ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 34

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. vasario 8d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. vasario 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 207/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. vasario 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 208/2005, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 466/2001 dėl policiklinių aromatinių angliavandenilių ( 1 )

3

 

*

2005 m. vasario 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 209/2005, nustatantis tekstilės gaminių, kurių kilmės nereikia įrodyti išleidžiant juos į laisvą apyvartą Bendrijoje, sąrašą

6

 

*

2005 m. vasario 4 d. Komisijos direktyva 2005/10/EB, nustatanti ėminių ėmimo ir analizės metodus, skirtus oficialiai benzo(a)pireno kiekio kontrolei maisto produktuose ( 1 )

15

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005/107/EB:2005 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2002/308/EB, nustatančio patvirtintų zonų ir patvirtintų ūkių, atsižvelgiant į vienos ar kelių žuvų ligų – virusinės hemoraginės septicemijos (VHS) ir infekcinės hemotopoetinės nekrozės (IHN) – paplitimą, sąrašus, I ir II priedus (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 188)  ( 1 )

21

 

*

2005/108/EB:2005 m. vasario 4 d. Komisijos rekomendacija, dėl papildomo policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekio tam tikruose maisto produktuose tyrimo (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 256)  ( 1 )

43

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. sausio 24 d. Tarybos sprendimas 2005/109/BUSP, dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo dėl Maroko Karalystės dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (Althea operacija) sudarymo

46

Europos Sąjungos ir Maroko karalystės susitarimas dėl Maroko karalystės dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (Althea operacija)

47

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles, klaidų ištaisymas (OL L 345, 2004 11 20)

51

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

8.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 34/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 207/2005

2005 m. vasario 7 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. vasario 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 7 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. vasario 7 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

104,0

204

63,8

212

157,6

248

82,5

624

81,4

999

97,9

0707 00 05

052

166,9

204

87,7

999

127,3

0709 10 00

220

36,6

999

36,6

0709 90 70

052

202,2

204

174,0

999

188,1

0805 10 20

052

42,6

204

46,9

212

47,1

220

37,0

421

23,4

448

31,9

624

68,4

999

42,5

0805 20 10

052

76,5

204

73,7

624

72,5

999

74,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

56,7

204

85,7

400

78,9

464

131,4

624

76,3

662

42,4

999

78,6

0805 50 10

052

69,5

220

27,0

999

48,3

0808 10 80

052

104,3

400

113,8

404

100,6

720

67,3

999

96,5

0808 20 50

388

89,2

400

94,1

528

82,3

720

41,5

999

76,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


8.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 34/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 208/2005

2005 m. vasario 4 d.

iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 466/2001 dėl policiklinių aromatinių angliavandenilių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 315/93, nustatantį Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

pasikonsultavusi su Maisto produktų moksliniu komitetu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 466/2001 (2) nustatomi didžiausi leistinos tam tikrų teršalų maisto produktuose, įskaitant kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus, koncentracijos dydžiai, kaip aprašyta 1991 m. gegužės 14 d. Komisijos direktyvoje 91/321/EEB dėl mišinių kūdikiams iki 4–6 mėnesių ir mišinių kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėnesių (3) ir 1996 m. vasario 16 d. Komisijos direktyvoje 96/5/EB dėl perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams (4).

(2)

Kai kurios valstybės narės priėmė didžiausios leistinos policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) koncentracijos dydžius tam tikruose produktuose. Atsižvelgiant į valstybių narių skirtumus ir iš jų kylantį konkurencijos iškraipymo pavojų, yra būtinos Bendrijos priemonės, kurios, tvirtai laikantis proporcingumo principo, garantuotų rinkos vienovę.

(3)

Maisto produktų mokslinis komitetas savo 2002 m. gruodžio 4 d. nuomonėje padarė išvadą, kad tam tikras PAA skaičius yra genotoksiniai kancerogenai. Laboratorinių tyrimų metu rasti koncentracijos dydžiai, dėl kurių gali išsivystyti auglių prototipai, yra kelis kartus didesni už tuos, kuriuos tikimasi rasti maisto produktuose ir suvartoti. Tačiau, atsižvelgiant į ribos neviršijančių genotoksinių medžiagų sukeliamus padarinius, PAA koncentracijos dydžiai maisto produktuose turėtų būti kiek įmanoma sumažinti.

(4)

Remiantis Maisto produktų mokslinio komiteto teigimu, benzo(a)pirenas, įskaitant benz(a)antraceną, benzo(b)fluoranteną, benzo(j)fluoranteną, benzo(k)fluoranteną, benzo(g,h,i)perileną, chrizotilą, ciklopenta(c,d)pireną, dibenz(a,h)antraceną, dibenzo(a,e)pireną, dibenzo(a,h)pireną, dibenzo(a,i)pireną, dibenzo(a,l)pireną, indeno(1,2,3,-cd)pireną ir 5-metilchrizeną, gali būti naudojamas kaip kancerogeninių PAA paplitimo maisto produktuose ir poveikio jiems rodiklis. Reikėtų atlikti tolesnę šių PAA santykinių kiekių maisto produktuose analizę tam, kad apie tai būtų informuota atliekant tolesnę peržiūrą dėl benzo(a)pireno tolesnio naudojimo kaip rodiklio tinkamumo.

(5)

PAA galima užteršti maisto produktus, juos kaitinant ir džiovinant, kai sudaromos palankios sąlygos tiesioginiam sąlyčiui su degimo produktais. Gaminant maistinius aliejus, pavyzdžiui alyvuogių išspaudų aliejų tiesioginio džiovinimo ant ugnies ir kaitinimo procesų metu, gali susidaryti dideli APP koncentracijos dydžiai. Rafinuojant aliejus benzo(a)pirenas pašalinamas naudojant aktyviąją anglį. Neaišku, ar rafinavimo proceso metu veiksmingai pašalinami visi netinkami PAA. Reikėtų naudoti tokius gamybos ir perdirbimo būdus, kad aliejai pirminiame etape būtų apsaugoti nuo užteršimo PAA.

(6)

Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, reikia nustatyti didžiausius benzo(a)pireno koncentracijos dydžius tam tikruose maisto produktuose, kurių sudėtyje yra riebalų ir aliejų ir produktuose, kur džiovinimo ar rūkymo procesų metu gali susidaryti aukštas užteršimo lygis. Reikia nustatyti atskirus mažesnius didžiausios leistinos koncentracijos dydžius kūdikiams skirtuose maisto produktuose, kurių yra laikomasi, vykdant griežtą kūdikiams iki 4–6 mėnesių, vyresniems kaip 4 mėnesių, skirtų mišinių, maisto produktų ir perdirbtų grūdinių maisto produktų kūdikiams ir mažiems vaikams gamybos ir įpakavimo kontrolę. Taip pat reikia nustatyti didžiausius leistinos koncentracijos maisto produktuose dydžius, kur aukštas užteršimo lygis gali susidaryti dėl aplinkos užterštumo, ypač žuvyje ir žuvies produktuose, naftai išsiliejus į jūrą.

(7)

Kai kuriuose produktuose, pavyzdžiui džiovintuose vaisiuose ir maisto papilduose, buvo rasta benzo(a)pireno, tačiau turimų duomenų nepakanka, kad būtų nustatyti pagrįsti koncentracijos dydžiai. Reikia atlikti tolesnį tyrimą, kad būtų aiškiai nustatyti pagrįsti koncentracijos dydžiai šiuose maisto produktuose. Kol kas turėtų būti taikomi didžiausi leistinos benzo(a)pireno koncentracijos dydžiai atitinkamose sudedamosiose dalyse, pavyzdžiui maisto papilduose naudojamuose aliejuose ir riebaluose.

(8)

Reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 466/2001.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo dokumentu Reglamento 466/2001/EEB I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas po 2005 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas netaikomas iki 2005 m. balandžio 1 d. į rinką pateiktiems produktams. Įrodymus apie tai, kada produktai buvo pateikti į rinką, pateikia maisto verslo operatorius.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 37, 1993 2 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 77, 2001 3 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 684/2004 (OL L 106, 2004 4 15, p. 6).

(3)  OL L 175, 1991 7 4, p. 35. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/14/EB (OL L 41, 2003 2 14, p. 37).

(4)  OL L 49, 1996 2 28, p. 17. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/13/EB (OL L 41, 2003 2 14, p. 33).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 466/2001 I priede papildomai įrašoma 7 dalis:

„7 dalis: Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA)

Produktas

Didžiausia leistina koncentracija

(μg/kg)

Mėginių ėmimo metodas

Etaloninis analizės metodas

7.1.   

Benzo(a)pirenas (2)

7.1.1.

Aliejai ir riebalai, skirti tiesiogiai vartoti žmonių maistui arba kaip maisto produktų sudedamoji dalis (3)

2,0

Direktyva 2005/10/EB (1)

Direktyva 2005/10/EB

7.1.2.

Maisto produktai kūdikiams ir mažiems vaikams

1,0

Direktyva 2005/10/EB

Direktyva 2005/10/EB

7.1.2.1.

Maisto produktai ir perdirbti grūdiniai maisto produktai kūdikiams ir mažiems vaikams (4)

7.1.2.2.

Mišiniai kūdikiams iki 4–6 mėnesių ir vyresniems kaip 4 mėnesių, įskaitant iki 4–6 mėnesių kūdikiams skirtą pieną ir pieną vyresniems kaip 4 mėnesių kūdikiams (5)

7.1.2.3.

Specialiosios gydomosios paskirties dietinio maisto produktai (6) skirti konkrečiai kūdikiams

7.1.3.

Rūkyta mėsa ir rūkytos mėsos produktai

5,0

Direktyva 2005/10/EB

Direktyva 2005/10/EB

7.1.4.

Rūkytos žuvies mėsos raumuo ir rūkytos žuvies produktai (7), išskyrus dvigeldžius moliuskus

5,0

Direktyva 2005/10/EB

Direktyva 2005/10/EB

7.1.5.

Žuvies (8), kitokios nei rūkyta žuvis mėsos raumuo

2,0

Direktyva 2005/10/EB

Direktyva 2005/10/EB

7.1.6.

Vėžiagyviai, galvakojai moliuskai, kiti nei rūkyti

5,0

Direktyva 2005/10/EB

Direktyva 2005/10/EB

7.1.7.

Dvigeldžiai moliuskai

10,0

Direktyva 2005/10/EB

Direktyva 2005/10/EB“


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 15.

(2)  Benzo(a)pirenas, kurio išdėstoma dižiausia leistina koncentracija, yra naudojamas kaip kancerogeninių PAA paplitimo ir poveikio rodiklis. Todėl šiomis priemonėmis numatoma visiškai suderinti išvardytuose produktuose esančius PAA valstybėse narėse. Iki 2007 m. balandžio mėn. Komisija peržiūri didžiausius išvardytose maisto produktų kategorijose esančių PAA koncentracijos dydžius, atsižvelgdama į mokslo ir technologijos pažangą dėl benzo(a)pireno ir kitų kancerogeninių PAA paplitimo maisto produktuose.

(3)  Atliekant tyrimus dėl benzo(a)pireno paplitimo kakavos svieste, šiai kategorijai šis produktas nepriskiriamas. Ši leidžianti nukrypti nuostata bus peržiūrėta iki 2007 m. balandžio 1 d.

(4)  Maisto produktai ir perdirbti grūdiniai maisto produktai kūdikiams ir mažiems vaikams, kaip apibrėžta Direktyvos 96/5/EB 1 straipsnyje. Prekybai pateiktų produktų didžiausia leistina koncentracija.

(5)  Mišiniai kūdikiams iki 4–6 mėnesių ir vyresniems kaip 4 mėnesių, kaip apibrėžta Direktyvos 91/321/EEB 1 straipsnyje. Prekybai pateiktų produktų didžiausia leistina koncentracija.

(6)  Specialiosios gydomosios paskirties dietinio maisto produktai, kaip apibrėžta Direktyvos 91/21/EB 1 straipsnio 2 dalyje. Prekybai pateiktų produktų didžiausia leistina koncentracija.

(7)  Žuvis ir žuvies produktai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 104/2000 1 straipsnio sąrašo b, c, ir f kategorijose.

(8)  Žuvis ir žuvies produktai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 104/2000 1 straipsnio sąrašo a kategorijoje.


8.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 34/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 209/2005

2005 m. vasario 7 d.

nustatantis tekstilės gaminių, kurių kilmės nereikia įrodyti išleidžiant juos į laisvą apyvartą Bendrijoje, sąrašą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1541/98 dėl tam tikrų tekstilės gaminių, klasifikuojamų kombinuotosios nomenklatūros XI skyriuje ir išleidžiamų į laisvą apyvartą Bendrijoje, kilmės įrodymo ir dėl tokio įrodymo pripažinimo sąlygų (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Tiems tekstilės gaminiams ir aprangai, kuriems netaikomos specialios Bendrijos prekybos politikos priemonės, pirmiau minėtas reglamentas numato, kad gali būti suteiktos nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo pareigos pateikti kilmės įrodymą, ir kad nuostatose, leidžiančiose nukrypti nuo pareigos pateikti kilmės pažymėjimą, turi būti nurodyta, ar tam produktui reikia pateikti kilmės deklaraciją, ar nereikia.

(2)

1998 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2579/98 yra nustatytas tekstilės gaminių, kurių kilmės nereikia įrodyti išleidžiant juos į laisvą apyvartą Bendrijoje, sąrašas (2). Šiuo metu būtina atnaujinti šį sąrašą, įtraukiant naujas tekstilės gaminių kategorijas.

(3)

Aiškumo ir teisinio tikrumo sumetimais reikėtų aiškiai panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 2579/98 ir pakeisti jį šio reglamento nuostatomis.

(4)

Siekiant įgyvendinti ES įsipareigojimus, atsirandančius dėl PPO sutarties dėl tekstilės ir aprangos galiojimo pabaigos, o ypač siekiant laikytis PPO sutarties dėl tekstilės ir aprangos 2 straipsnio 8 dalies, kurioje sakoma, kad „pirmąją 121-ojo mėnesio dieną nuo PPO sutarties įsigaliojimo dienos tekstilės ir aprangos sektorius laikomas integruotu į GATT 1994 ir visi apribojimai pagal šią sutartį laikomi panaikintais“ reikalavimų, šio reglamento nuostatos turėtų būti taikomos nuo 2005 m. sausio 1 d.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Išleidžiant šio reglamento priede išvardytus tekstilės gaminius į laisvą apyvartą, nereikia pateikti jokio kilmės įrodymo.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2579/98 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja po septynių dienų nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 7 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 202, 1998 7 18, p. 11.

(2)  OL L 322, 1998 12 1, p. 27.


PRIEDAS

TEKSTILĖS GAMINIŲ SĄRAŠAS

Kategorija

Aprašymas – 2005 KN kodas

(1)

(2)

III A grupė

34

Audiniai iš sintetinių gijinių siūlų iš juostelių arba iš panašių dirbinių iš polietileno arba iš polipropileno, kurių plotis ne mažesnis kaip 3 m

5407 20 19

38A

Megztinės arba nertinės sintetinės užuolaidinės medžiagos, įskaitant tinklines užuolaidines medžiagas

6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10

38B

Tinklinės užuolaidos, išskyrus megztas ar nertas

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90

40

Austos užuolaidos (įskaitant portjeras, vidines uždangas, užuolaidų arba lovų lambrekenus ir kitus baldams ir būstui dekoruoti naudojamus dirbinius), išskyrus megztus ar nertus, iš vilnos, iš medvilnės arba iš cheminio pluošto

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00

42

Verpalai iš dirbtinių gijų, neskirti mažmeninei prekybai

5401 20 10

Verpalai iš dirbtinio pluošto; verpalai iš dirbtinių gijų, neskirti mažmeninei prekybai, išskyrus pirminius viskozės verpalus, nesuktuosius arba suktuosius, kurių sukrumas ne didesnis kaip 250 sūkių/m ir netekstūruotuosius siūlus iš celiuliozės acetato

5403 10 00, 5403 20 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 20 00

43

Cheminiai gijiniai siūlai, dirbtinių kuokštelinių (štapelio) pluoštų verpalai, medvilnės verpalai, skirti mažmeninei prekybai

5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 10 00, 5406 20 00, 5508 20 90, 5511 30 00

46

Sukaršta arba šukuota avies arba ėriuko vilna arba kiti švelniavilnių gyvūnų plaukai

5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90

47

Sukarštos avies arba ėriuko vilnos verpalai (vilnoniai verpalai) arba sukarštų švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90

48

Šukuotos avies arba ėriuko vilnos verpalai (šukuotiniai vilnoniai verpalai) arba šukuotų švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90

49

Verpalai iš avies arba ėriuko vilnos arba iš šukuotų švelniavilnių gyvūnų plaukų, skirti mažmeninei prekybai

5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90

51

Sukaršta arba šukuota medvilnė

5203 00 00

53

Gazas iš medvilnės

5803 10 00

54

Dirbtiniai kuokšteliniai (štapelio) pluoštai, įskaitant atliekas, sukaršti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpimui

5507 00 00

55

Dirbtiniai kuokšteliniai (štapelio) pluoštai, įskaitant atliekas, sukaršti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpimui

5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90

56

Dirbtinio kuokštelinio (štapelio) pluošto verpalai, (įskaitant atliekas), skirti mažmeninei prekybai

5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00

58

Rištiniai kilimai, kilimėliai ir pledai (gatavi arba negatavi)

5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90

60

Rankomis austi Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ir panašių rūšių gobelenai, taip pat siuvinėti (pavyzdžiui, mažu dygsneliu, kryželiu) gobelenai rankomis pagaminti iš atskirų palų ir pan.

5805 00 00

62

Šeniliniai siūlai (įskaitant plaušelių šenilinius (flock chenille) siūlus), apvytiniai siūlai (išskyrus metalizuotuosius siūlus ir apvytinius ašutų siūlus)

5606 00 91, 5606 00 99

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos, išskyrus austas, megztas arba nertas medžiagas, rankų arba mechaniniu būdu pagaminti nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00

Etiketės, emblemos ir panašūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų, nesiuvinėti, rietime, juostelėmis arba iškirpti tam tikromis formomis ar dydžiais, austiniai

5807 10 10, 5807 10 90

Pintinės juostelės ir pintinės virvelės rietime; kutai, pomponai ir panašūs dirbiniai

5808 10 00, 5808 90 00

Siuvinėjimai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90

63

Megzta arba nerta sintetinio pluošto medžiaga, kurioje elastomeriniai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir nerta medžiaga, kurioje guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00

Raschel nėriniai ir „ilgapūkės“ medžiagos iš sintetinio pluošto

ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50

65

Megzta arba nerta medžiaga, išskyrus klasifikuojamas 38A ir 63 kategorijose, iš vilnos, medvilnės arba cheminių pluoštų

5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 10 00, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00

66

Kelioniniai pledai ir antklodės, išskyrus megztus ar nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminių pluoštų

6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90

III B grupė

72

Maudymosi kostiumai, iš vilnos, medvilnės ar sintetinio pluošto

6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00

84

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai, išskyrus megztus ar nertus, iš vilnos, medvilnės ar sintetinio pluošto

6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, 6214 90 10

85

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai, išskyrus megztus ar nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminių pluoštų

6215 20 00, 6215 90 00

86

Korsetai, juosmenys, juosmenėlės, petnešos, keliaraiščiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys, megzti ar nerti arba nemegzti ar nenerti

6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00

88

Kojinės, puskojinės ir puskojinaitės, nemegztos arba nenertos; kiti drabužių priedai, drabužių arba drabužių priedų dalys, išskyrus skirtas kūdikiams, megztas arba nertas

ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6217 10 00, 6217 90 00

91

Palapinės

6306 21 00, 6306 22 00, 6306 29 00

93

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš austų medžiagų, išskyrus iš polietileno arba polipropileno juostelių

ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00

94

Vata iš tekstilės medžiagų ir jos dirbiniai; tekstilės plaušeliai, kurių ilgis ne didesnis kaip 5 mm (flock), tekstilės dulkės ir gumuliukai

5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00

95

Veltinys ir jo dirbiniai, įmirkyti arba neįmirkyti, aptraukti arba neaptraukti, išskyrus grindų dangą

5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91

96

Neaustinės medžiagos ir dirbiniai iš šių medžiagų, įmirkytų arba neįmirkytų, aptrauktų arba neaptrauktų, padengtų arba nepadengtų, laminuotųjų arba nelaminuotųjų

5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99

98

Kiti dirbiniai iš siūlų, iš virvių, virvelių, trosų arba lynų, išskyrus tekstilės medžiagas, dirbinius iš tekstilės medžiagų ir dirbinius, klasifikuojamus 97 klasėje

5609 00 00, 5905 00 10

99

Tekstilės gaminiai, padengti dervomis (gum) arba krakmolingomis medžiagomis, naudojami knygoms įrišti arba turintys panašią paskirtį; techninė audinio kalkė; paruoštos tapybai gruntuotos drobės; klijuotės, kolenkorai ir panašūs sustandinantys tekstilės gaminiai, tokie kaip naudojami skrybėlių pagrindams

5901 10 00, 5901 90 00

Linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais; grindų danga, sudaryta iš apvalkalo arba iš dangos, pritvirtintos prie tekstilinio pagrindo, supjaustytos arba nesupjaustytos reikiamų formų gabalais

5904 10 00, 5904 90 00

Gumuoti tekstilės gaminiai, nemegzti arba nenerti, išskyrus skirtus padangoms

5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90

Kitu būdu aptraukti arba padengti tekstilės gaminiai; tapybos būdu dekoruotos drobės, naudojamos kaip teatro dekoracijos, studijų fonai, išskyrus klasifikuojamus 100 kategorijoje

5907 00 10, 5907 00 90

100

Tekstilės gaminiai, įmirkyti, apvilkti, padengti arba laminuoti celiuliozės dariniais arba kitais plastikais

5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99

101

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, išskyrus pagamintus iš sintetinių pluoštų

ex 5607 90 90

110

Austi pripučiami čiužiniai

6306 41 00, 6306 49 00

111

Kempingų įranga, austa, išskyrus pripučiamus čiužinius ir palapines

6306 91 00, 6306 99 00

112

Kiti gatavi dirbiniai, austi, išskyrus klasifikuojamus 113 ir 114 kategorijose

6307 20 00, ex 6307 90 99

113

Grindų šluostės, indų pašluostės ir dulkių šluostės, išskyrus megztas arba nertas

6307 10 90

114

Austi techninės paskirties gaminiai ir dirbiniai

5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90

IV grupė

120

Užuolaidos (įskaitant portjeras) ir vidinės uždangos; užuolaidų arba lovų lambrekenai ir kiti patalpų įrengimui skirti dirbiniai, nemegzti arba nenerti, iš lino arba iš ramės (kiniškosios dilgėlės)

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

121

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, iš lino arba iš ramės (kiniškosios dilgėlės)

ex 5607 90 90

122

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, panaudoti, iš lino, išskyrus megztus ar nertus

ex 6305 90 00

123

Pūkiniai audiniai ir šeniliniai audiniai iš lino arba iš ramės (kiniškosios dilgėlės), išskyrus siauruosius audinius

5801 90 10, ex 5801 90 90

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai, iš lino arba iš ramės (kiniškosios dilgėlės), išskyrus megztus ar nertus

6214 90 90

V grupė

124

Sintetiniai kuokšteliniai (štapelio) pluoštai

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 90 10, 5501 90 90, 5503 10 10, 5503 10 90, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

125A

Sintetiniai gijiniai siūlai (vientisi), neskirti mažmeninei prekybai, išskyrus 41 kategorijoje klasifikuojamus siūlus

5402 41 00, 5402 42 00, 5402 43 00

125B

Vienagijai, juostelės (dirbtiniai šiaudeliai ir panašūs dirbiniai), ketgutas, iš sintetinių tekstilės medžiagų

5404 10 10, 5404 10 90, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00

126

Dirbtiniai kuokšteliniai (štapelio) pluoštai

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

127A

Dirbtiniai gijiniai siūlai (vientisi), neskirti mažmeninei prekybai, išskyrus klasifikuojamus 42 kategorijoje

5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

127B

Vienagijai, juostelės (dirbtiniai šiaudeliai ir panašūs dirbiniai), ketgutas, iš dirbtinių tekstilės medžiagų

5405 00 00, ex 5604 90 00

128

Sukaršti arba šukuoti šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

5105 40 00

129

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai

5110 00 00

130A

Šilko siūlai, išskyrus šilko atliekų verpalus

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

130B

Šilko siūlai, išskyrus klasifikuojamus 130A kategorijoje; šilkaverpių fibroinas

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 00

131

Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai

5308 90 90

132

Popieriniai verpalai

5308 90 50

133

Sėjamosios kanapės verpalai

5308 20 10, 5308 20 90

134

Metalizuotieji siūlai

5605 00 00

135

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų audiniai

5113 00 00

137

Pūkiniai audiniai ir šeniliniai audiniai bei siaurieji audiniai iš šilko arba šilko atliekų

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

138

Popierinių verpalų ir kitų tekstilės pluoštų audiniai, išskyrus iš ramės (kiniškosios dilgėlės) pagamintus audinius

5311 00 90, ex 5905 00 90

139

Audiniai iš metalinių siūlų ir audiniai iš metalizuotųjų siūlų

5809 00 00

140

Megzta arba nerta tekstilės medžiaga, išskyrus medžiagas iš vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminių pluoštų

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 00, 6006 90 00

141

Kelioniniai pledai ir antklodės iš tekstilės medžiagos, išskyrus pagamintus iš vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminių pluoštų

ex 6301 90 90

144

Veltinys iš šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų

5602 10 35, ex 5602 29 00

145

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, iš abakos (manilinės kanapės arba Musa textilis Nee) pluošto arba iš sėjamosios kanapės

5607 90 10, ex 5607 90 90

146A

Špagatai arba pakavimo virvės žemės ūkio mašinoms, iš sizalio arba iš kitų Agave genties augalų tekstilės pluoštų

ex 5607 21 00

146B

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš sizalio arba iš kitų Agave genties augalų tekstilės pluoštų, išskyrus klasifikuojamus 146A kategorijoje

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

146C

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, apipinti arba neapipinti, iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstilės pluoštų, klasifikuojamų 5303 pozicijoje

5607 10 00

147

Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti), verpalų atliekos ir išplaušinta žaliava, išskyrus nekarštas ir nešukuotas

5003 90 00

148A

Džiuto arba kitų luobinių tekstilės pluoštų, klasifikuojamų 5303 pozicijoje, verpalai

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

148B

Kokoso pluošto (plaušų) verpalai

5308 10 00

149

Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos audiniai, kurių plotis ne didesnis kaip 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

150

Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos audiniai, kurių plotis ne didesnis kaip 150 cm; maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, išskyrus naudotus

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

152

Badytinis veltinys iš džiuto arba iš kitų luobinių tekstilės pluoštų, neįmirkytas ir neaptrauktas, išskyrus grindų dangą

5602 10 11

153

Naudoti maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš džiuto arba iš kitų luobinių tekstilės pluoštų, klasifikuojamų 5303 pozicijoje

6305 10 10

154

Šilkaverpių kokonai, tinkami išvynioti

5001 00 00

Šilko žaliava (nesukta)

5002 00 00

Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti), verpalų atliekos ir išplaušinta žaliava, nekaršta ir nešukuota

5003 10 00

Nekaršta ir nešukuota vilna

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Nekaršti ir nešukuoti švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet neįskaitant išplaušintos žaliavos

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Vilnos arba švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų išplaušinta žaliava

5104 00 00

Linai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; linų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Ramės (kiniškosios dilgėlės) ir kiti augaliniai tekstilės pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos, pašukos ir atliekos, išskyrus kokoso ir abakos, klasifikuojamos 5304 5304 pozicijoje

5305 90 00

Nekaršta ir nešukuota medvilnė

5201 00 10, 5201 00 90

Medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Sėjamosios kanapės (Cannabis sativa L.), žaliavinės arba apdorotos, bet nesuverptos; sėjamųjų kanapių pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5302 10 00, 5302 90 00

Abakos (manilinės kanapės arba Musa textilis Nee) pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; abakos pluoštų pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5305 21 00, 5305 29 00

Džiutas ir kiti luobiniai tekstilės pluoštai (išskyrus linus, sėjamąsias kanapes ir ramę (kiniškąją dilgėlę)), žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; džiuto ir kitų luobinių tekstilės pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5303 10 00, 5303 90 00

Kiti augaliniai tekstilės pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5304 10 00, 5304 90 00, 5305 11 00, 5305 19 00, 5305 90 00


8.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 34/15


KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/10/EB

2005 m. vasario 4 d.

nustatanti ėminių ėmimo ir analizės metodus, skirtus oficialiai benzo(a)pireno kiekio kontrolei maisto produktuose

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

Atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

Atsižvelgdama į 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 85/591/EEB dėl Bendrijos bandinių ėmimo ir analizės metodų įvedimo vykdant žmonėms vartoti skirtų maisto produktų monitoringą (1), ypač į jos 1 straipsnį,

kadangi:

(1)

2001 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 466/2001, nustatantis didžiausius leistinus tam tikrų teršalų maisto produktuose kiekius (2), nustato didžiausius benzo(a)pireno kiekius ir nurodo priemones, nustatančias taikytinus ėminių ėmimo ir analizės metodus.

(2)

1993 m. spalio 29 d. Tarybos direktyva 93/99/EEB dėl papildomų oficialios maisto produktų kontrolės priemonių (3) įveda kokybės standartų sistemą laboratorijoms, kurioms valstybės narės pavedė vykdyti oficialią maisto produktų kontrolę.

(3)

Atrodo, kad yra būtina nustatyti bendruosius kriterijus, su kuriais turi būti suderintas analizės metodas, siekiant užtikrinti, kad už kontrolę atsakingos laboratorijos naudotųsi analizės metodais, kurių veiksmingumo lygis yra panašus. Taip pat labai svarbu, kad analizės rezultatai būtų registruojami ir aiškinami vienodai siekiant užtikrinti suderintą vykdymo būdą. Šios aiškinimo taisyklės yra taikytinos analizės rezultatui, gautam oficialiai kontrolei skirtu ėminiu. Atliekant analizę gynybos ar arbitražo tikslams, taikomos nacionalinės taisyklės.

(4)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad oficialiai kontrolei skirtų ėminių ėmimas benzo(a)pireno kiekiui maisto produktuose nustatyti būtų atliekamas vadovaujantis šios direktyvos I priede nurodytais metodais.

2 straipsnis

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad ėminių paruošimas ir analizės metodai, skirti benzo(a)pireno kiekio maisto produktuose oficialiai kontrolei, atitiktų šios direktyvos II priede pateiktus reikalavimus.

3 straipsnis

Valstybės narės šiai direktyvai įgyvendinti būtinus įstatymus ir kitus teisės aktus priima per 12 mėn. nuo jos paskelbimo. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai nuostatų tekstus ir šių nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 372, 1985 12 31, p. 50. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 77, 2001 3 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 208/2005 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 3).

(3)  OL L 290, 1993 11 24, p. 14. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.


I PRIEDAS

ĖMINIŲ ĖMIMO METODAI, SKIRTI BENZO(A)PIRENO KIEKIO OFICIALIAI KONTROLEI MAISTO PRODUKTUOSE

1.   Tikslas ir taikymo sritis

Ėminiai, skirti benzo(a)pireno kiekiui maisto produktuose oficialiai nustatyti, imami vadovaujantis toliau nurodytais metodais. Tokiu būdu gauti jungtiniai ėminiai laikomi tipinėmis partijomis. Atitiktis Reglamente (EB) Nr. 466/2001 nustatytiems didžiausiems kiekiams nustatoma remiantis laboratoriniuose ėminiuose nustatytais kiekiais.

2.   Sąvokos

„Siunta“ – tai identifikuojamas kiekis vienu metu pristatytų maisto produktų, turinčių, kaip nustato pareigūnas, bendrų savybių, pvz., vienodą kilmę, rūšį, pakuotės tipą, tą patį pakuotoją, siuntėją arba vienodus žymenis.

„Siuntos dalis“ – tai nustatyta siuntos dalis, kuriai turi būti taikomas ėminių ėmimo metodas. Kiekviena siuntos dalis privalo būti fiziškai atskira ir identifikuojama.

„Pavienis ėminys“ – tai medžiagos, paimtos iš siuntos arba siuntos dalies vienos vietos, kiekis.

„Jungtinis ėminys“ – visų siuntos arba siuntos dalies pavienių ėminių suminis kiekis.

„Laboratorinis ėminys“ – laboratorijoms skirtas ėminys.

3.   Bendrosios nuostatos

3.1.   Personalas

Ėminius ima valstybės narės įgaliotas nurodytas asmuo.

3.2.   Medžiaga, iš kurios imami ėminiai

Ėminiai iš kiekvienos siuntos, kuri turi būti tikrinama, privalo būti imami atskirai.

3.3.   Būtinos atsargumo priemonės

Imant ir ruošiant ėminius, būtina imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta bet kokių pokyčių, kurie turėtų poveikio benzo(a)pireno kiekiui, neigiamai atsilieptų analitiniam nustatymui arba dėl kurių jungtiniai ėminiai prarastų savo tipiškumą.

3.4.   Pavieniai ėminiai

Pavieniai ėminiai turėtų būti imami kiek įmanoma įvairesnėse siuntos arba siuntos dalių vietose. Nukrypimai nuo šios metodikos turi būti surašyti ataskaitoje.

3.5.   Jungtinio ėminio ruošimas

Jungtinis ėminys sudaromas sujungus visus pavienius ėminius. Šis jungtinis ėminys homogenizuojamas laboratorijoje, nebent tai trukdytų įgyvendinti 3.6 punktą.

3.6.   Pakartotiniai laboratoriniai ėminiai

Pakartotiniai laboratoriniai ėminiai, imami vykdymo, prekybos (gynybos) ir arbitražo tikslams, turi būti imami iš homogenizuoto laboratorinio ėminio, jei tai neprieštarauja valstybių narių ėminių ėmimo taisyklėms.

3.7.   Ėminių įpakavimas ir perdavimas

Kiekvienas ėminys dedamas į švarią, iš inertiškos medžiagos pagamintą talpyklą, tinkamai apsaugančią nuo užteršimo ir pakenkimo vežant. Reikia laikytis visų atsargumo priemonių, kad laikant arba vežant ėminį nepakistų jo sudėtis.

3.8.   Ėminių plombavimas ir ženklinimas

Kiekvienas oficialiai kontrolei paimtas ėminys plombuojamas jo ėmimo vietoje ir ženklinamas laikantis valstybių narių taisyklių.

Kiekvienąkart imant ėminį jis užregistruojamas, o tai leidžia vienareikšmiškai nustatyti siuntos tapatybę, ir nurodoma ėminio paėmimo data bei vieta ir kita informacija, galinti padėti laborantui chemikui.

4.   Ėminių ėmimo planai

Taikomas ėminių ėmimo metodas užtikrina, kad jungtinis ėminys reprezentuotų tikrinamąją siuntą.

4.1.   Pavienių ėminių skaičius

Dėl aliejų, kurių atžvilgiu galima daryti prielaidą, kad konkrečioje siuntoje benzo(a)pirenas yra pasiskirstęs homogeniškai, pakanka iš vienos siuntos paimti tris pavienius ėminius tam, kad būtų sudarytas jungtinis ėminys. Turi būti nurodomas siuntos numeris. Alyvuogių ir maišytam alyvų išspaudų aliejui – papildoma informacija apie ėminių ėmimą pateikiama Reglamente (EB) Nr. 1989/2003 (1).

Dėl kitų maisto produktų – mažiausias pavienių ėminių skaičius, kurį reikia paimti iš siuntos, pateikiamas 1 lentelėje. Pavieniai ėminiai turi būti panašios masės, kiekvienas ne mažesnis kaip 100 g, iš kurių sudaromas ne mažesnis kaip 300 g jungtinis ėminys (žr. 3.5 punktą).

1 LENTELĖ

Mažiausias pavienių ėminių skaičius, kurį reikia paimti iš siuntos

Siuntos masė (kg)

Mažiausias imtinų pavienių ėminių skaičius

< 50

3

50–500

5

> 500

10

Jei siuntą sudaro atskiri paketai, tai paketų skaičius, kuriuos reikia paimti norint sudaryti jungtinį ėminį, pateikiamas 2 lentelėje.

2 LENTELĖ

Paketų skaičius (pavieniai ėminiai), kuriuos reikia imti norint sudaryti jungtinį ėminį

Siuntos ar siuntos dalies paketų ar vienetų skaičius

Imtinų paketų ar vienetų skaičius

1–25

1 paketas ar vienetas

26–100

Apie 5 %, bent 2 paketai ar vienetai

> 100

Apie 5 %, daugiausia 10 paketų ar vienetų

4.2.   Ėminių ėmimas mažmeninės prekybos tarpsniu

Jei įmanoma, maisto produktų ėminių ėmimas mažmeninės prekybos tarpsniu turėtų būti vykdomas laikantis pirmiau nurodytų ėminių ėmimo nuostatų. Jei tai neįmanoma, mažmeninės prekybos tarpsniu galima taikyti kitas veiksmingas ėminių ėmimo metodikas, jei jos užtikrina pakankamą ėminių ir siuntos, iš kurios imami ėminiai, reprezentatyvumą.

5.   Siuntos ar siuntos dalies atitiktis specifikacijai

Kontrolės laboratorija tiria laboratorinį ėminį vykdymui atlikdama dvi kartotines analizes tais atvejais, kai pirmosios analizės rezultatas yra 20 % didesnis ar mažesnis už didžiausią lygį, ir tuo atveju apskaičiuoja rezultatų vidurkį.

Siunta priimama, jei pirmosios analizės rezultatas ar, jei būtina kartotinė analizė, – abiejų analizių rezultatų vidurkis neviršija atitinkamo didžiausio kiekio (kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 466/2001) atsižvelgiant į matavimo neapibrėžtį ir regeneravimo pataisą.

Siunta neatitinka didžiausio kiekio reikalavimo (kaip nurodyta Reglamente (EB) 466/2001), jei pirmosios analizės rezultatas ar, jei būtina kartotinė analizė, – abiejų analizių rezultatų vidurkis neabejotinai viršija didžiausią kiekį atsižvelgiant į matavimo neapibrėžtį ir regeneravimo pataisą.


(1)  OL L 295, 2003 11 13, p. 57.


II PRIEDAS

ĖMINIŲ RUOŠIMAS IR ANALIZĖS METODŲ, TAIKOMŲ ATLIEKANT OFICIALIĄ BENZO(A)PIRENO KIEKIO MAISTO PRODUKTUOSE KONTROLĘ, PARINKIMO KRITERIJAI

1.   Atsargumo priemonės ir bendrosios nuostatos dėl benzo(a)pireno maisto produktų ėminiuose

Pagrindinis reikalavimas – gauti tipinį ir homogenišką laboratorinį ėminį nesukeliant antrinio užteršimo.

Laborantas chemikas turėtų užtikrinti, kad ėminiai juos ruošiant nebūtų užteršti. Norint sumažinti užteršimo riziką, prieš naudojant talpyklos turėtų būti praplaunamos didelio grynumo acetonu arba heksanu (p.A., HLPC markės ar lygiaverčiu). Jei įmanoma, su ėminiu besiliečianti įranga turėtų būti pagaminta iš inertiškų medžiagų, pvz., aliuminio, stiklo ar poliruoto nerūdijančio plieno. Reiktų vengti plastikų, pvz., polipropeno, PTFE ir kt., nes analitė gali adsorbuotis šiose medžiagose.

Ruošiant bandomąją medžiagą turi būti panaudojama visa laboratorijos gauta ėminių medžiaga. Atkurtinus rezultatus galima gauti tik iš smulkiai homogenizuotų ėminių.

Egzistuoja daug gerų konkrečių ėminių ruošimo procedūrų, kurios gali būti panaudotos.

2.   Laboratorijoje gauto ėminio apdorojimas

Smulkiai sumalamas (kai tinka) ir gerai išmaišomas visas jungtinis ėminys, taikant procesą, kuris, kaip įrodyta, leidžia ėminį visiškai homogenizuoti.

3.   Ėminių padalijimas vykdymo ir gynybos tikslams

Pakartotiniai ėminiai vykdymo, prekybos (gynybos) ir arbitražo tikslams turi būti imami iš homogenizuoto ėminio, jei tai neprieštarauja valstybių narių ėminių ėmimo taisyklėms.

4.   Analizės metodai, kuriuos turi taikyti laboratorija, ir laboratorijos kontrolės reikalavimai

4.1.   Sąvokos

Toliau pateikiama keletas dažniausiai vartojamų sąvokų apibrėžimų, kuriuos turės vartoti laboratorija:

r

=

Pakartojamumas – tai tokia vertė, kad su tam tikra tikimybe (paprastai 95 %) galima tikėtis, kad dviejų vieno bandymo rezultatų, gautų pakartojamumo sąlygomis (t. y. tas pats ėminys, tas pats operatorius, ta pati aparatūra, ta pati laboratorija ir trumpas laiko tarpas), absoliutusis skirtumas bus už ją mažesnis; taigi Formula.

sr

=

Standartinis nuokrypis, apskaičiuojamas pagal rezultatus, gautus pakartojamumo sąlygomis.

RSDr

=

Santykinis standartinis nuokrypis, apskaičiuotas pagal rezultatus, gautus pakartojamumo sąlygomis Formula.

R

=

Atkuriamumas – tai tokia vertė, kad su tam tikra tikimybe (paprastai 95 %) galima tikėtis, kad atskirų bandymo rezultatų, gautų atkuriamumo sąlygomis (t. y. kurį tai pačiai medžiagai gavo skirtingų laboratorijų operatoriai, taikantys standartizuotą bandymų metodą), absoliutusis skirtumas būtų už ją mažesnis; Formula.

sR

=

Standartinis nuokrypis, apskaičiuojamas pagal rezultatus, gautus atkuriamumo sąlygomis.

RSDR

=

Santykinis standartinis nuokrypis, apskaičiuotas pagal rezultatus, gautus atkuriamumo sąlygomis Formula, čia Formula – visų laboratorijų ir ėminių rezultatų vidurkis.

HORRATr

=

gautasis RSDr padalytas iš RSDr vertės, nustatomos iš Horwitz‘o lygties (1) darant prielaidą, kad r = 0,66R.

HORRATR

=

gautoji RSDR vertė, padalyta iš RSDR vertės, apskaičiuotos pagal Horwitz‘o lygtį.

U

=

išplėstinė neapibrėžtis, naudojant dengimo koeficientą 2, dėl kurio susidaro apie 95 % patikimumo lygis.

4.2.   Bendrieji reikalavimai

Maisto produktų kontrolės tikslams naudojami analizės metodai privalo atitikti Tarybos direktyvos 85/591/EEB priedo 1 ir 2 punktų reikalavimus.

4.3.   Specialieji reikalavimai

Jei Bendrijos mastu nėra nurodyti specialieji metodai benzo(a)pirenui maisto produktuose nustatyti, laboratorijos gali pasirinkti bet kurį patvirtintą metodą, jei pasirinktas metodas atitinka lentelėje nurodytus efektyvumo kriterijus. Geriausia būtų, kad patvirtinimas apimtų sertifikuotą etaloninę medžiagą.

LENTELĖ

Benzo(a)pireno analizės metodų efektyvumo kriterijai

Parametras

Vertė/Pastaba

Taikymas

Reglamente (EB) Nr. …/2005 nurodytas maistas

Nustatymo riba

Ne daugiau kaip 0,3 μg/kg

Kiekybinio nustatymo riba

Ne daugiau kaip 0,9 μg/kg

Preciziškumas

HORRATr ar HORRATR vertės, mažesnės kaip 1,5, atliekant tinkamumo patvirtinimo tarplaboratorinį bandymą

Regeneravimas

50 %–120 %

Specifiškumas

Be matricos ar spektrinių trukdžių, teigiamo nustatymo patvirtinimas

4.3.1.   Efektyvumo kriterijai – neapibrėžties funkcijos metodas

Tačiau siekiant įvertinti laboratorijoje naudotino analizės metodo tinkamumą, taip pat gali būti panaudotas neapibrėžties metodas. Laboratorija gali panaudoti metodą, kurio rezultatai bus gauti didžiausios standartinės neapibrėžties ribose. Didžiausią standartinę neapibrėžtį galima apskaičiuoti taikant šią formulę:

Formula

čia:

Uf

yra didžiausia standartinė neapibrėžtis

LOD –

metodo nustatymo riba

C –

dominanti koncentracija

Jei analizės metodo rezultato neapibrėžties matavimai yra mažesni nei didžiausia standartinė neapibrėžtis, šis metodas taip pat bus vienodai tinkamas, kaip ir metodas, kurio darbiniai parametrai pateikti lentelėje.

4.4.   Regeneravimo apskaičiavimas ir rezultatų registravimas

Analizės rezultatas registruojamas su regeneravimo pataisa arba be jos. Ataskaitoje turi būti nurodytas registravimo būdas ir regeneravimo faktorius. Analizės rezultatas su regeneravimo pataisa naudojamas atitikčiai patikrinti (žr. I priedo 5 punktą).

Laborantas chemikas turėtų atkreipti dėmesį į „Europos Komisijos ataskaitą dėl analizės rezultatų, neapibrėžties matavimo, regeneravimo koeficiento ir ES maisto produktų srities teisės aktų ryšių“ (2).

Analizės rezultatas turi būti registruojamas kaip x +/- U, čia x yra analizės rezultatas, U – matavimo neapibrėžtis.

4.5.   Laboratorijų kokybės standartai

Laboratorijos privalo laikytis Direktyvos 93/99/EEB nuostatų.

4.6.   Kitos analizei skirtos nuostatos

Kvalifikacijos tikrinimas

Dalyvavimas atitinkamose kvalifikacijos tikrinimo programose, atitinkančiose „Tarptautinį suderintą protokolą, skirtą (cheminių) analizinių laboratorijų kvalifikacijos tikrinimui“ (3), parengtą remiant IUPAC/ISO/AOAC.

Vidaus kokybės kontrolė

Laboratorijos turėtų galėti įrodyti, kad jos yra parengusios tinkamas vidaus kokybės kontrolės procedūras. Pavyzdžiui, „ISO/AOAC/IUPAC vidaus kokybės kontrolės gairės analizinėse cheminėse laboratorijose“ (5).

NUORODOS

1.

W Horwitz, „Evaluation of Analytical Methods for Regulation of Foods and Drugs“, Anal. Chem., 1982, 54, 67A–76A.

2.

European Commission Report on the relationship between analytical results, the measurement of uncertainty, recovery factors and the provisions in EU food legislation, 2004. (http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm).

3.

ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Protocol for Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories, Edited by M Thompson and R Wood, Pure Appl. Chem., 1993, 65, 2123–2144 (Also published in J. AOAC International, 1993, 76, 926).

4.

ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Guidelines for Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories, Edited by M Thompson and R Wood, Pure Appl. Chem., 1995, 67, 649–666.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

8.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 34/21


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. vasario 2 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 2002/308/EB, nustatančio patvirtintų zonų ir patvirtintų ūkių, atsižvelgiant į vienos ar kelių žuvų ligų – virusinės hemoraginės septicemijos (VHS) ir infekcinės hemotopoetinės nekrozės (IHN) – paplitimą, sąrašus, I ir II priedus

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 188)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/107/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvą 91/67/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių akvakultūros gyvūnų ir jų produktų teikimą į rinką (1), ypač į jos 5 ir 6 straipsnius,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendime 2002/308/EB (2) pateikiamas patvirtintų zonų ir patvirtintų žuvininkystės ūkių, esančių nepatvirtintose zonose, atsižvelgiant į tam tikras žuvų ligas, sąrašas.

(2)

Prancūzija pateikė įrodymus dėl patvirtintų zonų, atsižvelgiant į VHS ir IHN paplitimą, statuso suteikimo tam tikroms jos teritorijoje esančioms zonoms. Pateikti dokumentai rodo, kad šios zonos atitinka Direktyvos 91/67/EEB 5 straipsnyje apibrėžtus reikalavimus. Dėl to jos turi teisę į patvirtintos zonos statusą ir turėtų būti įtrauktos į patvirtintų zonų sąrašą.

(3)

Danija, Prancūzija ir Italija pateikė įrodymus dėl patvirtintų ūkių, esančių nepatvirtintose zonose, atsižvelgiant į VHS ir IHN paplitimą, statuso suteikimo tam tikriems jų teritorijose esantiems ūkiams. Pateikti dokumentai rodo, kad šie ūkiai atitinka Direktyvos 91/67/EEB 6 straipsnyje apibrėžtus reikalavimus. Dėl to jie turi teisę į patvirtinto ūkio, esančio nepatvirtintoje zonoje, statusą, ir turėtų būti įtraukti į patvirtintų ūkių sąrašą,

(4)

Komisijos sprendime 2003/634/EB patvirtinamos ir išvardijamos valstybių narių (3) pateiktos programos, kuriomis siekiama gauti patvirtintų zonų ir patvirtintų ūkių dėl VHS ir IHN statusą. Italija pranešė, kad dvi tuo sprendimu patvirtintos programos jau užbaigtos. Pateikti dokumentai rodo, kad vienas ūkis atitinka patvirtintam ūkiui, esančiam nepatvirtintoje zonoje, keliamus reikalavimus, ir dėl to jis turėtų būti įtrauktas į patvirtintų ūkių sąrašą, o patvirtintų zonų statuso reikalavimus atitinka viena zona, ir ją reikėtų įtraukti į patvirtintų zonų sąrašą.

(5)

Dėl šios priežasties reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2002/308/EB.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2002/308/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedas yra pakeičiamas šio sprendimo I priedu.

2)

II priedas yra pakeičiamas šio sprendimo II priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 46, 1991 2 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 106, 2002 4 23, p. 28. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/850/EB (OL L 368, 2004 12 15, p. 28).

(3)  OL L 220, 2003 9 3, p. 8. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/328/EB (OL L 104, 2004 4 8, p. 129).


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

DĖL ŽUVŲ LIGŲ – VIRUSINĖS HEMORAGINĖS SEPTICEMIJOS (VHS) ARBA INFEKCINĖS HEMOTOPOETINĖS NEKROZĖS (IHN) – PATVIRTINTOS ZONOS

1.A.   ZONOS (1) DANIJOJE, PATVIRTINTOS DĖL VHS

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å.

1.B.   ZONOS DANIJOJE, PATVIRTINTOS DĖL IHN

Danija (2)

2.   ZONOS VOKIETIJOJE, PATVIRTINTOS DĖL VHS IR IHN

2.1.   BADEN WÜRTTEMBERG (3)

Isenburger Tal upė nuo ištakų iki Falkenstein ūkio vandens ištekėjimo angos

Eyach ir jo intakai nuo ištakų iki pirmos užtvankos pasroviui prie Haigerloch miesto

Andelsbach ir jo intakai nuo ištakų iki turbinos prie Krauchenwies miesto.

Lauchert ir jo intakai nuo ištakų iki turbinos netoli Sigmaringendorf miesto

Grosse Lauter ir jo intakai nuo ištakų iki krioklio netoli Lauterach vietovės

Wolfegger Aach ir jo intakai nuo ištakų iki krioklio netoli Baienfurth vietovės

ENZ baseino zona, kurią sudaro Grosse Enz, Kleine Enz ir Eyach nuo ištakų iki nepraeinamos užtvankos Neuenbürg centre

3.   ZONOS ISPANIJOJE, PATVIRTINTOS DĖL VHS IR IHN

3.1.   REGIONAS: AUTONOMINĖS ASTURIJOS BENDRUOMENĖS

Kontinentinės zonos

Visi Asturijos vandens baseinai

Pajūrio zonos

Visos Asturijos pakrantės

3.2.   REGIONAS: AUTONOMINĖS GALICIJOS BENDRUOMENĖS

Kontinentinės zonos

Visi Galicijos vandens baseinai:

įskaitant Eo upės vandens baseinus, upę Sil nuo jos ištakų Léon provincijoje, upę Miño nuo jos ištakų iki Frieira užtvankos ir Limia upę nuo jos ištakų iki Das Conchas užtvankos,

išskyrus Tamega upės vandens baseiną.

Pajūrio zonos

Galicijos pajūrio zonos nuo Eo upės (Isla Pancha) žiočių iki Punta Picos (Miño upės žiočių)

3.3.   REGIONAS: AUTONOMINĖS ARAGONO BENDRUOMENĖS

Kontinentinės zonos

Ebro upės baseinas nuo jos ištakų iki Mequinenza užtvankos Aragono bendruomenėje,

Isuela upė nuo jos ištakų iki Arguis užtvankos,

Flúmen upė nuo jos ištakų iki Santa María de Belsue užtvankos,

Guatizalema upė nuo jos ištakų iki Vadiello užtvankos,

Cinca upė nuo jos ištakų iki Grado užtvankos,

Esera upė nuo jos ištakų iki Barasona užtvankos,

Noguera-Ribagorzana upė nuo jos ištakų iki Santa Ana užtvankos,

Matarraña upė nuo jos ištakų iki Aguas de Pena užtvankos,

Pena upė nuo jos ištakų iki Pena užtvankos,

Guadalaviar-Turia upė nuo jos ištakų iki Generalísimo užtvankos Valencijos provincijoje,

Mijares upė nuo jos ištakų iki Arenós užtvankos Castellón provincijoje.

Kiti Aragón bendruomenės kanalai yra laikomi buferine zona.

3.4.   REGIONAS: AUTONOMINĖ NAVARRA BENDRUOMENĖ

Kontinentinės zonos

Ebro upės baseinas nuo jos ištakų iki Mequinenza užtvankos Aragono bendruomenėje,

Bidasoa upė nuo jos ištakų iki žiočių,

Leizarán upė nuo jos ištakų iki Leizarán (Muga) užtvankos.

Kiti Navarra bendruomenės kanalai yra laikomi buferine zona.

3.5.   REGIONAS: AUTONOMINĖ CASTILLA IR LEÓN BENDRUOMENĖ

Kontinentinės zonos

Ebro upės baseinas nuo jos ištakų iki Mequinenza užtvankos Aragono bendruomenėje,

Duero upė nuo jos ištakų iki Aldeávila užtvankos,

Sil upė,

Tiétar upė nuo jos ištakų iki Rosarito užtvankos,

Alberche upė nuo jos ištakų iki Burguillo užtvankos.

Kiti kanalai Autonominėje Castilla ir León bendruomenėje yra laikomi buferine zona.

3.6.   REGIONAS: AUTONOMINĖ CANTABRIA BENDRUOMENĖ

Kontinentinės zonos

Ebro upės baseinas nuo jos ištakų iki Mequinenza užtvankos Aragono bendruomenėje,

Toliau išvardytų upių vandens baseinai nuo jų ištakų iki jūros:

Deva upė

Nansa upė

Saja-Besaya upė

Pas-Pisueña upė

Asón upė

Agüera upė

Gandarillas, Escudo, Miera y Campiazo upių baseinai yra laikomi buferinėmis zonomis.

Pajūrio zonos

Visa Cantabria pakrantė nuo Deva upės žiočių iki Ontón įlankos.

3.7.   REGIONAS: AUTONOMINĖ LA RIOJA BENDRUOMENĖ

Kontinentinės zonos

El Rio Ebro upės baseinas nuo jos ištakų iki Mequinenza užtvankos Aragono bendruomenėje.

4.A.   ZONOS PRANCŪZIJOJE, PATVIRTINTOS DĖL VHS IR IHN

4.A.1.   ADOUR-GARONNE

Baseinai

Charente baseinas

Seudre baseinas

Gironde estuarijos Charente-Maritime srityje pajūrio upių baseinai

Nive ir Nivelles (Pyrenées Atlantiques) baseinai

Forges baseinas (Landes)

Dronne (Dordogne) baseinas nuo ištakų iki Eglisottes užtvankos, esančios prie Monfourat

Beauronne (Dordogne) baseinas nuo ištakų iki Faye užtvankos

Valouse (Dordogne) baseinas nuo ištakų iki Etang des Roches Noires užtvankos

Paillasse (Gironde) baseinas nuo ištakų iki Grand Forge užtvankos

Ciron (Lot et Garonne, Gironde) baseinas nuo ištakų iki Moulin de Castaing užtvankos

Petite Leyre (Landes) baseinas nuo ištakų iki Pont de Espine užtvankos prie Argelouse

Pave (Landes) baseinas nuo ištakų iki Pave užtvankos

Escource (Landes) baseinas nuo ištakų iki Moulin de Barbe užtvankos

Geloux (Landes) baseinas nuo ištakų iki D38 užtvankos prie Saint Martin d'Oney

Estrigon (Landes) baseinas nuo ištakų iki Campet et Lamolère užtvankos

Estampon (Landes) baseinas nuo ištakų iki Ancienne Minoterie užtvankos prie Roquefort

Gélise (Landes, Lot et Garonne) baseinas nuo ištakų iki užtvankos pasroviui ties Gélise ir Osse santaka

Magescq (Landes) baseinas nuo ištakų iki žiočių

Luys (Pyrénées Atlantiques) baseinas nuo ištakų iki Moulin d'Oro užtvankos

Neez (Pyrénées Atlantiques) baseinas nuo ištakų iki Jurançon užtvankos

Beez (Pyrénées Atlantiques) baseinas nuo ištakų iki Nay užtvankos

Gave de Cauterets (Hautes Pyrénées) baseinas nuo ištakų iki Soulom elektrinės Calypso užtvankos

Pajūrio zonos

Visa Atlanto vandenyno pakrantė nuo šiaurinės Vendée srities ribos iki pietinės Charente-Maritime srities ribos.

4.A.2.   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentinės zonos

Visi Brittany regiono baseinai, išskyrus šiuos baseinus:

Vilaine,

Elorn baseino dalis pasroviui

Sèvre Niortaise baseinas

Lay baseinas

Toliau išvardyti Vienne baseinai:

La Vienne upės baseinas nuo jos ištakų iki Châtellerault užtvankos Vienne srityje;

La Gartempe upės baseinas nuo jos ištakų iki Saint Pierre de Maillé užtvankos (su tinklu) Vienne srityje;

La Creuse upės baseinas nuo jos ištakų iki Bénavent užtvankos l'Indre srityje;

Le Suin upės baseinas nuo jos ištakų iki Douadic užtvankos l'Indre srityje;

La Claise upės baseinas nuo jos ištakų iki Bossay-sur-Claise užtvankos l'Indre ir Loire srityse;

Velleches ir des trois Moulins upelių baseinas nuo jų ištakų iki des trois Moulins užtvankos la Vienne srityje;

Atlanto pakrančių upių baseinai Vendée srityje.

Pajūrio zonos

Visa Brittany pakrantė, išskyrus toliau išvardytas vietas:

Rade de Brest

Anse de Camaret

Pajūrio zona tarp „pointe de Trévignon“ ir Laïta upės žiočių

Pajūrio zona tarp Tohon upės žiočių iki srities ribos.

4.A.3.   SEINE-NORMANDIE

Kontinentinės zonos

Sélune baseinas

4.A.4.   REGION AQUITAINE

Baseinai

Vignac upės baseinas nuo jos ištakų iki „la Forge“ užtvankos

Gouaneyre upės baseinas nuo jos ištakų iki „Maillières užtvankos“

Susselgue upės baseinas nuo jos ištakų iki „de Susselgue“ užtvankos

Luzou upės baseinas nuo jos ištakų iki „de Laluque“ žuvininkystės ūkio

Gonuadas upės baseinas nuo jos ištakų iki „l'Etange de la Glacière à Saint Vincent de Paul“ užtvankos

Bayse upės baseinas nuo jos ištakų iki „Moulin de Lartia et de Manobre“ užtvankos

Rancez upės baseinas nuo jos ištakų iki Rancez užtvankos

Eyre upės baseinas nuo jos ištakų iki Arcachon estuarijos

4.A.5.   PIETŲ PIRĖNAI

Baseinai

Cernon upės baseinas nuo jos ištakų iki Saint George de Luzençon užtvankos

Dourdou upės baseinas nuo Dourdou ir Grauzon upių ištakų iki nepraeinamos užtvankos Vabres-l'Abbaye

4.A.6.   L’AIN

Kontinentinė des étangs de la Dombes zona

4.B.   ZONOS PRANCŪZIJOJE, PATVIRTINTOS DĖL VHS

4.B.1.   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentinės zonos

Loire baseino dalis, apimanti Huisne baseino dalį, esančią aukštupio link nuo upių ištakų iki Ferté-Bernard užtvankų

4.C.   ZONOS PRANCŪZIJOJE, PATVIRTINTOS DĖL IHN

4.C.1.   LOIRE-BRETAGNE

Kontinentinės zonos

Toliau išvardyti Vienne baseinai:

L'Anglin upės baseinas nuo ištakų iki toliau išvardytų užtvankų:

EDF de Châtellerault, esančios le Vienne upėje, la Vienne srityje;

Saint Pierre de Maillé, esančios Gartempe upėje la Vienne srityje;

Bénavent, esančios la Creuse upėje l'Indre srityje;

Douadic, esančios le Suin upėje l'Indre srityje;

Bossay-sur-Claise, esančios la Claise upėje l'Indre ir Loire srityse.

5.A.   ZONOS AIRIJOJE, PATVIRTINTOS DĖL VHS

Airija (4), išskyrus Cape Clear salą

5.B.   ZONOS AIRIJOJE, PATVIRTINTOS DĖL IHN

Airija (4).

6.A.   ZONOS ITALIJOJE, PATVIRTINTOS DĖL VHS IR IHN

6.A.1.   TRENTINO ALTO ADIGE REGIONAS, AUTONOMINĖ TRENTO PROVINCIJA

Kontinentinės zonos

Zona Val di Fiemme, Fassa e Cembra: Avisio upės baseinas nuo jos ištakų iki dirbtinės Serra San Giorgio užtvankos, esančios Giovo bendruomenėje.

Zona Val delle Sorne: Sorna upės baseinas nuo ištakų iki dirbtinės užtvankos, įrengtos šalia hidroelektrinės, esančios Chizzola (Ala) vietovėje, prieš pasiekiant Adige upę.

Zona Torrente Adanà: upės Adanà baseinas nuo ištakų iki dirbtinių užtvankų, esančių pasroviui Armani Cornelio–Lardaro fermos.

Zona Rio Manes: sritis, kurioje susirenka Rio Manes vanduo iki krioklio, esančio už 200 metrų pasroviui nuo „Troticoltura Giovanelli“ fermos „,La Zinquantina“ vietovėje.

Zona Val di Ledro: Massangla ir Ponale upių baseinas nuo jų ištakų iki hidroelektrinės prie „Centrale“, Molina di Ledro bendruomenėje.

Zona Valsugana: Brenta upės baseinas nuo jos ištakų iki Marzotto užtvankos prie Mantincelli, Grigno bendrijoje.

Zona Val del Fersina: Fersina upės baseinas nuo jos ištakų iki Ponte Alto krioklio.

6.A.2.   LOMBARDIJOS REGIONAS, BRESCIA PROVINCIJA

Kontinentinės zonos

Zona Ogliolo: vandens baseinas nuo Ogliolo upelio ištakų iki krioklio, esančio pasroviui nuo Adamello žuvininkystės ūkio, kur Ogliolo upelis susijungia su Oglio upe.

Zona Fiume Caffaro: vandens baseinas nuo Cafarro upelio ištakų iki dirbtinės užtvankos, esančios už 1 km pasroviui nuo ūkio.

Zona Val Brembana: Brembo upės baseinas nuo ištakų iki nepraeinamos užtvankos Ponte S. Pietro bendruomenėje.

6.A.3.   UMBRIA REGIONAS

6.A.4.   VENETO REGIONAS

Kontinentinės zonos

Zona Belluno: vandens baseinas Belluno provincijoje nuo Ardo upelio ištakų iki užtvankos, esančios pasroviui (Ardo upeliui dar nepasiekus Piave upės) nuo Centro Sperimentale di Acquacoltura ūkio, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno.

6.A.5.   TOSCANA REGIONAS

Kontinentinės zonos

Zona Valle del fiume Serchio: Serchio upės baseinas nuo jos ištakų iki Piaggione užtvankos.

6.A.6.   UMBRIA REGIONAS

Kontinentinės zonos

Fosso di Terrìa: Terrìa upės baseinas nuo jos ištakų iki užtvankos, esančios žemiau Ditta Mountain Fish žuvininkystės ūkio, kur Terrìa upė įteka į Nera upę.

6.B.   ZONOS ITALIJOJE, PATVIRTINTOS DĖL VHS

6.B.1.   TRENTINO ALTO ADIGE REGIONAS, AUTONOMINĖ TRENTO PROVINCIJA

Kontinentinės zonos

Zona Valle dei Laghi: San Massenza, Toblino ir Cavedine ežerų baseinai pasroviui iki užtvankos Cavedine ežero pietuose, vedantys iki hidroelektrinės, esančios Torbole savivaldybėje.

6.C.   ZONOS ITALIJOJE, PATVIRTINTOS DĖL IHN

6.C.1.   UMBRIA REGIONAS, PERUGIA PROVINCIJA

Zona Lago Trasimeno: Trasimeno ežeras

6.C.2.   TRENTINO ALTO ADIGE REGIONAS, AUTONOMINĖ TRENTO PROVINCIJA

Zona Val Rendena: vandens baseinas nuo Sarca upės ištakų iki Oltresarca užtvankos Villa Rendena bendruomenėje.

7.A.   ZONOS ŠVEDIJOJE, PATVIRTINTOS DĖL VHS

Švedija (5).

išskyrus vakarinės pakrantės plotą, esantį pusapskritimyje 20 kilometrų spinduliu aplink žuvininkystės ūkį, esantį Björkö saloje, bei estuarijas ir upių Göta bei Säve baseinus iki jų pirmųjų migracijos užtvankų (esančių, atitinkamai, prie Trollhättan ir įlankėlėje į Aspen ežerą).

7.B.   ZONOS ŠVEDIJOJE, PATVIRTINTOS DĖL IHN

Švedija (5).

8.   ZONOS JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE, NORMANDIJOS SALOSE IR MANO SALOJE, PATVIRTINTOS DĖL IR IHN

Didžioji Britanija (5),

Šiaurės Airija (5),

Guernsey (5),

Mano sala (5).“


(1)  Joms priklausantys vandens baseinai ir pajūrio zonos.

(2)  Įskaitant visas jos teritorijoje esančias kontinentines ir pajūrio zonas.

(3)  Kai kurios upių vandens baseinų vietos.

(4)  Įskaitant visas jos teritorijoje esančias kontinentines ir pajūrio zonas.

(5)  Įskaitant visas jos teritorijoje esančias kontinentines ir pajūrio zonas.


II PRIEDAS

„II PRIEDAS

DĖL ŽUVŲ LIGŲ – VIRUSINĖS HEMORAGINĖS SEPTICEMIJOS (VHS) ARBA INFEKCINĖS HEMOTOPOETINĖS NEKROZĖS (IHN) – PATVIRTINTI ŽUVININKYSTĖS ŪKIAI

1.   ŽUVININKYSTĖS ŪKIAI BELGIJOJE, PATVIRTINTI DĖL VHS IR IHN

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   ŽUVININKYSTĖS ŪKIAI DANIJOJE, PATVIRTINTI DĖL VHS IR IHN

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Brænderigårdens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdræt

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkær Dambrug

DK-7182 Bredsten

11.

Hulsig Dambrug

DK-7183 Randbøl

12.

Liegård Fiskeri

DK-7183 Randbøl

13.

Grønbjerglund Dambrug

DK-7183 Randbøl

3.A.   ŽUVININKYSTĖS ŪKIAI VOKIETIJOJE, PATVIRTINTI DĖL VHS IR IHN

3.A.1.   ŽEMUTINĖ SAKSONIJA

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(hatchery only)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2.   TIURINGIJA

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3.   BADEN-WÜRTTEMBERG

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

3.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

5.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle

D-87764 Mariasteinbach-Legau 13

6.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus, Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

7.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

8.

Erwin Steinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

9.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

10.

Reinhard Lenz

Forsthaus Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

11.

Peter Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

13.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

14.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aistaig/Oberndorf

15.

Hubert Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

16.

Johannes Dreier

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

17.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

18.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

19.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

20.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

21.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

23.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

24.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

25.

Ulrich Ibele

Pfrungen

D-88271 Pfrungen

D-64759 Sensbachtal

26.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

27.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

28.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

29.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

30.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

31.

Anton Spieß

Höhmühle

D-88353 Kißleg

32.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Osterhofen

33.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

34.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

35.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

36.

Harald Tress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

37.

Alfred Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

38.

Alfred Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

39.

Peter Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

40.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

41.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

42.

Hans Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

43.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a.d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

44.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

45.

Kurt Englerth und Sohn GBR

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

46.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kißleg

47.

Staatliches Forstamt Wangen

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i.A.

48.

Simon Phillipson

Anlage Weißenbronnen

D-88364 Wolfegg

49.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

50.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

51.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

52.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

53.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

54.

Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

55.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher

D-88353 Kißleg

56.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

57.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

58.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstr. 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

59.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

60.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

61.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

62.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

63.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

64.

Klaiber “An der Tierwiese”

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

65.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey, Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

66.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

67.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-88339 Bad Waldsee

68.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-88339 Bad Waldsee

69.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG

Heerstr. 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

70.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastr. 23

D-88346 Wolfegg-Altann

71.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

72.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstr. 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

73.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalsstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

74.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

75.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststr. 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

76.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

77.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Karl Uhl Fischzucht

D-91614 Mönchsroth

78.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

79.

Bruthaus Fischzucht Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

3.A.4.   ŠIAURĖS REINO VESTFALIJA

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstr. 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

3.A.5.   BAVARIJA

1.

Gerstner Peter

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell) Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-84149 Velden

3.A.6.   SAKSONIJA

1.

Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.A.7.   HESSEN

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8.   ŠLEZVIGAS-HOLŠTEINAS

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B.   ŽUVININKYSTĖS ŪKIAI VOKIETIJOJE, PATVIRTINTI DĖL IHN

3.B.1.   TIURINGIJA

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

4.   ŽUVININKYSTĖS ŪKIAI ISPANIJOJE, PATVIRTINTI DĖL VHS IR IHN

4.1.   REGIONAS: AUTONOMINĖ ARAGONO BENDRUOMENĖ

1.

Truchas del Prado

located in Alcalá de Ebro, Province of Zaragoza (Aragón)

4.2.   REGIONAS: AUTONOMINĖ ANDALŪZIJOS BENDRUOMENĖ

1.

Piscifactoría de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. „Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.“ Camino de la Piscifactoría no 2, Loja-Granada. E-18313

2.

Piscifactoría Manzanil

D. Julio Domezain Fran. „Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.“ Camino de la Piscifactoría no 2, Loja-Granada. E-18313

5.A.   ŽUVININKYSTĖS ŪKIAI PRANCŪZIJOJE, PATVIRTINTI DĖL VHS IR IHN

5.A.1.   ADOUR-GARONNE

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrence (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture „Les Fontaines d’Escot“

F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture de Earls Feldmann

F-76340 Hodeng-Au-Bosc

F-80580 Bray-Les-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle à Ponthoile

Bonnelle F-80133 Ponthoile

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

5.

Pisciculture Bretel à Gezaincourt

Bretel F-80600 Gezaincourt-Doulens

M. Sohier

26 rue George Deray

F-80100 Abeville

5.A.3.   AQUITAINE

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d’Alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout

F-40120 Aure

2.

L’EPST-INRA Pisciculture à Lees Athas

Saillet et Esquit

F-64490 Lees Athas

INRA — BP-3

F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle

3.

Truites de haut Baretous

Route de la Pierre Saint Martin

F-64570 Arette

reg 64040154

Mme Estournes Françoise Maison Ménin

F-64570 Aramits

5.A.4.   DROME

1.

Pisciculture „Sources de la Fabrique“

40, Chemin de Robinson

F-26000 Valence

5.A.5.   AUKŠTUTINĖ NORMANDIJA

1.

Pisciculture des Godeliers

F-27210 Le Torpt

2.

Pisciculture fédérale de Sainte Gertrude

F-76490 Maulevrier

Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime

F-76490 Maulevrier

5.A.6.   LOIRE-BRETAGNE

1.

SCEA “Truites du lac de Cartravers”

Bois-Boscher

F-22460 Merleac (Côtes-d’Armor)

2.

Pisciculture du Thélohier

F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3.

Pisciculture de Plainville

F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)

4.

Pisciculture Rémon à Parné sur Roc

SARL Remon

21 rue de la Véquerie

F-53260 Parné-sur-Roc (de la Mayenne)

5.

Esosiculture de Feins

Étang aux Moines

5440 FEINS

AAPPMA

9 rue Kerautret Botmel

F-35200 Rennes

5.A.7.   RHIN-MEUSE

1.

Pisciculture du ruisseau de Dompierre

F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2.

Pisciculture de la source de la Deüe

F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8.   RHONE-MEDITERRANEE-CORSE

1.

Pisciculture Charles Murgat

Les Fontaines

F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9.   SEINE-NORMANDIE

1.

Pisciculture du Vaucheron

F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10.   LANGUEDOC ROUSSILLON

1.

Pisciculture de Pêcher

F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-48400 Florac

5.A.11.   PIETŲ PIRĖNAI

1.

Pisciculture de la source du Durzon

SCEA Pisciculture du mas de pommiers

F-12230 Nant

5.A.12.   ALPES MARITIME

1.

Centre piscicole de Roquebiliere

F-06450 Roquebilière

Fédération des Alpes-Maritimes pour et la pêche et la protection du milieu Aquatique

F-06450 Roquebilière

5.A.13.   HAUTES ALPES

1.

Pisciculture Fédérale de la Roche-de-Rame

Pisciculture Fédérale

F-05310 La Roche-de-Rame

5.B.   ŽUVININKYSTĖS ŪKIAI PRANCŪZIJOJE, PATVIRTINTI DĖL VHS

5.B.1.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture de Sangheen

F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A.   ŽUVININKYSTĖS ŪKIAI ITALIJOJE, PATVIRTINTI DĖL VHS IR IHN

6.A.1.   REGIONAS: FRIULI VENEZIA GIULIA

Stella upės baseinas

1.

Azienda ittica agricola Collavini Mario

N. I096UD005

Via Tiepolo 12

I-33032 Bertiolo (UD)

2.

Impianto ittigenico de Flambro de Talmassons

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine


Tagliamento upės baseinas

3.

SGM srl

SGM srl

Via Mulino del Cucco 38

Rivoli di Osoppo (UD)

4.

Impianto ittiogenico di Forni di Sotto

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

5.

Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.

Impianto ittiogenico di Amaro

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

7.

Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine


Bianco upės baseinas

8.

S.A.I.S. srl

Loc Blasis Codropio (UD)

Cod I027UD001

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)


Muje upės baseinas

9.

S.A.I.S. srl

Poffabro-Frisanco (PN)

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

I-33080 Zoppola (PN)

6.A.2.   PROVINCIJA: AUTONOMA DI TRENTO

Noce baseinas

1.

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)

Cavizzana

2.

Troticoltura di Grossi Roberto

N. 121TN010

Grossi Roberto

Via Molini n. 11

Monoclassico (TN)


Brenta baseinas

3.

Campestrin Giovanni

Telve Valsugana (Fontane)

4.

Ittica Resenzola Serafini

Grigno

5.

Ittica Resenzola Selva

Grigno

6.

Leonardi F.lli

Levico Terme (S. Giuliana)

7.

Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana

Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8.

Cappello Paolo

Via Zacconi 21

Loc. Maso Fontane, Roncegno


Adige baseinas

9.

Celva Remo

Pomarolo

10.

Margonar Domenico

Ala (Pilcante)

11.

Degiuli Pasquale

Mattarello (Regole)

12.

Tamanini Livio

Vigolo Vattaro

13.

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.

S. Michele all’Adige


Sarca baseinas

14.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Ragoli (Pez)

15.

Stab. Giudicariese La Mola

Tione (Delizia d’Ombra)

16.

Azienda Agricola La Sorgente s.s.

Tione (Saone)

17.

Fonti del Dal s.s.

Lomaso (Dasindo)

18.

Comfish S.r.l. (ex. Paletti)

Preore (Molina)

19.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Tenno (Pranzo)

20.

Troticultura „La Fiana“

Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3.   REGIONAS: UMBRIA

Nera upės slėnis

1.

Impianto Ittogenico provinciale

Loc Ponte di Cerreto di Spoleto (PG) — Public Plant (Province of Perugia)

6.A.4.   REGIONAS: VENETO

Astiko baseinas

1.

Centro Ittico Valdastico

Valdastico (Veneto, Province Vicenza)


Lietta upės baseinas

2.

Azienda Agricola Lietta srl

N. 052TV074

Via Rai 3

I-31010 Ormelle (TV)


Bacchiglione upės baseinas

3.

Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo

N. 091VI831

Massimo Grosselle

Via Palmirona 18

Sandrigo (VI)

4.

Biasia Luigi

N. 013VI831

Biasia Luigi

Via Ca’D’Oro 25

Bolzano Vic. (VI)


Brenta upės baseinas

5.

Polo Guerrino

Via S.Martino 51

Loc. Campese

I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino

Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta


Tione upė Fatollé rajone

6.

Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi S.S.

Davide Menozzi

Via Mazzini 32

Bonferraro de Sorga


Tartaro/Tioner upės baseinas

7.

Stanzial Eneide

Loc Casotto

Stanzial Eneide

I-37063 Isola Della Scala VR


Celarda upė

8.

Vincheto di Celarda

021 BL 282

M.I.P.A. via Gregorio XVI, n.8

I-32100 Belluno


Molini upė

9.

Azienda Agricoltura

Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Via Molini 6

I-37020 Brentino Belluno


Sile upė

10.

Azienda Troticoltura S. Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

Loc. S. Cristina di Quinto

Cod. 064TV015

Azienda Troticoltura S Cristina

Via Chiesa Vecchia 14

6.A.5.   REGIONAS: VALLE D’AOSTA

Dora Baltea upės baseinas

1.

Stabilimento ittiogenico regionale

Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.A.6.   REGIONAS: LOMBARDIJA

1.

Azienda Troticoltura Foglio A.s.s.

Troticoltura Foglio Angelo. S. S.

Piazza Marconi 3

I-25072 Bagolino

2.

Azienda Agricola Pisani Dossi

Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo

Via Veneto 20 — Milano

3.

Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondino

Via Fiume 85, Sondrio

4.

Ittica Acquasarga

Allevamento Piscicoltura Valsassinese

IT070LC087

Mirella Fossaluzza

Via Rot 6/2

Zoppola (PN)

6.A.7.   REGIONAS: TOSCANA

Maresca upės baseinas

1.

Allevamento trote di Petrolini Marcello

Petrolini Marcello

Via Mulino Vecchio 229

Maresca — S. Marcello P.se (PT)

2.

Azienda agricola Fratelli Mascalchi

Loc Carda, Castel Focognano (AR)

Cod. IT008AR003

Fratelli Mascalchi

Loc Carda,

Castel Focognano (AR)

6.A.8.   REGIONAS: LIGURIA

1.

Incubatoio Ittico provenciale — Masone. Loc Rio Freddo

Provincia de Genova

Piazzale Mazzini 2

I-16100 Genova

6.A.9.   REGIONAS: PIEMONTE

1.

Incubatoio Ittico de valle de Peleussieres, Oulx (TO)

Cod. 175TO802

Associazone Pescatori Valsusa

Via Martiri della Libertà 1

I-10040 Caprie (TO)

2.

Azienda agricola Canali Cavour di Lucio Fariano

Lucio Fariano

Via Marino 8

I-12044 Centallo (CN)

3.

Troticoltura Marco Borroni

Loc Gerb

Veldieri (CN)

Cod. 233CN800

Marco Borroni

Via Piave 39

I-12044 Centallo (CN)

6.A.10.   REGIONAS: ABRUZZO

1.

Impianti ittiogenici di POPOLI (PE)

Loc S. Callisto

Nouva Azzurro Spa

Viale del Lavoro 45

S. Martino BA (VR)

6.A.11.   REGIONAS: EMILIO-ROMAGNA

1.

Troticoltura Alta Val Secchia srl (RE)

Via Porali 1/A — Collagna (RE)

Cod. 019RE050

Nicoletta Bestini

Via Porali 1/A

Collagna (RE)

7.   ŽUVININKYSTĖS ŪKIAI AUSTRIJOJE, PATVIRTINTI DĖL VHS IR IHN

1.

Alois Köttl

Forellenzucht Alois Köttl

A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

2.

Herbert Böck

Forellenhof Kaumberg

A-2572 Kaumberg, Höfnergraben 1

3.

Forellenzucht Glück

Erick und Sylvia Glück

Hammerweg 13

A-5270 Mauerkirchen

4.

Forellenzuchbetrieb

St. Florian

Martin Ebner

St. Florian 20

A-5261 Uttendorf

5.

Forellenzucht Jobst

Alois Jobst

Bruggen 25

A-9761 Greifenburg“


8.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 34/43


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2005 m. vasario 4 d.

dėl papildomo policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekio tam tikruose maisto produktuose tyrimo

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 256)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/108/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 211 straipsnio antrąją įtrauką,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 466/2001 (1) nustato didžiausią leistiną policiklinių aromatinių angliavandenilių (angl. PAH), ypač benzo(a)pireno, kiekį tam tikruose maisto produktuose. Atsižvelgiant į tai, kad vis dar neaiškus kancerogeninių PAH kiekis maisto produktuose, reglamente numatoma iki 2007 m. balandžio 1 d. peržiūrėti priemones. Informacija reikalinga tam, kad peržiūra būtų išsami.

(2)

2002 m. gruodžio 4 d. nuomonėje Maisto mokslinis komitetas priėjo išvados, kad kai kurie policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH) yra genotoksiniai kancerogenai. Atsižvelgiant į tai, kad nėra viršutinės ribos, žemiau kurios nebūtų genotoksinių medžiagų poveikio, PAH kiekis maisto produktuose turėtų būti kiek įmanoma labiau sumažintas. Maisto mokslinis komitetas priėjo išvados, kad benzo(a)pirenas galėtų būti naudojamas kaip žymuo nustatant priede numatytų kancerogeninių PAH atvejus maisto produktuose ir jų poveikį. Tam, kad būsimas peržiūrėjimas, kurio metu nustatoma, ar benzo(a)pirenas ir toliau yra tinkamas žymuo, būtų išsamus, reikia atlikti papildomus šių PAH maisto produktuose santykinių proporcijų tyrimus. Yra metodų kaip bandymais nustatyti įvairius PAH.

(3)

PAH gali susidaryti maisto produktuose šildymo, džiovinimo ir rūkymo procesų metu, per kuriuos degimo produktai tiesiogiai liečiasi su maisto medžiaga. Jei maisto produktuose buvo nustatytas didelis PAH kiekis, turėtų būti ištirti gamybos ir perdirbimo metodai. Pavyzdžiui, dėl tiesioginio džiovinimo kaitinant ir šildymo procesų, kurie yra naudojami gaminant maistui skirtus aliejus, pavyzdžiui, maišytą alyvuogių išspaudų aliejų, gali susidaryti didelis PAH kiekis. Aktyvinta anglis gali būti naudojama šalinant benzo(a)pireną aliejaus rafinavimo metu, bet nėra aišku, ar rafinavimo procesai veiksmingai pašalina visus atitinkamus PAH. Turėtų būti naudojami gamybos ir perdirbimo procesai, kurie užkirstų kelią neapdorotų aliejų pradinei taršai PAH.

ŠIUO DOKUMENTU REKOMENDUOJA:

1)

Ištirti atitinkamą benzo(a)pireno ir kitų policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) kiekį, ypač tų, kuriuos Maisto mokslinis komitetas priskyrė prie kancerogeninių, kurie nurodyti priede (2). Įvertinti šių Reglamente (EB) Nr. 208/2005 įrašytų PAH santykines proporcijas maisto produktuose. Taip pat įvertinti PAH kiekį kituose maisto produktuose, kuriuose gali būti didelis PAH kiekis, pavyzdžiui, džiovintuose vaisiuose ir maisto papilduose. Taip pat reikėtų pranešti apie kiekvieno kancerogeninio PAH kiekį, nustatytą atskiruose konkrečių maisto produktų bandiniuose. Pavyzdžiui, reikėtų nurodyti atitinkamą PAH kiekį, nustatytą kiekviename maišyto alyvuogių išspaudų aliejaus arba saulėgrąžų aliejaus, arba rūkytos žuvies (nurodant rūšies pavadinimą), arba rūkyto kumpio, t. t. bandinyje. Neapdorotus duomenis sulygins ir pateiks Komisija. Iki 2006 m. spalio 31 d. pranešti Komisijai tyrimų rezultatus, kad iki 2007 m. balandžio 1 d. peržiūrėjimui būtų pateiktas nustatytas didžiausias kiekis ir išvada, ar benzo(a)pirenas ir toliau yra tinkamas žymuo.

2)

Ištirti gamybos ir perdirbimo metodus, kurie naudojami maistui skirtiems aliejams ir riebalams. Jei maistui skirti aliejai ir riebalai yra gaminami naudojant metodus, pavyzdžiui, tiesioginio džiovinimo kaitinant ir šildymo procesus, dėl kurių neapdorotuose aliejuose arba riebaluose gali susidaryti didelis taršos PAH kiekis, su gamintojais ištirti alternatyvius arba optimizuotus metodus, kurie tą kiekį sumažintų. Iki 2006 m. spalio 31 d. pranešti Komisijai gautus rezultatus ir apie pažangą siekiant vengti naudoti metodus, kurie tokią taršą gali sukelti.

3)

Ištirti gamybos ir perdirbimo metodus, kurie naudojami maisto produktų rūkymui ir džiovinimui. Jei naudojami metodai, dėl kurių gali susidaryti didelis taršos PAH kiekis, su gamintojais ištirti alternatyvius arba optimizuotus metodus, kurie tą kiekį sumažintų. Iki 2006 m. spalio 31 d. pranešti Komisijai gautus rezultatus ir apie pažangą siekiant vengti naudoti metodus, kurie tokią taršą gali sukelti.

4)

Ištirti PAH kakavos svieste ir jų prevenciją, o iki 2006 m. spalio 31 d. pranešti Komisijai gautus rezultatus. Reikalaujama informacijos apie benzo(a)pireno ir kitų PAH kiekį kakavos svieste, apie šios galimos taršos šaltinius ir apie galimus būdus tai taršai sumažinti. Ši informacija bus panaudota vykdant peržiūrą siekiant atkreipti dėmesį į leidžiančią nukrypti nuostatą dėl kakavos sviesto, kuris dabar yra įrašytas į Reglamentą (EB) Nr. 208/2005.

5)

Teikti informaciją iš bet kokių kitų tyrimų apie maisto produktų taršą PAH iš aplinkos šaltinių.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 77, 2001 3 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 208/2004 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 3).

(2)  Pageidautina, kad būtų pranešta ir nauja informacija, jei tokios yra, apie kitus PAH, kurių Maisto mokslinis komitetas neišskyrė, bet kurie daro poveikį visuomenės sveikatai.


PRIEDAS

Maisto mokslinio komiteto prie kancerogeninių (1) priskirti policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH), kurių atitinkamas kiekis tam tikruose maisto produktuose turi būti papildomai ištirtas:

 

benz(a)antracenas

 

benzo(b)fluorantenas

 

benzo(j)fluorantenas

 

benzo(k)fluorantenas

 

benzo(g,h,i)perilenas

 

benzo(a)pirenas

 

chrisenas

 

ciklopenta(c,d)pirenas

 

dibenz(a,h)antracenas

 

dibenzo(a,e)pirenas

 

dibenzo(a,h)pirenas

 

dibenzo(a,i)pirenas

 

dibenzo(a,l)pirenas

 

indeno(1,2,3-cd)pirenas

 

5-metilchrisenas.


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

8.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 34/46


TARYBOS SPRENDIMAS 2005/109/BUSP

2005 m. sausio 24 d.

dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo dėl Maroko Karalystės dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (Althea operacija) sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 24 straipsnį,

atsižvelgdama į pirmininkaujančios valstybės narės rekomendaciją,

kadangi:

(1)

2004 m. liepos 12 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje (1).

(2)

Minėtų Bendrųjų veiksmų 11 straipsnio 3 dalyje numatoma, kad išsami trečiųjų valstybių dalyvavimo tvarka nustatoma susitarime pagal Europos Sąjungos sutarties 24 straipsnį.

(3)

2004 m. rugsėjo 13 d. gavusi Tarybos leidimą, pirmininkaujanti valstybė narė, padedama generalinio sekretoriaus – vyriausiojo įgaliotinio, vedė derybas dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo dėl Maroko Karalystės dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija ALTHEA).

(4)

Šis Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas dėl Maroko Karalystės dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (operacija ALTHEA).

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas yra įgaliojamas paskirti asmenį, įgaliotą pasirašyti susitarimą, kad jis taptų privalomas Europos Sąjungai.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BODEN


(1)  OL L 252, 2004 7 28, p. 10.


Europos Sąjungos ir Maroko karalystės

SUSITARIMAS

dėl Maroko karalystės dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje krizių valdymo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje (Althea operacija)

EUROPOS SĄJUNGA (ES)

ir

MAROKO KARALYSTĖ,

toliau – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į:

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Dalyvavimas operacijoje

1.   Maroko Karalystė prisideda prie 2004 m. liepos 12 d. Bendrųjų veiksmų 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje ir bet kokių bendrųjų veiksmų arba sprendimų, kuriais Europos Sąjungos Taryba nusprendžia išplėsti ES karinę krizių valdymo operaciją, pagal šio Susitarimo nuostatas ir visus būtinus įgyvendinimo susitarimus.

2.   Maroko Karalystės indėlis į ES karinę krizių valdymo operaciją nepažeidžia Europos Sąjungos autonomijos priimant sprendimus.

3.   Maroko Karalystė užtikrina, kad jos pajėgos ir personalas, dalyvaujantis ES karinėje krizių valdymo operacijoje, vykdo savo misiją pagal:

Bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP ir galimus vėlesnius dalinius pakeitimus;

operacijos planą;

įgyvendinimo priemones.

4.   Į operaciją nusiųstos Maroko Karalystės pajėgos ir jos komandiruotas personalas vykdo savo pareigas ir elgiasi atsižvelgdami išimtinai į ES karinės krizių valdymo operacijos reikmes.

5.   Maroko Karalystė laiku informuoja ES operacijos vadą apie visus jos dalyvavimo operacijoje pasikeitimus.

2 straipsnis

Pajėgų statusas

1.   ES karinėje krizių valdymo operacijoje dalyvaujančių Maroko Karalystės pajėgų ir personalo statusą reglamentuoja Europos Sąjungos ir priimančiosios šalies sutartos nuostatos dėl pajėgų statuso, jei tokios nuostatos yra.

2.   Vadaviečių ar vadovavimo elementų, esančių už Bosnijos ir Hercegovinos ribų, pajėgų ir personalo statusą reglamentuoja susitarimai tarp konkrečių vadaviečių bei vadovavimo elementų ir Maroko Karalystės.

3.   Nepažeidžiant 1 dalyje nurodytų nuostatų dėl pajėgų statuso, Maroko Karalystės pajėgos ir personalas, dalyvaujantis ES karinėje krizių valdymo operacijoje, priklauso Maroko Karalystės jurisdikcijai.

4.   Maroko Karalystė yra atsakinga už reagavimą į visas su dalyvavimu ES karinėje krizių valdymo operacijoje susijusias pretenzijas, pateikiamas jos pajėgų ir personalo ar susijusias su pajėgomis ar personalu. Maroko Karalystė yra atsakinga už bet kokio ieškinio, ypač teisinio ar drausminio, pateikimą bet kuriam savo pajėgų ir personalo nariui pagal savo įstatymus ir kitus teisės aktus.

5.   Maroko Karalystė įsipareigoja pareikšti apie pretenzijų bet kuriai valstybei, dalyvaujančiai ES karinėje krizių valdymo operacijoje, atsisakymą ir tai padaryti pasirašydama šį Susitarimą.

6.   Europos Sąjunga įsipareigoja užtikrinti, kad ES valstybės narės pareikš apie pretenzijų dėl Maroko Karalystės dalyvavimo ES karinėje krizių valdymo operacijoje atsisakymą ir tai padarys pasirašydamos šį Susitarimą.

3 straipsnis

Įslaptinta informacija

1.   Maroko Karalystė imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad ES įslaptinta informacija būtų saugoma pagal Europos Sąjungos Tarybos saugumo nuostatus, pateiktus 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendime 2001/264/EB (4), ir pagal kompetentingų institucijų, įskaitant ES operacijos vadą, tolimesnius nurodymus.

2.   Jei ES ir Maroko Karalystė yra sudariusios susitarimą dėl saugumo procedūrų keičiantis įslaptinta informacija, tokio susitarimo nuostatos taikomos ES karinės krizių valdymo operacijos metu.

4 straipsnis

Vadovavimo tvarka

1.   Visos ES karinėje krizių valdymo operacijoje dalyvaujančios pajėgos ir personalas išlieka visiškai pavaldūs savo nacionalinės valdžios institucijoms.

2.   Nacionalinės valdžios institucijos perduoda operacinį ir taktinį vadovavimą ir (arba) savo pajėgų ir personalo kontrolę ES operacijos vadui. ES operacijos vadas turi teisę deleguoti savo įgaliojimus.

3.   Vykdant einamąjį vadovavimą operacijai, Maroko Karalystė turi tokias pačias teises ir pareigas, kokias turi ir dalyvaujančios Europos Sąjungos valstybės narės.

4.   ES operacijos vadas, pasikonsultavęs su Maroko Karalyste, bet kuriuo metu gali pareikalauti nutraukti Maroko Karalystės dalyvavimą.

5.   Maroko Karalystė paskiria vyresnįjį karinį atstovą (VKA), kuris ES karinėje krizių valdymo operacijoje atstovaus jos nacionaliniam kontingentui. VKA visais klausimais, susijusiais su operacija, konsultuojasi su ES pajėgų vadu ir atsako už kasdienę kontingento drausmę.

5 straipsnis

Finansiniai aspektai

1.   Maroko Karalystė prisiima padengti visas savo dalyvavimo operacijoje išlaidas, jeigu tokios išlaidos nepatenka į bendrą finansavimą, kaip numatyta šio Susitarimo 1 straipsnio 1 dalyje minimuose teisiniuose dokumentuose, taip pat 2004 m. vasario 23 d. Tarybos sprendime 2004/197/BUSP, nustatančiame Europos Sąjungos karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų išlaidų finansavimo administravimo mechanizmą (5).

2.   Valstybės (-ių), kurioje (-se) vykdoma operacija, fizinių arba juridinių asmenų mirties, sužalojimo, netekties atveju arba jiems patyrus žalą, Maroko Karalystė, nustačius jos atsakomybę, sumoka kompensaciją laikydamasi Susitarimo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų nuostatų dėl pajėgų statuso, jei tokios yra.

6 straipsnis

Susitarimai dėl šio Susitarimo įgyvendinimo

Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai ir atitinkamos Maroko Karalystės valdžios institucijos sudaro šiam Susitarimui įgyvendinti būtinus techninius ir administracinius susitarimus.

7 straipsnis

Įsipareigojimų nesilaikymas

Jei viena iš Šalių nesilaiko pirmesniuose straipsniuose nustatytų savo įsipareigojimų, kita Šalis turi teisę nutraukti šį Susitarimą, pranešusi apie tai prieš vieną mėnesį.

8 straipsnis

Ginčų sprendimas

Ginčus dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo Šalys sprendžia diplomatinėmis priemonėmis.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja pirmojo mėnesio po to, kai Šalys praneša viena kitai apie šiam tikslui būtinų vidaus procedūrų užbaigimą, pirmąją dieną.

2.   Šis Susitarimas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos.

3.   Šis Susitarimas galioja visą Maroko Karalystės dalyvavimo operacijoje laiką.

Priimta Briuselyje,Image keturiais egzemplioriais anglų kalba.

Europos Sąjungos vardu

Image

Maroko Karalystės vardu

Image


(1)  OL L 252, 2004 7 28, p. 10.

(2)  OL L 324, 2004 10 27, p. 20.

(3)  OL L 325, 2004 10 28, p. 64. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu BiH/5/2004 (OL L 357, 2004 12 2, p. 39).

(4)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/194/EB (OL L 63, 2004 2 28, p. 48).

(5)  OL L 63, 2004 2 28, p. 68.

DEKLARACIJOS,

nurodytos Susitarimo 2 straipsnio 5 ir 6 dalyse

ES valstybių narių deklaracija

„2004 m. liepos 12 d. ES bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje taikančios ES valstybės narės stengsis tiek, kiek joms tai leidžia jų vidaus teisinės sistemos, kiek galima atsisakyti galimų pretenzijų Maroko Karalystei dėl jų personalo sužalojimo, mirties arba ES krizių valdymo operacijos metu jų naudojamam turtui padarytos žalos ar praradimo, kai sužalojimą, mirtį, žalą arba praradimą:

sukėlė Maroko Karalystės personalas, vykdantis su ES krizių valdymo operacija susijusias pareigas, išskyrus didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

sukėlė Maroko Karalystei priklausančio turto naudojimas, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio Maroko Karalystės ES krizių valdymo operacijos personalo didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atvejus“.

Maroko Karalystės deklaracija

„2004 m. liepos 12 d. ES bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje taikanti Maroko Karalystė stengsis tiek, kiek jai tai leidžia jos vidaus teisinė sistema, kiek galima atsisakyti galimų pretenzijų kitai ES krizių valdymo operacijoje dalyvaujančiai valstybei dėl savo personalo sužalojimo, mirties arba ES krizių valdymo operacijų metu jos naudojamam turtui padarytos žalos ar praradimo, kai sužalojimą, mirtį, žalą arba praradimą:

sukėlė personalas, vykdantis su ES krizių valdymo operacija susijusias pareigas, išskyrus didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

sukėlė ES krizių valdymo operacijoje dalyvaujančioms valstybėms priklausančio turto naudojimas, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio ES krizės valdymo operacijos personalo didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus“.“


Klaidų ištaisymas

8.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 34/51


2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 345, 2004 m. lapkričio 20 d. )

73 puslapyje, XV priede skaityti:

„XV PRIEDAS

99 STRAIPSNYJE MINĖTŲ GALVIJŲ VEISLIŲ SĄRAŠAS

Angler Rotvieh (Angeln) – Rød dansk mælkerace (RMD) – German Red – Lithuanian Red

Ayrshire

Armoricaine

Bretonne Pie-Noire

Fries-Hollands (FH), française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biala, Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, Crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

Groninger Blaarkop

Guernsey

Jersey

Malkeborthorn

Reggiana

Valdostana Nera

Itäsuomenkarja

Länsisuomenkarja

Pohjoissuomenkarja.“

74 puslapyje, XVI priede skaityti:

„XVI PRIEDAS

103 STRAIPSNYJE MINĖTAS PIENO PRIMILŽIO VIDURKIS

(kilogramai)

Belgija

5 450

Čekija

5 682

Danija

6 800

Vokietija

5 800

Estija

5 608

Graikija

4 250

Ispanija

4 650

Prancūzija

5 550

Airija

4 100

Italija

5 150

Kipras

6 559

Latvija

4 796

Lietuva

4 970

Liuksemburgas

5 700

Vengrija

6 666

Malta

 

Nyderlandai

6 800

Austrija

4 650

Lenkija

3 913

Portugalija

5 100

Slovėnija

4 787

Slovakija

5 006

Suomija

6 400

Švedija

7 150

Jungtinė Karalystė

5 900“