ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 10

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. sausio 13d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 34/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 35/2005, nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

3

 

*

2005 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 36/2005, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 III ir X priedų nuostatas dėl galvijų, ožkų ir avių užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų epidemiologinės priežiūros ( 1 )

9

 

*

2005 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 37/2005, dėl temperatūros kontroliavimo transporto priemonėse, sandėliuose ir saugyklose, skirtose greitai užšaldytiems žmonėms vartoti skirtiems maisto produktams laikyti ( 1 )

18

 

 

2005 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 38/2005, nustatantis tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

20

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

Informacija apie Europos bendrijos ir Kanados susitarimo dėl prekybos vynais ir spiritiniais gėrimais įsigaliojimą

22

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

13.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 10/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 34/2005

2005 m. sausio 12 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 12 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. sausio 12 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

98,1

204

101,8

999

100,0

0707 00 05

052

138,3

999

138,3

0709 90 70

052

142,0

204

195,6

999

168,8

0805 10 20

052

61,6

204

51,7

220

43,0

448

34,6

999

47,7

0805 20 10

204

70,4

999

70,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

65,1

204

51,9

400

79,0

464

139,9

624

58,7

999

78,9

0805 50 10

052

49,3

608

16,0

999

32,7

0808 10 80

400

97,3

404

105,3

720

64,0

999

88,9

0808 20 50

400

102,1

999

102,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


13.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 10/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 35/2005

2005 m. sausio 11 d.

nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1),

atsižvelgdama į Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 (2) išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, ypač į jo 173 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173–177 straipsniai numato, kad Komisija šio reglamento 26 priede pateiktoje klasifikacijoje nurodytiems produktams periodiškai nustato vieneto vertes.

(2)

Pirmiau nurodytuose straipsniuose nustatytų taisyklių ir kriterijų taikymas elementams, kurie pateikiami Komisijai remiantis Reglamento (EEB) 2454/93 173 straipsnio 2 dalimi, sąlygoja, kad šio Reglamento priede nurodytos vieneto vertės būtų nustatytos aptariamiems produktams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173 straipsnio 1 dalyje numatytos vieneto vertės nustatomos kaip nurodyta šio reglamento priede pateiktoje lentelėje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 14 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 11 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2700/2000 (OL L 311, 2000 12 12, p. 17).

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2286/2003 (OL L 343, 2003 12 31, p. 1).


PRIEDAS

Pozicija

Aprašymas

Vieneto vertės kiekis/100 kg

Rūšis, veislė, KN kodas

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Šviežios bulvės

0701 90 50

59,80

34,73

1 812,23

444,93

935,72

14 865,98

206,49

41,67

25,89

244,67

14 339,11

2 308,90

540,01

42,03

 

 

 

 

1.30

Svogūnai kiti (išskyrus sodinukus)

0703 10 19

7,28

4,23

220,61

54,16

113,91

1 809,66

25,14

5,07

3,15

29,78

1 745,53

281,07

65,74

5,12

 

 

 

 

1.40

Česnakai

0703 20 00

123,62

71,79

3 746,07

919,72

1 934,24

30 729,53

426,84

86,14

53,52

505,76

29 640,44

4 772,73

1 116,27

86,88

 

 

 

 

1.50

Porai

ex 0703 90 00

57,07

33,14

1 729,35

424,59

892,93

14 186,14

197,05

39,77

24,71

233,48

13 683,36

2 203,31

515,32

40,11

 

 

 

 

1.60

Žiediniai kopūstai

0704 10 00

1.80

Baltagūžiai ir raudongūžiai kopūstai

0704 90 10

48,73

28,30

1 476,67

362,55

762,46

12 113,30

168,25

33,96

21,10

199,36

11 683,99

1 881,37

440,02

34,25

 

 

 

 

1.90

Daiginti brokoliai arba kiti brokoliai (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

61,43

35,67

1 861,51

457,03

961,17

15 270,27

212,11

42,80

26,59

251,32

14 729,07

2 371,69

554,70

43,17

 

 

 

 

1.100

Kiniški bastučiai

ex 0704 90 90

75,36

43,76

2 283,63

560,67

1 179,13

18 732,99

260,20

52,51

32,62

308,31

18 069,07

2 909,50

680,49

52,96

 

 

 

 

1.110

Gūžinės salotos

0705 11 00

1.130

Morkos

ex 0706 10 00

26,74

15,53

810,30

198,94

418,39

6 647,03

92,33

18,63

11,58

109,40

6 411,45

1 032,38

241,46

18,79

 

 

 

 

1.140

Ridikai

ex 0706 90 90

55,40

32,17

1 678,72

412,15

866,79

13 770,79

191,28

38,60

23,98

226,64

13 282,73

2 138,80

500,23

38,93

 

 

 

 

1.160

Žirniai (Pisum sativum)

0708 10 00

312,06

181,21

9 456,36

2 321,70

4 882,68

77 571,92

1 077,48

217,44

135,09

1 276,70

74 822,67

12 048,02

2 817,84

219,32

 

 

 

 

1.170

Pupelės

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

144,43

83,87

4 376,62

1 074,54

2 259,82

35 902,09

498,68

100,64

62,52

590,89

34 629,67

5 576,10

1 304,16

101,50

 

 

 

 

1.170.2

Pupelės (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

141,05

81,91

4 274,24

1 049,40

2 206,95

35 062,21

487,02

98,28

61,06

577,06

33 819,56

5 445,66

1 273,65

99,13

 

 

 

 

1.180

Stambiasėklės pupos

ex 0708 90 00

1.190

Artišokai

0709 10 00

1.200

Šparagai:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

Žalieji

ex 0709 20 00

244,91

142,22

7 421,53

1 822,11

3 832,02

60 879,88

845,63

170,65

106,02

1 001,98

58 722,21

9 455,51

2 211,49

172,12

 

 

 

 

1.200.2

Žalieji

ex 0709 20 00

552,28

320,71

16 735,87

4 108,94

8 641,37

137 286,81

1 906,93

384,83

239,08

2 259,51

132 421,18

21 322,59

4 987,02

388,15

 

 

 

 

1.210

Baklažanai

0709 30 00

122,19

70,95

3 702,58

909,04

1 911,78

30 372,77

421,88

85,14

52,89

499,88

29 296,32

4 717,32

1 103,31

85,87

 

 

 

 

1.220

Garbanotieji salierai (Apium graveolens var. Dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

93,50

54,30

2 833,33

695,63

1 462,96

23 242,23

322,84

65,15

40,48

382,53

22 418,50

3 609,85

844,29

65,71

 

 

 

 

1.230

Voveraitės

0709 59 10

926,44

537,98

28 073,91

6 892,62

14 495,64

230 294,46

3 198,81

645,54

401,06

3 790,25

222 132,52

35 768,00

8 365,57

651,10

 

 

 

 

1.240

Saldžiosios paprikos

0709 60 10

142,68

82,86

4 323,76

1 061,56

2 232,52

35 468,46

492,66

99,42

61,77

583,75

34 211,41

5 508,76

1 288,41

100,28

 

 

 

 

1.250

Pankolis

0709 90 50

1.270

Batatai (saldžiosios bulvės) sveikos, šviežios (skirtos vartoti žmonių maistui)

0714 20 10

93,68

54,40

2 838,85

696,99

1 465,81

23 287,52

323,47

65,28

40,56

383,27

22 462,18

3 616,88

845,93

65,84

 

 

 

 

2.10

Kaštainiai (Castanea spp.), švieži

ex 0802 40 00

2.30

Ananasai, švieži

ex 0804 30 00

82,83

48,10

2 509,91

616,23

1 295,96

20 589,16

285,99

57,71

35,86

338,86

19 859,45

3 197,79

747,91

58,21

 

 

 

 

2.40

Avokados, šviežios

ex 0804 40 00

127,32

73,94

3 858,29

947,27

1 992,18

31 650,10

439,62

88,72

55,12

520,91

30 528,38

4 915,71

1 149,71

89,48

 

 

 

 

2.50

Gvajavos ir mangai, švieži

ex 0804 50

2.60

Tikrieji apelsinai, švieži

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Raudonieji ir pusiau raudoni (sanguines, semi-sanguines)

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita ir Hamlins veislių

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

Kiti

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarinai (įskaitant tanžerinus ir satsumas, švieži; klementinos, vilkingai ir panašūs citrusų hibridai, švieži:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinos

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monrealiai ir satsumos

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarinai ir vilkingai (wilkings)

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tanžerinai (tangerines) ir kiti

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Citrinos (Citrus aurantifolia), šviežios

0805 50 90

172,79

100,34

5 236,07

1 285,54

2 703,58

42 952,26

596,61

120,40

74,80

706,92

41 429,98

6 671,10

1 560,26

121,44

 

 

 

 

2.90

Greipfrutai, švieži

 

 

 

 

 

 

2.90.1

baltieji

ex 0805 40 00

71,36

41,44

2 162,42

530,91

1 116,54

17 738,67

246,39

49,72

30,89

291,95

17 109,99

2 755,07

644,37

50,15

 

 

 

 

2.90.2

raudonieji

ex 0805 40 00

79,23

46,01

2 400,84

589,45

1 239,65

19 694,47

273,56

55,21

34,30

324,14

18 996,47

3 058,83

715,41

55,68

 

 

 

 

2.100

Valgomosios vynuogės

0806 10 10

216,38

125,65

6 557,03

1 609,86

3 385,65

53 788,29

747,12

150,78

93,67

885,26

51 881,96

8 354,08

1 953,89

152,07

 

 

 

 

2.110

Arbūzai

0807 11 00

38,25

22,21

1 159,09

284,58

598,48

9 508,19

132,07

26,65

16,56

156,49

9 171,20

1 476,76

345,39

26,88

 

 

 

 

2.120

Melionai (išskyrus arbūzus)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey dew (įskaitant Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (įskaitant Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro veislių

ex 0807 19 00

59,59

34,60

1 805,66

443,32

932,33

14 812,06

205,74

41,52

25,80

243,78

14 287,10

2 300,52

538,06

41,88

 

 

 

 

2.120.2

kiti

ex 0807 19 00

97,96

56,89

2 968,50

728,82

1 532,75

24 351,07

338,24

68,26

42,41

400,78

23 488,04

3 782,07

884,57

68,85

 

 

 

 

2.140

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Kriaušės — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Kriaušės — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Kiti

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abrikosai

0809 10 00

128,37

74,55

3 890,13

955,09

2 008,62

31 911,31

443,25

89,45

55,57

525,21

30 780,33

4 956,28

1 159,20

90,22

 

 

 

 

2.160

Vyšnios

0809 20 95

0809 20 05

480,07

278,78

14 547,55

3 571,67

7 511,46

119 335,68

1 657,58

334,51

207,82

1 964,06

115 106,26

18 534,52

4 334,93

337,39

 

 

 

 

2.170

Persikai

0809 30 90

203,78

118,33

6 175,09

1 516,09

3 188,43

50 655,16

703,61

141,99

88,22

833,70

48 859,88

7 867,46

1 840,08

143,22

 

 

 

 

2.180

Nektarinai

ex 0809 30 10

158,91

92,28

4 815,53

1 182,29

2 486,44

39 502,47

548,69

110,73

68,79

650,14

38 102,45

6 135,29

1 434,95

111,68

 

 

 

 

2.190

Slyvos

0809 40 05

166,89

96,91

5 057,31

1 241,65

2 611,28

41 485,84

576,24

116,29

72,25

682,79

40 015,53

6 443,34

1 507,00

117,29

 

 

 

 

2.200

Braškės

0810 10 00

179,43

104,19

5 437,20

1 334,92

2 807,44

44 602,16

619,53

125,03

77,67

734,08

43 021,40

6 927,35

1 620,20

126,10

 

 

 

 

2.205

Avietės

0810 20 10

304,95

177,08

9 240,90

2 268,80

4 771,43

75 804,47

1 052,93

212,49

132,01

1 247,61

73 117,86

11 773,51

2 753,64

214,32

 

 

 

 

2.210

Mėlynės Vaccinium myrtillus

0810 40 30

988,97

574,29

29 968,76

7 357,84

15 474,02

245 838,16

3 414,72

689,11

428,13

4 046,07

237 125,34

38 182,15

8 930,20

695,05

 

 

 

 

2.220

Kiviai (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

142,14

82,54

4 307,27

1 057,51

2 224,01

35 333,16

490,78

99,04

61,53

581,52

34 080,91

5 487,74

1 283,50

99,90

 

 

 

 

2.230

Granatai

ex 0810 90 95

170,93

99,26

5 179,69

1 271,70

2 674,47

42 489,78

590,19

119,10

74,00

699,31

40 983,89

6 599,27

1 543,46

120,13

 

 

 

 

2.240

Khakis (įskaitant Sharon vaisių)

ex 0810 90 95

111,15

64,54

3 368,08

826,92

1 739,07

27 628,85

383,77

77,45

48,12

454,72

26 649,64

4 291,15

1 003,63

78,11

 

 

 

 

2.250

Ličiai

ex 0810 90


13.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 10/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 36/2005

2005 m. sausio 12 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 III ir X priedų nuostatas dėl galvijų, ožkų ir avių užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų epidemiologinės priežiūros

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (1), ypač į jo 23 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 999/2001 nustatytos galvijų, ožkų ir avių užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) kontrolės taisyklės.

(2)

2002 m. balandžio 4 ir 5 d. pateiktoje nuomonėje „Nedidelių atrajotojų galimo susirgimo galvijų spongiformine encefalopatija (GSE) atvejų tyrimo strategija“ Mokslo iniciatyvinis komitetas (SSC) rekomendavo tokio Bendrijos nedidelių atrajotojų populiacijos tyrimo strategiją.

(3)

Bendrijos etaloninė laboratorija (CRL) surinko kamieno geno tipo nustatymo ekspertų grupę, kad toliau formuotų SSC rekomenduotą USE strategiją. Strategijoje numatyta pirmiausia pritaikyti atrankos metodą visiems nedidelių atrajotojų patvirtintiems atvejams nacionalinėse etaloninėse laboratorijose. Antra – visų atvejų, kai pirmas atrankos tyrimas negalėjo atmesti GSE galimybės, tarplaboratorinis tyrimas taikant ne mažiau kaip tris skirtingus metodus atrinktose laboratorijose vadovaujant CRL. Pagaliau, reikia nustatyti pelių kamieno geno tipą, jeigu reikia patvirtinti molekulinio tipo nustatymo metodo rezultatus.

(4)

Į patvirtinamuosius tyrimus atliekančias laboratorijas būtina pristatyti pakankamai optimalios kokybės skrepi užsikrėtusių gyvūnų galvos smegenų.

(5)

Jeigu, nustatant patvirtintų skrepi atvejų molekulinį tipą, aptinkama GSE arba kitokia neįprasta kultūra, pageidautina, kad, siekiant ištirti šį atvejį, kompetentingos institucijos galėtų gauti kitų to ūkio užsikrėtusių gyvūnų galvos smegenų.

(6)

Keturios laboratorijos sėkmingai dalyvavo tarplaboratoriniame tyrime, kurį vykdė CRL laikotarpiu nuo 2003 m. liepos iki 2004 m. kovo mėnesio, kad būtų galima nustatyti, kaip jos sugeba taikyti molekulinio tipo nustatymo metodus. Iki 2005 m. balandžio mėnesio CRL turėtų surengti kvalifikacijos tikrinimo testus kitoms laboratorijoms siekiant nustatyti, kaip jos taiko vieną iš šių molekulinio tipo nustatymo metodų.

(7)

Tuo tarpu, atsižvelgiant į būtinybę praplėsti ir paspartinti ožkų priežiūrą kilus įtarimui, kad bandoje yra užsikrėtusi ožka, ir į informaciją, kurią CRL ekspertų grupei pateikia tam tikrų valstybių narių laboratorijos dėl jų pajėgumų vykdyti molekulinius tyrimus, reikia laikinai patvirtinti šias laboratorijas tokiems tyrimams atlikti, kol paaiškės kvalifikacijos tikrinimo testo rezultatai.

(8)

Be metinės ataskaitos, kurią reikalaujama pateikti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 6 straipsnio 4 dalyje, kiekvieną mėnesį valstybės narės savanoriškai pateikia USE ataskaitas. Reikia suderinti metinėje ir mėnesio ataskaitose pateikiamą informaciją ir pateikti informaciją, visų pirma, dėl tiriamų galvijų amžiaus pasiskirstymo siekiant įvertinti GSE paplitimą įvairiose amžiaus grupėse.

(9)

Todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 999/2001.

(10)

Atsižvelgiant į ypatingą poreikį atskirti GSE nuo skrepi, šio reglamento pataisos turi įsigalioti nedelsiant.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III ir X priedai iš dalies keičiami remiantis šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 12 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1993/2004 (OL L 344, 2004 11 20, p. 12).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III ir X priedai iš dalies keičiami taip:

1)

III priedo A skyriaus II ir III poskyriai ir B skyriaus I poskyris pakeičiami taip:

„II.   AVIŲ IR OŽKŲ MONITORINGAS

1.   Bendroji dalis

Avių ir ožkų monitoringas vykdomas remiantis X priedo, C skyriaus 3.2 punkto b papunktyje nurodytais laboratoriniais metodais.

2.   Žmogaus maistui paskerstų avių monitoringas

Valstybės narės, kuriose ėriavedžių ir ėringų avių populiacija viršija 750 000 gyvūnų, pagal 4 punkte nustatytas mėginių ėmimo taisykles per metus tiria mažiausiai 10 000 avių, paskerstų žmogaus maistui (1).

3.   Ne žmogaus maistui paskerstų avių monitoringas

Pagal 4 punkte nustatytas mėginių ėmimo taisykles A ir B lentelėse nurodytais kiekiais valstybės narės tiria avis ir ožkas, kurios krito arba buvo paskerstos, bet kurios nebuvo:

paskerstos pagal ligos likvidavimo programą, arba

paskerstos žmogaus maistui.

A lentelė

Valstybių narių, kuriose ėriavedžių ir ėringų avių populiacija viršija

Mažiausias kritusių avių mėginio dydis (2)

> 750 000

10 000

100 000–750 000

1 500

40 000–100 000

500

< 40 000

100


B lentelė

Valstybių narių ožkų, kurios jau turėjo ožiukų arba buvo sukergtos, populiacija

Mažiausias kritusių ožkų mėginio dydis (3)

> 750 000

5 000

250 000–750 000

1 500

40 000–250 000

500

< 40 000

50

4.   2 ir 3 punktuose minimiems gyvūnams taikomos mėginių ėmimo taisyklės

Gyvūnai yra vyresni kaip 18 mėnesių, jie turi daugiau kaip du prasikalusius priekinius dantis.

Gyvūnų amžius nustatomas pagal dantų prasikalimą, akivaizdžius brandumo požymius arba bet kurią kitą patikimą informaciją.

Mėginių atranka sudaroma taip, kad nebūtų įtraukta per daug atskiros grupės mėginių pagal kilmę, amžių, veislę, auginimo būdą ar kitą ypatumą.

Jei įmanoma, vengiama imti pakartotinius mėginius iš tos pačios bandos.

Valstybės narės įdiegia sistemą, kuri leistų tikslingai ar remiantis kitokiu pagrindu tikrinti, kad gyvūnai neišvengtų mėginių ėmimo.

Mėginių ėmimas yra tipiškas kiekvienam regionui ir sezonui.

Tačiau valstybės narės į mėginių ėmimą gali neįtraukti atokių vietovių, turinčių mažą gyvūnų tankumą, kuriose kritę gyvūnai nerenkami organizuotai. Šią leidžiančią nukrypti nuostatą taikančios valstybės narės apie tai praneša Komisijai ir pateikia tų atokių vietovių, kuriose taikoma ši išlyga, sąrašą. Leidžianti nukrypti nuostata taikoma ne daugiau kaip 10 % atitinkamų valstybių narių avių ir ožkų populiacijos.

5.   Užsikrėtusių bandų monitoringas

Nuo 2003 m. spalio 1 d. vyresni kaip 12 mėnesių gyvūnai arba gyvūnai, kurių priekiniai dantys yra prasikalę, sunaikinti remiantis VII priedo 2 poskyrio b punkto i papunkčio arba 2 poskyrio c punkto nuostatomis, tiriami atsitiktinai imant paprastąjį mėginį pagal toliau pateikiamoje lentelėje nurodytus mėginio dydžius.

Bandoje sunaikintų vyresnių kaip 12 mėnesių gyvūnų arba gyvūnų, kurių priekiniai dantys yra prasikalę, skaičius

Minimalus mėginio dydis

70 arba mažiau

Visi tinkami gyvūnai

80

68

90

73

100

78

120

86

140

92

160

97

180

101

200

105

250

112

300

117

350

121

400

124

450

127

500 ar daugiau

150

Jei įmanoma, reikia neskubėti skersti ir imti mėginius, o pirmiau sulaukti pirminio molekulinio tipo nustatymo tyrimo, atlikto toliau analizuojant teigiamus skrepi atvejus, rezultatų remiantis X priedo C skyriaus 3.2 poskyrio c punkto i papunkčio nuostatomis.

6.   Kitų gyvūnų monitoringas

Be 2, 3 ir 4 punktuose nurodytų programų, valstybės narės gali nuspręsti savanoriškai tirti kitus gyvūnus, visų pirma,

pieno produktų gamybai auginamus gyvūnus,

gyvūnus, kilusius iš šalių, kurių teritorijoje pasireiškia USE,

gyvūnus, kurie galėjo būti šeriami, kaip įtariama, užkratu užterštais pašarais,

gyvūnus, kuriuos atsivedė USE užkrėstos veislinės patelės arba kurie yra iš jų išvesti.

7.   Priemonės, taikomos baigus avių ir ožkų tyrimus

7.1.

Jei žmonėms vartoti skerdžiamas gyvūnas buvo atrinktas tyrimui GSE nustatyti, jo skerdena nėra žymima Direktyvos 64/433/EEB I priedo XI skyriuje numatytu sveikumo ženklu, kol negautas neigiamas greitojo tyrimo rezultatas.

7.2.

Valstybės narės gali nukrypti nuo 7.1 punkto nuostatų, jeigu skerdykloje įdiegta kompetentingų institucijų patvirtinta sistema, leidžianti atsekti visas gyvūno dalis, ir jeigu iš skerdyklos neiškeliauja nė viena ištirto gyvūno dalis, paženklinta sveikumo ženklu, kol negaunami neigiami greitojo tyrimo rezultatai.

7.3.

Visos ištirto gyvulio kūno dalys, įskaitant odą, oficialiai saugomos, kol bus gauti neigiami greitojo testo rezultatai, išskyrus šalutinius gyvūninius produktus, kurie tiesiogiai naikinami remiantis Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 4 straipsnio 2 dalies a, b arba e punktais.

7.4.

Visos gyvulio, kurio greitojo tyrimo rezultatai yra teigiami, kūno dalys, įskaitant odą, sunaikinamos, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 4 straipsnio 2 dalies a, b arba e punktais, išskyrus medžiagą, kuri turi būti saugoma kartu su šio priedo B skyriaus III skirsnyje numatytais įrašais.

8.   Genotipo nustatymas

8.1.

Nustatomas kiekvienos USE užsikrėtusios avies priono baltymo genotipas. Nustačius, kad USE užkrėstos atsparių genotipų avys (genotipo avys, kurių abu aleliai koduoja alaniną 136 kodone, abi alelės koduoja argininą kodonuose 154 ir 171), apie tai nedelsiant pranešama Komisijai. Jei įmanoma, nustatomas tokių atvejų kamieno geno tipas. Jeigu tokiais atvejais kamieno geno tipo nustatyti neįmanoma, gyvulio kilmės banda ar kitos bandos, kuriose gyvūnas buvo laikomas, stebimos intensyviau, siekiant aptikti kitus USE užsikrėtusius gyvūnus kamieno geno tipui nustatyti.

8.2.

Be gyvūnų, kurių genotipas nustatomas remiantis 8.1 punktu, nustatomas minimalaus avių mėginio priono baltymo genotipas. Jeigu valstybių narių suaugusių avių populiacija viršija 750 000 suaugusių gyvūnų, šį mažiausią mėginį sudaro ne mažiau kaip 600 gyvūnų. Kitose valstybėse narėse mažiausią mėginį sudaro ne mažiau kaip 100 gyvūnų. Mėginius galima imti iš žmogaus maistui paskerstų gyvūnų, iš ūkyje kritusių arba iš gyvų gyvūnų. Mėginių ėmimas turi būti tipiškas visai avių populiacijai.

III.   KITŲ GYVŪNŲ RŪŠIŲ MONITORINGAS

Valstybės narės gali savanoriškai stebėti, kaip dažnai USE užsikrečia kitos gyvūnų rūšys – ne tik galvijai, avys ir ožkos.“.

„B SKYRIUS

ATSKAITOMYBĖS IR ĮRAŠŲ REIKALAVIMAI

I.   VALSTYBĖMS NARĖMS KELIAMI REIKALAVIMAI

A.   Informacija, pateikiama valstybių narių metinėje ataskaitoje, kaip numatyta 6 straipsnio 4 dalyje

1.

Įtariamų vienos rūšies gyvūnų, kurių judėjimas, remiantis 12 straipsnio 1 dalimi, ribojamas, skaičius.

2.

Įtariamų vienos rūšies gyvūnų, kurie, remiantis 12 straipsnio 2 dalimi, tiriami laboratorijoje, skaičius, greitojo ir patvirtinamojo tyrimų rezultatai (teigiamų ir neigiamų atvejų skaičius) bei galvijams – visų ištirtų gyvūnų amžiaus pasiskirstymo įvertinimas. Kiek tik įmanoma, amžiaus pasiskirstymą reikia sugrupuoti taip: „jaunesni kaip 24 mėnesiai“, pasiskirstymas per 12 mėnesių tarp 24 ir 155 mėnesių ir „vyresni kaip 155 mėnesiai“.

3.

Bandų, kuriose buvo užregistruoti ir remiantis 12 straipsnio 1 ir 2 dalimis ištirti įtariami avių ir ožkų užsikrėtimo atvejai, skaičius.

4.

Kiekvienoje A skyriaus I poskyrio 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3 ir 5 punktuose minimoje subpopuliacijoje ištirtų galvijų skaičius. Nurodomas mėginio parinkimo metodas, greitojo ir patvirtinamojo tyrimų rezultatai ir ištirtų gyvūnų amžiaus pasiskirstymo įvertinimas, kaip nurodyta 2 punkte.

5.

Kiekvienoje A skyriaus, II dalies, 2, 3 ir 5 punktuose minimoje subpopuliacijoje ištirtų avių ir ožkų bei bandų skaičius nurodant mėginio parinkimo metodą ir greitojo bei patvirtinamojo tyrimų rezultatus.

6.

Teigiamų GSE ir skrepi atvejų geografinis pasiskirstymas, įskaitant kilmės šalį, jeigu tai nėra ta pati duomenis pateikianti šalis. Kiekvieno USE užsikrėtusio galvijo, avies ir ožkos atvedimo metai ir, jei įmanoma, mėnuo. Netipiškos USE atvejai ir priežastys, kodėl taip manoma. Skrepi atveju: pirminio molekulinio tyrimo rezultatai taikant atskiriamąjį imunoblotingą, minimą X priedo C skyriaus 3.2 poskyrio c punkto i papunktyje.

7.

Kitiems gyvūnams, ne galvijams, avims ir ožkoms: mėginių ir vienos rūšies gyvūnų patvirtintų USE atvejų skaičius.

8.

Kiekvieno galvijo genotipas ir, jei įmanoma, veislė – nesvarbu, ar nustatyta USE, ar buvo tiriamas remiantis A skyriaus, II dalies 8.1 ir 8.2 punktais.

B.   Ataskaitiniai laikotarpiai

Ataskaitų, kuriose pateikiama A skirsnyje minima ir kas mėnesį Komisijai siunčiama informacija arba 8 punkte kas ketvirtį siunčiama informacija, gali sudaryti metinę ataskaitą, kaip reikalaujama 6 straipsnio 4 dalyje, jeigu ši informacija nuolat atnaujinama, kai gaunama nauja informacija.“

2.

X priedo C skyrius pakeičiamas taip:

„C SKYRIUS

MĖGINIŲ ĖMIMAS IR LABORATORINIAI TYRIMAI

1.   Mėginių ėmimas

Visi mėginiai USE tyrimams atlikti imami taikant metodus ir protokolus, nustatytus naujausiame Tarptautinio epizootijų biuro (TEB) Diagnostinių tyrimų ir vakcinų, skirtų sausumos gyvūnams, vadovo leidime (toliau – vadovas). Jeigu TEB metodų ir protokolų nėra, kad būtų galima gauti reikiamus medžiagos kiekius, kompetentinga institucija užtikrina, kad mėginių ėmimo metodai ir protokolai atitiktų Bendrijos etaloninės laboratorijos pateiktas gaires. Visų pirma, kompetentinga institucija stengiasi gauti nedidelių atrajotojų smegenėlių dalį ir visą smegenų kamieną, ne mažiau kaip pusę surinktų audinių ji laiko šviežius, bet neužšaldytus, iki tol, kol negauna neigiamų greitojo arba patvirtinamojo tyrimo rezultatų.

Ant mėginių turi būti teisingai nurodyta tiriamų gyvūnų tapatybė.

2.   Laboratorijos

USE laboratoriniai tyrimai atliekami kompetentingų institucijų patvirtintose laboratorijose

3.   Metodai ir protokolai

3.1.   Laboratoriniai tyrimai galvijų GSE nustatyti

a)   Įtartini atvejai

Pagal 12 straipsnio 2 dalies nuostatas laboratoriniams tyrimams siunčiamiems galvijų mėginiams atliekamas histopatologinis tyrimas, kaip nustatyta naujausiame Vadovo leidime, išskyrus atvejus, jeigu medžiaga yra suirusi. Jeigu histopatologinio tyrimo rezultatas yra negalutinis arba neigiamas arba jeigu medžiaga yra suirusi, audiniai tiriami kitu Vadove nustatytu diagnostiniu metodu (imunocitochemijos, imunoblotingo arba charakteringų fibrilių atskleidimas elektroniniu mikroskopu). Tačiau šiuo tikslu negalima naudoti greitųjų tyrimų.

Jeigu kurio nors šio tyrimo rezultatas yra neigiamas, laikoma, kad gyvūnai yra užsikrėtę GSE.

b)   GSE monitoringas

Pagal III priedo, A skyriaus, I dalies (Galvijų monitoringo sistema) nuostatas laboratoriniams tyrimams siunčiamiems galvijų mėginiams atliekamas greitasis tyrimas.

Jeigu greitojo tyrimo rezultatas yra negalutinis arba teigiamas, oficialioje laboratorijoje nedelsiant atliekamas to mėginio patvirtinamasis tyrimas. Patvirtinamasis tyrimas pradedamas smegenų kamieno histopatologiniu tyrimu, kaip nustatyta naujausiame Vadovo leidime, išskyrus atvejus, jeigu medžiaga suirusi arba dėl kitų priežasčių netinkama histopatologiniam tyrimui. Jeigu histopatologinio tyrimo rezultatas yra negalutinis arba neigiamas arba jeigu medžiaga yra suirusi, mėginys tiriamas kitu a dalyje minimu diagnostiniu metodu.

Laikoma, kad gyvūnas yra užsikrėtęs GSE, jeigu greitojo tyrimo rezultatas yra teigiamas arba negalutinis ir jeigu

tolesnio histopatologinio tyrimo rezultatas yra teigiamas arba

kito a dalyje minimo diagnostinio metodo rezultatas yra teigiamas.

3.2.   Laboratoriniai tyrimai avių ir ožkų USE nustatyti

a)   Įtartini atvejai

Pagal 12 straipsnio 2 dalies nuostatas laboratoriniams tyrimams siunčiamiems avių ir ožkų mėginiams atliekamas histopatologinis tyrimas, kaip nustatyta naujausiame Vadovo leidime, išskyrus atvejus, jeigu medžiaga yra suirusi. Jeigu histopatologinio tyrimo rezultatas yra negalutinis arba neigiamas arba jeigu medžiaga yra suirusi, mėginys tiriamas imunocitochemijos, imunoblotingo metodu arba atskleidžiant charakteringas fibriles elektroniniu mikroskopu, kaip nustatyta Vadove. Tačiau šiuo tikslu negalima naudoti greitųjų tyrimų.

Jeigu kurio nors šio tyrimo rezultatas yra teigiamas, laikoma, kad gyvūnai yra užsikrėtę skrepi.

b)   Skrepi monitoringas

Pagal III priedo, A skyriaus, II skirsnio (Avių ir ožkų monitoringo dėl skrepi sistema) nuostatas laboratoriniams tyrimams siunčiamiems avių ir ožkų mėginiams atliekamas greitasis tyrimas.

Jeigu greitojo tyrimo rezultatas yra negalutinis arba teigiamas, smegenų kamienas nedelsiant siunčiamas į oficialią laboratoriją, kad rezultatus būtų galima patvirtinti imunocitochemijos, imunoblotingo metodu arba atskleidžiant charakteringas fibriles elektroniniu mikroskopu, kaip nurodyta a punkte. Jeigu patvirtinamojo tyrimo rezultatas yra negalutinis arba neigiamas, atliekamas papildomas patvirtinamasis tyrimas remiantis Bendrijos etaloninės laboratorijos nurodytomis gairėmis.

Jeigu kurio nors patvirtinamojo tyrimo rezultatas yra teigiamas, laikoma, kad gyvūnas yra užsikrėtęs skrepi.

c)   Tolesnis teigiamų skrepi atvejų tyrimas

i)

Pirminis molekulinis tyrimas taikant atskiriamąjį imunoblotingą

Mėginiai iš klinikinių įtartinų atvejų ir iš gyvūnų, ištirtų pagal III priedo, A skyriaus, II skirsnio, 2 ir 3 punktų nuostatas, kurie laikomi teigiamais skrepi atvejais atlikus a arba b punktuose minimus tyrimus, arba mėginiai, pasižymintys savybėmis, kurias, tiriančiosios laboratorijos nuomone, verta ištirti, siunčiami tolesniam tyrimui taikant pirminio molekulinio tipo nustatymo metodą į šias laboratorijas:

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, Laboratoire de pathologie bovine, 31, avenue Tony Garnier, BP 7033, F-69342, Lyon cedex, France, arba

Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, United Kingdom, arba

kompetentingos institucijos paskirtą laboratoriją, kuri sėkmingai išlaikė Bendrijos etaloninės laboratorijos surengtą kvalifikacijos tikrinimo testą siekiant nustatyti, kaip ji taiko molekulinio tipo nustatymo metodą, arba

laikinai, iki 2005 m. gegužės 1 d., į laboratorijas, kurias patvirtino CRL ekspertų grupė.

(ii)

Tarplaboratorinis tyrimas taikant papildomus molekulinio tyrimo metodus

Skrepi atvejų, kai pagal Bendrijos etaloninės laboratorijos pateiktas gaires negalima atmesti GSE užkrato galimybės atliekant i punkte minimą pirminį molekulinį tyrimą, mėginiai, pasitarus su Bendrijos etalonine laboratorija, nedelsiant siunčiami į d punkte išvardytas laboratorijas pateikiant visą turimą svarbią informaciją. Tarplaboratoriniam tyrimui jie pateikiami, kai yra atlikta mažiausiai:

antras atskiriamasis imunoblotingas,

atskiriamoji imunocitochemija ir

atskiriamoji ELISA (imunofermentinė analizė)

laboratorijose, patvirtintose atitinkamam metodui taikyti, kaip nurodyta d punkte. Jeigu mėginiai netinkami imunocitochemijai atlikti, Bendrijos etaloninė laboratorija paskirs tinkamą alternatyvų metodą tarplaboratoriniam tyrimui vykdyti.

Rezultatus aiškina Bendrijos etaloninė laboratorija, kuriai padeda ekspertų grupė, įskaitant atitinkamos nacionalinės etaloninės laboratorijos atstovą. Komisijai nedelsiant pranešama apie to aiškinimo rezultatus. Jeigu GSE užkratas nustatomas trimis skirtingais metodais ir jeigu tarplaboratorinio tyrimo atsakymas yra negalutinis, siekiant galutinio patvirtinimo, tokie mėginiai toliau tiriami atliekant pelės biologinį tyrimą.

Mėginiai, paimti iš užkrėstų to paties ūkio bandų, toliau tiriami pagal III priedo, A skyriaus, II skirsnio, 5 punkto nuostatas remiantis Bendrijos etaloninės laboratorijos patarimais, pasitarus su nacionaline etalonine laboratorija.

d)   Laboratorijos, patvirtintos tolesniems tyrimams atlikti taikant molekulinio tipo nustatymo metodą

Laboratorijos, patvirtintos tolesniam molekuliniam tipui nustatyti, yra šios:

 

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments

Laboratoire de pathologie bovine

31, avenue Tony Garnier

BP 7033

F-69342 Lyon Cedex

 

Centre CEA Fontenay-aux-Roses, BP 6

F-92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

 

Service de Pharmacologie et d’Immunologie

Centre CEA Saclay, bâtiment 136

F-91191 Gif-sur-Yvette Cedex

 

Veterinary Laboratories Agency

Woodham Lane

New Haw

Addlestone

Surrey KT15 3NB

United Kingdom

3.3.   Kitų rūšių nei nurodyta 3.1 ir 3.2 punktuose laboratoriniai tyrimai USE nustatyti

Jeigu yra nustatyti tyrimų, kuriais siekiama patvirtinti kitų rūšių gyvūnų – ne tik galvijų, avių ir ožkų – užsikrėtimą USE, metodai ir protokolai, juose turi būti numatytas bent jau histopatologinis smegenų a dinių tyrimas. Be to, kompetentinga institucija gali reikalauti laboratorinių tyrimų, pvz., imunocitochemijos, imunoblotingo metodų, charakteringų fibrinių atskleidimo elektroniniu mikroskopu arba kitų būdų, kuriais galima aptikti ligą sukėlusio priono baltymo formą. Bet kokiu atveju, turi būti atliktas ne mažiau kaip vienas laboratorinis tyrimas, jeigu pradinio histopatologinio tyrimo rezultatas yra neigiamas arba negalutinis. Pirmą kartą pasireiškus ligai, reikia atlikti ne mažiau kaip tris skirtingus tyrimus.

Visų pirma, jeigu įtariama, kad GSE užsikrėtė kitos gyvūnų rūšys, o ne galvijai, jei įmanoma, reikia imti mėginius kamieno geno tipui nustatyti.

4.   Greitieji tyrimai

Kad būtų galima atlikti greituosius tyrimus pagal 5 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnio 1 dalį, kaip greitieji tyrimai taikomi šie metodai:

imunoblotingo tyrimas, pagrįstas Western blotingo procedūra proteazei atspariam priono PrPRes fragmentui nustatyti (Prionics – Check Western tyrimas),

chemiliuminescencinis ELISA tyrimas, chemiliuminescenciniu reagentu išskiriant tiriamąją medžiagą ir atliekant imunofermentinę analizę ELISA (Enfer tyrimas),

daugiasluoksnė imunofermentinė analizė PrPRes nustatyti, atliekama denatūravimo ir koncentravimo procesais (Bio-Rad TeSeE tyrimas, buvęs Bio-Rad Platelia tyrimas),

imunofermentinė analizė (ELISA), atliekama naudojant mikroplokšteles, proteazei atspariam PrPRes monokloniniais antikūnais nustatyti (Prionics-Check LIA tyrimas),

automatizuota konformacinė imunofermentinė analizė, kurią atliekant lyginamas aptikimo antikūno reaktyvumas į proteazei jautrias ir proteazei atsparias PrPSc (kai kurios proteazei atsparaus PrPSc frakcijos atitinka PrPRes) ir PrPC (InPro CDI-5 tyrimas) formas.

Greitųjų testų gamintojas privalo turėti įdiegtą kokybės užtikrinimo sistemą, kuriai pritarė Bendrijos etaloninė laboratorija, užtikrinančią, kad tyrimų veiksmingumas išliktų toks pat. Bendrijos etaloninei laboratorijai gamintojas privalo pateikti tyrimų protokolą.

Greitojo tyrimo ar tyrimo protokolų pakeitimai gali būti daromi, tik iš anksto pranešus Bendrijos etaloninei laboratorijai ir jei Bendrijos etaloninė laboratorija padaro išvadą, kad pakeitimais nesumažinamas greitojo tyrimo tikslumas, specifiškumas ar patikimumas. Ši išvada pranešama Komisijai ir nacionalinėms etaloninėms laboratorijoms.

5.   Alternatyvūs tyrimai

(Reikia nustatyti)“.


(1)  Buvo apskaičiuotas mažiausias mėginio dydis siekiant nustatyti 0,03 % ligos paplitimą paskerstuose gyvūnuose, kurio patikimumo laipsnis yra 95 %.

(2)  Mėginių dydžiai nustatomi atsižvelgiant į atskirų valstybių narių avių populiacijas ir siekiant pateikti įgyvendinamas užduotis. 10 000, 1 500, 500 ir 100 gyvūnų mėginiai leis nustatyti 0,03 %, 0,2 %, 0,6 % ir 3 % paplitimą, kurio patikimumo laipsnis yra 95 %.

(3)  Mėginių dydžiai nustatomi atsižvelgiant į atskirų valstybių narių ožkų populiacijas ir siekiant pateikti įgyvendinamas užduotis. 5 000, 1 500, 500 ir 50 gyvūnų mėginiai leis nustatyti 0,06 %, 0,2 %, 0,6 % ir 6 % paplitimą, kurio patikimumo laipsnis yra 95 %. Jeigu valstybei narei sunku surinkti pakankamai kritusių ožkų jai paskirtam mėginiui sudaryti, ji gali papildomai tirti vyresnes kaip 18 mėnesių žmogaus maistui paskerstas ožkas, kai santykis yra trys žmogaus maistui paskerstos ožkos ir viena kritusi ožka.


13.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 10/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 37/2005

2005 m. sausio 12 d.

dėl temperatūros kontroliavimo transporto priemonėse, sandėliuose ir saugyklose, skirtose greitai užšaldytiems žmonėms vartoti skirtiems maisto produktams laikyti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/108/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių greitai užšaldytus žmonėms vartoti skirtus maisto produktus, suderinimo (1), ypač į jos 11 straipsnį,

kadangi:

(1)

1992 m. sausio 13 d. Komisijos direktyva 92/1/EEB dėl temperatūros kontroliavimo transporto priemonėse, sandėliuose ir saugyklose, skirtose greitai užšaldytiems žmonėms vartoti skirtiems maisto produktams laikyti (2), nustato reikalavimus, siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai palaikoma temperatūra, reikalaujama Direktyva 89/108/EEB.

(2)

Kai Komisijos direktyva 92/1/EEB buvo priimta, nebuvo nustatytas Europos standartas dėl temperatūros matavimo prietaisų transporto priemonėse, sandėliuose ir saugyklose, skirtose greitai užšaldytiems maisto produktams laikyti.

(3)

1999 ir 2001 metais Europos Standartizacijos komitetas nustatė oro temperatūros registravimo prietaisų ir termometrų standartus. Šių vienodų standartų taikymas užtikrintų, kad prietaisai maisto produktų temperatūrai matuoti atitinka suderintą techninių reikalavimų rinkinį.

(4)

Siekiant supaprastinti operatorių atliekamus šiuos matavimus, reikėtų leisti pereinamuoju laikotarpiu naudoti matavimo prietaisus, laikantis galiojančių teisės aktų iki šio reglamento priėmimo.

(5)

Komisijos direktyva 92/1/EEB numato leidžiančią nukrypti nuostatą dėl greitai užšaldytų maisto produktų gabenimo geležinkeliu. Ši leidžianti nukrypti nuostata nebėra pagrįsta, todėl po pereinamojo laikotarpio jos taikymas turėtų būti baigtas.

(6)

Reikalavimas taikyti temperatūros registravimo reikalavimus mažmeninėje prekyboje naudojamiems mažiems prietaisams būtų per didelis reguliavimas, todėl reikėtų išlaikyti esamas leidžiančias nukrypti nuostatas dėl mažmeninei prekybai skirtų šaldymo vitrinų ir šaldymo kamerų atsargoms laikyti mažmeninės prekybos parduotuvėse.

(7)

Rekomenduojama užtikrinti matavimo prietaisų naujų standartų ir techninių taisyklių, pirmiau nurodytų Direktyvoje 92/1/EEB, tiesioginį taikymą. Bendrijos teisės aktų pastovumo ir vienodumo dėlei reikia panaikinti Direktyvą 92/1/EEB ir pakeisti ją šiuo reglamentu.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šis reglamentas reglamentuoja temperatūros stebėseną transporto priemonėse, sandėliuose ir saugyklose, skirtose greitai užšaldytiems maisto produktams laikyti.

2 straipsnis

Temperatūros kontroliavimas ir registravimas

1.   Transporto priemonėse, sandėliuose ir saugyklose greitai užšaldytiems maisto produktams laikyti įrengiami tinkami registravimo prietaisai, skirti dažnai ir reguliariai kontroliuoti oro temperatūrą, kurioje laikomi greitai užšaldyti maisto produktai.

2.   Nuo 2006 m. sausio 1 d. visi temperatūros kontrolės prietaisai, kaip numatyta 1 straipsnyje, turi atitikti EN 12830, EN 13485 ir EN 13486 standartus. Maisto tvarkytojai saugo visus atitinkamus dokumentus, patvirtinančius, kad pirmiau nurodyti prietaisai atitinka reikiamą EN standartą.

Tačiau matavimo prietaisus, įrengtus iki 2005 m. gruodžio 31 d., laikantis iki šio reglamento priėmimo galiojusių teisės aktų, galima toliau naudoti iki 2009 m. gruodžio 31 d.

3.   Maisto tvarkytojas nurodo temperatūros registravimo duomenų datą ir juos saugo mažiausiai vienerius metus arba ilgesnį laikotarpį, atsižvelgdamas į greitai užšaldytus maisto produktus ir jų galiojimo laiką.

3 straipsnis

Nuo 2 straipsnio leidžiančios nukrypti nuostatos

1.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio, oro temperatūra laikymo mažmeninei prekybai skirtose šaldymo vitrinose ir platinimo vietoje metu matuojama tik bent vienu, aiškiai matomu termometru.

Atvirų mažmeninės prekybos šaldymo vitrinų atveju:

a)

didžiausio vitrinos užpildymo linija turi būti aiškiai pažymėta;

b)

termometras įtvirtinamas ties tuo ženklu.

2.   Kompetentinga valdžios institucija gali leisti nukrypti nuo 2 straipsnyje nustatyto reikalavimo mažesnio nei 10 kubinių metrų talpos šaldymo įrenginių, kuriose laikomos produktų atsargos mažmeninės prekybos parduotuvėse, atveju, kad būtų sudaryta galimybė matuoti oro temperatūrą aiškiai matomu termometru.

4 straipsnis

Panaikinimas

Komisijos direktyva 92/1/EEB panaikinama.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau geležinkelio transportui jis taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 12 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 40, 1989 2 11, p. 34. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 34, 1992 2 11, p. 30.


13.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 10/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 38/2005

2005 m. sausio 12 d.

nustatantis tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2771/75 dėl bendro kiaušinių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 5 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (2), ypač į jo 5 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2783/75 dėl bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu sistemos (3), ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1484/95 (4), buvo nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir papildomi importo muitai paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei kiaušinių albuminui.

(2)

Iš reguliarios duomenų, kuriais grindžiamas tipinių kainų nustatymas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui, kontrolės išplaukia, kad kyla būtinybė iš dalies keisti tipines kai kurių produktų kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą, priklausomai nuo kilmės. Tipines kainas skelbti tikslinga jau dabar.

(3)

Šį pakeitimą būtina taikyti kuo greičiau, atsižvelgiant į rinkos situaciją.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 12 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 49. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

(3)  OL L 282, 1975 11 1, p. 104. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2916/95 (OL L 305, 1995 12 19, p. 49).

(4)  OL L 145, 1995 6 29, p. 47. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2129/2004 (OL L 368, 2004 12 15, p. 7).


PRIEDAS

prie 2005 m. sausio 12 d. Komisijos reglamento, nustatančio tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

„I PRIEDAS

KN kodas

Prekių pavadinimai

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

Garantija, paminėta 3 straipsnio 3 dalyje

(EUR/100 kg)

Kilmė (1)

0207 12 90

„65 % viščiukų“ skerdenėlės (nupeštos, išdarinėtos, be galvų, kojų, kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių), užšaldytos

82,0

11

01

78,8

12

03

0207 14 10

Iškaulinėti Gallus domesticus rūšies gaidžių ar vištų gabalai, užšaldyti

134,5

63

01

140,0

60

02

153,1

54

03

254,6

14

04

0207 25 10

„80 % kalakutų“ skerdenėlės, užšaldytos

86,7

26

01

0207 27 10

Iškaulinėti kalakutų gabalai, užšaldyti

180,7

38

01

240,0

17

04

1602 32 11

Nevirti Gallus domesticus rūšies gaidžių ar vištų pusgaminiai

148,7

50

01

151,5

49

03“


(1)  Importo kilmė:

01

Brazilija

02

Tailandas

03

Argentina

04

Čilė


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

13.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 10/22


Informacija apie Europos bendrijos ir Kanados susitarimo dėl prekybos vynais ir spiritiniais gėrimais įsigaliojimą

Europos bendrijos ir Kanados susitarimas dėl prekybos vynais ir spiritiniais gėrima (1) įsigaliojo 2004 m. birželio 1 d., 2004 m. balandžio 27 d. užbaigus Susitarimo 41 straipsnyje numatytas procedūras.


(1)  OL L 35, 2004 2 6, p. 3.