ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 63

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. kovo 10d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 390/2005, nutraukiantis antidempingo priemonių, taikomų importuojamai polietileno tereftalato (PET) plėvelei, kurios kilmės šalis yra, inter alia, Indija, dalinę tarpinę peržiūrą

1

 

 

2005 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 391/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

4

 

*

2005 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 392/2005, nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

6

 

 

2005 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 393/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas galvijienos sektoriuje

12

 

*

2005 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 394/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 795/2004, nustatantį išsamias bendrosios išmokos schemos, pateiktos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles, ir nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų

17

 

 

2005 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 395/2005, dėl importo teisių perskirstymo, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1206/2004 dėl perdirbti skirtos sušaldytos jautienos importo tarifinės kvotos atidarymo ir administravimo nuostatų

20

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba
Komisija

 

*

2005/192/EB, Euratomas:2005 m. vasario 21 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas, dėl protokolo prie Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

21

 

 

Komisija

 

*

2005/193/EB:2005 m. kovo 8 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/475/EB, priimantį pereinamojo laikotarpio priemonę, naudingą tam tikroms Slovėnijos mėsos ir pieno sektoriaus įmonėms (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 518)  ( 1 )

23

 

*

2005/194/EB:2005 m. kovo 8 d. Komisijos sprendimas, ketvirtą kartą iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/122/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su paukščių gripu keliose Azijos valstybėse (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 521)  ( 1 )

25

 

*

2005/195/EB:2005 m. kovo 9 d. Komisijos sprendimas dėl dalinės EN 71-1:1998 standarto Žaislų sauga – 1 dalis: mechaninės ir fizinės savybės neatitikties pagrindiniams saugos reikalavimams, numatytiems Tarybos direktyvoje 88/378/EEB (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 542)  ( 1 )

27

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

 

ELPA Priežiūros tarnyba

 

*

2004 m. gruodžio 15 d. ELPA Priežiūros institucijos sprendimas Nr. 371/04/COL, 49-ąjį kartą iš dalies keičiantis procedūrines ir esmines taisykles valstybės pagalbos srityje, panaikinant valstybės pagalbos gairių dėl Regioninės pagalbos dideliems investiciniams projektams daugiasektorinės sistemos 26 skyrių

29

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 390/2005

2005 m. kovo 7 d.

nutraukiantis antidempingo priemonių, taikomų importuojamai polietileno tereftalato (PET) plėvelei, kurios kilmės šalis yra, inter alia, Indija, dalinę tarpinę peržiūrą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pateiktą pasiūlymą, pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Ankstesnioji procedūra ir galiojančios priemonės

(1)

Atlikus 2000 m. gegužės mėn. inicijuotą tyrimą (toliau – pradinis tyrimas), 2001 m. rugpjūčio mėn. Reglamentu (EB) Nr. 1676/2001 (2), Taryba importuojamai polietileno tereftalato (PET) plėvelei, kurios kilmės šalis yra, inter alia, Indija, nustatė galutinius antidempingo muitus. Importuojamai PET plėvelei, kurios kilmės šalis Indija, buvo taikomi muitai nuo 0 % iki 62,6 %.

(2)

Importui iš „Jindal Poly Films Limited“ bendrovės, anksčiau „Jindal Poyester Limited“ (pranešimas apie pavadinimo pakeitimą paskelbtas 2004 m. gruodžio 2 d.) (3), šiuo metu yra taikomas 0 % antidempingo muitas. Iš šios bendrovės importuojamai PET plėvelei taip pat taikomas 7 % kompensacinis muitas, kuris buvo įvestas 1999 m. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2597/1999 (4).

2.   Prašymas atlikti peržiūrą

(3)

Prašymą atlikti dalinę peržiūrą, apsiribojančią „Jindal Poly Films Limited“ dempingu, pateikė šie Bendrijos gamintojai: „Du Pont Teijin Films“, „Mitsubishi Polyester Film GmbH“ ir „Nuroll SpA“ (toliau – pareiškėjai). Pareiškėjai atstovauja didžiąją Bendrijos PET plėvelės gamybos dalį. „Toray Plastics Europe“ bendrovė pareiškė remianti prašymą, nors formaliai ji nėra pareiškėja.

(4)

Pareiškėjai įtarė, kad „Jindal Poly Films Limited“ bendrovės dempingo skirtumas pasikeitė ir yra didesnis už buvusį dempingo skirtumą pradinio tyrimo metu, po kurio buvo įvestos galiojančios priemonės.

3.   Tyrimas

(5)

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad prašyme yra pakankamai prima facie įrodymų, Komisija 2004 m. vasario 19 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu pranešimu apie inicijavimą (5) pranešė apie dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį.

(6)

Peržiūros apimtis apsiribojo „Jindal Poly Films Limited“ bendrovės dempingo nustatymu. Tiriamasis laikotarpis buvo nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2003 m. gruodžio 31 d.

(7)

Komisija apie peržiūros inicijavimą oficialiai pranešė „Jindal Poly Films Limited“ bendrovei, eksportuojančiosios šalies atstovams ir Bendrijos gamintojams. Suinteresuotoms šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę raštu ir paprašyti, kad jas išklausytų per pranešime apie inicijavimą nustatytą laiką.

(8)

Norėdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, buvo reikalinga tyrimui, Komisija nusiuntė klausimyną „Jindal Poly Films Limited“ bendrovei, suinteresuotai eksportuojančiai gamintojai, kuri bendradarbiavo atsakydama į klausimyną. Siekiant patikrinti, ar pateikta informacija yra teisinga, buvo atliktas patikrinimo apsilankymas bendrovės patalpose Nju Delyje.

B.   APTARIAMAS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS

1.   Aptariamas produktas

(9)

Aptariamas produktas, kaip apibrėžta pradiniame tyrime, – polietileno tereftalato (PET) plėvelė, kurios kilmės šalis Indija, paprastai deklaruojama KN kodais ex 3920 62 19 ir ex 3920 62 90.

2.   Panašus produktas

(10)

Buvo nustatyta kaip ir pradiniame tyrime, kad PET plėvelė, gaminama ir parduodama Indijos vidaus rinkoje bei PET plėvelė, eksportuojama iš Indijos į Bendriją, kaip ir PET plėvelė, Bendrijos pramonės gaminama ir parduodama Bendrijos rinkoje, turi tas pačias fizines ir technines ypatybes ir tą patį panaudojimą. Todėl jos yra panašūs produktai, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.

C.   DEMPINGAS

1.   Normalioji vertė

(11)

Siekiant nustatyti normaliąją vertę, iš pradžių buvo patikrinta, ar bendrus eksportuojančio gamintojo pardavimus vidaus rinkoje galima laikyti reprezentatyviais pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalį, t. y. ar jie sudarė ne mažiau kaip 5 % visų į Bendriją eksportuojamo aptariamo produkto pardavimų apimties.

(12)

Po to buvo patikrinta, ar bendri kiekvieno produkto tipo pardavimai vidaus rinkoje sudarė ne mažiau kaip 5 % į Bendriją eksportuojamo to paties produkto tipo pardavimų apimties.

(13)

Po to tais atvejais, kai produkto tipo pardavimai vidaus rinkoje sudarė ne mažiau kaip 5 % to paties produkto tipo, eksportuojamo į Bendriją, pardavimų apimties, buvo tiriama, ar įprastomis prekybos sąlygomis buvo parduoti pakankami kiekiai pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 4 dalį. Jei tam tikro produkto tipo pardavimai vidaus rinkoje didesnėmis už gamybos sąnaudas kainomis sudarė ne mažiau kaip 80 % visų pardavimų, tokio produkto normalioji vertė buvo nustatoma, remiantis visų vidaus rinkoje parduotų produktų faktinės kainos svertiniu vidurkiu. Jei pelningai parduoto produkto tipo kiekiai sudarė 80 % ar mažiau, bet ne mažiau kaip 10 % visų parduotų kiekių, normalioji vertė buvo nustatoma, remiantis tik pelningai vidaus rinkoje parduotų produktų faktinės kainos svertiniu vidurkiu.

(14)

Tais atvejais, kai, nustatant normaliąją kainą, nebuvo galima remtis eksportuojančio gamintojo produkto tipų kainomis vidaus rinkoje dėl nepakankamo ar nulinio parduoto kiekio įprastomis prekybos sąlygomis, normalioji vertė buvo nustatyta, remiantis suinteresuoto eksportuojančio gamintojo patirtomis gamybos sąnaudomis, pridėjus pagrįstas pardavimo, bendrąsias ir administracines sąnaudas (toliau – P, B ir A sąnaudos) bei pelną pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 3 ir 6 dalis.

(15)

P, B ir A sąnaudos buvo grindžiamos tokiomis eksportuojančio gamintojo patirtomis vidaus rinkoje parduoto aptariamo produkto sąnaudomis, kurios buvo laikomos reprezentatyviomis sąnaudomis. Pelnas buvo apskaičiuojamas, remiantis bendrovės gauto pelno iš tų produkto tipų, kurių pakankami kiekiai įprastinėmis prekybos sąlygomis buvo parduoti vidaus rinkoje, svertiniu vidurkiu.

2.   Eksporto kaina

(16)

Eksportuojantis gamintojas pranešė apie (vienos siuntos) pardavimą susijusiai bendrovei Bendrijoje. Kadangi tai buvo nereikšmingas kiekis, į jį nebuvo atsižvelgta.

(17)

Kiti per tiriamąjį laikotarpį į Bendriją eksportuoto aptariamo produkto kiekiai buvo parduoti nepriklausomiems klientams. Todėl eksporto kaina buvo nustatyta, vadovaujantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 dalimi pagal faktiškai sumokėtą ar mokėtiną eksporto kainą.

3.   Palyginimas

(18)

Normalioji vertė ir eksporto kaina buvo lyginamos ex-works kaina. Kad lyginimas būtų teisingas, buvo atliekami koregavimai deramai atsižvelgiant pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį į skirtumus, turinčius įtakos kainų palyginamumui. Taigi buvo koreguojama, atsižvelgiant į kainų sumažinimus, nuolaidas, transportavimo, draudimo, tvarkymo, krovimo, pagalbines ir pakavimo sąnaudas, suteiktus kreditus ir komisinius mokesčius, jei jie buvo taikytini ir įrodyti patikrintais faktais.

a)   Importo mokesčiai

(19)

„Jindal Poly Films Limited“ bendrovė teigė, kad normalioji kaina turėtų būti koreguojama, atsižvelgiant į nesurinktą importo muitą pagal išankstinių licencijų schemą (toliau – ILS) už importuotas žaliavas, kurios buvo sunaudotos eksportui skirtoms prekėms pagaminti. ILS leidžia įvežti žaliavas be muitų, jei įmonė eksportuoja atitinkamos vertės atitinkamą gatavos produkcijos kiekį, kuris yra nustatomas pagal oficialiai nustatytas standartines sunaudotų žaliavų ir gautos produkcijos normas. Pagal ILS importuotas prekes galima naudoti eksportuojamoms prekėms gaminti arba vidaus žaliavų, kurios yra naudojamos tokioms prekėms gaminti, atsargoms papildyti. Bendrovė teigė, kad eksportuojamas į EB aptariamas produktas buvo naudojamas žaliavų importo poreikiams tenkinti pagal ILS.

(20)

Jokios išvados dėl to, ar pagrįstas būtų koregavimas dėl šios pretenzijos, nebuvo padaryta, nes tai neturėtų jokios įtakos galutiniam peržiūros rezultatui.

b)   Kiti koregavimo reikalaujantys veiksniai

(21)

Eksportuojantis gamintojas teigė, kad tam tikro riboto eksporto kiekio atžvilgiu reikėtų koreguoti eksporto kainą pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies k punktą, remiantis išmokomis, gautomis pagal muitų nuolaidų knygelių (DEPB) schemą eksportuojant prekes. Pagal šią schemą kreditus, gautus eksportuojant aptariamą produktą, būtų galima įskaityti į bet kurių prekių importo muitus arba juos būtų galima laisvai parduoti kitoms įmonėms. Be to, niekur nėra apribota, kad importuotos prekės turėtų būti naudojamos tik eksportuojamam produktui gaminti. Gamintojas neįrodė, kad išmoka, gauta pagal DEPB schemą eksportavus prekes, turėjo įtakos kainų palyginamumui, ir, svarbiausia, jis neįrodė, kad dėl tokių DEPB išmokų klientai visuomet mokėjo skirtingas kainas vidaus rinkoje. Todėl ši pretenzija buvo atmesta.

4.   Dempingo skirtumas

(22)

Dempingo skirtumas buvo nustatytas, lyginant normaliosios kainos svertinį vidurkį su eksporto kainos svertiniu vidurkiu pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 dalį.

(23)

Toks palyginimas parodė, kad dempingo skirtumas yra 0 %.

D.   IŠVADA

(24)

Remiantis pirmiau minėtais faktais ir samprotavimais bei atsižvelgiant į turimą informaciją, buvo padaryta išvada, kad, vadovaujantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, vykdomas peržiūros tyrimas turėtų būti nutrauktas, ir 0 % antidempingo muitas, įvestas Reglamentu (EB) Nr. 1676/2001 „Jindal Poly Films Limited“ bendrovės pagamintai ir į Europos bendriją eksportuojamai PET plėvelei, turėtų būti taikomas ir toliau.

(25)

Visoms suinteresuotoms šalims buvo pranešta apie esminius faktus ir samprotavimus, kuriais remiantis buvo priimtas sprendimas toliau taikyti šiuo metu galiojantį antidempingo muitą, ir joms buvo suteikta galimybė pareikšti savo pastabas. Šalys jokių pastabų nepareiškė.

(26)

Pareiškėjai teigė, kad dempingas turėjo būti apskaičiuotas lyginant normaliosios vertės svertinį vidurkį su individualiu eksporto sandoriu, nes buvo tvirtinama, kad egzistuoja tikslinis dempingas „specialiai pirkėjų kategorijai“. Jie teigė, kad jei specialus plėvelės tipas būtų parduodamas tik konkrečiam galutinio vartojimo segmentui, tai prilygtų pardavimų suskirstymui pagal pirkėjus. Jie taip pat teigė, kad šis požiūris buvo pagrįstas gamybos pajėgumų padidėjimu Indijoje, kuris, jų nuomone, yra daugiausia susijęs su specialiojo plėvelės tipo gamyba. Šiuo atveju pirmiausia reikėtų pažymėti, kad aptariama plėvelė nebuvo parduodama tik tą plėvelės tipą perkantiems klientams, bet taip pat ir tiems, kurie perka kitus plėvelės tipus. Lyginant skirtingiems klientams parduoto to paties plėvelės tipo kainas, nebuvo paskelbta tendencija diferencijuoti kainas pagal pirkėjus. Nenustačius tokios tendencijos tariamas dempingo skirstymas pagal prekės tipą nėra susijęs su dempingo apskaičiavimo metodo pasirinkimu, kaip nurodyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 dalyje. Be to, taip pat reikėtų pažymėti, kad pasikeitimai gamybos pajėgumuose nėra tas veiksnys, pagal kurį nustatoma metodika, skirta dempingo skirtumui apskaičiuoti. Kadangi, atsižvelgiant į pirkėjus, regionus ir laikotarpį, tikslinis dempingas nebuvo nustatytas, pareiškėjų prašymas buvo atmestas ir, normaliosios vertės lyginimas su eksporto kaina, remiantis svertiniu vidurkiu buvo laikomas tinkama metodika,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalinė tarpinė antidempingo priemonių importuojamai polietileno tereftalato (PET) plėvelei, kurios kilmės šalis yra, inter alia, Indija, paprastai deklaruojamai KN kodais ex 3920 62 19 ir ex 3920 62 90, peržiūra dėl Indijos eksportuojančiam gamintojui „Jindal Poly Films Limited“ taikomų priemonių, nutraukiama.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KRECKÉ


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).

(2)  OL L 227, 2001 8 23, p. 1.

(3)  OL C 297, 2004 12 2, p. 2.

(4)  OL L 316, 1999 12 10, p. 1.

(5)  OL C 43, 2004 2 19, p. 14.


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 391/2005

2005 m. kovo 9 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. kovo 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 9 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. kovo 9 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

113,4

204

92,3

212

143,7

624

150,9

999

125,1

0707 00 05

052

152,2

068

159,6

096

128,5

204

87,3

999

131,9

0709 10 00

220

21,9

999

21,9

0709 90 70

052

170,1

204

142,3

999

156,2

0805 10 20

052

47,9

204

48,4

212

56,2

220

49,6

421

39,1

624

60,0

999

50,2

0805 50 10

052

47,0

220

70,4

624

51,0

999

56,1

0808 10 80

388

84,6

400

128,6

404

77,0

508

66,9

512

67,1

528

71,7

720

61,5

999

79,6

0808 20 50

052

186,2

388

66,6

400

93,4

512

53,1

528

52,1

999

90,3


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 392/2005

2005 m. kovo 8 d.

nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1),

atsižvelgdama į Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 (2) išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, ypač į jo 173 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173–177 straipsniai numato, kad Komisija šio reglamento 26 priede pateiktoje klasifikacijoje nurodytiems produktams periodiškai nustato vieneto vertes.

(2)

Pirmiau nurodytuose straipsniuose nustatytų taisyklių ir kriterijų taikymas elementams, kurie pateikiami Komisijai remiantis Reglamento (EEB) 2454/93 173 straipsnio 2 dalimi, sąlygoja, kad šio Reglamento priede nurodytos vieneto vertės būtų nustatytos aptariamiems produktams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173 straipsnio 1 dalyje numatytos vieneto vertės nustatomos kaip nurodyta šio reglamento priede pateiktoje lentelėje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. kovo 11 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 8 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2700/2000 (OL L 311, 2000 12 12, p. 17).

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2286/2003 (OL L 343, 2003 12 31, p. 1).


PRIEDAS

Pozicija

Aprašymas

Vieneto vertės kiekis/100 kg

Rūšis, veislė, KN kodas

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Šviežios bulvės

0701 90 50

38,16

22,23

1 131,88

284,02

597,00

9 250,37

131,74

26,57

16,44

149,90

9 145,44

1 445,48

345,52

26,24

 

 

 

 

1.30

Svogūnai kiti (išskyrus sodinukus)

0703 10 19

7,28

4,24

215,96

54,19

113,91

1 764,96

25,14

5,07

3,14

28,60

1 744,94

275,80

65,92

5,01

 

 

 

 

1.40

Česnakai

0703 20 00

123,38

71,90

3 660,21

918,45

1 930,55

29 913,44

426,02

85,93

53,17

484,74

29 574,13

4 674,31

1 117,31

84,84

 

 

 

 

1.50

Porai

ex 0703 90 00

62,54

36,44

1 855,27

465,54

978,55

15 162,37

215,94

43,55

26,95

245,70

14 990,38

2 369,29

566,34

43,00

 

 

 

 

1.60

Žiediniai kopūstai

0704 10 00

1.80

Baltagūžiai ir raudongūžiai kopūstai

0704 90 10

120,88

70,44

3 585,89

899,80

1 891,35

29 306,00

417,37

84,18

52,09

474,90

28 973,58

4 579,40

1 094,62

83,12

 

 

 

 

1.90

Daiginti brokoliai arba kiti brokoliai (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

1.100

Kiniški bastučiai

ex 0704 90 90

95,81

55,83

2 842,20

713,19

1 499,10

23 228,18

330,81

66,72

41,28

376,41

22 964,70

3 629,67

867,61

65,88

 

 

 

 

1.110

Gūžinės salotos

0705 11 00

1.130

Morkos

ex 0706 10 00

37,82

22,04

1 121,93

281,52

591,75

9 169,08

130,58

26,34

16,30

148,58

9 065,08

1 432,77

342,48

26,01

 

 

 

 

1.140

Ridikai

ex 0706 90 90

67,05

39,07

1 989,08

499,12

1 049,13

16 255,97

231,52

46,69

28,89

263,43

16 071,57

2 540,18

607,18

46,10

 

 

 

 

1.160

Žirniai (Pisum sativum)

0708 10 00

306,48

178,59

9 091,84

2 281,40

4 795,43

74 303,91

1 058,23

213,44

132,06

1 204,08

73 461,08

11 610,83

2 775,36

210,74

 

 

 

 

1.170

Pupelės

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

214,99

125,27

6 377,54

1 600,31

3 363,79

52 121,01

742,30

149,72

92,64

844,61

51 529,80

8 144,50

1 946,80

147,82

 

 

 

 

1.170.2

Pupelės (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,45

12 291,99

3 084,41

6 483,33

100 457,44

1 430,70

288,56

178,55

1 627,90

99 317,95

15 697,61

3 752,24

284,91

 

 

 

 

1.180

Stambiasėklės pupos

ex 0708 90 00

1.190

Artišokai

0709 10 00

1.200

Šparagai:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

Žalieji

ex 0709 20 00

242,47

141,29

7 192,95

1 804,92

3 793,87

58 785,03

837,21

168,86

104,48

952,60

58 118,23

9 185,83

2 195,71

166,72

 

 

 

 

1.200.2

Žalieji

ex 0709 20 00

514,48

299,79

15 262,01

3 829,68

8 049,84

124 730,24

1 776,39

358,28

221,69

2 021,23

123 315,42

19 490,51

4 658,86

353,76

 

 

 

 

1.210

Baklažanai

0709 30 00

177,04

103,16

5 251,89

1 317,85

2 770,07

42 921,58

611,28

123,29

76,29

695,54

42 434,72

6 706,98

1 603,19

121,73

 

 

 

 

1.220

Garbanotieji salierai (Apium graveolens var. Dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

95,51

55,65

2 833,17

710,92

1 494,34

23 154,38

329,76

66,51

41,15

375,21

22 891,74

3 618,13

864,85

65,67

 

 

 

 

1.230

Voveraitės

0709 59 10

926,44

539,84

27 482,84

6 896,23

14 495,64

224 606,11

3 198,81

645,17

399,20

3 639,70

222 058,40

35 097,25

8 389,38

637,02

 

 

 

 

1.240

Saldžiosios paprikos

0709 60 10

167,06

97,35

4 955,81

1 243,55

2 613,91

40 501,81

576,82

116,34

71,99

656,33

40 042,40

6 328,87

1 512,80

114,87

 

 

 

 

1.250

Pankolis

0709 90 50

1.270

Batatai (saldžiosios bulvės) sveikos, šviežios (skirtos vartoti žmonių maistui)

0714 20 10

114,53

66,74

3 397,63

852,56

1 792,06

27 767,48

395,46

79,76

49,35

449,97

27 452,51

4 338,98

1 037,16

78,75

 

 

 

 

2.10

Kaštainiai (Castanea spp.), švieži

ex 0802 40 00

2.30

Ananasai, švieži

ex 0804 30 00

101,48

59,13

3 010,26

755,36

1 587,74

24 601,62

350,37

70,67

43,73

398,67

24 322,57

3 844,28

918,91

69,77

 

 

 

 

2.40

Avokados, šviežios

ex 0804 40 00

152,09

88,62

4 511,66

1 132,10

2 379,64

36 871,95

525,13

105,91

65,53

597,50

36 453,71

5 761,66

1 377,22

104,57

 

 

 

 

2.50

Gvajavos ir mangai, švieži

ex 0804 50

2.60

Tikrieji apelsinai, švieži

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Raudonieji ir pusiau raudoni (sanguines, semi-sanguines)

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita ir Hamlins veislių

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

Kiti

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarinai (įskaitant tanžerinus ir satsumas, švieži; klementinos, vilkingai ir panašūs citrusų hibridai, švieži:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinos

ex 0805 20 10

93,93

54,73

2 786,39

699,18

1 469,66

22 772,03

324,32

65,41

40,47

369,02

22 513,72

3 558,39

850,57

64,59

 

 

 

 

2.70.2

Monrealiai ir satsumos

ex 0805 20 30

92,53

53,92

2 744,90

688,77

1 447,78

22 432,97

319,49

64,44

39,87

363,52

22 178,52

3 505,41

837,91

63,62

 

 

 

 

2.70.3

Mandarinai ir vilkingai (wilkings)

ex 0805 20 50

64,05

37,32

1 900,01

476,77

1 002,15

15 528,02

221,15

44,60

27,60

251,63

15 351,88

2 426,43

579,99

44,04

 

 

 

 

2.70.4

Tanžerinai (tangerines) ir kiti

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

48,71

28,39

1 445,07

362,61

762,19

11 810,00

168,20

33,92

20,99

191,38

11 676,04

1 845,45

441,12

33,50

 

 

 

 

2.85

Citrinos (Citrus aurantifolia), šviežios

0805 50 90

50,54

29,45

1 499,36

376,23

790,83

12 253,64

174,51

35,20

21,78

198,57

12 114,65

1 914,77

457,69

34,75

 

 

 

 

2.90

Greipfrutai, švieži

 

 

 

 

 

 

2.90.1

baltieji

ex 0805 40 00

71,34

41,57

2 116,21

531,02

1 116,18

17 294,94

246,31

49,68

30,74

280,26

17 098,77

2 702,53

645,99

49,05

 

 

 

 

2.90.2

raudonieji

ex 0805 40 00

85,03

49,55

2 522,40

632,94

1 330,42

20 614,55

293,59

59,21

36,64

334,06

20 380,72

3 221,26

769,98

58,47

 

 

 

 

2.100

Valgomosios vynuogės

0806 10 10

155,08

90,37

4 600,47

1 154,39

2 426,48

37 597,74

535,46

108,00

66,82

609,27

37 171,27

5 875,07

1 404,33

106,63

 

 

 

 

2.110

Arbūzai

0807 11 00

39,08

22,77

1 159,31

290,90

611,47

9 474,56

134,94

27,22

16,84

153,53

9 367,09

1 480,51

353,89

26,87

 

 

 

 

2.120

Melionai (išskyrus arbūzus)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey dew (įskaitant Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (įskaitant Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro veislių

ex 0807 19 00

65,22

38,01

1 934,84

485,51

1 020,52

15 812,66

225,20

45,42

28,10

256,24

15 633,30

2 470,91

590,63

44,85

 

 

 

 

2.120.2

kiti

ex 0807 19 00

87,03

50,71

2 581,84

647,86

1 361,77

21 100,33

300,51

60,61

37,50

341,93

20 860,99

3 297,17

788,13

59,84

 

 

 

 

2.140

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Kriaušės — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Kriaušės — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Kiti

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abrikosai

0809 10 00

562,13

327,55

16 675,56

4 184,38

8 795,41

136 282,58

1 940,92

391,47

242,22

2 208,44

134 736,72

21 295,70

5 090,36

386,52

 

 

 

 

2.160

Vyšnios

0809 20 95

0809 20 05

610,83

355,93

18 120,27

4 546,90

9 557,41

148 089,63

2 109,07

425,38

263,21

2 399,77

146 409,84

23 140,68

5 531,37

420,01

 

 

 

 

2.170

Persikai

0809 30 90

104,41

60,84

3 097,47

777,24

1 633,74

25 314,35

360,52

72,71

44,99

410,21

25 027,21

3 955,65

945,53

71,80

 

 

 

 

2.180

Nektarinai

ex 0809 30 10

125,90

73,36

3 734,70

937,14

1 969,84

30 522,15

434,69

87,67

54,25

494,61

30 175,94

4 769,43

1 140,05

86,57

 

 

 

 

2.190

Slyvos

0809 40 05

102,29

59,60

3 034,35

761,41

1 600,45

24 798,51

353,18

71,23

44,08

401,86

24 517,22

3 875,05

926,26

70,33

 

 

 

 

2.200

Braškės

0810 10 00

231,53

134,91

6 868,34

1 723,46

3 622,66

56 132,16

799,43

161,24

99,77

909,61

55 495,45

8 771,29

2 096,62

159,20

 

 

 

 

2.205

Avietės

0810 20 10

304,95

177,69

9 046,34

2 269,99

4 771,43

73 932,08

1 052,93

212,37

131,40

1 198,06

73 093,47

11 552,73

2 761,47

209,68

 

 

 

 

2.210

Mėlynės Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 081,63

630,27

32 086,55

8 051,44

16 923,83

262 230,38

3 734,65

753,25

466,07

4 249,40

259 255,89

40 976,47

9 794,70

743,73

 

 

 

 

2.220

Kiviai (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

64,65

37,67

1 917,84

481,24

1 011,55

15 673,75

223,22

45,02

27,86

253,99

15 495,96

2 449,20

585,44

44,45

 

 

 

 

2.230

Granatai

ex 0810 90 95

165,65

96,52

4 914,01

1 233,07

2 591,86

40 160,19

571,96

115,36

71,38

650,79

39 704,65

6 275,48

1 500,04

113,90

 

 

 

 

2.240

Khakis (įskaitant Sharon vaisių)

ex 0810 90 95

134,81

78,55

3 999,14

1 003,50

2 109,32

32 683,36

465,47

93,88

58,09

529,63

32 312,63

5 107,15

1 220,77

92,70

 

 

 

 

2.250

Ličiai

ex 0810 90


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 393/2005

2005 m. kovo 9 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas galvijienos sektoriuje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 12 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 33 straipsnio nuostatomis, Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 1 straipsnyje išvardytų produktų kainų pasaulinėje rinkoje ir kainų Bendrijoje skirtumas gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Specialiųjų eksporto grąžinamųjų išmokų už kai kurių galvijų mėsą ir už kai kuriuos galvijų mėsos konservus, taip pat už kai kurias paskirčių vietas suteikimo sąlygos buvo nustatytos Reglamentais (EEB) Nr. 32/82 (2), Reglamentu (EEB) Nr. 1964/82 (3), Reglamentu (EEB) Nr. 2388/84 (4), Reglamentu (EEB) Nr. 2973/79 (5) ir Reglamentu (EB) Nr. 2051/96 (6).

(3)

Pritaikius šias taisykles ir kritenijus numatomai galvijienos sektoriaus rinkos situacijai, daroma išvada, kad turi būti nustatytos toliau nurodomos grąžinamosios išmokos.

(4)

Gyvų gyvūnų atveju, siekiant supaprastinimo, reikia nesuteikti eksporto grąžinamųjų išmokų už tas kategorijas, kurios užsienio prekyboje su trečiosiomis šalimis sudaro nedidelę dalį. Be to, siekiant kuo efektyvesnio gyvūnų gerovės užtikrinimo, reikia kaip įmanoma daugiau riboti eksporto grąžinamąsias išmokas už gyvus skerstinus gyvūnus. Todėl eksporto grąžinamosios išmokos už šiuos gyvūnus turi būti suteikiamos tik trečiosioms šalims, kurios dėl kultūrinių ir (arba) religinių priežasčių tradiciškai importuoja didelį skaičių skerstinų gyvūnų. Siekiant išvengti bet kokio piktnaudžiavimo su reprodukcijai skirtais gyvais gyvūnais, eksporto grąžinamosios išmokos už grynaveislius veislinius galvijus turi būti ribojamos ir suteikiamos tik už 30 mėnesių ar jaunesnes telyčias ir karves.

(5)

Grąžinamąsias išmokas reikia suteikti į kai kurias paskirties šalis eksportuojant kai kuriuos šviežios ar atšaldytos mėsos produktus, klasifikuojamus pagal KN kodą 0201, kai kurią sušaldytą mėsą, priede klasifikuojamą pagal KN kodą 0202, kai kurią mėsą arba subproduktus, priede klasifikuojamus pagal KN kodą 0206, ir kai kuriuos gaminius arba konservus iš mėsos arba iš mėsos subproduktų, priede klasifikuojamus pagal KN kodą 1602 50 10.

(6)

Kalbant apie sūdytos arba džiovintos galvijų mėsos be kaulų eksportą, tradiciškai yra susiklostę tam tikri šios prekybos srautai į Šveicariją. Todėl, siekiant išlaikyti esamas prekybos apimtis, reikia nustatyti grąžinamąsias išmokas, kurios padengtų skirtumą tarp rinkos kainų Šveicarijoje ir eksporto kainų valstybėse narėse.

(7)

Kalbant apie kitus mėsos gabalus ir mėsos arba subproduktų konservus, priede klasifikuojamus pagal KN kodus nuo 1602 50 31 iki 1602 50 80, Bendrijos dalyvavimą tarptautinėje prekyboje galima palaikyti suteikiant grąžinamąsias išmokas, lygias eksportuotojams pastaruoju metu teikiamoms grąžinamosioms išmokoms.

(8)

Kalbant apie kitus galvijienos sektoriaus produktus, kadangi Bendrijos dalis pasaulinėje šių produktų prekyboje nėra reikšminga, nustatyti grąžinamąsias išmokas nebūtina.

(9)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (7) nustatyta žemės ūkio produktams taikoma grąžinamųjų išmokų nomenklatūra, o pačios išmokos nustatomos produktų kodų pagrindu taip, kaip apibrėžta toje nomenklatūroje.

(10)

Dera suvienodinti grąžinamąsias išmokas už visą sušaldytą mėsą ir grąžinamąsias išmokas, mokamas už šviežią arba atšaldytą mėsą, išskyrus suaugusių galvijų patinų mėsą.

(11)

Siekiant sugriežtinti produktų, kurių KN kodai yra 1602 50, kontrolę, reikia nustatyti, kad už šiuos produktus gali būti mokama grąžinamoji išmoka tik tuo atveju, kai jie gaminami, laikantis 1980 m. kovo 4 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 565/80 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už žemės ūkio produktus išankstinio išmokėjimo (8) nustatytos tvarkos.

(12)

Išmokos turi būti suteikiamos tik tiems produktams, kuriems leidžiama laisvai judėti Bendrijoje. Todėl, jei norima gauti išmokas, produktai turi atitikti sanitarinio žymėjimo sąlygas, nustatytas Tarybos direktyva 64/433/EEB (9), Tarybos direktyva 94/65/EEB (10) ir Tarybos direktyva 77/99/EEB (11).

(13)

Reglamento (EEB) Nr. 1964/82 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos leidžia sumažinti specialiąsias grąžinamąsias išmokas tuo atveju, kai eksportuotinos mėsos be kaulų svoris yra mažesnis negu 95 % viso iškaulinėtų gabalų svorio, tačiau ne mažesnis negu 85 % šio svorio.

(14)

Derybose dėl papildomų lengvatų patvirtinimo, kurios pagal Europos sutartis vyksta tarp Europos bendrijos ir asocijuotų Centrinės ir Rytų Europos valstybių, ypač siekiama liberalizuoti prekybą produktais, susijusiais su bendru galvijienos sektoriaus rinkos organizavimu. Susiklosčius tokioms aplinkybėms, taip pat buvo nuspręsta, inter alia, panaikinti eksporto grąžinamąsias išmokas produktams, skirtiems eksportuoti į Rumuniją. Todėl šia šalį dera išbraukti iš paskirčių vietų sąrašo, kurioms yra galimos grąžinamosios išmokos, ir numatyti, kad grąžinamųjų išmokų panaikinimas šiai šaliai negali būti pagrindu nustatyti eksporto į kitas šalis diferencijuotą grąžinamąją išmoką.

(15)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Produktų, už kurių eksportavimą mokamos grąžinamosios išmokos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 33 straipsnyje, sąrašas, grąžinamųjų išmokų dydžiai ir eksporto paskirties šalys nurodomos šio reglamento priede.

2.   Produktai turi tenkinti sanitarinio žymėjimo reikalavimus, kurie išvardyti:

Direktyvos 64/433/EEB I priedo XI skyriuje,

Direktyvos 94/65/EB I priedo VI skyriuje,

Direktyvos 77/99/EEB B priedo VI skyriuje.

2 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1964/82 6 straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje nurodytu atveju grąžinamosios išmokos už produktus, kurių KN kodas yra 0201 30 00 9100, dydis sumažinamas 14 EUR už 100 kg.

3 straipsnis

Eksporto į Rumuniją grąžinamųjų išmokų nenustatymas nelaikomas diferencijuotos grąžinamosios išmokos nustatymu.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 9 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

(2)  OL L 4, 1982 1 8, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 744/2000 (OL L 89, 2000 4 11, p. 3).

(3)  OL L 212, 1982 7 21, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2772/2000 (OL L 321, 2000 12 19, p. 35).

(4)  OL L 221, 1984 8 18, p. 28. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3661/92 (OL L 370, 1992 12 19, p. 16).

(5)  OL L 336, 1979 12 29, p. 44. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3434/87 (OL L 327, 1987 11 18, p. 7).

(6)  OL L 274, 1996 10 26, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2333/96 (OL L 317, 1996 12 6, p. 13).

(7)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2199/2004 (OL L 380, 2004 12 24, p. 1).

(8)  OL L 62, 1980 3 7, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 444/2003 (OL L 67, 2003 3 12, p. 3).

(9)  OL 121, 1964 7 29, p. 2012/64. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(10)  OL L 368, 1994 12 31, p. 10. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(11)  OL L 26, 1977 1 31, p. 85. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).


PRIEDAS

prie 2005 m. kovo 9 d. Komisijos reglamento, nustatančio eksporto grąžinamąsias išmokas galvijienos sektoriuje

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg gyvojo svorio

53,00

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg gyvojo svorio

53,00

0102 90 71 9000

B11

EUR/100 kg gyvojo svorio

41,00

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

71,50

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

43,00

039

EUR/100 kg grynojo svorio

23,50

0201 10 00 9120

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

33,50

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

10,00

039

EUR/100 kg grynojo svorio

11,50

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

97,00

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

56,50

039

EUR/100 kg grynojo svorio

33,50

0201 10 00 9140

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

46,00

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

14,00

039

EUR/100 kg grynojo svorio

16,00

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

97,00

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

56,50

039

EUR/100 kg grynojo svorio

33,50

0201 20 20 9120

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

46,00

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

14,00

039

EUR/100 kg grynojo svorio

16,00

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

71,50

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

43,00

039

EUR/100 kg grynojo svorio

23,50

0201 20 30 9120

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

33,50

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

10,00

039

EUR/100 kg grynojo svorio

11,50

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

123,00

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

71,50

039

EUR/100 kg grynojo svorio

41,00

0201 20 50 9120

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

58,50

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

17,50

039

EUR/100 kg grynojo svorio

19,50

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

71,50

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

43,00

039

EUR/100 kg grynojo svorio

23,50

0201 20 50 9140

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

33,50

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

10,00

039

EUR/100 kg grynojo svorio

11,50

0201 20 90 9700

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

33,50

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

10,00

039

EUR/100 kg grynojo svorio

11,50

0201 30 00 9050

400 (3)

EUR/100 kg grynojo svorio

23,50

404 (4)

EUR/100 kg grynojo svorio

23,50

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

46,00

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

13,00

039

EUR/100 kg grynojo svorio

15,00

809, 822

EUR/100 kg grynojo svorio

37,00

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B08, B09

EUR/100 kg grynojo svorio

172,00

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

102,00

039

EUR/100 kg grynojo svorio

60,00

809, 822

EUR/100 kg grynojo svorio

152,50

220

EUR/100 kg grynojo svorio

205,00

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B08

EUR/100 kg grynojo svorio

94,50

B09

EUR/100 kg grynojo svorio

88,00

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

56,50

039

EUR/100 kg grynojo svorio

33,00

809, 822

EUR/100 kg grynojo svorio

83,50

220

EUR/100 kg grynojo svorio

123,00

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

33,50

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

10,00

039

EUR/100 kg grynojo svorio

11,50

0202 10 00 9900

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

46,00

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

14,00

039

EUR/100 kg grynojo svorio

16,00

0202 20 10 9000

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

46,00

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

14,00

039

EUR/100 kg grynojo svorio

16,00

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

33,50

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

10,00

039

EUR/100 kg grynojo svorio

11,50

0202 20 50 9100

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

58,50

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

17,50

039

EUR/100 kg grynojo svorio

19,50

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

33,50

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

10,00

039

EUR/100 kg grynojo svorio

11,50

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

33,50

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

10,00

039

EUR/100 kg grynojo svorio

11,50

0202 30 90 9100

400 (3)

EUR/100 kg grynojo svorio

23,50

404 (4)

EUR/100 kg grynojo svorio

23,50

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

46,00

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

13,00

039

EUR/100 kg grynojo svorio

15,00

809, 822

EUR/100 kg grynojo svorio

37,00

0206 10 95 9000

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

46,00

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

13,00

039

EUR/100 kg grynojo svorio

15,00

809, 822

EUR/100 kg grynojo svorio

37,00

0206 29 91 9000

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

46,00

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

13,00

039

EUR/100 kg grynojo svorio

15,00

809, 822

EUR/100 kg grynojo svorio

37,00

0210 20 90 9100

039

EUR/100 kg grynojo svorio

23,00

1602 50 10 9170 (8)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

22,50

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

15,00

039

EUR/100 kg grynojo svorio

17,50

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

88,50

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

79,00

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

88,50

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

79,00

1602 50 39 9425 (5)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

30,00

1602 50 39 9525 (5)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

30,00

1602 50 80 9535 (8)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

17,50

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitiniai kodai nurodyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirties šalys apibrėžiamos taip:

B00

:

visos paskirties šalys (trečiosios valstybės, kitos teritorijos, aprūpinimas būtinomis atsargomis ir paskirties šalys, prilygintos eksporto už Bendrijos ribų paskirties šalims), išskyrus Rumuniją.

B02

:

B08, B09 ir paskirties šalis 220.

B03

:

Seuta, Melilja, Islandija, Norvegija, Farerų salos, Andora, Gibraltaras, Šventasis Sostas, Bulgarija, Albanija, Kroatija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija ir Juodkalnija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Italijos komunos Livinjo ir Kampionė, Helgolando sala, Grenlandija, aprūpinimas būtinomis atsargomis ir kuro tiekimas (paskirties šalys, išvardytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 ir 45 straipsniuose ir, jei tinka, 44 straipsnyje (OL L 102, 1999 4 17, p. 11) su pakeitimais).

B08

:

Turkija, Ukraina, Baltarusija, Moldova, Rusija, Gruzija, Armėnija, Azerbaidžanas, Kazachstanas, Turkmėnistanas, Uzbekistanas, Tadžikistanas, Kirgizija, Marokas, Alžyras, Tunisas, Libija, Libanas, Sirija, Irakas, Iranas, Izraelis, Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, Jordanija, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Omanas, Jemenas, Pakistanas, Šri Lanka, Mianmaras (Birma), Tailandas, Vietnamas, Indonezija, Filipinai, Kinija, Šiaurės Korėja, Honkongas.

B09

:

Sudanas, Mauritanija, Malis, Burkina Faso, Nigeris, Čadas, Žaliojo Kyšulio Respublika, Senegalas, Gambija, Gvinėja Bisau, Gvinėja, Siera Leonė, Liberija, Dramblio Kaulo Kranto Respublika, Gana, Togas, Beninas, Nigerija, Kamerūnas, Centrinė Afrikos Respublika, Pusiaujo Gvinėja, San Tomė ir Prinsipė, Gabonas, Kongas, Kongo Demokratinė Respublika, Ruanda, Burundis, Šventosios Elenos sala ir priklausomos teritorijos, Angola, Etiopija, Eritrėja, Džibutis, Somalis, Uganda, Tanzanija, Seišeliai ir priklausomos teritorijos, Britų Indijos vandenyno teritorija, Mozambikas, Mauricijus, Komorai, Majotė, Zambija, Malavis, Pietų Afrika, Lesotas.

B11

:

Libanas ir Egiptas.


(1)  Įtraukimui į šią subpoziciją reikia pateikti Reglamento (EEB) Nr. 32/82 su pakeitimais priede nurodytą pažymą.

(2)  Grąžinamoji išmoka suteikiama tuo atveju, kai laikomasi Reglamento (EEB) Nr. 1964/82 su pakeitimais numatytų sąlygų.

(3)  Realizuotos laikantis Reglamento (EEB) Nr. 2973/79 su pakeitimais numatytų sąlygų.

(4)  Realizuotos laikantis Reglamento (EB) Nr. 2051/96 su pakeitimais numatytų sąlygų.

(5)  Grąžinamąją išmoką galima gauti laikantis sąlygų, numatytų Reglamentu (EEB) Nr. 2388/84 su pakeitimais.

(6)  Liesos galvijienos be riebalų kiekis nustatomas Komisijos reglamento (EB) Nr. 2429/86 (OL L 210, 1986 8 1, p. 39) priede nurodyta analizės tvarka. Terminas „vidutinis kiekis“ reiškia kiekį ėminyje, kaip jis yra apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 765/2002 (OL L 117, 2002 5 4, p. 6) 2 straipsnio 1 dalyje. Ėminys paimamas iš tos prekių siuntos dalies, kurios keliama rizika yra pati didžiausia.

(7)  Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 su pakeitimais 33 straipsnio 10 dalies nuostatų, iš trečiųjų šalių importuojamiems ir reeksportuojamiems į trečiąsias šalis produktams eksporto grąžinamoji išmoka nesuteikiama.

(8)  Grąžinamoji išmoka suteikiama tuo atveju, kai produktas naudojamas gamybai Tarybos reglamento (EEB) Nr. 565/80 su pakeitimais 4 straipsnyje nurodyta tvarka.

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitiniai kodai nurodyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirties šalys apibrėžiamos taip:

B00

:

visos paskirties šalys (trečiosios valstybės, kitos teritorijos, aprūpinimas būtinomis atsargomis ir paskirties šalys, prilygintos eksporto už Bendrijos ribų paskirties šalims), išskyrus Rumuniją.

B02

:

B08, B09 ir paskirties šalis 220.

B03

:

Seuta, Melilja, Islandija, Norvegija, Farerų salos, Andora, Gibraltaras, Šventasis Sostas, Bulgarija, Albanija, Kroatija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija ir Juodkalnija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Italijos komunos Livinjo ir Kampionė, Helgolando sala, Grenlandija, aprūpinimas būtinomis atsargomis ir kuro tiekimas (paskirties šalys, išvardytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 ir 45 straipsniuose ir, jei tinka, 44 straipsnyje (OL L 102, 1999 4 17, p. 11) su pakeitimais).

B08

:

Turkija, Ukraina, Baltarusija, Moldova, Rusija, Gruzija, Armėnija, Azerbaidžanas, Kazachstanas, Turkmėnistanas, Uzbekistanas, Tadžikistanas, Kirgizija, Marokas, Alžyras, Tunisas, Libija, Libanas, Sirija, Irakas, Iranas, Izraelis, Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, Jordanija, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Omanas, Jemenas, Pakistanas, Šri Lanka, Mianmaras (Birma), Tailandas, Vietnamas, Indonezija, Filipinai, Kinija, Šiaurės Korėja, Honkongas.

B09

:

Sudanas, Mauritanija, Malis, Burkina Faso, Nigeris, Čadas, Žaliojo Kyšulio Respublika, Senegalas, Gambija, Gvinėja Bisau, Gvinėja, Siera Leonė, Liberija, Dramblio Kaulo Kranto Respublika, Gana, Togas, Beninas, Nigerija, Kamerūnas, Centrinė Afrikos Respublika, Pusiaujo Gvinėja, San Tomė ir Prinsipė, Gabonas, Kongas, Kongo Demokratinė Respublika, Ruanda, Burundis, Šventosios Elenos sala ir priklausomos teritorijos, Angola, Etiopija, Eritrėja, Džibutis, Somalis, Uganda, Tanzanija, Seišeliai ir priklausomos teritorijos, Britų Indijos vandenyno teritorija, Mozambikas, Mauricijus, Komorai, Majotė, Zambija, Malavis, Pietų Afrika, Lesotas.

B11

:

Libanas ir Egiptas.


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 394/2005

2005 m. kovo 8 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 795/2004, nustatantį išsamias bendrosios išmokos schemos, pateiktos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles, ir nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles, ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiantis Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (1), ypač į jo 145 straipsnio c, d ir q punktus,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 795/2004 (2) yra įvedamos nuo 2005 m. taikytinos bendrosios išmokos schemos įgyvendinimo taisyklės. Iš tuo pagrindu nacionaliniu lygiu prasidėjusio schemos administracinio ir operacinio įgyvendinimo paaiškėjo, kad dėl kai kurių schemos aspektų reikia išsamesnių taisyklių ir reikia patikslinti bei pritaikyti esamų taisyklių tam tikrus aspektus.

(2)

Ypač reikėtų patikslinti ilgalaikių kultūrų apibrėžimo, susijusio su reikalavimų atitikimu pagalbai už atidėtiną žemę gauti ir su Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 88 straipsnyje nurodyta energetinių augalų pagalbos schema, taikymą.

(3)

Administravimo sumetimais, siekiant iki būtino lygio apriboti teisės į išmoką dalijimą į dalis, Reglamento (EB) Nr. 795/2004 3 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad perdavimo atveju, prieš padalijant turimą teisę, visos turimos dalys turėtų būti išnaudotos. Reikėtų patikslinti, kad ši nuostata turėtų būti taikoma esamoms tos pačios rūšies teisių į išmokas, pvz., paprastųjų teisių į išmokas, teisių į išmokas už atidėtą žemę, teisių į išmokas su leidimu pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 60 straipsnį, dalims.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 795/2004 7 straipsnio 6 dalį ūkininkai, hektarus perdavę parduodami arba nuomodami, negali pasinaudoti tame straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu šios tvarkos tikslui nekenkia ekvivalentiško hektarų skaičiaus pirkimo, pardavimo ar nuomos faktas, reikėtų nustatyti, kad ši tvarka būtų taikoma ir tais atvejais.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 795/2004 10 straipsnyje numatyta, kad tam tikrais atvejais į nacionalinį rezervą grąžinama dalis referencinės sumos. Dėl administracinių priežasčių reikėtų leisti valstybėms narėms taikyti tokį sumažinimą iki nustatytinos ribos.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 795/2004 21 straipsnio 4 dalyje nuoma laikoma žemės įsigijimu investavimo tikslais. Reikėtų atsižvelgti ir į investavimus į gamybos pajėgumą, atliktus nuomos forma.

(7)

Reglamento (EB) Nr. 795/2004 22 straipsnio 2 dalyje atsižvelgiama į atvejus, kai ūkininkai atsiduria ypatingose situacijose įsigiję žemę, kuri referenciniu laikotarpiu buvo išnuomota. Reikėtų patikslinti šios nuostatos taikymo sritį, pateikiant nuomos sąlygos apibrėžimą, į kurį reikia atsižvelgti.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 46 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje numatyta, kad išskyrus force majeure ar išimtines aplinkybes, ūkininkas gali perleisti savo teises į išmokas be žemės tik tada, jei išnaudoja, kaip apibrėžta to reglamento 44 straipsnyje, ne mažiau kaip 80 % savo teisių į išmokas bent per vienerius kalendorinius metus arba jei savanoriškai į nacionalinį rezervą atiduoda visas pirmaisiais bendrosios išmokos schemos taikymo metais nepanaudotas teises į išmokas. Reikėtų patikslinti šios nuostatos taikymo sąlygas.

(9)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 795/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(10)

Nuo 2006 m. sausio 1 d. Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 864/2004 (3) 51 straipsnyje numatyta, kad valstybės narės gali nutarti leisti kiekvienais metais nuo rugpjūčio 15 d. auginti antrines kultūras pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančiuose hektaruose, tačiau ne ilgiau kaip tris mėnesius. Atsižvelgiant į tai, kad iki 2004 m. gruodžio 31 d. tokia praktika atitinka esamas tiesioginių išmokų taisykles, ir kad nuo 2006 m. sausio 1 d. ūkininkams vėl bus leista auginti pagal tą naująją nuostatą, tokios praktikos nutraukimas vieneriems metams sukeltų prie tokios praktikos pripratusiems ūkininkams didelių ekonominių problemų, o taip pat praktinių ir specifinių problemų, susijusių su pagalbos skyrimo už žemę reikalavimų atitikimu. Todėl siekiant užtikrinti priemonės tęstinumą ir leisti ūkininkams valstybėse narėse, kuriose bus priimti tokie sprendimai, laiku priimti sprendimus dėl sėjos, yra būtina ir pagrįsta numatyti, nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1782/2003, 2005 metais taikyti tą galimybę.

(11)

Kadangi bendroji išmokos schema yra taikoma nuo 2005 m. sausio 1 d. reikėtų, kad šis reglamentas būtų taikomas atgaline data nuo tos datos.

(12)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 795/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio c ir d punktai pakeičiami taip:

„c)

„daugiametės kultūros“ – tai ne sėjomainos būdu auginamos kitos negu daugiametės ganyklos kultūros, kurios užima žemę penkerius ar daugiau metų ir kurios duoda pakartotinius derlius, įskaitant Komisijos sprendimo 2000/115/EB (4) I priedo G/5 punkte apibrėžtus daigynus, išskyrus ilgalaikes kultūras ir tokių ilgalaikių kultūrų daigynus.

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 54 straipsnio 2 dalies taikymo atvejais ir plotuose, kuriems taikoma to reglamento 88 straipsniu nustatyta pagalba už energetinius augalus, miško kirtimo atžalynas (KN kodas ex 0602 90 41) Miscanthus sinensis (KN kodas ex 0602 90 51) Phalaris arundicea (nendrinės dryžutės) (KN kodas ex 1214 90 90), yra laikomi ilgalaikėmis kultūromis. Tačiau Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 44 straipsnio 2 dalyje yra laikomi pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančiais hektarais:

plotai, apsodinti tais augalais nuo 2004 m. balandžio 30 d. iki 2005 m. kovo 10 d.,

plotai, apsodinti tais augalais iki 2004 m. balandžio 30 d. ir išnuomoti ar įgyti nuo 2004 m. balandžio 30 d. iki 2005 m. kovo 10 d., atsižvelgiant į pasinaudojimą pagalba pagal bendrąją išmokos schemą.

d)

„ilgalaikės kultūros“ – tai šios augalininkystės kultūros:

KN kodas

 

0709 10 00

Artišokai

0709 20 00

Smidrai (šparagai)

0709 90 90

Rabarbarai

0810 20

Avietės, gervuogės, šilkuogės ir loganberijos (loganberries)

0810 30

Juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai

0810 40

Spanguolės, mėlynės ir kiti šilauogių (Vaccinium) genties augalų vaisiai“;

2)

3 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   2 ir 3 dalys taikomos tik tada, kai ūkininkui, deklaravusiam ar perdavusiam esamas tos pačios rūšies teises į išmokas ar teisių į išmokas dalis, vis dar reikia deklaruoti ar perduoti teisę į išmokas ar dalį teisės į išmokas su hektaro dalimi.“

3)

7 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   1, 2, 3 ir 4 dalyse hektarai, perduoti juos pardavus ar išnuomojus, ir jų nepakeitus atitinkamu hektarų skaičiumi, yra įtraukiami į ūkininko deklaruojamų hektarų skaičių.“

4)

10 straipsnis papildomas šia 6 dalimi:

„6.   Valstybės narės gali nustatyti viršutinę ribą, kurią viršijus yra taikoma 1 dalis.“

5)

21 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Taikant 1 dalį, ilgalaikė šešerių ar daugiau metų nuoma, prasidėjusi ne vėliau kaip iki 2004 m. gegužės 15 d., yra laikoma žemės įsigijimu arba investavimu į gamybos pajėgumą.“

6)

22 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Taikant šią dalį, „išnuomota žemė“ – tai žemė, kuri įsigijimo metu ar po įsigijimo buvo išnuomota, ir ta nuoma niekada nebuvo pratęsta, išskyrus kai ji buvo pratęsta dėl vykdytinos teisinės prievolės.“

7)

25 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„4.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 46 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, ūkininko išnaudotas teisių į išmokas, išskyrus su žeme parduotų teisių į išmokas, procentinis dydis yra apskaičiuojamas pagal jam pirmaisiais bendrosios išmokos schemos taikymo metais suteiktų teisių į išmokas skaičių; šios teisės turi būti išnaudotos per vienerius kalendorinius metus.“

8)

47 straipsnis pakeičiamas taip:

„47 straipsnis

Plotų viršijimas

Jei sudėjus visas pagal kiekvieną 66–71 straipsniuose nurodytą schemą mokėtinas sumas, ji viršija viršutinę pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 64 straipsnio 2 dalį nustatytą ribą, atitinkamais metais mokėtina suma proporcingai mažinama.“

2 straipsnis

Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 51 straipsnio nuostatų valstybės narės gali nuspręsti 2005 metams taikyti to reglamento, iš dalies pakeisto Reglamentu (EB) Nr. 864/2004, 51 straipsnio b punkto antrą pastraipą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 8 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 118/2005 (OL L 24, 2005 1 27, p. 15).

(2)  OL L 141, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1974/2004 (OL L 345, 2004 11 20, p. 85).

(3)  OL L 161, 2004 4 30, p. 48.

(4)  OL L 38, 2000 2 12, p. 1.


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 395/2005

2005 m. kovo 9 d.

dėl importo teisių perskirstymo, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1206/2004 dėl perdirbti skirtos sušaldytos jautienos importo tarifinės kvotos atidarymo ir administravimo nuostatų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1206/2004 dėl perdirbti skirtos sušaldytos jautienos importo tarifinės kvotos atidarymo ir administravimo (2004 m. liepos 1 d. – 2005 m. birželio 30 d.) (1), ir ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1206/2004 numatyta atidaryti 50 700 t apimties perdirbti skirtos sušaldytos jautienos importo tarifinę kvotą laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d. To reglamento 9 straipsnio nuostatose numatyta perskirstyti nepanaudotus kiekius, prireikus atsižvelgiant į faktišką atitinkamai A produktų A ir B produktų importo teisių panaudojimą iki 2005 m. vasario pabaigos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1206/2004 9 straipsnio 1 dalyje numatytas kiekis yra 1 179,43 t.

2.   Reglamento (EB) Nr. 1206/2004 9 straipsnio 2 dalyje numatytas paskirstymas atliekamas taip:

930,57 t A produktų,

248,86 t B produktų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. kovo 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 9 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 230, 2004 6 30, p. 42.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba Komisija

10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/21


TARYBOS IR KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. vasario 21 d.

dėl protokolo prie Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

(2005/192/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdamos į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 310 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos antruoju sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies antrąja pastraipa,

atsižvelgdamos į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 101 straipsnio antrąją pastraipą,

atsižvelgdamos į 2003 m. Stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdamos į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdamos į Europos Parlamento pritarimą,

atsižvelgdamos į Tarybos patvirtinimą pagal Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 101 straipsnį,

kadangi:

(1)

Remiantis 2004 m. gruodžio 12 d. Tarybos sprendimu Nr. 2004/896/EB (1) Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu buvo pasirašytas protokolas prie Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą.

(2)

Kol protokolas neįsigaliojo, jis taikomas laikinai nuo 2004 m. gegužės 1 d.

(3)

Protokolas turėtų būti sudarytas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu Europos bendrijos, Europos atominės energijos bendrijos ir valstybių narių vardu patvirtinamas protokolas prie Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo (2).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu pateikia protokolo 15 straipsnyje numatytą pranešimą. Komisijos pirmininkas tuo pačiu metu pateikia tokį pranešimą Europos atominės energijos bendrijos vardu.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 388, 2004 12 29, p. 1.

(2)  OL L 388, 2004 12 29, p. 6.


Komisija

10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/23


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. kovo 8 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/475/EB, priimantį pereinamojo laikotarpio priemonę, naudingą tam tikroms Slovėnijos mėsos ir pieno sektoriaus įmonėms

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 518)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/193/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos Stojimo aktą, ypač į jo 42 straipsnį,

kadangi:

(1)

Po Komisijos sprendimo 2004/475/EB (1) priėmimo įmonių, kurioms buvo skirtas pereinamasis laikotarpis, kad jos visiškai atitiktų Bendrijos reikalavimus, padėtis pasikeitė.

(2)

Viena mėsos įmonė nutraukė savo veiklą 2004 m. gruodžio 31 d.

(3)

Viena pieno perdirbimo įmonė iš įmonių, kurioms buvo suteiktas pereinamasis laikotarpis, sąrašo nutrauks savo, kaip didelio pajėgumo įmonės, veiklą. Ji sumažins savo produkciją, siekdama atitikti Bendrijos teisės aktais nustatytas taisykles riboto pajėgumo įmonėms. Todėl ji turėtų būti išbraukta iš įmonių, kurioms suteiktas pereinamasis laikotarpis, sąrašo.

(4)

Trys mėsos įmonės iš įmonių, kurioms buvo suteiktas pereinamasis laikotarpis, sąrašo įdėjo daug pastangų, siekdamos pastatyti naujus įrengimus. Tačiau šios įmonės dėl išimtinių techninių apribojimų neturi galimybės baigti modernizavimo proceso nurodytą datą. Dėl šios priežasties būtų teisinga joms duoti papildomo laiko baigti modernizavimo procesą.

(5)

Todėl Sprendimas 2004/475/EB turi būti atitinkamai iš dalies pakeistas. Kad būtų aiškiau, jis turėtų būti pakeistas nauju.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2004/475/EB priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 8 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 2004 4 30, p. 78.


PRIEDAS

„PRIEDAS

MĖSOS ĮMONĖS, KURIOMS SUTEIKTAS PEREINAMASIS LAIKOTARPIS

Nr.

Veterinarinės priežiūros numeris

Įmonės pavadinimas ir adresas

Sektorius: mėsos

Reikalavimų atitikimo terminas

Įmonės veikla

Šviežia mėsa, skerdimas, išpjaustymas

Mėsos produktai

Šaldymo sandėlis

1

14

Meso Kamnik, Kamnik

X

 

 

2005 10 1

2

19

Meso Kamnik, Domžale

X

X

 

2005 10 1

3

306

Arvaj Anton s.p., Kranj

X

X

 

2005 10 1“


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/25


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. kovo 8 d.

ketvirtą kartą iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/122/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su paukščių gripu keliose Azijos valstybėse

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 521)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/194/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį:

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (1), ypač į jos 18 straipsnio 7 dalį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (2), ypač į jos 22 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimas 2004/122/EB (3) buvo priimtas po paukščių gripo protrūkių keliose Azijos valstybėse, tarp jų Japonijoje ir Pietų Korėjoje.

(2)

Japonija ir Pietų Korėja Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijai (OIE) pateikė galutinį pranešimą apie paukščių gripo raidą jų teritorijoje ir apie priemones kovai su šia liga. Japonija ir Pietų Korėja pranešė, kad jų valstybėse paukščių gripo nėra, ir atsiuntė Komisijai informaciją apie gyvūnų sveikatos padėtį, prašydamos iš dalies atitinkamai pakeisti Sprendimą 2004/122/EB. Todėl Sprendimu 2004/122/EB priimtos apsaugos priemonės šioms valstybėms turėtų būti nebetaikomos.

(3)

Gyvų paukščių, išskyrus naminius, įvežimo iš trečiųjų šalių sąlygos nustatytos Komisijos sprendime 2000/666/EB (4) ir galioja taip pat ir Japonijai bei Pietų Korėjai. Paskelbus karantiną, gyvi paukščiai, išskyrus naminius, turėtų būti ištirti nuo paukščių gripo.

(4)

Atsižvelgiant į ligos raidą Kambodžoje, Kinijoje, Indonezijoje, Laose, Malaizijoje, Pakistane, Tailande ir Vietname būtina pratęsti Sprendimu 2004/122/EC numatytų apsaugos priemonių šioms valstybėms taikymą.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2004/122/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis keičiamas taip:

„3 straipsnis

Valstybės narės sustabdo tokių produktų importą iš Malaizijos:

žaliavinio naminių gyvūnų ėdalo ir neperdirbtos pašarinės žaliavos, kuriuose yra naminių paukščių mėsos,

kiaušinių žmogaus maistui ir neapdorotų bet kokių paukščių medžioklės trofėjų.“

2)

4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„4 straipsnis

1.   Valstybės narės sustabdo tokių produktų impotą iš Kambodžos, Kinijos Liaudies Respublikos, įskaitant Honkongo teritoriją, Indonezijos, Laoso, Malaizijos, Pakistano, Tailando ir Vietnamo:

neapdorotų plunksnų ir jų dalių,

„gyvų paukščių, išskyrus naminius“, kaip apibrėžta Sprendime 2000/666/EB, įskaitant paukščius, vykstančius kartu su šeimininku (kambarinius paukščius).“

3)

7 straipsnyje data „2005 m. kovo 31 d.“ pakeičiama data „2005 m. rugsėjo 30 d.“

2 straipsnis

Valstybės narės iš dalies pakeičia importui taikomas priemones, kad pastarosios atitiktų šio sprendimo nuostatas ir apie patvirtintas priemones nedelsdamos atitinkamai paskelbia. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

3 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 8 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).

(3)  OL L 36, 2004 2 7, p. 59. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/851/EB (OL L 368, 2004 12 15, p. 48).

(4)  OL L 278, 2000 10 31, p. 26. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/279/EB (OL L 99, 2002 4 16, p. 17).


10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/27


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. kovo 9 d.

dėl dalinės EN 71-1:1998 standarto „Žaislų sauga – 1 dalis: mechaninės ir fizinės savybės“ neatitikties pagrindiniams saugos reikalavimams, numatytiems Tarybos direktyvoje 88/378/EEB

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 542)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/195/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyvą 88/378/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su žaislų sauga, suderinimo (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Nuolatinio komiteto, įsteigto remiantis 1988 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus, reglamentus (2) ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką, 5 straipsniu,

kadangi:

(1)

Remiantis Direktyva 88/378/EEB laikoma, kad žaislai atitinka pagrindinius tos direktyvos 3 straipsnyje nurodytus saugos reikalavimus, jeigu jie atitinka jiems taikomus nacionalinius standartus, perkeliančius suderintus standartus, kurių nuorodos numeriai buvo paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

(2)

Valstybės narės privalo paskelbti nacionalinių standartų, perkeliančių suderintus standartus, kurių nuorodos numeriai buvo paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, nuorodos numerius.

(3)

1998 m. liepos 15 d. Europos standartizacijos komitetas (CEN) Komisijos pavedimu sudarė ir patvirtino suderintą EN 71-1:1998 standartą „Žaislų sauga – 1 dalis: mechaninės ir fizinės savybės“, kurio nuorodos pirmą kartą buvos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje1999 m. liepos 28 d (3).

(4)

Pagal to suderinto standarto 4.6 punktą žaislai ir žaislų dalys, pagamintos iš plėtriųjų medžiagų, kurios, remiantis cilindro bandymu, priskiriamos mažoms dalims, negali plėstis daugiau kaip 50 % bet kuria kryptimi atliekant 8.14 punkte numatytą bandymą, t. y. visiškai panardinant konteineryje tam tikromis sąlygomis 24 val. laikotarpiui.

(5)

Ispanijos institucijos teigia, kad, nepaisant atitikties atitinkamam suderintam standartui, šie gaminiai vis tiek gali kelti pavojų vaiko sveikatai, jeigu mažos dalys atsiskirtų ir būtų prarytos.

(6)

Atlikusios bandymus su kai kuriais iš plėtriųjų medžiagų pagamintais žaislais, Ispanijos institucijos padarė išvadą, kad žaislai gali ir toliau plėstis, jeigu jie laikomi panardinti ilgiau kaip 8.14 punkte numatytas 24 val. laikotarpis. Atsižvelgiant į tai, kad objektas virškinamajame trakte gali išbūti ilgiau kaip 24 val., bandymo metode nurodytas 24 val. laikotarpis gali būti per trumpas tiriant fizinio sužalojimo pavojų, kylantį prarijus mažus žaislus ar žaislų dalis.

(7)

Be to, fizinio sužeidimo pavojus yra ypač didelis, kai galima lengvai atskirti mažas dalis ar gabalėlius. Nors atitinkamo suderinto standarto 4.6 punkte reikalaujama, kad su žaislais ir žaislų dalimis būtų atliktas cilindro bandymas, jame neatsižvelgiama į galimybę, kad vaikai lengvai gali atsikąsti, nusukti arba išskobti dalelę didelio žaislo, kuris netelpa į cilindrą ir neturi mažų dalių.

(8)

Todėl remiantis Ispanijos institucijų, kitų nacionalinių institucijų, Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir Direktyva 98/34/EB įsteigto Nuolatinio komiteto pateikta informacija, akivaizdu, kad nebegalima preziumuoti, kad atitiktis suderintam EN 7-1:1998 standartui „Žaislų sauga – 1 dalis: mechaninės ir fizinės savybės“ laikoma atitiktimi pagrindiniams saugos reikalavimams tiek, kiek tai susiję su minėto standarto 4.6 punktu, ir 8.14 punktu, jei tai susiję su 24 valandų panardinimo bandymu.

(9)

Todėl būtina numatyti atitinkamą pastabą skelbiant suderinto EN 71-1:1998 standarto „Žaislų sauga – 1 dalis: mechaninės ir fizinės savybės“ nuorodas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Jeigu žaislai ir žaislų dalys yra pagamintos iš plėtriųjų medžiagų, suderintas EN 71-1:1998 standartas „Žaislų sauga – 1 dalis: mechaninės ir fizinės savybės“, kurį 1998 m. liepos 15 d. patvirtino Europos standartizacijos komitetas (CEN), neatitinka pagrindinių Direktyvos 88/378/EEB 3 straipsnyje minimų saugos reikalavimų tiek, kiek tai susiję su minėto standarto 4.6 punktu, ir 8.14 punktu, jei tai susiję su 24 valandų laikotarpiu, per kurį žaislas turi būti laikomas panardintas konteineryje.

2 straipsnis

Skelbiant suderinto EN 71-1:1998 standarto „Žaislų sauga – 1 dalis: mechaninės ir fizinės savybės“, nuorodas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kurį 1998 m. liepos 15 d. patvirtino Europos standartizacijos komitetas (CEN), būtina pateikti tokią papildomą pastabą:

„EN 71-1:1998 standarto 4.6 punktas ir 8.14 punktas tiek, kiek jis susijęs su 24 valandų laikotarpiu, per kurį žaislas turi būti laikomas panardintas konteineryje, neapima visų rizikos atvejų, kuriuos kelia žaislai ir žaislų dalys, pagamintos iš plėtriųjų medžiagų. Šia prasme standartas nesuteikia atitikties prielaidos.“

3 straipsnis

Remiantis Direktyvos 88/378/EEB 5 straipsnio 1 dalimi, prie valstybių narių skelbiamų nacionalinių standartų, perkeliančių suderintą EN 71-1:1998 standartą „Žaislų sauga – 1 dalis: mechaninės ir fizinės savybės“, nuorodos numerių pateikiama pastaba, tapati šio sprendimo 2 straipsnyje numatytai pastabai.

4 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 9 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 187, 1988 7 16, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EB (OL L 220, 1993 8 30, p. 1).

(2)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(3)  OL C 215, 1999 7 28, p. 4.


EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

ELPA Priežiūros tarnyba

10.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 63/29


ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS SPRENDIMAS

Nr. 371/04/COL

2004 m. gruodžio 15 d.

49-ąjį kartą iš dalies keičiantis procedūrines ir esmines taisykles valstybės pagalbos srityje, panaikinant valstybės pagalbos gairių dėl Regioninės pagalbos dideliems investiciniams projektams daugiasektorinės sistemos 26 skyrių

ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą (1), ypač į jo 61–63 straipsnius ir 26 protokolą,

atsižvelgdama į ELPA valstybių susitarimą dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo (2), ypač į jo 24 straipsnį, 5 straipsnio 2 dalies b punktą ir 3 protokolo I dalies 1 straipsnį,

kadangi pagal Institucijos ir Teismo susitarimo 24 straipsnį ELPA priežiūros institucija įgyvendina EEE susitarimo nuostatas dėl valstybės pagalbos,

kadangi pagal Institucijos ir Teismo susitarimo 5 straipsnio 2 dalies b punktą ELPA priežiūros institucija teikia pranešimus arba gaires dėl klausimų, nagrinėjamų EEE susitarime, jei tai aiškiai numatyta tame Susitarime arba Institucijos ir Teismo susitarime arba jei ELPA priežiūros institucija mano, kad tai būtina,

prisimindama Procedūrines ir esmines taisykles valstybės pagalbos srityje (3), kurias ELPA priežiūros institucija priėmė 1994 m. sausio 19 d.,

kadangi 1998 m. lapkričio 4 d. ELPA priežiūros institucija priėmė gaires dėl regioninės pagalbos dideliems investiciniams projektams daugiasektorinės sistemos (4) pradiniam trejų metų laikotarpiui, kuris vėliau buvo pratęstas iki 2002 m. gruodžio 31 d. ir kuris kai kuriems sektoriams taikytas iki 2003 m. gruodžio 31 d.,

kadangi 2002 m. kovo 19 d. Europos Bendrijų Komisija išleido naują komunikatą dėl regioninės pagalbos dideliems investiciniams projektams daugiasektorinės sistemos (5),

kadangi ELPA priežiūros institucija panašią sistemą 2002 m. gruodžio 18 d. priėmė savo Kolegijos sprendime 263/02/COL (6) kaip Gairių naują 26A skyrių,

kadangi 26A skyrių sudaro nauja daugiasektorinė sistema, kuri įsigaliojo atitinkamai 2003 m. sausio 1 d. arba 2004 m. sausio 1 d., priklausomai nuo susijusio sektoriaus,

kadangi dėl to senoji regioninės pagalbos dideliems investiciniams projektams daugiasektorinė sistema turi būti panaikinta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1.

Valstybės pagalbos gairių 26 skyrius panaikinamas.

2.

ELPA valstybės informuojamos raštu, pridedant šio sprendimo kopiją.

3.

Europos Bendrijų Komisija informuojama, laikantis EEE susitarimo 27 Protokolo d punkto, atsiunčiant šio sprendimo kopiją.

4.

Sprendimas paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skiltyje ir EEE priede.

5.

Sprendimas yra autentiškas anglų kalba.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 15 d.

ELPA priežiūros institucijos vardu

Pirmininkas

Hannes HAFSTEIN

Kolegijos narys

Bernd HAMMERMANN


(1)  Toliau – EEE susitarimas.

(2)  Toliau – Institucijos ir Teismo susitarimas.

(3)  Gairės dėl EEE susitarimo 61 ir 62 straipsnių bei Institucijos ir Teismo susitarimo 3 protokolo 1 straipsnio taikymo ir aiškinimo, kurias ELPA priežiūros institucija priėmė ir išleido 1994 m. sausio 19 d. (OL L 231, 1994 9 3, EEE priedas Nr. 32), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. gruodžio 1 d. Institucijos sprendimu Nr. 305/04/COL (dar nepaskelbtas), toliau – Valstybės pagalbos gairės.

(4)  OL L 111, 1999 4 29, EEE priedas Nr. 18, atitinkančios Komisijos komunikatą „Regioninės pagalbos dideliems investiciniams projektams daugiasektorinė sistema“ (OL C 107, 1998 4 7, p. 7).

(5)  OL C 70, 2002 3 19, p. 8.

(6)  Dar nepaskelbtas.