ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 45

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. vasario 16d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 254/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 255/2005, dėl nuolatinių leidimų, išduodamų tam tikriems pašarų priedams ( 1 )

3

 

 

2005 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 256/2005, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2005 m. vasario 16 d.

10

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005/130/EB:2004 m. gruodžio 30 d. Komisijos sprendimas, nustatantis finansinį Bendrijos įnašą veiklos išlaidoms, susidariusioms likviduojant snukio ir nagų ligos padarinius Jungtinėje Karalystėje 2001 m., padengti (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5460)

13

 

*

2005/131/EB:2005 m. vasario 7 d. Komisijos sprendimas, dėl Bendrijos finansinės pagalbos 2005 metams tam tikroms Bendrijos etaloninėms laboratorijoms biologinės rizikos veiksnių visuomenės veterinarinės sveikatos srityje (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 262)

15

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

16.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 45/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 254/2005

2005 m. vasario 15 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. vasario 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 15 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. vasario 15 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

128,5

204

86,4

624

230,6

628

104,0

999

137,4

0707 00 05

052

184,8

068

111,6

204

95,7

999

130,7

0709 10 00

220

39,4

999

39,4

0709 90 70

052

195,6

204

233,7

999

214,7

0805 10 20

052

41,7

204

47,4

212

46,1

220

38,1

448

35,8

624

49,2

999

43,1

0805 20 10

204

87,5

624

75,1

999

81,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

55,7

204

89,7

400

77,8

464

47,5

624

67,4

662

53,5

999

65,3

0805 50 10

052

50,4

999

50,4

0808 10 80

400

87,0

404

86,6

528

87,5

720

59,0

999

80,0

0808 20 50

388

76,3

400

88,4

512

70,8

528

76,1

720

55,6

999

73,4


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


16.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 45/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 255/2005

2005 m. vasario 15 d.

dėl nuolatinių leidimų, išduodamų tam tikriems pašarų priedams

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJU KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų (1), ypač į jos 3 straipsnį ir 9d straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (2), ypač į jo 25 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 numatyta, kad Europos Sąjungoje priedų naudojimui gyvūnų mityboje turi būti suteiktas leidimas.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 25 straipsnyje nustatomos pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos paraiškoms gauti leidimą naudoti pašarų priedus, pateiktoms pagal Direktyvos 70/524 nuostatas iki šio reglamento taikymo dienos.

(3)

Paraiškos gauti leidimą naudoti šio reglamento prieduose išvardytus priedus buvo pateiktos iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos.

(4)

Pirminės valstybių narių pastabos dėl šių paraiškų, pateiktų pagal Direktyvos 70/524/EEB 4 straipsnio 4 dalies nuostatas, buvo perduotos Komisijai iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos. Todėl tokios paraiškos ir toliau svarstomos laikantis Direktyvos 70/524/EEB 4 straipsnio nuostatų.

(5)

Pirmą kartą mikroorganizmų Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I–1012) preparatą buvo leista laikinai naudoti mėsiniams galvijams penėti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1411/1999 (3).

(6)

Pirmą kartą mikroorganizmų Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) preparatą buvo leista laikinai naudoti veršeliams Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1636/1999 (4).

(7)

Kartu su paraiška gauti leidimą neribotam laikui šiems dviem mikroorganizmų preparatams, nurodytiems šio reglamento I priede, buvo pateikti nauji duomenys. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos.

(8)

Pirmą kartą fermento endo-1,3(4)-beta-gliukanazės ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Aspergillus niger (NRRL 25541), preparatą laikinai naudoti dedeklėms vištoms buvo leista Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1436/98 (5).

(9)

Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti minėtą fermento preparatą.

(10)

2004 m. rugsėjo 14 d. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) pateikė nuomonę dėl šio preparato veiksmingumo, naudojant jį dedeklėms vištoms.

(11)

Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos.

(12)

Pirmą kartą fermento 6-fitazės, gautos iš Aspergillus oryzae (DSM 11857), preparatą laikinai naudoti mėsinėms vištoms, vištoms dedeklėms, mėsiniams kalakutams, paršeliams ir penimoms kiaulėms buvo leista Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1353/2000 (6), o paršavedėms – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 261/2003 (7). Šį fermento preparatą minėtoms gyvūnų kategorijoms buvo leista naudoti neribotą laiką Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1465/2004 (8).

(13)

Kartu su paraiška gauti leidimą neribotam laikui to paties fermento preparatams, gautiems iš Aspergillus oryzae DSM 14223 padermės, toms pačioms gyvūnų kategorijoms buvo pateikti nauji duomenys.

(14)

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) pateikė savo nuomonę dėl šio preparato, pagaminto iš Aspergillus oryzae DSM 14223 padermės, o ne iš DSM 11857, naudojimo, ir padarė išvadą, kad šis preparatas nekelia grėsmės žmogaus sveikatai, nurodytoms gyvūnų kategorijoms arba aplinkai, jeigu laikomasi šio reglamento II priede nurodytų sąlygų.

(15)

Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos neribotam laikui gauti leidimą tokiam preparatui yra įvykdytos.

(16)

Pirmą kartą fermento endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Aspergillus niger (CBS 270.95), preparatą laikinai naudoti mėsiniams viščiukams buvo leista Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1436/98, o mėsiniams kalakutams – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 654/2000 (9).

(17)

Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti minėtą preparatą.

(18)

Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos.

(19)

Todėl šiuos tris fermentinius preparatus, kaip nurodyta II priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(20)

Šių paraiškų įvertinimo rezultatai rodo, kad reikės tam tikrų procedūrų darbuotojams apsaugoti nuo prieduose nurodytų medžiagų poveikio. Tokia apsauga turėtų būti užtikrinama taikant 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (10).

(21)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Preparatus, priskiriamus „mikroorganizmų“ grupei, leidžiama neribotą laiką naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus laikantis I priede nustatytų sąlygų.

2 straipsnis

Preparatus, priskiriamus „fermentų“ grupei, leidžiama neribotą laiką naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus laikantis II priede nustatytų sąlygų.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 15 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 270, 1970 12 14, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1800/2004 (OL L 317, 2004 10 16, p. 37).

(2)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(3)  OL L 164, 1999 6 30, p. 56.

(4)  OL L 194, 1999 7 27, p. 17.

(5)  OL L 191, 1998 7 7, p. 15.

(6)  OL L 155, 2000 6 28, p. 15.

(7)  OJ L 37, 2003 2 13, p. 12.

(8)  OL L 270, 2004 8 18, p. 11.

(9)  OL L 79, 2000 3 30, p. 26.

(10)  OL L 183, 1989 6 29, p. 1.


I PRIEDAS

EB Nr.

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias leistinas amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimas galioja

Kolonijas sudarantys vienetai (KSV) kilograme visaverčio pašaro

Mikroorganizmai

„E 1701

Bacillus cereus var. Toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Bacillus cereus var. Toyoi preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip

1 × 1010 KSV/g priedo

Mėsiniai galvijai

0,2 × 109

0,2 × 109

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, trukmę ir stabilumą granuliuojant.

Bacillus cereus var. Toyoi kiekis paros racione neturi viršyti 1 × 109 KSV 100 kg kūno masės. Reikia pridėti 0,2 × 109 KSV kiekvienam papildomam 100 kg kūno svorio.

Neribotą laiką

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Enterococcus faecium preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip:

Miltelių ir granulių pavidalo:

3,5 × 1010 KSV/g priedo

Su apvalkalu:

2,0 × 1010 KSV/g priedo

Skysto pavidalo:

1 × 1010 KSV/ml priedo

Veršeliai

6 mėnesių

1 × 109

1 × 1010

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, trukmę ir stabilumą granuliuojant.

Neribotą laiką“


II PRIEDAS

EB Nr.

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias leistinas amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimas galioja

Visaverčio pašaro aktyvumo vienetai/kg

Fermentai

„E 1601

Endo-1,3(4)-beta-glukanazė EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Aspergillus niger (NRRL 25541), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

Endo-1,3(4)-beta-glukanazė: 1 100 V (1)/g

Endo-1,4-beta-ksilanazė: 1 600 V (2)/g

Dedeklės vištos

endo-1,3(4)-beta-gliukanazė:

138 V

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro. endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 138 V endo-1,4-beta-ksilanazė: 200 V

3.

Skirtas kombinuotiesiems pašarams, turintiems daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač arabinoksilanų ir beta- gliukanų), pvz., įvairioms dietoms, apimančioms baltuosius javus (pvz., miežiai, kviečiai, rugiai, kvietrugiai).

Neribotą laiką

Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8

endo-1,4-beta-ksilanazė:

200 V

E 1614 (i)

6-fitazė EC 3.1.3.26

6-fitazės, gautos iš Aspergillus oryzae (DSM 14223), preparatas, kurio aktyvumas ne mažesnis kaip:

Kieto pavidalo: 5 000 FYT (3)/g

Skysto pavidalo: 20 000 FYT/ml

Mėsinės vištos

250 FYT

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama norma – 500–1 000 FYT kg visaverčio kombinuotojo pašaro.

3.

Skirtas kombinuotiesiems pašarams, kuriuose daugiau kaip 0,25 % fitinu surišto fosforo.

Neribotą laiką

Dedeklės vištos

300 FYT

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama norma – 450–1 000 FYT kg visaverčio kombinuotojo pašaro.

3.

Skirtas kombinuotiesiems pašarams, kuriuose daugiau kaip 0,25 % fitinu surišto fosforo.

Neribotą laiką

Mėsiniai kalakutai

250 FYT

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama norma – 500–1 000 FYT kg visaverčio kombinuotojo pašaro.

3.

Skirtas kombinuotiesiems pašarams, kuriuose daugiau kaip 0,25 % fitinu surišto fosforo.

Neribotą laiką

Paršeliai

250 FYT

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama norma – 500–1 000 FYT kg visaverčio kombinuotojo pašaro.

3.

Skirtas kombinuotiesiems pašarams, kuriuose daugiau kaip 0,25 % fitinu surišto fosforo.

4.

Skirtas nujunkytiems paršeliams maždaug iki 35 kg.

Neribotą laiką

Penimos kiaulės

250 FYT

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama norma – 500–1 000 FYT kg visaverčio kombinuotojo pašaro.

3.

Skirtas kombinuotiesiems pašarams, kuriuose daugiau kaip 0,25 % fitinu surišto fosforo.

Neribotą laiką

Paršavedės

750 FYT

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama norma – 750–1 000 FYT kg visaverčio kombinuotojo pašaro.

3.

Skirtas kombinuotiesiems pašarams, kuriuose daugiau kaip 0,25 % fitinu surišto fosforo.

Neribotą laiką

E 1618

Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8

Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Aspergillus niger (CBS 270.95), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

Kieto pavidalo: 28 000 EXU (4)/g

Skysto pavidalo: 14 000 EXU/ml

Mėsinės vištos

2 800 EXU

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama norma 2 800–5 600 EXU kg visaverčio kombinuotojo pašaro.

3.

Skirtas kombinuotiesiems pašarams, turintiems daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 50 % kviečių.

Neribotą laiką

Mėsiniai kalakutai

5 600 EXU

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama norma 5 600 EXU kg visaverčio kombinuotojo pašaro.

3.

Skirtas kombinuotiesiems pašarams, turintiems daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 30 % kviečių ir 30 % rugių.

Neribotą laiką“


(1)  1 V – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš avižų beta-gliukano, esant pH 4,0 ir 30 °C temperatūrai.

(2)  1 V – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę iš avižų ksilano, esant pH 4,0 ir 30 °C temperatūrai.

(3)  1 FYT – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį neorganinio fosfato per minutę iš natrio fitato, esant pH 5,5 ir 37 °C.

(4)  1 EXU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) iš arabinoksilanų per minutę, esant pH 3,5 ir 55 °C temperatūrai.


16.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 45/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 256/2005

2005 m. vasario 15 d.

nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2005 m. vasario 16 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ir ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnyje numatyta, kad importuojant to reglamento 1 straipsnyje išvardytus produktus imamas Bendrajame muitų tarife nustatytas mokestis. Tačiau to straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų muito mokestis yra lygus tiems produktams importavimo metu taikomai intervencinei kainai, padidintai 55 procentais ir sumažintai CIF importo kainos, taikomos atitinkamai siuntai, dydžiu. Tačiau šis muito mokestis negali būti didesnis už Bendrojo muitų tarifo mokestį.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 3 dalies nuostatas CIF importo kainos apskaičiuojamos pagal atitinkamo produkto reprezentatyvias kainas pasaulinėje rinkoje.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 1249/96 išdėstytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo taisyklės grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje.

(4)

Importo teisės taikomos tol, kol bus nustatytos naujos.

(5)

Kad būtų užtikrintas sklandus importo muitų sistemos veikimas, apskaičiuojant muitus reikėtų remtis reprezentatyviais rinkos kursais, nustatytais per ataskaitinį laikotarpį.

(6)

Taikant Reglamentą (EB) Nr. 1249/96 reikėtų nustatyti tokius importo muitus, kokie nurodyti šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Importo muito mokesčiai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. vasario 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 15 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 12).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muito mokesčiai dalyje, importo muito mokesčiai, taikomu nuo 2005 m. vasario 16 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muito mokestis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

0,00

Vidutinės kokybės

0,00

Žemos kokybės

5,92

1001 90 91

Paprastieji kviečiai, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

Rugiai

38,70

1005 10 90

Kukurūzai, skirti sėjai, išskyrus hibridus

59,51

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus sėklą (2)

59,51

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

38,70


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje, arba

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

Muito mokesčio apskaičiavimo komponentai

laikotarpis nuo 1.2.2005–14.2.2005

1)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Prekių birža

Mineapolio birža

Čikagos birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Produktai (baltymų procentas, esant 12 % drėgnumui)

Kietieji raudonieji pavasariniai Nr. 2 (14 %)

Kukurūzai Yellow corn Nr. 3

Kietieji gintariniai durum Nr. 2

Vidutinės kokybės (1)

Žemos kokybės (2)

JAV miežiai Nr. 2

Kotiruojama (EUR/t)

110,84 (3)

59,98

155,96

145,96

125,96

93,18

Meksikos įlankos priedas (EUR/t)

47,52

12,39

 

 

Didžiųjų ežerų priedas (EUR/t)

 

 

2)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas 28,00 EUR/t; Didieji ežerai–Roterdamas — EUR/t.

3)

Subsidijos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje:

0,00 EUR/t (Kietieji raudonieji žieminiai)

0,00 EUR/t (Paprastieji raudonieji žieminiai Nr. 2).


(1)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

16.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 45/13


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 30 d.

nustatantis finansinį Bendrijos įnašą veiklos išlaidoms, susidariusioms likviduojant snukio ir nagų ligos padarinius Jungtinėje Karalystėje 2001 m., padengti

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5460)

(Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)

(2005/130/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 3 straipsnio 3 dalį ir 11 straipsnį,

kadangi:

(1)

Snukio ir nagų ligos protrūkis Jungtinėje Karalystėje kilo 2001 metais. Ligos atsiradimas kėlė didelį pavojų Bendrijos galvijų populiacijai.

(2)

Pagal Komisijos sprendimus 2001/654/EB (2) ir 2003/23/EB (3) buvo skirtas finansinis Bendrijos įnašas kompensacijoms už priverstinį galvijų likvidavimą savininkams išmokėti pagal likvidavimo priemones susijusias su snukio ir nagų ligos protrūkiu 2001 m.

(3)

Pagal Komisijos sprendimą 2003/676/EB (4) buvo leista suteikti papildomą finansinį Bendrijos įnašą veiklos ir kitoms išlaidoms snukio ir nagų ligai Jungtinėje Karalystėje likviduoti 2001 m.

(4)

Pagal pastarojo sprendimo 1 straipsnį buvo įvykdytas išankstinis 40 milijonų eurų papildomo finansinio įnašo mokėjimas.

(5)

Pagal tą patį sprendimą finansinio Bendrijos įnašo likutis turi būti grindžiamas 2003 m. vasario 27 d. Jungtinės Karalystės pateiktu prašymu, išsamiais dokumentais, patvirtinančiais prašyme pateiktus skaičius ir kitais Komisijos vietoje atliktos kontrolės rezultatais.

(6)

Atsižvelgiant į pirmiau išvardytus dalykus turi būti nustatytas finansinis Bendrijos įnašas veiklos išlaidoms, skirtoms snukio ir nagų ligai likviduoti Jungtinėje Karalystėje 2001 m., padengti.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Nustatomas papildomas 156 972 555 eurų finansinis Bendrijos įnašas, kuriam taikomas Sprendimas 2003/676/EB, veiklos ir kitoms išlaidoms, atsiradusioms likviduojant snukio ir nagų ligos padarinius Jungtinėje Karalystėje 2001 m., padengti.

Atsižvelgiant į tai, kad buvo sumokėtas išankstinis 40 milijonų eurų mokėjimas, 116 972 555 eurų likutis turi būti sumokėtas, kai tik bus suteikti reikalingi kreditai.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinei Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 30 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/99/EB (OL L 325, 2003 12 12, p. 31).

(2)  OL L 230, 2001 8 28, p. 16.

(3)  OL L 8, 2003 1 14, p. 41.

(4)  OL L 249, 2003 10 1, p. 45.


16.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 45/15


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. vasario 7 d.

dėl Bendrijos finansinės pagalbos 2005 metams tam tikroms Bendrijos etaloninėms laboratorijoms biologinės rizikos veiksnių visuomenės veterinarinės sveikatos srityje

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 262)

(Tik tekstai ispanų, prancūzų, olandų ir anglų kalbomis yra autentiški)

(2005/131/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 28 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendime 90/424/EEB numatyta, kad Bendrija turi prisidėti gerinant veterinarinių patikrinimų veiksmingumą, suteikdama finansinę pagalbą etaloninėms laboratorijoms. Kiekviena nustatyta etaloninė laboratorija pagal Bendrijos veterinarijos teisės aktus esant tam tikroms sąlygoms gali gauti Bendrijos pagalbą.

(2)

2004 m. sausio 29 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 156/2004 dėl Bendrijos finansinės pagalbos Bendrijos etaloninėms laboratorijoms pagal Sprendimo 90/424/EEB 28 straipsnį (2) numatoma, kad Bendrijos finansinė pagalba yra suteikiama, jei patvirtintos darbų programos yra veiksmingai įvykdytos, ir pagalbos gavėjai reikalingą informaciją pateikia per nustatytą laiką.

(3)

Komisija įvertino darbų programas ir atitinkamas biudžeto sąmatas, kurias pateikė Bendrijos etaloninės laboratorijos 2005 metams.

(4)

Todėl Bendrijos finansinė pagalba turėtų būti suteikiama Bendrijos etaloninėms laboratorijoms, vykdančioms funkcijas ir pareigas, numatytas 1992 m. birželio 16 d. Tarybos direktyvoje 92/46/EEB, nustatančioje sveikatos taisykles žalio pieno, termiškai apdoroto pieno ir pieno pagrindo produktų gamybai ir tiekimui į rinką (3), 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvoje 93/383/EEB dėl etaloninių laboratorijų jūriniams biotoksinams stebėti (4), 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendime 1999/313/EB dėl etaloninių laboratorijų, skirtų kontroliuoti bakterinį ir virusinį dvigeldžių moliuskų užteršimą (5), 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 999/2001, nustatančiame tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (6), ir 2004 m. liepos 20 d. Komisijos sprendime 2004/564/EB dėl Bendrijos etaloninių zoonozių epidemiologijos ir salmonelių tyrimo laboratorijų bei nacionalinių etaloninių salmonelių tyrimo laboratorijų (7).

(5)

Be finansinės pagalbos iš Bendrijos, tolesnė pagalba turėtų būti suteikta rengiant seminarus tose srityse, už kurias yra atsakingos Bendrijos etaloninės laboratorijos.

(6)

Reglamentu (EB) Nr. 156/2004 nustatomos atitikimo taisyklės Bendrijos etaloninių laboratorijų rengiamiems seminarams. Juo taip pat apribojama finansinė parama, kuri teikiama ne daugiau kaip 30 seminaro dalyvių. Nuo šio apribojimo nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti numatyta Bendrijos etaloninei laboratorijai, kuriai reikalinga parama daugiau kaip 30 dalyvių, kad tie seminarai duotų geriausius rezultatus.

(7)

Patikimas finansų valdymas reikalauja, kad į pasikartojančius sunkumus, kurie buvo iškilę vienos Bendrijos etaloninės laboratorijos veikloje, būtų atsižvelgta suteikiant finansinę pagalbą tai laboratorijai, kuriai tais metais turėtų būti atliktas auditas siekiant dar kartą patikrinti, ar ji laikosi Bendrijos taisyklėse nustatytų funkcijų, pareigų ir atitikimo sąlygų.

(8)

Pagal 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento EB Nr. 1258/1999 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (8) 3 straipsnio 2 dalį, veterinarijos ir augalų sveikatos priemonės, kurias įgyvendinti buvo imtasi laikantis Bendrijos taisyklių, finansuojamos iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus. Finansinės kontrolės tikslais taikomi Reglamento (EB) Nr. 1258/1999 8 ir 9 straipsniai.

(9)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Finansinė pagalba Ispanijai funkcijoms ir pareigoms vykdyti pagal Sprendimą 93/383/EEB

1.   Bendrija suteikia finansinę pagalbą Ispanijai, kad Laboratorio de Biotoxinas Marinas Area de Sanidad, Vigo, Ispanija, vykdytų savo funkcijas ir pareigas, numatytas Sprendimo 93/383/EEB 4 straipsnyje, susijusias su jūrinių biotoksinų stebėsena.

Ši finansinė pagalba laikotarpiui nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d. neviršija 201 000 EUR.

2.   Be 1 dalyje nurodytos maksimalios sumos, Bendrija suteikia finansinę pagalbą Ispanijai 1 dalyje nurodytos laboratorijos rengiamam seminarui. Ši pagalba neviršija 30 000 EUR.

3.   1 dalyje nurodytos laboratorijos techninį ir finansinį auditą atlieka Komisija iki 2005 m. birželio 30 d.

2 straipsnis

Finansinė pagalba Prancūzijai funkcijoms ir pareigoms vykdyti pagal Direktyvą 92/46/EEB

1.   Bendrija suteikia finansinę pagalbą Prancūzijai, kad Laboratoire d'etudes et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires, Agence française de sécurité sanitaire des aliments (buvusi Laboratoire d'etudes et de recherches sur l’hygiène et la qualité des aliments), Maisons-Alfort, Prancūzija, vykdytų savo funkcijas ir pareigas, numatytas Direktyvos 92/46/EEB II skyriaus D priede, susijusias su pieno ir pieno produktų analize ir tyrimu.

Ši finansinė pagalba laikotarpiui nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d. neviršija 200 000 EUR.

2.   Be 1 dalyje nurodytos maksimalios sumos, Bendrija suteikia finansinę pagalbą Prancūzijai 1 dalyje nurodytos laboratorijos rengiamam seminarui. Ši pagalba neviršija 27 000 EUR.

3 straipsnis

Finansinė pagalba Nyderlandams funkcijoms ir pareigoms vykdyti pagal Sprendimą 2004/564/EB

1.   Bendrija suteikia finansinę pagalbą Nyderlandams, kad Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Nyderlandai, vykdytų savo funkcijas ir pareigas, numatytas Sprendime 2004/564/EB, susijusias su salmonelių tyrimais.

Ši finansinė pagalba laikotarpiui nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d. neviršija 270 000 EUR.

2.   Be 1 dalyje nurodytos maksimalios sumos, Bendrija suteikia finansinę pagalbą Nyderlandams 1 dalyje nurodytos laboratorijos rengiamam seminarui. Ši pagalba neviršija 28 000 EUR.

4 straipsnis

Finansinė pagalba Jungtinei Karalystei funkcijoms ir pareigoms vykdyti pagal Sprendimą 1999/313/EB

1.   Bendrija suteikia finansinę pagalbą Jungtinei Karalystei, kad Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Jungtinė Karalystė, vykdytų savo funkcijas ir pareigas, numatytas Sprendimo 1999/313/EB 4 straipsnyje, susijusias su bakterinio ir virusinio dvigeldžių moliuskų užteršimo stebėsena.

Ši finansinė pagalba laikotarpiui nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d. neviršija 248 000 EUR.

2.   Be 1 dalyje nurodytos maksimalios sumos, Bendrija suteikia finansinę pagalbą Jungtinei Karalystei 1 dalyje nurodytos laboratorijos rengiamam seminarui. Ši pagalba neviršija 30 000 EUR.

5 straipsnis

Finansinė pagalba Jungtinei Karalystei funkcijoms ir pareigoms vykdyti pagal Reglamentą (EB) Nr. 999/2001

1.   Bendrija suteikia finansinę pagalbą Jungtinei Karalystei, kad Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Jungtinė Karalystė, vykdytų savo funkcijas ir pareigas, numatytas Reglamento (EB) Nr. 999/2001 B skyriaus X priede, susijusias su užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų stebėsena.

Ši finansinė pagalba laikotarpiui nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d. neviršija 500 000 EUR.

2.   Be 1 dalyje nurodytos maksimalios sumos, Bendrija suteikia finansinę pagalbą Jungtinei Karalystei 1 dalyje nurodytos laboratorijos rengiamiems seminarams. Ši pagalba neviršija 70 500 EUR.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 156/2004 4 straipsnio 1 dalies, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta laboratorija turi teisę prašyti finansinės pagalbos jos rengiamiems seminarams, kai šio straipsnio 2 dalyje nurodytų seminarų dalyvių skaičius neviršija 50 vienam seminarui.

6 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Nyderlandų Karalystei ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 7 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/99/EB (OL L 325, 2003 12 12, p. 31).

(2)  OL L 27, 2004 1 30, p. 5.

(3)  OL L 268, 1992 9 14, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(4)  OL L 166, 1993 7 8, p. 31. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(5)  OL L 120, 1999 5 8, p. 40.

(6)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 36/2005 (OL L 10, 2005 1 13, p. 9).

(7)  OL L 251, 2004 7 27, p. 14.

(8)  OL L 160, 1999 6 26, p. 103.