ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 61

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. kovo 8d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 380/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 381/2005, iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1702/2003, nustatantį orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles ( 1 )

3

 

*

2005 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 382/2005, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1786/2003 dėl bendro sausųjų pašarų rinkos organizavimo taikymo išsamias taisykles

4

 

*

2005 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 383/2005, nustatantis atliekamas operacijas valiutų keitimo kursams, taikomiems vyno sektoriaus produktams

20

 

*

2005 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 384/2005, patvirtinantis 2007–2009 metų ad hoc modulių programą dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo, numatyto Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98 ( 1 )

23

 

*

2005 m. kovo 7 d. Komisijos direktyva 2005/21/EB, suderinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 72/306/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių turi būti imamasi prieš oro taršą transporto priemonių dyzelinių variklių išmetamosiomis dujomis, suderinimo ( 1 )

25

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005/177/EB:2005 m. kovo 7 d. Komisijos sprendimas, dėl gyvų galvijų vežimo per Jungtinės Karalystės teritoriją (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 509)  ( 1 )

28

 

*

2005/178/EB:2005 m. kovo 1 d. Komisijos rekomendacija, dėl Bendrijos koordinuojamos monitoringo programos 2005 metams, kuria siekiama užtikrinti didžiausių leistinų pesticidų likučių grūduose, ant jų ir tam tikruose augalinės kilmės produktuose koncentracijų laikymąsi ir nacionalinių monitoringo programų metais vykdymą 2006 metais ( 1 )

31

 

*

2005/179/EB:2005 m. kovo 4 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimus 93/52/EEB ir 2003/467/EB dėl paskelbimo, kad Slovėnijoje nėra nustatytos galvijų bruceliozė (B. melitensis) ir enzootinė leukozė ir kad Slovakijoje nėra nustatytos galvijų tuberkuliozė ir bruceliozė (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 483)  ( 1 )

37

 

*

2005/180/EB:2005 m. kovo 4 d. Komisijos sprendimas, įgaliojantis valstybes nares pagal Tarybos direktyvą 96/49/EB patvirtinti tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 443)  ( 1 )

41

 

*

2005/181/EB:2005 m. kovo 1 d. AKR–EB Muitinių bendradarbiavimo komiteto sprendimas Nr. 2/2005, nukrypstantis nuo sąvokos produktų kilmė, siekiant atsižvelgti į ypatingą AKR valstybių padėtį dėl konservuotų tunų ir tunų nugarinės gamybos (SS ex 16.04 pozicija)

48

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles, klaidų ištaisymas (OL L 345, 2004 11 20)

51

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

8.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 61/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 380/2005

2005 m. kovo 7 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. kovo 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 7 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. kovo 7 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

111,6

204

89,0

212

129,8

624

147,8

999

119,6

0707 00 05

052

182,7

068

159,6

204

147,0

999

163,1

0709 10 00

220

27,5

999

27,5

0709 90 70

052

176,9

204

149,2

999

163,1

0805 10 20

052

46,3

204

44,9

212

52,8

220

51,9

421

39,1

624

52,6

999

47,9

0805 50 10

052

55,6

220

22,0

624

51,0

999

42,9

0808 10 80

388

85,5

400

109,0

404

72,2

508

77,7

512

72,2

528

62,1

720

63,1

999

77,4

0808 20 50

052

196,3

388

69,4

400

99,6

512

83,1

528

62,3

720

45,1

999

92,6


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


8.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 61/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 381/2005

2005 m. kovo 7 d.

iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1702/2003, nustatantį orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą (1), ypač į jo 5 straipsnio 4 dalį ir 6 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 1592/2002 buvo įgyvendinimas 2003 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1702/2003, nustatančiu orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles (2).

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 priedo 21.A.163c dalies dabartinis tekstas, atsižvelgiant į patvirtintos gamybinės organizacijos privilegiją išduoti oficialius išleidimo pažymėjimus (Europos aviacijos saugos agentūros 1 forma) gaminiams, duoda progą nukreipti interpretacijas ir neatspindi jų pradinio tikslo, kuris yra suteikti tokią privilegiją patvirtintai gamybinei gaminių organizacijai.

(3)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1702/2003 turi būti iš dalies atitinkamai pakeistas.

(4)

Priemonės, numatytos šiuo reglamentu, remiasi Nuomone, kurią pateikė Europos aviacijos saugos agentūra (3), atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 12 straipsnio 2 dalies b punktą ir 14 straipsnio 1 punktą.

(5)

Šiuo reglamentu numatytos priemonės yra suderintos su Komiteto, įsteigto Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 54 straipsniu, nuomone.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 priedo 21A.163c dalyje ištrinti žodžiai „pagal 21A.307 dalį“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 7 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 240, 2002 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1701/2003 (OL L 243, 2003 9 27, p. 5).

(2)  OL L 243, 2003 9 27, p. 6.

(3)  Nuomonė Nr. 1/2004, 2004 2 24.


8.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 61/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 382/2005

2005 m. kovo 7 d.

nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1786/2003 dėl bendro sausųjų pašarų rinkos organizavimo taikymo išsamias taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1786/2003 dėl bendro sausųjų pašarų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 20 straipsnį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės pagalbos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį pagalbos schemas ūkininkams ir iš dalies pakeičiantį Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (2), ypač į jo 71 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 1786/2003 pakeitė Tarybos reglamentą (EB) Nr. 603/95 (3), reikia priimti naujas ir išsamias taikymo taisykles. Taigi reikia panaikinti 1995 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 785/95, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 603/65 dėl bendro sausųjų pašarų rinkos organizavimo taikymo išsamias taisykles (4).

(2)

Siekiant aiškumo, turėtų būti apibrėžtos kai kurios sąvokos.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 9 straipsnyje įtvirtintais reikalavimais, turi būti nustatyta šiame straipsnyje minimų produktų minimali kokybė, išreikšta jų sudėtyje esančiu drėgmės ir baltymų kiekiu. Atsižvelgiant į komercinę praktiką, drėgmės kiekis turėtų būti diferencijuojamas pagal tam tikrus gamybos būdus.

(4)

Turėtų būti užtikrinta, kad sausiesiems pašarams, auginamiems plotuose, kuriems jau taikoma Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinėje dalyje numatyta pagalba, nebūtų suteikta Reglamente (EB) Nr. 1786/2003 numatyta pagalba.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 13 straipsnyje yra nustatyta, kad valstybės narės turi patikrinti, ar visos įmonės ir džiovinti skirtų pašarų pirkėjai laikosi tame reglamente nurodytų reikalavimų. Tam, kad būtų lengviau atlikti šiuos patikrinimus ir kad būtų laikomasi teisės į pagalbą suteikimo sąlygų, perdirbimo įmonėms ir džiovinti skirtų pašarų pirkėjams turėtų būti taikoma patvirtinimo procedūra. Tuo pačiu tikslu turėtų būti tiksliai apibrėžta, kokia detali informacija turi būti įtraukta į perdirbimo įmonių paraiškas pagalbai gauti, atsargų apskaitos ir pristatymo deklaracijas. Turėtų būti nurodyti ir kiti patvirtinamieji dokumentai, kuriuos privaloma pateikti.

(6)

Sausųjų pašarų atitikimas keliamiems reikalavimams turi būti griežtai tikrinamas, periodiškai imant iš įmonės išvežamų produktų bandinius. Jei šie produktai maišomi su kitomis medžiagomis, bandiniai turi būti imami prieš maišant.

(7)

Siekiant patikrinti į įmones pristatytų žaliavinių medžiagų ir įmonių pagamintų sausųjų pašarų santykį, šios įmonės turėtų periodiškai sverti perdirbimui skirtus pašarus ir nustatyti jų drėgmės lygį.

(8)

Kad perdirbimui skirtus pašarus būtų lengviau parduoti ir kad kompetentingos institucijos galėtų atlikti teisės į pagalbą patikrinimus, prieš pristatydami žaliavines medžiagas, perdirbimo įmonės ir ūkininkai turėtų sudaryti sutartis ir iki tam tikros dienos pateikti jas kompetentingoms institucijoms, kad pastarosios sužinotų galimą produkcijos apimtį. Tuo pačiu tikslu sutartys turi būti sudarytos raštu, jose turi būti nurodyta sudarymo data, atitinkami prekybos metai, sutarties šalių pavardės (pavadinimai) bei adresai, perdirbtinų produktų rūšis ir žemės ūkio paskirties pasėlis, kuriame perdirbtini pašarai buvo išauginti.

(9)

Tam tikrais atvejais, kai nėra sutarčių, perdirbimo įmonė, laikydamasi sutartims taikytinų santykių, turi parengti pristatymo deklaracijas.

(10)

Siekiant užtikrinti vienodą pagalbos sistemos taikymą, turėtų būti nustatyta pirmiau minėtų mokėjimų procedūra.

(11)

Reglamente (EB) Nr. 1786/2003 yra numatyta per kiekvieną gamybos proceso etapą atlikti keletą patikrinimų, tarp jų, keičiantis informacija su integruota administravimo ir kontrolės sistema, numatyta Reglamente (EB) Nr. 1782/2003. Taigi žemės ūkio pasėlių identifikavimo patikrinimai ir pagal minėtą sistemą atliekami patikrinimai turėtų būti sujungti.

(12)

Kalbant apie Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 V priede numatytas schemas, kompetentingos institucijos turėtų pradėti žemės ūkio paskirties sklypų, minimų sutartyse ir (arba) pristatymo deklaracijose ir nurodytų gamintojų pateikiant paraiškas pagalbai už plotą gauti, kryžminius patikrinimus, kad būtų užkirstas kelias nepagrįstam pagalbos teikimui.

(13)

Siekiant užtikrinti Reglamente (EB) Nr. 1786/2003 ir šiame reglamente nustatytų reikalavimų laikymąsi, ypač dėl teisės į pagalbą, ir užkirsti kelią bet kokiems pažeidimams, turi būti numatytas pagalbos sumažinimas arba neteikimas, tačiau taip pat reikia atsižvelgti ir į proporcingumo principą ir į specifines problemas, atsirandančias dėl force majeure ir ypatingas aplinkybes. Pagalbą mažinant arba jos neteikiant, turi būti atsižvelgiama į pažeidimo sunkumą ir turi būti numatyta, kad teisė pasinaudoti pagalba gali būti atimta tam tikram ribotam laikui.

(14)

Siekiant užtikrinti gerą sausųjų pašarų rinkos valdymą, Komisijai periodiškai turi būti teikiama tam tikra informacija.

(15)

Sektoriaus ataskaitos, kurią pagal Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 23 straipsnį numatoma pateikti 2008 m., parengimo tikslu turi būti teikiama informacija apie pašarams skirtus žemės ūkio paskirties sklypus ir sausiesiems pašarams pagaminti sunaudojamą energiją.

(16)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 21 straipsnį turi būti numatyta pereinamoji priemonė, taikoma produkcijai, esančiai sandėlyje 2005 m. kovo 31 d.

(17)

Taikant papildomą pereinamąjį laikotarpį, numatytą Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnyje, turi būti nustatytos šiame straipsnyje numatytos pagalbos teikimo sąlygos.

(18)

Reglamentas (EB) Nr. 1786/2003 taikomas nuo 2005 m. balandžio 1 d., t. y. nuo tos dienos, kurią prasideda 2005–2006 prekybos metai. Dėl to šis reglamentas turi būti taikomas nuo tos pačios datos.

(19)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Jungtinio grūdų ir tiesioginių mokėjimų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKYRIUS

DALYKAS, SĄVOKOS IR PAGALBOS SUTEIKIMO SĄLYGOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente yra nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 apie sausųjų pašarų rinkos bendrą organizavimą, taikymo taisyklės.

2 straipsnis

Sąvokos

Šiame reglamente:

1)

„sausieji pašarai“ – tai Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 1 straipsnyje nurodyti produktai, kurie skirstomi į šias kategorijas:

a)

„dehidratuoti pašarai“ – tai šio straipsnio a punkto pirmojoje ir trečiojoje įtraukose nurodyti produktai, džiovinti dirbtiniu būdu, taip pat ir „kiti panašūs pašarai“ – tai visi neprinokę dirbtiniu būdu džiovinti pašarai klasifikuojami NC 1214 90 90 kodu, o ypač:

pašariniai šakniavaisiai,

žoliniai pašarai,

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IX priedo I punkte numatyti neprinokę grūdai, nupjaunant visą augalą su neprinokusiais grūdais;

b)

„saulėje džiovinti pašarai“ – tai Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 1 straipsnio a punkto antrojoje ir ketvirtojoje įtraukose nurodyti produktai, išdžiovinti ne dirbtiniu, o kitu būdu ir susmulkinti;

c)

„baltymų koncentratai“ – tai Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 1 straipsnio b punkto pirmojoje įtraukoje numatyti produktai;

d)

„dehidratuoti produktai“ – tai Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 1 straipsnio b punkto antrojoje įtraukoje numatyti produktai;

2)

„perdirbimo įmonė“ – tai Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 7 straipsnyje numatyta sausųjų pašarų perdirbimo įmonė, kurią reikiama tvarka patvirtino valstybė narė, kurioje įmonė yra įsikūrusi, ir kurioje:

a)

švieži pašarai yra dehidratuojami džiovintuve, atitinkančiame šiuos reikalavimus:

įeinančio oro temperatūra yra ne žemesnė kaip 250 °C; tačiau šios sąlygos neprivalo atitikti džiovintuvai su transporterio juosta, kuriuose įeinančio oro temperatūra yra ne žemesnė kaip 110 °C ir kurie buvo patvirtinti iki 1999–2000 prekybos metų,

dehidratuojamų pašarų buvimo džiovintuve laikas – ne daugiau kaip trys valandos,

kai pašarai džiovinami sluoksniais – kiekvienas sluoksnis ne storesnis kaip vienas metras;

b)

yra smulkinami saulėje džiovinti pašarai;

c)

gaminami baltymų koncentratai;

3)

„pašarų, skirtų džiovinimui ir (arba) smulkinimui, pirkėjas“ – tai Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 10 straipsnio c punkto iii papunktyje nurodytas fizinis arba juridinis asmuo, kurį reikiama tvarka patvirtino valstybė narė, kurioje jis yra įsikūręs, ir kuris perka iš gamintojų šviežius pašarus ir pristato juos perdirbimo įmonėms;

4)

„partija“ – tai apibrėžtas vienodos kokybės – sudėties, drėgmės, baltymų kiekio – pašarų kiekis, vienu metu išvežamas iš perdirbimo įmonės;

5)

„mišinys“ – produktas, skirtas gyvulių pašarui, savo sudėtyje turintis perdirbimo įmonėje džiovintų ir (arba) smulkintų sausųjų pašarų ir priedų;

„priedai“ – tai kiti, ne sausieji pašarai, produktai, tarp jų ir rišamosios medžiagos, arba sausieji pašarai, bet džiovinti ir (arba) smulkinti kitur.

Tačiau sausieji pašarai, kuriuose priedai sudaro ne daugiau kaip 3 % galutinio produkto bendrosios masės, nelaikomi mišiniais, su sąlyga, kad bendras azoto kiekis, lyginant su sausąją priedo medžiaga, neviršija 2,4 %;

6)

„žemės ūkio paskirties sklypas“ – sklypas, turintis identifikacinį ženklą pagal integruotos administravimo ir kontrolės sistemos numatytą sklypų ženklinimo tvarką, numatytą Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 18 ir 20 straipsniuose bei Reglamento (EB) Nr. 796/2004 6 straipsnyje (5);

7)

„bendra paraiška pagalbai gauti“ – tai paraiška pagalbai, numatytai Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 22 straipsnyje bei Reglamento (EB) Nr. 796/2004 12 ir 14 straipsniuose, gauti;

8)

„galutinis sausųjų pašarų partijos gavėjas“ – tai paskutinis asmuo, gavęs pašarų partiją tokio pavidalo, kokio ji buvo išgabenta iš perdirbimo įmonės, tam, kad perdirbtų sausuosius pašarus arba juos panaudotų gyvuliams šerti.

3 straipsnis

Produktai, už kuriuos gali būti suteikta pagalba

Pagal šį reglamentą, pagalba, numatyta Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 4 straipsnyje, gali būti suteikta už sausuosius pašarus, atitinkančius gyvulių pašarų pateikimo į rinką reikalavimus, kurie:

a)

nemaišyti arba mišinių pavidalu išvežami iš perdirbimo įmonės, arba, jei jie negali būti saugomi įmonės teritorijoje, iš kitos saugojimo vietos, kurioje pakankamai užtikrinama, kad ten saugomi pašarai galės būti patikrinti, ir kuri buvo iš anksto patvirtinta kompetentingos institucijos;

b)

išvežami iš perdirbimo įmonės atitinka šiuos reikalavimus:

i)

didžiausias drėgmės kiekis:

saulėje džiovintų pašarų, dehidratuotų smulkintų pašarų, baltymų koncentratų ir dehidratuotų produktų – 12 %,

kitų dehidratuotų pašarų – 14 %;

ii)

mažiausias grynojo baltymo kiekis, lyginant su sausąja medžiaga:

dehidratuotų pašarų, saulėje džiovintų pašarų ir dehidratuotų produktų – 15 %,

baltymų koncentratų – 45 %.

Teisė į pagalbą suteikiama tik už produktus, pagamintus žemės ūkio paskirties sklypuose pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 51 straipsnį.

4 straipsnis

Apribojimai

Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 4 straipsnyje numatyta pagalba negali būti suteikta už pašarus, kurie yra išauginti sklypuose, už kuriuos yra teikiama pagalba, numatyta Reglamento 1782/2003 IV antraštinėje dalyje.

Tačiau sklypams, kuriems yra taikoma pagalba už sėklas, numatyta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 9 skyriuje, teisė gauti pagalbą už sausųjų pašarų perdirbimą yra ribojama tik tiems pašariniams augalams, nuo kurių buvo surinktos sėklos.

Kita vertus, sklypams, kuriems yra taikomos išmokos už apsėtus plotus, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 10 skyriuje, jei visas jų plotas buvo ariamas ir apsėtas kultūromis pagal vietines sąlygas, gali būti taikoma sausųjų pašarų perdirbimo pagalba.

2 SKYRIUS

PERDIRBIMO ĮMONĖS IR DŽIOVINTI IR (ARBA) SMULKINTI SKIRTŲ PAŠARŲ PIRKĖJAI

5 straipsnis

Perdirbimo įmonių patvirtinimas

Kad perdirbimo įmonė būtų patvirtinta taip, kaip numatyta 2 straipsnio 2 punkte, ji:

a)

pateikia kompetentingai institucijai tokius dokumentus:

i)

perdirbimo įmonės teritorijos planą, nurodydama, iš kur įvežami pašarai perdirbimui ir kur išvežami sausieji pašarai, kur sandėliuojami perdirbimui skirti produktai ir galutinė produkcija ir kur yra produkcijos perdirbimo įrenginiai;

ii)

technikos įrenginių darbams, numatytiems 2 straipsnio 2 dalyje, atlikti planą, ypač dehidratavimo krosnių, smulkinimo įrenginių, nurodant garinimo valandinį pajėgumą, veikimo temperatūrą ir svorio matavimo įrenginius;

iii)

sąrašą priedų, naudojamų prieš arba po dehidratacijos proceso, taip pat kitų produktų, naudojamų gamyboje ar galutiniuose produktuose, sąrašą;

iv)

12 straipsnyje numatytos atsargų apskaitos knygų pavyzdžius;

b)

pateikia kompetentingai institucijai savo aktualias atsargų ir finansų apskaitas;

c)

palengvina patikrinimo procedūras;

d)

turi atitikti Reglamente (EB) Nr. 1786/2003 ir šiame reglamente nustatytas sąlygas.

Jei pasikeičia vienas ar keli pateiktų dokumentų, numatytų pirmosios pastraipos a punkte, elementai, perdirbimo įmonė per dešimt dienų praneša apie tai kompetentingai institucijai, kad gautų patvirtinimo patvirtinimą.

6 straipsnis

Džiovinti ir (arba) smulkinti skirtų pašarų pirkėjų patvirtinimas

Džiovinti ir (arba) smulkinti skirtų pašarų pirkėjas, kad gautų patvirtinimą, numatytą 2 straipsnio 3 punkte:

a)

tvarko šių produktų apskaitą, kurioje atsispindi bent jau dienos pirkimai ir pardavimai, nurodomas kiekvienos partijos kiekis, sutartis, sudaryta su produktą pateikusiu gamintoju ir tam tikrais atvejais perdirbimo įmonė, kuriai skirtas produktas;

b)

pateikia kompetentingai institucijai aktualias savo atsargų ir finansų apskaitas;

c)

palengvina tikrinimo procedūras;

d)

turi atitikti Reglamente (EB) Nr. 1786/2003 ir šiame reglamente nustatytas sąlygas.

7 straipsnis

Patvirtinimo suteikimas ir atšaukimas

Kad būtų patvirtinti taip, kaip numatyta 2 straipsnio 2 ir 3 punktuose, suinteresuoti asmenys pateikia prašymus prieš prekybos metų pradžią.

Patvirtinimus suteikia kompetentinga valstybės narės institucija prieš kiekvienų prekybos metų pradžią. Išimtiniais atvejais, prekybos metams jau prasidėjus, kompetentinga institucija gali suteikti laikinąjį patvirtinimą ne ilgesniam kaip dviejų mėnesių laikotarpiui. Tokiu atveju laikoma, kad įmonė yra patvirtinta iki galutinio kompetentingos institucijos patvirtinimo suteikimo.

Nepaisant 30 straipsnio, jei pirkėjas neatitinka vieno ar kelių 5 ir 6 straipsnyje numatytų reikalavimų, kompetentinga institucija atšaukia patvirtinimą, nebent perdirbimo įmonė arba džiovinti ir (arba) smulkinti skirtų pašarų pirkėjas padaro tai, kas yra būtina, kad jis atitiktų reikalavimus per terminą, nustatytą atsižvelgiant į problemos sunkumą.

8 straipsnis

Pašarų gamybai keliami reikalavimai

Jei perdirbimo įmonė gamina, pirma, dehidratuotus pašarus ir (arba) baltymų koncentratus ir, antra, saulėje džiovintus pašarus:

a)

dehidratuotų pašarų gamyba turi vykti patalpose arba vietose, atskirtose nuo tų, kur gaminami saulėje džiovinti pašarai;

b)

produktai, gauti dviem skirtingais gamybos būdais, turi būti laikomi atskirai;

c)

įmonėje draudžiama maišyti įvairių grupių produktus.

9 straipsnis

Produktų įvežimo ir išvežimo reikalavimai

Prieš įveždama į įmonės teritoriją kitus, ne džiovinimui ir (arba) smulkinimui skirtus, pašarus, kurie bus naudojami mišiniams gaminti, perdirbimo įmonė praneša apie tai atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai ir patikslina, kokius produktus ir kokį jų kiekį įveža.

Jei įvežami pašarai buvo džiovinti ir (arba) smulkinti kitoje perdirbimo įmonėje, įmonė papildomai praneša kompetentingai institucijai apie produktų kilmę ir paskirtį. Šiuo atveju įvežimas turi būti kompetentingos institucijos kontroliuojamas ir atitikti jos nustatytas sąlygas.

Sausieji pašarai, išvežti iš perdirbimo įmonės, gali būti į ją sugrąžinti tik perfasavimui, tai turi vykti kompetentingai institucijai kontroliuojant ir atitikti jos nustatytas sąlygas.

Pagal šį straipsnį į perdirbimo įmonės teritoriją įvežti ar grąžinti produktai negali būti saugomi su šios įmonės džiovintais ir smulkintais pašarais. Jie turi atsispindėti įmonės sąskaityboje pagal 12 straipsnio 1 dalį.

10 straipsnis

Svėrimas, bandinių ėmimas ir sausųjų pašarų analizė

1.   Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 13 straipsnio 2 dalyje numatytus bandinius ima ir sausuosius pašarus sveria perdirbimo įmonė, kai sausieji pašarai išvežami iš įmonės.

Tačiau, jei perdirbimo įmonėje sausieji pašarai yra maišomi, sausieji pašarai yra sveriami ir jų bandiniai imami prieš maišant.

Jei sausieji pašarai maišomi prieš džiovinimą arba jo metu, bandiniai imami po džiovinimo; prie šio bandinio pridedamas paaiškinimas, kad tai yra mišinys, ir nurodoma priedo rūšis, jo pavadinimas, bendro azoto kiekio ir sausos medžiagos santykis, taip pat jo kiekis galutinio produkto sudėtyje.

2.   Kompetentinga institucija gali pareikalauti, kad iki sausųjų pašarų išvežimo iš įmonės arba jų maišymo likus ne mažiau kaip dviem darbo dienoms, perdirbimo įmonė jai praneštų apie datas ir kiekius, kad ši galėtų atlikti būtinus patikrinimus.

Kiekvienais prekybos metais kompetentinga institucija periodiškai sveria ir ima bandinius iš ne mažiau kaip 5 % iš įmonės išvežamų sausųjų pašarų ir iš ne mažiau kaip 5 % sumaišytų sausųjų pašarų.

3.   Drėgmės ir žalio baltymo kiekis nustatomas, kaip numatyta 3 straipsnyje, kiekvienoje partijoje imant vieną bandinį iš 110 tonų išvežamų sausųjų pašarų arba įmonėje sumaišytų sausųjų pašarų partijos pagal Komisijos direktyvose 76/371/EEB (6), 71/393/EEB (7) ir 72/199/EEB (8) nustatytą metodą.

Jei išvežamos arba maišomos kelios partijos, kurių kokybė – rūšinė sudėtis, drėgmės ir baltymo kiekis – yra vienoda ir kurių bendras svoris yra ne daugiau kaip 110 tonų, iš kiekvienos partijos imamas vienas bandinys. Tačiau tiriamas tipinis šių bandinių mišinys.

11 straipsnis

Pašarų svėrimas ir dehidratavimui skirtų pašarų drėgmės matavimas

1.   Perdirbimo įmonės, nuolat sverdamos joms perdirbti pateiktus pašarus, nustato tikslius dehidratuoti skirtų pašarų ir saulėje džiovintų pašarų kiekius.

2.   Nuolatinio svėrimo reikalavimas netaikomas, jei tam tikros įmonės gamyba neviršija 1 000 tonų per metus ir jei ši įmonė pateikia kompetentingai institucijai pakankamą įrodymą, kad negali naudotis viešajam naudojimui skirtomis svarstyklėmis, esančiomis penkių kilometrų spindulio atstumu. Tokiu atveju pateiktos produkcijos kiekis nustatomas pagal bet kurį kitą iš anksto kompetentingos institucijos patvirtintą metodą.

3.   Perdirbimo įmonė dehidratavimui skirtų pašarų vidutinį drėgmės kiekį nustato palygindama perdirbimui skirtų pašarų kiekį ir gautą sausųjų pašarų kiekį.

4.   Prieš kiekvieno ketvirčio pirmojo mėnesio pabaigą perdirbimo įmonės pateikia kompetentingai institucijai duomenis apie 3 straipsnyje aptartą dehidratuoti skirtų pašarų, kuriuos ji perdirbo, vidutinį drėgmės kiekį, užfiksuotą per praėjusį ketvirtį.

12 straipsnis

Perdirbimo įmonės atsargų apskaita

1.   Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 10 straipsnio a punkte numatytos atsargų apskaitos knygos yra tvarkomos kartu su finansų apskaita ir jose atsispindi:

a)

įvežamų dehidratuoti ir (arba) smulkinti skirtų produktų kiekis, kiekvienam įvežimui nurodant:

įvežimo datą,

kiekį,

Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 1 straipsnyje nurodytą dehidratuoti skirtų pašarų, o tam tikrais atvejais ir saulėje džiovintų pašarų, rūšį arba rūšis,

dehidratuoti skirtų pašarų drėgmę,

šio reglamento 14 ir 15 straipsniuose numatytą sutartį ir (arba) pristatymo deklaraciją;

b)

pagamintos produkcijos kiekis, taip pat visų gamybos procese panaudotų priedų numatomas kiekis;

c)

išvežamos produkcijos kiekis, kiekvienai partijai nurodant išvežimo datą, užfiksuotus drėgmės ir baltymų kiekius;

d)

sausųjų pašarų kiekis, už kurį perdirbimo įmonei jau buvo suteikta pagalba ir kuris buvo įvežtas arba pakartotinai įvežtas į įmonės teritoriją;

e)

kiekvienų prekybos metų pabaigoje sandėlyje likęs sausųjų pašarų kiekis;

f)

produktai, kurie buvo sumaišyti su įmonės džiovintais ir (arba) smulkintais sausaisiais pašarais, nurodant jų rūšį, pavadinimą, bendro azoto kiekio ir sausosios medžiagos santykį, taip pat jų kiekį galutinio produkto sudėtyje.

2.   Dehidratuotų pašarų, saulėje džiovintų pašarų, baltymų koncentratų ir dehidratuotų produktų atsargų apskaitą perdirbimo įmonės tvarko atskirai.

3.   Jei perdirbimo įmonė, be sausųjų pašarų, dehidratuoja arba perdirba dar ir kitus produktus, tokias džiovinimo ar perdirbimo operacijas ji apskaito atskirai.

13 straipsnis

Atsargų apskaitą patvirtinantys dokumentai

1.   Perdirbimo įmonės kompetentingos institucijos prašymu jai pateikia šiuos būtinus dokumentus:

a)

leidžiančius nustatyti įmonės gamybinį pajėgumą;

b)

nurodančius kuro atsargas, esančias įmonėje gamybos pradžioje ir pabaigoje;

c)

kuro pirkimo sąskaitas ir suvartotą elektros energiją pagal skaitiklio rodmenis per gamybos laikotarpį;

d)

nurodančius džiovintuvų, o jei perdirbami saulėje džiovinti pašarai, ir smulkintuvų darbo valandų skaičių;

e)

visą suvartotos energijos balansą pagal I priedą;

f)

sutartis ir (arba) pristatymo deklaracijas.

2.   Be 1 dalyje nurodytų dokumentų, savo produkciją parduodančios perdirbimo įmonės kompetentingos institucijos prašymu pateikia jai džiovinti ir (arba) smulkinti pirktų pašarų pirkimo sąskaitas, taip pat sausųjų pašarų pardavimo sąskaitas, būtinai nurodydamos parduotų produktų kiekį ir sudėtį bei pirkėjo pavardę ir adresą.

Be 1 dalyje nurodytų dokumentų, įmonės, perdirbančios savo narių pagamintus produktus ir teikiančios jiems sausuosius pašarus, pateikia kompetentingai institucijai išvežimo orderį ar kitą kompetentingai institucijai priimtiną dokumentą, būtinai nurodydamos pristatyto produkto kiekį ir sudėtį, taip pat gavėjų pavardes.

Be 1 dalyje nurodytų dokumentų, įmonės, perdirbančios ūkininkų pristatytus pašarus ir pristatančios pagamintą produkciją tiems patiems ūkininkams, pateikia kompetentingai institucijai perdirbimo išlaidų sąskaitas, būtinai nurodydamos pagamintų sausųjų pašarų kiekį ir sudėtį, taip pat ūkininko pavardę.

3 SKYRIUS

SUTARTYS IR PRISTATYMO DEKLARACIJOS

14 straipsnis

Sutartys

1.   Kiekvienoje Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 10 straipsnio c, i ir iii punktuose numatytoje sutartyje, be šio reglamento 12 straipsnyje numatytos informacijos, taip pat turi būti nurodyta:

a)

sutarties šalių pavardės, vardai ir adresai;

b)

sutarties sudarymo diena;

c)

prekybos metai, kuriems sudaryta sutartis;

d)

perdirbtinos kultūros rūšis arba rūšys ir numatomas perdirbti kiekis;

e)

sklypo arba sklypų, kuriuose buvo auginami perdirbtini pašarai, su nuoroda į paraišką pagalbai už plotą gauti, kurioje buvo nurodyti šie sklypai pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 14 straipsnio 1 dalį, ir, jei sutartis buvo sudaryta ar pristatymo deklaracija įgyvendinta prieš pateikiant paraišką pagalbai už plotą gauti, įsipareigojimas nurodyti šiuos sklypus paraiškoje pagalbai už plotą gauti, identifikacinis ženklas.

2.   Jei perdirbimo įmonė vykdo Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 12 straipsnio 2 dalyje numatytą perdirbimo sutartį, sudarytą su nepriklausomu ūkininku gamintoju arba vienu arba keliais iš savo narių, sutartyje dar nurodama:

a)

pristatytinas galutinis produktas;

b)

gamintojo išlaidos.

15 straipsnis

Pristatymo deklaracijos

1.   Jei perdirbimo įmonė perdirba savo produkciją arba grupė perdirba savo narių produkciją, pateikiama pristatymo deklaracija, kurioje nurodama bent jau ši informacija:

a)

pristatymo data arba, jei produkcija bus pristatoma jau pateikus kompetentingai institucijai deklaraciją, orientacinė data;

b)

pašarų, kurie jau gauti arba kurie bus gauti, kiekis;

c)

perdirbtinų pašarų rūšis arba rūšys;

d)

prireikus grupės nario, kuris pristato produkciją, pavardė ir adresas;

e)

sklypo arba sklypų, kuriuose buvo auginami perdirbtini pašarai, su nuoroda į paraišką pagalbai už plotą gauti, kurioje buvo nurodyti šie sklypai pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 14 straipsnio 1 dalį, ir, jei sutartis buvo sudaryta ar pristatymo deklaracija įgyvendinta prieš pateikiant paraišką pagalbai už plotą gauti, įsipareigojimas nurodyti šiuos sklypus paraiškoje pagalbai už plotą gauti, identifikacinis ženklas.

2.   Jei įmonė gauna atsargas iš patvirtinto pirkėjo, pateikiama pristatymo deklaracija, kurioje nurodama bent jau ši informacija:

a)

patvirtintas pirkėjas;

b)

pristatymo data arba, jei produkcija bus pristatoma jau pateikus kompetentingai institucijai deklaraciją, orientacinė data;

c)

pašarų, kurie jau gauti arba kurie bus gauti, kiekis, suskirstytas pagal sutartis, sudarytas tarp pirkėjų ir pardavėjų, nurodant sutartis;

d)

perdirbtinų pašarų rūšis arba rūšys;

e)

sklypo arba sklypų, kuriuose buvo auginami perdirbtini pašarai, su nuoroda į paraišką pagalbai už plotą gauti, kurioje buvo nurodyti šie sklypai pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 14 straipsnio 1 dalį, ir, jei sutartis buvo sudaryta ar pristatymo deklaracija įgyvendinta prieš pateikiant paraišką pagalbai už plotą gauti, įsipareigojimas nurodyti šiuos sklypus paraiškoje pagalbai už plotą gauti, identifikacinis ženklas.

16 straipsnis

Sutarties arba deklaracijos data

Sutartys ir pristatymo deklaracijos, numatytos 14 ir 15 straipsniuose, sudaromos raštu ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki pristatymo datos.

Tačiau valstybės narės gali numatyti nuo dviejų iki aštuonių darbo dienų terminą iki pristatymo datos.

17 straipsnis

Teiktina informacija

Perdirbimo įmonės bei džiovintų ir (arba) smulkintų pašarų pirkėjai perduoda kompetentingai institucijai praėjusį mėnesį sudarytų sutarčių ir pristatymo deklaracijų bendrą sąrašą.

Sąraše būtinai nurodoma:

a)

sutartį su perdirbimo įmone arba patvirtintu pirkėju sudaręs asmuo arba pristatymą deklaruojantis asmuo, jei įmonė perdirba savo produkciją arba grupė perdirba vieno iš savo narių produkciją;

b)

sutarties arba pristatymo deklaracijos sudarymo data;

c)

žemės ūkio sklypų identifikacinis ženklas;

d)

paraiška pagalbai už plotą gauti.

Kompetentinga institucija gali paprašyti, kad sąrašas būtų pateiktas elektroniniu būdu.

4 SKYRIUS

PARAIŠKOS PAGALBAI GAUTI IR PAGALBOS MOKĖJIMAS

18 straipsnis

Paraiškos pagalbai gauti pateikimas

1.   Kad gautų Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 4 straipsnyje numatytą pagalbą, perdirbimo įmonė vėliausiai per 45 dienas nuo to mėnesio, kurį sausieji pašarai buvo išvežti iš įmonės, pabaigos turi pateikti paraišką pagalbai gauti.

2.   Išskyrus force majeure ar nepaprastąsias aplinkybes:

a)

pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, numatytam 1 dalyje, paraiškoje prašomos pagalbos, į kurią įmonė turi teisę, suma už kiekvieną darbo dieną sumažinama 1 %;

b)

kai vėluojama daugiau kaip 25 dienas, paraiškos nepriimamos.

3.   Paraiškos pagalbai gauti konkrečiais prekybos metais negali būti pateiktos vėliau kaip balandžio 15 d., tiems prekybos metams pasibaigus, išskyrus force majeure ar nepaprastąsias aplinkybes.

19 straipsnis

Paraiškų turinys

1.   Paraiškose pagalbai gauti būtinai nurodoma ši informacija:

a)

pareiškėjo pavardė, vardas, adresas ir parašas;

b)

kiekiai, kurių atžvilgiu pildoma paraiška pagalbai gauti, pagal partijas;

c)

kiekvieno kiekio išvežimo iš įmonės data;

d)

nuoroda į tai, jog, remiantis 10 straipsnio 3 dalimi, išvežant iš įmonės buvo paimti kiekvienos partijos bandiniai, ir visa informacija, reikalinga atpažinti šiuos bandinius;

e)

nuoroda į kiekvienoje partijoje galintį būti priedų kiekį, nurodant jų rūšį, pavadinimą, bendro azoto kiekio ir sausosios medžiagos santykį, taip pat jų kiekį galutinio produkto sudėtyje;

f)

jei yra mišinys, nuoroda į kiekvienos įmonės sausųjų pašarų partijos žalio baltymo kiekį, esantį mišinyje, nustačius priedų bendrą azoto kiekį.

2.   Pagalba perdirbimo įmonei teikiama tik už jos džiovintus ir (arba) smulkintus sausuosius pašarus, atėmus visus priedus.

20 straipsnis

Avansas

1.   Norėdamas gauti Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 7 straipsnio 1 dalyje numatytą avansą, asmuo, pateikdamas paraišką dėl pagalbos, kartu pateikia patvirtinimą, kad jam teikiama garantija, numatyta tame reglamente.

2.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad per 90 dienų nuo paraiškos pateikimo patikrintų teisę į pagalbą.

21 straipsnis

Galutinė pagalbos suma

1.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 18 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą Komisija nustato galutinį pagalbos dydį, numatytą to paties reglamento 4 straipsnio 2 dalyje. Ši suma apskaičiuojama remiantis valstybių narių pateikta informacija pagal šio reglamento 33 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą.

2.   Jei vėliau viena arba kelios valstybės narės, atlikusios patikrinimus, pateikia informaciją pagal 33 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą, vėliau ją motyvuotai pakeičia taip, kad pagalbos suma padidėja, į šią vėliau pateiktą informaciją atsižvelgiama tik tuo atveju, jei pagalbos dydis, apskaičiuotas remiantis pirmiau pateikta informacija, nebuvo pasiektas. Tokiu atveju pagalba už sausuosius pašarus, už kuriuos nebuvo suteikta pagalba, bus suteikta kitais prekybos metais.

3.   Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 7 straipsnio 3 dalyje numatytas likutis išmokamas per 60 dienų nuo tos dienos, kurią Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia atitinkamų prekybos metų galutinę pagalbos sumą.

22 straipsnis

Perskaičiavimo kursas

Teikiant Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 4 straipsnyje numatytą pagalbą, taikomas sausųjų pašarų konkrečios partijos išvežimo iš patvirtintos perdirbimo įmonės mėnesio pirmą dieną galiojantis oficialusis perskaičiavimo kursas.

5 SKYRIUS

PATIKRINIMAI

23 straipsnis

Bendrieji patikrinimo principai

1.   Administraciniai patikrinimai ir patikrinimai vietoje, numatyti šiame reglamente, atliekami taip, kad būtų veiksmingai patikrinta, ar yra laikomasi pagalbos teikimo sąlygų.

2.   Prašymai pagalbai gauti yra atmetami, jei perdirbimo įmonė trukdo atlikti patikrinimus vietoje.

24 straipsnis

Administraciniai patikrinimai

1.   Administraciniais patikrinimais, ypač kryžminiais, siekiama nustatyti pažeidimus.

Kompetentingos institucijos atlieka sutartyse ir (arba) deklaracijose nurodytų ir gamintojų paraiškose pagalbai už plotą gauti deklaruotų žemės ūkio paskirties sklypų kryžminius patikrinimus, kad pagalba nebūtų suteikta nepagrįstai.

2.   Pranešus apie kryžminių patikrinimų metu nustatytus pažeidimus, pradedama atitinkama administracinė procedūra ir tam tikrais atvejais patikrinimas vietoje.

25 straipsnis

Patikrinimai vietoje

1.   Patikrinimai vietoje atliekami netikėtai. Tačiau apie planuojamą patikrinimą gali būti pranešama, padarant tai prieš mažiausią būtiną laiką ir jei patikrinimo tikslas nenukentės. Apie planuojamą patikrinimą gali būti pranešama ne anksčiau kaip prieš 48 valandas, išskyrus atvejus, kai ankstesnis pranešimas yra pagrįstas.

2.   Tam tikrais atvejais šiame reglamente numatyti patikrinimai vietoje gali būti atliekami kartu su kitais patikrinimais, numatytais Bendrijos teisės aktuose.

3.   Jei per patikrinimus vietoje tam tikrame regione ar tam tikroje perdirbimo įmonėje nustatoma didelių pažeidimų, einamaisiais metais ir kitais metais kompetentinga institucija atlieka daugiau ir platesnių šių įmonių patikrinimų, kuriuos skiria mažesnis laiko tarpas.

4.   Valstybės narės nustato patikrinimo bandinio pasirinkimo kriterijus. Jei bandinio patikrinimo metu nustatoma pažeidimų, bandinio dydis ir bazė išplečiami.

26 straipsnis

Perdirbimo įmonių patikrinimai vietoje

1.   Mažiausiai kartą per prekybos metus kompetentingos institucijos tikrina visų perdirbimo įmonių atsargų apskaitą, numatytą 12 straipsnyje, ypač atsargų ir finansų apskaitų ryšį.

2.   Kompetentingos institucijos atlieka atsitiktinius perdirbimo įmonės atsargų apskaitos dokumentų patikrinimus.

Tačiau naujai patvirtintose įmonėse tikrinamos visos pirmaisiais jų darbo metais pateiktos paraiškos.

27 straipsnis

Kiti patikrinimai vietoje

1.   Kompetentingos institucijos periodiškai atlieka papildomus žaliavų tiekėjų ir asmenų, kuriems buvo pristatyti sausieji pašarai, patikrinimus.

Tikrinama:

a)

mažiausiai 5 % partijų, dėl kurių buvo teikiama paraiška pagalbai gauti, siekiant patikrinti produkcijos kelią iki galutinio gavėjo;

b)

mažiausiai 5 % sutarčių arba pristatymo deklaracijų, siekiant patikrinti sklypą, kuriame buvo auginami perdirbimo įmonėms pateikti produktai.

2.   Nedelsiant tikrinamas paraiškas kompetentinga institucija atrenka pagal rizikos analizę, ypač atsižvelgiama į:

a)

prašomos pagalbos dydį;

b)

pasikeitimus, palyginti su ankstesniais metais;

c)

ankstesniais metais atliktų patikrinimų duomenis;

d)

kitus veiksnius, kuriuos turi apibrėžti valstybė narė.

Kiekvienais metais kompetentinga institucija įvertina ankstesnių metų rizikos analizės veiksnių efektyvumą.

3.   Kompetentinga institucija išsaugo informaciją, dėl kurios buvo priimtas sprendimas atlikti ūkininko patikrinimą vietoje. Inspektorius, kuris turi atlikti vietos patikrinimą, deramai supažindinamas su šia informacija.

28 straipsnis

Patikrinimų ataskaitos

1.   Teikiama kiekvieno atlikto patikrinimo vietoje ataskaita ir patikslinami įvairūs patikrinimo aspektai.

2.   Patikrintas asmuo gali pasirašyti ataskaitą ir pridėti savo pastabas. Jam įteikiama ataskaitos kopija.

6 SKYRIUS

PAGALBOS APRIBOJIMAI IR TEISĖS GAUTI PAGALBĄ NETEKIMAS

29 straipsnis

Pagalbos apribojimai ir teisės gauti pagalbą netekimas, kai perdirbimo įmonė deklaruoja didesnį už faktiškai iš įmonės išvežtą sausųjų pašarų kiekį

Kai tikrinant nustatoma, kad vienoje arba keliose paraiškose pagalbai gauti nurodytas sausųjų pašarų kiekis yra didesnis už numatytą 3 straipsnyje, taikomos tokios taisyklės:

a)

jei nustatytas skirtumas iš įmonės faktiškai išvežtą kiekį neviršija 20 %, teikiamos pagalbos suma apskaičiuojama pagal faktiškai išvežtą kiekį, sumažintą dviem nustatytais skirtumais;

b)

jei nustatytas skirtumas iš įmonės faktiškai išvežtą kiekį viršija 20 %, pagalba neteikiama;

c)

jei nustatytas skirtumas iš įmonės faktiškai išvežtą kiekį neviršija 20 %, bet toks pažeidimas jau buvo konstatuotas tais pačiais prekybos metais, pagalba neteikiama;

d)

jei nustatytas skirtumas iš įmonės faktiškai išvežtą kiekį viršija 50 % arba jei nustatytas skirtumas iš įmonės faktiškai išvežtą kiekį viršija daugiau kaip 20 % ir mažiau kaip 50 % ir pažeidimas jau buvo konstatuotas tais pačiais prekybos metais, jokia pagalba šiais prekybos metais neteikiama.

Kitais prekybos metais pagalbos programa tokiam kiekiui, kuris nurodytas atmestoje paraiškoje, netaikoma.

Jei pirmojoje pastraipoje numatytus pažeidimus perdirbimo įmonė padaro tyčia, kitais prekybos metais ji netenka teisės gauti pagalbą.

30 straipsnis

Pagalbos apribojimai ir teisės gauti pagalbą netekimas, perdirbimo įmonėms ir patvirtintiems pirkėjams pažeidus tam tikras patvirtinimo sąlygas

Jei nustatoma, kad atsargų apskaita neatitinka 12 straipsnyje numatytų sąlygų ar kad negali būti nustatytas ryšys tarp finansų apskaitos ir patvirtinančių dokumentų, nepriklausomai nuo pagalbos apribojimų ir teisės į pagalbą netekimo, numatytų 29 straipsnyje, pagalba, teikiama perdirbimo įmonei einamaisiais prekybos metais, sumažinama nuo 10 % iki 30 %, atsižvelgus į pažeidimų svarbą.

Jei po pirmo pažeidimo nustatymo per dvejus metus padaromi tokie patys pažeidimai, kompetentinga institucija panaikina perdirbimo įmonės patvirtinimą mažiausiai vieniems ir daugiausia trejiems prekybos metams.

7 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

31 straipsnis

Force majeure ir nepaprastosios aplinkybės

Apie force majeure arba nepaprastąsias aplinkybes kompetentingai institucijai pranešama ir ją įtikinantys įrodymai pateikiami raštu per 10 dienų nuo tos dienos, kai perdirbimo įmonės atsakingas asmuo gali tai padaryti.

32 straipsnis

Papildomos priemonės ir valstybių narių bendradarbiavimas

1.   Valstybės narės imasi visų papildomų priemonių, kurios yra būtinos deramai įgyvendinti bendrą sausųjų pašarų rinkos organizavimą, ir bendradarbiauja tarpusavyje, atlikdamos šiame reglamente numatytus patikrinimus. Valstybės narės gali taikyti, be šiame reglamente numatytų pagalbos apribojimo ir teisės gauti pagalbą netekimo, ir kitas nacionalines sankcijas perdirbimo įmonių ar kitų prekyboje dalyvaujančių asmenų, ūkininkų ir pirkėjų, prašančių pagalbos, atžvilgiu, kad būtų užtikrintai laikomasi pagalbos suteikimo sąlygų.

2.   Valstybės narės bendradarbiauja tarpusavyje, kad užtikrintų patikrinimų efektyvumą bei patikrintų pateiktų dokumentų tikrumą ir (arba) įsitikintų duomenų tikslumu.

33 straipsnis

Valstybių narių pranešimai Komisijai

1.   Kiekvieno ketvirčio pradžioje valstybės narės informuoja Komisiją apie ankstesnį ketvirtį pateiktose paraiškose Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 4 straipsnyje numatytai pagalbai gauti nurodytus sausųjų pašarų kiekius, suskirstytus pagal mėnesius, kada šie kiekiai buvo išvežti iš įmonės.

Ne vėliau kaip kiekvienų metų gegužės 31 d. valstybės narės informuoja Komisiją apie sausųjų pašarų kiekius, kurių atžvilgiu teisė gauti pagalbą buvo pripažinta ankstesniais prekybos metais.

Informacija, numatyta pirmojoje ir antrojoje pastraipose, suskirstoma pagal 2 straipsnio 1 punkte numatytas kategorijas. Šia informacija Komisija naudojasi, nustatydama, ar buvo laikomasi didžiausio garantuoto kiekio.

2.   Valstybės narės informuoja Komisiją:

a)

ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d. apie perdirbimo įmonėse tų metų kovo 31 d. laikomų sausųjų pašarų apytiksliai apskaičiuotas atsargas;

b)

ne vėliau kaip 2005 m. balandžio 30 d. apie perdirbimo įmonėse 2005 m. kovo 31 d. laikomų sausųjų pašarų atsargas, kurioms taikomos 34 straipsnio nuostatos;

c)

ne vėliau kaip kiekvienų metų gegužės 31 d. apie naujų patvirtinimų, panaikintų patvirtinimų ir laikinų patvirtinimų skaičius ankstesniais prekybos metais;

d)

apie patikrinimų, atliktų pagal 23–28 straipsnius, pagalbos sumažinimų ir teisės gauti pagalbą atėmimo pagal 29, 30 ir 31 straipsnius statistiką ankstesniais prekybos metais pagal III priedą;

e)

ne vėliau kaip kiekvienų metų gegužės 31 d. – apie ankstesniais prekybos metais dehidratuotų pašarų gamybai sunaudotą energiją pagal I priedą, taip pat apie ankstesniais prekybos metais įvykusius sklypų, skirtų ankštiniams ir kitiems žaliesiems pašarams, pokyčius pagal II priedą;

f)

per mėnesį nuo kiekvieno pusmečio pabaigos, apie dehidratuoti skirtų pašarų vidutinį drėgmės kiekį, nustatytą per ankstesnį pusmetį ir perdirbimo įmonių pateiktą pagal 11 straipsnio 4 dalį;

g)

ne vėliau kaip iki 2005 m. gegužės 1 d. – apie priemones, kurių imtasi siekiant įgyvendinti Reglamentą (EB) Nr. 1786/2003 ir šį reglamentą, ypač apie nacionalines sankcijas, numatytas šio reglamento 30 straipsnyje.

8 SKYRIUS

LAIKINOSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34 straipsnis

2005 m. kovo 31 d. atsargos

1.   Už sausuosius pašarus, pagamintus 2004–2005 prekybos metais ir neišvežtus iš perdirbimo įmonės ar kitos šio reglamento 3 straipsnio a punkte numatytos sandėliavimo vietos iki 2005 m. kovo 31 d., Reglamento (EB) Nr. 603/95 3 straipsnyje numatyta pagalba gali būti suteikta 2005–2006 prekybos metais, su sąlyga, kad:

a)

laikomasi šio reglamento 3 straipsnio sąlygų;

b)

produkcijos išvežimas iš įmonės yra kontroliuojamas kompetentingos institucijos pagal šio reglamento 10 ir 11 straipsniuose numatytas sąlygas;

c)

yra įskaičiuoti į 2004–2005 prekybos metais valstybėms narėms suteiktus garantuotus kiekius;

d)

jie buvo deklaruoti ir patvirtinti 2004–2005 prekybos metais.

2.   Kompetentingos valstybių narių institucijos imasi visų priemonių, kurios yra būtinos užtikrinti 1 dalies nuostatų laikymąsi.

35 straipsnis

Papildomas pereinamasis laikotarpis

Valstybės narės, kurios taiko papildomą pereinamąjį laikotarpį pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnį, suteikia perdirbimo įmonėms gamintojams perduotiną pagalbą, numatytą Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje, remdamosi kiekiais, kurie yra nustatyti pagalbai, numatytai Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 4 straipsnyje, ir neviršydamos maksimalaus dydžio, numatyto Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VII priedo D punkte.

Jei perdirbimo įmonė gauna atsargas iš kitos valstybės narės, gamintojui perduotina pagalba, numatyta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje, bus suteikta perdirbimo įmonei tik tada, jei gamintojas yra valstybėje narėje, kuri taiko papildomą pereinamąjį laikotarpį.

Šios pagalbos ir Reglamente (EB) Nr. 1786/2003 numatytos pagalbos dydis negali viršyti maksimalios pagalbos šiame sektoriuje ribos, numatytos Reglamente (EB) Nr. 603/95.

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje numatyta pagalba nustatoma pagal Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 18 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą ir bus suteikiama perdirbimo įmonėms, kurios ją per 15 darbo dienų perduos gamintojams.

36 straipsnis

Nuostata dėl 2004–2005 prekybos metų

Reglamentas (EB) Nr. 785/95 panaikinamas.

Tačiau jo nuostatos dėl 2004–2005 prekybos metais galiojančios pagalbos programos taikomos tol, kol bus galutinai apmokėtos tų prekybos metų sąskaitos.

37 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 7 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 114. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 583/2004 (OL L 91, 2004 3 30, p. 1).

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 118/2005 (OL L 24, 2005 1 27, p. 15).

(3)  OL L 63, 1995 3 21, p. 1.

(4)  OL L 79, 1995 4 7, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1413/2001 (OL L 191, 2001 7 13, p. 8).

(5)  OL L 141, 2004 4 30, p. 18.

(6)  OL L 102, 1976 4 15, p. 1.

(7)  OL L 279, 1971 12 20, p. 7.

(8)  OL L 123, 1972 5 29, p. 6.


I PRIEDAS

Dehidratuotų pašarų gamybai naudojamos energijos apskaita

Valstybė narė:

Prekybos metai:


 

Dalykas

Mato vienetas

Kiekis

a

Dehidratuotų pašarų gamyba

Dehidratuotų pašarų tonos

 

b

Vidutinė drėgmė įvežant į įmonę

%

 

c

Vidutinė drėgmė išvežant iš įmonės

%

 

d

Vidutinė į džiovyklą įeinančio oro temperatūra

°C

 

e

Tipinės sąnaudos

Megadžauliai / dehidratuotų pašarų kg

 

f

Naudojamas kuras (dujos, anglys, elektra, lignitas, mazutas, biomasė)

 

 

g

Tipinis šilumingumas Megadžauliai / energijos vienetas

Megadžauliai / energijos vienetas

 

h

Naudojamo kuro kiekis:

a)

kuro tonos

 

i

b)

megadžauliai

 


II PRIEDAS

Plotų, skirtų ankštiniams ir kitiems žaliesiems pašarams, įvertinimas

Valstybė narė:

Prekybos metai:


 

Kodai cronos-eurostat

Žalieji pašarai

Plotas 1 000 hektarų

a

2611 + 2670

a = b + c Žalieji pašarai, auginami ariamosiose žemėse, tarp jų:

 

b

2611

b)

vienmečiai pašarai (pašariniai kukurūzai ir kt.)

 

c

2670

c)

daugiamečiai pašarai (dobilai, liucerna, laikini laukai ir ganyklos)

 

d

2672

tarp jų liucerna

 

e

0002

Nuolatinių laukų ir ganyklų bendras plotas

 


III PRIEDAS

A.   Patikrinimų statistika, tikrinami asmenys

A.   

Perdirbimo įmonių patvirtinimai:

A.1.

Prekybos metams patvirtintų įmonių skaičius

 

A.2.

Naujų patvirtinimų skaičius

 

A.3.

Atšauktų patvirtinimų skaičius

 

A.4.

Iš kurių atšaukta mažiau nei vieneriems prekybos matams

 

A.5.

Iš kurių atšaukta prekybos metams ar daugiau

 

B.   

Džiovinti ir (arba) smulkinti skirtų pašarų pirkėjas

B.1.

Džiovinti ir (arba) smulkinti skirtų pašarų pirkėjų, patvirtintų prekybos metams, skaičius

 

B.2.

Naujų patvirtinimų skaičius

 

B.3.

Atšauktų patvirtinimų skaičius

 

B.4.

Iš kurių atšaukta mažiau nei vieneriems prekybos matams

 

B.5.

Iš kurių atšaukta prekybos metams ar daugiau

 

C.   

Sutartys

C.1.

Sutarčių skaičius

 

C.2.

Ūkininkų, su kuriais sudarytos sutartys, skaičius

 

C.3.

Žemės ūkio sklypų, įtrauktų į sutartis, skaičius

 

C.4.

Sutarčių apimamas plotas (ha)

 

D.   

Pristatymo deklaracijos

D.1.

Pristatymo deklaracijų skaičius

 

D.2.

Ūkininkų, su kuriais sudarytos deklaracijos, skaičius

 

D.3.

Žemės ūkio sklypų, įtrauktų į deklaracijas, skaičius

 

D.4.

Deklaruojamas plotas (ha)

 

E.   

Pateiktos paraiškos

E.1.

Pateiktų paraiškų skaičius

 

E.2.

Partijų skaičius

 

E.3.

Perdirbtos produkcijos kiekis

 

E.4.

Išvežta produkcija (dėl kurios teikiamos paraiškos pagalbai gauti)

 

B.   Patikrinimų statistika, patikrinimų skaičius ir rezultatai

A.

Sutartyse ir paraiškose pagalbai už plotą gauti deklaruotų plotų patikrinimas

Ūkininkų skaičius

Sutarčių skaičius

Sklypų skaičius

Plotas

Deklaruota neišvežta produkcija

Nacionalinės sankcijos (32 str.)

A.1.   

Administraciniai patikrinimai:

A.1.1.

Atvejis, kai tą patį plotą deklaruoja vienas ar keli paraišką pateikę asmenys

 

 

 

 

 

 

A.1.2.

Atvejis, kai yra neatitikimų tarp sutarties (arba pristatymo deklaracijos ) ir paraiškos pagalbai už plotą gauti

 

 

 

 

 

 

A.2.   

Deklaruotų plotų patikrinimai vietoje:

A.2.1.

Patikrinimų vietoje skaičius

 

 

 

 

 

 

A.2.2.

Atvejis, kai nenustatyta neatitikimų

 

 

 

 

 

 

A.2.3.

Atvejis, kai deklaruota daugiau

 

 

 

 

 

 

A.2.4.

Atvejis, kai deklaruota mažiau

 

 

 

 

 

 

A.2.5.

Atvejis, kai deklaruota kitokia kultūra

 

 

 

 

 

 

A.2.6.

Kiti pažeidimai

 

 

 

 

 

 


B.

Džiovinti ir (arba) smulkinti skirtų pašarų pirkėjų patikrinimai

Pirkėjų skaičius

Sutarčių skaičius

B.1.

Patikrinimų vietoje skaičius

 

 

B.2.

Atvejis, kai nenustatyta neatitikimų

 

 

B.3.

Atvejai, kai nustatyta pažeidimų atsargų apskaitoje

 

 

B.4.

Kiti pažeidimai

 

 


C.

Perdirbimo įmonių patikrinimai

Įmonių skaičius

Paraiškų skaičius

Partijų skaičius

Išvežtų sausųjų pašarų kiekis

Sausųjų pašarų mišinių skaičius

C.1.   

Administraciniai patikrinimai:

C.1.1.

Pavėluotos paraiškos, kai vėluojama mažiau kaip 25 d.

 

 

 

 

 

C.1.2.

Pavėluotos paraiškos, kai vėluojama daugiau kaip 25 d.

 

 

 

 

 

C.1.3.

Pažeidimas, kai iš anksto nepranešama apie išvežimą

 

 

 

 

 

C.1.4.

Drėgmės ir (arba) baltymų kiekio reikalavimų, nesilaikymas

 

 

 

 

 

C.1.5.

Kiti nustatyti pažeidimai

 

 

 

 

 

C.2.   

Perdirbimo įmonių patikrinimai vietoje

C.2.1.

Patikrinimų vietoje skaičius

 

 

 

 

 

C.2.2.

Paimtų bandinių skaičius (10 str. 2 d.)

 

 

 

 

 

C.2.3.

Pažeidimas, kai iš anksto nepranešama apie išvežimą

 

 

 

 

 

C.2.4.

Drėgmės ir (arba) baltymų kiekio reikalavimų nesilaikymas

 

 

 

 

 

C.2.5.

Svorio nustatymo pažeidimai

 

 

 

 

 

C.2.6.

Atsargų ir finansų apskaitos neatitikimas

 

 

 

 

 

C.2.7.

Kiti atsargų apskaitos pažeidimai

 

 

 

 

 

C.2.8.

Kiti nustatyti pažeidimai

 

 

 

 

 

C.3.   

Pritaikytos sankcijos (29 str.):

C.3.1.

Mažesnis arba lygus 20 % (29 str. a) skirtumas

 

 

 

 

 

C.3.2.

Pakartotinai nustatomas mažesnis arba lygus 20 % (29 str. b) skirtumas

 

 

 

 

 

C.3.3.

Skirtumas didesnis kaip 20 % ir mažesnis arba lygus 50 % (29 str. b)

 

 

 

 

 

C.3.4.

Pakartotinai nustatomas skirtumas daugiau kaip 20 % ir mažiau kaip 50 % (29 str. d)

 

 

 

 

 

C.3.5.

Didesnis 50 % skirtumas (29 str. d)

 

 

 

 

 

C.3.6.

Tyčinis pažeidimas (29 str. 3 dalis)

 

 

 

 

 

C.3.7.

Piniginės sankcijos nuo 10 % iki 30 % (30 str.)

 

 

 

 

 


D.

Produktų kelio patikrinimai (27 str. 1 d.)

Partijų skaičius

Išvežtų sausųjų pašarų kiekis

Sausųjų pašarų mišinių skaičius

D.1.

Patikrinimas, ar tikrai pašarai buvo pirkti džiovinimui ar smulkinimui (pristatymas ir mokėjimas)

 

 

 

D.2.

Patikrinimas, ar tikrai (priėmimas ir mokėjimas) sausieji pašarai buvo išvežti pirmajam tarpininkui („pardavimo įmonei“)

 

 

 

D.3.

Patikrinimas, ar tikrai (priėmimas ir mokėjimas) sausieji pašarai buvo išvežti galutiniam gavėjui

 

 

 


8.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 61/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 383/2005

2005 m. kovo 7 d.

nustatantis atliekamas operacijas valiutų keitimo kursams, taikomiems vyno sektoriaus produktams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2799/98, nustatantį žemės ūkio pinigų politikos priemones dėl euro (1), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

1998 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2808/98, nustatančiu išsamias žemės ūkio pinigų politikos sistemos taikymo taisykles eurui žemės ūkyje (2), nustatomos atliekamos operacijos taikomiems valiutų keitimo kursams remiantis Reglamento (EB) Nr. 2799/98 3 straipsnyje išdėstytais kriterijais ir nepažeidžiant konkrečių apibrėžimų ar išimčių, numatytų atitinkamų sektorių taisyklėse pagal šiuos kriterijus.

(2)

Atliekamos operacijos valiutų keitimo kursams, taikomiems tam tikroms bendro vyno rinkos organizavimo priemonėms, yra specifinės ir todėl turėtų būti nustatytos atitinkamu reglamentu.

(3)

1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (3) 8 straipsnyje numatoma priemoka, kuri gali būti suteikta už vynuogynų auginimo nutraukimą visam laikui tam tikrame plote. 2000 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1227/2000, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo taikymo taisykles, taikomas gamybos potencialui (4), 8 straipsnio 5 dalimi nustatomi maksimalūs priemokos dydžiai už vieną hektarą. Dėl administracinių priežasčių atliekama operacija valiutų keitimo kursui, taikomam šios priemokos sumai, turėtų sutapti su vyno metų pradžia.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 11 straipsniu nustatoma vynuogynų perplanavimo ir konversijos sistema. Dėl administracinių priežasčių valiutų keitimo kursas, taikomas šio Reglamento 14 straipsnyje numatytiems finansiniams asignavimams, turėtų būti naujausias Europos centrinio banko (ECB) kursas, nustatytas iki liepos 1 d. prieš finansinius metus, kuriems nustatyti finansiniai asignavimai.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 ir 28 straipsniuose numatomi supirkimo kainų dydžiai, mokami gamintojams, ir pagalba, kurią gali gauti distiliuotojai už vyno gamybos šalutinių produktų distiliavimą ir atitinkamai už vyno, pagaminto iš dvejopos paskirties vynuogių, distiliavimą. Atsižvelgiant į operacijų įgyvendinimo ekonominius tikslus ir procedūrą, atliekama operacija, lemianti valiutų keitimo kursą šiems dydžiams, turėtų sutapti su pirmąja atitinkamų vyno metų diena.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 29 straipsnyje numatomi minimalūs kainų dydžiai, mokami gamintojams, ir pagalba, kurią distiliuotojai gali gauti už distiliavimą, skirtą paremti geriamo alkoholio sektorių. Reglamento 30 straipsnyje numatoma distiliavimo krizės atveju priemonė, taikoma, jei išskirtiniu atveju dėl didelio pertekliaus ar kokybės problemų atsirastų rinkos trikdymų. Dėl administracinių priežasčių atliekama operacija, lemianti šiems atvejams taikomą valiutų keitimo kursą, turėtų būti kas mėnesį.

(7)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1623/2000, nustatančiame išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su rinkos mechanizmais (5), numatoma pagalba, skirta spirituoto vyno gamintojams. Kadangi šios pagalbos dydis yra susijęs su distiliavimo priemonėmis, reikėtų atliekamos operacijos nustatymui naudoti tą patį principą.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 34 ir 35 straipsniuose nustatoma pagalba konkrečiam naudojimui. Kad atliekama operacija kuo labiau atitiktų ekonominius tikslus ir dėl administracinių priežasčių, operacijos įvykdymas šio reglamento 34 straipsnyje numatytai pagalbai turėtų būti pirmą mėnesio, kurį vykdoma pirmoji sodrinimo operacija, dieną, ir šio reglamento 35 straipsnyje numatytai pagalbai – pirmą kiekvieno mėnesio, kurį atliekamos perdirbimo operacijos, dieną.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Gamybos potencialas

1.   Operacijos įvykdymas, lemiantis valiutų keitimo kursą, taikomą Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 8 straipsnyje numatytai išmokai už vynuogių auginimo nutraukimą visam laikui, yra pirmoji vyno metų, kuriais pateikiama paraiška priemokai gauti, diena.

2.   Valiutų keitimo kursas, taikomas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 14 straipsnyje numatytiems finansiniams asignavimams už vynuogynų perplanavimą ir konversiją, turėtų būti naujausias Europos centrinio banko (ECB) kursas, nustatytas iki liepos 1 d. prieš finansinius metus, kuriems nustatyti finansiniai asignavimai.

2 straipsnis

Rinkos mechanizmai

1.   Su šalutinių vyno gamybos produktų distiliavimu susijusios operacijos įvykdymas, lemiantis valiutų keitimo kursą, taikomą Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 straipsnio 9 ir atitinkamai 11 dalyse numatytoms supirkimo kainoms ir distiliuotojams mokamai pagalbai, yra pirmoji vyno metų, kuriais mokama supirkimo kaina, diena.

2.   Su vyno, pagaminto iš dvejopos paskirties vynuogių, distiliavimu susijusios operacijos įvykdymas, lemiantis valiutų keitimo kursą, taikomą Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 28 straipsnio 3 ir atitinkamai 5 dalyse numatytoms supirkimo kainoms ir distiliuotojams mokamai pagalbai, yra pirmoji vyno metų, kuriais mokama supirkimo kaina, diena.

3.   Su stalo vyno ir vyno, tinkamo geriamojo alkoholio rinkai skirto stalo vynui gaminti, distiliavimu susijusios operacijos įvykdymas, lemiantis valiutų keitimo kursą, taikomą Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 29 straipsnio 2 ir atitinkamai 4 dalyse numatytoms pirminei pagalbai ir minimaliai kainai, yra pirmoji mėnesio, kurį yra vykdomas pirmas vyno pristatymas pagal kontraktą, diena.

4.   Su Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje numatytu distiliavimu krizės atveju susijusios operacijos įvykdymas, lemiantis valiutų keitimo kursą, taikomą minimaliai kainai, yra pirmoji mėnesio, kurį yra vykdomas pirmas vyno pristatymas pagal kontraktą, diena.

5.   Su pagalba, mokama spirituoto vyno gamintojams, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1623/1999 69 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa, susijusios operacijos įvykdymas, lemiantis valiutų keitimo kursą, yra tas pats, kaip ir ypatingoms distiliavimo priemonėms.

6.   Operacijos įvykdymas, lemiantis valiutų keitimo kursą, taikomą už koncentruotos vynuogių misos ir rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos, skirtos sodrinimui, naudojimą, pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 34 straipsnio 1 dalį, yra pirmoji mėnesio, kurį atliekama pirmoji sodrinimo operacija, diena.

7.   Operacijos įvykdymas, lemiantis valiutų keitimo kursą, taikomą už vynuogių misos ir koncentruotos vynuogių misos naudojimą, pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 35 straipsnio 1 dalį, yra pirmoji kiekvieno mėnesio, kurį atliekamos perdirbimo operacijos, diena.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 7 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 349, 1998 12 24, p. 1.

(2)  OL L 349, 1998 12 24, p. 36. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1250/2004 (OL L 237, 2004 7 8, p. 13).

(3)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1795/2003 (OL L 262, 2003 10 14, p. 13).

(4)  OL L 143, 2000 6 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1389/2004 (OL L 255, 2004 7 31, p. 7).

(5)  OL L 194, 2000 7 31, p. 45. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1774/2004 (OL L 316, 2004 10 15, p. 61).


8.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 61/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 384/2005

2005 m. kovo 7 d.

patvirtinantis 2007–2009 metų ad hoc modulių programą dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo, numatyto Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijų steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje (1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 577/1998 būtina nurodyti ad hoc modulių 2007–2009 metų programos dalis.

(2)

2002 m. vasario 18 d. Tarybos sprendime 2002/177/EB dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių 2002 metams (2) teigiama, jog tam, kad valstybės narės ir Komisija galėtų suformuluoti tinkamas politikos priemones nelaimingų atsitikimų darbe ir su darbu susijusių sveikatos problemų, migrantų ir jų palikuonių padėties darbo rinkoje bei jaunų žmonių atėjimo į darbo rinką srityse, joms reikia atitinkamos statistinės informacijos. Todėl šią informaciją reikėtų įtraukti į ad hoc modulius 2007–2009 metams.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Statistikos programų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo dokumentu patvirtinama priede išdėstyta 2007–2009 m. ad hoc modulių programa dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 7 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 77, 1998 3 14, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2257/2003 (OL L 336, 2003 12 23, p. 6).

(2)  OL L 60, 2002 3 1, p. 60.


PRIEDAS

Darbo jėgos tyrimas

Daugiametė ad hoc modulių programa

1.   NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE IR SU DARBU SUSIJUSIOS SVEIKATOS PROBLEMOS

Kintamųjų sąrašas: turi būti sudarytas iki 2005 m. gruodžio mėn.

Tyrimo laikotarpis: 2007 m.

Susiję valstybės narės ir regionai: visi.

Atranka: turi būti atlikta iki 2005 m. gruodžio mėn.

Rezultatų perdavimas: iki 2008 m. kovo 31 d.

2.   MIGRANTŲ IR JŲ TIESIOGINIŲ PALIKUONIŲ PADĖTIS DARBO RINKOJE

2008 m. modulio įgyvendinimas priklausys nuo tyrimų, atliktų iki 2005 m. pabaigos, rezultatų.

Kintamųjų sąrašas: turi būti sudarytas iki 2006 m. gruodžio mėn.

Tyrimo laikotarpis: 2008 m.

Susiję valstybės narės ir regionai: visi.

Atranka: turi būti atlikta iki 2006 m. gruodžio mėn.

Rezultatų perdavimas: iki 2009 m. kovo 31 d.

3.   JAUNŲ ŽMONIŲ ATĖJIMAS Į DARBO RINKĄ

Kintamųjų sąrašas: turi būti sudarytas iki 2007 m. gruodžio mėn.

Tyrimo laikotarpis: 2009 m.

Susiję valstybės narės ir regionai: visi.

Atranka: turi būti atlikta iki 2007 m. gruodžio mėn.

Rezultatų perdavimas: iki iki 2010 m. kovo 31 d.


8.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 61/25


KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/21/EB

2005 m. kovo 7 d.

suderinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 72/306/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių turi būti imamasi prieš oro taršą transporto priemonių dyzelinių variklių išmetamosiomis dujomis, suderinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1972 m. rugpjūčio 2 d. Tarybos direktyvą 72/306/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių turi būti imamasi prieš oro taršą transporto priemonių dyzelinių variklių išmetamosiomis dujomis, suderinimo (1), ypač į jos 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Tarybos direktyva 72/306/EEB – tai viena iš atskirųjų direktyvų pagal 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (2).

(2)

Dėl to su transporto priemonės sistemomis, sudedamosiomis dalimis ir atskiraisiais techniniais mazgais susijusios, Direktyva 70/156/EEB nustatytos nuostatos, taikomos Direktyvai 72/306/EEB.

(3)

Direktyvos 70/156/EEB 9 straipsnio 2 dalyje su pakeitimais, padarytais Direktyva 92/53/EEB (3), numatomas atskirųjų direktyvų ir atitinkamų Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT-EEK) taisyklių lygiavertiškumas. Dėl to būtina techninius dūmų matuoklio, kuriuo matuojamas išmetamųjų dujinių teršalų srauto neskaidrumas, šviesos šaltinio reikalavimus suderinti su JT-EEK 24 taisykle ir tarptautiniais standartais. Taip pat tikslinga matuojant išmetamųjų dujinių teršalų srauto neskaidrumą naudoti tokius degalus, kuriuos leidžiama naudoti išmetamųjų dujinių teršalų matavimams, kaip numatyta Tarybos direktyvoje 88/77/EEB (4).

(4)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Direktyva 70/156/EEB įsteigto Derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 72/306/EEB priedai pakeičiami pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Nuo 2006 m. kovo 9 d. valstybės narės:

nebesuteikia EB tipo patvirtinimo pagal Direktyvos 70/156/EEB 4 straipsnio 1 dalį, ir

gali atsisakyti suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą,

naujam transporto priemonės tipui, remdamosi su išmetamųjų dujų išmetimu iš dyzelinių variklių susijusiomis priežastimis, jeigu tas tipas neatitinka Direktyvos 72/306/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, nuostatų.

Ši direktyva neanuliuoja jokio pagal Direktyvą 72/306/EEB anksčiau suteikto patvirtinimo ir neužkerta kelio pratęsti tų patvirtinimų galiojimo pagal Direktyvos, pagal kurią jie buvo iš pradžių suteikti, sąlygas.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2006 m. kovo 8 d., įgyvendina šia direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai. Valstybės narės šią direktyvą taiko nuo 2006 m. kovo 9 d.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja trečią dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 7 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 190, 1972 8 20, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 97/20/EB (OL L 125, 1997 5 16, p. 21).

(2)  OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/104/EB (OL L 337, 2004 11 13, p. 13).

(3)  OL L 225, 1992 8 10, p. 1.

(4)  OL L 36, 1988 2 9, p. 33. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/27/EB (OL L 107, 2001 4 18, p. 10).


PRIEDAS

Priedų sąrašas tarp straipsnių ir I priedo keičiamas taip:

„PRIEDŲ SĄRAŠAS

I priedas:

Sąvokų apibrėžtys, paraiška suteikti EB tipo patvirtinimą, EB tipo patvirtinimo suteikimas, patikslinto absorbcijos koeficiento simbolis, specifikacijos ir bandymai, tipo modifikacijos, produkcijos atitiktis

1 priedėlis:

Informacijos dokumentas

2 priedėlis:

Tipo patvirtinimo sertifikatas

II priedas:

Patikslinto absorbcijos koeficiento simbolio pavyzdys

III priedas:

Bandymas pastovaus variklio sūkių skaičiaus režimu visoje apkrovos kreivėje

IV priedas:

Bandymas variklio sūkių skaičiui tolygiai didėjant

V priedas:

Ribinės vertės, taikomos atliekant bandymą pastovaus variklio sūkių skaičiaus režimu

VI priedas:

Dūmų matuoklio charakteristikos

VII priedas:

Dūmų matuoklio įrengimas ir naudojimas“

DIREKTYVOS 72/306/EEB I PRIEDO PAKEITIMAI

1.

 

5.2.2.1 skirsnyje „VI priedas“ keičiamas žodžiais „V priedas“.

 

5.3.2 skirsnyje „VI priedas“ keičiamas žodžiais „V priedas“.

 

5.4 skirsnyje „VII priedas“ keičiamas žodžiais „VI priedas“.

 

7.2.1.2 skirsnyje „VI priedas“ keičiamas žodžiais „V priedas“.

DIREKTYVOS 72/306/EEB III PRIEDO PAKEITIMAI

2.

 

3.2 skirsnis keičiamas taip:

„3.2.   Degalai

Turi būti naudojami Direktyvos 88/77/EEB IV priede su paskutiniais pakeitimais nurodyti etaloniniai degalai, tinkami išmetamųjų teršalų kiekiui, į kurį atsižvelgiant patvirtinamas transporto priemonės arba variklio tipas.“;

 

3.4 skirsnyje „VII priedas“ keičiamas „VI priedu“ ir „VIII priedas“ keičiamas „VII priedu“.

 

4.2 skirsnyje „VI priedas“ keičiamas „V priedu“.

3.

V priedas išbraukiamas.

4.

VI priedas laikomas V priedu.

5.

VII priedas laikomas VI priedu.

3.3. skirsnis keičiamas taip:

„3.3.   Šviesos šaltinis

Šviesos šaltinis – tai 2 800–3 250 K spalvinės temperatūros kaitinamoji lempa arba žalią šviesą spinduliuojantis šviesos diodas (ŠSD), kurio didžiausias šviesos našumas yra 550–570 nm. Šviesos šaltinis nuo aprūkimo turi būti apsaugotas tokiomis priemonėmis, kurių įtaka optinio kelio ilgiui būtų ne didesnė nei leidžia gamintojo specifikacijos.“

6.

VIII priedas laikomas VII priedu.

2.16, 2.17 ir 2.2.3 punktuose „VII priedas“ keičiamas žodžiais „VI priedas“.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

8.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 61/28


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. kovo 7 d.

dėl gyvų galvijų vežimo per Jungtinės Karalystės teritoriją

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 509)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/177/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (1), ypač į jo 15 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

1998 m. kovo 16 d. Tarybos sprendime 98/256/EB dėl padarinių likvidavimo priemonių, siekiant apsisaugoti nuo galvijų spongiforminės encefalopatijos, iš dalies pakeičiančiame Sprendimą 94/474/EB ir panaikinančiame Sprendimą 96/239/EB (2) numatyta, kad Jungtinė Karalystė užtikrina, jog iš jos teritorijos į kitas valstybes nares arba į trečiąsias šalis nebūtų išsiųsti gyvi galvijai.

(2)

Ateityje nutraukus keltų bendrovių, šiuo metu užsiimančių gyvų galvijų vežimu iš Airijos į žemyninę Europą, paslaugas bus stipriai paveikta prekyba gyvais galvijais tarp Airijos ir kitų valstybių.

(3)

Todėl reikėtų nustatyti taisykles, kuriose būtų leidžiama gyvus galvijus vežti iš Airijos per Jungtinės Karalystės teritoriją. Vis dėlto, siekiant nesusilpninti Sprendime 98/256/EB numatytų priemonių, tokiam gyvų galvijų vežimui reikėtų taikyti griežtas sąlygas ir jį griežtai kontroliuoti.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nepažeisdama Sprendimo 98/256/EB, Jungtinė Karalystė leidžia, laikantis šiame sprendime nustatytų taisyklių, nepertraukiamai vežti per jos teritoriją iš Airijos į kitas valstybes nares siunčiamus gyvus galvijus („gyvūnus“).

2 straipsnis

Iš Airijos į kitas valstybes nares per Jungtinės Karalystės teritoriją vežamų gyvūnų veterinarijos sertifikatuose, numatytuose Tarybos direktyvoje 64/432/EEB (3), įrašoma ši formuluotė:

„2005 m. kovo 7 d. Komisijos sprendimo 2005/177/EB reikalavimus atitinkantys gyvūnai.“;

3 straipsnis

Vežti gyvūnus iš Airijos į kitas valstybes nares per Jungtinės Karalystės teritoriją, kaip numatyta 1 straipsnyje, leidžiama tik tada, jei Airijos kompetentinga institucija mažiausiai prieš dvi darbo dienas iki vežimo apie tai praneša šioms institucijoms:

a)

Jungtinės Karalystės centrinei institucijai;

b)

kiekvienos valstybės narės, per kurios teritoriją yra vežami gyvūnai, centrinei institucijai ir

c)

galutinės paskirties valstybės narės centrinei bei vietos kompetentingai institucijai.

4 straipsnis

Airijos kompetentinga institucija užtikrina, kad gyvūnus gabenanti transporto priemonė yra oficialiai užplombuota viso gyvūnų vežimo per Jungtinės Karalystės teritoriją metu, išskyrus tuos atvejus, jei plombą reikėtų nuimti oficialios kontrolės tikslais arba dėl 5 straipsnyje numatytų su gyvūnų gerove susijusių priežasčių.

Airijos kompetentinga institucija plombos numerį (-ius) įrašo 2 straipsnyje minimame veterinarijos sertifikate.

5 straipsnis

Jei dėl netikėtų gyvūnų gerovei grėsmę keliančių priežasčių arba oficialios kontrolės tikslais gyvūnus reikėtų iškrauti Jungtinėje Karalystėje, vežėjas apie tai nedelsdamas praneša šios valstybės narės kompetentingai institucijai.

Šiuos gyvūnus leidžiama vežti toliau tik tada, jei patenkinamos toliau nurodytos sąlygos:

a)

gyvūnai iš naujo pakraunami prižiūrint Jungtinės Karalystės kompetentingai institucijai;

b)

transporto priemonė po pakartotino gyvūnų pakrovimo nedelsiant užplombuojama iš naujo;

c)

pateikiamas papildomas sertifikatas, kaip nurodyta priede.

6 straipsnis

Jungtinės Karalystės kompetentinga institucija atlieka atitinkamus patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad būtų įgyvendintas šis sprendimas, ir ypač kontroliuoja iš Jungtinės Karalystės išvykstančių transporto priemonių plombų sandarumą, kaip nustatyta 5 straipsnyje.

Kompetentinga institucija patvirtina, kad šio sprendimo laikomasi, uždėdama oficialų antspaudą 2 straipsnyje nurodytame veterinarijos sertifikate arba išduodama papildomą sertifikatą, kaip nurodyta priede.

Jei šio sprendimo reikalavimų nesilaikoma, gyvūnus toliau vežti į galutinę paskirties vietą draudžiama. Tokius gyvūnus galima sulaikyti, kol apsvarsčius jų galimą grėsmę gyvūnų ir visuomenės sveikatai juos bus nuspręsta paskersti, sunaikinti arba, susitarus su siunčiančiąja valstybe nare, grąžinti į jų kilmės šalį.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 7 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1993/2004 (OL L 344, 2004 11 20, p. 12).

(2)  OL L 113, 1998 4 15, p. 32. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2002/670/EB (OL L 228, 2002 8 24, p. 22).

(3)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 21/2004 (OL L 5, 2004 1 9, p. 8).


PRIEDAS

Papildomas sertifikatas (2005 m. kovo 7 d. Komisijos sprendimas 2005/177/EB)

Image


8.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 61/31


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2005 m. kovo 1 d.

dėl Bendrijos koordinuojamos monitoringo programos 2005 metams, kuria siekiama užtikrinti didžiausių leistinų pesticidų likučių grūduose, ant jų ir tam tikruose augalinės kilmės produktuose koncentracijų laikymąsi ir nacionalinių monitoringo programų metais vykdymą 2006 metais

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/178/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 211 straipsnį,

atsižvelgdama į 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyvą 86/362/EEB dėl pesticidų likučių grūduose ir ant jų didžiausių koncentracijų nustatymo (1), ypač į jos 7 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų tam tikruose augalinės kilmės produktuose ir ant jų, įskaitant vaisius ir daržoves, nustatymo (2), ypač į jos 4 straipsnio 2 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Direktyvose 86/362/EEB ir 90/642/EEB numatyta, kad Komisija turėtų palaipsniui siekti sistemos, leidžiančios nustatyti pesticidų kiekius maisto produktuose, sukūrimo. Kad apskaičiavimai būtų realūs, duomenys apie pesticidų likučių kontrolę turėtų būti gauti pagal tuos maisto produktus, kurie sudaro europietiškosios mitybos pagrindus. Pripažįstama, kad europietiškosios mitybos pagrindus sudaro apytikriai 20–30 maisto produktų. Atsižvelgiant į išteklius, kuriais disponuoja valstybės narės pesticidų likučių monitoringui, pagal koordinuojamą monitoringo programą jos kasmet gali atlikti tik aštuonių produktų mėginių analizę. Pesticidų naudojimo pakitimas yra pastebimas per trejus metus. Per trimečius laikotarpius kiekvieno pesticido kontrolė turėtų būti atliekama dvidešimtyje – trisdešimtyje maisto produktų.

(2)

Pesticidų, kuriems taikoma ši Rekomendacija, likučių kontrolė turėtų būti atliekama 2005 metais, nes, apskaičiuojant jų dabartinius kiekius maisto produktuose, gautais duomenimis bus galima pasinaudoti.

(3)

Kiekvieno koordinuojamo monitoringo metu, nustatant mėginių skaičių, būtina laikytis nuoseklaus statistinės analizės metodų taikymo. Tokios teorijos taikymą nustatė Maisto kodekso (3) komisija. Remiantis binominio paskirstymo tikimybe, gali būti paskaičiuota, kad 613 mėginių analizė su didesniu nei 99 % patikimumo laipsniu leidžia aptikti pesticidų likučių turintį mėginį, viršijantį aptikimo ribą (AR), jei mažiau nei 1 % augalinės kilmės produktų sudėtyje yra šią ribą viršijančių pesticidų likučių. Tokių mėginių paėmimas turėtų būti paskirstytas tarp valstybių narių pagal gyventojų ir vartotojų skaičių, kiekvienam produktui per vienerius metus paimant mažiausiai 12 mėginių.

(4)

Kokybės kontrolės, skirtos pesticidų likučių analizei, tvarka skelbiama Komisijos tinklalapyje (4). Susitarta, kad šias gaires, kiek įmanoma, turėtų taikyti valstybių narių analizinės laboratorijos, remiantis monitoringo programomis sukaupta patirtimi ir jos turėtų būti persvarstomos.

(5)

Direktyvose 86/362/EEB ir 90/642/EEB valstybėms narėms keliamas reikalavimas tiksliai apibrėžti kriterijus, kurie taikomi sudarant nacionalines patikrinimo programas. Tokia informacija turėtų apimti kriterijus, taikomus nustatant imtinų mėginių skaičių, atliktinus tyrimus, ribas, kurias viršijus pranešama apie likučius, kriterijus pagal kuriuos šios ribos buvo nustatytos, ir išsamius duomenis apie tyrimus atliekančių laboratorijų akreditaciją pagal 1993 m. spalio 23 d. Tarybos direktyvos 93/99/EEB dėl papildomų oficialios maisto produktų kontrolės priemonių (5) nuostatas. Turėtų būti nurodytas pažeidimų skaičius, jų pobūdis ir priemonės, kurių imtasi.

(6)

Didžiausios pesticidų likučių koncentracijos kūdikių maistui buvo nustatytos pagal 1991 m. gegužės 14 d. Komisijos direktyvos 91/321/EEB dėl mišinių kūdikiams iki 4–6 mėnesių ir mišinių kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėnesių (6) 6 straipsnį ir 1996 m. vasario 16 d. Komisijos direktyvos 96/5/EB, Euratomas dėl perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams (7) 6 straipsnį.

(7)

Informacija apie monitoringo programų rezultatus labiausiai tinkama apdorojimui, saugojimui ir perdavimui elektroniniais (kompiuteriniais) būdais. Duomenų perdavimui elektroniniu paštu iš valstybių narių į Komisiją buvo sukurtos formos. Todėl valstybės narės ataskaitas Komisijai turėtų galėti perduoti naudodamos standartinę formą. Komisijos nustatomų gairių vystymas daug prisideda prie standartinių formų tobulinimo.

(8)

Šioje Rekomendacijoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

ŠIUO DOKUMENTU REKOMENDUOJA:

1)

Valstybės narės yra kviečiamos 2005 metais, remiantis kiekvienam produktui nurodytame II priede priskiriamų mėginių skaičiumi, imti mėginius ir atlikti I priede nurodytų produktų (pesticidų) likučių junginių analizę parodant, kokia valstybės narės rinkos dalis nacionalinė, Bendrijos ir trečiųjų šalių.

Aptikus didelį pavojų keliančių pesticidų, pavyzdžiui OP-esterių, endosulfano ir N–metilo karbamatų pageidautina, kad šių produktų – kriaušių, persikų, bulvių, morkų, apelsinų, mandarinų ir agurkų, ypač jeigu juos pagamino tas pats gamintojas – tinkamam mėginių skaičiui antriniame laboratoriniame mėginyje būtų atlikta atskirų vienetų individuali analizė. Vienetų skaičius turi atitikti Komisijos direktyvos 2002/63/EB (8) nuostatas.

Turėtų būti imami du mėginiai. Jei pirminiame laboratoriniame mėginyje aptinkamas ieškomo pesticido likutis, antrinio mėginio vienetai turėtų būti tiriami individualiai.

Kiekviena valstybė narė turėtų paimti mažiausiai dešimt daržovių, vaisių ir grūdų pagrindu pagamintų kūdikių maisto mėginių.

Mėginiai turėtų būti paimti iš produktų, kildinamų iš ekologinės žemdirbystės sistemos. Imant mažiausiai vieną mėginį, mėginių skaičius turėtų būti proporcingas ekologinių produktų rinkos daliai kiekvienoje valstybėje narėje.

2)

Valstybės narės yra kviečiamos ne vėliau kaip iki 2006 m. rugpjūčio 31 d. atsiskaityti apie mėginių, kurie buvo tiriami I priede nurodytų produktų (pesticidų) likučių junginiams nustatyti, analizės rezultatus, nurodant:

a)

taikytus analitinius metodus ir pasiektas ribas, kurias viršijus pranešama apie likučius, pagal kokybės kontrolės, skirtos pesticidų likučių analizei, tvarką;

b)

pažeidimų skaičių, jų pobūdį ir priemones, kurių imtasi.

Ataskaita turėtų būti pateikta forma, įskaitant elektroninę formą, pagal valstybėms narėms skirtą orientacinį dokumentą dėl Komisijos rekomendacijų įgyvendinimo Bendrijos koordinuojamų monitoringo programų srityje, kurį pateikė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas.

Apie produktų, kurie kildinami iš ekologinės žemdirbystės sistemos, mėginių analizės rezultatus turėtų būti pranešta, pateikiant atskirą duomenų lakštą.

3)

Valstybės narės yra kviečiamos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms ne vėliau kaip iki 2005 m. rugpjūčio 31 d. atsiųsti pagal Direktyvos 86/362/EEB 7 straipsnio 3 dalies ir Direktyvos 90/642/EEB 4 straipsnio 3 dalies reikalaujamą informaciją apie 2004 m. atliktą monitoringą tam, kad bent jau imant kontrolinius mėginius būtų užtikrintas didžiausių pesticidų likučių koncentracijos verčių laikymasis, įskaitant:

a)

nacionalinių programų dėl pesticidų likučių rezultatus;

b)

informaciją apie laboratorijų kokybės kontrolės tvarką, ypač informacija apie kokybės kontrolės, skirtos pesticidų likučių analizei, tvarką, kurios negalėta įgyvendinti arba kai susidurta su sunkumais ją įgyvendinant;

c)

informaciją apie tyrimus atliekančių laboratorijų akreditaciją pagal Direktyvos 93/99/EEB 3 straipsnio nuostatas (įskaitant pripažinimo tipą, akreditacijos įstaigą ir akreditacijos pažymėjimą);

d)

informaciją apie profesionalumo ir tarplaboratorinius testus, kuriuose tyrimų laboratorija dalyvavo.

4)

Valstybės narės yra kviečiamos atsiųsti Komisijai ne vėliau kaip iki 2005 m. rugsėjo 30 d. numatomas 2006 m. nacionalines programas stebėti didžiausias pesticidų likučių koncentracijas, nustatytas Direktyvomis 90/642/EEB ir 86/362/EEB, įskaitant informaciją apie:

a)

kriterijus, kurie buvo taikomi nustatant mėginių skaičių ir tyrimus, kuriuos būtina atlikti;

b)

pasiektas ribas, kurias viršijus pranešama apie likučius, ir kriterijus pagal kuriuos šios ribos buvo nustatytos, ir

c)

išsamią informaciją apie akreditaciją pagal Tarybos direktyvą 93/99/EEB dėl papildomų oficialios maisto produktų kontrolės priemonių.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 221, 1986 8 7, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/61/EB (OL L 127, 2004 4 29, p. 81).

(2)  OL L 350, 1990 12 14, p. 71. Direktyva su paskutiniais pakeitįmais, padarytais Komisijos direktyva 2004/115/EB (OL L 374, 2004 12 22, p. 64).

(3)  Codex Alimentarius, „Pesticide Residues in Foodstuffs“, Roma 1994, ISBN 92-5-203271-1; Vol. 2, p. 372.

(4)  Dokumentas SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/food/ plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(5)  OL L 290, 1993 11 24, p. 14. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(6)  OL L 175, 1991 7 4, p. 35. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/14/EB (OL L 41, 2003 2 14, p. 37).

(7)  OL L 49, 1996 2 28, p. 17. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/13/EB (OL L 41, 2003 2 14, p. 33).

(8)  OL L 187, 2002 7 16, p. 30.


I PRIEDAS

Pesticidų (produktų) junginiai, kurie turi būti stebimi

Pesticidų likučiai, kuriuose ieškomi

 

2005

2006 (1)

2007 (1)

Acefatas

(a)

(b)

(c)

Aldikarbas

(a)

(b)

(c)

Azinfosmetilas

(a)

(b)

(c)

Azoksistrobinas

(a)

(b)

(c)

Benomilų grupė

(a)

(b)

(c)

Bifentrinas

(a)

(b)

(c)

Bromopropilatas

(a)

(b)

(c)

Bupirimatas

(a)

(b)

(c)

Kaptanas

(a)

(b)

(c)

Karbarilas

(a)

(b)

(c)

Chlormekvatas (2)

(a)

(b)

(c)

Chlorotalonilas

(a)

(b)

(c)

Chlorprofamas

(a)

(b)

(c)

Chlorpirifosas

(a)

(b)

(c)

Chlorpirifosmetilas

(a)

(b)

(c)

Cipermetrinas

(a)

(b)

(c)

Ciprodinilas

(a)

(b)

(c)

Deltametrinas

(a)

(b)

(c)

Diazinonas

(a)

(b)

(c)

Dichlofluanidas

(a)

(b)

(c)

Dikofolis

(a)

(b)

(c)

Dimetoatas

(a)

(b)

(c)

Difenilaminas (3)

(a)

(b)

(c)

Endosulfanas

(a)

(b)

(c)

Fenheksamidas

(a)

(b)

(c)

Fludioksonilas

(a)

(b)

(c)

Folpetas

(a)

(b)

(c)

Imazalilas

(a)

(b)

(c)

Imidaklopridas

(a)

(b)

(c)

Iprodionas

(a)

(b)

(c)

Krezoksim metilas

(a)

(b)

(c)

Lambda cihalotrinas

(a)

(b)

(c)

Malationas

(a)

(b)

(c)

Manebų grupė

(a)

(b)

(c)

Metalaksilas

(a)

(b)

(c)

Metamidofosas

(a)

(b)

(c)

Metidationas

(a)

(b)

(c)

Merkaptodimeturas

(a)

(b)

(c)

Metomilas

(a)

(b)

(c)

Miklobutanilas

(a)

(b)

(c)

Oksidemeton metilas

(a)

(b)

(c)

Parationas

(a)

(b)

(c)

Fozalonas

(a)

(b)

(c)

Pirimikarbas

(a)

(b)

(c)

Pirimifos metilas

(a)

(b)

(c)

Procimidonas

(a)

(b)

(c)

Propargitas

(a)

(b)

(c)

Piretrinai

(a)

(b)

(c)

Pirimetanilas

(a)

(b)

(c)

Spirogzaminas

(a)

(b)

(c)

Tiabendazolas

(a)

(b)

(c)

Metiltolklofosas

(a)

(b)

(c)

Tolilfluanidas

(a)

(b)

(c)

Triadimefonas

(a)

(b)

(c)

Vinklozolinas

(a)

(b)

(c)

(a)

Kriaušės, pupos (šviežios arba šaldytos), bulvės, morkos, apelsinai arba mandarinai, špinatai (švieži arba šaldyti), ryžiai ir agurkai.

(b)

Žiediniai kopūstai, pipirai, kviečiai, baklažanai, vynuogės, žirniai (švieži arba šaldyti be ankščių), bananai ir apelsinų sultys.

(c)

Obuoliai, pomidorai, (sėjamosios) salotos, braškės, porai, kopūstai, rugiai arba avižos, persikai, įskaitant nektarinus ir panašius hibridus.


(1)  Priklausomai nuo programų, kurios bus rekomenduojamos 2006 ir 2007 metais.

(2)  Chlormekvato turėtų būti ieškoma tik kriaušėse ir grūduose.

(3)  Difenilamino turėtų būti ieškoma tik obuoliuose ir kriaušėse.


II PRIEDAS

Kiekvieno produkto mėginių skaičius, kuris turi būti paimtas kiekvienoje valstybėje narėje

Šalies kodas

Mėginiai

AT

12

BE

12

CY

12

CZ

12

DE

93

DK

12

ES

45

EE

12

EL

12

FR

66

FI

12

HU

12

IT

65

IE

12

LU

12

LT

12

LV

12

MT

12

NL

17

PT

12

PL

45

SE

12

SI

12

SK

12

UK

66

Bendras mėginių skaičius: 613


8.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 61/37


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. kovo 4 d.

iš dalies keičiantis Sprendimus 93/52/EEB ir 2003/467/EB dėl paskelbimo, kad Slovėnijoje nėra nustatytos galvijų bruceliozė (B. melitensis) ir enzootinė leukozė ir kad Slovakijoje nėra nustatytos galvijų tuberkuliozė ir bruceliozė

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 483)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/179/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (1), ypač į jos A priedo I skyriaus 4 punktą, A priedo II skyriaus 7 punktą ir D priedo I skyriaus E skirsnį,

atsižvelgdama į 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvą 91/68/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą avimis ir ožkomis (2), ypač į jos A priedō 1 skyriaus II punktą,

kadangi:

(1)

1992 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendime 93/52/EEB, nustatančiame, kad tam tikros valstybės narės arba regionai atitinka reikalavimus dėl bruceliozės (B. melitensis) ir toms valstybėms narėms arba regionams suteikiančiame oficialiai bruceliozės neapimtos valstybės narės arba regiono statusą (3), išvardijami valstybių narių regionai, kurie pagal Direktyvą 91/68/EEB yra pripažinti kaip valstybių narių regionai, kuriuose bruceliozė (B. melitensis) oficialiai nenustatyta.

(2)

Slovėnijoje mažiausiai penkerius metus avių ir ožkų bruceliozė buvo registruojama liga ir per šį laikotarpį oficialiai nebuvo patvirtintas nė vienas ligos atvejis. Šioje valstybėje narėje vakcinacija nuo šios ligos buvo draudžiama mažiausiai trejus metus. Be to, Slovėnijoje buvo imtasi priemonių, siekiant laikytis kitų sąlygų, nustatytų Direktyvoje 91/68/EEB dėl atsitiktinių patikrinimų, kurie turi būti atlikti, po pripažinimo, kad šioje valstybėje narėje bruceliozė nenustatyta. Slovėnija turėtų būti pripažinta šalimi, kurioje ligos (B. melitensis) atvejų avių ir ožkų ūkiuose oficialiai nenustatyta.

(3)

Direktyvoje 64/432/EEB numatyta, kad valstybėse narėse arba jų dalyse ar regionuose tuberkuliozė, bruceliozė ir enzootinė galvijų leukozė yra oficialiai nenustatytos, jeigu galvijų bandos atitinka tam tikras toje direktyvoje nustatytas sąlygas.

(4)

Valstybių narių regionų, kuriuose oficialiai nenustatytos tuberkuliozė, bruceliozė ir enzootinė galvijų leukozė, sąrašai yra 2003 m. birželio 23 d. Komisijos sprendime 2003/467/EB, nustatančiame tam tikrose valstybėse narėse ar valstybių narių regionuose, kuriuose oficialiai nenustatytos tuberkuliozė, bruceliozė ir enzootinė galvijų leukozė, galvijų bandų statusą (4).

(5)

Įvertinus Slovėnijos Komisijai pateiktus dokumentus, kuriais įrodoma, kad laikomasi visų Direktyvoje 64/432/EEB numatytų sąlygų dėl nenustatytos enzootinės galvijų leukozės, turi būti paskelbta, jog šioje valstybėje narėje enzootinė galvijų leukozė oficialiai nenustatyta.

(6)

Įvertinus Slovakijos Komisijai pateiktus dokumentus, kuriais įrodoma, kad laikomasi visų Direktyvoje 64/432/EEB numatytų sąlygų dėl nenustatytų galvijų tuberkuliozės ir galvijų bruceliozės, turi būti paskelbta, jog šioje valstybėje narėje galvijų tuberkuliozė ir galvijų bruceliozė oficialiai nenustatytos.

(7)

Todėl Sprendimai 93/52/EEB ir 2003/467/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 93/52/EEB I priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo I priedą.

2 straipsnis

Sprendimo 2003/467/EB I, II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio sprendimo II priedą.

3 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1/2005 (OL L 3, 2005 1 5, p. 1).

(2)  OL L 46, 1991 2 19, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2004/554/EB (OL L 248, 2004 7 9, p. 1).

(3)  OL L 13, 1993 1 21, p. 14. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/28/EB (OL L 15, 2005 1 19, p. 30).

(4)  OL L 156, 2003 6 25, p. 74. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/28/EB.


I PRIEDAS

Sprendimo 93/52/EEB I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

VALSTYBĖS NARĖS

ISO kodas

Valstybė narė

BE

Belgija

CZ

Čekijos Respublika

DK

Danija

DE

Vokietija

IE

Airija

LU

Liuksemburgas

HU

Vengrija

NL

Nyderlandai

AT

Austrija

SI

Slovėnija

SK

Slovakija

FI

Suomija

SE

Švedija

UK

Jungtinė Karalystė“


II PRIEDAS

Sprendimo 2003/467/EB I, II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1.

I priedo 1 skyrius pakeičiamas taip:

„1 SKYRIUS

Valstybės narės, kuriose tuberkuliozė oficialiai nenustatyta

ISO kodas

Valstybė narė

BE

Belgija

CZ

Čekijos Respublika

DK

Danija

DE

Vokietija

FR

Prancūzija

LU

Liuksemburgas

NL

Nyderlandai

AT

Austrija

SK

Slovakija

FI

Suomija

SE

Švedija“

2.

II priedo 1 skyrius pakeičiamas taip:

„1 SKYRIUS

Valstybės narės, kuriose bruceliozė oficialiai nenustatyta

ISO kodas

Valstybė narė

BE

Belgija

CZ

Čekijos Respublika

DK

Danija

DE

Vokietija

LU

Liuksemburgas

NL

Nyderlandai

AT

Austrija

SK

Slovakija

FI

Suomija

SE

Švedija“

3.

III priedo 1 skyrius pakeičiamas taip:

„1 SKYRIUS

Valstybės narės, kuriose enzootinė galvijų leukozė oficialiai nenustatyta

ISO kodas

Valstybė narė

BE

Belgija

CZ

Čekijos Respublika

DK

Danija

DE

Vokietija

ES

Ispanija

FR

Prancūzija

IE

Airija

CY

Kipras

LU

Liuksemburgas

NL

Nyderlandai

AT

Austrija

SI

Slovenija

FI

Suomija

SE

Švedija

UK

Jungtinė Karalystė“


8.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 61/41


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. kovo 4 d.

įgaliojantis valstybes nares pagal Tarybos direktyvą 96/49/EB patvirtinti tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 443)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/180/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvą 96/49/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu geležinkeliais, suderinimo (1), ypač į jos 6 straipsnio 9, 11 ir 14 dalis,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 96/49/EB 6 straipsnio 9 dalį valstybės narės privalo iš anksto ne vėliau kaip iki 2002 m. gruodžio 31 d. arba per dvejus metus nuo paskutinės šios direktyvos iš dalies pakeistos priedo redakcijos taikymo dienos pranešti Komisijai apie jų ruošiamas leidžiančias nukrypti nuostatas.

(2)

Tam tikros valstybės narės iki 2002 m. gruodžio 31 d. pranešė Komisijai apie savo ketinimus patvirtinti nuo Direktyvos 96/49/EB leidžiančias nukrypti nuostatas. 2003 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos sprendimu 2003/627/EB, įgaliojančiu valstybes nares pagal Direktyvą 96/49/EB patvirtinti tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais (2), Komisija leido šioms valstybėms narėms patvirtinti šio sprendimo I ir II prieduose nurodytas leidžiančias nukrypti nuostatas.

(3)

Komisijos direktyva 2003/29/EB (3) iš dalies pakeitė Direktyvos 96/49/EB priedą. Pagal Direktyvą 2003/29/EB valstybės narės turėjo priimti nacionalinius įstatymus, kurie turėjo įsigalioti ne vėliau kaip iki 2003 m. liepos 1 d., nes paskutinė Direktyvos 96/49/EB 6 straipsnio 9 dalyje nurodyta taikymo diena yra 2003 m. birželio 30 d.

(4)

Kelios valstybės narės pranešė apie savo ketinimus patvirtinti leidžiančias nukrypti nuostatas. Komisija įvertino pranešimų atitiktį Direktyvos 96/49/EB 6 straipsnio 9, 11 ir 14 dalyse nurodytoms sąlygoms ir juos patvirtino. Šioms valstybėms narėms turėtų būti leista patvirtinti šias leidžiančias nukrypti nuostatas.

(5)

Visas leidžiančias nukrypti nuostatas, kurias iki šiol buvo leista patvirtinti, pageidautina surinkti į bendrą sprendimą. Sprendimas 2003/627/EB turėtų būti panaikintas ir pakeistas.

(6)

Siekdama užtikrinti nuolatinį leidžiančių nukrypti nuostatų atnaujinimą, Komisija siūlo mažiausiai kartą į penkerius metus užtikrinti visapusį visų esamų leidžiančių nukrypti nuostatų atnaujinimą.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pavojingų krovinių vežimo komiteto, įsteigto pagal Tarybos direktyvos 94/55/EB (4) 9 straipsnį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

I priede išvardytoms valstybėms narėms leidžiama patvirtinti I priede numatytas leidžiančias nukrypti nuostatas dėl nedidelių tam tikrų pavojingų krovinių kiekių vežimo geležinkeliais savo teritorijoje.

Šios leidžiančios nukrypti nuostatos taikomos be diskriminavimo.

2 straipsnis

II priede išvardytoms valstybėms narėms leidžiama įgyvendinti II priede nurodytas leidžiančias nukrypti nuostatas dėl, visų pirma, pavojingų krovinių, kurie sudaro apibrėžto pramoninio proceso dalį, yra vietinio pobūdžio ir yra atidžiai kontroliuojami pagal aiškiai nustatytus reikalavimus, vežimo tam tikrais nustatytais maršrutais savo teritorijoje ir, antra, vietinio pavojingų krovinių vežimo trumpais nuotoliais uostų, oro uostų ar įmonių teritorijoje.

3 straipsnis

Sprendimas 2003/627/EB panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 4 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 235, 1996 9 17, p. 25. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/110/EB (OL L 365, 2004 12 10, p. 24).

(2)  OL L 217, 2003 8 29, p. 67.

(3)  OL L 90, 2003 4 8, p. 47.

(4)  OL L 319, 1994 12 12, p. 7. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/111/EB (OL L 365, 2004 12 10, p. 25).


I PRIEDAS

Valstybėms narėms leidžiančios nukrypti nuostatos dėl nedidelių tam tikrų pavojingų krovinių kiekių

VOKIETIJA

RA-SQ 3.1

Dalykas: nedideli tam tikrų privačiam naudojimui skirtų prekių kiekiai.

Nuoroda į Direktyvos 96/46/EB (toliau – Direktyvos) priedą: 3.2 skyriaus lentelė tam tikriems 1-9 klasių JT numeriams.

Direktyvos priedo turinys: Vežimo leidimas ir nuostatos.

Nuoroda į nacionalinės teisės aktus: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 3.

Nacionalinės teisės aktų turinys: 1-9 klasės; išimtis labai nedideliems supakuotų įvairių prekių kiekiams ir privačiam naudojimui skirtiems kiekiams; ne daugiau kaip 50 kg vienai transporto priemonei; bendrųjų pakavimo reikalavimų taikymas vidinei pakuotei.

Pastabos: ši leidžianti nukrypti nuostata galioja iki 2004 m. gruodžio 31 d.

Sąrašas Nr. 14*.

RA-SQ 3.2

Dalykas: leidimas vežti kombinuotąsias pakuotes.

Nuoroda į Direktyvos priedą: 4.1.10.4 MP2

Direktyvos priedo turinys: draudimas vežti kombinuotąsias pakuotes.

Nuoroda į nacionalinės teisės aktus: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 21.

Nacionalinės teisės aktų turinys: klasės 1.4S, 2, 3 ir 6.1; leidimas vežti kombinuotąsias 1.4S klasės objektų (nedidelių ginklų šoviniai), aerozolių (2 klasė) ir 3 ir 6.1 klasių valymo medžiagų (nurodyti JT numeriai) pakuotes, kai šie produktai yra skirti parduoti kombinuotojoje pakuotėje kaip II pakuotės grupė ir mažais kiekiais.

Pastabos: sąrašas Nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

PRANCŪZIJA

RA-SQ 6.1

Dalykas: registruoto bagažo vežimas keleiviniais traukiniais.

Nuoroda į Direktyvos priedą: 7.7 skirsnis

Direktyvos priedo turinys: draudžiamos vežti tokiu bagažu RID medžiagos ir daiktai.

Nuoroda į nacionalinės teisės aktus: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (2001 m. birželio 5 d. Dekretas dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais („RID dekretas“)) – Article 18.

Nacionalinės teisės aktų turinys: RID medžiagas ir daiktus, kuriuos leidžiama vežti kurjeriniu paštu, leidžiama vežti ir kaip bagažą keleiviniais traukiniais.

RA-SQ 6.2

Dalykas: traukiniais keleivių gabenami pavojingų medžiagų siuntiniai.

Nuoroda į Direktyvos priedą: 7.7 skirsnis

Direktyvos priedo turinys: draudžiamos vežti rankiniame bagaže RID medžiagos ir daiktai.

Nuoroda į nacionalinės teisės aktus: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (2001 m. birželio 5 d. Dekretas dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais („RID dekretas“)) – Article 19.

Nacionalinės teisės aktų turinys: pavojingų medžiagų, kurios skirtos keleivių asmeniniam arba profesiniam naudojimui, siuntinių vežimas rankiniame bagaže leidžiamas su sąlyga, kad laikomasi 4.1, 5.2 ir 3.4 skirsnių nuostatų, susijusių su siuntinių įpakavimu, žymėjimu ir etikečių ant jų klijavimu.

Pastabos: pacientams, turintiems kvėpavimo problemų, leidžiama vežtis nešiojamus vienai kelionei užpildytus dujų balionėlius.

RA-SQ 6.3

Dalykas: vežėjo reikmėms skirtų krovinių vežimas.

Nuoroda į Direktyvos priedą: 5.4.1 skirsnis

Direktyvos priedo turinys: informacija apie pavojingas medžiagas, kurią reikia nurodyti važtaraštyje.

Nuoroda į nacionalinės teisės aktus: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (2001 m. birželio 5 d. Dekretas dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais („RID dekretas“)) – Article 20.2.

Nacionalinės teisės aktų turinys: vežėjo reikmėms skirtų krovinių deklaruoti nebūtina, jei jų kiekis neviršija 1.1.3.6 skirsnyje nustatytų ribų.

RA-SQ 6.4

Dalykas: leidimas nežymėti etiketėmis tam tikrų pašto vagonų.

Nuoroda į Direktyvos priedą: 5.3.1 skirsnis

Direktyvos priedo turinys: reikalavimas pritvirtinti etiketes ant išorinių vagonų sienų.

Nuoroda į nacionalinės teisės aktus: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (2001 m. birželio 5 d. Dekretas dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais („RID dekretas“)) – Article 21.1.

Nacionalinės teisės aktų turinys: turi būti ženklinami tiktai pašto vagonai, kuriais vežama daugiau kaip 3 tonos tos pačios klasės medžiagų (išskyrus 1, 6.2 arba 7).

RA-SQ 6.5

Dalykas: leidimas nežymėti etiketėmis vagonų, kuriais vežami nedideli konteineriai.

Nuoroda į Direktyvos priedą: 5.3.1 skirsnis

Direktyvos priedo turinys: reikalavimas pritvirtinti etiketes ant išorinių vagonų sienų.

Nuoroda į nacionalinės teisės aktus: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (2001 m. birželio 5 d. Dekretas dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais („RID dekretas“)) – Article 21.2

Nacionalinės teisės aktų turinys: jeigu etiketės, pritvirtintos ant nedidelių konteinerių sienelių, gerai matomos, tvirtinti etiketes ant išorinių vagonų sienų nebūtina.

RA-SQ 6.6

Dalykas: leidimas nežymėti etiketėmis vagonų, kuriais vežamos siuntinių prikrautos kelių transporto priemonės.

Nuoroda į Direktyvos priedą: 5.3.1 skirsnis

Direktyvos priedo turinys: reikalavimas pritvirtinti etiketes ant išorinių vagonų sienų.

Nuoroda į nacionalinės teisės aktus: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (2001 m. birželio 5 d. Dekretas dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais („RID dekretas“)) – Article 21.3.

Nacionalinės teisės aktų turinys: jeigu ant kelių transporto priemonių yra pritvirtintos etiketės, kuriose aprašytas vežamų siuntinių turinys, tvirtinti etiketes ant išorinių vagonų sienų nebūtina.

ŠVEDIJA

RA-SQ 14.1

Dalykas: nebūtina žymėti etiketėmis geležinkelio vagonų, vežančių pavojingus krovinius skubia siunta.

Nuoroda į Direktyvos priedą: 5.3.1 skirsnis

Direktyvos priedo turinys: ant geležinkelio vagonų, vežančių pavojingus krovinius, turi būti pritvirtintos etiketės.

Nuoroda į nacionalinės teisės aktus: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Nacionalinės teisės aktų turinys: geležinkelio vagonus, vežančius pavojingus krovinius skubia siunta, etiketėmis žymėti nebūtina.

Pastabos: RID riboja krovinių, kuriuos galima vadinti skubia siunta, kiekį. Todėl kalbama apie mažus medžiagų kiekius.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

RA-SQ 15.1

Dalykas: tam tikrų mažai kenksmingų radioaktyvių produktų, pavyzdžiui, sieninių ir rankinių laikrodžių, dūmų detektorių, kompasų, vežimas.

Nuoroda į Direktyvos priedą: dauguma RID reikalavimų

Direktyvos priedo turinys: reikalavimai dėl 7 klasės medžiagų vežimo.

Nuoroda į nacionalinės teisės aktus: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Nacionalinės teisės aktų turinys: leidžiama visiškai nesilaikyti nacionalinės teisės aktų nuostatų, kai vežami tam tikri komercinės paskirties produktai, turintys nedidelį radioaktyvių medžiagų kiekį.

Pastabos: ši leidžianti nukrypti nuostata yra trumpalaikė priemonė, kurios nebereikės, kai į RID bus įtraukti atitinkami IAEA nuostatų pakeitimai.

RA-SQ 15.2

Dalykas: tuščių pritvirtintų cisternų, kurios nėra laikomos vežimo įranga (N2), gabenimas.

Nuoroda į Direktyvos priedą: 5 ir 7 dalys

Direktyvos priedo turinys: reikalavimai dėl siuntimo procedūrų, vežimo, eksploatacijos ir transporto priemonių.

Nuoroda į nacionalinės teisės aktus: bus nurodyta būsimuose reglamentuose.

Nacionalinės teisės aktų turinys: žr. pirmiau.

Pastabos: šių pritvirtintų rezervuarų vežimas nėra pavojingų medžiagų vežimas tikrąja prasme, todėl RID nuostatos jiems negali būti taikomos. Rezervuarai yra „paprastai tušti“, todėl juose esančių pavojingų medžiagų kiekiai yra ypač maži.

RA-SQ 15.3

Dalykas: sprogmenų mišriųjų krovinių ir sprogmenų su kitais pavojingais kroviniais vežimo vagonais, transporto priemonėmis ir konteineriais (N4/5/6) apribojimų švelninimas.

Nuoroda į Direktyvos priedą: 7.5.2.1 ir 7.5.2.2 skirsniai

Direktyvos priedo turinys: apribojimai dėl tam tikrų mišraus krovimo tipų.

Nuoroda į nacionalinės teisės aktus: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18; Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulation, regs. 17 and 24; Carriage of Explosives by Road Regulations, reg. 14.

Nacionalinės teisės aktų turinys: nacionalinės teisės aktas nustato ne tokius griežtus mišriojo sprogmenų krovimo reikalavimus, jeigu tokį vežimą galima užtikrinti be rizikos.

Pastabos: Jungtinė Karalystė nori, kad būtų leidžiami tam tikri sprogmenų maišymo su kitais sprogmenimis ir sprogmenų maišymo su kitais pavojingais kroviniais taisyklių variantai. Kiekvienam variantui bus nustatomi vienos ar daugiau sudedamųjų krovinio dalių kiekybiniai apribojimai ir jį bus leidžiama taikyti tik tada, jeigu „buvo imtasi visų įmanomų priemonių užtikrinti, kad sprogmenys nesiliestų su minėtais kroviniais, sprogmenys nekeltų pavojaus kitiems kroviniams arba tie kroviniai nekeltų pavojaus sprogmenims“.

Jungtinės Karalystės pageidaujamų patvirtinti variantų pavyzdžiai:

RA-SQ 15.4

Dalykas: leidimas nustatyti kitokį „bendrą didžiausią kiekį vienoje transporto priemonėje“ 1.1.3.1 skirsnio lentelės 1 ir 2 kategorijų 1 klasės kroviniams.

Nuoroda į Direktyvos priedą: 1.1.3.1 skirsnis

Direktyvos priedo turinys: išimtys, susijusios su vežimo pobūdžiu.

Nuoroda į nacionalinės teisės aktus: bus apibrėžta būsimais reglamentais.

Nacionalinės teisės aktų turinys: nustatyti taisykles, susijusias su sprogmenų ribotiems kiekiams ir mišriam sprogmenų pakrovimui taikomomis išimtimis.

Pastabos: nustatyti kitokias leistino kiekio ribas ir mišraus krovinio koeficientus 1 klasės kroviniams, būtent „50“ 1 kategorijai ir „500“ 2 kategorijai. Apskaičiuojant mišrius krovinius, 2 kategorijai taikomas koeficientas „20“, o 3 kategorijai „2“.

RA-SQ 15.5

Dalykas: RA-SQ 6.6 priėmimas

Nuoroda į nacionalinės teisės aktus: Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulations 1996, Schedule 5, paragraphs 6 and 9.


II PRIEDAS

Valstybėms narėms dėl vietinio vežimo jų teritorijoje leidžiančios nukrypti nuostatos

VOKIETIJA

RA-LT 3.1

Dalykas: 9 klasės polichlorintųjų bifenilų (PCB) užterštų medžiagų vežimas palaidai.

Nuoroda į Direktyvos 296/49/EB (toliau – Direktyvos) priedą: 7.3.1

Direktyvos priedo turinys: vežimas palaidai.

Nuoroda į nacionalinės teisės aktus: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 11.

Nacionalinės teisės aktų turinys: leidimas vežti palaidai nuimamose transporto priemonės kėbulo talpose arba nuo sandariuose skysčių ar dulkių apsaugotuose konteineriuose.

Pastabos: 11 nukrypti leidžianti nuostata galioja iki 2004 m. gruodžio 31 d.; nuo 2005 m. taikomos atitinkamos ADR ir RID nuostatos.

Taip pat žr. Daugiašalį susitarimą Nr. M137.

Sąrašas Nr. 4*.

RA-LT 3.2

Dalykas: supakuotų pavojingų atliekų vežimas.

Nuoroda į Direktyvos priedą: 1–5 dalys.

Direktyvos priedo turinys: klasifikavimas, pakavimas ir ženklinimas.

Nuoroda į nacionalinės teisės aktus: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 20.

Nacionalinės teisės aktų turinys: 2-6.1 ir 9 klasės: kombinuotosios pakuotės ir pavojingų atliekų vežimas pakuotėse ir IBC konteineriuose; atliekos privalo būti supakuotos į vidines pakuotes (kuriose atliekos yra surenkamos) ir suskirstytos į konkrečias atliekų grupes pagal kategorijas (vengiant pavojingų sąveikų atskirose atliekų grupėse); su atliekų grupėmis susijusių specialiųjų raštiškų instrukcijų, kurios taip pat naudojamos kaip važtaraštis, panaudojimas; vidaus ir laboratorinių atliekų surinkimas ir t.t.

Pastabos: Sąrašas Nr. 6*.

ŠVEDIJA

RA-LT 14.1

Dalykas: pavojingų atliekų vežimas į pavojingų atliekų šalinimo įmones.

Nuoroda į Direktyvos priedą: 2 dalis, 5.2 ir 6.1 skirsniai.

Direktyvos priedo turinys: reikalavimai, keliami pakuotės struktūrai ir išbandymui, pakuočių klasifikacija, žymėjimas ir etikečių ant jų klijavimas.

Nuoroda į nacionalinės teisės aktus: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Nacionalinės teisės aktų turinys: teisės aktai apima supaprastintus klasifikacijos kriterijus, sušvelnintus reikalavimus, keliamus pakuotės struktūrai ir išbandymui, žymėjimui ir etikečių klijavimui. Pavojingos atliekos pagal RID neklasifikuojamos ir priskiriamos skirtingoms atliekų grupėms. Kiekviena atliekų grupė turi medžiagų, kurias pagal RID galima pakuoti kartu (mišrusis pakavimas). Kiekvienas paketas vietoje JT numerio turi būti pažymėtas atitinkamos atliekų grupės kodu.

Pastabos: Šios nuostatos gali būti taikomos tik vežant pavojingas atliekas iš valstybinių atliekų perdirbimo įmonių į pavojingų atliekų naikinimo įmones.


8.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 61/48


AKR–EB MUITINIŲ BENDRADARBIAVIMO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 2/2005

2005 m. kovo 1 d.

nukrypstantis nuo sąvokos „produktų kilmė“, siekiant atsižvelgti į ypatingą AKR valstybių padėtį dėl konservuotų tunų ir tunų nugarinės gamybos (SS ex 16.04 pozicija)

(2005/181/EB)

AKR–EB MUITINIŲ BENDRADARBIAVIMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą AKR–EB partnerystės susitarimą, ypač į jo V priedo 1 protokolo 38 straipsnį,

kadangi

(1)

Minėto protokolo 38 straipsnio 1 dalyje numatomų nuo kilmės taisyklių nukrypti leidžiančių nuostatų taikymas pateisinamas tik tada, kai plėtojama esama pramonė arba steigiama nauja.

(2)

Minėto protokolo 38 straipsnio 8 dalyje numatoma, kad nukrypti leidžianti nuostata gali būti taikoma laikantis metinės 8 000 tonų kvotos konservuotiems tunams ir 2 000 tonų tunų nugarinėms.

(3)

2002 m. spalio 28 d. buvo priimtas AKR–EB Muitinių bendradarbiavimo komiteto sprendimas Nr. 2/2002 nukrypstantis nuo sąvokos „produktų kilmė“, siekiant atsižvelgti į ypatingą AKR valstybių padėtį dėl konservuotų tunų ir tunų nugarinės gamybos (SS ex 16.04 pozicija). Šio sprendimo 1 straipsnyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata taikoma nuo 2002 m. spalio 1 d. iki 2005 m. vasario 28 d.

(4)

Atsižvelgiant į šios nuostatos galiojimo pabaigą AKR valstybės 2004 m. lapkričio 8 d. pateikė prašymą naujai visapusiškai nukrypti nuo kilmės taisyklių leidžiančiai nuostatai, kaip apibrėžta AKR–EB partnerystės susitarime, dėl konservuotų tunų ir tunų nugarinių, galiojančiai visoms AKR valstybėms ir taikomai pilniems metiniams kiekiams, t. y. 8 000 tonų konservuotų tunų ir 2 000 tonų tunų nugarinių, kurie bus importuojamos į Bendriją nuo 2005 m. kovo 1 d.

(5)

Prašoma nukrypti leidžianti nuostata pagal atitinkamas 1 protokolo nuostatas, ypač atsižvelgiant į 38 straipsnio 8 dalį, o prašomi kiekiai atitinka metinę kvotą, kuri suteikiama automatiškai AKR valstybėms paprašius.

(6)

Šis sprendimas taikomas nuo 2005 m. kovo 1 d. iki 2007 m. pabaigos, kol bus priimti nauji prekybos susitarimai, kurie turi įsigalioti iki 2008 m. sausio 1 d. pagal AKR–EB bendradarbiavimo susitarimo 37 straipsnį.

(7)

Sprendime Nr. 2/2002 nurodomi „tunų konservai“, bet faktiškai jis taikomas „konservuotiems tunams“. Terminas „konservuoti tunai“ apima tunų konservus, tunus vakuuminėje plastikinių maišelių pakuotėje arba kitose talpose. Europos Bendrijų kombinuotoje nomenklatūroje vartojamas terminas „konservuoti tunai“, kuris apima „tunų konservus“. Tokia pati terminologija turi būti vartojama šiame sprendime.

(8)

Kiekius, dėl kurių priimama nukrypti leidžianti nuostata, turėtų administruoti Komisija kartu su valstybių narių ir AKR valstybių muitinėmis. Tuo tikslu reikėtų priimti išsamias taisykles,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo ypatingųjų AKR–EB partnerystės susitarimo V priedo 1 protokolo II priedo sąrašo nuostatų, SS ex 16.04 pozicijoje klasifikuojami konservuoti tunai ir tunų nugarinės, pagaminti AKR valstybėse iš kilmės statuso neturinčių tunų, pagal šio sprendimo sąlygas laikomi AKR valstybių kilmės.

2 straipsnis

1 straipsnyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata taikoma šio sprendimo priede nurodytiems produktams ir kiekiams, kurie į Bendriją iš AKR valstybių (bus) importuojami nuo 2005 m. kovo 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Priede nustatytus kiekius tvarko Komisija ir imasi visų jos manymu būtinų administracinių veiksmų tam, kad jų tvarkymas būtų veiksmingas. Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (1) 308a, 308b ir 308c straipsniai dėl tarifinių kvotų tvarkymo priede nurodytų kiekių tvarkymui taikomi mutatis mutandis.

4 straipsnis

1.   AKR valstybių muitinės imasi būtinų priemonių kiekybinei 1 priede nurodytų gaminių eksporto kontrolei užtikrinti. Tuo tikslu visi pagal šį sprendimą išduoti sertifikatai yra su nuoroda į jį.

2.   Tų šalių kompetentingos institucijos per AKR Grupės sekretoriatą kas tris mėnesius Komisijai perduoda pranešimą apie kiekius, dėl kurių pagal šį sprendimą buvo išduoti EUR.1 judėjimo sertifikatai, ir tiems sertifikatams suteiktus numerius.

5 straipsnis

Pagal šį sprendimą išduotų EUR.1 judėjimo sertifikatų 7 langelyje įrašomas vienas iš šių įrašų:

„Derogation – Decision No 2/2005“,

„Dérogation – Décision no 2/2005“.

6 straipsnis

AKR valstybės, valstybės narės ir Europos bendrija imasi visų būtinų priemonių šiam sprendimui įgyvendinti.

7 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Šis sprendimas taikomas nuo 2005 m. kovo 1 d.

Priimta Briuselyje, 2005 m. kovo 1 d.

AKR–EB Muitinių bendradarbiavimo komiteto vardu

Bendrai pirmininkaujantys

Robert VERRUE

Isabelle BASSONG


(1)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2286/2003 (OL L 343, 2003 12 31, p. 1).


PRIEDAS

Eilės Nr.

SS pozicija

Prekių aprašymas

Laikotarpis

Kiekis

(tonomis)

09.1632

ex 16.04

Konservuoti tunai (1)

2005 3 1–2006 2 28

8 000

2006 3 1–2007 2 28

8 000

2007 3 1–2007 12 31

6 666

09.1637

ex 16.04

Tunų nugarinės

2005 3 1–2006 2 28

2 000

2006 3 1–2007 2 28

2 000

2007 3 1–2007 12 31

1 666


(1)  Bet kurioje pakuotėje, kurioje/dėl kurios produktas yra laikomas konservuotu, kaip apibrėžta SS ex 16.04 pozicijoje.


Klaidų ištaisymas

8.3.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 61/51


2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 345, 2004 m. lapkričio 20 d. )

84 puslapyje, XXIII priede, 10–11 pastraipose:

vietoje:

„—

Visi žemes ūkio produktai, išvardyti 146 straipsnio 1 dalyje, ir iš jų pagaminti produktai tarpiniais procesais ir naudojami kaip kuras energijai gaminti,

Visi produktai, išvardyti 146 straipsnio 1 dalyje, ir iš jų pagaminti produktai, naudojami kaip kuras energijai gaminti,“

skaityti:

„—

Visi žemės ūkio produktai, išvardyti 145 straipsnio 1 dalyje, ir iš jų pagaminti produktai tarpiniais procesais ir naudojami kaip kuras energijai gaminti,

Visi produktai, išvardyti XXII priede, ir iš jų pagaminti produktai, naudojami kaip kuras energijai gaminti,“.