ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 6

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. sausio 8d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 23/2005, patikslinantis nuo 2004 m. liepos 1 d. Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą tarifą, o nuo 2005 m. sausio 1 d. – palūkanų normą, taikomą tarp Bendrijos sistemos ir nacionalinių sistemų atliekamiems pervedimams

1

 

 

2005 m. sausio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 24/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

2

 

*

2005 m. sausio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 25/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 32/2000, siekiant išplėsti Bendrijos tarifines kvotas džiuto ir kokoso pluošto produktams

4

 

 

2005 m. sausio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 26/2005, dėl česnakų importo licencijų išdavimo ketvirčiui nuo 2004 m. gruodžio 1 d. iki 2005 m. vasario 28 d.

5

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005/12/EB:2004 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/847/EB pratęsiant Bendrijos veiklos programą civilinės saugos srityje ( 1 )

7

 

 

Komisija

 

*

2005/13/EB:2005 m. sausio 3 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/881/EB, nustatantį kontrolės postų, patvirtintų atlikti gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų iš trečiųjų šalių veterinarinius patikrinimus, sąrašą ir atnaujinantis išsamias patikrinimų, kuriuos turi atlikti Komisijos ekspertai, taisykles (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5598)  ( 1 )

8

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

8.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB, EURATOMAS) Nr. 23/2005

2004 m. gruodžio 20 d.

patikslinantis nuo 2004 m. liepos 1 d. Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą tarifą, o nuo 2005 m. sausio 1 d. – palūkanų normą, taikomą tarp Bendrijos sistemos ir nacionalinių sistemų atliekamiems pervedimams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, nustatytas Reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 723/2004 (2), ypač į minėtų nuostatų 83 ir 83a straipsnius bei XII priedą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Tarnybos nuostatų komitetu,

kadangi:

(1)

Remdamasis Tarnybos nuostatų XII priedo 13 straipsniu, 2004 m. rugsėjo 1 d. Eurostatas pateikė 2004 metų kas penkeri metai atliekamo pensijų sistemos aktuarinio įvertinimo ataskaitą, kurioje pateikiama naujausia informacija apie minėtame priede nurodytus rodiklius.

(2)

Remiantis šia ataskaita, reikia atlikti įmokos tarifo patikslinimą, būtiną Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų pensijų sistemos aktuariniam balansui užtikrinti. Remiantis XII priedo 2 straipsniu, 2004 m. patikslinimas negali viršyti 9,75 %.

(3)

Tikslinga peržiūrėti Tarnybos nuostatų VIII priedo 4 ir 8 straipsniuose bei Įdarbinimo sąlygų 40 ir 110 straipsniuose numatytą palūkanų normą, remiantis XII priedo 12 straipsniu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2004 m. liepos 1 d. įmokos tarifas, numatytas Tarnybos nuostatų 83 straipsnio 2 dalyje, yra 9,75 %.

2 straipsnis

Nuo 2005 m. sausio 1 d. palūkanų norma, numatyta Tarnybos nuostatų VIII priedo 4 ir 8 straipsniuose bei Įdarbinimo sąlygų 40 ir 110 straipsniuose, yra 3,9 %.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. VAN GEEL


(1)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

(2)  OL L 124, 2004 4 27, p. 1.


8.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/2


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 24/2005

2005 m. sausio 7 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 7 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. sausio 7 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

92,6

204

86,3

999

89,5

0707 00 05

052

144,7

999

144,7

0709 90 70

052

115,6

204

100,1

999

107,9

0805 10 20

052

49,1

204

49,1

220

39,3

448

32,4

999

42,5

0805 20 10

204

67,0

999

67,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,7

204

47,0

400

79,9

464

140,9

624

76,8

999

82,5

0805 50 10

052

63,9

528

45,1

999

54,5

0808 10 80

400

113,0

404

112,4

720

60,2

999

95,2

0808 20 50

400

92,2

999

92,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


8.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 25/2005

2005 m. sausio 7 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 32/2000, siekiant išplėsti Bendrijos tarifines kvotas džiuto ir kokoso pluošto produktams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 32/2000, atidarantį ir numatantį Bendrijos tarifinių kvotų, priimtų GATT rėmuose, bei tam tikrų kitų Bendrijos tarifinių kvotų administravimą ir nustatantį išsamias kvotų pritaikymo taisykles bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1808/95 (1), ypač į 9 straipsnio 1 dalies b punkto antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

Laikantis pasiūlymo, kurį padarė Jungtinių Tautų konferencijoje dėl prekybos ir plėtros (UNCTAD), ir kartu su savo bendrųjų preferencijų sistema (GSP), Bendrija 1971 m. įvedė tarifines preferencijas džiuto ir kokoso pluošto produktams, kurių kilmės šalis yra tam tikros besivystančios šalys; šios preferencijos įgavo laipsnišką Bendrojo muitų tarifo muitų mažinimo ir nuo 1978 m. iki 1994 m. gruodžio 31 d. visiško šių mokesčių sustabdymo tendenciją.

(2)

1995 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai GSP sistemai, Bendrija, greta GATT, Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2511/2001 (2), keičiančiu Tarybos reglamentą (EB) Nr. 32/2000, atidarė autonomines nulinio muito Bendrijos tarifines kvotas tam tikriems džiuto ir kokoso pluošto produktams iki 2004 m. gruodžio 31 d.

(3)

Kadangi Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2211/2003 (3) GSP sistema pratęsta iki 2005 m. gruodžio 31 d., susitarimas dėl džiuto ir kokoso pluošto produktų taip pat turėtų būti pratęstas iki 2005 m. gruodžio 31 d.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Frazė kvotos numeriams 09.0107, 09.0109 ir 09.0111, Reglamento (EB) Nr. 32/2000 III priedo penktoje skiltyje („Kvotos laikotarpis“) „nuo 2003 1 1 iki 2003 12 31 ir nuo 2004 1 1 iki 2004 12 31“ pakeičiama fraze „nuo 2005 1 1 iki 2005 12 31“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 7 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 5, 2000 1 8, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 545/2004 (OL L 87, 2004 3 25, p. 12).

(2)  OL L 339, 2001 12 21, p. 17.

(3)  OL L 332, 2003 12 19, p. 1.


8.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 26/2005

2005 m. sausio 7 d.

dėl česnakų importo licencijų išdavimo ketvirčiui nuo 2004 m. gruodžio 1 d. iki 2005 m. vasario 28 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2002 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 565/2002, nustatantį muitų tarifų kvotų valdymą ir įdiegiantį kilmės sertifikatų sistemą iš trečiųjų šalių importuotiems česnakams (2), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Kiekis, kuriam 2005 m. sausio 3 ir 4 d. nauji importuotojai pateikė paraiškas išduoti importo licencijas pagal Reglamento Nr. 565/2002 5 straipsnio 2 dalį, viršija kiekius, skirtus produktams, kurių kilmės šalys yra visos kitos trečiosios šalys, išskyrus Kiniją ir Argentiną.

(2)

Reikia nustatyti, kokia apimtimi 2005 m. sausio 6 d. Komisijai perduotos paraiškos gali būti patenkintos, ir kiekvienai importuotojų kategorijai nustatyti datas, iki kurių sertifikatų išdavimas turi būti sustabdytas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2005 m. sausio 3 ir 4 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 565/2002 3 straipsnio 1 dalį pateiktos importo licencijų paraiškos ir perduotos Komisijai 2005 m. sausio 6 d., patenkinamos proporcingai prašomiems kiekiams pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Visų kategorijų importuotojų ir visų kilmės šalių atžvilgiu pagal Reglamento (EB) Nr. 565/2002 3 straipsnio 1 dalį pateiktos importo licencijų paraiškos ketvirčiui nuo 2004 m. gruodžio 1 d. iki 2005 m. vasario 28 d. atmetamos, jei jos pateiktos po 2005 m. sausio 4 d. ir iki šio reglamento II priede nurodytos datos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 7 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 86, 2002 4 3, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 537/2004 (OL L 86, 2004 3 24, p. 9).


I PRIEDAS

Produktų kilmės šalis

Paskirstymas procentais

Kinija

Kitos šalys, išskyrus Kiniją ir Argentiną

Argentina

tradiciniai importuotojai

(Reglamento (EB) Nr. 565/2002 2 straipsnio c punktas)

nauji importuotojai

(Reglamento (EB) Nr. 565/2002 2 straipsnio e punktas)

26,242

„X“

:

šiai kilmės šaliai šiam ketvirčiui kvota neskiriama.

„—“

:

Komisijai nebuvo pateikta prašymų išduoti licencijas.


II PRIEDAS

Produktų kilmės šalis

Datos

Kinija

Kitos šalys, išskyrus Kiniją ir Argentiną

Argentina

tradiciniai importuotojai

(Reglamento (EB) Nr. 565/2002 2 straipsnio c punktas)

28.2.2005

28.2.2005

28.2.2005

nauji importuotojai

(Reglamento (EB) Nr. 565/2002 2 straipsnio e punktas)

28.2.2005

28.2.2005

28.2.2005


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

8.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/7


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 20 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/847/EB pratęsiant Bendrijos veiklos programą civilinės saugos srityje

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/12/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

1999 m. gruodžio 9 d. Tarybos sprendime 1999/847/EB, sukuriančiame Bendrijos veiklos programą civilinės saugos srityje (2), numatomi Bendrijos veiksmai prieš stichines ir žmogaus sukeltas nelaimes sausumoje ar vandenyje prevencijos, pasirengimo ir reakcijos srityje, laikotarpiui nuo 2000 m. sausio 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d.

(2)

Neseni įvykiai, kaip antai potvyniai Vidurio ir Rytų Europoje 2002 m. vasarą, tanklaivio Prestige avarija Ispanijoje 2002 m. lapkritį bei sausra ir didžiuliai miškų gaisrai Pietų Europoje 2003 m. vasarą parodė, kad reikėtų pratęsti veiksmus, Bendrijos mastu vykdomus civilinės saugos srityje pagal Sprendimą 1999/847/EB.

(3)

Tam, kad būtų išvengta spragų tarp Sprendimo 1999/847/EB galiojimo pabaigos ir naujo teisinio pagrindo taikymo dienos, Sprendimu 1999/847/EB įkurta veiksmų programa turi būti pratęsta dar dvejiems metams.

(4)

Dėl to reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 1999/847/EB,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 1999/847/EB iš dalies keičiamas taip:

a)

1 straipsnio 1 dalyje „2004 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama į „2006 m. gruodžio 31 d.“;

b)

2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa keičiama taip:

„Šiai programai įgyvendinti skirta finansinė orientacinė suma yra 7,5 milijonų eurų laikotarpiui nuo 2000 m. sausio 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. ir 4,0 milijonų eurų laikotarpiui nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. VAN GEEL


(1)  2004 m. gruodžio 15 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 327, 1999 12 21, p. 53.


Komisija

8.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/8


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. sausio 3 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/881/EB, nustatantį kontrolės postų, patvirtintų atlikti gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų iš trečiųjų šalių veterinarinius patikrinimus, sąrašą ir atnaujinantis išsamias patikrinimų, kuriuos turi atlikti Komisijos ekspertai, taisykles

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5598)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/13/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą, ypač į jos 6 straipsnio 2 dalį (1),

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (2), ypač į jos 6 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Sienų apsauga, užkertant kelią gyvūnų ir visuomenės sveikatai potencialiai žalingų organizmų įvežimui yra labai svarbi, o teisingą Bendrijos teisės aktų taikymą turi kontroliuoti Komisijos maisto ir veterinarijos tarnyba.

(2)

Komisijos sprendimu 2001/881/EB (3) nustatomas Bendrijos pasienio kontrolės postuose Komisijos atliktinų patikrinimų dažnumas, visų pirma, infrastruktūros, įrangos ir pasienio kontrolės posto darbo patikrinimas.

(3)

Nuo suderintų standartų pasienio kontrolės postų įrengimui įvedimo Komisijos sprendimu 2001/812/EB (4), daugelis pasienio kontrolės postų atitinka minimalius su šiais įrengimais susijusius reikalavimus.

(4)

Efektyvi įvežamų produktų kontrolė priklauso nuo turimos įrangos tinkamumo ir veiksmingo veterinarinius patikrinimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytos tvarkos įgyvendinimo, kuriam šiuo metu Komisijos maisto ir veterinarijos tarnyba turėtų skirti pagrindinį dėmesį.

(5)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 745/2004 (5), nustatančiu priemones, taikomas asmeniniam vartojimui skirtiems gyvūninės kilmės produktams valstybėms narėms sukuriamas teisinis pagrindas kontroliuoti ne tik veterinarinius patikrinimus, vykdomus visuose pasienio kontrolės postuose, bet ir visas įvažiavimo į Bendrijos teritoriją vietas; tokią kontrolę ne pasienio kontrolės postuose turėtų stebėti Komisijos maisto ir veterinarijos tarnyba.

(6)

Komisijos maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimų, skirtų peržiūrėti importo kontrolę valstybių narių pasienio kontrolės postuose, dažnumas ir apimtys turėtų būti nustatomos pagal Bendrijos teritorijoje esančių gyvūnų ir jos visuomenės sveikatai keliamą pavojų, Komisijai prieš tai apsvarsčius visą turimą informaciją, įskaitant Bendrijos vidaus prekybos modelį, statistinius duomenis gautus pagal veterinarinių teisės aktų reikalavimus, ankstesniųjų Tarnybos patikrinimų rezultatus, bet kokias nustatytų problemų sritis arba kitokią svarbią informaciją.

(7)

Atitinkamai reikėtų pakeisti Sprendimą 2001/881/EB.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2001/881/EB 2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

1.   Siekdami patikrinti, kaip pasienio kontrolės postuose, pateikiamuose priedo sąraše, laikomasi Bendrijos teisės aktų nuostatų importo kontrolės srityje, Komisijos veterinarijos ekspertai bendradarbiaudami su valstybių narių ekspertais valstybėse narėse vykdo nuolatinius patikrinimus. Misijomis bus siekiama įvertinti Bendrijos teritorijoje esančių gyvūnų ir jos visuomenės sveikatai keliamą pavojaus lygį ir jos nagrinėja visus Bendrijos veterinarijos teisės aktų, skirtų importo patikrinimams įgyvendinimo aspektus, įskaitant infrastruktūros, įrangos ir taikomos tvarkos patikrinimus.

2.   Komisija, pasitarusi su atitinkama valstybe nare, gali patikrinti, kaip vykdoma su gyvūnų arba visuomenės sveikata susijusio importo ir keliautojų asmeninio bagažo kontrolė kitose, neįtrauktose į pasienio kontrolės postų sąrašą, vežimo vietose.

3.   Komisijos veterinarijos ekspertų patikrinimai grindžiami visų tinkamų faktorių įvertinimu, kaip nurodyta ketvirtoje pastraipoje, šių faktorių potencialiu pavojumi ir įtaka Bendrijos teritorijoje esančių gyvūnų ir visuomenės sveikatai.

4.   Planuodama Komisijos maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimus Komisija nustato paskirties vietą ir prioritetus dažnumų atžvilgiu, atsižvelgdama į ankstesniųjų bet kurioje valstybėje narėje įvykdytų patikrinimų istorinę raidą, pagal TRACES sistemą surinktus duomenis, valstybės narės pateiktą informaciją pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 745/2004 ir tokius parametrus:

bet kurios valstybės narės vidaus prekybos modelio kiekybines ir kokybines charakteristikas, įskaitant gyvūnų rūšis ir veisles arba atitinkamus produktus ir jų kilmės šalį,

svarbią informaciją, susijusią su galimu nelegaliu importu ir potencialiu ligų išplatinimo pavojumi,

informaciją gaunamą iš skubių pranešimų perdavimo sistemos,

kita svarbią informaciją.

5.   Kasmet Komisija valstybėms narėms siunčia visų pasienio kontrolės postų, kurie buvo patikrinti per ankstesnius 12 mėnesių, patikrinimo ataskaitos kopiją kartu su ataskaita apie patvirtintų pasienio kontrolės postų bendrosios situacijos raidą.“.

2 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 3 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).

(2)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(3)  OL L 326, 2001 12 11, p. 44. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/608/EB (OL L 274, 2004 8 24, p. 15).

(4)  OL L 306, 2001 11 23, p. 28.

(5)  OL L 122, 2004 4 26, p. 1.