ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 16

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. sausio 20d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. sausio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 76/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. sausio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 77/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką

3

 

*

2005 m. sausio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 78/2005, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 466/2001 nuostatas dėl sunkiųjų metalų ( 1 )

43

 

*

2005 m. sausio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 79/2005, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002 dėl pieno, pieno pagrindo produktų ir pieno kilmės produktų, tame reglamente apibrėžtų kaip 3 kategorijos medžiagos ( 1 )

46

 

*

2005 m. sausio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 80/2005, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 1517/77, nustatantį įvairių apynių veislių grupių, auginamų Bendrijoje, sąrašą

51

 

*

2005 m. sausio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 81/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3077/78 dėl patvirtinimų, lydinčių iš šalių, kurios nėra Bendrijos narės, importuotus apynius, atitikimo Bendrijos sertifikatams

52

 

 

2005 m. sausio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 82/2005, dėl AKR/užjūrio šalių ir teritorijų arba EB/užjūrio šalių ir teritorijų kilmės cukraus bei cukraus ir kakavos mišinių importo licencijų išdavimo

55

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005/30/EB, Euratomas:2004 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas, dėl Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Jungtinės Karalystės nario skyrimo

56

 

*

2005/31/EB:2004 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas, dėl Regionų komiteto Nyderlandų nario ir Nyderlandų pakaitinio nario skyrimo

57

 

*

2005/32/EB:2004 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas, dėl Regionų komiteto Vokietijos nario skyrimo

58

 

 

Komisija

 

*

2005/33/EB:2005 m. sausio 14 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/556/EB dėl Indijos įmonių įtraukimo į laikinus trečiųjų šalių įmonių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti žmonėms vartoti skirtą želatiną, sąrašus (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4543)  ( 1 )

59

 

*

2005/34/EB:2005 m. sausio 11 d. Komisijos sprendimas, nustatantis vienodus tam tikrų likučių tikrinimo iš trečiųjų šalių importuotų gyvulinės kilmės produktuose standartus (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4992)  ( 1 )

61

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

20.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 16/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 76/2005

2005 m. sausio 19 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 19 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. sausio 19 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

105,6

204

91,3

212

176,1

248

157,0

999

132,5

0707 00 05

052

166,2

220

229,0

999

197,6

0709 90 70

052

169,9

204

148,3

999

159,1

0805 10 20

052

68,7

204

45,4

212

53,1

220

49,6

448

35,9

999

50,5

0805 20 10

204

64,6

999

64,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,1

204

83,9

400

76,6

464

149,6

624

59,2

999

88,7

0805 50 10

052

49,5

999

49,5

0808 10 80

400

91,3

404

69,9

720

75,1

999

78,8

0808 20 50

400

90,1

999

90,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


20.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 16/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 77/2005

2005 m. sausio 13 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (1), ypač į jo 122 straipsnį,

kadangi:

(1)

Tam tikros valstybės narės arba jų kompetentingos institucijos prašė iš dalies pakeisti Reglamento (EEB) Nr. 574/72 priedus taikant tame reglamente numatytą tvarką.

(2)

Pasiūlyti pakeitimai buvo pagrįsti sprendimais, kuriuos priėmė suinteresuotos valstybės narės arba jų kompetentingos institucijos, paskiriančios institucijas, atsakingas už tai, kad socialinės apsaugos įstatymai būtų įgyvendinami pagal Bendrijos įstatymus.

(3)

Sistemos, į kurias turi būti atsižvelgiama apskaičiuojant vidutines metines išmokų natūra išlaidas pagal Reglamento (EEB) Nr. 574/72 94 ir 95 straipsnius, pateikiamos 9 priede.

(4)

Migruojančių darbuotojų socialinės apsaugos administracinė komisija priėjo prie bendros nuomonės,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 574/72 1–5 priedai ir 7, 9 ir 10 priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 13 d.

Komisijos vardu

Vladimir ŠPIDLA

Komisijos narys


(1)  OL L 74, 1972 3 27, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 631/2004 (OL L 100, 2004 4 6, p. 1).


PRIEDAS

1.

1 priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

Skirsnis „F. GRAIKIJA“ iš dalies keičiamas taip:

1 ir 2 poskirsniai pakeičiami taip:

„1.

Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα” (Darbo ir socialinės apsaugos ministras, Atėnai).

2.

Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα” (Sveikatos ir socialinio solidarumo ministras, Atėnai).“

b)

Skirsnis „P. Malta“ pakeičiamas taip:

„P.   MALTA

1.

Ministeru ghall-Familja u Solidarjeta' Socjali (Šeimos ir socialinio solidarumo ministerija)

2.

Ministeru tas-Sahha, 1-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Sveikatos, pagyvenusių žmonių ir bendruomenės priežiūros ministerija).“

c)

Skirsnis „S. Lenkija“ iš dalies keičiamas taip:

1 poskirsnis pakeičiamas taip:

„1.

Minister Polityki Społecznej (Socialinės politikos ministras, Varšuva).“

2.

2 priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

Skirsnis „B. ČEKIJOS RESPUBLIKA“ iš dalies keičiamas taip:

i)

1 poskirsnio b punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

ginkluotųjų pajėgų pareigūnams:

profesionalūs kariai: Gynybos Ministerijos Socialinės apsaugos įstaiga,

policijos pareigūnai ir gaisrininkų komandos nariai: Vidaus Reikalų Ministerijos socialinės apsaugos įstaiga,

kalėjimų priežiūros pareigūnai: Teisingumo Ministerijos socialinės apsaugos įstaiga,

muitinės administracijos pareigūnai: Finansų Ministerijos socialinės apsaugos įstaiga.“

ii)

2 poskirsnio b punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

ginkluotųjų pajėgų pareigūnams:

profesionalūs kariai: Gynybos Ministerijos Socialinės apsaugos įstaiga,

policijos pareigūnai ir gaisrininkų komandos nariai: Vidaus Reikalų Ministerijos socialinės apsaugos įstaiga,

kalėjimų priežiūros pareigūnai: Teisingumo Ministerijos socialinės apsaugos įstaiga,

muitinės administracijos pareigūnai: Finansų Ministerijos socialinės apsaugos įstaiga.“

iii)

3 poskirsnio b punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

ginkluotųjų pajėgų pareigūnams:

profesionalūs kariai: Gynybos Ministerijos Socialinės apsaugos įstaiga,

policijos pareigūnai ir gaisrininkų komandos nariai: Vidaus Reikalų Ministerijos socialinės apsaugos įstaiga,

kalėjimų priežiūros pareigūnai: Teisingumo Ministerijos socialinės apsaugos įstaiga,

muitinės administracijos pareigūnai: Finansų Ministerijos socialinės apsaugos įstaiga.“

iv)

4 poskirsnis pakeičiamas taip:

„4.

Išmokos mirties atveju: Valstybės socialinės paramos įstaigos pagal asmens gyvenamąją/buvimo vietą.“

v)

6 poskirsnis pakeičiamas taip:

„6.

Išmokos šeimai: Valstybės socialinės paramos įstaigos pagal asmens gyvenamąją/buvimo vietą.“

b)

Skirsnis „D. VOKIETIJA“ iš dalies keičiamas taip:

i)

2 poskirsnio a punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

jeigu paskutinė įmoka buvo įmokėta fizinį darbą dirbančių darbuotojų pensinio draudimo sistemai:

jeigu atitinkamas asmuo gyvena Nyderlanduose arba yra Nyderlandų pilietis, gyvenantis ne valstybės narės teritorijoje:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Vestfalijos Regioninė draudimo įstaiga), Miunsteris

jeigu atitinkamas asmuo gyvena Belgijoje arba Ispanijoje arba yra Belgijos arba Ispanijos pilietis, gyvenantis ne valstybės narės teritorijoje:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Reino provincijos Regioninė draudimo įstaiga), Diuseldorfas

jeigu atitinkamas asmuo gyvena Italijoje arba Maltoje arba yra Italijos ar Maltos pilietis, gyvenantis ne valstybės narės teritorijoje:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Švabijos Regioninė draudimo įstaiga), Augsburgas

jeigu atitinkamas asmuo gyvena Prancūzijoje arba Liuksemburge ar yra Prancūzijos arba Liuksemburgo pilietis, gyvenantis ne valstybės narės teritorijoje:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rhineland-Palatinate Regioninė draudimo įstaiga), Speyer

jeigu atitinkamas asmuo gyvena Danijoje, Suomijoje arba Švedijoje ar yra Danijos, Suomijos arba Švedijos pilietis, gyvenantis ne valstybės narės teritorijoje:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Šlezvigo-Holšteino Regioninė draudimo įstaiga), Liubekas

jeigu atitinkamas asmuo gyvena Estijoje, Latvijoje arba Lietuvoje arba yra Estijos, Latvijos ar Lietuvos pilietis, gyvenantis ne valstybės narės teritorijoje:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Western Pomerania Regioninė draudimo įstaiga), Neubrandenburg

jeigu atitinkamas asmuo gyvena Airijoje arba Jungtinėje Karalystėje ar yra Airijos arba Jungtinės Karalystės pilietis, gyvenantis ne valstybės narės teritorijoje:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburgas (Laisvo ir Hanzos sąjungai priklausančio Hamburgo miesto Regioninė draudimo įstaiga), Hamburgas

jeigu atitinkamas asmuo gyvena Graikijoje arba Kipre ar yra Graikijos arba Kipro pilietis, gyvenantis ne valstybės narės teritorijoje:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Baden-Viurtembergo Regioninė draudimo įstaiga), Karlsruje

jeigu atitinkamas asmuo gyvena Portugalijoje arba yra Portugalijos pilietis, gyvenantis ne valstybės narės teritorijoje:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Žemutinės Frankonijos Regioninė draudimo įstaiga), Viurcburgas

jeigu atitinkamas asmuo gyvena Austrijoje arba yra Austrijos pilietis, gyvenantis ne valstybės narės teritorijoje:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Aukštutinės Bavarijos Regioninė draudimo įstaiga), Miunchenas

jeigu atitinkamas asmuo gyvena Lenkijoje arba yra Lenkijos pilietis, gyvenantis ne valstybės narės teritorijoje:

Landesversicherungsanstalt Berlynas (Berlyno Regioninė draudimo įstaiga), Berlynas

jeigu atitinkamas asmuo gyvena Slovakijoje, Slovėnijoje arba Čekijos Respublikoje ar yra Slovakijos, Slovėnijos arba Čekijos pilietis, gyvenantis ne valstybės narės teritorijoje:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Žemutinės Bavarijos-Oberpfalz Regioninė draudimo įstaiga), Landshut

jeigu atitinkamas asmuo gyvena Vengrijoje arba yra Vengrijos pilietis, gyvenantis ne valstybės narės teritorijoje:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Tiuringijos Regioninė draudimo įstaiga), Erfurtas

Tačiau jeigu paskutinė įmoka buvo įmokėta:

the Landesversicherungsanstalt für das Saro žemė (Saro žemės Regioninė draudimo įstaiga), Sarbriukenas, ir atitinkamas asmuo gyvena Prancūzijoje, Italijoje arba Liuksemburge ar yra Prancūzijos, Italijos arba Liuksemburgo pilietis, gyvenantis ne valstybės narės teritorijoje:

Landesversicherungsanstalt für das Saro žemė (Saro žemės Regioninė draudimo įstaiga), Sarbriukenas

Bahnversicherungsanstalt (Geležinkelių draudimo įstaiga), Frankfurtas prie Maino:

Bahnversicherungsanstalt (Geležinkelių draudimo įstaiga), Frankfurtas prie Maino

Seekasse (Jūrininkų draudimo fondas), Hamburgas, arba jeigu įmokos bent 60 mėnesių buvo mokėtos Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Jūrininkų draudimo fondas) (fizinį arba protinį darbą dirbančių darbuotojų pensinio draudimo sistema), Hamburgas:

Seekasse (Jūrininkų draudimo fondas), Hamburgas.“

ii)

2 poskirsnio 2 punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

jeigu paskutinė įmoka pagal Vokietijos įstatymus buvo įmokėta fizinį darbą dirbančių darbuotojų pensinio draudimo sistemai,

jeigu paskutinė įmoka pagal kitos valstybės narės įstatymus buvo įmokėta Nyderlandų pensinio draudimo įstaigai:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Vestfalijos Regioninė draudimo įstaiga), Miunsteris

jeigu paskutinė įmoka pagal kitos valstybės narės įstatymus buvo įmokėta Belgijos arba Ispanijos pensinio draudimo įstaigai:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Reino provincijos Regioninė draudimo įstaiga), Diuseldorfas

jeigu paskutinė įmoka pagal kitos valstybės narės įstatymus buvo įmokėta Italijos arba Maltos pensinio draudimo įstaigai:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Švabijos Regioninė draudimo įstaiga), Augsburgas

jeigu paskutinė įmoka pagal kitos valstybės narės įstatymus buvo įmokėta Prancūzijos arba Liuksemburgo pensinio draudimo įstaigai:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rhineland-Palatinate Regioninė draudimo įstaiga), Speyer

jeigu paskutinė įmoka pagal kitos valstybės narės įstatymus buvo įmokėta Danijos, Suomijos arba Švedijos pensinio draudimo įstaigai:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Šlezvigo-Holšteino Regioninė draudimo įstaiga), Liubekas

jeigu paskutinė įmoka pagal kitos valstybės narės įstatymus buvo įmokėta Estijos, Latvijos arba Lietuvos pensinio draudimo įstaigai:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Meklenburgo-Vakarų Pomeranijos Regioninė draudimo įstaiga), Neubrandenburg

jeigu paskutinė įmoka pagal kitos valstybės narės įstatymus buvo įmokėta Airijos arba Jungtinės Karalystės pensinio draudimo įstaigai:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburgas (Laisvo ir Hanzos sąjungai priklausančio Hamburgo miesto Regioninė draudimo įstaiga), Hamburgas

jeigu paskutinė įmoka pagal kitos valstybės narės įstatymus buvo įmokėta Graikijos arba Kipro pensinio draudimo įstaigai:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Baden-Viurtembergo Regioninė draudimo įstaiga), Karlsruje

jeigu paskutinė įmoka pagal kitos valstybės narės įstatymus buvo įmokėta Portugalijos pensinio draudimo įstaigai:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Žemutinės Frankonijos Regioninė draudimo įstaiga), Viurcburgas

jeigu paskutinė įmoka pagal kitos valstybės narės įstatymus buvo įmokėta Austrijos pensinio draudimo įstaigai:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Aukštutinės Bavarijos Regioninė draudimo įstaiga), Miunchenas

jeigu paskutinė įmoka pagal kitos valstybės narės įstatymus buvo įmokėta Lenkijos pensinio draudimo įstaigai:

Landesversicherungsanstalt Berlynas (Berlyno Regioninė draudimo įstaiga), Berlynas, arba

tais atvejais, jeigu taikomas tik 1975 m. spalio 9 d. susitarimas dėl pensinio draudimo ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų: vietinė kompetentinga Regioninė draudimo įstaiga pagal Vokietijos įstatymus

jeigu paskutinė įmoka pagal kitos valstybės narės įstatymus buvo įmokėta Slovakijos, Slovėnijos arba Čekijos pensinio draudimo įstaigai:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Žemutinės Bavarijos-Oberpfalz Regioninė draudimo įstaiga), Landshut

jeigu paskutinė įmoka pagal kitos valstybės narės įstatymus buvo įmokėta Vengrijos pensinio draudimo įstaigai:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Tiuringijos Regioninė draudimo įstaiga), Erfurtas

Tačiau jei atitinkamas asmuo gyvena Vokietijos teritorijoje, Saro žemėje, jeigu jis yra Vokietijos pilietis, gyvenantis ne valstybės narės teritorijoje, jeigu paskutinė įmoka pagal Vokietijos įstatymus buvo įmokėta Saro žemėje esančiai pensinio draudimo įstaigai, jeigu paskutinė įmoka pagal kitos valstybės narės įstatymus buvo įmokėta Prancūzijos, Italijos arba Liuksemburgo pensinio draudimo įstaigai:

Landesversicherungsanstalt für das Saro žemė (Saro žemės Regioninė draudimo įstaiga), Sarbriukenas

Tačiau jeigu paskutinė įmoka pagal Vokietijos įstatymus buvo įmokėta:

Seekasse (Jūrininkų draudimo fondui), Hamburgas,

arba jeigu įmokos remiantis darbu pagal darbo sutartį Vokietijos arba kitos šalies Kariniame jūrų laivyne buvo mokėtos bent 60 mėnesių:

Seekasse (Jūrininkų draudimo fondas), Hamburgas,

Bahnversicherungsanstalt (Geležinkelių draudimo įstaiga), Frankfurtas prie Maino:

Bahnversicherungsanstalt (Geležinkelių draudimo įstaiga), Frankfurtas prie Maino;“.

c)

Skirsnis „E. ESTIJA“ iš dalies keičiamas taip:

5 poskirsnis pakeičiamas taip:

„5.

Nedarbas: Eesti Töötukassa (Estijos Draudimo nuo nedarbo fondas)“.

d)

Skirsnis „F. GRAIKIJA“ iš dalies keičiamas taip:

i)

1 poskirsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)

pagal bendrą taisyklę:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Socialinio draudimo įstaiga – Jungtinis darbuotojų draudimo fondas (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atėnai), arba draudimo įstaiga, kuri yra arba buvo apdraudusi darbuotoją;“.

ii)

1 poskirsnio d punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

valstybės tarnautojai:

 

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (Valstybės tarnautojų Draudimo nuo ligos fondas (OPAD), Atėnai;“.

iii)

2 poskirsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)

pagal bendrą taisyklę:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Socialinio draudimo įstaiga – Jungtinis darbuotojų draudimo fondas (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atėnai), arba draudimo įstaiga, kuri yra arba buvo apdraudusi darbuotoją;“.

iv)

3 poskirsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)

pagal bendrą taisyklę:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Socialinio draudimo įstaiga – Jungtinis darbuotojų draudimo fondas (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atėnai), arba draudimo įstaiga, kuri yra arba buvo apdraudusi darbuotoją;“.

v)

4 poskirsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)

pagal bendrą taisyklę:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Socialinio draudimo įstaiga – Jungtinis darbuotojų draudimo fondas (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atėnai), arba draudimo įstaiga, kuri yra arba buvo apdraudusi darbuotoją;“.

e)

Skirsnis „G. ISPANIJA“ iš dalies keičiamas taip:

i)

1 poskirsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

nedarbui: Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Provincijų direktoratų valstybės viešoji įdarbinimo tarnyba. INEM)“.

ii)

3 poskirsnis pakeičiamas taip:

„3.

Neįmokinėms senatvės ir invalidumo pensijoms: Instituto de Mayores y Servicios Sociales“.

f)

Skirsnis „J. ITALIJA“ pakeičiamas taip:

„J.   ITALIJA

1.

Liga (įskaitant tuberkuliozę) ir motinystė:

A.

Pagal darbo sutartį dirbantys asmenys:

a)

išmokos natūra:

i)

bendrai:

ASL (vietinė kompetentinga sveikatos įstaiga, kurioje atitinkamas asmuo įregistruotas),

Regionas;

ii)

tam tikrų kategorijų valstybės tarnautojams, privačiame sektoriuje pagal darbo sutartį dirbančių asmenų ir jiems priskiriamiems asmenims, pensininkams ir jų šeimos nariams:

SSN – MIN SALUTE (Nacionalinė sveikatos sistema – Sveikatos ministerija), Roma,

Regionas;

iii)

jūrininkams ir civilinės aviacijos įgulų nariams:

SSN – MIN SALUTE (Nacionalinė sveikatos sistema – Sveikatos ministerija) (atitinkamo rajono prekybos laivyno ir civilinės aviacijos sveikatos įstaiga),

Regionas;

b)

išmokos pinigais:

i)

bendrai:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Nacionalinė socialinės apsaugos įstaiga), regioniniai skyriai;

ii)

jūrininkams ir civilinės aviacijos įgulų nariams:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Socialinės apsaugos įstaigos, skirtos jūros sektoriui);

c)

draudimo laikotarpių pažymėjimai:

i)

bendrai:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Nacionalinė socialinės apsaugos įstaiga), regioniniai skyriai;

ii)

jūrininkams ir civilinės aviacijos įgulų nariams:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Socialinės apsaugos įstaigos, skirtos jūros sektoriui).

B.

Savarankiškai dirbantys asmenys:

a)

išmokos natūra:

ASL (vietinė kompetentinga sveikatos įstaiga, kurioje atitinkamas asmuo įregistruotas),

Regionas.

2.

Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos:

A.

Pagal darbo sutartį dirbantys asmenys:

a)

išmokos natūra:

i)

bendrai:

ASL (vietinė kompetentinga sveikatos įstaiga, kurioje atitinkamas asmuo įregistruotas),

Regionas;

ii)

jūrininkams ir civilinės aviacijos įgulų nariams:

SSN – MIN SALUTE (Nacionalinė sveikatos sistema – Sveikatos ministerija) (atitinkamo rajono prekybos laivyno ir civilinės aviacijos sveikatos įstaiga),

Regionas;

b)

protezai ir pagrindiniai prietaisai, medicininės-teisinės išmokos ir susiję tyrimai bei pažymėjimai:

i)

bendrai:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nacionalinė draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe įstaiga), regioniniai skyriai;

ii)

jūrininkams ir civilinės aviacijos įgulų nariams:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Socialinės apsaugos įstaigos, skirtos jūros sektoriui);

c)

išmokos pinigais:

i)

bendrai:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nacionalinė draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe įstaiga), regioniniai skyriai;

ii)

jūrininkams ir civilinės aviacijos įgulų nariams:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Socialinės apsaugos įstaigos, skirtos jūros sektoriui);

iii)

taip pat žemės ir miškų ūkio darbuotojams, jeigu reikia:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli: (Nacionalinė žemės ūkio darbuotojų apsaugos ir pagalbos įstaiga).

B.

Savarankiškai dirbantys asmenys (tik gydytojams radiologams):

a)

išmokos natūra:

ASL (vietinė kompetentinga sveikatos įstaiga, kurioje atitinkamas asmuo įregistruotas),

Regionas;

b)

protezai ir pagrindiniai prietaisai, medicininės ir teisinės išmokos bei susiję tyrimai ir pažymėjimai

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nacionalinė įstaiga dėl draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe), regioniniai skyriai;

c)

išmokos pinigais: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nacionalinė draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe įstaiga), regioniniai skyriai.

3.

Invalidumo, senatvės, išlaikytinių pensijos:

A.

Pagal darbo sutartį dirbantys asmenys:

a)

bendrai:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Nacionalinė socialinės apsaugos įstaiga), regioniniai skyriai;

b)

pramogų verslo darbuotojams:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Nacionalinė apsaugos ir pagalbos įstaiga pramogų verslo darbuotojams), Roma;

c)

vadovaujantiems pramonės įmonių darbuotojams:

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Nacionalinė apsaugos įstaiga vadovaujantiems pramonės darbuotojams), Roma;

d)

žurnalistams:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani „G. Amendola“ (G. Amendola Nacionalinė Italijos žurnalistų apsaugos įstaiga), Roma.

B.

Savarankiškai dirbantys asmenys:

a)

praktikuojantiems gydytojams:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Nacionalinė apsaugos ir pagalbos įstaiga praktikuojantiems gydytojams);

b)

farmacininkams:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Nacionalinė apsaugos ir pagalbos įstaiga farmacininkams);

c)

veterinarams:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Nacionalinė apsaugos ir pagalbos įstaiga veterinarams);

d)

medicinos seserims, pagalbiniam medicinos personalui, vaiko auklei:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI);

e)

inžinieriams ir architektams:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

f)

matininkams:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti;

g)

advokatams:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;

h)

ekonomistams:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Nacionalinis apsaugos ir pagalbos fondas ekonomistams);

i)

buhalteriams:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Nacionalinis apsaugos ir pagalbos fondas buhalteriams);

j)

įdarbinimo ekspertams:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Nacionalinė apsaugos ir pagalbos įstaiga įdarbinimo ekspertams);

k)

notarams:

Cassa nazionale notariato (Nacionalnis notarų fondas);

l)

muitinės tarpininkams:

Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC);

m)

biologams:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;

n)

techniniams žemės ūkio darbuotojams ir mokslininkams:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura;

o)

prekybos atstovams:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;

p)

pramonės technikams:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;

q)

aktuarijams, chemikams, agronomams, miškininkams, geologams:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi.

4.

Išmokos mirties atveju:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Nacionalinė socialinės apsaugos įstaiga), regioniniai skyriai.

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Nacionalinė draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe įstaiga), regioniniai skyriai.

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Socialinės apsaugos įstaigos, skirtos jūros sektoriui).

5.

Nedarbas (pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims):

a)

bendrai:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Nacionalinė socialinės apsaugos įstaiga), regioniniai skyriai;

b)

žurnalistams:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti Italijosi „G. Amendola“ (G. Amendola Nacionalinė Italijos žurnalistų apsaugos įstaiga), Roma.

6.

Pašalpos šeimai (pagal darbo sutartį dirbantys asmenys):

a)

bendrai:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Nacionalinė socialinės apsaugos įstaiga), regioniniai skyriai;

b)

žurnalistams:

Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti Italijosi „G. Amendola“ (G. Amendola Nacionalinė Italijos žurnalistų apsaugos įstaiga), Roma.

7.

Pensijos valstybės tarnautojams:

INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche) (Nacionalinė priklausančiųjų nuo viešojo administravimo apsaugos įstaiga), Roma.“

g)

Skirsnis „M. LIETUVA“ iš dalies keičiamas taip:

6 poskirsnis pakeičiamas taip:

„6.

Nedarbas: Lietuvos darbo birža (Lietuvos Darbo birža)“.

h)

Skirsnis „S. LENKIJA“ iš dalies keičiamas taip:

i)

1 poskirsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)

išmokos natūra: Narodowy Fundusz Zdrowia (Nacionalinis sveikatos fondas), Varšuva.“

ii)

2 poskirsnio a, b, c, d ir e punktai pakeičiami taip:

„a)

asmenims, kurie pastaruoju metu dirbo pagal darbo sutartį arba dirbo savarankiškai, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus, ir profesionaliems kariams ir karininkams, užbaigusiems tarnybos laikotarpius, išskyrus paminėtuosius c punkto i ir ii papunkčiuose, d punkto i ir ii papunkčiuose ir e punkto i ir ii papunkčiuose:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) – Skyriaus padalinys Lodzėje – asmenims, įgijusiems:

a)

tik Lenkijos draudimo laikotarpius gyvenant Ispanijos, Portugalijos, Italijos, Graikijos, Kipro arba Maltos teritorijoje;

b)

Lenkijoje ir užsienyje įgyti draudimo laikotarpiai, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti: Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Graikijoje, Kipre arba Maltoje.

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) – Skyriaus padalinys Nowy Sącz – asmenims, įgijusiems:

a)

tik Lenkijos draudimo laikotarpius gyvenant Čekijos Respublikos arba Slovakijos teritorijoje;

b)

Lenkijoje ir užsienyje įgyti draudimo laikotarpiai, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti: Čekijos Respublikoje arba Slovakijoje.

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) – Skyriaus padalinys Opolėje – asmenims, įgijusiems:

a)

tik Lenkijos draudimo laikotarpius gyvenant Vokietijos teritorijoje;

b)

Lenkijoje ir užsienyje įgyti draudimo laikotarpiai, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Vokietijoje.

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) – Skyriaus padalinys Ščecine – asmenims, įgijusiems:

a)

tik Lenkijos draudimo laikotarpius, gyvenant Danijos, Suomijos, Švedijos, Lietuvos, Latvijos arba Estijos teritorijoje;

b)

Lenkijoje ir užsienyje įgyti draudimo laikotarpiai, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Danijoje, Suomijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje.

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) – Skyriaus padalinys Tarnuve – asmenims, įgijusiems:

a)

tik Lenkijos draudimo laikotarpius, gyvenant Austrijos, Vengrijos arba Slovėnijos teritorijoje;

b)

Lenkijoje ir užsienyje įgyti draudimo laikotarpiai, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Austrijoje, Vengrijoje arba Slovėnijoje.

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) – I skyrius Varšuvoje – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I skyrius Varšuvoje – Centrinis tarptautinių susitarimų skyrius) – asmenims, įgijusiems:

a)

tik Lenkijos draudimo laikotarpius, gyvenant Belgijos, Prancūzijos, Nyderlandų, Liuksemburgo, Airijos arba Jungtinės Karalystės teritorijoje;

b)

Lenkijoje ir užsienyje įgyti draudimo laikotarpiai, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Belgijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose, Liuksemburge, Airijoje arba Jungtinėje Karalystėje;

b)

asmenims, pastaruoju metu buvusiems savarankiškai dirbančiais ūkininkais ir neįgijusiems c punkto i ir ii papunkčiuose, d punkto i ir ii papunkčiuose ir e punkto i ir ii papunkčiuose paminėtų darbo laikotarpių:

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) – Regioninis skyrius Varšuvoje – asmenims, įgijusiems:

a)

tik Lenkijos draudimo laikotarpius, gyvenant Austrijos, Danijos, Suomijos arba Švedijos teritorijoje;

b)

Lenkijoje ir užsienyje įgyti draudimo laikotarpiai, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Austrijoje, Danijoje, Suomijoje arba Švedijoje.

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) – Regioninis skyrius Tomaszów Mazowiecki – asmenims, įgijusiems:

a)

tik Lenkijos draudimo laikotarpius, gyvenant Ispanijos, Italijos arba Portugalijos teritorijoje;

b)

Lenkijoje ir užsienyje įgyti draudimo laikotarpiai, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Ispanijoje, Italijoje arba Portugalijoje.

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) – Regioninis skyrius Čenstachovoje – asmenims, įgijusiems:

a)

tik Lenkijos draudimo laikotarpius, gyvenant Prancūzijos, Belgijos, Liuksemburgo arba Nyderlandų teritorijoje;

b)

Lenkijoje ir užsienyje įgyti draudimo laikotarpiai, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Prancūzijoje, Belgijoje, Liuksemburge arba Nyderlanduose.

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) – Regioninis skyrius Nowy Sącz – asmenims, įgijusiems:

a)

tik Lenkijos draudimo laikotarpius, gyvenant Čekijos Respublikos, Estijos, Latvijos, Vengrijos, Slovėnijos, Slovakijos arba Lietuvos teritorijoje;

b)

Lenkijoje ir užsienyje įgyti draudimo laikotarpiai, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Čekijos Respublikoje, Estijoje, Latvijoje, Vengrijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje arba Lietuvoje.

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) – Regioninis skyrius Poznanėje – asmenims, įgijusiems:

a)

tik Lenkijos draudimo laikotarpius, gyvenant Jungtinės Karalystės, Airijos, Graikijos, Maltos arba Kipro teritorijoje;

b)

Lenkijoje ir užsienyje įgyti draudimo laikotarpiai, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Graikijoje, Maltoje arba Kipre.

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) – Regioninis skyrius Ostrów Wielkopolski – asmenims, įgijusiems:

a)

tik Lenkijos draudimo laikotarpius, gyvenant Vokietijos teritorijoje;

b)

Lenkijoje ir užsienyje įgyti draudimo laikotarpiai, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Vokietijoje;

c)

profesionaliems kariams:

i)

invalidumo pensija, jeigu paskutinis laikotarpis buvo karinės tarnybos laikotarpis;

ii)

senatvės pensija, jeigu bendra darbo laikotarpio, paminėto c–e punktuose, trukmė yra bent:

10 metų – iš tarnybos atleistiems iki 1983 m. sausio 1 d. arba

15 metų – iš tarnybos atleistiems po 1982 m. gruodžio 31 d.;

iii)

išlaikytinio pensija, jeigu laikomasi c punkto i arba ii papunktyje nustatytos sąlygos:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Kariškių pensijų įstaiga Varšuvoje);

d)

policijos pareigūnams, Valstybės saugumo institucijos pareigūnams, Nacionalinio saugumo agentūros pareigūnams, Užsienio žvalgybos agentūros pareigūnams (valstybės saugumo tarnybos), Sienos apsaugos pareigūnams, Vyriausybės apsaugos biuro pareigūnams ir Nacionalinių gaisrininkų komandų pareigūnams:

i)

invalidumo pensija, jeigu paskutinis laikotarpis – tai tarnybos laikotarpis vienoje iš išvardytų tarnybų;

ii)

senatvės pensija, jeigu bendra darbo laikotarpio, paminėto c–e punktuose, trukmė yra bent:

10 metų – iš tarnybos atleistiems iki 1983 m. balandžio 1 d. arba

15 metų – iš tarnybos atleistiems po 1983 m. kovo 31 d.;

iii)

išlaikytinio pensija, jeigu laikomasi d punkto i arba ii papunktyje nustatytos sąlygos:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Vidaus Reikalų ir Administravimo Ministerijos Pensijų įstaiga Varšuvoje);

(e)

Kalėjimų apsaugos pareigūnams:

i)

invalidumo pensija, jeigu paskutinis laikotarpis – tai tarnybos einant pirmiau minėtas pareigas laikotarpis;

ii)

senatvės pensija, jeigu bendra darbo laikotarpio, paminėto c–e punktuose, trukmė yra bent:

10 metų – iš tarnybos atleistiems iki 1983 m. balandžio 1 d. arba

15 metų – iš tarnybos atleistiems po 1983 m. kovo 31 d.;

iii)

išlaikytinio pensija, jeigu laikomasi e punkto i arba ii papunktyje nustatytos sąlygos:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Kalėjimų apsaugos tarnybos Pensijų įstaiga Varšuvoje).“

i)

Skirsnis „U. SLOVĖNIJA“ iš dalies keičiamas taip:

1 poskirsnio d punktas pakeičiamas taip:

„d)

Šeimos ir motinystės išmokos: „Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad – Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (Socialinio darbo centras Ljubljana Bežigrad – Centrinis tėvų globos ir išmokų šeimai skyrius).““

j)

Skirsnis „V. SLOVAKIJA“ keičiamas taip:

„1.

Liga ir motinystė:

A.

Piniginės išmokos:

a)

bendrai:

Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo įstaiga), Bratislava;

b)

profesionaliems Slovakijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų kariams:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ginkluotųjų pajėgų socialinės apsaugos įstaiga), Bratislava;

c)

policijos pareigūnams:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerijos policijos pareigūnų biudžeto ir įmokų organizacijos);

d)

Geležinkelių policijos pareigūnams:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generalinis geležinkelių policijos direktoratas), Bratislava;

e)

Slovakijos Informacijos tarnybos pareigūnams:

Slovenská informačná služba (Slovakijos Informacijos tarnyba), Bratislava;

f)

Teismų sistemos apsauginių ir kalėjimų prižiūrėtojų korpuso nariams:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Generalinis Teismų sistemos apsauginių ir kalėjimų prižiūrėtojų korpuso direktoratas, Korpuso socialinės apsaugos departamentas), Bratislava;

g)

muitinės pareigūnams:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos muitinių direktoratas), Bratislava;

h)

Nacionalinės saugumo agentūros pareigūnams:

Národný bezpečnostný úrad (Nacionalinė saugumo agentūra), Bratislava.

B.

Išmokos natūra: sveikatos draudimo kompanijos.

2.

Invalidumo ir senatvės bei išlaikytinio išmokos:

a)

bendrai:

Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo įstaiga), Bratislava;

b)

profesionaliems Slovakijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų kariams ir Geležinkelių kariuomenės kariams:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ginkluotųjų pajėgų socialinės apsaugos įstaiga), Bratislava;

c)

policijos pareigūnams:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerija), Bratislava;

d)

Geležinkelių policijos pareigūnams:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generalinis geležinkelių policijos direktoratas), Bratislava;

e)

Slovakijos Informacijos tarnybos pareigūnams:

Slovenská informačná služba (Slovakijos Informacijos tarnyba), Bratislava;

f)

Teismų sistemos apsauginių ir kalėjimų prižiūrėtojų korpuso nariams:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Generalinis Teismų sistemos apsauginių ir kalėjimų prižiūrėtojų korpuso direktoratas, Korpuso socialinės apsaugos departamentas), Bratislava;

g)

muitinės pareigūnams:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos muitinių direktoratas), Bratislava;

h)

Nacionalinės saugumo agentūros pareigūnams:

Národný bezpečnostný úrad (Nacionalinė saugumo agentūra), Bratislava.

3.

Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos:

A.

Piniginės išmokos:

a)

bendrai:

Sociálna poist’ovňa (Socialinio draudimo įstaiga), Bratislava;

b)

profesionaliems Slovakijos Respublikos Ginkluotųjų pajėgų kariams ir Geležinkelių kariuomenės kariams:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ginkluotųjų pajėgų socialinės apsaugos įstaiga), Bratislava;

c)

policijos pareigūnams:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerijos policijos pareigūnų biudžeto ir įmokų organizacijos);

d)

Geležinkelių policijos pareigūnams:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generalinis geležinkelių policijos direktoratas), Bratislava;

e)

Slovakijos Informacijos tarnybos pareigūnams:

Slovenská informačná služba (Slovakijos Informacijos tarnyba), Bratislava;

f)

Teismų sistemos apsauginių ir kalėjimų prižiūrėtojų korpuso nariams:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Generalinis Teismų sistemos apsauginių ir kalėjimų prižiūrėtojų korpuso direktoratas, Korpuso socialinės apsaugos departamentas), Bratislava;

g)

muitinės pareigūnams:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos muitinių direktoratas), Bratislava;

h)

Nacionalinės saugumo agentūros pareigūnams:

Národný bezpečnostný úrad (Nacionalinė saugumo agentūra), Bratislava.

B.

Išmokos natūra: sveikatos draudimo kompanijos.

Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo įstaiga), Bratislava.

4.

Išmokos mirties atveju:

a)

mirties pašalpa bendrai:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Darbo, socialinių reikalų ir šeimos įstaigos);

b)

Slovakijos Respublikos Ginkluotųjų pajėgų profesionaliems kariams:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ginkluotųjų pajėgų socialinės apsaugos įstaiga), Bratislava;

c)

policijos pareigūnams:

Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerijos policijos pareigūnų biudžeto ir įmokų organizacijos);

d)

Geležinkelių policijos pareigūnams:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generalinis geležinkelių policijos direktoratas), Bratislava;

e)

Slovakijos Informacijos tarnybos pareigūnams:

Slovenská informačná služba (Slovakijos Informacijos tarnyba), Bratislava;

f)

Teismų sistemos apsauginių ir kalėjimų prižiūrėtojų korpuso nariams:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Generalinis Teismų sistemos apsauginių ir kalėjimų prižiūrėtojų korpuso direktoratas, Korpuso socialinės apsaugos departamentas), Bratislava;

g)

muitinės pareigūnams:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos muitinių direktoratas), Bratislava;

h)

Nacionalinės saugumo agentūros pareigūnams:

Národný bezpečnostný úrad (Nacionalinė saugumo agentūra), Bratislava.

5.

Nedarbas:

Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo įstaiga), Bratislava.

6.

Išmokos šeimai:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Darbo, socialinių reikalų ir šeimos įstaigos).“

k)

Skirsnis „X. ŠVEDIJA“ iš dalies keičiamas taip:

i)

1 poskirsnio b ir c punktai pakeičiami taip:

„b)

Jūrininkams, gyvenantiems ne Švedijoje:

 

Försäkringskassan i Västra Götaland, sjöfartskontoret (Nacionalinė socialinio draudimo įstaiga, jūrininkų skyrius).

c)

Kad įgyvendinimo reglamento 35–59 straipsnius būtų galima taikyti asmenims, gyvenantiems ne Švedijoje:

 

Gotlands läns allmänna försäkringskassa, utlandskontoret (Nacionalinė socialinio draudimo įstaiga, vietinė Gotlando įstaiga, tarptautinis skyrius).“

ii)

2 poskirsnis pakeičiamas taip:

„2.

Nedarbo išmokos:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Draudimo nuo nedarbo įstaiga)“.

3.

3 priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

Skirsnis „B. ČEKIJOS RESPUBLIKA“ iš dalies keičiamas taip:

2 poskirsnio e punktas pakeičiamas taip:

„e)

šeimos ir kitos išmokos:

Valstybės socialinės paramos įstaigos pagal asmens gyvenamąją/buvimo vietą“

b)

Skirsnis „D.VOKIETIJA“ iš dalies keičiamas taip:

3 poskirsnis pakeičiamas taip:

„3.

Pensinis draudimas

a)

fizinį darbą dirbančių darbuotojų pensinis draudimas

i)

atsiskaitymai tarp Belgijos ir Ispanijos:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Reino provincijos regioninė draudimo įstaiga), Düsseldorf

ii)

atsiskaitymai su Prancūzija:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rhineland-Palatinate Regioninė draudimo įstaiga) Speyer, arba,

Saro žemės Landesversicherungsanstalt kaip kompetentinga institucija pagal 2 priedą, (Saro žemės Regioninė draudimo įstaiga), Sarbriukenas;

iii)

atsiskaitymai su Italija:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Švabijos Regioninė draudimo įstaiga), Augsburgas, arba,

Saro žemės Landesversicherungsanstalt kaip kompetentinga institucija pagal 2 priedą, (Saro žemės Regioninė draudimo įstaiga), Sarbriukenas;

iv)

atsiskaitymai su Liuksemburgu:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rhineland-Palatinate Regioninė draudimo įstaiga), Speyer, arba,

Saro žemės Landesversicherungsanstalt kaip kompetentinga institucija pagal 2 priedą, (Saro žemės Regioninė draudimo įstaiga), Sarbriukenas;

v)

atsiskaitymai su Malta:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Švabijos Regioninė draudimo įstaiga), Augsburgas;

vi)

atsiskaitymai su Nyderlandais:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Vestfalijos Regioninė draudimo įstaiga), Miunsteris;

vii)

atsiskaitymai tarp Danijos, Suomijos ir Švedijos:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Šlezvigo-Holšteino Regioninė draudimo įstaiga), Liubekas;

viii)

atsiskaitymai tarp Estijos, Latvijos ir Lietuvos:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Meklenburgo-Vakarų Pomeranijos Regioninė draudimo įstaiga), Neubrandenburgas;

ix)

atsiskaitymai tarp Airijos ir Jungtinės Karalystės:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburgas (Laisvo ir Hanzos sąjungai priklausančio Hamburgo miesto Regioninė draudimo įstaiga), Hamburgas;

x)

atsiskaitymai tarp Graikijos ir Kipro:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Baden-Viurtembergo Regioninė draudimo įstaiga), Karlsruje;

xi)

atsiskaitymai su Portugalija:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Žemutinės Frankonijos Regioninė draudimo įstaiga), Viurcburgas;

xii)

atsiskaitymai su Austrija:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Aukštutinės Bavarijos Regioninė draudimo įstaiga), Miunchenas;

xiii)

atsiskaitymai su Lenkija:

Landesversicherungsanstalt Berlynas (Berlyno Regioninė draudimo įstaiga), Berlynas, arba

tais atvejais, jeigu taikomas tik 1975 m. spalio 9 d. susitarimas dėl pensinio draudimo ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų: vietinė kompetentinga Regioninė draudimo įstaiga pagal Vokietijos įstatymus;

xiv)

atsiskaitymai tarp Slovakijos, Slovėnijos ir Čekijos Respublikos:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Žemutinės Bavarijos-Oberpfalz Regioninė draudimo įstaiga), Landshut;

xv)

atsiskaitymai su Vengrija:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Tiuringijos Regioninė draudimo įstaiga), Erfurtas.“

c)

Skirsnis „E. ESTIJA“ pakeičiamas taip:

„E.   ESTIJA

1.

Liga ir motinystė:

Eesti Haigekassa (Estijos Sveikatos draudimo fondas).

2.

Invalidumo, senatvės ir išlaikytinių pensijos, išmokos mirties atveju, išmokos šeimai ir tėvams:

Sotsiaalkindlustusamet (Socialinio draudimo įstaiga).

3.

Nedarbas:

Tööhõiveamet (vietinė įdarbinimo įstaiga pagal atitinkamo asmens gyvenimo arba buvimo vietą).“

d)

Skirsnis „F. GRAIKIJA“ iš dalies keičiamas taip:

2 poskirsnis pakeičiamas taip:

„2.

Kitos išmokos:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Socialinio draudimo įstaiga – Jungtinis darbuotojų draudimo fondas (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atėnai).“

e)

Skirsnis „G. ISPANIJA“ iš dalies pakeičiamas taip:

2 poskirsnio c punktas pakeičiamas taip:

„c)

nedarbas, išskyrus jūrininkus: “Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Provincijų direktoratų valstybės viešoji įdarbinimo tarnyba. INEM).“

f)

Skirsnis „M. LIETUVA“ iš dalies keičiamas taip:

6 poskirsnis pakeičiamas taip:

„6.

Nedarbas: Teritorinės darbo biržos (Teritorinės Darbo biržos).“

g)

Skirsnis „S. LENKIJA“ iš dalies keičiamas taip:

i)

1 poskirsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)

išmokos natūra:

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (Nacionalinis sveikatos fondas – Regioninis skyrius) regiono, kuriame gyvena arba būna atitinkamas asmuo.“

ii)

2 poskirsnis pakeičiamas taip:

„2.

Invalidumo, senatvės ir mirties (pensijos):

a)

asmenims, kurie pastaruoju metu dirbo pagal darbo sutartį arba dirbo savarankiškai, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus, ir profesionaliems kariams bei karininkams užbaigusiems tarnybos laikotarpius, išskyrus paminėtuosius c, d ir e punktuose:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) – Skyriaus padalinys Lodzėje – asmenims, įgijusiems Lenkijoje ir užsienyje draudimo laikotarpius, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Graikijoje, Kipre arba Maltoje.

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) – Skyriaus padalinys Nowy Sącz – asmenims, įgijusiems Lenkijoje ir užsienyje draudimo laikotarpius, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Čekijos Respublikoje arba Slovakijoje.

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) – Skyriaus padalinys Opolėje – asmenims, įgijusiems Lenkijoje ir užsienyje draudimo laikotarpius, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Vokietijoje.

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) – Skyriaus padalinys Ščecine – asmenims, įgijusiems Lenkijoje ir užsienyje draudimo laikotarpius, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Danijoje, Suomijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje.

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) – Skyriaus padalinys Tarnuve – asmenims, įgijusiems Lenkijoje ir užsienyje draudimo laikotarpius, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Austrijoje, Vengrijoje arba Slovėnijoje.

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I skyrius Varšuvoje – Centrinis tarptautinių susitarimų skyrius) – asmenims, įgijusiems Lenkijoje ir užsienyje draudimo laikotarpius, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Belgijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose, Liuksemburge, Airijoje arba Jungtinėje Karalystėje;

b)

asmenims, kurie pastaruoju metu savarankiškai dirbo kaip ūkininkai ir kurie nebuvo profesionalūs kariai arba pareigūnai, nurodyti c, d ir e punktuose:

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) – Regioninis skyrius Varšuvoje – asmenims, įgijusiems Lenkijoje ir užsienyje draudimo laikotarpius, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Austrijoje, Danijoje, Suomijoje arba Švedijoje.

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) – Regioninis skyrius Tomaszów Mazowiecki – asmenims, įgijusiems Lenkijoje ir užsienyje draudimo laikotarpius, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Ispanijoje, Italijoje arba Portugalijoje.

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) – Regioninis skyrius Čenstachovoje – asmenims, įgijusiems Lenkijoje ir užsienyje draudimo laikotarpius, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Prancūzijoje, Belgijoje, Liuksemburge arba Nyderlanduose.

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) – Regioninis skyrius Nowy Sącz – asmenims, įgijusiems Lenkijoje ir užsienyje draudimo laikotarpius, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Čekijos Respublikoje, Estijoje, Latvijoje, Vengrijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje arba Lietuvoje.

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) – Regioninis skyrius Poznanėje – asmenims, įgijusiems Lenkijoje ir užsienyje draudimo laikotarpius, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Jungtinėje Karalystėje Airijoje, Graikijoje, Maltoje arba Kipre.

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) – Regioninis skyrius Ostrów Wielkopolski – asmenims, įgijusiems Lenkijoje ir užsienyje draudimo laikotarpius, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Vokietijoje;

c)

profesionaliems kariams, jei tai yra Lenkijoje įgyti tarnybos laikotarpiai ir užsienyje įgyti draudimo laikotarpiai: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Kariškių pensijų įstaiga Varšuvoje), jeigu tai yra 2 priedo 2 poskirsnio c punkte paminėta kompetentinga institucija;

d)

policijos pareigūnams, Valstybės saugumo institucijos pareigūnams, Nacionalinio saugumo agentūros pareigūnams, Užsienio žvalgybos agentūros pareigūnams (valstybės saugumo tarnybos), Sienos apsaugos pareigūnams, Vyriausybės apsaugos biuro pareigūnams ir Nacionalinių gaisrininkų komandų pareigūnams, jei tai yra Lenkijoje įgyti tarnybos laikotarpiai ir užsienyje įgyti draudimo laikotarpiai: Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Vidaus Reikalų ir Administravimo Ministerijos Pensijų įstaiga Varšuvoje), jeigu tai yra 2 priedo 2 poskirsnio d punkte paminėta kompetentinga institucija;

e)

Kalėjimų apsaugos pareigūnams jei tai yra Lenkijoje įgyti tarnybos laikotarpiai ir užsienyje įgyti draudimo laikotarpiai: Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Kalėjimų apsaugos tarnybos Pensijų įstaiga Varšuvoje) jeigu tai yra 2 priedo 2 poskirsnio e punkte paminėta kompetentinga institucija;

f)

teisėjams ir prokurorams: specializuotos Teisingumo Ministerijos institucijos;

g)

asmenims, įgijusiems draudimo laikotarpius tik užsienyje:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) – Skyriaus padalinys Lodzėje – asmenims, draudimo laikotarpius įgijusiems užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Graikijoje, Kipre arba Maltoje.

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) – Skyriaus padalinys Nowy Sącz – asmenims, draudimo laikotarpius įgijusiems užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Čekijos Respublikoje arba Slovakijoje.

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) – Skyriaus padalinys Opolėje – asmenims, draudimo laikotarpius įgijusiems užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Vokietijoje.

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) – Skyriaus padalinys Ščecine – asmenims, draudimo laikotarpius įgijusiems užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Danijoje, Suomijoje, Švedijoje, Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje.

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) – Skyriaus padalinys Tarnuve – asmenims, draudimo laikotarpius įgijusiems užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Austrijoje, Vengrijoje arba Slovėnijoje.

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I Skyrius Varšuvoje – Centrinis tarptautinių susitarimų skyrius) – asmenims, draudimo laikotarpius įgijusiems užsienyje, įskaitant laikotarpius, kurie paskutiniu metu buvo įgyti Belgijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose, Liuksemburge, Airijoje arba Jungtinėje Karalystėje.“

iii)

3 poskirsnis pakeičiamas taip:

„3.

Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos:

a)

išmokos natūra: Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (Nacionalinis sveikatos fondas – Regioninis skyrius) regiono, kuriame gyvena arba būna atitinkamas asmuo;

b)

išmokos pinigais:

i)

ligos atveju:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS) regioninės įstaigos, kurių teritorinei jurisdiskcijai priklauso gyvenamoji arba buvimo vieta,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS) regioninis skyrius, kurio teritorinei jurisdikcijai priklauso gyvenamoji arba buvimo vieta;

ii)

pagrindinio samdomojo darbuotojo nedarbingumas arba mirtis:

asmenims, kurie pastaruoju metu dirbo pagal darbo sutartį arba dirbo savarankiškai (išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus):

2 poskirsnio a punkte išvardyti Socialinio draudimo įstaigos (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) skyriai,

asmenims, kurie pastaruoju metu savarankiškai dirbo kaip ūkininkai:

2 poskirsnio b punkte išvardyti Žemės ūkio socialinio draudimo fondo (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) skyriai,

profesionaliems kariams, jeigu karinės tarnybos laikotarpiai įgyti Lenkijoje ir jeigu paskutinis laikotarpis – tai pirmiau minėtos tarnybos laikotarpis ir užsienyje įgyti draudimo laikotarpiai:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Kariškių pensijų įstaiga Varšuvoje), jeigu tai 2 priedo 3 poskirsnio b punkto ii papunkčio trečioje įtraukoje nurodyta kompetentinga institucija,

pareigūnams, nurodytiems 2 poskirsnio d punkte, jeigu karinės tarnybos laikotarpiai įgyti Lenkijoje ir jeigu paskutinis laikotarpis – tai tarnybos laikotarpis vienoje iš 2 poskirsnio d punkte nurodytų organizacijų ir užsienyje įgyti draudimo laikotarpiai:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Vidaus Reikalų ir Administravimo Ministerijos Pensijų įstaiga Varšuvoje), jeigu tai 2 priedo 3 poskirsnio b punkto ii papunkčio ketvirtoje įtraukoje nurodyta kompetentinga institucija,

Kalėjimų apsaugos pareigūnams, jeigu karinės tarnybos laikotarpiai įgyti Lenkijoje ir jeigu paskutinis laikotarpis – tai minėtos tarnybos laikotarpis ir užsienyje įgyti draudimo laikotarpiai:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Kalėjimų apsaugos tarnybos Pensijų įstaiga Varšuvoje), jeigu tai 2 priedo 3 poskirsnio b punkto ii papunkčio penktoje įtraukoje nurodyta kompetentinga institucija,

teisėjams ir prokurorams:

specializuotos Teisingumo Ministerijos institucijos,

asmenims, įgijusiems draudimo laikotarpius tik užsienyje:

2 poskirsnio g punkte išvardyti Socialinio draudimo įstaigos (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) skyriai.“;

iv)

4 poskirsnio c, d ir e punktai pakeičiami taip:

„c)

profesionaliems kariams:

specializuotos Nacionalinės Gynybos Ministerijos įstaigos;

d)

policijos pareigūnams, Nacionalinių gaisrininkų komandų pareigūnams, Sienos apsaugos pareigūnams, Nacionalinio saugumo agentūros ir Užsienio žvalgybos agentūros pareigūnams bei Vyriausybės apsaugos biuro pareigūnams:

specializuotos Vidaus Reikalų ir Administravimo Ministerijos institucijos;

e)

Kalėjimų apsaugos pareigūnams:

specializuotos Teisingumo Ministerijos institucijos;“.

v)

4 poskirsnio g punktas pakeičiamas taip:

„g)

pensininkams, turintiems teisę iš socialinio draudimo sistemos gauti išmokas, skirtas pagal darbo sutartį ir savarankiškai dirbantiems asmenims, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus:

2 poskirsnio a punkte išvardyti Socialinio draudimo įstaigos (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) skyriai,

pensininkams, turintiems teisę gauti išmokas iš ūkininkams skirtos socialinio draudimo sistemos:

2 poskirsnio b punkte išvardyti Žemės ūkio socialinio draudimo fondo (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) skyriai,

pensininkams, turintiems teisę gauti išmokas iš profesionaliems kariams skirtos pensinės apsaugos sistemos:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Kariškių pensijų įstaiga Varšuvoje),

pensininkams, turintiems teisę gauti išmokas iš 2 poskirsnio d punkte paminėtiems pareigūnams skirtos pensinės apsaugos sistemos:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Vidaus Reikalų ir Administravimo Ministerijos Pensijų įstaiga Varšuvoje),

pensininkams, turintiems teisę gauti išmokas iš Kalėjimų apsaugos pareigūnams skirtos pensinės apsaugos sistemos:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Kalėjimų apsaugos tarnybos Pensijų įstaiga Varšuvoje),

pensininkams, turintiems teisę gauti išmokas iš teisėjams ir prokurorams skirtos pensinės apsaugos sistemos:

specializuotos Teisingumo Ministerijos institucijos,

asmenims, kurie gauna tik užsienio šalių pensijas:

2 poskirsnio g punkte išvardyti Socialinio draudimo įstaigos (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) skyriai.“

vi)

5 poskirsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)

išmokos natūra: Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (Nacionalinis sveikatos fondas – Regioninis skyrius) regiono, kuriame gyvena arba būna atitinkamas asmuo.“;

vii)

6 poskirsnis pakeičiamas taip:

„6.

Išmokos šeimai: regioninis socialinės politikos centras, kompetentingas asmens, turinčio teisę į išmokas, gyvenamosios arba buvimo vietos atžvilgiu.“

h)

Skirsnis „U. SLOVĖNIJA“ iš dalies keičiamas taip:

1 poskirsnio d punktas pakeičiamas taip:

„d)

Šeimos ir motinystės išmokos:

Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad – Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke (Socialinio darbo centras Ljubljana Bežigrad – Centrinis tėvų globos ir išmokų šeimai skyrius).“

i)

Skirsnis„V. SLOVAKIJA“ pakeičiamas taip:

„V.   SLOVAKIJA

1.

Liga ir motinystė, ir invalidumas:

A.

Piniginės išmokos:

a)

bendrai:

 

Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo įstaiga), Bratislava;

b)

profesionaliems Slovakijos Respublikos Ginkluotųjų pajėgų kariams:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ginkluotųjų pajėgų socialinės apsaugos įstaiga), Bratislava;

c)

policijos pareigūnams:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerijos policijos pareigūnų biudžeto ir įmokų organizacijos);

d)

Geležinkelių policijos pareigūnams:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generalinis geležinkelių policijos direktoratas), Bratislava;

e)

Slovakijos Informacijos tarnybos pareigūnams:

Slovenská informačná služba (Slovakijos Informacijos tarnyba), Bratislava;

f)

Teismų sistemos apsauginių ir kalėjimų prižiūrėtojų korpuso nariams:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Generalinis Teismų sistemos apsauginių ir kalėjimų prižiūrėtojų korpuso direktoratas, Korpuso socialinės apsaugos departamentas), Bratislava;

g)

muitinės pareigūnams:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos muitinių direktoratas), Bratislava;

h)

Nacionalinės saugumo agentūros pareigūnams:

Národný bezpečnostný úrad (Nacionalinė saugumo agentūra), Bratislava.

B.

Išmokos natūra:

 

sveikatos draudimo kompanijos.

2.

Senatvės ir išlaikytinių išmokos:

a)

bendrai:

Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo įstaiga), Bratislava;

b)

profesionaliems Slovakijos Respublikos Ginkluotųjų pajėgų kariams ir Geležinkelių kariuomenės kariams:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ginkluotųjų pajėgų socialinės apsaugos įstaiga), Bratislava;

c)

policijos pareigūnams:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerija), Bratislava;

d)

Geležinkelių policijos pareigūnams:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generalinis geležinkelių policijos direktoratas), Bratislava;

e)

Slovakijos Informacijos tarnybos pareigūnams:

Slovenská informačná služba (Slovakijos Informacijos tarnyba), Bratislava;

f)

Teismų sistemos apsauginių ir kalėjimų prižiūrėtojų korpuso nariams:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Generalinis Teismų sistemos apsauginių ir kalėjimų prižiūrėtojų korpuso direktoratas, Korpuso socialinės apsaugos departamentas), Bratislava;

g)

muitinės pareigūnams:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos muitinių direktoratas), Bratislava;

h)

Nacionalinės saugumo agentūros pareigūnams:

Národný bezpečnostný úrad (Nacionalinė saugumo agentūra), Bratislava.

3.

Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos:

A.

Piniginės išmokos:

a)

bendrai:

 

Sociálna poisťovňa (Socialinio draudimo įstaiga), Bratislava;

b)

profesionaliems Slovakijos Respublikos Ginkluotųjų pajėgų kariams ir Geležinkelių kariuomenės kariams:

 

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ginkluotųjų pajėgų socialinės apsaugos įstaiga), Bratislava;

c)

policijos pareigūnams:

 

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerijos policijos pareigūnų biudžeto ir įmokų organizacijos);

d)

Geležinkelių policijos pareigūnams:

 

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generalinis geležinkelių policijos direktoratas), Bratislava;

e)

Slovakijos Informacijos tarnybos pareigūnams:

 

Slovenská informačná služba (Slovakijos Informacijos tarnyba), Bratislava;

f)

Teismų sistemos apsauginių ir kalėjimų prižiūrėtojų korpuso nariams:

 

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Generalinis Teismų sistemos apsauginių ir kalėjimų prižiūrėtojų korpuso direktoratas, Korpuso socialinės apsaugos departamentas), Bratislava;

g)

muitinės pareigūnams:

 

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos muitinių direktoratas), Bratislava;

h)

Nacionalinės saugumo agentūros pareigūnams:

 

Národný bezpečnostný úrad (Nacionalinė saugumo agentūra), Bratislava.

4.

Išmokos mirties atveju:

a)

mirties pašalpa bendrai:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Darbo, socialinių reikalų ir šeimos įstaigos), kompetentingos mirusio asmens gyvenamosios arba buvimo vietos atžvilgiu;

b)

profesionaliems Slovakijos Respublikos Ginkluotųjų pajėgų kariams:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Ginkluotųjų pajėgų socialinės apsaugos įstaiga), Bratislava;

c)

policijos pareigūnams:

Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerijos policijos pareigūnų biudžeto ir įmokų organizacijos);

d)

Geležinkelių policijos pareigūnams:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generalinis geležinkelių policijos direktoratas), Bratislava;

e)

Slovakijos Informacijos tarnybos pareigūnams:

Slovenská informačná služba (Slovakijos Informacijos tarnyba), Bratislava;

f)

Teismų sistemos apsauginių ir kalėjimų prižiūrėtojų korpuso nariams:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Generalinis Teismų sistemos apsauginių ir kalėjimų prižiūrėtojų korpuso direktoratas, Korpuso socialinės apsaugos departamentas), Bratislava;

g)

muitinės pareigūnams:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakijos Respublikos muitinių direktoratas), Bratislava;

h)

Nacionalinės saugumo agentūros pareigūnams:

Národný bezpečnostný úrad (Nacionalinė saugumo agentūra), Bratislava.

5.

Nedarbas:

Sociálna poist’ovňa (Socialinio draudimo įstaiga), Bratislava.

6.

Išmokos šeimai:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Darbo, socialinių reikalų ir šeimos įstaigos), kompetentingos pareiškėjo gyvenamosios arba buvimo vietos atžvilgiu.“

4.

4 priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

Skirsnis „D. VOKIETIJA“ iš dalies keičiamas taip:

3 poskirsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

siekiant, kad būtų taikomas įgyvendinimo reglamento 51 straipsnis ir 53 straipsnio 1 dalis ir įgyvendinimo reglamento 55 straipsnyje nurodytos antraštės „Išmokanti įstaiga“ nuostatos:

i)

atsiskaitymai tarp Belgijos ir Ispanijos:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Reino provincijos Regioninė draudimo įstaiga), Diuseldorfas;

ii)

atsiskaitymai tarp Danijos, Suomijos ir Švedijos:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Šlezvigo-Holšteino Regioninė draudimo įstaiga), Liubekas;

iii)

atsiskaitymai tarp Estijos, Latvijos ir Lietuvos:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Meklenburgo-Vakarų Pomeranijos Regioninė draudimo įstaiga), Neubrandenburgas;

iv)

atsiskaitymai su Prancūzija:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rhineland-Palatinate Regioninė draudimo įstaiga), Speyer, arba,

2 priede nurodyta kaip kompetentinga institucija Saro žemės Landesversicherungsanstalt (Saro žemės Regioninė draudimo įstaiga), Sarbriukenas;

v)

atsiskaitymai tarp Graikijos ir Kipro:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Baden-Viurtembergo Regioninė draudimo įstaiga), Karlsruje;

vi)

atsiskaitymai su Italija:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Švabijos Regioninė draudimo įstaiga), Augsburgas, arba,

2 priede nurodyta kaip kompetentinga institucija Saro žemės Landesversicherungsanstalt (Saro žemės Regioninė draudimo įstaiga), Sarbriukenas;

vii)

atsiskaitymai su Liuksemburgu:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rhineland-Palatinate Regioninė draudimo įstaiga), Speyer, arba,

2 priede nurodyta kaip kompetentinga institucija Saro žemės Landesversicherungsanstalt (Saro žemės Regioninė draudimo įstaiga), Sarbriukenas;

viii)

atsiskaitymai su Malta:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Švabijos Regioninė draudimo įstaiga), Augsburgas;

ix)

atsiskaitymai su Nyderlandais:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Vestfalijos Regioninė draudimo įstaiga), Miunsteris;

x)

atsiskaitymai tarp Airijos ir Jungtinės Karalystės:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburgas (Laisvo ir Hanzos sąjungai priklausančio Hamburgo miesto Regioninė draudimo įstaiga), Hamburgas;

xi)

atsiskaitymai su Lenkija:

Berlyno Landesversicherungsanstalt (Berlyno Regioninė draudimo įstaiga), Berlynas;

xii)

atsiskaitymai su Portugalija:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Žemutinės Frankonijos Regioninė draudimo įstaiga), Viurcburgas;

xiii)

atsiskaitymai su Austrija:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Aukštutinės Bavarijos Regioninė draudimo įstaiga), Miunchenas;

xiv)

atsiskaitymai tarp Slovakijos, Slovėnijos ir Čekijos Respublikos:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Žemutinės Bavarijos-Oberpfalz Regioninė draudimo įstaiga), Landshut;

xv)

atsiskaitymai su Vengrija:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Tiuringijos Regioninė draudimo įstaiga), Erfurtas.“

b)

Skirsnis „E. ESTIJA“ pakeičiamas taip:

„E.   ESTIJA

1.

Liga ir motinystė: Eesti Haigekassa (Estijos Sveikatos draudimo fondas).

2.

Invalidumo, senatvės ir išlaikytinių pensijos, išmokos mirties atveju, išmokos šeimai ir tėvams:

Sotsiaalkindlustusamet (Socialinio draudimo įstaiga).

3.

Nedarbas:

Eesti Töötukassa (Estijos Draudimo nuo nedarbo fondas).“

c)

Skirsnis „F. GRAIKIJA“ iš dalies keičiamas taip:

1 poskirsnis pakeičiamas taip:

„1.

Bendrai:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Socialinio draudimo įstaiga – Jungtinis darbuotojų draudimo fondas (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atėnai).“

d)

Skirsnis „G. ISPANIJA“ iš dalies keičiamas taip:

3 ir 4 poskirsniai pakeičiami taip:

„3.

Nedarbo išmokos, išskyrus jūrininkus:

Servicio Público de Empleo Estatal. INEM, Madridas (Valstybinė viešoji įdarbinimo tarnyba. INEM, Madridas).

4.

Neįmokinėms senatvės ir invalidumo pensijoms:

Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Madridas (Pagyvenusiųjų ir socialinių paslaugų įstaiga, Madridas).“

e)

Skirsnis „H. PRANCŪZIJA“ pakeičiamas taip:

„H.   PRANCŪZIJA

Visiems skyriams ir rizikoms:

Centre des Liaisons Européennes et Interpilietises de Sécurité Sociale – Europos ir tarptautinių ryšių socialinės apsaugos centras (ankstesnis Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – Migruojančiųjų darbuotojų socialinės apsaugos centras), Paryžius.“

f)

Skirsnis „M. LIETUVA“ iš dalies keičiamas taip:

4, 5, ir 6 poskirsniai pakeičiami taip:

„4.

Išmoka mirties atveju: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insurance Fund Board).

5.

Nedarbas: Lietuvos darbo birža (Lietuvos Darbo birža).

6.

Išmokos šeimai: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insurance Fund Board).“

g)

Skirsnis „S. LENKIJA“ pakeičiamas taip:

„S.   LENKIJA

1.

Išmokos natūra: Narodowy Fundusz Zdrowia (Nacionalinis sveikatos fondas), Varšuva.

2.

Išmokos pinigais:

a)

ligos, motinystės, nedarbingumo, senatvės, mirties, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinės ligos atveju:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala (Socialinio draudimo įstaiga – ZUS – Pagrindinės įstaigos), Varšuva,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala (Žemės ūkio socialinio draudimo fondas – KRUS – Pagrindinės įstaigos), Varšuva,

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Vidaus Reikalų ir Administravimo Ministerijos Pensijų įstaiga), Varšuva;

b)

nedarbo atveju:

Ministerstwo Gospodarki i Pracy (Ekonomikos ir Darbo Ministerija), Varšuva;

c)

išmokos šeimai ir kitos neįmokinės išmokos:

Ministerstwo Polityki Społecznej (Socialinės politikos Ministerija), Varšuva.“

h)

Skirsnis „V. SLOVAKIJA“ pakeičiamas taip:

„V.   SLOVAKIJA

1.

Piniginės išmokos:

a)

Liga ir motinystė:

Sociálna poist’ovňa (Socialinio draudimo įstaiga), Bratislava;

b)

Invalidumo išmokos:

Sociálna poist’ovňa (Socialinio draudimo įstaiga), Bratislava;

c)

Senatvės išmokos:

Sociálna poist’ovňa (Socialinio draudimo įstaiga), Bratislava;

d)

Išlaikytinių išmokos:

Sociálna poist’ovňa (Socialinio draudimo įstaiga), Bratislava;

e)

Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos:

Sociálna poist’ovňa (Socialinio draudimo įstaiga), Bratislava;

f)

Išmokos mirties atveju:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (Pagrindinė darbo, socialinių reikalų ir šeimos įstaiga), Bratislava;

g)

Nedarbas:

Sociálna poist’ovňa (Socialinio draudimo įstaiga), Bratislava;

h)

Išmokos šeimai:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (Pagrindinė darbo, socialinių reikalų ir šeimos įstaiga), Bratislava.

2.

Išmokos natūra:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava“.

i)

Skirsnis „X. ŠVEDIJA“ pakeičiamas taip:

„X.   ŠVEDIJA

1.

Visoms rizikoms, išskyrus išmokas nedarbo atveju:

 

Försäkringskassan (Nacionalinė socialinio draudimo įstaiga).

2.

Nedarbo išmokos: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Draudimo nuo nedarbo įstaiga).“

5.

5 priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

Skirsnis „9 BELGIJA – ITALIJA“ iš dalies keičiamas taip:

Pridedamas šis f punktas:

„f)

2003 m. lapkričio 20 d. susitarimas dėl abipusių prašymų sureguliavimo sąlygų pagal Reglamento 574/72 94 ir 95 straipsnius.“

b)

Skirsnis „102. ESTIJA – NYDERLANDAI“ pakeičiamas taip:

„102.   ESTIJA – NYDERLANDAI

Netaikomas.“

c)

Skirsnis „82 VOKIETIJA – NYDERLANDAI“ iš dalies keičiamas taip:

g ir h punktai pakeičiami taip:

„g)

Susitarimo dėl 2001 m. balandžio 18 d. dėl Socialinės apsaugos sutarties įgyvendinimo 2–8 straipsniai.“

d)

Skirsnis „87. VOKIETIJA – SLOVAKIJA“ pakeičiamas taip:

„87.   VOKIETIJA – SLOVAKIJA

Netaikomas.“

e)

Skirsnis „126. GRAIKIJA – SLOVAKIJA“ pakeičiamas taip:

„126.   GRAIKIJA – SLOVAKIJA

Nėra konvencijos.“

f)

Skirsnis „144. ISPANIJA – SLOVAKIJA“ pakeičiamas taip:

„144.   ISPANIJA – SLOVAKIJA

Netaikomas.“

g)

Skirsnis „242. LIUKSEMBURGAS – SLOVAKIJA“ pakeičiamas taip:

„242.   LIUKSEMBURGAS – SLOVAKIJA

Netaikomas.“

h)

Skirsnis „276. AUSTRIJA – SLOVAKIJA“ pakeičiamas taip:

„276.   AUSTRIJA – SLOVAKIJA

Netaikomas.“

6.

7 priedas iš dalies keičiamas taip:

Skirsnis „V. SLOVAKIJA“ pakeičiamas taip:

„V.

SLOVAKIJA: Národná banka Slovenska (Nacionalinis Slovakijos Bankas), Bratislava. Štátna pokladnica (Valstybės Iždas), Bratislava.“

7.

9 priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

Skirsnis „E. ESTIJA“ pakeičiamas taip:

„E.   ESTIJA

Metinės vidutinės išmokų natūra išlaidos apskaičiuojamos atsižvelgiant į išmokas, numatytas pagal Sveikatos draudimo aktą, Sveikatos paslaugų organizacijos aktą, Socialinės apsaugos akto 12 straipsnį (protezų, ortopedinių ir kitų prietaisų skyrimas).“;

b)

Skirsnis „F. GRAIKIJA“ pakeičiamas taip:

„F.   GRAIKIJA

Apskaičiuojant metines vidutines išmokų natūra išlaidas atsižvelgiama į Bendrą socialinės apsaugos sistemą, administruojamą Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) (Socialinio draudimo įstaiga – Jungtinis darbuotojų draudimo fondas (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)).“

8.

10 priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

Skirsnis „E. ESTIJA“ pakeičiamas taip:

„E.   ESTIJA

1.

Siekiant, kad būtų taikomi reglamento 14c straipsnis, 14d straipsnio 3 dalis ir 17 straipsnis bei įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 1 dalis, 10b straipsnis, 11 straipsnio 1 dalis, 11a straipsnio 1 dalis, 12a straipsnis, 13 straipsnio 2 dalis, 13 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalis, 14 straipsnio 2 dalis, 14 straipsnio 3 dalis, 17 straipsnis, 38 straipsnio 1 dalis, 70 straipsnio 1 dalis, 82 straipsnio 2 dalis ir 86 straipsnio 2 dalis:

Sotsiaalkindlustusamet (Socialinio draudimo įstaiga).

2.

Siekiant, kad būtų taikomi įgyvendinimo reglamento 8 straipsnis ir 113 straipsnio 2 dalis:

Eesti Haigekassa (Estijos Sveikatos draudimo fondas).

3.

Siekiant, kad būtų taikomi įgyvendinimo reglamento 80 straipsnio 2 dalis ir 81 straipsnis:

Eesti Töötukassa (Estijos Draudimo nuo nedarbo fondas).

4.

Siekiant, kad būtų taikoma įgyvendinimo reglamento 102 straipsnio 2 dalis:

a)

Liga, motinystė, nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos:

Eesti Haigekassa (Estijos Sveikatos draudimo fondas);

b)

Nedarbas:

Eesti Töötukassa (Estijos Draudimo nuo nedarbo fondas).

5.

Siekiant, kad būtų taikomas įgyvendinimo reglamento 109 straipsnis:

Maksuamet (Mokesčių įstaiga).

6.

Siekiant, kad būtų taikomas įgyvendinimo reglamento 110 straipsnis:

 

Atitinkama kompetentinga institucija.“

b)

Skirsnis „F. GRAIKIJA“ iš dalies keičiamas taip:

i)

1 poskirsnis pakeičiamas taip:

„1.

Siekiant, kad būtų taikoma įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 1 dalis:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Socialinio draudimo įstaiga – Jungtinis darbuotojų draudimo fondas (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atėnai).“

ii)

2 poskirsnio b punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

bendrai: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Socialinio draudimo įstaiga – Jungtinis darbuotojų draudimo fondas (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atėnai).“

iii)

3 poskirsnio a, b, c punktų i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

bendrai: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Socialinio draudimo įstaiga – Jungtinis darbuotojų draudimo fondas (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atėnai).“

iv)

4 poskirsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)

bendrai: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Socialinio draudimo įstaiga – Jungtinis darbuotojų draudimo fondas (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atėnai).“

v)

6 poskirsnis pakeičiamas taip:

„6.

Siekiant, kad būtų taikomas įgyvendinimo reglamento 81 straipsnis:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Socialinio draudimo įstaiga – Jungtinis darbuotojų draudimo fondas (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atėnai).“

vi)

7 poskirsnio c punkto i ir ii papunkčiai pakeičiami taip:

„i)

dirbantiems pagal darbo sutartį, dirbantiems savarankiškai ir savivaldos tarnautojams:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Socialinio draudimo įstaiga – Jungtinis darbuotojų draudimo fondas (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atėnai);

ii)

valstybės tarnautojams:

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (Valstybės tarnautojų Draudimo nuo ligos fondas (OPAD), Atėnai.“

vii)

8 poskirsnio c punktas pakeičiamas taip:

„c)

kitos išmokos:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Socialinio draudimo įstaiga – Jungtinis darbuotojų draudimo fondas (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atėnai).“

viii)

9 poskirsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

kitos išmokos:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)”, Αθήνα (Socialinio draudimo įstaiga – Jungtinis darbuotojų draudimo fondas (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atėnai).“

c)

Skirsnis „G. ISPANIJA“ iš dalies keičiamas taip:

5 ir 6 poskirsniai pakeičiami taip:

„5.

Siekiant, kad 102 straipsnio 2 dalis būtų taikoma bedarbio išmokoms:

Servicio Público de Empleo Estatal. INEM, Madridas (Valstybinė viešoji įdarbinimo tarnyba. INEM, Madridas).

6.

Siekiant, kad būtų taikoma įgyvendinimo reglamento 80 straipsnio 2 dalis, 81 straipsnis ir 82 straipsnio 2 dalis bedarbio išmokoms, išskyrus jūrininkus:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Provincijų direktoratų valstybės viešoji įdarbinimo tarnyba. INEM).“

d)

Skirsnis „H. PRANCŪZIJA“ iš dalies pakeičiamas taip:

i)

5 poskirsnis pakeičiamas taip:

„5.

Siekiant, kad būtų taikomas reglamento 14 straipsnio 1 dalies b punktas, 14a straipsnio 1 dalies b punktas ir 17 straipsnis:

Centre des Liaisons Européennes et Interpilietises de Sécurité Sociale – Europos ir tarptautinių ryšių socialinės apsaugos centras (ankstesnis Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – Migruojančiųjų darbuotojų socialinės apsaugos centras), Paryžius.“;

ii)

8 ir 9 poskirsniai pakeičiami taip:

„8.

Siekiant, kad kartu būtų taikomi reglamento 36 ir 63 straipsniai ir įgyvendinimo reglamento 102 straipsnis:

Centre des Liaisons Européennes et Interpilietises de Sécurité Sociale – Europos ir tarptautinių ryšių socialinės apsaugos centras (ankstesnis Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – Migruojančiųjų darbuotojų socialinės apsaugos centras), Paryžius.

9.

Siekiant, kad būtų taikoma įgyvendinimo reglamento 113 straipsnio 2 dalis:

Centre des Liaisons Européennes et Interpilietises de Sécurité Sociale – Europos ir tarptautinių ryšių socialinės apsaugos centras (ankstesnis Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – Migruojančiųjų darbuotojų socialinės apsaugos centras), Paryžius.“

e)

Skirsnis „J. ITALIJA“ iš dalies keičiamas taip:

2 poskirsnis pakeičiamas taip:

„2. a)

Siekiant, kad būtų taikomas reglamento 17 straipsnis:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Nacionalinė socialinės apsaugos įstaiga), regioninės įstaigos.

b)

Siekiant, kad būtų taikoma įgyvendinimo reglamento 11 straipsnio 1 dalis, 13 straipsnio 2 ir 3 dalys bei 14 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Nacionalinė socialinės apsaugos įstaiga), regioniniai skyriai.“

f)

Skirsnis „M. LIETUVA“ iš dalies keičiamas taip:

i)

3 poskirsnis pakeičiamas taip:

„3.

Siekiant, kad būtų taikoma įgyvendinimo reglamento 80 straipsnio 2 dalis, 81 straipsnis ir 82 straipsio 2 dalis:

Lietuvos darbo birža (Lietuvos Darbo birža).“

ii)

4 poskirsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

kompensuojamos sumos vykdant 70 straipsnio 2 dalį:

Lietuvos darbo birža (Lietuvos Darbo birža).“

iii)

5 poskirsnio c punktas pakeičiamas taip:

„c)

išmokos pinigais, vykdant reglamento 6 skyriaus III antraštinę dalį:

Lietuvos darbo birža (Lietuvos Darbo birža).“

g)

Skirsnis „S. LENKIJA“ iš dalies keičiamas taip:

i)

3 poskirsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)

išmokos natūra:

Narodowy Fundusz Zdrowia (Nacionalinis sveikatos fondas), Varšuva.“

ii)

4 poskirsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)

išmokos natūra:

Narodowy Fundusz Zdrowia (Nacionalinis sveikatos fondas), Varšuva.“

iii)

5 poskirsnis pakeičiamas taip:

„5.

Siekiant, kad būtų taikoma įgyvendinimo reglamento 38 straipsnio 1 dalis:

a)

asmenims, kurie pastaruoju metu dirbo pagal darbo sutartį arba dirbo savarankiškai, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus, ir profesionaliems kariams bei karininkams, užbaigusiems tarnybos laikotarpius, išskyrus nurodytus 2 priedo 2 poskirsnio c punkto i ir ii papunkčiuose, d punkto i ir ii papunkčiuose bei e punkto i ir ii papunkčiuose:

Socialinio draudimo įstaigos skyriai (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), išvardyti 3 priedo 2 poskirsnio a punkte;

b)

asmenims, kurie pastaruoju metu savarankiškai dirbo kaip ūkininkai ir neįgijusiems darbo laikotarpių, paminėtų 2 priedo 2 poskirsnio c punkto i ir ii papunkčiuose, d punkto i ir ii papunkčiuose bei e punkto i ir ii papunkčiuose:

Žemės ūkio socialinio draudimo fondo skyriai (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), išvardyti 3 priedo 2 poskirsnio b punkte;

c)

profesionaliems kariams:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Kariškių pensijų įstaiga Varšuvoje), jeigu tai 2 priedo 2 poskirsnio c punkte nurodyta kompetentinga institucija;

d)

policijos pareigūnams, Valstybės saugumo institucijos pareigūnams, Nacionalinio saugumo agentūros pareigūnams, Užsienio žvalgybos agentūros pareigūnams (valstybės saugumo tarnybos), Sienos apsaugos pareigūnams, Vyriausybės apsaugos biuro pareigūnams ir Nacionalinių gaisrininkų komandų pareigūnams:

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Vidaus Reikalų ir Administravimo Ministerijos Pensijų įstaiga Varšuvoje), jeigu tai 2 priedo 2 poskirsnio d punkte nurodyta kompetentinga institucija;

e)

Kalėjimų apsaugos pareigūnams:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Kalėjimų apsaugos tarnybos Pensijų įstaiga Varšuvoje), jeigu tai 2 priedo 2 poskirsnio e punkte nurodyta kompetentinga institucija;

f)

teisėjams ir prokurorams:

specializuotos Teisingumo Ministerijos institucijos;

g)

asmenims, įgijusiems draudimo laikotarpius tik užsienyje:

Socialinio draudimo įstaigos skyriai (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), išvardyti 3 priedo 2 poskirsnio g punkte.“

iv)

6 poskirsnis pakeičiamas taip:

„6.

Siekiant, kad būtų taikoma įgyvendinimo reglamento 70 straipsnio 1 dalis:

a)

ilgalaikės išmokos:

i)

asmenims, kurie pastaruoju metu dirbo pagal darbo sutartį arba dirbo savarankiškai, išskyrus savarankiškai dirbančius ūkininkus, ir profesionaliems kariams bei karininkams, užbaigusiems tarnybos laikotarpius, išskyrus nurodytus paminėtų 2 priedo 2 poskirsnio c punkto i ir ii papunkčiuose, d punkto i ir ii papunkčiuose bei e punkto i ir ii papunkčiuose:

Socialinio draudimo įstaigos skyriai (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), išvardyti 3 priedo 2 poskirsnio a punkte;

ii)

asmenims, kurie pastaruoju metu savarankiškai dirbo kaip ūkininkai ir neįgijusiems 2 priedo 2 poskirsnio c punkto i ir ii papunkčiuose, d punkto i ir ii papunkčiuose bei e punkto i ir ii papunkčiuose paminėtų darbo laikotarpių:

Žemės ūkio socialinio draudimo fondo skyriai (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), išvardyti 3 priedo 2 poskirsnio b punkte;