ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 38

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. vasario 10d.


Turinys

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

 

 

Taryba

 

*

2005/106/EB:Tarybos sprendimas 2004 m. lapkričio 22 d. dėl Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, papildomo protokolo pasirašymo ir laikino taikymo

1

Susitarimo, steigiančio europos bendrijos bei jos valstybių narių ir čilės respublikos asociaciją , siekiant atsižvelgti į čekijos respublikos, estijos respublikos, kipro respublikos, latvijos respublikos, lietuvos respublikos, vengrijos respublikos, maltos respublikos, lenkijos respublikos, slovėnijos respublikos ir slovakijos respublikos įstojimą į europos sąjungą papildomas protokolas

3

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

10.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. lapkričio 22 d.

dėl Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, papildomo protokolo pasirašymo ir laikino taikymo

(2005/106/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 310 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmuoju ir antruoju sakiniu,

atsižvelgdama į 2003 m. Stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

Kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 22 d. Taryba įgaliojo Komisiją Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu vesti derybas su Čile dėl Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, siekiant atsižvelgti į naujų valstybių narių įstojimą į Europos Sąjungą, papildomo protokolo.

(2)

Įvykus deryboms, 2004 m. balandžio 30 d. buvo parafuotas papildomas protokolas.

(3)

Numatant galimybę sudaryti papildomą protokolą vėliau, jį reikia pasirašyti Bendrijos ir valstybių narių vardu ir pritarti tam tikrų jo nuostatų laikinam taikymui,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

1.   Šiuo sprendimu Tarybos pirmininkas yra įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu pasirašyti Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, papildomą protokolą.

Papildomo protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2.   2, 3, 4, 5, 6, 11 ir 12 papildomo protokolo straipsniai taikomi laikinai iki jo įsigaliojimo.

Priimta Briuselyje, 2004 m. lapkričio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. R. BOT


SUSITARIMO, STEIGIANČIO

europos bendrijos bei jos valstybių narių ir čilės respublikos asociaciją , siekiant atsižvelgti į čekijos respublikos, estijos respublikos, kipro respublikos, latvijos respublikos, lietuvos respublikos, vengrijos respublikos, maltos respublikos, lenkijos respublikos, slovėnijos respublikos ir slovakijos respublikos įstojimą į europos sąjungą papildomas protokolas

BELGIJOS KARALYSTĖ,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA, ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTOS RESPUBLIKA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

toliau – valstybės narės,

EUROPOS BENDRIJA

toliau – Bendrija

ir

ČILĖS RESPUBLIKA, toliau – Čilė

KADANGI Susitarimas, steigiantis Bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, toliau – Susitarimas, buvo pasirašytas Briuselyje 2002 m. lapkričio 18 d., o tam tikros jo nuostatos pagal 198 straipsnio 3 dalį buvo taikomos nuo 2003 m. vasario 1 d.;

KADANGI Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos (toliau – naujosiosios valstybės narės) stojimo į Europos Sąjungą sutartis (toliau – Stojimo sutartis) buvo pasirašyta Atėnuose 2003 m. balandžio 16 d. ir įsigaliojo 2004 m. gegužės 1 d.,

SUSITARĖ:

I SKIRSNIS

SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS

1 straipsnis

Šiuo sprendimu Čekijos Respublika, Estijos Respublika, Kipro Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrijos Respublika, Maltos Respublika, Lenkijos Respublika, Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika tampa Susitarimo Susitariančiosiomis Šalimis.

II SKIRSNIS

PREKYBA PREKĖMIS

2 straipsnis

Susitarimo I priedas iš dalies keičiamas pagal šio protokolo I priedo nuostatas, siekiant įtraukti į jį tarifines kvotas, nurodytas Susitarimo I priedo 1 skirsnyje.

III SKIRSNIS

KILMĖS TAISYKLĖS

3 straipsnis

Susitarimo III priedo 17 straipsnio 4 dalis ir 18 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiamos pagal šio protokolo II priedo nuostatas.

4 straipsnis

Susitarimo III priedo III priedėlis pakeičiamas šio protokolo III priedo tekstu.

5 straipsnis

Susitarimo III priedo IV priedėlis pakeičiamas šio protokolo IV priedo tekstu.

6 straipsnis

1.   Susitarimo nuostatos taikomos prekėms, eksportuojamoms iš Čilės į vieną iš naujųjų valstybių narių arba iš vienos iš naujųjų valstybių narių į Čilę, kurios atitinka Susitarimo III priedo nuostatas ir stojimo datą yra en route arba laikinai saugomoms muitinės sandėlyje arba laisvojoje zonoje Čilėje ar tokioje naujojoje valstybėje narėje.

2.   Palankesnės sąlygos sudaromos tais atvejais, kai per keturis mėnesius nuo stojimo datos importuojančios šalies muitinei pateikiamas eksportuojančios šalies muitinės arba kompetentingos vyriausybinės institucijos retrospektyviai išduotas kilmės patvirtinimas.

IV SKIRSNIS

PREKYBA PASLAUGOMIS IR ĮSISTEIGIMAS

7 straipsnis

Susitarimo VII priedo A dalis pakeičiama šio protokolo V priedo nuostatomis.

8 straipsnis

Susitarimo VIII priedo A dalis pakeičiama šio protokolo VI priedo nuostatomis.

9 straipsnis

Susitarimo IX priedo A dalis pakeičiama informacija, pateikta šio protokolo VII priede.

10 straipsnis

Susitarimo X priedo A dalis pakeičiama šio protokolo VIII priedo nuostatomis.

V SKIRSNIS

VIEŠIEJI PIRKIMAI

11 straipsnis

1.   Šio protokolo IX priede išvardytos naujųjų valstybių narių įmonės įtraukiamos į atitinkamus Susitarimo XI priedo skirsnius.

2.   Šio protokolo IX priede išvardytų naujųjų valstybių narių informacijos skelbimo priemonės įtraukiamos į Susitarimo XIII priedo 2 priedėlį.

VI SKIRSNIS

PPO

12 straipsnis

Čilė įsipareigoja dėl naujųjų valstybių įstojimo į ES nepateikti reikalavimų, prašymų ar perdavimų dėl kokios nors nuolaidos ar ją pakeisti bei panaikinti pagal 1994 m. GATT susitarimo XXIV.6 ir XXVIII straipsnius.

VII SKIRSNIS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13 straipsnis

1.   Šis protokolas sudaromas tarp Bendrijos, Europos Sąjungos Tarybos, veikiančios valstybių narių vardu, ir Čilės pagal atitinkamas vidaus procedūras.

2.   Protokolas įsigalioja nuo pirmos mėnesio, einančio po mėnesio, kurį visos Susitariančiosios Šalys viena kitą informuoja apie protokolui įsigalioti reikalingų procedūrų atlikimą, dienos arba nuo Susitarimo įsigaliojimo datos, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra vėlesnė.

3.   Nepaisant 2 dalies, Bendrija ir Čilė susitaria laikinai taikyti šio protokolo 2, 3, 4, 5, 6, 11 ir 12 straipsnių nuostatas nuo jo pasirašymo datos. 2 straipsnis taikomas nuo 2004 m. gegužės 1 d.

4.   Pranešimai siunčiami Europos Sąjungos Tarybos Generaliniam sekretoriui, kuris yra šio protokolo depozitaras.

5.   Jeigu šio protokolo nuostatą Susitariančiosios Šalys taiko prieš jam įsigaliojant, kiekviena joje padaryta nuoroda į šio protokolo įsigaliojimo datą yra nuoroda į datą, nuo kurios tos Šalys susitaria tokią nuostatą taikyti, vadovaujantis 3 dalimi.

14 straipsnis

Šis protokolas sudaromas dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lietuvių, lenkų, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis. Visi protokolo tekstai yra autentiški.

Per tris mėnesius nuo šio protokolo pasirašymo Bendrija pateikia Čilei Susitarimo čekų, estų, latvių, lietuvių, lenkų, maltiečių, slovakų, slovėnų ir vengrų kalbomis redakcijas. Įsigaliojus šiam protokolui, jo tekstai naujomis kalbomis, tampa autentiški tokiomis pat sąlygomis, kaip ankstesnės šio protokolo redakcijos.

15 straipsnis

Šis protokolas yra neatskiriama Susitarimo dalis. Šio protokolo priedai yra neatskiriama jo dalis.

I PRIEDAS

Bendrijos tarifų panaikinimo tvarkaraščio pakeitimai

1)

Bendrija leidžia netaikyti muitų toliau išvardytoms importuojamoms prekėms ir kiekiams, kiekvienais metais kiekį padidinant 5 %

KN kodas

Apibūdinimas

Kiekis

0703 20 00

Grikiai

30 tonų

ex 0806 10 10

Vynuogės (1/1-14/7)

1 500 tonų

0810 50 00

Kiviai

1 000 tonų

2)

Bendrija leidžia netaikyti muitų toliau išvardytoms importuojamoms prekėms ir kiekiams

KN kodas

Apibūdinimas

kiekis (1)

0303 29 00

Kitos užšaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė

725 tonos

0303 78 12

Argentinos melrūzos

0303 78 19

Melrūzos – kitos

0304 20 53

Užšaldyta skumbrių filė

0304 20 56

Užšaldyta Argentinos melrūzų filė

0304 20 58

Užšaldyta kitų melrūzų filė

0304 20 91

Užšaldyta melsvųjų makrurų filė

0304 20 95

Kitos užšaldytos filė

0304 90 05

Surimiai


KN kodas

Apibūdinimas

kiekis (2)

1604 15 19

Pagamintos arba konservuotos skumbrės

90 tonų


(1)  Ši tarifinė kvota bus taikoma 2004 metais ir kiekvienais sekančiais kalendoriniais metais nuo 2005 1 1 iki 2012 12 31.

(2)  Ši tarifinė kvota bus taikoma 2004 metais ir kiekvienais sekančiais kalendoriniais metais nuo 2005 1 1 iki 2006 12 31.

II PRIEDAS

Susitarimo III priede pateiktų administracinių pastabų vertimas į naujas kalbas

1.

17 straipsnio 4 dalis iš dalies keičiama šiuo tekstu:

(…)

Retrospektyviai išduoti judėjimo sertifikatai EUR.1 privalo būti patvirtinti vienu iš tokių įrašų:

ES

‘EXPEDIDO A POSTERIORI’

CS

‘VYSTAVENO DODATEČNĚ’

DA

‘UDSTEDT EFTERFØLGENDE’

DE

‘NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT’

ET

‘TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD’

EL

‘ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ’

EN

‘ISSUED RETROSPECTIVELY’

FR

‘DÉLIVRÉ A POSTERIORI’

IT

‘RILASCIATO A POSTERIORI’

LV

‘IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI’

LT

‘RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS’

HU

‘KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL’

MT

‘MAHRUG RETROSPETTIVAMENT’

NL

‘AFGEGEVEN A POSTERIORI’

PL

‘WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE’

PT

‘EMITIDO A POSTERIORI’

SL

‘IZDANO NAKNADNO’

SK

‘VYDANÉ DODATOČNE’

FI

‘ANNETTU JÄLKIKÄTEEN’

SV

‘UTFÄRDAT I EFTERHAND’

2.

18 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama šiuo tekstu:

(…)

Tokiu būdu išduotas dublikatas patvirtinamas vienu iš šių žodžių:

ES ‘DUPLICADO’

CS ‘DUPLIKÁT’

DA ‘DUPLIKAT’

DE ‘DUPLIKAT’

ET ‘DUPLIKAAT’

EL ‘ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ’

EN ‘DUPLICATE’

FR ‘DUPLICATA’

IT ‘DUPLICATO’

LV ‘DUBLIKĀTS’

LT ‘DUBLIKATAS’

HU ‘MÁSODLAT’

MT ‘DUPLIKAT’

NL ‘DUPLICAAT’

PL ‘DUPLIKAT’

PT ‘SEGUNDA VIA’

SL ‘DVOJNIK’

SK ‘DUPLIKÁT’

FI ‘KAKSOISKAPPALE’

SV ‘DUPLIKAT’

III PRIEDAS

„III priedėlis

JUDĖJIMO SERTIFIKATO EUR.1 IR PRAŠYMO IŠDUOTI JUDĖJIMO SERTIFIKATĄ EUR.1 PAVYZDYS

Spausdinimo nurodymai

1.

Visos formos turi būti 210 x 297 mm dydžio; leistinas nukrypimas nuo nustatyto formos ilgio neturi būti didesnis kaip minus 5 mm arba plius 8 mm. Naudojamas popierius turi būti baltas, rašyti tinkamo dydžio, be mechaninės popieriaus masės ir sverti ne mažiau kaip 25 g/m2. Jis turi būti apvedžiotas žaliu rėminiu ornamentu, kad būtų galima iš karto pamatyti bet kokį klastotę, padarytą naudojant mechanines arba chemines priemones.

2.

Bendrijos valstybių narių ir Čilės muitinės arba kompetentingos vyriausybės institucijos gali pasilikti sau teisę pačioms spausdinti minėtas formas arba pavesti jų spausdinimą patvirtintoms leidykloms. Pastaruoju atveju kiekvienoje formoje būtina pateikti nuorodą į leidyklos patvirtinimą. Kiekvienoje formoje būtina nurodyti leidyklos pavadinimą ir adresą arba ją identifikuojantį ženklą. Be to turi būti atspausdintas arba įrašytas serijos numeris, pagal kurį ją galima identifikuoti.

Pildymo tvarka

Eksportuotojas arba jo įgaliotasis atstovas pildo judėjimo sertifikatą EUR.1 ir prašymo formą. Minėtosios formos pildomos viena iš kalbų, kuria yra sudarytas šis Susitarimas ir pagal eksportuojančios šalies įstatymų nuostatas. Jeigu formos pildomos ranka, rašoma rašalu ir spausdintomis raidėmis. Prekių apibūdinimas pateikiamas šiam tikslui skirtame langelyje, nepaliekant tuščių eilučių. Jeigu užpildytame langelyje lieka tuščios vietos, po paskutiniąja apibūdinimo eilute reikia nubrėžti horizontalią liniją, o tuščią plotą perbraukti.

Image

Image

Image

Image

IV PRIEDAS

„IV priedėlis

Sąskaitos faktūros deklaracija

Specialūs sąskaitos faktūros deklaracijos sudarymo reikalavimai

Sąskaitos faktūros deklaracija, kurios tekstas pateikiamas toliau, sudaroma pagal vieną iš čia pateiktų tekstų vertimų ir eksportuojančios šalies įstatymus. Jeigu deklaracija pildoma ranka, rašoma rašalu ir spausdintomis raidėmis. Sąskaitos faktūros deklaracija pildoma pagal atitinkamas išnašas. Išnašų kopijuoti nereikia.

Tekstas anglų kalba

The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2).

Tekstas ispanų kalba

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente no ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

Tekstas danų kalba

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige myndigheds tilladelse nr. ... (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

Tekstas vokiečių kalba

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewillingung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ... (2) sind.

Tekstas graikų kalba

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθύλην αρμόδιας αρχής, υπ' αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

Tekstas prancūzų kalba

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l'autorité gouvernementale compétente no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Tekstas italų kalba

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell'autorità governativa competente n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Tekstas olandų kalba

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning van de competente overheidsinstantie nr. … (1)) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Tekstas portugalų kalba

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira ou da autoridade governamental competente no (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

Tekstas suomių kalba

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Tekstas švedų kalba

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller behörig statlig myndighet nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Tekstas čekų kalba

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního nebo příslušného vládního orgánu ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v (2).

Tekstas estų kalba

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Tekstas latvių kalba

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Tekstas lietuvių kalba

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos vyriausybinės institucijos liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Tekstas vengrų kalba

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: ….) kijelentem, hogy eltérő jelzs hiányában az áruk kedvezményes … származásúak (2).

Tekstas maltiečių kalba

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b’mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ origini preferenzjali … (2).

Tekstas lenkų kalba

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych lub upoważnienie właściwych władz nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Tekstas slovėnų kalba

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih državnih organov št. ... (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno...... (2) poreklo.

Tekstas slovakų kalba

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

…..…….…............................. (3)

(Vieta ir data)

….………............................... (4)

(Eksportuotojo parašas; be to, turi būti aiškiai įrašyta deklaraciją pasirašiusio asmens pavardė)“


(1)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją išduoda patvirtintas eksportuotojas, kaip nurodoma šio priedo 21 straipsnyje, šioje vietoje reikia įrašyty jo numeri. Kai sąskaitą faktūrą išduoda ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba ši vieta paliekama tuščia.

(2)  Reikia nurodyti prekių kilmę. Kai visos arba dalis prekių, nurodytų sąskaitos faktūros deklaracijoje, yra Seutos ir Melilijos kilmės, kaip nurodoma šio priedo 37 straipsnyje, eksportuotojas privalo jas aiškiai nurodyti deklaracijoje, įrašydamas simbolį „CM“.

(3)  Šias nuorodas galima praleisti, jeigu tokia informacija pateikiama pačiame dokumente.

(4)  Žr. šio priedo 20 straipsnio 5 dalį. Jeigu eksportuotojo parašo nereikalaujama, nereikia nurodyti ir pasirašančiojo asmens pavardės.

V PRIEDAS

(Susitarimo 99 straipsnyje nurodytas Susitarimo VII PRIEDAS)

KONKRECIU ISIPAREIGOJIMU DEL PASLAUGU SARASAS

A DALIS

BENDRIJOS SĄRAŠAS

Įvadinė pastaba

1.

Šiame sąraše nurodyti konkretūs įsipareigojimai taikomi tik toms teritorijoms, kuriose galioja Bendrijos steigimo sutartys ir pagal jose nustatytas sąlygas. Šie įsipareigojimai taikomi tik santykiams tarp Bendrijos ir jos valstybių narių ir Bendrijai nepriklausančių šalių. Jie nedaro poveikio Bendrijos teisėje nustatytoms valstybių narių teisėms ir prievolėms.

2.

Valstybėms narėms nurodyti vartojamos šios santrumpos:

AT Austrija

BE Belgija

CY Kipras

CZ Čekijos Respublika

DE Vokietija

DK Danija

ES Ispanija

EE Estija

FR Prancūzija

FI Suomija

EL Graikija

HU Vengrija

IT Italija

IE Airija

LU Liuksemburgas

LT Lietuva

LV Latvija

MT Malta

NL Nyderlandai

PT Portugalija

PL Lenkija

SE Švedija

SI Slovėnija

SK Slovakijos Respublika

UK Jungtinė Karalystė

3.

Atskirų valstybių narių vartojamų specialiųjų terminų žodynas pridedamas prie šio sąrašo.

Juridinio asmens „dukterinė įmonė“ – tai juridinis asmuo, tiesiogiai kontroliuojamas kito juridinio asmens.

Juridinio asmens „filialas“ – tai nuolat veikianti įmonė, neturinti juridinio statuso, tokia kaip patronuojančios bendrovės dalis, turinti atskirą vadovybę ir materialiai aprūpinta tartis dėl verslo su trečiosiomis šalimis, galinčiomis sudaryti sandorius tokioje patronuojančios įmonės dalyje, nepalaikant tiesioginio ryšio su patronuojančia įmone, kurios oficialioji būstinė yra užsienyje, nors jos žino, kad prireikus bus teisiškai susijusios su patronuojančia bendrove.

I.

HORIZONTALŪS ĮSIPAREIGOJIMAI

Visi šiame sąraše nurodyti sektoriai

 

 

 

 

3)

Visose valstybėse narėse (1) komunalines paslaugas nacionaliniu arba vietos lygiu gali teikti viešosios monopolijos arba privatūs ekonominės veiklos vykdytojai, kuriems suteiktos išimtinės teisės (2).

3)

a)

Sąlygos, nustatytos (Čilės bendrovių) dukterinėms įmonėms, įsteigtoms pagal valstybės narės teisę, kurių oficialioji registruota būstinė, centrinė administracija arba pagrindinė verslo vieta yra Bendrijoje, netaikomos valstybėje narėje įsteigia Čilės bendrovių įsteigtiems filialams arba agentūroms. Tačiau valstybė narė gali minėtas sąlygas taikyti kitoje valstybėje narėje Čilės bendrovių arba firmų įsteigtų filialų arba agentūrų veiklai pirmosios valstybės narės teritorijoje, jeigu to tiesiogiai nedraudžia Bendrijos teisė.

 

 

 

b)

Mažiau palankios sąlygos gali būti taikomos (Čilės bendrovių) dukterinėms įmonėms, įsteigtoms pagal valstybės narės teisę, kurių tik oficialioji registruota būstinė arba centrinė administracija yra Bendrijoje, nebent galima įrodyti, kad su vienos iš valstybių narių ekonomika jas sieja tiesioginis ir nuolatinis ryšys.

 

 

HU: Komercinis buvimas turėtų būti ribotos atsakomybės bendrovės, akcinės bendrovės, filialo arba atstovybės formos.

Juridinio asmens steigimas

3)

SE: Ribotos atsakomybės bendrovę (akcinę bendrovę) gali steigti vienas arba keli steigėjai. Steigėjas turi būti EEE (Europos ekonominės erdvės) rezidentas arba jos juridinis asmuo. Kai bendrovę steigia keli partneriai, visi jie turi būti EEE rezidentai (3). Tokios pat sąlygos taikomos steigiant visų kitų rūšių juridinius asmenis.

 

 

Užsienio bendrovių filialų teisė

3)

SE: Užsienio bendrovė (kuri Švedijoje nėra įsteigusi juridinio asmens) komercines operacijas vykdo per Švedijoje įsteigtą filialų su savarankiška vadovybe ir atskiromis sąskaitomis.

SE: Trumpesniems nei vienerių metų statybos projektams netaikomi reikalavimai įsteigti filialų arba paskirti atstovą rezidentą.

PL: Apribojimų filialams nėra.

Užsienio bendrovių filialų teisė

3)

SE: Valdantysis direktorius ir ne mažiau kaip 50 % valdybos narių turi būti EEE (Europos ekonominės erdvės) rezidentai.

SE: Filialo valdantysis direktorius turi būti EEE (Europos ekonominės erdvės) rezidentas (3).

SE: Švedijoje negyvenantys užsienio šalių arba Švedijos piliečiai, norintys Švedijoje vykdyti komercines operacijas, turi paskirti ir vietinėje institucijoje užregistruoti savo atstovą rezidentą, atsakingą už tokią veiklą.

SI: Užsienio bendrovių, norinčios steigti filialus, patronuojanti bendrovė turi būti užregistruota kilmės šalies teismo registre bent jau vienerius metus.

 

 

Juridiniai asmenys:

3)

FI: Užsienio savininkų įsigytas akcijas, suteikiančias daugiau kaip vieną trečdalį balsavimo teisių didelėje Suomijos bendrovėje arba verslo įmonėje (kurioje dirba daugiau kaip 1 000 darbuotojų arba kurios apyvarta sudaro daugiau kaip 1000 milijonų Suomijos markių, arba kurios balanso bendra suma yra daugiau kaip 167 milijonai eurų) turi patvirtinti Suomijos institucijos; minėtų akcijų įsigijimas nepatvirtinamas tik jeigu jis gali pažeisti svarbius nacionalinius interesus.

FI: Ne mažiau kaip pusė ribotos atsakomybės bendrovės steigėjų turi gyventi Suomijoje arba vienoje iš kitų EEE (Europos ekonominės erdvės) šalių. Tačiau bendrovėms gali būti taikomos išimtys.

PL: Užsienio paslaugų teikėjai gali steigti tik ribotos atsakomybės bendriją, ribotos atsakomybės bendrovę arba akcinę bendrovę.

FI: Užsienietis, gyvenantis už Europos ekonominės erdvės ribų ir veikiantis kaip privatus verslininkas arba Suomijos ribotos atsakomybės ar tikrosios bendrijos partneris, privalo įsigyti prekybos leidimą. Leidimą prekiauti turi įsigyti užsienio organizacija arba fondas, esantys už Europos ekonominės erdvės ribų, kurie ketina Suomijoje steigti filialą verslo arba prekybos tikslais.

FI: Leidimo reikalaujama tuo atveju, jeigu ne mažiau kaip pusė valdybos narių arba valdantysis direktorius gyvena Europos ekonominės erdvės ribų. Tačiau bendrovėms gali būti taikomos išimtys.

SK: Užsienio fizinis asmuo, kurio, kaip asmens, įgaliotas veikti verslininko vardu, pavardė turi būti užregistruota Komerciniame registre, turi pateikti leidimą gyventi Slovakijos Respublikoje.

 

 

Nekilnojamojo turto pirkimai:

DK: Nekilnojamajam turtui, kurį nori pirkti fiziniai arba juridiniai asmenys nerezidentai, taikomi apribojimai. Nekilnojamajam žemės ūkio turtui, kurį nori pirkti fiziniai arba juridiniai asmenys nerezidentai, taikomi apribojimai.

EL: Pagal Įstatymą Nr. 1892/89 pilietis, norintis pirkti žemę pasienio zonose turi įsigyti Gynybos ministerijos leidimą. Vadovaujantis administracine praktika, leidimą tiesioginėms investicijoms įsigyti nesunku.

CY: Apribojimų nėra.

HU: Apribojimų valstybės nuosavybės įsigijimui nėra.

LT: Apribojimų juridiniams ir fiziniams asmenims, norintiems įsigyti valstybės nuosavybę, nėra.

MT: Apribojimų nekilnojamojo turto įsigijimui nėra.

LV: Apribojimų juridiniams asmenims, norintiems įsigyti žemės, nėra.

PL: Apribojimų valstybės nuosavybės įsigijimui nėra, t.y. privatizacijos procesą reglamentuojančios taisyklės (3 rūšis).

SI: Juridiniai asmenys, įsteigti Slovėnijos Respublikoje, dalyvaujant užsienio kapitalui, gali įsigyti nekilnojamąjį turtą Slovėnijos Respublikos teritorijoje. Slovėnijos Respublikoje užsienio juridinių asmenų įsteigti filialai (4) gali įsigyti tik nekilnojamąjį turtą, išskyrus žemę, tik tuo atveju, kai jis reikalingas ekonominei veiklai, kuriai jie yra įsteigti, vykdyti. Bendrovės, kuriose didžioji dalis kapitalo arba balsavimo teisių tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso kitos valstybės narės juridiniams asmenims arba piliečiams, norinčios įsigyti nekilnojamąjį turtą, esantį 10 km atstumu nuo sienos, turi gauti specialų leidimą.

SK: Priemonės nenumatytos, išskyrus su žeme susijusias priemones (3 ir 4 rūšys).

Nekilnojamojo turto pirkimai:

AT: Užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys įsigyti, pirkti, išsinuomoti arba išnuomoti nekilnojamąjį turtą, turi gauti leidimą, kurį išduoda kompetentingos regioninės institucijos (Länder), apsvarsčiusios, ar dėl to nebus pažeisti svarbūs ekonominiai, socialiniai arba kultūriniai interesai.

IE: Vietinės arba užsienio bendrovės ar užsienio šalių piliečiai, norintys įsigyti žemės Airijoje, privalo gauti išankstinį raštišką Žemės komisijos sutikimą. Jeigu tokia žemė skirta pramoniniam naudojimui (kitam, nei žemės ūkio pramonėje), šis

reikalavimas netaikomas, gavus atitinkamą sertifikatą, kurį išduoda Įmonių ir užimtumo ministras. Šis įstatymas netaikomas didmiesčių ir miestų ribose esančiai žemei.

CZ: Apribojimai taikomi nekilnojamajam turtui, kurį įsigyja užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys. Užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys gali įsigyti nekilnojamąjį turtą, steigdami Slovakijos įmones arba dalyvaudami bendrosiose įmonėse. Užsienio įmonės, norinčios įsigyti žemės, turi gauti leidimą. (3 ir 4 būdams).

HU: Apribojimų valstybės nuosavybės įsigijimui nėra.

LV: Apribojimų juridiniams asmenims, norintiems įsigyti žemės, nėra. Žemę leidžiama nuomoti ne ilgiau kaip 99 metams.

PL: Užsieniečiai ir užsienio juridiniai asmenys, norintys tiesiogiai arba netiesiogiai įsigyti nekilnojamąjį turtą, turi gauti leidimą.

SK: Apribojimai taikomi nekilnojamajam turtui, kurį įsigyja užsienio fiziniai arba juridiniai asmenys. Užsienio įmonės gali įsigyti nekilnojamąjį turtą, steigdami Slovakijos juridinius asmenis arba dalyvaudami bendrosiose įmonėse. Užsienio įmonės, norinčios įsigyti žemės, turi gauti leidimą (3 ir 4 rūšys).

 

 

 

IT: Apribojimų nekilnojamojo turto pirkimui nėra.

FI (Åland salos): Apribojimai taikomi fizinių asmenų, norinčių įsigyti Åland regioninę pilietybę, ir juridinių asmenų teisei įsigyti ir turėti nekilnojamąjį turtą Åland salose be šių salų kompetentingų institucijų leidimo.

FI (Åland salos): Apribojimai taikomi fizinių asmenų, neturinčių Åland regioninės pilietybės, ir juridinių asmenų įsisteigimo teisei ir teisei teikti paslaugas be Åland salų kompetentingų institucijų leidimo.

 

 

Investicijos:

FR: Užsienio pirkėjams, norintiems įsigyti daugiau kaip 33,33 % veikiančios Prancūzijos įmonės akcinio kapitalo arba balsavimo teisių arba 20 % akcinio kapitalo Prancūzijos bendrovėse, įtrauktose į oficialius sąrašus, taikomas šis reikalavimas:

leidimas išduodamas per vieną mėnesį nuo išankstinio pranešimo gavimo, išskyrus išimtinius atvejus, kai Ūkio reikalų ministras pasinaudoja teise atidėti investiciją.

FR: Užsienio kapitalo dalyvavimas naujai privatizuotose bendrovėse gali būti apribotas kintama viešai parduodamų akcijų suma, kurią kiekvienu atskiru atveju nustato Prancūzijos Vyriausybė.

ES: Užsienio vyriausybių ir valstybinių užsienio įmonių investicijoms (susijusioms ne tik su ekonominiais įmonės interesais) Ispanijoje, kurios vykdomos tiesiogiai arba per bendroves ar kitas įmones, tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuojamas užsienio šalių vyriausybių, reikia gauti išankstinį vyriausybės leidimą.

PT: Užsienio kapitalo dalyvavimas naujai privatizuotose bendrovėse gali būti apribotas kintama viešai parduodamų akcijų suma, kurią kiekvienu atskiru atveju nustato Portugalijos Vyriausybė.

IT: Naujai privatizuotoms bendrovėms gali būti suteiktos arba paliktos išimtinės teises. Kai kuriais atvejais balsavimo teisės naujai privatizuotose bendrovėse gali būti apribotos. Įsigyjant dideles gynybos, transporto, telekomunikacijų ir energetikos sektoriuose veikiančiose bendrovių akcinio kapitalo dalis, gali būti reikalaujama pateikti Finansų ministerijos sutikimą penkerių metų laikotarpiui.

FR: Steigiant įmones tam tikrai (5) komercinei, pramoninei arba amatų veiklai, rėkia gauti specialų leidimą, jeigu valdantysis direktorius neturi leidimo nuolat gyventi toje šalyje.

Investicijos:

CY: Įmonės, kuriose yra užsienio kapitalo, turi turėti apmokėtą akcinį kapitalą, proporcingą jų finansiniams reikalavimams, o nerezidentai savo įnašą privalo finansuoti įvežama užsienio valiuta.

Jeigu nerezidentui priklausanti dalis sudaro daugiau kaip 24 % įmonės akcinio kapitalo, visas papildomas finansavimas apyvartinių lėšų arba kitoms reikmėms turėtų būti gaunamas iš vietinių ir užsienio šaltinių proporcingai rezidentų ir nerezidentų dalims įmonės kapitale. Užsienio bendrovių filialai visą kapitalą pirminėms investicijoms turi įsigyti iš užsienio šaltinių. Skolinimasis iš vietinių šaltinių apyvartinių lėšų poreikiui finansuoti galimas tik įgyvendinus pirminį projektą.

HU: Apribojimų užsienio fiziniams asmenims, norintiems įsigyti nekilnojamąjį turtą, nėra.

LT: Pagal Užsienio kapitalo investicijų įstatymą investuoti į loterijų organizavimą draudžiama.

MT: Bendrovėms, kurių kapitale dalyvauja nerezidentai juridiniai arba fiziniai asmenys,taikomas toks pat kapitalo reikalavimas, kaip rezidentams priklausančioms bendrovėms, kaip nurodoma toliau: privačioms bendrovėms (turinčioms ne mažiau kaip 20 % apmokėto kapitalo) – 500 Maltos lyrų; valstybinėms bendrovėms (turinčioms ne mažiau kaip 25 % apmokėto kapitalo) – 20 000 Maltos lyrų. Nerezidentams priklausanti akcijų dalis, išreikšta procentais, turi būti apmokėta iš lėšų, gautų iš užsienio. Bendrovės, kurių kapitale dalyvauja nerezidentai, privalo kreiptis į Finansų ministeriją dėl leidimo gauti patalpas pagal atitinkamus teisės aktus.

 

 

CY: Kiekvienas nerezidentas, norintis dalyvauti Kipro bendrovės arba bendrijos kapitale, turi įsigyti Centrinio banko leidimą. Visuose sektoriuose/subsektoriuose užsieniečių dalis paprastai gali sudaryti ne daugiau kaip 49 %. Institucijų sprendimas išduoti leidimą užsieniečiams dalyvauti kapitale priimamas, atsižvelgiant į ekonominių poreikių tyrimą, kuriam taikomi šie bendrieji kriterijai:

a)

Paslaugų, kurios Kipre yra naujos, teikimas.

b)

Eksporto orientavimo į ekonomiką skatinimas, vykdant esamų ir naujų rinkų plėtrą.

c)

Šiuolaikinių technologijų, technologinių naujovių ir naujų valdymo būdų perdavimas.

d)

Ekonomikos struktūros produktyvumo didinimas arba esamų prekių ir paslaugų kokybės gerinimas.

e)

Papildomas poveikis veikiančioms įmonėms arba veiklos rūšims.

f)

Siūlomo projekto įgyvendinamumas.

g)

Naujų darbo vietų sukūrimas mokslininkams, vietinių darbuotojų darbo kokybės gerinimas ir mokymas.

Išimtiniais atvejais, kai siūloma investicija atitinka beveik visus ekonominių poreikių analizės kriterijus, gali būti išduotas leidimas daugiau nei 49 % užsienio kapitalo daliai.

Valstybinėse bendrovėse užsienio kapitalo dalis paprastai gali sudaryti iki 30 %. Savitarpio investiciniuose fonduose gali būti 40 % užsienio kapitalo.

Bendrovės turi būti registruojamos pagal Bendrovių įstatymą. Jame nustatyta, kad užsienio bendrovė, norinti įsteigti verslo vietą arba buveinę Kipre, privalo ją užregistruoti kaip užsienio filialą. Tokiam užregistravimui reikia gauti Centrinio banko pritarimą pagal Valiutos kontrolės įstatymą. Minėtas pritarimas duodamas pagal užsienio investicijų politiką, tuo metu taikomą bendrovės siūlomai veiklai, ir pirmiau nustatyti bendrieji investicijų kriterijai.

 

 

 

HU: Apribojimų valstybės nuosavybės įsigijimui nėra.

MT: Bendrovių įstatymas (386 str.), kuris reglamentuoja nerezidentų paslaugų teikimą, reikalaujantis užregistruoti vietinę bendrovę, ir Užsienio sandorių įstatymas (233 str.), kuris reglamentuoja Maltos vertybinių popierių biržoje neužregistruotų vertybinių popierių emisiją, įsigijimą, pardavimą ir išpirkimą, taikomi toliau.

PL: Leidimo steigti bendrovę, dalyvaujant užsienio kapitalui, reikalaujama šiais atvejais:

steigiant bendrovę, perkant arba įsigyjant veikiančios bendrovės akcijų arba vertybinių popierių; plečiant bendrovės veiklą, kuri apima bent vieną iš toliau išvardytų sričių:

vadovavimas jūrų ir oro uostams;

prekyba nekilnojamuoju turtu arba tarpininkavimas, vykdant nekilnojamojo turto sandorius;

tiekimas gynybos pramonei, nenumatytas kituose licencijavimo reikalavimuose;

didmeninė prekyba importinėmis vartojimo prekėmis;

teisinių konsultacinių paslaugų teikimas;

bendrosios įmonės su užsienio kapitalu steigimas, dalyvaujant Lenkijos šaliai, kuri yra valstybinis juridinis asmuo, įmokantis nepiniginį pradinio kapitalo įnašą;

sutarties sudarymas dėl teisės naudotis valstybės nuosavybe ilgiau nei 6 mėnesius arba tokios nuosavybės įsigijimo sudarymas.

SI: Finansinėms paslaugoms leidimą išduoda institucijos, nurodytos konkrečių sektorių įsipareigojimuose ir pagal juose nustatytas sąlygas.

Naujų verslo įmonių steigimui apribojimai netaikomi („investicijos į naujus projektus“).

 

 

 

 

Subsidijos

Teisę gauti Bendrijos arba valstybių narių subsidijas turi tik juridiniai asmenys, įsisteigę valstybės narės teritorijoje arba jų konkretus geografinis padalinys. Apribojimų subsidijoms tyrimams ir taikomajai veiklai nėra. Apribojimų filialui, kurį valstybėje narėje įsteigia Bendrijai nepriklausanti bendrovė, nėra. Paslaugos teikimas arba jos subsidijavimas valstybiniame sektoriuje šio įsipareigojimo nepažeidžia.

Pagal šiame sąraše prisiimtus įsipareigojimus nereikalaujama, kad Bendrija arba valstybės narės suteiktų subsidiją paslaugai, kuri teikiama ne iš jos teritorijos.

Kadangi subsidijos gali būti teikiamos fiziniams asmenims, teise jas gauti gali naudotis tik valstybės narės piliečiai.

 

 

Valiutos kontrolė (6), (7), (8):

1), 2) SK: Vykdant einamuosius mokėjimus, apribojimas taikomas šalies piliečiams rezidentams, kurie užsienio valiutą įsigyja asmeniniais tikslais.

Vykdant kapitalo mokėjimus, finansinių kreditų gavimui iš užsienio subjektų, tiesioginėms kapitalo investicijoms užsienyje, nekilnojamojo turto įsigijimui užsienyje ir užsienio vertybinių popierių pirkimui reikia gauti leidimą.

Valiutos kontrolė (9)

4)

CY: Pagal Valiutos kontrolės įstatymą nerezidentams paprastai neleidžiama skolintis iš vietinių šaltinių.

 

 

4)

Apribojimai taikomi tik toms priemonėms, kurios yra susijusios su toliau nurodytų kategorijų fizinių asmenų, teikiančių paslaugas, atvykimu ir laikinu buvimu (10) valstybėje narėje, nereikalaujant, kad jie atitiktų ekonominių poreikių tyrimo kriterijus (11):

4)

Apribojimai taikomi tik toms priemonėms, kurios yra susijusios su fizinių asmenų kategorijomis, nurodytomis skiltyje „Patekimas į rinką“.

 

 

i)

toliau išvardytų kategorijų fizinių asmenų, kurie perkeliami dirbti į bendrovės padalinį, laikinu buvimu (12), kai paslaugų teikėjas yra juridinis asmuo, kuriam minėti asmenys dirbo arba buvo jo partneriais (kiti, nei akcininkų dauguma), ne trumpiau kaip vienerius metus iki tokio perkėlimo.

Bendrijos direktyvos dėl diplomų savitarpio pripažinimo netaikomos trečiųjų šalių piliečiams. Diplomų, kurių reikalaujama iš asmenų, kitų nei Bendrijos piliečiai, norinčių teikti reguliuojamas profesines paslaugas, pripažinimas priskiriamas kiekvienos valstybės narės kompetencijai, jeigu Bendrijos teisėje nenustatyta kitaip. Teisė teikti reguliuojamą profesinę paslaugą vienoje valstybėje narėje nesuteikia tokios teisės kitoje valstybėje narėje.

 

 

a)

Juridinio asmens atsakingi darbuotojai, visų pirma vadovaujantys įmonės valdymui, kurių bendrą priežiūrą vykdo arba kuriems nurodymus duoda direktorių valdyba ar įmonės akcininkai arba kiti panašūs darbuotojai, įskaitant:

vadovavimą įmonei arba jos filialui ar padaliniui;

kitų priežiūros darbuotojų, specialistų arba vadovų priežiūrą ir kontrolę;

asmeninę atsakomybę už darbuotojų įdarbinimą ir atleidimą arba rekomendavimą įdarbinti, atleisti arba atlikti kitus su darbuotojais susijusius veiksmus.

Reikalavimai būti rezidentu

AT: Filialų ir juridinių asmenų vadovaujantys direktoriai turi būti Austrijos rezidentais; fiziniai asmenys, atsakingi už tai, kad juridinis asmuo arba jo filialas laikytųsi Austrijos prekybos įstatymo, turi būti Austrijos rezidentais.

MT: Imigracijos taisyklės pagal Imigracijos įstatymą reglamentuoja leidimų gyventi/dokumentų išdavimą (217 str.).

 

 

b)

Juridinio asmens darbuotojai, turintys specialių žinių, kurios yra svarbios įmonės paslaugoms, tyrimų įrangai, metodams arba valdymui. Vertinant tokias žinias, atsižvelgiama ne tik į žinias, svarbias įmonei, bet ir į tai, ar asmuo turi aukšto lygio kvalifikaciją, susijusią su darbo pobūdžiu arba prekyba, kuriems reikia specialių techninių žinių, įskaitant kvalifikuotus specialistus.

 

 

 

ii)

laikinas toliau išvardytų kategorijų fizinių asmenų buvimas:

 

 

 

a)

Asmenys, negyvenantys valstybės narės, kuriai taikomos EB sutartys, teritorijoje, atstovaujantys paslaugų teikėjui ir norintys laikinai atvykti susitarti dėl paslaugų pardavimo arba sutarčių parduoti paslaugas minėtam paslaugų teikėjui sudarymo, kai pirmiau nurodyti atstovai patys nedalyvauja tiesiogiai parduodant paslaugas plačiajai visuomenei arba patys jų neteikia (be to, EE, HU, LV, SI: arba savo vardu gauna atlyginimą iš šaltinio, esančio atitinkamoje valstybėje narėje).

 

 

 

b)

Juridinio asmens atsakingi darbuotojai, apibūdinti pirmiau pateikto i punkto a papunktyje, atsakingi už Čilės paslaugų teikėjo įmonės steigimą valstybėje narėje, kai:

 

 

 

atstovai nedalyvauja tiesiogiai parduodant arba teikiant paslaugas (be to, EE, HU, LV, SI: savo vardu gauna atlyginimą iš šaltinio, esančio atitinkamoje valstybėje narėje); ir

 

 

 

paslaugos teikėjo pagrindinė verslo vieta yra Čilės teritorijoje, ir jis neturi kitos atstovybės, filialo arba dukterinės įmonės toje valstybėje narėje.

 

 

 

FR: Pramonės, komercinės arba amatų įmonės (5) valdantysis direktorius, neturintis leidimo gyventi, turi gauti specialų leidimą.

 

 

 

IT: Teisė vykdyti pramoninę, komercinę arba amatų veiklą gali būti suteikta, įsigijus leidimą gyventi ir specialų leidimą tokiai veiklai.

 

 

 

(iii)

Įsipareigojimai liečia tik priemones, kurios yra susijusios su toliau nurodytų kategorijų fizinių asmenų atvykimu į valstybę narę ir laiku buvimu joje, nereikalaujant, kad jie atitiktų ekonominių poreikių analizės kriterijus, išskyrus atvejus, kai toks reikalavimas taikomas konkrečiam subsektoriui. Teisė teikti paslaugą įgyjama, esant toliau išvardytoms sąlygoms (13):

 

 

 

Fiziniai asmenys paslaugą teikia laikinai, kaip juridinio asmens, kuris jokioje Europos bendrijos valstybėje narėje nevykdo komercinių operacijų, darbuotojai.

Juridinis asmuo yra laimėjęs ne daugiau kaip 3 mėnesių paslaugos sutartį iš galutinio vartotojo atitinkamoje valstybėje narėje atviro konkurso arba bet kokia kita tvarka, kuri užtikrina sutarties bona fide pobūdį (pvz., skelbimas apie galimybę laimėti sutartį), kai toks reikalavimas yra taikomas valstybėje narėje arba nustatytas Bendrijos ar jos valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

 

 

 

Fizinis asmuo, norintis teikti paslaugą, turėtų būti tokią paslaugą teikiantis darbuotojas, dirbantis juridiniam asmeniui, kuris tokią paslaugą teikė ne trumpiau kaip vienerius metus (EL – dvejus metus) iki minėto perkėlimo.

 

 

 

Laikino atvykimo į atitinkamą valstybę narę ir buvimo joje trukmė yra ne daugiau kaip trys mėnesiai per bet kurį 12 mėnesių (EE – 6 mėnesių; NL - 24 mėnesių) laikotarpį arba per sutarties galiojimo laikotarpį, atsižvelgiant į tai kuris iš jų yra trumpesnis.

 

 

 

Fizinis asmuo privalo turėti reikiamą mokslinę kvalifikaciją ir profesinę patirtį, nustatytą atitinkamam sektoriui valstybėje narėje, kurioje teikiama paslauga.

 

 

 

Įsipareigojimas liečia tik paslaugos teikimą pagal sutartį; jis nesuteikia teisės naudotis atitinkamos valstybės narės profesijos pavadinimu.

 

 

 

Paslaugos sutartyje nurodytas asmenų skaičius neturi būti didesnis nei skaičius, kurio reikia sutarčiai įvykdyti, atsižvelgiant į tai, kaip nustatyta Bendrijos arba jos valstybės narės, kurioje teikiama paslauga, įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

 

 

 

Paslaugos sutartį reikia įsigyti vienai iš toliau išvardytų veiklos rūšių ir pagal papildomas sąlygas, kurias atitinkama valstybė narė yra nustačiusi tam tikrame subsektoriuje:

Teisinės paslaugos

Apskaitos paslaugos

Audito paslaugos

Konsultavimo mokesčių klausimais paslaugos

Architektūrinės, miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos

Inžinerinės paslaugos, integruotos inžinerinės paslaugos

Medicininės, stomatologinės ir akušerinės paslaugos

Veterinarinės paslaugos

Slaugytojų, fizioterapeutų ir paramedikų paslaugos

Kompiuterinės ir susijusios paslaugos

Tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

Reklama

Rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos

Konsultavimo vadybos klausimais paslaugos

Paslaugos, susijusios su konsultavimu vadybos klausimais

Techninių bandymų ir tyrimų paslaugos

Susijusios mokslinės ir konsultavimo paslaugos

Patariamosios ir konsultavimo paslaugos, susijusios su žemės ūkiu, medžiokle ir miškininkyste

Patariamosios ir konsultavimo paslaugos, susijusios žvejyba

Paslaugos, susijusios su kasyba

Įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos

Fotografavimo paslaugos

Sutartinės paslaugos

Vertimo paslaugos

 

 

 

 

Statybinės paslaugos

Teritorijos žvalgymo paslaugos

Aplinkosaugos paslaugos

Aukštojo mokslo paslaugos

Suaugusiųjų švietimo paslaugos

Kelionių agentūrų ir turizmo kelionių organizatorių paslaugos

Kelionių gidų paslaugos

Laisvalaikio paslaugos

Naujienų agentūrų paslaugos

Paslaugos, susijusios su įrangos pardavimu arba patento perleidimu

 

 

II.

ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL KONKREČIUS SEKTORIUS

1.

Verslo paslaugos

 

 

 

A.

Specialistų paslaugos

 

 

 

a)

Teisinių konsultacijų paslaugų nacionalinė ir viešoji tarptautinė teisė (išskyrus EB teisę)

CZ, EE, LV, PL, SI, SK: CPC 861.

1)

EE: Apribojimų CPC 861 nėra, išskyrus CPC 86190 taikomus apribojimus.

FR, PT, SI: Apribojimų teisinių dokumentų rengimui nėra.

SE: Apribojimų praktikuojančio „advokato“ (t.y. teisininko/solisitoriaus/advokato) arba EEE (Europos ekonominės erdvės) teisininko, atsižvelgiant į tai, kaip profesija vadinama jo arba jos šalyje (14), paslaugoms nėra.

CY, MT: Apribojimų nėra.

1)

FR, PT, SI: Apribojimų teisinių dokumentų rengimui nėra.

DK: Teisinio konsultavimo paslaugas gali teikti tik tie teisininkai, kurie turi Danijos teisininko praktikos licenciją, ir Danijoje registruotos teisinės firmos.

SE: Apribojimų praktikuojančio „advokato“ (t.y. teisininko/solisitoriaus/advokato) arba EEE (Europos ekonominės erdvės) teisininko, atsižvelgiant į tai, kaip profesija vadinama jo arba jos šalyje, paslaugoms nėra.

EE: Apribojimų CPC 861 nėra, išskyrus CPC 86190 taikomus apribojimus.

AT: Užsienio juriskonsultai turi būti nacionalinės Teisininkų asociacijos nariais; savo profesijos pavadinimu jie gali naudotis tik pagal registracijos vietą savo šalyje.

CY, MT: Apribojimų nėra

 

 

2)

CY, MT: Apribojimų nėra

2)

CY, MT: Apribojimų nėra

 

 

3)

DE: Leidimas teikti paslaugas išduodamas tik Teisininkų asociacijos nariui pagal Federalinį teisininkų įstatymą, kuriame nustatyta, kad galima įsteigti tik individualiąją įmonę arba bendriją.

FR: Paslaugas galima teikti tik per SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) arba SCP.

FI: Teisines paslaugas teikiantis Visuotinės teisininkų asociacijos narys turi būti vienos iš EEE (Europos ekonominės erdvės) pilietis.

AT, CY, MT: Apribojimų nėra.

3)

DK: Teisines konsultacijas gali teikti tik Danijoje registruotos teisinės firmos. Danijos teisinės firmos akcijas gali įsigyti tik Danijos teisininko praktikos licenciją turintys teisininkai ir Danijoje registruotos teisinės firmos. Danijos teisinės firmos valdybos arba vadovybės nariais gali būti tik Danijos teisininko praktikos licenciją turintys teisininkai.

AT, CY, MT: Apribojimų nėra

CZ: Pagal Čekijos įstatymą advokatai ir privatūs teisininkai turi būti baigę Čekijos universitetus.

FR: Reguliuojamos teisininkų ir teisėjų profesijos atstovams taikoma priimančiosios šalies teisė ir tarptautinė teisė (įskaitant EB teisę). (15)

 

CZ: Užsienio teisei jokie apribojimai netaikomi. Asmuo, norintis dirbti tarptautinės teisės srityje, turi būti Čekijos teisininkų asociacijos arba Čekijos privačių teisininkų rūmų nariu.

EE: Apribojimų CPC 86190 nėra. Pagal CPC 861, išskyrus CPC 86190, galima steigti tik individualiąsias įmones arba ribotos atsakomybės teisines firmas, pastaruoju atveju reikia gauti Teisininkų asociacijos (Advokatuur) leidimą. Pagal Teisininkų įstatymą/Advokatuuri pohimäärus) juridinę kontorą gali steigti tik Estijos piliečiai. Į Teisininkų asociaciją priimami tik šiuos reikalavimus atitinkantys teisininkai:

a)

turintys dvejų metų advokato padėjėjo darbo praktiką;

b)

išlaikę atitinkamą egzaminą;

c)

trejus metus dirbę vyresniuoju padėjėju. Po to leidžiama laikyti teisininko egzaminą (reiklia labai gerai žinoti Estijos teisę ir mokėti estų kalbą). Valstybiniai notarai yra valstybės tarnautojai; juos skiria Teisingumo ministerija.

HU: Komercinėms operacijoms vykdyti kartu su Vengrijos advokatu (ügyvéd) arba advokato kontora (ügyvédi iroda), steigiama bendrija arba atstovybė.

LV: Įsipareigojimų dėl konsultavimo nacionalinės ir viešosios tarptautinės teisės klausimais nėra. Dėl CPC 861, išskyrus konsultavimą nacionalinės ir viešosios tarptautinės teisės klausimais, reikia įsigyti Teisingumo ministerijos licenciją ir mokėti latvių kalbą. Licencijuotas teisininkas gali teikti visas teisines paslaugas, išskyrus atstovavimą baudžiamosiose bylose. Atstovauti baudžiamosiose bylose leidžiama tik prisiekusiems solicitoriams. Prisiekusiems solicitoriams ir prisiekusiems notarams taikomas pilietybės reikalavimas. Prisiekę solicitoriai ir prisiekę notarai turi būti ne jaunesni kaip 25 metų amžiaus, mokėti latvių kalbą, būti baigę Latvijos universitetą arba bet kurį kitą universitetą, kuris pripažįstamas lygiaverčiu Latvijos universiteto teisės fakultetui ir turėti praktinės patirties. Prisiekę solicitoriai turi išlaikyti egzaminą pagal Prisiekusių solicitorių tarybos taisykles. Prisiekę notarai turi išlaikyti egzaminą Teisingumo ministerijos ir Prisiekusių notarų tarybos nustatyta tvarka.

EE: Apribojimų CPC 86190 nėra. Apribojimų CPC 861 nėra, išskyrus CPC 86190 taikomus apribojimus.

SI: Galima steigti tik individualiąją įmonę arba neribotos atsakomybės teisinę firmą (bendriją). Partneriais gali būti tik teisininkai, turintys licenciją verstis teisininko praktika. Veiklai nacionalinės teisės srityje būtina narystė Teisininkų asociacijoje („Odvetnika zbornica Slovenije“). Bet kurios teisinės firmos steigimui reikia gauti Teisininkų asociacijos sutikimą. Teisininkų, kurie nėra Slovėnijos piliečiai ir turi licenciją veiklai kitoje valstybėje narėje šalyje priėmimo į Teisininkų asociaciją sąlygose reikalaujama, kad teisininkai turėtų Slovėnijos teisės baigimo pažymėjimą ir gerai mokėti slovėnų kalbą. Valstybiniai notarai yra valstybės tarnautojai. Koncesijos teises galima įgyti pagal licenciją.

SK: Užsienio teisei jokie apribojimai netaikomi. Veiklai nacionalinės teisės srityje būtina narystė Slovakijos teisininkų asociacijoje arba Slovakijos privačių teisininkų rūmuose.

 

 

PL: Įsisteigimui reikia gauti leidimą. Taikomas pilietybės reikalavimas.

SI: Teisininkų, kurie nėra Slovėnijos piliečiai ir turi licenciją veiklai kitoje valstybėje narėje šalyje priėmimo į Teisininkų asociaciją sąlygose reikalaujama, kad teisininkai turėtų Slovėnijos teisės baigimo pažymėjimą ir gerai mokėtų slovėnų kalbą.

SK: Pagal Slovakijos teisę advokatai ir privačios praktikos teisininkai turi būti baigę Slovakijos universitetus.

 

 

 

SE: „Advokatai“, teikiantys teisines konsultacijas, neturi teisės dirbti pagal šią profesiją kartu su kitais asmenimis, kurie nėra „advokatai“, arba ribotos atsakomybės (akcinėje) bendrovėje, jeigu neįvykdomos tam tikros sąlygos.

LU: Priimančiosios šalies teisė ir tarptautinė teisė (16), užregistruojant „advokato“ pareigas Liuksemburgo advokatūroje.

SE: „Advokatu“ (teisininku, solicitoriumi/advokatu) dirbti leidžiama tik Švedijos teisininkų asociacijos nariui. Tokiu nariu gali būti tik EEE (Europos ekonominės erdvės) pilietis ir rezidentas. Kai asmuo, kuriam leidžiama dirbti „advokatu“ EEE valstybėje, nori visą laiką verstis teisine praktika Švedijoje, pagal jo arba jos šalyje taikomą profesijos pavadinimą, jis/ji turi užsiregistruoti Švedijos teisininkų asociacijoje.

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nurodyti ir šie specialūs apribojimai:

AT, CY, MT: Apribojimų nėra.

FR: Teisinės konsultacijos ir teisinių dokumentų rengimo paslaugos priskiriamos reguliuojamų teisininkų ir teisėjų profesijų atstovų pagrindinei veiklai ir teikiamos gyventojams (17). Šią veiklą, kaip papildomą prie pagrindinės veiklos, gali vykdyti kitų reguliuojamų profesijų atstovai arba kvalifikuoti specialistai.

AT: Vartotojo prašymu juriskonsultai gali laikinai persikelti į Austrijos teritoriją konkrečiai paslaugai suteikti.

FI: Bendrosios teisininkų asociacijos narys, teikiantis teisines paslaugas, turi būti vienos iš EEE (Europos ekonominės erdvės) šalies pilietis.

SE: „Advokatai“, teikiantys teisines konsultacijas, neturi teisės dirbti pagal šią profesiją kartu su kitais asmenimis, kurie nėra „advokatai“, arba ribotos atsakomybės (akcinėje) bendrovėje, jeigu neįvykdomos tam tikros sąlygos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nurodyti ir šie specialūs apribojimai:

DK: Teisines paslaugas gali teikti tik Danijos teisininko praktikos licenciją turintys teisininkai. Norint įsigyti teisininko praktikos licenciją, reikia išlaikyti Danijos teisės egzaminą.

AT: Užsienio juriskonsultai turi būti jų nacionalinės Teisininkų asociacijos nariais; savo profesijos pavadinimu jie gali naudotis tik registracijos vietoje savo šalyje.

„Advokatu“ (teisininku, solicitoriumi/advokatu) dirbti leidžiama tik Švedijos teisininkų asociacijos nariui. Tokiu nariu gali būti tik EEE (Europos ekonominės erdvės) pilietis ir rezidentas.

CY, MT: Apribojimų nėra.

 

 

LV: Įsipareigojimų dėl konsultacinių paslaugų teikimo nacionalinės ir viešosios tarptautinės teisės srityje nėra. Dėl CPC 861, išskyrus konsultacinių paslaugų teikimo nacionalinės ir viešosios tarptautinės teisės, reikia įsigyti Teisingumo ministerijos licenciją ir mokėti latvių kalbą. Licencijuotas teisininkas gali teikti visas teisines paslaugas, išskyrus atstovavimą baudžiamosiose bylose. Atstovauti baudžiamosiose bylose leidžiama tik prisiekusiems solicitoriams. Prisiekusiems solicitoriams ir prisiekusiems notarams taikomas reikalavimas dėl pilietybės. Prisiekę solicitoriai ir prisiekę notarai turi būti ne jaunesni kaip 25 metų amžiaus, mokėti latvių kalbą, būti baigę Latvijos universitetą arba bet kurį kitą universitetą, pripažintą lygiaverčiu Latvijos universiteto teisės fakultetui, ir turėti praktinės patirties. Prisiekę solicitoriai turi išlaikyti egzaminą pagal Prisiekusių solicitorių tarybos nustatytas taisykles. Prisiekę notarai turi išlaikyti egzaminą Teisingumo ministerijos ir Prisiekusių notarų tarybos nustatyta tvarka.

 

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nurodyti apribojimai BE, DE, DK, ES, SE ir UK, esant pirmiau nustatytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES, SE ir UK: Universiteto diplomas ir profesinė kvalifikacija bei trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

DE: Apribojimų „Rechtsanwalt“ veiklai nėra.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nurodyti apribojimai BE, DE, DK, ES, SE ir UK:

DK: Teisines paslaugas gali teikti tik Danijos teisininko praktikos licenciją turintys teisininkai. Norint įsigyti teisininko praktikos licenciją, reikia išlaikyti Danijos teisės egzaminą.

SE: „Advokatu“ (teisininku, solicitoriumi/advokatu) dirbti leidžiama tik Švedijos teisininkų asociacijos nariui. Tokiu nariu gali būti tik EEE (Europos ekonominės erdvės) pilietis ir rezidentas.

 

b)

Apskaitos paslaugos

(CPC 86212, išskyrus „audito paslaugas“, 86213, 86219)

1)

CY, FR, HU, IT, MT, SI: Apribojimų nėra.

2)

Priemonės nenumatytos.

1)

FR, IT, MT, SI: Apribojimų nėra.

AT: Kompetentingose institucijose neatstovaujama.

2)

Priemonės nenumatytos.

 

 

3)

DE: „GmbH & CoKG“ ir „EWIV“ šias paslaugas teikti draudžiama.

FR: Paslaugas gali teikti tik SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) arba SCP.

PT: Paslaugas gali teikti tik profesionali įmonė.

IT: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys. Fiziniai asmenys gali jungtis į profesines asociacijas (neturinčias juridinio asmens teisių).

AT: Užsienio apskaitininkų (turinčių nacionalinės valdžios institucijų leidimą) dalis bet kurio Austrijos juridinio asmens nuosavame kapitale ir pelne neturi viršyti 25 %; šis reikalavimas taikomas tik tiems asmenims, kurie nėra Austrijos profesinės organizacijos nariai.

CY: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys, turintys Finansų ministerijos leidimą. Leidimas išduodamas, jeigu įvykdomi ekonominių poreikių tyrimo kriterijai. Pastarieji atitinka leidimo užsienio investicijoms išdavimo kriterijus (išvardytus horizontalių įsipareigojimų dalyje), kadangi jie taikomi šiam subsektoriui, visada atsižvelgiant į subsektoriaus užimtumą. Fiziniai asmenys gali jungtis į profesines asociacijas (bendrijas). Juridinius asmenis steigti draudžiama.

3)

DK: Užsienio apskaitininkai, gavę Danijos prekybos ir bendrovių agentūros leidimą, gali steigti bendrijas kartu su Danijos įgaliotaisiais apskaitininkais.

 

 

LV: Akcijų savininkas arba firmos vadovas turėtų turėti Latvijos prisiekusio auditoriaus kvalifikaciją. Prisiekusiais auditoriais gali būti ne jaunesni kaip 25 metų amžiaus asmenys: a) turintys ekonomikos arba kitos specialybės aukštojo mokslo laipsnį, jeigu yra išlaikytas ekonomikos pagrindų egzaminas; b) turintys Latvijos prisiekusių auditorių asociacijos pripažintą ne mažiau kaip 3 metų audito patirtį; c) išlaikę kvalifikacijos egzaminą ir įsigiję prisiekusio auditoriaus licenciją pagal Latvijos prisiekusių auditorių asociacijos reikalavimus; d) turintys nepriekaištingą reputaciją.

SI: Komercinėms operacijoms vykdyti steigiamas juridinis asmuo.

 

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

FR: Ekonomikos, finansų ir biudžeto ministro sprendimu ir gavus Užsienio reikalų ministro pritarimą, EB nepriklausantiems specialistams gali būti leidžiama teikti paslaugas. Toks leidimas išduodamas asmeniui, kuris ne daugiau kaip penkerius metus yra šalies rezidentas.

IT: Sąlyga būti rezidentu taikoma „RagionieriPeriti commerciali“.

DK: Taikomas reikalavimas būti rezidentu, jeigu Danijos prekybos ir bendrovių agentūra nenustato kitaip.

AT: Vartotojo prašymu apskaitininkai gali laikinai persikelti į Austrijos teritoriją konkrečiai paslaugai suteikti. Tačiau paprastai fiziniai asmenys, teikiantys apskaitos paslaugas, Austrijoje turi būti įsteigę savo profesinį centrą (komercinis buvimas). Kompetentingose institucijose neatstovaujama.

LV: Akcijų savininkas arba firmos vadovas turėtų turėti Latvijos prisiekusio auditoriaus kvalifikaciją. Prisiekusiais auditoriais gali būti ne jaunesni kaip 25 metų amžiaus asmenys:

a)

turintys ekonomikos arba kitos specialybės aukštojo mokslo laipsnį, jeigu yra išlaikytas ekonomikos pagrindų egzaminas;

b)

turintys Latvijos prisiekusių auditorių asociacijos pripažintą ne mažiau kaip 3 metų audito patirtį;

c)

išlaikę kvalifikacijos egzaminą ir įsigiję prisiekusio auditoriaus licenciją pagal Latvijos prisiekusių auditorių asociacijos reikalavimus;

d)

turintys nepriekaištingą reputaciją.

SI: Tik skiltyje „Patekimas į rinką“ nurodyti apribojimai.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

DK, IT: Reikalavimas būti rezidentu.

SI: Apribojimai taikomi tik fiziniams asmenims, kurie dirba juridiniams asmenims.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

AT, BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Universitetinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija bei trejų metų darbo patirtis atitinkamame sektoriuje.

AT: Reikalavimas išlaikyti Austrijos profesinės organizacijos egzaminą. Darbdavys turi būti atitinkamos profesinės organizacijos nariu šalyje, kurioje tokia organizacija yra įsteigta.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

DE: Apribojimų veiklos rūšims, pagal teisę nustatytoms „Wirtschaftsprüfer“, nėra.

LV: Akcijų savininkas arba firmos vadovas turėtų turėti Latvijos prisiekusio auditoriaus kvalifikaciją. Prisiekusiais auditoriais gali būti ne jaunesni kaip 25 metų amžiaus asmenys:

a)

turintys ekonomikos arba kitos specialybės aukštojo mokslo laipsnį, jeigu yra išlaikytas ekonomikos pagrindų egzaminas;

b)

turintys Latvijos prisiekusių auditorių asociacijos pripažintą ne mažiau kaip 3 metų audito patirtį;

c)

išlaikę kvalifikacijos egzaminą ir įsigiję prisiekusio auditoriaus licenciją pagal Latvijos prisiekusių auditorių asociacijos reikalavimus;

d)

turintys nepriekaištingą reputaciją.

SI: Apribojimai taikomi fiziniams asmenims, kurie dirba juridiniams asmenims.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE.

 

b)

Audito paslaugos (18)  (19)

(CPC 86211 ir 86212, išskyrus apskaitos paslaugas)

1)

AT, BE, CY, DE, DK, ES, FR, FI, HU, IT, IE, LU, LT, MT, NL, PT, SE, SI, UK: Apribojimų nėra.

LT: Apribojimų nėra, išskyrus reikalavimą, kad audito ataskaita būtų parengta kartu su su Lietuvoje atestuotu auditoriumi.

1)

AT, BE, DE, DK, ES, FR, FI, IT, IE, LU, LT, MT, NL, PT, SE, SI, UK: Apribojimų nėra.

LT: Apribojimų nėra, išskyrus reikalavimą, kad audito ataskaita būtų parengta kartu su su Lietuvoje atestuotu auditoriumi.

 

 

2)

Apribojimų nėra.

2)

Apribojimų nėra.

 

 

3)

BE: „SA“ ir „Société en commandite“ šias paslaugas teikti draudžiama.

DE: „GmbH & CoKG“ ir „EWIV“ šias paslaugas teikti draudžiama.

FR: Įstatymų numatytus auditus gali vykdyti visų formų bendrovės, išskyrus SNC, SCS ir antrinės įstaigos.

PT: Paslaugas gali teikti tik profesinė asociacija.

IE: Paslaugas gali teikti tik bendrija.

IT: „RagionieriPeriti commerciali“ ir „Dottori commerciali“ paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys. Fiziniai asmenys gali jungtis į profesinę asociaciją (neturinčią juridinio asmens teisių).

FI: Bent vienas Suomijos ribotos atsakomybės bendrovės auditorius turi būti vienos iš EEA (Europos ekonominės erdvės) šalies rezidentas arba įgaliotoji audito bendrovė.

SE: Tik EEE patvirtinti auditoriai gali teikti teisėtas audito paslaugas tam tikruose juridiniuose asmenyse, i.a. visose ribotos atsakomybės bendrovėse. Tik tokie asmenys gali būti akcijų savininkais arba steigti bendriją bendrovėse, teikiančiose kvalifikuotas audito paslaugas (oficialiai paskirtas). Patvirtinimo sąlygos: išlaikytas EEE egzaminas, darbo patirtis ir buvimas šalies rezidentu.

3)

DK: Užsienio auditoriai, gavę Danijos Prekybos ir bendrovių agentūros leidimą gali jungtis į bendrijas su Danijos valstybiniais įgaliotaisiais apskaitininkais.

SE: Reikalavimas būti EEE (Europos ekonominės erdvės) rezidentu ir būti išlaikius egzaminą Švedijoje. (20)

 

 

AT: Užsienio apskaitininkų (turinčių savo nacionalinių institucijų leidimą) dalis bet kurio Austrijos juridinio asmens nuosavame kapitale ir pelne neturi viršyti 25 %; šis reikalavimas taikomas tik tiems asmenims, kurie nėra Austrijos profesinės organizacijos nariai.

 

 

 

CY: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys, turintys Finansų ministerijos leidimą. Leidimas išduodamas, jeigu įvykdomi ekonominių poreikių analizės kriterijai. Pastarieji atitinka leidimo užsienio investicijoms išdavimo kriterijus (išvardytus horizontalių įsipareigojimų dalyje), kadangi jie taikomi šiam subvektoriui, visada atsižvelgiant į subvektoriaus užimtumą. Fiziniai asmenys gali jungtis į profesines asociacijas (bendrijas). Juridinius asmenis steigti draudžiama.

 

 

 

CZ: Audito paslaugas gali teikti fiziniai arba juridiniai asmenys, užregistruoti Audito rūmų auditorių sąraše. Čekijos piliečiui gali priklausyti ne mažiau kaip 60 % juridinių asmenų kapitalo arba balsavimo teisių.

 

 

 

LV: Akcijų savininkas arba firmos vadovas turėtų turėti Latvijos prisiekusio auditoriaus kvalifikaciją. Prisiekusiais auditoriais gali būti ne jaunesni kaip 25 metų amžiaus asmenys:

(a)

turintys ekonomikos arba kitos specialybės aukštojo mokslo laipsnį, jeigu yra išlaikytas ekonomikos pagrindų egzaminas;

(b)

turintys Latvijos prisiekusių auditorių asociacijos pripažintą ne mažiau kaip 3 metų audito patirtį;

(c)

išlaikę kvalifikacijos egzaminą ir įsigiję prisiekusio auditoriaus licenciją pagal Latvijos prisiekusių auditorių asociacijos reikalavimus;

(d)

turintys nepriekaištingą reputaciją.

 

 

 

LT: Apribojimas netaikomas, išskyrus tai, kad ne mažiau 75 % akcinio kapitalo turi priklausyti auditoriams arba audito bendrovėms. Galima steigti įvairių juridinių formų bendroves, išskyrus viešąją akcinę bendrovę (AB). Kvalifikaciniai reikalavimai, taikomi auditoriams arba audito bendrovėms jų kilmės šalyje, neturėtų būti mažesni už Lietuvoje nustatytus reikalavimus.

PL: Pilietybės reikalavimas. Užsienio auditoriams leidžiama dirbti, jei patvirtinama jų kvalifikacija.

SI: Komerciniam buvimui steigiamas juridinis asmuo. Užsienio asmenims gali priklausyti ne daugiau kaip 49 % audito bendrovių akcinio kapitalo. Paslaugas teikia tik audito bendrovės.

SK: Audito paslaugas gali teikti fiziniai arba juridiniai asmenys, įtraukti į Audito rūmų auditorių sąrašą. Slovakijos piliečiams gali priklausyti ne mažiau kaip 60 % juridinių asmenų akcinio kapitalo arba balsavimo teisių.

 

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

DK: Sąlyga dėl buvimo rezidentu, jeigu Danijos prekybos ir bendrovių agentūra nenustato kitaip.

ES: Reikalavimas būti rezidentu.

EL: Sąlygos dėl pilietybės, taikomos įstatymų numatytiems auditoriams.

ES: Audito bendrovės: bendrovių, kitų nei nurodytos Aštuntojoje EEB direktyvoje dėl bendrovių teisės, administratoriai, direktoriai ir partneriai turi įvykdyti buvimo rezidentu sąlygą.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

DK: Reikalavimas būti rezidentu.

IT, PT: Reikalavimas būti rezidentu, taikomas individualiems auditoriams.

SE: Reikalavimas būti EEE (Europos ekonominės erdvės) rezidentu ir būti išlaikius egzaminą Švedijoje. (20)

SI: Tik skiltyje „Patekimas į rinką“ nurodyti apribojimai.

 

 

IT: „Ragionieri-Periti commerciali“ taikomas reikalavimas būti rezidentu. Audito bendrovės: „società di revisions“, kitų nei Aštuntojoje EEB direktyvoje dėl bendrovių teisės administratoriai ir auditoriai turi įvykdyti buvimo rezidentu sąlygą.

FI: Bent vienas Suomijos ribotos atsakomybės bendrovės auditorius turi buti vienos iš EEA (Europos ekonominės erdvės) šalies rezidentas arba įgaliotoji audito bendrovė.

SE: Tik EEE patvirtinti auditoriai gali teikti teisėtas audito paslaugas tam tikruose juridiniuose asmenyse, i.a. visose ribotos atsakomybės bendrovėse. Tik tokie asmenys gali būti akcijų savininkais arba steigti bendriją bendrovėse, teikiančiose kvalifikuotas audito paslaugas (oficialiai paskirtas).

LV: Akcijų savininkas arba firmos vadovas turėtų turėti Latvijos prisiekusio auditoriaus kvalifikaciją. Prisiekusiais auditoriais gali būti ne jaunesni kaip 25 metų amžiaus asmenys:

(a)

turintys ekonomikos arba kitos specialybės aukštojo mokslo laipsnį, jeigu yra išlaikytas ekonomikos pagrindų egzaminas;

(b)

turintys Latvijos prisiekusių auditorių asociacijos pripažintą ne mažiau kaip 3 metų audito patirtį;

(c)

išlaikę kvalifikacijos egzaminą ir įsigiję prisiekusio auditoriaus licenciją pagal Latvijos prisiekusių auditorių asociacijos reikalavimus;

(d)

turintys nepriekaištingą reputaciją.

 

 

 

PL: Pilietybės reikalavimas. Užsienio auditoriams leidžiama dirbti, patvirtinus jų kvalifikaciją.

SI: Apribojimai taikomi fiziniams asmenims, kurie dirba juridiniams asmenims.

 

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija bei trejų metų darbo patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių analizė atliekama tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

DE: Apribojimų veiklos rūšims, pagal teisę nustatytoms „Wirtschaftsprüfer“, nėra.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES.

 

b)

Buhalterinės paslaugos

(CPC 86220)

1)

CY, FR, HU, IT, MT, SI: Apribojimų nėra.

2)

Priemonės nenumatytos.

1)

FR, IT, MT, SI: Apribojimų nėra

AT: Kompetentingose institucijose neatstovaujama.

2)

Priemonės nenumatytos.

 

 

3)

FR: Paslaugas gali teikti tik SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) arba SCP.

IT: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys. Fiziniai asmenys gali jungtis į profesinę asociaciją (neturinčią juridinio asmens teisių).

AT: Užsienio buhalterių (turinčių savo nacionalinių institucijų leidimą) dalis bet kurio Austrijos juridinio asmens nuosavame kapitale ir pelne neturi viršyti 25 %; šis reikalavimas taikomas tik tiems asmenims, kurie nėra Austrijos profesinės organizacijos nariai.

CY: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys,ETO turintys Finansų ministerijos leidimą. Leidimas išduodamas, jeigu įvykdomi ekonominių poreikių analizės kriterijai. Pastarieji atitinka leidimo užsienio investicijoms išdavimo kriterijus (išvardytus horizontalių įsipareigojimų dalyje), kadangi jie taikomi šiam subsektoriui, visada atsižvelgiant į subsektoriaus užimtumą. Fiziniai asmenys gali jungtis į profesines asociacijas (bendrijas). Juridinius asmenis steigti draudžiama.

3)

Priemonės nenumatytos

 

 

LV: Akcijų savininkas arba firmos vadovas turėtų turėti Latvijos prisiekusio auditoriaus kvalifikaciją. Prisiekusiais auditoriais gali būti ne jaunesni kaip 25 metų amžiaus asmenys:

(a)

turintys ekonomikos arba kitos specialybės aukštojo mokslo laipsnį, jeigu yra išlaikytas ekonomikos pagrindų egzaminas;

(b)

turintys Latvijos prisiekusių auditorių asociacijos pripažintą ne mažiau kaip 3 metų audito patirtį;

(c)

išlaikę kvalifikacijos egzaminą ir įsigiję prisiekusio auditoriaus licenciją pagal Latvijos prisiekusių auditorių asociacijos reikalavimus;

(d)

turintys nepriekaištingą reputaciją.

SI: Komerciniam buvimui steigiamas juridinis asmuo.

 

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

FR: Ekonomikos, finansų ir biudžeto ministro sprendimu ir gavus Užsienio reikalų ministro pritarimą, EB nepriklausantiems specialistams gali būti leidžiama teikti paslaugas. Toks leidimas išduodamas asmeniui, kuris ne daugiau kaip penkerius metus yra šalies rezidentas.

IT: Sąlyga dėl buvimo šalies rezidentu, taikoma „RagionieriPeriti commerciali“.

AT: Vartotojo prašymu apskaitininkai gali laikinai persikelti į Austrijos teritoriją konkrečiai paslaugai suteikti. Tačiau paprastai fiziniai asmenys, teikiantys apskaitos paslaugas, Austrijoje turi būti įsteigę savo profesinį centrą (komercinis buvimas). Kompetentingose institucijose neatstovaujama.

LV: Akcijų savininkas arba firmos vadovas turėtų turėti Latvijos prisiekusio auditoriaus kvalifikaciją. Prisiekusiais auditoriais gali būti ne jaunesni kaip 25 metų amžiaus asmenys:

(a)

turintys ekonomikos arba kitos specialybės aukštojo mokslo laipsnį, jeigu yra išlaikytas ekonomikos pagrindų egzaminas;

(b)

turintys Latvijos prisiekusių auditorių asociacijos pripažintą ne mažiau kaip 3 metų audito patirtį;

(c)

išlaikę kvalifikacijos egzaminą ir įsigiję prisiekusio auditoriaus licenciją pagal Latvijos prisiekusių auditorių asociacijos reikalavimus;

(d)

turintys nepriekaištingą reputaciją.

SI: Apribojimai taikomi tik fiziniams asmenims, kurie dirba juridiniams asmenims.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

IT: „RagionieriPeriti commerciali“ taikomas reikalavimas būti rezidentu.

PT: Reikalavimas būti rezidentu.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

AT, BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Universitetinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija bei trejų metų darbo patirtis atitinkamame sektoriuje.

AT: Reikalavimas išlaikyti Austrijos profesinės organizacijos egzaminą. Darbdavys turi būti atitinkamos profesinės organizacijos nariu šalyje, kurioje tokia organizacija yra įsteigta.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip30 000 eurų.

DE: Apribojimų veiklos rūšims, pagal teisę nustatytoms „Wirtschaftsprüfer“, nėra.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL.

 

c)

Konsultavimo mokesčių klausimais paslaugos

(CPC 863, išskyrus atstovavimą teismuose)

1)

FR: Apribojimų teisinių dokumentų rengimui nėra.

CY: Mokesčių agentai turi turėti tinkamai išduotą Finansų ministro leidimą. Leidimas išduodamas, atlikus ekonominių poreikių analizę.

2)

Priemonės nenumatytos.

1)

FR: Apribojimų teisinių dokumentų rengimui nėra a.

AT: Kompetentingose institucijose neatstovaujama.

2)

Priemonės nenumatytos.

 

 

3)

IT: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys. Fiziniai asmenys gali jungtis į profesines organizacijas (neturinčias juridinio asmens teisių).

FR: Paslaugas gali teikti tik SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) arba SCP.

AT: Užsienio buhalterių (turinčių savo nacionalinių institucijų leidimą) dalis bet kurio Austrijos juridinio asmens nuosavame kapitale ir pelne neturi viršyti 25 %; šis Reikalavimas taikomas tik tiems asmenims, kurie nėra Austrijos profesinės organizacijos nariai.

CY: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys, turintys Finansų ministerijos leidimą. Leidimas išduodamas, jeigu įvykdomi ekonominių poreikių analizės kriterijai. Pastarieji atitinka leidimo užsienio investicijoms išdavimo kriterijus (išvardytus horizontalių įsipareigojimų dalyje), kadangi jie taikomi šiam subsektoriui, visada atsižvelgiant į subsektoriaus užimtumą. Fiziniai asmenys gali jungtis į profesines asociacijas (bendrijas). Juridinius asmenis steigti draudžiama.

CZ, SK: Mokesčių paslaugas gali teikti fiziniai arba juridiniai asmenys, užregistruoti Mokesčių konsultantų rūmų arba Audito rūmų sąraše.

3)

Priemonės nenumatytos.

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

FR: Teisinės konsultacijos ir teisinių dokumentų rengimo paslaugos priskiriamos reguliuojamų teisininkų ir teisėjų profesijų atstovų pagrindinei veiklai ir teikiamos gyventojams (17). Šią veiklą, kaip papildomą prie pagrindinės veiklos, gali vykdyti kitų reguliuojamų profesijų atstovai arba kvalifikuoti specialistai.

IT: Sąlyga dėl buvimo šalies rezidentu, taikoma „RagionieriPeriti commerciali“.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

IT, PT: Reikalavimas būti rezidentu.

 

 

AT: Vartotojo prašymu apskaitininkai gali laikinai persikelti į Austrijos teritoriją konkrečiai paslaugai suteikti. Tačiau paprastai fiziniai asmenys, teikiantys apskaitos paslaugas, Austrijoje turi būti įsteigę savo profesinį centrą (komercinis buvimas). Kompetentingose institucijose neatstovaujama.

HU: Reikalavimas nuolat gyventi šalyje

 

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

AT, BE, DK, ES, NL, UK, SE: Universitetinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija bei trejų metų darbo patirtis atitinkamame sektoriuje.

AT: Reikalavimas išlaikyti Austrijos profesinės organizacijos egzaminą. Darbdavys turi būti atitinkamos profesinės organizacijos nariu šalyje, kurioje tokia organizacija veikia.

DE: Įsipareigojimų nėra, išskyrus konsultavimo paslaugas, susijusias su užsienio mokesčių teise, taikant reikalavimą turėti universitetinį laipsnį ir profesinę kvalifikaciją bei trejų metų profesinę patirtį atitinkamame sektoriuje.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai.

 

d)

Architektūrinės paslaugos (CPC 8671)

1)

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL: Apribojimų nėra.

1)

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Apribojimų nėra.

DE: Visoms paslaugoms, kurios gaunamos iš užsienio, taikomos nacionalinės mokesčių ir tarnybinių pajamų taisyklės.

AT: Apribojimų projektavimo paslaugoms nėra.

 

 

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

ES: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys.

FR: Paslaugas gali teikti tik SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) arba SCP.

IT, PT: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys. Fiziniai asmenys gali jungtis į profesines organizacijas (neturinčias juridinio asmens teisių).

CZ: Reikia gauti Čekijos architektų rūmų leidimą. Gali būti pripažįstamas panašių užsienio institucijų išduotas leidimas. Fizinių ir juridinių asmenų architektūrines paslaugas gali teikti tik įgaliotieji architektai. Taikoma sąlyga dėl pilietybės ir buvimo rezidentu, tačiau galimos išimtys.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

Priemonės nenumatytos.

 

 

LV: Norint gauti licenciją veiklai, kuri įgalioja prisiimti visą atsakomybę už plano pasirašymą ir suteikia tokią teisę, reikia turėti 3 metų darbo patirtį Latvijoje planavimo srityje ir universitetinį laipsnį.

SK: Reikia gauti Čekijos architektų rūmų leidimą. Gali būti pripažįstamas panašių užsienio institucijų išduotas leidimas. Fizinių ir juridinių asmenų architektūrines paslaugas gali teikti tik įgaliotieji architektai. Taikoma sąlyga dėl pilietybės ir buvimo rezidentu, tačiau galimos išimtys.

 

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

EL: Pilietybės sąlyga.

HU: Reikalavimas nuolat gyventi šalyje.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE: Trečiųjų šalių kvalifikuoti specialistai dirbti pagal įgytą profesiją gali tik savitarpio pripažinimo sutarčių pagrindu arba BE – gavę specialų leidimą, suteiktą Karališkuoju dekretu.

IT: Reikalavimas būti rezidentu.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EE, LU, NL, UK, SE, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES, EE, LU, NL, UK, SE: Universitetinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija bei trejų metų darbo patirtis atitinkamame sektoriuje.

EE: Universitetinis laipsnis ir penkerių metų darbo patirtis susijusioje srityje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

ES: Nacionalinių institucijų pripažintos mokslinės ir profesinės kvalifikacijos bei profesinės organizacijos išduota licencija. Įsipareigojimų dėl CPC 86713, 86714, 86719 nėra.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EE, LU, NL, UK, SE, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

DE: Trečiųjų šalių kvalifikuoti specialistai dirbti pagal įgytą profesiją gali tik savitarpio pripažinimo sutarčių pagrindu.

DE: Visoms paslaugoms, kurios gaunamos iš užsienio, taikomos nacionalinės mokesčių ir tarnybinių pajamų taisyklės.

 

e)

Inžinerinės paslaugos

(CPC 8672)

1)

CY, EL, IT, MT, PT: Apribojimų nėra.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

ES: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys.

IT, PT: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys. Fiziniai asmenys gali jungtis į profesines organizacijas (neturinčias juridinio asmens teisių).

CZ: Reikia gauti Čekijos įgaliotųjų inžinierių rūmų leidimą. Gali būti pripažįstamas panašių užsienio institucijų išduotas leidimas. Fizinių ir juridinių asmenų inžinerines paslaugas gali teikti tik įgaliotieji inžinieriai. Taikoma sąlyga dėl pilietybės ir buvimo rezidentu.

SK: Reikia gauti Slovakijos įgaliotųjų inžinierių rūmų leidimą. Gali būti pripažįstamas panašių užsienio institucijų išduotas leidimas. Fizinių ir juridinių asmenų inžinerines paslaugas gali teikti tik įgaliotieji inžinieriai. Taikoma sąlyga dėl pilietybės ir buvimo rezidentu.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai.

1)

CY, EL, IT, MT, PT: Apribojimų nėra.

AT: Apribojimų, susijusių tik su planavimo paslaugomis, nėra.

SI: Įsipareigojimų, susijusių tik su planavimo paslaugomis, nėra; teikiant planus kompetentingoms institucijoms tvirtinti, bendradarbiaujama su nustatytu planavimo paslaugų teikėju.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

IT, PT: Reikalavimai būti rezidentu.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Universitetinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija bei trejų metų darbo patirtis atitinkamame sektoriuje.

EE: Įsipareigojimų nėra, išskyrus įsipareigojimus specialistams: universitetinis laipsnis ir penkerių metų darbo patirtis susijusioje srityje.

UK: Reikalavimas nustatyti atitikimą ekonominių poreikių tyrimo kriterijams.

HU: Reikalavimas nuolat gyventi šalyje.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE.

 

f)

Integruotos inžinerinės paslaugos

(CPC 8673)

1)

CY, EL, IT, MT, PT: Apribojimų nėra.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

ES: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys.

IT, PT: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys. Fiziniai asmenys gali jungtis į profesines organizacijas (neturinčias juridinio asmens teisių).

SK: Reikia gauti Slovakijos įgaliotųjų inžinierių rūmų leidimą. Gali būti pripažįstamas panašių užsienio institucijų išduotas leidimas. Fizinių ir juridinių asmenų inžinerines paslaugas gali teikti tik įgaliotieji inžinieriai. Taikoma sąlyga dėl pilietybės ir buvimo rezidentu.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

1)

CY, EL, IT, MT, PT: Apribojimų nėra.

AT: Apribojimų, susijusių tik su planavimo paslaugomis, nėra.

SI: Apribojimų, susijusių tik su planavimo paslaugomis, nėra; teikiant projektus kompetentingoms institucijoms tvirtinti, bendradarbiaujama su nustatytu projektavimo paslaugų teikėju.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai.

IT, PT: Reikalavimai būti rezidentu

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Universitetinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija bei trejų metų darbo patirtis atitinkamame sektoriuje.

EE: Įsipareigojimų nėra, išskyrus įsipareigojimus specialistams: universitetinis laipsnis ir penkerių metų darbo patirtis susijusioje srityje.

UK: Reikalavimas nustatyti atitikimą ekonominių poreikių analizės kriterijams.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE.

 

g)

Miestų planavimo ir kraštovaizdžio architektūros paslaugos

(CPC 8674)

1)

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Apribojimų nėra.

HU: Apribojimų, susijusių su kraštovaizdžio architektūros paslaugomis, nėra.

1)

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Apribojimų nėra.

AT: Apribojimų, susijusių tik su planavimo paslaugomis, nėra.

DE: Visoms paslaugoms, kurios gaunamos iš užsienio, taikomos nacionalinės mokesčių ir tarnybinių pajamų taisyklės.

HU: Apribojimų, susijusių su kraštovaizdžio architektūros paslaugomis, nėra.

 

 

2)

HU: Apribojimų, susijusių su kraštovaizdžio architektūros paslaugomis, nėra.

2)

HU: Apribojimų, susijusių su kraštovaizdžio architektūros paslaugomis, nėra.

 

 

3)

IT, PT: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys. Fiziniai asmenys gali jungtis į profesines organizacijas (neturinčias juridinio asmens teisių).

CZ: Reikia gauti Čekijos įgaliotųjų inžinierių rūmų leidimą. Gali būti pripažįstamas panašių užsienio institucijų išduotas leidimas. Fizinių ir juridinių asmenų inžinerines paslaugas gali teikti tik įgaliotieji inžinieriai. Taikoma sąlyga dėl pilietybės ir buvimo rezidentu, tačiau galimos išimtys.

HU: Apribojimų, susijusių tik su planavimo paslaugomis, nėra.

LV: Apribojimų, susijusių su miestų planavimo paslaugomis, nėra. Teikiant kraštovaizdžio architektūros paslaugas, reikia turėti 3 metų darbo patirtį Latvijoje planavimo srityje ir universitetinį laipsnį, norint gauti licenciją, kuri įgalioja prisiimti visą atsakomybę už plano pasirašymą ir suteikia tokią teisę.

SK: Reikia gauti Čekijos įgaliotųjų inžinierių rūmų leidimą. Gali būti pripažįstamas panašių užsienio institucijų išduotas leidimas. Fizinių ir juridinių asmenų inžinerines paslaugas gali teikti tik įgaliotieji inžinieriai. Taikoma sąlyga dėl pilietybės ir buvimo rezidentu, tačiau galimos išimtys.

3)

HU: Apribojimų, susijusių su kraštovaizdžio architektūros paslaugomis, nėra.

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

PT: Pilietybės sąlyga.

HU: Miestų planavimo paslaugas gali teikti tik nuolatiniai gyventojai. Įsipareigojimų, susijusių su kraštovaizdžio architektūros paslaugomis, nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE: Trečiųjų šalių kvalifikuoti specialistai dirbti pagal įgytą profesiją gali tik savitarpio pripažinimo sutarčių pagrindu arba BE – gavę specialų leidimą, suteiktą Karališkuoju dekretu.

IT: Reikalavimas būti rezidentu.

HU: Apribojimų, susijusių su kraštovaizdžio architektūros paslaugomis, nėra.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: : Universitetinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija bei trejų metų darbo patirtis atitinkamame sektoriuje.

EE: Įsipareigojimų nėra, išskyrus įsipareigojimus specialistams: universitetinis laipsnis ir penkerių metų darbo patirtis susijusioje srityje.

UK: Reikalavimas nustatyti atitikimą ekonominių poreikių tyrimo kriterijams.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

DE: Trečiųjų šalių kvalifikuoti specialistai dirbti pagal įgytą profesiją gali tik savitarpio pripažinimo sutarčių pagrindu.

DE: Visoms paslaugoms, kurios gaunamos iš užsienio, taikomos nacionalinės mokesčių ir tarnybinių pajamų taisyklės.

 

h)

Medicininės, stomatologinės ir akušerinės paslaugos

(CPC 9312, 93191 (21))

1)

Visos valstybės narės, išskyrus CZ, HU, LV, LT, PL, SE, SI: Apribojimų nėra.

PL, SE: Nėra

CZ, HU, LV, LT, SI: Apribojimų, susijusių su akušerijos paslaugomis, nėra.

2)

CY, FI, MT: Apribojimų nėra.

CZ, EE, HU, SI, SK: Apribojimų, susijusių su akušerijos paslaugomis, nėra.

1)

Visos valstybės narės, išskyrus CZ, HU, LV, LT, PL, SE, SI: Apribojimų nėra.

CZ, HU, LV, LT, SI: Apribojimų, susijusių su akušerijos paslaugomis, nėra.

PL, SE: Priemonės nenumatytos.

2)

CY, FI, MT: Apribojimų nėra.

CZ, EE, HU, SI, SK: Apribojimų, susijusių su akušerijos paslaugomis, nėra.

 

 

3)

AT: Apribojimų, susijusių su medicinos ir stomatologijos paslaugomis, nėra: jas teikti gali tik fiziniai asmenys.

DE: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys. Gydytojams ir stomatologams, turintiems leidimą gydyti asmenis, dalyvaujančius socialinio draudimo sistemose, atliekamas ekonominių poreikių tyrimas. Pagrindinis kriterijus – gydytojų ir stomatologų trūkumas tam tikrame regione.

CY, EE, MT: Apribojimų nėra.

CZ, SK: Medicinines ir stomatologines paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys. Užsienio fiziniai asmenys turi gauti Sveikatos ministerijos leidimą. Įsipareigojimų, susijusių su akušerinėmis paslaugomis, nėra.

ES: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys.

HU: Apribojimų, susijusių su akušerinėmis paslaugomis, nėra.

3)

AT: Apribojimų, susijusių su medicininėmis ir stomatologinėmis paslaugomis, nėra

CY, EE, FI, MT: Apribojimų CZ, HU, SI, SK: nėra. Apribojimų, susijusių su akušerinėmis paslaugomis, nėra.

EE: Apribojimų, susijusių su akušerijos paslaugomis, nėra. Apribojimų, susijusių su medicininėmis ir stomatologinėmis paslaugomis, nėra, išskyrus tai, kad užsienyje apmokyti Estijos specialistai turi pateikti papildomų kursų baigimo Tartu universitete pažymėjimą. Šis reikalavimas taip pat taikomas Estijos piliečiams, kurie apmokomi užsienyje.

LT: Reikalavimas mokėti lietuvių kalbą (taikomas bendrovės darbuotojams).

 

 

IT, PT: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys. Fiziniai asmenys gali jungtis į profesines organizacijas (neturinčias juridinio asmens teisių).

IE: Paslaugas gali teikti tik bendrijos arba fiziniai asmenys.

SE: Reikalavimas atlikti ekonominių poreikių tyrimą, norint nustatyti privačių gydytojų, subsidijuojamų per valstybinio draudimo sistemą, skaičių.

 

 

 

UK: Nacionalinės sveikatos tarnybos gydytojams steigtis leidžiama pagal darbo jėgos planus medicinos srityje.

FR: Paslaugas gali teikti tik SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) arba SCP.

LV: Apribojimų, susijusių su akušerinėmis paslaugomis, nėra.. Asmenims, norintiems teikti medicinos ir stomatologijos paslaugas, taikomas pilietybės reikalavimas. Užsieniečiai, norintys dirbti pagal mediko profesiją, turi gauti leidimą iš vietinės sveikatos priežiūros institucijos, atsižvelgiant į atitinkamo regiono ekonominius poreikius gydytojams ir stomatologams.

 

 

 

LT: Įsipareigojimų, susijusių su medicininėmis ir stomatologinėmis paslaugomis, nėra, išskyrus tai, kad paslaugos teikimui reikia gauti leidimą, kuris išduodamas, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros paslaugų planą, sudarytą, įvertinus poreikius ir gyventojus bei jau teikiamas medicinines ir stomatologines paslaugas. Akušerines paslaugas gali teikti tik individualiosios įmonės, numatant galimybę atlikti ekonominių poreikių tyrimą.

PL: Pilietybės reikalavimas. Užsieniečiai, norintys dirbti pagal mediko profesiją, turi gauti leidimą, išskyrus akušerius.

SI: Asmenys, teikiantys šias paslaugas, turi būti Gydytojų asociacijos nariais. Gydytojai, kurie nėra Slovėnijos piliečiai, į Gydytojų asociaciją priimami tik gavę licenciją dirbti kitoje valstybėje narėje ir gerai mokantys slovėnų kalbą (22). Įsipareigojimų, susijusių su akušerijos paslaugomis, nėra.

 

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

AT: Apribojimų nėra, išskyrus akušerius liečiančius įsipareigojimus.

DK: Ribotas leidimas teikti konkrečią paslaugą gali būti išduodamas ne daugiau kaip 18 mėnesių.

CY, FI, MT: Apribojimų nėra.

PT: Pilietybės sąlyga.

FR: Pilietybės sąlyga. Tačiau paslaugos gali būti teikiamos pagal kiekvienais metais nustatomas kvotas.

DE: Gydytojai ir stomatologai turi būti šalies, kurioje teikiamos paslaugos piliečiais, tačiau ši sąlyga gali būti netaikoma išimtiniais atvejais, susijusiais su valstybės interesais.

CZ, EE, HU, SI, SK: Apribojimų, susijusių su akušerinėmis paslaugomis, nėra.

LV: Asmenys, norintys teikti medicinos ir stomatologijos paslaugas, turi būti šalies piliečiais. Užsieniečiai, norintys dirbti pagal mediko profesiją, turi gauti leidimą iš vietinės sveikatos priežiūros institucijos, atsižvelgiant į atitinkamo regiono ekonominius poreikius gydytojams ir stomatologams. Akušerines paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys. Ekonominiai poreikiai nustatomi pagal bendrą akušerių skaičių atitinkamame regione, turinčių vietinių sveikatos institucijų leidimą.

PL: Reikalavimas dėl pilietybės. Užsieniečiai, norintys dirbti pagal mediko profesiją, turi gauti leidimą, išskyrus akušerius.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

AT: Apribojimų, susijusių su gydytojais ir stomatologais, nėra.

DK: Asmenys, norintys gauti individualų leidimą iš Nacionalinės sveikatos valdybos, turi būti šalies rezidentais.

CY, FI, MT: Apribojimų nėra.

IT: Reikalavimas būti rezidentu.

CZ, SK: Asmenys, norintys teikti medicinines ir stomatologines paslaugas, turi būti šalies rezidentais. Apribojimų, susijusių su akušerinėmis paslaugomis, nėra. Apribojimų, susijusių su akušerinėmis paslaugomis, nėra.

EE, HU, SI: Apribojimų, susijusių su akušerinėmis paslaugomis, nėra.

LV, PL: Užsieniečiai medikai turi ribotas rinkimo teises profesinėse organizacijose.

LT: Užsieniečiai privalo išlaikyti papildomą kvalifikacinį egzaminą.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija bei trejų metų darbo patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

DE: Gydytojai ir stomatologai turi būti šalies, kurioje teikiamos paslaugos, piliečiais, tačiau ši sąlyga gali būti netaikoma išimtiniais atvejais, susijusiais su valstybės interesais.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE.

 

i)

Veterinarinės paslaugos

(CPC 932)

1)

Visos valstybės narės, išskyrus FI, LU, LT, PL, SE, UK: Įsipareigojimų nėra

FI, LU, LT, PL, SE: Priemonės nenumatytos.

UK: Įsipareigojimų nėra, išskyrus įsipareigojimus, susijusius su veterinarijos laboratorija ir techninėmis paslaugomis, kurios teikiamos chirurgams veterinarams, bendro pobūdžio konsultacijomis, rekomendacijomis ir informacija, pvz., mitybos, elgesio ir gyvūnų priežiūros klausimais.

2)

CY, EE, HU, MT, SI: Apribojimų nėra.

1)

Visos valstybės narės, išskyrus FI, LU, LT, PL, SE, UK: Apribojimų nėra.

FI, LU, LT, PL, SE: Priemonės nenumatytos.

UK: Įsipareigojimų nėra, išskyrus įsipareigojimus, susijusius su veterinarijos laboratorija ir techninėmis paslaugomis, kurios teikiamos chirurgams veterinarams, bendro pobūdžio konsultacijomis, rekomendacijomis ir informacija, pvz., mitybos, elgesio ir gyvūnų priežiūros klausimais.

2)

CY, EE, HU, MT, SI: Apribojimų nėra.

 

 

3)

AT, CY, EE, HU, MT, SI: Apribojimų nėra.

DE, DK, ES, PT: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys.

IT: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys. Fiziniai asmenys gali jungtis į profesines organizacijas (neturinčias juridinio asmens teisių).

IE, UK: Paslaugas gali teikti tik bendrijos arba fiziniai asmenys.

FR: Paslaugas gali teikti tik SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) arba SCP.

CZ, SK: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys. Reikia gauti veterinarijos administracijos leidimą.

PL: Pilietybės reikalavimas. Užsieniečiai gali kreiptis dėl leidimo veiklai.

3)

AT, CY, EE, HU, MT, SI: Apribojimų nėra.

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CZ, DE, FR, EL, PT, SK: Pilietybės sąlyga.

PL: Pilietybės reikalavimas. Užsieniečiai gali kreiptis dėl leidimo veiklai.

AT, CY, EE, HU, MT, SI: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

AT, CY, EE, HU, MT, SI: Apribojimų nėra.

IT, CZ, SK: Reikalavimas būti rezidentu.

LT: Užsieniečiai privalo išlaikyti papildomą kvalifikacinį egzaminą.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DK, ES, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DK, ES: Universitetinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija bei trejų metų darbo patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DK, ES.

 

j)

Slaugytojų, fizioterapeutų ir paramedikų teikiamos paslaugos

(CPC 93191 (23), išskyrus AT, kurioje teikiamos šios CPC 9319 nurodytos paslaugos: slaugytojų, fizioterapeutų, profesinių ligų gydytojų, logopedų, dietologų ir mitybos specialistų, psichologų ir psichoterapeutų paslaugos)

1)

Tik FI, LU, PL ir SE taikomi apribojimai: Priemonės nenumatytos.

2)

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Apribojimų nėra.

3)

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Apribojimų nėra.

ES, PT: Slaugytojų paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys.

IT: Slaugytojų paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys. Fiziniai asmenys gali jungtis į profesines organizacijas (neturinčias juridinio asmens teisių).

FR: Paslaugas gali teikti tik SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) arba SCP.

AT: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys, išskyrus psichologus ir psichoterapeutus: nėra.

SE: Norint nustatyti privačių specialistų, subsidijuojamų per valstybinio draudimo sistemą, skaičių, atliekamas poreikių tyrimas.

LT: Paslaugas gali teikti tik individualiosios įmonės. Gali būti atliekamas ekonominių poreikių tyrimas.

PL: Pilietybės reikalavimas.

1)

Tik FI, LU, PL ir SE taikomi apribojimai: Priemonės nenumatytos.

2)

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Apribojimų nėra.

3)

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Apribojimų nėra.

LT: Tik skiltyje „Patekimas į rinką“ nurodyti apribojimai.

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punkte nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

DK: Ribotas leidimas teikti konkrečią paslaugą gali būti išduodamas ne daugiau kaip 18 mėnesių.

PT: Pilietybės sąlyga.

IT: Reikalavimas atlikti ekonominių poreikių tyrimą: sprendimas priimamas, atsižvelgiant į laisvas darbo vietas ir specialistų trūkumą regione.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punkte nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

DK: Asmenys, norintys gauti individualų leidimą iš Nacionalinės sveikatos valdybos, turi būti šalies piliečiais.

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Apribojimų nėra.

 

 

AT: Fiziniai asmenys, išskyrus slaugytojus, psichologus ir fizioterapeutus, gali įsteigti savo profesinės praktikos kabinetą Austrijoje, jeigu jie dirbo pagal profesiją ne mažiau kaip trejus metus iki įsisteigimo Austrijoje.

LV: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys. Ekonominiai poreikiai nustatomi pagal bendrą slaugytojų skaičių atitinkamame regione, turinčių vietinių sveikatos institucijų leidimą.

PL: Akušeriams ir slaugytojams taikomas pilietybės reikalavimas.

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Apribojimų nėra.

 

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė speciali kvalifikacija, turint reikiamų žinių, profesinę kvalifikaciją ir trejų metų profesinę patirtį atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES.

 

Vaistininkai (mažmeninė prekyba vaistų pramonės gaminiais - CPC 63211 dalis)

1)

Apribojimų nėra.

2)

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Apribojimų nėra.

1)

Apribojimų nėra.

2)

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Apribojimų nėra.

 

 

3) (24)

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Apribojimų nėra.

DE, DK, ES, EL, IT (25), LU, NL, PT: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys.

BE, DK, ES, FR, EL, IT, LU, PT: Reikalavimas turėti vaistininko diplomą.

BE, DE, DK, ES, FR, IT, IE, PT: Reikalavimas atlikti ekonominių poreikių tyrimą.

FR: Nacionaliniu lygiu paslaugas gali teikti tik SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) SNC ir SARL.

3)

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Apribojimų nėra.

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šios specialios sąlygos:

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Apribojimų nėra.

FR: Pilietybės sąlyga. Tačiau pagal nustatytas kvotas paslaugas gali teikti ir trečiųjų šalių piliečiai, jeigu paslaugos teikėjas turi Prancūzijos vaistininko diplomą.

DE, EL: Pilietybės sąlyga.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šios specialios sąlygos:

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Apribojimų nėra.

IT, PT: Reikalavimas būti rezidentu.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DK, ES, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DK, ES: Universitetinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija bei trejų metų darbo patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DK, ES.

 

B.

Kompiuterinės ir susijusios paslaugos

 

 

 

a)

Konsultavimo paslaugos, susijusios su kompiuterių aparatinės įrangos instaliavimu

(CPC 841)

b)

Programinės įrangos diegimo paslaugos

(CPC 842)

c)

Duomenų apdorojimo paslaugos (CPC 843)

d)

Duomenų bazių paslaugos

(CPC 844) Techninė priežiūra ir remontas (CPC 845)

e)

Kitos kompiuterinės paslaugos (CPC 849)

1)

Priemonės nenumatytos.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

1)

Priemonės nenumatytos.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

Priemonės nenumatytos

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, NL, SE, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

IT, NL: Apribojimai tik kompiuterinių mokslų specialistams, sistemų analitikams, programuotojams, programų dokumentų analitikams ir lauko inžinieriams, kurie turi turėti universitetinį laipsnį ir dvejų metų profesinę patirtį atitinkamame sektoriuje.

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

SE: Universitetinis laipsnis ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

IT: Taikomas reikalavimas atitikti ekonominių poreikių tyrimo kriterijus.

EL: Apribojimai tik kompiuterinių mokslų specialistams, sistemų analitikams, programuotojams, programų dokumentų analitikams, kurie turi turėti universitetinį laipsnį ir dvejų metų profesinę patirtį atitinkamame sektoriuje.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, NL, SE.

 

C.

Tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

a)

Gamtos mokslų tyrimai ir taikomoji veikla

(Visos valstybės narės, išskyrus LV: CPC 851. LV: tik chemijos ir biologijos eksperimentinės taikomosios veiklos paslaugos - CPC 85102)

1) 2) 3) Priemonės numatytos tik CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, CZ, FR, IE, LT, MT, , PL, SK: Apribojimų nėra.

1) 2) 3) Priemonės numatytos tik CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES ir FR, susiję su laikinu tyrėjų atvykimu, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES, SE: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių analizė atliekama tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

FR:

FR: Tyrėjai turi būti sudarę darbo sutartį su mokslinių tyrimų įstaiga.

Leidimas dirbti išduodamas ne daugiau kaip devynių mėnesių laikotarpiui ir atnaujinamas sutarties galiojimo laikotarpiui.

Reikalavimas atitikti ekonominių poreikių tyrimo kriterijus.

Mokslinių tyrimų įstaiga turi sumokėti mokestį Tarptautinei migracijos tarnybai.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES ir FR, susiję su laikinu tyrėjų atvykimu.

 

 

Apribojimai tik HU: mokslinių tyrimų institutų kviečiamiems tarptautiniu lygiu pripažintos reputacijos asmenimis, per jų pakvietimo laikotarpį.

 

 

b)

Socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

(CPC 852)

1)

Priemonės nenumatytos.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

IT: Fiziologų paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys. Fiziniai asmenys gali jungtis į profesines organizacijas (be juridinio asmens teisių).

PT: Fiziologų paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys.

1)

Priemonės nenumatytos.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

Priemonės nenumatytos.

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

IT, PT: Fiziologai turi būti šalies, kurioje teikia paslaugas, rezidentai.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, FR ir LU, susiję su laikinu tyrėjų atvykimu, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

FR: - Tyrėjai turi būti sudarę darbo sutartį su mokslo įstaiga.

Leidimas dirbti išduodamas ne daugiau kaip devynių mėnesių laikotarpiui ir atnaujinamas sutarties galiojimo laikotarpiui.

Reikalavimas atitikti ekonominių poreikių tyrimo kriterijus.

Mokslinių tyrimų įstaiga turi sumokėti mokestį Tarptautinei migracijos tarnybai.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, FR ir LU susiję su laikinu tyrėjų atvykimu.

 

 

Apribojimai tik HU: mokslinių tyrimų institutų kviečiamiems tarptautiniu lygiu pripažintos reputacijos asmenimis, per jų pakvietimo laikotarpį.

 

 

c)

Įvairių sričių tyrimai ir taikomoji veikla (CPC 853)

1) 2) 3) Nėra, išskyrus CY, CZ, FR, IE, LT, LV, MT, PL, SK: įsipareigojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punkte nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, CZ, EE, IE, LT, LV, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

1) 2) 3) Nėra, išskyrus CY, CZ, FR, IE, LT, LV, MT, PL, SK: įsipareigojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punkte nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, CZ, EE, IE, LT, LV, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, FR ir LU, susiję su laikinu tyrėjų atvykimu, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

FR:

Tyrėjai turi būti sudarę darbo sutartį su mokslo įstaiga.

Leidimas dirbti išduodamas ne daugiau kaip devynių mėnesių laikotarpiui ir atnaujinamas sutarties galiojimo laikotarpiui.

Reikalavimas atitikti ekonominių poreikių tyrimo kriterijus.

Mokslo įstaiga turi sumokėti mokestį Tarptautinei migracijos tarnybai.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, FR ir LU susiję su laikinu tyrėjų atvykimu.

 

 

Apribojimai tik HU: mokslinių tyrimų institutų kviečiamiems tarptautiniu lygiu pripažintos reputacijos asmenimis, per jų pakvietimo laikotarpį.

 

 

D.

Paslaugos, susijusios su nekilnojamuoju turtu  (26)

a)

Įskaitant nuosavą arba išnuomotą turtą

(CPC 821)

1)

CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

2)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

3)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

ES: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys, bendrijos arba „sociedad en comandita“.

1)

CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

2)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

3)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

IT, PT: Reikalavimas būti rezidentu.

 

b)

Paslaugos, teikiamos už mokestį arba pagal sutartį (pvz., turto vertinimas, nekilnojamojo turto vadyba ir kt.) (CPC 822)

1)

CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

2)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

3)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

ES: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys.

1)

CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

2)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

3)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

DK: Įgaliotojo nekilnojamojo turto agento leidime jo veiklos sritis gali būti apribota.

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

DK: Įgaliotiesiems nekilnojamojo turto agentams taikomas reikalavimas būti šalies, kurioje teikiama paslauga, rezidentu, jeigu Danijos prekybos ir bendrovių agentūra jo nepanaikina.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

DK: Įgaliotiesiems nekilnojamojo turto agentams taikomas reikalavimas būti šalies, kurioje teikiama paslauga, rezidentu, jeigu Danijos prekybos ir bendrovių agentūra jo nepanaikina.

IT, PT: Reikalavimas būti rezidentu.

 

E.

Nuomos/ilgalaikės nuomos paslaugos be operatorių

a)

Susijusios su laivais

(CPC 83103)

1)

FR: Apie užsakomąjį vežimą visais laivais turi būti informuojama iš anksto.

CY, HU, MT, PL: Apribojimų nėra.

2)

CY, MT, PL: Apribojimų nėra.

FR: Apie užsakomąjį vežimą visais laivais turi būti informuojama iš anksto.

3)

CY, MT, PL: Įsipareigojimų nėra.

FR: Apie užsakomąjį vežimą visais laivais turi būti informuojama iš anksto.

SE: Jeigu laivų, norinčių plaukti su Švedijos vėliava, dalis nuosavybės teise priklauso užsieniečiams, būtina pateikti įrodymą, patvirtinantį, kad pagrindinis jo savininkas yra Švedija.

LT: Laivai turi priklausyti Lietuvos fiziniams asmenims arba Lietuvoje įsteigtoms bendrovėms.

1)

CY, MT, PL: Apribojimų nėra.

2)

CY, MT, PL: Apribojimų nėra.

3)

CY, MT, PL: Apribojimų nėra.

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, MT, PL: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, MT, PL: Apribojimų nėra.

 

b)

Susijusios su orlaiviais

(CPC 83104)

1)

CY, CZ, HU, LV, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

2)

Visos valstybės narės, išskyrus CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Bendrijos oro vežėjų naudojami orlaiviai turi būti registruoti oro vežėjui licenciją išdavusioje valstybėje narėje arba kitoje Bendrijos valstybėje narėje. Šis reikalavimas gali būti netaikomas trumpalaikėms nuomos sutartims arba išimtiniais atvejais.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Įsipareigojimų nėra.

1)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

2)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

 

 

3)

Visos valstybės narės, išskyrus CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Orlaivį galima užregistruoti šių valstybių narių orlaivių registre, jeigu jis priklauso fiziniams asmenims, atitinkantiems specialius pilietybės kriterijus, arba juridiniams asmenims, atitinkantiems specialius kapitalo nuosavybės ir kontrolės kriterijus (įskaitant direktorių pilietybę).

CY, MT, PL: Apribojimų nėra

3)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

 

c)

Susijusios su kitomis transporto priemonėmis (CPC 83101, 83102, 83105)

1)

CY, HU, LV, MT, PL, SI: Apribojimų nėra.

2)

CY, LV, MT, PL, SI: Apribojimų nėra.

3)

CY, LT, LV, MT, PL, SI: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, LT, LV, MT, PL, SI: Apribojimų nėra.

1)

CY, HU, LV, MT, PL, SI: Apribojimų nėra.

2)

CY, LV, MT, PL, SI: Apribojimų nėra.

3)

CY, LT, LV, MT, PL, SI: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, LT, LV, MT, PL, SI: Apribojimų nėra.

 

d)

Susijusios su kitomis mašinomis ir įrenginiais

(CPC 83106, 83107, 83108, 83109)

1)

CY, CZ, HU, LV, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

2)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

3)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

1)

CY, CZ, HU, LV, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

2)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

3)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

 

e)

Kitos (CPC 832)

EE, LV, LT: Įskaitant iš anksto įrašytas vaizdo kasetes, skirtas namų laisvalaikio įrangai (CPC 83202)

1)

Visos valstybės narės, išskyrus EE, LV, LT: Apribojimų nėra.

EE, LT, LV: Priemonės nenumatytos.

2)

Visos valstybės narės, išskyrus EE, HU, LV, LT: Apribojimų nėra.

EE, HU, LV, LT: Nėra

3)

Visos valstybės narės, išskyrus EE, HU, LV, LT: Apribojimų nėra.

EE, HU, LV, LT: Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

Visos valstybės narės, išskyrus EE, HU, LV, LT: Apribojimų nėra.

EE, HU, LV, LT: Tik horizontalių įsipareigojimų dalyje nustatyti apribojimai.

1)

Visos valstybės narės, išskyrus EE, LV, LT: Apribojimų nėra.

EE, LT, LV: Priemonės nenumatytos.

2)

Visos valstybės narės, išskyrus EE, HU, LV, LT: Apribojimų nėra.

EE, HU, LV, LT: Nėra

3)

Visos valstybės narės, išskyrus EE, HU, LV, LT: Apribojimų nėra.

EE, HU, LV, LT: Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

Visos valstybės narės, išskyrus EE, HU, LV, LT: Apribojimų nėra.

EE, HU, LV, LT: Tik horizontalių įsipareigojimų dalyje nustatyti apribojimai.

LV, LT: Priemonės nenumatytos.

 

Nuomos paslaugos su operatoriais

Laivų nuoma su įgula

(CPC 7213, 7223)

1)

FR: Apie užsakomąjį vežimą visais laivais turi būti informuojama iš anksto.

AT, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SK, SI: Apribojimų nėra.

2)

FR: Apie užsakomąjį vežimą visais laivais turi būti informuojama iš anksto.

AT, CY, EE, HU, MT, PL, SE, SI, SK: Apribojimų nėra.

3)

FR: Apie užsakomąjį vežimą visais laivais turi būti informuojama iš anksto.

AT, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SK, SI: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, EE, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Apribojimų nėra.

1)

AT, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SK, SI: Apribojimų nėra.

2)

AT, CY, EE, HU, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Apribojimų nėra.

3)

AT, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SK, SI: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, EE, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Apribojimų nėra.

 

Komercinio kelių transporto nuoma su vežėju

(CPC 7124)

1)

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Apribojimų nėra.

2)

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Apribojimų nėra.

3)

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, EE, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Apribojimų nėra.

1)

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Apribojimų nėra.

2)

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Apribojimų nėra.

3)

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, EE, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Apribojimų nėra.

 

F.

Kitos verslo paslaugos

1) 2) 3) Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

1) 2) 3) Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

 

a)

Reklama Reklama (Visos valstybės narės, išskyrus PL, SI: CPC 871;

PL: CPC 871 išskyrus tabako gaminių, alkoholinių gėrimų, vaistų pramonės gaminių reklamą;

SI: CPC 8711 (27) ir 8712 (27), išskyrus tiesioginę reklamą paštu, lauko reklamą ir išskyrus prekių, kurioms reikia importo leidimo, bei išskyrus vaistų pramonės gaminių reklamą)

 

 

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, UK, SE, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES, IT, UK, SE: Reikalavimas turėti atitinkamas kvalifikacijas ir trejų metų profesinę patirtį.

IT, UK: Reikalavimas atitikti ekonominių poreikių tyrimo kriterijus.

EL: Reikalavimas turėti atitinkamas kvalifikacijas ir trejų metų profesinę patirtį.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, UK, SE.

 

b)

Rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos

(CPC 864)

1) 2) 3)Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

1) 2) 3) Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES.

 

c)

Vadovų konsultavimo paslaugos

(CPC 865)

1) 2) 3) Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

1) 2) 3) Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

IT, UK: Apribojimai taikomi tik vadybininkams ir vyresniesiems konsultantams, kurie privalo turėti universitetinį laipsnį ir trejų metų profesinę patirtį.

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

EE, LV: Apribojimai taikomi tik specialistams, kurie turi

turėti universitetinį laipsnį ir penkerių metų darbo patirtį susijusioje srityje.

SE: Universitetinis laipsnis ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

IT, UK: Reikalavimas atitikti ekonominių poreikių tyrimo kriterijus.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE.

 

d)

Paslaugos, susijusios su vadovų konsultavimu (CPC 866)

1) 2) 3) HU: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

HU: Apribojimų nėra.

1) 2) 3) HU: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

HU: Apribojimų nėra.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

IT, UK: Apribojimai taikomi tik vadybininkams ir vyresniesiems konsultantams, kurie privalo turėti universitetinį laipsnį ir trejų metų profesinę patirtį.

EE, LV: Apribojimai taikomi tik specialistams, kurie turi turėti universitetinį laipsnį ir penkerių metų darbo patirtį susijusioje srityje.

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

SE: Universitetinis laipsnis ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

IT, UK: Reikalavimas atitikti ekonominių poreikių tyrimo kriterijus.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK, SE.

 

e)

Techninių bandymų ir tyrimų paslaugos

(CPC 8676)

1)

IT: Apribojimų biologų ir chemikų profesijų atstovams nėra.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Apribojimų nėra.

2)

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Apribojimų nėra.

1)

IT: Apribojimų biologų ir chemikų profesijų atstovams nėra.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Apribojimų nėra.

2)

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Apribojimų nėra.

 

 

3)

ES: Cheminių analizių paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys.

IT: Biologo ir chemiko analitiko paslaugas gali teiki tik fiziniai asmenys. Fiziniai asmenys gali jungtis į profesines organizacijas (neturinčias juridinio asmens teisių).

PT: Biologo ir chemiko analitiko paslaugas gali teiki tik fiziniai asmenys.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Apribojimų nėra.

3)

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Apribojimų nėra

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, CZ, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

IT, PT: Biologo ir chemiko analitiko paslaugas teikiantys asmenys turi būti šalies, kurioje jos teikiamos, rezidentai.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Apribojimų nėra.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EE, LU, UK, SE, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES, UK, SE: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

EE: Apribojimai taikomi tik specialistams, kurie turi turėti universitetinį laipsnį ir penkerių metų darbo patirtį susijusioje srityje.

BE: Ekonominių poreikių analizė atliekama tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

UK: Reikalavimas atitikti ekonominių poreikių tyrimo kriterijus.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EE, LU, UK, SE.

 

f)

Patariamosios ir konsultavimo paslaugos, susijusios su žemės ūkiu, medžiokle ir miškininkyste (SE: išskyrus medžioklę)

HU: CPC 881 dalis

LV, LT, PL: paslaugos, susijusios su žemės ūkiu, medžiokle ir miškininkyste (CPC 881)

1)

IT: Apribojimų agronomo ir „periti agrari“ veiklai nėra.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

ES: Agronomo ir miškininkystės inžinierių paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys.

PT: Agronomo paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys.

1)

IT Apribojimų agronomo ir „periti agrari“ veiklai nėra.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

Priemonės nenumatytos.

 

 

IT: Agronomo ir „periti agrari“ paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys.

 

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

IT, PT: Agronomai turi būti šalies, kurioje teikia paslaugas, rezidentais.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK ir ES, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK ir ES.

 

g)

Patariamosios ir konsultavimo paslaugos, susijusios su žvejyba

1) 2) 3) CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Įsipareigojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punkte nustatyti apribojimai:

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

2) 3) CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Įsipareigojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punkte nustatyti apribojimai:

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK ir ES, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK ir ES.

 

h)

Paslaugos, susijusios su kasyba

1)

Priemonės nenumatytos.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

ES, PT: Kasybos inžinierių paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys.

LT: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punkte nustatyti apribojimai:

FI: Teisę ieškoti naudingųjų iškasenų telkinių, kreiptis dėl jų ir juos eksploatuoti turi tik fiziniai asmenys, EEE rezidentai. Išimtis reikalavimui būti rezidentu taiko Prekybos ir pramonės ministerija.

LT: Apribojimų nėra.

1)

Priemonės nenumatytos.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

LT: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punkte nustatyti apribojimai:

PT: Reikalavimas būti rezidentu.

LT: Apribojimų nėra.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EE, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

FI: Teisę ieškoti naudingųjų iškasenų telkinių, kreiptis dėl jų ir juos eksploatuoti turi tik fiziniai asmenys, EEE rezidentai. Išimtis reikalavimui būti rezidentu taiko Prekybos ir pramonės ministerija.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK ir ES.

 

i)

Paslaugos, susijusios su gamyba

EE: konsultavimo paslaugos, susijusios su gamyba (dalis CPC 884 ir dalis 885 dalis, išskyrus 88442)

HU konsultavimo paslaugos, susijusios su gamyba (dalis CPC 884 ir dalis CPC 885 dalis)

1)

Visos valstybės narės, išskyrus

EE, HU: Apribojimų nėra

2)

Visos valstybės narės, išskyrus EE, HU: Apribojimų nėra

EE, HU: Priemonės nenumatytos

3)

Visos valstybės narės, išskyrus EE, HU: Apribojimų nėra

EE, HU: Priemonės nenumatytos

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai:

Visos valstybės narės, išskyrus EE, HU: Apribojimų nėra

EE, HU: Tik horizontalių įsipareigojimų dalyje nustatyti apribojimai.

1) Visos valstybės narės, išskyrus

EE, HU: Apribojimų nėra

2)

Visos valstybės narės, išskyrus EE, HU: Apribojimų nėra

EE, HU: Priemonės nenumatytos

3)

Visos valstybės narės, išskyrus EE, HU: Apribojimų nėra

EE, HU: Priemonės nenumatytos

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai:

Visos valstybės narės, išskyrus EE, HU: Apribojimų nėra

EE, HU: Tik horizontalių įsipareigojimų dalyje nustatyti apribojimai.

 

j)

Paslaugos, susijusios su energijos paskirstymu

(LV: CPC 887.

HU: tik konsultavimo paslaugos, ex CPC 887.

1) 2) 3) Visos valstybės narės, išskyrus HU, LV, LT, SI: Apribojimų nėra

HU, LV, LT, SI: Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai:

Visos valstybės narės, išskyrus HU, LV, LT, SI: Apribojimų nėra.

HU, LT, LV, SI: Tik horizontalių įsipareigojimų dalyje nustatyti apribojimai.

1) 2) 3) Visos valstybės narės, išskyrus HU, LV, LT, SI: Apribojimų nėra

HU, LV, LT, SI: Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai:

Visos valstybės narės, išskyrus HU, LV, LT, SI: Apribojimų nėra.

HU, LT, LV, SI: Tik horizontalių įsipareigojimų dalyje nustatyti apribojimai.

LV: Priemonės nenumatytos.

 

LT: Apima konsultavimo paslaugas, susijusias su elektros, dujinio kuro, garo ir karšto vandens perdavimu ir tiekimu gyventojams, pramoniniams, komerciniams ir kitiems naudotojams už mokestį CPC 887 (28)

SI: Paslaugos, susijusios su energijos tiekimu – tik dujų (29)– CPC 887 dalis)

 

 

 

k)

Įdarbinimo ir aprūpinimo darbuotojais paslaugos

Administracijos darbuotojų paieškos paslaugos

(CPC 87201)

1)

AT, DE, ES, FI, IE, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

2)

AT, FI, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

3)

AT, DE, FI, PT, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

ES: Valstybės monopolija.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai:

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

1)

AT, DE, ES, FI, IE, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

2)

AT, FI, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

3)

AT, DE, FI, PT, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai:

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Apribojimų nėra.

 

Įdarbinimo paslaugos

(CPC 87202)

1)

Visos valstybės narės, išskyrus HU: Apribojimų nėra.

HU: Priemonės nenumatytos.

2)

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

3)

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, SK: Apribojimų nėra.

DE: Paslaugos teikėjas turi turėti kompetentingos institucijos išduotą leidimą. Leidimas išduodamas, atsižvelgiant į aplinkybes ir pokyčius darbo rinkoje.

BE, FR, ES, IT: Valstybės monopolija.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

1)

Visos valstybės narės, išskyrus HU: Apribojimų nėra.

HU: Priemonės nenumatytos.

2)

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

3)

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, SK: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK: Apribojimų nėra.

 

Aprūpinimo pagalbiniu įstaigos personalu paslaugos

(CPC 87203)

1)

AT DE, FR, IT, IE, NL, PT, SK: Apribojimų nėra.

2)

AT, FI, SK: Apribojimų nėra.

3)

AT, DE, FI, PT, SK: Apribojimų nėra.

IT: Valstybės monopolija.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

AT, FI, SK: Apribojimų nėra.

1)

AT, DE, FR, IT, IE, NL, PT, SK: Apribojimų nėra.

2)

AT, FI, SK: Apribojimų nėra.

3)

AT, DE, FI, PT, SK: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

AT, FI, SK: Apribojimų nėra.

 

l)

Apsaugos paslaugos

(CPC 87302, 87303, 87304, 87305)

1)

BE, CY, CZ, ES, EE, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, SI, SK: Apribojimų nėra.

2)

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Apribojimų nėra.

3)

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Apribojimų nėra.

ES: Paslaugas gali teikti tik Sociedades Anonimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anonimas Laborales ir Sociedades Cooperativas. Norint teikti šias paslaugas, reikia gauti išankstinį leidimą. Leidimą išduoda Ministrų taryba, atsižvelgdama į tokius veiksnius, kaip kompetencija, profesinis sąžiningumas ir savarankiškumas, apsaugos, teikiamos užtikrinant gyventojų saugumą ir viešąją tvarką, pakankamumas.

DK: Apribojimų oro uosto sargo paslaugoms nėra. Paslaugas gali teikti nacionaliniai juridiniai asmenys. Norint teikti šias paslaugas, reikia gauti išankstinį leidimą. Leidimą išduoda Teisingumo ministerija, atsižvelgdama į tokius veiksnius, kaip firmos, kurią ketinama steigti, kompetencija, profesinis sąžiningumas ir savarankiškumas, patyrimas ir gera reputacija.

1)

BE, CY, CZ, ES, EE, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, SI, SK: Apribojimų nėra.

2)

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Apribojimų nėra.

3)

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Apribojimų nėra.

DK: Valdybos narių ir vadovų daugumai taikomas reikalavimas būti rezidentu. Apribojimų oro uosto sargo paslaugoms nėra.

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

DK: Apribojimų oro uosto sargo paslaugoms nėra. Vadovams taikomas pilietybės reikalavimas.

FR: Valdantiesiems direktoriams ir direktoriams taikomas pilietybės reikalavimas.

BE: Vadovaujančiam personalui taikomas pilietybės reikalavimas.

ES, PT: Specializuotam personalui taikomas pilietybės reikalavimas.

IT: Asmenims, norintiems gauti leidimą apsaugininkų ir vertybių vežimo paslaugoms teikti, taikomas pilietybės reikalavimas.

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Apribojimų nėra.

4)

Įsipareigojimų nėra, išskyrus nurodytus horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose, taikant šiuos apribojimus:

DK: Apribojimų oro uosto sargo paslaugoms nėra. Vadovams taikomas pilietybės reikalavimas.

BE: Vadovaujančiam personalui taikomas reikalavimas būti rezidentu.

IT: Leidimas apsaugininkų ir vertybių vežimo paslaugoms teikti išduodamas tik rezidentams.

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Apribojimų nėra.

 

m)

Susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos (30) (CPC 8675)

1)

Priemonės nenumatytos, išskyrus FR: Apribojimų žvalgymo paslaugoms nėra.

2)

Priemonės nenumatytos.

1)

FR: Apribojimų žvalgymo paslaugoms nėra.

DE: Visoms žvalgymo paslaugomis, kurios gaunamos iš užsienio, taikomos nacionalinės mokesčių ir tarnybinių pajamų taisyklės.

2)

Priemonės nenumatytos.

 

 

3)

FR: „Žvalgymas“: Pasaugas gali teikti tik SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP, SA ir SARL.

IT: Tam tikroms žvalgymo paslaugoms, susijusioms su kasyba (naudingųjų iškasenų, nafta, dujų ir kt.), gali būti suteiktos išimtinės teisės.

ES: Žvalgytojų ir geologų paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys.

PT: Paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys.

IT: Žvalgytojų ir geologų paslaugas gali teikti tik fiziniai asmenys. Fiziniai asmenys gali jungtis į profesines organizacijas (be juridinio asmens teisių).

3)

FR: „Žvalgymo ir paieškos“ paslaugoms teikti reikia gauti leidimą.

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai:

DE: Oficialiai paskirtiems žvalgytojams taikomos pilietybės sąlygos.

FR: „Žvalgymas“ – operacijas, susijusios su nuosavybės teisių įgijimu ir žemės teise gali vykdyti EB „experts-géomètres“.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai:

IT, PT: Reikalavimas būti rezidentu.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EE, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija bei trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

EE: Apribojimai taikomi tik specialistams, kurie turi turėti universitetinį laipsnį ir penkerių metų darbo patirtį susijusioje srityje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

DE: Oficialiai skiriamiems žvalgytojams taikomos pilietybės sąlygos.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK ir ES, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

DE: Visoms paslaugomis, kurios gaunamos iš užsienio, taikomos nacionalinės mokesčių ir tarnybinių pajamų taisyklės.

 

n)

Įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos

(išskyrus laivus, orlaivius ir kita transporto įrangą)

(Visos valstybės narės, išskyrus EE, LT, LV: CPC 633, 8861, 8866. EE, LT, LV: 633, 8861-8866)

1) 2) 3) Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

1) 2) 3) Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EE, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK ir ES.

 

o)

Statybos – valymo paslaugos (CPC 874)

1)

Apribojimų nėra (31).

2)

3) Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

1)

Apribojimų nėra (31).

2) 3) Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

 

p)

Fotografavimo paslaugos

(CPC 875. Visos valstybės narės, išskyrus CZ, EE, LV, PL: išskyrus mažmenines paslaugas. PL: išskyrus aerofotografavimą)

1)

Visos valstybės narės, išskyrus EE, HU, LV, LT, PL: Apribojimai tik aerofotografavimo paslaugoms: Priemonės nenumatytos.

EE, HU, LV, LT, PL: Priemonės nenumatytos.

2) 3) Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

1)

Visos valstybės narės, išskyrus CZ, HU, LV, LT, PL: Apribojimai tik aerofotografavimo paslaugoms: Priemonės nenumatytos.

CZ, HU, LV, LT, PL: Priemonės nenumatytos.

2) 3) Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK ir ES, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EE.

 

q)

Pakavimo paslaugos

(CPC 876)

1)

Apribojimų nėra (32).

2)3) Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

1)

Apribojimų nėra.

2) 3) Priemonės nenumatytos

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

 

r)

Spausdinimo ir leidybos paslaugos

(CPC 88442)

1) 2) Priemonės nenumatytos.

3)

IT: Užsieniečiams gali priklausyti ne daugiau kaip 49 % leidybos bendrovių kapitalo ir balsavimo teisių.

LT: Įsisteigimo teisę leidybos sektoriuje turi tik Lietuvoje įregistruoti juridiniai asmenys.

LV: Įsisteigimo teisę leidybos sektoriuje turi tik Latvijoje įregistruoti juridiniai asmenys.

PL: Laikraščių ir žurnalų vyriausiajam redaktoriui taikomas pilietybės reikalavimas.

SK: Įsisteigimo teisę leidybos sektoriuje turi tik Slovakijoje įregistruoti juridiniai asmenys.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

PL: Laikraščių ir žurnalų vyriausiajam redaktoriui taikomas pilietybės reikalavimas.

1) 2) Priemonės nenumatytos.

3)

Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

 

s)

Sutartinės paslaugos

(AT: tik parodų vadybos paslaugos)

1) 2) 3) Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

1) 2) 3) Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EL, IT, IE, UK, SE, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK ir ES.

 

t)

Kitos

 

 

 

Vertimo paslaugos

(CPC 87905)

(HU: Išskyrus oficialų vertimą raštu. PL: išskyrus prisiekusių vertėjų (žodžiu) paslaugas. SK: išskyrus oficialiai patvirtintą vertimą raštu ir žodžiu)

1) 2) Priemonės nenumatytos.

3)

Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

DK: Įgaliotiesiems valstybiniams vertėjams (raštu ir žodžiu) taikoma pilietybės sąlyga, išskyrus tuos atvejus, kai Danijos prekybos ir bendrovių agentūra leidžia jos netaikyti.

1) 2) Priemonės nenumatytos.

3)

DK: Įgaliotiesiems valstybiniams vertėjams raštu ir žodžiu) išduotame leidime jų veiklos sritis gali būti apribota.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

DK: Įgaliotiesiems valstybiniams vertėjams (raštu ir žodžiu) taikomas reikalavimas būti šalies, kurioje teikiamos paslaugos, rezidentu, išskyrus tuos atvejus, kai Danijos prekybos ir bendrovių agentūra leidžia jo netaikyti.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EL, IT, IE, UK, SE, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

EL: Reikalavimas turėti atitinkamą kvalifikaciją ir penkerių metų profesinę patirtį.

IT, IE, SE, UK: Reikalavimas turėti atitinkamą kvalifikaciją ir trejų metų profesinę patirtį.

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

IT, UK: Reikalavimas atitikti ekonominių poreikių tyrimo kriterijus.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, EL, IT, IE, UK, SE.

 

Interjero dizaino paslaugos

(CPC 87907) (33)

1)

Priemonės nenumatytos.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

1)

DE: Visoms paslaugomis, kurios gaunamos iš užsienio, taikomos nacionalinės mokesčių ir tarnybinių pajamų taisyklės.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

 

II.

ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL KONKREČIUS SEKTORIUS

2.

Ryšių paslaugos.

 

 

 

Pašto ir kurjerių paslaugos (34)

Paslaugos, susijusius su pašto siuntų (35), skirtų šalyje arba užsienyje esančioms paskirties vietoms, tvarkymu (36) pagal toliau pateiktą subsektorių sąrašą.

Subsektoriams, nurodytiems i, iv ir v punktuose, gali būti taikoma išimtis, kai jie priklauso paslaugų, kurias leidžiama teikti, sričiai, tai yra: paslaugoms, susijusioms su korespondencijos siunta, kurios kaina yra penkis kartus mažesnė už

valstybinį bazinį tarifą, jeigu jos svoris yra mažesnis kaip 350 gramų (37), įskaitant registruotų laiškų siuntimo paslaugas, kuriomis naudojamasi teisminėse ir administracinėse procedūrose.

1) 2) 3) Visos valstybės narės, išskyrus CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SI: i – v punktuose nurodytiems subsektoriams, kuriems nustatytas įsipareigojimas teikti universaliąsias paslaugas, gali būti taikomos licencijavimo sistemos. Šioms licencijoms gali būti taikomi konkretūs įsipareigojimai teikti universaliąsias paslaugas ir/arba reikalavimas sumokėti finansinį įnašą kompensacijų fondui.

CY, HU, LV, MT, SI: Apribojimų nėra.

EE, LT: Apribojimai tik v punktui: Priemonės nenumatytos.

PL: Apribojimai tik v punktui: Priemonės nenumatytos, išskyrus susirašinėjimą (pvz., laiškais).

CZ, SK: Apribojimai tik v punktui, susiję su 2 ir 3 rūšies paslaugomis: Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, HU, LV, MT, SI: Apribojimų nėra.

CZ, EE, LT, PL, SK: Apribojimai tik v punktui, taikant tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatytus apribojimus (PL: išskyrus susirašinėjimą, pvz., laiškais).

1) 2) 3)) Visos valstybės narės, išskyrus CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SI: Priemonės nenumatytos.

CY, HU, LV, MT, SI: Apribojimų nėra.

EE, LT: Apribojimai tik v punktui: Priemonės nenumatytos.

PL: Apribojimai tik v punktui: Priemonės nenumatytos, išskyrus susirašinėjimą (pvz., laiškais). CZ, SK: Apribojimai tik v punktui, susiję su 2 ir 3 rūšies paslaugomis: Priemonės nenumatytos.

4)

Apribojimai tik v punktui, taikant tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatytus apribojimus:

CY, HU, LV, MT, SI: Apribojimų nėra.

CZ, EE, LT, PL, SK: Apribojimai tik v punktui, taikant tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatytus apribojimus (PL: išskyrus susirašinėjimą, pvz., laiškais).

Nepriklausomos nacionalinės priežiūros institucijos buvo įsteigtos, siekiant užtikrinti pašto paslaugoms taikomų reikalavimų laikymąsi ir nesutarimams tarp prekybos partnerių (valstybinių arba privačių) spręsti. Užtikrinama teisė teikti universaliąsias pašto paslaugas.

i)

Adresuota rašytinė informacija, pateikiama bet kokia fizine forma (38), įskaitant

Mišrias siuntimo paslaugas

Tiesiogines siuntimo paslaugas

ii)

Adresuotų siuntų ir paketų tvarkymas (39)

iii)

Adresuotų spaudinių tvarkymas (40)

iv)

Pirmiau pateiktuose i–iii punktuose nurodytų registruotų arba apdraustų siuntų tvarkymas

v)

Pirmiau pateiktuose i–iii punktuose nurodytų siuntų skubaus pristatymo paslaugoss (41)

vi)

Neadresuotų siuntų tvarkymas

vii)

Keitimasis dokumentais (42)

viii)

Kitos niekur kitur nenurodytos paslaugos

 

 

 

2.C

Telekomunikacijų paslaugos

 

 

 

Telekomunikacijų paslaugos apima elektromagnetinių signalų – garso, duomenų vaizdo ir bet kokių jų derinių perdavimą, išskyrus radijo laidų transliavimą (43). Dėl to šiame sąraše numatyti įsipareigojimai neapima ekonominės veiklos, susijusios su turinio perdavimu, kuriam naudojamos telekomunikacijų paslaugos. Tokio turinio perdavimas, naudojant telekomunikacijas, yra susijęs su specialiais įsipareigojimais, kuriuos prisiima Bendrija ir jos valstybės narės kituose atitinkamuose sektoriuose.

Šalies ir tarptautiniu lygiu teikiamos paslaugos

Paslaugos, teikiamos šalies ir tarptautiniu lygiu, taikant visų rūšių tinklų technologijas, kurioms naudojama turima arba perpardavimo būdu įsigyta įranga, skirta viešajam ir neviešajam naudojimui toliau išvardytuose rinkos segmentuose (atitinkančiuose šiuos CPC numerius: 7521, 7522, 7523, 7524 (44), 7525, 7526 and 7529 (44), išskyrus radijo laidų transliavimą):

 

 

 

a.

Balso telefono paslaugos

b.

Paketinio duomenų komutavimo paslaugos

1) 2) PL: Telekomunikacijų paslaugoms, teikiamoms naudojant kabelinės televizijos ir radijo ryšio tinklo paslaugas: Apribojimų nėra.

3)

PL: Telekomunikacijų paslaugoms, teikiamoms naudojant kabelinės televizijos ir radijo ryšio tinklo paslaugas: Užsieniečiams gali priklausyti ne daugiau kaip 49 % akcinio kapitalo ir balsavimo teisių

SI: Užsieniečiams gali priklausyti ne daugiau kaip 99 % akcinio kapitalo. Pridėtinės vertės nuotolinių ryšių paslaugų teikėjams veiklos licencija išduodama, jeigu jie įsipareigoja naudotis pagrindiniu nuotolinių ryšių tinklu.

1) 2) 3) Priemonės nenumatytos.

BE: Licencijavimo sąlygose gali būti atsižvelgiama į būtinumą užtikrinti skaidrų, nediskriminuojantį ir nekonkurencinį universaliosios paslaugos teikimą, įskaitant jos finansavimą, ir jos neturi būti bereikalingai apsunkinančios.

c.

Grandininio duomenų komutavimo paslaugos

d.

Telekso paslaugos

e.

Telegrafo paslaugos

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

 

f.

Fakso paslaugos

g.

Grandyno nuomos paslaugos

h.

Elektroninis paštas

 

 

 

i.

Balso paštas

j.

Operatyviosios informacijos ir duomenų paieška

 

 

 

k.

Keitimasis elektroniniais duomenimis (EDI)

l.

Pagreitintos/pridėtinės vertės paslaugos, įskaitant saugojimą ir siuntimą, saugojimą ir atgaminimą

m.

Kodų ir protokolų konversija

 

 

 

o.

Kitos paslaugos: mobiliojo ir individualaus ryšio paslaugos ir sistemos

1) 2) Ieška: Įsipareigojimų nėra, išskyrus visos Europos ieškos sistemas.

3)

PL: Viešosios mobiliojo ryšio telefonų paslaugos ir tinklai: Nėra, išskyrus apribojimą, pagal kurį užsieniečiams gali priklausyti ne daugiau kaip 49 % akcinio kapitalo ir balsavimo teisių.

SI: Užsieniečiams gali priklausyti ne daugiau kaip 99 % akcinio kapitalo. Pridėtinės vertės telekomunikacijų paslaugų teikėjams veiklos licencija išduodama, jeigu jie įsipareigoja naudotis pagrindiniu telekomunikacijų tinklu.

4)

Įsipareigojimų nėra, išskyrus nurodytus horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii papunkčiuose.

1) 2) 3) Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

BE: Licencijavimo sąlygose gali būti atsižvelgiama į būtinumą užtikrinti skaidrų, nediskriminuojantį ir nekonkurencinį universaliosios paslaugos teikimą, įskaitant jos finansavimą, ir jos neturi būti nereikalingai apsunkinančios.

II.

ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL KONKREČIUS SEKTORIUS

3.

Statybos ir susijusios inžinerinės paslaugos

 

 

 

(CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518)

1)

Apribojimai (45)susiję tik su 5111 ir 5114: Priemonės nenumatytos.

HU, MT: Apribojimų nėra.

2)

HU, MT: Apribojimų nėra.

3)

HU, MT: Apribojimų nėra.

IT: Išimtinės teisės suteikiamos greitkelių ir Romos oro uosto statybos, techninės priežiūros ir tvarkymo paslaugoms.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

HU, MT: Apribojimų nėra.

1)

Apribojimai (45) susiję tik su 5111 ir 5114: Priemonės nenumatytos.

HU, MT: Apribojimų nėra.

2)

HU, MT: Apribojimų nėra.

3)

HU, MT: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

HU, MT: Apribojimų nėra.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DK, ES, FR ir NL, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

NL: Universitetinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija bei trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

FR: Apribojimai nustatyti tik priemonėms, susijusioms su laikinu technikų atvykimu, esant šioms sąlygoms:

Technikas, dirbantis Čilės teritorijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, gali būti perkeliamas komerciniam buvimui, vykdomam tokio juridinio asmens FR, kuri yra sudariusi sutartį su minėtuoju juridiniu asmeniu.

Leidimas dirbti išduodamas laikotarpiui, ne ilgesniam kaip šeši mėnesiai.

Technikas turi pateikti darbo pažymėjimą, patvirtinantį komercinį buvimą FR, ir juridinio asmens, esančio Čilės teritorijoje, raštą, įrodantį jo pritarimą perkėlimui.

Reikalavimas atitikti ekonominių poreikių tyrimo kriterijus.

Komercinio buvimo organizacija Tarptautiniam migracijos biurui turi sumokėti mokestį.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DK, ES, FR ir NL.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai DE, SE ir UK, išskyrus CPC 5111, ir šie specialūs apribojimai:

SE, UK: Universitetinis laipsnis, profesinė kvalifikacija ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

UK: Reikalavimas atitikti ekonominių poreikių tyrimo kriterijus.

DE: Apribojimai tik tam tikroms teritorijos tyrinėjimo paslaugoms, kurias teikiantys asmenys turi turėti universitetinį laipsnį, profesinę kvalifikaciją ir trejų metų profesinę patirtį atitinkamame sektoriuje.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai DE, SE ir UK, išskyrus CPC 5111.

 

II.

ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL KONKREČIUS SEKTORIUS

4.

Platinimo paslaugos (46)

 

 

 

A.

Komisininkų paslaugos

(CPC 621, 6111, 6113, 6121)

1)

FR: Apribojimų prekybininkams ir brokeriams, dirbantiems nacionalinėje rinkoje, nėra.

MT: Apribojimų nėra.

2)

MT: Apribojimų nėra.

3)

MT: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

MT: Apribojimų nėra.

FR: Prekybininkams, komisininkams ir brokeriams, dirbantiems dvidešimtyje (20) nacionalinių rinkų, taikoma pilietybės sąlyga.

1)

FR: Apribojimų prekybininkams ir brokeriams, dirbantiems nacionalinėje rinkoje, nėra.

2)

MT: MT: Apribojimų nėra.

3)

MT: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

MT: Apribojimų nėra.

IT: Reikalavimas būti rezidentu.

 

B.

Didmeninės prekybos paslaugos

(Visos valstybės narės, išskyrus PL: CPC 622, 61111, 6113, 6121. PL: CPC 622 excluding 62226, 62228, 62251, 62252)

1)

FR (47) :

Apribojimų vaistinėms nėra.

MT: Apribojimų nėra.

2)

MT: Apribojimų nėra.

3)

FR (48) : Didmenines vaistines steigti leidžiama, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir nustatytas kvotas.

PL: Didmeninių prekybos bendrovių, prekiaujančių importinėmis vartojimo prekėmis, steigimui reikia gauti licenciją.

MT: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

MT: Apribojimų nėra.

FR: Reikalavimas atitikti ekonominių poreikių tyrimo kriterijus.

1)

MT: Apribojimų nėra.

2)

MT: Apribojimų nėra.

3)

MT: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

MT: Apribojimų nėra.

IT: Reikalavimas būti rezidentu.

 

C.

Mažmeninės prekybos paslaugos  (49)

(CPC 631, 632, 61112, 6113, 6121, 613)

1.

MT: Apribojimų nėra.

2.

MT: Apribojimų nėra.

3)

 (50)  (51) BE, DK, FR, IT, PT: nacionaliniu lygiu atliekamas universalinių parduotuvių ekonominių poreikių tyrimas.

SE: Atskiros savivaldybės gali taikyti ekonominių poreikių tyrimą trumpalaikei prekybai drabužiais, avalyne ir maisto prekėmis, kurie nesuvartojami pardavimo vietoje. (52)

MT: Apribojimų nėra.

4)

Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

MT: Apribojimų nėra.

FR: Tabako pardavėjams (t.y. buraliste) taikoma pilietybės sąlyga.

1.

MT: Apribojimų nėra.

2.

MT: Apribojimų nėra.

3.

MT: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

MT: Apribojimų nėra.

 

D.

Frančizės paslaugos

(CPC 8929

1) 2) 3) MT: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

MT: Apribojimų nėra.

1) 2) 3) MT: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

MT: Apribojimų nėra.

 

II.

ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL KONKREČIUS SEKTORIUS

5.

Privačiai finansuojamos švietimo paslaugos

 

 

 

A.

Pradinio ugdymo paslaugos

(Visos valstybės narės, išskyrus EE: CPC 921. EE: Privalomojo pradinio ugdymo paslaugos)

1)

FR: Taikoma pilietybės sąlyga. Tačiau trečiųjų šalių piliečiai gali gauti kompetentingų institucijų leidimą švietimo įstaigai steigti, jai vadovauti ir mokyti.

CY, FI, MT, SE, SI: Apribojimų nėra.

2)

CY, FI, MT, SE, SI: Apribojimų nėra.

3)

CY, FI, MT, SE, SI: Apribojimų nėra.

CZ: Užsieniečiai gali gauti kompetentingų institucijų leidimą švietimo įstaigai steigti, jai vadovauti ir mokyti. Jie privalo užtikrinti tinkamos kokybės ir lygio švietimą bei mokyklinės įrangos tinkamumą.

HU: Steigiant mokyklas, reikia gauti vietos valdžios institucijų licenciją.

SK: Užsieniečiai gali gauti kompetentingų institucijų leidimą švietimo įstaigai steigti, jai vadovauti ir mokyti, jeigu jie atitinka kvalifikacijos ir materialinius reikalavimus, taikomus tokios įstaigos steigimui.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, FI, MT, SE, SI: Apribojimų nėra.

FR: Taikoma pilietybės sąlyga. Tačiau trečiųjų šalių piliečiai gali gauti kompetentingų institucijų leidimą švietimo įstaigai steigti, jai vadovauti ir mokyti.

1)

CY, FI, MT, SE, SI: Apribojimų nėra.

2)

CY, FI, MT, SE, SI: Apribojimų nėra.

3)

CY, FI, MT, SE, SI: Apribojimų nėra.

CZ: Tik reikalavimas, kad dauguma valdybos narių būtų Čekijos piliečiai.

LT: Tik reikalavimas valstybės pripažintoms mokymo įstaigoms gauti Švietimo ir mokslo ministerijos leidimą.

SK: Tik reikalavimas, kad dauguma valdybos narių būtų Slovakijos piliečiai.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, FI, MT, SE, SI: Apribojimų nėra.

 

B.

Vidurinio ugdymo paslaugos

(Visos valstybės narės, išskyrus EE: CPC 922. EE: privalomojo ir neprivalomojo ugdymo paslaugos. LV: išskyrus CPC 9224)

1)

CY, FI, MT, SE: Apribojimų nėra.

FR: Taikoma pilietybės sąlyga. Tačiau trečiųjų šalių piliečiai gali gauti kompetentingų institucijų leidimą švietimo įstaigai steigti, jai vadovauti ir mokyti.

2)

CY, FI, MT, SE: Apribojimų nėra.

3)

CY, FI, MT, SE: Apribojimų nėra.

CZ: Užsieniečiai gali gauti kompetentingų institucijų leidimą švietimo įstaigai steigti, jai vadovauti ir mokyti. Jie privalo užtikrinti tinkamos kokybės ir lygio švietimą bei mokyklinės įrangos tinkamumą.

HU: Steigiant mokyklas, reikia gauti vietos valdžios institucijų licenciją.

SK: Užsieniečiai gali gauti kompetentingų institucijų leidimą švietimo įstaigai steigti, jai vadovauti ir mokyti, jeigu jie atitinka kvalifikacijos ir materialinius reikalavimus, taikomus tokios įstaigos steigimui.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, FI, MT, SE: Apribojimų nėra.

FR: Taikoma pilietybės sąlyga. Tačiau trečiųjų šalių piliečiai gali gauti kompetentingų institucijų leidimą švietimo įstaigai steigti, jai vadovauti ir mokyti.

1)

CY, FI, MT, SE: Apribojimų nėra.

2)

AT, CY, FI, MT, SE: Apribojimų nėra.

3)

AT, CY, FI, MT, SE: Apribojimų nėra.

LT: Tik reikalavimas valstybės pripažintoms mokymo įstaigoms gauti Švietimo ir mokslo ministerijos leidimą.

SI: Tik reikalavimas, kad dauguma valdybos narių būtų Slovėnijos piliečiai.

SK: Tik reikalavimas, kad dauguma valdybos narių būtų Slovakijos piliečiai.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, FI, MT, SE: Apribojimų nėra.

 

C.

Aukštojo mokslo paslaugos

(Visos valstybės narės, išskyrus CZ ir SK: CPC 923. CZ ir SK: Tik CPC 92310)

1)

FR: Taikoma pilietybės sąlyga. Tačiau trečiųjų šalių piliečiai gali gauti kompetentingų institucijų leidimą švietimo įstaigai steigti, jai vadovauti ir mokyti.

AT, CY, FI, MT, SE: Apribojimų nėra.

2)

AT, CY, FI, MT, SE: Apribojimų nėra.

3)

ES, IT: Steigiant privačius universitetus, turinčius teisę išduoti arba suteikti pripažintus diplomus ar laipsnius, reikalaujama atlikti ekonominių poreikių tyrimą.

AT, CY, FI, MT, SE: Apribojimų nėra.

EL: Įsipareigojimų, susijusių su švietimo įstaigomis, turinčiomis teisę išduoti valstybės pripažintus diplomus.

CZ: Užsieniečiai gali gauti kompetentingų institucijų leidimą švietimo įstaigai steigti, jai vadovauti ir mokyti. Jie privalo užtikrinti tinkamos kokybės ir lygio švietimą bei mokyklinės įrangos tinkamumą.

HU: Steigiant mokyklas, reikia gauti vietos valdžios institucijų licenciją.

SK: Tik reikalavimas, kad dauguma valdybos narių būtų Slovakijos piliečiai.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

AT, CY, FI, MT, SE: Apribojimų nėra.

FR: Taikoma pilietybės sąlyga. Tačiau trečiųjų šalių piliečiai gali gauti kompetentingų institucijų leidimą švietimo įstaigai steigti, jai vadovauti ir mokyti.

1)

AT, CY, FI, MT, SE: Apribojimų nėra.

2)

CY, FI, MT, SE: Apribojimų nėra.

3)

CY, FI, MT, SE: Apribojimų nėra.

SI: Tik reikalavimas, kad dauguma valdybos narių būtų Slovėnijos piliečiai.

SK: Užsieniečiai gali gauti kompetentingų institucijų leidimą švietimo įstaigai steigti, jai vadovauti ir mokyti, jeigu jie atitinka kvalifikacijos ir materialinius reikalavimus, taikomus tokios įstaigos steigimui.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

AT, CY, FI, MT, SE: Įsipareigojimų nėra.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, FR ir LU dėl laikino profesorių atvykimo, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

FR:

Profesoriai turi būti sudarę darbo sutartį su universitetu arba kita aukštojo mokslo įstaiga.

Leidimas dirbti išduodamas ne daugiau kaip devyniems mėnesiams ir gali būti atnaujintas per sutarties galiojimo laikotarpį.

Reikalavimas atitikti ekonominių poreikių tyrimo kriterijus, nebent minėtus profesorius būtų tiesiogiai paskyręs ministras, atsakingas už aukštąjį mokslą.

Įdarbinančioji įstaiga privalo sumokėti mokestį Tarptautinei migracijos tarnybai.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, FR ir LU.

 

 

Tik HU apribojimas: taikomas aukštojo mokslo įstaigų pakviestiems asmenimis, turintiems tarptautiniu lygiu pripažintą reputaciją, per jų pakvietimo laikotarpį.

 

 

D.

Suaugusiųjų švietimo paslaugos (CPC 924; for AT CPC 9240 išskyrus suaugusiųjų mokymo paslaugas, teikiamas radijo arba televizijos laidų metu. EE taip pat apima kitas suaugusiųjų švietimo paslaugas, kurių neteikia valstybė)

1) 2) CY, FI, MT, SE: Apribojimų nėra.

3)

CZ: Užsieniečiai gali gauti kompetentingų institucijų leidimą švietimo įstaigai steigti, jai vadovauti ir mokyti. Jie privalo užtikrinti tinkamos kokybės ir lygio švietimą bei mokyklinės įrangos tinkamumą.

HU: Steigiant mokyklas, reikia gauti vietos valdžios institucijų licenciją (steigiant aukštąsias mokyklas, reikia gauti centrinės valdžios institucijų licenciją).

SK: Užsieniečiai gali gauti kompetentingų institucijų leidimą švietimo įstaigai steigti, jai vadovauti ir mokyti, jeigu jie atitinka kvalifikacijos ir materialinius reikalavimus, taikomus tokios įstaigos steigimui.

CY, FI, MT, SE Apribojimų nėra.

4.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, FI, MT, SE Apribojimų nėra.

1) 2) CY, FI, MT, SE: Apribojimų nėra.

3.

CY, FI, MT, SE Apribojimų nėra.

CZ: Tik reikalavimas, kad dauguma valdybos narių būtų Čekijos piliečiai.

SK: Tik reikalavimas, kad dauguma valdybos narių būtų Slovakijos piliečiai.

4)

Įsipareigojimų nėra, išskyrus nurodytus horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose, taikant šiuos specialius apribojimus:

CY, FI, MT, SE: Apribojimų nėra.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES.

 

II.

ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL KONKREČIUS SEKTORIUS

6.

Aplinkosaugos paslaugos (53)

 

 

 

(SE: pasiūlymas neapima savivaldybėms, valstybės arba federalinėms vyriausybėms priklausančių arba jų eksploatuojamų viešųjų darbų paslaugų ar teikiamų pagal minėtų vyriausybių sudarytas sutartis)

 

 

 

A.

Vanduo, skirtas naudoti žmonėms ir nuotėkų tvarkymas

Vandens surinkimo, valymo ir paskirstymo tinklais paslaugos, išskyrus garą ir karštą vandenį.

1)

Apribojimų nėra. (54)

2)

Tik CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK numatytos priemonės: Apribojimų nėra.

3)

Tik AT, DE, UK, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK numatytos priemonės: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Apribojimų nėra.

1)

Apribojimų nėra. (54)

2)

Tik CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK numatytos priemonės: Apribojimų nėra.

3)

Tik AT, DE, UK, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK numatytos priemonės: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Apribojimų nėra.

 

 

Įsipareigojimų nėra, išskyrus BE, DE, DK, ES, kaip nurodoma horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte, taikant šiuos specialius apribojimus:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

Įsipareigojimų nėra, išskyrus BE, DE, DK, ES, kaip nurodoma horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte.

 

Paslaugos, susijusios su nuotėkomis

(CPC 9401, 18000 dalis)

1)

Visos valstybės narės, išskyrus EE, LT, LV: Apribojimų nėra.

EE, LT, LV: Priemonės nenumatytos.

2) 3) HU: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

HU: Apribojimų nėra.

1)

Visos valstybės narės, išskyrus EE, LT, LV: Apribojimų nėra.

EE, LT, LV: Priemonės nenumatytos.

2) 3) HU: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

HU: Apribojimų nėra.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES.

 

B.

Kietųjų/kenksmingų nuotėkų valymas (CPC 9402, 9403)

1)

Visos valstybės narės, išskyrus EE, HU: Apribojimų nėra.

EE, HU: Priemonės nenumatytos.

2) 3) Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai.

1)

Visos valstybės narės, išskyrus EE, HU: Apribojimų nėra.

EE, HU: Priemonės nenumatytos.

2) 3) Priemonės nenumatytos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES.

 

C.

Aplinkos oro ir klimato apsauga

(CPC 9404)

1)

Visos valstybės narės, išskyrus EE, LT, PL: Apribojimų nėra.

EE, LT, PL: Priemonės nenumatytos.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

SE: Automobilių ir sunkvežimių išmetamųjų dujų kontrolės paslaugas teikia vyriausybės monopolija. Tokias paslaugas gali teikti ir ne pelno organizacijos.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai.

1)

Visos valstybės narės, išskyrus EE, LT, PL: Apribojimų nėra.

EE, LT, PL: Priemonės nenumatytos.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

Priemonės nenumatytos .

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES.

 

D.

Dirvos ir vandenų gerinimas bei valymas (CPC 94060 dalis)

1)

Visos valstybės narės, išskyrus EE: Apribojimų nėra.

EE: Priemonės nenumatytos.

2) 3) HU: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

HU: Apribojimų nėra.

1)

Visos valstybės narės, išskyrus EE: Apribojimų nėra.

EE: Priemonės nenumatytos.

2) 3) HU: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

HU: Apribojimų nėra.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES.

 

E.

Triukšmo ir vibracijos mažinimas (CPC 9405)

1)

Visos valstybės narės, išskyrus EE, LT, PL: Apribojimų nėra.

EE, LT, PL: Priemonės nenumatytos.

2) 3) Tik CY, CZ, HU, SK, SI, UK numatytos priemonės: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

HU: Apribojimų nėra.

1)

Visos valstybės narės, išskyrus EE, LT, PL: Apribojimų nėra.

EE, LT, PL: Priemonės nenumatytos.

2) 3) Tik CY, CZ, HU, SK, SI, UK numatytos priemonės: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

HU: Apribojimų nėra.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES.

 

F.

Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio saugojimas Gamtos ir kraštovaizdžio saugojimo paslaugos

(CPC 9406)

1)

Visos valstybės narės, išskyrus EE: Apribojimų nėra.

EE: Priemonės nenumatytos.

2) 3) HU: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

HU: Apribojimų nėra.

1)

Visos valstybės narės, išskyrus EE: Apribojimų nėra.

EE: Priemonės nenumatytos.

2) 3) HU: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

HU: Apribojimų nėra.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES.

 

G.

Kitos aplinkosaugos ir pagalbinės paslaugos (CPC 94090 dalis)

1)

Visos valstybės narės, išskyrus EE, PL: Apribojimų nėra.

EE, PL: Priemonės nenumatytos.

2) 3) HU: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

HU: Apribojimų nėra.

1)

Visos valstybės narės, išskyrus EE, LT, PL: Apribojimų nėra.

EE, LT, PL: Priemonės nenumatytos.

2) 3) HU: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

HU: Apribojimų nėra.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES.

 

II.

ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL KONKREČIUS SEKTORIUS

7.

Sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos

 

 

 

A.

Ligoninių paslaugos

(visos valstybės narės, išskyrus LV, PL and SI: CPC 9311.

LV, PL ir SI: tik privačių ligoninių ir sanatorijų paslaugos - CPC 9311

1)

Visos valstybės narės, išskyrus HU: Apribojimų nėra.

HU: Priemonės nenumatytos.

2)

CZ, MT, FI, SE, SK: Apribojimų nėra.

3)

AT, BE, ES, FR, IT, LU, LT, NL, PT, SI: reikalavimas atlikti ekonominių poreikių tyrimą pagal nacionalines sąlygas (55).

PL: Sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo pavaduotojas turi turėti medicinos daktaro kvalifikaciją. Taikomi visi apribojimai, susiję su medicininėmis, stomatologinėmis, akušerinėmis ir slaugymo paslaugomis.

LV: Sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo pavaduotojas turi turėti medicinos daktaro kvalifikaciją. Taikomi visi apribojimai, susiję su medicininėmis, stomatologinėmis, akušerinėmis ir slaugymo paslaugomis. Privačios ligoninės turi gauti vietinių sveikatos institucijų leidimą. Lovų ir sunkiosios medicininės įrangos skaičius nustatomas pagal gyventojų poreikius, amžiaus grupes ir mirtingumą.

CZ, MT, FI, SE, SK: Apribojimų nėra.

SI: Norint patekti į valstybinį sveikatos tinklą, reikia gauti Slovėnijos Respublikos Sveikatos draudimo instituto koncesiją.

1)

Visos valstybės narės, išskyrus HU: Apribojimų nėra.

HU: Priemonės nenumatytos.

2)

CZ, MT, FI, SE, SK: Apribojimų nėra.

3)

CZ, MT, FI, SE, SK: Apribojimų nėra.

EE: Reikalavimas tik užsienyje mokslus baigusiems Estijos specialistams pateikti papildomų mokymo kursų baigimo Tartu universitete pažymėjimą. Šis reikalavimas taip pat taikomas užsienyje mokslus baigusiems Estijos piliečiams.

LT: Tik draudimas finansuoti užsienio privačias įstaigas ir jų klientus iš valstybės lėšų, įskaitant valstybinių sveikatos draudimo fondų lėšas.

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CZ, MT, FI, SE, SK: Apribojimų nėra.

LV: Sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo pavaduotojas turi turėti medicinos daktaro kvalifikaciją. Taikomi visi apribojimai, susiję su medicininėmis, stomatologinėmis, akušerinėmis ir slaugymo paslaugomis.

PL: Sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo pavaduotojas turi turėti medicinos daktaro kvalifikaciją. Taikomi visi apribojimai, susiję su medicininėmis, stomatologinėmis, akušerinėmis ir slaugymo paslaugomis.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CZ, MT, FI, SE, SK: Apribojimų nėra.

 

B.

Kitos sveikatos priežiūros paslaugos (CPC 9319. EE: CPC 9319, išskyrus 93191)

1)

Visos valstybės narės, išskyrus HU: Apribojimų nėra.

HU: Priemonės nenumatytos.

2) 3) Apribojimai tik AT, EE, HU, SI: Priemonės nenumatytos.

4)

Apribojimai tik AT, EE, HU, SI: iik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

1)

Visos valstybės narės, išskyrus HU: Apribojimų nėra.

HU: Priemonės nenumatytos.

2) 3) Apribojimai tik AT, EE, HU, SI: Priemonės nenumatytos.

4)

Apribojimai tik AT, EE, HU, SI: Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

 

C.

Socialinės paslaugos

Reabilitacijos ir poilsio namai, senelių

1)

Apribojimų nėra.

2)

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Apribojimų nėra.

3)

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Apribojimų nėra.

FR: Leidimą teikti paslaugas išduoda kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į vietos poreikius.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Apribojimų nėra.

1)

Apribojimų nėra.

2)

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Apribojimų nėra.

3)

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Apribojimų nėra.

 

D.

Kitos (susijusios su sveikata paslaugos)

1) 2) 3) Visos valstybės narės, išskyrus HU: Apribojimų nėra.

4)

Visos valstybės narės: Apribojimai tik HU: Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

1) 2) 3) Visos valstybės narės, išskyrus HU: Apribojimų nėra.

HU: Priemonės nenumatytos.

4)

Visos valstybės narės: Apribojimai tik HU: Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

 

II.

ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL KONKREČIUS SEKTORIUS

8.

Turizmo ir su kelionėmis susijusios paslaugos

 

 

 

A.

Viešbučiai, restoranai ir maitinimas

(CPC 641, 642, 643. PL: išskyrus CPC 643)

(išskyrus maitinimą transporto paslaugų sektoriuje, išskyrus PL)

1)

Apribojimai susiję tik su maitinimu: Priemonės nenumatytos.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

IT: Atidarant naujus barus, kavines ir restoranus reikia atlikti ekonominių poreikių tyrimą.

1)

Apribojimai susiję tik su maitinimu: Priemonės nenumatytos.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

Priemonės nenumatytos.

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

 

B.

Kelionių agentūrų ir kelionių operatorių paslaugos (įskaitant kelionių vadybininkus)

(CPC 7471)

1)

HU: Apribojimų nėra.

PL: Būtinas komercinis buvimas.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

PT: Reikalavimas įsteigti komercinę įmonę, kurios pagrindinė buveinė yra Portugalijoje.

IT: Reikalavimas atlikti ekonominių poreikių tyrimą.

FI: Reikalavimas gauti Nacionalinės vartotojų administracijos leidimą.

CZ: Reikalavimas atlikti ekonominių poreikių tyrimą, vadovaujantis gyventojų kriterijumi.

1)

PL: Būtinas komercinis buvimas.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

Priemonės nenumatytos.

 

 

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai AT, BE, DE, DK, ES, IT, FI, IE, SE ir šie specialūs apribojimai:

AT, FI, IT, IE, SE: Tik AT, IT, IE, SE taikomi reikalavimai kelionių vadybininkams (asmenims, kurie lydi ne mažiau kaip 10 turistų grupę, bet atitinkamose vietovėse neteikia gido paslaugų) turėti specialisto pažymėjimą ir trejų metų profesinę patirtį.

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija ir trejų metų profesinė patirtis.

IT: Reikalavimas atitikti ekonominių poreikių tyrimo kriterijus.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai AT, BE, DE, DK, ES, IT, FI, IE, SE.

 

C.

Kelionių gidų paslaugos (CPC 7472)

1)

CY, HU, IT, LT, MT, PT, PL, SI: Apribojimų nėra.

2)

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Apribojimų nėra.

3)

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

ES, IT: Šias paslaugas gali teikti tik vietinės kelionių gidų organizacijos.

EL, ES, IT, PT: Asmenims, norintiems teikti šias paslaugas, taikoma pilietybės sąlyga.

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Apribojimų nėra.

1)

CY, HU, IT, LT, MT, PT, PL, SI: Apribojimų nėra.

2)

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Apribojimų nėra.

3)

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Apribojimų nėra.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES.

 

II.

ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL KONKREČIUS SEKTORIUS

9.

Poilsio organizavimo, kultūrinės ir sportinės paslaugos (kitos nei garsinės regimosios paslaugos)

 

 

 

A.

Laisvalaikio organizavimo paslaugos

(įskaitant teatro, muzikos grupių ir cirko paslaugas)

(CPC 9619)

1)

Apribojimų nėra.

2)

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, SI, SK: Apribojimų nėra.

3)

CY, CZ, EE, FI, LV, PL, SI, SK: Apribojimų nėra.

LT: Priemonės nenumatytos, išskyrus draudimą steigti ir išlaikyti lošimo namus, organizuoti azartinius lošimus (56).

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, SI, SK: Apribojimų nėra.

IT: Reikalavimas atlikti ekonominių poreikių tyrimą.

1)

Visos valstybės narės, išskyrus HU: Apribojimų nėra.

HU: Priemonės nenumatytos.

2)

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, SI, SK: Apribojimų nėra.

3)

CY, CZ, FI, LV, PL, SI, SK: Apribojimų nėra.

FR, IT: Apribojimų subsidijoms ir kitoms tiesioginės arba netiesioginės paramos formoms nėra.

SE: Tikslinė finansinė parama skiriama konkrečios vietos, regioninėms arba nacionalinėms veiklos rūšims.

LT: Priemonės nenumatytos, išskyrus:

(a)

skiltyje „Patekimas į rinką“ nurodytas priemones (taip pat išimtis, nurodyta I dalyje, kalbant apie užsienio investicijas į loterijas) ir

(b)

apribojimų subsidijoms kino teatrams nėra (CPC 96199 (57))

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, SI, SK: Apribojimų nėra

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatytas apribojimas AT, BE, DE, DK, ES ir FR, susijęs su laikinu menininkų atvykimu, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatytas apribojimas AT, BE, DE, DK, ES ir FR, susijęs su laikinu menininkų atvykimu.

 

 

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

AT, ES: Šias paslaugas gali teikti tik tie asmenys, kurių pagrindinės profesinės veiklos sritis yra menas, iš kurio jie gauna didžiąją dalį savo pajamų. Tokiems asmenims Austrijoje draudžiama vykdyti bet kokią kitą komercinę veiklą.

FR:

Menininkai turi būti sudarę darbo sutartį su įgaliotąja pramogų įmone.

Leidimas dirbti išduodamas ne daugiau kaip devyniems mėnesiams ir gali būti atnaujintas trims mėnesiams.

Reikalavimas atitikti ekonominių poreikių tyrimo kriterijus.

Pramogų įmonė privalo sumokėti mokestį Tarptautinei migracijos tarnybai.

 

 

B.

Naujienų ir spaudos agentūros paslaugos

1)

Priemonės nenumatytos.

1)

Priemonės nenumatytos.

 

Paslaugos

(CPC 962)

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

FR: Agence France Press administratoriams taikoma pilietybės sąlyga (kiti apribojimai netaikomi, jeigu taikomas abipusiškumo principas)IT: Dienraščių ir radijo laidų transliavimo sektoriuose taikomos specialios koncentraciją draudžiančios taisyklės. Įvairių informacijos priemonių nuosavybei taikomi specialūs apribojimai. Užsienio bendrovėms draudžiama kontroliuoti leidybos ir radijo laidų transliavimo bendrovių: užsieniečiams jose gali priklausyti ne daugiau kaip 49 % kapitalo.

HU: Įsipareigojimų nėra.

PT: Portugalijoje įsteigtos „Sociedade Anónima“ juridinės formos naujienų kompanijos privalo turėti visuomeninį kapitalą registruotų akcijų forma.

SK: Užsienio naujienų teikėjai ir spaudos agentūros turi būti akredituoti Slovakijos Respublikos Užsienio reikalų ministerijoje. Slovakijos Respublikos valstybinė spaudos agentūrą (TASR) finansuoja valstybė.

4)

Įsipareigojimų nėra, išskyrus nurodytus horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

HU: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

 

 

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES, esant pirmiau nurodytoms sąlygoms, ir šie specialūs apribojimai:

BE, DE, DK, ES: Universitetinis laipsnis arba lygiavertė techninė kvalifikacija, patvirtinanti reikiamas žinias, ir trejų metų profesinė patirtis atitinkamame sektoriuje.

BE: Ekonominių poreikių tyrimas atliekamas tuo atveju, jeigu fizinio asmens metinis bruto darbo užmokestis yra ne didesnis kaip 30 000 eurų.

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies iii punkte nustatyti apribojimai BE, DE, DK, ES.

 

C.

Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės paslaugos (CPC 963)

1)

Tik AT taikomi apribojimai: Priemonės nenumatytos.

2)

Tik AT, EE taikomi apribojimai: Priemonės nenumatytos.

3)

Tik AT, LT taikomi apribojimai.

AT: Priemonės nenumatytos.

LT: Nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrinėjimo, išsaugojimo ir restauravimo, sąlygų sudarymo, projektų ir programų rengimo tokiems darbams, kilnojamųjų kultūrinių vertybių konservavimo ir restauravimo veiklai reikalinga licencija.

4)

Tik AT, EE taikomi apribojimai: nustatyti horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose.

1)

Tik AT taikomi apribojimai: Priemonės nenumatytos

2)

Tik AT, EE taikomi apribojimai: Priemonės nenumatytos.

3)

Tik AT, LT taikomi apribojimai.

AT: Priemonės nenumatytos.

LT: Tik skiltyje „Patekimas į rinką“ numatytos priemonės.

4)

Tik AT, EE, LT taikomi apribojimai: nustatyti horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose.

 

D.

Sportinė ir kitos laisvalaikio organizavimo paslaugos, kitos nei azartinių lošimų ir lažybų organizavimo paslaugos

(CPC 9641, 96491. AT: išskyrus slidinėjimo mokyklų ir kalnų gidų paslaugas)

1)

MT: Apribojimų nėra.

2)

MT: Apribojimų nėra.

3)

MT: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

MT: Apribojimų nėra.

IT: Taikomas reikalavimas atlikti ekonominių poreikių tyrimą.

1)

MT: Apribojimų nėra.

2)

MT: Apribojimų nėra.

3)

MT: Apribojimų nėra.

SE: Tikslinė finansinė parama skiriama konkrečios vietos, regioninėms arba nacionalinėms paslaugoms.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

MT: Apribojimų nėra.

 

II.

ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL KONKREČIUS SEKTORIUS

10.

Transporto paslaugos

 

 

 

A.

Jūrų transporto paslaugos

(žr. papildomus apibrėžimus, pateiktus po transporto dalimi)

 

 

Tarptautinis transportas (krovinių ir keleivių) CPC 7211 ir 7212 išskyrus kabotažą

1)

a)

Linijinė laivyba: Priemonės nenumatytos

b)

Krovinių gabenimas ir kita tarptautinė laivyba, įskaitant keleivių gabenimą; nėra

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

a)

Reikalavimas įsteigti registruotą bendrovę laivynui eksploatuoti, kurio laivai plaukioja su valstybės, kurioje įsteigta bendrovė, vėliava: Apribojimų nėra; visos valstybės narės, išskyrus LV ir MT: Priemonės nenumatytos.

b)

Kitos komercinio buvimo formos, susijusios su tarptautinių jūrų transporto paslaugų teikimu (apibūdintos toliau pateiktuose jūrų transporto apibrėžimuose): nėra.

4)

a)

Laivų įgulos: įsipareigojimų nėra.

(b)

Pagrindiniai darbuotojai, dirbantys pirmiau pateiktos 3 pastraipos b dalyje nurodytoje bendrovėje: Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

1)

a)

rūšis a) Linijinė prekyba: nėra, išskyrus išimtinį atvejį, kai valstybės narės privalo taikyti EK Reglamento 954/79, 2 straipsnio 2 dalį.

b)

Priemonės nenumatytos.

2)

Priemonės nenumatytos.

3)

a)

Apribojimų nėra; visos valstybės narės, išskyrus LV ir MT: Priemonės nenumatytos.

b)

Priemonės nenumatytos.

4)

a)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai

(b)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti apribojimai.

Žr. išnašą (58)

Pagalbinės jūrų paslaugos

 

 

 

Jūrų krovinių tvarkymo paslaugos

1)

Apribojimų nėra (59) .

2) 3) (60) MT: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

MT: Apribojimų nėra.

1)

Apribojimų nėra (59) .

2) 3) MT: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

MT: Apribojimų nėra.

 

Saugojimo ir sandėliavimo paslaugos CPC 742 (su pakeitimais)

1)

Apribojimų nėra (59)

2) 3) (60) MT: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

MT: Apribojimų nėra.

1)

Apribojimų nėra (59)

2) 3) (60) MT: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

MT: Apribojimų nėra.

 

Muitinės procedūrų atlikimo paslaugos (61)

1)

Apribojimų nėra (59).

2) 3) (60) MT: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

MT: Apribojimų nėra.

1)

Apribojimų nėra (59).

2) 3) (60) MT: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

MT: Apribojimų nėra.

 

„Konteinerių stoties ir saugyklos paslaugos“ (62)

1)

Apribojimų nėra (59).

2) 3) (60) MT: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

MT: Apribojimų nėra.

1)

Apribojimų nėra (59).

2) 3) (60) MT: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

MT: Apribojimų nėra.

 

Jūrų agentūros paslaugos (63)

1)

Apribojimų nėra (59).

2) 3) (60) MT: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

MT: Apribojimų nėra.

1)

Apribojimų nėra (59).

2) 3) (60) MT: Apribojimų nėra.

4)

Tik horizontalių įsipareigojimų dalies i ir ii punktuose nustatyti ir šie specialūs apribojimai:

MT: Apribojimų nėra.

 

(Jūrų) krovinių siuntimo paslaugos (64)

1)

Apribojimų nėra (59).