ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 27

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. sausio 29d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 143/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 144/2005, dėl konkurso 75-ojo turo, vykdomo pagal Reglamente (EB) Nr. 2799/1999 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

3

 

*

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 145/2005, nustatantis laikinąjį antidempingo muitą Kinijos Liaudies Respublikos kilmės bario karbonato importui

4

 

*

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 146/2005, dėl stalo vyno neprivalomam distiliavimui pasirašomų sutarčių priėmimo koeficiento nustatymo

24

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 147/2005, nustatantis didžiausias pagalbos už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą sumas 156-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

25

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 148/2005, nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 156-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

27

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 149/2005, nustatantis didžiausią pagalbos už koncentruotą sviestą dydį 328-ajame konkurso ture, vykdomame Reglamente (EEB) Nr. 429/90 numatyto konkurso tvarka

29

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 150/2005, nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 12-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

30

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 151/2005, dėl 11-ojo individualaus kvietimo dalyvauti konkurse, teikiamo pagal Reglamente (EB) Nr. 214/2001 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

31

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 152/2005, nustatantis, kokia dalimi galima patenkinti paraiškas gauti penimų jaunų galvijų patinų importo licencijas, pateiktas 2005 m. sausio mėnesį, pateiktas remiantis tarifine kvota, nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1202/2004

32

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 153/2005, nustatantis galutinius eksporto grąžinamųjų išmokų tarifus ir paraiškų išduoti B eksporto licencijas patenkinimo procentą vaisių ir daržovių sektoriuje (pomidorai, apelsinai, citrinos, valgomosios vynuogės ir obuoliai)

33

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 154/2005, dėl pasiūlymų pateiktų dėl visiškai nulukštentų plikytų ilgagrūdžių B ryžių eksporto į kai kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB) Nr. 2032/2004 numatytą konkursą

35

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 155/2005, dėl pasiūlymų, pateiktų dėl subsidijos, numatytos Reglamente (EB) Nr. 2033/2004, paskyrimo už B tipo lukštentų ilgagrūdžių ryžių gabenimą į Reuniono salą

36

 

 

2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 156/2005, dėl pasiūlymų, pateiktų dėl visiškai nulukštentų, apvaliųjų, vidutinių grūdų ir ilgagrūdžių A ryžių eksporto į kai kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB) Nr. 2031/2004 numatytą konkursą

37

 

*

2005 m. sausio 26 d. Komisijos direktyva 2005/5/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/26/EB dėl ėminių ėmimo ir analizės metodų vykdant oficialią ochratoksino A koncentracijos maisto produktuose kontrolę ( 1 )

38

 

*

2005 m. sausio 27 d. Komisijos direktyva 2005/7/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/70/EB, nustatančią dioksinų ir dioksinų tipo PCB koncentracijos pašaruose nustatymo reikalavimus ( 1 )

41

 

*

2005 m. sausio 27 d. Komisijos direktyva 2005/8/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose I priedą ( 1 )

44

 

*

2005 m. sausio 28 d. Komisijos direktyva 2005/9/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą Nr. 76/768/EEB, reglamentuojančią kosmetikos gaminius, siekiant suderinti VII priedą su technikos pažanga ( 1 )

46

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005/64/EB:2005 m. sausio 26 d. Komisijos sprendimas, įgyvendinantis Tarybos direktyvą 92/65/EEB dėl kačių, šunų ir šeškų importo sąlygų patvirtintosioms institucijoms, institutams arba centrams (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 118)  ( 1 )

48

 

*

2005/65/EB:2005 sausio 28 d. Komisijos sprendimas, dėl tam tikrų laikinųjų papildomų garantijų suteikimo Danijai dėl neskiepijimo nuo Niukaslio ligos statuso pasikeitimo (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 143)  ( 1 )

52

 

*

2005/66/EB:2005 m. sausio 28 d. Komisijos sprendimas, Sprendimo 2003/363/EB, patvirtinančio klasikinio kiaulių maro išnaikinimo tarp laukinių kiaulių kai kuriose Belgijos srityse planą, panaikinimas (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 144)  ( 1 )

54

 

*

2005/67/EB:2005 m. sausio 28 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2003/634/EB I ir II priedus dėl patvirtintų zonų ir patvirtintų ūkių nepatvirtintose zonose statuso suteikimo dėl žuvų virusinės hemoraginės septicemijos (VHS) ir infekcinės hematopoetinės nekrozės (IHN) patvirtinimo programų (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 148)  ( 1 )

55

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005/68/BUSP:2005 m. sausio 24 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/197/BUSP, nustatantį Europos Sąjungos karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų išlaidų finansavimo administravimo mechanizmą (Athena)

59

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties VI antraštine dalimi

 

*

2005 m. sausio 24 d. Tarybos Bendroji Pozicija 2005/69/TVR, dėl keitimosi tam tikrais duomenimis su Interpolu

61

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 143/2005

2005 m. sausio 28 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

123,3

204

75,2

212

176,1

608

118,9

624

163,5

999

131,4

0707 00 05

052

155,2

999

155,2

0709 90 70

052

175,4

204

183,5

624

56,7

999

138,5

0805 10 20

052

43,3

204

45,7

212

54,1

220

38,5

421

38,1

448

34,7

624

71,7

999

46,6

0805 20 10

204

65,1

999

65,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

59,3

204

86,3

400

78,6

464

138,7

624

68,0

662

27,9

999

76,5

0805 50 10

052

70,5

999

70,5

0808 10 80

400

82,6

404

83,9

720

64,7

999

77,1

0808 20 50

388

79,5

400

88,1

528

87,7

720

36,8

999

73,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 144/2005

2005 m. sausio 28 d.

dėl konkurso 75-ojo turo, vykdomo pagal Reglamente (EB) Nr. 2799/1999 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 1999 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2799/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles, susijusias su pagalbos už pašarams skirtą nugriebtą pieną ir nugriebto pieno miltelius suteikimu ir šių nugriebto pieno miltelių pardavimu (2), 26 straipsnį intervencinės agentūros parduoda tam tikrus savo saugomų nugriebto pieno miltelių kiekius nuolatinio konkurso tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2799/1999 30 straipsnį, remiantis kiekvieno konkretaus turo paraiškomis, yra nustatoma minimali nugriebto pieno miltelių pardavimo kaina arba nusprendžiama neskirti konkurso laimėtojo.

(3)

Išnagrinėjus gautus pasiūlymus, reikėtų neskirti konkurso laimėtojo.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2799/1999 nuostatas vykdomame 75-ajame konkurso ture, kurio galutinis paraiškų pateikimo terminas baigėsi 2005 m. sausio 25 d., laimėtojas nėra skiriamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu —

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 340, 1999 12 31, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 145/2005

2005 m. sausio 28 d.

nustatantis laikinąjį antidempingo muitą Kinijos Liaudies Respublikos kilmės bario karbonato importui

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – „pagrindinis reglamentas“), ypač į jo 7 straipsnį,

pasitarusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi

A.   PROCEDŪRA

1.   INICIJAVIMAS

(1)

2004 m. balandžio 30 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2) paskelbtu pranešimu (toliau – pranešimas apie tyrimo inicijavimą) Komisija paskelbė apie antidempingo procedūros Kinijos Liaudies Respublikos (KLR arba svarstoma šalis) kilmės bario karbonato importui į Bendriją inicijavimą.

(2)

Procedūra buvo inicijuota dėl 2004 m. kovo mėnesį „Solvay Barium Strontium GmbH“ (toliau – ieškovas), vienintelio gaminančio 100 % Bendrijos gamybos apimties bario karbonato gamintojo Bendrijoje, pareikšto skundo. Skunde pateikti minėto produkto dempingo ir dėl to patirtos materialios žalos įrodymai, laikyti pakankamais procedūrai inicijuoti.

2.   PROCEDŪROJE DALYVAUJANČIOS ŠALYS

(3)

Komisija oficialiai pranešė ieškovui, eksportuojantiems gamintojams, importuotojams, tiekėjams ir žinomiems suinteresuotiems vartotojams bei KLR atstovams apie procedūros inicijavimą. Suinteresuotoms šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomones raštu ir prašyti surengti posėdį per pranešime apie tyrimo inicijavimą nurodytą terminą.

(4)

Savo nuomones pareiškė skundą pateikęs gamintojas, eksportuojantys gamintojai, importuotojai, vartotojai ir vartotojų asociacijos. Visoms suinteresuotoms šalims, prašiusioms surengti posėdį bei įrodžiusioms, kodėl joms turi būti surengtas posėdis, toks posėdis buvo surengtas.

(5)

Siekdama leisti KLR eksportuojantiems gamintojams pateikti pareiškimą dėl rinkos ekonomikos režimo (toliau – RER) arba individualaus režimo (toliau – IR), jei jie pageidautų, Komisija išsiuntė RER ir IR pareiškimų formas žinomoms suinteresuotoms Kinijos įmonėms. Penkios įmonės buvo pateikusios pareiškimus dėl RER pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalį arba dėl IR, jeigu tyrimo metu būtų nustatyta, jog jos neatitinka RER taikymo sąlygų.

(6)

Pranešime apie tyrimo inicijavimą Komisija nurodė, kad atsižvelgiant į tariamą didelį į šią procedūrą įtrauktų eksportuotojų/gamintojų ir importuotojų skaičių, šio tyrimo metu gali būti taikoma atrankos tvarka. Tačiau, kadangi pareiškusių norą bendradarbiauti KLR eksportuojančių gamintojų, Bendrijos importuotojų ir vartotojų skaičius buvo mažesnis negu tikėtasi, buvo nutarta, kad atranka nėra būtina.

(7)

Komisija išsiuntė klausimynus visoms žinomoms suinteresuotoms šalims ir visoms kitoms įmonėms, pranešusioms apie save per pranešime apie tyrimo inicijavimą nurodytus terminus. Atsakymus grąžino skundą pateikęs Bendrijos gamintojas, penki nesusiję importuotojai, vienas žaliavos tiekėjas, šeši vartotojai, viena vartotojų asociacija ir penki KLR eksportuojantys gamintojai.

(8)

Komisija surinko ir patikrino visą informaciją, būtiną laikinam dempingo, dėl jo patirtos žalos ir Bendrijos intereso nustatymui. Patikrinimai buvo atlikti tokių įmonių patalpose:

a)

Bendrijos gamintojas

„Solvay Barium Strontium GmbH“, Vokietija.

b)

KLR eksportuojantys gamintojai

„Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd“

„Zaozhuang Yongli Chemical Co.“

„Guizhou Hongkaj Chemical Co. Ltd“ ir susijusi „Hengyang Hong Xiang Co. Ltd“

„Guizhou Red Star Developing Co.“

„Hebei Xinji Chemical Group Co. Ltd“.

c)

Nesusiję importuotojai

„Kimpe Sarl“, Prancūzija

„Norkem BV“, Nyderlandai.

d)

Bendrijos vartotojai

„Ilpea Spa“, Italija.

(9)

Atsižvelgiant į būtinybę nustatyti normaliąją vertę KLR eksportuojantiems gamintojams, kuriems negali būti taikomas RER, patikrinimas, siekiant nustatyti normaliąją vertę duomenų, gautų iš panašios šalies pagrindu, buvo atliktas tokios įmonės patalpose:

„Chemical Products Corporation“ (toliau – „CPC“), Cartersville, Jungtinių Amerikos Valstijų gamintojas.

3.   TYRIMO LAIKOTARPIS

(10)

Dempingo ir susijusios žalos tyrimas buvo vykdomas nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2003 m. gruodžio 31 d. (toliau – TL). Žalos įvertinimui svarbios tendencijos buvo tiriamos nuo 2000 m. sausio mėnesio iki TL pabaigos (toliau – „svarstomas laikotarpis“).

B.   SVARSTOMA PREKĖ IR PANAŠI PREKĖ

1.   SVARSTOMA PREKĖ

(11)

Svarstoma prekė yra tam tikras KLR kilmės bario karbonatas, kuriame stroncis sudaro daugiau kaip 0,07 % masės, o siera - daugiau kaip 0,0015 % masės, tiek miltelių, tiek spaustų granulių arba degtų granulių pavidalu, kurio kodas pagal KN yra ex 2836 60 00.

2.   PANAŠI PREKĖ

(12)

Nebuvo rasta jokių skirtumų tarp svarstomos prekės ir KLR bei Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV), kurios buvo laikomos panašia šalimi nustatant normaliąją vertę importo iš KLR atžvilgiu, vidaus rinkoje gaminamo ir parduodamo bario karbonato. Iš tikrųjų JAV gaminamas ir parduodamas bario karbonatas turi tokias pat pagrindines fizines bei chemines savybes ir naudojimo būdus, kaip ir bario karbonatas, eksportuojamas iš KLR į Bendriją. Taip pat nebuvo rasta skirtumų tarp svarstomos prekės ir Bendrijos pramonės gaminamo bei Bendrijos rinkoje parduodamo bario karbonato. Jie turi vienodas fizines ir chemines savybes bei naudojimo būdus. Taigi KLR vidaus rinkoje gaminamas ir parduodamas bario karbonatas bei panašios šalies vidaus rinkoje gaminamas ir parduodamas bario karbonatas, taip pat Bendrijos pramonės gaminamas ir Bendrijoje parduodamas bario karbonatas turi vienodas fizines ir chemines savybes bei naudojimo būdus. Taigi daroma išvada, jog visos bario karbonato rūšys yra laikomos vienodomis, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.

C.   DEMPINGAS

1.   RINKOS EKONOMIKOS REŽIMAS

(13)

Atliekant antidempingo tyrimus dėl KLR kilmės prekių importo, normalioji vertė nustatoma remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 1-6 dalimis tiems gamintojams, kurie atitinka pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte nustatytus kriterijus.

(14)

Trumpai ir tiktai informacijai, toliau yra pateikiamas šių kriterijų, kuriuos turi atitikti įmonės pareiškėjos, apibendrinimas:

verslo sprendimai priimami ir išlaidos yra planuojamos remiantis rinkos tendencijomis ir be reikšmingos valstybės įtakos,

finansinėms ataskaitoms atliekamas nepriklausomas auditas pagal tarptautinius apskaitos standartus, apskaita taikoma visiems tikslams,

iš buvusios ne rinkos ekonomikos sistemos neperkelta reikšmingų iškreipimų,

teisinį patikimumą ir patvarumą užtikrina bankrutavimo ir nuosavybės įstatymai,

valiuta keičiama pagal rinkos keitimo kursą.

(15)

Penki KLR eksportuojantys gamintojai pateikė pareiškimus dėl RER pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą ir užpildė RER formas eksportuojantiems gamintojams.

(16)

Dviejų įmonių paraiškos buvo atmestos po pirmojo RER paraiškos formos nagrinėjimo, nes jos neatitiko visų nustatytų kriterijų. Ypač tos įmonės, kurias visiškai arba didžiąja dalimi valdo valstybė ir kurių direktorių valdyba sudaryta tiktai arba didžiąja dalimi iš valstybės paskirtų direktorių, negalėjo įrodyti, kad jų verslo sprendimai nėra iš esmės įtakojami valstybės. Likusių trijų įmonių atžvilgiu Komisija surinko ir patikrino visą RER paraiškose pateiktą būtiną informaciją apsilankydama šių įmonių patalpose.

(17)

Tyrimo metu paaiškėjo, kad dvi įmonės atitiko visus nustatytus kriterijus, ir todėl joms taikomas RER. KLR eksportuojantys gamintojai, kuriems taikomas RER:

„Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd“

„Zaozhuang Yongli Chemical Co.“

(18)

Toliau esančioje lentelėje apibendrinama trijų įmonių, kurioms netaikomas RER, padėtis pagal kiekvieną iš penkių kriterijų, nustatytų pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte.

Įmonė

Kriterijai

2 straipsnio 7 dalies c punkto 1 įtrauka

2 straipsnio 7 dalies c punkto 2 įtrauka

2 straipsnio 7 dalies c punkto 3 įtrauka

2 straipsnio 7 dalies c punkto 4 įtrauka

2 straipsnio 7 dalies c punkto 5 įtrauka

1

Neatitinka

 

 

 

 

2

Neatitinka

Neatitinka

Neatitinka

Atitinka

Atitinka

3

Neatitinka

 

 

 

 

Šaltinis: Patikrinti bendradarbiaujančių Kinijos eksportuotojų atsakymai į klausimyną.

(19)

Svarstomoms įmonėms buvo suteikta galimybė pateikti savo pastabas dėl pirmiau išdėstytų tyrimo rezultatų.

(20)

Kalbant apie 2-ą įmonę, jos susijusios įmonės akcininkų tapatybių nepavyko nustatyti, ir neįmanoma buvo nustatyti, kas iš esmės valdo šią įmonę. Taigi negalima atmesti reikšmingos valstybės įtakos. Nors įmonė užprotestavo šį faktą, ji negalėjo pateikti jokios informacijos arba įrodymų, kurie parodytų, jog įmonę didžiąja dalimi valdo privatūs verslininkai ir jog ji nėra iš esmės įtakojama valstybės. Todėl buvo padaryta išvada, kad įmonė neatitinka pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkto 1 įtraukoje nustatytų kriterijų.

(21)

Tos pačios įmonės atžvilgiu atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad yra svarbių patikrintų apskaitos dokumentų trūkumų. Taigi įmonės auditoriai turėjo abejonių, be kitų dalykų, dėl dokumentuose užfiksuotų pardavimų duomenų, turto vertinimo ir nusidėvėjimo. Tačiau jokių pataisymų nebuvo padaryta norint ištaisyti auditorių nurodytus trūkumus, ir įmonė negalėjo pateikti jokio paaiškinimo, kodėl iki šiol nebuvo atsižvelgta į auditorių pastabas. Dėl tokių trūkumų nebūtų įmanoma atlikti patikimą dempingo apskaičiavimą. Nors įmonė užginčijo tokias išvadas, ji nepateikė jokio protingo paaiškinimo, kodėl jos finansinės ataskaitos yra patikimos nepaisant tokių trūkumų. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytus aspektus, dėl kurių finansinių ataskaitų patikimumas yra abejotinas, ir į tai, kad auditorių aptikti trūkumai nebuvo ištaisyti, galima daryti išvadą, kad įmonė neatitinka pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkto 2 įtraukoje nustatyto kriterijaus.

(22)

Pagaliau, kalbant apie 2-os įmonės turto įsigijimą, įmonės atstovai negalėjo paaiškinti, kokiomis sąlygomis tam tikras įmonės turtas buvo perimtas iš anksčiau egzistavusios kolektyviai valdomos įmonės. Todėl Komisija padarė išvadą, kad įmonė neatitinka pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkto 3 įtraukoje nustatytų sąlygų. 2-os įmonės atstovai nesutiko su tokiomis išvadomis, tačiau nepateikė jokios informacijos arba įrodymų dėl turto perdavimo, kurie parodytų, jog iš buvusio ne rinkos ekonomikos režimo neperkelta jokių svarbių iškreipimų. Todėl 2-os įmonės pateikta pretenzija buvo nepagrįsta ir buvo atmesta.

(23)

Buvo pasitarta su Patariamuoju komitetu, ir tiesiogiai suinteresuotos šalys buvo atitinkamai informuotos. Bendrijos pramonei buvo suteikta galimybė pareikšti savo pastabas, ir jos neprieštaravo RER nustatymui.

2.   INDIVIDUALUS REŽIMAS (IR)

(24)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktu, visoje šalies teritorijoje galiojantis muitas, jei toks yra, yra taikomas šalims, patenkančioms į pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies taikymo sritį, išskyrus atvejus, kai įmonės gali įrodyti, kaip numatyta pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalyje, kad a) jos turi teisę repatrijuoti kapitalą ir pelną; b) jų eksporto kainos ir kiekiai, taip pat pardavimų sąlygos yra laisvai nustatomos; c) didžioji dalis akcijų priklauso privatiems asmenims. Valstybės pareigūnai, įeinantys į direktorių valdybą arba einantys pagrindines vadovaujančiąsias pareigas, sudaro mažumą, arba turi būti įrodyta, kad nepaisant to, įmonė yra pakankamai nepriklausoma nuo valstybės įtakos; d) valiutos keitimas vykdomas pagal rinkos keitimo kursus, ir e) valstybės įtaka, jei ji yra, neleistų apeiti priemones, jeigu eksportuotojams būtų nustatytos skirtingos muito normos.

(25)

Trys eksportuojantys gamintojai, kuriems netaikomas RER, taip pat kreipėsi dėl individualios tvarkos. Todėl Komisija patikrino, ar šie trys eksportuojantys gamintojai yra įrodę, kad jie atitinka pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalyje nustatytus kriterijus.

(26)

Paaiškėjo, kad dvi įmonės (1-a ir 3-ia įmonės) visiškai arba didžiąja dalimi priklauso valstybei ir jų direktorių valdybos visiškai arba didžiąja dalimi sudarytos iš valstybės paskirtų direktorių. Šios įmonės nesugebėjo įrodyti, kad jos yra pakankamai nepriklausomos nuo valstybės įtakos, ir todėl jos neatitiko pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalies c punkte nustatyto kriterijaus.

(27)

Nors trečiasis eksportuojantis gamintojas (2-a įmonė) iš dalies priklauso privatiems savininkams, jis nesugebėjo įrodyti, kas iš esmės jį kontroliuoja, ir todėl negalima buvo atmesti reikšmingos valstybės įtakos. Taigi įmonė nesugebėjo įrodyti, kad ji atitinka pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalies c punkte nustatytą kriterijų.

(28)

Be to, dėl visų trijų įmonių paaiškėjo, kad egzistuoja priemonių apėjimo rizika, jeigu šiems eksportuotojams būtų nustatytos individualios muito normos. Tokia rizika egzistuoja iš dalies dėl pirmiau minėtos valstybės įtakos dviejų įmonių veiklai ir dėl to, kad kitas eksportuotojas taip pat nesugebėjo įrodyti, kad jo veikla nėra iš esmės įtakojama valstybės. Be to, atsižvelgiant į prekinį svarstomos prekės, kurios negalima laikyti pagaminta kokio nors konkretaus gamintojo, pobūdį, buvo taip pat nuspręsta, kad priemonių apėjimo eksportuojant per mažesnes muito normas turinčią įmonę rizika yra reikšminga. Todėl šios įmonės neatitiko pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalies e punkto reikalavimų.

(29)

Taigi nė vienas iš šių eksportuojančių gamintojų neatitiko visų pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalyje nustatytų sąlygų. Todėl padaryta išvada, kad IR neturėtų būti taikomas nė vienam iš eksportuojančių gamintojų, kuriems nebuvo suteiktas RER.

3.   NORMALIOJI VERTĖ

3.1.   Normaliosios vertės nustatymas visiems eksportuojantiems gamintojams, kuriems netaikomas RER

a)   Panaši šalis

(30)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktu, normalioji vertė eksportuojantiems gamintojams, kuriems netaikomas RER, turi būti nustatoma pagal trečiosios rinkos ekonomikos sistemą turinčios šalies (toliau – panašios šalies) kainas arba apskaičiuotą vertę.

(31)

Pranešime apie tyrimo inicijavimą JAV buvo nurodytos kaip tinkama rinkos ekonomikos sistemą turinti trečioji šalis nustatant normaliąją vertę KLR. Suinteresuotoms šalims buvo pasiūlyta pareikšti savo nuomones dėl tokio pasirinkimo.

(32)

Trys eksportuojantys gamintojai užginčijo tokį pasirinkimą pareikšdami, kad ekonominio vystymosi lygis, gamybos procesas ir žaliavų prieinamumas yra skirtingi JAV ir KLR. Be to, buvo ginčijamasi, kad konkurencingumo lygis JAV buvo žemas todėl, kad ten yra tik vienas bario karbonato gamintojas ir kad vidaus rinka yra apsaugota antidempingo muitais. Kaip panašių šalių alternatyva, buvo siūlomos Pietų Korėja, Rusija ir Indija.

(33)

Komisija siekė kitų potencialių panašių šalių, tokių kaip Indija, Japonija ir Brazilija, bendradarbiavimo. Tačiau nė vienas iš šių šalių gamintojų nepageidavo bendradarbiauti.

(34)

Bet kokiu atveju, Komisija padarė išvadą, kad Pietų Korėja nebuvo tinkama panaši šalis, nes joje nėra vietos barito, pagrindinės žaliavos, šaltinių ir gaminami tik nereikšmingi bario karbonato kiekiai. Be to, Komisija atmetė Rusiją kaip tinkamą panašią šalį, nes Rusijoje gaminamas bario karbonatas yra žymiai prastesnės kokybės ir dėl to nepalyginamas su KLR ir Bendrijoje gaminama preke. Tyrimo metu buvo taip pat nustatyta, kad Brazilijos vidaus rinka yra maža ir kad apsaugos lygis yra aukštesnis negu JAV. Todėl Brazilija nebuvo laikoma tinkama panašia šalimi. Be to, nebuvo jokių duomenų, įrodančių, kad kokia nors iš pasiūlytų alternatyvių panašių šalių yra tinkamesnė už JAV.

(35)

JAV atžvilgiu buvo nustatyta, kad gamybos apimtys yra didelės ir atitinka Kinijos eksportuojamus bario karbonato kiekius.

(36)

Kalbant apie ekonominio vystymosi lygį ir skirtingus gamybos procesus, buvo svarstoma, kad iš tiesų gali egzistuoti tam tikri skirtumai. JAV turi labai industrializuotą ekonomiką, ir JAV gamintojas naudoja pažangesnį ir veiksmingesnį gamybos būdą negu KLR. Tačiau pažymėtina, kad net jeigu šie skirtumai turėtų įtakos normaliajai vertei, jie paprastai pasireikštų kaip žemesnė normalioji vertė JAV ir todėl būtų naudingi Kinijos eksportuojantiems gamintojams. Be to, nereikėtų pamiršti, kad prireikus galima padaryti atitinkamus pataisymus. Bet kokiu atveju, nors negalima atmesti vietinių gamybos procesų skirtumų, nebuvo gauta jokių duomenų, kad kokios nors konkrečios šalies, be JAV, gamybos procesas būtų artimesnis KLR taikomam procesui.

(37)

Kalbant apie konkurenciją JAV vidaus rinkoje, JAV gamintojui tenka konkuruoti su iš KLR, Vokietijos ir Meksikos importuojamomis prekėmis. Iš šių šalių importuojamos prekės užima apie 30 % rinkos, kas yra laikoma reikšminga dalimi. Todėl buvo padaryta išvada, kad JAV egzistuoja vidutiniškas konkurencingumo lygis.

(38)

Kalbant apie žaliavų prieinamumą, buvo nustatyta, kad JAV, kartu su KLR, yra vienas stambiausių barito gamintojų ir turi dideles barito atsargas. Taigi padaryta išvada, kad žaliavų prieinamumas jų buvimo prasme JAV ir KLR yra panašus.

(39)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, padaryta preliminari išvada, kad Jungtinės Valstijos yra tinkama panaši šalis, kaip numatyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalyje.

b)   Normaliosios vertės panašioje šalyje nustatymas

(40)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktu, normalioji vertė eksportuojantiems gamintojams, kuriems netaikomas RER, buvo nustatyta pagal panašios šalies gamintojo pateiktą patikrintą informaciją apie panašios prekės vidaus sąnaudas ir pardavimus JAV rinkoje palyginamoms prekių rūšims.

(41)

Normalioji vertė buvo nustatyta taikant toliau 43-47 ir 53-59 konstatuojamosiose dalyse išdėstytą metodologiją. Vidaus pardavimai JAV buvo tipiški, nors ir tam tikros prekių rūšys nebuvo parduodamos įprastomis prekybos sąlygomis, t.y. buvo parduodamos nuostolingai. Tokioms prekių rūšims, kaip numatyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 3 dalyje ir 2 straipsnio 6 dalyje, normalioji vertė buvo apskaičiuojama pridedant prie gamybos sąnaudų protingą sumą pardavimo, bendrosioms bei administracinėms išlaidoms (toliau – SG&A) ir pelno skirtumą. Kadangi svarstomos prekės vidaus pardavimai buvo tipiški, įmonės SG&A išlaidos buvo laikomos patikimomis ir buvo panaudotos. Kalbant apie pelno skirtumą, įmonės nuosavo pelno skirtumas realizuojant svarstomą prekę vidaus rinkoje negalėjo būti panaudotas, kadangi tokie pardavimai buvo iš esmės nuostolingi. Kadangi kiti JAV gamintojai nepageidavo bendradarbiauti, Komisija panaudojo pelno skirtumą, taikytiną tos pačios bendrosios prekių kategorijos gamybai ir pardavimams, kaip numatyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6 dalies b punkte.

(42)

Visoms kitoms prekių rūšims normalioji vertė buvo nustatyta kaip svertinis vidaus pardavimų kainų vidurkis JAV bendradarbiaujančiam gamintojui parduodant nesusijusiems vartotojams, kuris buvo koreguojamas, kaip aprašyta toliau.

3.2.   Normaliosios vertės nustatymas eksportuojantiems gamintojams, kuriems taikomas RER

(43)

Kalbant apie normaliosios vertės nustatymą, Komisija pirmiausia nustatė kiekvienam bendradarbiaujančiam eksportuojančiam gamintojui, ar jo bendrieji bario karbonato vidaus pardavimai yra tipiški lyginant su jo bendromis eksporto į Bendriją apimtimis. Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalį vidaus pardavimai buvo laikomi tipiškais, kai bendra tokių pardavimų apimtis siekė bent 5 % bendros gamintojo eksporto į Bendriją apimties. Šiuo pagrindu abiems eksportuojantiems gamintojams buvo nustatyta, kad bendrieji svarstomos prekės vidaus pardavimai TL metu buvo vykdomi tipiškais kiekiais.

(44)

Vėliau Komisija nustatė tas vidaus rinkoje parduodamos svarstomos prekės rūšis, kurios yra identiškos eksportui į Bendriją parduodamoms rūšims arba tiesiogiai palyginamos su jomis.

(45)

Kiekvienai rūšiai, kurią eksportuojantys gamintojai parduoda savo vidaus rinkose ir kuri yra laikoma tiesiogiai palyginama su eksportui į Bendriją parduodama bario karbonato rūšimi, buvo nustatyta, ar vidaus pardavimai buvo pakankamai tipiški, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje. Tam tikros bario karbonato rūšies vidaus pardavimai buvo laikomi pakankamai tipiškais, kai bendra šios rūšies vidaus pardavimų apimtis TL metu siekė 5 % bendros palyginamos bario karbonato rūšies eksporto į Bendriją apimties ar daugiau. Po tokios analizės visos prekės rūšys, išskyrus vieną, buvo parduodamos tipiškais kiekiais.

(46)

Vėliau Komisija tyrė, ar kiekvienos bario karbonato rūšies vidaus pardavimai parduodant vidaus rinkoje tipiškais kiekiais buvo vykdomi įprastomis prekybos sąlygomis, kaip numatyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 4 dalyje, nustatant pelningų svarstomos bario karbonato rūšies pardavimų nepriklausomiems klientams dalį.

(47)

Vidaus pardavimų sandoriai laikomi pelningais, kai konkrečios prekės rūšies vieneto kaina yra lygi gamybos sąnaudoms arba viršija jas. Taigi buvo nustatytos kiekvienos vidaus rinkoje TL metu parduodamos prekės rūšies gamybos sąnaudos.

(48)

Vienas eksportuojantis gamintojas reikalavo pakoreguoti pradines sąnaudas, aiškindamas, kad gamyba esant normaliam pajėgumų išnaudojimo lygiui prasidėjo tik prasidėjus TL. Įmonė pradėjo gaminti bario karbonatą tik netrukus prieš prasidedant TL. Įmonės atstovai įrodinėjo, kad įmonei įsigijus gamybos linijas, ji investavo dideles sumas į remontą, kol galėjo pradėti bandomąją gamybą ir pagaliau normalią gamybą. Buvo pareikšta, kad vidutiniškai pradinė fazė abejoms gamybos linijoms truko 11 mėnesių ir kad normali gamyba būtų prasidėjusi praėjus 8 mėnesiams po TL pradžios.

(49)

Priešingai šio eksportuojančio gamintojo pareiškimams, buvo nustatyta, kad mėnesinės gamybos ir pardavimų apimtys buvo vienodos visą TL ir kai kuriais atvejais netgi viršijo mėnesines gamybos ir pardavimų apimtis laikotarpiu, kai buvo tariamai pasiektas normalus pajėgumų išnaudojimo lygis. Nepanašu, kad didelės pardavimų apimtys visą TL buvo tik bandomosios gamybos pardavimai. Todėl buvo padaryta išvada, kad įmonė gamino prekę esant normaliam pajėgumų išnaudojimo lygiui visą TL. Be to, įmonė nesugebėjo įrodyti, kad tariamos pradinės fazės metu vieneto gamybos sąnaudos buvo didesnės negu laikotarpiu, kai buvo tariamai pasiektas normalus pajėgumų išnaudojimo lygis. Bet kokiu atveju, net jeigu sąnaudos būtų buvusios didesnės, jos būtų didesnės ne dėl mažesnių gamybos apimčių, kaip įrodyta pirmiau. Taigi buvo padaryta išvada, kad reikalavimas pakoreguoti pradines sąnaudas buvo prieštaringas ir niekuo nepagrįstas, ir todėl jis buvo atmestas.

(50)

Tas pats gamintojas pareiškė, kad įmonėje taikomas nusidėvėjimo metodas „investicijoms į ilgalaikį turtą“ nepakankamai teisingai atspindėjo su svarstomos prekės gamyba ir pardavimu susijusias išlaidas. Padarytos investicijos atitiko pradines gamybos linijų remonto išlaidas tas linijas įsigijus, ir už jas buvo atsiskaityta per vienerius finansinius metus, atsižvelgiant į tai, kad įmonėje buvo laikomasi nuomonės, jog suremontuoto turto naudingasis veikimas yra trumpesnis už vienerius metus. Įmonė planavo tolesnes investicijas pasibaigus šiam laikotarpiui. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad gamybos linijų nereikėjo toliau remontuoti, tikrasis investicijų galiojimo laikotarpis buvo ilgesnis negu tikėtasi iš pradžių. Įmonės atstovai pareiškė, kad nusidėvėjimo laikotarpis turi būti koreguojamas remiantis ekonomine realybe bei išlaidomis, nurodytomis pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 5 dalį atitinkamai pataisytose finansinėse ataskaitose.

(51)

Minėto reikalavimo atžvilgiu manoma, kad didesnės negu įprasta išlaidos remontui pirmaisiais naudotos įrangos turėjimo metais nėra retas atvejis, ir tokių didesnių išlaidų planavimas pirmaisiais metais atitinka įprastą apskaitos praktiką. Todėl įmonės pasirinkta metodologija nėra neprotinga; ji atitiko įprastą praktiką. Tai, kad vėliau neprireikė tolesnio remonto, nepateisina nukrypimo nuo įprastos apskaitos praktikos. Todėl įmonės reikalavimas pakoreguoti išlaidas šiuo atžvilgiu buvo nepagrįstas ir buvo atmestas.

(52)

Kitas eksportuojantis gamintojas pareiškė, kad šalutinio produkto (sieros) vertė turi būti išskaitoma iš svarstomos prekės gamybos sąnaudų. Siera toliau perdirbama iš dujų (H2S), kurios automatiškai išleidžiamos bario karbonato gamybos metu. Tačiau įmonė neturėjo techninių galimybių matuoti sieros gamybai naudojamų dujų kiekį ir todėl negalėjo išreikšti savo pretenzijos skaičiais. Be to, įmonės apskaitos sistemoje siera ir svarstoma prekė buvo traktuojamos kaip du skirtingi produktai, ir bario karbonato gamybos sąnaudos buvo nustatytos neatsižvelgiant į sieros vertę. Remiantis tuo, pretenzija buvo laikinai atmesta.

(53)

Kaip minėta 46 konstatuojamojoje dalyje, buvo nustatyta svarstomos prekės rūšies pelningų pardavimų nepriklausomiems klientams vidaus rinkoje dalis. Tais atvejais, kai bario karbonato rūšies, parduodamos grynąja pardavimo kaina, kuri yra lygi apskaičiuotoms gamybos sąnaudoms arba viršija jas, pardavimų apimtis siekia virš 80 % bendros tos rūšies pardavimų apimties ir kai svertinis tos rūšies kainų vidurkis yra lygus gamybos sąnaudoms arba viršija jas, normalioji vertė remiasi tikrąja vidaus kaina, apskaičiuojama kaip visų tos rūšies vidaus pardavimų kainų vidurkis TL metu, nepriklausomai nuo to, ar tie pardavimai buvo pelningi. Tais atvejais, kai bario karbonato rūšies pelningų pardavimų apimtis siekia 80 arba mažiau procentų bendros tos rūšies pardavimų apimties arba kai svertinis tos rūšies kainų vidurkis yra žemesnis už gamybos sąnaudas, normalioji vertė remiasi tikrąja vidaus kaina, apskaičiuojama kaip tik pelningų tos rūšies vidaus pardavimų kainų vidurkis, jeigu tie pardavimai siekė 10 arba daugiau procentų bendros tos rūšies pardavimų apimties.

(54)

Tais atvejais, kai bet kokios prekės rūšies pelningų pardavimų apimtys siekė mažiau negu 10 % bendros tos rūšies pardavimų apimties, buvo laikoma, kad būtent ši rūšis buvo parduodama nepakankamais kiekiais, kad vidaus kaina galėtų būti tinkamas pagrindas normaliajai vertei nustatyti.

(55)

Remiantis pirmiau išdėstyta analize, buvo nustatyta, kad visos prekės rūšys, išskyrus vieną, buvo parduodamos įprastomis prekybos sąlygomis kainos pagrindu.

(56)

Visoms prekės rūšims, kurios nebuvo parduodamos tipiškais kiekiais arba kurios nebuvo parduodamos įprastomis prekybos sąlygomis kainos pagrindu, svarstomo eksportuojančio gamintojo vidaus kainos negalėjo būti panaudotos normaliajai vertei nustatyti, ir reikėjo taikyti kitą metodą.

(57)

Šiuo atžvilgiu Komisija taikė apskaičiuotą normaliąją vertę pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 3 dalį ir 2 straipsnio 6 dalį.

(58)

Kaip numatyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 3 dalyje, normalioji vertė buvo apskaičiuojama remiantis kiekvieno eksportuojančio gamintojo gamybos sąnaudomis pridėjus protingą pardavimo kainą, bendrąsias bei administracines išlaidas (toliau – SG&A) ir pelnui.

(59)

Kadangi SG&A ir pelnas, realizuotas kiekvieno svarstomų eksportuojančių gamintojų vidaus rinkoje, yra patikimi duomenys, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6 dalyje, eksportuojančių gamintojų SG&A ir pelnas buvo naudojami visais atvejais apskaičiuojant normaliąją vertę.

4.   EKSPORTO KAINOS

(60)

Visiems bendradarbiaujantiems Kinijos eksportuojantiems gamintojams, kuriems taikomas RER, eksporto pardavimai buvo nustatyti individualiai kiekvienai įmonei. Visi svarstomų eksportuojančių gamintojų eksporto pardavimai į Bendriją buvo vykdomi tiesiogiai nepriklausomiems klientams Bendrijoje eksporto kaina buvo nustatoma remiantis iš tikrųjų sumokėtomis arba mokėtinomis kainomis, kaip numatyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 dalyje.

5.   PALYGINIMAS

(61)

Normalioji vertė ir eksporto kainos buvo palygintos remiantis duomenimis apmokėjus atvežimo išlaidas („ex-works“) tame pačiame prekybos lygmenyje. Siekiant užtikrinti teisingą normaliosios vertės ir eksporto kainos palyginimą, buvo atitinkamai atsižvelgta (įvedant tam tikrus pataisymus) į kainas veikiančius skirtumus bei kainų palyginamumą pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį. Atitinkami pataisymai buvo įvedami visais atvejais, kai jie buvo laikomi tikslingais, tiksliais ir pagrįstais pakankamais įrodymais.

(62)

Remiantis tuo, buvo atsižvelgta į pakavimo išlaidų, kreditinių išlaidų, nuolaidų, komisinių mokesčių, vidaus krovinių gabenimo, draudimo, tvarkymo, aptarnavimo po pardavimo ir prekybos lygių skirtumus. Kalbant apie banko mokesčius, buvo padarytas pataisymas pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies k punktą.

(63)

Kalbant apie prekybos lygį, buvo nustatyta, kad didžioji JAV vidaus pardavimų dalis buvo galutiniams vartotojams, o svarstomos prekės eksporto pardavimai iš KLR buvo išskirtinai platintojams. Pataisymas buvo apskaičiuojamas remiantis vidutiniu kainų skirtumu parduodant galutiniams vartotojams ir platintojams JAV vidaus rinkoje, kaip numatyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies d punkte.

(64)

Vėliau buvo nustatyta, kad KLR dideli pagrindinės žaliavos barito kiekiai prieinami be jokio konkretaus kasybų proceso, tuo tarpu kai JAV baritas kasamas paviršiuje arba po žeme. Be to, žaliava Kinijoje gabenama į netoliese esančius fabrikus beveik be jokių transportavimo išlaidų, tuo tarpu kai JAV barito gabenimo iš kasyklų į fabrikus išlaidos pakankamai didelės.

(65)

Taigi buvo nuspręsta, kad siekiant padaryti bario karbonato gamybos sąlygas JAV palyginamomis su tomis sąlygomis KLR, būtina atitinkamai pakoreguoti normaliąją vertę JAV. Taigi normalioji vertė buvo pakoreguota atsižvelgiant į pagrindinius gamybos sąlygų skirtumus, t.y. pagrindinės žaliavos barito gamybos bei gabenimo išlaidų skirtumus.

(66)

Pagaliau, buvo nustatyta, kad JAV patiriamos didelės išlaidos aplinkosaugos tikslams, tuo tarpu kai KLR tokių išlaidų visai nėra. Taigi normalioji vertė buvo atitinkamai pataisyta.

6.   DEMPINGO SKIRTUMAS

6.1.   Bendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams, kuriems taikomas RER

(67)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 dalimi, dempingo skirtumas kiekvienam eksportuojančiam gamintojui buvo nustatytas lyginant svertinį normaliosios vertės vidurkį su svertiniu eksporto kainos vidurkiu kiekvienai prekės rūšiai, kaip nustatyta pirmiau.

(68)

Laikinieji dempingo skirtumai bendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams, kuriems taikomas RER, cif franko prie Bendrijos sienos kainos, prieš sumokant muitus, procentais yra tokie:

„Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd“

11,2 %

„Zaozhuang Yongli Chemical“

24,4 %.

6.2.   Visiems kitiems eksportuojantiems gamintojams

(69)

Siekdama apskaičiuoti visoje šalies teritorijoje galiojantį dempingo skirtumą, taikytiną visiems kitiems KLR eksportuotojams, Komisija pirmiausia nustatė bendradarbiavimo lygį. Ji palygino bendrąsias KLR kilmės svarstomos prekės importo apimtis, apskaičiuotas remiantis Eurostat duomenimis, su tikraisiais atsakymais į klausimyną, gautais iš KLR eksportuotojų, kuriems netaikomas RER. Taip buvo nustatyta, kad bendradarbiavimo lygis yra beveik 100 %.

(70)

Dempingo skirtumas likusiems bendradarbiaujantiems eksportuotojams, kuriems netaikomas RER, buvo todėl apskaičiuojamas lyginant panašiai šaliai nustatytą svertinį normaliosios vertės vidurkį ir bendradarbiaujančių eksportuotojų pateiktą svertinį eksporto kainų vidurkį, siekiant nustatyti svertinį dempingo skirtumo vidurkį likusiems bendradarbiaujantiems eksportuotojams.

(71)

Remiantis tuo, šalies galutinis dempingo lygis buvo laikinai nustatytas kaip lygus 34,0 % cif kainos prie Bendrijos sienos.

D.   ŽALA

1.   BENDRIJOS PRAMONĖS APIBRĖŽIMAS

(72)

Vienintelis bendradarbiaujantis Bendrijos gamintojas TL metu gamino 100 % Bendrijoje gaminamo bario karbonato. Taigi laikoma, kad tai sudaro Bendrijos pramonę, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 4 dalyje.

(73)

Taigi, kadangi Bendrijos pramonę sudaro tik vienas gamintojas, visi su juo susiję duomenys buvo indeksuoti siekiant užtikrinti konfidencialumą.

2.   BENDRIJOS SUVARTOJIMAS

(74)

Bendrijos suvartojimo kiekis buvo nustatytas remiantis Bendrijos pramonės pardavimų apimtimis Bendrijos rinkoje pridėjus iš KLR bei kitų trečiųjų šalių importuojamus kiekius pagal Eurostat duomenis. Bendrijos bario karbonato suvartojimas sumažėjo 10 % 2000-2002 metais dėl bendros sudėtingos ekonominės padėties. Vėliau jis vėl padidėjo iki 2000 m. lygio, o iš KLR importuojami kiekiai išaugo.

 

2000 m.

2001 m.

2002 m.

TL

Bendrijos suvartojimas

(tonomis)

137 742

130 243

124 568

136 722

3.   IMPORTAS IŠ SVARSTOMOS ŠALIES

a)   Apimtis ir rinkos dalis

(75)

Bario karbonato importo iš KLR į Bendriją apimtys padidėjo nuo 54 167 tonų 2000 m. iki 63 742 tonų TL metu, t.y. 18 % per svarstomą laikotarpį. Būtina pažymėti, kad importo apimtys sumažėjo iki 48 900 tonų 2002 m., o po to greitai atsigavo TL metu.

(76)

Atitinkama rinkos dalis 2000 m. siekė apie 40 % ir padidėjo 19 % per svarstomą laikotarpį, daugiausia dėl ženklaus importo iš KLR apimties padidėjimo 2003 m.

b)   Kainos

(77)

Vidutinės importo iš KLR kainos nuolat mažėjo nuo 253 eurų už toną 2000 m. iki 186 eurų už toną TL metu.

c)   Kainų numušimas

(78)

Siekiant išanalizuoti kainų numušimą, svertinis pardavimų kainų vidurkis pagal Bendrijos pramonės prekių rūšis, parduodamas Bendrijos rinkoje nesusijusiems klientams, pakoreguotas remiantis „ex-works“ kainomis, buvo palygintas su atitinkamu svertiniu aptariamo importo eksporto kainų vidurkiu, nustatytu remiantis CIF su atitinkamais pataisymais atsižvelgiant į muitus ir išlaidas po importo. Kainos buvo lyginamos atskaičius grąžinamąsias išmokas ir nuolaidas.

(79)

Priešingai importui iš KLR, Bendrijos pramonė garantuoja patvarią prekę pagal kliento specifikacijas su visada lygiai tokiomis pat priemaišomis ir siūlo klientams tokias paslaugas, kaip laboratoriniai tyrimai. Lyginant kainas, į tų paslaugų rinkos vertę buvo atsižvelgta įvedant 25 % pataisymą Bendrijos pramonės kainoms remiantis iš Bendrijos pramonės gauta informacija.

(80)

Keli importuotojai ir vartotojai pranešė, kad Bendrijos pramonė nustato aukštesnes kainas dėl didesnio jos produkcijos reaktyvumo. Šį argumentą teko atmesti, kadangi KLR eksportuotojai gali tiekti lygiavertę produkciją kiekvienai Bendrijos pramonės gaminamai rūšiai dėl techninės pažangos, kurią ši šalis yra padariusi pastaraisiais metais. Be to, reaktyviausios bario karbonato rūšies pardavimai sudaro mažiau kaip 5 % Bendrijos pramonės pardavimų. Taigi buvo nuspręsta, kad pataisymai reaktyvumo skirtumams nebūtini.

(81)

Palyginimas parodė, kad TL metu KLR kilmės svarstoma prekė buvo parduodama Bendrijoje kainomis, kurios numušė Bendrijos pramonės kainas 28-31 %, išreiškiant juos pastarųjų procentais.

4.   BENDRIJOS PRAMONĖS PADĖTIS

(82)

Remdamasi pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalimi, Komisija išnagrinėjo visus svarbius ekonominius veiksnius ir rodiklius, susijusius su Bendrijos pramonės padėtimi.

(83)

Buvo analizuojama, ar Bendrijos pramonė vis dar atsigauna nuo buvusio subsidijavimo arba dempingo pasekmių, bet nebuvo rasta jokių tai patvirtinančių duomenų.

a)   Gamyba

(84)

Bendrijos pramonės gamyba sumažėjo 13 % per svarstomą laikotarpį. Ji buvo stabili 2000-2001 metais ir vėliau susilpnėjo.

b)   Pajėgumai ir pajėgumų išnaudojimas

(85)

Pajėgumų išnaudojimas sumažėjo 14 % per svarstomą laikotarpį. Tokio sumažėjimo negalima aiškinti mažu bendro Bendrijos pramonės gamybos pajėgumų padidėjimu 2 % 2001-2002 m. svarstomu laikotarpiu.

c)   Pardavimai, kainos ir rinkos dalis

(86)

Pardavimų nesusijusioms šalims Bendrijoje apimtys sumažėjo 17 % nuo 2000 m. iki TL (pardavimai susijusiems klientams sudarė mažiau negu 1 % bendros pardavimų apimties), tuo būdu sumažindamos rinkos dalį nuo maždaug 55-60 % iki maždaug 45-50 %. Kadangi vidutinė kaina už toną nukrito 7 %, apyvarta sumažėjo 23 %.

d)   Prekių atsargos

(87)

Pagamintų prekių atsargos beveik patrigubėjo 2000-2001 m. Jos žymiai sumažėjo per kitus dvejus metus ir buvo beveik dvigubai didesnės negu 2000 m. TL metu.

e)   Užimtumas, našumas ir atlyginimai

(88)

Užimtumas Bendrijos pramonėje sumažėjo 10 % per svarstomą laikotarpį. Atlyginimai palaipsniui padidėjo 10 % per tokį pat laikotarpį. Našumas, apskaičiuojamas pagal tonas, pagamintas darbuotojui, iš pradžių padidėjo 3 % 2000-2002 m. ir vėliau sumažėjo beveik 6 %.

f)   Augimas

(89)

Nors Bendrijos suvartojimas išliko iš esmės pastovus nuo 2000 m. iki TL, Bendrijos pramonės pardavimų apimtys sumažėjo 17 % Kita vertus, svarstomo importo apimtys sumažėjo 18 %. Ši tendencija buvo dar ryškesnė laikotarpiu tarp 2002 m. ir TL, Bendrijos suvartojimui išaugus apie 10 %, Bendrijos pramonės pardavimų apimtims sumažėjus daugiau negu 10 % ir importui iš KLR padidėjus daugiau negu 30 %. Taigi Bendrijos pramonės pardavimai sumažėjo nepaisant augančios paklausos laikotarpiu tarp 2002 m. ir TL. Taigi Bendrijos pramonės rinkos dalis sumažėjo beveik 9 procentiniais punktais, daugiausia dėl importo iš KLR. Priešingai, Kinijos rinkos dalis padidėjo daugiau negu 7 procentiniais punktais laikotarpiu tarp 2002 m. ir TL.

g)   Investicijos

(90)

Investicijos padidėjo daugiau negu dvigubai 2000-2001 m. 2002 m. jos liko pastovios, o 2003 m. grįžo prie 2000 m. lygio. Investicijos buvo daugiausia daromos aplinkosaugos ir aptarnavimo srityse.

h)   Pelningumas, investicijų grąža, pinigų srautas ir sugebėjimas pritraukti kapitalą

(91)

Bendrijos pramonės panašios prekės pardavimai nebuvo pelningi visą svarstomą laikotarpį. Nors Bendrijos pramonė beveik laikėsi nenuostolingumo lygyje 2000 m., situacija pablogėjo, ir pardavimai buvo itin nepelningi TL metu (daugiau kaip -10 %).

(92)

Investicijų grąža, išreiškiama kaip pelnas/nuostolis grynosios ataskaitose užfiksuotos turto vertės atžvilgiu, buvo taip pat neigiama visą svarstomą laikotarpį ir kasmet blogėjo. TL metu investicijų grąža svyravo nuo -25 iki -20 %.

(93)

Bendrijoje gaminamų ir parduodamų prekių generuojami pinigų srautai smarkiai sumažėjo tarp 2000 m. ir TL. Nors 2000 m. jie vis dar buvo labai teigiami, 2001 m. jie tapo neigiami ir sumažėjo kitais dvejais metais daugiau negu 1 000 000 eurų TL metu.

(94)

Kadangi investicijos buvo labai menkos, nebuvo nustatyta, kad Bendrijos pramonė būtų turėjusi sunkumų pritraukiant kapitalą tiek bankų paskolų, tiek pagrindinės bendrovės nuosavo kapitalo pavidalu.

i)   Dempingo skirtumo dydis

(95)

Atsižvelgiant į dempingo pagrindu vykdomo importo iš svarstomos šalies apimtis ir kainas, tikrųjų dempingo skirtumų įtakos negalima laikyti nereikšminga.

5.   IŠVADOS DĖL ŽALOS

(96)

Pirmiau išdėstytų veiksnių nagrinėjimas rodo, kad laikotarpiu tarp 2000 m. ir TL Bendrijos pramonės padėtis žymiai pablogėjo. Pardavimų apimtys nukrito 17 % svarstomu laikotarpiu, ir dėl to Bendrijos pramonė prarado nemažą rinkos dalį. Vidutinės kainos sumažėjo, ir dėl to netgi dar labiau sumažėjo apyvarta. Gamybos apimtys ir pajėgumų išnaudojimas laikėsi tokios pat tendencijos. Dėl tokių neigiamų aplinkybių svarstomu laikotarpiu žymiai pablogėjo pelningumas, investicijų grąža ir pinigų srautas.

(97)

Taigi nustatyta, kad Bendrijos pramonės padėtis pablogėjo tiek, kad galima daryti preliminarią išvadą, jog Bendrijos pramonė patyrė materialią žalą, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnio 5 dalyje.

E.   PRIEŽASTINIAI RYŠIAI

1.   ĮŽANGA

(98)

Remdamasi pagrindinio reglamento 3 straipsnio 6 dalimi, Komisija išnagrinėjo, ar svarstomos šalies kilmės bario karbonato importas dempingo kaina padarė tokią žalą Bendrijos pramonei, kad ją galima laikyti materialia. Remiantis pagrindinio reglamento 3 straipsnio 7 dalimi, taip pat buvo išnagrinėti kiti veiksniai, be importo dempingo kaina, kurie tuo pačiu metu galėjo padaryti žalos Bendrijos pramonei, siekiant įsitikinti, kad galima tokių kitų veiksnių padaryta žala nebuvo priskirta importui dempingo kaina.

2.   IMPORTO DEMPINGO KAINA POVEIKIS

(99)

Svarstomu laikotarpiu importas dempingo kaina iš svarstomos šalies žymiai padidėjo apimties (nuo 54 167 tonų iki 63 742 tonų) bei rinkos dalies (daugiau negu 7 procentiniais punktais) požiūriu. Didžiausias importo apimčių padidėjimas įvyko TL metu (padidėjimas 30,4 % lyginant su 2002 m.), nors importo kainos mažėjo visą svarstomą laikotarpį.

(100)

Tas padidėjimas vyko vienu metu su Bendrijos pramonės pardavimų sumažėjimu ir iš jo išplaukiančiu rinkos dalies praradimu beveik 9 procentiniais punktais, sumažėjus ir vidutinėms pardavimų kainoms. Bendrijos pramonei teko mažinti pardavimų kainas, kadangi jos buvo žymiai numuštos TL metu dėl importo dempingo kaina iš KLR. Dėl žemų pardavimų kainų Bendrijos pramonė negalėjo padengti gamybos sąnaudų ir todėl buvo nepelninga.

3.   KITŲ VEIKSNIŲ POVEIKIS

a)   Importas iš kitų trečiųjų šalių

(101)

Svarstomu laikotarpiu bario karbonato importo iš trečiųjų šalių apimtys padidėjo nuo 6 500 tonų iki 8 700 tonų, kas atitiko mažiau negu 10 % rinkos dalį TL metu. Pagrindinės kitos trečiosios šalys, eksportuojančios bario karbonatą į Bendriją, buvo Brazilija ir Rusija.

(102)

TL metu vidutinės importo iš Rusijos kainos siekė 278 eurų už toną. Tai reiškia, kad Rusijos prekės buvo žymiai brangesnės už iš KLR importuojamas prekes ir tik truputį pigesnės už Bendrijos pramonės parduodamą produkciją. Anot importuotojų ir vartotojų, iš Rusijos importuojamo bario karbonato kokybė yra prastesnė negu tiek iš KLR importuojamos svarstomos prekės kokybė, tiek Bendrijos pramonės parduodamos panašios prekės kokybė. Kadangi iš Rusijos importuojamas bario karbonatas yra prastesnės kokybės, bet brangesnis už iš KLR importuojamą prekę, jis nėra konkurencingas Bendrijos rinkoje. Lyginant su Bendrijos pramonės gaminama produkcija, bario karbonato iš Rusijos kokybė yra žymiai prastesnė, ir nedidelis kainų skirtumas to nekompensuoja. Kadangi Rusijos produkcija nėra konkurencinga, jos rinkos dalis sumažėjo svarstomu laikotarpiu. Todėl padaryta preliminari išvada, kad importas iš Rusijos nenutraukė priežastinio ryšio tarp dempingo ir importo iš Kinijos padarytos materialios žalos.

(103)

TL metu vidutinės importo iš Brazilijos kainos siekė 186 eurų už toną. Svarstomu laikotarpiu importo iš Brazilijos rinkos dalis padidėjo maždaug 2 procentiniais punktais. Atsižvelgiant į mažą pardavimų padidėjimą ir 5 % nesiekiančią rinkos dalį, padaryta preliminari išvada, kad šis importas nenutraukė priežastinio ryšio tarp dempingo ir importo iš Kinijos padarytos materialios žalos.

(104)

Atsižvelgiant į aukščiau padarytas išvadas, padaryta preliminari išvada, kad importas iš kitų trečiųjų šalių nenutraukė priežastinio ryšio tarp dempingo ir importo iš Kinijos padarytos materialios žalos Bendrijos pramonei.

b)   Paklausos raida

(105)

Kalbant apie paklausos raidą, tikrasis bario karbonato suvartojimas sumažėjo 2000-2002 m., bet Bendrijos pramonė sugebėjo išlaikyti savo rinkos dalį. Vėliau Bendrijos pramonės pardavimai ir rinkos dalis sumažėjo, nors suvartojimas TL metu žymiai padidėjo. Tuo pačiu metu iš Kinijos importuojamos prekės sugebėjo gauti rinkos dalį, kuri per svarstomą laikotarpį padidėjo daugiau negu 7 procentiniais punktais. Taigi Bendrijos pramonės patirtos materialios žalos negalima priskirti paklausos sumažėjimui Bendrijos rinkoje.

c)   Valiutos kursų svyravimai

(106)

Kai kurios suinteresuotos šalys pareiškė, kad JAV dolerio devalvacija euro atžvilgiu paskatino bario karbonato importą į Europos bendriją. Daugeliu importo iš svarstomos šalies į Europos bendriją sandorių atvejų sąskaitos yra iš tikrųjų pateikiamos JAV doleriais. Euro vertė JAV dolerio atžvilgiu pradėjo didėti nuo 2002 m. vidurio, žymiai padidėjo TL metu ir taip paskatino eksportą į euro zoną.

(107)

Tačiau netgi remiantis 2002 m. pradžioje vyraujančiu keitimo kursu, importas iš KLR numušė Bendrijos pramonės kainas. Be to, tokia palankaus keitimo kurso situacija taip pat būtų turėjusi įtakos importui iš kitų trečiųjų šalių, kadangi to importo sąskaitos taip pat buvo pateikiamos dažniausiai JAV doleriais. Tas faktas, kad valiutos kursų svyravimai neturėjo didelės įtakos importui iš kitų šalių, parodo, jog jis negali būti laikomas pagrindiniu priežastinio ryšio veiksniu, lemiančiu tokį didelį importo dempingo kaina iš svarstomos šalies antplūdį.

(108)

Taigi padaryta preliminari išvada, kad, nors euro vertės padidėjimas JAV dolerio atžvilgiu galėjo paskatinti bario karbonato importą į Europos bendriją, jis negalėjo būti pakankamai didelis, kad nutrauktų priežastinį ryšį tarp importo dempingo kaina ir Bendrijos pramonės patirtos materialios žalos.

d)   Bendrijos pramonės vykdomas importas

(109)

Buvo pareikšta, kad Bendrijos pramonė importavo bario karbonatą iš KLR ir taip prisidėjo prie patirtos žalos. Tačiau Bendrijos pramonė neįsigijo jokių prekių iš KLR po 2001 m. ir importavo jas iki tų metų tik nedideliais kiekiais (apie 1 % savo gamybos). Taigi daroma preliminari išvada, kad Bendrijos pramonės vykdytas svarstomos prekės importas iš KLR, jei jis buvo vykdomas, negalėjo būti pagrindine Bendrijos pramonės patirtos materialios žalos priežastis.

e)   Kiti veiksniai

(110)

Kai kurie vartotojai ir importuotojai ginčijosi, kad Bendrija patiria žalą dėl bario karbonato vandens suspensijos, kuri naikina toksiškas dulkes, išsiskiriančias naudojant bario karbonato miltelius, sukeliamos konkurencijos. Suspensiją gamina importuotojai į Bendriją, naudodami iš KLR importuojamus miltelius ir pripildami vandens bei tam tikrų priedų po importo.

(111)

Šis argumentas turi būti atmestas, kadangi Bendrijos pramonė turi pažangiosios patirties („know-how“) suspensijai pagaminti, tačiau neskatina jos pardavimų, todėl kad mano, jog transportuoti vandenį nėra ekonomiška. Taigi bendradarbiaudama su kitomis Europos įmonėmis, ji sukūrė specialią įrangą plytas ir plyteles gaminančiai pramonei, kuri leidžia bario karbonato vartotojams maišyti miltelius su vandeniu gamybos vietoje, taip išvengiant toksiškų dulkių formavimosi. Taigi Bendrijos pramonė siūlo produktą, konkurencingą suspensijai. Tačiau, kadangi suspensija gaminama naudojant iš Kinijos dempingo kaina importuojamą bario karbonatą, ji gali būti parduodama kainomis, kurios yra žemesnės už Bendrijos pramonės tiekiamų miltelių kainas. Tačiau šis veiksnys negali būti laikomas dar vienu žalą sukeliančiu veiksniu, kadangi pati suspensijos įtaka yra dempinguoto importo pasekmė. Iš tikrųjų, jeigu svarstoma prekė nebūtų importuojama dempingo kaina, Bendrijos pramonės siūloma prekė, konkuruojanti su suspensija, būtų galėjusi sąžiningai konkuruoti su suspensija.

4.   IŠVADOS DĖL PRIEŽASTINIŲ RYŠIŲ

(112)

Pirmiau išdėstyta analizė parodė, kad svarstomos šalies kilmės prekių importo apimtys ir rinkos dalis žymiai padidėjo, ypač laikotarpiu tarp 2002 m. ir TL, kartu žymiai sumažėjus jų pardavimo kainoms, dėl ko TL metu buvo labai numuštos kainos. Toks žemomis kainomis parduodamų iš Kinijos importuojamų prekių rinkos dalies padidėjimas vyko vienu metu su žymiu Bendrijos pramonės rinkos dalies sumažėjimu, kuris, kartu su spaudimu mažinti kainas, inter alia, tapo didelių Bendrijos pramonės TL metu patirtų nuostolių priežastimi. Iš kitos pusės, kitų veiksnių, kurie galėjo padaryti žalą Bendrijos pramonei, nagrinėjimas parodė, kad nė vienas šių veiksnių negalėjo turėti didelio neigiamo poveikio arba negalėjo nutraukti priežastinio ryšio tarp importo dempingo kaina iš KLR ir Bendrijos pramonės patirtos materialios žalos.

(113)

Remiantis pirmiau išdėstyta analize, kurios metu buvo išsamiai nustatytas ir aprašytas visų žinomų veiksnių poveikis Bendrijos pramonės padėties atžvilgiu dėl žalingos importo dempingo kaina įtakos, daroma preliminari išvada, kad importas iš KLR padarė Bendrijai materialią žalą, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnio 6 dalyje.

F.   BENDRIJOS INTERESAI

1.   ĮŽANGINĖS PASTABOS

(114)

Remdamasi pagrindinio reglamento 21 straipsniu, Komisija išnagrinėjo, ar, nepaisant išvadų dėl žalą sukeliančio dempingo, nėra įtikinančių įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, jog Bendrija nėra suinteresuota imtis priemonių šiuo konkrečiu atveju. Bendrijos interesas buvo nustatomas įvertinant visus susijusius interesus, t.y. Bendrijos pramonės, svarstomos prekės importuotojų ir vartotojų interesus.

2.   TYRIMAS

(115)

Siekdama įvertinti galimą priemonių taikymo arba netaikymo poveikį, Komisija paragino visas suinteresuotas šalis pateikti informaciją. Komisija išsiuntė klausimynus Bendrijos pramonės atstovams, 10 žaliavos tiekėjų, 18 svarstomos prekės importuotojų ir 38 vartotojams. Į klausimyną atsakė Bendrijos gamintojas, vienas žaliavos tiekėjas, penki importuotojai, šeši vartotojai ir viena vartotojų asociacija.

3.   BENDRIJOS PRAMONĖ

(116)

Bendrijos pramonė turi visiškai automatizuotą gamybos liniją, kurios eksploatavimas yra labai rentabilus nekondicinės medžiagos ir darbuotojų skaičiaus, kurio reikia vienai produkcijos tonai pagaminti, požiūriu. Taip pat buvo daromos atkuriamosios investicijos, ir tęsiamas eksportas.

(117)

Manoma, kad priemonių taikymas atkurs sąžiningą konkurenciją rinkoje. Jeigu bus imamasi priemonių, Bendrijos pramonė galės atgauti bent dalį savo prarastos rinkos dalies, kas toliau teigiamai veiks jos pelningumą.

(118)

Kaip minėta pirmiau, Bendrijos pramonė patyrė importo dempingo kaina iš svarstomos šalies padarytą žalą. Jeigu priemonės nebus taikomos, yra labai didelė tikimybė, kad Bendrijos pramonės padėtis toliau blogės. Dėl to toliau mažės užimtumas. Importo dempingo kaina kainas mažinantis poveikis toliau žlugdys visas Bendrijos pramonės pastangas, pavyzdžiui, atgauti pelningumą. Priemonių netaikymas sudarytų grėsmę ilgalaikiam pramonės egzistavimui, ir negalima būtų atmesti tikimybės, kad vienintelis Bendrijos gamintojas galėtų būti priverstas užsidaryti dėl importo dempingo kaina sukeliamos konkurencijos, jeigu nebus imamasi jokių priemonių.

4.   ŽALIAVOS TIEKĖJAI

(119)

Buvo gautas vienas atsakymas į klausimyną iš natūralų bario sulfatą Bendrijos pramonei tiekiančio žaliavos tiekėjo. Tai vienintelis pagrindinės bario karbonato gamybai Bendrijoje naudojamos žaliavos tiekėjas.

(120)

Jeigu bus imamasi priemonių ir Bendrijos pramonė atgaus prarastą rinkos dalį, žaliavos tiekėjas taip pat galės parduoti daugiau savo produkcijos. Kadangi ši žaliava sudaro didžiąją tos įmonės apyvartos dalį, tai pagerins žaliavos tiekėjo finansinę padėtį.

(121)

Jeigu priemonių nebus imamasi, Bendrijos pramonės pardavimai ir toliau mažės, kaip ir paklausa žaliavai. Tai neigiamai paveiks žaliavos tiekėjo pelningumą.

5.   IMPORTUOTOJAI

(122)

Iš importuotojų, kurie visi buvo prieš priemonių taikymą, buvo gauti penki atsakymai.

(123)

Tam tikras svarstomos prekės, importuojamos iš KLR miltelių pavidalu, kiekis vėliau paverčiamas suspensija pripilant vandens ir specialių priedų. Kadangi svertinis importuotojų pelno skirtumo už svarstomos prekės ir suspensijos pardavimus vidurkis yra 6,8 %, importuotojai galės dalį galimo kainų padidėjimo prisiimti patys, o dalį perleisti savo klientams. Atsižvelgiant į santykinai mažus muitus, taikytinus rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančioms įmonėms, ir alternatyvius šaltinius be jokių muitų, galimas kainų padidėjimas bus ribotas.

(124)

Atsižvelgiant į tai, kad svarstomos prekės ir suspensijos pardavimai sudaro vidutiniškai apie 15 % bendros importuotojų apyvartos, muito įvedimas neturės didelio poveikio importuotojų finansinei padėčiai.

(125)

Remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, padaryta preliminari išvada, kad antidempingo priemonės, jei tokių bus, materialaus poveikio importuotojams greičiausiai neturės.

6.   VARTOTOJAI

(126)

Buvo gauti šeši atsakymai į klausimyną iš vartotojų ir vienas pareiškimas iš vartotojų asociacijos. Patikrinimo tikslais buvo apsilankyta įmonėje, įsigijusioje didžiausią bario karbonato kiekį TL metu. Šeši bendradarbiaujantys vartotojai TL metu suvartojo apie 9 % bendro Bendrijos bario karbonato suvartojimo. Tų įmonių darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su bario karbonatu, skaičius buvo apie 570 žmonių. Visi bendradarbiaujantys vartotojai, išskyrus vieną, perkantį iš Bendrijos pramonės, buvo prieš antidempingo muitų įvedimą, nes bijojo prarasti pigų tiekimo šaltinį, kas pakenktų jų konkurencingumui vartotojų rinkoje konkurentų trečiosiose šalyse atžvilgiu.

(127)

Bario karbonato vartotojai paprastai dirba TV stiklo gamybos srityje, plytas bei plyteles gaminančioje pramonėje, keramikos sektoriuje ir ferito gamybos srityje. Remiantis atsakymais į klausimyną bei posėdžio metu pateikta informacija, buvo nustatyta, kad bario karbonato dalis bendruose vartotojų gamybos sąnaudose buvo vidutiniškai mažesnė negu 8 %.

(128)

Muitų įvedimas nesukeltų didelio konkurencijos sumažėjimo arba pasiūlos trūkumo. Priešingai, galima numatyti, kad iš Kinijos importuojamos prekės bus ir toliau prieinamos konkurencingomis kainomis, kadangi Kinijos importuojantiems gamintojams siūlomi taikyti individualūs muitai yra žemesni už nustatytus kainų numušimo lygius. Be to, prieinami ir alternatyvūs tiekimo šaltiniai iš kitų trečiųjų šalių be jokių muitų. Remiantis tuo, daroma išvada, kad vartotojai ir toliau galės pirkti bario karbonatą konkurencingomis kainomis, ir manoma, kad muitų poveikis vartotojų konkurencingumui jų konkurentų trečiosiose šalyse atžvilgiu bus ribotas.

(129)

Buvo pareikšta, kad Bendrijos pramonė negali patenkinti visos bario karbonato paklausos Bendrijoje. Šiuo atžvilgiu, negalima pamiršti, kad priemonėmis neketinama išvengti importo į Bendriją, bet siekiama užtikrinti, kad toks importas nėra vykdomas žalą sukeliančiomis dempingo kainomis. Iš įvairių šalių importuojamomis prekėmis ir toliau bus tenkinama reikšminga Bendrijos paklausos dalis. Taigi nemanoma, kad trūks pasiūlos.

(130)

Remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, padaryta preliminari išvada, kad antidempingo priemonių, jei tokių bus, materialaus poveikio importuotojams greičiausiai neturės.

7.   KONKURENCIJA IR PREKYBĄ IŠKREIPIANTI ĮTAKA

(131)

Galimų priemonių poveikio konkurencijai Bendrijoje atžvilgiu suinteresuoti bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai, jeigu jų padėtis rinkoje yra stipri, tikriausiai toliau pardavinės savo produkciją, nors ir ne dempingo kainomis. Iš tiesų, santykinai mažos muito normos dviems Kinijos eksportuojantiems gamintojams, veikiantiems rinkos ekonomikos sąlygomis, turėtų jiems leisti veikti teisingomis rinkos sąlygomis Bendrijoje. Taigi atsižvelgiant į visą taikomų muitų diapazoną tikėtina, kad Bendrijos rinkoje vis dar veiks pakankamai daug stambių konkurentų, įskaitant svarstomos šalies, Brazilijos, Rusijos ir Indijos gamintojus. Taigi vartotojai ir toliau galės rinktis tarp įvairių bario karbonato tiekėjų. Jeigu, iš kitos pusės, nebūtų taikomos jokios priemonės, vienintelio Bendrijos gamintojo ateičiai iškiltų pavojus. Jo išnykimas gerokai sumažintų konkurenciją Bendrijos rinkoje.

8.   IŠVADOS DĖL BENDRIJOS INTERESŲ

(132)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daroma preliminari išvada, kad šiuo atveju nėra įtikinančių argumentų prieš antidempingo muitų įvedimą.

G.   PASIŪLYMAS DĖL LAIKINŲ ANTIDEMPINGO PRIEMONIŲ

1.   ŽALOS LIKVIDAVIMO LYGIS

(133)

Atsižvelgiant į išvadas, padarytas dėl dempingo, žalos, priežastinio ryšio ir Bendrijos interesų, turėtų būti įvestos laikinos antidempingo priemonės, kad būtų išvengta didesnės žalos Bendrijos pramonei, kurią sukelia importas dempingo kaina.

(134)

Muito lygiui nustatyti, buvo atsižvelgta į nustatytus dempingo skirtumų lygius bei į muito dydžius, būtinus Bendrijos pramonės patirtai žalai likviduoti.

(135)

Kadangi jau nuo 1999 m. Bendrijos pramonė patiria nuostolius dėl importo dempingo kaina, pelnas, kuris galėjo būti gautas, jeigu nebūtų buvęs vykdytas importas dempingo kaina, buvo apskaičiuotas remiantis svertiniu panašios prekės pelno skirtumo vidurkiu 1996-1998 metais. Šiuo pagrindu buvo nustatyta, kad pelno skirtumas, sudarantis 7,2 % apyvartos, galėtų būti laikomas tinkamu minimaliu slenksčiu, kurį Bendrijos pramonė galėtų tikėtis pasiekti, jeigu nebūtų žalą sukeliančio dempingo. Po to buvo nustatytas būtinas kainų padidinimas svertinį importo kainų vidurkį, nustatytą apskaičiuojant kainų sumažinimo lygį, lyginant su Bendrijos pramonės Bendrijos rinkoje parduodamų prekių kaina, nesukeliančia žalos. Žalos nesukelianti kaina nustatyta koreguojant Bendrijos pramonės pardavimų kainą tikrojo TL metu patirto nuostolio atžvilgiu ir pridedant pirmiau minėtą pelno skirtumą. Bet kokie iš šio palyginimo išplaukiantys skirtumai buvo vėliau išreikšti bendrosios cif importo vertės procentais.

(136)

Kadangi žalos pašalinimo lygis buvo aukštesnis už nustatytą dempingo skirtumą, laikinosios priemonės turi remtis pastaruoju.

2.   LAIKINOSIOS PRIEMONĖS

(137)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, manoma, kad, remiantis pagrindinio reglamento 7 straipsnio 2 dalimi, laikinieji antidempingo muitai turėtų būti taikomi iš KLR importuojamoms prekėms žemesniame dempingo ir žalos skirtumo lygyje pagal mažesnio muito taisyklę. Šiuo atveju individualios muito normos, kaip ir visoje šalies teritorijoje galiojantis muitas, turėtų būti atitinkamai nustatomos pagal nustatytų dempingo skirtumų lygį.

(138)

Kadangi prekė yra pakeičiama ir skirtingų prekės rūšių kainų skirtumai nėra dideli, buvo nustatyta, kad muitas turi būti nustatomas kaip tam tikra suma už toną, siekiant užtikrinti priemonių veiksmingumą ir neskatinti antidempingo priemonės absorbcijos mažinant eksporto kainas. Ši suma pagrįsta dempingo skirtumo taikymu eksporto kainoms, kuris naudojamos apskaičiuojant dempingą TL metu.

(139)

Šiame reglamente numatyti individualūs įmonių antidempingo muitai buvo nustatyti remiantis šio tyrimo išvadomis. Taigi jie atspindi situaciją, nustatytą šio tyrimo metu šių įmonių atžvilgiu. Šios muito normos (palyginus su visoje šalies teritorijoje galiojančiais „visoms kitoms įmonėms“ taikytinais muitais) yra taikytinos tik svarstomos šalies kilmės prekių, kurios gaminamos minėtų įmonių ir, taigi, konkrečių minėtų juridinių asmenų, importui. Bet kokios kitos įmonės, kurios pavadinimas ir adresas nenurodomi šio reglamento pagrindinėje dalyje, įskaitant su nurodytomis įmonėmis susijusias įmones, gaminamiems importuojamiems gaminiams šios normos negali būti taikomos ir joms taikomos „visoms kitoms įmonėms“ taikytinos muito normos.

(140)

Bet kokie reikalavimai taikyti šias individualias antidempingo muito normas (pvz., pasikeitus įmonės pavadinimui arba įsteigus naują gamybos arba pardavimų skyrių) turi būti nukreipiami Komisijai (3) nedelsiant kartu su visa būtina informacija, ypač susijusia su bet kokiais įmonės veiklos - gamybos, vietos ir eksporto pardavimų pasikeitimais, jeigu, pavyzdžiui, tai yra susiję su pavadinimo pasikeitimu arba pokyčiais gamybos ir pardavimų struktūroje. Jei būtina, Komisija, pasitarusi su Patariamuoju komitetu, atitinkamai pakeičia reglamentą papildydama įmonių, kurioms taikomos individualios muito normos, sąrašą.

(141)

Svarstoma prekė yra pakeičiama, kaip paaiškinta pirmiau, ir neturi registruoto prekės ženklo, individualių muito normų skirtingumas yra reikšmingas, ir yra keli eksportuojantys gamintojai. Visi šie elementai gali palengvinti pastangas perskirstyti eksporto kanalus tarp tradicinių eksportuotojų, kuriems taikomos žemiausios muito normos.

(142)

Taigi, jeigu vienos iš įmonių, kuriai taikomos mažesnės individualios muito normos, eksportas padidėja daugiau negu 30 %, jai taikomos individualios priemonės bus laikomos nepakankamomis, kad galėtų neutralizuoti nustatytą žalą sukeliantį dempingą, ir todėl gali būti atliekamas tyrimas siekiant atitinkamai pakoreguoti priemonių pobūdį arba lygmenį.

H.   BAIGIAMOJI NUOSTATA

(143)

Protingam administravimui užtikrinti būtina nustatyti laikotarpį, per kurį suinteresuotos šalys, pasiskelbusios per pranešime apie tyrimo inicijavimą nustatytą laikotarpį, gali pareikšti savo nuomones raštu ir prašyti surengti posėdį. Be to, būtina pažymėti, kad su muitų įvedimu susijusio tyrimo rezultatai, gauti šio reglamento tikslu, yra laikino pobūdžio ir gali būti persvarstyti nustatant bet kokias galutines priemones,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Nustatomas laikinasis antidempingo muitas Kinijos Liaudies Respublikos kilmės bario karbonato, kuriame stroncis sudaro daugiau kaip 0,07 % masės, o siera - daugiau kaip 0,0015 % masės, tiek miltelių, tiek spaustų granulių arba degtų granulių pavidalu, kurio kodas pagal KN yra ex 2836 60 00 (TARIC kodas 2836600010), importui.

2.   Laikinojo antidempingo muito dydis yra toliau nurodyta fiksuota suma, nustatoma šių gamintojų gaminamoms prekėms:

Šalis

Gamintojas

Muito norma

(EUR/t)

Papildomas TARIC kodas

Kinijos Liaudies Respublika

Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd.,

62, Qinglong Road, Songhe Town, Jingshan County,

Hubei Province, PRC (KLR)

20,6

A606

Zaozhuang Yongli Chemical Co.,

South Zhuzibukuang Qichun, Zaozhuang City Center District,

Shangdong Province, PRC (KLR)

45,7

A607

Visos kitos įmonės

60,8

A999

3.   1 dalyje nurodytos prekės išleidimas į laisvą apyvartą Bendrijoje reglamentuojamas pagal nuostatas dėl užstato, kuris yra lygus laikinojo muito dydžiui.

4.   Tais atvejais, kai prekės buvo pažeistos prieš jas išleidžiant į laisvą apyvartą ir todėl sumokėta arba mokėtina kaina paskirstoma muitinei vertei nustatyti, kaip numatyta Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (4) 145 straipsnyje, antidempingo muito dydis, kuris apskaičiuojamas remiantis pirmiau nustatytais fiksuotais dydžiais, sumažinamas tokiu procentu, kuris atitinka sumokėtos arba mokėtinos kainos paskirstymą.

5.   Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos galiojančios muitų nuostatos.

2 straipsnis

Nepažeisdamos Reglamento (EB) Nr. 384/96 20 straipsnio, suinteresuotos šalys gali reikalauti atskleisti esminius faktus ir svarstymus, kurių pagrindu buvo priimtas šis reglamentas, pareikšti savo nuomones raštu ir pateikti paraiškas prašydamos surengti Komisijos posėdį, kur jos galėtų pareikšti savo nuomonę žodžiu per vieną mėnesį po šio reglamento įsigaliojimo.

Remdamosi Reglamento (EB) Nr. 384/96 21 straipsnio 4 dalimi, suinteresuotos šalys gali pateikti savo pastabas dėl šio reglamento taikymo per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šio reglamento 1 straipsnis galioja šešis mėnesius.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).

(2)  OL C 104, 2004 4 30, p. 58.

(3)  

European Commission

Directorate-General for Trade

Direction B

B-1049 Brussels.

(4)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 146/2005

2005 m. sausio 28 d.

dėl stalo vyno neprivalomam distiliavimui pasirašomų sutarčių priėmimo koeficiento nustatymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. liepos 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1623/2000, nustatantį išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su rinkos mechanizmais (1), ypač į jo 63a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 63a straipsnyje nustatomos vynų distiliavimo režimo, numatyto Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 (2) 29 straipsnyje, taikymo sąlygos. Numatomas subsidijuojamas ir savanoriškai vykdomas distiliavimas, kuriuo siekiama paremti vyno rinką ir tuo pačiu padėti toliau tiekti vyno distiliatą geriamojo alkoholio sektoriui. Tuo tikslu tarp vyno gamintojų ir distiliuotojų sudaromos sutartys. Apie šias sutartis valstybės narės iki 2005 sausio 15 d. pranešė Komisijai.

(2)

2004–2005 vyno metais distiliavimo laikotarpis truko nuo spalio mėn. 1 d. iki gruodžio 23 d. Atsižvelgiant į vynų kiekius, apie kurių distiliavimo sutartis valstybės narės pranešė Komisijai, galima teigti, kad biudžeto lėšų panaudojimo galimybių ribos ir geriamojo alkoholio sektoriaus įsisavinimo galimybės yra peržengtos. Todėl, pranešamiems distiliavimui skirtiems kiekiams būtina nustatyti vienodą priėmimo koeficientą.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 63a straipsnio 6 dalies pirmąją pastraipą valstybės narės distiliavimo sutarčių patvirtinimą privalo pradėti nuo sausio mėn. 30 d. Todėl reikėtų numatyti, kad šis reglamentas įsigaliotų nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Vyno kiekiai, dėl kurių sutartys buvo pasirašytos iki 2005 m. sausio 15 d. ir apie kuriuos pagal Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 63a straipsnio 4 dalį buvo pranešta Komisijai, yra priimami ne daugiau kaip 84,30 %.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 194, 2000 7 31, p. 45. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1774/2004 (OL L 316, 2004 10 15, p. 61).

(2)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1795/2003 (OL L 262, 2003 10 14, p. 13).


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 147/2005

2005 m. sausio 28 d.

nustatantis didžiausias pagalbos už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą sumas 156-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 1997 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2571/97 dėl sviesto pardavimo sumažintomis kainomis ir dėl pagalbos suteikimo už konditerijos gaminių, ledų ir kitų maisto produktų gamyboje naudojamą grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą (2), nuostatas intervencinės agentūros parduoda tam tikrus jų saugomo intervencinio sviesto kiekius konkurso tvarka ir teikia pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. Minėto reglamento 18 straipsnyje numatyta, kad atsižvelgiant į kiekviename konkurso ture pateiktas konkurso paraiškas yra nustatoma mažiausia sviesto, kuriam taikomos intervencinės priemonės, pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ar koncentruotą sviestą ir kad tokiu būdu nustatyta kaina ir pagalba gali keistis priklausomai nuo numatomo panaudojimo, riebalų kiekio svieste ir pridėjimo tvarkos, ir kad intervencinė agentūra gali nuspręsti neskirti konkurso laimėtojo. Todėl turėtų būti nustatyti perdirbimo užstato dydis arba dydžiai.

(2)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

156-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas, didžiausios pagalbų sumos ir perdirbimo užstatų dydžiai nustatomi tokie, kokie nurodyti priedo lentelėje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 350, 1997 12 20, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


PRIEDAS

prie 2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamento, nustatančio didžiausias pagalbos už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą sumas 156-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

(EUR/100 kg)

Formulės

A

B

Pridėjimo būdai

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Didžiausias pagalbos dydis

Sviestas ≥ 82 %

56,5

53

57

53

Sviestas < 82 %

55,1

51,8

51

Koncentruotas sviestas

68

64,5

68

64,5

Grietinėlė

 

 

26

22

Perdirbimo užstatas

Sviestas

62

63

Koncentruotas sviestas

75

75

Grietinėlė

29


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 148/2005

2005 m. sausio 28 d.

nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 156-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 1997 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2571/97 dėl sviesto pardavimo sumažintomis kainomis ir dėl pagalbos suteikimo už konditerijos gaminių, ledų ir kitų maisto produktų gamyboje naudojamą grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą (2), nuostatas intervencinės agentūros parduoda tam tikrus savo saugomo intervencinio sviesto kiekius konkurso tvarka ir teikia pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. Minėto reglamento 18 straipsnyje numatyta, kad, atsižvelgiant į paraiškas dalyvauti konkurse, gautas kiekviename konkurso ture, yra nustatoma mažiausia sviesto, kuriam taikomos intervencinės priemonės, pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ar koncentruotą sviestą ir kad tokiu būdu nustatyta kaina bei pagalba gali keistis priklausomai nuo numatomo panaudojimo, riebalų kiekio svieste ir pridėjimo tvarkos, ir kad intervencinė agentūra gali nuspręsti neskirti konkurso laimėtojo. Todėl turėtų būti nustatyti perdirbimo užstato dydis arba dydžiai.

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

156-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas, mažiausios sviesto, kuriam taikomos intervencinės priemonės, pardavimo kainos ir perdirbimo užstatų dydžiai nustatomi tokie, kokie nurodyti priedo lentelėje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 350, 1997 12 20, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


PRIEDAS

prie 2005 m. sausio 28 d. Komisijos reglamento, nustatančio mažiausias sviesto pardavimo kainas 156-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

(EUR/100 kg)

Formulės

A

B

Pridėjimo būdai

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Mažiausia pardavimo kaina

Sviestas ≥ 82 %

Be tolesnio perdirbimo

207

210

212

Koncentruotas

Perdirbimo užstatas

Be tolesnio perdirbimo

73

73

73

Koncentruotas


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 149/2005

2005 m. sausio 28 d.

nustatantis didžiausią pagalbos už koncentruotą sviestą dydį 328-ajame konkurso ture, vykdomame Reglamente (EEB) Nr. 429/90 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 1990 m. vasario 20 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 429/90 dėl pagalbos už Bendrijoje tiesiogiai vartoti skirtą koncentruotą sviestą suteikimo konkurso tvarka (2), nuostatas intervencinės agentūros vykdo nuolatinį konkursą dėl pagalbos už koncentruotą sviestą. To reglamento 6 straipsnyje numatyta, kad atsižvelgiant į kiekvienam konkurso turui pateiktus pasiūlymus nustatoma didžiausia pagalbos už koncentruotą sviestą, turintį ne mažiau kaip 96 % riebalų, suma, arba nusprendžiama neskirti konkurso laimėtojo. Dėl to turėtų būti nustatytas sunaudojimą garantuojančio užstato dydis.

(2)

Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus reikėtų nustatyti toliau nurodomą didžiausią pagalbos sumą ir atitinkamai nustatyti sunaudojimą garantuojančio užstato dydį.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

328-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EEB) Nr. 429/90 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas, didžiausia pagalbos suma ir sunaudojimą garantuojautis užstatas yra:

didžiausia pagalbos suma:

67 EUR/100 kg,

sunaudojimą garantuojautis užstatas:

74 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 45, 1990 2 21, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 150/2005

2005 m. sausio 28 d.

nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 12-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnio c dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 1999 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2771/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto ir grietinėlės rinkoje (2), 21 straipsnį, intervencinės agentūros paskelbė parduodančios tam tikrus savo turimų sviesto ir grietinėlės atsargų kiekius nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse tvarka.

(2)

Atsižvelgiant į pasiūlymus, gautus atsakant į kiekvieną individualų kvietimą dalyvauti konkurse, nustatoma minimali pardavimo kaina arba nutariama neskirti sutarties vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 24a straipsnyje numatyta tvarka.

(3)

Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus, reikia nustatyti minimalią pardavimo kainą.

(4)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

Straipsnis 1

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2771/1999, kuriame numatytas paraiškų pateikimo terminas baigėsi 2005 m. sausio 25 d., 12-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse nustatoma minimali 270 EUR/100 kg sviesto pardavimo kaina.

Straipsnis 2

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 333, 1999 12 24, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 151/2005

2005 m. sausio 28 d.

dėl 11-ojo individualaus kvietimo dalyvauti konkurse, teikiamo pagal Reglamente (EB) Nr. 214/2001 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnio c dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 214/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos nugriebto pieno miltelių rinkoje (2), 21 straipsnį intervencinės agentūros paskelbė parduodančios savo turimų nugriebto pieno miltelių atsargų nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse tvarka.

(2)

Atsižvelgiant į pasiūlymus, gautus atsakant į kiekvieną individualų kvietimą dalyvauti konkurse, nustatoma minimali pardavimo kaina arba nutariama neskirti sutarties vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 214/2001 24a straipsnyje numatyta tvarka.

(3)

Išnagrinųus gautus pasiūlymus, reiketėj neskirti konkurso laimėtojo.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 214/2001, kuriame numatytas paraiškų pateikimo terminas baigėsi 2005 m. sausio 25 d., 11-ajame individualiajame kvietime dalyvauti konkurse laimėtojas nėra skiriamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 37, 2001 2 7, p. 100. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/32


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 152/2005

2005 m. sausio 28 d.

nustatantis, kokia dalimi galima patenkinti paraiškas gauti penimų jaunų galvijų patinų importo licencijas, pateiktas 2005 m. sausio mėnesį, pateiktas remiantis tarifine kvota, nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1202/2004

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1202/2004 dėl penimų jaunų galvijų patinų importo tarifinės kvotos atidarymo ir administravimo (2004 m. liepos 1 d.–2005 m. birželio 30 d.) (2), ypač į jo 1 straipsnio 4 dalį ir į 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1202/2004 1 straipsnio 3 dalies b punkte yra nustatyti penimų jaunų galvijų patinų kiekiai, kurie gali būti tam tikromis sąlygomis importuoti laikotarpiu nuo 2005 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. Kiekiai, dėl kurių buvo pateiktos paraiškos importo licencijai gauti, yra tokie, kad prašymai gali būti visiškai patenkinti.

(2)

Reikia nustatyti kiekius, dėl kurių nuo 2005 m. balandžio 1 d. galima pateikti paraiškas importo licencijai gauti, atsižvelgiant į tai, kad visas kiekis yra 169 000 vienetų, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1202/2004 1 straipsnio 4 dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Kiekvienas prašymas gauti importo licenciją, pateiktas valstybėse narėse 2005 m. sausio mėn., remiantis Reglamento (EB) Nr. 1202/2004 3 straipsnio 3 dalies nuostatomis, patenkinamas visiškai.

2.   Reglamento (EB) Nr. 1202/2004 1 straipnio 3 dalyje d punkte numatytam laikotarpiui galvijų kiekis yra 113 950 vienetų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

(2)  OL L 230, 2004 6 30, p. 19.


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/33


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 153/2005

2005 m. sausio 28 d.

nustatantis galutinius eksporto grąžinamųjų išmokų tarifus ir paraiškų išduoti B eksporto licencijas patenkinimo procentą vaisių ir daržovių sektoriuje (pomidorai, apelsinai, citrinos, valgomosios vynuogės ir obuoliai)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2001 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1961/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už vaisius ir daržoves įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 6 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1855/2004 (3) nustatė orientacinius kiekius, kuriems gali būti išduotos B eksporto licencijos.

(2)

Pomidorų, apelsinų, citrinų, valgomųjų vynuogių ir obuolių B eksporto licencijoms, kurių paraiškos pateiktos nuo 2004 m. lapkričio 16 d. iki 2005 m. sausio 14 d., galutinius grąžinamųjų išmokų tarifus reikia paskirti tokius, kokie buvo orientaciniai tarifai, ir nustatyti licencijų išdavimo procentą nuo prašomų kiekių,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Paraiškų išduoti B eksporto licencijas, pateiktų pagal Reglamento (EB) Nr. 1855/2004 1 straipsnį tarp 2004 m. lapkričio 16 d. ir 2005 m. sausio 14 d., patenkinimo procentas ir taikomi eksporto grąžinamųjų išmokų tarifai nustatomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 1).

(2)  OL L 268, 2001 10 9, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1176/2002 (OL L 170, 2002 6 29, p. 69).

(3)  OL L 324, 2004 10 27, p. 3.


PRIEDAS

Paraiškų išduoti B eksporto licencijas, pateiktų tarp 2004 m. lapkričio 16 d. ir 2005 m. sausio 14 d., patenkinimo procentas ir taikomi eksporto grąžinamųjų išmokų tarifai (pomidorai, apelsinai, citrinos, valgomosios vynuogės ir obuoliai)

Produktas

Gražinamųjų išmokų dydžiai

(EUR/t neto)

Paraiškose nurodytų kiekių patenkinimo procentas

Pomidorai

30

100 %

Apelsinai

24

100 %

Citrinos

43

100 %

Valgomosios vynuogės

35

100 %

Obuoliai

28

100 %


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/35


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 154/2005

2005 m. sausio 28 d.

dėl pasiūlymų pateiktų dėl visiškai nulukštentų plikytų ilgagrūdžių B ryžių eksporto į kai kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB) Nr. 2032/2004 numatytą konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2032/2004 (2) pradėtas konkursas dėl ryžių eksporto grąžinamosios išmokos.

(2)

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 584/75 (3) 5 straipsnyje numatyta, kad atsižvelgdama į pateiktus pasiūlymus Komisija Reglamento (EB) Nr. 1785/203 26 straipsnyje numatyta tvarka gali nuspręsti neskelbti konkurso laimėtojo.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnio 4 dalyje išvardytus kriterijus, nereikėtų nustatyti didžiausios grąžinamosios išmokos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymai, pateikti nuo 2005 m. sausio 24 d. iki 27 d. pagal Reglamente (EB) Nr. 2032/2004 numatytą konkursą dėl grąžinamosios išmokos už visiškai nulukštentų ilgagrūdžių B ryžių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis, yra nesvarstomi.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

(2)  OL L 353, 2004 11 27, p. 6.

(3)  OL L 61, 1975 3 7, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1948/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 18).


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/36


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 155/2005

2005 m. sausio 28 d.

dėl pasiūlymų, pateiktų dėl subsidijos, numatytos Reglamente (EB) Nr. 2033/2004, paskyrimo už B tipo lukštentų ilgagrūdžių ryžių gabenimą į Reuniono salą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1989 m. rugsėjo 6 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2692/89, nustatantį išsamias ryžių gabenimo į Reunioną taisykles (2), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2033/2004 (3) pradėtas konkursas dėl subsidijos už ryžių gabenimą į Reuniono salą.

(2)

Reglamento (EEB) Nr. 2692/89 9 straipsnyje numatyta, kad atsižvelgdama į pateiktus pasiūlymus Komisija Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 26 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gali nuspręsti neskelbti konkurso laimėtojo.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į Reglamento (EEB) Nr. 2692/89 2 ir 3 straipsniuose išvardytus kriterijus, nereikėtų nustatyti didžiausios subsidijos.

(4)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomenės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymai, pateikti 2005 m. sausio 24 d.–27 d. pagal Reglamente (EB) Nr. 2033/2004 numatytą konkursą dėl subsidijos už KN kodu 1006 20 98 klasifikuojamų lukštentų ilgagrūdžių B ryžių gabenimą į Reuniono salą, yra nesvarstomi.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

(2)  OL L 261, 1989 9 7, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1275/2004 (OL L 241, 2004 7 13, p. 8).

(3)  OL L 353, 2004 11 27, p. 9.


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/37


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 156/2005

2005 m. sausio 28 d.

dėl pasiūlymų, pateiktų dėl visiškai nulukštentų, apvaliųjų, vidutinių grūdų ir ilgagrūdžių A ryžių eksporto į kai kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB) Nr. 2031/2004 numatytą konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2031/2004 (2) yra pradėtas konkursas dėl ryžių eksporto grąžinamosios išmokos.

(2)

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 584/75 (3) 5 straipsnyje numatyta, kad atsižvelgdama į pateiktus pasiūlymus Komisija Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 26 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gali nuspręsti neskelbti konkurso laimėtojo.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnio 4 dalyje išvardytus kriterijus, nereikėtų nustatyti didžiausios grąžinamosios išmokos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal pasiūlymus, pateiktus 2005 m. sausio 24 d. iki 27 d. dėl visiškai nulukštentų, apvaliųjų, vidutinių grūdų ir ilgagrūdžių A ryžių eksporto į kai kurias trečiąsias šalis pagal Reglamente (EB) Nr. 2031/2004 numatytą didžiausios grąžinamosios išmokos konkursą, laimėtojas nėra skiriamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

(2)  OL L 353, 2004 11 27, p. 3.

(3)  OL L 61, 1975 3 7, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Regulamentu (EB) Nr 1948/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 18).


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/38


KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/5/EB

2005 m. sausio 26 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 2002/26/EB dėl ėminių ėmimo ir analizės metodų vykdant oficialią ochratoksino A koncentracijos maisto produktuose kontrolę

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 85/591/EEB dėl Bendrijos bandinių ėmimo ir analizės metodų įvedimo vykdant žmonėms vartoti skirtų maisto produktų monitoringą (1), ypač į jos 1 straipsnį,

kadangi:

(1)

2001 m. kovo 8 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 466/2001, nustatančiame didžiausius leistinus tam tikrų teršalų maisto produktuose kiekius (2), nustatyti didžiausi leistini ochratoksino A kiekiai skrudintose kavos pupelėse, skrudintoje maltoje kavoje, tirpioje kavoje, vyne ir vynuogių sultyse.

(2)

Mėginių ėmimas atlieka svarbų vaidmenį norint tiksliai nustatyti ochratoksino A kiekį. Todėl į 2002 m. kovo 13 d. Komisijos direktyvą 2002/26/EB, nustatančią ėminių ėmimo ir analizės metodus vykdant oficialią ochratoksino A koncentracijos maisto produktuose kontrolę (3), reikėtų įtraukti nuostatas dėl skrudintų kavos pupelių, skrudintos maltos kavos, tirpios kavos, vyno ir vynuogių sulčių.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 2002/26/EB.

(4)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2002/26/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip per vienerius metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo, įgyvendina šią direktyvą. Priimtų teisės aktų tekstus jos nedelsdamos pateikia Komisijai kartu pateikdamos šios direktyvos ir priimtų nuostatų koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 372, 1985 12 31, p. 50. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 77, 2001 3 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 87/2005 (OL L 16, 2005 1 20, p. 43).

(3)  OL L 75, 2002 3 16, p. 38. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/43/EB (OL L 113, 2004 4 20, p. 14).


PRIEDAS

Direktyvos 2002/26/EEB I priedas yra iš dalies keičiamas taip:

a)

4.3, 4.4 ir 4.5 punktai pakeičiami taip:

„4.3.   Bendroji grūdų, džiovintų vynuogių ir skrudintos kavos mėginių ėmimo metodikos apžvalga

1 LENTELĖ

Siuntų padalijimas į siuntų dalis atsižvelgiant į produktą ir siuntos masę

Produktas

Siuntos masė

(t)

Siuntos dalių masė arba skaičius

Pavienių mėginių skaičius

Jungtinio mėginio masė

(kg)

Grūdai ir grūdų produktai

≥ 1 500

500 tonų

100

10

> 300 ir < 1 500

3 siuntos dalys

100

10

≥ 50 ir ≤ 300

100 tonų

100

10

< 50

3–100 (1)

1–10

Džiovintos vynuogės (Currants veislės, razinos, Sultana veislės)

≥ 15

15–30 tonų

100

10

< 15

10–100 (2)

1–10

Skrudintos kavos pupelės, skrudinta malta kava ir tirpi kava

≥ 15

15–30 tonų

100

10

< 15

10–100 (2)

1–10

4.4.   Grūdų ir grūdų produktų (siuntos ≥ 50 tonų) bei skrudintų kavos pupelių, skrudintos maltos kavos, tirpios kavos ir džiovintų vynuogių (siuntos ≥ 15 tonų) mėginių ėmimo metodika

Jei siuntos dalis galima fiziškai atskirti, kiekviena siunta turi būti dalijama į siuntos dalis pagal 1 lentelę. Atsižvelgiant į tai, kad siuntos masė ne visuomet yra tikslus siuntos dalių kartotinis, siuntos dalies masė gali būti didesnė už nurodytą masę ne daugiau kaip 20 %.

Iš kiekvienos siuntos dalies mėginiai turi būti imami atskirai.

Pavienių mėginių skaičius: 100.

Jungtinio mėginio masė = 10 kg.

Jei pirmiau aprašyto mėginių ėmimo metodo taikyti neįmanoma dėl komercinių pasekmių, atsiradusių dėl siuntos apgadinimo (dėl įpakavimo būdų, gabenimo priemonių ir t.t.), galima taikyti alternatyvų mėginių ėmimo metodą, jei jis yra kiek įmanoma reprezentatyvus ir yra išsamiai aprašytas bei patvirtintas dokumentais.

4.5.   Grūdų ir grūdų produktų (siuntos < 50 tonų) bei skrudintų kavos pupelių, skrudintos maltos kavos, tirpios kavos ir džiovintų vynuogių (siuntos < 15 tonų) mėginių ėmimo metodika

Mažiau nei 50 tonų sveriančioms grūdų siuntoms ir mažiau nei 15 tonų sveriančioms skrudintų kavos pupelių, skrudintos maltos kavos, tirpios kavos ir džiovintų vynuogių siuntoms gali būti taikomas pavienių mėginių ėmimo planas, kai atsižvelgiant į siuntos masę imama nuo 10 iki 100 pavienių mėginių, gaunant jungtinį mėginį, kurio masė – nuo 1 iki 10 kg. Iš labai lengvų grūdų ir grūdų produktų siuntų (≤ 0,5 tonos) galima paimti mažiau pavienių mėginių, tačiau jungtinis mėginys, sudarytas iš visų pavienių mėginių, vis tiek turėtų sverti mažiausiai 1 kg.

Lentelėse pateikti skaičiai gali būti naudojami pavienių mėginių, kuriuos reikia paimti, skaičiui nustatyti.

2 LENTELĖ

Pavienių mėginių, kuriuos reikia paimti atsižvelgiant į grūdų ir grūdų produktų siuntos masę, skaičius

Siuntos masė (t)

Pavienių mėginių skaičius

≤ 0,05

3

> 0,05–≤ 0,5

5

> 0,5–≤ 1

10

> 1–≤ 3

20

> 3–≤ 10

40

> 10–≤ 20

60

> 20–≤ 50

100


3 LENTELĖ

Pavienių mėginių, kuriuos reikia paimti atsižvelgiant į skrudintų kavos pupelių, skrudintos maltos kavos, tirpios kavos ir džiovintų vynuogių siuntos masę, skaičius

Siuntos masė (t)

Pavienių mėginių skaičius

≤ 0,1

10

> 0,1–≤ 0,2

15

> 0,2–≤ 0,5

20

> 0,5–≤ 1,0

30

> 1,0–≤ 2,0

40

> 2,0–≤ 5,0

60

> 5,0–≤ 10,0

80

> 10,0–≤ 15,0

100“

b)

Po 4.6 punkto įterpiamas toks 4.6.a punktas:

„4.6.a.   Vyno ir vynuogių sulčių mėginių ėmimo nuostatos

Jungtinis mėginys turi sverti mažiausiai 1 kg, išskyrus tuos atvejus, kai tai neįmanoma, pvz., kai mėginys yra vienas butelis.

Mažiausias pavienių mėginių, kuriuos reikia paimti iš siuntos, skaičius yra nurodytas 4 lentelėje. Pavienių mėginių skaičius nustatomas priklausomai nuo aptariamų produktų pavidalo, kuriuo jie pateikiami prekybai. Skystų piltinių produktų siunta turi būti kruopščiai išmaišoma, kiek galima geriau, ir jeigu tai nekenkia produkto kokybei, rankiniu arba mechaniniu būdu, iš karto prieš mėginių ėmimą. Tuomet galima numanyti, kad toje siuntoje ochratoksinas A yra pasiskirstęs tolygiai. Todėl iš siuntos pakanka paimti tris pavienius mėginius, sudarysiančius jungtinį mėginį.

Pavieniai mėginiai, dažnai galintys būti buteliuose arba pakuotėse, turi būti panašios masės. Pavienis mėginys turi sverti mažiausiai 100 gramų, kad jungtinis mėginys svertų mažiausiai apie 1 kg. Bet koks nukrypimas nuo šios tvarkos turi būti įregistruotas pagal 3.8. punktą.

4 LENTELĖ

Mažiausiais pavienių mėginių, kuriuos reikia paimti iš siuntos, skaičius

Pardavimo būdas

Siuntos masė (litrais)

Mažiausias pavienių mėginių, kuriuos reikia paimti, skaičius

Pilstomi (vynuogių sultys, vynas)

3

Vynuogių sultys buteliuose arba pakuotėse

≤ 50

3

Vynuogių sultys buteliuose arba pakuotėse

nuo 50 iki 500

5

Vynuogių sultys buteliuose arba pakuotėse

> 500

10

Vynas buteliuose arba pakuotėse

≤ 50

1

Vynas buteliuose arba pakuotėse

nuo 50 iki 500

2

Vynas buteliuose arba pakuotėse

> 500

3“


(1)  Priklausomai nuo siuntos masės – žiūrėkite šio priedo 2 lentelę.

(2)  Priklausomai nuo siuntos masės – žiūrėkite šio priedo 3 lentelę.


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/41


KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/7/EB

2005 m. sausio 27 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 2002/70/EB, nustatančią dioksinų ir dioksinų tipo PCB koncentracijos pašaruose nustatymo reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvą 70/373/EEB dėl Bendrijos mėginių paėmimo ir analizės metodų, taikomų valstybinei pašarų kontrolei, įvedimo (1), ypač į jos 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

2002 m. liepos 26 d. Komisijos direktyvoje 2002/70/EB, nustatančioje dioksinų ir dioksinų tipo PCB koncentracijos pašaruose nustatymo reikalavimus (2), išdėstytos specialios Direktyvoje 70/373/EEB numatytos oficialiai kontrolei taikytinų analizės metodų nuostatos.

(2)

1976 m. kovo 1 d. Komisijos direktyvoje 76/371/EEB, nustatančioje oficialiai pašarų kontrolei taikytinus Bendrijos mėginių ėmimo metodus (3), nustatyta mėginių ėmimo tvarka turi būti taikoma oficialiai kontroliuojant dioksinų ir dioksinų tipo PCB koncentracijas tam tikruose pašaruose. Būtų tinkama nurodyti, kad turi būti taikomi kiekybiniai reikalavimai vienodai pašaruose pasiskirsčiusioms medžiagoms arba produktams kontroliuoti.

(3)

Ypač svarbu, kad analitiniai rezultatai būtų užrašomi ir aiškinami vienodai siekiant užtikrinti darnų įgyvendinimo būdą visose valstybėse narėse.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 2002/70/EB.

(5)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2002/70/EB priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip per dvylika mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo, ją įgyvendina. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai šių nuostatų tekstus ir atitikties lentelę tarp šių nuostatų ir šios direktyvos.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva yra skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 27 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 170, 1970 8 3, p. 2. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

(2)  OL L 209, 2002 8 6, p. 15.

(3)  OL L 102, 1976 4 15, p. 1.


PRIEDAS

Direktyvos 2002/70/EB priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas pakeičiamas taip:

„1.   Tikslas ir taikymo sritis

Mėginiai dioksinų (PCDD/PCDF) kiekiui oficialiai kontroliuoti ir dioksinų tipo PCB (1) kiekiui nustatyti pašaruose imami pagal Direktyvos 76/371/EEB nuostatas. Vienodai pašaruose pasiskirsčiusioms medžiagoms arba produktams kontroliuoti turi būti taikomi kiekybiniai reikalavimai, kaip numatyta Direktyvos 76/371/EEB priedo 5.A. punkte. Laikoma, kad taip paimtas jungtinis mėginys atitinka tą partiją arba partijos dalį, iš kurios buvo paimtas. Ar jie atitinka didžiausias leistinas koncentracijas, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/32/EB (2), įvertinama pagal laboratoriniuose mėginiuose nustatytus kiekius.

2.   Partijos ar jos dalies atitiktis specifikacijoms

Partija priimtina, jei vieno tyrimo analitinis rezultatas neviršija atitinkamos didžiausios leistinos koncentracijos, nustatytos Direktyvoje 2002/32/EB, atsižvelgiant į matavimo neapibrėžtį.

Partija neatitinka didžiausios leistinos koncentracijos, nustatytos Direktyvoje 2002/32/EB, jeigu analitinis rezultatas, kurį patvirtina pakartotinis tyrimas ir kuris apskaičiuotas kaip mažiausiai dviejų atskirų rezultatų vidurkis, neabejotinai viršija didžiausią leistiną koncentraciją, atsižvelgiant į matavimo neapibrėžtį.

Matavimo neapibrėžtį galima nustatyti taikant vieną iš toliau nurodytų būdų:

išplėstosios neapibrėžties apskaičiavimą: taikant aprėpties koeficientą 2, kuris užtikrina maždaug 95 % patikimumą,

sprendimo ribos (CCα) nustatymą, remiantis Komisijos sprendimu 2002/657/EB (3) (priedo 3.1.2.5 punktas – medžiagų, turinčių nustatytą leistiną koncentraciją, atvejis).

Šios aiškinimo taisyklės taikomos analitiniam rezultatui, gautam iš oficialiai kontroliuojamo mėginio. Jos nedaro įtakos valstybių narių teisei taikyti Direktyvos 95/53 (4) 18 straipsnyje minimas nacionalines analizės taisykles gynybos arba arbitražo tikslais.“

(2)

II priede 2 skyriaus pabaigoje pridedama tokia pastraipa, Pagrindimas:

„Tik šioje direktyvoje: priimtina specifinė atskirų giminingų junginių kiekybinė nustatymo riba - tai analitės koncentracija mėginio ekstrakte, kuri sukelia dviejų stebimų skirtingų jonų instrumentinius signalus, kai S ir T (signalo ir triukšmo) santykis yra 3:1 mažiausiam signalui, ir atitinka pagrindinius reikalavimus, kaip antai: sulaikymo trukmė, izotopų santykis pagal nustatymo metodiką, aprašytą EPA metodą 1613 B pataisytame leidime.“


(1)  

Dioksinų tipo PCB lentelė

Giminingi junginiai

TTE vertė

Dibenzo-p-dioksinai („PCDD“)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

Dibenzofuranai („PCDF“)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

Dioksinų tipo PCB: Ne orto PCB + mono-orto PCB

Ne orto PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

Mono orto PCB

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

Vartojami sutrumpinimai: „T“ = tetra; „Pe“ = penta; „Hx“ = hexa; „Hp“ = hepta; „O“ = octa; „CDD“ = chlorodibenzo-p-dioksinas; „CDF“ = chlorodibenzofuranas; „CB“ = chlorobifenilas.

(2)  OL L 140, 2002 5 30, p. 10.

(3)  OL L 221, 2002 8 17, p. 8.

(4)  OL L 265, 1995 11 8, p. 17.


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/44


KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/8/EB

2005 m. sausio 27 d.

iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose I priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose (1), ypač į jos 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2002/32/EB numatyta, kad, jeigu gyvūnų pašarams skirtuose produktuose esantis nepageidaujamų medžiagų kiekis viršija jos I priede nustatytų didžiausių leistinų kiekių ribą, juos draudžiama naudoti.

(2)

Priėmus Direktyvą 2002/32/EB, Komisija pareiškė, kad tos direktyvos I priede išdėstytos nuostatos bus peržiūrimos remiantis naujausiais moksliniais rizikos įvertinimais atsižvelgiant į draudimą skiesti užkrėstus reikalavimų neatitinkančius produktus, skirtus gyvūnų pašarams.

(3)

Kol neatlikta išsami peržiūra, pagrįsta naujausiu moksliniu rizikos įvertinimu, būtina numatyti tam tikras pataisas atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą.

(4)

Reikėtų patikslinti sąvoką „žalieji pašarai“.

(5)

Kadangi kalcio karbonato, būtinos ir vertingos pašarinės žaliavos, tiekimui gali kilti pavojus, nes įprastinio užteršimo fone esantis bendras gyvsidabrio kiekis yra artimas arba viršija Direktyvos 2002/32/EB I priede nustatytus didžiausius leistinus kiekius, tą didžiausią leistiną kiekį reikia pakeisti atsižvelgiant į tai, kad gyvsidabrio randama kalcio karbonate neorganine forma ir kad Gyvūnų mitybos mokslinis komitetas patvirtino, kad neorganinė gyvsidabrio forma yra daug mažiau toksiška negu organinis gyvsidabris, visų pirma, metilo gyvsidabris.

(6)

Didžiausias fluoro kiekis kituose pašarų papilduose yra 125 mg/kg vienam fosforo procentui. Aplinkosaugos sumetimais fosforo kiekis gyvūnų pašaruose yra ribojamas, o fosforo įsisavinimas ir bioprieinamumas pagerinamas fermento, pvz., fitazės, dėka. Todėl nustatyti didžiausią kiekį vienam fosforo procentui nebėra tikslinga, o reikėtų nustatyti didžiausią kiekį pašarų papildams, atitinkantį kiekį pašaruose, kurių drėgnis yra 12 %.

(7)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 2002/32/EB.

(8)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2002/32/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip po dvylikos mėnesių nuo direktyvos įsigaliojimo, ją įgyvendina. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, priimdamos minėtas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos pateikimo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 27 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 140, 2002 5 30, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/100/EB (OL L 285, 2003 11 1, p. 33).


PRIEDAS

Direktyvos 2002/32/EB I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

2 punkto (švinas) 2 stulpelyje po žodžių „žaliąjį pašarą“ įterpiama tokia išnaša:

„(*)

žaliasis pašaras apima tokius gyvūnų pašarams skirtus produktus: šieną, silosą, žalią žolę ir t. t.“.

2)

3 punktas, fluoras, iš dalies keičiamas taip:

a)

išbraukiamos (1) ir (2) išnašos;

b)

žodžiai „Mineraliniai mišiniai, skirti galvijams, avims ir ožkoms — 2 000 (1)“ ir „Kiti pašarų papildai — 125 (2)“ pakeičiami žodžiais „Pašarų papildai, kuriuose yra ≤ 4 % fosforo, — 500“ ir „Pašarų papildai, kuriuose yra > 4 % fosforo, — 125 kiekvienam procentui fosforo“.

3)

4 punktas (gyvsidabris) pakeičiamas taip:

Nepageidaujamos medžiagos

Gyvūnų pašarams skirti produktai

Didžiausias leistinas kiekis mg/kg (ppm) pašaruose, kurių drėgnis 12 %

(1)

(2)

(3)

„4.

Gyvsidabris

Pašarinės žaliavos, išskyrus:

0,1

pašarus, gautus perdirbant žuvį ar kitus jūrų gyvūnus

0,5

kalcio karbonatą

0,3

Visaverčiai pašarai, išskyrus:

0,1

visaverčius pašarus šunims ir katėms

0,4

Pašarų papildai, išskyrus:

pašarų papildus šunims ir katėms

0,2“


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/46


KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/9/EB

2005 m. sausio 28 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą Nr. 76/768/EEB, reglamentuojančią kosmetikos gaminius, siekiant suderinti VII priedą su technikos pažanga

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Kosmetikos gaminių ir vartotojams skirtų ne maisto produktų moksliniu komitetu,

kadangi:

(1)

Direktyvos 76/768/EB VII priedo 1 dalyje pateikiamas UV filtrų, kurių gali būti kosmetikos gaminiuose, sąrašas.

(2)

Kosmetikos gaminių ir vartotojams skirtų ne maisto produktų mokslinis komiteto nuomone nuo saulės poveikio apsaugančiuose gaminiuose naudojama benzoinė rūgštis, 2-[4-(dietilamino)-2-hidroksibenzoilo]-, heksilesteris, viena arba derinyje su kitomis UV spindulius sugeriančiomis medžiagomis, yra nekenksminga, jeigu neviršija 10 %. Todėl benzoinę rūgštį, 2-[4-(dietilamino)-2-hidroksibenzoilo]-, heksilesterį reikėtų įtraukti į Direktyvos 76/768/EEB VII priedo 1 dalį 28 eilės numeriu.

(3)

Todėl Direktyva 76/768/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(4)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/768/EEB VII priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2005 m. liepos 28 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 262, 1976 9 27, p. 169. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/93/EB (OL L 300, 2004 9 25, p. 13).


PRIEDAS

Direktyvos 76/768/EEB VII priedo 1 dalis papildoma 28 eilės numeriu:

Eilės Nr.

Medžiagos

Didžiausia leistina koncentracija

Kiti apribojimai ir reikalavimai

Naudojimo sąlygos ir įspėjimai, kurie turi būti atspausdinti etiketėje

a

b

c

d

e

„28

Benzoinė rūgštis, 2-[4-(dietilamino)-2-hidroksibenzoilo]-, heksilesteris

(INCI pavadinimas: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate;

CAS Nr. 302776-68-7)

10 % nuo saulės poveikio apsaugančiuose gaminiuose“

 

 


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/48


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. sausio 26 d.

įgyvendinantis Tarybos direktyvą 92/65/EEB dėl kačių, šunų ir šeškų importo sąlygų patvirtintosioms institucijoms, institutams arba centrams

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 118)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/64/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (1), ypač į jos 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyva 92/65/EEB nustato gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais bei jų importą į Bendriją. Toje direktyvoje numatoma, kad kačių, šunų ir šeškų importo sąlygos turi būti bent jau lygiavertės sąlygoms, išdėstytoms 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir iš dalies keičiančiame Tarybos direktyvą 92/65/EEB (2). Šio ne komerciniam ir komerciniam šių gyvūnų rūšių judėjimui taikomų sąlygų vienodinimo tikslas buvo išvengti sukčiavimo naminių gyvūnėlių prekybos srityje.

(2)

Sukčiavimo rizika yra nedidelė šių gyvūnų rūšių judėjimo tarp Direktyva 92/65/EEB patvirtintų įstaigų, institutų arba centrų atveju.

(3)

Tikslinga nustatyti specialias kačių, šunų ir šeškų importo taisykles tiems atvejams, kai jie skirti Direktyva 92/65/EEB patvirtintoms įstaigoms, institutams arba centrams.

(4)

Reikia nustatyti pavyzdinį veterinarijos pažymėjimą kačių, šunų ir šeškų, skirtų patvirtintosioms įstaigoms, institutams arba centrams, importui.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kačių, šunų ir šeškų, skirtų Direktyva 92/65/EEB patvirtintoms įstaigoms, institutams arba centrams, importas atitinka šiuos reikalavimus:

a)

jie įvežami iš trečiosios šalies arba teritorijos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priedo B dalies 2 skirsnyje arba C dalyje, ir

b)

jie įvežami su veterinarijos pažymėjimu, išduotu pagal pavyzdį, nurodytą šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2005 m. vasario 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/68/EB (OL L 139, 2004 4 30, p. 320).

(2)  OL L 146, 2003 6 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2054/2004 (OL L 355, 2004 12 1, p. 14).


PRIEDAS

Image

Image


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/52


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 sausio 28 d.

dėl tam tikrų laikinųjų papildomų garantijų suteikimo Danijai dėl neskiepijimo nuo Niukaslio ligos statuso pasikeitimo

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 143)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/65/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. spalio 15 d. Tarybos direktyvą 90/539/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių (1), ypač į jos 12 straipsnio 2 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

1991 m. rugsėjo 27 d. Komisijos sprendimu 91/552/EEB, nustatančiu Danijos statusą Niukaslio ligos atžvilgiu (2), Danijai buvo pripažinta kaip neskiepijimo statusą nuo Niukaslio ligos turinti valstybės narė Bendrijos vidaus prekybos ir importo iš trečiųjų šalių gyvais naminiais paukščiais vykdymo tikslais.

(2)

Dėl Niukaslio ligos padėties joje naujausių pokyčių, Danija nuo šios ligos ketina pradėti skiepyti naminius paukščius, todėl jos, neskiepijimo statusą turinčios valstybės narės, patvirtinimas turėtų būti laikinai sustabdytas, vadovaujantis Direktyva 90/539/EEB.

(3)

Siekiant apsaugoti esamą naminių paukščių sveikatos padėtį Danijoje įvadiniame skiepijimo nuo Niukaslio ligos etape tam tikram laikui, tikslinga nustatyti laikinąsias taisykles papildomoms garantijoms siuntų į tą valstybę narę atžvilgiu.

(4)

Danijai turėtų būti suteiktos tam tikros papildomos garantijos, kurios, vadovaujantis Komisijos sprendimu 92/340/EEB (3) dėl naminių paukščių Niukaslio ligos tyrimų iki jai išplintant, galėtų apimti naminių paukščių tyrimus.

(5)

Todėl reikėtų panaikinti Sprendimą 91/552/EEB.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apimtis ir objektas

Šis sprendimas taikomas Bendrijos vidaus prekybai naminiais paukščiais, kaip apibrėžta Direktyvos 90/539/EEB 2 straipsnio 1 dalyje, juos siunčiant į Daniją iš neturinčių nuo Niukaslio ligos neskiepijimo statuso valstybių narių, kaip numatyta šios Direktyvos 12 straipsnio 2 dalyje ir iš trečiųjų šalių.

2 straipsnis

Išankstinis leidimas naminių paukščių siuntoms į Daniją

Prieš siunčiant naminius paukščius į Daniją, kompetentingai veterinarijos institucijai turi būti pateiktas prašymas.

Prašyme leidimui gauti turi būti nurodyta informacija apie skiepų tipą ir skiepijimo schema, kuri buvo panaudota, kad naminiai paukščiai įgytų imunitetą nuo Niukaslio ligos.

3 straipsnis

Bandinių ėmimas iš naminių paukščių siuntų į Daniją ir tyrimų vykdymas

Kompetentinga Danijos institucija, vadovaudamasi sprendimo 92/340/EEB 1 ir 2 straipsniais, atsižvelgdama į informaciją, pateiktą pagal šio sprendimo 2 straipsnį, gali pareikalauti atlikti naminių paukščių tyrimus.

4 straipsnis

Danijos atsisakymas priimti naminių paukščių siuntas

Jei Danija, atsižvelgdama į pagal šio sprendimo 2 straipsnį pateiktą informaciją ir į pagal šio sprendimo 3 straipsnį atliktų tyrimų rezultatus, nusprendžia neleisti priimti siuntų į savo teritoriją, apie tai ji praneša Komisijai ir kitai valstybei narei arba suinteresuotai trečiajai šaliai, nurodydama savo sprendimo motyvus.

5 straipsnis

Sprendimo 91/552/EEB panaikinimas

Sprendimas 91/552/EEB panaikinamas.

6 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas iki 2006 m. vasario 28 d.

7 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 303, 1990 10 31, p. 6. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 298, 1991 10 29, p. 21.

(3)  OL L 188, 1992 7 8, p. 34.


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/54


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. sausio 28 d.

Sprendimo 2003/363/EB, patvirtinančio klasikinio kiaulių maro išnaikinimo tarp laukinių kiaulių kai kuriose Belgijos srityse planą, panaikinimas

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 144)

(tik tekstai prancūzų ir olandų kalbomis yra autentiški)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/66/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. spalio 23 d. Tarybos direktyvą 2001/89/EB dėl Bendrijos klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonių (1), ypač į jos 16 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2002 m. lapkričio mėn. klasikinis kiaulių maras buvo patvirtintas laukinių kiaulių populiacijoje Belgijoje.

(2)

Komisija sprendimu 2003/363/EB (2), patvirtino Belgijos pristatytą klasikinio kiaulių maro išnaikinimo laukinių kiaulių populiacijoje kai kuriose Belgijos srityse planą.

(3)

Belgija pateikė informaciją, patvirtinančią, kad klasikinis kiaulių maras laukinių kiaulių populiacijoje Belgijoje yra sėkmingai išnaikintas, ir patvirtinto išnaikinimo plano daugiau nereikia taikyti.

(4)

Dėl šios priežasties yra tikslinga panaikinti Sprendimą 2003/363/EB.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2003/363/EB panaikinamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 316, 2001 12 1, p. 5. Direktyva su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 124, 2003 5 20, p. 43.


29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/55


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. sausio 28 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 2003/634/EB I ir II priedus dėl patvirtintų zonų ir patvirtintų ūkių nepatvirtintose zonose statuso suteikimo dėl žuvų virusinės hemoraginės septicemijos (VHS) ir infekcinės hematopoetinės nekrozės (IHN) patvirtinimo programų

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 148)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/67/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvą 91/67/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių akvakultūros gyvūnų ir produktų patekimą į rinką (1), ir ypač į jos 10 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2003/634/EB (2) yra patvirtinamos ir išvardijamos įvairių valstybių narių pateikiamos programos. Programos yra sudarytos taip, kad valstybė narė galėtų pradėti procedūras dėl zonos ar ūkio, esančio nepatvirtintoje zonoje, kad galėtų gauti patvirtintos zonos ar patvirtinto ūkio, esančio nepatvirtintoje zonoje, statusą dėl vienos ar kelių žuvų ligų, susijusių su virusine hemoragine septicemija (VHS) ir infekcine hematopoetine nekroze (IHN).

(2)

2004 m. balandžio 20 d. laišku Kipras pateikė paraišką patvirtinti programos, kuri bus taikoma visoje Kipro teritorijoje. Pateikta paraiška atitinka Direktyvos 91/67/EEB 10 straipsnio nuostatus, todėl programa turėtų būti patvirtinta.

(3)

Programos, taikomos Val Brembana zonai ir Azienda Troticoltura S. Cristina ūkiui Italijoje, buvo užbaigtos. Todėl jos turėtų būti pašalintos iš Sprendimo 2003/634/EB I ir II priedų.

(4)

Todėl Sprendimą 2003/634/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2003/634/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedas yra pakeičiamas šio sprendimo I priedu.

2)

II priedas yra pakeičiamas šio sprendimo II priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 46, 1991 2 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 220, 2003 9 3, p. 8. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/328/EB (OL L 104, 2004 4 8, p. 129).


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

PROGRAMOS, PATEIKTOS DĖL PATVIRTINTOS ZONOS STATUSO SUTEIKIMO DĖL VIENOS AR KELIŲ ŽUVŲ LIGŲ, SUSIJUSIŲ SU VHS IR IHN

1.   DANIJA

1995 M. GEGUŽĖS 22 D. DANIJOS PATEIKTOS PROGRAMOS TAIKOMOS:

FISKEBÆK Å nuotėkio baseinui,

visoms JUTLANDIJOS DALIMS, esančioms į pietus ir vakarus nuo Storåen, Karup å, Gudenåen ir Grejs å nuotėkio baseinų,

visai DANIJOS SALŲ teritorijai.

2.   VOKIETIJA

1999 M. VASARIO 25 D. VOKIETIJOS PATEIKTA PROGRAMA TAIKOMA:

„OBERN NAGOLD“ vandens nuotėkio baseino zonai.

3.   ITALIJA

3.1.

2001 M. SPALIO 6 D. RAŠTU SU PAKEITIMAIS, PADARYTAIS 2003 M. KOVO 27 D. RAŠTU ITALIJOS PATEIKTA PROGRAMA DĖL BOLZANO AUTONOMINĖS PROVINCIJOS TAIKOMA:

 

Bolzano provincijos zonai

Zoną sudaro visi Bolzano provincijos vandens nuotėkio baseinai.

Zonai priklauso ZONA VAL DELL’ADIGE zonos aukštutinė dalis, t. y., Adige upės nuotėkio baseinai nuo ištakų Bolzano provincijoje ir Bolzano iki Trento provincijų ribos.

(NB. Likusiajai daliai, t. y. ZONA VAL DELL’ADIGE zonos žemutinei daliai, taikoma patvirtinta programa dėl Trento provincijos. Šios zonos aukštutinė ir žemutinė dalys vertinamos kaip vientisas epidemiologinis vienetas.)

3.2.

1996 M. GRUODŽIO 23 D. IR 1997 M. LIEPOS 14 D. ITALIJOS PATEIKTOS PROGRAMOS DĖL TRENTO PROVICIJOS TAIKOMOS:

 

Zona Val di Sole e di Non

Vandens nuotėkio baseinas nuo Noce upelio ištakų iki S. Giustina užtvankos.

 

Zona Val dell’Adige – žemupys

Adige upės ir jos ištakų, esančių Trento autonominėje provincijoje, vandens nuotėkio baseinai nuo Bolzano provincijų ribos iki Ala užtvankos (hidroelektrinės).

(ZONA VAL DELL’ADIGE zonos aukštutinei daliai taikoma patvirtinta programa dėl Bolzano provincijos. Šios zonos aukštutinė ir žemutinė dalys vertinamos kaip vientisas epidemiologinis vienetas.).

 

Zona Torrente Arno

Vandens nuotėkio baseinas nuo Arno kalnų upelio ištakų iki žemupio ribų prieš Arno srauto įtekėjimą į Sarca upę.

 

Zona Val Banale

Ambies upelio nuotėkio baseinas iki hidroelektrinės užtvankos.

 

Zona Varone

Vandens nuotėkio baseinas nuo Magnone upelio ištakų iki krioklio.

 

Zona Alto e Basso Chiese

Vandens nuotėkio baseinas nuo Chiese upės ištakų iki Condino užtvankos, išskyrus Adana ir Palvico kalnų upelių baseinus.

 

Zona Torrente Palvico

Vandens nuotėkio baseinas nuo Palvico kalnų upelio baseino iki nelaidžios užtvaros, pastatytos iš betono ir akmenų.

3.3.

2001 M. VASARIO 21 D. ITALIJOS PATEIKTA PROGRAMA DĖL VENETO SRITIES TAIKOMA:

 

Zona Torrente Astico

Astico upės vandens nuotėkio baseinas nuo jos ištakų (Trento autonominėje provincijoje ir Vicenza provincijoje) iki užtvankos netoli Pedescala tilto Vicenza provincijoje.

Astico upės žemupio dalis tarp užtvankos netoli Pedescala tilto ir Pria Maglio užtvankos vertinama kaip buferinė zona.

3.4.

2002 M. VASARIO 20 D. ITALIJOS PATEIKTA PROGRAMA DĖL UMBRIA SRITIES TAIKOMA:

Zona Fosso de Monterivoso: Monterivoso upės vandens nuotėkio baseinas nuo jos ištakų iki nepratekamų užtvarų šalia Ferentillo.

3.5.

2003 M. GRUODŽIO 23 D. ITALIJOS PATEIKTA PROGRAMA DĖL LOMBARDIA SRITIES TAIKOMA:

 

Zona Valle de Torrente Venina: Vienna upės vandens nuotėkio baseinas nuo jos ištakų iki šių ribų

vakaruose: Livrio slėnis,

pietuose: Grobie Apls nuo Publino perėjos iki Retorta viršukalnės,

rytų Armisa ir Armisola slėniai.

4.   SUOMIJA

4.1.

1995 M. GEGUŽĖS 29 D. SUOMIJOS PATEIKTA PROGRAMA TAIKOMA

Visam SUOMIJOS kontinentiniam šelfui ir visai pakrantei, išskyrus:

Åland provinciją,

Pyhtää ribotos prieigos zoną,

ribotos prieigos zoną, apimančią Uusikaupunki, Pyhäranta ir Rauma savivaldybes.

4.2.

1995 M. GEGUŽĖS 29 D. SUOMIJOS PATEIKTA PROGRAMA IR SPECIFINĖS LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS, SU PAKEITIMAIS, PADARYTAIS 2002 M. KOVO 27 D., 2002 BIRŽELIO 4 D., 2003 M. KOVO 12 D., 2003 M. BIRŽELIO 12 D. IR 2003 M. SPALIO 20 D. RAŠTAIS, TAIKOMA:

visai Åland provincijai,

Pyhtää ribotos prieigos zonai,

ribotos prieigos zonai, apimančiai Uusikaupunki, Pyhäranta ir Rauma savivaldybes.

5.   KIPRAS

2004 M. BALANDŽIO 20 D. KIPRO PATEIKTOS PROGRAMOS TAIKOMOS:

visai Kipro teritorijai.“.


II PRIEDAS

„II PRIEDAS

PROGRAMOS, PATEIKTOS DĖL PATVIRTINTO ŪKIO NEPATVIRTINTOJE ZONOJE STATUSO SUTEIKIMO DĖL VIENOS AR KELIŲ ŽUVŲ LIGŲ, SUSIJUSIŲ SU VHS IR IHN

1.   ITALIJA

1.1.

2000 M. GEGUŽĖS 2 D. ITALIJOS PATEIKTA PROGRAMA DĖL FRIULI VENEZIA GIULIA SRITIES UDINE PROVINCIJOS TAIKOMA:

 

Tagliamento upės nuotėkio baseino ūkiams:

Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio

1.2.

2003 M. GRUODŽIO 21 D. ITALIJOS PATEIKTA PROGRAMA DĖL VENETO SRITIES TAIKOMA:

 

ūkiui:

Azienda agricola Bassan Antonio

1.3.

2002 M. RUGSĖJO 5 D. ITALIJOS PATEIKTA PROGRAMA DĖL PIEMONTE SRITIES TAIKOMA:

 

ūkiui:

Incubatoio ittico di valle – Loc. Cascina Prelle – Traversella (TO).“.


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/59


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. sausio 24 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/197/BUSP, nustatantį Europos Sąjungos karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų išlaidų finansavimo administravimo mechanizmą (Athena)

(2005/68/BUSP)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 13 straipsnio 3 dalį ir 28 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. vasario 23 d. Taryba priėmė Sprendimą 2004/197/BUSP (1), kuriame numatoma, kad jis pirmą kartą bus peržiūrėtas iki 2004 metų pabaigos.

(2)

Taryba savo 2003 m. gegužės 14 d. išvadose patvirtino, kad reikia greitojo reagavimo pajėgų, visų pirma humanitarinėms ir gelbėjimo užduotims.

(3)

ES karinis komitetas 2004 m. kovo 3 d. pranešime išsamiai apibrėžė ES karinio greitojo reagavimo sąvoką. 2004 m. birželio 14 d. jis plačiau apibrėžė ES kovos grupių sąvoką.

(4)

2004 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino ESGP ataskaitą, kurioje pabrėžiama, kad turėtų būti plėtojami ES greitojo reagavimo pajėgumai siekiant iki 2005 m. pradžios sudaryti pradines operatyvines pajėgas.

(5)

Atsižvelgiant į šiuos pokyčius, ES karinių operacijų, ypač greitojo reagavimo operacijų, pradinis finansavimas turėtų būti pagerintas. Todėl nauja pradinio finansavimo schema pirmiausia numatyta greitojo reagavimo operacijoms; tam tikromis aplinkybėmis išankstinė įmoka gali būti naudojama įprastos operacijos pradiniam finansavimui, visų pirma tuo atveju, kai priėmus bendruosius veiksmus imtis veiksmų šiek tiek vėluojama priimti sprendimą pradėti operaciją.

(6)

Sprendimas 2004/197/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimas 2004/197/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

25 straipsnis pakeičiamas taip:

„25 straipsnis

Pradinis finansavimas

1.   ES karinių greitojo reagavimo operacijoms orientacinės sumos dydžio įmokas moka prisidedančiosios valstybės narės. Nepažeidžiant 24 straipsnio 4 dalies, mokėjimai atliekami toliau nurodyta tvarka.

2.   ES karinių greitojo reagavimo operacijų pradiniam finansavimui dalyvaujančios valstybės narės:

a)

moka išankstines įmokas Athena;

b)

arba Tarybai nusprendus vykdyti ES karinę greitojo reagavimo operaciją, prie kurios finansavimo jos prisideda, moka orientacinės sumos dydžio įmokas tos operacijos bendrosioms išlaidoms per penkias dienas nuo pareikalavimo išsiuntimo dienos, išskyrus atvejus, kai Taryba priima kitokį sprendimą.

3.   Pirmiau minėtu tikslu, specialusis komitetas, kurį sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės, pasirinkusios mokėti išankstines įmokas (toliau – „iš anksto mokančios valstybės narės“), nustato laikinuosius asignavimus, įrašomus atskiroje biudžeto antraštėje. Šiuos laikinuosius asignavimus sudarys įmokos, kurias moka iš anksto mokančiosios valstybės narės per 90 dienų nuo pareikalavimo mokėti tokias įmokas išsiuntimo dienos. Tačiau 2005 metų išankstinės įmokos mokamos dviem dalimis, atitinkamai iki 2005 m. balandžio 30 d. ir iki lapkričio 30 d.

4.   Nepažeidžiant 24 straipsnio 4 dalies, įmokos, kurias turi mokėti iš anksto mokanti valstybė narė už operaciją, ir kurios neviršija įmokos, kurią ji sumokėjo šio straipsnio 3 dalyje minimiems laikiniesiems asignavimams padengti, dydžio, sumokamos per 90 dienų nuo pareikalavimo išsiuntimo dienos. Panašia išankstinių įmokų suma gali naudotis operacijos vadas.

5.   Nepaisant 20 straipsnio, bet kokie šio straipsnio 3 dalyje minimi operacijai naudojami laikinieji asignavimai papildomi per 90 dienų nuo pareikalavimo išsiuntimo dienos.

6.   Nepažeidžiant šio straipsnio 1 dalies, bet kuri iš anksto mokanti valstybė narė tam tikromis aplinkybėmis gali įgalioti administratorių panaudoti savo išankstines įmokas operacijos, kurioje ji dalyvauja, įmokoms, jeigu tai nėra greitojo reagavimo operacija. Atitinkama valstybė narė papildo išankstinę įmoką per 90 dienų nuo pareikalavimo išsiuntimo dienos.

7.   Nepaisant 31 straipsnio 3 dalies, operacijos vadas gali skirstyti ir mokėti sumas, kuriomis jam galima naudotis.

8.   Bet kuri valstybė narė gali pakeisti savo pasirinkimą mažiausiai prieš tris mėnesius apie tai pranešdama administratoriui.“.

2)

24 straipsnio 6 dalis iš dalies keičiama taip:

„6.   Nepažeidžiant kitų šio sprendimo nuostatų, įmokos sumokamos per 30 dienų nuo atitinkamo pareikalavimo mokėti įmokas išsiuntimo dienos.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2005 m. vasario 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BODEN


(1)  OL L 63, 2004 2 28, p. 68.


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties VI antraštine dalimi

29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/61


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2005/69/TVR

2005 m. sausio 24 d.

dėl keitimosi tam tikrais duomenimis su Interpolu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 30 straipsnio 1 dalies b punktą ir 34 straipsnio 2 dalies a punktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Vienas iš Sąjungos uždavinių – užtikrinti piliečiams aukštą saugos lygį laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje; šiam tikslui pasiekti esminę reikšmę turi glaudesnis valstybių narių kompetentingų teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas.

(2)

Sąjungos apsauga nuo tarptautinio ir organizuoto nusikalstamumo keliamos grėsmės, įskaitant terorizmą, reikalauja, kad bendri veiksmai apimtų keitimąsi informacija tarp valstybių narių teisėsaugos institucijų, kurioms priskirtos baudžiamosios bylos, ir su tarptautiniais partneriais.

(3)

Išduoti pasai ir tušti pasų blankai, kurie buvo pavogti, pamesti ar neteisėtai pasisavinti, yra naudojami teisėsaugai apeiti, kai siekiama vykdyti neteisėtą veiklą, kuri gali kelti pavojų Sąjungos ir kiekvienos valstybės narės saugumui; dėl tokios grėsmės pobūdžio naudingi veiksmai galimi tik Sąjungos lygiu; pavieniai valstybių narių veiksmai negalėtų pasiekti pirmiau minėto tikslo; šia bendrąja pozicija nesiekiama daugiau nei reikia šiam tikslui pasiekti.

(4)

Visos valstybės narės yra Tarptautinės kriminalinės policijos organizacijos (Interpolo) dalyvės; tam, kad Interpolas galėtų atlikti savo misiją, jis gauna, saugo ir platina duomenis, taip padėdamas kompetentingoms teisėsaugos institucijoms užkirsti kelią tarptautiniam nusikalstamumui ir su juo kovoti. Per Interpolo pavogtų kelionės dokumentų duomenų bazę Interpolo narės gali dalytis informacija apie pamestus ir pavogtus pasus.

(5)

Europos Vadovų Taryba 2004 m. kovo 25 d. Deklaracijoje dėl kovos su terorizmu nurodė Tarybai toliau imtis darbų, kad, remiantis Šengeno informacine sistema (ŠIS) ir Interpolo duomenų baze, iki 2005 m. pabaigos būtų sukurta integruota sistema keitimuisi informacija apie pavogtus ir pamestus pasus; ši bendroji pozicija – tai pirmas žingsnis ta kryptimi, po kurio ŠIS turėtų būti sudarytos techninės galimybės minėtam tikslui pasiekti.

(6)

Valstybėms narėms keičiantis duomenimis apie pavogtus, pamestus ar neteisėtai pasisavintus pasus su Interpolo pavogtų kelionės dokumentų duomenų baze ir šiuos duomenis tvarkant, turėtų būti laikomasi galiojančių konkrečios valstybės narės bei Interpolo duomenų apsaugos taisyklių.

(7)

Šia bendrąja pozicija valstybės narės įpareigojamos užtikrinti, kad jų kompetentingos institucijos keisis minėtais duomenimis su Interpolo pavogtų kelionės dokumentų duomenų baze ir taip pat juos įves į atitinkamą nacionalinę duomenų bazę, o ŠIS dalyvaujančios valstybės narės – ir į Šengeno informacinę sistemą. Šį įpareigojimą būtina įvykdyti, kai tik nacionalinės institucijos sužino apie vagystę, pametimą ar neteisėtą pasisavinimą. Reikalavimas sukurti reikiamą infrastruktūrą, kuri palengvintų naudojimąsi Interpolo duomenų baze, rodo tos duomenų bazės svarbą teisėsaugai.

(8)

Dėl keitimosi sąlygų būtina susitarti su Interpolu, kad keičiantis duomenimis būtų užtikrintas duomenų apsaugos principų, kuriais grindžiami duomenų mainai Sąjungoje, laikymasis, ypač keičiantis tokiais duomenimis ir tvarkant juos automatizuotai.

(9)

Šioje bendrojoje pozicijoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi visų pirma Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje pripažintų ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje patvirtintų principų,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Tikslas

Šios bendrosios pozicijos tikslas – užkirsti kelią rimtiems ir organizuotiems nusikaltimams, įskaitant terorizmą, ir su jais kovoti, užtikrinant, kad valstybės narės imtųsi priemonių, kurios yra būtinos gerinti jų ir jų kompetentingų teisėsaugos institucijų tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su panašiomis trečiųjų šalių institucijomis, keičiantis pasų duomenimis su Interpolu.

2 straipsnis

Sąvokos

Šioje bendrojoje pozicijoje vartojamos tokios sąvokos:

1)

„Paso duomenys“ – tai duomenys apie išduotus pasus ir tuščius pasų blankus, kurie yra pavogti, pamesti ar neteisėtai pasisavinti, tokios formuotės, kad juos būtų galima integruoti į konkrečią informacinę sistemą. Paso duomenis, kuriais bus keičiamasi su Interpolo duomenų baze, sudaro tik paso numeris, išdavimo šalis ir dokumento tipas.

2)

„Interpolo duomenų bazė“ – tai automatinės paieškos sistema – Pavogtų kelionės dokumentų duomenų bazė, kurią tvarko Tarptautinė kriminalinės policijos organizacija – Interpolas.

3)

„Atitinkama nacionalinė duomenų bazė“ – tai valstybės narės policijos ar teisminės institucijos duomenų bazė ar bazės, kuriose yra duomenys apie išduotus pasus ar tuščius pasų blankus, kurie yra pavogti, pamesti ar neteisėtai pasisavinti.

3 straipsnis

Bendrieji veiksmai

1.   Valstybių narių kompetentingos teisėsaugos institucijos keičiasi su Interpolu visais turimais ir ateityje gautais pasų duomenimis. Šiais duomenimis jos dalijasi tik su tomis Interpolo narėmis, kurios užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį. Taip pat užtikrinama, kad būtų gerbiamos pagrindinės teisės ir laisvės, susijusios su automatizuotu asmens duomenų tvarkymu. Valstybės narės gali nuspręsti dalytis savo duomenimis tik su tomis Interpolo narėmis, kurios yra įsipareigojusios keistis bent tokiais pačiais duomenimis.

2.   Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į šio straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus, gali susitarti su Interpolu dėl keitimosi visais jos šiuo metu turimais paso duomenimis su Interpolu sąlygų. Tokie duomenys yra atitinkamoje nacionalinėje duomenų bazėje arba ŠIS, jei valstybė narė joje dalyvauja.

3.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad duomenimis, įvestais į jos atitinkamą nacionalinę duomenų bazę arba į ŠIS, jei ji joje dalyvauja, nedelsiant būtų pasikeista ir su Interpolu.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos teisėsaugos institucijos, įgyvendindamos šią bendrąją poziciją, į Interpolo duomenų bazę kreiptųsi kiekvieną kartą, kai to reikia jų užduočiai atlikti. Valstybės narės užtikrina, kad sukurs infrastruktūrą, būtiną užklausoms palengvinti, kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2005 m. gruodžio mėnesio.

5.   Vykdant šioje bendrojoje pozicijoje nustatytus įpareigojimus ir siekiant 1 straipsnyje nurodyto tikslo, asmens duomenimis keičiamasi užtikrinant tinkamą asmens duomenų apsaugą atitinkamoje šalyje – Interpolo narėje ir gerbiant pagrindines teises bei laisves dėl automatizuoto tokių duomenų tvarkymo. Tuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad keitimasis ir dalijimasis duomenimis vyktų atitinkamomis sąlygomis ir laikantis pirmiau nurodytų reikalavimų.

6.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad teigiamos identifikacijos Interpolo duomenų bazėje atveju, jos kompetentingos institucijos imasi veiksmų pagal nacionalinę teisę, pvz., prireikus sutikrina duomenų teisingumą su juos pateikusia šalimi.

4 straipsnis

Stebėsena ir vertinimas

Remdamasi valstybių narių pateikta informacija, Komisija iki 2005 m. gruodžio mėn. pateikia Tarybai pranešimą apie šios bendrosios pozicijos veikimą. Taryba įvertina, kaip valstybės narės laikosi šios bendrosios pozicijos, ir imasi atitinkamų veiksmų.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

6 straipsnis

Paskelbimas

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. BODEN