ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 12

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. sausio 14d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 27/2005, nustatantis 2005 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas, taikomas Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti sugavimo apribojimus

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

14.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 12/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 27/2005

2004 m. gruodžio 22 d.

nustatantis 2005 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas, taikomas Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti sugavimo apribojimus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 20 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 423/2004, nustatantį menkių išteklių atkūrimo priemones (2), ypač į jo 6 ir 8 straipsnius,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 811/2004, nustatantį priemones šiaurinių jūrų lydekų ištekliams atkurti (3), ypač į jo 5 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 4 straipsnyje nustatoma, kad Taryba, atsižvelgdama į turimas mokslines rekomendacijas, ypač Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto parengtą ataskaitą, patvirtintų reikalingas priemones, kad būtų galima naudotis vandenimis bei ištekliais ir vykdyti tausojančią žvejybą.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnį Taryba privalo žvejybos rajonui arba žvejybos rajonų grupei nustatyti bendrą leistiną sugavimą (BLS). Bendrosios žvejybos galimybės valstybėms narėms ir trečiosioms šalims turėtų būti paskirstomos pagal minėto reglamento 20 straipsnyje nustatytus kriterijus.

(3)

Turėtų būti nustatytos specialios žvejybos operacijų vykdymo sąlygos, kad būtų veiksmingai valdomas bendras leistinas sugavimas ir kvotos.

(4)

Bendrijos lygiu būtina nustatyti tam tikrus žvejybos valdymo principus ir procedūras, kad valstybės narės galėtų užtikrinti su jų vėliava plaukiojančių laivų valdymą.

(5)

Pagal 1996 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96, nustatančio bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (4), 2 straipsnį būtina nustatyti išteklius, kuriems taikomos tame reglamente numatytos įvairios priemonės.

(6)

Pagal susitarimuose arba protokoluose dėl žvejybos santykių numatytą tvarką Bendrija dėl žvejybos teisių konsultavosi su Norvegija (5), Farerų salomis (6) ir Grenlandija (7).

(7)

Latvijos ir Lietuvos su trečiosiomis šalimis sudarytų žvejybos susitarimų vykdymą pagal 2003 m. Stojimo akto 6 straipsnį perima Bendrija. Pagal šiuos susitarimus Bendrija konsultavosi su Rusijos Federacija.

(8)

Bendrija yra kelių regioninių žvejybos organizacijų narė. Tos žvejybos organizacijos rekomendavo riboti tam tikrų rūšių žuvų žvejybą ir nustatyti kitas apsaugos taisykles. Todėl Bendrija turėtų įgyvendinti tas rekomendacijas.

(9)

Amerikos tropikų tuno komisija (IATTC) metiniame susirinkime 2004 m. patvirtino geltonpelekių tunų, didžiaakių tunų ir dryžuotųjų tunų sugavimo apribojimus ir technines priemones priegaudai įvertinti. Nors Bendrija nėra IATTC narė, reikalinga šias priemones įgyvendinti, kad tos organizacijos jurisdikcijai priskirti ištekliai būtų valdomi juos tausojant.

(10)

Tarptautinė Atlanto tuno apsaugos komisija (ICCAT) metiniame susirinkime 2004 m. priėmė lenteles, nurodančias ICCAT šalis, kurios neišnaudoja bendrųjų žvejybos galimybių arba jas viršija. Atsižvelgdama į šiuos dalykus, ICCAT priėmė sprendimą, nurodydama, kad 2003 m. Europos bendrija neišnaudojo jai skirtos kelių išteklių kvotos.

(11)

Kad būtų laikomasi ICCAT nustatytų Bendrijos kvotų pakeitimų, neišnaudotas kvotas privaloma skirstyti atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės neišnaudotus kvotos kiekius ir nekeičiant skirstymo būdo, nustatyto šiame reglamente metiniam bendram leistinam sugavimui padalinti.

(12)

ICCAT metiniame susirinkime priėmė daug techninių priemonių dėl tam tikrų tolimos migracijos žuvų rūšių išteklių Atlante ir Viduržemio jūroje, nurodančių inter alia naują verslinį paprastojo melsvojo tuno dydį, žvejybos tam tikruose rajonuose ir tam tikrais laikotarpiais apribojimus siekiant apsaugoti didžiaakį tuną, priemones dėl sporto ir poilsinės žvejybos veiklos Viduržemio jūroje bei atrankos programos sugauto paprastojo melsvojo tuno dydžiui nustatyti sukūrimą. Siekiant prisidėti prie žuvų išteklių apsaugos, šias priemones būtina įgyvendinti 2005 m. iki Tarybos reglamento, iš dalies pakeičiančio 2001 m. gegužės 14 d. Reglamentą (EB) Nr. 973/2001, nustatantį tam tikras tolimos migracijos žuvų rūšių išteklių apsaugos technines priemones (8), priėmimo.

(13)

Šiaurės Rytų Atlanto žvejybos komisija (NEAFC) metiniame susirinkime 2004 m. priėmė rekomendaciją, siūlančią apriboti žvejybą tam tikruose rajonuose siekiant apsaugoti pažeidžiamas gelmines buveines. Bendrija turėtų įgyvendinti šią rekomendaciją.

(14)

Kaip laikina priemonė, silkių sugavimas kelių žuvų rūšių žvejybos rajone, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 973/2001 2 straipsnyje, turėtų būti įskaičiuojamas į atitinkamą silkių kvotą.

(15)

Kaip laikina priemonė, vadovaujantis Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) moksline rekomendacija, turėtų būti sumažintos tam tikrų giliavandenių žuvų rūšių žvejybos pastangos.

(16)

Naudojantis bendrosiomis žvejybos galimybėmis turėtų būti laikomasi šiam tikslui skirtų Bendrijos teisės aktų, ypač 1987 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1381/87, nustatančio išsamias žvejybos laivų ženklinimo ir jų dokumentacijos taisykles (9), 1983 m. rugsėjo 22 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2807/83, nustatančio išsamias informacijos apie valstybių narių žuvies sugavimus registravimo taisykles (10), 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93, nustatančio bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (11), 2003 m. lapkričio 4 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1954/2003 dėl su tam tikromis Bendrijos žvejybos vietomis ir ištekliais susijusios žvejybinės pastangos valdymo, 1994 m. birželio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1626/94, nustatančio tam tikras technines priemones žuvų ištekliams išsaugoti Viduržemio jūroje (12), 1994 m. birželio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1627/94, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl specialių žvejybos leidimų (13), 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 601/2004, nustatančio tam tikras žvejybos kontrolės priemones Konvencijos dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos (14), 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 88/98, nustatančio tam tikras technines Baltijos jūros, Belts ir Sound vandenyse esančių žuvies išteklių išsaugojimo priemones (15), 1998 m. kovo 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti (16), 1998 m. birželio 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1434/98, nustatančio sąlygas, kuriomis silkę galima iškrauti pramonės, išskyrus žmonių vartojimą, poreikiams (17), 2004 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento Nr. 423/2004, nustatančio menkių išteklių atkūrimo priemones (18), 2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2244/2003, nustatančio išsamias nuostatas dėl palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistemų (19), 1986 m. rugsėjo 22 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2930/86, nustatančio žvejybinių laivų charakteristikas (20), 2001 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 973/2001, nustatančio tam tikras tolimos migracijos žuvų rūšių išteklių apsaugos technines priemones (21), 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2347/2002, nustatančio konkrečius prieinamumo reikalavimus ir susijusias sąlygas, taikomas giliavandenių žuvų išteklių žvejybai (22), ir 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2270/2004, nustatančio 2005 m. ir 2006 m. Bendrijos žvejybos laivams tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių bendrąsias žvejybos galimybes (23).

(17)

Siekiant prisidėti prie žuvų išteklių apsaugos 2005 m. turėtų būti įgyvendintos tam tikros papildomos žvejybai taikomos kontrolės priemonės ir techninės sąlygos.

(18)

Jūrų liežuvių ištekliams vakarinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje, australinių jūrų lydekų ir omarų ištekliams būtina taikyti laikinąją žvejybos pastangų valdymo programą. Menkių ištekliams Kategato sąsiauryje, Šiaurės jūroje, Skagerako sąsiauryje, vakarinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje, Airijos jūroje ir į vakarus nuo Škotijos reikia pritaikyti esamą žvejybos pastangų valdymo programą.

(19)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnį Taryba privalo nustatyti sąlygas, susijusias su sugavimų ir (arba) žvejybos pastangų limitais. Mokslinėse rekomendacijose nurodoma, kad sugavimai, žymiai viršijantys patvirtintus bendruosius leistinus sugavimus, daro žalą žvejybos operacijų subalansavimui. Todėl tikslinga nustatyti susijusias sąlygas, kurios pagerintų patvirtintų bendrųjų žvejybos galimybių įgyvendinimą.

(20)

Atsižvelgiant į ICES rekomendaciją, pramoninės smiltinių ungurių žvejybos ICES IV parajonyje ir IIIa šiauriniame kvadrate žvejybos pastangoms valdyti būtina taikyti laikinąją programą.

(21)

Mokslinėse rekomendacijose nurodoma, kad jūrų plekšnių ištekliai Šiaurės jūroje žvejojami nesubalansuotai ir į jūrą išmetami labai dideli žuvies kiekiai. Mokslinėse rekomendacijose ir Šiaurės jūros regioninės konsultacinės tarybos rekomendacijose nurodoma, kad tikslinga pakoreguoti bendrąsias žvejybos galimybes jūrų plekšnes žvejojančių laivų žvejybos pastangų srityje.

(22)

Siekiant, kad Reglamente (EB) Nr. 423/2004 numatyti menkių žvejybos pastangų apribojimai būtų pakeisti, siūlomos kitos nuostatos, numatančios žvejybos pastangų valdymą atsižvelgiant į bendrą leistiną sugavimą, kaip nustatyta minėto reglamento 8 straipsnio 3 dalyje.

(23)

Šiaurės Vakarų Atlanto žvejybos organizacija (NAFO) 25 metiniame susirinkime, vykusiame 2003 m. rugsėjo 15–19 d., patvirtino juodųjų otų išteklių atkūrimo planą NAFO 2 parajonyje ir 3KLMNO kvadrate. Plane numatoma sumažinti bendro leistino sugavimo lygį iki 2007 m. ir imtis papildomų priemonių to plano veiksmingumui užtikrinti. Dėl to tas priemones būtina įgyvendinti jau nuo 2005 m., kol bus priimtas Tarybos reglamentas, įgyvendinantis daugiametes priemones juodųjų otų ištekliams atkurti.

(24)

Šiaurės Vakarų Atlanto žvejybos organizacija (NAFO) 26 metiniame susirinkime, vykusiame 2004 m. rugsėjo 13–17 d., patvirtino tam tikrų iki tol nereguliuotų išteklių, t.y. rajų (3LNO kvadrate), jūrų ešerių (3O kvadrate) ir jūrų lydekų (3NO kvadrate), valdymo priemones. Todėl būtina įgyvendinti šias priemones ir nustatyti paskirstymą valstybėms narėms.

(25)

Kad būtų vykdomi tarptautiniai įsipareigojimai, kuriuos Bendrija prisiėmė kaip Konvencijos dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos (CCAMLR) šalis, įskaitant įsipareigojimą taikyti CCAMLR komisijos priimtas priemones, turėtų būti laikomasi tos komisijos 2004-2005 m. sezonui nustatytų bendro leistino sugavimo ir atitinkamų sezono apribojimo datų.

(26)

XXII metiniame susirinkime 2004 m. CCAMLR patvirtino išteklių, kuriuos įsteigtuose žvejybos rajonuose gali naudoti visi CCAMLR nariai, atitinkamus sugavimo apribojimus. CCAMLR taip pat patvirtino su EB vėliava plaukiojančių laivų dalyvavimą bandomojoje Dissostichus spp žvejyboje FAO 88.1 parajoniuose ir 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a ir 58.4.3b kvadratuose ir nustatė, kad atitinkama žvejybos veikla yra vykdoma atsižvelgiant į sugavimo ir priegaudos apribojimus bei tam tikras specialias technines priemones. Tie apribojimai ir techninės priemonės taip pat turėtų būti taikomi.

(27)

Kad Bendrijos žvejams būtų užtikrinamas pragyvenimo šaltinis, svarbu, jog tais žvejybos rajonais būtų galima naudotis 2005 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į reikalo skubumą, būtina taikyti išimtį dėl šešių savaičių laikotarpio, nurodyto Protokolo dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos Bendrijų steigimo sutarčių, I dalies 3 punkte,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS IR SAVOKU APIBREŽIMAI

1 straipsnis

Dalykas

Šis reglamentas nustato 2005 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir specialias tų žvejybos galimybių naudojimo sąlygas.

Tačiau tam tikriems Antarkties ištekliams šis reglamentas nustato bendrąsias žvejybos galimybes ir specialias sąlygas IF priede nurodytiems laikotarpiams.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Bendrijos žvejybos laivams (toliau – („Bendrijos laivai“) ir

b)

su trečiosios šalies vėliava plaukiojantiems ir joje registruotiems žvejybos laivams (toliau – „trečiosios šalies laivai“) vandenyse, į kuriuos valstybės narės turi suverenias teises arba kurie priklauso jų jurisdikcijai (toliau – „EB vandenys“).

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente naudojami toliau pateikti sąvokų apibrėžimai:

a)

„bendrosios žvejybos galimybės“:

i)

bendras leistinas sugavimas (BLS) arba laivų, kuriems išduotas leidimas žvejoti, skaičius ir (arba) tų leidimų galiojimo trukmė;

ii)

bendro leistino sugavimo dalis, kuria gali naudotis Bendrija;

iii)

trečiosios šalies vandenyse Bendrijai skirtos kvotos;

iv)

valstybėms narėms pagal ii ir iii punktus kaip kvotos skirtos Bendrijos bendrosios žvejybos galimybės;

v)

trečiosioms šalims Bendrijos vandenyse sužvejoti skirtos kvotos.

b)

„tarptautiniai vandenys“ – vandenys, į kuriuos jokia valstybė neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jokios valstybės jurisdikcijai;

c)

„NAFO reguliuojamas rajonas“ – Šiaurės Vakarų Atlanto žvejybos organizacijos (NAFO) konvencijos rajono dalis, į kurią jokia pakrantės valstybė neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jokios pakrantės valstybės jurisdikcijai;

d)

„Skagerako sąsiauris“ – rajonas, vakaruose apribotas nuo Hanstholmo švyturio iki Lindesnes švyturio brėžiama linija, o pietuose – nuo Skageno švyturio iki Tistlarnos švyturio brėžiama linija, ir iš šio taško – iki artimiausios Švedijos pakrantės vietos;

e)

„Kategato sąsiauris“ – rajonas, šiaurėje apribotas linija, brėžiama nuo Skageno švyturio iki Tistlarnos švyturio, ir iš šio taško iki artimiausios Švedijos pakrantės vietos, o pietuose – nuo Hasenøre iki Gnibens Spids, nuo Korshage iki Spodsbjerg ir nuo Gilbjerg Moved iki Kullen brėžiama linija;

f)

„Šiaurės jūra“ – ICES IV parajonis ir ta ICES IIIa kvadrato dalis, kurios neapima d punkte nurodytas Skagerako sąsiaurio apibrėžimas;

g)

„Rygos įlanka“ – rajonas, vakaruose apribotas nuo Ovisi švyturio (57° 34,1234′ šiaurės platumos, 21° 42,9574′ rytų ilgumos) vakarinėje Latvijos pakrantėje iki Saremos salos Loode kyšulio Southern Rock (57° 57,4760′ šiaurės platumos, 21° 58,2789′ rytų ilgumos) brėžiama linija ir iš ten į pietus iki piečiausio Sõrve pusiasalio taško bei tada šiaurės rytų kryptimi išilgai rytinės Saremos pakrantės ir į šiaurę linija, kuri brėžiama nuo 58°30,0′ šiaurės platumos 23°13,2′ rytų ilgumos iki 58°30,0′ šiaurės platumos 23°41′1 rytų ilgumos;

h)

„Kadiso įlanka“ – ICES IXa pakvadračio į rytus nuo 7°23′48″ vakarų ilgumos rajonas.

4 straipsnis

Žvejybos zonos

Šiame reglamente naudojami šie zonų apibrėžimai:

a)

1991 m. gruodžio 17 d. Reglamente (EEB) Nr. 3880/91 dėl valstybių narių, žvejojančių šiaurės rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo (24) apibrėžtos ICES (Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos) zonos;

b)

1995 m. spalio 23 d. Reglamente (EB) Nr. 2597/95 dėl tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose žvejojančių valstybių narių statistikos duomenų pateikimo apie nominalius sugavimus (25) apibrėžtos CECAF (Rytų Vidurio Atlanto arba FAO 34 pagrindinė žvejybos zona) zonos;

c)

1993 m. birželio 30 d. Reglamente (EEB) Nr. 2018/93 dėl šiaurės vakarų Atlante žvejojančių valstybių narių, statistinių duomenų apie sugavimus ir žvejybą pateikimo (26) apibrėžtos NAFO (Šiaurės Vakarų Atlanto žvejybos organizacija) zonos;

d)

Reglamente (EB) Nr. 601/2004 apibrėžtos CCAMLR (Konvencija dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos) zonos.

II SKYRIUS

BENDRIJOS LAIVAMS TAIKOMOS BENDROSIOS ŽVEJYBOS GALIMYBES IR SUSIJUSIOS SALYGOS

5 straipsnis

Bendrosios žvejybos galimybės ir paskirstymas

1.   Bendrosios žvejybos galimybės Bendrijos laivams suteikiamos Bendrijos vandenyse arba tam tikruose ne Bendrijos vandenyse, o bendrosios žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos I priede nustatyta tvarka.

2.   Bendrijos laivams, laikantis 9, 16 ir 17 straipsniuose nustatytų sąlygų ir neviršijant I priede nurodytos kvotos, šiuo reglamentu leidžiama žvejoti Farerų salų, Grenlandijos, Norvegijos žvejybos jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse ir žvejybos zonoje aplink Jan Mayeno salą.

3.   Komisija nustato, kad stintenės bendrosios žvejybos galimybės, kuriomis gali naudotis Bendrija V, XIV zonose (Grenlandijos vandenys), yra 7,7 % bendro leistino stintenės sugavimo dalies, kai tik bus nustatytas bendras leistinas sugavimas.

4.   Šiaurinių žydrųjų merlangų išteklių I–XIV zonose (EB vandenys ir tarptautiniai vandenys) ir silkių išteklių I bei II zonose (EB vandenys ir tarptautiniai vandenys) žvejybos galimybes Komisija gali didinti Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 30 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka, jeigu trečiosios šalys neatsakingai valdo tuos išteklius.

6 straipsnis

Specialios nuostatos ir paskirstymas

Valstybėms narėms I priede numatytos bendrosios žvejybos galimybės paskirstomos nepažeidžiant:

a)

bendrųjų žvejybos galimybių, kuriomis buvo pasikeista pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnio 5 dalį;

b)

paskirtų sužvejoti išteklių perskirstymo pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 1 dalį ir 32 straipsnio 2 dalį;

c)

papildomų iškrovimų, kuriuos leidžiama vykdyti pagal Reglamento (EB) Nr. 847/963 straipsnį;

d)

kiekių, kurių panaudojimas atidedamas pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnį;

e)

pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnį atliktų išskaitymų.

7 straipsnis

Kvotos taikymo lankstumas

2005 m. toliau nurodomi ištekliai atitinka nustatytuosius šio reglamento I priede:

a)

ištekliai, kuriems galioja mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas arba kuriems galioja mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas;

b)

ištekliai, kuriems turi būti taikomos Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniuose nustatytos kasmetinio lankstumo sąlygos; ir

(c)

ištekliai, kuriems taikomi pirmiau minėto reglamento 5 straipsnio 2 dalyje nustatyti išskaičiavimo koeficientai.

8 straipsnis

Sugavimo ir priegaudos iškrovimo sąlygos

1.   Išteklių, kuriuos žvejoti yra nustatytos bendrosios žvejybos galimybės, žuvų negalima laikyti laive arba iškrauti, nebent:

a)

žuvis sužvejoja kvotą turinčios valstybės narės laivai ir jeigu ta kvota nėra išeikvota; arba

b)

žuvis sužvejota iš Bendrijos dalies segmento, kuris kvotomis nebuvo paskirstytas valstybėms narėms, ir ta dalis nebuvo išeikvota; arba

c)

visų kitų rūšių žuvys, išskyrus silkes ir skumbres, jeigu jos maišomos su kitų rūšių žuvimis, buvo sužvejotos tinklais, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis pagal Reglamento (EB) Nr. 850/98 4 straipsnį yra mažesnis nei 32 milimetrai, ir jeigu jos nerūšiuojamos laive arba iškraunant; arba

d)

silkių sugavimas atitinka III priedo 12 punkte nurodytas priemones; arba

e)

jei tai su stauridėmis arba sardinėmis sumaišytos skumbrės, kurių neturi būti daugiau nei 10 % bendro laive laikomų skumbrių, stauridžių ir sardinių svorio ir sugavimas neturi būti surūšiuotas laive ar iškraunant; arba

f)

žuvys buvo sužvejotos pagal Reglamentą (EB) Nr. 850/98 arba Reglamentą (EB) Nr. 88/98, vykdant mokslinius tyrimus.

2.   Visi iškrovimai įskaitomi į kvotą arba, jeigu Bendrijos dalis valstybėms narėms nebuvo paskirstyta kvotomis, į Bendrijos dalį, išskyrus sugavimą pagal šio straipsnio 1 dalies c, e ir f punktus.

3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, jei silkių bendrosios žvejybos galimybės, valstybei narei skirtos II (EB vandenys), III, IV parajoniuose ir VII d pakvadratyje, yra išnaudotos, žvejybos laivams, plaukiojantiems su tos valstybės narės vėliava ir registruotiems Bendrijoje bei veiklą vykdantiems tuose žvejybos rajonuose, kuriuose taikomas atitinkamas sugavimo apribojimas, draudžiama iškrauti nesurūšiuotą sugautą kiekį, kuriame yra silkių.

4.   Priegaudų procentas nustatomas ir priegauda į jūrą išleidžiama pagal Reglamento (EB) Nr. 850/98 4 ir 11 straipsnius bei Reglamento (EB) Nr. 88/98 2 ir 3 straipsnius.

9 straipsnis

Naudojimosi galimybės apribojimai

Jokiems Bendrijos žvejybos laivams neleidžiama žvejoti Skagerako sąsiauryje, arčiau nei 12 jūrmylių atstumu nuo Norvegijos bazinės linijos. Tačiau su Danijos arba Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams leidžiama žvejoti 4 jūrmylių atstumu nuo Norvegijos bazinės linijos.

10 straipsnis

Specialios sąlygos nesurūšiuotų sugavimų iškrovimams IIa (EB vandenys), III, IV ir VIId parajoniuose

II priede nustatytos priemonės taikomos iškraunant nesurūšiuotus sugavimus iš IIa (EB vandenys), III, IV ir VIId parajonių.

11 straipsnis

Kitos techninės ir kontrolės priemonės

Be Reglamente (EB) Nr. 850/98, Reglamente (EB) Nr. 88/98, Reglamente (EB) Nr. 1626/94 ir Reglamente (EB) Nr. 973/2001 nustatytųjų, 2005 m. taikomos III priede nustatytos techninės priemonės.

Išsamios III priedo 10 punkto įgyvendinimo taisyklės gali būti nustatytos Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 30 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

12 straipsnis

Žvejybos pastangų apribojimai ir susijusios išteklių valdymo sąlygos

1.   2005 m. sausio 1–31 d. žvejybos pastangų apribojimai ir susijusios sąlygos, numatytos 2003 m. gruodžio 19 d. Reglamento (EB) Nr. 2287/2003, nustatančio 2004 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (27), V priedo 1–5, 6a, 6c, 6d, 6e ir 7–22 punktuose, taikomos valdant menkių išteklius Kategato sąsiauryje, Šiaurės jūroje, rytinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje, Skagerako sąsiauryje, į vakarus nuo Škotijos ir Airijos jūroje.

2.   Nuo 2005 m. vasario 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d. valdant šio straipsnio 1 dalyje minimus menkių išteklius, taikomi IVa priede nustatyti žvejybos pastangų apribojimai ir susijusios sąlygos.

3.   Nuo 2005 m. vasario 1 d. žvejybos pastangų apribojimai ir susijusios sąlygos, numatytos IVb priede, taikomos valdant žvejybos rajonus Kantabrijos jūroje ir prie vakarinės Pirėnų pusiasalio dalies.

4.   Nuo 2005 m. vasario 1 d. žvejybos pastangų apribojimai ir susijusios sąlygos, numatytos IVc priede, taikomos valdant jūrų liežuvių išteklius vakarinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje.

5.   Žvejybos pastangų apribojimai ir susijusios sąlygos, numatytos V priede, taikomos valdant smiltinių ungurių išteklius Skagerako sąsiauryje ir Šiaurės jūroje.

6.   Komisija galutines žvejybos pastangas, 2005 m. taikomas smiltinių ungurių žvejybos rajonams IIa, IIIa, IV zonose, nustato laikydamasi V priedo 6 punkte nustatytų taisyklių.

7.   Visi laivai, naudojantys IVa, IVb ir IVc priedų atitinkamuose 4 punktuose nurodytas žvejybos įrankių grupes, ir žvejojantys IVa, IVb ir IVc priedų atitinkamuose 2 punktuose apibrėžtuose rajonuose turi turėti pagal Reglamento (EB) Nr. 1627/94 7 straipsnį išduotą specialų žvejybos leidimą.

8.   Valstybės narės užtikrina, kad leidimus gelminei žvejybai turinčių laivų 2005 m. žvejybos pastangų dydžiai, apskaičiuojami kilovatų dienomis, praleistomis nebūnant uoste, neviršytų 90 % tos valstybės narės laivų žvejybos pastangų 2003 m. reisuose, atliktuose turint leidimus gelminei žvejybai ir gaudant giliavandenių žuvų rūšis, išvardytas Tarybos reglamento (EB) Nr. 2347/2002 I ir II prieduose, išskyrus atlanto argentinas.

III SKYRIUS

TRECIOSIOS ŠALIES LAIVAMS TAIKOMOS BENDROSIOS ŽVEJYBOS GALIMYBES IR SUSIJUSIOS SALYGOS

13 straipsnis

Leidimas

Su Barbadoso, Gajanos, Japonijos, Pietų Korėjos, Norvegijos, Surinamo, Trinidado ir Tobago bei Venesuelos vėliava plaukiojantiems laivams ir Farerų salose registruotiems laivams leidžiama žvejoti Bendrijos vandenyse neviršijant I priede nustatytų kvotų ribų ir 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ir 24 straipsniuose nustatytomis sąlygomis.

14 straipsnis

Geografiniai apribojimai

Žvejybos laivams, plaukiojantiems:

a)

su Norvegijos vėliava arba registruotiems Farerų salose, leidžiama žvejoti tik tose 200 jūrmylių zonos dalyse, kurios yra už 12 jūrmylių į jūros pusę nuo valstybių narių bazinės linijos Šiaurės jūroje, Kategato sąsiauryje ir Atlanto vandenyne, į šiaurę nuo 43°00′ šiaurės platumos, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 18 straipsnyje nurodytą rajoną; su Norvegijos vėliava plaukiojantiems laivams Skagerako sąsiauryje leidžiama žvejoti už 4 jūrmylių į jūros pusę nuo Danijos ir Švedijos bazinės linijos;

b)

su Barbadoso, Gajanos, Japonijos, Pietų Korėjos, Surinamo, Trinidado ir Tobago bei Venesuelos vėliavomis, leidžiama žvejoti tose 200 jūrmylių zonos dalyse, kurios yra už 12 jūrmylių į jūros pusę nuo Prancūzijos Gajanos departamento bazinės linijos.

15 straipsnis

Sugavimo ir priegaudos iškrovimo sąlygos

Išteklių, kurių yra nustatytos bendros žvejybos galimybės, žuvų negalima laikyti laive arba iškrauti, jeigu tos žuvys nebuvo sužvejotos neišnaudotą kvotą turinčios trečiosios šalies laivais.

IV SKYRIUS

LICENCIJU IŠDAVIMO BENDRIJOS LAIVAMS TVARKA

16 straipsnis

Licencijos ir susijusios sąlygos

1.   Nepaisant Reglamente (EB) Nr. 1627/94 nustatytų bendrų žvejybos licencijų ir specialių žvejybos leidimų taisyklių, žvejoti trečiųjų šalių vandenyse leidžiama tik turint trečiosios šalies institucijų išduotą leidimą.

Tačiau šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos Šiaurės jūros Norvegijos vandenyse žvejojantiems:

a)

laivams, kurių tonažas yra 200 registrinių tonų arba mažesnis;

b)

laivams, maistui žvejojantiems žuvis, išskyrus skumbres;

c)

su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams pagal nusistovėjusią praktiką.

2.   Didžiausias licencijų skaičius ir kitos susijusios sąlygos šiuo reglamentu nustatomos tokios, kokios pateiktos VI priedo I dalyje. Prašymuose išduoti licencijas nurodomi žvejybos tipai ir laivų, kuriems turi būti išduodamos licencijos, pavadinimas bei techninės charakteristikos ir tuos prašymus valstybių narių institucijos įteikia Komisijai. Komisija juos perduoda atitinkamoms trečiosios šalies institucijoms.

Jeigu viena valstybė narė perleidžia kvotą kitai valstybei narei (pasikeitimas) VI priedo I dalyje nustatytuose žvejybos rajonuose, kartu perleidžiamos atitinkamos licencijos ir apie tai pranešama Komisijai. Tačiau neturi būti viršijamas bendras kiekvieno žvejybos rajono licencijų skaičius, nustatytas VI priedo I dalyje.

3.   Bendrijos laivai turi laikytis apsaugos ir kontrolės priemonių bei visų kitų toje zonoje, kurioje laivai žvejoja, taikomų nuostatų.

17 straipsnis

Farerų salos

Licenciją, išduotą Farerų salų vandenyse vykdyti specializuotą tik vienos rūšies žuvų žvejybą, turintys Bendrijos laivai gali vykdyti specializuotą kitų rūšių žuvų žvejybą, jeigu apie tai iš anksto praneša Farerų institucijoms.

V SKYRIUS

LICENCIJU IŠDAVIMO TRECIUJU ŠALIU LAIVAMS TVARKA

18 straipsnis

Įpareigojimas turėti licenciją ir specialų žvejybos leidimą

1.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 2847/93 28b straipsnio, mažesnio nei 200 registrinių tonų tonažo Norvegijos laivams netaikomas reikalavimas turėti licenciją ir žvejybos leidimą.

2.   Licencija ir specialus žvejybos leidimas laikomas laive. Farerų salose arba Norvegijoje registruotiems laivams pirmiau minėtas reikalavimas netaikomas.

3.   Trečiosios šalies laivai, kuriems buvo leidžiama žvejoti 2004 m. gruodžio 31 d., gali ir toliau žvejoti nuo 2005 m. pradžios, kol Komisijai bus įteiktas leidimą žvejoti turinčių laivų sąrašas, kurį tvirtina Komisija.

19 straipsnis

Paraiška licencijai arba specialiam žvejybos leidimui gauti

Su paraiška licencijai ir specialiam žvejybos leidimui gauti trečiosios šalies institucija Komisijai pateikia šią informaciją:

a)

laivo pavadinimą;

b)

registravimo numerį;

c)

išorinio identifikavimo raides ir skaičius;

d)

registravimo uostą;

e)

savininko arba frachtuotojo pavadinimą ir adresą;

f)

registrinę laivo talpą ir bendrą ilgį;

g)

variklio galią;

h)

radijo šaukinį ir radijo dažnį;

i)

numatomą žvejybos būdą;

j)

numatomą žvejybos rajoną;

k)

žuvų rūšis, kurias žvejoti yra skirtas laivas;

l)

laikotarpį, kuriam prašoma išduoti licenciją.

20 straipsnis

Licencijų skaičius

Licencijų skaičius ir specialios susijusios sąlygos nustatomos tokios, kaip numatyta VI priedo II dalyje.

21 straipsnis

Anuliavimas ir panaikinimas

1.   Licencijas ir specialius žvejybos leidimus galima anuliuoti, kad būtų išduotas naujos licencijos ir specialūs žvejybos leidimai. Toks anuliavimas įsigalioja dieną prieš Komisijai išduodant naujas licencijas ir specialius žvejybos leidimus. Naujos licencijos ir specialūs žvejybos leidimai įsigalioja nuo jų išdavimo dienos.

2.   Licencijos arba specialūs žvejybos leidimai visiškai arba iš dalies panaikinami prieš jų galiojimo pabaigą, jeigu I priede nustatyta atitinkamo ištekliaus kvota išeikvojama.

3.   Licencijos ir specialūs žvejybos leidimai panaikinami, jeigu nesilaikoma šiame reglamente nustatytų įpareigojimų.

22 straipsnis

Atitinkamų taisyklių nesilaikymas

1.   Kiekvienam laivui, kuris nesilaikė šiame reglamente nustatytų įpareigojimų, licencija ir specialus žvejybos leidimas neišduodamas trumpiau nei 12 mėnesių.

2.   Komisija atitinkamos trečiosios šalies institucijoms perduoda laivų, kuriems neišduodamas leidimas žvejoti Bendrijos žvejybos zonoje kitą mėnesį ar mėnesius dėl tam tikrų taisyklių pažeidimų, pavadinimus ir technines charakteristikas.

23 straipsnis

Licencijos turėtojo įsipareigojimai

1.   Trečiosios šalies laivai laikosi apsaugos ir kontrolės priemonių bei kitų nuostatų, reglamentuojančių Bendrijos laivų žvejybą toje zonoje, kurioje jie žvejoja, ypač Reglamentų (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94, Nr. 88/98, Nr. 850/98, (EB) Nr. 1434/98 ir (EEB) Nr. 1381/87.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti laivai privalo vesti laivo žurnalą, į kurį įrašoma VII priedo I dalyje nustatyta informacija.

3.   Trečiosios šalies laivai, išskyrus ICES IIIa kvadrate žvejojančius su Norvegijos vėliava plaukiojančius laivus, VIII priede nustatytą informaciją Komisijai siunčia laikydamasi tame priede nustatytų taisyklių.

24 straipsnis

Specialios nuostatos dėl Prancūzijos Gajanos departamento

1.   Licencijos žvejoti Prancūzijos Gajanos departamento vandenyse išduodamos atitinkamo laivo savininkui įsipareigojus leisti į laivą atvykti stebėtojui, jeigu tokio atvykimo paprašytų Komisija.

2.   Kiekvieno laivo, turinčio licenciją Prancūzijos Gajanos departamento vandenyse žvejoti visas pelekines žuvis arba tunus, kapitonas po kiekvieno reiso iškraudamas sugavimą Prancūzijos institucijoms pateikia deklaraciją, kurioje nurodo sužvejotų ir nuo paskutinės deklaracijos pateikimo laive laikytų krevečių kiekį. Ji parengiama pagal VI priedo III dalyje pateiktą pavyzdį. Kapitonas atsakingas už deklaracijos tikslumą. Prancūzijos institucijos imasi visų tinkamų priemonių deklaracijų tikslumui nustatyti, ypač jas patikrinant pagal 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą laivo žurnalą. Patikrintą deklaraciją pasirašo kompetentingas pareigūnas. Iki kiekvieno mėnesio pabaigos Prancūzijos institucijos nusiunčia Komisijai visas ankstesnio mėnesio deklaracijas.

3.   Prancūzijos Gajanos departamento vandenyse žvejojantys laivai veda VII priedo II dalyje pateiktą pavyzdį atitinkantį laivo žurnalą. To laivo žurnalo kopija per 30 dienų nuo paskutinės kiekvieno reiso dienos per Prancūzijos institucijas nusiunčiama Komisijai.

4.   Jeigu Komisija mėnesį negauna pranešimo apie licenciją žvejoti Prancūzijos Gajanos departamento vandenyse turintį laivą, jo licencija skelbiama netekusia galios.

VI SKYRIUS

SPECIALIOS NUOSTATOS DEL NAFO REGULIUOJAMAME RAJONE ŽVEJOJANCIU BENDRIJOS LAIVU

1 SKIRSNIS

Bendrijos dalyvavimas

25 straipsnis

Laivų sąrašas

1.   Tik didesnės nei 50 registrinių tonų talpos Bendrijos laivams, kuriems jų registravimo valstybė narė yra išdavusi specialų žvejybos leidimą ir kurie įrašyti į NAFO laivų registrą, tame leidime nustatytomis sąlygomis NAFO reguliuojamame rajone leidžiama žvejoti, laikyti laive, perkrauti ir iškrauti žuvininkystės išteklius.

2.   Kiekviena valstybė narė, iki kiekvieno naujo laivo įplaukimo į NAFO reguliuojamą rajoną likus bent 15 dienų, Komisijai siunčia kompiuteriu nuskaitomos formos pranešimą apie visus laivų, plaukiojančių su jos vėliava ir Bendrijoje registruotų bei turinčių leidimą žvejoti NAFO reguliuojamame rajone, sąrašo pakeitimus. Komisija nedelsdama šią informaciją perduoda NAFO sekretoriatui.

3.   Šio straipsnio 2 dalyje nurodytame sąraše pateikiama ši informacija:

a)

2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 26/2004 dėl Bendrijos žvejybos laivyno registro (28) I priede apibrėžtas laivo identifikavimo numeris;

b)

tarptautinis radijo šaukinys;

c)

laivo frachtuotojas, jeigu jis yra;

d)

laivo tipas.

4.   Informacijoje, pateikiamoje apie laivus, laikinai plaukiojančius su valstybės narės vėliava (laivo frachtavimo be įgulos sutartis), nurodoma:

a)

diena, nuo kurios laivui leidžiama plaukioti su valstybės narės vėliava;

b)

diena, nuo kurios valstybė narė laivui išduoda leidimą žvejoti NAFO reguliuojamame rajone;

c)

valstybės, kurioje laivas yra registruotas arba anksčiau buvo registruotas, pavadinimas ir diena, nuo kurios tas laivas nustojo plaukioti su tos valstybės narės vėliava;

d)

laivo pavadinimas;

e)

oficialus registravimo numeris, kurį laivui paskyrė kompetentingos nacionalinės institucijos;

f)

laivo registravimo uostas po perkėlimo;

g)

laivo savininko arba frachtuotojo pavadinimas;

h)

pareiškimas, kad kapitonui buvo įteikta NAFO reguliuojamame rajone galiojančių reglamentų kopija;

i)

pagrindinės žuvų rūšys, kurias laivas gali žvejoti NAFO reguliuojamame rajone;

j)

parajoniai, kuriuose laivas galėtų žvejoti.

2 SKIRSNIS

Techninės priemonės

26 straipsnis

Tinklo akies kraštinės ilgis

1.   Specializuotai IX priede nurodytų priedugnio žuvų rūšių žvejybai draudžiama naudoti tralus, kurių bet kokios dalies tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra trumpesnis nei 130 mm. Tą tinklinio audeklo akies kraštinės ilgį, jeigu vykdoma specializuota trumpačiuopiklių kalmarų (Illex illecebrosus) žvejyba, galima sumažinti iki 60 mm. Vykdant specializuotą rajų (Rajidae) žvejybą pirmiau minėtas tralo maišo tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis didinamas bent iki 280 mm, o visose kitose tralo vietose – iki 220 mm.

2.   Krevetes (Pandalus borealis) žvejojantys laivai naudoja tinklus, kurių akies kraštinės ilgis ne mažesnis nei 40 mm.

27 straipsnis

Prie tinklų tvirtinamos priemonės

1.   Visas priemones arba įtaisus, išskyrus aprašytuosius šiame straipsnyje, kurie užstoja tinklo akis arba mažina jų dydį, naudoti draudžiama.

2.   Prie apatinės tralo maišo dalies, kad tralas būtų mažiau apgadinamas arba apsaugomas nuo sugadinimo, galima tvirtinti brezentą, tinklinį audeklą arba bet kokią kitą medžiagą.

3.   Prie viršutinės tralo maišo dalies galima tvirtinti priemones, jeigu jos neužstoja tralo maišo akių. Prie viršutinės tralo maišo dalies galima tvirtinti tik X priede nurodytuosius užmovus.

4.   Krevetes (Pandalus borealis) žvejojantys laivai turi naudoti rūšiuojamąjį tinklelį arba groteles, tarp kurių strypelių yra ne didesnis nei 22 mm atstumas. Laivai, krevetes žvejojantys 3L kvadrate, taip pat privalo turėti ne trumpesnes nei 72 cm jungiamąsias grandines, aprašytas III priedo 4 priedėlyje.

28 straipsnis

Priegaudos

1.   Laivų kapitonai negali vykdyti specializuotos tų rūšių žuvų, kurių priegaudai nustatyti apribojimai, žvejybos. Specializuota žuvų rūšių žvejyba vykdoma tada, jeigu tų rūšių žuvų svoris kiekvienos žvejybos operacijos metu sudaro didžiausią procentinę sugavimo dalį.

2.   ID priede išvardytų visų žuvų rūšių, kurioms Bendrija NAFO reguliuojamo rajono dalyje nenustatė kvotų ir kurios toje dalyje buvo sužvejotos specializuotos žvejybos būdais, priegauda neturi būti didesnė nei 2 500 kg arba 10 % viso laive laikomos žuvies svorio, atsižvelgiant į tai, kuris skaičius yra didesnis. Tačiau NAFO reguliuojamo rajono dalyje, kurioje specializuota tam tikrų žuvų rūšių žvejyba yra uždrausta, arba „kitų“ kvota buvo pilnai išnaudota, kiekvienos iš ID priede išvardytų žuvų rūšių priegauda negali būti didesnės nei 1 250 kg arba atitinkamai 5 %.

3.   Kiekvieną kartą, kai rūšių, kurių priegauda yra ribojama, sugavimas bet kokios žvejybos operacijos metu viršija šio straipsnio 2 dalyje nustatytus apribojimus, neatsižvelgiant į tai, kuris iš jų taikomas, laivai nedelsdami turi pakeisti žvejybos rajoną ir nuo ankstesnės žvejybos operacijos vietos nuplaukti ne mažiau nei penkias jūrmyles. Jeigu bendri rūšių, kurių priegauda yra ribojama, sugavimai bet kokios vėlesnės žvejybos operacijos metu viršija pirmiau minėtus apribojimus, laivai vėl nedelsdami turi pakeisti žvejybos rajoną ir nuo ankstesnės žvejybos operacijos vietos nuplaukti ne mažiau nei penkias jūrmyles ir į ją negrįžti bent 48 valandas.

4.   Krevetes (Pandalus borealis) žvejojantys laivai tuo atveju, jeigu bendra visų ID priede išvardytų žuvų rūšių priegauda bet kokios žvejybos operacijos 3M kvadrate metu viršija 5 %, o 3L kvadrate – 2,5 % sugavimų svorio, nuo ankstesnės žvejybos operacijos vietos laivai nedelsdami turi plaukti ne mažiau nei penkias jūrmyles.

5.   Skaičiuojant priedugnio žuvų priegaudos lygį, krevečių sugavimas neįskaičiuojamas.

29 straipsnis

Verslinis žuvų dydis

NAFO reguliuojamame rajone sužvejotų žuvų, kurios yra mažesnės už XI priede nustatytą dydį, negalima perdirbti, laikyti laive, perkrauti, iškrauti, gabenti, saugoti, parduoti, pateikti arba siūlyti parduoti, tačiau jas nedelsiant būtina paleisti į jūrą. Jeigu sugautų žuvų, kurios yra mažesnės už nustatytąjį dydį, kiekis viršija 10 % bendro sugauto žuvų kiekio, laivas žvejybą gali tęsti nuo ankstesnės žvejybos operacijos vietos tik nuplaukęs bent penkias jūrmyles. Visos už XI priede nustatytąjį dydį mažesnės perdirbtos žuvys, kurioms taikomi verslinio dydžio reikalavimai, laikomos gautomis iš mažesnių nei nustatytas verslinis dydis žuvų.

3 SKIRSNIS

Kontrolės priemonės

30 straipsnis

Produkto ženklinimas ir laikymas atskirose vietose

1.   Visos perdirbtos žuvys, sužvejotos NAFO reguliuojamame rajone, ženklinamos taip, kad kiekvienos rūšies žuvį ir produkto kategoriją būtų galima identifikuoti. Žuvys taip pat paženklinamos, kad jos buvo sužvejotos NAFO reguliuojamame rajone.

2.   Visos krevetės, sužvejotos 3L kvadrate, ir visi juodieji otai, sužvejoti 2 parajonyje ir 3KLMNO kvadrate, paženklinami, kad jie sužvejoti atitinkamuose rajonuose.

3.   Vienos rūšies sugautos žuvys turi būti laikomas atskirai nuo kitos rūšies sugautų žuvų. Kiekvienas sugavimas, sužvejotas NAFO reguliuojamame rajone, turi būti laikomas atskirai nuo sugavimo, sužvejoto kitame rajone.

Sugavimą galima laikyti keliose triumo vietose, tačiau kiekvienoje triumo dalyje, kurioje kraunamas sugavimas, jis turi laikomas patikimai atskirtas plastiku, klijuota fanera, tinklais ir t.t. nuo kitų rūšių žuvų sugavimo.

31 straipsnis

Žvejybos operacijų žurnalas ir laikymo planas

1.   Laivų kapitonai turi ne tik laikytis Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 6, 8, 11 ir 12 straipsnių nuostatų, bet ir į laivo žurnalą įrašyti šio reglamento XII priede nustatytą informaciją.

2.   Visos valstybės narės iki kiekvieno mėnesio 15 d. kompiuteriu nuskaitoma forma Komisijai praneša per ankstesnį mėnesį iškrautus XIII priede nustatytų išteklių kiekius bei nurodo visą informaciją, kuri buvo gauta pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 11 ir 12 straipsnius.

3.   Bendrijos laivo, jeigu jame yra sužvejotų ID priede išvardytų rūšių žuvų, kapitonas turi turėti:

a)

žvejybos operacijų žurnalą, kuriame pagal rūšis nurodytas sužvejotas sugavimas;

b)

skirtingų rūšių žuvų laikymo triumuose planą, kuriame nurodomas laive laikomų tų žuvų produktų svoris (kilogramais).

4.   Žvejybos operacijų žurnalas ir laikymo planas, nurodytas šio straipsnio 3 dalyje, atnaujinamas kasdien, duomenis apie vakarykštę dieną įrašant nuo 00.00 valandų koordinuotojo pasaulio laiko (UTC) iki 24.00 valandų koordinuotojo pasaulio laiko (UTC), ir turi būti laikomas laive tol, kol iš laivo neiškraunamas visas krovinys.

5.   Kapitonas turi suteikti būtiną pagalbą, kad laivo žurnale įrašytus kiekius ir laive saugomus perdirbtus produktus būtų galima patikrinti.

32 straipsnis

Tinklai

Laivai, vykdydami specializuotą IX priede nustatytų vienos arba daugiau žuvų rūšių žvejybą, negali turėti laive tinklų, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis būtų mažesnis nei nurodytasis 26 straipsnyje. Tačiau jeigu laivai per tą patį reisą žvejoja kituose, o ne NAFO reguliuojamame rajone, jie gali laikyti pirmiau minėtus tinklus, jeigu tie tinklai stipriai surišti lynais ir sukrauti ir jeigu tų tinklų negalima nedelsiant panaudoti, t.y.:

a)

tinklai atjungti nuo jų kėtoklių ir traukos lynų bei tralavimo trosų; ir

b)

denyje arba virš jo laikomi tinklai yra stipriai pritvirtinti prie antstato dalių.

33 straipsnis

Perkrovimas

Bendrijos laivai NAFO reguliuojamame rajone negali vykdyti perkrovimo operacijų, jeigu joms vykdyti iš anksto nėra gavę savo kompetentingų institucijų leidimo.

34 straipsnis

Žvejybos pastangų stebėsena

1.   Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad 25 straipsnyje nurodytų jos laivų žvejybos pastangos atitiktų tos valstybės narės bendrąsias žvejybos galimybes, kuriomis ji gali naudotis NAFO reguliuojamame rajone.

2.   Valstybės narės savo laivų, kurie žvejoja NAFO reguliuojamame rajone, žvejybos planą Komisijai perduoda ne vėliau nei 2005 m. sausio 31 d. arba po to laiko – bent 30 dienų iki tos veiklos pradžios. Žvejybos plane inter alia nurodomas tuose žvejybos rajonuose žvejosiantis laivas ar laivai ir žvejybos dienų, kurias numatoma praleisti NAFO reguliuojamame rajone, skaičius.

Valstybės narės informuoja Komisiją apie kituose rajonuose ketinamą vykdyti veiklą.

Žvejybos planas – tai bendros žvejybos pastangos, taikomos žvejybos rajonuose atsižvelgiant į žvejybos galimybių, kuriomis gali naudotis pranešimą teikianti valstybė, apimtį.

Valstybės narės ne vėliau nei iki 2005 m. gruodžio 31 d. Komisijai praneša apie savo žvejybos planų įgyvendinimą, įskaitant laivų, kurie iš tikrųjų žvejoja šiame žvejybos rajone, ir bendrą žvejotų dienų skaičių.

4 SKIRSNIS

Specialios nuostatos dėl šiaurinių krevečių

35 straipsnis

Šiaurinių krevečių žvejybos rajonai

Kiekviena valstybė narė Komisijai kasdien praneša apie šiaurinių krevečių (Pandalus borealis) kiekius, kuriuos NAFO reguliuojamame rajono 3L kvadrate sužvejoja su jos vėliava plaukiojantys ir Bendrijoje registruoti laivai. Bet kokia žvejybos veikla turi būti vykdoma didesniame nei 200 metrų gylyje ir bet kada vienu metu valstybė narė leidžia žvejoti tik vienam laivui.

5 SKIRSNIS

Specialios nuostatos dėl juodųjų otų atkūrimo plano

36 straipsnis

Su juodaisiais otais susijęs draudimas

Bendrijos žvejybos laivams NAFO 2 parajonyje ir 3KLMNO kvadrate draudžiama žvejoti juoduosius otus ir juos laikyti laive, perkrauti arba iškrauti, jeigu laivai neturi specialaus žvejybos leidimo, kurį yra išdavusios laivų registravimo valstybės narės.

37 straipsnis

Laivų sąrašas

1.   Valstybė narė užtikrina, kad laivai, kuriems turi būti išduodamas 36 straipsnyje nurodytas specialus žvejybos leidimas, būtų įrašyti į sąrašą, kuriame būtų nurodytas jų pavadinimas ir identifikavimo numeris kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 26/2004 I priede. Valstybės narės išduoda specialų žvejybos leidimą tik kai laivas yra įtrauktas į NAFO laivų registrą.

2.   Kiekviena valstybė narė šio straipsnio 1 dalyje numatyto sąrašo kompiuteriu nuskaitomą formą ir visus vėlesnius pakeitimus nusiunčia Komisijai.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje numatyti pakeitimai Komisijai perduodami iki laivo, kuris į pirmiau minėtą sąrašą buvo įrašytas pirmą kartą, įplaukimo į 2 parajonį ir 3KLMNO kvadratą likus bent penkioms dienoms. Komisija sąrašo pakeitimus nedelsdama perduoda NAFO sekretoriatui.

4.   Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių paskirstyti jai tekusią juodojo oto kvotą savo laivams, įrašytiems į šio straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą. Valstybės narės Komisijai apie kvotos paskirstymą praneša ne vėliau nei 15 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

38 straipsnis

Ataskaitos

1.   37 straipsnio 2 dalyje nurodytų laivų kapitonai laivo registravimo valstybei įteikia šias ataskaitas:

a)

apie laive laikomus juodųjų otų kiekius Bendrijos laivui įplaukiant į 2 parajonį ir 3KLMNO kvadratą. Ši ataskaita perduodama ne anksčiau nei 12 valandų ir ne vėliau nei 6 valandos iki kiekvieną kartą laivui įplaukiant į minėtą zoną.

b)

apie savaitinius juodųjų otų sugavimus. Ši ataskaita pirmą kartą perduodama ne vėliau nei iki septintos dienos pabaigos nuo laivo įplaukimo į 2 parajonį ir 3KLMNO kvadratą arba, jeigu žvejybos reisai trunka ilgiau nei septynias dienas, vėliausiai pirmadienį – apie sugavimus, kurie 2 parajonyje ir 3KLMNO kvadrate buvo sužvejoti per ankstesnę savaitę, pasibaigusią sekmadienio vidurnaktį.

c)

apie juodųjų otų kiekius, laikomus iš 2 parajonio ir 3KLMNO kvadrato išplaukiančiame Bendrijos laive. Ši ataskaita perduodama ne anksčiau nei 12 valandų ir ne vėliau nei 6 valandos iki laivo kiekvieno išplaukimo iš pirmiau minėtos zonos ir joje pateikiamas žvejybos dienų toje zonoje skaičius ir bendras sugavimas.

d)

apie per kiekvieną perkrovimą iškrautus ir pakrautus juodųjų otų kiekius laivui esant 2 parajonyje ir 3KLMNO kvadrate. Šios ataskaitos perduodamos ne vėliau nei po 24 valandų užbaigus perkrovimą.

2.   Valstybės narės pagal šio straipsnio 1 dalies a, c ir d punktus gautas ataskaitas perduoda Komisijai.

3.   Jeigu pagal šio straipsnio 2 dalį pranešti juodųjų otų sugavimai sudaro 70 % valstybėms narėms skirtos kvotos, šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas ataskaitas laivų kapitonai perduoda kas trečią dieną.

39 straipsnis

Nurodytieji uostai

1.   Bet kokius juodųjų otų kiekius draudžiama iškrauti kokioje nors kitoje vietoje, o ne NAFO šalių nurodytuose uostuose. Juoduosius otus draudžiama iškrauti NAFO nepriklausančių šalių uostuose.

2.   Valstybės narės nurodo uostus, kuriuose galima iškrauti juoduosius otus, ir nustato iškraunant vykdomas tikrinimo bei priežiūros procedūras, įskaitant per kiekvieną iškrovimą iškraunamų juodųjų otų kiekių registravimo ir pranešimo apie juos nuostatas ir sąlygas.

3.   Valstybės narės per 15 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisijai perduoda nurodytųjų uostų sąrašą ir per 15 dienų nuo jo perdavimo – šio straipsnio 2 dalyje nurodytas tikrinimo ir priežiūros procedūras. Komisija šią informaciją nedelsdama perduoda NAFO sekretoriatui.

4.   Komisija šio straipsnio 2 dalyje minėtą nurodytųjų uostų ir kitų NAFO šalių nurodytų uostų sąrašą nedelsdama perduoda visoms valstybėms narėms.

40 straipsnis

Patikrinimas uoste

1.   Valstybės narės užtikrina, kad visi į nurodytąjį uostą įplaukiantys juoduosius otus, sužvejotus NAFO 2 parajonyje ir 3 KLMNO kvadrate, iškrauti ir (arba) perkrauti laivai uoste būtų patikrinami pagal NAFO nustatytą uosto tikrinimo tvarką.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą laivų sugavimą draudžiama iškrauti ir (arba) perkrauti tol, kol laivuose neapsilanko inspektoriai.

3.   Visus iškraunamus kiekvienos rūšies žuvų kiekius, prieš juos gabenant į šaltąjį sandėlį arba kitą vietą, privaloma pasverti.

4.   Valstybės narės, užbaigus tikrinimą, per 7 darbo dienas atitinkamą uosto tikrinimo ataskaitą perduoda NAFO sekretoriatui, o kopiją – Komisijai.

41 straipsnis

Draudimas iškrauti ir perkrauti iš organizacijai nepriklausančių šalių laivų

Valstybės narės užtikrina, kad būtų draudžiama iš organizacijai nepriklausančių šalių laivų, kurie žvejybos veiklą vykdė NAFO reguliuojamame rajone, iškrauti ir perkrauti juoduosius otus.

42 straipsnis

Tolesni su žvejyba susiję veiksmai

Valstybės narės ne vėliau nei iki 2005 m. gruodžio 31 d. Komisijai pateikia ataskaitą apie 36-41 straipsniuose nustatytų priemonių įgyvendinimą, įskaitant bendrą žvejotų dienų skaičių.

6 SKIRSNIS

Specialios nuostatos dėl jūrų ešerių

43 straipsnis

Jūrų ešerių žvejyba

1.   Bendrijos laivo, NAFO reguliuojamo rajono 2 parajonyje ir IF, 3K bei 3M kvadratuose žvejojančio jūrų ešerius, kapitonas valstybės narės, su kurios vėliava laivas plaukioja arba kurioje jis registruotas, kompetentingoms institucijoms praneša pirmiau minėtose zonose per dviejų savaičių laikotarpį, pasibaigiantį ankstesnio sekmadienio vidurnaktį, sužvejotus jūrų ešerių kiekius.

Jeigu suvestinis sugavimas sudaro 50 % bendro leistino sugavimo, pranešama kiekvienos savaitės pirmadienį.

2.   Valstybės narės Komisijai kiekvieną antrą antradienį iki vidurdienio praneša per dvi savaites, pasibaigiančias ankstesnio sekmadienio vidurnaktį, NAFO reguliuojamo rajono 2 parajonyje ir IF, 3K bei 3M kvadratuose su tų valstybių narių vėliavomis plaukiojančiais ir jų teritorijoje registruotais laivais sužvejotus jūrų ešerių kiekius.

Jeigu visas sugavimas sudaro 50 % bendro leistino sugavimo, pranešama kiekvieną savaitę.

VII SKYRIUS

SPECIALIOS NUOSTATOS CCAMLR RAJONE ŽVEJOJANTIEMS BENDRIJOS LAIVAMS

1 SKIRSNIS

Draudimai ir informacijai apie laivą taikomi reikalavimai

44 straipsnis

Draudimai ir sugavimo ribojimai

1.   XIV priede nustatytų žuvų rūšių specializuota žvejyba draudžiama tame priede nurodytose zonose ir ten pat nustatytais laikotarpiais.

2.   Naujai ir bandomajai žvejybai, vykdomai XV priede nustatytuose parajoniuose, taikomi tame priede nustatyti sugavimo ir priegaudos apribojimai.

45 straipsnis

Informacijos apie laivus, turinčius leidimą žvejoti CCAMLR rajone, reikalavimai

1.   Be informacijos reikalavimų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 601/2004 3 straipsnio 2 dalyje ir taikomų specialų žvejybos leidimą turintiems laivams, valstybės narės nuo 2005 m. rugpjūčio 1 d. Komisijai pateikia šiuos kiekvieno pirmiau minėto laivo duomenis:

a)

laivo numerį, kurį jam suteikė Tarptautinė jūrų organizacija (TJO)(jeigu jis buvo suteiktas);

b)

ankstesnę laivo registravimo valstybę narę (jeigu yra);

c)

tarptautinį laivo šaukinį;

d)

laivo(-ų) savininko(-ų) ir tikrojo(-ųjų) savininko(-ų) pavadinimą ir adresą, jeigu yra žinomas;

e)

laivo tipą;

f)

laivo pastatymo vietą ir datą;

g)

ilgį;

h)

spalvotą laivo fotografiją, kuri turi būti sudaryta iš:

i)

ne mažesnės nei 12 × 7 cm dydžio laivo dešiniojo borto fotografijos, kurioje būtų matyti visas borto ilgis ir konstrukcinės borto ypatybės;

ii)

ne mažesnės nei 12 × 7 cm dydžio laivo kairiojo borto fotografijos, kurioje būtų matyti visas borto ilgis ir konstrukcinės borto ypatybės;

iii)

ne mažesnės nei 12 × 7 cm dydžio laivapriekio fotografijos, padarytos iš laivagalio;

i)

priemones, kurių buvo imtasi užtikrinant, kad laive įmontuotas palydovinės kontrolės prietaiso veikimas būtų apsaugotas nuo klastojimo.

2.   Valstybės narės nuo 2005 m. rugpjūčio 1 d. Komisijai taip pat perduoda, kiek įmanoma tą padaryti, toliau nurodytą informaciją apie laivus, turinčius leidimą žvejoti CCAMLR rajone:

a)

operatoriaus pavadinimą ir adresą, jeigu jis skiriasi nuo laivo savininko(-ų) pavadinimo ir adreso;

b)

kapitono ir, jeigu būtina, laivo žvejybos operacijų tvarkytojo, pavardę bei pilietybę;

c)

žvejybos metodo arba metodų tipą;

d)

laivo plotį (m);

e)

registrinę laivo talpą;

f)

laivo ryšio įrangos tipus ir jų skaičius (INMARSAT A, B ir C skaičiai);

g)

įprastą laivo įgulą;

h)

pagrindinio variklio arba variklių galią (kW);

i)

krovumą (tonomis), žuvų triumų skaičių ir jų talpą (m3);

j)

bet kokią kitą informaciją (pvz., laivo atsparumo ledo apkrovai klasę), kuri laikoma tinkama.

2 SKIRSNIS

Bandomosios žvejybos rajonai

46 straipsnis

Dalyvavimas bandomojoje žvejyboje

1.   Plaukiojantys su Ispanijos vėliava ir Ispanijoje registruoti žvejybos laivai, apie kuriuos CCAMLR buvo pranešta pagal Reglamento (EB) Nr. 601/2004 7 straipsnio nuostatas, FAO 88.1 parajonyje ir nacionalinei jurisdikcijai nepriskirtinuose 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a kvadratuose ir nacionalinei jurisdikcijai nepriskirtiname 58.4.3b kvadrate gali dalyvauti bandomojoje Dissostichus spp žvejyboje, kuri vykdoma ilgosiomis ūdomis.

2.   58.4.3a ir 58.4.3b kvadratuose vienu metu leidžiama žvejoti ne daugiau nei vienam žvejybos laivui.

3.   Bendro sugavimo ir priegaudos apribojimai 88.1 parajonyje ir 58.4.1 bei 58.4.2 kvadratuose ir jų pasiskirstymas tame parajonyje bei kvadratuose pagal mažus tiriamuosius plotus (SSRU) nustatytas XV priede. Žvejyba bet kokiame mažame tiriamajame plote (SSRU) nutraukiama, jeigu užregistruotas sugavimas yra lygus nustatytam sugavimo apribojimui, ir žvejyba tame mažame tiriamajame plote neatnaujinama per likusį sezono laiką.

4.   Žvejojama kiek galima didesniame plote ir įvairesniuose gyliuose, kad būtų surinkta žvejybos rajono potencialui nustatyti būtina informacija ir kad sugavimas bei žvejybos pastangos nebūtų pernelyg sutelktos vienoje vietoje. Tačiau 58.4.1 ir 58.4.2 kvadratuose draudžiama žvejoti didesniame nei 550 m gylyje.

47 straipsnis

Pranešimų teikimo tvarka

Žvejybos laivams, dalyvaujantiems 46 straipsnyje nurodytoje bandomojoje žvejyboje, taikoma toliau nustatoma pranešimo teikimo apie sugavimą ir žvejybos pastangas tvarka:

a)

Reglamento (EB) Nr. 601/2004 12 straipsnyje nustatyta penkių dienų pranešimo apie sugavimą ir žvejybos pastangas tvarka, išskyrus tai, kad valstybės narės Komisijai ataskaitas apie sugavimą ir žvejybos pastangas įteikia ne vėliau nei dvi darbo dienos nuo kiekvieno ataskaitos laikotarpio pabaigos, jeigu reikalinga skubiai perduoti informaciją CCAMLR. Ataskaitos apie 88.1 parajonį ir 58.4.1 bei 58.42 kvadratus pateikiamos pagal mažus tiriamuosius plotus.

b)

Reglamento (EB) Nr. 601/2004 13 straipsnyje nustatyta mėnesinė tikslių duomenų apie sugavimą ir žvejybos pastangas pranešimo tvarka;

c)

pranešama apie bendrą į jūrą išmetamų Dissostichus eleginoides ir Dissostichus mawsoni skaičių ir jų svorį, įskaitant žuvis, kurių raumens struktūrai būdingas defektas.

48 straipsnis

Specialūs reikalavimai

1.   46 straipsnyje nurodyta bandomoji žvejyba turi būti vykdoma pagal 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 600/2004, nustatančio tam tikras technines priemones, taikytinas žvejybos veiklai Konvencijos dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos taikymo zonoje (29), 8 straipsnį dėl taikomų priemonių atsitiktiniam jūros paukščių mirtingumui sumažinti žvejojant ilgosiomis ūdomis. Be šių priemonių:

a)

tuose žvejybos rajonuose draudžiama išmesti žuvų atliekas;

b)

laivams, 58.4.1 ir 58.4.2 kvadratuose dalyvaujantiems bandomojoje žvejyboje, kuriai taikomi CCAMLR protokolai (A, B arba C), nustatantys pasvarų naudojimo su ilgąja ūda reikalavimus, netaikomas reikalavimas dėl naktinio ūdos pastatymo; tačiau laivai, į kurių žvejybos įrankius pakliūna iš viso trys jūrų paukščiai, nedelsdami ima taikyti naktinio ūdos pastatymo reikalavimus pagal Reglamento (EB) Nr. 601/2004 8 straipsnį.

c)

laivai 88.1 parajonyje ir 58.4.3a bei 58.4.3b kvadratuose dalyvaujantys bandomojoje žvejyboje, per kurią į tos žvejybos įrankius pakliūna iš viso trys jūrų paukščiai, nedelsdami nutraukia žvejybą ir tiems laivams per likusią 2004/05 metų sezono dalį neleidžiama žvejoti ne įprasto žvejybos sezono metu.

2.   FAO 88.1 parajonyje bandomojoje žvejyboje dalyvaujantiems žvejybos laivams taikomi šie papildomi reikalavimai:

a)

laivams draudžiama išmesti:

i)

naftos arba degalų produktus, ar naftos likučius į jūrą, išskyrus MARPOL 73/78 (Tarptautinė teršimo iš laivų prevencijos konvencija) I priede numatytus atvejus;

ii)

šiukšles;

iii)

maisto atliekas, kurių nebuvo galima išmesti per ne didesnes nei 25 mm angas turintį tinklelį;

iv)

paukštieną ar jos dalis (įskaitant kiaušinių lukštus);

v)

nuotekų 12 jūrmylių atstumu nuo kranto arba šelfo ledyno, arba jeigu laivas plaukia mažesniu nei 4 mazgų greičiu; arba

vi)

deginimo pelenus.

b)

į 88.1 parajonį draudžiama vežti gyvus naminius paukščius arba bet kokius kitus gyvus paukščius, o visus išdorotus naminius paukščius, kurie nebuvo suvartoti, privaloma išvežti iš 88.1 parajonio.

c)

88.1 parajonyje draudžiama žvejoti Dissostichus spp. 10 jūrmylių atstumu nuo Balleny salų.

49 straipsnis

Žvejybos operacijų apibrėžimai

1.   Šiame skirsnyje žvejybos operacija – vienos arba daugiau būdų statymas vienoje vietoje. Pranešant apie sugavimą ir žvejybos pastangas tiksli geografinė žvejybos operacijos vieta nurodoma pagal pastatytos ūdos arba ūdų vidurinį tašką.

2.   Jeigu žvejybos operacija vykdoma mokslinio tiriamojo darbo reikmėms:

a)

kiekviena mokslinio tiriamojo darbo reikmėms vykdoma žvejybos operacija nuo ankstesnės operacijos vietos turi būti nutolusi ne mažesniu nei 5 jūrmylių atstumu (atstumas turi būti matuojamas nuo kiekvienos mokslinio tiriamojo darbo reikmėms vykdomos žvejybos operacijos vietos geografinio vidurio);

b)

kiekvienai žvejybos operacijai naudojama bent 3 500 kabliukų, tačiau ne daugiau nei 10 000 kabliukų; šį skaičių gali sudaryti toje pačioje vietoje pastatytų kelių ūdų kabliukai;

c)

kiekviena žvejybos operacija, kuriai naudojama ilgoji ūda, trunka ne trumpiau nei šešias valandas (trukmė pradedama skaičiuoti pastačius ūdą, o baigiama – ėmus traukti ją iš vandens).

50 straipsnis

Mokslinio tiriamojo darbo planai

Žvejybos laivai, dalyvaujantys 46 straipsnyje nurodytoje bandomojoje žvejyboje, kiekviename ir visuose mažuose tiriamuose plotuose, kuriais yra suskirstyti FAO 88.1 parajonis ir 58.4.1 bei 58.4.2 kvadratai, įgyvendina mokslinio tiriamojo darbo planus. Mokslinio tiriamojo darbo planas įgyvendinamas taip:

a)

pirmą kartą įplaukus į mažą tiriamąjį plotą, pirmos 10 žvejybos operacijų – „pirma grupė“ – turi būti „žvejybos operacijos mokslinio tiriamojo darbo reikmėms“, atitinkančios 49 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus;

b)

kitos 10 žvejybos operacijų arba 10 tonų sugautos žuvies, naudojamas tas kritinis lygis, kuris pasiekiamas pirmiau, laikomos „antra grupe“. Antros grupės žvejybos operacijas kapitono nuožiūra galima vykdyti kaip dalį įprastos bandomosios žvejybos. Tačiau, jeigu tos antros grupės operacijos atitinka 49 straipsnio 2 dalies reikalavimus, jas taip pat galima laikyti mokslinio tiriamojo darbo reikmėms vykdomomis žvejybos operacijomis;

c)

užbaigus pirmos ir antros grupės žvejybos operacijas, jeigu kapitonas pageidauja tebežvejoti mažame tiriamajame plote, laivas turi vykdyti „trečios grupės operacijas“, kurias užbaigus, kartu su pirmos ir antros grupės operacijomis, iš viso turi būti įvykdyta 20 mokslinio tiriamojo darbo reikmėms vykdomų žvejybos operacijų. Trečia žvejybos operacijų grupė vykdoma per tą patį įplaukimą į mažą tiriamąjį plotą, per kurį buvo įvykdytos pirmos ir antros grupės žvejybos operacijos;

d)

laivas, užbaigęs 20 mokslinio tiriamojo darbo reikmėms vykdomų žvejybos operacijų, gali toliau žvejoti mažame tiriamajame plote;

e)

88.1 parajonyje ir A, B, C, E bei G mažuose tiriamuose plotuose, jeigu žvejoti tinkamo jūros dugno rajonas yra mažesnis nei 15 000 km2, netaikomos šio straipsnio b, c ir d punktų nuostatos ir, užbaigęs 10 mokslinio tiriamojo darbo reikmėms vykdomų žvejybos operacijų, laivas gali toliau žvejoti mažame tiriamajame plote.

51 straipsnis

Duomenų rinkimo planai

1.   Žvejybos laivai, dalyvaujantys 46 straipsnyje nurodytoje bandomojoje žvejyboje, kiekviename ir visuose mažuose tiriamuose plotuose, kuriais suskirstyti FAO 88.1 parajonis ir 58.4.1 bei 58.4.2 kvadratai, įgyvendina duomenų rinkimo planus. Šie planai apima šiuos duomenis:

a)

kiekvienos žvejybos operacijai naudojamos ūdos galo vieta ir gylis ties ūdos galu;

b)

statymo, ūdos buvimo vandenyje ir jos ištraukimo trukmė;

c)

paviršiuje prarastų žuvų skaičius ir rūšys;

d)

užmestų kabliukų skaičius;

e)

masalo tipas;

f)

užkibo žuvų (%);

g)

kabliuko tipas ir

h)

jūros ir debesuotumo sąlygos bei mėnulio fazė statant ūdą.

2.   Visi šio straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys renkami apie kiekvieną žvejybos operaciją mokslinio tiriamojo darbo reikmėms; ypač visos žuvys, kurių per žvejybos operaciją mokslinio tiriamojo darbo reikmėms buvo sugauta ne daugiau nei 100, turi būti išmatuotos ir bent 30 žuvų paimta biologiniam tyrimui. Jeigu sugaunama daugiau nei 100 žuvų, turėtų būti taikomas atsitiktinės imties ėmimo metodas.

52 straipsnis

Ženklinimo įsagais programa

Kiekvienas žvejybos laivas, dalyvaujantis 46 straipsnyje nurodytoje bandomojoje žvejyboje, įgyvendina šią ženklinimo įsagais programą:

a)

Dissostichus spp. gyvūnai ženklinami įsagais ir paleidžiami pagal CCAMLR ženklinimo įsagais protokolą: per visą sezoną iš kiekvienos sugautos gyvūnų žalio svorio tonos įsagu ženklinamas ir paleidžiamas vienas gyvūnas. Laivai baigia įgyvendinti šią programą paženklinę įsagais 500 gyvūnų arba išplaukia iš žvejybos rajono įsagu paženklinę vieną gyvūną iš sugautos gyvūnų žalio svorio tonos;

b)

programa turėtų būti skiriama visų dydžių gyvūnams, siekiant, kad būtų laikomasi ženklinimo įsagais reikalavimų, t.y. iš sužvejoto gyvūnų žalio svorio tonos įsagu ženklinamas vienas gyvūnas. Visiems paleidžiamiems gyvūnams turėtų būti pritvirtinami du įsagai ir jie turėtų būti paleidžiami kuo didesniame plote;

c)

visuose įsaguose turi būti aiškiai įspaudžiamas unikalus serijos numeris ir grąžinimo adresas, kad būtų galima nustatyti įsagų kilmę, jeigu įsagais paženklinti gyvūnai būtų sugauti;

d)

visi antrą kartą sugauti įsagais paženklinti gyvūnai (t.y. sugauta žuvis, turinti anksčiau įsegtą įsagą) neturi būti paleidžiami; šis reikalavimas galioja sužvejojus žuvį, kuri buvo neseniai paleista;

e)

visi antrą kartą su įsagais sužvejoti gyvūnai ištiriami biologiškai (ilgis, svoris, lytis, gonadų būklė), jeigu įmanoma, padaroma elektroninė jų fotografija, išimami otolitai ir išsegami įsagai;

f)

visi susiję duomenys apie įsagus ir bet kokie duomenys, surinkti apie sužvejotas žuvis su įsagais, elektroninėmis CCAMLR laikmenomis perduodami CCAMLR per tris mėnesius nuo laivo išplaukimo iš pirmiau minėtų žvejybos rajonų;

g)

visi susiję duomenys apie įsagus, bet kokie duomenys, surinkti apie sužvejotas žuvis su įsagais ir atrinktas imties žuvis, elektroninėmis CCAMLR laikmenomis taip pat perduodami atitinkamoms duomenų apie įsagus saugykloms kaip išsamiai numatyta CCAMLR ženklinimo įsagais protokole.

53 straipsnis

Moksliniai stebėtojai

Kiekvienas žvejybos laivas, dalyvaujantis 46 straipsnyje nurodytoje bandomojoje žvejyboje ir žvejybos sezono metu vykdydamas bet kokią žvejybos veiklą, turi turėti du mokslinius stebėtojus, iš kurių vienas yra paskirtas pagal Tarptautinę CCAMLR mokslinių stebėjimų programą.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

54 straipsnis

Mokslinis stebėjimas

1.   Šis reglamentas netaikomas žvejybos operacijoms, vykdomoms tik mokslinių tyrimų, kurie atliekami gavus leidimą ir atitinkamai valstybei narei suteikus įgaliojimus, tikslais ir apie kuriuos Komisijai bei valstybei narei, kurios vandenyse atliekami tie tyrimai, buvo pranešta iš anksto.

2.   Jūrų gyvūnus, sugautus šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems tikslams, galima parduoti, laikyti, rodyti arba pasiūlyti parduoti, jeigu:

a)

jie atitinka Reglamento (EB) Nr. 850/98 XII priede nustatytus standartus ir pagal 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo (30) 2 straipsnį nustatytus pardavimo standartus; arba

b)

jie parduodami tiesiogiai maistui.

55 straipsnis

Duomenų perdavimas

Pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 duomenis apie iškrautus sužvejotų išteklių kiekius valstybės narės Komisijai siunčia kompiuteriu nuskaitoma forma ir naudodamos kiekvienoje išteklių lentelėje nustatytus išteklių kodus.

56 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Jeigu CCAMLR rajono plote bendri leistini sugavimai yra nustatomi laikotarpiams iki 2005 m. sausio 1 d., 46 straipsnis taikomas nuo atitinkamų bendrų leistinų sugavimų laikotarpių taikymo pradžios.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. VEERMAN


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 70, 2004 3 9, p. 8.

(3)  OL L 150, 2004 4 30, p. 1.

(4)  OL L 115, 1996 5 9, p. 3.

(5)  OL L 226, 1980 8 29, p. 48.

(6)  OL L 226, 1980 8 29, p. 12.

(7)  OL L 29, 1985 2 1, p. 9.

(8)  OL L 137, 2001 5 19, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 831/2004 (OL L 127, 2004 4 29, p. 33).

(9)  OL L 132, 1987 5 21, p. 9.

(10)  OL L 276, 1983 10 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1965/2001 (OL L 268, 2001 10 9, p. 23).

(11)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1954/2003 (OL L 289, 2003 11 7, p. 1).

(12)  OL L 171, 1994 7 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 813/2004 (OL L 150, 2004 4 30, p. 32).

(13)  OL L 171, 1994 7 6, p. 7.

(14)  OL L 97, 2004 4 1, p. 16.

(15)  OL L 9, 1998 1 15, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 812/2004 (OL L 150, 2004 4 30, p. 12).

(16)  OL L 125, 1998 4 27, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 602/2004 (OL L 97, 2004 4 1, p. 30).

(17)  OL L 191, 1998 7 7, p. 10.

(18)  OL L 70, 2004 3 9, p. 8.

(19)  OL L 333, 2003 12 20, p. 17.

(20)  OL L 274, 1986 9 25, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3259/94 (OL L 339, 2004 12 29, p. 11).

(21)  OL L 137, 2001 5 19, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu(EB) Nr. 831/2004 (OL L 127, 2004 4 29, p. 33).

(22)  OL L 351, 2002 12 28, p. 6.

(23)  OL L 396, 2004 12 31, p. 4.

(24)  OL L 365, 1991 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(25)  OL L 270, 1995 11 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(26)  OL L 186, 1993 7 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(27)  OL L 344, 2003 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1928/2004 (OL L 332, 2004 11 6, p. 5).

(28)  OL L 5, 2004 1 9, p. 25.

(29)  OL L 97, 2004 4 1, p. 1.

(30)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.


I PRIEDAS

RAJONUOSE, KURIUOSE TAIKOMI SUGAVIMO APRIBOJIMAI, BENDRIJOS LAIVAMS IR EB VANDENYSE TREČIŲJŲ ŠALIŲ LAIVAMS NUSTATOMOS BENDROSIOS ŽVEJYBOS GALIMYBĖS (GYVOJO SVORIO TONOMIS, JEIGU NENURODYTA KITAIP) PAGAL ŽUVŲ RŪŠIS IR RAJONUS

Visi šiame priede nustatyti sugavimo apribojimai taikant 9 straipsnį laikomi kvotomis ir dėl to jiems taikomos Reglamente (EB) Nr. 2847/93 nustatytos taisyklės, ypač jo 14 ir 15 straipsniai.

Kiekvieno rajono žuvų ištekliai nurodyti abėcėlės tvarka pagal lotynišką rūšies pavadinimą. Pateikiama šiame reglamente naudojamų bendrinių žuvų pavadinimų ir jų lotyniškų atitikmenų lentelė:

Bendrinis pavadinimas

3 raidžių kodas

Mokslinis pavadinimas

Ilgapelekis tunas

ALB

Thunnus alalunga

Beriksas

ALF

Beryx spp.

Amerikinė jūrų plekšnė

PLA

Hippoglossoides platessoides

Ančiuvis

ANE

Engraulis encrasicolus

Jūrų velnias

ANF

Lophiidae

Paprastoji ledžuvė

ANI

Champsocephalus gunnari

Atlanto nototeninis dančius

TOP

Dissostichus eleginoides

Paprastoji vilkžuvė

CAT

Anarhichas lupus

Atlanto paltusas

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Atlanto lašiša

SAL

Salmo salar

Milžinryklis

BSK

Cetorhinus maximus

Didžiaakis tunas

BET

Thunnus obesus

Paprastasis ilgasnukis dygliaryklis

DCA

Deania calcea

Juodoji kardžuvė

BSF

Aphanopus carbo

Krokodilinė ledžuvė

SSI

Chaenocephalus aceratus

Dvipelekė jūrų lydeka

BLI

Molva dypterigia

Meslvoji marlina

BUM

Makaira nigricans

Šiaurinis žydrasis merlangas

WHB

Micromesistius poutassou

Paprastasis tunas

BFT

Thunnus thynnus

Menkė

COD

Gadus morhua

Jūrų liežuvis

SOL

Solea solea

Krabas

PAI

Paralomis spp.

Paprastoji limanda

DAB

Limanda limanda

Plekšniažuvė

FLX

Pleuronectiformes

Paprastoji upinė plekšnė

FLX

Platichthys flesus

Siūlapelekė vėgėlė

FOX

Phycis spp.

Atlanto argentina

ARU

Argentina silus

Juodasis otas

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Ilgauodegė menkė

GRV

Macrourus spp.

Didysis juodasis dygliaryklis

ETR

Etmopterus princeps

Pilkoji nototenija

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Juodadėmė menkė

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Jūrų lydeka

HKE

Merluccius merluccius

Atlanto silkė

HER

Clupea harengus

Stauridė

JAX

Trachurus spp.

Antarktinis grundalas

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Šokoladinis dygliarykli

SCK

Dalatias licha

Krilis

KRI

Euphausia superba

Šviečiantis ančiuvis

LAC

Lampbet koksctus achirus

Pilkasis trumpadyglis ryklys

GUQ

Centrophorus squamosus

Mažažiotė plekšnė

LEM

Microstomus kitt

Paprastoji molvė

LIN

Molva molva

Skumbrė

MAC

Scomber scombrus

Kergeleno nototenija

NOR

Notothenia rossii

Megrimas

LEZ

Lepidorhombus spp.

Šiaurinė krevetė

PRA

Pandalus borealis

Norveginis omaras

NEP

Nephrops norvegicus

Esmarko menkenė

NOP

Trisopterus esmarki

Atlanto didžiagalvis

ORY

Hoplostethus atlanticus

Penaeus krevetės

PEN

Penaeus spp.

Jūrinės plekšnės

PLE

Pleuronectes platessa

Poliarinė menkė

POC

Boreogadus saida

Sidabrinė saida

POL

Pollachius pollachius

Atlanto silkiaryklis

POR

Lamna nasus

Portugalijos baltaakis dygliaryklis

CYO

Centroscymnus coelolepis

Jūrų ešerys

RED

Sebastes spp.

Raudonpelekis pagelas

SBR

Pagellus bogaraveo

Šiaurinis grenadierius

RHG

Macrourus berglax

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

RNG

Coryphaenoides rupestris

Ledjūrio menkė

POK

Pollachius virens

Smiltinis ungurys

SAN

Ammodytidae

Trumpačiuopiklis kalmaras

SQI

Illex illecebrosus

Rajožuvės

SRX-RAJ

Rajidae

Mažasis juodasis dygliaryklis

ETP

Etmopterus pusillus

Šiaurinis krabas voras

PCR

Chionoecetes spp.

Tamsioji ledžuvė

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Didžiaakė molvė

SLI

Molva macrophthalmus

Šprotai

SPR

Sprattus sprattus

Dygliaryklis

DGS

Squalus acanthias

Durklažuvė

SWO

Xiphias gladius

Paprastasis sriubinis ryklys

GAG

Galeorhinus galeus

Paprastasis otas

TUR

Psetta maxima

Brosmė

USK

Brosme brosme

Paprastoji raganosė ledžuvė

LIC

Channichthys rhinoceratus

Naktinis juodasis dygliaryklys

ETX

Etmopterus spinax

Baltoji jūrų vėgėlė

HKW

Urophycis tenuis

Baltasis marlinas

WHM

Tetrapturus alba

Merlangas

WHG

Merlangius merlangus

Raudonoji plekšnė

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Geltonpelekis tunas

YFT

Thunnus albacares

Geltonuodegė plekšnė

YEL

Limanda ferruginea

IA PRIEDAS

BALTIJOS JŪRA

Visi bendri leistini sugavimai šiame rajone, išskyrus jūrų plekšnes ir menkes 25–32 pakvadračiuose, buvo nustatyti dalyvaujant Tarptautinei žvejybos Baltijos jūroje komisijai (IBSFC).

Žuvų rūšys

:

Atlanto silkės

Clupea harengus

Zona

:

30-31 pakvadračiai

HER/3D30.; HER/3D31.

Suomija

52 471

 

Švedija

11 529

 

EB

64 000

 

Bendras leistinas sugavimas

64 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Atlanto silkės

Clupea harengus

Zona

:

22-24 pakvadračiai

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danija

6 448

 

Vokietija

25 380

 

Suomija

3

 

Lenkija

5 985

 

Švedija

8 184

 

EB

46 000

 

Bendras leistinas sugavimas

46 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Atlanto silkės

Clupea harengus

Zona

:

25-29 pakvadračiai (išskyrus Rygos įlanką) ir 32 pakvadratis

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danija

2 588

 

Vokietija

686

 

Estija

13 218

 

Suomija

25 801

 

Latvija

3 262

 

Lietuva

3 405 (1)

 

Lenkija

27 862 (2)

 

Švedija

39 350

 

EB

116 172 (3)

 

Bendras leistinas sugavimas

130 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Atlanto silkės

Clupea harengus

Zona

:

Rygos įlanka

HER/03D.RG

Estija

16 972 (4)

 

Latvija

20 452

 

EB

37 424 (4)

 

Bendras leistinas sugavimas

38 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Menkės

Gadus morhua

Zona

:

25-32 pakvadračiai (EB vandenys)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danija

8 959

 

Vokietija

3 564

 

Estija

873

 

Suomija

686

 

Latvija

3 331

 

Lietuva

2 189 (5)

 

Lenkija

10 203 (6)

 

Švedija

9 077

 

EB

38 882 (7)

 

Bendras leistinas sugavimas

NETAIKOMA

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Menkės

Gadus morhua

Zona

:

22-24 pakvadračiai (EB vandenys)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danija

10 781

 

Vokietija

5 271

 

Estija

239

 

Suomija

212

 

Latvija

892

 

Lietuva

579

 

Lenkija

2 885

 

Švedija

3 841

 

EB

24 700

 

Bendras leistinas sugavimas

24 700

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona

:

IIIbcd (EB vandenys)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danija

2 697

 

Vokietija

300

 

Švedija

203

 

Lenkija

565

 

EB

3 766

 

Bendras leistinas sugavimas

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Atlanto lašišos

Salmo salar

Zona

:

IIIbcd (EB vandenys) išskyrus 32 pakvadratį

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danija

93 512 (8)

 

Vokietija

10 404 (8)

 

Estija

9 504 (8)

 

Suomija

116 603 (8)

 

Latvija

59 478 (8)

 

Lietuva

6 992 (8)

 

Lenkija

28 368 (8)

 

Švedija

126 400 (8)

 

EB

451 260 (8)

 

Bendras leistinas sugavimas

460 000 (8)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Atlanto lašišos

Salmo salar

Zona

:

32 pakvadratis

SAL/3D32.

Estija

1 581 (9)

 

Suomija

13 838 (9)

 

EB

15 419 (9)

 

Bendras leistinas sugavimas

17 000 (9)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Šprotai

Sprattus sprattus

Zona

:

IIIbcd (EB vandenys)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danija

48 785

 

Vokietija

30 907

 

Estija

56 650

 

Suomija

25 538

 

Latvija

68 420

 

Lietuva

24 750

 

Lenkija

141 275 (10)

 

Švedija

94 311

 

EB

490 636 (10)

 

Bendras leistinas sugavimas

550 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


(1)  Dėl to, kad ištekliai 2003 m. buvo pereikvoti, IBSFC sprendimu kvota buvo sumažinta 30 tonomis.

(2)  Dėl to, kad ištekliai 2003 m. buvo pereikvoti, IBSFC sprendimu kvota buvo sumažinta 1 450 tonomis.

(3)  Dėl to, kad ištekliai 2003 m. buvo pereikvoti, IBSFC sprendimu kvota buvo sumažinta 1 480 tonomis.

(4)  Dėl to, kad ištekliai 2003 m. buvo pereikvoti, IBSFC sprendimu kvota buvo sumažinta 576 tonomis.

(5)  Dėl to, kad ištekliai 2003 m. buvo pereikvoti, IBSFC sprendimu kvota buvo sumažinta 6 tonomis.

(6)  Dėl to, kad ištekliai 2003 m. buvo pereikvoti, IBSFC sprendimu kvota buvo sumažinta 112 tonomis.

(7)  Dėl to, kad ištekliai 2003 m. buvo pereikvoti, IBSFC sprendimu kvota buvo sumažinta 118 tonomis.

(8)  Nurodomas žuvų skaičius.

(9)  Nurodomas žuvų skaičius.

(10)  Dėl to, kad ištekliai 2003 m. buvo pereikvoti, IBSFC sprendimu kvota buvo sumažinta 3 924 tonomis.

IB PRIEDAS

SKAGERAKO SĄSIAURIS, KATEGATO SĄSIAURIS, ŠIAURĖS JŪRA IR VAKARINIAI BENDRIJOS VANDENYS

ICES Vb rajonas (EB vandenys), VI, VII, VIII, IX, X rajonai, CECAF (EB vandenys) ir Prancūzijos Gajana

Žuvų rūšys

:

Smiltiniai unguriai

Ammodytidae

Zona

:

IV (Norvegijos vandenys)

SAN/04-N.

Danija

9 500

 

Jungtinė Karalystė

500

 

EB

10 000

 

Bendras leistinas sugavimas

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Smiltiniai unguriai

Ammodytidae

Zona

:

IIa (1), IIIa, IV (1)

SAN/2A3A4.

Danija

618 767

 

Jungtinė Karalystė

13 525

 

Visos valstybės narės

23 668 (2)

 

EB

655 960

 

Norvegija

5 000 (3)

 

Bendras leistinas sugavimas

660 960

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Atlanto argentinos

Argentina silus

Zona

:

I, II (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Vokietija

31

 

Prancūzija

10

 

Nyderlandai

25

 

Jungtinė Karalystė

50

 

EB

116

 


Žuvų rūšys

:

Atlanto argentinos

Argentina silus

Zona

:

III, IV (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Danija

1 180

 

Vokietija

12

 

Prancūzija

8

 

Airija

8

 

Nyderlandai

55

 

Švedija

46

 

Jungtinė Karalystė

21

 

EB

1 331

 


Žuvų rūšys

:

Atlanto argentinos

Argentina silus

Zona

:

V, VI, VII (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Vokietija

405

 

Prancūzija

9

 

Airija

375

 

Nyderlandai

4 225

 

Jungtinė Karalystė

297

 

EB

5 310

 

Bendras leistinas sugavimas

5 310

 


Žuvų rūšys

:

Brosmės

Brosme brosme

Zona

:

EB vandenų IIa, IV, Vb, VI, VII zonos

USK/2A47-C

EB

Nenustatomas (4)

 

Norvegija

4 000 (5)  (6)

 

Bendras leistinas sugavimas

Nenustatomas

 


Žuvų rūšys

:

Brosmės

Brosme brosme

Zona

:

IV (Norvegijos vandenys)

USK/04-N.

Belgija

1

 

Danija

191

 

Vokietija

1

 

Prancūzija

1

 

Nyderlandai

1

 

Jungtinė Karalystė

5

 

EB

200

 

Bendras leistinas sugavimas

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Milžinrykliai

Cetorhinus maximus

Zona

:

EB vandenų IV, VI ir VII zonos

BSK/467.

EB

0

 

Bendras leistinas sugavimas

0

 


Žuvų rūšys

:

Atlanto silkės (7)

Clupea harengus

Zona

:

IIIa

HER/03A.

Danija

40 104

 

Vokietija

642

 

Švedija

41 950

 

EB

82 696

 

Farerų salos

500 (8)

 

Bendras leistinas sugavimas

96 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Atlanto silkės (9)

Clupea harengus

Zona

:

IV į šiaurę nuo 53°30′ šiaurės platumos

HER/4AB.

Danija

95 211

 

Vokietija

57 215

 

Prancūzija

20 548

 

Nyderlandai

56 745

 

Švedija

5 443

 

Jungtinė Karalystė

70 395

 

EB

305 557

 

Norvegija

50 000 (10)

 

Bendras leistinas sugavimas

535 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.

Laikantis pirmiau minėtų kvotų, ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos

(HER/*04N-)

EB

50 000


Žuvų rūšys

:

Atlanto silkės

Clupea harengus

Zona

:

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos

HER/04-N.

Švedija

1 102 (11)

 

EB

1 102

 

Bendras leistinas sugavimas

Nenustatomas

 


Žuvų rūšys

:

Atlanto silkės (12)

Clupea harengus

Zona

:

IIIa

HER/03A-BC

Danija

20 642

 

Vokietija

184

 

Švedija

3 324

 

EB

24 150

 

Bendras leistinas sugavimas

24 150

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Atlanto silkės (13)

Clupea harengus

Zona

:

IIa (EB vandenys), IV, VIId

HER/2A47DX

Belgija

248

 

Danija

47 865

 

Vokietija

248

 

Prancūzija

248

 

Nyderlandai

248

 

Švedija

234

 

Jungtinė Karalystė

909

 

EB

50 000

 

Bendras leistinas sugavimas

50 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Atlanto silkės (14)

Clupea harengus

Zona

:

IVc (15), VIId

HER/4CXB7D

Belgija

9 684 (16)

 

Danija

1 882 (16)

 

Vokietija

1 131 (16)

 

Prancūzija

19 341 (16)

 

Nyderlandai

34 704 (16)

 

Jungtinė Karalystė

7 551 (16)

 

EB

74 293

 

Bendras leistinas sugavimas

535 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Atlanto silkės

Clupea harengus

Zona

:

Vb, VIaN (17) (EB vandenys), VIb

HER/5B6ANB

Vokietija

3 291

 

Prancūzija

623

 

Airija

4 447

 

Nyderlandai

3 291

 

Jungtinė Karalystė

17 788

 

EB

29 440

 

Farerų salos

660 (18)

 

Bendras leistinas sugavimas

30 100

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Atlanto silkės

Clupea harengus

Zona

:

VIaS (19), VIIbc

HER/6AS7BC

Airija

12 727

 

Nyderlandai

1 273

 

EB

14 000

 

Bendras leistinas sugavimas

14 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Atlanto silkės

Clupea harengus

Zona

:

VIa Clyde (20)

HER/06ACL.

Jungtinė Karalystė

1 000

 

EB

1 000

 

Bendras leistinas sugavimas

1 000

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Atlanto silkės

Clupea harengus

Zona

:

VIIa (21)

HER/07A/MM

Airija

1 250

 

Jungtinė Karalystė

3 550

 

EB

4 800

 

Bendras leistinas sugavimas

4 800

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Atlanto silkės

Clupea harengus

Zona

:

VIIe,f

HER/7EF.

Prancūzija

500

 

Jungtinė Karalystė

500

 

EB

1 000

 

Bendras leistinas sugavimas

1 000

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Atlanto silkės

Clupea harengus

Zona

:

VIIg,h,j,k (22)

HER/7G-K.

Vokietija

144

 

Prancūzija

802

 

Airija

11 236

 

Nyderlandai

802

 

Jungtinė Karalystė

16

 

EB

13 000

 

Bendras leistinas sugavimas

13 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Ančiuviai

Engraulis encrasicolus

Zona

:

VIII

ANE/08.

Ispanija

27 000

 

Prancūzija

3 000

 

EB

30 000

 

Bendras leistinas sugavimas

30 000

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Ančiuviai

Engraulis encrasicolus

Zona

:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EB vandenys)

ANE/9/3411

Ispanija

3 826

 

Portugalija

4 174

 

EB

8 000

 

Bendras leistinas sugavimas

8 000

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Menkės

Gadus morhua

Zona

:

Skagerako sąsiauris

COD/03AN.

Belgija

10

 

Danija

3 119

 

Vokietija

78

 

Nyderlandai

20

 

Švedija

546

 

EB

3 773

 

Bendras leistinas sugavimas

3 900

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Menkės

Gadus morhua

Zona

:

Kategato sąsiauris

COD/03AS.

Danija

617

 

Vokietija

13

 

Švedija

370

 

EB

1 000

 

Bendras leistinas sugavimas

1 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Menkės

Gadus morhua

Zona

:

IIa (EB vandenys), IV

COD/2AC4.

Belgija

807

 

Danija

4 635

 

Vokietija

2 939

 

Prancūzija

997

 

Nyderlandai

2 619

 

Švedija

31

 

Jungtinė Karalystė

10 631

 

EB

22 659

 

Norvegija

4 641 (23)

 

Bendras leistinas sugavimas

27 300

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

Norvegijos vandenys

(COD/*04N-)

EB

19 694


Žuvų rūšys

:

Menkės

Gadus morhua

Zona

:

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos

COD/04-N.

Švedija

411

 

EB

411

 

Bendras leistinas sugavimas

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Menkės

Gadus morhua

Zona

:

Vb (EB vandenys), VI, XII, XIV

COD/561214

Belgija

1

 

Vokietija

11

 

Prancūzija

114

 

Airija

162

 

Jungtinė Karalystė

433

 

EB

721

 

Bendras leistinas sugavimas

721

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

Vb (EB Zona), VIa

(COD/*5BC6A)

Belgija

1

Vokietija

10

Prancūzija

110

Airija

156

Jungtinė Karalystė

415

EB

692


Žuvų rūšys

:

Menkės

Gadus morhua

Zona

:

VIIa

COD/07A.

Belgija

29

 

Prancūzija

79

 

Airija

1 416

 

Nyderlandai

7

 

Jungtinė Karalystė

619

 

EB

2 150

 

Bendras leistinas sugavimas

2 150

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Menkės

Gadus morhua

Zona

:

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB vandenys)

COD/7X7A34

Belgija

266

 

Prancūzija

4 554

 

Airija

849

 

Nyderlandai

38

 

Jungtinė Karalystė

493

 

EB

6 200

 

Bendras leistinas sugavimas

6 200

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Megrimai

Lepidorhombus spp.

Zona

:

IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys)

LEZ/2AC4-C

Belgija

5

 

Danija

4

 

Vokietija

4

 

Prancūzija

28

 

Nyderlandai

22

 

Jungtinė Karalystė

1 677

 

EB

1 740

 

Bendras leistinas sugavimas

1 740

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Megrimai

Lepidorhombus spp.

Zona

:

Vb (EB vandenys), VI, XII, XIV

LEZ/561214

Ispanija

327

 

Prancūzija

1 277

 

Airija

373

 

Jungtinė Karalystė

903

 

EB

2 880

 

Bendras leistinas sugavimas

2 880

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Megrimai

Lepidorhombus spp.

Zona

:

VII

LEZ/07.

Belgija

520

 

Ispanija

5 779

 

Prancūzija

7 013

 

Airija

3 189

 

Jungtinė Karalystė

2 762

 

EB

19 263

 

Bendras leistinas sugavimas

19 263

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Megrimai

Lepidorhombus spp.

Zona

:

VIIIabde

LEZ/8ABDE.

Ispanija

1 238

 

Prancūzija

999

 

EB

2 237

 

Bendras leistinas sugavimas

2 237

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Megrimai

Lepidorhombus spp.

Zona

:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB vandenys)

LEZ/8C3411

Ispanija

1 233

 

Prancūzija

62

 

Portugalija

41

 

EB

1 336

 

Bendras leistinas sugavimas

1 336

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Paprastosios limandos ir paprastosios upinės plekšnės

Limanda limanda ir Platichthys flesus

Zona

:

IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys)

D/F/2AC4-C

Belgija

491

 

Danija

1 844

 

Vokietija

2 766

 

Prancūzija

192

 

Nyderlandai

11 151

 

Švedija

6

 

Jungtinė Karalystė

1 550

 

EB

18 000

 

Bendras leistinas sugavimas

18 000

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Jūrų velniai

Lophiidae

Zona

:

IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys)

ANF/2AC4-C

Belgija

365

 

Danija

804

 

Vokietija

393

 

Prancūzija

75

 

Nyderlandai

276

 

Švedija

9

 

Jungtinė Karalystė

8 392

 

EB

10 314

 

Bendras leistinas sugavimas

10 314

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Jūrų velniai

Lophiidae

Zona

:

IV (Norvegijos vandenys)

ANF/04-N.

Belgija

54

 

Danija

1 381

 

Vokietija

22

 

Nyderlandai

20

 

Jungtinė Karalystė

323

 

EB

1 800

 

Bendras leistinas sugavimas

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Jūrų velniai

Lophiidae

Zona

:

Vb (EB vandenys), VI, XII, XIV

ANF/561214

Belgija

168

 

Vokietija

192

 

Ispanija

180

 

Prancūzija

2 073

 

Airija

469

 

Nyderlandai

162

 

Jungtinė Karalystė

1 442

 

EB

4 686

 

Bendras leistinas sugavimas

4 686

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Jūrų velniai

Lophiidae

Zona

:

VII

ANF/07.

Belgija

2 318

 

Vokietija

258

 

Ispanija

921

 

Prancūzija

14 874

 

Airija

1 901

 

Nyderlandai

300

 

Jungtinė Karalystė

4 510

 

EB

25 082

 

Bendras leistinas sugavimas

25 082

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Jūrų velniai

Lophiidae

Zona

:

VIIIa,b,d,e

ANF/8ABDE.

Ispanija

932

 

Prancūzija

5 188

 

EB

6 120

 

Bendras leistinas sugavimas

6 120

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Jūrų velniai

Lophiidae

Zona

:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB vandenys)

ANF/8C3411

Ispanija

1 629

 

Prancūzija

2

 

Portugalija

324

 

EB

1 955

 

Bendras leistinas sugavimas

1 955

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Juodadėmės menkės

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

IIIa, IIIbcd (EB vandenys)

HAD/3A/BCD

Belgija

18

 

Danija

3 036

 

Vokietija

193

 

Nyderlandai

4

 

Švedija

359

 

EB

3 610 (24)

 

Bendras leistinas sugavimas

4 018

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Juodadėmės menkės

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

IIa (EB vandenys), IV

HAD/2AC4.

Belgija

544

 

Danija

3 742

 

Vokietija

2 381

 

Prancūzija

4 150

 

Nyderlandai

408

 

Švedija

264

 

Jungtinė Karalystė

39 832

 

EB

51 321 (25)

 

Norvegija

14 679

 

Bendras leistinas sugavimas

66 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

Norvegijos vandenys

(HAD/*04N-)

EB

38 175


Žuvų rūšys

:

Juodadėmės menkės

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

Norvegijos vandenys, į pietus nuo 62° šiaurės platumos

HAD/04-N.

Švedija

761

 

EB

761

 

Bendras leistinas sugavimas

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Juodadėmės menkės

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

VIb, XII, XIV

HAD/6B1214

Belgija

2

 

Vokietija

2

 

Prancūzija

77

 

Airija

55

 

Jungtinė Karalystė

566

 

EB

702

 

Bendras leistinas sugavimas

702

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Juodadėmės menkės

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

Vb, VIa (EB vandenys)

HAD/5BC6A.

Belgija

17

 

Vokietija

20

 

Prancūzija

838

 

Airija

598

 

Jungtinė Karalystė

6 127

 

EB

7 600

 

Bendras leistinas sugavimas

7 600

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Juodadėmės menkės

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB vandenys)

HAD/7/3411

Belgija

128

 

Prancūzija

7 680

 

Airija

2 560

 

Jungtinė Karalystė

1 152

 

EB

11 520

 

Bendras leistinas sugavimas

11 520

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.

 

VIIa

(HAD/*07A.)

Belgija

24

Prancūzija

109

Airija

649

Jungtinė Karalystė

718

EB

1 500

Valstybės narės, Komisijai pranešdamos apie savo kvotų išnaudojimą, nurodo VIIa sužvejotus kiekius. VII kvadrate sužvejotą juodadėmių menkių kiekį iškrauti draudžiama, jeigu iškraunama daugiau nei 1 500 tonų.


Žuvų rūšys

:

Merlangai

Merlangius merlangus

Zona

:

IIIa

WHG/03A.

Danija

651

 

Nyderlandai

2

 

Švedija

70

 

EB

723 (26)

 

Bendras leistinas sugavimas

1 500

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Merlangai

Merlangius merlangus

Zona

:

IIa (EB vandenys), IV

WHG/2AC4.

Belgija

605

 

Danija

2 618

 

Vokietija

681

 

Prancūzija

3 935

 

Nyderlandai

1 513

 

Švedija

4

 

Jungtinė Karalystė

10 444

 

EB

19 800 (27)

 

Norvegija

2 800 (28)

 

Bendras leistinas sugavimas

28 000

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

Norvegijos vandenys

(WHG/*04N-)

EB

17 073


Žuvų rūšys

:

Merlangai

Merlangius merlangus

Zona

:

Vb (EB vandenys), VI, XII, XIV

WHG/561214

Vokietija

10

 

Prancūzija

195

 

Airija

478

 

Jungtinė Karalystė

917

 

EB

1 600

 

Bendras leistinas sugavimas

1 600

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Merlangai

Merlangius merlangus

Zona

:

VIIa

WHG/07A.

Belgija

1

 

Prancūzija

18

 

Airija

296

 

Nyderlandai

0

 

Jungtinė Karalystė

199

 

EB

514

 

Bendras leistinas sugavimas

514

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Merlangai

Merlangius merlangus

Zona

:

VIIb-k

WHG/7X7A.

Belgija

211

 

Prancūzija

12 960

 

Airija

6 006

 

Nyderlandai

105

 

Jungtinė Karalystė

2 318

 

EB

21 600

 

Bendras leistinas sugavimas

21 600

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Merlangai

Merlangius merlangus

Zona

:

VIII

WHG/08.

Ispanija

1 440

 

Prancūzija

2 160

 

EB

3 600

 

Bendras leistinas sugavimas

3 600

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Merlangai

Merlangius merlangus

Zona

:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EB vandenys)

WHG/9/3411

Portugalija

816

 

EB

816

 

Bendras leistinas sugavimas

816

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Merlangai ir sidabrinės saidos

Merlangius merlangus ir Pollachius pollachius

Zona

:

Norvegijos vandenys, į pietus nuo 62° šiaurės platumos

W/P/04-N.

Švedija

190

 

EB

190

 

Bendras leistinas sugavimas

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Jūrų lydekos

Merluccius merluccius

Zona

:

IIIa, IIIbcd (EB vandenys)

HKE/3A/BCD

Danija

1 183

 

Švedija

101

 

EB

1 284

 

Bendras leistinas sugavimas

1 284 (29)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Jūrų lydekos

Merluccius merluccius

Zona

:

IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys)

HKE/2AC4-C

Belgija

21

 

Danija

866

 

Vokietija

99

 

Prancūzija

191

 

Nyderlandai

50

 

Jungtinė Karalystė

269

 

EB

1 496

 

Bendras leistinas sugavimas

1 496 (30)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Jūrų lydekos

Merluccius merluccius

Zona

:

Vb (EB vandenys), VI, VII, XII, XIV

HKE/571214

Belgija

220

 

Ispanija

7 042

 

Prancūzija

10 873

 

Airija

1 318

 

Nyderlandai

142

 

Jungtinė Karalystė

4 293

 

EB

23 888

 

Bendras leistinas sugavimas

23 888 (31)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

VIIIabde

(HKE/*8ABDE)

Belgija

28

Ispanija

1 137

Prancūzija

1 137

Airija

142

Nyderlandai

14

Jungtinė Karalystė

639

EB

3 096


Žuvų rūšys

:

Jūrų lydekos

Merluccius merluccius

Zona

:

VIIIa,b,d,e

HKE/8ABDE.

Belgija

7

 

Ispanija

4 902

 

Prancūzija

11 009

 

Nyderlandai

14

 

EB

15 932

 

Bendras leistinas sugavimas

15 932 (32)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

Vb (EB vandenys), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

Belgija

1

Ispanija

1 420

Prancūzija

2 557

Nyderlandai

4

EB

3 982


Žuvų rūšys

:

Jūrų lydekos

Merluccius merluccius

Zona

:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB vandenys)

HKE/8C3411

Ispanija

3 819

 

Prancūzija

367

 

Portugalija

1 782

 

EB

5 968

 

Bendras leistinas sugavimas

5 968

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Šiauriniai žydrieji merlangai

Micromesistius poutassou

Zona

:

IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys)

WHB/2AC4-C

Danija

118 475

 

Vokietija

195

 

Nyderlandai

359

 

Švedija

382

 

Jungtinė Karalystė

2 613

 

EB

122 024

 

Norvegija

40 000 (33)

 

Bendras leistinas sugavimas

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Šiauriniai žydrieji merlangai

Micromesistius poutassou

Zona

:

IV (Norvegijos vandenys)

WHB/04-N.

Danija

18 050

 

Jungtinė Karalystė

950

 

EB

19 000

 

Bendras leistinas sugavimas

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Šiauriniai žydrieji merlangai

Micromesistius poutassou

Zona

:

V, VI, VII, XII ir XIV

WHB/571214

Danija

9 803

 

Vokietija

37 947

 

Ispanija

63 244 (34)

 

Prancūzija

52 809

 

Airija

75 893

 

Nyderlandai

119 216

 

Portugalija

4 743 (34)

 

Jungtinė Karalystė

110 678

 

EB

474 333

 

Norvegija

120 000 (35)  (36)

 

Farerų salos

45 000 (37)  (38)

 

Bendras leistinas sugavimas

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

IVa WHB/*04A-C

Norvegija

40 000


Žuvų rūšys

:

Šiauriniai žydrieji merlangai

Micromesistius poutassou

Zona

:

VIIIa,b,d,e

WHB/8ABDE.

Ispanija

24 404

 

Prancūzija

18 936

 

Portugalija

3 661

 

Jungtinė Karalystė

17 672

 

EB

64 673

 

Bendras leistinas sugavimas

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.

Bet kokią pirmiau minėtų kvotų dalį galima sužvejoti ICES Vb kvadrate (EB vandenys), VI, VII, XII ir XIV (WHB/*5B-14) parajoniuose.


Žuvų rūšys

:

Šiauriniai žydrieji merlangai

Micromesistius poutassou

Zona

:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB vandenys)

WHB/8C3411

Ispanija

107 382

 

Portugalija

26 845

 

EB

134 227

 

Bendras leistinas sugavimas

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Mažažiotės plekšnės ir raudonosios plekšnės

Microstomus kitt ir Glyptocephalus cynoglossus

Zona

:

IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys)

L/W/2AC4-C

Belgija

352

 

Danija

970

 

Vokietija

125

 

Prancūzija

265

 

Nyderlandai

807

 

Švedija

11

 

Jungtinė Karalystė

3 970

 

EB

6 500

 

Bendras leistinas sugavimas

6 500

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Dvipelekės jūrų lydekos

Molva dypterigia

Zona

:

IIa, IV, Vb, VI, VII (Bendrijos vandenys)

BLI/2A47-C

EB

Nenustatomas (39)

 

Norvegija

200

 

Bendras leistinas sugavimas

Nenustatomas

 


Žuvų rūšys

:

Dvipelekės jūrų lydekos

Molva dypterigia

Zona

:

EB vandenys VIa zonos (į šiaurę nuo 56°30′ šiaurės platumos), VIb

BLI/6AN6B.

Farerų salos

900 (40)

 

Bendras leistinas sugavimas

Nenustatomas

 


Žuvų rūšys

:

Paprastosios molvės

Molva molva

Zona

:

I, II (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Danija

10

 

Vokietija

10

 

Prancūzija

10

 

Jungtinė Karalystė

10

 

Kitos (41)

5

 

EB

45

 


Žuvų rūšys

:

Paprastosios molvės

Molva molva

Zona

:

III (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Belgija

10 (42)

 

Danija

4 976

 

Vokietija

610

 

Švedija

1 930

 

Jungtinė Karalystė

610 (42)

 

EB

8 136

 


Žuvų rūšys

:

Paprastosios molvės

Molva molva

Zona

:

IV (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Belgija

25

 

Danija

397

 

Vokietija

246

 

Prancūzija

221

 

Nyderlandai

8

 

Švedija

17

 

Jungtinė Karalystė

3 052

 

EB

3 966

 


Žuvų rūšys

:

Paprastosios molvės

Molva molva

Zona

:

V (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Belgija

12

 

Danija

9

 

Vokietija

9

 

Prancūzija

9

 

Jungtinė Karalystė

9

 

EB

48

 


Žuvų rūšys

:

Paprastosios molvės

Molva molva

Zona

:

VI, VII,VIII, IX, X, XII, XIV (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Belgija

56

 

Danija

10

 

Vokietija

204

 

Ispanija

4 124

 

Prancūzija

4 397

 

Airija

1 102

 

Portugalija

10

 

Jungtinė Karalystė

5 063

 

EB

14 966

 


Žuvų rūšys

:

Paprastosios molvės

Molva molva

Zona

:

EB vandenų IIa, IV, Vb, VI, VII zonos

LIN/2A47-C

EB

Nenustatomas (43)

 

Norvegija

6 800 (44)  (45)

 

Farerų salos

800 (46)  (47)

 

Bendras leistinas sugavimas

Nenustatomas

 


Žuvų rūšys

:

Paprastosios molvės

Molva molva

Zona

:

IV (Norvegijos vandenys)

LIN/04-N.

Belgija

7

 

Danija

878

 

Vokietija

25

 

Prancūzija

10

 

Nyderlandai

1

 

Jungtinė Karalystė

79

 

EB

1 000

 

Bendras leistinas sugavimas

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

Zona

:

IIIa (EB vandenys), IIIbcd (EB vandenys)

NEP/3A/BCD

Danija

3 454

 

Vokietija

10

 

Švedija

1 236

 

EB

4 700

 

Bendras leistinas sugavimas

4 700

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

Zona

:

IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys)

NEP/2AC4-C

Belgija

1 117

 

Danija

1 117

 

Vokietija

16

 

Prancūzija

33

 

Nyderlandai

575

 

Jungtinė Karalystė

18 492

 

EB

21 350

 

Bendras leistinas sugavimas

21 350

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

Zona

:

IV (Norvegijos vandenys)

NEP/04-N.

Danija

946

 

Vokietija

1

 

Jungtinė Karalystė

53

 

EB

1 000

 

Bendras leistinas sugavimas

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

Zona

:

Vb (EB vandenys), VI

NEP/5BC6.

Ispanija

26

 

Prancūzija

103

 

Airija

172

 

Jungtinė Karalystė

12 399

 

EB

12 700

 

Bendras leistinas sugavimas

12 700

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

Zona

:

VII

NEP/07.

Ispanija

1 173

 

Prancūzija

4 753

 

Airija

7 207

 

Jungtinė Karalystė

6 411

 

EB

19 544

 

Bendras leistinas sugavimas

19 544

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

Zona

:

VIIIa,b,d,e

NEP/8ABDE.

Ispanija

186

 

Prancūzija

2 914

 

EB

3 100

 

Bendras leistinas sugavimas

3 100

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

Zona

:

VIIIc

NEP/08C.

Ispanija

156

 

Prancūzija

6

 

EB

162

 

Bendras leistinas sugavimas

162

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

Zona

:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EB vandenys)

NEP/9/3411

Ispanija

135

 

Portugalija

405

 

EB

540

 

Bendras leistinas sugavimas

540

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Šiaurinės krevetės

Pandalus borealis

Zona

:

IIIa

PRA/03A.

Danija

3 717

 

Švedija

2 002

 

EB

5 719

 

Bendras leistinas sugavimas

10 710

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Šiaurinės krevetės

Pandalus borealis

Zona

:

IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys)

PRA/2AC4-C

Danija

3 626

 

Nyderlandai

34

 

Švedija

146

 

Jungtinė Karalystė

1 074

 

EB

4 880

 

Bendras leistinas sugavimas

4 980

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Šiaurinės krevetės

Pandalus borealis

Zona

:

Norvegijos vandenys, į pietus nuo 62° šiaurės platumos

PRA/04-N.

Danija

900

 

Švedija

151 (48)

 

EB

1 051

 

Bendras leistinas sugavimas

Nenustatomas

 


Žuvų rūšys

:

Penaeus krevetės

Penaeus spp.

Zona

:

Prancūzijos Gajana

PEN/FGU.

Prancūzija

4 000 (49)

 

EB

4 000 (49)

 

Barbadosas

24 (49)

 

Gajana

24 (49)

 

Surinamas

0 (49)

 

Trinidadas ir Tobago

60 (49)

 

Bendras leistinas sugavimas

4 108 (49)

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona

:

Skagerako sąsiauris

PLE/03AN.

Belgija

46

 

Danija

5 917

 

Vokietija

30

 

Nyderlandai

1 138

 

Švedija

317

 

EB

7 448

 

Bendras leistinas sugavimas

7 600

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona

:

Kategato sąsiauris

PLE/03AS.

Danija

1 691

 

Vokietija

19

 

Švedija

190

 

EB

1 900

 

Bendras leistinas sugavimas

1 900

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona

:

IIa (EB vandenys), IV

PLE/2AC4.

Belgija

3 530

 

Danija

11 474

 

Vokietija

3 310

 

Prancūzija

662

 

Nyderlandai

22 066

 

Jungtinė Karalystė

16 328

 

EB

57 370

 

Norvegija

1 630

 

Bendras leistinas sugavimas

59 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

Norvegijos vandenys

(PLE/*04N-)

EB

30 000


Žuvų rūšys

:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona

:

Vb (EB vandenys), VI, XII, XIV

PLE/561214

Prancūzija

27

 

Airija

358

 

Jungtinė Karalystė

597

 

EB

982

 

Bendras leistinas sugavimas

982

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona

:

VIIa

PLE/07A.

Belgija

41

 

Prancūzija

18

 

Airija

1 051

 

Nyderlandai

13

 

Jungtinė Karalystė

485

 

EB

1 608

 

Bendras leistinas sugavimas

1 608

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona

:

VIIb,c

PLE/7BC.

Prancūzija

32

 

Airija

128

 

EB

160

 

Bendras leistinas sugavimas

160

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona

:

VIId,e

PLE/7DE.

Belgija

843

 

Prancūzija

2 810

 

Jungtinė Karalystė

1 498

 

EB

5 151

 

Bendras leistinas sugavimas

5 151

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona

:

VIIf,g

PLE/7FG.

Belgija

73

 

Prancūzija

132

 

Airija

202

 

Jungtinė Karalystė

69

 

EB

476

 

Bendras leistinas sugavimas

476

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona

:

VIIh,j,k

PLE/7HJK.

Belgija

29

 

Prancūzija

58

 

Airija

204

 

Nyderlandai

117

 

Jungtinė Karalystė

58

 

EB

466

 

Bendras leistinas sugavimas

466

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Jūrinės plekšnės

Pleuronectes platessa

Zona

:

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB vandenys)

PLE/8/3411

Ispanija

75

 

Prancūzija

298

 

Portugalija

75

 

EB

448

 

Bendras leistinas sugavimas

448

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Sidabrinės saidos

Pollachius pollachius

Zona

:

Vb (EB vandenys), VI, XII, XIV

POL/561214

Ispanija

8

 

Prancūzija

270

 

Airija

79

 

Jungtinė Karalystė

206

 

EB

563

 

Bendras leistinas sugavimas

563

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Sidabrinės saidos

Pollachius pollachius

Zona

:

VII

POL/07.

Belgija

529

 

Ispanija

32

 

Prancūzija

12 177

 

Airija

1 298

 

Jungtinė Karalystė

2 964

 

EB

17 000

 

Bendras leistinas sugavimas

17 000

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Sidabrinės saidos

Pollachius pollachius

Zona

:

VIIIa,b,d,e

POL/8ABDE.

Ispanija

286

 

Prancūzija

1 394

 

EB

1 680

 

Bendras leistinas sugavimas

1 680

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Sidabrinės saidos

Pollachius pollachius

Zona

:

VIIIc

POL/08C.

Ispanija

295

 

Prancūzija

33

 

EB

328

 

Bendras leistinas sugavimas

328

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Sidabrinės saidos

Pollachius pollachius

Zona

:

IX, X, CECAF 34.1.1 (EB vandenys)

POL/9/3411

Ispanija

278

 

Portugalija

10

 

EB

288

 

Bendras leistinas sugavimas

288

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Ledjūrio menkės

Pollachius virens

Zona

:

IIa (EB vandenys), IIIa, IIIbcd (EB vandenys), IV

POK/2A34.

Belgija

51

 

Danija

6 013

 

Vokietija

15 184

 

Prancūzija

35 733

 

Nyderlandai

152

 

Švedija

826

 

Jungtinė Karalystė

11 641

 

EB

69 600

 

Norvegija

75 400 (50)

 

Bendras leistinas sugavimas

145 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

Norvegijos vandenys

(POK/*04N-)

EB

69 600


Žuvų rūšys

:

Ledjūrio menkės

Pollachius virens

Zona

:

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos

POK/04-N.

Švedija

947

 

EB

947

 

Bendras leistinas sugavimas

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Ledjūrio menkės

Pollachius virens

Zona

:

Vb (EB vandenys), VI, XII, XIV

POK/561214

Vokietija

984

 

Prancūzija

9 774

 

Airija

494

 

Jungtinė Karalystė

3 792

 

EB

15 044

 

Bendras leistinas sugavimas

15 044

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Ledjūrio menkės

Pollachius virens

Zona

:

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB vandenys)

POK/7X1034

Belgija

14

 

Prancūzija

3 137

 

Airija

1 568

 

Jungtinė Karalystė

855

 

EB

5 574

 

Bendras leistinas sugavimas

5 574

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Paprastieji otai ir rombai

Psetta maxima ir Scopthalmus rhombus

Zona

:

IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys)

T/B/2AC4-C

Belgija

334

 

Danija

713

 

Vokietija

182

 

Prancūzija

86

 

Nyderlandai

2 527

 

Švedija

5

 

Jungtinė Karalystė

703

 

EB

4 550

 

Bendras leistinas sugavimas

4 550

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Rombinės rajos

Rajidae

Zona

:

IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys)

SRX/2AC4-C

Belgija

542

 

Danija

21

 

Vokietija

27

 

Prancūzija

85

 

Nyderlandai

462

 

Jungtinė Karalystė

2 083

 

EB

3 220

 

Bendras leistinas sugavimas

3 220

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu taikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.


Žuvų rūšys

:

Juodieji paltusai

Reinhardtius hippoglossoides

Zona

:

IIa (Bendrijos vandenys), IV, VI (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Danija

10

 

Vokietija

18

 

Estija

10

 

Ispanija

10

 

Prancūzija

168

 

Airija

10

 

Lenkija

10

 

Jungtinė Karalystė

661

 

EB

1 042

 

Norvegija

145 (51)  (52)  (53)

 

Bendras leistinas sugavimas

Nenustatomas

 


Žuvų rūšys

:

Skumbrės

Scomber scombrus

Zona

:

IIa (EB vandenys), IIIa, IIIb,c,d (EB vandenys), IV

MAC/2A34.

Belgija

148

 

Danija

11 866

 

Vokietija

155

 

Prancūzija

467

 

Nyderlandai

470

 

Švedija

3 526 (54)  (55)  (56)

 

Jungtinė Karalystė

435

 

EB

17 067 (55)

 

Norvegija

28 676 (57)

 

Bendras leistinas sugavimas

420 000 (58)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas bendras leistinas sugavimas, jeigu netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 ir 4 straipsniai.

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

IIIa

MAC/*03A.

IIIa, IVb,c

MAC/*3A4BC

IVb

MAC/*04B.

IVc

MAC/*04C.

IIa (ne EB vandenys), VI, nuo 2005 m. sausio 1 d.iki kovo 31 d.

MAC/*2A6.

Danija

 

4 130

 

 

4 020

Prancūzija

 

467

 

 

 

Nyderlandai

 

470

 

 

 

Švedija

 

 

390

10

 

Jungtinė Karalystė

 

435

 

 

 

Norvegija

3 000

 

 

 

 


Žuvų rūšys

:

Skumbrės

Scomber scombrus

Zona

:

IIa (ne EB vandenys), Vb (EB vandenys), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

MAC/2CX14-

Vokietija

13 845

 

Ispanija

20

 

Estija

115

 

Prancūzija

9 231

 

Airija

46 149

 

Latvija

85

 

Lietuva

85