ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 64

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. kovo 10d.


Turinys

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

 

EEE jungtinis komitetas

 

*

2004 m. rugpjūčio 6 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 115/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

1

 

*

2004 m. rugpjūčio 6 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 116/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

3

 

*

2004 m. rugpjūčio 6 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 117/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

5

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 118/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo I priedą (Veterinarijos ir fitosanitarijos reikalai)

7

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 119/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo I priedą (Veterinarijos ir fitosanitarijos reikalai)

9

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 120/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo I priedą (Veterinarijos ir fitosanitarijos reikalai)

12

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 121/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo I priedą (Veterinarijos ir fitosanitarijos reikalai)

15

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 122/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

18

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 123/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) ir IV priedą (Energija)

20

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 124/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

41

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 125/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

47

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 126/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

49

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 127/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

51

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 128/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

53

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 129/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

55

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 130/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIV priedą (Konkurencija), 21 protokolą (dėl įmonėms taikomų konkurencijos taisyklių įgyvendinimo) ir 23 protokolą (dėl bendradarbiavimo tarp priežiūros institucijų)

57

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d.EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 131/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XV priedą (Valstybės pagalba)

67

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 132/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XX priedą (Aplinka)

70

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 133/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XX priedą (Aplinka)

72

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 134/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XX priedą (Aplinka)

74

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 135/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XX priedą (Aplinka)

76

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 136/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXI priedą (Statistika)

78

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 137/2004, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

80

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

EEE jungtinis komitetas

10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/1


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 115/2004

2004 m. rugpjūčio 6 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 90/2004 (1).

(2)

Tikslinga išplėsti Susitarimo Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą įtraukiant bandomuosius projektus skatinti jaunimui įsitraukti į veiklą.

(3)

Siekiant šio tikslo Susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas taip, kad sudarytų sąlygas tokį bendradarbiavimą vykdyti nuo 2004 m. sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 31 protokolo 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1.

Ši dalis įterpiama po 2i dalies:

„2j.

ELPA valstybės nuo 2004 m. sausio 1 d. dalyvauja Bendrijos veiksmuose, susijusiuose su šia 2004 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto eilute:

Biudžeto eilutė 15.07.03:„Bandomieji projektai skatinti jaunimui įsitraukti į veiklą“.“

2.

3 dalies tekstas keičiamas taip:

„3.

ELPA valstybės prie 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i ir 2j dalyse nurodytų programų ir veiksmų finansavimo prisideda Susitarimo 82 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta tvarka.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo EEE jungtiniam komitetui pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (2).

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugpjūčio 6 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 349, 2004 11 25, p. 52.

(2)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/3


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 116/2004

2004 m. rugpjūčio 6 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas Susitarimu dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje, pasirašytu 2003 m. spalio 14 d. Liuksemburge (1).

(2)

Susitarimo Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą tikslinga išplėsti į jį įtraukiant bendradarbiavimą įgyvendinant ir vystant vidaus rinką.

(3)

Siekiant šio tikslo Susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas taip, kad leistų vykdyti tokį išplėstą bendradarbiavimą nuo 2004 m. sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 31 protokolo 7 straipsnis keičiamas taip:

1.

Ši dalis įterpiama po 5 dalies:

„6.

ELPA valstybės nuo 2004 m. sausio 1 d. dalyvauja Bendrijos veiksmuose, susijusiuose su šiomis 2004 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto eilutėmis:

Biudžeto eilutė 12.01.04.01: „Vidaus rinkos įgyvendinimas ir vystymas – Administracinės valdymo išlaidos“.

Biudžeto eilutė 12.02.01: „Vidaus rinkos įgyvendinimas ir vystymas“.“

2.

3 ir 4 dalyse žodžiai „5 dalis“ keičiami į „5 ir 6 dalis“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo EEE jungtiniam komitetui pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (2).

Jis taikomas nuo 2004 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugpjūčio 6 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 130, 2004 4 29, p. 3.

(2)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/5


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 117/2004

2004 m. rugpjūčio 6 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 90/2004 (1).

(2)

Susitarimo Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą tikslinga išplėsti į jį įtraukiant bendradarbiavimo kultūros klausimais parengiamuosius veiksmus.

(3)

Siekiant šio tikslo Susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas taip, kad sudarytų sąlygas tokį bendradarbiavimą vykdyti nuo 2004 m. sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 31 protokolo 13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1.

2 dalies tekstas pakeičiamas taip:

„2.

ELPA valstybės prie 1, 4, 5 ir 6 dalyse nurodytų veiksmų finansavimo prisideda Susitarimo 82 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta tvarka.“

2.

3 dalies tekstas pakeičiamas taip:

„3.

ELPA valstybės visaverčiai dalyvaus EB komitetuose ir kituose organuose, kurie padeda Komisijai valdyti, vystyti ir įgyvendinti veiksmus, numatytus 1, 4, 5 ir 6 dalyse.“

3.

Ši dalis įterpiama po 5 dalies:

„6.

ELPA valstybės nuo 2004 m. sausio 1 d. dalyvauja Bendrijos veiksmuose, susijusiuose su šia 2004 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto eilute:

Biudžeto eilutė 15.04.02.03:„Bendradarbiavimo kultūros klausimais parengiamieji veiksmai.““

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo EEE jungtiniam komitetui pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (2).

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugpjūčio 6 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 349, 2004 11 25, p. 52.

(2)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/7


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 118/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo I priedą (Veterinarijos ir fitosanitarijos reikalai)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo I priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. liepos 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 95/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą reikia įtraukti 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvą 2003/85/EB dėl Bendrijos snukio ir nagų ligos kontrolės priemonių, naikinančią Direktyvą 85/511/EEB, Sprendimus 89/531/EEB bei 91/665/EEB ir iš dalies pakeičiančią Direktyvą 92/46/EEB (2).

(3)

Šis sprendimas netaikomas Islandijai ir Lichtenšteinui,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo I priedo I skyrius keičiamas taip:

1.

3.1 dalyje po 1 punkto (Tarybos direktyva 85/511/EEB) įterpiamas šis punktas:

„1a.

32003 L 0085: 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyva 2003/85/EB dėl Bendrijos snukio ir nagų ligos kontrolės priemonių, naikinanti Direktyvą 85/511/EEB, Sprendimus 89/531/EEB bei 91/665/EEB ir iš dalies pakeičianti Direktyvą 92/46/EEB (OL L 306, 2003 11 22, p. 1).

Direktyvos nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

XI priedo A dalyje žodis „Norvegija“ papildomai įrašomas į Danijos veterinarijos instituto virusologijos departamento, esančio Lindholme, Danijoje, paslaugomis besinaudojančių valstybių narių sąrašą.“

2.

3.1 dalies 1 punkto (Tarybos direktyva 85/511/EEB) ir 3.2 dalies 3 punkto (Tarybos sprendimas 89/531/EEB) ir 6 punkto (Tarybos sprendimas 91/665/EEB) tekstai išbraukiami.

3.

5.1 dalies 4 punkte (Tarybos direktyva 92/46/EEB), 6.1 dalies 11 punkte (Tarybos direktyva 92/46/EEB) ir 8.1 dalies 13 punkte (Tarybos direktyva 92/46/EEB) papildomai įrašoma ši įtrauka:

„—

32003 L 0085: 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyva 2003/85/EB (OL L 306, 2003 11 22, p. 1).“

2 straipsnis

Direktyvos 2003/85/EB tekstas norvegų kalba, kuris turi būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 25 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 376, 2004 12 23, p. 14.

(2)  OL L 306, 2003 11 22, p. 1.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/9


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 119/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo I priedą (Veterinarijos ir fitosanitarijos reikalai)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo I priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. liepos 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 95/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą reikia įtraukti 2003 m. spalio 24 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1874/2003, patvirtinantį tam tikrų valstybių narių nacionalines skrepi ligos kontrolės programas, apibrėžiantį papildomas garantijas ir leidžiančias nukrypti nuostatas dėl avių atsparumo USE veislininkystės programų, laikantis Sprendimo 2003/100/EB (2).

(3)

Į Susitarimą reikia įtraukti 2003 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimą 2003/828/EB dėl apsaugos ir priežiūros zonų, susijusių su mėlynojo liežuvio liga (3).

(4)

Į Susitarimą reikia įtraukti 2003 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimą 2003/859/EB, iš dalies pakeičiantį Sprendimą 2002/106/EB dėl atskiriamojo klasikinio kiaulių maro tyrimo nustatymo (4).

(5)

Į Susitarimą reikia įtraukti 2003 m. gruodžio 10 d. Komisijos sprendimą 2003/886/EB, nustatantį kriterijus informacijai, kuri turi būti pateikta remiantis Tarybos direktyva 64/432/EEB (5).

(6)

Sprendimu 2003/828/EB yra panaikinamas į Susitarimą įtrauktas Sprendimas 2003/218/EB (6), kuris vėliau turi būti išbrauktas iš Susitarimo.

(7)

Šis sprendimas netaikomas Islandijai ir Lichtenšteinui,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo I priedo I skyrius iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1874/2003 ir Sprendimų 2003/828/EB, 2003/859/EB bei 2003/886/EB tekstai norvegų kalba, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 25 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (7).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 376, 2004 12 23, p 14.

(2)  OL L 275, 2003 10 25, p. 12.

(3)  OL L 311, 2003 11 27, p. 41.

(4)  OL L 324, 2003 12 11, p. 55.

(5)  OL L 332, 2003 12 19, p. 53.

(6)  OL L 82, 2003 3 29, p. 35.

(7)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


PRIEDAS

prie EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 119/2004

Susitarimo I priedo I skyrius iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta toliau:

1.

3.2 dalies 23 punkte (Komisijos sprendimas 2002/106/EB) papildomai įrašomas šis tekstas:

„su pakeitimais, padarytais:

32003 D 0859: 2003 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimu 2003/859/EB (OL L 324, 2003 12 11, p. 55).“

2.

3.2 dalyje po 29 punkto (Komisijos sprendimas 2003/466/EB) įterpiamas šis punktas:

„30.

32003 D 0828: 2003 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimas 2003/828/EB dėl apsaugos ir priežiūros zonų, susijusių su mėlynojo liežuvio liga (OL L 311, 2003 11 27, p. 41).“

3.

3.2 dalies 27 punkto (Komisijos sprendimas 2003/218/EB) tekstas išbraukiamas.

4.

4.2 dalyje po 73 punkto (Komisijos sprendimas 2003/466/EB) įterpiamas šis punktas:

„74.

32003 D 0886: 2003 m. gruodžio 10 d. Komisijos sprendimas 2003/886/EB, nustatantis kriterijus informacijai, kuri turi būti pateikta remiantis Tarybos direktyva 64/432/EEB (OL L 332, 2003 12 19, p. 53).“

5.

7.2 dalyje po 20 punkto (Komisijos sprendimas 2003/100/EB) įterpiamas šis punktas:

„21.

32003 R 1874: 2003 m. spalio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1874/2003, patvirtinantis tam tikrų valstybių narių nacionalines skrepi ligos kontrolės programas, apibrėžiantis papildomas garantijas ir leidžiančias nukrypti nuostatas dėl avių atsparumo USE veislininkystės programų, laikantis Sprendimo 2003/100/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 12).“


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/12


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 120/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo I priedą (Veterinarijos ir fitosanitarijos reikalai)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo I priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. liepos 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 95/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą reikia įtraukti 2003 m. spalio 30 d. Komisijos sprendimą 2003/774/EB, patvirtinantį tam tikrus apdorojimo būdus siekiant neleisti plisti patogeniniams mikroorganizmams dvigeldžiuose moliuskuose ir jūros pilvakojuose (2).

(3)

Į Susitarimą reikia įtraukti 2003 m. lapkričio 20 d. Komisijos sprendimą 2003/831/EB, iš dalies pakeičiantį Sprendimus 2001/881/EB ir 2002/459/EB dėl pasikeitimų ir papildomų įrašų, padarytų pasienio kontrolės postų sąraše (3).

(4)

Į Susitarimą reikia įtraukti 2003 m. lapkričio 21 d. Komisijos sprendimą 2003/839/EB, iš dalies pakeičiantį Sprendimo 2002/308/EB, nustatančio patvirtintų zonų ir patvirtintų ūkių, atsižvelgiant į vienos ar kelių žuvų ligų virusinės hemoraginės septicemijos (VHS) arba infekcinės hemotopoetinės nekrozės (IHN) paplitimą, sąrašus (4), I ir II priedus.

(5)

Į Susitarimą reikia įtraukti 2003 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimą 2003/904/EB, patvirtinantį programas patvirtintų zonų ir patvirtintų ūkių, esančių nepatvirtintose zonose, statusui dėl žuvų virusinės hemoraginės septicemijos (VHS) ir infekcinės hematopoetinės nekrozės (IHN) gauti ir iš dalies pakeičiantį Sprendimo 2003/634/EB (5) I ir II priedus.

(6)

Į Susitarimą reikia įtraukti 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimą 2003/912/EB, iš dalies pakeičiantį Sprendimą 95/408/EB dėl trečiųjų šalių įmonių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti tam tikrus gyvūninės kilmės produktus, žuvininkystės produktus arba gyvus dvigeldžius moliuskus, laikinų sąrašų tarpiniam laikotarpiui sudarymo sąlygų, dėl jo galiojimo pratęsimo (6).

(7)

Sprendimu 2003/774/EB yra panaikinamas į Susitarimą įtrauktas Komisijos Sprendimas 93/25/EB (7), kuris vėliau turi būti išbrauktas iš Susitarimo.

(8)

Šis sprendimas netaikomas Lichtenšteinui,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo I priedo I skyrius iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Sprendimų 2003/774/EB, 2003/831/EB, 2003/839/EB, 2003/904/EB ir 2003/912/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 25 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (8).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 376, 2004 12 23, p. 14.

(2)  OL L 283, 2003 10 31, p. 78.

(3)  OL L 313, 2003 11 28, p. 61.

(4)  OL L 319, 2003 12 4, p. 21.

(5)  OL L 340, 2003 12 24, p. 69.

(6)  OL L 345, 2003 12 31, p. 112.

(7)  OL L 16, 1993 1 25, p. 22.

(8)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.


PRIEDAS

prie EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 120/2004

Susitarimo I priedo I skyrius iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta toliau:

1.

1.2 dalies 39 punkte (Komisijos sprendimas 2001/881/EB) ir 46 punkte (Komisijos sprendimas 2002/459/EB) papildomai įrašoma ši įtrauka:

„—

32003 D 0831: 2003 m. lapkričio 20 d. Komisijos sprendimas 2003/831/EB (OL L 313, 2003 11 28, p. 61)“.

2.

4.2 dalies 66 punkte (Komisijos sprendimas 2002/308/EB) papildomai įrašoma ši įtrauka:

„—

32003 D 0839: 2003 m. lapkričio 21 d. Komisijos sprendimas 2003/839/EB (OL L 319, 2003 12 4, p. 21)“.

3.

4.2 dalyje po antrašte „AKTAI, Į KURIUOS ELPA VALSTYBĖS IR ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA TURI DERAMAI ATSIŽVELGTI“ 55 punkte įrašomas šis tekstas (Komisijos sprendimas 2003/634/EB):

„su pakeitimais, padarytais:

32003 D 0904: 2003 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimu 2003/904/EB (OL L 340, 2003 12 24, p. 69)“.

4.

4.2 dalyje po antrašte „AKTAI, Į KURIUOS ELPA VALSTYBĖS IR ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA TURI DERAMAI ATSIŽVELGTI“ po 55 punkto įrašomas šis punktas (Komisijos sprendimas 2003/634/EB):

„56.

32003 D 0904: 2003 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimas 2003/904/EB, patvirtinantis programas patvirtintų zonų ir patvirtintų ūkių, esančių nepatvirtintose zonose, statusui dėl žuvų virusinės hemoraginės septicemijos (VHS) ir infekcinės hematopoetinės nekrozės (IHN) gauti ir iš dalies pakeičiantis Sprendimo 2003/634/EB I ir II priedus (OL L 340, 2003 12 24, p. 69). Šis aktas taip pat taikomas Islandijai“.

5.

6.2 dalyje po 46 punkto (Komisijos sprendimas 2003/470/EB) įterpiamas šis punktas:

„47.

32003 D 0774: 2003 m. spalio 30 d. Komisijos sprendimas 2003/774/EB, patvirtinantis tam tikrus apdorojimo būdus siekiant neleisti plisti patogeniniams mikroorganizmams dvigeldžiuose moliuskuose ir jūros pilvakojuose (OL L 283, 2003 10 31, p. 78). Šis aktas taip pat taikomas Islandijai“.

6.

6.2 dalies 12 punkto (Komisijos sprendimas 93/25/EEB) tekstas išbraukiamas.

7.

8.1 dalies 18 punkte (Tarybos sprendimas 95/408/EB) papildomai įrašoma ši įtrauka:

„—

32003 D 0912: 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas 2003/912/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 112)“.


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/15


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 121/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo I priedą (Veterinarijos ir fitosanitarijos reikalai)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo I priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. gegužės 4 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 68/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas 2004/11/EB, nustatantis priemones dėl tam tikrų žemės ūkio ir daržovių augalų ir vynmedžių sėklos ir dauginamosios medžiagos Bendrijos lyginamųjų bandymų ir tyrimų pagal Tarybos direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 92/33/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB, 2002/56/EB ir 2002/57/EB 2004 ir 2005 metais (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas 2004/57/EB dėl 2003 m. pradėtų Tarybos direktyvose 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 92/33/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB, 2002/56/EB ir 2002/57/EB numatytų žolinių augalų, Triticum aestivum, Brassica napus ir Allium ascalonicum sėklos ir dauginamosios medžiagos Bendrijos lyginamųjų bandymų ir tyrimų tęsimo 2004 metais (3).

(4)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. kovo 17 d. Komisijos sprendimas 2004/266/EB, leidžiantis neištrinamais spaudmenimis pateikti nurodytą informaciją ant pašarinių augalų sėklos pakuočių (4).

(5)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. kovo 24 d. Komisijos sprendimas 2004/287/EB, numatantis laikinąją prekybą tam tikromis Vicia faba ir Glycine max rūšių sėklomis, neatitinkančiomis atitinkamai Tarybos direktyvų 66/401/EEB arba 2002/57/EB reikalavimų (5).

(6)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. balandžio 6 d. Komisijos sprendimas 2004/329/EB, numatantis laikiną prekybą tam tikra Glycine max rūšies sėkla, neatitinkančia Tarybos direktyvos 2002/57/EB reikalavimų (6).

(7)

Sprendimas 2004/266/EB panaikina 1987 m. birželio 2 d. Komisijos sprendimą 87/309/EB (7), kuris yra įtrauktas į Susitarimą ir kuris todėl turi būti pagal Susitarimą panaikintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo I priedo III skyriaus 2 dalis iš dalies keičiama taip:

1.

Po 27 punkto (Komisijos sprendimas 2003/795/EB) įterpiami šie punktai:

„28.

32004 D 0011: 2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas 2004/11/EB, nustatantis priemones dėl tam tikrų žemės ūkio ir daržovių augalų ir vynmedžių sėklos ir dauginamosios medžiagos Bendrijos lyginamųjų bandymų ir tyrimų pagal Tarybos direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 92/33/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB, 2002/56/EB ir 2002/57/EB 2004 ir 2005 metais (OL L 3, 2004 1 7, p. 38).

29.

32004 D 0057:2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas 2004/57/EB dėl 2003 m. pradėtų Tarybos direktyvose 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 92/33/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB, 2002/56/EB ir 2002/57/EB numatytų žolinių augalų, Triticum aestivum, Brassica napus ir Allium ascalonicum sėklos ir dauginamosios medžiagos Bendrijos lyginamųjų bandymų ir tyrimų tęsimo 2004 metais (OL L 12, 2004 1 17, p. 49).

30.

32004 D 0266: 2004 m. kovo 17 d. Komisijos sprendimas 2004/266/EB, leidžiantis neištrinamais spaudmenimis pateikti nurodytą informaciją ant pašarinių augalų sėklos pakuočių (OL L 83, 2004 3 20, p. 23).

31.

32004 D 0287:2004 m. kovo 24 d. Komisijos sprendimas 2004/287/EB, numatantis laikinąją prekybą tam tikromis Vicia faba ir Glycine max rūšių sėklomis, neatitinkančiomis atitinkamai Tarybos direktyvų 66/401/EEB arba 2002/57/EB reikalavimų (OL L 91, 2004 3 30, p. 56).

32.

32004 D 0329: 2004 m. balandžio 6 d. Komisijos sprendimas 2004/329/EB, numatantis laikiną prekybą tam tikra Glycine max rūšies sėkla, neatitinkančia Tarybos direktyvos 2002/57/EB reikalavimų (OL L 104, 2004 4 8, p. 133).“

2.

5 punkto (Komisijos sprendimas 87/309/EEB) tekstas išbraukiamas.

2 straipsnis

Sprendimų 2004/11/EB, 2004/57/EB, 2004/266/EB, 2004/287/EB ir 2004/329/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 25 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (8).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 277, 2004 8 26, p. 187.

(2)  OL L 3, 2004 1 7, p. 38.

(3)  OL L 12, 2004 1 17, p. 49.

(4)  OL L 83, 2004 3 20, p. 23.

(5)  OL L 91, 2004 3 30, p. 56.

(6)  OL L 104, 2004 4 8, p. 133.

(7)  OL L 155, 1987 6 16, p. 26.

(8)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/18


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 122/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas Susitarimu dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje, pasirašytu 2003 m. spalio 14 d. Liuksemburge (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/97/EB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių netiesioginio matymo įtaisų ir transporto priemonių, kuriose jie įrengti, tipo patvirtinimą, suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 70/156/EEB ir panaikinanti Direktyvą 71/127/EEB (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo II priedo I skyrius iš dalies keičiamas taip:

1.

1 punktas (Tarybos direktyva 70/156/EEB) papildomas šia įtrauka:

„—

32003 L 0097: 2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/97/EB (OL L 25, 2004 1 29, p. 1).“

2.

Po 45zb punkto (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/51/EB) įterpiamas šis punktas:

„45zc.

32003 L 0097:2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/97/EB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių netiesioginio matymo įtaisų ir transporto priemonių, kuriose jie įrengti, tipo patvirtinimą, suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 70/156/EEB ir panaikinanti Direktyvą 71/127/EEB (OL L 25, 2004 1 29, p. 1).

Direktyvos nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

I priede 5 priedėlio 1.1.1 punkte pridedamas šis tekstas:

„IS – Islandija, FL – Lichtenšteinas ir 16 – Norvegija.““

3.

9 punkto (Tarybos direktyva 71/127/EEB) tekstas nuo 2010 m. sausio 24 d. išbraukiamas.

2 straipsnis

Direktyvos 2003/97/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 25 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 130, 2004 4 29, p. 3.

(2)  OL L 25, 2004 1 29, p. 1.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/20


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 123/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) ir IV priedą (Energija)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. gegužės 4 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 68/2004 (1).

(2)

Susitarimo IV priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. gegužės 4 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 68/2004 (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2002 m. kovo 22 d. Komisijos direktyva 2002/31/EB, įgyvendinanti Tarybos direktyvą 92/75/EEB dėl energijos sunaudojimo parodymo, ženklinant buitinius oro kondicionierius (3),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.

Po IV skyriaus 4g punkto įterpiami šie punktai (Komisijos sprendimas 2002/40/EB):

„4h.

32002 L 0031: 2002 m. kovo 22 d. Komisijos direktyva 2002/31/EB, įgyvendinanti Tarybos direktyvą 92/75/EEB dėl energijos sunaudojimo parodymo, ženklinant buitinius oro kondicionierius (OL L 86, 2002 4 3, p. 26), su pakeitimais, padarytais:

1 03 T: Aktu dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir Europos Sąjungos steigimo sutarčių pakeitimų, priimtų 2003 m. balandžio 16 d. (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

Direktyvos nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

a)

4 straipsnyje žodžiai „iki 2003 m. birželio 30 d.“ pakeičiami žodžiais „iki 2 straipsnyje nurodytų darniųjų standartų paskelbimo“.

b)

I priedas papildomas šio Susitarimo II priedo 1 priedėlio 7 skirsnyje išdėstytais tekstais.

c)

V priedas papildomas šio Susitarimo II priedo 2 priedėlio 7 skirsnyje išdėstytais tekstais.“

2.

1 ir 2 priedėliai papildomi taip, kaip nurodyta šio sprendimo I ir II prieduose.

2 straipsnis

1.

Po 11g punkto (Komisijos direktyva 2002/40/EB) įterpiami šie punktai :

„11h.

32002 L 0031: 2002 m. kovo 22 d. Komisijos direktyva 2002/31/EB, įgyvendinanti Tarybos direktyvą 92/75/EEB dėl energijos sunaudojimo parodymo, ženklinant buitinius oro kondicionierius (OL L 86, 2002 4 3, p. 26), p. 30 (1).

(1)

Čia išvardyti tik informacijos tikslais; dėl taikymo žr. II priedą, Techniniai reglamentai, specifikacijos, tyrimai ir sertifikavimas.

Direktyvos nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

a)

4 straipsnyje žodžiai „iki 2003 m. birželio 30 d.“ pakeičiami žodžiais „iki 2 straipsnyje nurodytų darniųjų standartų paskelbimo“.

b)

I priedas papildomas šio Susitarimo II priedo 5 priedėlio 7 skirsnyje išdėstytais tekstais.

c)

V priedas papildomas šio Susitarimo II priedo 6 priedėlio 7 skirsnyje išdėstytais tekstais.“

2.

5 ir 6 priedėliai papildomi taip, kaip nurodyta šio sprendimo III ir IV prieduose.

3 straipsnis

Direktyvos 2002/31/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 25 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (4).

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 277, 2004 8 26, p. 187.

(2)  OL L 277, 2004 8 26, p. 187.

(3)  OL L 86, 2002 4 3, p. 26.

(4)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


I PRIEDAS

prie EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 123/2004

Po Susitarimo II priedo 1 priedėlio 6 skirsnio įterpiamas šis skirsnis:

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II PRIEDAS

prie EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 123/2004

Po Susitarimo II priedo 2 priedėlio 6 skirsnio įterpiamas šis skirsnis:

Pastabų etiketė I priedas

Vardinių parametrų lentelė ir užsakymas paštu II ir III priedai

LT

IS

NO

Image

 

Energija

Orka

Energi

I

1

Gamintojas

Framleiðandi

Merke

II

2

Modelis

Gerð

Modell

II

2

Išorinis blokas

Utandyrabúnaður

Utendørs enhet

II

2

Vidinis blokas

Innandyrabúnaður

Innendørs enhet

Image

 

Didžiausias efektyvumas

Góð nýtni

Lavt energiforbruk

Image

 

Mažiausias efektyvumas

Slæm nýtni

Høyt energiforbruk

 

3

Elektros energijos sąnaudų klasė … pagal skalę nuo A (efektyvesnis) iki G (mažiau efektyvus)

Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)

Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)

V

5

Per metus suvartojama energija

(kWh), kai taikomas aušinimo režimas

Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh

Årlig energiforbruk

kWh ved kjøling

V

5

Tikrasis suvartojimas priklauso nuo įtaiso naudojimo būdo ir klimato

Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi

Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet

VI

6

Aušinimo galia

Kæling

Kjøleeffekt

VII

7

Energijos vartojimo efektyvumo santykinis dydis (EVES) pilnutine apkrova

Orkunýtnihlutfall við fullan styrk

Energieffektivitets-kvotient ved full belastning

VII

7

Didesnis santykis - geriau

Því hærri, því betri

Jo høyere, desto bedre

VIII

8

Tipas

Stærð

Type

VIII

8

Tik aušinimas

Kæling eingöngu

Bare kjøling

VIII

8

Aušinimas/šildymas

Kæling/hitun

Kjøling/oppvarming

IX

9

Aušinamas oru

Loftkældur

Luftkjølt

IX

9

Aušinamas vandeniu

Vatnskældur

Vannkjølt

X

10

Šildymo galia

Hitun

Varmeeffekt

XI

11

Šildymo kokybės charakteristika:

A (efektyvesnis)

G (mažiau efektyvus)

Hitunarhæfni:

A (góð nýtni)

G (slæm nýtni)

Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen

A (lav)

G (høy)

XII

12

Triukšmas

(dB(A) apie 1 pW)

Hávaði

(dB(A) re 1 pW)

Støy

(dB(A) re 1 pW)

Image

 

Papildoma informacija pateikiama gaminio aprašuose

Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum

Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger

Image

 

Standartas EN 814

Staðall EN 814

Standard EN 814

Image

 

Oro kondicionierius

Loftræstibúnaður

Klimaanlegg

Image

 

Direktyva 2002/31/EB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo

Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar

Direktiv 2002/31/EF om energimerking

 

11

Elektros energijos sąnaudų klasė, kai taikomas šildymo režimas

Orkunýtniflokkur við hitun

Energieffektivitetsklasse ved oppvarming“


III PRIEDAS

prie EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 123/2004

Po Susitarimo IV priedo 5 priedėlio 6 skirsnio įterpiamas šis skirsnis:

Image

Image

Image

Image

Image

Image


IV PRIEDAS

prie EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 123/2004

Po Susitarimo IV priedo 6 priedėlio 6 skirsnio įterpiamas šis skirsnis:

Pastabų etiketė I priedas

Vardinių parametrų lentelė ir užsakymas paštu II ir III priedai

LT

IS

NO

Image

 

Energija

Orka

Energi

I

1

Gamintojas

Framleiðandi

Merke

II

2

Modelis

Gerð

Modell

II

2

Išorinis blokas

Utandyrabúnaður

Utendørs enhet

II

2

Vidinis blokas

Innandyrabúnaður

Innendørs enhet

Image

 

Didžiausias efektyvumas

Góð nýtni

Lavt energiforbruk

Image

 

Mažiausias efektyvumas

Slæm nýtni

Høyt energiforbruk

 

3

Elektros energijos sąnaudų klasė … pagal skalę nuo A (efektyvesnis) iki G (mažiau efektyvus)

Orkunýtniflokkur …á kvarðanum A (góð nýtni) til G (slæm nýtni)

Klassifisering av energieeffektivitet etter en skala fra A (lavt energiforbruk) til G (høyt energiforbruk)

V

5

Per metus suvartojama energija

(kWh), kai taikomas aušinimo režimas

Orkunotkun við kælingu á ársgrundvelli í kWh

Årlig energiforbruk

kWh ved kjøling

V

5

Tikrasis suvartojimas priklauso nuo įtaiso naudojimo būdo ir klimato

Raunnotkun fer eftir því hvernig tækiðp er notað og loftslagi

Det faktiske energiforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes og av klimaet

VI

6

Aušinimo galia

Kæling

Kjøleeffekt

VII

7

Energijos vartojimo efektyvumo santykinis dydis (EVES) pilnutine apkrova

Orkunýtnihlutfall við fullan styrk

Energieffektivitets-kvotient ved full belastning

VII

7

Didesnis santykis - geriau

Því hærri, því betri

Jo høyere, desto bedre

VIII

8

Tipas

Stærð

Type

VIII

8

Tik aušinimas

Kæling eingöngu

Bare kjøling

VIII

8

Aušinimas/šildymas

Kæling/hitun

Kjøling/oppvarming

IX

9

Aušinamas oru

Loftkældur

Luftkjølt

IX

9

Aušinamas vandeniu

Vatnskældur

Vannkjølt

X

10

Šildymo galia

Hitun

Varmeeffekt

XI

11

Šildymo kokybės charakteristika:

A (efektyvesnis)

G (mažiau efektyvus)

Hitunarhæfni:

A (góð nýtni)

G (slæm nýtni)

Energieffektivitetsklasse for oppvarmingsfunksjonen

A (lav)

G (høy)

XII

12

Triukšmas

(dB(A) apie 1 pW)

Hávaði

(dB(A) re 1 pW)

Støy

(dB(A) re 1 pW)

Image

 

Papildoma informacija pateikiama gaminio aprašuose

Nánari upplýsingar er að finna í bæklingum sem fylgja vörunum

Produktbrosjyrene inneholder ytterligere opplysninger

Image

 

Standartas EN 814

Staðall EN 814

Standard EN 814

Image

 

Oro kondicionierius

Loftræstibúnaður

Klimaanlegg

Image

 

Direktyva 2002/31/EB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo

Tilskipun 2002/31/EB um orkumerkingar

Direktiv 2002/31/EF om energimerking

 

11

Elektros energijos sąnaudų klasė, kai taikomas šildymo režimas

Orkunýtniflokkur við hitun

Energieffektivitetsklasse ved oppvarming“


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/41


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 124/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. liepos 9. d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 97/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 1997 m. gruodžio 11 d. Komisijos sprendimas 97/830/EB, panaikinantis Komisijos sprendimą 97/613/EB ir nustatantis specialius reikalavimus pistacijų ir tam tikrų iš pistacijų gaminamų produktų, kurių kilmės šalis yra Iranas arba kurie yra siunčiami iš Irano, importui (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2003 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimas 2003/551/EB, panaikinantis Komisijos sprendimą 97/613/EB ir nustatantis specialius reikalavimus pistacijų ir tam tikrų iš pistacijų gaminamų produktų, kurių kilmės šalis yra Iranas arba kurie yra siunčiami iš Irano, importui (3).

(4)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/89/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl maisto produktuose esančių sudedamųjų dalių nurodymo (4).

(5)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2003 m. gruodžio 3 d. Komisijos direktyva 2003/113/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB, nustatančių didžiausią leistiną tam tikrų pesticidų likučių koncentraciją grūdinėse kultūrose, gyvūninės kilmės maisto produktuose ir kai kuriuose augalinės kilmės produktuose, įskaitant vaisius ir daržoves, ir ant jų, priedus (5).

(6)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2003 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2174/2003, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 466/2001 dėl aflatoksinų (6).

(7)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2003 m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyva 2003/118/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvų 76/895/EEB, 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedus dėl didžiausios leistinos acefato, 2,4-D ir metilparationo likučių koncentracijos (7).

(8)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2003 m. gruodžio 15 d. Komisijos direktyva 2003/121/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 98/53/EB, nustatančią mėginių ėmimo ir analizės metodus, naudojamus atliekant oficialią tam tikrų teršalų kiekių maisto produktuose kontrolę (8).

(9)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2004 m. sausio 6 d. Komisijos direktyva 2004/1/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/72/EB dėl azodikarbonamido naudojimo kaip putokšlio sustabdymo (9).

(10)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2004 m. sausio 9 d. Komisijos direktyva 2004/2/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvas 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB dėl didžiausios leistinos fenamifoso likučių koncentracijos (10).

(11)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2004 m. sausio 20 d. Komisijos direktyva 2004/5/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/15/EB, siekiant įtraukti į priedą tam tikras medžiagas (11).

(12)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2004 m. sausio 15 d. Komisijos direktyva 2004/4/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 96/3/EB, leidžiančią nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 93/43/EEB dėl maisto produktų higienos nuostatų dėl skystų piltinių aliejų ir riebalų vežimo jūra (12) nuostatų.

(13)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2004 m. sausio 20 d. Komisijos direktyva 2004/6/EB, nukrypstanti nuo Direktyvos 2001/15/EB, kad būtų atidėtas draudimo prekiauti tam tikrais produktais taikymas (13).

(14)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2003 m. gruodžio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/114/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 95/2/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės (14).

(15)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2003 m. gruodžio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/115/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 94/35/EB dėl maisto produktuose naudojamų saldiklių (15).

(16)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2004 m. sausio 29 d. Komisijos direktyva, 2004/13/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/16/EB dėl kai kurių epoksidų darinių naudojimo medžiagose ir gaminiuose, skirtuose liestis su maisto produktais (16).

(17)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2004 m. sausio 29 d. Komisijos direktyva 2004/14/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 93/10/EB dėl medžiagų ir gaminių, pagamintų iš regeneruotos celiuliozės plėvelės, skirtos liestis su maisto produktais (17).

(18)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 242/2004, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 466/2004 nuostatas, susijusias su neorganiniu alavu maisto produktuose (18).

(19)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2004 m. vasario 12 d. Komisijos direktyva 2004/16/EB, nustatanti alavo kiekių konservuotuose maisto produktuose oficialios kontrolės mėginių ėmimo metodus ir analizės metodus (19).

(20)

Direktyva 2003/114/EB panaikina 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 67/427/EEB, kuri yra įtraukta į Susitarimą, ir todėl turi būti iš jo išbraukta,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo II priedo XII skyrius iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Reglamentų (EB) Nr. 2174/2003 ir 242/2004, Direktyvų 2003/89/EB, 2003/113/EB, 2003/114/EB, 2003/115/EB, 2003/118/EB, 2003/121/EB, 2004/1/EB, 2004/2/EB, 2004/4/EB, 2004/5/EB, 2004/6/EB, 2004/13/EB, 2004/14/EB ir 2004/16/EB, Sprendimų 97/830/EB ir 2003/551/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 25 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (20).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 376, 2004 12 23, p. 19.

(2)  OL L 343, 1997 12 13, p. 30.

(3)  OL L 187, 2003 7 26, p. 43.

(4)  OL L 308, 2003 11 25, p. 15.

(5)  OL L 324, 2003 12 11, p. 24.

(6)  OL L 326, 2003 12 13, p. 12.

(7)  OL L 327, 2003 12 16, p. 25.

(8)  OL L 332, 2003 12 19, p. 38.

(9)  OL L 7, 2004 1 13, p. 45.

(10)  OL L 14, 2004 1 21, p. 10.

(11)  OL L 14, 2004 1 21, p. 19.

(12)  OL L 15, 2004 1 22, p. 25.

(13)  OL L 15, 2004 1 22, p. 31.

(14)  OL L 24, 2004 1 29, p. 58.

(15)  OL L 24, 2004 1 29, p. 65.

(16)  OL L 27, 2004 1 30, p. 46.

(17)  OL L 27, 2004 1 30, p. 48.

(18)  OL L 42, 2004 2 13, p. 3.

(19)  OL L 42, 2004 2 13, p. 16.

(20)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


PRIEDAS

prie EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 124/2004

Susitarimo II priedo XII skyrius iš dalies keičiamas, kaip nurodyta toliau:

1.

18 punkte (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB) pridedama ši įtrauka:

„—

32003 L 0089: 2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/89/EB (OL L 308, 2003 11 25, p. 15).“

2.

13 punkte (Tarybos direktyva 76/895/EEB) pridedama ši įtrauka:

„—

32003 L 0118: 2003 m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyva 2003/118/EB (OL L 327, 2003 12 16, p. 25).“

3.

38 punkte (Tarybos direktyva 86/362/EEB, 39 punkte (Tarybos direktyva 86/363/EB) ir 54 punkte (Tarybos direktyva 90/642/EEB) pridedamos šios įtraukos:

„—

32003 L 0113: 2003 m. gruodžio 3 d. Komisijos direktyva 2003/113/EB (OL L 324, 2003 12 11, p. 24),

32003 L 0118: 2003 m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyva 2003/118/EB (OL L 327, 2003 12 16, p. 25),

32004 L 0002: 2004 m. sausio 9 d. Komisijos direktyva 2004/2/EB (OL L 14, 2004 1 21, p. 10).“

4.

54h punkte (Komisijos direktyva 93/10/EEB) pridedama ši įtrauka:

„—

32004 L 0014: 2004 m. sausio 29 d. Komisijos direktyva 2004/14/EB (OL L 27, 2004 1 30, p. 48).“

5.

54j punkte (Tarybos direktyva 93/43/EEB) pridedama ši įtrauka:

„—

32004 L 0004: 2004 m. sausio 15 d. Komisijos direktyva 2004/4/EB (OL L 15, 2004 1 22, p. 25).“

6.

54z punkte (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/35/EB) pridedama ši įtrauka:

„—

32003 L 0115: 2003 m. gruodžio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/115/EB (OL L 24, 2004 1 29, p. 65).“

7.

54s punkte (Komisijos direktyva 98/53/EB) pridedama ši įtrauka:

„—

32003 L 0121: 2003 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 2003/121/EB (OL L 332, 2003 12 19, p. 38).“

8.

54zb punkte (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/2/EB) pridedama ši įtrauka:

„—

32003 L 0114: 2003 m. gruodžio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/114/EB (OL L 24, 2004 1 29, p. 58).“

9.

4 punkto (Tarybos direktyva 67/427/EEB) tekstas išbraukiamas.

10.

54zi punktas (Komisijos direktyva 2001/15/EB) papildomas taip:

„su pakeitimais, padarytais:

32004 L 0005: 2004 m. sausio 20 d. Komisijos direktyva 2004/5/EB (OL L 14, 2004 1 21, p. 19).“

11.

54zn punkte (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 466/2001) pridedama ši įtrauka:

„—

32003 R 2174: 2003 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2174/2003 (OL L 326, 2003 12 13, p. 12),

32004 R 0242:2004 m. vasario 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 242/2004 (OL L 42, 2004 2 13, p. 3).“

12.

54zt punktas (Komisijos direktyva 2002/16/EB) papildomas taip:

„su pakeitimais, padarytais:

32004 L 0013: 2004 m. sausio 29 d. Komisijos direktyva 2004/13/EB (OL L 27, 2004 1 30, p. 46).“

13.

54zzb punktas (Komisijos direktyva 2002/72/EB) papildomas taip:

„su pakeitimais, padarytais:

32004 L 0001: 2004 m. sausio 6 d. Komisijos direktyva 2004/1/EB (OL L 7, 2004 1 13, p. 45).“

14.

Po 54zzk punkto (Komisijos sprendimas 2003/602/EB) įterpiami šie punktai:

„54zzl.

397 D 0830: 1997 m. gruodžio 11 d. Komisijos sprendimas 97/830/EB, panaikinantis Komisijos sprendimą 97/613/EB ir nustatantis specialius reikalavimus pistacijų ir tam tikrų iš pistacijų gaminamų produktų, kurių kilmės šalis yra Iranas arba kurie yra siunčiami iš Irano, importui (OL L 343, 1997 12 13, p. 30), su pakeitimais, padarytais:

32003 D 0551: 2003 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimu 2003/551/EB (OL L 187, 2003 7 26, p. 43).

Sprendimo nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

II priedas papildomas taip:

Valstybė narė

Įvežimo vieta

Islandija

Reykjavík (uostas, oro uostas), Akranes (uostas), Ísafjörður (uostas, oro uostas), Sauðárkrókur (uostas, oro uostas), Siglufjörður (uostas, oro uostas), Akureyri (uostas, oro uostas), Húsavík (uostas, oro uostas), Seyðisfjörður (uostas, oro uostas), Neskaupstaður (uostas, oro uostas), Eskifjörður (uostas, oro uostas), Vestmannaeyjar (uostas, oro uostas), Keflavík (uostas, oro uostas), Hafnarfjörður (uostas), Egilsstaðir (oro uostas), Höfn í Hornafirði (uostas, oro uostas), Þorlákshöfn (uostas), Borgarnes (uostas, oro uostas), Stykkishólmur (uostas, oro uostas), Búðardalur (uostas, oro uostas), Paktreksfjörður (uostas, oro uostas), Bolungavík (uostas, oro uostas), Hólmavík (uostas, oro uostas), Blönduós (uostas, oro uostas), Ólafsfjörður (uostas, oro uostas), Vík í Mýrdal (uostas, oro uostas), Hvolsvöllur (uostas, oro uostas), Selfoss (uostas, oro uostas), Kópavogur (uostas, oro uostas)

Lichtenšteinas

Schaanwald pasienio stotis

Norvegija

Oslas

54zzm.

32004 L 0006: 2004 m. sausio 20 d. Komisijos direktyva 2004/6/EB, nukrypstanti nuo Direktyvos 2001/15/EB, kad būtų atidėtas draudimo prekiauti tam tikrais produktais taikymas (OL L 15, 2004 1 22, p. 31).

54zzn.

32004 L 0016: 2004 m. vasario 12 d. Komisijos direktyva 2004/16/EB, nustatanti alavo kiekių konservuotuose maisto produktuose oficialios kontrolės mėginių ėmimo metodus ir analizės metodus (OL L 42, 2004 2 13, p. 16).“


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/47


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 125/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. liepos 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 97/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. vasario 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 392/2004, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo II priedo XII skyriaus 54b punkte (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2092/91) pridedama ši įtrauka:

„—

32004 R 0392: 2004 m. vasario 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 392/2004 (OL L 65, 2004 3 3, p. 1).“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 392/2004 tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti išspausdinti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 25 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 376, 2004 12 23, p. 19.

(2)  OL L 65, 2004 3 3, p. 1.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/49


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 126/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. liepos 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 99/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2003 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1647/2003, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2309/93, nustatantį Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantį Europos vaistų įvertinimo agentūrą (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Susitarimo II priedo XIII skyriuje prieš įvadinės dalies paskutinę pastraipą įterpiama:

„Kad būtų taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 2309/93, 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais taip pat taikomas visiems Agentūros dokumentams, susijusiems su ELPA valstybėmis.“

2.   Susitarimo II priedo XIII skyriaus 15g punkte pridedama ši įtrauka (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2309/93):

„—

32003 R 1647: 2003 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1647/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 19).“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1647/2003 tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 25 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 376, 2004 12 23, p. 23.

(2)  OL L 245, 2003 9 29, p. 19.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/51


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 127/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. kovo 19. d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 27/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2000 m. vasario 8 d. Komisijos sprendimas 2000/147/EB, įgyvendinantis Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų reakcijos į ugnį klasifikavimo (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo II priedo XXI skyriaus 1 punkte pridedama ši įtrauka (Tarybos direktyva 89/106/EEB):

„—

32000 D 0147: 2000 m. vasario 8 d. Komisijos sprendimas 2000/147/EB (OL L 50, 2000 2 23, p. 14).“

2 straipsnis

Sprendimo 2000/147/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 25 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 127, 2004 4 29, p. 134.

(2)  OL L 50, 2000 2 23, p. 14.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/53


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 128/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. kovo 19 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 27/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2003 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos sprendimas 2003/632/EB, iš dalies pakeičiantis Sprendimą 2000/147/EB, įgyvendinantį Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų reakcijos į ugnį klasifikavimo (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo II priedo XXI skyriaus 1 punkto (Tarybos direktyva 89/106/EEB) įtraukoje (Komisijos sprendimas 2000/147/EB) pridedamas šis tekstas:

„su pakeitimais, padarytais:

32003 D 0632: 2003 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos sprendimu 2003/632/EB (OL L 220, 2003 9 3, p. 5).“

2 straipsnis

Sprendimo 2003/632/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 25 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 127, 2004 4 29, p. 134.

(2)  OL L 220, 2003 9 3, p. 5.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/55


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 129/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XIII priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. liepos 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 109/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos direktyva 2003/127/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XIII priedo 24c punkte (Tarybos direktyva 1999/37/EB) pridedama ši įtrauka :

„—

32003 L 0127: 2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos direktyva 2003/127/EB (OL L 10, 2003 1 16, p. 29)“.

2 straipsnis

Direktyvos 2003/127/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 25 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 376, 2004 12 23, p. 43.

(2)  OL L 10, 2004 1 16, p. 29.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/57


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 130/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIV priedą (Konkurencija), 21 protokolą (dėl įmonėms taikomų konkurencijos taisyklių įgyvendinimo) ir 23 protokolą (dėl bendradarbiavimo tarp priežiūros institucijų)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, pritaikančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XIV priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 79/2004 (1).

(2)

Susitarimo 21 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 79/2004 (2).

(3)

Susitarimo 23 protokolas anksčiau nebuvo keistas.

(4)

Į Susitarimą reikia įtraukti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (3),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XIV priedas iš dalies pakeičiamas taip, kaip nurodyta šio sprendimo I priede.

2 straipsnis

Susitarimo 21 protokolas iš dalies pakeičiamas taip, kaip nurodyta šio sprendimo II priede.

3 straipsnis

Susitarimo 23 protokolas iš dalies pakeičiamas taip, kaip nurodyta šio sprendimo III priede.

4 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1/2003 tekstas islandų ir norvegų kalbomis, kuris turi būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiškas.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po to, kai EEE jungtiniam komitetui buvo pateiktas paskutinis pranešimas pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (4).

6 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 219, 2004 6 19, p. 24.

(2)  OL L 219, 2004 6 19, p. 24.

(3)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1.

(4)  Nurodyti konstituciniai reikalavimai.


I PRIEDAS

prie EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 130/2004

Susitarimo XIV priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

4 punkto tekstas (Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 123/85) išbraukiamas.

2.

4a punkto tekstas (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1475/95) išbraukiamas.

3.

10 punkto tekstas (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1017/68) pakeičiamas taip:

368 R 1017: 1968 m. liepos 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1017/68 dėl konkurencijos taisyklių taikymo geležinkelių, kelių ir vidaus vandenų transportui (OL L 175, 1968 7 23, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

32003 R 0001: 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1/2003 (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).

Šio reglamento nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

3 straipsnio 2 dalis netaikoma“.

4.

11 punktas (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4056/86) iš dalies keičiamas taip:

4.1.

Pridedamas šis tekstas:

„su pakeitimais, padarytais:

32003 R 0001: 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1/2003 (OL L 1, 2003 1 4, p. 1)“.

4.2.

c adaptacijos tekstas pakeičiamas taip:

„7 straipsnio 1 dalies įvadinėje pastraipoje tekstas „2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo“ išdėstomas taip: „2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo arba atitinkamos nuostatos, numatytos EEE susitarimo 21 protokole““.

4.3.

d adaptacijos tekstas pakeičiamas taip:

„7 straipsnio 2 dalies a punkte tekstas „Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003“ išdėstomas taip: „Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 arba atitinkamos nuostatos, numatytos EEE susitarimo 21 protokole““.

4.4.

Po d adaptacijos įterpiama ši nauja adaptacija:

„e)

7 straipsnio 2 dalies c punkto i papunkčio antros pastraipos antrame sakinyje tekstas „Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnis“ išdėstomas taip: „Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnis arba atitinkamos nuostatos, numatytos EEE susitarimo 21 protokole““.

4.5.

Dabartinės f adaptacijos tekstas pakeičiamas taip:

„8 straipsnyje tekstas „valstybės narės prašymu“ išdėstomas taip: „valstybės, priklausančios jos kompetencijai, prašymu“. Be to, tekstas „Reglamentas (EB) Nr. 1/2003“ išdėstomas taip: „Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 arba atitinkamos nuostatos, numatytos EEE susitarimo 21 protokole““.

4.6.

Esamos e, f, g ir h adaptacijos atitinkamai laikomos f, g, h ir i adaptacijomis.

5.

11a punkto tekstas (Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3652/93) išbraukiamas.

6.

11b punkto c adaptacijoje (Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1617/93) tekstas „Reglamento (EEB) Nr. 3975/87 13 straipsnis“ pakeičiamas tekstu „Reglamento (EB) Nr. 1/2003 24 straipsnis“.

7.

15a punkto tekstas (Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3932/92) išbraukiamas.

8.

2 punkto b adaptacijoje, 4b punkto b adaptacijoje, 5 punkto h adaptacijoje, 6 punkto b adaptacijoje, 7 punkto b adaptacijoje, 15b punkto b adaptacijoje tekstas „Reglamento (EEB) Nr. 17/62 6 ir 8 straipsniai“ pakeičiamas tekstu „Reglamento (EB) Nr. 1/2003 10 straipsnis“. Be to, iš šių adaptacijų išbraukiama „iš suinteresuotų įmonių nereikalaujant jokių pranešimų“.


II PRIEDAS

prie EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 130/2004

1.

Susitarimo 21 protokolo 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1.1.

1 punkto 3 dalies tekstas (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 17/62) pakeičiamas taip:

32003 R 0001: 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).“

1.2.

1 punkto 10 dalyje (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2988/74) pridedamas šis tekstas:

„su pakeitimais, padarytais:

32003 R 0001: 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1/2003 (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).“

1.3.

1 punkto 6 dalies (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 141/62), 7 dalies (Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1017/68 6, 10–31 straipsniai) ir 11 dalies (Tarybos reglamento (EEB) Nr. 4056/86 II skirsnis) tekstas išbraukiamas.

1.4.

1 punkto 13 dalyje (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3975/87) pridedama ši įtrauka:

„—

32003 R 0001: 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1/2003 (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).“

2.

Susitarimo 21 protokolo 4, 5, 6, 7 ir 9 straipsnių tekstas išbraukiamas.

3.

Susitarimo 21 protokolo 8 straipsnio pirmoje ir antroje pastraipose išbraukiami žodžiai „ir pranešimai“.

4.

Po Susitarimo 21 protokolo 13 straipsnio įterpiamas šis tekstas:

Pakeitimai

Ne vėliau kaip iki 2005 m. pabaigos vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu Šalys pakeičia Susitarimo 53 ir 54 straipsnių įgyvendinimo priemones bei Susitarimo 23 protokolo bendradarbiavimo priemones, kad užtikrintų, jog tie straipsniai būtų taikomi vienodai ir veiksmingai. Šalys pakeičia 2004 m. rugsėjo 24 d. EEE jungtinio komiteto sprendimą Nr. 130/2004, pirmiausia atsižvelgdamos į Šalių patirtį taikant naujas konkurencijos taisykles, ir aptaria galimybę EEE nustatyti tokią pačią sistemą, kokia ES yra nustatyta pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003, pirmiausia – kaip Sutarties 81 ir 82 straipsnius taiko nacionalinės konkurencijos institucijos nacionalinių konkurencijos institucijų horizontalaus bendradarbiavimo srityje, ir kokios yra nustatytos priemonės, užtikrinančios, kad nacionalinės institucijos vienodai taikytų konkurencijos taisykles.“


III PRIEDAS

prie EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 130/2004

Susitarimo 23 protokolas pakeičiamas taip:

BENDRIEJI PRINCIPAI

1 straipsnis

1.   ELPA priežiūros institucija ir EB Komisija keičiasi informacija ir viena kitą konsultuoja bendrosios politikos klausimais bet kurios priežiūros institucijos prašymu.

2.   ELPA priežiūros institucija ir EB Komisija, remdamosi savo vidaus taisyklėmis, laikydamosi Susitarimo 56 straipsnio ir 22 protokolo, taip pat nepažeisdamos abiejų pusių sprendimų priėmimo autonomijos, bendradarbiauja spręsdamos konkrečius atvejus, kuriems taikomi 56 straipsnio 1 dalies b ir c punktai, 2 dalies antrasis sakinys ir 3 dalis, kaip numatyta toliau pateiktose nuostatose.

3.   Šiame protokole sąvoka „priežiūros institucijos teritorija“ EB Komisijos atžvilgiu – tai EB valstybių narių, kurioms taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, teritorija pagal toje Sutartyje nustatytas sąlygas, o ELPA priežiūros institucijos atžvilgiu – tai ELPA valstybių, kurioms taikomas Susitarimas, teritorijos.

PROCESINIŲ VEIKSMŲ PRADINIS ETAPAS

2 straipsnis

1.   Tais atvejais, kuriems taikomi Susitarimo 56 straipsnio 1 dalies b ir c punktai, 2 dalies antrasis sakinys ir 3 dalis, ELPA priežiūros institucija ir EB Komisija nedelsdamos persiunčia viena kitai skundus, jei nėra akivaizdu, kad jie buvo pateikti abiem priežiūros institucijoms. Jos taip pat viena kitą informuoja apie ex officio procedūrų pradėjimą.

2.   ELPA priežiūros institucija ir EB Komisija nedelsdamos persiunčia viena kitai iš atitinkamose teritorijose veikiančių nacionalinių konkurencijos institucijų gautą informaciją apie tai, kad jos ėmėsi pirmų oficialių tyrimo priemonių tais atvejais, kuriems taikomi Susitarimo 56 straipsnio 1 dalies b ir c punktai, 2 dalies antrasis sakinys ir 3 dalis.

3.   Priežiūros institucija, kuri gavo informaciją, kaip numatyta pirmoje dalyje, gali pateikti savo pastabas apie ją per 30 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos.

3 straipsnis

1.   Atvejais, kuriems taikomi Susitarimo 56 straipsnio 1 dalies b ir c punktai, 2 dalies antrasis sakinys ir 3 dalis, kompetentinga priežiūros institucija konsultuojasi su kita priežiūros institucija:

pateikdama susijusioms įmonėms arba įmonių asociacijoms prieštaravimų pareiškimą,

skelbdama savo ketinimą priimti sprendimą dėl Susitarimo 53 arba 54 straipsnio nepritaikomumo, arba

skelbdama savo ketinimą priimti sprendimą, įpareigojantį įmones laikytis jų pasiūlytų įsipareigojimų.

2.   Kita priežiūros institucija gali pateikti savo pastabas per laiką, nustatytą pirmiau minėtame skelbime arba prieštaravimų pareiškime.

3.   Iš susijusių įmonių ar trečiųjų šalių gautos pastabos perduodamos kitai priežiūros institucijai.

4 straipsnis

Atvejais, kuriems taikomi Susitarimo 56 straipsnio 1 dalies b ir c punktai, 2 dalies antrasis sakinys ir 3 dalis, kompetentinga priežiūros institucija perduoda kitai priežiūros institucijai administracinius raštus, pagal kuriuos byla uždaroma arba skundas atmetamas.

5 straipsnis

Atvejais, kuriems taikomi Susitarimo 56 straipsnio 1 dalies b ir c punktai, 2 dalies antrasis sakinys ir 3 dalis, kompetentinga priežiūros institucija kviečia kitą priežiūros instituciją dalyvauti suinteresuotos įmonės bylos nagrinėjime. Kvietimas taip pat duodamas valstybėms, priklausančioms kitos priežiūros institucijos kompetencijai.

PATARIAMIEJI KOMITETAI

6 straipsnis

1.   Atvejais, kuriems taikomi Susitarimo 56 straipsnio 1 dalies b ir c punktai, 2 dalies antrasis sakinys ir 3 dalis, kompetentinga priežiūros institucija tinkamu laiku informuoja kitą priežiūros instituciją apie Patariamojo komiteto posėdžio datą ir perduoda atitinkamus dokumentus.

2.   Visi tuo tikslu iš kitos priežiūros institucijos persiųsti dokumentai pateikiami priežiūros institucijos, kuri yra kompetentinga spręsti konkrečiu atveju pagal 56 straipsnį, Patariamajam komitetui, kartu pateikiant visą minėtos priežiūros institucijos atsiųstą medžiagą.

3.   Kiekviena priežiūros institucija ir jos kompetencijai priklausančios valstybės turi teisę dalyvauti kitos priežiūros institucijos Patariamojo komiteto posėdžiuose ir juose reikšti savo nuomonę; tačiau jos neturi balso teisės.

4.   Konsultacijos taip pat gali vykti rašytinio proceso tvarka. Tačiau jei priežiūros institucija, kuri nėra kompetentinga spręsti konkrečiu atveju pagal 56 straipsnį, to prašo, kompetentinga priežiūros institucija sušaukia posėdį.

PRAŠYMAS PATEIKTI DOKUMENTUS IR

TEISĖ DARYTI PASTABAS

7 straipsnis

Priežiūros institucija, kuri nėra kompetentinga spręsti konkrečiu atveju pagal Susitarimo 56 straipsnį, visų procesinių veiksmų etapų metu gali prašyti kitos priežiūros institucijos svarbiausių dokumentų, susijusių su atvejais, kuriems taikomi Susitarimo 56 straipsnio 1 dalies b ir c punktai, 2 dalies antrasis sakinys ir 3 dalis, kopijų ir, be to, prieš priimant galutinį sprendimą, gali daryti jos manymu reikiamas pastabas.

ADMINISTRACINĖ PAGALBA

8 straipsnis

1.   Kompetentinga priežiūros institucija, kaip nustatyta Susitarimo 56 straipsnyje, siųsdama kitos priežiūros institucijos teritorijoje esančiai įmonei arba įmonių asociacijai paprastą prašymą arba sprendimą pateikti informaciją, tuo pat metu persiunčia prašymo arba sprendimo kopiją kitai priežiūros institucijai.

2.   Kompetentingos priežiūros institucijos, kaip nustatyta Susitarimo 56 straipsnyje, prašymu kita priežiūros institucija, remdamasi savo vidaus taisyklėmis, atlieka savo teritorijoje tyrimus tais atvejais, kai tai prašančios kompetentingos priežiūros institucijos manymu tai yra būtina.

3.   Kompetentinga priežiūros institucija turi teisę būti atstovaujama ir aktyviai dalyvauti kitos priežiūros institucijos atliekamuose tyrimuose, kurie minimi 2 dalyje.

4.   Pateikus prašymą, visa šių tyrimų metu gauta informacija perduodama priežiūros institucijai, kuri prašė atlikti tyrimus, iš karto po jų pabaigimo.

5.   Kai kompetentinga priežiūros institucija atlieka atvejų, kuriems taikomi Susitarimo 56 straipsnio 1 dalies b ir c punktai, 2 dalies antrasis sakinys ir 3 dalis, tyrimus savo teritorijoje, ji informuoja kitą priežiūros instituciją apie tai, kad tokie tyrimai buvo atlikti ir pastarosios prašymu pateikia jai atitinkamus tyrimų rezultatus.

6.   Kompetentinga priežiūros institucija, kaip nustatyta Susitarimo 56 straipsnyje, kitos priežiūros institucijos teritorijoje apklausdama su tuo sutinkantį fizinį ar juridinį asmenį, apie tai praneša ir tai kitai priežiūros institucijai. Tokioje apklausoje gali dalyvauti nekompetentinga priežiūros institucija ir tos konkurencijos institucijos, kurios teritorijoje vykdoma apklausa, pareigūnai.

Keitimasis INFORMACIJa IR JOS NAUDOJIMAS

9 straipsnis

1.   Taikydamos Susitarimo 53 ir 54 straipsnius, ELPA priežiūros institucija ir EB Komisija gali suteikti viena kitai ir leisti naudotis bet kokia faktine ar teisine medžiaga, įskaitant konfidencialią informaciją.

2.   Informacija, kuri gaunama ar kuria keičiamasi pagal šį protokolą, naudojama tik procedūrų pagal Susitarimo 53 ir 54 straipsnius tikslams ir tik toje srityje, kurioje ji buvo surinkta.

3.   Jei 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija yra susijusi su konkretaus atvejo nagrinėjimu, kuris buvo pradėtas dėl to, kad asmuo pateikė prašymą atleisti nuo atsakomybės dėl padaryto pažeidimo, šią informaciją gavusi priežiūros institucija negali laikyti jos pagrindu pradėti tyrimą savo iniciatyva. Tai nepažeidžia jokių priežiūros institucijos įgaliojimų pradėti tyrimą remiantis iš kitų šaltinių gauta informacija.

4.   Išskyrus 5 dalyje numatytus atvejus, nuo atsakomybės prašančio atleisti asmens savanoriškai pateikta informacija bus perduota kitai priežiūros institucijai tik tam asmeniui sutikus. Taip pat ir kita informacija, kuri buvo gauta tyrimo metu ar po jo, arba vykdant kitas tyrimo priemones ar po jų, kurie nebūtų vykdomi, jei asmuo nebūtų savanoriškai pateikęs atitinkamos informacijos, bus perduota kitai priežiūros institucijai, tik jei tas asmuo sutiks jai perduoti tą informaciją, kurią jis savanoriškai pateikė savo prašyme atleisti nuo atsakomybės. Kartą jau davęs sutikimą perduoti informaciją kitai priežiūros institucijai, toks asmuo nebegali jo atsisakyti. Šios dalies nuostatos neriboja jokių asmenų atsakomybės pateikti prašymus atleisti nuo atsakomybės bet kuriai institucijai, kuriai, jų manymu, ją reikėtų pateikti.

5.   Nepaisant 4 dalies nuostatų, pareiškėjo sutikimo perduoti informaciją kitai priežiūros institucijai nereikia esant bet kuriai iš toliau išvardytų aplinkybių:

a)

sutikimo nereikia, jei informaciją gaunanti priežiūros institucija iš to paties pareiškėjo taip pat gavo prašymą atleisti nuo atsakomybės dėl to paties pažeidimo kaip ir informaciją perduodanti priežiūros institucija, jei informacijos perdavimo metu pareiškėjas nebuvo atsiėmęs informacijos iš tos gaunančios priežiūros institucijos;

b)

sutikimo nereikia, jei informaciją gaunanti priežiūros institucija pateikė rašytinį įsipareigojimą, kad ji ar bet kokia kita institucija, kuriai vėliau bus perduota ši informacija, nesinaudos jai perduota informacija ar bet kokia kita informacija, kurią ji gali gauti po perdavimo dienos ir valandos, kurią nurodo informaciją perduodanti priežiūros institucija, kad nustatytų sankcijas nuo atsakomybės atleisti prašančiam asmeniui ar bet kokiam kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui, kuriam taikomos lengvatinės sąlygos, kurias informaciją perduodanti institucija nustato asmeniui dėl jo pateikto prašymo atleisti nuo atsakomybės arba nuo atsakomybės atleisti prašančio asmens ar kitų pirmiau minėtų asmenų darbuotojui ar buvusiam darbuotojui. Informaciją gaunančios institucijos rašytinio įsipareigojimo kopija bus perduota pareiškėjui;

c)

jei pagal 8 straipsnio 2 dalį informacija surenkama priežiūros institucijos, kuriai buvo pateiktas prašymas atleisti nuo atsakomybės, prašymu, sutikimo nereikia tokiai informacijai perduoti ir naudotis tai priežiūros institucijai, kuriai buvo pateiktas toks prašymas.

PROFESINĖ PASLAPTIS

10 straipsnis

1.   Vykdydamos šio protokolo joms patikėtas funkcijas, EB Komisija ir ELPA priežiūros institucija gali perduoti atitinkamose savo kompetencijos teritorijose esančioms valstybėms visą informaciją, kurią jos gavo ar kuria pasikeitė pagal šį protokolą.

2.   EB Komisija, ELPA priežiūros institucija, EB valstybių narių kompetentingos institucijos ir ELPA valstybės, jų pareigūnai, tarnautojai ir kiti šioms institucijoms vadovaujant dirbantys asmenys, taip pat kitų valstybių institucijų pareigūnai ir tarnautojai neatskleidžia informacijos, kurią jie gavo ar kuria pasikeitė taikydami šį protokolą ir kuri laikytina profesine paslaptimi.

3.   Profesinės paslapties taisyklės ir Susitarime arba Susitariančiųjų Šalių teisės aktuose numatytos informacijos ribotas naudojimas netrukdo keistis informacija, kaip nustatyta šiame protokole.

SKUNDAI IR Atvejų Nagrinėjimo PERDAVIMAS

11 straipsnis

1.   Skundus galima pateikti bet kuriai priežiūros institucijai. Priežiūros institucijai, kuri pagal 56 straipsnį nėra kompetentinga spręsti konkrečiu atveju, adresuoti skundai nedelsiant perduodami kompetentingai priežiūros institucijai.

2.   Jeigu ruošiantis arba inicijuojant ex officio procesinius veiksmus tampa akivaizdu, kad kita priežiūros institucija yra kompetentinga spręsti konkrečiu atveju pagal Susitarimo 56 straipsnį, šio atvejo nagrinėjimas perduodamas kompetentingai priežiūros institucijai.

3.   Kai tik atvejo nagrinėjimas perduodamas kitai priežiūros institucijai, kaip numatyta 1 ir 2 dalyse, perduoti atvejo nagrinėjimo atgal nebegalima. Perduoti nagrinėjimo negalima

pateikus suinteresuotoms įmonėms arba įmonių asociacijoms pranešimą apie prieštaravimus,

nusiuntus laišką pareiškėjui, kuriuo jis informuojamas apie tai, kad nėra pakankamai priežasčių skundui nagrinėti,

paskelbus apie ketinimą priimti sprendimą dėl Susitarimo 53 arba 54 straipsnio netaikomumo arba apie ketinimą priimti sprendimą, įpareigojantį įmones laikytis jų pasiūlytų įsipareigojimų.

KALBOS

12 straipsnis

Visi fiziniai ar juridiniai asmenys turi teisę kreiptis į ELPA priežiūros instituciją ir EB Komisiją, bei pastarosios turi teisę kreiptis į tuos asmenis ELPA valstybėms arba Europos bendrijos skundams pasirinkta oficialia kalba. Tai taip pat taikoma visiems procesinių veiksmų atvejams, nepriklausomai nuo to, ar procesinius veiksmus kompetentinga priežiūros institucija pradeda skundo pagrindu, ar ex officio.“


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/67


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 131/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XV priedą (Valstybės pagalba)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XV priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 80/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 363/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 68/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo pagalbai mokymui (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 364/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 70/2001 įtraukiant į reglamento taikymo sritį pagalbą moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai (3),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.

Susitarimo XV priedo 1d punktas (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 68/2001) iš dalies keičiamas taip:

1.1.

Pridedamas šis tekstas:

„su pakeitimais, padarytais:

32004 R 0363: 2004 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 363/2004 (OL L 63, 2004 2 28, p. 20).“

1.2.

c adaptacija pakeičiama taip:

„1 straipsnis išdėstomas taip: „Šis reglamentas taikomas pagalbai mokymui visuose sektoriuose, kuriems taikomi EEE susitarimo 61–64 straipsniai, išskyrus pagalbai, patenkančiai į Tarybos reglamento (EB) Nr. 1407/2002 taikymo sritį.““

1.3.

Pridedamos šios adaptacijos:

„k)

7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipoje žodžiai „Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999 27 straipsnis“ pakeičiami žodžiais „Priežiūros ir teisminio susitarimo 3 protokolo 27 straipsnis“;

l)

7a straipsnyje žodžiai „Sutarties 88 straipsnio 3 dalis“ reiškia „Priežiūros ir teisminio susitarimo 3 protokolo 1 straipsnio 3 dalis“. Žodžiai „suderinama su bendrąja rinka“ reiškia „suderinama su EEE susitarimo veikimu“. Žodžiai „Sutarties 87 straipsnio 3 dalis“ reiškia „EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalis“.“

2.

Susitarimo XV priedo 1f punktas (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 70/2001) iš dalies keičiamas taip:

2.1.

Pridedamas šis tekstas:

„su pakeitimais, padarytais:

32004 R 0364: 2004 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 364/2004 (OL L 63, 2004 2 28, p. 22).“

2.2.

e, f, g, h ir i adaptacijos atitinkamai laikomos g, h, i, j ir k adaptacijomis.

2.3.

Po d adaptacijos įterpiamos šios adaptacijos:

„e)

žodžiai 87 „straipsnio 3 dalies a punktas“ ir „Sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktas“ reiškia „EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalies a punktą“;

f)

žodžiai „87 straipsnio 3 dalies c punktas“ ir „Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktas“ reiškia „EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalies c punktą“.“

2.4.

Naujos i adaptacijos pradžioje įterpiami žodžiai „atsižvelgiant į 4 ir 5 straipsnius“.

2.5.

Naujoje j adaptacijoje žodžiai „3 ir 5 straipsniuose“ pakeičiami žodžiais „3, 5, 5a, 5b, 5c ir 9a straipsniuose“.

2.6.

Naujos k adaptacijos tekstas pakeičiamas šiuo tektu:

„4 straipsnio 2 dalyje žodžiai „Sutarties 87 straipsnio 3 dalies a ir c punktas“ reiškia „EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalies a ir c punktą“.“

2.7.

Pridedamos šios adaptacijos:

„l)

6a straipsnio 2 dalyje vietoje sąvokos „Bendrijos rekomendacijos dėl valstybės pagalbos patekusioms į sunkią padėtį įmonėms gelbėti ir restruktūrizuoti“ vartojama sąvoka „Bendrijos rekomendacijos dėl valstybės pagalbos patekusioms į sunkią padėtį įmonėms gelbėti ir restruktūrizuoti ir ELPA priežiūros institucijos priimtų procedūrinių ir esminių taisyklių valstybės pagalbos srityje 16 skyrius dėl pagalbos patekusioms į sunkią padėtį įmonėms gelbėti ir restruktūrizuoti“;“

m)

9 straipsnyje žodžiai „Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999 27 straipsnis“ pakeičiami žodžiais „Priežiūros ir teisminio susitarimo 3 protokolo 27 straipsnis“.

2 straipsnis

Reglamentų (EB) Nr. 363/2004 ir 364/2004 tekstai islandų ir norvegų kalba, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 25 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (4).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 349, 2004 11 25, p. 37.

(2)  OL L 63, 2004 2 28, p. 20.

(3)  OL L 63, 2004 2 28, p. 22.

(4)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/70


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 132/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XX priedą (Aplinka)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XX priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. liepos 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 113/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. kovo 3 d. Komisijos sprendimas 2004/214/EB, iš dalies keičiantis Sprendimo 2000/40/EB nuostatas dėl Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo šaldytuvams ekologinių kriterijų galiojimo termino (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XX priede 2el punkte (Komisijos sprendimas 2000/40/EB) įterpiamas pridedamas šis tekstas:

„su pakeitimais, padarytais:

32004 D 0214: 2004 m. kovo 3 d. Komisijos sprendimu 2004/214/EB (OL L 67, 2004 3 5, p. 23).“

2 straipsnis

Sprendimo 2004/214/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 25 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 376, 2004 12 23, p. 51.

(2)  OL L 67, 2004 3 5, p. 23.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/72


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 133/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XX priedą (Aplinka)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XX priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. liepos 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 113/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. kovo 3 d. Komisijos sprendimas 2004/232/EB, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 nuostatas, susijusias su halono- 2402 panaudojimu (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XX priedo 21aa punkte (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2037/2000) pridedama ši įtrauka:

„—

32004 D 0232: 2003 m. kovo 3 d. Komisijos sprendimas 2004/232/EB (OL L 71, 2004 3 10, p. 28).“

2 straipsnis

Sprendimo 2004/232/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 25 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 376, 2004 12 23, p. 51.

(2)  OL L 71, 2004 3 10, p. 28.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/74


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 134/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XX priedą (Aplinka)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XX priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. liepos 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 113/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2003 m. gruodžio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/108/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEE) (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XX priedo 32fa punkte (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB) pridedamas šis tekstas:

„su pakeitimais, padarytais:

32003 L 0108: 2003 m. gruodžio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/108/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 106).“

2 straipsnis

Direktyvos 2003/108/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 25 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 376, 2004 12 23, p. 51.

(2)  OL L 345, 2003 12 31, p. 106.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nurodyti.


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/76


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 135/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XX priedą (Aplinka)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XX priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. liepos 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 113/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. kovo 11 d. Komisijos sprendimas 2004/249/EB dėl klausimyno rengiant valstybių narių ataskaitas apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų įgyvendinimą (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. kovo 19 d. Komisijos sprendimas 2004/279/EB dėl rekomendacijų įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2002/3/EB dėl ozono aplinkos ore (3),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

EEE susitarimo XX priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Po 32fa punkto (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB) įterpiamas šis punktas:

„32fb.

32004 D 0249: 2004 m. kovo 11 d. Komisijos sprendimas 2004/249/EB dėl klausimyno rengiant valstybių narių ataskaitas apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų įgyvendinimą (OL L 78, 2004 3 16, p. 56).“

2.

Po 21ag punkto (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/3/EB) įterpiamas šis punktas:

„21ah.

32004 D 0279: 2004 m. kovo 19 d. Komisijos sprendimas 2004/279/EB dėl rekomendacijų įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/3/EB dėl ozono aplinkos ore (OL L 87, 2004 3 25, p. 50).“

2 straipsnis

Sprendimų 2004/249/EB ir 2004/279/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 25 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (4).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 376, 2004 12 23, p. 51.

(2)  OL L 78, 2004 3 16, p. 56.

(3)  OL L 87, 2004 3 25, p. 50.

(4)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/78


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 136/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXI priedą (Statistika)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XXI priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. liepos 9 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 114/2004 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 501/2004 dėl valdžios sektoriaus ketvirtinių finansinių sąskaitų (3).

(4)

Šis sprendimas netaikomas Lichtenšteinui,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XXI priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Po 19n punkto (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1921/2001) įterpiamas šis punktas:

„19o.

32004 R 0501: 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 501/2004 dėl valdžios sektoriaus ketvirtinių finansinių sąskaitų (OL L 81, 2004 3 19, p. 1).

Šio reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

Šis reglamentas netaikomas Lichtenšteinui.“

2.

Po 24b punkto (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 68/2003) įterpiamas šis punktas:

„24c.

32004 R 0138: 2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje (OL L 33, 2004 2 5, p. 1).

Šio reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

Šis reglamentas netaikomas Lichtenšteinui.“

2 straipsnis

Reglamentų (EB) Nr. 138/2004 ir (EB) Nr. 501/2004 tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 25 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (4).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 376, 2004 12 23, p. 53.

(2)  OL L 33, 2004 2 5, p. 1.

(3)  OL L 81, 2004 3 19, p. 1.

(4)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/80


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 137/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, pritaikančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 90/2004 (1).

(2)

2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1230/2003/EB, patvirtinantis daugiametę veiksmų programą energetikos srityje „Pažangi energetika Europai“ (2003-2006 m.) (2), buvo įtrauktas į Susitarimą 2003 m. lapkričio 7 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 164/2003 (3).

(3)

Susitarimo Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą tikslinga išplėsti į jį įtraukiant programos specifinę COOPENER sritį ir su ja susijusius veiksmus.

(4)

Siekiant šio tikslo Susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas taip, kad sudarytų sąlygas tokį išplėstą bendradarbiavimą vykdyti nuo 2005 m. sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Į Susitarimo 31 protokolo 14 straipsnio 2e dalį įtraukiama ši įtrauka:

„Nuo 2005 m. sausio 1 d. ELPA valstybės dalyvauja 5 dalies g punkte nurodytos Bendrijos programos specifinėje COOPENER srityje ir su ja susijusiose veiksmuose.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 25 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (4).

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  OL L 349, 2004 11 25, p. 52.

(2)  OL L 176, 2003 7 15, p. 29.

(3)  OL L 41, 2004 2 12, p. 67.

(4)  Konstituciniai reikalavimai nurodyti.