ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 30

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. vasario 3d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. sausio 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 177/2005, dėl Bendrijos finansinės paramos Tarptautiniam Airijos fondui (2005–2006)

1

 

 

2005 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 178/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

4

 

*

2005 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 179/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1917/2000 dėl duomenų perdavimo Komisijai

6

 

*

2005 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 180/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1535/2003 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 taikymo pagal pagalbos perdirbtiems vaisių ir daržovių produktams schemą išsamių taisyklių nustatymo

7

 

*

2005 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 181/2005, pakeičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2191/81 dėl pelno nesiekiančioms institucijoms ir organizacijoms pagalbos sviestui pirkti suteikimo

8

 

 

2005 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 182/2005, nustatantis, kokia dalimi galima patenkinti paraiškas gauti Šveicarijos kilmės daugiau kaip 160 kg masės gyvų galvijų kvotos, numatytos Reglamente (EB) Nr. 2124/2004, importo teises

9

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005/84/Euratomas:2005 m. sausio 24 d. Tarybos sprendimas, patvirtinantis Europos atominės energijos bendrijos prisijungimą prie Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos

10

 

 

Komisija

 

*

2005/85/EB:2005 m. sausio 26 d. Komisijos sprendimas, nustatantis specialiąsias Irano kilmės arba iš Irano siunčiamų pistacijų ir iš pistacijų pagamintų produktų importo sąlygas (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 117)  ( 1 )

12

 

*

2005/86/EB:2005 m. sausio 28 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2003/71/EB galiojimo terminus (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 186)  ( 1 )

19

 

*

2005/87/EB:2005 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis Švedijai naudoti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 I antraštinėje dalyje nustatytą sistemą vietoje galvijų statistinių tyrimų (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 194)  ( 1 )

20

 

 

Europos centrinis bankas

 

*

2005/88/EB:2005 m. sausio 21 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2001/3 dėl Transeuropinės automatizuotos atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistemos (TARGET) (ECB/2005/1)

21

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2005 m. vasario 1 d. Komisijos sprendimo 2005/78/EB, Euratomas, iš dalies keičiančio Sprendimą 2001/844/EB, EAPB, Euratomas, klaidų ištaisymas (OL L 29, 2005 2 2)

27

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

3.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 30/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 177/2005

2005 m. sausio 24 d.

dėl Bendrijos finansinės paramos Tarptautiniam Airijos fondui (2005–2006)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Tarptautinis Airijos fondas (toliau – Fondas) buvo įsteigtas 1986 m. rugsėjo 18 d. Airijos Vyriausybės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės susitarimu dėl Tarptautinio Airijos fondo (toliau – Susitarimas), siekiant skatinti ekonominę ir socialinę pažangą bei remti nacionalistų ir unionistų bendravimą, dialogą ir susitaikymą visoje Airijoje, įgyvendinant vieną iš 1985 m. lapkričio 15 d. Anglijos ir Airijos susitarime nurodytų uždavinių.

(2)

Bendrija fondui finansinę paramą skyrė nuo 1989 m. 2003 ir 2004 metais iš Bendrijos biudžeto buvo skirta po 15 milijonų eurų vadovaujantis 2002 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2236/2002 dėl Bendrijos finansinės paramos Tarptautiniam Airijos fondui (2). Minėto reglamento galiojimas baigėsi 2004 m. gruodžio 31 dieną.

(3)

Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2236/2002 6 straipsniu atlikti įvertinimai patvirtino poreikį toliau remti Fondo veiklą, sustiprinant tikslų sąveiką ir derinimą su Bendrijos struktūrinių fondų intervencija, ypač su Specialiąja Šiaurės Airijos ir Airijos pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo programa (toliau – PEACE programa), įsteigta remiantis 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1260/1999 nustatančiu bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų (3).

(4)

Šiaurės Airijos taikos procesas reikalauja toliau teikti Bendrijos paramą fondui ir po 2004 m. gruodžio 31 d.

(5)

2004 m. birželio 17 ir 18 d. posėdyje Briuselyje vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu Komisijos buvo paprašyta išnagrinėti PEACE programos ir Tarptautinio Airijos fondo intervencines priemones su kitų struktūrinių fondų remiamų programų, kurios baigsis 2006 m., priemonėmis, įskaitant jų finansines pasekmes.

(6)

Bendrijos parama Fondui turėtų būti skiriama kaip finansinė parama 2005 ir 2006 metams, ir tokiu būdu baigtųsi tuo pat metu, kaip ir pratęsta PEACE programa.

(7)

Skirstant Bendrijos paramą, Fondas turėtų teikti pirmenybę tarpvalstybiniams projektams arba projektams, kuriuose dalyvauja kelios Bendrijos šalys ir taip papildyti PEACE programos finansuojamą veiklą.

(8)

Remiantis Susitarimu, visi finansiniai Fondo rėmėjai dalyvauja Tarptautinio Airijos fondo valdybos posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

(9)

Komisija turėtų skatinti Fondo valdybos ir atstovų bei valdymo organų, įsteigtų pagal atitinkamas Bendrijos struktūrinių fondų intervencines priemones, ypač pagal PEACE programą, koordinavimą visuose lygiuose.

(10)

Fondo pagalba turėtų būti laikoma veiksminga tik tuomet, jei ji skatina tvarią ekonomikos ir socialinę pažangą ir nėra naudojama kaip kitų valstybės arba privačių išlaidų pakaitalas.

(11)

Fondo veiklos rezultatus ir ir būtinybę toliau teikti Bendrijos paramą reikėtų įvertinti iki 2006 m. balandžio 1 d.

(12)

Finansinė orientacinė suma, kaip apibrėžta 1999 m. gegužės 6 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžetinės procedūros tobulinimo (4) 34 punkte, įtraukiama į šį reglamentą visai programos trukmei, tačiau tai nekeičia biudžeto valdymo institucijos įgaliojimų, nustatytų Sutartyje.

(13)

2005 ir 2006 metais Bendrijos paramos Fondui suma turėtų sudaryti po 15 milijonų eurų kasmet dabartine verte.

(14)

Ši parama prisidės stiprinant valstybių narių ir jų tautų solidarumą.

(15)

Šiam reglamentui priimti Sutartyje nenumatomi kiti įgaliojimai, be numatytųjų 308 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrijos paramos Tarptautiniam Airijos fondui (toliau – Fondas) įgyvendinimui skirta finansinė orientacinė suma 2005–2006 m. laikotarpiui yra 30 mln. eurų.

Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama finansinių perspektyvų ribų.

2 straipsnis

Fondas naudoja paramą vadovaudamasis 1986 m rugsėjo 18 d. Airijos Vyriausybės ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės susitarimu dėl Tarptautinio Airijos fondo (toliau – Susitarimas).

Skirdamas šią paramą Fondas teikia pirmenybę tarpvalstybiniams projektams arba Bendrijos projektams ir taip papildo Bendrijos struktūrinių fondų finansuojamą veiklą, ypač veiklą Specialiosios Šiaurės Airijos ir Airijos pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo programos (toliau – PEACE programa), sukurtos remiantis Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 7 straipsnio 4 dalies pirmąja pastraipa.

Parama naudojama taip, kad skatintų subalansuotą ekonomikos ir socialinę pažangą atitinkamose srityse. Ji nenaudojama kaip kitų valstybės ar privačių išlaidų pakaitalas.

3 straipsnis

Fondo valdybos (toliau – Valdyba) posėdžiuose Komisija atstovauja Bendrijai stebėtojo teisėmis.

Fondui stebėtojo teisėmis atstovaujama atitinkamai PEACE programos Priežiūros komiteto posėdžiuose ir kitų struktūrinių fondų intervencinėse priemonėse.

4 straipsnis

Bendradarbiaudama su Fondo valdyba, Komisija nustato tinkamą viešinimo ir informavimo tvarką, kad būtų viešai skelbiama apie Bendrijos paramą fondo finansuojamiems projektams.

5 straipsnis

Iki 2006 m. kovo 31 d. Komisija pateikia biudžeto valdymo institucijai ataskaitą, kurioje įvertinami fondo veiklos rezultatai ir poreikis tęsti paramą po 2006 metų, atsižvelgiant į Šiaurės Airijos taikos proceso eigą. Ataskaitą inter alia sudaro:

a)

fondo veiklos apžvalga;

b)

remtų projektų sąrašas;

c)

fondo veiklos pobūdžio ir poveikio įvertinimas, ypač atsižvelgiant į jo tikslus ir 2 bei 7 straipsniuose nustatytus kriterijus;

d)

fondo veiksmų bendradarbiaujant ir derinant veiklą su Bendrijos struktūrinių fondų intervencijomis, ypač atsižvelgiant į 3 ir 4 straipsniuose numatytus įsipareigojimus, įvertinimas;

e)

priedas, kuriame pateikiami Komisijos patikros ir kontrolės, atliktos vadovaujantis 6 straipsnyje nurodytu įsipareigojimu, rezultatai.

6 straipsnis

1.   Komisija administruoja paramą.

Atsižvelgiant į 2 dalį metinė parama mokama tokiomis dalimis:

a)

pirmasis 40 % išankstinis mokėjimas atliekamas Komisijai gavus Fondo valdybos primininko pasirašytą įsipareigojimą, kad Fondas laikysis šiame reglamente nustatytų paramos suteikimo sąlygų;

b)

antrasis 40 % išankstinis mokėjimas atliekamas po šešių mėnesių;

c)

galutinis 20 % mokėjimas atliekamas Komisijai gavus ir patvirtinus atitinkamų metų metinę fondo veiklos ataskaitą ir sąskaitų auditą.

2.   Prieš atlikdama dalinį mokėjimą, Komisija atlieka Fondo finansinių poreikių įvertinimą, remdamasi kiekvienam mokėjimui parengtu Fondo pinigų balansu. Jei po šio įvertinimo Fondo finansiniai poreikiai nepateisina vienos iš šių dalių išmokėjimo, atitinkamas mokėjimas sustabdomas. Komisija, remdamasi nauja Fondo pateikta informacija, persvarsto tą sprendimą ir tęsia mokėjimus, kai tik nusprendžia, kad jie yra pateisinti.

7 straipsnis

Veiklai, kuriai gaunama ar turi būti gaunama finansinė parama iš struktūrinių fondų, Fondo parama gali būti skirta tik tuomet, jei 40 % fondo paramos pridėjus prie Bendrijos struktūrinių fondų paramos, bendra suma, neviršija 75 % visų tai veiklai leistinų išlaidų.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 1 d.

Jis galioja iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BODEN


(1)  Nuomonė, pateikta 2004 m. gruodžio 14 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 341, 2002 12 17, p. 6.

(3)  OL L 161, 1999 6 26, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1105/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 3).

(4)  OL L 172, 1999 6 18, p. 1. Susitarimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 2003/429/EB (OL L 147, 2003 6 14, p. 25).


3.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 30/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 178/2005

2005 m. vasario 2 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. vasario 3 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. vasario 2 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

105,7

204

82,8

212

152,0

624

81,6

999

105,5

0707 00 05

052

165,5

999

165,5

0709 90 70

052

197,6

204

239,9

624

56,7

999

164,7

0805 10 20

052

45,0

204

38,8

212

55,5

220

41,4

448

35,4

624

44,6

999

43,5

0805 20 10

052

49,1

204

61,0

624

72,5

999

60,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,4

204

84,8

400

78,8

464

131,4

624

66,2

662

36,0

999

76,8

0805 50 10

052

65,0

999

65,0

0808 10 80

052

104,3

400

110,8

404

107,6

720

59,3

999

95,5

0808 20 50

388

83,2

400

90,9

528

71,9

720

41,5

999

71,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


3.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 30/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 179/2005

2005 m. vasario 2 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1917/2000 dėl duomenų perdavimo Komisijai

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/95 dėl statistinių duomenų apie Bendrijos ir jos valstybių narių prekybą su valstybėmis, kurios nėra narės (1), ypač į jo 11 ir 13 straipsnius,

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3330/91 (2), kuris yra taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d., buvo sukurta bendra prekybos tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų rengimo sistema.

(2)

Siekiant prisitaikyti prie agreguotų duomenų apie Bendrijos vidaus prekybą teikimo laikotarpio, agreguotų duomenų apie užsienio prekybą teikimo laikotarpis turėtų būti sutrumpintas nuo 6 savaičių iki 40 dienų.

(3)

Tarybos nuolatiniu teigimu, Ekonominės ir pinigų sąjungos stebėjimas reikalauja greito statistinių duomenų apie prekybą pateikimo.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti 2000 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1917/2000, nustatantį tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1172/95 dėl statistinių duomenų apie užsienio prekybą įgyvendinimo nuostatas (3).

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Statistikos komiteto dėl prekybos su trečiosiomis šalimis nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1917/2000 32 straipsnis pakeičiamas taip:

„32 straipsnis

1.   Valstybės narės turi parengti:

a)

kiekvieno duomenų srauto atveju agreguotus rezultatus, kurie yra apibrėžiami kaip bendra prekybos su valstybėmis, kurios nėra narės, vertė ir suskirstyti produktais pagal Standartinio tarptautinės prekybos klasifikatoriaus (3 redakcija) skyrius;

b)

pagrindinio reglamento 10 straipsnio 1 dalyje nurodytus detalius rezultatus.

2.   Valstybės narės duomenis turi pateikti Komisijai ne vėliau kaip:

a)

per 40 dienų nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos pagal 1 dalies a punktą;

b)

per 42 dienas nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos pagal 1 dalies b punktą.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. kovo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 118, 1995 5 25, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 102, 2004 4 7, p. 1.

(3)  OL L 229, 2000 9 9, p. 14. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1669/2001 (OL L 224, 2001 8 21, p. 3).


3.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 30/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 180/2005

2005 m. vasario 2 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1535/2003 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 taikymo pagal pagalbos perdirbtiems vaisių ir daržovių produktams schemą išsamių taisyklių nustatymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/96 dėl bendro perdirbtų vaisių ir daržovių produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1535/2003 (2) 7 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje pradinėje versijoje buvo numatyta, kad sutartyse, sudarytose tarp gamintojų organizacijų ir perdirbėjų, mokėjimo už pomidorus, persikus ir kriaušes mokėjimo galutinis terminas negali viršyti dviejų mėnesių, praėjusių nuo mėnesio, pristačius kiekvieną siuntą, pabaigos.

(2)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 444/2004 (3) ši nuostata buvo pradėta taikyti visiems perdirbtiems vaisių ir daržovių produktams.

(3)

Patirtis rodo, kad tik sutartyse dėl pomidorų, persikų, kriaušių arba džiovintų figų reikėtų apriboti šį reikalavimą.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Perdirbtų vaisių ir daržovių valdymo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1535/2003 7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Sutartyje taip pat nurodomas pristatymo etapas, kuriam taikoma f punkte nurodyta kaina ir mokėjimo sąlygos. Mokėjimo už pomidorus, persikus, kriaušes ir džiovintas figas galutinis terminas negali viršyti dviejų mėnesių, praėjusių nuo mėnesio, pristačius kiekvieną siuntą, pabaigos.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 386/2004 (OL L 64, 2004 3 2, p. 25).

(2)  OL L 218, 2003 8 30, p. 14. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2169/2004 (OL L 371, 2004 12 18, p. 18).

(3)  OL L 72, 2004 3 11, p. 54.


3.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 30/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 181/2005

2005 m. vasario 2 d.

pakeičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2191/81 dėl pelno nesiekiančioms institucijoms ir organizacijoms pagalbos sviestui pirkti suteikimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2191/81 (2) nustato pelno nesiekiančioms institucijoms ir organizacijoms pagalbos sviestui pirkti suteikimą. Atsižvelgiant į dabartinę padėtį sviesto rinkoje, pardavimų, vykdomų pagal šį reglamentą, lygį, intervencinės sviesto pirkimo kainos sumažėjimą bei dėl to laukiamą rinkos kainų sumažėjimą, pagalbos dydis turėtų būti sumažintas.

(2)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2191/81 2 straipsnio 1 dalies pirmajame papunktyje suma „100 EUR“ yra keičiama suma „80 EUR“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 213, 1981 8 1, p. 20. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 921/2004 (OL L 163, 2004 4 30, p. 94).


3.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 30/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 182/2005

2005 m. vasario 2 d.

nustatantis, kokia dalimi galima patenkinti paraiškas gauti Šveicarijos kilmės daugiau kaip 160 kg masės gyvų galvijų kvotos, numatytos Reglamente (EB) Nr. 2124/2004, importo teises

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2124/2004, nustatantį išsamias Šveicarijos kilmės daugiau kaip 160 kg masės gyvų galvijų importo tarifų kvotos, numatytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1922/2004, taikymo taisykles (2), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2124/2004 1 straipsnio 1 dalyje yra nustatytas 4 600 vienetų kvotos kiekis, dėl kurio Bendrijos ūkio subjektai gali pateikti paraiškas gauti importo teises, kaip nustatyta to reglamento 3 straipsnyje.

(2)

Kadangi importo teisių prašoma didesniam kiekiui negu galimas kiekis, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 2124/2003 1 straipsnio 1 dalyje, reikia nustatyti fiksuotą procentinį sumažinimo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekviena paraiška gauti importo teises, pateikta laikantis Reglamento (EB) Nr. 2124/2004 3 straipsnio 3 dalies nuostatų, patenkinama 13,10541 % prašomo kiekio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. vasario 3 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

(2)  OL L 368, 2004 12 15, p. 3.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

3.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 30/10


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. sausio 24 d.

patvirtinantis Europos atominės energijos bendrijos prisijungimą prie „Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos“

(2005/84/Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 101 straipsnio antrąją pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Jungtinė panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencija buvo teikiama pasirašyti nuo 1997 m. rugsėjo 29 d. iki jos įsigaliojimo 2001 m. birželio 18 d.

(2)

Prie šios konvencijos dabar gali prisijungti integravimo ar kitokios regioninės organizacijos, su sąlyga, kad tokią organizaciją sudaro suverenios valstybės ir ji turi įgaliojimus derėtis, sudaryti bei taikyti tarptautinius susitarimus, kurie apima šioje konvencijoje reglamentuojamus klausimus ir prie kurių Bendrija nusprendžia prisijungti.

(3)

Atsižvelgiant į Bendrijai nustatytas užduotis, kurios nurodytos Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 3 skyriuje „Sveikata ir sauga“, reikėtų patvirtinti Europos atominės energijos bendrijos prisijungimą prie Jungtinės konvencijos.

(4)

Prisijungdama prie šios konvencijos, Europos atominės energijos bendrija turi pateikti išlygą dėl Direktyvos 92/3/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų vežimo iš vienos valstybės į kitą bei įvežimo ir išvežimo iš Bendrijos priežiūros ir kontrolės (1) 12 straipsnio 1 dalies netaikymo, nustatant Jungtinės konvencijos 27 straipsnio 1 pastraipos i punkte ypatingą reikalavimą – vykdant tarptautinį vežimą yra būtinas paskirties valstybės sutikimas.

(5)

Kai organizacija prisijungia prie šios konvencijos, šios konvencijos 39 straipsnio 4 pastraipos iii punktas įpareigoja ją pateikti depozitarui deklaraciją, nurodančią, kurios valstybės yra tos organizacijos narės, kurie šios konvencijos straipsniai jai taikomi ir kokia yra jos kompetencijos apimtis minėtų straipsnių taikymo srityje.

(6)

Bendrijos prisijungimas prie konvencijos nekeičia Jungtinės konvencijos nustatytų valstybių narių kaip susitariančių šalių kompetencijų,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

1.   Šiuo sprendimu patvirtinamas Europos atominės energijos bendrijos prisijungimas prie Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos.

2.   Atsižvelgiant į Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos 39 straipsnio 4 pastraipos iii punktą, prie šio sprendimo pridedamas Europos atominės energijos bendrijos deklaracijos tekstas.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BODEN


(1)  OL L 35, 1992 2 12, p. 24.


PRIEDAS

Europos atominės energijos bendrijos deklaracija pagal Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos 39 straipsnio 4 pastraipos iii punkto nuostatas

Šios valstybės dabar yra Europos atominės energijos bendrijos narės: Airija, Austrijos Respublika, Belgijos Karalystė, Čekijos Respublika, Danijos Karalystė, Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinė Karalystė, Estijos Respublika, Graikijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Italijos Respublika, Kipro Respublika, Latvijos Respublika, Lenkijos Respublika, Lietuvos Respublika, Liuksemburgo Didžioji Kunigaikštystė, Maltos Respublika, Nyderlandų Karalystė, Portugalijos Respublika, Prancūzijos Respublika, Slovakijos Respublika, Slovėnijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė, Vengrijos Respublika, Vokietijos Federalinė Respublika.

Bendrija pareiškia, kad jai taikomi Jungtinės konvencijos 1–16, 18, 19, 21 ir 2–44 straipsniai.

Bendrija ir pirmiau minėtos valstybės narės turi bendrą kompetenciją konvencijos 4, 6–11, 13–16, 19 ir 24–28 straipsniuose apibrėžtose srityse, kaip numatyta Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 2 straipsnio b dalyje ir susijusiuose II antraštinės dalies straipsniuose, 3 skyriuje, pavadintame „Sveikata ir sauga“.


Komisija

3.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 30/12


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. sausio 26 d.

nustatantis specialiąsias Irano kilmės arba iš Irano siunčiamų pistacijų ir iš pistacijų pagamintų produktų importo sąlygas

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 117)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/85/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

1997 m. gruodžio 11 d. Komisijos sprendimas 97/830/EB, panaikinantis Komisijos sprendimą 97/613/EB ir nustatantis specialius reikalavimus pistacijų ir tam tikrų iš pistacijų gaminamų produktų, kurių kilmės šalis yra Iranas arba kurie yra siunčiami iš Irano, importui (2), buvo kelis kartus iš esmės keičiamas.

(2)

Komisijos sprendimo 97/830/EB teisinis pagrindas yra 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 93/43/EB dėl maisto produktų higienos (3) 10 straipsnis. Tarybos direktyva 93/43/EEB 2006 m. sausio 1 d. bus panaikinta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (4). Šis Reglamentas nebesudaro teisinio pagrindo apsaugos priemonėms.

(3)

Reglamentu (EB) 178/2002 numatyta, kad tais atvejais, kai akivaizdu, kad Bendrijos kilmės arba iš trečiųjų šalių importuotas maistas arba pašarai gali kelti rimtą pavojų žmonių bei gyvūnų sveikatai ir aplinkai, turi būti patvirtintos priemonės.

(4)

Buvo nustatyta, kad Irano kilmės arba iš Irano siunčiamose pistacijose aflatoksino B1 kiekis daugeliu atveju yra per didelis.

(5)

Maisto produktų mokslinis komitetas pažymėjo, kad aflatoksinas B1 yra stiprus genotoksiškas kancerogenas, ir net labai maži jo kiekiai padidina kepenų vėžio riziką.

(6)

Todėl pistacijų importas iš Irano kelia didelę grėsmę visuomenės sveikatai Bendrijoje, ir būtina patvirtinti apsaugos priemones Bendrijos lygiu.

(7)

Higienos sąlygų Irane tyrimas, kurį 1997 m. pirmą kartą atliko Komisijos Maisto ir veterinarijos tarnyba (MVT), atskleidė, kad reikia tobulinti higienos darbą ir, kai reikia, pistacijų atsekamumą. Misijos ekspertų grupė negalėjo patikrinti visų prieš eksportą vykdomo pistacijų tvarkymo etapų. Irano valdžios institucijos prisiėmė įsipareigojimus, ypač susijusius su gamybos, apdorojimo, rūšiavimo, perdirbimo, pakavimo ir transportavimo gerinimu. Todėl pistacijoms ir iš pistacijų pagamintiems produktams iš Irano reikia taikyti specialiąsias sąlygas, siekiant užtikrinti gerą visuomenės sveikatos apsaugą. Vėlesnės misijos buvo surengtos 1998 m. ir 2001 m. Nors šių misijų metu buvo nustatyti esminiai higienos darbo ir atsekamumo patobulinimai, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą reikia ir toliau taikyti specialiąsias sąlygas pistacijoms ir iš pistacijų pagamintiems produktams tiekiamiems iš Irano.

(8)

Pistacijos ir iš pistacijų pagaminti produktai iš Irano gali būti importuojami, jei taikomos specialiosios sąlygos.

(9)

Viena iš tokių sąlygų yra būtinybė numatyti, kad pistacijos ir iš pistacijų pagaminti produktai būtų gaminami, rūšiuojami, apdorojami, perdirbami, pakuojami ir transportuojami laikantis geros higienos darbo praktikos taisyklių. Būtina nustatyti aflatoksino B1 ir bendrąjį aflatoksino kiekį mėginiuose, tiesiogiai paimtuose iš siuntos prieš išvykstant iš Irano.

(10)

Taip pat būtina, kad Irano valdžios institucijos su kiekviena Irano kilmės arba iš Irano siunčiamų pistacijų siunta pateiktų patvirtinančius dokumentus, susijusius su gamybos, rūšiavimo, apdorojimo, perdirbimo ir transportavimo sąlygomis, ir laboratorinės siuntos analizės dėl aflatoksino B1 ir bendrojo aflatoksino kiekio rezultatais.

(11)

Visuomenės sveikatos labui valstybės narės informuos Komisiją, teikdamos reguliarias pistacijų ir iš pistacijų pagamintų produktų siuntų iš Irano oficialių patikrinimų analitinių rezultatų ataskaitas. Tokios ataskaitos papildys įsipareigojimus pranešti apie pavojų, pagal Maisto ir pašarų skubaus įspėjimo apie pavojų sistemą (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed), nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 178/2002.

(12)

Svarbu užtikrinti, kad mėginių atrinkimas iš pistacijų ir pistacijų produktų siuntų iš Irano ir tų mėginių tyrimas visoje Bendrijoje būtų vykdomas suderintu būdu.

(13)

2003 m. ir 2004 m. vykdyti patikrinimai atskleidė, kad daugelyje pistacijų siuntų iš Irano aflatoksinų kiekis viršijo didžiausią leistiną kiekį. Todėl yra būtina apriboti sanitarinio pažymėjimo galiojimą, siekiant apriboti transportavimo ir sandėliavimo, kurių metu gali susidaryti aflatoksinai, trukmę.

(14)

Šio sprendimo vykdymas turėtų būti nuolat peržiūrimas atsižvelgiant į kompetentingų Irano valdžios institucijų teikiamą informaciją ir garantijas, taip pat į valstybių narių vykdomų patikrinimų, kuriais siekiama įvertinti, ar specialiosios sąlygos suteikia pakankamą visuomenės sveikatos apsaugą Bendrijoje ir ar šios sąlygos tebėra reikalingos, rezultatus.

(15)

Šiame sprendime numatytos priemonės daro stiprų poveikį valstybių narių kontrolės ištekliams. Todėl teisinga reikalauti, kad visas mėginių atrinkimo, tyrimo, sandėliavimo išlaidas ir visas oficialių priemonių taikymo išlaidas netinkamų siuntų atveju apmokėtų importuotojai arba atitinkami maisto verslu užsiimantys veiklos vykdytojai.

(16)

Atitinkamai turėtų būti panaikintas Sprendimas 97/830/EB.

(17)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybės narės gali importuoti

pistacijas, pažymėtas KN 0802 50 00 kodu ir

skrudintas pistacijas, pažymėtas KN 2008 19 13 ir 2008 19 93 kodais,

kurių kilmės šalis yra Iranas arba kurios yra siunčiamos iš Irano tik tais atvejais, kai su siunta pateikiami oficialaus mėginių atrinkimo ir tyrimo rezultatai ir Irano sveikatos ministerijos atstovo užpildytas, pasirašytas ir patvirtintas sanitarinis pažymėjimas, pateikiamas I priede. Sanitarinis pažymėjimas galioja importui, vykdomam ne ilgiau kaip 4 mėnesius nuo sanitarinio pažymėjimo išdavimo dienos.

2.   Produktai, kuriems taikoma 1 dalis, į Bendriją gali būti importuojami tik per II priede išvardytus įvežimo punktus.

3.   Kiekviena produktų, kuriems taikoma 1 dalis, siunta turi būti identifikuota kodu, kuris sutampa su oficialaus mėginių atrinkimo ir tyrimo rezultatų bei 1 dalyje nurodyto sanitarinio pažymėjimo kodu.

4.   Kiekvienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos užtikrina, kad būtų vykdomi produktų, kuriems taikoma 1 dalis, dokumentų patikrinimai, užtikrinantys, kad 1 dalyje nurodyti mėginių ėmimo rezultatai atitiktų sanitariniame pažymėjime keliamus reikalavimus.

5.   Kiekvienos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos iš visų 1 dalyje nurodytų produktų siuntų atrenka mėginius aflatoksino B1 ir bendrojo aflatoksino tyrimams prieš siuntų pateikimą į rinką iš įvežimo į Bendriją punktų.

Valstybės narės kas tris mėnesius pateikia Komisijai 1 dalyje nurodytų produktų siuntų oficialių tikrinimų analitinių rezultatų ataskaitą. Ši ataskaita pateikiama per pirmąjį mėnesį pasibaigus kiekvienam ketvirčiui (balandžio, liepos, spalio ir sausio mėn.).

6.   Visos siuntos, iš kurių bus atrenkami mėginiai ir atliekami tyrimai prieš pateikiant jas į rinką iš įvežimo į Bendriją punktų, turėtų būti sulaikomos ne ilgiau kaip 15 darbo dienų. Importuojančios valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos išduoda oficialų kartu su siunta pateikiamą dokumentą, patvirtinantį, kad iš siuntos buvo paimtas oficialus mėginys ir atliktas tyrimas bei nurodantį tyrimo rezultatą.

7.   Jei siunta padalijama į kelias dalis, kiekvienai jos daliai išduodamos 1 ir 6 dalyse nurodytų sanitarinio pažymėjimo ir oficialių kartu su siunta iki pat didmeninės prekybos lygmens pateikiamų dokumentų egzemplioriai, kuriuos patvirtino kompetentingos valstybės narės, kurios teritorijoje siunta buvo padalinta, institucijos.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra nuolat peržiūrimas atsižvelgiant į kompetentingų Irano valdžios institucijų teikiamą informaciją ir garantijas, taip pat į valstybių narių vykdomų patikrinimų, kuriais siekiama įvertinti, ar specialiosios sąlygos suteikia pakankamą visuomenės sveikatos apsaugą Bendrijoje, ir ar šios sąlygos tebėra būtinos, rezultatus.

3 straipsnis

Visos mėginių atrinkimo, tyrimo, sandėliavimo, sanitarinio pažymėjimo ir kitų siunčiamų dokumentų egzempliorių bei oficialaus lydraščio pagal 1 straipsnio 4–7 dalis išdavimo išlaidos priskiriamos už siuntą atsakingam maisto verslu užsiimančiam veiklos vykdytojui arba jo atstovui.

Taip pat visos išlaidos, susijusios su kompetentingų valdžios institucijų taikomomis priemonėmis, kai tai susiję su netinkamomis Irano kilmės arba iš Irano siunčiamų pistacijų ir iš pistacijų pagamintų produktų siuntomis, priskiriamos už siuntą atsakingam maisto verslu užsiimančiam veiklos vykdytojui arba jo atstovui.

4 straipsnis

Sprendimas 97/830/EB yra panaikinamas.

5 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2005 m. vasario 1 d.

Valstybės narės imasi priemonių, kurios reikalingos įgyvendinti šį sprendimą. Jos apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1642/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 4).

(2)  OL L 343, 1997 12 13, p. 30. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimu 2004/429/EB (OL L 154, 2004 4 30, p. 19. Klaidų ištaisymas, paskelbtas OL L 189, 2004 5 27, p. 13).

(3)  OL L 175, 1993 7 19, p. 1.

(4)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1. Klaidų ištaisymas, paskelbtas OL L 226, 2004 6 25, p. 3.


I PRIEDAS

Image


II PRIEDAS

Įvežimo punktų, pro kuriuos į Bendriją gali būti importuojamos Irano kilmės arba iš Irano siunčiamos pistacijos ir tam tikri iš pistacijų pagaminti produktai, sąrašas

Valstybė narė

Įvežimo punktas

Belgija

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Čekijos Respublika

Celní úřad Praha D5

Danija

Visi Danijos uostai ir oro uostai

Vokietija

HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein – Autobahn, HZA Stuttgart – ZA Flughafen, HZA München – ZA München-Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Autobahn, HZA Cottbus – ZA Forst – Autobahn, HZA Bremen – ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen – ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen – ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe – ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz – ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg – ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld – ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt – ZA Eisenach, HZA Potsdam – ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam – ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg – ZA Memmingen, HZA Ulm – ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe – ZA Karlsruhe, HZA Berlin – ZA Dreilinden, HZA Gießen – ZA Gießen, HZA Gießen – ZA Marburg, HZA Singen – ZA Bahnhof, HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein – Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flüghafen Schönefeld, HZA Düsseldorf – ZA Düsseldorf Nord, HZA Stralsund (HZA HST) – ZA Ludwigslust (ZA LWL)

Estija

Muuga uostas BIP, Paljassaare uostas BIP, Paldiski-Lõuna uostas BIP, Dirhami uostas BIP, Luhamaa kelias BIP, Narva kelias BIP

Graikija

Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi

Ispanija

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

Prancūzija

Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Airija

Dublin – uostas ir oro uostas,

Cork‘as – uostas ir oro uostas

Shannon‘as – oro uostas

Italija

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova

Ufficio Sanità Marittima di Livorno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli

Ufficio Sanità Marittima di Ravenna

Ufficio Sanità Marittima di Salerno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste

Dogana di Fernetti – Interporto Monrupino (Trieste)

Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Kipras

Limassol uostas, Larnakos oro uostas

Latvija

Grebneva – kelias su Rusija

Terehova – kelias su Rusija

Pātarnieki – kelias su Baltarusija

Silene – kelias su Baltarusija

Daugavpils – geležinkelio krovinių stotis

Rēzekne – geležinkelio krovinių stotis

Liepāja – jūrų uostas

Ventspils – jūrų uostas

Rīga – jūrų uostas

Rīga – Rygos oro uostas

Rīga – Latvian Post

Lietuva

Kelias: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai.

Oro uostas: Vilnius.

Jūrų uostas: Malkų įlankos, Molo, Pilies.

Geležinkelis: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Liuksemburgas

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg – Aéroport, Niederanven

Vengrija

Ferihegy – Budapest – oro uostas

Záhony – Szabolcs-Szatmár-Bereg – kelias

Eperjeske – Szabolcs-Szatmár-Bereg – geležinkelis

Nagylak – Csongrád – kelias

Lökösháza – Békés – geležinkelis

Röszke – Csongrád – kelias

Kelebia – Bács-Kiskun – geležinkelis

Letenye – Zala – kelias

Gyékényes – Somogy – geležinkelis

Mohács – Baranya – uostas

Malta

Malta Freeport, the Malta International Airport ir the Grand Harbour.

Nyderlandai

Visi uostai ir oro uostai ir visi pasienio punktai

Austrija

HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA

Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle

Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach

Lenkija

Bezledy – Warmińsko – Mazurskie – kelio pasienio punktas

Kuźnica Białostocka – Podlaskie – kelio pasienio punktas

Bobrowniki – Podlaskie – kelio pasienio punktas

Koroszczyn – Lubelskie – kelio pasienio punktas

Dorohusk – Lubelskie – kelio ir geležinkelio pasienio punktas

Gdynia – Pomorskie – jūrų uosto pasienio punktas

Gdańsk – Pomorskie – jūrų uosto pasienio punktas

Medyka-Przemyśl – Podkarpackie – geležinkelio pasienio punktas

Medyka – Podkarpackie – kelio pasienio punktas

Korczowa – Podkarpackie – kelio pasienio punktas

Jasionka – Podkarpackie – oro uosto pasienio punktas

Szczecin – Zachodnio – Pomorskie – jūrų uosto pasienio punktas

Świnoujście – Zachodnio – Pomorskie – jūrų uosto pasienio punktas

Kołobrzeg – Zachodnio – Pomorskie – jūrų uosto pasienio punktas

Portugalija

Lisboa, Leixões

Slovėnija

Obrežje – kelio sienos perėjimo vieta

Koper – uosto sienos perėjimo vieta

Dobova – geležinkelio sienos perėjimo vieta

Brnik (airport)

Jelšane (road)

Ljubljana (railway and road)

Sežana (railway and road)

Slovakija

Vyšné Nemecké – kelias, Čierna nad Tisou – geležinkelis

Suomija

Visos Suomijos muitinės

Švedija

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping

Jungtinė Karalystė

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (įskaitant Tilbury, Thamesport ir Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, Manchester International Freight Terminal, Manchester (įskaitant Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton


3.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 30/19


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. sausio 28 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 2003/71/EB galiojimo terminus

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 186)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/86/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (1), ypač į jos 18 straipsnio 7 dalį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (2), ypač į jos 22 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Farerų salose paplitus infekcinei lašišų anemijai (ISA), 2003 m. sausio 29 d. buvo priimtas Komisijos sprendimas 2003/71/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su infekcine lašišų anemija Farerų salose (3).

(2)

Nepaisant priemonių, kurių ėmėsi Farerų salos, 2004 m. šalyje buvo užregistruoti papildomi ISA protrūkiai, ir apie juos pranešta Komisijai.

(3)

Farerų salos, remdamosi 1993 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva 93/53/EEB, nustatančia minimalias Bendrijos tam tikrų žuvų ligų kontrolės priemones (4), pagal ES ir Farerų salų susitarimą (5) įkurtam veterinarijos pogrupiui pristatė nenumatytų atvejų planą. Šiame plane pagal Direktyvos 93/53/EEB 6 straipsnį pateikiamas žuvų pašalinimo planas. Skiepijimų procedūras apimantį nenumatytų atvejų planą ir 2004 m. rugsėjo mėnesį pateiktą žuvų pašalinimo planą patvirtino veterinarijos pogrupis.

(4)

Atsižvelgiant į ligos būklę Farerų salose ir įgyvendinus kontrolės strategiją, kurioje numatytas skiepijimas, 2003/71/EB sprendime pateikiamos apsaugos priemonės turėtų būti taikomos, kol taikomas skiepijimas. Taikyti skiepijimą kaip kontrolės strategiją ketinama mažiausiai dvejus ateinančius metus.

(5)

Todėl Sprendimas 2003/71/EB turėtų būti iš dalies pakeistas, pratęsiant jo galiojimo terminą.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2003/71/EB 6 straipsnyje „2005 m. sausio 31 d.“ keičiama „2007 m. sausio 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).

(3)  OL L 26, 2003 1 31, p. 80. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/160/EB (OL L 50, 2004 2 20, p. 65).

(4)  OL L 175, 1993 7 19, p. 23. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(5)  OL L 53, 1997 2 22, p. 2.


3.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 30/20


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. vasario 2 d.

leidžiantis Švedijai naudoti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 I antraštinėje dalyje nustatytą sistemą vietoje galvijų statistinių tyrimų

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 194)

(tik tekstas švedų kalba yra autentiškas)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/87/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. birželio 1 d. Tarybos direktyvą 93/24/EEB dėl galvininkystės statistinių tyrimų (1), ypač į jos 1 straipsnio 2 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 (2) I antraštinėje dalyje nustatyta galvijų identifikavimo ir registravimo sistema.

(2)

Komisijos sprendime 1999/693/EB (3) pripažįstamas Švedijos duomenų bazės apie galvijus veiksmingumas.

(3)

Remiantis Direktyva 93/24/EEB, valstybių narių prašymu gali būti leista naudoti administracinius informacijos šaltinius vietoje galvijų populiacijos tyrimų su sąlyga, kad jie atitiks minėtos direktyvos reikalavimus.

(4)

Pagrįsdama 2003 m. spalio 29 d. prašymą, Švedija pateikė techninius dokumentus apie Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 I antraštinėje dalyje nurodytos duomenų bazės struktūrą ir atnaujinimą bei statistinių duomenų apskaičiavimo metodus.

(5)

Tiksliau, Švedija pasiūlė statistinių duomenų skaičiavimo metodus toms kategorijoms, kurios nurodytos Direktyvos 93/24/EEB 3 straipsnio 1 dalyje, duomenys apie kurias tiesiogiai nepateikiami Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 I antraštinėje dalyje nurodytoje duomenų bazėje. Švedija turėtų imtis visų būtinų priemonių siekdama užtikrinti, kad šie skaičiavimo metodai garantuotų statistinių duomenų tikslumą.

(6)

Išnagrinėjus Švedijos valdžios institucijų pateiktą prašymą kartu su techniniais dokumentais, nustatyta, kad prašymas turėtų būti patenkintas.

(7)

Šis sprendimas atitinka Tarybos sprendimu 72/279/EEB (4) įsteigto Žemės ūkio statistikos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Švedijai leidžiama vietoje Direktyvoje 93/24/EEB numatytų galvijų statistinių tyrimų naudoti Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 I antraštinėje dalyje numatytą galvijų identifikavimo ir registravimo sistemą siekiant gauti visą reikalingą statistinę informaciją, atitinkančią minėtos direktyvos reikalavimus.

2 straipsnis

Jeigu 1 straipsnyje nurodyta sistema nustoja veikusi arba dėl jos turinio neįmanoma gauti patikimos statistinės informacijos apie visas arba tam tikras galvijų kategorijas, Švedija vėl ima naudoti statistinių tyrimų sistemą siekdama suskaičiuoti visus galvijus arba atitinkamas jų kategorijas.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Švedijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 149, 1993 6 21, p. 5. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 204, 2000 8 11, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(3)  OL L 273, 1999 10 23, p. 14.

(4)  OL L 179, 1972 8 7, p. 1.


Europos centrinis bankas

3.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 30/21


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2005 m. sausio 21 d.

iš dalies keičiančios Gaires ECB/2001/3 dėl Transeuropinės automatizuotos atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistemos (TARGET)

(ECB/2005/1)

(2005/88/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 105 straipsnio 2 dalies pirmą ir ketvirtą įtraukas,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 ir 22 straipsnius,

kadangi:

(1)

2002 m. spalio 24 d. Europos centrinio banko (ECB) valdančioji taryba pažymėjo keletą skirtingų galimybių, leidžiančių centriniams bankams prisijungti prie TARGET kitokiu būdu, negu per sąsają. Be to, buvo nuspręsta, kad 2004 m. gegužės 1 d. į ES įstojus 10 naujų valstybių narių, tokių valstybių narių centriniams bankams bus suteiktos tokios pačios teisės ir įsipareigojimai, susiję su prisijungimu prie TARGET, kaip ir kitiems centriniams bankams pagal vieną iš šių galimybių. Todėl tapo būtina iš dalies pakeisti Gaires ECB/2001/3 dėl Transeuropinės automatizuotos atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistemos (TARGET) (1).

(2)

Be to, Gaires ECB/2001/3 reikia nežymiai iš dalies pakeisti, siekiant atspindėti esamą dalyvių jungimosi prie TARGET praktiką.

(3)

Vadovaujantis Statuto 12.1 straipsniu ir 14.3 straipsniu, ECB gairės yra sudėtinė Bendrijos teisės dalis,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Gairės ECB/2001/3 iš dalies keičiamos taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

abėcėlės tvarka įterpiami šie apibrėžimai:

„ „prijungtas NCB“ – tai NCB, kurio atskirų atsiskaitymų realiu laiku (AARL) sistema yra sujungta su TARGET per paslaugas teikiantį NCB,

„nedalyvaujančios valstybės narės“ – tai valstybės narės, pagal Sutartį neįsivedusios bendros valiutos,

„paslaugas teikiantis NCB“ – tai NCB: i) kurio AARL sistema yra sujungta su TARGET per sąsają; ir ii) kuris teikia paslaugas prijungtam NCB už tarptautinių mokėjimų atlikimą TARGET sistemos viduje, tuo būdu sukurdamas abipusį ryšį,“;

b)

„EEE“ apibrėžimas pakeičiamas taip:

„ „EEE“ – tai Europos ekonominė erdvė, kaip apibrėžta iš dalies pakeistame 1992 m. gegužės 2 d. Europos bendrijos ir jos valstybių narių bei Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių Europos ekonominės erdvės susitarime,“;

c)

„baigiamojo veiksmo“ arba „pabaigos“ apibrėžimas pakeičiamas taip:

„ „baigiamasis veiksmas“ arba „pabaiga“ reiškia, kad prijungtas NCB, siunčiantysis NCB (ECB), siunčiantysis dalyvis, bet kuri trečioji šalis arba netgi esant bylai dėl dalyvio nemokumo, išskyrus atvejus, kai yra pagrindinio (-ių) sandorio (-ių) ar mokėjimo nurodymo (-ų) trūkumai, atsirandantys dėl kriminalinių pažeidimų ar nesąžiningų veiksmų (kur nesąžiningi veiksmai yra ir nemokumo atveju per abejotinus laikotarpius atsiskaitymas su kai kuriais kreditoriais pirmiau už kitus bei sandorių mažesne verte sudarymas) su sąlyga, kad kiekvienu konkrečiu atveju taip nusprendė kompetentingos jurisdikcijos teismas ar kita kompetentinga ginčų nagrinėjimo įstaiga, ar padarius klaidą, nebegali atšaukti, pakeisti ar paskelbti negaliojančiu mokėjimo nurodymo apmokėjimo,“;

d)

„tarpbankinių NCB sąskaitų“ apibrėžimas pakeičiamas taip:

„ „tarpbankinės NCB sąskaitos“ – tai sąskaitos, kurias, nepažeisdami šių gairių 4a straipsnio, atitinkamose savo apskaitos knygose vienas kitam atidaro kiekvienas NCB ir ECB tarptautiniams mokėjimams per TARGET atlikti; kiekviena tokia tarpbankinė NCB sąskaita yra tvarkoma to ECB ar NCB, kurio vardu sąskaita yra atidaryta, naudai,“;

e)

„nacionalinės AARL sistemos veikimo sutrikimų“, „TARGET veikimo sutrikimų“ arba „veikimo sutrikimų“ apibrėžimas pakeičiamas taip:

„ „nacionalinės AARL sistemos veikimo sutrikimai“, „TARGET veikimo sutrikimai“ arba „veikimo sutrikimai“ – tai techniniai sunkumai, trūkumai ar gedimai kurioje nors nacionalinės AARL sistemos techninėje infrastruktūroje ir (arba) kompiuterių sistemose arba ECB mokėjimų mechanizme arba kompiuterizuotuose sąsajos tinklo sujungimuose, arba abipusiame ryšyje, arba koks nors kitas įvykis, susijęs su kokia nors nacionaline AARL sistema, ECB mokėjimų mechanizmu, sąsaja arba kokiu nors abipusiu ryšiu, kas TARGET sistemoje neleidžia tą pačią dieną vykdyti ir užbaigti mokėjimo nurodymus; šis apibrėžimas apima ir tuos atvejus, kai veikimo sutrikimai tuo pačiu metu atsiranda daugiau negu vienoje nacionalinėje AARL sistemoje (pavyzdžiui, dėl gedimų, susijusių su tinklo paslaugų tiekėju),“;

f)

„pastovių finansinių susitarimų“ apibrėžimas pakeičiamas taip:

„ „pastovūs finansiniai susitarimai“ – tai Eurosistemos suteikiami nedidelės apimties skolinimo finansiniai susitarimai ir indėlių sutartys.“

2)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

TARGET aprašymas

1.   Transeuropinė automatizuota atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistema yra atsiskaitymų realiu laiku sistema eurais. TARGET sudaro nacionalinės AARL sistemos, ECB mokėjimų mechanizmas ir sąsajos. AARL sistemos gali prisijungti prie TARGET per sąsają arba per abipusį ryšį.

2.   Nedalyvaujančių valstybių narių AARL sistemos gali jungtis prie TARGET, jei tokios AARL sistemos atitinka 3 straipsnyje nustatytus minimaliuosius bendruosius požymius ir šalia savo atitinkamos nacionalinės valiutos gali atlikti operacijas eurais. Bet kuris nedalyvaujančios valstybės narės AARL sistemos prisijungimas prie TARGET yra susitarimo, pagal kurį susiję nacionaliniai centriniai bankai sutinka laikytis šiose gairėse numatytų TARGET taisyklių ir tvarkos (atitinkamai su patikslinimais ir pakeitimais, kaip nurodyta tokiame susitarime), objektas.“

3)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pridedamas a skirsnio 1 dalies v papunktis:

„v)

ES centriniai bankai, kurių AARL sistemos nėra prisijungusios prie TARGET.“;

b)

b skirsnis pakeičiamas taip:

„b)

Piniginis vienetas

Visi tarptautiniai mokėjimai atliekami eurais.“;

c)

c skirsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.

Visiems tarptautiniams mokėjimams, atliktiems TARGET sistemoje, taikomi ECB valdančiosios tarybos nustatyti ir išsamiau III priede išdėstyti bendrieji įkainiai.“;

d)

f skirsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.

Dienos kredito pagrindas yra atitinkamas įkaitas. Įkaitu gali būti tie patys aktyvai ir priemonės, kaip ir aktyvai ir priemonės, galinčios būti pinigų politikos operacijų įkaitu, ir jiems taikomos tokios pat vertės nustatymo ir rizikos kontrolės taisyklės. Išskyrus iždo departamentus ir valstybinio sektoriaus įstaigas, atitinkamai nurodytas 3 straipsnio a skirsnio 1 dalies i ir ii papunkčiuose, kaip pagrindinių aktyvų NCB nepriima skolos priemonių, kuriuos išdavė arba už kuriuos garantavo dalyvis ar bet kuris kitas subjektas, su kuriuo šalis turi artimus ryšius, kaip apibrėžta Direktyvos 2000/12/EB 1 straipsnio 26 dalyje, ir kaip taikoma pinigų politikos operacijose.

Kiekvienam nedalyvaujančių valstybių narių, kurių AARL sistemos su TARGET yra sujungtos vadovaujantis 2 straipsnio 2 dalimi, nacionaliniam centriniam bankui leidžiama sudaryti ir valdyti sąrašus tinkamų aktyvų, kuriuos gali naudoti įstaigos, dalyvaujančios jų atitinkamoje nacionalinėje su TARGET sujungtoje AARL sistemoje, kaip įkaitus už tokių nacionalinių centrinių bankų suteikiamus kreditus eurais su sąlyga, kad tokiuose sąrašuose esantys aktyvai atitinka tuos pačius kokybės standartus ir jiems taikomos tokios pat vertės nustatymo ir rizikos kontrolės taisyklės, kaip įkaitui, galinčiam būti pinigų politikos operacijų įkaitu. Tokių tinkamų aktyvų sąrašą minėtas nacionalinis centrinis bankas pateikia išankstiniam ECB patvirtinimui.“

4)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Susitarimai dėl per sąsajas įvykdytų tarptautinių mokėjimų“;

b)

įvadinė dalis pakeičiama taip:

„Šio straipsnio nuostatos taikomos susitarimams dėl tarptautinių mokėjimų, jau įvykdytų ar kurie turėtų įvykti per sąsajas.“;

c)

b skirsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.

Visos vidinės NCB sąskaitos apskaitomos eurais.“.

5)

Įterpiamas 4a straipsnis:

„4a straipsnis

Susitarimai dėl tarptautinių mokėjimų, įvykdytų per paslaugas teikiantį NCB

Šio straipsnio nuostatos taikomos susitarimams dėl tarptautinių mokėjimų, jau įvykdytų ar kurie turėtų įvykti per abipusį ryšį.

a)

Sujungimo aprašymas

 

Atliekant tarptautinį mokėjimą per abipusį ryšį:

įsipareigojimų ir prievolių, susijusių su tarptautinio mokėjimo atlikimu per sąsajas, siunčiančiajam ar gaunančiajam NCB (ECB) atžvilgiu, paslaugas teikiantis NCB laikomas atitinkamai gaunančiuoju arba siunčiančiuoju NCB,

įsipareigojimų ir prievolių, susijusių su gaunančiojo (siunčiančiojo) dalyvio AARL sąskaitos kreditavimu (debetavimu), atžvilgiu prijungtas NCB laikomas atitinkamai gaunančiuoju NCB arba siunčiančiuoju NCB.

b)

Sąskaitų prijungtam NCB atidarymas ir funkcionavimas

1.

Paslaugas teikiantis NCB prijungtam NCB savo buhalterinėse knygose atidaro sąskaitą eurais.

2.

Paslaugas teikiantis NCB prijungtam NCB suteikia neribotą ir be įkaito kredito galimybę.

3.

Prijungto NCB AARL sistemos dalyvio inicijuotiems tarptautiniams mokėjimams atlikti, paslaugas teikiantis NCB debetuoja prijungto NCB sąskaitą ir kredituoja paslaugas teikiančio NCB AARL sistemos dalyvio AARL sąskaitą arba kredituoja gaunančiojo NCB (ECB) vidinę NCB sąskaitą, esančią paslaugas teikiančiame NCB. Tarptautiniams mokėjimams prijungto NCB AARL sistemos dalyviui atlikti, paslaugas teikiantis NCB debetuota siunčiančiojo NCB (ECB) vidinę NCB sąskaitą arba debetuoja paslaugas teikiančio NCB AARL sistemos dalyvio AARL sąskaitą ir kredituoja prijungto NCB sąskaitą.

c)

Paslaugas teikiančio NCB ir prijungto NCB įsipareigojimai ir prievolės

1.

Patvirtinimas

a)

Tiek prijungtas NCB, tiek paslaugas teikiantis NCB atsako už duomenų, kuriuos jie teikia vienas kitam, tikslumą ir sintaksę, ir jie susitaria dėl standartų, kurie turi būti taikomi tokiems duomenims.

b)

Gavęs prijungto NCB pateiktą mokėjimo nurodymą, paslaugas teikiantis NCB nedelsdamas patikrina visas mokėjimo nurodyme esančias detales, būtinas jį tinkamai atlikti. Jei paslaugas teikiantis NCB randa sintaksės klaidų ar kitų priežasčių mokėjimo nurodymui atmesti, jis nevykdo tokio mokėjimo nurodymo, o duomenis ir mokėjimo nurodymą traktuoja pagal specialias taisykles, dėl kurių turi susitarti paslaugas teikiantis NCB ir prijungtas NCB.

2.

Atsiskaitymas

a)

Tarptautiniam mokėjimui, kurį inicijavo prijungto NCB AARL sistemos dalyvis, atlikti, prijungtas NCB debetuoja savo dalyvio sąskaitą ir, pagal prijungto NCB ir paslaugas teikiančio NCB susitartą tvarką ir sąlygas, pateikia atitinkamą mokėjimo nurodymą paslaugas teikiančiam NCB.

b)

Kai tik paslaugas teikiantis NCB patikrina mokėjimo nurodymo, pateikto pagal 4a straipsnio c skirsnio 1 dalies b punktą, galiojimą, paslaugas teikiantis NCB nedelsdamas:

i)

debetuota prijungto NCB sąskaitą; ir

ii)

prijungtam NCB nusiunčia teigiamą patvirtinimą.

c)

Debetuodamas prijungto NCB sąskaitą, paslaugas teikiantis NCB nedelsdamas kredituoja savo nacionalinės AARL sistemos dalyvio AARL sąskaitą arba vykdo mokėjimo nurodymą per sąsajas pagal 4 straipsnį. Kai paslaugas teikiantis NCB gauna teigiamą arba neigiamą patvirtinimą iš gaunančiojo NCB (ECB), jis perduoda tokį patvirtinimą prijungtam NCB.

d)

Paslaugas teikiančio NCB AARL sistemos dalyvio inicijuotam tarptautiniam mokėjimui prijungto NCB AARL sistemos dalyviui atlikti, paslaugas teikiantis NCB, gavęs tokį mokėjimo nurodymą, nedelsdamas kredituoja prijungto NCB sąskaitą. Po to prijungtas NCB nedelsdamas kredituoja prijungto NCB AARL sistemos dalyvio sąskaitą.

e)

AARL sistemos, kuri nėra paslaugas teikiančio NCB AARL sistema, dalyvio inicijuotam tarptautiniam mokėjimui prijungto NCB AARL sistemos dalyviui atlikti, paslaugas teikiantis NCB, gavęs mokėjimo nurodymą iš siunčiančiojo NCB (ECB):

i)

vykdo 4 straipsnio d skirsnio 1 dalyje ir 4 straipsnio d skirsnio 2 dalies a punkte aprašytas procedūras;

ii)

po to kredituoja prijungto NCB sąskaitą ir apie tai praneša prijungtam NCB; ir

iii)

po to siunčia teigiamą patvirtinimą siunčiančiajam NCB (ECB).

Gavęs pranešimą pagal ii papunktį, prijungtas NCB nedelsdamas kredituoja savo AARL sistemos dalyvio sąskaitą.

f)

Paslaugas teikiantis NCB imasi visų būtinų priemonių, dėl kurių susitarta su prijungtu NCB, siekdamas užtikrinti, kad visa informacija ir duomenys, būtini kredituoti prijungto NCB AARL sistemos dalyvio sąskaitą, bet kokiomis aplinkybėmis būtų prieinami prijungtam NCB.

g)

Prijungto NCB AARL sistemos darbo valandos atitinka IV priede išdėstytus reikalavimus.

3.

Baigtinumas

Per abipusį ryšį atliekamų tarptautinių mokėjimų baigtinumas nustatomas pagal 4 straipsnio c skirsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio d skirsnio 2 dalyje nustatytas taisykles.

4.

Atsakomybės už mokėjimo nurodymo vykdymą perleidimas

Tarptautinių mokėjimų, kuriuos inicijavo prijungto NCB AARL sistemos dalyvis, atveju atsakomybė už mokėjimo nurodymo atlikimą nuo prijungto NCB pereina paslaugas teikiančiam NCB tuo momentu, kai prijungto NCB sąskaita paslaugas teikiančiame NCB yra debetuojama, o po to ji pereina gaunančiajam NCB (ECB) pagal 4 straipsnio e skirsnį. Tarptautinių mokėjimų prijungto NCB AARL sistemos dalyviui atveju atsakomybė už mokėjimo nurodymo atlikimą nuo siunčiančiojo NCB pereina paslaugas teikiančiam NCB, siunčiančiajam NCB (ECB) gavus 4a straipsnio c skirsnio 2 dalies e punkto iii papunktyje aprašytą teigiamą patvirtinimą.

d)

Klaidų valdymas

Prijungtiems NCB taikoma 4 straipsnio f skirsnyje nurodyta tvarka.

e)

Ryšys su tinklo paslaugų teikėju

Prijungtas NCB jungiamas arba turi prieigos tašką prie tinklo paslaugų teikėjo. Atsakomybė pareikšti pretenziją tinklo paslaugų teikėjui dėl kompensacijos tenka prijungtam NCB, jei prijungtas NCB patiria nuostolius dėl taikytinų taisyklių pažeidimo, ir prijungtas NCB pateikia bet kokią pretenziją tiesiogiai tinklo paslaugų teikėjui.

f)

Informacija dalyviams

Visi NCB informuoja savo AARL sistemų dalyvius, kad tarptautinių mokėjimų prijungto NCB AARL sistemos dalyviams atžvilgiu paslaugas teikiančio NCB pateiktas teigiamas patvirtinimas patvirtina prijungto NCB sąskaitos paslaugas teikiančiame NCB kreditavimą, bet nepatvirtina gaunančiojo dalyvio sąskaitos prijungtame NCB kreditavimo. NCB atitinkamai iš dalies pakeičia savo nacionalines AARL taisykles, jei reikia.“.

6)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

TARGET kompensavimo schema taikoma visoms nacionalinėms AARL sistemoms (nepriklausomai nuo to, ar tokios AARL sistemos yra prisijungusios prie TARGET per sąsajas ar per abipusį ryšį) ir ECB mokėjimo mechanizmui (EPM), ir ja gali naudotis visi TARGET dalyviai (įskaitant dalyvaujančių valstybių narių, kurios nėra Eurosistemos pinigų politikos operacijų dalyvės, nacionalinių AARL sistemų dalyvius, dalyvaujančius TARGET, ir nedalyvaujančių valstybių narių nacionalinių AARL sistemų dalyvius, dalyvaujančius TARGET) visų TARGET mokėjimų atžvilgiu (neatskiriant vietinių mokėjimų ir tarptautinių mokėjimų). TARGET kompensavimo schema netaikoma EPM klientams pagal EPM naudojimo sąlygas, kurios pateiktos ECB interneto svetainėje (www.ecb.int) ir retkarčiais atnaujinamos.“;

b)

įterpiamas 1 dalies (c)a punktas:

„(c)a

8 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunkčio tikslais paslaugas teikiantis NCB nelaikomas trečiąja šalimi.“;

c)

pridedamas 1 dalies f punktas:

„f)

Jei prijungtas NCB negali atlikti tarptautinių mokėjimų dėl paslaugas teikiančio NCB AARL sistemos veikimo sutrikimo, paslaugas teikiantis NCB tokių mokėjimų atžvilgiu laikomas sutrikusios sistemos NCB.“

7)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Force majeure

NCB (ECB) neturi jokių prievolių dėl šių gairių nevykdymo tokiu mastu ir tiek laiko, kiek nėra galimybės įvykdyti įsipareigojimus pagal gaires, arba tokie įsipareigojimai būtų atidedami ar uždelsiama juos įvykdyti dėl įvykių, kylančių dėl bet kokios neįmanomos kontroliuoti priežasties ar pagrindo (įskaitant, tačiau neapsiribojant vien tik įrengimų gedimu ar veikimo sutrikimais, gamtinėmis sąlygomis, stichinėmis nelaimėmis, streikais ar darbo ginčais); su sąlyga, kad pirmiau išvardytos aplinkybės neapriboja atsakomybės turėti šiose gairėse reikalaujamas palaikymo programas, atlikti 4 straipsnio f skirsnyje ir 4a straipsnio d skirsnyje nurodytų klaidų valdymo procedūras tiek, kiek tai įmanoma nepaisant force majeure aplinkybių ir tinkamai stengtis sušvelninti bet kokį tokį įvykį tol, kol jis vyksta.“.

8)

10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Tokio ginčo tarp NCB ar tarp NCB ir ECB atveju, atitinkamos teisės ir įsipareigojimai vienas kito atžvilgiu dėl per TARGET atliktų mokėjimo nurodymų ar dėl visų kitų šiose gairėse nurodytų klausimų apibrėžiami: i) šiose gairėse ir jos prieduose nurodytomis taisyklėmis ir tvarkomis; ir ii) kaip papildomu šaltiniu ginčuose dėl tarptautinių mokėjimų – gaunančiojo NCB (ECB) buveinės vietos valstybės narės teisės aktais.“.

9)

IV priedas pakeičiamas šių gairių priedo tekstu.

2 straipsnis

Šios gairės įsigalioja 2005 m. sausio 25 d.

Jos taikomos nuo 2005 m. kovo 7 d.

3 straipsnis

Šios gairės skirtos dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino, 2005 m. sausio 21 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 140, 2001 5 24, p. 72. Gairės su paskutiniais pakeitimais, padarytais Gairėmis ECB/2004/4 (OL L 205, 2004 6 9, p. 1).


PRIEDAS

„IV PRIEDAS

TARGET DARBO VALANDOS

TARGET ir todėl NCB ir nacionalinės AARL sistemos, dalyvaujančios ar sujungtos su TARGET sistema, taiko tokias darbo laiko taisykles.

1.

Atskaitinis laikas TARGET sistemai yra „Europos centrinio banko laikas“, nustatytas kaip ECB buveinės vietos laikas.

2.

TARGET sistemos įprastinės darbo valandos yra nuo 7.00 iki 18.00 val.

3.

Pradėti darbą anksčiau negu 7.00 val. galima tik nusiuntus į ECB išankstinį pranešimą:

i)

apie vietines priežastis (pvz., siekiant palengvinti vertybinių popierių sandorius, sudaryti grynųjų mokėjimo sistemų balansus arba suformuoti kitus vietinius sandorius, tokius kaip sandorius dėl partijų, kuriuos NCB nukreipė į AARL sistemas per naktį); arba

ii)

apie priežastis, susijusias su ECBS (pvz., dienomis, kai laukiama išskirtinių mokėjimo apimčių arba siekiant sumažinti užsienio valiutos keitimo riziką, kai dalis eurų konvertuojama į Azijos valiutas).

4.

Taikomas mokėjimų (vietinių ir tarptautinių (1)) nutraukimo laikas klientams viena valanda anksčiau, nei įprastas TARGET sistemos uždarymo laikas; likęs laikas panaudojamas tik tarpbankiniams mokėjimams (ir vietiniams, ir tarptautiniams (2)), pervedant piniginius aktyvus tarp dalyvių. Klientų mokėjimai yra apibrėžti kaip mokėjimo pranešimai MT100 arba lygiaverčiu nacionaliniu formatu (kuris naudotų MT100 formatą tarptautiniams pervedimams). Dėl vietinių mokėjimų nutraukimo laiko 17.00 val. turi nuspręsti kiekvienas NCB, bendradarbiaudamas su kitais bankais. Be to, NCB gali toliau apdoroti 17.00 val. laukusius savo eilės vietinius klientų mokėjimus.“


(1)  Iš prijungto NCB AARL sistemos dalyvio per paslaugas teikiantį NCB siųstų tarptautinių mokėjimų nutraukimo laikas klientams yra 16:52:30.

(2)  Iš prijungto NCB AARL sistemos dalyvio per paslaugas teikiantį NCB siųstų tarptautinių tarpbankinių mokėjimų nutraukimo laikas yra 17:52:30.


Klaidų ištaisymas

3.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 30/27


2005 m. vasario 1 d. Komisijos sprendimo 2005/78/EB, Euratomas, iš dalies keičiančio Sprendimą 2001/844/EB, EAPB, Euratomas, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 29, 2005 m. vasario 2 d. )

Sprendimo 2005/78/EB, Euratomas paskelbimas laikomas negaliojančiu.