ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 24

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. sausio 27d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 114/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 115/2005, pradedantis konkursą dėl grąžinamosios išmokos už kviečių eksportą į tam tikras trečiąsias šalis

3

 

*

2005 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 116/2005, dėl PVM grąžinimo neapmokestinamiems subjektams ir apmokestinamiems subjektams už neapmokestinamą veiklą traktavimo įgyvendinant Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis suderinimo

6

 

*

2005 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 117/2005, įvedantis Bendrijos priežiūrą tam tikrų trečiųjų šalių kilmės avalynės produktų importui

8

 

*

2005 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 118/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priedą ir nustatantis biudžetų viršutines ribas tame reglamente numatytam daliniam ar savanoriškam bendrosios išmokos schemos įgyvendinimui ir tame reglamente numatytus metinius finansinius paketus bendrosios išmokos schemai

15

 

 

2005 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 119/2005, nustatantis grąžinamąsias eksporto išmokas alyvuogių aliejui

22

 

 

2005 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 120/2005, nustatantis, kokia dalimi reikėtų patenkinti kai kurių pieno produktų importo licencijų paraiškas, pateiktas 2005 m. sausio mėn. pagal kai kurias tarifines kvotas, atidarytas Reglamentu (EB) Nr. 2535/2001

24

 

*

2005 m. sausio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 121/2005, nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

27

 

*

2005 m. sausio 26 d. Komisijos direktyva 2005/6/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 71/250/EEB nuostatas, susijusias su analitinių rezultatų užrašymu ir aiškinimu, kaip reikalaujama Direktyvoje 2002/32/EB ( 1 )

33

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005/56/EB:2005 m. sausio 14 d. Komisijos sprendimas, įsteigiantis, remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 58/2003, vykdomąją įstaigą Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga, kuriai pavedama administruoti Bendrijos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse

35

 

*

2005/57/EB:2005 m. sausio 21 d. Komisijos rekomendacija, dėl skirtųjų linijų suteikimo Europos Sąjungoje (1 dalis – Didmeninių skirtųjų linijų pagrindinės tiekimo sąlygos) (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 103)

39

 

*

2005/58/EB:2005 m. sausio 26 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/135/EB dėl ligos išnaikinimo ir vakcinacijos planų Žemutinės Saksonijos ir Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinėse žemėse ir ligos išnaikinimo plano Saro krašto federalinėje žemėje (Vokietija) nutraukimo (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 119)  ( 1 )

45

 

*

2005/59/EB:2005 m. sausio 26 d. Komisijos sprendimas, patvirtinantis klasikinio kiaulių maro išnaikinimo tarp laukinių kiaulių ir neatidėliotinos jų vakcinacijos Slovakijoje planą (pranešta dokumentu Nr. K(2005) 127)  ( 1 )

46

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2004 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimo 2004/783/EB dėl Regionų komiteto keturių narių ir trijų pakaitinių narių iš Italijos skyrimo klaidų ištaisymas (OL L 346, 2004 11 23)

48

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

27.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 24/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 114/2005

2005 m. sausio 26 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 27 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. sausio 26 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

101,1

204

77,1

212

157,6

608

118,9

624

163,5

999

123,6

0707 00 05

052

140,5

999

140,5

0709 90 70

052

182,8

204

169,7

999

176,3

0805 10 20

052

43,6

204

39,2

212

53,5

220

42,9

421

38,1

448

38,3

624

71,7

999

46,8

0805 20 10

204

56,8

999

56,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,9

204

86,8

400

78,5

464

55,5

624

69,1

662

40,0

999

66,3

0805 50 10

052

63,6

999

63,6

0808 10 80

400

103,2

404

83,2

720

72,1

999

86,2

0808 20 50

388

68,3

400

88,1

720

39,5

999

65,3


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


27.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 24/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 115/2005

2005 m. sausio 26 d.

pradedantis konkursą dėl grąžinamosios išmokos už kviečių eksportą į tam tikras trečiąsias šalis

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Atsižvelgiant į esamą grūdų rinkų padėtį, reikėtų pradėti konkursą dėl grąžinamosios išmokos už kviečių eksportą pagal 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95, nustatančio kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2) 4 straipsnį.

(2)

Konkurso dėl grąžinamosios išmokos už eksportą nustatymą tvarkos taikymo taisyklės buvo nustatytos Reglamente (EB) Nr. 1501/95. Vienas iš konkurso įsipareigojimų yra prievolė pateikti prašymą eksporto licencijai gauti ir užstatą. Reikėtų nustatyti to užstato dydį.

(3)

Reikėtų patikslinti su šiuo konkursu susijusių išduodamų licencijų galiojimo trukmę. Ta galiojimo trukmė turi atitikti pasaulinės rinkos poreikius 2004–2005 prekybos metams.

(4)

Siekiant sulyginti visų suinteresuotų šalių galimybes, būtina numatyti, kad išduotų licencijų galiojimo laikas būtų vienodas.

(5)

Siekiant išvengti reimportavimo, kompensacijos turi būti skiriamos tik eksportui į tam tikras trečiąsias šalis.

(6)

Tam, kad konkursas dėl eksporto vyktų sklandžiai, reikėtų numatyti mažiausią kiekį, pranešimų apie kompetentingoms įstaigoms pateiktų pasiūlymų terminą ir formą.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pradedamas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už eksportą pagal Reglamento (EB) Nr. 1501/95 4 straipsnį.

2.   Konkursas vyksta dėl kviečių eksporto į visas paskirties vietas išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (3), Bulgariją, Lichtenšteiną, Rumuniją ir Šveicariją.

3.   Konkursas vyksta iki 2005 m. birželio 23 d. Konkurso laikotarpiu vyksta kassavaitiniai konkursai, kurių kiekiai ir pasiūlymų pateikimo terminai nurodomi pranešime apie kvietimą dalyvauti konkurse.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1501/95 4 straipsnio 4 dalies, pirmojo konkurso turo pasiūlymų pateikimo galutinis terminas yra 2005 vasario 3 d.

2 straipsnis

Pasiūlymas galioja, kai jame nurodomas ne mažesnis kaip 1 000 tonų kiekis.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1501/95 5 straipsnio 3 dalies a punkte numatytas užstatas yra 12 EUR už toną.

4 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (4) 23 straipsnio 1 dalies, nustatant eksporto licencijų, išduotų pagal Reglamento (EB) Nr. 1501/95 8 straipsnio 1 dalį, galiojimo trukmę, laikoma, kad jos yra išduotos pasiūlymo pateikimo dieną.

2.   Eksporto licencijos, išduotos šiame reglamente numatyto konkurso tvarka, galioja keturis mėnesius nuo jų išdavimo dienos, kaip apibrėžta 1 dalyje, skaičiuojant nuo mėnesio, kurį vyko tas konkurso turas, pabaigos.

5 straipsnis

Naudodamos pridedamą formą, valstybės narės praneša Komisijai apie pateiktus pasiūlymus ne vėliau kaip per pusantros valandos nuo kassavaitinio pasiūlymų pateikimo termino, nurodyto pranešime apie kvietimą dalyvauti konkurse, pabaigos.

Jei pasiūlymų negauta, valstybės narės apie tai praneša Komisijai per tokį patį laiką, koks nurodytas pirmoje dalyje.

Pasiūlymų pateikimo terminai nurodomi Belgijos laiku.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).

(3)  Taip pat ir Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1244.

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.


PRIEDAS

Formuliaras (1)

KONKURSAS DĖL GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS UŽ KVIEČIŲ EKSPORTĄ Į TAM TIKRAS TREČIĄSIAS ŠALIS

(Reglamentas (EB) Nr. 115/2005)

(Galutinis pasiūlymų pateikimo terminas)

1

2

3

Pareiškėjo eilės numeris

Kiekis tonomis

Eksporto grąžinamosios išmokos dydis eurais už toną

1

 

 

2

 

 

3

 

 

ir t. t.

 

 

Siųsti el. adresu: agri-c1-revente-marche-eu@cec.eu.int


(1)  Siųsti DG AGRI-C.1.


27.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 24/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB, Euratomas) Nr. 116/2005

2005 m. sausio 26 d.

dėl PVM grąžinimo neapmokestinamiems subjektams ir apmokestinamiems subjektams už neapmokestinamą veiklą traktavimo įgyvendinant Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis suderinimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis suderinimo (toliau – BNP reglamentas) (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2000 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimo 2000/597/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (2) 2 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad bendrasis nacionalinis produktas rinkos kainomis (BNP) laikomas lygiu bendrosioms nacionalinėms pajamoms rinkos kainomis (BNP), kaip numatė Komisija, taikydama Europos sąskaitų sistemą (ESS). 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje (3) buvo sukurta 1995 m. ESS (toliau – ESS95), pakeitusi dvi anksčiau buvusias 1970 m. ir 1979 m. sistemas, kuri buvo išdėstyta tame reglamente. Nuo 2002 biudžetinių metų bendras nacionalinis produktas (BNP), kurį taiko ESS95, pakeitė bendras nacionalines pajamas (GNP) kaip nuosavų išteklių kriterijų.

(2)

Tarybos reglamentu (EC, Euratomas) 1287/2003 nustatyta tvarka, kaip valstybės narės turi siųsti duomenis apie bendras nacionalines pajamas, kaip tikrinti BNP skaičius, ir juo įsteigiamas BNP komitetas.

(3)

ESS95 konkrečiai nenurodo, kaip traktuoti PVM grąžinimą neapmokestinamiems subjektams ir apmokestinamiems subjektams už neapmokestinamą veiklą.

(4)

Siekiant apibrėžti bendrąsias nacionalines pajamas rinkos kainomis pagal Reglamento (EB, Euratomas) 1287/2003 1 straipsnį, būtina išaiškinti, kaip traktuoti PVM grąžinimą neapmokestinamiems subjektams ir apmokestinamiems subjektams už neapmokestinamą veiklą.

(5)

1977 m. gegužės 17 d. Šeštojoje Tarybos direktyvoje 77/388/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apyvartos mokesčiais, derinimo – Bendroji pridėtinės vertės mokesčio sistema: vieningas vertinimo pagrindas (4), pateiktos apmokestinamo subjekto, neapmokestinamo subjekto ir atleistos nuo mokesčių veiklos sąvokos.

(6)

Įgyvendinant 1989 m. vasario 13 d. Tarybos direktyvą 89/130/EEB, Euratomas dėl bendrojo nacionalinio produkto rinkos kainomis suderinimo (5), 1999 m. rugsėjo 8 d. Komisijos sprendime 1999/622/EB, Euratomas (6) išaiškinta, kaip traktuoti PVM grąžinimą neapmokestinamiems subjektams ir apmokestinamiems subjektams už neapmokestinamą veiklą. Toks pat aiškinimas turi būti pateiktas ir dėl bendrųjų nacionalinių pajamų.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka BNP komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Sudarant nacionalinių sąskaitų suvestinius rodiklius įgyvendinant Direktyvą (EB, Euratomas) 1287/2003, PVM, grąžinamas nuo pirkimo sandorių neapmokestinamiems subjektams arba apmokestinamiems subjektams už neapmokestinamą veiklą, ESS95 sistemoje traktuojamas kaip einamasis pervedimas (D7) arba kapitalo pervedimas (D9), o ne kaip grąžintinas PVM.

2.   1 dalyje sąvoka „apmokestinamas subjektas“ suprantama taip, kaip ji apibrėžta Šeštosios direktyvos 77/388/EEB, Euratomas 4 straipsnyje, o sąvoka „neapmokestinama veikla“ – kaip tos direktyvos 13 straipsnyje nurodyta veikla.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 181, 2003 7 19, p. 1.

(2)  OL L 253, 2000 10 7, p. 42.

(3)  OL L 310, 1996 11 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1267/2003 (OL L 180, 2003 7 18, p. 1).

(4)  OL L 145, 1977 6 13, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2004/66/EB (OL L 168, 2004 5 1, p. 35).

(5)  OL L 49, 1989 2 21, p. 26. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(6)  OL L 245, 1999 9 17, p. 51.


27.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 24/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 117/2005

2005 m. sausio 26 d.

įvedantis Bendrijos priežiūrą tam tikrų trečiųjų šalių kilmės avalynės produktų importui

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3285/94 dėl bendrų importo taisyklių ir Reglamento (EB) Nr. 518/94 panaikinimo (1), ypač į jo 11 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. kovo 3 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 427/2003 dėl pereinamojo laikotarpio apsaugos mechanizmo tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės prekių importui ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 519/94 dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (2), nustatytos kvotų sistemos avalynės produktams galiojimo laikas baigėsi 2005 m. sausio 1 d.

(2)

2004 m. gruodžio 7 d. kai kurios valstybės narės informavo Komisiją, kad remiantis Reglamentu (EB) Nr. 3285/94, reikėtų imtis priežiūros priemonių avalynės produktams.

(3)

Bendrijos avalynės pramonę daugiausia sudaro mažosios ir vidutinės įmonės, o dauguma jų yra regionuose, kuriuose yra mažai kitų užimtumo šaltinių. Todėl ji yra pažeidžiama dėl pigių prekių importo konkurencijos, visų pirma iš Kinijos Liaudies Respublikos.

(4)

Dėl šios importo konkurencijos Bendrijos avalynės pramonė pastaraisiais metais buvo iš esmės restruktūrizuota, gamybą sutelkiant į pasiturintiems pirkėjams skirtus produktus, kuriems taip pat taikoma kvota. Šie produktai sudaro maždaug 85 % Bendrijoje pagaminamos avalynės pramonės produkcijos. Dėl to buvo labai sumažinti pajėgumai ir atsisakyta daug darbo jėgos. Nepaisant šių pastangų, dėl pigaus importo iš užsienio Bendrijos avalynės pramonės užimama gamybos ir rinkos dalis ir toliau mažėja.

(5)

2000–2003 m. Kinijos Liaudies Respublikos kilmės avalynės produktų importas, kuriam netaikomos kvotos, labai padidėjo tiek absoliučiosios vertės, tiek užimamos Bendrijos rinkos dalies požiūriu, o tų produktų kainos buvo daug mažesnės palyginti su lygiaverčių Bendrijoje pagamintų produktų kainomis. 2000–2003 m. importas vidutiniškai išaugo 59 %, o kainos vidutiniškai skyrėsi 21 %.

(6)

Atsižvelgiant į tai, kad vyraujančios rinkos sąlygos visiems avalynės produktams yra vienodos, tikimasi, kad dėl pastaruoju metu vykdyto liberalizavimo taip pat labai išaugs importas. Remiantis pastaruoju metu stebimomis tokios avalynės importo tendencijomis, dėl kvotų panaikinimo 2005 m. importas per trumpą laiką gali padvigubėti, ir dėl to 6 % gali sumažėti Bendrijos pramonės užimama rinkos dalis ir prarasta 17 000 darbo vietų. Todėl laikoma, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 3285/94 11 straipsnį gali išlikti žalos grėsmė Bendrijos gamintojams.

(7)

Šis poveikis gali būti toks didelis, kad, siekiant apsaugoti Bendrijos interesus, būtina tam tikrų Kinijos kilmės avalynės produktų importui taikyti išankstinę Bendrijos priežiūrą, kuria siekiama rinkti statistinę informaciją, leidžiančią operatyviai analizuoti importo tendencijas. Svarstoma avalynė, daugiausia vidutinės ir aukštos kokybės avalynė, – tai avalynė, kurios vis dar daugiausia pagaminama Bendrijoje ir kurią dėl tos priežasties galima laikyti jautria. Ši išankstinė priežiūra, naudojama, taikant automatinio importo licencijavimo režimą, iki 2006 m. sausio 31 d. – būtų geriausias būdas operatyviai susidaryti aiškų minėtų kvotų panaikinimo poveikio vaizdą, nes taikant bet kokią retrospektyvinę sistemą reikia laiko, kol gaunami prasmingi duomenys.

(8)

Be to, siekiant susidaryti bendrą avalynės importo tendencijų vaizdą, tikslinga sukurti retrospektyvinę muitinės priežiūros sistemą, taikomą visos bet kokios kilmės avalynės importui. Tai apima avalynę, kuriai reikalaujama taikyti išankstinę priežiūrą. Kai visiškai veiks retrospektyvinė priežiūros sistema, išankstinė priežiūra galės būti nutraukta vėliausiai iki 2006 m. sausio 31 d.

(9)

Dėl vidaus rinkos sukūrimo visi formalumai, kuriuos turi atlikti Bendrijos importuotojai, turi būti vienodi, neatsižvelgiant į vietą, kurioje prekėms įforminamos muitinės procedūros.

(10)

Siekiant palengvinti duomenų rinkimą, į laisvą apyvartą išleidžiant produktus, kuriems taikoma išankstinė priežiūra, turėtų būtų reikalaujama pateikti vienodus kriterijus atitinkantį priežiūros dokumentą. Importuotojui pateikus paprastą prašymą, valstybių narių institucijos turėtų per tam tikrą laiką tą dokumentą patvirtinti, tačiau dėl to importuotojas neturėtų įgyti teisės importuoti. Todėl šis dokumentas turėtų galioti visoje Bendrijoje ir tik tol, kol nepakeičiamos importo taisyklės.

(11)

Kad būtų užtikrintas skaidrumas, valstybės narės ir Komisija turėtų kiek galima labiau keistis informacija, surinkta taikant Bendrijos priežiūrą.

(12)

Taikydamos standartines Bendrijos sąlygas, priežiūros dokumentus turėtų išduoti nacionalinės valdžios institucijos.

(13)

Reikėtų, kad šis reglamentas įsigaliotų kitą dieną nuo jo paskelbimo tam, kad duomenis galima būtų kuo greičiau surinkti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

IŠANKSTINĖ PRIEŽIŪRA

1 straipsnis

Į laisvą apyvartą Bendrijoje išleidžiant tam tikrus Kinijos Liaudies Respublikos kilmės avalynės produktus, išvardytus I priede, taikoma išankstinė Bendrijos priežiūra pagal Reglamentą (EB) Nr. 3285/94.

2 straipsnis

1.   Išleidžiant į laisvą apyvartą Bendrijoje 1 straipsnyje nurodytus produktus, būtina pateikti atitinkamų valstybės narės institucijų išduotą priežiūros dokumentą.

2.   Valstybių narių kompetentingos institucijos 1 dalyje nurodytą priežiūros dokumentą išduoda automatiškai, neimdamos už tai mokesčio ir bet kokiam prašomam kiekiui per penkias darbo dienas nuo Bendrijos importuotojo prašymo pateikimo, neatsižvelgiant į jo įsisteigimo Bendrijoje vietą. Jei neįrodoma kitaip, laikoma, kad kompetentinga nacionalinė valdžios institucija šį prašymą gavo ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo pateikimo.

3.   Vienos iš II priede išvardytų institucijų išduotas priežiūros dokumentas galioja visoje Bendrijoje.

4.   Priežiūros dokumentas surašomas Reglamento (EB) Nr. 3285/94 I priede pateikto pavyzdžio blanke.

Importuotojo prašyme pateikiami šie duomenys:

a)

pareiškėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas, pilnas adresas (įskaitant telefono ir fakso numerius bei galimą kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų naudojamą identifikavimo numerį) ir PVM registracijos numeris, jei pareiškėjas yra PVM mokėtojas;

b)

jei reikia, deklaranto arba pareiškėjo atstovo vardas ir pavardė arba pavadinimas ir pilnas adresas (įskaitant telefono ir fakso numerius);

c)

pilnas eksportuotojo vardas ir pavardė arba pavadinimas ir adresas;

d)

tikslus prekių aprašymas, įskaitant:

i)

jų prekių ženklą;

ii)

TARIC kodą (-us);

iii)

kilmės šalį (t. y. Kinijos Liaudies Respublika);

iv)

išsiuntimo šalį;

e)

prekių kiekis poromis;

f)

prekių CIF vertė eurais prie Bendrijos sienos pagal kombinuotosios nomenklatūros poziciją;

g)

siūlomas muitinės formalumų atlikimo laikas ir vieta;

h)

ar šis prašymas yra susijęs su buvusiu prašymu dėl tos paties sutarties;

i)

toliau pateikiamas patvirtinimas, kuriame pareiškėjas turi įrašyti datą ir jį pasirašyti spausdintinėmis raidėmis įrašydamas savo vardą ir pavardę: „Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad šiame prašyme nurodyta informacija yra tiksli bei pateikta sąžiningai ir kad aš esu įsisteigęs Bendrijoje“. Importuotojas taip pat pateikia pirkimo ar pardavimo sutarties ir pro forma sąskaitos faktūros kopiją. Paprašytas, pavyzdžiui, tais atvejais, kai prekės įsigyjamos ne tiesiogiai iš Kinijos, importuotojas pateikia gamintojo išduotą gamybos sertifikatą.

5.   Priežiūros dokumentai galioja šešis mėnesius. Nepanaudotų arba iš dalies panaudotų priežiūros dokumentų galiojimas gali būti atnaujintas tokiam pačiam laikotarpiui.

6.   Pasibaigus priežiūros dokumento galiojimo laikui, importuotojas dokumentą grąžina jį išdavusiai institucijai.

7.   Kompetentingos institucijos gali leisti, kad deklaracijos arba prašymai būtų perduodami ar spausdinami elektroninėmis priemonėmis jų nustatytomis sąlygomis. Tačiau kompetentingos institucijos turi turėti galimybę susipažint su visais dokumentais ir įrodymais.

8.   Priežiūros dokumentas gali būti išduotas elektroninėmis priemonėmis, jeigu atitinkamos muitinės įstaigos gali tą dokumentą gauti kompiuteriniu tinklu.

3 straipsnis

1.   Jei išsiaiškinama, kad vieneto kaina, kuria buvo atliktas sandoris, yra 5 % didesnė arba mažesnė už priežiūros dokumente nurodytą kainą arba kad bendras importui pateiktų produktų kiekis viršija priežiūros dokumente nurodytą kiekį mažiau kaip 5 %, tai atitinkamų produktų išleidimui į laisvą apyvartą kelio neužkerta.

2.   Prašymai išduoti priežiūros dokumentą ir patys dokumentai yra konfidencialūs. Su prašymuose ir dokumentuose pateikiama informacija gali susipažinti tik kompetentingos institucijos ir pareiškėjas.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės praneša Komisijai tokią informaciją:

a)

kiek galima reguliariau, bet ne rečiau kaip iki paskutinės kiekvieno mėnesio dienos, kuo naujesnius duomenis apie kiekius ir vertes, apskaičiuotas eurais, dėl kurių buvo išduoti priežiūros dokumentai;

b)

per šešias savaites pasibaigus kiekvienam mėnesiui, duomenis apie to mėnesio importą pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1917/2000 (3) 32 straipsnį.

Informaciją valstybės narės pateikia pagal produktą ir („KN“) kodą.

2.   Valstybės narės praneša apie visus jų nustatytus neįprastus ar sukčiavimo atvejus ir, prireikus, apie pagrindą, kuriuo remdamosi jos atsisakė išduoti priežiūros dokumentą.

2 SKYRIUS

RETROSPEKTYVINĖ PRIEŽIŪRA

5 straipsnis

1.   III priede išvardytiems avalynės produktams taikoma retrospektyvinė statistinės priežiūros sistema.

2.   Po to, kai produktai išleidžiami į laisvą apyvartą, valstybių narių kompetentingos institucijos, jei įmanoma, kas savaitę, bet ne rečiau kaip kas mėnesį iki kiekvieno mėnesio pabaigos, praneša Komisijai apie visus importuotus kiekius (poromis) ir jų vertę (prekių vertė eurais prie Bendrijos sienos), nurodydamos kombinuotosios nomenklatūros kodą taip pat naudodamos to kodo vienetus ir, jei reikia, papildomus to kodo vienetus. Duomenys apie importą pateikiami laikantis galiojančių statistinių procedūrų.

3 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

6 straipsnis

Visi pranešimai, kurie turi būti pateikti pagal šį reglamentą, pateikiami Komisijai ir perduodami elektroniniu būdu šiam tikslui sukurtu integruotu tinklu, išskyrus atvejus, kai dėl svarbių techninių priežasčių laikinai turi būti naudojamos kitos ryšių priemonės.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

1 skyriuje pateiktos nuostatos taikomos nuo 2005 m. vasario 1 d. ir ne vėliau kaip iki 2006 m. sausio 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 349, 1994 12 31, p. 53. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2474/2000 (OL L 286, 2000 11 11, p. 1).

(2)  OL L 65, 2003 3 8, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1985/2003 (OL L 295, 2003 11 13, p. 43).

(3)  OL L 229, 2000 9 9, p. 4. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1669/2001 (OL L 224, 2001 8 21, p. 3).


I PRIEDAS

PRODUKTŲ, KURIEMS TAIKOMA IŠANKSTINĖ PRIEŽIŪRA, SĄRAŠAS (2005 m.)

 

6402 99

 

6403 51

 

6403 59

 

6403 91

 

6403 99

 

6404 19 10

išskyrus

 

6402 99 10 10

 

6402 99 91 10

 

6402 99 93 10

 

6402 99 96 10

 

6402 99 98 11

 

6403 91 11 10

 

6403 91 13 10

 

6403 91 16 10

 

6403 91 18 10

 

6403 91 91 10

 

6403 91 93 10

 

6403 91 96 10

 

6403 91 98 10

 

6403 99 91 10

 

6403 99 93 11 + 19

 

6403 99 96 11 + 19

 

6403 99 98 11 + 19


II PRIEDAS

KOMPETENTINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l’économie, des PME, des classes moyennes et de l’énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Services «Licences»

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 230 83 22

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: +420 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: +49-61-969 42 26

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: +372-631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 32 86 094

 

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

DIGITIP

Sous-direction «Textile — Habillement — Cuir»

Bureau «Textile-Importations»

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax: (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357-22) 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: (370-5) 26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: +356 2569 0299

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax: (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: +43-1-711 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega de Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351-21) 881 42 61

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: (386-1) 478 36 11

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Fax: (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax: (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax: (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Fax: (44-1642) 36 42 69


III PRIEDAS

PRODUKTŲ, KURIEMS TAIKOMA RETROSPEKTYVINĖ PRIEŽIŪRA, SĄRAŠAS (2005 m.)

 

6401 91

 

6401 92

 

6401 99

 

6402 19

 

6402 20

 

6402 91

 

6402 99

 

6403 12

 

6403 19

 

6403 20

 

6403 30

 

6403 40

 

6403 51

 

6403 59

 

6403 91

 

6403 99

 

6404 11

 

6404 19

 

6404 20

 

6405 10

 

6405 20

 

6405 90

 

6404 19 10

 

6402 99 10 10

 

6402 99 91 10

 

6402 99 93 10

 

6402 99 96 10

 

6402 99 98 11

 

6403 91 11 10

 

6403 91 13 10

 

6403 91 16 10

 

6403 91 18 10

 

6403 91 91 10

 

6403 91 93 10

 

6403 91 96 10

 

6403 91 98 10

 

6403 99 91 10

 

6403 99 93 11 + 19

 

6403 99 96 11 + 19

 

6403 99 98 11 + 19


27.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 24/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 118/2005

2005 m. sausio 26 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priedą ir nustatantis biudžetų viršutines ribas tame reglamente numatytam daliniam ar savanoriškam bendrosios išmokos schemos įgyvendinimui ir tame reglamente numatytus metinius finansinius paketus bendrosios išmokos schemai

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies pakeičiantį Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (1), ypač į jo 64 straipsnio 2 dalį, 70 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnio 2 dalį, 143b straipsnio 3 dalį ir 145 straipsnio i punktą,

kadangi:

(1)

Remiantis gauta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 145 straipsnio i punkte numatyta informacija, reikėtų pakeisti VIII priedo sumas valstybėms narėms, kurios pasinaudoja to reglamento 62 straipsnyje numatyta galimybe.

(2)

Reikėtų 2005 metams numatyti biudžeto viršutines ribas valstybėms narėms, įgyvendinančioms Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III antraštinėje dalyje numatytą bendrosios išmokos schemą 2005 metams, dėl kiekvienos to reglamento 66–69 straipsniuose numatytos išmokos.

(3)

Reikėtų 2005 metams nustatyti biudžeto viršutines ribas valstybėms narėms, pasinaudojančioms Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 70 straipsnyje numatyta galimybe, dėl tiesioginių išmokų, kurioms netaikoma bendrosios išmokos schema.

(4)

Reikėtų 2005 metams nustatyti biudžeto viršutines ribas valstybėms narėms, pasinaudojančioms Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnyje numatytu pereinamuoju laikotarpiu, dėl tiesioginių išmokų, išvardytų to reglamento priede.

(5)

Aiškumo sumetimais reikėtų paskelbti bendrosios išmokos schemos biudžeto viršutines ribas 2005 metams, nuo Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priedo persvarstytų viršutinių ribų atėmus to reglamento 66–70 straipsniuose numatytoms išmokoms nustatytas viršutines ribas.

(6)

Valstybėms narėms, kurios įstojo į Bendriją 2004 m., ir 2005 m. įgyvendins Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IVa antraštinėje dalyje numatytą bendrosios išmokos schemą, turėtų būti nustatyti metiniai finansiniai paketai, remiantis to reglamento 143b straipsnio 3 dalimi.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu.

2 straipsnis

1.   Biudžeto viršutinės ribos 2005 metams, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 64 straipsnio 2 dalyje, yra tokios, kaip nurodoma šio reglamento II ir III prieduose.

2.   Biudžeto viršutinės ribos 2005 metams, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnio 2 dalyje, yra tokios, kaip nurodoma šio reglamento IV priede.

3.   Biudžeto viršutinės ribos 2005 metų bendrajai išmokų schemai yra tokios, kaip nurodoma šio reglamento V priede.

4.   Metiniai finansiniai paketai 2005 metams, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143b straipsnio 3 dalyje, yra tokie, kaip nurodoma šio reglamento VI priede

3 straipsnis

Valstybės narės, pasirinkdamos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 58 straipsnyje numatytą regionavimą, praneša Komisijai apie viršutines ribas regionų lygmeniu, nustatytas iki pirmųjų bendrosios išmokos schemos taikymo metų gruodžio 31 d., iki kitų metų kovo 1 d.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2217/2004 (OL L 375, 2004 12 23, p. 1).


I PRIEDAS

„VIII PRIEDAS

41 STRAIPSNYJE NURODYTOS NACIONALINĖS VIRŠUTINĖS RIBOS

(tūkst. eurų)

 

2005

2006

2007, 2008 ir 2009

2010 ir vėliau

Belgija

411 053

530 573

530 053

530 053

Danija

943 369

996 165

996 000

996 000

Vokietija

5 148 003

5 492 201

5 492 000

5 496 000

Graikija

838 289

1 701 289

1 723 289

1 761 289

Ispanija

3 266 092

4 065 063

4 263 063

4 275 063

Prancūzija

7 199 000

7 231 000

8 091 000

8 099 000

Airija

1 260 142

1 322 305

1 322 080

1 322 080

Italija

2 539 000

3 464 517

3 464 000

3 497 000

Liuksemburgas

33 414

36 602

37 051

37 051

Nyderlandai

386 586

386 586

779 586

779 586

Austrija

613 000

614 000

712 000

712 000

Portugalija

452 000

493 000

559 000

561 000

Suomija

467 000

467 000

552 000

552 000

Švedija

637 388

650 108

729 000

729 000

Jungtinė Karalystė

3 697 528

3 870 420

3 870 473

3 870 473“


II PRIEDAS

BIUDŽETO VIRŠUTINĖS RIBOS TIESIOGINĖMS IŠMOKOMS, MOKĖTINOMS PAGAL REGLAMENTO (EB) NR. 1782/2003 65–69 STRAIPSNIUS

2005 kalendoriniai metai

(tūkst. eurų)

 

Belgija

Danija

Vokietija

Italija

Austrija

Portugalija

Švedija

JK

 

Flandrija

Škotija

Priemokos už karves žindenes

77 565

 

 

 

 

70 578

79 031

 

 

Papildomos priemokos už karves žindenes

19 389

 

 

 

 

99

9 503

 

 

Specialios priemokos už galvijieną

 

 

33 085

 

 

 

 

37 446

 

Skerdimo priemokos (suaugę galvijai)

 

 

 

 

 

17 348

8 657

 

 

Skerdimo priemokos (veršeliai)

 

6 384

 

 

 

5 085

946

 

 

Priemokos už avis ir ožkas

 

 

855

 

 

 

21 892

 

 

Papildomos priemokos už avis ir ožkas

 

 

 

 

 

 

7 184

 

 

Apyniai

 

 

 

2 277

 

27

 

 

 

69 straipsnis

 

 

 

 

 

 

 

2 869

 

69 straipsnis, pasėliai

 

 

 

 

142 491

 

1 885

 

 

69 straipsnis, ryžiai

 

 

 

 

 

 

150

 

 

69 straipsnis, galvijiena

 

 

 

 

28 674

 

1 684

 

29 800

69 straipsnis, avys ir ožkos

 

 

 

 

8 665

 

616

 

 


III PRIEDAS

BIUDŽETO VIRŠUTINĖS RIBOS TIESIOGINĖMS IŠMOKOMS, MOKĖTINOMS PAGAL REGLAMENTO (EB) NR. 1782/2003 70 STRAIPSNĮ

2005 kalendoriniai metai

(tūkst. eurų)

 

Belgija

Italija

Portugalija

70 straipsnio 1 dalies a punktas

Pagalba sėklų gamybai

1 397 (1)

13 321

272

70 straipsnio 1 dalies b punktas

Išmokos už lauko kultūras

 

 

1 871


(1)  Pagalba už Triticum spelta L. (100 %) ir pagalba už Linum usitatissimum L. (pluoštiniai linai) (100 %), kuriems netaikoma bendrosios išmokos schema.


IV PRIEDAS

BIUDŽETO VIRŠUTINĖS RIBOS TIESIOGINĖMS IŠMOKOMS, MOKĖTINOMS PAGAL REGLAMENTO (EB) NR. 1782/2003 71 STRAIPSNĮ

2005 kalendoriniai metai

(tūkst. eurų)

 

Graikija

Suomija

Prancūzija (1)

Malta

Nyderlandai

Slovėnija

Ispanija (1)

Išmoka už pasėlių plotą 63 EUR/t

297 389

278 100

5 075 810

174

174 186

12 467

1 621 440

Išmoka už pasėlių plotą 63 EUR/t, POSEI

 

 

 

 

 

 

23

Konkreti regioninė pagalba už pasėlius 24 EUR/t

 

80 700

 

 

 

 

 

Priemoka už kietuosius kviečius (291 EUR/ha) ir specialioji pagalba netradicinėms zonoms (46 EUR/ha)

179 500

 

62 828

 

 

 

171 822

Pagalba už ankštinius augalus

2 100

 

1 370

 

 

 

60 518

Pagalba už ankštinius augalus, POSEI

 

 

 

 

 

 

1

Pagalba už sėklas

1 400

2 900

15 826

29

10 400

35

10 347

Priemoka už karves žindenes

25 700

9 300

734 908

26

10 900

5 183

279 830

Papildoma priemoka už karves žindenes

3 100

600

1 137

3

 

626

28 937

Speciali priemoka už galvijieną

29 900

40 700

379 025

201

20 400

5 813

147 721

Skerdimo priemoka už suaugusius galvijus

8 000

27 600

233 620

144

62 200

3 867

142 954

Skerdimo priemoka už veršelius

 

100

69 748

 

40 300

538

602

Galvijienos sektoriaus ekstensifikacijos išmoka

17 600

16 780

277 228

 

900

5 360

153 486

Papildomos išmokos galvijų augintojams

3 800

6 100

90 586

19

23 900

889

31 699

Išmokos už avis ir ožkas

180 300

1 200

133 716

53

13 800

520

366 997

Papildomos išmokos už avis ir ožkas

63 200

400

40 208

18

300

178

111 589

Papildomi mokėjimai galvijienos gamintojams

8 800

100

7 083

3

700

26

18 655

Išmokos bulvių krakmolo gamintojams (44,216 EUR/t)

 

2 400

11 157

 

21 800

 

 

Pagalba už plotą: ryžiai (102 EUR/t)

15 400

 

10 770

 

 

 

67 991

Pagalba už plotą: ryžiai (102 EUR/t) Prancūzijos užjūrio departamentuose

 

 

3 053

 

 

 

 

Parama pajamoms už sausus pašarus

1 100

20

41 224

 

6 800

 

44 075

Papildomos priemokos už galvijus ir avis Egėjo salose

1 000

 

 

 

 

 

 

Pagalba už plotą: apyniai

 

 

398

 

 

298

375


(1)  Atskaičiavus pagalbos sumas, atitinkančias gyvulių sektoriuje mokamas priemokas ataskaitiniais 2000–2002 metais atokiausiuose regionuose.


V PRIEDAS

BIUDŽETO VIRŠUTINĖS RIBOS BENDROSIOS IŠMOKOS SCHEMAI VALSTYBĖSE NARĖSE AR JŲ REGIONUOSE

2005 kalendoriniai metai

(tūkst. eurų)

Valstybė narė ir (arba) regionas

 

BELGIJA (3)

 

Flandrija

 

Valonija

306 318

DANIJA

909 429

VOKIETIJA (3)

 

Badenas-Viurtembergas

 

Bavarija

 

Brandenburgas ir Berlynas

 

Hesenas

 

Žemutinė Saksonija ir Bremenas

 

Meklenburgas-Pomeranija

 

Šiaurės Reinas-Vestfalija

 

Reino kraštas-Pfalcas

 

Saro kraštas

 

Saksonija

 

Saksonija-Anhaltas

 

Šlėzvigas-Holšteinas ir Hamburgas

 

Tiuringija

5 145 726

AIRIJA

1 260 142

ITALIJA

2 345 849

LIUKSEMBURGAS

33 414

AUSTRIJA

519 863

PORTUGALIJA (1)  (2)

302 562

ŠVEDIJA (3)

 

1 regionas

 

2 regionas

 

3 regionas

 

4 regionas

 

5 regionas

597 073

JUNGTINĖS KARALYSTĖ (3)

 

1 Anglijos

 

2 Anglijos

 

3 Anglijos

 

Škotija

 

Velsas

 

Šiaurės Airija

3 667 728


(1)  Atskaičiavus pagalbos sumas, atitinkančias gyvulių sektoriuje mokamas priemokas ataskaitiniais 2000–2002 metais atokiausiuose regionuose.

(2)  Atėmus 10 000 priemokų už karves žindenes ir papildomų priemokų už karves žindenes pervedimą Azorams, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 147 straipsnio 3 dalies b punkte.

(3)  Pakeisti regioninių viršutinių ribų sumomis, apie kurias pranešta pagal šio reglamento 2 straipsnį.


VI PRIEDAS

METINIAI FINANSINIAI PAKETAI BENDROSIOS IŠMOKOS SCHEMAI

2005 kalendoriniai metai

(tūkst. eurų)

Valstybė narė

 

Čekija

249 296

Estija

27 908

Vengrija

375 431

Latvija

38 995

Lietuva

104 346

Lenkija

823 166

Slovakija

106 959

Kipras

14 274


27.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 24/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 119/2005

2005 m. sausio 26 d.

nustatantis grąžinamąsias eksporto išmokas alyvuogių aliejui

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1966 m. rugsėjo 22 d. Tarybos reglamentą Nr. 136/66/EEB dėl bendro aliejų ir riebalų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 3 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento Nr. 136/66/EEB 3 straipsnio nuostatas, jei kaina Bendrijoje yra aukštesnė už pasaulinės rinkos kainas, skirtumas tarp šių kainų gali būti padengiamas grąžinamosiomis išmokomis, kai alyvuogių aliejus eksportuojamas į trečiąsias šalis.

(2)

Alyvuogių aliejaus eksporto grąžinamųjų išmokų nustatymo ir skyrimo išsamios taisyklės buvo nustatytos Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 616/72 (2).

(3)

Pagal Reglamento Nr. 136/66/EEB 3 straipsnio 3 dalį grąžinamosios išmokos turi būti vienodos visai Bendrijai.

(4)

Pagal Reglamento Nr. 136/66/EEB 3 straipsnio 4 dalį, alyvuogių aliejaus eksporto grąžinamosios išmokos turi būti nustatomos atsižvelgiant į alyvuogių aliejaus kainas bei turimus kiekius ir vystymosi perspektyvas Bendrijos rinkoje ir į alyvuogių aliejaus kainas pasaulio rinkoje. Tačiau, jei padėtis pasaulio rinkoje neleidžia nustatyti pačių palankiausių alyvuogių aliejaus pasaulinės rinkos kainų, gali būti atsižvelgta į pagrindinių konkuruojančių augalinių aliejų kainas šioje rinkoje ir į skirtumą tarp šios kainos ir alyvuogių aliejaus kainos, konstatuojamą per tam tikrą atskaitos laikotarpį. Grąžinamosios išmokos suma negali viršyti skirtumo tarp alyvuogių aliejaus kainos Bendrijoje ir alyvuogių aliejaus kainos pasaulinėje rinkoje, kuris, prireikus, derinamas, kadangi reikia atsižvelgti į produktų eksporto išlaidas pastarojoje rinkoje.

(5)

Pagal Reglamento Nr. 136/66/EEB 3 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos b) punktą, gali būti nuspręsta, kad grąžinamoji išmoka bus nustatoma paraiškų konkurso tvarka. Be to, paraiškų konkursas remiasi grąžinamosios išmokos suma ir gali apsiriboti kai kuriomis paskirties šalimis, tam tikrais kiekiais, tam tikra kokybe ir prezentacija.

(6)

Pagal Reglamento Nr. 136/66/EEB 3 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, alyvuogių aliejui gali būti nustatomos skirtingų lygių eksporto grąžinamosios išmokos priklausomai nuo paskirties, kai tai būtina dėl padėties pasaulinėje rinkoje ar dėl kai kurių rinkų keliamų specifinių reikalavimų.

(7)

Grąžinamosios išmokos turi būti nustatomos mažiausiai vieną kartą per mėnesį. Jei būtina, jos gali būti keičiamos nelaukiant, kol pasibaigs laikotarpis, kuriam jos buvo nustatytos.

(8)

Taikant šias taisykles dabartinei alyvuogių aliejaus sektoriaus rinkų situacijai, ypač šio produkto kainai Bendrijoje ir trečiųjų šalių rinkose, reikėtų nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas, kurių dydžiai nurodomi priede.

(9)

Aliejų ir riebalų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento Nr. 136/66/EEB 1 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų produktų grąžinamosios eksporto išmokos nustatomos tokio dydžio, kaip nurodoma priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 27 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL 172, 1966 9 30, p. 3025/66. Reglementas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 865/2004 (OL L 161, 2004 4 30, p. 97).

(2)  OL L 78, 1972 3 31, p. 1. Reglementas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 2962/77 (OL L 348, 1977 12 30, p. 53).


PRIEDAS

prie 2005 m. sausio 26 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias eksporto išmokas alyvuogių aliejui

Produktų kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).


27.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 24/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 120/2005

2005 m. sausio 26 d.

nustatantis, kokia dalimi reikėtų patenkinti kai kurių pieno produktų importo licencijų paraiškas, pateiktas 2005 m. sausio mėn. pagal kai kurias tarifines kvotas, atidarytas Reglamentu (EB) Nr. 2535/2001

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2535/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo (2), ypač į jo 16 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Paskirstymo koeficientai, nurodyti šio reglamento priede, taikomi kiekiams, dėl kurių 2005 m. sausio 1–10 d. laikotarpiu buvo pateikti prašymai importo licencijoms gauti, atsižvelgiant į produktų kvotas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 I priedo I.A dalyje, I.B dalies 5 ir 6 punktuose bei I.C, I.D, I.E, I.F, I.G ir I.H dalyse.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 27 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 341, 2001 12 22, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 748/2004 (OL L 118, 2004 4 23, p. 3).


I.A PRIEDAS

Kvotos numeris

Paskirstymo koeficientas

09.4590

1,0000

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0080

09.4596

1,0000


I.B PRIEDAS

5.   Produktai, kurių kilmės šalis yra Rumunija

Kvotos numeris

Paskirstymo koeficientas

09.4758

0,2690


6.   Produktai, kurių kilmės šalis yra Bulgarija

Kvotos numeris

Paskirstymo koeficientas

09.4660

0,8697

09.4675


I.C PRIEDAS

Produktai, kurių kiemés šalys yra AKR

Kvotos numeris

Paskirstymo koeficientas

09.4026

09.4027


I.D PRIEDAS

Produktai, kurių kiemés šalis yra Jordanija

Kvotos numeris

Paskirstymo koeficientas

09.4101


I.E PRIEDAS

Produktai, kurių kilmės šalis yra Piety Afrika

Kvotos numeris

Paskirstymo koeficientas

09.4151


I.F PRIEDAS

Produktai, kurių kilmės šalis yra Šveicarija

Kvotos numeris

Paskirstymo koeficientas

09.4155

0,4280

09.4156

1,0000


I.G PRIEDAS

Produktai, kurių kiemés šalis yra Jordanija

Kvotos numeris

Paskirstymo koeficientas

09.4159


I.H PRIEDAS

Produktai, kurių kilmės šalis yra Norvegija

Kvotos numeris

Paskirstymo koeficientas

09.4781

1,0000

09.4782

0,8883


27.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 24/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 121/2005

2005 m. sausio 25 d.

nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1),

atsižvelgdama į Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 (2) išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, ypač į jo 173 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173–177 straipsniai numato, kad Komisija šio reglamento 26 priede pateiktoje klasifikacijoje nurodytiems produktams periodiškai nustato vieneto vertes.

(2)

Pirmiau nurodytuose straipsniuose nustatytų taisyklių ir kriterijų taikymas elementams, kurie pateikiami Komisijai remiantis Reglamento (EEB) 2454/93 173 straipsnio 2 dalimi, sąlygoja, kad šio Reglamento priede nurodytos vieneto vertės būtų nustatytos aptariamiems produktams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173 straipsnio 1 dalyje numatytos vieneto vertės nustatomos kaip nurodyta šio reglamento priede pateiktoje lentelėje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 28 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 25 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2700/2000 (OL L 311, 2000 12 12, p. 17).

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2286/2003 (OL L 343, 2003 12 31, p. 1).


PRIEDAS

Pozicija

Aprašymas

Vieneto vertės kiekis/100 kg

Rūšis, veislė, KN kodas

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Šviežios bulvės

0701 90 50

39,44

22,96

1 197,96

293,51

617,13

9 727,48

136,18

27,46

17,02

160,78

9 456,91

1 524,81

357,22

27,42

 

 

 

 

1.30

Svogūnai kiti (išskyrus sodinukus)

0703 10 19

112,40

65,42

3 413,85

836,43

1 758,64

27 720,60

388,09

78,25

48,49

458,17

26 949,55

4 345,29

1 017,98

78,15

 

 

 

 

1.40

Česnakai

0703 20 00

104,82

61,01

3 183,83

780,07

1 640,14

25 852,82

361,94

72,98

45,22

427,30

25 133,72

4 052,51

949,39

72,88

 

 

 

 

1.50

Porai

ex 0703 90 00

59,06

34,37

1 793,78

439,49

924,06

14 565,55

203,92

41,12

25,48

240,74

14 160,41

2 283,19

534,89

41,06

 

 

 

 

1.60

Žiediniai kopūstai

0704 10 00

1.80

Baltagūžiai ir raudongūžiai kopūstai

0704 90 10

48,40

28,17

1 470,05

360,18

757,30

11 936,89

167,12

33,70

20,88

197,29

11 604,87

1 871,14

438,36

33,65

 

 

 

 

1.90

Daiginti brokoliai arba kiti brokoliai (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

61,43

35,67

1 861,51

457,03

961,17

15 270,27

212,11

42,80

26,59

251,32

14 729,07

2 371,69

554,70

43,17

 

 

 

 

1.100

Kiniški bastučiai

ex 0704 90 90

81,72

47,56

2 482,08

608,14

1 278,64

20 154,60

282,16

56,89

35,25

333,12

19 594,00

3 159,30

740,14

56,82

 

 

 

 

1.110

Gūžinės salotos

0705 11 00

1.130

Morkos

ex 0706 10 00

26,74

15,56

812,17

198,99

418,39

6 594,89

92,33

18,62

11,54

109,00

6 411,45

1 033,77

242,18

18,59

 

 

 

 

1.140

Ridikai

ex 0706 90 90

65,19

37,94

1 979,94

485,11

1 019,96

16 077,19

225,08

45,38

28,12

265,72

15 630,01

2 520,15

590,40

45,32

 

 

 

 

1.160

Žirniai (Pisum sativum)

0708 10 00

290,43

169,03

8 821,12

2 161,27

4 544,18

71 627,84

1 002,78

202,19

125,29

1 183,86

69 635,51

11 227,88

2 630,39

201,93

 

 

 

 

1.170

Pupelės

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

189,88

110,51

5 767,20

1 413,02

2 970,97

46 829,93

655,62

132,19

81,91

774,00

45 527,36

7 340,73

1 719,74

132,02

 

 

 

 

1.170.2

Pupelės (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

414,36

241,16

12 585,36

3 083,54

6 483,33

102 193,61

1 430,70

288,48

178,75

1 689,06

99 351,10

16 019,16

3 752,86

288,10

 

 

 

 

1.180

Stambiasėklės pupos

ex 0708 90 00

1.190

Artišokai

0709 10 00

1.200

Šparagai:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

Žalieji

ex 0709 20 00

247,19

143,86

7 507,77

1 839,48

3 867,62

60 963,41

853,48

172,09

106,64

1 007,60

59 267,72

9 556,20

2 238,76

171,87

 

 

 

 

1.200.2

Žalieji

ex 0709 20 00

337,07

196,18

10 237,91

2 508,39

5 274,04

83 132,26

1 163,84

234,67

145,41

1 374,01

80 819,95

13 031,23

3 052,87

234,37

 

 

 

 

1.210

Baklažanai

0709 30 00

148,47

86,41

4 509,44

1 104,86

2 323,03

36 616,81

512,63

103,36

64,05

605,20

35 598,32

5 739,80

1 344,68

103,23

 

 

 

 

1.220

Garbanotieji salierai (Apium graveolens var. Dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

96,51

56,17

2 931,32

718,20

1 510,06

23 802,43

333,23

67,19

41,63

393,41

23 140,37

3 731,10

874,10

67,10

 

 

 

 

1.230

Voveraitės

0709 59 10

926,44

539,19

28 138,76

6 894,29

14 495,64

228 487,90

3 198,81

644,99

399,67

3 776,45

222 132,52

35 816,17

8 390,77

644,15

 

 

 

 

1.240

Saldžiosios paprikos

0709 60 10

149,31

86,90

4 534,93

1 111,11

2 336,16

36 823,83

515,53

103,95

64,41

608,62

35 799,58

5 772,25

1 352,28

103,81

 

 

 

 

1.250

Pankolis

0709 90 50

1.270

Batatai (saldžiosios bulvės) sveikos, šviežios (skirtos vartoti žmonių maistui)

0714 20 10

99,03

57,64

3 007,87

736,96

1 549,50

24 424,04

341,93

68,95

42,72

403,68

23 744,69

3 828,54

896,92

68,86

 

 

 

 

2.10

Kaštainiai (Castanea spp.), švieži

ex 0802 40 00

2.30

Ananasai, švieži

ex 0804 30 00

82,05

47,76

2 492,24

610,62

1 283,87

20 237,08

283,32

57,13

35,40

334,48

19 674,18

3 172,22

743,17

57,05

 

 

 

 

2.40

Avokados, šviežios

ex 0804 40 00

106,24

61,83

3 226,85

790,61

1 662,31

26 202,19

366,83

73,96

45,83

433,07

25 473,38

4 107,27

962,22

73,87

 

 

 

 

2.50

Gvajavos ir mangai, švieži

ex 0804 50

2.60

Tikrieji apelsinai, švieži

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Raudonieji ir pusiau raudoni (sanguines, semi-sanguines)

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita ir Hamlins veislių

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

Kiti

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarinai (įskaitant tanžerinus ir satsumas, švieži; klementinos, vilkingai ir panašūs citrusų hibridai, švieži:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinos

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monrealiai ir satsumos

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarinai ir vilkingai (wilkings)

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tanžerinai (tangerines) ir kiti

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Citrinos (Citrus aurantifolia), šviežios

0805 50 90

94,25

54,86

2 862,77

701,41

1 474,75

23 245,84

325,44

65,62

40,66

384,21

22 599,26

3 643,86

853,66

65,53

 

 

 

 

2.90

Greipfrutai, švieži

 

 

 

 

 

 

2.90.1

baltieji

ex 0805 40 00

52,12

30,33

1 583,08

387,87

815,52

12 854,65

179,96

36,29

22,49

212,46

12 497,10

2 015,01

472,06

36,24

 

 

 

 

2.90.2

raudonieji

ex 0805 40 00

79,32

46,16

2 409,07

590,25

1 241,03

19 561,73

273,86

55,22

34,22

323,32

19 017,62

3 066,36

718,37

55,15

 

 

 

 

2.100

Valgomosios vynuogės

0806 10 10

193,59

112,67

5 879,80

1 440,61

3 028,97

47 744,21

668,42

134,77

83,51

789,12

46 416,21

7 484,05

1 753,31

134,60

 

 

 

 

2.110

Arbūzai

0807 11 00

45,85

26,68

1 392,60

341,20

717,40

11 307,99

158,31

31,92

19,78

186,90

10 993,45

1 772,56

415,26

31,88

 

 

 

 

2.120

Melionai (išskyrus arbūzus)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey dew (įskaitant Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (įskaitant Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro veislių

ex 0807 19 00

53,13

30,92

1 613,68

395,37

831,29

13 103,18

183,44

36,99

22,92

216,57

12 738,72

2 053,96

481,19

36,94

 

 

 

 

2.120.2

kiti

ex 0807 19 00

97,41

56,69

2 958,59

724,88

1 524,11

24 023,86

336,33

67,82

42,02

397,07

23 355,64

3 765,81

882,23

67,73

 

 

 

 

2.140

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Kriaušės — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Kriaušės — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Kiti

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abrikosai

0809 10 00

129,37

75,29

3 929,33

962,73

2 024,19

31 906,35

446,69

90,07

55,81

527,35

31 018,88

5 001,42

1 171,70

89,95

 

 

 

 

2.160

Vyšnios

0809 20 95

0809 20 05

433,09

252,06

13 154,14

3 222,90

6 776,33

106 812,15

1 495,36

301,51

186,83

1 765,39

103 841,17

16 743,13

3 922,47

301,13

 

 

 

 

2.170

Persikai

0809 30 90

146,12

85,04

4 438,23

1 087,41

2 286,35

36 038,64

504,54

101,73

63,04

595,65

35 036,22

5 649,17

1 323,45

101,60

 

 

 

 

2.180

Nektarinai

ex 0809 30 10

98,67

57,43

2 996,99

734,29

1 543,89

24 335,65

340,70

68,70

42,57

402,22

23 658,75

3 814,69

893,68

68,61

 

 

 

 

2.190

Slyvos

0809 40 05

123,71

72,00

3 757,53

920,63

1 935,68

30 511,29

427,16

86,13

53,37

504,29

29 662,62

4 782,74

1 120,47

86,02

 

 

 

 

2.200

Braškės

0810 10 00

281,66

163,92

8 554,79

2 096,01

4 406,99

69 465,24

972,51

196,09

121,51

1 148,12

67 533,07

10 888,89

2 550,97

195,84

 

 

 

 

2.205

Avietės

0810 20 10

304,95

177,48

9 262,25

2 269,35

4 771,43

75 209,82

1 052,93

212,31

131,56

1 243,07

73 117,86

11 789,37

2 761,93

212,03

 

 

 

 

2.210

Mėlynės Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 224,69

712,77

37 197,51

9 113,78

19 162,23

302 045,29

4 228,61

852,63

528,33

4 992,20

293 643,92

47 346,52

11 092,02

851,53

 

 

 

 

2.220

Kiviai (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

149,96

87,28

4 554,74

1 115,96

2 346,36

36 984,63

517,78

104,40

64,69

611,28

35 955,91

5 797,45

1 358,19

104,27

 

 

 

 

2.230

Granatai

ex 0810 90 95

165,58

96,37

5 029,16

1 232,20

2 590,76

40 837,00

571,71

115,28

71,43

674,95

39 701,12

6 401,32

1 499,66

115,13

 

 

 

 

2.240

Khakis (įskaitant Sharon vaisių)

ex 0810 90 95

99,09

57,67

3 009,68

737,40

1 550,43

24 438,69

342,14

68,99

42,75

403,92

23 758,93

3 830,84

897,46

68,90

 

 

 

 

2.250

Ličiai

ex 0810 90


27.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 24/33


KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/6/EB

2005 m. sausio 26 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 71/250/EEB nuostatas, susijusias su analitinių rezultatų užrašymu ir aiškinimu, kaip reikalaujama Direktyvoje 2002/32/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvą 70/373/EEB dėl Bendrijos mėginių paėmimo ir analizės metodų, taikomų valstybinei pašarų kontrolei, įvedimo (1), ypač į jos 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

1971 m. birželio 15 d. Komisijos direktyvoje 71/250/EEB, nustatančioje oficialiai pašarų kontrolei taikytinus Bendrijos analizės metodus (2), numatytos nuostatos rezultatams užrašyti.

(2)

Siekiant užtikrinti darnų 2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose (3) įgyvendinimo būdą visose valstybėse narėse, ypač svarbu, kad analitiniai rezultatai būtų užrašomi ir aiškinami vienodai.

(3)

Dėl to reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 71/250/EB.

(4)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 71/250/EB iš dalies keičiama taip:

1)

1 straipsnyje po antros pastraipos pridedama tokia pastraipa:

„Dėl nepageidaujamų medžiagų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/32/EB (4), įskaitant dioksinus ir dioksinų tipo PCB, taikomas šios direktyvos priedo 1 skyriaus C poskyrio 3 punktas.“

2)

Priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję per dvylika mėnesių nuo direktyvos įsigaliojimo, ją įgyvendina. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, priimdamos minėtas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 170, 1970 8 3, p. 2. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

(2)  OL L 155, 1971 7 12, p. 13. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 1999/27/EB (OL L 118, 1999 5 6, p. 36).

(3)  OL L 140, 2002 5 30, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2003/100/EB (OL L 285, 2003 11 1, p. 33).

(4)  OL L 140, 2002 5 30, p. 10.


PRIEDAS

Direktyvos 71/250/EB priedo 1 skyriaus (bendrosios nuostatos, taikytinos pašarų analizės metodams) C poskyryje (analizės metodų taikymas ir rezultatų užrašymas) pridedamas toks 3 punktas:

„3.

Dėl nepageidaujamų medžiagų, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/32/EB, įskaitant dioksinus ir dioksinų tipo PCB, laikoma, kad gyvūnų pašarams skirtas produktas neatitinka nustatyto didžiausio kiekio, jeigu manoma, kad analitinis rezultatas viršija didžiausią kiekį atsižvelgiant į išplėstąją matavimo neapibrėžtį ir koregavimą pagal išgavą. Atitiktis nustatoma pagal analizuojamą koncentraciją koreguotą pagal išgavą, atsižvelgiant į išplėstąją matavimo neapibrėžtį. Šis būdas taikomas tik tada, kai analizės metodas leidžia apskaičiuoti matavimo neapibrėžtį ir koregavimą pagal išgavą (tai, pvz., neįmanoma, kai atliekama mikroskopinė analizė).

Analitinis rezultatas užrašomas taip (jeigu taikomas analizės metodas leidžia apskaičiuoti matavimo neapibrėžtį ir išgavos dydį):

a)

su koregavimu pagal išgavą arba be jo, turi būti nurodytas užrašymo būdas ir išgava;

b)

„x +/- U“ – čia x yra analitinis rezultatas, o U – išplėstoji matavimo neapibrėžtis, taikant aprėpties koeficientą 2, kuris užtikrina maždaug 95 % pasikliovimo lygį.“


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

27.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 24/35


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. sausio 14 d.

įsteigiantis, remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 58/2003, vykdomąją įstaigą „Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga“, kuriai pavedama administruoti Bendrijos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse

(autentiški tik tekstai vokiečių, prancūzų ir anglų kalbomis)

(2005/56/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 58/2003 Komisija įgaliojama pagal tame reglamente nustatytus bendruosius įstatus steigti vykdomąsias įstaigas ir patikėti joms tam tikras užduotis, susijusias su vienos ar kelių Bendrijos programų valdymu, šiuo sprendimu nebus daroma įtaka to reglamento taikymo sričiai.

(2)

Įgaliojant Komisiją steigti vykdomąsias įstaigas siekiama sudaryti jai sąlygas didžiausią dėmesį skirti pagrindinei veiklai ir funkcijoms, kurių ji negali deleguoti trečiosioms šalims neperleisdama veiklos, kurią administruoja minėtos vykdomosios įstaigos, kontrolės ir galutinės atsakomybės už ją.

(3)

Kai kurių gausių švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros programų centralizuotų dalių valdymas yra susijęs su techninių projektų, nesusijusių su politinių sprendimų priėmimu, įgyvendinimu ir per visą projekto gyvavimo trukmę reikalauja aukšto lygio techninės ir finansinės kompetencijos.

(4)

Pavesti vykdomajai įstaigai atlikti su šių programų įgyvendinimu susijusias užduotis galima aiškiai atskiriant programavimo etapus ir sprendimų dėl finansavimo priėmimą, ką turėjo atlikti Komisija, nuo projekto įgyvendinimo, kuris turėjo būti patikėtas vykdomajai įstaigai.

(5)

Įsteigus vykdomąją įstaigą nesikeičia nei Tarybos įgaliojimai Komisijai administruoti tam tikrus pagal įvairias programas vykdomų veiksmų etapus, nei tam tikrų programų administravimo užduočių pavedimas nacionalinėms įstaigoms.

(6)

Šiuo tikslu atlikta ekonominės naudos analizė parodė, kad, palyginus su kitomis galimybėmis, yra naudingiausia tiek finansine, tiek ir ne finansine prasme kai kurių programų švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse centralizuotų dalių valdymą patikėti vykdomajai įstaigai.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Vykdomųjų įstaigų komiteto nuomonę.

(8)

2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1653/2004 nustatomas vykdomųjų įstaigų, įsteigtų remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 58/2003 (2), standartinis finansinis reglamentas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Įstaigos įsteigimas

1.   Bendrijos veiksmams švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse administruoti įsteigiama vykdomoji įstaiga (toliau – įstaiga), kurios įstatai ir veiklos taisyklės nustatyti Tarybos reglamente (EB) Nr. 58/2003.

2.   Įstaigos pavadinimas – „Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga“.

2 straipsnis

Vieta

Įstaiga įsteigiama Briuselyje.

3 straipsnis

Trukmė

1.   Įstaiga įsteigiama laikotarpiui, kuris prasideda 2005 m. sausio 1 d. ir baigiasi 2008 m. gruodžio 31 d.

2.   Siekdama persvarstyti arba išplėsti įstaigos užduotis naujos kartos programose švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse, 2006 m. Komisija parengia įstaigos veiklos įvertinimą, įskaitant Reglamento (EB) Nr. 58/2003 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą ekonominės naudos analizę.

4 straipsnis

Tikslai ir užduotys

1.   Įstaiga atsako už šių Bendrijos programų tam tikrų dalių administravimą:

a)

Bendrijos veiksmų Švietimo srityje programos Socrates, patvirtintos Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 253/2000/EB (3), antrojo etapo;

b)

Bendrijos profesinio mokymo veiksmų programos Leonardo da Vinci, patvirtintos Tarybos sprendimu 1999/382/EB (4), antrojo etapo;

c)

Bendrijos veiksmų programa „Jaunimas“, patvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1031/2000/EB (5);

d)

programa „Kultūra 2000“, patvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 508/2000/EB (6);

e)

Europos garso ir vaizdo kūrinių kūrimą, platinimą ir reklamą (MEDIA plius – kūrimas, platinimas ir reklama 2001–2005) skatinanti programa, patvirtinta Tarybos sprendimu 2000/821/EB (7);

f)

Europos garso ir vaizdo įrašų programų pramonės specialistų mokymo programa (MEDIA – mokymas 2001–2005 m.), patvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 163/2001/EB (8);

g)

aukštojo mokslo kokybės stiprinimo ir tarpkultūrinio supratimo stiprinimo bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis (Erasmus mundus) programa, patvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2317/2003/EB (9);

h)

veiksmingo informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) integravimo į švietimo ir mokymo Europoje sistemas („elektroninis mokymasis“) (E-learning) daugiametė programa (2004–2006), patvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2318/2003/EB (10);

i)

Bendrijos veiksmų Europos pilietybei remti (pilietinis dalyvavimas) programa, patvirtinta Tarybos sprendimu 2004/100/EB (11);

j)

Bendrijos veiksmų jaunimo organizacijoms Europos lygmeniu remti programa, patvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 790/2004/EB (12);

k)

Bendrijos veiksmų organizacijoms Europos lygmeniu remti ir konkrečiai veiklai švietimo ir mokymo srityje remti programa, patvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 791/2004/EB (13);

l)

Bendrijos veiksmų organizacijoms kultūros srityje Europos lygiu remti programa, patvirtinta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 792/2004/EB (14);

m)

projektai, kurie aukštojo mokslo srityje gali būti finansuojami pagal nuostatas, susijusias su paramos ekonominiam bendradarbiavimui su besivystančiomis Azijos šalimis teikimu, ir kurie yra patvirtinti pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 443/92 (15).

2.   Pagal 1 dalyje minimų Bendrijos programų dalių administravimą įstaiga vykdo šias užduotis:

a)

administruoja visas projektų įgyvendinimo pakopas vykdydama Bendrijos programas, kurioms turi įgaliojimus, ir remdamasi Komisijos patvirtinta metine darbo programa, pagal kurią gali skirti finansavimą dotacijomis švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse, arba remdamasi Komisijos priimtais konkrečiais sprendimais dėl finansavimo, taip pat atlieka šiam tikslui būtinus patikrinimus, priimdama atitinkamus sprendimus, jei Komisija suteikia įgaliojimus;

b)

nustato biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo instrumentus ir, jei Komisija suteikia įgaliojimus, įgyvendina visus veiksmus, kurių reikia Bendrijos programoms valdyti, ypač veiksmus, susijusius su sutarčių sudarymu ir dotacijų suteikimu;

c)

renka, nagrinėja ir perduoda Komisijai visą informaciją, kurios reikia vadovaujant Bendrijos programų įgyvendinimui.

3.   Komisija, gavusi vykdomųjų įstaigų komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 58/2003 24 straipsnį, nuomonę, gali įstaigai pavesti atlikti tokio paties pobūdžio užduotis pagal kitas nei šio straipsnio 1 dalyje nurodytas Bendrijos programas švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 58/2003 2 straipsnyje.

4.   Įgaliojimus įstaigai suteikiantis Komisijos sprendimas išsamiai nustato visas jai pavedamas užduotis ir koreguojamas atsižvelgiant į visas papildomas užduotis, kurios gali būti pavestos įstaigai. Komisijos sprendimas bus perduotas susipažinti vykdomųjų įstaigų komitetui.

5 straipsnis

Organizacinė struktūra

1.   Įstaigai vadovauja Iniciatyvinis komitetas ir direktorius, kuriuos skiria Komisija.

2.   Iniciatyvinio komiteto nariai skiriami 2 metams.

3.   Įstaigos direktorius skiriamas 4 metams.

6 straipsnis

Dotacijos

Įstaigai skiriama dotacija, kuri įtraukiama į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, iš lėšų, skirtų 4 straipsnio 1 dalyje minimoms programoms ir prireikus kitoms Bendrijos programoms, kurių įgyvendinimas pavedamas įstaigai pagal 4 straipsnio 3 dalį.

7 straipsnis

Priežiūros ir atskaitomybės reikalavimai

Komisija prižiūri įstaigą, o ši, laikydamasi įgaliojimų suteikimo dokumente nustatytos tvarkos ir periodiškumo, reguliariai atsiskaito už pažangą, pasiektą įgyvendinant jai pavestas programas.

8 straipsnis

Administracinio biudžeto vykdymas

Įstaiga vykdo savo administracinį biudžetą pagal Reglamento (EB) Nr. 1653/2004 nuostatas.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 14 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 11, 2003 1 16, p. 1.

(2)  OL L 297, 2004 9 22, p. 6.

(3)  OL L 28, 2000 2 3, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 885/2004 (OL L 168, 2004 5 1, p. 1).

(4)  OL L 146, 1999 6 11, p. 33. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(5)  OL L 117, 2000 5 18, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 885/2004.

(6)  OL L 63, 2000 3 10, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 885/2004.

(7)  OL L 336, 2000 12 30, p. 82. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 885/2004.

(8)  OL L 26, 2001 1 27, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 885/2004.

(9)  OL L 345, 2003 12 31, p. 1.

(10)  OL L 345, 2003 12 31, p. 9.

(11)  OL L 30, 2004 2 4, p. 6.

(12)  OL L 138, 2004 4 30, p. 24.

(13)  OL L 138, 2004 4 30, p. 31.

(14)  OL L 138, 2004 4 30, p. 40.

(15)  OL L 52, 1992 2 27, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).


27.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 24/39


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2005 m. sausio 21 d.

dėl skirtųjų linijų suteikimo Europos Sąjungoje (1 dalis – Didmeninių skirtųjų linijų pagrindinės tiekimo sąlygos)

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 103)

(2005/57/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdana į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (1) (toliau – Pagrindų direktyva), ypač į jos 19 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vartotojams Bendrijoje yra būtinas konkurencingas skirtųjų linijų suteikimas ir prieiga prie greitojo duomenų perdavimo paslaugų, kad visų pirma Europos mažos ir vidutinės įmonės galėtų naudotis galimybėmis, kurias teikia greitas interneto ir elektroninės prekybos vystymasis.

(2)

Konkurencingas skirtųjų linijų suteikimas prasidėjo nuo telekomunikacijų infrastruktūros liberalizavimo 1996 m. sausio 1 d., bet daugeliu atvejų apsiribojo didelių atstumų didelio pajėgumo linijomis; skirtųjų linijų rinkos bus aptariamos kaip tai paaiškinta žemiau.

(3)

Kai kurios organizacijos, teikiančios skirtųjų linijų paslaugas, buvo įpareigotos suteikti šias paslaugas taikydamos nediskriminavimo principus pagal 1997 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 97/33/EB dėl telekomunikacijų tinklų sujungimo siekiant užtikrinti universaliąsias paslaugas ir sąveiką vadovaujantis atvirojo tinklo teikimo (ATT) nuostatomis (2) ir 1992 m. birželio 5 d. Tarybos direktyva Nr. 94/44/EEB dėl atvirojo tinklo teikimo nuostatos taikymo skirtosioms linijoms (3); nuo 2003 m. liepos 24 d. šios direktyvos buvo panaikintos pagal Pagrindų direktyvos 26 straipsnį.

(4)

Tačiau šie įpareigojimai liks galioti pagal Pagrindų direktyvos 27 straipsnį ir pagal 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (4) (Universaliųjų paslaugų direktyva). Pagal Universaliųjų paslaugų direktyvos 16 straipsnio 1 dalį ir 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (5) (Prieigos direktyva) 7 straipsnį buvę įpareigojimai galioja iki tol, kol vadovaujantis Pagrindų direktyvos 16 straipsniu ir Universaliųjų pareigų direktyvos 16 straipsnio 3 dalimi bus peržiūrėtos atitinkamos rinkos.

(5)

Vadovaujantis Pagrindų direktyvos 16 straipsnio 4 dalimi, jei nacionalinė reguliavimo institucija (NRI) nustato, kad atitinkamoje rinkoje nėra veiksmingos konkurencijos, ji nustato įmones, turinčias didelę įtaką, ir tokioms įmonėms nustato atitinkamus reglamentuojančio pobūdžio įpareigojimus arba, jei jie tokie įpareigojimai jau nustatyti, juos palieka ar iš dalies pakeičia. Vadovaujantis Pagrindų direktyvos 18 straipsnio 1 dalimi, jei nacionalinė reguliavimo institucija (NRI) nustato, kad atitinkamoje rinkoje nėra veiksmingos konkurencijos, ji nustato įmones, turinčias didelę įtaką, ir tokioms įmonėms nustato atitinkamus reglamentuojančio pobūdžio įpareigojimus arba, jei tokie įpareigojimai jau nustatyti, juos palieka ar iš dalies pakeičia. Pagal Prieigos direktyvos 5 straipsnio 1 dalį NRI remia ir, kai tai yra reikalinga, užtikrina pakankamą prieigą ir sujungimą ir gali tuo tikslu nustatyti įpareigojimus.

(6)

2003 m. vasario 11 d. Komisija priėmė Rekomendaciją 2003/311/EB dėl atitinkamų paslaugų ir produktų rinkų (6), kuri apibrėžia atitinkamas rinkas elektroninių ryšių sektoriuje, kurias NRI turėtų vertinti. Į šį sąrašą yra įtraukti skirtųjų linijų didmeniniai baigiamieji segmentai ir skirtųjų linijų didmeniniai jungiamieji segmentai. Paslaugų, kurioms yra skirta ši rekomendacija, tame tarpe didmeninių skirtųjų linijų ir skirtųjų linijų grandinės dalies, tiekimas yra priskiriamas šioms rinkoms.

(7)

Didmeninių skirtųjų linijų ir skirtųjų linijų grandinės dalių tiekimas yra priskirtas skirtųjų linijų didmeninei baigiamųjų segmentų rinkai ir – dėl pakankamų linijų ilgių – taip pat į skirtųjų linijų didmeninę jungiamųjų segmentų rinką, nurodytą Rekomendacijoje 2003/311/EB; NRI nuspręs, kas sudaro baigiamąjį segmentą priklausomai nuo nacionalinei rinkai būdingos tinklo topologijos.

(8)

64 kbit/s, 2Mbit/s nestruktūrizuotų ir 2 Mbit/s struktūrizuotų skirtųjų linijų teikimas yra priskiriamas prie minimalaus skirtųjų linijų paslaugos rinkinio, nurodyto Rekomendacijoje apie atitinkamas rinkas. Minimalus skirtųjų linijų rinkinys yra apibrėžtas 2003 m. liepos 24 d. Komisijos sprendime 2003/548/EB dėl Universaliųjų paslaugų direktyvos 18 straipsnyje nurodyto minimalaus skirtųjų linijų rinkinio su suderintomis charakteristikomis ir atitinkamų standartų (7).

(9)

Valstybių narių pateikta informacija atskleidžia problemas, susijusias su mažmeninių ir didmeninių skirtųjų linijų ir skirtųjų linijų grandinių dalių ilgiu ir pateikimo laiko skirtumais. Tai nepažeidžia NRI atliekamų atitinkamų rinkų priežiūros pagal Pagrindų direktyvos 16 straipsnį ir Universaliųjų paslaugų direktyvos 16 straipsnio 3 dalį.

(10)

Tais atvejais, kai pagal Prieigos direktyvos 10 straipsnį ir Universaliųjų pareigų direktyvos 18 straipsnį ir VII priedą NRI nustato nediskriminavimo įpareigojimus teikiant tam tikras skirtųjų linijų paslaugas, nediskriminavimo principas yra taikomas atitinkamiems teikiamų paslaugų aspektams, tokiems kaip užsakymas, judėjimas, pristatymas, kokybė, pataisymo laikas, pranešimai ir baudos; sutartyse dėl skirtųjų linijų paslaugos tinkamiausia yra numatyti šiuos aspektus susitarimu dėl paslaugų lygio; vietoje baudų į sutartį galėtų būti įtraukta kompensacija už sutartinių reikalavimų nevykdymą, kai tai būtų labiau tinkama atsižvelgiant į valstybės narės teisinę aplinką.

(11)

Sutartiniai pateikimo laikai ypač turėtų būti įtraukti į susitarimus dėl paslaugų lygio, tokiu būdu užtikrinant, kad tokių operatorių pateikimo laikai didmeninėms skirtosioms linijoms yra tokie patys, kaip ir tie, kurie yra teikiami jų pačių paslaugoms, o tuo pačiu ir žymiai trumpesni už mažmeninėje rinkoje matomus pateikimo laikus.

(12)

Skirtųjų linijų bendro pateikimo laikų geriausių praktikų skaičių paskelbimas padės NRI užtikrinti, kad sutartiniai pateikimo laikai, taikomi didmeninėms skirtosioms linijoms ir skirtųjų linijų grandinės dalims, ypač taikomi operatorių, kuriems nustatytas nediskriminavimo įpareigojimas, netrukdytų kitiems operatoriams, konkuruojantiems skirtųjų linijų mažmeninėje rinkoje, nuo tokių pačių pateikimo laiko savo klientams skaičių. Tokiu būdu sutartiniai didmeninių skirtųjų linijų pateikimo laikai turėtų bent jau leisti mažmeninėje rinkoje konkuruojantiems operatoriams laikytis geriausių dabartinės praktikos pateikimo laikų, kuriuos taiko paskirtieji operatoriai, teikiantys skirtąsias linijas šiose mažmeninėse rinkose. Mažmeniniai pateikimo laikai, kurie yra ilgesni nei geriausios dabartinės praktikos pateikimo laikai, galėtų sukurti kliūtis elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų vidaus rinkos vystymuisi; pagal Pagrindų direktyvos 8 straipsnio 3 dalį NRI uždavinys yra pašalinti tokias kliūtis. Geriausios dabartinės praktikos pateikimo laikai, kuriuos taiko paskirtieji operatoriai mažmeninėse rinkose, apima paskirtųjų operatorių mažmeninius pristatymo laikus; taigi, atitinkami didmeniniai pateikimo laikai būtų trumpesni.

(13)

Pagal Universaliųjų paslaugų direktyvos 18 straipsnį ir VII priedą NRI turi užtikrinti, kad būtų skelbiamas įvardintų įmonių taikomas tipinis minimalaus rinkinio skirtosios linijos pateikimo laikas; tam, kad peržiūrėtų šią rekomendaciją, Komisijai taip pat gali reikėti prieinamų duomenų apie skirtąsias linijas, kurioms nėra taikomas minimalus rinkinys.

(14)

Komisija, siekdama atsižvelgti į technologijų ir rinkų pokyčius, peržiūrės šią rekomendaciją ne vėliau, kaip 2005 gruodžio 31 d.

(15)

Ryšių komitetas pateikė savo nuomonę pagal Pagrindų direktyvos 22 straipsnio 2 dalį,

ŠIUO DOKUMENTU REKOMENDUOJA:

1.

Nustatant ar paliekant nediskriminavimo įpareigojimą pagal Prieigos direktyvos 10 straipsnį ar pagal Direktyvos Nr. 2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų direktyva) 18 straipsnį ar VII priedą operatoriams, teikiantiems skirtųjų linijų paslaugas (toliau – paskirtieji operatoriai), nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų:

a)

užtikrinti, kad į sutartis būtų įtraukti įgyvendinami susitarimai (toliau – susitarimai dėl paslaugų lygio), kurie apimtų susijusius su įvairiais teikiamos didmeninės skirtosios linijos paslaugos aspektus, tokius kaip užsakymas, judėjimas, pristatymas, kokybė, pataisymo laikas, pranešimai ir įtikinančios finansinės baudos;

b)

užtikrinti, kad sutartiniai didmeninių skirtųjų linijų pateikimo laikai šiuose susitarimuose dėl paslaugų lygio būtų kiek įmanoma trumpesni visų kategorijų linijoms. Sutartiniai pateikimo laikai didmenos lygyje turėtų bet kuriuo atveju būti trumpesni, nei geriausia dabartinė paskirtųjų operatorių pateikimo laiko praktika mažmeninėse rinkose. Paskirtųjų operatorių geriausios dabartinės praktikos pateikimo laikai 64 kbit/s, 2Mbit/s struktūrizuotų ir 34 Mbit/s nestruktūrizuotų skirtųjų linijų mažmeninėse rinkose pateikiami priede.

Metodologija, kuri buvo naudota siekiant apskaičiuoti dabartinius praktikos skaičius, pateikiamus priede, yra vertinama kaip tinkama tam, kad apimtų pripažintus skirtumus tarp tinklų struktūrų ir pristatymo procedūrų tarp skirtingų paskirtųjų operatorių skirtingose valstybėse narėse;

c)

itin užtikrinti, kad finansinės baudos, įtrauktos į sutartis, kaip numatyta a punkte, būtų taikomos tais atvejais, kai yra vėluojama pateikti linijas ir susideda iš konkrečių sumų už kiekvieną uždelsimo dieną už kiekvieną užsakytą liniją; sutartys taip pat numato, kad suma neturės būti mokama tais atvejais ir tada, kai paskirtasis operatorius pateikia įrodymus, kad vėlavimo priežastys priklauso ne nuo jo;

d)

užtikrinti, kad informacija, būtina bet kokiam šios rekomendacijos peržiūrėjimui, yra teikiama pagal Direktyvos Nr. 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 5 straipsnio 1 dalį, ir teikti šią informaciją Komisijai kaip yra numatyta Pagrindų direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje.

2.

Ši rekomendacija yra skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 21 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 33.

(2)  OL L 199, 1997 7 26, p. 32. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 98/61/EB (OL L 268, 1998 10 3, p. 37).

(3)  OL L 165, 1992 6 19, p. 27. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 98/80/EB (OL L 14, 1998 1 20, p. 27).

(4)  OL L 108, 2002 4 24, p. 51.

(5)  OL L 108, 2002 4 24, p. 7.

(6)  OL L 114, 2003 5 8, p. 45.

(7)  OL L 186, 2003 7 25, p. 43.


PRIEDAS

METODOLOGIJA IR DUOMENYS APIE SKIRTĄSIAS LINIJAS VALSTYBĖSE NARĖSE

Metodologija

Metodologija dėl rekomenduojamo maksimalaus sutartinio pateikimo laiko remiasi trečiąja žemiausia valstybėse narėse nustatyta verte tam, kad būtų suderinti tinklo struktūrų ir pateikimo procedūrų skirtumai skirtingose valstybėse narėse. Remiantis šia metodologija ir žemiau pateiktais duomenimis, nustatyti tokie skirtųjų linijų, teikiamų paskirtųjų operatorių, geriausios dabartinės praktikos pateikimo laikai:

1.

64 kbit/s paskirtųjų linijų: 18 kalendorinių dienų

2.

2 Mbit/s paskirtųjų nestruktūrizuotų linijų: 30 kalendorinių dienų

3.

2 Mbit/s paskirtųjų struktūrizuotų linijų: 33 kalendorinės dienos

4.

34 Mbit/s paskirtųjų nestruktūrizuotų linijų: 52 kalendorinės dienos

Duomenys apie skirtųjų linijų pateikimo laikus valstybėse narėse

Komisija gavo iš valstybių narių duomenis apie NRI nurodytų operatorių, kaip reikšmingos jėgos rinkoje pagal Direktyvos Nr. 92/44/EEB 11 straipsnio 1 dalies a punktą, skirtųjų linijų pateikimo laikus kaip atsakymus į klausimyną 2002 m. Ataskaitai apie skirtąsias linijas (1). Duomenys buvo gauti 2003 m. rugsėjį. Pranešti pateikimo laikai yra pateikiami kaip laiko terminai, skaičiuojami nuo tos datos, kai naudotojas pateikė aiškų prašymą skirtajai linijai gauti, kur 95 proc. visų tos pačios rūšies skirtųjų linijų buvo suteiktos klientams (2)  (3).

64 kbit/s skirtosios linijos

Image

2 Mbit/s nestruktūrizuotos skirtosios linijos

Image

2 Mbit/s struktūrizuotos skirtosios linijos

Image

34 Mbit/s nestruktūrizuotos skirtosios linijos

Image


(1)  2001 m. ataskaita pateikiama http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/leasedlines/doc/COCOM02-10%20final.pdf

(2)  Žr. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 97/51/EB 2 straipsnio 3 dalį (OL L 295, 1997 10 29, p. 23).

(3)  Liuksemburgas pateikė skaičius tik už pusę 2002 m. Šiose lentelėse pateikiami skaičiai už abu pusmečius. Atitinkamais atvejais buvo atsižvelgiama į didesnį iš dviejų pateiktų skaičių kaip aukštesnė visų metų skaičių riba, siekiant gauti geriausios dabartinės praktikos skaičius.

Apie Austriją pateikti duomenys: duomenys pateikti apie mažmenines ir didmenines linijas; statistika atitinka direktyvą (95 proc. visų pateikimo laikų), duomenys apima taip pat ir užsakymus, kai turi būti įrengiama infrastruktūra; nėra atskirti duomenys apie 2 Mbit/s nestruktūrizuotas ir struktūrizuotas linijas; pavyzdys apie 34 Mbit/s and 155 Mbit/s linijas yra pernelyg mažas, kad būtų galima kalbėti apie patikimus statistinius duomenis; tam tikri atidėjimai dėl klientų, klientų užsakytų suteikimo datų pakeitimai (ne „geriausių pastangų pateikimai“) ir projektiniai užsakymai nėra įtraukti; pateikimo laikai skaičiuojami nuo to momento, kai buvo priimta pasirašyta sutartis, jei nėra sutarta dėl kitos datos (žr. atidėjimai dėl klientų).


27.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 24/45


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. sausio 26 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/135/EB dėl ligos išnaikinimo ir vakcinacijos planų Žemutinės Saksonijos ir Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinėse žemėse ir ligos išnaikinimo plano Saro krašto federalinėje žemėje (Vokietija) nutraukimo

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 119)

(tik tekstai vokiečių ir prancūzų kalbomis yra autentiški)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/58/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. spalio 23 d. Tarybos direktyvą 2001/89/EB dėl Bendrijos klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonių (1), ypač į jos 16 straipsnio 1 dalį ir 20 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisija 2003 m. vasario 27 d. priėmė Sprendimą 2003/135/EB dėl klasikinio kiaulių maro išnaikinimo ir neatidėliotinos laukinių kiaulių vakcinacijos prieš klasikinį kiaulių marą Vokietijoje planų patvirtinimo federalinėse Žemutinės Saksonijos, Šiaurės Reino-Vestfalijos, Reino-Palatinato ir Saro krašto federalinėse žemėse (2) kaip vieną iš daugelio priemonių kovai su klasikiniu kiaulių maru.

(2)

2004 m. vasario 12 d. Komisija priėmė Sprendimą 2004/146/EB, iš dalies keičiantį Sprendimą 2003/135/EB dėl laukinių kiaulių vakcinacijos prieš klasikinį kiaulių marą Saro krašte plano nutraukimo ir vakcinacijos plano Reino–Palatinato krašte pratęsimo.

(3)

Vokietijos valdžios institucijos pranešė Komisijai apie šios laukinių kiaulių ligos pokyčių eigą Žemutinėje Saksonijoje, Šiaurės Reino-Vestfalijoje ir Saro krašte. Iš šio pranešimo matyti, kad klasikinis kiaulių maras tarp laukinių kiaulių buvo sėkmingai išnaikintas, ir kad šiose federalinėse žemėse daugiau nebereikia taikyti patvirtintų ligos išnaikinimo ir vakcinacijos planų.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2003/135/EB.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2003/135/EB priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 punkte:

A, B ir D dalys išbraukiamos,

tekstas „C) Reinas-Palatinatas“ keičiamas tekstu „Reinas-Palatinatas“.

b)

2 punkte:

A ir B dalys išbraukiamos,

tekstas „C) Reinas-Palatinatas“ keičiamas tekstu „Reinas-Palatinatas“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai ir Prancūzijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 316, 2001 12 1, p. 5. Direktyva su pakeitimais, padarytais Stojimo 2003 m. aktu.

(2)  OL L 53, 2003 2 28, p. 47. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/146/EB (OL L 49, 2004 2 19, p. 42).


27.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 24/46


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. sausio 26 d.

patvirtinantis klasikinio kiaulių maro išnaikinimo tarp laukinių kiaulių ir neatidėliotinos jų vakcinacijos Slovakijoje planą

(pranešta dokumentu Nr. K(2005) 127)

(tik tekstas slovakų kalba yra autentiškas)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/59/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. spalio 23 d. Tarybos direktyvą 2001/89/EB dėl Bendrijos klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonių (1), ypač į jos 16 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą ir 20 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2004 metais Slovakijoje laukinių kiaulių populiacijoje pasitaikė klasikinio kiaulių maro atvejų. Kovodama su klasikinio maro protrūkiais, Komisija priėmė Sprendimus 2004/375/EB (2), 2004/625/EB (3) ir 2004/831/EB (4), iš dalies keičiančius 2003 m. liepos 18 d. Komisijos sprendimą 2003/526/EB dėl apsaugos priemonių prieš klasikinį kiaulių marą tam tikrose valstybėse narėse (5), kuriais buvo nustatytos tam tikros papildomos ligos kontrolės priemonės.

(2)

Slovakija pradėjo vykdyti intensyvią klasikinio kiaulių maro laukinių kiaulių populiacijoje tyrimo programą visoje šalyje ir ypač užkrėstoje zonoje. Ta programa yra vykdoma iki šiol.

(3)

Todėl Slovakija dabar pateikė patvirtinimui klasikinio kiaulių maro išnaikinimo laukinių kiaulių populiacijoje planą teritorijose, kurios priklauso Trnava (įskaitant Piešťany, Hlohovec ir Trnava rajonus), Levice (įskaitant Levice rajoną), Nitra (įskaitant Nitra and Zlaté Moravce rajonus), Topoľčany (įskaitant Topoľčany rajoną), Nové Mesto nad Váhom (įskaitant Nové Mesto nad Váhom rajoną), Trenčín (įskaitant Trenčín ir Bánovce nad Bebravou rajonus) Prievidza (įskaitant Prievidza ir Partizánske rajonus), Púchov (įskaitant Púchov ir Ilava rajonus), Žiar nad Hronom (įskaitant Žiar nad Hronom, Žarnovica ir Banská Štiavnica rajonus), Zvolen (įskaitant Zvolen and Detva rajonus), Banská Bystrica (įskaitant Banská Bystrica ir Brezno rajonus), Lučenec (įskaitant Lučenec and Poltár rajonus), Krupina and Veľký Krtíš veterinarijos ir maisto tarnyboms.

(4)

Be to, kadangi Slovakija Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec ir Poltár rajonuose numato pradėti laukinių kiaulių vakcinaciją, ji taip pat pateikė patvirtinimui neatidėliotinos vakcinacijos planą.

(5)

Slovakijos valdžios institucijos leido naudoti gyvą praskiestą vakciną prieš klasikinį kiaulių marą (C kamienas), skirtą laukinių kiaulių imunizavimui naudojant masalą.

(6)

Buvo apsvarstyti Slovakijos pateikti klasikinio kiaulių maro išnaikinimo laukinių kiaulių populiacijoje ir neatidėliotinos jų vakcinacijos išvardytuose rajonuose planai ir nustatyta, kad jie atitinka Direktyvos 2001/89/EB nuostatas.

(7)

Skaidrumo tikslais reikėtų šiame sprendime nustatyti geografines teritorijas, kuriose turi būti įgyvendinami ligos išnaikinimo ir vakcinacijos planai.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Slovakijos pateiktas klasikinio kiaulių maro išnaikinimo planas priedo 1 punkte nurodytoje teritorijoje laukinių kiaulių populiacijoje yra patvirtinamas.

2 straipsnis

Slovakijos pateiktas laukinių kiaulių neatidėliotinos vakcinacijos planas priedo 2 punkte nurodytoje teritorijoje yra patvirtinamas.

3 straipsnis

Slovakija nedelsdama imasi šiam sprendimui įvykdyti reikalingų priemonių ir jas paskelbia. Apie jas ji nedelsdama praneša Komisijai.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Slovakijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 316, 2001 12 1, p. 5. Direktyva su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 118, 2004 4 23, p. 72.

(3)  OL L 280, 2004 8 31, p. 36.

(4)  OL L 359, 2004 12 4, p. 61.

(5)  OL L 183, 2003 7 22, p. 46. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/831/EB.


PRIEDAS

1)   Teritorijos, kuriose bus įgyvendinamas ligos išnaikinimo planas

Teritorijos, kurios priklauso Trnava (įskaitant Piešťany, Hlohovec ir Trnava rajonus), Levice (įskaitant Levice rajoną), Nitra (įskaitant Nitra and Zlaté Moravce rajonus), Topoľčany (įskaitant Topoľčany rajoną), Nové Mesto nad Váhom (įskaitant Nové Mesto nad Váhom rajoną), Trenčín (įskaitant Trenčín ir Bánovce nad Bebravou rajonus) Prievidza (įskaitant Prievidza ir Partizánske rajonus), Púchov (įskaitant Púchov ir Ilava rajonus), Žiar nad Hronom (įskaitant Žiar nad Hronom, Žarnovica ir Banská Štiavnica rajonus), Zvolen (įskaitant Zvolen and Detva rajonus), Banská Bystrica (įskaitant Banská Bystrica ir Brezno rajonus), Lučenec (įskaitant Lučenec and Poltár rajonus), Krupina and Veľký Krtíš veterinarijos ir maisto tarnyboms.

2)   Teritorijos, kuriose bus įgyvendinamas neatidėliotinos vakcinacijos planas

Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec ir Poltár rajonų teritorijos.


Klaidų ištaisymas

27.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 24/48


2004 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimo 2004/783/EB dėl Regionų komiteto keturių narių ir trijų pakaitinių narių iš Italijos skyrimo klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 346, 2004 m. lapkričio 23 d. )

9 puslapis

a)

Sprendimo pavadinimas

vietoje

:

skaityti

:

b)

Antroji konstatuojamoji dalis

vietoje

:

„(2)

Regionų komiteto keturių narių ir trijų pakaitinių narių vietos tapo laisvos pasibaigus narių Paolo AGOSTINACCHIO (IT), Gianfranco LAMBERTI (IT), Salvatore TATARELLA (IT) bei Riccardo VENTRE (IT) ir pakaitinių narių Gabriele BAGNASCO (IT), Marcello MEROI (IT) ir Roberto PELLA (IT) kadencijai, apie pasibaigusią kadenciją pranešus Tarybai 2004 m. spalio 7 d.,“

skaityti

:

„(2)

Regionų komiteto trijų narių ir keturių pakaitinių narių vietos tapo laisvos pasibaigus narių Paolo AGOSTINACCHIO (IT), Gianfranco LAMBERTI (IT), bei Riccardo VENTRE (IT) ir pakaitinių narių Gabriele BAGNASCO (IT), Marcello MEROI (IT), Roberto PELLA (IT) ir Salvatore TATARELLA (IT) kadencijai, apie pasibaigusią kadenciją pranešus Tarybai 2004 m. spalio 7 d.,“

10 puslapis, vienintelis straipsnis

a)

a punktas: Su Savino Antonio SANTARELLA susijęs 3 papunktis išbraukiamas.

b)

b punktas: Pridedamas šis 4 papunktis:

„4.

Savino Antonio SANTARELLA

Sindaco di Candela

vietoje Salvatore TATARELLA,“.