi būti mažesnė negu 75 kilogramai hektolitrui,

vienas procentinis punktas drėgnumo,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 824/2000 (5) priedo atitinkamai B.2 ir B.4 punktuose ir

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Reglamento (EEB) Nr. 824/2000 priedo B.5 punkte, tačiau nekeičiant leistinos kenksmingų sėklų ir skalsės procentinės dalies,

konkurso laimėtojas privalo priimti partiją tokią, kokia ji yra;

c)

aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, ir jos svyravimų ribos yra didesnės už tas, kurios aprašytos b punkte, konkurso laimėtojas gali:

arba priimti partiją tokią, kokia ji yra,

arba atsisakyti paimti minėtąją partiją. Jis atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą II priede nurodyta forma; tačiau tuo atveju, kai jis paprašo intervencinės agentūros jam perduoti kitą numatytos kokybės intervencinių paprastųjų kviečių partiją be papildomų išlaidų, užstatas jam nėra grąžinamas. Partija turi būti pakeista ne vėliau kaip per tris dienas po to, kai gaunamas konkurso laimėtojo prašymas. Konkurso laimėtojas apie tai nedelsiant informuoja Komisiją II priede nurodyta forma;

d)

žemesnė už intervencijai reikalaujamas minimalias charakteristikas, konkurso laimėtojas negali išvežti minėtosios partijos. Jis atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą II priede nurodyta forma; tačiau tuo atveju, kai jis paprašo intervencinės agentūros jam perduoti kitą numatytos kokybės intervencinių paprastųjų kviečių partiją be papildomų išlaidų, užstatas jam nėra grąžinamas. Partija turi būti pakeista ne vėliau kaip per tris dienas po to, kai gaunamas konkurso laimėtojo prašymas. Konkurso laimėtojas apie tai nedelsiant informuoja Komisiją II priede nurodyta forma.

2.   Tačiau tuo atveju, jei paprastieji kviečiai buvo išvežti iki tyrimų rezultatų paskelbimo, visą riziką prisiima konkurso laimėtojas nuo to momento, kai jis išveža prekių partiją. Tačiau jei konkurso laimėtojas turi teisę apskųsti sandėlininką, jis gali ja pasinaudoti.

3.   Jei pasibaigus maksimaliam mėnesio laikotarpiui nuo prašymo pakeisti partiją pateikimo dienos konkurso laimėtojas per kelis iš eilės pakeitimus negavo pakeičiamosios partijos, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta, jis yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, ir jam grąžinamas visas užstatas, apie tai nedelsiant pranešus Komisijai ir intervencinei agentūrai II priede nurodyta forma.

4.   1 dalyje minėtų ėminių ėmimo ir tyrimų išlaidas, išskyrus atvejį, kai gautieji tyrimų rezultatai rodo kokybę, mažesnę už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, padengia EŽŪOGF, bet ne daugiau kaip vieno kiekvienos 500 t dalies tyrimo išlaidas, išskyrus perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių išlaidas. Perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių ir prašomų papildomų kitų tyrimų, kurių gali paprašyti konkurso laimėtojas, išlaidas padengia pats konkurso laimėtojas.

7 straipsnis

Nukrypstant nuo Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3002/92 (6) 12 straipsnio nuostatų, dokumentuose, susijusiuose su laikantis šio reglamento nuostatų vykdomu paprastųjų kviečių pardavimu, ypač eksporto licencijoje, prekių išvežimo rašte, numatytame Reglamento (EEB) Nr. 3002/92 3 straipsnio 1 dalies b punkte, eksporto deklaracijoje ir kitais atvejais T5 dokumento kontrolinėje kopijoje turi būti toks įrašas:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 461/2005

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 461/2005

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 461/2005

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 461/2005

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 461/2005

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 461/2005

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 461/2005

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 461/2005

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 461/2005

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 461/2005

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 461/2005

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 461/2005/EK rendelet

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 461/2005

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 461/2005

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 461/2005

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 461/2005

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 461/2005

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 461/2005

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 461/2005.

8 straipsnis

1.   Užstatas, sumokėtas taikant Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 13 straipsnio 4 dalies nuostatas, turi būti sugrąžintas po to, kai konkurso laimėtojams išduodamos eksporto licencijos.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/9317 straipsnio nuostatų, įsipareigojimo eksportuoti vykdymas užtikrinamas užstatu, kurio dydis lygus skirtumui tarp konkurso dieną galiojusios intervencinės kainos ir konkurse laimėjusios kainos, bet jokiu būdu ne mažesniu negu 25 eurai už toną. Pusė užstato sumos sumokama gaunant eksporto licenciją, o likutis sumokamas prieš atsiimant grūdus.

9 straipsnis

Lenkijos intervencinė agentūra praneša Komisijai apie gautus pasiūlymus ne vėliau kaip praėjus dviems valandoms po pasiūlymo pateikimo galutinio termino. Jie turi būti surašyti į III priede pateiktą lentelę ir perduoti faksu IV priede nurodytais numeriais.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 21 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2045/2004 (OL L 354, 2004 11 30, p. 17).

(3)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

(5)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31.

(6)  OL L 301, 1992 10 17, p. 17.


I PRIEDAS

(tonos)

Sandėliavimo vieta

Kiekiai

Opolskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Podkarpackie, Mazowieckie, Warmińsko-Mazurskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Lubuskie, Podlaskie, Wielkopolskie

93 084


II PRIEDAS

Pranešimas apie atsisakymą paimti partijas pagal nuolatinio konkurso dėl Lenkijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksportavimo nuostatas

(Reglamento (EB) Nr. 461/2005 6 straipsnio 1 dalis)

Laimėtoju paskelbto konkurso dalyvio pavadinimas:

Konkurso data:

Data, kada konkurso laimėtojas atsisakė partijos:

Partijos eilės numeris

Kiekis tonomis

Elevatoriaus adresas

Pagrindas atsisakyti partiją paimti

 

 

 

PS (kg/hl)

 

 

 

% sudygusių grūdų

 

 

 

% įvairių nešvarumų (Schwarzbesatz)

 

 

 

% grūdinių priemaišų

 

 

 

Kita


III PRIEDAS

Nuolatinis konkursas dėl Lenkijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

(Reglamentas (EB) Nr. 461/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Konkurso dalyvių eilės numeriai

Partijos numeris

Kiekis tonomis

Pasiūlymo kaina

(eurai už toną) (1)

Priedai

(+)

Nuolaidos

(eurai už toną)

(archyvui)

Komercinės išlaidos

(eurai už toną)

Paskirtis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ir t. t.

 

 

 

 

 

 


(1)  Į šią kainą įeina padidėjimas arba nuolaidos, taikomos partijai, dėl kurios yra pateiktas pasiūlymas.


IV PRIEDAS

Reikia naudoti tik šį DG AGRI (D2) numerį Briuselyje:

faksas (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 462/2005

2005 m. kovo 21 d.

atidarantis nuolatinį konkursą dėl Vokietijos intervencinės agentūros saugomų miežių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93 (2) nustatyta intervencinių agentūrų saugomų grūdų pardavimo tvarka ir sąlygos.

(2)

Esant dabartinei rinkos situacijai, reikėtų atidaryti nuolatinį konkursą dėl Vokietijos intervencinės agentūros saugomų 500 693 tonų miežių eksporto.

(3)

Siekiant užtikrinti operacijų teisėtumą ir jų kontrolę, reikia nustatyti konkrečias taisykles. Šiam tikslui reikėtų nustatyti užstatų sistemą, kuri užtikrintų siekiamų tikslų įgyvendinimą ir kartu leistų operatoriams išvengti pernelyg didelių konkurso išlaidų. Todėl reikėtų leisti nukrypti nuo kai kurių normų, visų pirma Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 nuostatų.

(4)

Tuo atveju, kai išvežti miežius vėluojama daugiau nei penkias dienas arba kai vieno iš užstatų grąžinimas atidedamas dėl intervencinės agentūros veiksmų, atitinkama valstybė narė turi atlyginti nuostolius.

(5)

Siekiant išvengti reimportavimo, išmokos turi būti teikiamos tik už eksportą į tam tikras trečiąsias šalis.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nepažeisdama šio reglamento nuostatų Vokietijos intervencinė agentūra pradeda jos saugomų miežių nuolatinį eksporto konkursą pagal Reglamente (EEB) Nr. 2131/93 nustatytas taisykles.

2 straipsnis

1.   Konkursas vyksta dėl maksimalaus 500 693 tonų kiekio miežių, eksportuotinų į visas trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (3) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną, Rumuniją, Šveicariją, Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą ir Meksiką.

2.   Regionai, kuriuose saugomos 500 693 tonos miežių, nurodomi I priede.

3 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 16 straipsnio trečiosios pastraipos nuostatų, pasiūlyme nurodyta kaina yra kaina, mokėtina už pirkimą eksportui, išskyrus bet kokį mėnesinį padidinimą.

2.   Eksportui, vykdomam remiantis šio reglamento nuostatomis, nesuteikiama jokia grąžinamoji išmoka ir netaikomas nei eksporto mokestis, nei mėnesinis padidėjimas.

3.   Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 8 straipsnio 2 dalis netaikoma.

4 straipsnis

1.   Eksporto licencijos galioja iki ketvirto mėnesio, skaičiuojant nuo licencijos išdavimo mėnesio, pabaigos tokia prasme, kaip vartojama Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 9 straipsnyje.

2.   Pasiūlymai šiam konkursui negali būti pateikiami su paraiškomis eksporto licencijoms gauti, pateiktomis remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (4) 49 straipsnio nuostatomis.

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 1 dalies nuostatų, pasiūlymų pateikimo pirmajam daliniam konkursui terminas baigiasi 2005 m. kovo 31 d. 9 valandą (Briuselio laiku).

2.   Pasiūlymų pateikimo vėlesniems daliniams konkursams terminas baigiasi kiekvieną ketvirtadienį 9 valandą (Briuselio laiku), išskyrus 2005 m. gegužės 5 d. ir 2005 m. gegužės 26 d.

3.   Paskutinio dalinio konkurso galutinis terminas yra 2005 m. birželio 23 d. 9 valanda (Briuselio laiku).

4.   Pasiūlymai turi būti pateikiami Vokietijos intervencinei agentūrai:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main

Faks. (49-69) 15 64-6 24

6 straipsnis

1.   Intervencinė agentūra, sandėlininkas ir konkurso dalyvis, jeigu jis to nori, bendru susitarimu arba iki išvežant prekes iš konkurso dalyvio pasirinkto sandėlio, arba išvežimo metu, paima skirtingus ėminius, imdami po vieną ėminį iš ne mažesnio kaip 500 tonų kiekio ir atlieka jų tyrimą. Intervencinei agentūrai gali atstovauti įgaliotinis tuo atveju, kai jis nėra sandėlininkas.

Ginčo atveju tyrimo rezultatai perduodami Komisijai.

Skirtingi ėminiai imami ir ištiriami per septynias darbo dienas nuo konkurso dalyvio prašymo dienos arba per tris darbo dienas tuo atveju, kai ėminiai imami išgabenant prekes iš sandėlio. Jei galutiniai skirtingų ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra:

a)

aukštesnė už tą, kuri buvo paskelbta pranešime apie konkursą, konkurso laimėtojas privalo perimti partiją tokią, kokia ji yra;

b)

aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, tačiau jos svyravimų ribos nėra didesnės negu:

1 kilogramas hektolitrui konkrečioje masėje, kuri neturi būti mažesnė negu 64 kilogramai hektolitrui,

vienas procentinis punktas drėgnumo,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 824/2000 (5) priedo atitinkamai B.2 ir B.4 punktuose ir

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Reglamento (EEB) Nr. 824/2000 priedo B.5 punkte, tačiau nekeičiant leistinos kenksmingų sėklų ir skalsės procentinės dalies,

konkurso laimėtojas privalo priimti partiją tokią, kokia ji yra;

c)

aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, ir jos svyravimų ribos yra didesnės už tas, kurios aprašytos b punkte, konkurso laimėtojas gali:

arba priimti partiją tokią, kokia ji yra,

arba atsisakyti paimti minėtąją partiją. Jis atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą II priede nurodyta forma; tačiau tuo atveju, kai jis paprašo intervencinės agentūros jam perduoti kitą numatytos kokybės intervencinių miežių partiją be papildomų išlaidų, užstatas jam nėra grąžinamas. Partija turi būti pakeista ne vėliau kaip per tris dienas po to, kai gaunamas konkurso laimėtojo prašymas. Konkurso laimėtojas apie tai nedelsiant informuoja Komisiją II priede nurodyta forma;

d)

žemesnė už intervencijai reikalaujamas minimalias charakteristikas, konkurso laimėtojas negali išvežti minėtosios partijos. Jis atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsiant informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą II priede nurodyta forma; tačiau tuo atveju, kai jis paprašo intervencinės agentūros jam perduoti kitą numatytos kokybės intervencinių miežių partiją be papildomų išlaidų, užstatas jam nėra grąžinamas. Partija turi būti pakeista ne vėliau kaip per tris dienas po to, kai gaunamas konkurso laimėtojo prašymas. Konkurso laimėtojas apie tai nedelsiant informuoja Komisiją II priede nurodyta forma.

2.   Tačiau tuo atveju, jei miežiai buvo išvežti iki tyrimų rezultatų paskelbimo, visą riziką prisiima konkurso laimėtojas nuo to momento, kai jis išveža prekių partiją. Tačiau jei konkurso laimėtojas turi teisę apskųsti sandėlininką, jis gali ja pasinaudoti.

3.   Jei pasibaigus maksimaliam mėnesio laikotarpiui nuo prašymo pakeisti partiją pateikimo dienos konkurso laimėtojas per kelis iš eilės pakeitimus negavo pakeičiamosios partijos, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta, jis yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, ir jam grąžinamas visas užstatas, apie tai nedelsiant pranešus Komisijai ir intervencinei agentūrai II priede nurodyta forma.

4.   1 dalyje minėtų ėminių ėmimo ir tyrimų išlaidas, išskyrus atvejį, kai gautieji tyrimų rezultatai rodo kokybę, mažesnę už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, padengia EŽŪOGF, bet ne daugiau kaip vieno kiekvienos 500 t dalies tyrimo išlaidas, išskyrus perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių išlaidas. Perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių ir prašomų papildomų kitų tyrimų, kurių gali paprašyti konkurso laimėtojas, išlaidas padengia pats konkurso laimėtojas.

7 straipsnis

Nukrypstant nuo Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3002/92 (6) 12 straipsnio nuostatų, dokumentuose, susijusiuose su laikantis šio reglamento nuostatų vykdomu miežių pardavimu, ir ypač eksporto licencijoje, prekių išvežimo rašte, numatytame Reglamento (EEB) Nr. 3002/92 3 straipsnio 1 dalies b punkte, eksporto deklaracijoje ir kitais atvejais T5 dokumento kontrolinėje kopijoje turi būti toks įrašas:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 462/2005

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 462/2005

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 462/2005

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 462/2005

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 462/2005

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 462/2005

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 462/2005

Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 462/2005

Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 462/2005

Intervences rudzi bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 462/2005

Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 462/2005

Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 462/2005/EK rendelet

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 462/2005

Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 462/2005

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 462/2005

Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 462/2005

Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 462/2005

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 462/2005

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 462/2005.

8 straipsnis

1.   Užstatas, sumokėtas taikant Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 13 straipsnio 4 dalies nuostatas, turi būti sugrąžintas po to, kai konkurso laimėtojams išduodamos eksporto licencijos.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 straipsnio nuostatų, įsipareigojimo eksportuoti vykdymas užtikrinamas užstatu, kurio dydis lygus skirtumui tarp konkurso dieną galiojusios intervencinės kainos ir konkurse laimėjusios kainos, bet jokiu būdu ne mažesniu negu 25 eurai už toną. Pusė užstato sumos sumokama gaunant eksporto licenciją, o likutis sumokamas prieš atsiimant grūdus.

9 straipsnis

Vokietijos intervencinė agentūra praneša Komisijai apie gautus pasiūlymus ne vėliau kaip praėjus dviems valandoms po pasiūlymo pateikimo galutinio termino. Jie turi būti surašyti į III priede pateiktą lentelę ir perduoti faksu IV priede nurodytais numeriais.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 21 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 2045/2004 (OL L 354, 2004 11 30, p. 17).

(3)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

(4)  OL L 152, 2000 06 24, p. 1.

(5)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31.

(6)  OL L 301, 1992 10 17, p. 17.


I PRIEDAS

(tonos)

Sandėliavimo vieta

Kiekiai

Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern

500 693


II PRIEDAS

Pranešimas apie atsisakymą paimti partijas pagal nuolatinio konkurso dėl Vokietijos intervencinės agentūros saugomų miežių eksportavimo nuostatas

(Reglamento (EB) Nr. 462/2005 6 straipsnio 1 dalis)

Laimėtoju paskelbto konkurso dalyvio pavadinimas:

Konkurso data:

Data, kada konkurso laimėtojas atsisakė partijos:

Partijos eilės numeris

Kiekis tonomis

Elevatoriaus adresas

Pagrindas atsisakyti partiją paimti

 

 

 

PS (kg/hl)

 

 

 

% sudygusių grūdų

 

 

 

% įvairių nešvarumų (Schwarzbesatz)

 

 

 

% grūdinių priemaišų

 

 

 

Kita


III PRIEDAS

Nuolatinis konkursas dėl Vokietijos intervencinės agentūros saugomų miežių eksporto

(Reglamentas (EB) Nr. 462/2005)

1

2

3

4

5

6

7

Konkurso dalyvių eilės numeriai

Partijos numeris

Kiekis tonomis

Pasiūlymo kainà

(eurai už toną) (1)

Priedai

(+)

Nuolaidos

(–)

(eurai už toną)

(archyvui)

Komercinės išlaidos

(eurai už toną)

Paskirtis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ir t. t.

 

 

 

 

 

 


(1)  Į šią kainą įeina padidėjimas arba nuolaidos, taikomos partijai, dėl kurios yra pateiktas pasiūlymas.


IV PRIEDAS

Reikia naudoti tik šį DG AGRI (D2) numerį Briuselyje:

faksas (32-2) 292 10 34.


22.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/33


KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/26/EB

2005 m. kovo 21 d.

nustatanti laikinai iš Direktyvos 2000/13/EB IIIa priedo išbraukiamų maisto ingredientų ar medžiagų sąrašą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (1), ypač į jos 6 straipsnio 11 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2000/13/EB IIIa priede pateikiamas maisto ingredientų, kurie turi būti pažymėti etiketėje, nes gali sukelti nepageidaujamą jautrių vartotojų organizmo reakciją, sąrašas.

(2)

Remdamasi Direktyva 2000/13/EB, Komisija gali laikinai išbraukti kai kuriuos ingredientus ar šiuos ingredientus sudarančius produktus iš direktyvos IIIa priedo, kol maisto gamintojai ar jų asociacijos atlieka mokslinius tyrimus, siekdami nustatyti, ar šie ingredientai ar produktai atitinka sąlygas, leidžiančias juos galutinai išbraukti iš šio priedo.

(3)

Komisija gavo 27 paraiškas dėl 34 ingredientų ar jų produktų, iš kurių 32 atitinka šios direktyvos sąlygas ir buvo pateikti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) moksliniam įvertinimui.

(4)

Remdamasi pareiškėjo pateikta ar kitaip gauta informacija, EFSA nusprendė, kad kai kurie ingredientų produktai nesukelia, ar greičiausiai nesukelia, nepageidaujamos jautrių vartotojų organizmo reakcijos. Tam tikrais atvejais EFSA negalėjo pateikti galutinės išvados, nors pranešimų apie tokios reakcijos atvejus nėra.

(5)

Todėl šias aplinkybes atitinkantys produktai ar ingredientai turėtų būti laikinai išbraukti iš 2000/13/EB IIIa priedo,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Šios direktyvos priede išvardyti ingredientai ar medžiagos iki 2007 m. lapkričio 25 d. išbraukiami iš Direktyvos 2000/13/EB IIIa priedo.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2005 m. rugsėjo 21 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Jos taiko tas nuostatas nuo 2005 m. lapkričio 25 d.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja pirmą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 21 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/89/EB (OL L 308, 2003 11 25, p. 15).


PRIEDAS

nustatanti laikinai iš Direktyvos 2000/13/EB IIIa priedo išbraukiamų maisto ingredientų ar medžiagų sąrašą

Ingredientai

Laikinai išbraukiami juos sudarantys produktai

Glitimo turintys javai

Kviečių pagrindu pagaminti gliukozės sirupai, turintys dekstrozės (1)

Kviečių pagrindu pagaminti maltodekstrinai (1)

Miežių pagrindu pagaminti gliukozės sirupai

Alkoholio distilatams naudojami javai

Kiaušiniai

Lizocimas (pagamintas iš kiaušinių), naudojamas vynui

Albuminas (pagamintas iš kiaušinių), naudojamas vyno ir sidro skaidrinimui

Žuvis

Žuvies želatina, naudojama kaip vitaminų ir aromatinių medžiagų nešėjas

Žuvies želatina ar žuvų klijai, naudojami alaus, sidro ir vyno skaidrinimui

Sojų pupelės

Rafinuoti sojų pupelių aliejus ir riebala (1)

Natūralūs maišyti tokoferoliai (E306), natūralus d-alfa tokoferolis, natūralus d-alfa tokoferolacetatas, natūralus d-alfa tokoferolio sukcinatas iš sojų pupelių

Iš sojos pupelių aliejaus gauti fitosteroliai ir fotsterolio esteriai

Augaliniai stanoliai, pagaminti iš sojos pupelių aliejaus sterolių

Pienas

Alkoholio distilatams naudojamos išrūgos

Laktitolis

Pieno (kazeino) produktai naudojami sidro ir vyno skaidrinimui

Riešutai

Alkoholio distilatams naudojami riešutai

Riešutai (migdolai, graikiniai riešutai) aromatui naudojami alkoholinių gėrimų gamyboje

Salieras

Salierų lapai ir sėklų aliejus

Salierų sėklų oleogumos

Garstyčios

Garstyčių aliejus

Garstyčių sėklų aliejus

Garstyčių sėklų oleogumos


(1)  ar iš jų pagaminti produktai, jei dėl apdirbimo proceso nepadidėja alergeniškumas, kurį EFSA nustatė tam produktui, iš kurio jie pagaminti.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

22.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/35


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. kovo 3 d.

dėl Europos bendrijos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl patekimo į rinką sudarymo

(2005/244/EB)

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Komisija Bendrijos vardu derėjosi dėl dvišalio susitarimo dėl ankstesnio įsipareigojimų dėl patekimo į rinką, susijusių su Vietnamo stojimu į PPO, įgyvendinimo.

(2)

Susitarimas buvo parafuotas 2004 m. gruodžio 3 d.

(3)

Būtina, kad šis laikinas ir sui generis Susitarimas įsigaliotų kaip įmanoma greičiau, jei jis bus taikomas. Susitarimo sudarymas neturi poveikio Bendrijos ir jos valstybių narių kompetencijos pasidalijimui pagal Bendrijos teisę, kaip ją aiškina Teisingumo Teismas.

(4)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas Bendrijos vardu,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės Susitarimas dėl patekimo į rinką patvirtinamas Bendrijos vardu.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį, įgaliotą pasirašyti Bendriją įpareigojantį Susitarimą.

3 straipsnis

Komisija, laikydamasi 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3030/93 (1) dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių, 17 straipsnyje nustatytos tvarkos patvirtina šio Susitarimo 5 straipsnio pirmoje pastraipoje numatytą priemonę, susidedančią iš kvotų tekstilei ir drabužiams taikymo atnaujinimo tuo atveju, jei Vietnamas neįgyvendina savo įsipareigojimų, numatytų Susitarimo 2, 3 ir 4 straipsniuose ir Susitarimo pasikeičiant laiškais, parafuoto 2003 m. vasario 15 d., 9 punkte.

Šio sprendimo nuostatos, patvirtinančios Susitarimą, yra viršesnės už Reglamentą (EEB) Nr. 3030/93 tiek, kiek tai yra susiję su tuo pačiu dalyku.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BILTGEN


(1)  OL L 275, 1993 11 8, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2200/2004 (OL L 374, 2004 12 22, p. 1).


SUSITARIMAS

tarp Europos bendrijos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos dėl patekimo į rinką

EUROPOS BENDRIJA

ir

VIETNAMO SOCIALISTINĖS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

toliau kartu vadinamos – Šalys ir atskirai – Šalis,

PRIPAŽINDAMOS draugystės koordinavimo ir stiprinimo, bendradarbiavimo ir tarpusavio sąveikos tarp Vietnamo Socialistinės Respublikos ir Europos bendrijos svarbą; ir

NORĖDAMOS vystyti ir plėtoti prekybos ir investicijų santykius tarp Vietnamo Socialistinės Respublikos ir Europos bendrijos,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Nuo 2005 m. sausio 1 d. Europos bendrija sustabdo, siekdama panaikinti, tekstilės ir drabužių kvotas, taikomas Vietnamo Socialistinei Respublikai.

2 straipsnis

Nuo 2005 m. sausio 1 d. Vietnamo Socialistinė Respublika:

taiko drabužiams, audiniams ir tekstilės gaminiams bei pluoštams tokio lygio tarifus, dėl kurių Vietnamas įsipareigojo Susitarimu dėl prekybos tekstilės ir aprangos gaminiais ir dėl kitų rinkos atvėrimo priemonių, parafuotu 2003 m. vasario 15 d. Hanojuje (1),

taiko verpalams 5 % tarifą,

taiko vynams ir spiritiniams gėrimams 65 % tarifą,

suteikia Europos bendrijos investuotojams ir paslaugų teikėjams ne mažiau palankų statusą, negu tas, kuris yra numatytas JAV investuotojams ir paslaugų teikėjams Vietnamo Socialistinės Respublikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišaliame susitarime dėl prekybos Investicijų ir prekybos paslaugomis skyriuje ir atitinkamuose jo prieduose,

leidžia Europos bendrijos subjektams investuoti į cemento ir klinkerio gamybą, atsižvelgiant į šiam sektoriui Vietname taikomas taisykles. Šios taisyklės nėra diskriminacinio pobūdžio,

leidžia Europos bendrijos investuotojams, investavusiems į telekomunikacijų sektorių, šiuo metu Vietname vykdantiems veiklą pagal verslo bendradarbiavimo sutartis, sudarytas su Vietnamo ūkio subjektais, atnaujinti dabartinius susitarimus arba transformuoti juos į kitokią struktūrą ne mažiau palankesnėmis, nei jų turimomis dabartinėmis sąlygomis, laikanti PPO susitarimo, kurį Vietnamas ir Europos bendrija parafavo 2004 m. spalio 9 d.,

pašalina apribojimus klientams, kuriems Europos bendrijos kompiuterinių, statybos, projektavimo, integruoto projektavimo, architektūros ir teritorijų planavimo paslaugų tiekėjai, šiuo metu veikiantys Vietname, teikia savo paslaugas,

kiekvienu konkrečiu atveju ir vadovaujantis sąlygomis, nustatytomis PPO Susitarime, kurį Vietnamas ir Europos bendrija parafavo 2004 m. spalio 9 d., svarsto galimybę suteikti licencijas Europos bendrijos ūkio subjektams steigti Vietname 100 % Europos bendrijai priklausančias įmones, teiksiančias kompiuterijos, statybos, projektavimo, integruoto projektavimo, architektūros ir miestų planavimo paslaugas, netaikant jokių apribojimų dėl klientų, kuriems gali būti teikiamos paslaugos,

leidžia 4 (keturioms) Europos bendrijos farmacijos įmonėms Vietname vykdyti veiklą, naudojantis rangovų paslaugomis, neperleidžiant licencijų ir tuo pačiu metu išsaugant leidimus prekiauti importuotais produktais,

leidžia Europos bendrijos bendrovėms steigti bendras įmones su Vietnamo partneriais, netaikant apribojimų Europos bendrijos kapitalo daliai, skirtas investuoti į biurų ir gyvenamųjų pastatų statybą pardavimui ir nuomai pagal Vietnamo įstatymus ir taisykles dėl turto pirkimo-pardavimo bei nuomos.

3 straipsnis

Ne vėliau kaip 2005 m. kovo 31 d. Vietnamo Socialistinė Respublika:

suteikia Europos bendrijos platintojui 1 (vieną) licenciją steigti Vietname 100 % Europos bendrijai priklausančią įmonę laikantis sąlygų, nustatytų PPO susitarime, kurį Vietnamas ir Europos bendrija parafavo 2004 m. spalio 9 d.,

suteikia 1 (vienam) Europos bendrijos draudikui licenciją vykdyti veiklą Vietname gyvybės draudimo sektoriuje,

leidžia, laikantis sąlygų, nustatytų PPO susitarime, kurį Vietnamas ir Europos bendrija parafavo 2004 m. spalio 9 d., Europos bendrijos laivybos linijoms steigti bendras įmones su Vietnamo partneriais, kuriose Europos bendrijos kapitalo dalis sudarys 51 % ir leidžia 1 (vienai) Europos bendrijos laivybos linijai įsteigti įmonę su 100 % Europos bendrijos investuotu kapitalu, kuri vykdys visą veiklą savo laivybos linijai,

suteikia 1 (vienam) Europos bendrijos paslaugų teikėjui licenciją teikti užsakymų kompiuteriu sistemos paslaugas Vietname, laikantis sąlygų, nustatytų PPO susitarime, kurį Vietnamas ir Europos bendrija parafavo 2004 m. spalio 9 d.,

suteikia tarifinę kvotą importuoti 3 500 visiškai surinktų vienetų (VSV) Europos bendrijos kilmės motociklų ir motorolerių taikant 70 % dabartinės tarifo normos. Mažiausiai 50 % šios kvotos skiriama Europos bendrijos gamintojų specialiai įgaliotiems agentams ir platintojams.

4 straipsnis

Vietnamo Socialistinė Respublika:

suteikia Europos bendrijos investuotojams ne mažiau palankų statusą negu tas, kurį ji yra suteikusi Japonijos investuotojams pagal dvišalį Vietnamo Socialistinės Respublikos ir Japonijos susitarimą dėl investicijų (DSI) to susitarimo įsigaliojimo metu,

2005 m. ir 2006 m. suteikia 3 (tris) licencijas Europos bendrijos aplinkosaugos paslaugų teikėjams, 100 % Europos bendrijai priklausančioms įmonėms, veiklai Vietname vykdyti, turint tikslą teikti aplinkosaugos paslaugas, išskyrus poveikio aplikai vertinimo paslaugas, atsižvelgiant į veiklos apimtis ir sąlygas, nustatytas PPO susitarime, kurį Vietnamas ir Europos bendrija parafavo 2004 m. spalio 9 d.,

leidžia Europos bendrijos platintojams, teisėtai veikiantiems Vietname, per 2005 m. atidaryti 4 (keturias) papildomas parduotuves ir 2 (dvi) papildomas parduotuves 2006 m.,

2006 m. suteikia 1 (vienam) Europos bendrijos platintojui licenciją veikti Vietname kaip 100 % Europos bendrijai priklausančiai įmonei laikantis sąlygų, nustatytų PPO susitarime, kurį Vietnamas ir Europos bendrija parafavo 2004 m. spalio 9 d.,

ne vėliau kaip iki 2004 m. gruodžio sumažina draudžiamų molekulių sąrašą iki 5–7 molekulių ir ne vėliau kaip iki 2005 m. gruodžio 31 d. panaikina šį sąrašą Europos bendrijai.

5 straipsnis

Europos bendrija gali iš naujo pradėti taikyti to paties lygio kvotas tekstilei ir drabužiams, kaip kvotos tekstilei ir drabužiams, kurias Europos bendrija buvo suteikusi Vietnamui 2004 m., padidintas metiniais augimo rodikliais, numatytais Susitarime dėl prekybos tekstilės ir aprangos gaminiais ir dėl kitų rinkos atvėrimo priemonių, parafuotame 2003 m. vasario 15 d. Hanojuje, jei Vietnamas neįvykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šio Susitarimo 2, 3 ir 4 straipsniuose ar pirmiau minėto 2003 m. susitarimo 9 punkte.

Tuo atveju, jei Europos bendrija neįvykdo savo įsipareigojimų, numatytų šio Susitarimo 1 straipsnyje ar Susitarimo dėl prekybos tekstile ir rūbais ir dėl kitų rinkos atvėrimo priemonių, 2003 m. vasario 15 d. parafuoto Hanojuje, 9 punkte, Vietnamas gali sustabdyti savo įsipareigojimų, numatytų šio Susitarimo 2, 3 ir 4 straipsniuose, taikymą.

6 straipsnis

Šis Susitarimas įsigalioja Šalims apsikeitus rašytiniais pranešimais po to, kai bus baigtos atitinkamos jų vidinės procedūros.

Bet kuri iš Šalių gali bet kuriuo metu pasiūlyti pakeisti šį Susitarimą ar jį denonsuoti, pranešdama apie tai ne vėliau, kaip prieš šešis mėnesius. Denonsavimo atveju Susitarimo galiojimo laikas baigiasi pasibaigus pranešimo laikotarpiui.

Šios Susitarimo galiojimas baigiasi Vietnamui įstojus į PPO.

Šalys deda pastangas tam, kad jų vidinės procedūros, susijusios su šio Susitarimo įgyvendinimu, būtų baigtos iki 2004 m. gruodžio 31 d.

7 straipsnis

Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir vietnamiečių kalbomis; visi tekstai yra autentiški.

Europos bendrijos vardu

Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu


(1)  Paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 152, 2003 6 26, p. 42, kaip „Susitarimas pasikeičiant laiškais, iš dalies keičiantis Europos Bendrijos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos susitarimą dėl prekybos tekstilės ir aprangos gaminiais ir kitų rinkos atvėrimo priemonių, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Susitarimu pasikeičiant laiškais, parafuotu 2000 m. kovo 31 d.“


Komisija

22.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/40


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. kovo 18 d.

dėl Bendrijos konkrečios finansinės paramos 2005 metams Švedijos pateiktai kampilobakterija užsikrėtusių broilerių priežiūros programai

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 759)

(autentiškas tik tekstas švedų kalba)

(2005/245/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 19 ir 20 straipsnius,

kadangi:

(1)

Ypač svarbu apsaugoti žmonių sveikatą nuo ligų ir infekcijų, tiesiogiai ar netiesiogiai gyvūnų perduodamų žmonėms (zoonozės).

(2)

Siekiant gauti finansinę Bendrijos paramą, 2000 metais Švedijos institucijos pateikė daugiametę nacionalinę kampilobakterija užsikrėtusių broilerių priežiūros programą. Programos tikslas yra apskaičiuoti dabartinį bakterijos paplitimą tiek pagindinėje gamyboje, tiek maisto grandinėje, ir palaipsniui stiprinti higienos priemonių ūkiuose įgyvendinimą siekiant sumažinti bakterijos paplitimo lygį ūkio lygmenyje, o vėliau ir maisto grandinėje. Komisija programą patvirtino, ir tam tikrą laikotarpį, neviršijantį ketverių metų, jai buvo skirta Bendrijos finansinė pagalba tam tikrų Švedijos patiriamų išlaidų padengimui ir vertingos techninės ir mokslinės informacijos rinkimui. Programa buvo pradėta 2001 m. liepos 1 d.

(3)

Biudžeto tikslais dėl Bendrijos pagalbos sprendžiama kiekvienais metais. Remiantis Komisijos sprendimais 2001/29/EB (2), 2001/866/EB (3), 2002/989/EB (4) ir 2003/864/EB (5), Bendrija suteikė finansinę pagalbą atitinkamai antrajam 2001 metų semestrui ir 2002, 2003 ir 2004 metams.

(4)

2004 m. gegužės 28 d. Švedijos institucijos pristatė Bendrijos finansinės pagalbos programą 2005 metams, o 2004 m. lapkričio 2 d. ir 17 d. pateikė patikslintą programą. Šiuo pagrindu tikslinga bendrą pradžioje ketveriems metams nustatytą Bendrijos finansinės pagalbos laikotarpį pratęsti šešiais mėnesiais ir teikti pagalbą laikotarpiu nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d. Šiam laikotarpiui nustatyta Bendrijos finansinė pagalba negali viršyti 160 000 EUR.

(5)

Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999 (6) 3 straipsnio 2 dalį, veterinarinės ir augalų sveikatos priemonės, kurių imamasi, atsižvelgiant į Bendrijos taisykles, finansuojamos pagal Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus nuostatas; finansinės kontrolės tikslais taikomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999 8 ir 9 straipsnių nuostatos.

(6)

Bendrijos finansinė parama suteikiama, jei efektyviai vykdoma numatyta veikla, ir jei institucijos per numatytus laikotarpius pateikia visą būtiną informaciją.

(7)

Reikia išsaiškinti nacionaline valiuta pateiktoms mokėjimo paraiškoms taikytiną perskaičiavimo kursą, kaip apibrėžta 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2799/98, nustatančio žemės ūkio politikos priemones dėl euro (7), 1 straipsnio d punkte.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Švedijos pateikta kampilobakterija užsikrėtusių broilerių priežiūros programa tvirtinama 12 mėnesių laikotarpiui nuo 2005 m. sausio 1 d.

2.   Iš Bendrijos skiriamos finansinės pagalbos 1 dalyje minėtai programai bus finansuojama 50 % Švedijos patiriamų išlaidų (be PVM) laboratoriniams tyrimams atlikti, iki 165 SEK už bakteriologinį tyrimą kampilobakterijai aptikti, 330 SEK už tyrimą kampilobakterijos sąrašui pateikti ir 330 SEK kampilobakterijos atspaudams, iš viso ne daugiau kaip 160 000 EUR.

2 straipsnis

1.   Nurodyta finansinė pagalba pagal 1 straipsnio 2 dalį suteikiama Švedijai su sąlyga, kad programos įgyvendinimas atliekamas laikantis atitinkamų Bendrijos teisės nuostatų, įskaitant konkurencijos ir viešųjų sutarčių sudarymo taisykles ir paisant a–e punktuose numatytų sąlygų:

a)

iki 2005 m. sausio 1 d. įsigalioja programos įgyvendinimui būtini atitinkami įstatymai, reglamentai ir kiti teisės aktai;

b)

ne vėliau kaip per keturias savaites nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos išsiunčiamos tarpinės finansinio ir techninio įvertinimo ataskaitos apie pažangą, pasiektą per pirmus penkis programos mėnesius. Ataskaitos forma atitinka priede nurodytą pavyzdį;

c)

galutinė ataskaita apie bendrą programos įgyvendinimą ir jos rezultatus už visą Bendrijos teiktos finansinės pagalbos laikotarpį, t. y. nuo 2001 m. liepos 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d., išsiunčiama vėliausiai iki 2006 m. kovo 31 d. Laikantis priede nurodyto pavyzdžio, ataskaitoje taip pat pateikiamas 2005 metų techninis ir finansinis įvertinimas, ir pridedami patirtas išlaidas patvirtinantys dokumentai;

d)

šios ataskaitos suteikia svarbią ir vertingą techninę ir mokslinę informaciją, kas atitinka Bendrijos teikiamos pagalbos tikslus;

e)

programa įgyvendinama efektyviai.

2.   Kai nesilaikoma 1c pastraipoje nurodyto termino, finansinė pagalba gegužės 1 d. sumažinama 25 %, birželio 1 d. – 50 %, liepos 1 d. – 75 % ir rugsėjo 1 d. – 100 %.

3 straipsnis

Perskaičiavimo kursas paraiškoms, pateiktoms nacionaline valiuta „n“ mėnesį, yra tas, kuris galioja „n+1“ mėnesio dešimtą dieną arba prieš dieną iki šio kurso paskelbimo.

4 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

5 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas Švedijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/99/EB (OL L 325, 2003 12 12, p. 31).

(2)  OL L 6, 2001 1 11, p. 22.

(3)  OL L 323, 2001 12 7, p. 26.

(4)  OL L 344, 2002 12 19, p. 45.

(5)  OL L 325, 2003 12 12, p. 59.

(6)  OL L 160, 1999 6 26, p. 103.

(7)  OL L 349, 1998 12 24, p. 1.


PRIEDAS

Su kampilobakterija užsikrėtusių broilerių priežiūros programos įgyvendinimu Švedijoje susijusi techninė ir finansinė informacija

A skirsnis.   Techninė kontrolės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis nuo … iki …

1.

Tyrimas atliktas diagnostinėse laboratorijose

a)

Įprastiniai ėminiai

 

Ištirtų skerstinų broilerių grupių skaičius

Bendras vietoje paimtų socks ėminių skaičius

Bendras kloakinių tamponų (cloacal swabs) skerdimo metu skaičius

Bendras kaklo odos (neck-skins) ėminių skaičius skerdimo metu

Bendras ėminių skaičius

Bakteriologija kampilobakterija

 

 

 

 

 

b)

Papildomas ėminių ėmimas ūkiuose didelio bakterijos paplitimo laikotarpiu

 

Ištirtų ūkių skaičius

Bendras fekalinio mėšlo (faecal droppings) ėminių skaičius

Bakteriologija kampilobakterija

 

 

c)

Papildomas ėminių ėmimas skerdimo metu didelio bakterijos paplitimo laikotarpiu

 

Ištirtų skerstinų broilerių grupių skaičius

Bendras aklosios žarnos ėminių (caecal samples) skaičius

Bakteriologija kampilobakterija

 

 

d)

Ėminių ėmimas kampilobakterijos sąrašui sudaryti skerdimo metu

 

Ištirtų skerstinų broilerių grupių skaičius

Kaklo odos ėminių skaičius

Pilnai nuplautų paukščių (whole-bird rinse) ėminių skaičius

Bendras ėminių skaičius

Bakteriologija kampilobakterija

 

 

 

 

e)

Ėminių ėmimas susekamumo studijų tikslais

PFGE kampilobakterijos analizių skaičius:

2.

Vėlesni ėminių ėmimai

Vėlesnės korespondencijos gamintojams skaičius

Vėlesnių apsilankymų ūkiuose skaičius

3.

Epidemiologinės situacijos maisto grandinėje aprašymas (ėminių ėmimo rezultatai ir jų analizė, apsilankymai ūkiuose)

4.

Epidemiologinės situacijos žmonių atžvilgiu aprašymas (kampilobakterijos tendencijos ir šaltiniai)

5.

Ataskaitą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas:

B skirsnis.   Dėl kontrolės patirtų išlaidų ataskaita (1)

Ataskaitinis laikotarpis nuo … iki …

Komisijos sprendimo, nustatančio finansinę pagalbą, nuorodos numeris:

Išlaidos, patirtos vykdant funkcijas

Ataskaitiniu laikotarpiu patirtos išlaidos (nacionaline valiuta)

Bakteriologija kampilobakterijai nustatyti

 

Kampilobakterijos sąrašo sudarymas

 

Kampilobakterijos atspaudavimas

 


(1)  Pateikiant 2 straipsnio c dalyje nurodytą galutinę ataskaitą, kartu su patvirtinamųjų dokumentų kopijomis prie kiekvieno punkto nurodomos visos išlaidos.


22.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/44


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. spalio 20 d.

dėl valstybės pagalbos Nr. C 40/2002 (ex N 513/2001) „Hellenic Shipyards ΑΕ“

(pranešta dokumentu Nr. C(2004) 3919)

(autentiškas tik tekstas graikų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/246/EB)

EUROPOS BENDRIJOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos ekonominės erdvės, ypač į jos 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

atsižvelgdama į 1998 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1540/98, nustatantį naujas pagalbos laivų statybai taisykles (1),

pakvietusi suinteresuotas šalis pateikti jų pastabas pagal pirmiau nurodytas nuostatas (2) ir atsižvelgdama į tokias pastabas,

kadangi:

I.   PROCEDŪRA

(1)

Savo 2001 m. liepos 16 d. laišku pagal Reglamentą (EB) Nr. 1540/98, nustatantį naujas pagalbos laivų statybai taisykles, Graikija pranešė Komisijai apie kelias valstybės pagalbos priemones, numatomas taikyti „Hellenic Shipyards AE“. Pranešimas buvo gautas po apsikeitimo keliais pranešimais su Graikijos valdžios institucijomis, po to, kai Komisijai tapo žinoma apie nagrinėjamąsias valstybės pagalbos priemones.

(2)

Savo 2002 m. birželio 5 d. (3) laišku, kuris buvo paskelbtas originalo kalba Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje  (4), Komisija informavo Graikijos Respubliką apie savo sprendimą patvirtinti kai kurias numatytąsias priemones, ir pradėti EB Sutarties 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą dėl kai kurių kitų nuostatų („ginčijamų nuostatų“), ypač Įstatymo 2941/2001 5 straipsnio 2 dalies ir 6 straipsnio 2 dalies nuostatų, susijusių su „Hellenic Shipyards“.

(3)

Graikijos institucijos atsakė Komisijai savo 2002 m. rugsėjo 16 d. ir 2002 gruodžio 13 d. laiškais. Komisija taip pat gavo vienos suinteresuotos šalies pastabas, kuri jas pateikė savo 2002 m. rugsėjo 6 d. raštu. Visos šios pastabos buvo 2002 m. spalio 2 d. laišku perduotos Graikijos valdžios institucijoms.

(4)

Savo 2002 m. rugsėjo 16 d. laišku Graikijos valdžios institucijos paprašė pratęsti terminą, per kurį jos turėtų atsakyti į suinteresuotų šalių pastabas, ir informavo Komisiją, kad Graikijos vyriausybė svarsto galimybes panaikinti ginčijamas nuostatas dėl valstybės pagalbos atitinkamu teisės aktu. Graikijos valdžios institucijos taip pat paprašė pratęsti atsakymui į Komisijos vykdomą tyrimo procedūrą skirtą terminą trims mėnesiais.

(5)

Savo 2003 m. sausio 30 d. laišku Graikijos institucijos informavo Komisiją, kad Graikijos vyriausybė yra nusprendusi atšaukti dvi ginčijamas nuostatas, ir paprašė suteikti Graikijai papildomą trijų mėnesių laikotarpį tokiam sprendimui įgyvendinti. 2003 m. balandžio 3 d. laišku Graikijos institucijos informavo Komisiją, kad dvi ginčijamos nuostatos bus panaikintos priėmus šiuo tikslu atitinkamas nuostatas būsimojo Įstatymo projekte.

(6)

2003 m. rugpjūčio 1 d. laišku Komisija paprašė Graikijos valdžios institucijų pateikti įstatymo, panaikinančio dvi ginčijamas nuostatas, tekstą, ir nurodyti, kada dėl šio Įstatymo bus balsuojama Graikijos parlamente. 2003 m. spalio 1 d. Graikijos institucijos atsakė Komisijai, kad minėtosios nuostatos bus panaikintos įstatymu.

(7)

Savo 2003 m. lapkričio 11 d. laišku Komisija pakartojo savo prašymą Graikijos institucijoms pateikti nuostatas panaikinančias įstatymo tekstą ir nurodyti balsavimo dėl šio įstatymo Graikijos parlamente datą. 2004 m. sausio 24 d. Graikijos institucijos informavo Komisiją, kad pakeitimai dėl dviejų minėtųjų nuostatų panaikinimo yra įtraukti į Įstatymo tekstą, o dėl šio Įstatymo Parlamentas turi balsuoti dar iki 2004 m. vasario 13 d.

(8)

2004 m. kovo 17 d. laišku Komisija paprašė Graikijos pateikti informaciją, kaip vykdoma minėtųjų nuostatų panaikinimo procedūra. Savo 2004 m. balandžio 29 d. laišku Graikijos institucijos informavo Komisiją, kad dvi minėtąsias nuostatas rengiasi panaikinti „naujoji administracija“. Ta proga Komisija priminė Graikijos valdžios institucijoms jų įsipareigojimą panaikinti ginčijamas nuostatas per Komisijos pareigūnų ir Graikijos valdžios institucijų atstovų susitikimą, kuris įvyko 2004 m. birželio 28 d.

(9)

Tačiau pagal Komisijos turimą informaciją, Graikijos valdžios institucijos kol kas nesiėmė jokių priemonių ginčijamoms nuostatoms panaikinti. Dėl šios priežasties Komisija nusprendė užbaigti EB Sutarties 88 straipsnio 2 dalyje numatytą tyrimo procedūrą priimdama dėl dviejų ginčijamų nuostatų neigiamą sprendimą.

II.   IŠSAMUS PAGALBOS APRAŠYMAS

A.   Teisinis pagrindas

(10)

Įstatymas 2941/2001 (toliau vadinamas Įstatymu), reglamentuojantis, inter alia, su „Hellenic Shipyards“ susijusius klausimus. Įstatymas buvo priimtas 2001 m. rugpjūčio mėn. ir 2001 m. rugsėjo 12 d. paskelbtas Graikijos vyriausybės oficialiojo leidinio A tome.

B.   Patvirtinta pagalba

(11)

Savo 2002 m. birželio 5 d. (5) raštu Komisija patvirtino 29,5 mln. EUR Graikijos ketinimą suteikti pagalbą pagal pirmiau minėtąjį Įstatymą, siekdama paskatinti civilinių laivų statybos srityje dirbančius darbininkus savanoriškai išeiti iš „Hellenic Shipyards“. Komisija nustatė, kad ši pagalba tenkina Reglamento (EB) Nr. 1540/98 4 straipsnio sąlygas, ir dėl to yra suderinama su bendrąja rinka.

C.   Pagal Sutarties 88 straipsnio 2 dalį nustatyta procedūra

(12)

Tuo pat metu Komisija nusprendė pradėti EB Sutarties 88 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą, ir pagal 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 569/1999, nustatančio išsamias Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (6) 6 straipsnį, paragino suinteresuotas šalis pateikti pastabas (7). Komisija išreiškė abejones dėl nagrinėjamųjų dviejų pagalbos priemonių suderinamumo su Reglamentu (EB) Nr. 1540/98.

(13)

Vertindama ginčijamas priemones pagal Reglamentą (EB) Nr. 1540/98 Komisija pastebi, kad šios priemonės negali būti laikomos pranešta pagalba. Ginčijamos priemonės yra Įstatymo nuostatos, jau įsigaliojusios 2001 m. rugsėjo 12 d. ir kadangi minėtosios priemonės kol kas nebuvo sustabdytos, jos yra laikomos neteisėtai suteikta pagalba.

(14)

Nors Reglamentas (EB) Nr. 1540/98 nustojo galioti 2003 m. gruodžio 31 d., ir Komisijos pranešime dėl taisyklių, taikomų vertinant neteisėtą valstybės pagalbą, nustatymo (8) į šį reglamentą nuoroda nedaroma, Komisija, siekdama nuoseklumo, šiuo konkrečiu atveju taiko šį reglamentą. Bet kuriuo atveju Komisija būtų padariusi tokias pačias išvadas, netgi jeigu priemonės būtų vertinamos pagal šiuo metu galiojančią Valstybės pagalbos laivų statybai sistemą (9).

a)   Įstatymo 5 straipsnio 2 dalis

(15)

Pagal Įstatymo 5 straipsnio 2 dalį Valstybė dengia dalį bendrovės ateities įsipareigojimų mokėti pensijas. Pagal Graikijos įstatymus, į pensiją išeinantis asmuo gauna vienkartinę išmoką, kurios dydis yra maždaug 40 % asmens gaunamų pajamų jo išėjimo į pensiją metu. Pagal šią nuostatą, valstybės dengiama šių išlaidų dalis yra proporcinga darbuotojo „Hellenic Shipyards“ dirbtų metų skaičiui iki laivų statykla yra parduodama naujajam investuotojui. Šios lėšos yra išmokamos bendrovei pagal jos prašymą. Tokiu būdu ši nuostata užtikrina, kad tokias vienkartines išmokas valstybė mokės iki 2035 metų, kol į pensiją išeis paskutinis darbuotojas, dirbęs iki jos perdavimo naujiems akcininkams.

b)   Įstatymo 6 straipsnio 4 dalis

(16)

Įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatos yra nuostatos dėl trijų straipsnių bendrovės 1999 m. gruodžio 31 d. balanse: „neapmokestinamas rezervas“, „specialusis rezervas“, ir „sumos, skirtos akciniam kapitalui padidinti“. Šie straipsniai nėra apmokestinami jokiais mokesčiais, ir jiems netaikomos jokios kitos rinkliavos, taigi jie gali būti panaudojami užskaityti praėjusių laikotarpių nuostolius.

(17)

Pasak Graikijos institucijų, kapitalizuojami privačių bendrovių, kurių akcijomis nėra prekiaujama biržose, neapmokestinamieji rezervai yra apmokestinami 10 % mokesčiu. Tai reiškia, kad užskaitant neapmokestinamus rezervus su praėjusių laikotarpių nuostoliais, gautoji suma yra apmokestinama 10 % mokesčiu. Pagal Graikijos institucijas neapmokestinami rezervai sudaro 112 mln. EUR, tai reiškia, kad atitinkamas mokestis sudaro 11,2 mln. EUR.

III.   GRAIKIJOS RESPUBLIKOS PASTABOS

(18)

Savo 2002 m. rugsėjo 16 d. laišku Graikijos valdžios institucijos pirmą kartą pareiškė savo nuomonę dėl ginčijamų priemonių (10). Ypač, Graikijos valdžios institucijos paaiškino, kad pagal Graikijos įstatymus (11), kapitalizuojami specialieji rezervai yra atskirai apmokestinami 5 % mokesčiu (jeigu jie jau buvo apmokestinti jų sudarymo metu), o ne 10 % mokesčiu, kaip buvo teigiama Komisijos. Taigi, šiuo atveju nagrinėjamoji suima yra 171 282 EUR, o ne 342 564 EUR.

(19)

Be to, Graikijos valdžios institucijos pastebėjo, kad kapitalizuotos kapitalo didinimui numatytos sumos yra apmokestinamos tik 1 % kapitalo mokesčiu, taigi, jos nėra apmokestinamos 10 % mokesčiu, kaip nurodyta Komisijos laiške. Todėl šiuo atveju nagrinėjama suma yra 255 906 EUR, o ne 2,55 mln. EUR, kaip buvo apskaičiavusi Komisija pradėdama tyrimo procedūrą.

(20)

Tokiu būdu Graikijos valdžios institucijos padarė išvadą, kad 11,2 mln. EUR suma, minima Komisijos laiške įvertinant neapmokestinamus rezervus, turėtų būti koreguojama iki 8,69 mln. EUR, remiantis tokiais skaičiavimais:

Neapmokestinamųjų rezervų kapitalizacija

43 544 350 EUR × 10 %

4 354 435 EUR

Specialieji rezervai

39 155 498 EUR × 10 %

 

Už nekilnojamojo turto pardavimą

3 525 645 EUR × 5 %

3 915 550 EUR

171 282 EUR

Už rezervą, kuris buvo apmokestintas, kai buvo įsteigtas

 

 

Akcijos, kurių vertė viršija jų nominalią vertę (12)

Neapmokestinamas

Akcininkų įnašas

25 590 609 EUR × 1 %

255 906 EUR

Iš viso

 

8 697 173 EUR

(21)

Nepaisydamos dėl tokių sumų apskaičiavimo pareikštų prieštaravimų Graikijos valdžios institucijos tame pačiame laiške informavo Komisiją, kad Graikijos vyriausybė svarstė galimybę panaikinti įstatymo nuostatas, dėl kurių Komisija inicijavo EB Sutarties 88 straipsnio 2 dalyje apibrėžtą procedūrą. 2003 m. sausio 30 d. laišku Graikijos valdžios institucijos oficialiai informavo Komisiją apie savo sprendimą panaikinti dvi ginčijamas nuostatas. Šią informaciją vėliau patvirtino ir visi vėlesni Graikijos valdžios institucijų pranešimai, pateikti 2003 m. balandžio 3 d., 2003 m. spalio 1 d., 2004 m. sausio 24 d. ir 2004 m. balandžio 29 d.

(22)

Todėl Komisija gali padaryti išvadą, kad Graikijos institucijos sutinka su išvada, kad ginčijamos pagalbos priemonės yra su bendrąja rinka nesuderinama valstybės pagalba.

IV.   SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ PASTABOS

(23)

2002 m. rugsėjo 9 d. Komisija gavo pastabas, kurias pateikė „Elefsis Shipbuilding“ ir „Industrial Enterprises S.A.“, tiesioginių „Hellenic Shipyards“ konkurentų atstovai, atsakydami į Komisijos kvietimą suinteresuotas šalis pateikti pastabas dėl Komisijos inicijuotos procedūros. Pastabos 2002 m. spalio 2 d. buvo perduotos Graikijos Respublikai.

(24)

„Elefsis Shipyards“ nuomone, Komisijos padarytos išvados yra pakankamas pagrindas vykdyti tolesnį tyrimą, ypač dėl tikslaus „Hellenic Shipyards“ kapitalo rezervų pobūdžio, o taip pat siekiant nustatyti „Hellenic Shipyards“ pajėgumus vykdyti jūros (75 %) ir komercinių (25 %) laivų statybos bei remonto darbus.

(25)

„Elefsis Shipyards“, pastebėjo, kad Komisija turėtų ištirti, ar tuo atveju, jeigu nebūtų buvęs įgyvendintas Įstatymas 2941/2001, būtų taikomas pagal įprastas Graikijos įstatymus numatytas 10 % mokestis, kuriuo apmokestinami nuostoliams užskaityti naudojami kapitalo rezervai.

V.   PAGALBOS VERTINIMAS

(26)

Pagal EB Sutarties 87 straipsnio 1 dalį bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su bendrąja rinka, kai ji daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai. Pagal nusistovėjusias Europos teismų precedentų teisės nuostatas, laikomas, kad poveikio prekybai kriterijus tenkinamas, jeigu pagalbą gaunanti įmonė vykdo ekonominę veiklą, pagal kurią vykdoma prekyba tarp valstybių narių.

(27)

Komisija pastebi, kad laivų statyba yra tokia ekonominės veiklos rūšis, kurią vykdant yra vykdoma prekyba tarp valstybių narių. Todėl nagrinėjamoji pagalba yra pagalba, patenkanti į EB Sutarties 87 straipsnio 1 dalies taikymo sritį.

(28)

Pagal EB Sutarties 87 straipsnio 3 dalį, pagalbos rūšys, kurios gali būti nurodytos Tarybos sprendimuose, priimtuose kvalifikuota balsų dauguma remiantis Komisijos pasiūlymu, gali būti laikomos neprieštaraujančiomis bendrajai rinkai. Komisija pastebi, kad šiuo pagrindu Taryba priėmė Reglamentą Nr. 1540/98.

(29)

Pagal Komisijos pranešimą dėl taisyklių, taikomų vertinant neteisėtą valstybės pagalbą, nustatymo, neteisėtos pagalbos suderinamumas su bendrąja rinka turėtų būti vertinamas pagal pagalbos suteikimo metu galiojusius teisės aktus. Nors šiuo atveju to pranešimo nuostatos netaikomos, siekdama nuoseklumo, Komisija šiuo atveju taikys šį Reglamentą, ypač dėl to, kad pagalba nebūtų buvusi įvertinta kitaip negu Valstybės pagalbos laivų statybai sistema (13).

(30)

Komisija pastebi, kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 1540/98 „laivų statyba“ yra savaeigių komercinių jūros laivų statyba. Be to, Komisija pastebi, kad Graikijos laivų statykla tokius laivus stato, todėl tai yra įmonė, kuriai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1540/98.

(31)

Todėl Komisija privalėjo įvertinti ginčijamas pagalbos priemones pagal Reglamentą (EB) Nr. 1540/98, siekdama nustatyti, ar jos iškraipo ar gali iškraipyti konkurenciją civilinės laivų statybos ar laivų remonto pramonėje. Kaip jau buvo pirmiau minėta, pasak Graikijos valdžios institucijų, 75 % „Hellenic Shipyards“ statomų laivų yra kariniai laivai, ir tai turi įtakos vertinant pagal Įstatymo 5 straipsnio 2 dalį teikiamą pagalbą.

a)   Įstatymo 5 straipsnio 2 dalis

(32)

Pagal šią nuostatą, valstybė padengs vienkartinės pensijų išmokos sąnaudų dalį, proporcingai metų, kuriuos darbuotojas dirbo „Hellenic Shipyards“ iki ji buvo parduota, skaičiui, palyginus su metų, darbuotojo dirbtų įmonėje po jos pardavimo, skaičiumi. Ši nuostata užtikrina, kad valstybė mokės dalį vienkartinės pensijos išmokos į pensiją išeinantiems darbuotojams iki 2035 metų, t. y. kol į pensiją išeis paskutinis šiuo metu įmonėje dirbantis darbuotojas.

(33)

Pagal Graikijos valdžios institucijų pateiktą informaciją, su šia priemone susijusios sąnaudos gali siekti daugiausia 7 mln. EUR, tačiau, tačiau kadangi ne visi darbininkai dirbs bendrovėje iki pat pensinio amžiaus, sąnaudos gali sudaryti 4 mln. EUR. Atsižvelgiant į tai, kad, kaip nurodė Graikijos valdžios institucijos, 75 % darbuotojų, kuriems gali būti taikoma priemonė, dirba karinių laivų statyboje, buvo apskaičiuota, kad bendra valstybės pagalba pagal šią priemonę skiriama civilinių laivų statybai ir laivų remontui, sudarys maždaug 1 mln. EUR (atitinka 25 % darbuotojų, kuriems taikoma priemonė).

(34)

Komisijos nuomone ši priemonė yra pagalba veiklos sąnaudoms sumažinti, dėl kurios bendrovė nepatirs patirti įprastų sąnaudų, kurias ji patirtų vykdydama savo veiklą. Atsižvelgdama į tai, kad Reglamentas (EB) Nr. 1540/98 tokios pagalbos rūšies nenumato, Komisija daro išvadą, kad ši pagalba nėra suderinama su bendrąja rinka.

(35)

Komisija pastebi, kad nuoroda į 75 %–25 % santykį tarp civilinės ir karinės laivų statybos bei laivų remonto, yra daroma remiantis Graikijos institucijų pateikta informacija. Šiuo atveju šis santykis nebuvo formalios tyrimo procedūros objektu. Vis dėlto, šiuo atžvilgiu priimtas Komisijos sprendimas neturės įtakos bet kurioms kitoms Komisijos išvadoms, kurias ji gali padaryti atlikdama kitus tyrimus.

b)   Įstatymo 6 straipsnio 4 dalis

(36)

Pagal šią Įstatymo nuostatą bendrovė gali perkelti kai kuriuos savo neapmokestinamus rezervus į akcinį kapitalą, nemokėdama įstatymu nustatyto 10 % mokesčio, jeigu tokie rezervai yra panaudojami užskaityti praėjusių laikotarpių nuostolius. Rezervai nėra apmokestinami jokiu mokesčiu, ir jiems netaikomos jokios kitokios rinkliavos, kad jie galėtų būti panaudojami padengti praėjusių laikotarpių nuostolius.

(37)

Įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatos reglamentuoja tris bendrovės balanso straipsnius: „neapmokestinami rezervai“, „specialieji rezervai“, ir „akciniam kapitalui didinti skirtos sumos“. Pagal Graikijos valdžios institucijas, kapitalizuojant privačių bendrovių, kurių akcijomis nėra prekiaujama biržoje, neapmokestinamus rezervus, yra taikomas 10 % mokestis. Tai reiškia, kad vykdant neapmokestinamų rezervų užskaitą su praėjusio laikotarpio nuostoliais, gautoji suma yra apmokestinama 10 % mokesčiu. Pagal Graikijos valdžios institucijas, neapmokestinami rezervai sudarė 112 mln. EUR, tai reiškia, kad atitinkamas mokestis pagal įprastas Graikijos apmokestinimo taisykles sudaro 11,2 mln. EUR.

(38)

Pagal siūlomą priemonę, bendrovė, užskaitydama neapmokestinamu rezervus už praėjusių laikotarpių nuostolius, yra atleidžiama nuo mokesčių, todėl jai yra suteikiamas tam tikras pranašumas, ir todėl tokia priemonė turi būti laikoma valstybės pagalba. Reglamentas (EB) Nr. 1540/98 tokios pagalbos rūšies nenumato, todėl Komisija daro išvadą, kad ši nuostata yra nesuderinama su bendrąja rinka. Konkrečiau:

(39)

Graikijos valdžios institucijų nuomone, negalima laikyti, kad atleidus vieną dalį „Hellenic Shipyards“ neapmokestinamų rezervų (maždaug 43 mln. EUR) nuo mokesčių, įmonė gaus pelną, lygų 10 % įmonei nurašytų sumų. Taip yra dėl to, kad pagal Įstatymą 2367/95 dėl bendrovių dalinio privatizavimo ir reformų, kuriuo buvo grindžiamas ankstesnis Komisijos sprendimas (14) dėl skolų nurašymo nuo 1997, buvo numatyta nurašyti 99 % visų esamų bendrovės skolų. Nuostata buvo taikoma skoloms, nesvarbu, ar tokios skolos buvo apskaitomos, ar ne, o taip pat ir toms skoloms, kurios būtų atsiradusios iki 1996 m. sausio 31 d.

(40)

Graikijos valdžios institucijos teigia, kad jeigu iki 1996 m. sausio 31 d.„Hellenic Shipyards“ būtų užskaičiusi praėjusių laikotarpių nuostolius neapmokestinamais rezervais, taikant 10 % mokestį atitinkamai 43 mln. EUR sumai, būtų susidariusi mokestinė prievolė, kuri pagal Įstatymą 2367/95 būtų buvusi nurašyta iki 99 %. Graikijos valdžios institucijos taip pat teigia, kad netgi dabar bendrovė galėtų, remdamasi minėtąja Įstatymo nuostata, priimti atitinkamą reglamentuojantį dokumentą. Todėl vienintelis pranašumas, kurį bendrovė gauna užskaitydama 100 % neapmokestinamų rezervų su praėjusių laikotarpių nuostoliais yra 43 000 EUR (10 % nuo 43 mln. EUR).

(41)

Inicijuodama formalią tyrimo procedūrą Komisija pastebėjo dvi su tokiais argumentais susijusias problemas. Pirma, atitinkamame 1997 m. Komisijos sprendime buvo nustatyta „Hellenic Shipyards“ leista nurašyti skolos suma. Komisija, remdamasi 1997 m. sprendimu, negalėjo leisti nurašyti didesnės skolos sumos, kadangi negalėjo būti viršijamas didžiausias sprendime nurodytas skolos dydis. Be to, 1997 m. sprendime nenurodoma, kad didesnė skolos suma negali būti nurašyta vėliau, netgi jeigu ta skola yra už laikotarpį, pasibaigusį iki 1996 m. pabaigos.

(42)

Todėl, remdamasi turima informacija Komisija daro išvadą, kad mokesčiai, nuo kurių siūloma bendrovę atleisti užskaitant neapmokestinamus rezervus už praėjusių laikotarpių nuostolius, sudarytų 4,3 mln. EUR, o tai naudinga bendrovei, reiškia, jai yra teikiama valstybės pagalba. Reglamentas (EB) Nr. 1540/98 tokios pagalbos nenumato, todėl Komisija daro išvadą, kad tokia pagalba negali būti laikoma suderinama su bendrąja rinka.

(43)

Graikijos valdžios institucijos teigė, kad kita pusė „neapmokestinamų rezervų“ yra gauta, 1956 m. pardavus viešbutį, ir kad šios pajamos nebuvo apmokestintos pagal tuo metu galiojusius teisės aktus. Atleidimas nuo mokesčių, kurie būtų sudarę 3,9 mln. EUR taip pat yra valstybės pagalba, kuri yra nesuderinama su bendrąja rinka.

(44)

Formalaus Komisijos vykdomo tyrimo metu buvo nagrinėjamas ir kitas klausimas – 0,2 mln. EUR, viršijančių akcijų nominalią vertę, vertė. Graikijos institucijos buvo informavusios Komisiją, jog šie įnašai, kurie taip pat yra skirti kapitalo didinimui, paprastai nėra apmokestinami.

(45)

Graikijos valdžios institucijos teigė, kad 3,4 mln. EUR vertės specialieji rezervai buvo apmokestinti pagal jų sukūrimo metu galiojusius teisės aktus, taigi juos užskaitant už senus nuostolius, nebuvo gautas joks mokestinis pranašumas. Tačiau, Komisija pastebi, kad specialiųjų rezervų suma yra nurodoma balanso rezervų straipsnyje. Todėl Komisija daro prielaidą, kad šios sumos užskaitymas su praėjusių laikotarpių nuostoliais turėtų būti apmokestinamas 10 % mokesčiu pagal įprastas apmokestinimo taisykles.

(46)

Atleidimas nuo mokesčių, šiuo atveju taikomas specialiesiems rezervams, kurių vertė yra 340 000 EUR taip pat laikomas pagalba, ir dėl tos pačios priežasties Komisijos pripažįstamas nesuderinama su bendrąja rinka.

(47)

„Sumos, skirtos akciniam kapitalui didinti“, t. y. 25,6 mln. EUR, Graikijos institucijų nuomone yra Graikijos valstybės kompensacija „Hellenic Shipyards“ už sąnaudas, patirtas sumažinant darbuotojų skaičių maždaug 1 000 asmenų per 1996–1997. Anot Graikijos institucijų, ši suma nėra apmokestinama, kadangi ji yra naudojama užskaityti praėjusių laikotarpių nuostolius.

(48)

Kadangi pirmiau nurodytoji suma turėtų būti apmokestinama 10 % mokesčiu, Komisijos nuomone, neišskaičiuotų mokesčių suma 2,56 mln. EUR, panaudojama užskaityti praėjusių laikotarpių nuostolius, yra su bendrąja rinka nesuderinama valstybės pagalba.

(49)

Komisija pastebi, kad pagal Įstatymo 6 straipsnio 4 dalį, praėjusių laikotarpių nuostoliai apskaitos tikslams gali būti panaudojami be jokių apribojimų laiko atžvilgiu. Inicijuodama šios bylos tyrimą, Komisija paprašė pateikti informaciją, ar ši konkreti nuostata nesuteikia „Hellenic Shipyards“ kokio nors pranašumo, palyginus su padėtimi, jeigu būtų taikomi įprastiniai Graikijos mokesčių įstatymai.

(50)

Graikijos institucijos tokios informacijos nepateikė. Tačiau, tai, kad Graikijos institucijos yra ne kartą minėjusios Komisijai apie savo ketinimą panaikinti Įstatymo 6 straipsnio 4 dalį, yra pakankamas įrodymas, kad ši priemonės taip pat turėtų būti laikoma valstybės pagalba, kuri yra nesuderinama su bendrąja rinka.

(51)

Bendrai, Komisijos pateiktam ginčijamų priemonių vertinimui, kurį ji išdėstė savo 2002 m. birželio 5 d. laiške Graikijos Respublikai, Graikijos pateikta informacija įtakos neturėjo. Be to, susidaro įspūdis, kad Graikija sutiko su Komisijos išvadomis, kurias ji pateikė išanalizavusi ginčijamas priemones suderinamumo su bendrąja rinka požiūriu, ir dėl šio priežasties ne kartą (15) pasižadėjo atšaukti šias dvi ginčijamas priemones įstatymu.

VI.   SKUNDAS DĖL TARIAMOS PAGALBOS „HELLENIC SHIPYARDS“

(52)

Komisija buvo gavusi oficialų skundą dėl Graikijos vyriausybės tariamai suteiktos pagalbos „Hellenic Shipyards“. Šiame skunde pateikti įrodymai šiuo metu yra tikrinami. Komisija pastebi, kad šis sprendimas neturės įtakos šiam ar bet kuriam kitam tyrimui, kurį Komisija vykdo dabar arba gali inicijuoti ateityje dėl tariamos valstybės pagalbos „Hellenic Shipyards“.

(53)

Išnagrinėjusi pareiškėjo skundą dėl pagalbos, kuri būtų buvusi suteikta pagal Įstatymo 6 straipsnio 4 dalį (16), sumos, Komisija pastebi, kad šis skundas nebeteko prasmės, kadangi šiuo Sprendimu buvo nurodyta panaikinti atitinkamą nuostatą.

VII.   IŠVADA

(54)

Graikijos valdžios institucijos yra aiškiai pareiškusios, kad sutinka su Komisijos vertinimu, pagal kurį yra daroma išvada, kad dvi ginčijamos priemonės yra valstybės pagalba, kuri yra nesuderinama su Sutarties nuostatomis. Nors Graikijos valdžios institucijos įsipareigojo atšaukti dvi ginčijamas priemones, Graikijos parlamentui balsuojant dėl atitinkamos Įstatymo pataisos, kol kas jos to nepadarė. Todėl Komisija privalo nutraukti tyrimo procedūrą, kurią ji buvo pradėjusi savo 2002 m. birželio 5 d. raštu priimdama sprendimą nurodyti Graikijos Respublikai nutraukti dviejų priemonių taikymą, ir susigrąžinti visą pagalbą, kuri galėjo būti išmokėta pagal minėtąsias priemones.

(55)

Komisija norėtų pabrėžti, kad minėtosios priemonės turėtų būti panaikintos iš esmės, kad būtų panaikintas bet koks su tokių priemonių taikymu susijęs valstybės pagalbos elementas. Konkrečiau, jeigu „Hellenic Shipyards“ buvo suteiktas bet koks kitas pranašumas Įstatymo 5 straipsnio 2 dalį ir 6 straipsnio 4 dalį, suteikus pagalbą pagal kitus teisės aktus, Graikija turėtų užtikrinti, kad tie teisės aktai būtų taip pat panaikinti, ir, jeigu jų pagrindu buvo suteikta kokia nors pagalba, ji būtų susigrąžinta iš pagalbos gavėjų.

(56)

Graikijos atsakingos institucijos yra pareiškusios Komisijai, kad pagal dvi ginčijamas priemones jokia pagalba nebuvo suteikta. Tačiau Komisija nori pabrėžti, kad jeigu pagal šias ginčijamas nuostatas būtų išmokėtos kokios nors lėšos, jos turėtų būti visos ir nedelsiant išieškotos.

(57)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999 7 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad pasibaigus to paties straipsnio 6 dalyje nustatytam terminui Komisija gali priimti neigiamą sprendimą remdamasi turima informacija. Graikijos institucijų pateikta informacija neturėjo jokios įtakos Komisijos sprendimui, kad ginčijamos priemonės yra valstybės pagalba, kuri yra nesuderinama su bendrąja rinka.

(58)

Todėl Komisija užbaigia2002 m. birželio 5 d. pradėtą tyrimo procedūrą dėl priemonių, pagal kurias „Hellenic Shipyards“ yra atleidžiama nuo mokesčių pagal Įstatymo 6 straipsnio 4 dalį, ir pagal kurias valstybė dengia dalį civilinės laivų statybos sektoriuje dirbančių darbuotojų pensijų sąnaudų pagal 5 straipsnio 2 dalį. Šios priemonės yra valstybės pagalba, kuri yra nesuderinama su Reglamentu (EB) Nr. 1540/98, ir dėl to, nesuderinama su bendrąja rinka

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įstatymo 2941/2001 5 straipsnio 2 dalies ir 6 straipsnio 4 dalies nuostatos numato valstybės pagalbą „Hellenic Shipyards AE“, kuri yra nesuderinama su bendrąja rinka.

Todėl pagalba negali būti įgyvendinama.

2 straipsnis

Jeigu pagal šio Sprendimo 1 straipsnyje nurodytas priemones „Hellenic Shipyards AE“ būtų skirta kokia nors pagalba, Graikija privalo imtis visų reikalingų priemonių tokiai pagalbai išieškoti.

Tokiu atveju pagalba išieškoma nedelsiant ir pagal nacionalinių įstatymų nustatytas procedūras, jeigu tokios procedūros užtikrina galimybes nedelsiant ir veiksmingai įgyvendinti šį Sprendimą.

Išieškomoms pagalbos lėšoms taikomos palūkanos, kurios yra skaičiuojamos už laikotarpį nuo pagalbos skyrimo jos gavėjui iki faktinio visiško pagalbos išieškojimo.

Palūkanos skaičiuojamos pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004 (17) V skyriaus nuostatas.

Graikija nutraukia pagalbos priemonės įgyvendinimą ir atšaukia visus pagal priemonę numatytus pagalbos išmokėjimus nuo pranešimo apie šį Sprendimą datos.

3 straipsnis

Per du mėnesius nuo pranešimo apie šį Sprendimą Graikija informuoja Komisiją kokių buvo imtasi priemonių šiam Sprendimui įgyvendinti.

4 straipsnis

Šis Sprendimas skirtas Graikijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 20 d.

Komisijos vardu

Mario MONTI

Komisijos narys


(1)  OL L 202, 1998 7 18, p. 1.

(2)  OL C 186, 2002 8 6, p. 5.

(3)  SG(2002) D/230101.

(4)  OL C 186, 2002 8 6, p. 5.

(5)  SG(2002) D/230101.

(6)  OL L 83, 1999 3 27, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(7)  OL C 186, 2002 8 6, p. 5.

(8)  OL C 119, 2002 5 22, p. 22.

(9)  Pamatinis OL C 317, 2003 12 30, p. 11.

(10)  Tame pačiame laiške Graikijos institucijos paprašė pratęsti išsamiam atsakymui pateikti skirtą terminą trim mėnesiais, atsižvelgiant į klausimo „jautrumą, sudėtingumą ir rimtumą“.

(11)  Įstatymo 2459/97 13 straipsnio 6 dalis.

(12)  Pagal Graikijos institucijų reikalavimą, šį straipsnį sudaro akcininkų įnašai kapitalui didinti. Įnašai kapitalui didinti dažniausiai nėra apmokestinami.

(13)  Pastebima, kad taikant šiuo metu galiojančią Valstybės pagalbos laivų statybai sistemą išvados būtų tokios pačios, kadangi kaip ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 1540/98, sistema nenumato pagalbos veiklos sąnaudoms sumažinti.

(14)  Byla C 10/94 (ex NN 104/93), Graikija (OL C 306, 1997 10 8, p. 5).

(15)  Kaip aprašyta pirmiau 4–5 dalyse.

(16)  Komisijai pateiktame Memorandume pariškėjas teigė, kad bendra pagal ginčijamą nuostatą Hellenic Shipyards sutaupytų mokesčių suma yra maždaug 34 mln. EUR. Vėliau pateiktame laiške pareiškėjas taip pat pastebi, kad pagalbos suma pagal Įstatymo 5 straipsnio 2 dalį yra didesnė, nei 1 mln EUR, o mokesčių nuolaida, kurį būtų pritaikyta „Hellenic Shipyards“ pagal Įstatymo 6 straipsnio 4 dalį galėjo būti apskaičiuojama tokiu būdu: a) 14,625 mln EUR užskaičius 39 mln. EUR kapitalo rezervą; b) 4,66 mln. EUR nuo 43 mln. EUR vertės kapitalo rezervo, 0,2 mln. EUR ir 3,4 mln. EUR (priklausomai nuo Graikijos mokesčių eksperto nuomonės); ir c) suma, atitinkanti 85,6 mln. EUR kapitalo rezervą.

(17)  OL L 140, 2004 4 30, p. 1.


22.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/53


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. kovo 3 d.

kuriuo pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus 4 straipsnio 3 dalį pradedamas tyrimas

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 577)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/247/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2408/92 (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

I.   Faktai

(1)

2004 m. gruodžio 10 d. remdamasi Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio 1 dalies a punktu Italijos Respublika paprašė Komisijos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbti apie su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų (VPĮ) nustatymą aštuoniolikoje maršrutų tarp Sardinijos ir svarbiausių nacionalinių Italijos oro uostų (2).

(2)

Pagrindinės šio nustatymo charakteristikos yra tokios:

Nustatymas taikomas šiems aštuoniolikai oro susisiekimo maršrutų:

Alghero–Roma ir Roma–Alghero

Alghero–Milano ir Milano–Alghero

Alghero–Bologna ir Bologna–Alghero

Alghero–Torino ir Torino–Alghero

Alghero–Pisa ir Pisa–Alghero

Cagliari–Roma ir Roma–Cagliari

Cagliari–Milano ir Milano–Cagliari

Cagliari–Bologna ir Bologna–Cagliari

Cagliari–Torino ir Torino–Cagliari

Cagliari–Pisa ir Pisa–Cagliari

Cagliari–Verona ir Verona–Cagliari

Cagliari–Napoli ir Napoli–Cagliari

Cagliari–Palermo ir Palermo–Cagliari

Olbia–Roma ir Roma–Olbia

Olbia–Milano ir Milano–Olbia

Olbia–Bologna ir Bologna–Olbia

Olbia–Torino ir Torino–Olbia

Olbia–Verona ir Verona–Olbia

Aštuoniolika nurodytų maršrutų kaip ir jiems nustatyti su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai, sudaro vieną visumą, kuri atitinkamų vežėjų turi būti suprantama kaip kompleksas be jokių išlygų, kad ir kokios prigimties ar kilmės jos būtų.

Kiekvienas individualus vežėjas (arba pagrindinis vežėjas), kuris prisiima su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, sumoka galutinį, didesnį nei penkiolikos milijonų eurų dydžio užstatą tam, kad garantuotų sąžiningą ir nenutrūkstamą paslaugų teikimą ir kuriam, pirmą kartą pateikus prašymą, bankas suteiks mažiausiai penkiolikos milijonų eurų garantiją, o likusią sumos dalį garantuos draudimas.

Minimalus dažnumas, skrydžių tvarkaraščiai ir kiekvieno maršruto keleivių vietų skaičius aprašyti skelbimo apie su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų nustatymą antraštinėje dalyje „2. SU VIEŠĄJA PASLAUGA SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI“, apie kuriuos buvo skelbta 2004 m. gruodžio 10 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 306, kuriuo tiesiogiai remiamasi šiame sprendime.

Mažiausias naudojamų orlaivių keleivių vietų skaičius nurodytas skelbimo apie paslaugų nustatymą antraštinėje dalyje „3. NAUDOTINŲ ORLAIVIŲ TIPAS“, apie kuriuos buvo skelbta 2004 m. gruodžio 10 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 306, kuriuo tiesiogiai remiamasi šiame sprendime.

Visų atitinkamų maršrutų tarifų struktūra aprašyta skelbimo apie su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų nustatymą antraštinėje dalyje „4. TARIFAI“, apie kuriuos buvo skelbta 2004 m. gruodžio 10 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 306, kuriuo nedviprasmiškai remiamasi šio sprendimo poreikiams.

Dėl galiojančių lengvatinių tarifų skelbimo apie su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų nustatymą 4.8 punktu nustatyta, kad atitinkamais maršrutais skrydžius vykdantys vežėjai teisiškai privalo taikyti lengvatinius tarifus (tokius, kokie nustatyti antraštinėje dalyje „4. Tarifai“), ypač šioms keleivių kategorijoms:

Sardinijoje gimusiems asmenims, net jei jie negyvena Sardinijoje,

Sardinijoje gimusių asmenų sutuoktiniams ir vaikams.

Numatyta, kad su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai galios nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d.

Prisiimti su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus ketinantys vežėjai per penkioliką dienų nuo skelbimo apie su viešąja paslauga įsipareigojimų nustatymą paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Italijos kompetentingai institucijai turės pateikti oficialų sutikimą.

(3)

Pažymėtina, kad prieš šiame sprendime aptariamų su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų nustatymą, Italijos Respublika nustatė su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus šešiuose maršrutuose tarp Sardinijos, Romos ir Milano oro uostų apie kuriuos iš pradžių buvo paskelbta 2000 m. spalio 7 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 284  (3). Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio 1 dalies d punktą jiems buvo skelbiamas konkursas (4), siekiant atrinkti vežėjų, turinčių išimtinę teisę vykdyti skrydžius šiais maršrutais, gaunant finansinę kompensaciją.

(4)

Vežėjai, kuriems leista vykdyti su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, buvo šie:

„Alitalia“ maršrutu: Cagliari–Roma.

„Air One“ maršrutais: Cagliari–Milano, Alghero–Milano ir Alghero–Roma.

„Merdiana“ maršrutais: Olbia–Roma ir Olbia–Milano.

(5)

Ši skrydžių vykdymo tvarka buvo pakeista įvedus šiame sprendime aptariamus su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus.

II.   Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų teisinės tvarkos pagrindiniai elementai

(6)

Su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų teisinė tvarka nustatyta Reglamentu (EEB) Nr. 2408/92, kuriuo siekiama apibrėžti laisvo paslaugų judėjimo principo taikymo sąlygas oro transporto sektoriuje.

(7)

Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai apibrėžiami kaip išimtis reglamento principui, pagal kurį „Bendrijos oro vežėjams atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) leidžia naudotis skrydžių teisėmis Bendrijos maršrutuose.“ (5).

(8)

Tokių įsipareigojimų nustatymo sąlygos apibrėžtos 4 straipsnyje. Jos aiškinamos griežtai, laikantis nediskriminavimo ir proporcingumo principų. Jos turi būti atitinkamai pagrįstos remiantis tame straipsnyje išdėstytais kriterijais.

(9)

Pagal nustatytą teisinę tvarką valstybė narė gali nustatyti su viešąja paslauga susijusį įsipareigojimą dėl reguliaraus oro susisiekimo su oro uostu, aptarnaujančiu jos teritorijoje esantį šalutinį arba besivystantį regioną, paslaugų arba dėl nerentabilaus maršruto, vedančio į bet kurį jos teritorijoje esantį regioninį oro uostą, kai bet kuris iš šių maršrutų yra gyvybiškai svarbus oro uosto regiono, kuriame yra šis oro uostas, ekonominei plėtrai, kad tame maršrute būtų užtikrintas reguliaraus oro susisiekimo paslaugų, atitinkančių nustatytus tęstinumo, reguliarumo, keleivių vietų skaičiaus ir kainos nustatymo standartus, kurių oro vežėjai, atsižvelgdami į savo komercinius interesus, neprisiimtų.

(10)

Valstybės narės nustato reguliariai teikiamų oro susisiekimo paslaugų pakankamumą atsižvelgdamos į visuomenės interesus, galimybę pasinaudoti kitos rūšies transportu ir tų rūšių tinkamumą atsiradusiems vežimo poreikiams patenkinti, bendrą visų maršrute dirbančių ar ketinančių dirbti oro vežėjų įtaką.

(11)

4 straipsniu numatytas mechanizmas, kurį sudaro du etapai: pirmąjame etape (4 straipsnio 1 dalies a punktas) atitinkama valstybė narė nustato su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus viename arba keliuose, atviruose visiems Bendrijos vežėjams, maršrutuose, esant vienintelei sąlygai, kad prisiimtų įsipareigojimų bus laikomasi. Jei maršrute nė vienas oro vežėjas nepradėjo arba neketina teikti reguliaraus oro susisiekimo paslaugų ir pagal šiame maršrute nustatytą su viešąja paslauga susijusį įsipareigojimą, valstybė narė gali pereiti prie antrojo etapo (4 straipsnio 1 dalies d punktas) ir galimybę naudotis šiuo maršrutu gali suteikti tik vienam oro vežėjui ne ilgiau kaip trejų metų laikotarpiui, kuriam pasibaigus padėtis dar kartą apsvarstoma. Vežėjas pasirenkamas skelbiant Bendrijos viešąjį konkursą. Pasirinktąjam vežėjui už su viešąja paslauga susijusio įsipareigojimo standartų taikymą gali būti mokama finansinė kompensacija.

(12)

Pagal 4 straipsnio 3 dalies nuostatas Komisija, kiekvienos valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva atlikusi tyrimą, priima sprendimą dėl to, ar su viešąja paslauga susiję nustatyti ir paskelbti įsipareigojimai turėtų būti toliau taikomi. Komisija perduoda savo sprendimą Tarybai ir valstybėms narėms. Valstybei narei paprašius Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitą sprendimą.

III.   Rimtas abejones sukėlusių dėl su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų, nustatytų tarp Sardinijos ir svarbiausių Italijos nacionalinių oro uostų, atitikimo Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio nuostatoms, elementų egzistavimas

(13)

Reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punktu nustatytas tam tikras kumuliacinių kriterijų, kuriems turi atitikti su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai, skaičius:

Priimtinų maršrutų tipas: maršrutai į oro uostą, aptarnaujantį jos teritorijoje esantį šalutinį arba besivystantį regioną, arba nerentabilūs maršrutai, vedantys į bet kurį jos teritorijoje esantį regioninį oro uostą.

Kiekvieno maršruto ypatinga svarba oro uosto regiono, kuriame yra šis oro uostas, ekonominei plėtrai, turi būti įrodyta.

Laikomasi adekvatumo principo, kuris įvertinamas pagal galimybes pasinaudoti kitos rūšies transportu arba alternatyviais maršrutais atžvilgiu.

(14)

Be to su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų srityje, turi būti laikomasi esminių proporcingumo ir nediskriminavimo principų (žr. bylą C-205/99 Analir [2001] ECR p. I-01271).

(15)

Šiuo atveju, su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų įvedimas, apie kurį Italijos Respublikos prašymu paskelbta Oficialiąjame leidinyje, kyla daug rimtų abejonių, dėl jų atitikimo reglamento 4 straipsniui, sukeliančių nuostatų, ypač:

a)

siekiant pateisinti naują nustatymą, jo adekvatumą ir proporcingumą keliamų tikslų atžvilgiu, nebuvo pateikta jokio išsamaus, oro transporto rinkos tarp Sardinijos ir likusios Italijos dalies, ekonomine analize grindžiamo paaiškinimo;

b)

nebuvo atsižvelgta į anksčiau įvestus ir vėl atnaujintus šešis maršrutus;

c)

nėra matyti, kad nuo 2005 m. sausio 1 d. atitinkamų dvylika papildomų, su viešąja paslauga susijusių maršrutų, yra gyvybiškai svarbūs Sardinijos regionų, kuriuose yra šie oro uostai, ekonominei plėtrai, ypač vertinant:

atitinkamų maršrutų pobūdį,

šių maršrutų gyvybišką svarbą neįrodytą Sardinijos regionų, kuriuose yra šie oro uostai, ekonominei plėtrai,

alternatyvių oro susisiekimo maršrutų egzistavimą, leidžiantį garantuoti adekvačias ir tęstines paslaugas, naudojantis atitinkamais oro uostais, esančiais svarbiausiose Italijos susisiekimo juostose, kurių sąsaja su Sardinija yra patenkinama;

d)

suinteresuotiems vežėjams nustatytas įpareigojimas kaip kompleksinę visumą vykdyti oro susisiekimą aštuoniolikoje atitinkamų maršrutų yra ypač reikšmingas laisvo paslaugų teikimo principo ribojimas. Jis prieštarauja proporcingumo ir nediskriminavimo principams, ypač vertinant:

visoms maršrutų grupėms neįrodytą gyvybišką svarbą Sardinijos regionų, kuriuose yra šie oro uostai, ekonominei plėtrai,

nepateisinamą diskriminavimo tarp vežėjų pavojų, iš kurių, laikantis iškeltų sąlygų skrydžiams vykdyti, užtektinai lėšų turi tik didžiausieji,

be to, tokio pobūdžio įpareigojimas prieštarauja būtinybei, kad valstybė narė, įvedant su su viešąją paslauga susijusius įsipareigojimus, juos nustatydama atsižvelgtų į bendrą visų maršrute dirbančių ar ketinančių dirbti oro vežėjų įtaką (6).

Faktai rodo, kad Italijos institucijos pageidavo nustatyti aštuoniolikos maršrutų grupės skrydžių vykdymo įpareigojimą, siekiant vykdyti nerentabilių maršrutų deficitinį finansavimą pajamų, gautų naudojantis svarbiausiais maršrutais, sąskaita. Toks kryžminio subsidijavimo mechanizmas neatitinka Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio nuostatų.

e)

Įpareigojimas sumokėti ypač didelį užstatą taip pat sudaro prielaidas nepateisinamam diskriminavimui tarp suinteresuotųjų vežėjų, iš kurių tokioms garantijoms suteikti užtektinai lėšų turi tik didžiausieji.

f)

Artimi galutiniai terminai, penkiolika dienų nuo paskelbimo apie nustatymą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kurios suteiktos suinteresuotiems vežėjams prisiimti su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus ir dvidešimt dienų – skrydžių vykdymui pradėti (nuo 2005 m. sausio 1 d.), sudaro prielaidas nepateisinamam kai kurių diskriminavimui. Iš tikrųjų, nevykdantis skrydžių maršrutais, vedančiais į Sardiniją, vežėjas per nustatytus terminus negali sutvarkyti teisinių ir administracinių formalumų bei sutelkti būtinų lėšų šiems skrydžiams pradėti.

g)

4.8 punkte nustatytas įpareigojimas lengvatinius tarifus pasiūlyti keleiviams, motyvuojant tik jų gimimo vieta (šiuo atveju, Sardinija) arba motyvuojant tokių asmenų šeimyniniais ryšiais, faktiškai gali atrodyti, kaip neteisėtas, tautybe pagrįstas diskriminavimas (žr. bylą C-338/01 Komisija prieš Italiją [2003] ECR p. I-00721).

IV.   Procedūra

(16)

Nepaisant nuolat pasikartojančių Komisijos tarnybų įspėjimų, atkreipiančių Italijos institucijų dėmesį į daugelį probleminių klausimų ir reiškiančių dėl su viešąja paslauga susijusių nustatytų įpareigojimų atitikimo Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 nuostatoms abejones, Italijos Respublika juos nusprendė paskelbti.

(17)

Nuo paskelbimo daugelis suinteresuotųjų šalių kreipėsi į Komisiją, siekdamos neoficialiai išreikšti savo susirūpinimą dėl neproporcingo ir diskriminacinio su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų pobūdžio. Be to, Komisiją pasiekė skundas, kurio teikėjas, pageidavęs likti anonimu, siekia ginčyti šių įsipareigojimų teisėtumą.

(18)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau ir pagal Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio 3 dalies nuostatas Komisija gali pradėti tyrimą tam, kad nustatytų, ar vieno arba daugelio maršrutų plėtra nustatant su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, yra ribojama nepagrįstai ir nuspręsti, ar šių įsipareigojimų nustatymas turi būti toliau taikomas aptariamuose maršrutuose,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Komisija nusprendžia pradėti Reglamentu (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio 3 dalimi numatytą tyrimą, siekiant nustatyti ar su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų nustatymas tarp Sardinijos ir svarbiausių nacionalinių Italijos oro uostų, apie kurį Italijos Respublikai prašant skelbta 2004 m. gruodžio 10 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 306, turi būti toliau taikomas šiuose maršrutuose.

2 straipsnis

1.   Per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo Italijos Respublika Komisijai turi perduoti visą tyrimui reikalingą informaciją apie su viešąja paslauga susijusių 1 straipsnyje nurodytų įsipareigojimų atitikimą Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio nuostatoms.

2.   Bus perduota:

teisinės analizės medžiaga apie Europos oro vežėjų skrydžių teisių vykdymo pasekmes maršrutuose, kuriems nustatyti su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai, apie kuriuos skelbta 2004 m. gruodžio 10 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 306, tuo atveju, jei šių įsipareigojimų buvo iš tikrųjų laikomasi,

konkrečiai reikėtų patikslinti, ar Italijos institucijos tokiu būdu ketino sukurti išskirtinę naudojimosi aštuoniolika maršrutų teisę oficialiai sutikusio (-ų) prisiimti įsipareigojimus vežėjo (-ų), naudai,

Bendrijos teisės požiūriu atliktos teisinės analizės medžiaga, pateisinanti skirtingas nustatytų su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų sąlygas, apie kuriuos skelbta 2004 m. gruodžio 10 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 306,

lengvatinių tarifų nustatymo motyvus vien tik „Sardinijoje gimusių asmenų, net jei jie negyvena Sardinijoje ir Sardinijoje gimusių asmenų sutuoktinių ir vaikų“ naudai,

su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų apie kuriuos skelbta 2000 m. spalio 7 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 284 nustatymo išsamų įvertinimą,

išsamią ekonominių ryšių analizę tarp Sardinijos ir kitų Italijos regionų, kurių teritorijoje oro uostai, kuriems teikiamos paslaugos pagal su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, apie kuriuos buvo skelbta 2004 m. gruodžio 10 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 306,

išsami esamos oro transporto pasiūlos tarp Sardinijos ir kitų Italijos regionų, kurių teritorijoje oro uostai, kuriems teikiamos paslaugos pagal su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, apie kuriuos buvo skelbta 2004 m. gruodžio 10 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 306, įskaitant pasiūlymus netiesioginiams skrydžiams,

galimybių pasinaudoti kitų rūšių transportu ir jų pajėgumais, atsiradusiems vežimo poreikiams patenkinti, išsamią analizę,

esamos oro transporto paklausos analizę kiekvienam, susijusiam su šiais įsipareigojimais, maršrutui,

ridos, laiko ir dažnumo sąlygų, būtinų keliais susieti skirtingus, susijusius su šiais įsipareigojimais Sardinijos oro uostus, tikslus aprašymas,

su šių įsipareigojimų vykdymu susijusios situacijos ir teikiančio (-ų) paslaugas vežėjo (-ų) būklės, kokia ji buvo šio sprendimo paskelbimo dieną, aprašymą,

vežėjo (-ų) perduotas skrydžių vykdymo prognozes (duomenys apie keleivių ir krovinių eismą, finansinės prognozės ir t. t.).

galimus skundus nacionaliniams teismams ir su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų nustatymo teisinę situaciją, kokia ji buvo šio sprendimo paskelbimo dieną.

3 straipsnis

1.   Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai.

2.   Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 3 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 240, 1992 8 24, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL C 306, 2004 12 10, p. 6.

(3)  OL C 284, 2000 10 7, p. 16. Su pakeitimais, padarytais OL C 49, 2001 2 15, p. 2. Su pataisymais, padarytais OL C 63, 2001 2 28, p. 12.

(4)  OL C 51, 2001 2 16, p. 22.

(5)  Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 3 straipsnio 1 dalis.

(6)  Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktis.


22.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/58


BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS SAUSUMOS TRANSPORTO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2004

2004 m. birželio 22 d.

dėl Šveicarijoje transporto priemonėms taikomos mokesčio sistemos laikotarpiu nuo 2005 m. sausio 1 d. iki Lötschberg tunelio atidarymo vėliausiai iki 2008 m. sausio 1 d.

(2005/248/EB)

KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl keleivių ir krovinių vežimo geležinkeliu ir keliais, ypač į jo 51 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Remdamasi 40 straipsniu nuo 2001 m. sausio 1 d. Šveicarija renka mokestį už naudojimąsi valstybiniais keliais (su teikiamomis paslaugomis susijęs mokestis taikomas sunkvežimiams). Nuo 2005 m. sausio 1 d. taikomo mokesčio dydis yra nustatomas pagal tris taršos normų kategorijas (EURO normos).

(2)

Tuo tikslu susitarime yra numatytas svertinis mokesčio vidurkis, didžiausias mokestis yra taikomas labiausiai teršiantiems automobiliams, taip pat yra numatytas didžiausias mokesčio vertės skirtumas tarp atskirų kategorijų.

(3)

Svertiniai dydžiai yra nustatomi, remiantis kiekvienos EURO normos kategorijos automobilių, važinėjančių Šveicarijos keliais, skaičiumi. Jungtinis komitetas nagrinėja tos rūšies statistinius duomenis ir nustato kiekvienos iš trijų kategorijų mokesčio dydį, remdamasis svertiniais koeficientais.

(4)

Jungtinis komitetas išnagrinėjo Šveicarijos pateiktus statistinius duomenis.

(5)

Svarbu tai, kad Jungtinis komitetas priima sprendimus dėl svertinių dydžių, EURO normos kategorijų suskirstymo pagal tris mokesčio kategorijas ir dėl mokesčių dydžio kiekvienai kategorijai.

(6)

Baigiamajame akte Šveicarija pareiškė, kad ji nustatys iki pirmojo tunelio atidarymo arba ilgiausiai iki 2008 m. sausio 1 d. galiosiančius mokesčius, kurie bus mažesni, nei Susitarime numatyti didžiausi dydžiai. Todėl reikia nustatyti šio sprendimo galiojimą tik šiam laikotarpiui

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Iš visų 2003 m. gruodžio mėnesį bei 2004 sausio ir vasario mėnesiais transporto priemonių, kurių bendroji masė didesnė kaip 3,5 t, nuvažiuotų kilometrų 9,79 % sudaro EURO 0 kategorijos, 8,47 % – EURO 1 kategorijos, 41,09 % – EURO 2 kategorijos ir 40,65 % – EURO 3 kategorijos transporto priemonės.

2 straipsnis

Mokestis, susijęs su paslaugomis, transporto priemonėms, kurių leidžiama bendroji masė su kroviniu yra ne didesnė už 40 t už 300 nuvažiuotų kilometrų yra

346 Šveicarijos frankai 1 mokesčio kategorijai,

302 Šveicarijos frankai 2 mokesčio kategorijai,

258 Šveicarijos frankai 3 mokesčio kategorijai.

3 straipsnis

1 kategorijos mokestis yra taikomas EURO 1 taršos klasės transporto priemonėms ir iki EURO 1 normos įsigaliojimo teisėtai eksploatuojamoms transporto priemonėms. 2 kategorijos mokestis yra taikomas EURO 2 taršos klasės transporto priemonėms. 3 kategorijos mokestis yra taikomas EURO 3, EURO 4 ir EURO 5 taršos klasės transporto priemonėms.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2005 m. sausio 1 d.

Priimta Berne, 2004 m. birželio 22 d.

Šveicarijos konfederacijos vardu

Pirmininkas

Max FRIEDLI

Europos Bendrijų vardu

Delegacijos vadovas

Heinz HILBRECHT


22.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/60


BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS SAUSUMOS TRANSPORTO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 2/2004

2004 m. birželio 22 d.

iš dalies pakeičiantis Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo priedą dėl krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliu ir keliais

(2005/249/EB)

KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliu ir keliais, ypač į jo 52 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Susitarimo 52 straipsnio 4 dalies pirmąja įtrauka Jungtinis komitetas įpareigojamas priimti 1 priedą keičiančius sprendimus.

(2)

Nuo susitarimo pasirašymo buvo priimta naujų Bendrijos teisės aktų srityse, kurioms taikomas šis susitarimas. 1 priedo tekstas turi būti iš dalies pakeistas tam, kad būtų tinkamai atsižvelgta į Bendrijos teisės vystymąsi,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1 susitarimo priedas yra panaikinamas ir pakeičiamas šio sprendimo priede esančiu tekstu.

2 straipsnis

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 484/2002 (1) įgyvendinimo tikslais,

a)

Europos bendrija ir Šveicarijos Konfederacija visus Šveicarijos Konfederacijos, Europos bendrijos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių piliečius atleidžia nuo prievolės turėti vairuotojo liudijimą;

b)

Šveicarijos Konfederacija kitų valstybių piliečius, išskyrus tuos, kurie išvardintos a punkte, nuo prievolės turėti vairuotojo liudijimą galės atleisti tik pasitarus su Europos bendrija ir gavus jos sutikimą.

3 straipsnis

Šveicarijos ir Bendrijos delegacijos susitaria, kad minėtas susitarimo 9 straipsnyje Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 881/92 (2) taikomas iš dalies pakeistas (paskutiniai pakeitimai padaryti Reglamentu (EB) Nr. 484/2002).

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pirmą mėnesio, einančio po jo priėmimo, dieną.

Priimta Berne, 2004 m. birželio 22 d.

Šveicarijos konfederacijos vardu

Pirmininkas

Max FRIEDLI

Europos Bendrijų vardu

Delegacijos vadovas

Heinz HILBRECHT


(1)  OL L 76, 2002 3 19, p. 1.

(2)  OL L 95, 1992 4 9, p. 1.


PRIEDAS

„1 PRIEDAS

TAIKOMOS NUOSTATOS

pagal šio susitarimo 52 straipsnio 6 dalį Šveicarija taiko lygiavertes toliau minimoms teisines nuostatas:

Atitinkamos Bendrijos teisės aktų nuostatos

1 SKYRIUS –   LEIDIMAS VERSTIS VERSLU

1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 96/26/EB dėl leidimo verstis krovinių ir keleivių vežėjo kelių transportu verslu ir diplomų, pažymėjimų bei kitų oficialių profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų tarpusavio pripažinimo, skirto palengvinti šiems vežėjams naudojimąsi įsisteigimo laisve nacionalinio ir tarptautinio vežimo srityje (OL L 124, 1996 5 23, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/66/EB (OL L 168, 2004 5 1, p. 35).

2 SKYRIUS –   SOCIALINĖS NORMOS

1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (OL L 370, 1985 12 31, p. 8), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 432/2004 (OL L 71, 2004 3 10, p. 3),

1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3820/85 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL L 370, 1985 12 31, p. 1) arba Europos susitarime dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR) susitarimu nustatytos ekvivalentiškos taisyklės, kuriose yra šie iš dalies padaryti pakeitimai,

2002 m. kovo 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 484/2002, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 881/92 ir (EEB) Nr. 3118/93 dėl vairuotojo liudijimo nustatymo (OL L 76, 2002 3 19, p. 1).

Įgyvendinant šį susitarimą,

a)

taikomas tik Reglamento (EB) Nr. 484/2002 1 straipsnis;

b)

Europos bendrija Šveicarijos Konfederacija visus Šveicarijos Konfederacijos, Europos bendrijos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių piliečius atleidžia nuo prievolės turėti vairuotojo liudijimą;

c)

Šveicarijos Konfederacija kitų valstybių piliečių, išskyrus tų, kurios išvardintos b punkte, nuo prievolės turėti vairuotojo liudijimą galės atleisti tik pasitarus su Europos bendrija ir gavus jos sutikimą.

1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 88/599/EEB dėl Reglamento (EEB) Nr. 3820/85 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir Reglamento (EEB) 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų tipinių įgyvendinimo kontrolės procedūrų (OL L 325, 1988 11 29, p. 55) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2135/98 (OL L 274, 1988 10 9, p. 1).

1976 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 76/914/EEB dėl kai kurių kelių transporto priemonių vairuotojų minimalaus mokymo lygio (OL L 357, 1976 12 29, p. 36).

3 SKYRIUS –   TECHNINĖS NORMOS

Motorinės transporto priemonės

1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2411/98 dėl valstybių narių, kuriose yra registruotos transporto priemonės ir jų priekabos, skiriamųjų ženklų pripažinimo vykstant Bendrijos vidaus eismui (OL L 299, 1998 11 10, p. 1),

1991 m. spalio 1 d. Tarybos direktyva 91/542/EB iš dalies keičianti Direktyvą 88/77/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis dėl transporto priemonių dyzelinių variklių skleidžiamų dujinių teršalų, suderinimo (OL L 295, 1991 10 25, p. 1),

1992 m. vasario 10 d. Tarybos direktyva 92/6/EEB dėl greičio ribotuvų įrengimo ir naudojimo kai kurių kategorijų transporto priemonėse Bendrijoje (OL L 57, 1992 2 23, p. 27) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/85/EB OL L 327, 2002 12 4, p. 8),

1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyva 92/24/EEB dėl greičio ribotuvų ar panašių greičio ribojimo sistemų įrengimo kai kurių kategorijų motorinėse transporto priemonėse (OL L 129, 1992 5 14, p. 154), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/11/EB (OL L 44, 2004 2 14, p. 19).

1992 m. lapkričio 10 d. Tarybos direktyva 92/97/EEB, iš dalies pakeičianti Direktyvą 70/157/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių leistiną motorinių transporto priemonių garso lygį ir dujų išmetimo sistemas, suderinimo (OL L 371, 1992 12 19, p. 1),

1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 96/53/EB nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (OL L 235, 1996 9 17, p. 59) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/7/EB (OL L 67, 2002 3 9, p. 47),

1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 96/96/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę apžiūrą, suderinimo (OL L 46, 1997 2 17, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

Pavojingų krovinių vežimas keliais

1994 m. lapkričio 21 d. Tarybos direktyva 94/55/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu keliais, suderinimo (OL L 319, 1994 12 12, p. 7) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2003/28/EB (OL L 90, 2003 4 8, p. 45),

1995 m. spalio 6 d. Tarybos direktyva 95/50/EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais vienodų tikrinimo procedūrų (OL L 249, 1995 10 17, p. 35) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/26/EB (OL L 168, 2001 6 23, p. 23).

Pavojingų krovinių vežimas geležinkeliais

1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 96/49/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu geležinkeliais, suderinimo (OL L 235, 1996 9 17, p. 25) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2003/29/EB (OL L 90, 2003 4 8, p.47).

Saugos specialistai

1996 m. birželio 3 d. Tarybos direktyva 96/35/EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais, geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais saugos konsultantų skyrimo ir jų profesinės kvalifikacijos (OL L 145, 1996 6 19, p. 10),

2000 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/18/EB dėl būtiniausių reikalavimų, keliamų pavojingų krovinių vežimo keliais, geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais saugos konsultantų egzaminavimui (OL L 118, 2000 5 19, p. 41).

4 SKYRIUS –   PRIEIGOS TEISĖS IR GELEŽINKELIO TRANZITAS

1995 m. birželio 19 d. Tarybos direktyva 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo (OL L 143, 1995 6 27, p. 70), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/49/EB (OL L 164, 2004 4 30, p. 44),

1995 m. birželio 19 d. Tarybos direktyva 95/19/EB dėl geležinkelio infrastruktūros pajėgumų paskirstymo ir mokesčių už naudojimąsi infrastruktūra surinkimo (OL L 143, 1995 6 27, p. 75),

1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros (OL L 237, 1991 8 24, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/51/EB (OL L 164, 2004 4 30, p. 164).

5 SKYRIUS –   KITOS SRITYS

1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/82/EEB dėl mineralinėms alyvoms taikomų akcizo tarifų suderinimo (OL L 316, 1992 10 31, p. 19), su pakeitimais, padarytais Direktyva 1994/74/EB (OL L 365, 1994 12 31, p. 46).“


22.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/65


PAGAL EUROPOS BENDRIJOS IR JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ SUSITARIMĄ DĖL ABIPUSIO PRIPAŽINIMO ĮSTEIGTO JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 31/2005

2005 m. vasario 14 d.

dėl atitikties įvertinimo tarnybos įtraukimo į telekomunikacijų įrangos sektorių priedo sąrašą

(2005/250/EB)

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl abipusio pripažinimo, ypač į jo 7 ir 14 straipsnius,

kadangi Jungtinis komitetas turi priimti sprendimą dėl atitikties įvertinimo tarnybos arba tarnybų įtraukimo į sektorių priedą,

NUSPRENDĖ:

1)

A priedėlyje nurodyta atitikties įvertinimo tarnyba įtraukiama į telekomunikacijų įrangos sektorių priedo V skirsnyje pateiktą atitikties įvertinimo tarnybų sąrašą.

2)

Šalys susitarė dėl produktų ir atitikties įvertinimo procedūrų, kurios, įtraukus į sąrašą A priedėlyje nurodytą atitikties įvertinimo tarnybą, patenka į jos kompetenciją, ir šio susitarimo laikysis.

Šį, dviem egzemplioriais sudarytą, sprendimą pasirašo Jungtinio komiteto atstovai, kurie yra įgalioti veikti šalių vardu ir iš dalies pakeisti šį susitarimą. Šis sprendimas įsigalioja nuo tos datos, kai jį pasirašo paskutinė susitarimo šalis.

Pasirašyta Vašingtone, 2005 m. vasario 9 d.

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

James C. SANFORD

Pasirašyta Briuselyje, 2005 m. vasario 14 d.

Europos bendrijos vardu

Joanna KIOUSSI


A PRIEDĖLIS

EB atitikties įvertinimo tarnyba, įtraukiama į telekomunikacijų įrangos sektorių priedo V skyriuje pateiktą atitikties įvertinimo tarnybų sąrašą

KTL

Saxon Way

Priory Park West

Hull HU13 9PB

United Kingdom

Tel.: (44) 1482 801801

Fax.: (44) 1482 801806


22.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/67


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2005 m. kovo 11 d.

dėl Europos mokslininkų chartijos ir dėl Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekso

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/251/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 165 straipsnį,

kadangi:

(1)

2000 m. sausį Komisija pabrėžė būtinybę sukurti Europos mokslinių tyrimų erdvę (1) – pagrindą Bendrijos ateities veiksmams šioje srityje siekiant sutvirtinti Europos mokslinių tyrimų politiką ir suteikti jai struktūrą.

(2)

Lisabonos Europos Vadovų Taryba nubrėžė tikslą Bendrijai iki 2010 m. tapti konkurencingiausia ir dinamiškiausia žinių ekonomika pasaulyje.

(3)

Savo 2003 m. lapkričio 10 d. rezoliucijoje (2), Taryba svarstė klausimus, susijusius su mokslininkų profesija ir karjera Europos mokslinių tyrimų erdvės kontekste ir ypač palankiai priėmė Komisijos ketinimą dirbti siekiant patobulinti Europos mokslininkų chartiją ir Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodeksą.

(4)

Nustatytas galimas mokslininkų trūkumas (3), ypač tam tikrose pagrindinėse srityse, artimiausiu metu kels grėsmę ES kurti ir diegti naujoves, turimoms žinioms ir našumo augimui ir gali sutrukdyti pasiekti Lisabonos ir Barselonos tikslus. Todėl Europa turi labai pasistengti tapti patrauklesne mokslininkams ir paskatinti mokslininkių dalyvavimą padėdama sukurti būtinas sąlygas tvaresnėms ir labiau viliojančioms profesinėms veikloms mokslinių tyrimų ir plėtros (MTP) srityje (4).

(5)

Pakankami ir gerai išvystyti žmogiškieji ištekliai MTP srityje lemia mokslinių žinių pažangą, technologijų progresą, gyvenimo kokybės pagerinimą, Europos piliečių gerovės užtikrinimą ir įnašą į Europos konkurencingumą.

(6)

Turėtų būti priimtos ir įgyvendintos naujos mokslininkų karjeros plėtrai skirtos priemonės, prisidedančios prie mokslininkų karjeros perspektyvų gerinimo Europoje.

(7)

Įgavusios daugiau vertės ir ryškesnės karjeros perspektyvos taip pat padeda formuoti visuomenės teigiamą požiūrį apie mokslininkų profesiją, ir tokiu būdu skatina jaunimą pasirinkti mokslininko karjerą.

(8)

Pagrindinis šios rekomendacijos politinis tikslas – prisidėti plėtojant patrauklią, atvirą ir tvarią Europos mokslininkų darbo rinką, kur būtų iš esmės sudarytos sąlygos pasamdyti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos mokslininkus veiksmingą darbą ir našumą skatinančioje aplinkoje.

(9)

Valstybės narės turėtų siekti, kad galėtų pasiūlyti mokslininkams tvarias karjeros plėtros sistemas visuose karjeros etapuose neatsižvelgiant į jų darbo sutarties nulemtą padėtį ir pasirinktą MTP karjeros kelią; jos taip pat turėtų stengtis užtikrinti, kad į mokslininkus būtų žiūrima kaip į specialistus, ir kad jie būtų laikomi institucijų, kuriose dirba, sudėtine dalimi.

(10)

Nepaisant valstybių narių reikšmingų pastangų šalinant administracines ir teisines kliūtis geografiniam ir tarpsektoriniam mobilumui, daug šių kliūčių vis dar išlieka.

(11)

Turėtų būti skatinamos visos mobilumo formos kaip visapusiška žmogiškųjų išteklių politika MTP srityje nacionaliniu, regionų ir institucijų lygiais.

(12)

Visų mobilumo formų vertę reikia visapusiškai pripažinti mokslininkų karjeros vertinimo ir karjeros pažangos sistemose užtikrinant, kad tokia patirtis būtų naudinga jų profesiniam tobulėjimui.

(13)

Nuoseklios karjeros ir mobilumo politikos dėl atvykstančių į (5) ir išvykstančių iš Europos Sąjungos mokslininkų vystymas turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į situaciją besivystančiose šalyse ir regionuose Europoje ir už jos ribų taip, kad mokslinių tyrimų galios Europos Sąjungoje būtų kuriamos ne mažiau išsivysčiusių šalių ar regionų sąskaita.

(14)

Mokslininkų finansuotojai ar darbdaviai, atliekantys priimančiųjų į darbą vaidmenį, turėtų būti atsakingi už atviras, skaidrias ir tarptautiniu mastu palyginamas mokslininkų atrankos ir priėmimo į darbą procedūras.

(15)

Visuomenė turėtų labiau vertinti atsakomybę ir profesionalumą, kuriuos mokslininkai demonstruoja atlikdami darbą įvairiuose savo karjeros etapuose ir vykdydami įvairialypes funkcijas: kaip žinių darbuotojai, vadovai, projektų koordinatoriai, direktoriai, konsultantai, mentoriai, karjeros konsultantai ar mokslinės komunikacijos specialistai.

(16)

Ši rekomendacija paremta mokslininkų darbdavių ar finansuotojų pagrindiniu įsipareigojimu – užtikrinti atitinkamų nacionaliniais, regioniniais ar sektorių teisės aktais nustatytų reikalavimų laikymąsi.

(17)

Šia rekomendacija valstybėms narėms, darbdaviams, finansuotojams ir mokslininkams yra suteikiama vertinga priemonė, skatinanti savanoriškai imtis tolesnių iniciatyvų siekiant pagerinti ir sustiprinti mokslininkų karjeros perspektyvas Europos Sąjungoje bei sukurti jiems atvirą darbo rinką.

(18)

Šioje rekomendacijoje nubrėžti bendrieji principai ir reikalavimai – tai viešo konsultavimosi proceso, kuriame aktyviai dalyvavo Žmogiškųjų išteklių ir mobilumo iniciatyvinės grupės nariai, rezultatas,

REKOMENDUOJA:

1)

Valstybės narės deda pastangas imtis būtinų veiksmų siekdamos užtikrinti, kad mokslininkų darbdaviai ir finansuotojai plėtotų ir išlaikytų moksliniams tyrimams palankią aplinką ir darbo kultūrą, kurioje mokslinių tyrimų grupės ir pavieniai mokslininkai būtų vertinami, skatinami ir remiami bei jiems suteikiama būtina materialinė ir nematerialinė parama, kad jie galėtų atlikti savo užduotis ir įgyvendinti tikslus. Šiame kontekste pirmenybę reikėtų teikti darbo ir mokymo sąlygų sukūrimui pradiniame mokslininkų karjeros etape, nes tai prisideda prie tolesnio karjeros pasirinkimo ir jos patrauklumo MTP srityje.

2)

Valstybės narės imasi, jei reikia, esminių veiksmų siekdamos užtikrinti, kad mokslininkų darbdaviai ir finansuotojai pagerintų priėmimo į darbą metodus ir karjeros vertinimo ir (arba) įvertinimo sistemas, kad būtų sukurta skaidresnė, atviresnė, vienoda ir tarptautiniu lygiu priimtina priėmimo į darbą ir karjeros vystymo sistema kaip būtina sąlyga sukurti tikrą Europos mokslininkų darbo rinką.

3)

Rengdamos ir tvirtindamos mokslininkų karjeros tvaraus vystymosi strategijas ir sistemas valstybės narės deramai atsižvelgia į priede pateiktuose Europos mokslininkų chartijoje ir Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekse nurodytus bendruosius principus bei reikalavimus ir jais vadovaujasi.

4)

Valstybės narės siekia perkelti šiuos bendruosius principus ir reikalavimus savo atsakomybės srityje į nacionalines reguliavimo sistemas ar sektorių ir (arba) institucijų standartus ir gaires (chartijos ir (arba) mokslininkų kodeksai). Tai atlikdamos jos turėtų atsižvelgti į didelę įvairovę teisės aktų, kitų nuostatų ir praktikų, kurie skirtingose šalyse ir skirtinguose sektoriuose apibrėžia MTP karjeros bendrą kryptį, organizavimą ir darbo sąlygas.

5)

Valstybės narės laiko tuos bendruosius principus ir reikalavimus institucijų kokybės užtikrinimo mechanizmų sudėtine dalimi ir priemone nacionalinių ir (arba) regionų paramos schemų finansavimo kriterijams nustatyti.

6)

Valstybės narės toliau stengiasi pašalinti išlikusias administracines ir teisines kliūtis mobilumui, įskaitant kliūtis, susijusias su tarpsektoriniu mobilumu ir mobilumu tarp įvairių funkcijų ir jų viduje, atsižvelgiant į Europos Sąjungos plėtrą.

7)

Valstybės narės siekia užtikrinti, kad mokslininkai naudotųsi atitinkama socialine apsauga pagal jų juridinį statusą. Šiame kontekste ypatingą dėmesį reikėtų kreipti į įstatymais numatytų ar papildomų teisių į pensiją perkėlimą mokslininkams, pereinantiems iš viešojo į privatų sektorių ar atvirkščiai toje pačioje šalyje, taip pat į kitą Europos Sąjungos valstybę išvykstantiems mokslininkams. Tokia tvarka turėtų būti užtikrinama, kad mokslininkai, pakeitę darbą ar pertraukę savo karjerą, neprarastų teisių į socialinę apsaugą.

8)

Valstybės narės sukuria būtinas priežiūros struktūras siekdamos reguliariai persvarstyti šią rekomendaciją ir nustatyti, kokiu mastu darbdaviai, finansuotojai ir mokslininkai taikė Europos mokslininkų chartiją ir Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodeksą.

9)

Tam taikymo mastui nustatyti naudojami kriterijai bus apibrėžti ir dėl jų bus susitarta su valstybėmis narėmis remiantis Žmogiškųjų išteklių ir mobilumo iniciatyvinės grupės atliekamo darbo rezultatais.

10)

Valstybės narės, kaip atstovės tarpvalstybiniu lygiu įsteigtose tarptautinėse organizacijose, deramai atsižvelgia į šią rekomendaciją teikdamos strategijas ir priimdamos sprendimus dėl tų organizacijų veiklos.

11)

Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms, bet ji taip pat turėtų būti priemone skatinti socialinį dialogą, taip pat mokslininkų, suinteresuotųjų šalių ir visuomenės dialogą.

12)

Valstybės narės yra prašomos iki 2005 m. gruodžio 15 d., o po to – kiekvienais metais, informuoti Komisiją apie visas priemones, kurių jos ėmėsi po šios rekomendacijos, ir jai pranešti pirmuosius rekomendacijos taikymo rezultatus pateikiant geros praktikos pavyzdžius.

13)

Šią rekomendaciją Komisija periodiškai persvarstys taikydama atviro koordinavimo metodą.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  KOM(2000) 6 galutinis, 2000 1 18.

(2)  OL C 282, p. 2003 11 25, p. 1. 2003 m. lapkričio 10 d. Tarybos rezoliucija

(3)  KOM(2003) 226 galutinis ir SEK(2003) 489, 2003 4 30.

(4)  SEK(2005) 260.

(5)  KOM(2004) 178 galutinis, 2004 3 16.


PRIEDAS

1 SKYRIUS

Europos mokslininkų chartija

Europos mokslininkų chartija – tai bendrųjų principų ir reikalavimų sąvadas, kuriuo apibrėžiamas mokslininkų vaidmuo, atsakomybė ir teisės, taip pat ir mokslininkų darbdavių ir (arba) finansuotojų vaidmuo, atsakomybė ir teisės (1). Chartijos tikslas – užtikrinti, kad mokslininkų ir jų darbdavių ar finansuotojų tarpusavio ryšiai būtų tokio pobūdžio, jog leistų pasiekti gerų rezultatų kuriant, perduodant, dalijantis ir skleidžiant žinias ir technologijų plėtrą bei skatintų mokslininkų karjeros plėtrą. Chartijoje taip pat pripažįstama visų mobilumo formų vertė kaip mokslininkų profesinio tobulėjimo skatinimo priemonė.

Šioje perspektyvoje Chartija yra pagrindas mokslininkams, darbdaviams ir finansuotojams, kuriuo remiantis jie raginami veikti atsakingai ir profesionaliai savo darbo aplinkoje ir vienas kitą pripažinti.

Chartija skirta visiems Europos Sąjungos mokslininkams visuose jų karjeros etapuose ir apima visas mokslinių tyrimų sritis viešajame ir privačiame sektoriuose neatsižvelgiant į paskyrimo ar užimtumo (2) pobūdį, teisinį jų darbdavių statusą arba organizacijos ar įstaigos, kuriame yra atliekamas darbas, tipą. Joje atsižvelgiama į įvairų mokslininkų vaidmenį, kai jie paskiriami ne tik atlikti mokslinius tyrimus ir (arba) vykdyti vystymo veiklą, bet taip pat atlikti priežiūros, patariamąjį, vadovaujamąjį ar administracinį darbą.

Ši Chartija paremta mokslininkų, taip pat ir mokslininkų darbdavių ir (arba) finansuotojų pagrindiniu įsipareigojimu – užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamų nacionaliniais, regioninių ar sektorių teisės aktais nustatytų reikalavimų. Kai mokslininkai naudojasi tam tikrais atžvilgiais palankesniu statusu arba teisėmis, lyginant su Chartijoje nurodytu statusu ir teisėmis, jos nuostatomis nereikėtų remtis siekiant sumenkinti turimą statusą ir apriboti jau įgytas teises.

Prie šios Chartijos prisijungę mokslininkai, darbdaviai ir finansuotojai turi taip pat gerbti pagrindines teises ir laikytis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (3) nustatytų principų.

MOKSLININKAMS TAIKOMI BENDRIEJI PRINCIPAI IR REIKALAVIMAI

Mokslinių tyrimų laisvė

Mokslininkai turėtų orientuoti savo mokslinius tyrimus į žmonijos gerovę ir mokslo žinių ribų plėtimą tuo pat metu pagal pripažintus etikos principus ir praktiką naudodamiesi minties ir išraiškos laisve bei laisve nustatyti metodus, kuriais bus sprendžiamos problemos.

Tačiau mokslininkai turėtų pripažinti šios laisvės apribojimus, galinčius atsirasti tam tikrose mokslinių tyrimų aplinkybėse (įskaitant vadovavimą mokslinei veiklai, konsultavimą ir valdymą) ar kylančius dėl veiklos suvaržymų, pvz., dėl biudžeto ar infrastruktūros, arba – pramonės sektoriuje – dėl intelektinės nuosavybės apsaugos. Tačiau tokie apribojimai neturėtų prieštarauti pripažintiems etikos principams ir praktikai, kuriais mokslininkai turi vadovautis.

Etikos principai

Mokslininkai turėtų vadovautis pripažinta etikos praktika ir atitinkamais savo srities (-čių) pagrindiniais etikos principais bei etikos standartais, nustatytais įvairiuose nacionaliniuose, sektorių ar institucijų etikos kodeksais.

Profesinė atsakomybė

Mokslininkai turėtų dėti visas pastangas siekdami užtikrinti, kad jų mokslinis tyrimas yra naudingas visuomenei ir nėra analogiškas kitam ankščiau kitur atliktam tyrimui.

Jie turi vengti bet kokio plagijavimo ir laikytis intelektinės nuosavybės ir bendrosios nuosavybės, kai tyrimas atliekamas bendradarbiaujant su konsultantais ir (arba) kitais mokslininkais, principo. Poreikis patvirtinti naujas pastabas parodant, kad eksperimentus galima pakartoti, neturėtų būti interpretuojamas kaip plagijavimas, su sąlyga, kad tikrinami duomenys yra aiškiai cituojami.

Mokslininkai, pavesdami atlikti kurį nors savo darbo aspektą kitiems, turėtų užtikrinti, kad asmuo, kuriam tai yra pavesta, turėtų reikiamą kompetenciją tai atlikti.

Profesinė nuostata

Mokslininkai turėtų būti susipažinę su mokslinių tyrimų aplinką ir finansavimo mechanizmus apibrėžiančiais strateginiais tikslais ir turėtų prašyti visų reikiamų leidimų prieš pradėdami vykdyti savo mokslinius tyrimus ar naudotis turimais ištekliais.

Jie turėtų pranešti savo darbdaviams, finansuotojams ar vadovui, kai mokslinių tyrimų projektas vėluoja, yra keičiamas ar užbaigtas, arba informuoja, jei jis bus baigtas anksčiau ar atidėtas dėl tam tikrų priežasčių.

Sutartiniai ir teisiniai įsipareigojimai

Mokslininkai visuose lygmenyse turi būti susipažinę su nacionalinėmis, sektorių ar institucijų normomis dėl mokymo ir (arba) darbo sąlygų. Tai apima intelektinės nuosavybės teisių nuostatas ir rėmėjų bei finansuotojų reikalavimus ir sąlygas neatsižvelgiant į jų sutarčių pobūdį. Mokslininkai turėtų laikytis tokių normų pateikdami numatytus rezultatus (t. y. tezes, publikacijas, patentus, ataskaitas, naujus sukurtus produktus ir kt.), kaip nustatyta sutarties sąlygose ar lygiaverčiame dokumente.

Atskaitomybė

Mokslininkai turi žinoti, kad jie yra atskaitingi savo darbdaviams, finansuotojams ar kitoms susijusioms viešosioms ir privačioms institucijoms, – labiau etikos požiūriu – taip pat ir visai visuomenei. Iš viešųjų lėšų finansuojami mokslininkai yra taip pat atskaitingi už veiksmingą mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimą. Todėl jie turėtų laikytis patikimo, skaidraus ir veiksmingo finansų valdymo principų ir bendradarbiauti su jų mokslinio tyrimo finansus tikrinti įgaliotais asmenimis, kai tų tikrinimų ėmėsi jų darbdaviai ar finansuotojai, ar etikos komitetai.

Duomenų rinkimo ir analizės metodai, rezultatai ir, jei reikia, išsamūs duomenys turėtų būti prieinami vidaus ir išorės tyrimams, kai tai yra būtina ir to paprašius atitinkamoms institucijoms.

Gera praktika moksliniuose tyrimuose

Mokslininkai visada turėtų laikytis darbo saugos taisyklių remiantis nacionaliniais teisės aktais, ir imtis būtinų atsargumo priemonių, užtikrinti sveikatą ir saugą bei išvengti informacinių technologijų sukeliamų nelaimių, pvz., parengdami atitinkamas atsarginių versijų sukūrimo strategijas. Jie taip pat turi būti susipažinę su galiojančiais nacionaliniais teisiniais reikalavimais, susijusiais su duomenų apsauga ir konfidencialumo apsauga, ir kiekvieną kartą imtis reikalingų veiksmų siekiant juos įvykdyti.

Sklaida ir rezultatų panaudojimas

Pagal savo sutartinius įsipareigojimus visi mokslininkai turėtų užtikrinti, kad jų mokslinių tyrimų rezultatai būtų paskleisti ir naudojami, pvz., perduoti kitoms mokslinių tyrimų grupėms ir, kai taikoma, pateikti į rinką. Pirmiausia vyresnieji mokslininkai turėtų imtis iniciatyvos siekiant užtikrinti sėkmingus mokslinio tyrimo rezultatus, ir kad tie rezultatai būtų naudojami komerciškai arba kad jie galėtų būti prieinami visuomenei (arba siekiant abiejų šių tikslų), kai tik tam pasitaikytų proga.

Visuomenės įtraukimas

Mokslininkai turėtų užtikrinti, kad su jų mokslinių tyrimų veikla būtų supažindinama plačioji visuomenė, veiklos rezultatus pateikiant taip, kad ją galėtų suprasti nespecialistai, tokiu būdu gerinant visuomenės supratimą apie mokslą. Tiesioginis bendravimas su visuomene padės mokslininkams geriau suprasti, kokie mokslo ir technologijų prioritetai rūpi visuomenei, ir kitus jai labiausiai rūpimus klausimus.

Ryšiai su mokslo vadovais

Mokslininkai mokymosi etape turėtų sukurti struktūriškai apibrėžtus ir reguliarius ryšius su savo mokslo vadovu (-ais) ir fakulteto atstovu (-ais), kad galėtų tinkamai pasinaudoti tais ryšiais.

Tų ryšių dalis yra visos pasiektos pažangos ir gautų mokslinio tyrimo pasiektų rezultatų fiksavimas, grįžtamasis ryšys per ataskaitas ir seminarus, to grįžtamojo ryšio panaudojimas ir darbas laikantis numatytų planų, gairių siekiant numatytų rezultatų.

Vadovavimas mokslinei veiklai ir vadovo pareigos

Vyresnieji mokslininkai ypatingą dėmesį turėtų skirti savo įvairialypėms funkcijoms, t. y. kai jie dirba mokslo vadovais, mentoriais, karjeros konsultantais, vadovais, projektų koordinatoriais, direktoriais ar mokslinės komunikacijos specialistais. Jie turėtų atlikti šias užduotis laikydamiesi aukščiausių profesinių standartų. Atlikdami mokslininkų mokslo vadovų ar mentorių funkcijas, vyresnieji mokslininkai turėtų užmegzti konstruktyvius ir pozityvius ryšius su jaunesniaisiais mokslininkais, kad būtų sudarytos sąlygas žinioms veiksmingai perduoti ir mokslininkų karjeroms toliau sėkmingai vystyti.

Tęstinis profesinis tobulinimasis

Visuose savo karjeros etapuose mokslininkai turėtų siekti nuolat tobulintis reguliariai atnaujinant ir gilinant įgūdžius ir kompetenciją. Tai galima pasiekti įvairiausiais būdais – įskaitant, bet tuo neapsiribojant – mokantis formaliai, nuotoliniu būdu, seminaruose, konferencijose.

DARBDAVIAMS IR FINANSUOTOJAMS TAIKOMI BENDRIEJI PRINCIPAI IR REIKALAVIMAI

Profesijos pripažinimas

Visi mokslininko karjerą darantys mokslininkai turėtų būti pripažinti kaip profesijos atstovai ir atitinkamai traktuojami. Profesija turėtų būti pripažįstama jų karjeros pradžioje, t. y. antrosios studijų pakopos lygyje, ir turėti apimti visus lygius, neatsižvelgiant į jų nacionalinį klasifikavimą (pvz., darbuotojas, antrosios pakopos studentas, doktorantas, daktaras, valstybės tarnautojas).

Nediskriminavimas

Mokslininkų darbdaviai ir (arba) finansuotojai mokslininkų nediskriminuoja lyties, amžiaus, etninės, tautinės ar socialinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, seksualinės orientacijos, kalbos, negalios, politinių pažiūrų, socialinės ar ekonominės padėties pagrindu.

Mokslinių tyrimų aplinka

Mokslininkų darbdaviai ir (arba) finansuotojai turėtų užtikrinti, kad būtų sukurta palankiausia mokslinių tyrimų ar mokymo mokslinių tyrimų srityje aplinka su atitinkama įranga, priemonėmis ir galimybėmis, įskaitant mokslinių tyrimų tinklų nuotolinį bendradarbiavimą, ir kad būtų laikomasi nacionalinių ar sektorių normų dėl sveikatos ir saugos mokslinių tyrimų srityje. Finansuotojai turėtų užtikrinti, kad būtų skirtos atitinkamos lėšos darbo programos, dėl kurios susitarta, įgyvendinimui.

Darbo sąlygos

Mokslininkų darbdaviai ir (arba) finansuotojai turėtų užtikrinti, kad mokslininkų, įskaitant neįgalių mokslininkų, darbo sąlygos prireikus būtų lanksčios, nes lankstumas laikomas būtinu sėkmingam moksliniam tyrimui atlikti remiantis galiojančiais nacionaliniais teisės aktais ir nacionaliniais ar sektorių kolektyviniais susitarimais. Jie turėtų sudaryti darbo sąlygas, kurios leistų tiek mokslininkėms, tiek mokslininkams suderinti darbą ir šeimą, vaikus ir karjerą (4). Ypatingas dėmesys turėtų būti kreipiamas, inter alia, į lanksčias darbo valandas, darbą ne visą darbo dieną, darbą nuotoliniu būdu, mokslininko kūrybines atostogas ir būtinas finansines ir administracines nuostatas, kurios tai reglamentuotų.

Stabilumas ir darbo pastovumas

Mokslininkų darbdaviai ir (arba) finansuotojai turėtų užtikrinti, kad mokslininkų darbui netrukdytų neužtikrintos darbo sutartys, ir todėl turėtų įsipareigoti kiek įmanoma pagerinti mokslininkų darbo sąlygų stabilumą šiam tikslui pasiekti taikydami Tarybos direktyvoje 1999/70/EB (5) nustatytus principus bei sąlygas ir jų laikydamiesi.

Finansavimas ir alga

Mokslininkų darbdaviai ir (arba) finansuotojai turėtų užtikrinti, kad mokslininkai gautų teisingas ir patrauklias finansavimo sąlygas ir (arba) algą bei naudotųsi atitinkamomis ir nešališkomis socialinės apsaugos nuostatomis (įskaitant sveikatos draudimą, išmokas už vaiko priežiūrą, teises į pensiją ir nedarbo pašalpą) remiantis galiojančiais nacionaliniais teisės aktais ir nacionaliniais ar sektorių kolektyviniais susitarimais. Šios priemonės turi būti taikomos mokslininkams visuose jų karjeros etapuose, įskaitant mokslininkus jų karjeros pradžioje, pagal jų juridinį statusą, veiklą, kvalifikaciją ir (arba) atsakomybės sritis.

Lyčių pusiausvyra (6)

Mokslininkų darbdaviai ir (arba) finansuotojai turėtų siekti lyčių pusiausvyros visuose personalo lygmenyse, įskaitant mokslo vadovų ir vadovų tarpe. Pusiausvyra turėtų būti pasiekta laikantis lygių galimybių politikos priimant į darbą ir tolesniuose karjeros etapuose, tačiau jai nesuteikiant pirmenybės prieš kokybės ir kompetencijos kriterijus. Kad būtų užtikrintas vienodas požiūris, atrankos ir vertinimo komitete turėtų būti atitinkama lyčių pusiausvyra.

Karjeros plėtra

Mokslininkų darbdaviai ir (arba) finansuotojai turėtų parengti (pageidautina pagal žmogiškųjų išteklių valdymo koncepciją) specifinę mokslininkų karjeros vystymo strategiją, apimančią visus karjeros etapus neatsižvelgiant į jų darbo sutarties nulemtą padėtį ir įskaitant pagal terminuotą darbo sutartį dirbančius mokslininkus. Šioje strategijoje reikėtų numatyti mentorių paramą ir pagalbą mokslininkų asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui juos skatinant ir padeda mažinti nesaugumą dėl profesinės ateitie. Visi mokslininkai turėtų būti susipažinę su tokiomis nuostatomis ir tvarka.

Mobilumo vertė

Darbdaviai ir (arba) finansuotojai turi pripažinti vertę geografinio, tarpsektorinio, tarpdisciplininio ir virtualaus (7) mobilumo, taip pat mobilumo tarp viešojo ir privataus sektorių kaip svarbią priemonę, skatinančią mokslo žinias ir profesinį tobulėjimą visuose mokslininko karjeros etapuose. Todėl jie turėtų įtraukti tokias pasirinkimo galimybes į specifinę mokslininkų karjeros vystymo strategiją ir visapusiškai vertinti bei pripažinti visą mobilumo patirtį jų karjeros vertinimo ir (arba) įvertinimo sistemoje.

Norint tai įgyvendinti, būtina įdiegti atitinkamas administravimo priemones, kuriomis būtų galima perkelti subsidijas ir socialinės apsaugos nuostatas remiantis nacionaliniais teisės aktais.

Galimybė pasinaudoti mokymu mokslinių tyrimų srityje ir tęstiniu tobulinimusi

Darbdaviai ir (arba) finansuotojai turėtų užtikrinti, kad visiems mokslininkams visuose jų karjeros etapuose neatsižvelgiant į jų darbo sutarties nulemtą padėtį būtų suteikta galimybė profesiniam tobulėjimui ir pagerėtų jų įsidarbinimo galimybės jiems suteikiant tęstinio įgūdžių ir kompetencijos tobulinimo priemones.

Tas priemones reikėtų reguliariai vertinti siekiant nustatyti, kaip jos yra prieinamos, naudojamos ir ar jos veiksmingos gerinant kompetenciją, įgūdžius ir galimybes įsidarbinti.

Galimybė pasinaudoti karjeros konsultavimu

Darbdaviai ir (arba) finansuotojai turėtų užtikrinti, kad atitinkamose institucijose arba bendradarbiaujant su kitomis struktūromis mokslininkams visuose jų karjeros etapuose neatsižvelgiant į jų darbo sutarties nulemtą padėtį būtų sudaryta galimybė pasinaudoti karjeros konsultavimu ir suteikta pagalba ieškant darbo vietų.

Intelektinės nuosavybės teisės

Darbdaviai ir (arba) finansuotojai turėtų užtikrinti, kad visi mokslininkai visuose savo karjeros etapuose pasinaudotų iš savo MTP rezultatų naudojimo (jeigu jie naudojami) gaunamu pelnu remiantis teisine apsauga, visų pirma atitinkama intelektinės nuosavybės teisių apsauga, įskaitant autoriaus teises.

Pagal politiką ir praktiką turėtų būti apibrėžiama, kokios teisės priklauso mokslininkams ir (arba), jeigu taikoma, jų darbdaviams ar kitoms šalims, įskaitant išorės prekybos ir pramonės organizacijas, remiantis specifinių bendradarbiavimo susitarimų ar kitų rūšių susitarimų nuostatomis.

Bendraautorystė

Vertindamos personalą institucijos turėtų palankiai vertinti bendraautorystę, kuri išreiškia konstruktyvų požiūrį į mokslinių tyrimų vykdymą. Todėl darbdaviai ir (arba) finansuotojai turėtų vystyti strategijas, praktikas ir procedūras, kad mokslininkams, įskaitant mokslininkus karjeros pradžioje, būtų suteiktos būtinos pagrindų sąlygos, kurios leistų jiems naudotis teise būti pripažintais nurodomais ir (arba) cituojamais pagal jų, kaip bendraautorių, įnašą į parengtus dokumentus, patentus ir kt., arba teise paskelbti savo pačių mokslinių tyrimų rezultatus nepriklausomai nuo jo (-ų) mokslinio (-ų) vadovo (-ų).

Mokslinis vadovavimas

Darbdaviai ir (arba) finansuotojai turėtų užtikrinti, kad būtų aiškiai nustatytas asmuo, į kurį mokslininkai pradiniame savo karjeros etape gali kreiptis dėl profesinių pareigų atlikimo, ir atitinkamai apie jį pranešti mokslininkams.

Tokia tvarka turėtų būti aiškiai nustatyta, kad pasiūlyti mokslo vadovai būtų pakankami ekspertai vadovauti moksliniams tyrimams, turėtų laiko, žinių, patirties, kompetencijos ir ryžto, kad sugebėtų teikti tinkamą paramą vadovaujamam mokslininkui ir nustatytų būtinas pažangos ir peržiūros procedūras ir reikalingus grįžtamojo ryšio mechanizmus.

Mokymas

Mokymas yra pagrindinė žinių struktūrizavimo ir sklaidos priemonė, todėl į jį reikėtų žvelgti kaip į vertingą pasirinkimą mokslininkų karjeroje. Tačiau mokančiojo atsakomybė neturėtų būti perdėta ir todėl neturėtų mokslininkams, ypač jų karjeros pradžioje, trukdyti jų mokslinių tyrimų vykdymui.

Darbdaviai ir (arba) finansuotojai turėtų užtikrinti, kad už mokymą būtų atitinkamai atlyginama ir į jį atsižvelgiama vertinimo ir (arba) įvertinimo sistemose, o vyresniųjų personalo narių mokslininkams jų karjeros pradžioje paskirtas laikas turėtų būti skaičiuojamas kaip jų įsipareigojimo mokyti dalis. Mokslininkų profesinį tobulėjimo dalimi turėtų būti tinkamas apmokymas dėstyti ir vadovauti moksliniam darbui.

Vertinimo ir (arba) įvertinimo sistemos

Darbdaviai ir (arba) finansuotojai turėtų įvesti vertinimo ir (arba) įvertinimo sistemas visiems mokslininkams, įskaitant vyresniuosius mokslininkus siekiant reguliariai, skaidriai vertinti jų profesinį tobulėjimą, tą vertinimą vykdant nepriklausomam komitetui (pageidautina, kad vyresniuosius mokslininkus vertintų tarptautinis komitetas).

Tokiose vertinimo procedūrose reikėtų tinkamai atsižvelgti į bendrą mokslinio tyrimo kūrybiškumą ir rezultatus, pvz., publikacijas, patentus, vadovavimą moksliniam tyrimui, mokymą ir (arba) paskaitų skaitymą, mokslinį vadovavimą, konsultavimą, bendradarbiavimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygiais, administravimo užduotis, visuomenės ugdymo veiklą ir mobilumą, šiuos kriterijus apsvarstant karjeros pažangos kontekste.

Skundai ir apeliacijos

Remdamiesi nacionalinėmis taisyklėmis ir nuostatomis, galbūt nešališku asmeniu (ombudsmeno, arba tarpininko, tipo) darbdaviai ir (arba) finansuotojai turėtų nustatyti atitinkamas procedūras dėl mokslininkų skundų ir apeliacijų, įskaitant skundus ir apeliacijas, susijusius su mokslo vadovo (-ų) ir mokslininkų savo karjeros pradžioje ginčais. Šios procedūros turėtų konfidencialiai ir neoficialiai padėti visam mokslinių tyrimų personalui spręsti su darbu susijusius konfliktus, ginčus, nusiskundimus, ir jų tikslas – skatinti teisingą ir vienodą požiūrį visoje institucijoje ir pagerinti bendrą darbo aplinkos kokybę.

Dalyvavimas sprendimų priėmimo institucijose

Mokslininkų darbdaviai ir (arba) finansuotojai turėtų pripažinti, jog yra visiškai teisėta, ir netgi pageidautina, kad mokslininkai būtų atstovaujami institucijų, kuriose jie dirba, atitinkamose informavimo, konsultavimo ir sprendimų priėmimo organuose tam, kad būtų apsaugoti jų, kaip profesijos atstovų, individualūs bei kolektyviniai interesai ir kad į juos būtų atsižvelgta, ir tokiu būdu aktyviai prisidėta prie institucijos darbo (8).

Priėmimas į darbą

Darbdaviai ir (arba) finansuotojai turėtų užtikrinti, kad mokslininkų, ypač mokslininkų jų karjeros pradžioje, priėmimo į darbą standartai būtų tiksliai apibrėžti ir palengvintų socialiai pažeidžiamų grupių ar sugrįžtančiųjų dirbti mokslininko darbą, įskaitant dėstytojus (bet kurio lygio), sugrįžtančius į mokslininko karjerą, priėmimą į darbą.

Skiriant ar priimant į darbą mokslininkus darbdaviai ir (arba) finansuotojai turėtų laikytis Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekse nustatytų principų.

2 SKYRIUS

Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodeksas

Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodeksas – tai rinkinys bendrųjų principų ir reikalavimų, kurių turi laikytis darbdaviai ir (arba) finansuotojai skirdami ar priimdami į darbą mokslininkus. Šiais principais ir reikalavimais turėtų būti užtikrinama, kad būtų laikomasi tokių vertybių, kaip priėmimo į darbo proceso skaidrumas ir vienodas požiūris į visus pretendentus, visų pirma skatinant patrauklios, atviros ir tvarios Europos mokslininkų darbo rinkos vystymą; jie papildo Europos mokslininkų chartijoje nustatytus principus ir reikalavimus. Pripažinę Elgesio kodeksą institucijos ir darbuotojai atvirai parodys savo įsipareigojimą veikti atsakingai ir garbingai ir sudarys teisingas pagrindines sąlygas mokslininkams, aiškiai siekdami prisidėti prie Europos mokslinių tyrimų erdvės pažangos.

BENDRIEJI ELGESIO KODEKSO PRINCIPAI IR REIKALAVIMAI

Priėmimas į darbą

Darbdaviai ir (arba) finansuotojai turėtų nustatyti atviras (9), veiksmingas, skaidrias, skatinančias ir tarptautiniu mastu palyginamas priėmimo į darbą tvarką procedūras, pritaikytas pagal paskelbtų laisvų darbo vietų tipą.

Skelbime turėtų būti išsamus reikalaujamų žinių ir kompetencijos aprašymas, bet neturėtų būti per daug specializuotas, kad tinkamiems kandidatams neatimtų drąsos pretenduoti. Darbdaviai turėtų pateikti darbo sąlygų ir teisių, įskaitant karjeros perspektyvas, aprašymą. Be to laikotarpis nuo skelbimo apie laisvą darbo vietą ar kvietimo teikti paraiškas iki galutinės atsakymo datos turėtų būti realistiškas.

Atranka

Atrankos komitetus turėtų sudaryti įvairios kompetencijos ekspertai, ir juose turėtų būti atitinkama lyčių pusiausvyra ir, jeigu įmanoma ir įgyvendinama, į juos turėtų būti įtraukti nariai iš skirtingų sektorių (viešojo ir privataus) ir sričių, taip pat atitinkamą patirtį vertinti kandidatus turintys ekspertai iš kitų šalių. Kai tik įmanoma, reikėtų naudoti įvairiausius atrankos būdus, pvz., išorės ekspertų vertinimus ir pokalbius akis į akį. Atrankos grupės nariai turėtų būti tinkamai apmokyti.

Skaidrumas

Prieš atranką kandidatams turėtų būti pranešta apie priėmimo į darbą procedūrą ir atrankos kriterijus, laisvų darbo vietų skaičių ir karjeros galimybes. Po atrankos proceso kandidatams turėtų būti pranešta apie jų stipriąsias ir silpnąsias puses.

Nuopelnų vertinimas

Atrankos procese reikėtų atsižvelgti į įvairiapusę kandidatų patirtį (10). Nors pagrindinis dėmesys kreipiamas į bendrąjį mokslininkų potencialą, reikėtų atsižvelgti ir į jų kūrybiškumą ir nepriklausomumo lygį.

Tai reiškia, kad apie nuopelnus turėtų būti sprendžiama kokybės ir kiekybės požiūriu, pagrindinį dėmesį kreipiant į išskirtinius rezultatus, pasiektus per visą karjerą, o ne tik į publikacijų skaičių. Todėl bibliometriniai kriterijai neturėtų užgožti kitų plataus spektro kriterijų, tokių kaip dėstymas, mokslinis vadovavimas, grupinis darbas, žinių perdavimas, mokslinių tyrimų ir naujodaros vadyba ir visuomenės ugdymo veikla. Vertinant kandidatus iš pramonės sektoriaus ypatingą dėmesį reikėtų kreipti į jų įnašą gaunant patentus, vykdant vystymo veiklą ar darant išradimus.

Chronologinės tvarkos nesilaikymas gyvenimo aprašyme (CV)

Karjeros pertraukimai ar chronologinės tvarkos nesilaikymas CV neturėtų būti laikomas trūkumu, o į tai žiūrima kaip į karjeros raidą, taigi kaip į galimą vertingą įnašą į mokslininkų profesinį tobulėjimą daugiaplaniu karjeros keliu. Taigi kandidatams reikėtų leisti pateikti dokumentais pagrįstą CV, kuriame atsispindėtų reikšmingų pasiekimų ir kvalifikacijų, atitinkančių pareigų, į kurias pretenduojama, reikalavimus, reprezentatyvus sąrašas.

Mobilumo patirties pripažinimas

Visa mobilumo patirtis, pvz., stažuotė kitoje šalyje ir (arba) regione ar kitoje mokslinių tyrimų grupėje (viešojo ar privataus sektoriaus), ar disciplinos ar sektoriaus pakeitimas, ar tai būtų pradinė mokslinė stažuotė, ar mokymai vėlesniame karjeros etape, ar virtualaus mobilumo patirtis turėtų būti laikoma vertingu įnašu į mokslininko profesinį tobulėjimą.

Kvalifikacijų pripažinimas

Darbdaviai ir (arba) finansuotojai turėtų pateikti atitinkamą visų mokslininkų akademinių ir profesinių kvalifikacijų vertinimą, įskaitant neformalias kvalifikacijas, visų pirma susijusias su tarptautiniu ir profesiniu mobilumu. Jie turėtų susipažinti ir įsisavinti taisykles, procedūras ir standartus, reglamentuojančius tokias kvalifikacijas ir atitinkamai išnagrinėti galiojančius nacionalinius teisės aktus, konvencijas ir specifines šių kvalifikacijų pripažinimo taisykles naudojantis turimais šaltiniais (11).

Darbo stažas

Reikalaujamos kvalifikacijos lygiai turėtų atitikti pareigų poreikius ir neturėtų būti laikomi kliūtimi įsidarbinti. Kvalifikacijų pripažinimas ir vertinimas turėtų remtis labiau asmens pasiekimais, nei jo situacija ar institucijos, kurioje kvalifikacijos buvo įgytos, reputacija. Kadangi profesinės kvalifikacijos gali būti įgytos ilgos karjeros pradiniame etape, mokymosi visą gyvenimą profesinio vystymosi modelis taip pat turėtų būti pripažintas.

Mokslo daktarų paskyrimas

Daktaro laipsnį turinčius mokslininkus paskiriančios institucijos turėtų nustatyti aiškias daktaro laipsnį turinčių mokslininkų priėmimo į darbą ir paskyrimo taisykles ir išsamias gaires, įskaitant maksimalią trukmę ir tokių paskyrimų tikslus. Tose gairėse turėtų būti atsižvelgta į ankstesnių mokslo daktarų paskyrimų kitose institucijose laikotarpį ir į tai, kad mokslo daktaro statusas turėtų būti pereinamasis etapas, kurio pirminis tikslas – suteikti papildomas profesinio tobulėjimo galimybes mokslininko karjerai ilgalaikės karjeros perspektyvų kontekste.

3 SKYRIUS

SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

Mokslininkai

Šioje rekomendacijoje naudojamas tarptautiniu lygiu pripažintas Frascati (12) mokslininko sąvokos apibrėžimas. Taigi mokslininkai yra apibrėžiami kaip

specialistai, dirbantys kuriant koncepciją ar naujas žinias, produktus, procesus, metodus ir sistemas ir dalyvaujantys valdant atitinkamus projektus.

Konkrečiau, šioje rekomendacijoje kalbama apie visus MTP veikla užsiimančius asmenis bet kuriame jų karjeros etape (13), neatsižvelgiant į jų klasifikavimą. Šis apibrėžimas apima bet kokią veiklą, susijusią su „fundamentaliais moksliniais tyrimais“, „taikomaisiais moksliniais tyrimais“, „eksperimentiniu vystymu“ ir „žinių perdavimu“, įskaitant inovacijas ir konsultavimo, mokslinio vadovavimo ir mokymo veiklą, žinių ir intelektinės nuosavybės teisių valdymą, mokslinių tyrimų rezultatų naudojimą ar mokslinę žurnalistiką.

Yra nustatytas skirtumas tarp „mokslininko jo karjeros pradžioje“ ir „patirties turinčių mokslininkų“:

Sąvoka „mokslininkas savo karjeros pradžioje“ (14) apibrėžiami mokslininkai per jų pirmųjų ketverių metų (dirbant visą darbo laiką) mokslinių tyrimų veiklos laikotarpį, įskaitant mokymus mokslo stažuotę.

„Patirties turintys mokslininkai“ (15) – tai mokslininkai, turintys ne mažiau kaip ketverius metus mokslinių tyrimų patirties (dirbant visą darbo laiką) nuo universiteto diplomo, suteikiančio teisę studijuoti doktorantūroje šalyje, kurioje laipsnis ir (arba) diplomas buvo įgytas, gavimo arba jau įgiję daktaro laipsnį mokslininkai, neatsižvelgiant į laikotarpį, per kurį jis buvo įgytas.

Darbdaviai

Šioje rekomendacijoje „darbdaviai“ – tai viešosios ar privačios institucijos, kurios samdo mokslininkus pagal sutartis, arba jose mokslininkai dirba pagal kitas sutarčių rūšis ar nuostatas, įskaitant sutartis ir nuostatas be tiesioginių finansinių santykių. Pastarasis atvejis ypač pasitaiko aukštojo mokslo institucijose, fakultetuose, laboratorijose, fonduose ar privačiose įstaigose, kuriose mokslininkai tobulinasi mokslinių tyrimų srityje ar vykdo savo mokslinių tyrimų veiklą finansuojant trečiosioms šalims.

Finansuotojai

„Finansuotojai“ – visos institucijos ar įstaigos (16), kurios skiria finansavimą (įskaitant algą, apdovanojimus, subsidijas ir stipendijas) viešosioms ir privačioms mokslinių tyrimų institucijoms, įskaitant aukštojo mokslo institucijas. Šioje pozicijoje kaip pagrindinę lėšų skyrimo sąlygą jie gali nustatyti, kad finansuojamos institucijos įdiegtų ir taikytų veiksmingas strategijas, praktikas ir mechanizmus remiantis šioje rekomendacijoje nurodytais bendraisiais principais ir reikalavimais.

Paskyrimas arba priėmimas į darbą

Tai bet kokios rūšies sutartis ar alga ar stipendijos, subsidijos ar apdovanojimai, finansuojami iš trečiųjų šalių lėšų, įskaitant finansavimą pagal Bendrąją (-ąsias) programą (-as) (17).


(1)  Žr. apibrėžimą 3 skyriuje.

(2)  Žr. apibrėžimą 3 skyriuje.

(3)  OL C 364, 2000 12 18, p. 1.

(4)  Žr. SEK(2005) 260, Moterys ir mokslas: kompetencija ir naujovės – lyčių lygybė moksle.

(5)  1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB (OL L 175, 1999 7 10, p. 43) dėl „Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis“, sudaryto ETUC, UNICE ir CEEP kurios tikslas – užkirsti kelią tam, kad pagal terminuotą darbo sutartį dirbantys darbuotojai turėtų mažiau palankias sąlygas lyginant su panašų darbą dirbančiais pagal neterminuotą darbo sutartį, pagerinti pagal terminuotą darbo sutartį dirbančių darbuotojų galimybes mokytis ir užtikrinti, kad pagal terminuotą

(6)  Žr. SEK(2005) 260, Moterys ir mokslas: kompetencija ir naujovės – lyčių lygybė moksle.

(7)  T. y. nuotolinio bendradarbiavimo elektroniniais tinklais.

(8)  Šiuo klausimu taip pat žr. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/14/EB (OL L 80, 2002 3 23, p. 29).

(9)  Turėtų būti naudojamos visos turimos priemonės, visų pirma tarptautiniai ar visiems prieinami šaltiniai internete, pvz., visos Europos mokslininkų mobilumo portalas http://europa.eu.int/eracareers

(10)  Taip pat žr. dokumento „Europos mokslininkų chartija: vertinimo sistemos“ 1 skyrių.

(11)  Žr. interneto svetainę http://www.enic-naric.net/ kurioje pateikiama išsami informacija apie NARIC tinklą (Europos akademinio mobilumo ir kvalifikacijų pripažinimo informacijos centrai) ir ENIC tinklas (Europos informacijos centrų tinklas).

(12)  Frascati leidinyje: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, OECD, 2002.

(13)  KOM(2003) 436, 2003 7 18: Mokslininkai Europos mokslinių tyrimų erdvėje: viena profesija, daugialypės karjeros.

(14)  Žr. darbo programą – Mokslinių tyrimų erdvės struktūrinimas ir Žmogiškieji ištekliai ir mobilumas – Marijos Kiuri veikla, 2004 m. rugsėjo mėn. leidimas, p. 41.

(15)  Idem, p. 42.

(16)  Komisija stengsis taikyti šioje rekomendacijoje nustatytus įsipareigojimus finansavimo gavėjui Bendrosios (-ųjų) mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programos (-ų) kontekste.

(17)  Bendroji (-osios) mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programa (-os).