ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 396

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. gruodžio 31d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2269/2004, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 2340/2002 ir 2347/2002 dėl giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybių 2004 m. įstojusioms naujosioms valstybėms narėms

1

 

*

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2270/2004, nustatantis Bendrijos žvejybos laivams tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2005 ir 2006 metais

4

 

*

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2271/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1255/96, laikinai sustabdantį autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikriems pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės produktams

13

 

*

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2272/2004, praplečiantis galutinio antidempingo muito, nustatyto Reglamentu (EB) Nr. 769/2002 dėl Kinijos Liaudies Respublikos kilmės kumarino importo, taikymą kumarino importui, siunčiamam iš Indijos ar Tailando, deklaruojamam arba nedeklaruojamam kaip Indijos ar Tailando kilmės

18

 

*

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2273/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2728/94, įsteigiantį Išorės veiksmų garantijų fondą

28

 

 

2004 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2274/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

30

 

 

2004 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2275/2004, dėl kvietimo dalyvauti konkurse dėl sorgų importo į Ispaniją iš trečiųjų šalių muito lengvatos

32

 

 

2004 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2276/2004, atidarantis konkursą dėl muito mokesčio lengvatos, taikomos iš trečiųjų šalių į Portugaliją importuojamiems kukurūzams

34

 

 

2004 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2277/2004, atidarantis konkursą dėl muito mokesčio lengvatos, taikomos iš trečiųjų šalių į Ispaniją importuojamiems kukurūzams

35

 

*

2004 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2278/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2759/1999, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1268/1999 dėl Bendrijos paramos pasirengimo stojimui priemonėms žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse Vidurio ir Rytų Europos šalims kandidatėms pasirengimo stojimui laikotarpiu taikymo taisykles

36

 

*

2004 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2279/2004, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 747/2001 dėl Bendrijos tarifinių kvotų ir referencinių kiekių tam tikriems žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalis yra Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas

38

 

 

2004 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2280/2004, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2005 m. sausio 1 d.

42

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004/927/EB:
2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas, numatantis reglamentuoti tam tikras sritis, kurioms taikoma Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštinė dalis, tos Sutarties 251 straipsnyje nurodyta tvarka

45

 

*

2004/928/EB:
2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas, dėl Pietryčių Europos stabilumo pakto specialiojo koordinatoriaus paskyrimo

47

 

 

Komisija

 

*

2004/929/EB:
Komisijos sprendimas 2004 m. gruodžio 22 d. dėl korekcinių koeficientų, taikomų nuo 2004 m. vasario 1 d., kovo 1 d., balandžio 1 d., gegužės 1 d. ir birželio 1 d. į trečiąsias šalis paskirtų Europos bendrijų pareigūnų, pagal sutartį dirbančių darbuotojų ir laikinai priimtų dirbti darbuotojų, o taip pat dalies pareigūnų, liekančių eiti savo pareigas dešimtyje naujųjų valstybių narių ne ilgesniam kaip penkiolikos mėnesių laikotarpiui po jų įstojimo, atlyginimams, koregavimo

49

 

*

2004/930/EB:
2004 m. gruodžio 28 d. Komisijos sprendimas, dėl Bendrijos finansinio įnašo planuojamiems valstybių narių veiksmams įgyvendinant kontrolės, tikrinimo ir priežiūros programas 2004 metais (antrasis įnašas) (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5310)

51

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2004/931/BUSP:
2004 m. gruodžio 9 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUPOL Kinšasa/1/2004, dėl ES policijos misijos Kinšasoje (KDR), EUPOL Kinšasa, vadovo paskyrimo

61

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

31.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 396/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2269/2004

2004 m. gruodžio 20 d.

iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 2340/2002 ir 2347/2002 dėl giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybių 2004 m. įstojusioms naujosioms valstybėms narėms

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų („2003 m. Stojimo aktas“) (1), ypač į jo 57 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2003 m. Stojimo akte nebuvo padaryta jokių 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2340/2002, nustatančio giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2003 ir 2004 metais (2), adaptacijų, skirtų paskirstyti giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes naujosioms valstybėms narėms. Todėl, siekiant, kad šių valstybių narių žvejai galėtų tęsti veiklą, reikia paskirstyti tokias žvejybos galimybes 2004 m. įstojusioms valstybėms narėms, atsižvelgiant į žvejybos modelius, panašius į naudotus 2002 m.

(2)

Dėl žvejybos galimybių paskirstymo teisėtai iki 2004 m. gegužės 1 d. sužvejotiems kiekiams neturėtų būti taikomi išskaitymai iš kvotos pagal 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93, nustatančio bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (3), 23 straipsnio 1 dalį, 1996 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96, nustatančio bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (4), 5 straipsnį ar 2002 m. gruodžio 20 d. Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (5) 26 straipsnį.

(3)

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2347/2002, nustatančiame konkrečius prieinamumo reikalavimus ir susijusias sąlygas, taikomas giliavandenių žuvų išteklių žvejybai (6), nustatomos žvejybos laivų, kurie gali iškrauti didelius giliavandenių žuvų kiekius, galios bei tūrio apribojimai ir apibrėžiamas šių apribojimų nustatymo atskaitos laikotarpis, t.y. treji metai iki jo įsigaliojimo. Siekiant, kad naujųjų valstybių narių žvejai galėtų tęsti veiklą, apibrėžiant šių apribojimų nustatymo atskaitos laikotarpį būtina atsižvelgti į paskutinius metus.

(4)

Siekiant, kad Reglamentai (EB) Nr. 2340/2002 ir 2347/2002 galėtų būti taikomi 2004 m. įstojusioms valstybėms narėms nuo įstojimo dienos, būtina, kad šis reglamentas įsigaliotų 2004 m. gegužės 1 d.

(5)

Todėl atitinkamai turėtų būti pakeisti Reglamentai (EB) Nr. 2340/2002 ir 2347/2002,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2340/2002 iš dalies keičiamas taip:

1)

Įterpiamas šis straipsnis:

„3a straipsnis

1.   2004 m. įstojusių valstybių narių laivais sužvejoti kiekiai nuo 2004 m. sausio 1 d. iki gegužės 1 d. skaičiuojami pagal I priede nustatytas kvotas.

2.   Ne vėliau kaip 15 dienų nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 1 dalyje nurodytos valstybės narės praneša Komisijai apie nuo 2004 m. sausio 1 d. iki gegužės 1 d. jų sužvejoto kiekio dydį.“.

2)

Įterpiamas šis straipsnis:

„4a straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 23 straipsnio 1 dalis, Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnis ir 2002 m. gruodžio 20 d. Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (7) 26 straipsnis netaikomi kiekiams, sužvejotiems 2004 m. įstojusių naujųjų valstybių narių laivais iki 2004 m. gegužės 1 d. viršijant šio reglamento I priede apibrėžtą kvotą.“.

(7)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59."

3)

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2347/2002 4 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„3.   Nukrypdamos nuo 1 dalies, 2004 m. įstojusios valstybės narės apskaičiuoja savo laivų, kurie 2000 m., 2001 m. arba 2002 m. į krantą iškrovė daugiau kaip 10 tonų bet kokių giliavandenių žuvų rūšių, bendrą galią ir bendrą tūrį. Šios suvestinės vertės pranešamos Komisijai.“.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. VAN GEEL


(1)  OL L 236, 2003 9 23, p. 1.

(2)  OL L 356, 2002 12 31, p. 1.

(3)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1954/2003 (OL L 289, 2003 11 7, p. 1).

(4)  OL L 115, 1996 5 9, p. 3.

(5)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(6)  OL L 351, 2002 12 28, p. 6.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2340/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Įrašas, skirtas juodosios kardžuvės rūšiai V, VI, VII, XII zonoje, pakeičiamas taip:

„5. Rūšys

:

Juodoji kardžuvė

Aphanopus carbo

Zona

:

V, VI, VII, XII (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Vokietija

37

Estija

32

Ispanija

185

Prancūzija

2 600

Airija

93

Latvija

207

Lietuva

2

Lenkija

2

Jungtinė Karalystė

185

Kitos (1)

10

EB

3 353“

2)

Įrašas, skirtas bukasnukio ilgauodegio grenadieriaus rūšiai Vb, VI, VII zonoje, pakeičiamas taip:

„23. Rūšys

:

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

Vb, VI, VII (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Vokietija

10

Estija

78

Ispanija

86

Prancūzija

4 396

Airija

346

Latvija

0

Lietuva

101

Lenkija

51

Jungtinė Karalystė

258

Kitos (2)

10

EB

5 336“

3)

Įrašas, skirtas melsvosios molvės rūšiai VI, VII zonoje, pakeičiamas taip:

„31. Rūšys

:

Melsvoji molvė

Molva dypterygia

Zona

:

VI, VII (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Vokietija

39

Estija

6

Ispanija

122

Prancūzija

2 788

Airija

10

Lietuva

2

Lenkija

1

Jungtinė Karalystė

709

Kitos (3)

10

EB

3 687“


(1)  Tik kaip priegauda. Pagal šią kvotą specializuota žvejyba draudžiama.

(2)  Tik kaip priegauda. Pagal šią kvotą specializuota žvejyba draudžiama.

(3)  Tik kaip priegauda. Pagal šią kvotą specializuota žvejyba draudžiama.


31.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 396/4


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2270/2004

2004 m. gruodžio 22 d.

nustatantis Bendrijos žvejybos laivams tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2005 ir 2006 metais

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 20 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 4 straipsnį Taryba, atsižvelgdama į inter alia turimą mokslinę rekomendaciją, turi priimti priemones, būtinas užtikrinti galimybę naudotis vandenimis bei ištekliais ir vykdyti tausojančią žvejybą.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnį Taryba turi nustatyti žvejybos galimybes pagal žūklės rajoną ar žūklės rajonų grupę ir jas paskirstyti pagal nustatytus kriterijus.

(3)

Paskutiniosiose Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) mokslinėse rekomendacijose dėl giliai jūros gelmėse aptinkamų tam tikrų žuvų išteklių nurodoma, kad šie ištekliai yra gaudomi netausojant ir kad būtų užtikrintas jų tvarumas, reikėtų sumažinti šių išteklių žvejybos galimybes.

(4)

Be to, ICES pranešė, kad ICES VII rajone yra per didelis atlantinio pjūklapilvio žvejybos lygis. Toliau mokslinėje rekomendacijoje nurodoma, kad VI rajone pernelyg intensyviai žvejojama atlantinius pjūklapilvius, ir įvardinti labiausiai šių rūšių žuvų pažeidžiamų susibūrimų rajonai. Todėl būtų tinkama šiuose rajonuose uždrausti žvejoti atlantinį pjūklapilvį.

(5)

Bendrija yra Šiaurės Rytų Atlanto žvejybos konvencijos, kurioje buvo rekomenduojama sumažinti tam tikrų giliavandenių žuvų rūšių žvejybos pastangas, susitariančioji šalis. Todėl Bendrija turėtų įgyvendinti tą rekomendaciją.

(6)

Siekiant užtikrinti veiksmingą kvotų valdymą, reikėtų nustatyti specialias žvejybos sąlygas.

(7)

Pagal 1996 m gegužės 6 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96, nustatančio bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (2), 2 straipsnį reikia nurodyti, kuriems ištekliams taikomos tame reglamente nustatytos įvairios priemonės.

(8)

ICES mokslinėse rekomendacijose dėl daugumos giliavandenių žuvų rūšių nurodoma, kad reikėtų mažinti žvejybos pastangas. Todėl nesant nustatytų konkrečių priemonių, kuriomis ribojama giliavandenes žuvų rūšis žvejojančių laivų veikla, būtų tinkama pakoreguoti turimas pastangas pagal mokslines rekomendacijas pakoreguojant žvejybos laivyno galią ir pajėgumą.

(9)

Šiame reglamente numatytas priemones reikėtų nustatyti remiantis ICES zonomis, kaip apibrėžta 1991 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3880/91 dėl valstybių narių, žvejojančių Šiaurės Rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo (3) ir CECAF (Rytų Centrinio Atlanto žvejybos komitetas) zonomis, kaip apibrėžta 1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2597/95 dėl valstybių narių, žvejojančių tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo (4).

(10)

Žvejybos galimybėmis turėtų būti naudojamasi pagal su šiuo klausimu susijusius Bendrijos teisės aktus, visų pirma pagal 1987 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1381/87, nustatantį išsamias žvejybos laivų ženklinimo ir jų dokumentacijos taisykles (5), 1983 m. rugsėjo 22 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2807/83, nustatantį išsamias informacijos apie valstybių narių žuvies sugavimus registravimo taisykles (6), 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį Bendrosios žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (7), 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 88/98, nustatantį tam tikras technines žuvų išteklių apsaugos priemones Baltijos jūroje ir Beltuose (8), 1994 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1627/94, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl specialių žvejybos leidimų (9) ir 1998 m. kovo 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti (10).

(11)

Kad Bendrijos žvejams būtų užtikrinamas pragyvenimo šaltinis, svarbu, jog tomis žvejybos galimybėmis būtų galima pradėti naudotis nuo 2005 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į klausimo skubumą, būtiną taikyti išimtį dėl šešių savaičių laikotarpio, numatyto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijų steigimo sutarčių pridėto Protokolo dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje I.3 punkte,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Objektas

Šiame reglamente 2005 ir 2006 metams Bendrijos vandenų zonose ir tam tikrose Bendrijai nepriklausančių vandenų zonose, kuriose taikomi žvejybos apribojimai, nustatomos giliavandenių žuvų išteklių ir Bendrijos žvejybos laivų metinės žvejybos galimybės ir specialios šių galimybių naudojimo sąlygos.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

1.   Šiame reglamente „leidimas giliavandenei žvejybai“ – tai leidimas, nurodytas 2002 m. gruodžio 16 d. Reglamento (EB) Nr. 2347/2002, nustatančio konkrečius prieinamumo reikalavimus ir susijusias sąlygas, taikomas giliavandenių žuvų išteklių žvejybai (11), 3 straipsnyje.

2.   ICES ir CECAF zonos yra atitinkamai Reglamente (EEB) Nr. 3880/91 ir Reglamente (EB) Nr. 2597/95 nurodytos zonos.

3 straipsnis

Žvejybos galimybių nustatymas

Žvejybos galimybės giliavandenių žuvų išteklius žvejojantiems Bendrijos laivams nustatomos kaip išdėstyta priede.

4 straipsnis

Paskirstymas valstybėms narėms

Priede numatytos žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos nepažeidžiant:

a)

apsikeitimų pagal Reglamento (EEB) Nr. 2371/2002 20 straipsnio 5 dalį;

b)

perskirstymų pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 4 dalį ir 32 straipsnio 2 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 23 straipsnio 4 dalį;

c)

papildomų iškrovimų, leidžiamų pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnį;

d)

neišnaudotos kvotos dalies pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnį;

e)

sumažinimų pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 23 straipsnio 4 dalį.

5 straipsnis

Kvotos taikymo lankstumas

Taikant Reglamentą (EB) Nr. 847/96, visos šio reglamento priede nurodytos kvotos laikomos mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstomis kvotomis.

Tačiau minėtoms kvotoms netaikomi Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalyje numatytos priemonės.

6 straipsnis

Sugavimo ir priegaudos iškrovimo sąlygos

Išteklių, kuriuos žvejoti yra nustatytos žvejybos galimybės šiuo reglamentu, žuvis galima laikyti laive arba iškrauti, jeigu žuvis sužvejoja kvotą turinčios valstybės narės laivai ir jeigu ta kvota nėra išeikvota. Visi iškrovimai įskaitomi į kvotą.

Pirma pastraipa netaikoma žuvų kiekiams, sužvejotiems vykdant mokslinius tyrimus pagal Reglamentą (EB) Nr. 850/98, kurie į kvotą neįskaitomi.

7 straipsnis

Atlantinis pjūklapilvis

1.   Atlantinio pjūklapilvio išteklių apsaugos rajonai apibrėžiami šiais jūros rajonais:

a)

jūros rajonas, kur rumbo linijos nuosekliai jungia tokias koordinates:

 

57° 00' šiaurės platumos, 11° 00' vakarų ilgumos

 

57° 00' šiaurės platumos, 8° 30' vakarų ilgumos

 

56° 23' šiaurės platumos, 8° 30' vakarų ilgumos

 

55° 00' šiaurės platumos, 9° 38' vakarų ilgumos

 

55° 00' šiaurės platumos, 11° 00' vakarų ilgumos

 

57° 00' šiaurės platumos, 11° 00' vakarų ilgumos

b)

jūros rajonas, kur rumbo linijos nuosekliai jungia tokias koordinates:

 

55° 30' šiaurės platumos, 15° 49' vakarų ilgumos

 

53° 30' šiaurės platumos, 14° 11' vakarų ilgumos

 

50° 30' šiaurės platumos, 14° 11' vakarų ilgumos

 

50° 30' šiaurės platumos, 15° 49' vakarų ilgumos

c)

jūros rajonas, kur rumbo linijos nuosekliai jungia tokias koordinates:

 

55° 00' šiaurės platumos, 13° 51' vakarų ilgumos

 

55° 00' šiaurės platumos, 10° 37' vakarų ilgumos

 

54° 15' šiaurės platumos, 10° 37' vakarų ilgumos

 

53° 30' šiaurės platumos, 11° 50' vakarų ilgumos

 

53° 30' šiaurės platumos, 13° 51' vakarų ilgumos

Tos padėtys ir atitinkamos rumbo linijos bei laivų padėtys matuojamos pagal WGS84 standartą.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad leidimą giliavandenei žvejybai turinčius laivus tinkamai stebėtų Žuvininkystės stebėjimo centrai (ŽSC), kurie turi turėti sistemą, leidžiančią pastebėti ir užfiksuoti į šio straipsnio 1 dalyje nurodytus rajonus įplaukiančius, juos perplaukiančius ir iš jų išplaukiančius laivus.

3.   Leidimą giliavandenei žvejybai turintys laivai, įplaukę į šio straipsnio 1 dalyje apibrėžtus rajonus, laive nelaiko arba neperkrauna ir pasibaigus tam žvejybos reisui neiškrauna jokių atlantinio pjūklapilvio išteklių kiekių, išskyrus kai:

perplaukiant visi laive esantys žvejybos įrankiai pririšami ir sukraunami pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 20 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus

perplaukiant vidutinis greitis yra ne mažesnis nei 8 mazgai.

8 straipsnis

Išteklių valdymo pastangų apribojimai ir susijusios sąlygos

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad leidimus giliavandenei žvejybai turinčių laivų 2005 m. žvejybos pastangų dydžiai, apskaičiuojami kilovatų dienomis, praleistomis nebūnant uoste, neviršytų jos laivų 90 % žvejybos pastangų 2003 m. reisuose, atliktuose turint leidimus giliavandenei žvejybai ir gaudant giliavandenių žuvų rūšis, išvardytas Tarybos reglamento (EB) Nr. 2347/2002 I ir II prieduose, išskyrus atlantines argentinas.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. VEERMAN


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 115, 1996 5 9, p. 3.

(3)  OL L 365, 1991 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(4)  OL L 270, 1995 11 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(5)  OL L 132, 1987 5 21, p. 9.

(6)  OL L 276, 1983 10 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1965/2001 (OL L 268, 2001 10 9, p. 23).

(7)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1954/2003 (OL L 289, 2003 11 7, p. 1).

(8)  OL L 9, 1998 1 15, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 812/2004 (OL L 150, 2004 4 30, p. 12).

(9)  OL L 171, 1994 7 6, p. 7.

(10)  OL L 125, 1998 4 27, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 602/2004 (OL L 97, 2004 4 1, p. 30).

(11)  OL L 351, 2002 12 28, p. 6.


PRIEDAS

1 dalis

Rūšių ir rūšių grupių apibrėžimas

Žuvų ištekliai kiekviename rajone nurodyti abėcėlės tvarka pagal lotynišką rūšies pavadinimą. Šiame reglamente bendrinių žuvų pavadinimų ir jų lotyniškų atitikmenų lentelė pateikiama toliau:

Bendrinis pavadinimas

Mokslinis pavadinimas

Juodoji kardžuvė

Aphanopus carbo

Paprastasis beriksas

Beryx spp.

Brosmė

Brosme brosme

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

Coryphaenoides rupestris

Atlantinis pjūklapilvis

Hoplostethus atlanticus

Melsvoji molvė

Molva dypterygia

Didžiaakė siūlapelekė vėgėlė

Phycis blennoides

Raudonpelekis pagelas

Pagellus bogaraveo

Kai yra daroma nuoroda į „giliavandenius ryklius“, tai reiškia šiame sąraše pateiktas rūšis: Portugalijos baltaakį dygliaryklį (Centroscymnus coelolepis), pilkąjį trumpadyglį ryklį (Centrophorus squamosus), paprastąjį ilgasnukį dygliaryklį (Deania calceus), šokoladinį dygliaryklį (Dalatias licha), didįjį juodąjį dygliaryklį (Etmopterus princeps), naktinį juodąjį dygliaryklį (Etmopterus spinax), paprastąjį juodąjį šunryklį (Centroscyllium fabricii), rudąjį trumpadyglį ryklį (Centrophorus granulosus), juodažiotį plūklauodegį katryklį (Galeus melastomus), islandinį pjūklauodegį katryklį (Galeus murinus), juodąjį katryklį (Apristurus ssp.).

2 dalis

Metinės žvejybos galimybės, taikomos Bendrijos laivams rajonuose, kuriuose sugauti kiekiai ribojami pagal rūšis ir rajoną (tonomis gyvojo svario)

Visos nuorodos į ICES parajonius, jei nenustatyta kitaip

Rūšys

:

Giliavandeniai rykliai

Zona

:

V, VI, VII, VIII, IX (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Vokietija

161

 

Ispanija

767

 

Estija

10

 

Prancūzija

2 775

 

Airija

448

 

Lietuva

10

 

Lenkija

10

 

Portugalija

1 044

 

Jungtinė Karalystė

1 538

 

EB

6 763

 


Rūšys

:

Giliavandeniai rykliai

Zona

:

X (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Portugalija

14

 

EB

14

 


Rūšys

:

Giliavandeniai rykliai ir Deania histricosa (šiurkštusis dygliaryklis) bei Deania profondorum (afrikinis dygliaryklis)

Zona

:

XII (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Ispanija

169

 

Prancūzija

54

 

Airija

10

 

Jungtinė Karalystė

10

 

EB

243

 


Rūšys

:

Juodoji kardžuvė

Aphanopus carbo

Zona

:

I, II, III, IV (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Vokietija

10

 

Prancūzija

10

 

Jungtinė Karalystė

10

 

EB

30

 


Rūšys

:

Juodoji kardžuvė

Aphanopus carbo

Zona

:

V, VI, VII, XII (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Vokietija

35

Ispanija

173

Estija

17

Prancūzija

2 433

Airija

87

Latvija

113

Lietuva

1

Lenkija

1

Jungtinė Karalystė

173

Kitos (1)

9

EB

3 042


Rūšys

:

Juodoji kardžuvė

Aphanopus carbo

Zona

:

VIII, IX, X (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Ispanija

13

 

Prancūzija

31

 

Portugalija

3 956

 

EB

4 000

 


Rūšys

:

Juodoji kardžuvė

Aphanopus carbo

Zona

:

CECAF 34.1.2. (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Portugalija

4 285

 

EB

4 285

 


Rūšys

:

Paprastasis beriksas

Beryx spp.

Zona

:

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Ispanija

74

 

Prancūzija

20

 

Airija

10

 

Portugalija

214

 

Jungtinė Karalystė

10

 

EB

328

 


Rūšys

:

Brosmė

Brosme brosme

Zona

:

I, II, XIV (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Vokietija

10

Prancūzija

10

Jungtinė Karalystė

10

Kitos (2)

5

EB

35


Rūšys

:

Brosmė

Brosme brosme

Zona

:

III (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Danija

20

 

Švedija

10

 

Vokietija

10

 

EB

40

 


Rūšys

:

Brosmė

Brosme brosme

Zona

:

IV (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Danija

85

Vokietija

26

Prancūzija

60

Švedija

9

Jungtinė Karalystė

128

Kitos (3)

9

EB

317


Rūšys

:

Brosmė

Brosme brosme

Zona

:

V, VI, VII (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Vokietija

9

Ispanija

29

Prancūzija

353

Airija

34

Jungtinė Karalystė

170

Kitos (4)

9

EB

604


Rūšys

:

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

I, II, IV, Va (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Danija

2

 

Vokietija

2

 

Prancūzija

14

 

Jungtinė Karalystė

2

 

EB

20

 


Rūšys

:

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

III (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Danija

1 504

 

Vokietija

9

 

Švedija

77

 

EB

1 590

 


Rūšys

:

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

Vb, VI, VII (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Vokietija

9

Estija

73

Ispanija

74

Prancūzija

3 736

Airija

294

Latvija

32

Lietuva

131

Lenkija

676

Jungtinė Karalystė

219

Kitos (5)

9

EB

5 253


Rūšys

:

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

VIII, IX, X, XII, XIV (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Vokietija

47

 

Ispanija

5 165

 

Prancūzija

238

 

Airija

10

 

Jungtinė Karalystė

21

 

Latvija

83

 

Lietuva

10

 

Lenkija

1 616

 

EB

7 190

 


Rūšys

:

Atlantinis pjūklapilvis

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

VI (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Ispanija

10

 

Prancūzija

58

 

Airija

10

 

Jungtinė Karalystė

10

 

EB

88

 


Rūšys

:

Atlantinis pjūklapilvis

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

VII (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Ispanija

9

Prancūzija

866

Airija

255

Jungtinė Karalystė

9

Kitos (6)

9

EB

1 148


Rūšys

:

Atlantinis pjūklapilvis

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIV (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Ispanija

10

 

Prancūzija

52

 

Airija

14

 

Portugalija

16

 

Jungtinė Karalystė

10

 

EB

102

 


Rūšys

:

Melsvoji molvė

Molva dypterygia

Zona

:

II, IV, V (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Danija

9

Vokietija

9

Prancūzija

52

Airija

9

Jungtinė Karalystė

31

Kitos (7)

9

EB

119


Rūšys

:

Melsvoji molvė

Molva dypterygia

Zona

:

III (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Danija

10

 

Vokietija

5

 

Švedija

10

 

EB

25

 


Rūšys

:

Melsvoji molvė

Molva dypterygia

Zona

:

VI, VII (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Vokietija

33

Estija

5

Ispanija

104

Prancūzija

2 371

Airija

9

Lietuva

2

Lenkija

1

Jungtinė Karalystė

603

Kitos (8)

9

EB

3 137


Rūšys

:

Raudonpelekis pagelas

Pagellus bogaraveo

Zona

:

VI, VII, VIII (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Ispanija

238

Prancūzija

12

Airija

9

Jungtinė Karalystė

30

Kitos (9)

9

EB

298


Rūšys

:

Raudonpelekis pagelas

Pagellus bogaraveo

Zona

:

IX (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Ispanija

850

 

Portugalija

230

 

EB

1 080

 


Rūšys

:

Raudonpelekis pagelas

Pagellus bogaraveo

Zona

:

X (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Ispanija

10

 

Portugalija

1 116

 

Jungtinė Karalystė

10

 

EB

1 136

 


Rūšys

:

Didžiaakė siūlapelekė vėgėlė

Phycis blennoides

Zona

:

I, II, III, IV (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Vokietija

10

 

Prancūzija

10

 

Jungtinė Karalystė

16

 

EB

36

 


Rūšys

:

Didžiaakė siūlapelekė vėgėlė

Phycis blennoides

Zona

:

V, VI, VII (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Vokietija

10

 

Ispanija

588

 

Prancūzija

356

 

Airija

260

 

Jungtinė Karalystė

814

 

EB

2 028

 


Rūšys

:

Didžiaakė siūlapelekė vėgėlė

Phycis blennoides

Zona

:

VIII, IX (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Ispanija

242

 

Prancūzija

15

 

Portugalija

10

 

EB

267

 


Rūšys

:

Didžiaakė siūlapelekė vėgėlė

Phycis blennoides

Zona

:

X, XII (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

Prancūzija

10

 

Portugalija

43

 

Jungtinė Karalystė

10

 

EB

63

 


(1)  Tik kaip priegauda. Pagal šią kvotą specializuota žvejyba draudžiama.

(2)  Tik kaip priegauda. Pagal šią kvotą specializuota žvejyba draudžiama.

(3)  Tik kaip priegauda. Pagal šią kvotą specializuota žvejyba draudžiama.

(4)  Tik kaip priegauda. Pagal šią kvotą specializuota žvejyba draudžiama.

(5)  Tik kaip priegauda. Pagal šią kvotą specializuota žvejyba draudžiama.

(6)  Tik kaip priegauda. Pagal šią kvotą specializuota žvejyba draudžiama.

(7)  Tik kaip priegauda. Pagal šią kvotą specializuota žvejyba draudžiama.

(8)  Tik kaip priegauda. Pagal šią kvotą specializuota žvejyba draudžiama.

(9)  Tik kaip priegauda. Pagal šią kvotą specializuota žvejyba draudžiama.


31.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 396/13


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2271/2004

2004 m. gruodžio 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1255/96, laikinai sustabdantį autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikriems pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės produktams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 26 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Bendrija yra suinteresuota iš dalies arba visiškai sustabdyti Bendrojo muitų tarifo autonominių muitų taikymą naujiems produktams, neišvardytiems 1996 m. birželio 27 d. Reglamento (EB) Nr. 1255/96, laikinai sustabdančio autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikriems pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės produktams (1), priede.

(2)

Kai kuriuos produktus, nurodytus minėtame reglamente, reikėtų išbraukti iš priede pateikto sąrašo, kadangi Bendrija nėra suinteresuota toliau taikyti Bendrojo muitų tarifo autonominių muitų sustabdymą arba dėl to, kad reikia pakeisti jų aprašymą atsižvelgiant į technikos bei ekonominius pokyčius rinkoje.

(3)

Produktai, kurių aprašymą reikia pakeisti, turėtų būti laikomi naujais produktais.

(4)

Reglamentas (EB) Nr. 1255/96 turėtų būti atitinkamai pakeistas.

(5)

Šis reglamentas turi būti taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d., jis turi įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1255/96 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

įrašomi šio reglamento I priede išvardyti produktai;

2)

išbraukiami produktai, kurių kodai yra nurodyti šio reglamento II priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. VEERMAN


(1)  OL L 158, 1996 6 29, p. 1. Reglamentas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1241/2004 (OL L 238, 2004 7 8, p. 1).


I PRIEDAS

KN kodas

TARIC

Aprašymas

Autonominio muito tarifas (%)

ex 2005 90 80

70

Bambukų ūgliai, paruošti arba konservuoti, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 5 kg

0

ex 2106 10 20

10

Sojos baltymų izoliatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 6,6 %, bet ne daugiau kaip 8,6 % masės kalcio fosfato

0

ex 2309 90 99

20

Kalcio ir natrio fosfatas, kurio sudėtyje esantis fluoras sudaro ne mažiau kaip 0,005 %, bet mažiau kaip 0,2 % sauso bevandenio produkto masės, skirtas naudoti gyvūnų pašarų priedų gamyboje (1)

0

ex 2904 90 85

30

5-Nitro-1,2,4-trichlorobenzenas

0

ex 2908 90 00

40

3-Nitro-p-krezolis

0

ex 2914 70 00

50

3'-Chloropropiofenonas

0

ex 2919 00 90

30

Aliuminio hidroksibis[2,2'-metilenbis(4,6-di-tert-butilfenil)fosfatas]

0

ex 2922 29 00

15

N-metil-2-(3,4-dimetoksifenil)etilaminas

0

ex 2924 29 95

75

3-Amino-p-anisanilidas

0

ex 2924 29 95

95

N-{3-[3-(dimetilamino)prop-2-enoil]fenil}-N-etilacetamidas

0

ex 2928 00 90

70

Tetrakis(4-metilpentan-2-oksimino)silanas

0

ex 2929 90 00

20

Etilo izocianacetatas

0

ex 2931 00 95

84

Metilbis(4-metilpentan-2-oksimino)vinilsilanas

0

ex 2932 99 85

20

(2-Butilbenzofuran-3-il) (4-hidroksi-3,5-dijodofenil) ketonas

0

ex 2933 19 90

20

4-Amino-1-metil-3-propilpirazol-5-karboksamidas

0

ex 2933 59 95

15

(2R)-4-Oxo-4-[3-(trifluormetil)-5,6-dihidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]= pirazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorfenil)butil-2-amonio fosfato monohidratas

0

ex 2933 99 90

40

trans-4-hidroksi-L-prolinas

0

ex 2933 99 90

85

Pirolidinas

0

ex 2934 99 90

80

Natrio oblimersenas (INNM)

0

ex 3707 90 90

10

Atspindinti danga, sudaryta iš modifikuoto metakrilo polimero tirpalo, sudaryto iš 2-metoksi –1-metiletilacetato ir metoksipropan-2-olio mišinio, kurio sudėtyje polimeras sudaro ne daugiau kaip 10 % masės

0

ex 3707 90 90

20

Atspindinti danga, sudaryta iš hidroksistireno ir metil metakrilato kopolimero, modifikuoto chromoforo grupėmis, kurio 1-metoksipropan-2 olio ir etilo etilo laktato tirpale, kurio sudėtyje polimeras sudaro ne daugiau kaip 10 % masės

0

ex 3707 90 90

40

Danga prieš atspindėjimą, sudaryta iš amino dervos ir modifikuotos fenolio dervos, tirpalo 1-metoksipropan-2-olo ir etilo laktato mišinyje, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 15 %, bet ne daugiau kaip 24 % masės abiejų polimerų drauge

0

ex 3707 90 90

50

Danga prieš atspindėjimą, kurios sudėtyje yra (masės dalimis):

ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 40 % cikloheksanono,

ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 40 % 1-metil-2-pirolidono,

ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 30 % tetrahidrofurfurilo alkoholio

0

ex 3808 10 90

40

Spinosadas (ISO)

0

ex 3815 90 90

81

Katalizatorius, turintis ne mažiau kaip 69 %, bet ne daugiau kaip 79 % masės (2-hidroksi-l-metiletil)trimetilamonio 2-etilheksanoato

0

ex 3817 00 80

10

Alkilnaftalenų mišinys, kurio sudėtyje esantis:

heksadecilnaftalenas sudaro ne mažiau kaip 88 %, bet ne daugiau kaip 98 % masės,

diheksadecilnaftalenas sudaro ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 12 % masės

0

ex 3824 90 64

06

Inozino (INN), dimepranolio (INN) ir acedobeno (INN) mišinys

0

ex 3824 90 99

96

Cirkonio dioksidas, stabilizuotas kalcio oksidu, turintis miltelių pavidalą

0

ex 3907 20 21

10

Mišinys, kurio sudėtyje glicerolio ir 1,2-epoksipropano polimeras sudaro ne mažiau 70 % masės ir kurio sudėtyje dibutilo maleato ir N-vinil-2-pirolidono polimeras sudaro ne mažiau kaip 20 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės

0

ex 3908 90 00

30

Oktadekankarboksilinių rūgščių, polimerizuotų alifatiniu polieterdiaminu, mišinių reakcijos produktas

0

ex 3911 90 99

85

Etileno ir stireno polimeras, naudojamas su divinilo benzolu, suspensijos pavidalo

0

ex 3919 10 19

10

Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš iš poliuretano sluoksnio su saugos nuo duomenų klastojimo, taisymo ar keitimo arba dauginimo užrašais arba tikslinės paskirties oficialiu žymeniu, ir įterptais stikliniais rutuliukais vienoje pusėje ir su klijų sluoksniu kitoje pusėje, iš vienos arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsaugine plėvele

0

ex 3919 10 38

20

ex 3919 90 38

10

ex 3920 99 28

20

ex 3919 10 31

10

Atspindintysis laminuotas lakštas, sudarytas iš polikarbonato plėvelės su taisyklingos formos įspaudų raštu vienoje pusėje, padengtos iš abiejų pusių vienu arba daugiau sluoksnių plastikinės medžiagos ir iš vienos pusės – klijų sluoksniu ir nuimama apsaugine plėvele

0

ex 3919 10 38

30

ex 3919 90 31

50

ex 3920 61 00

20

ex 3919 10 61

91

Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš polivinilchlorido sluoksnio ir iš alkidinio poliesterio sluoksnio, su saugos nuo duomenų klastojimo, taisymo ar keitimo arba dauginimo užrašais arba tikslinės paskirties oficialiu žymeniu, matomu tik retrofleksiškai apšvietus, ir įterptais stikliniais rutuliukais vienoje pusėje ir su klijų sluoksniu kitoje pusėje, iš vienos arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsaugine plėvele

0

ex 3919 90 61

94

ex 3919 90 61

93

Lipni plėvelė, kurios pagrindą sudaro etileno ir vinilacetato kopolimeras (EVA), ne mažesnio kaip 70 μm storio, ir lipnus akrilo tipo sluoksnis, kurio storis ne mažesnis kaip 5 μm, skirta silicio diskų paviršiaus apsaugai (1)

0

ex 3919 90 69

93

ex 3920 10 89

25

ex 3920 10 89

35

Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš polietileno sluoksnio ir iš poliuretano sluoksnio, su saugos nuo duomenų klastojimo, taisymo ar keitimo arba dauginimo užrašais arba tikslinės paskirties oficialiu žymeniu, matomu tik retrofleksiškai apšvietus, ir įterptais stikliniais rutuliukais vienoje pusėje ir su lydžiųjų klijų sluoksniu kitoje pusėje, iš vienos arba iš abiejų pusių padengta nuimama apsaugine plėvele

0

ex 3921 13 10

10

Lakštas iš poliuretano putų, kurio storis 3 mm storio (± 15 %) savitasis svoris 0,09435 ar daugiau, bet ne daugiau kaip 0,10092

0

ex 5404 10 90

50

Poliesterių arba polibutilentereftalato vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 0,5 mm, bet ne didesnis kaip 1mm, skirti užtrauktukų gamybai (1)

0

ex 5603 14 90

30

Neaustinės medžiagos, sudarytos iš viduriniojo elastomerinės plėvės sluoksnio, iš abiejų pusių laminuoto filjeriniu būdu gautais polipropileno siūlais, kurios masė 200 g/m2 arba daugiau, bet ne daugiau kaip 300 g/m2

0

ex 7002 10 00

10

E-stiklo rutuliai, kurių skersmuo 20,3 mm ar daugiau, bet ne daugiau kaip 26 mm

0

ex 8108 30 00

10

Titano ir titano dirbinių atliekos ir laužas, išskyrus tuos, kuriuose aliuminis sudaro 1 % ar daugiau, bet ne daugiau kaip 2 % masės

0

ex 8108 90 50

10

Titano ir aliuminio lydinys, kuriame aliuminis sudaro 1 % ar daugiau, bet ne daugiau kaip 2 % masės, lakštais ar ritiniais, kurių storis 0,49 mm arba didesnis, bet ne didesnis kaip 3,1 mm, ir plotis 1 000 mm arba didesnis, bet ne didesnis kaip 1 254 mm, skirtas 8714 19 00 subpozicijoje klasifikuojamų prekių gamybai (1)

0

ex 8108 90 50

20

Titano, aliuminio ir vanadžio lydinys, kuriame aliuminis sudaro 2,5 % ar daugiau, bet ne daugiau kaip 3,5 % masės, kuriame vanadis sudaro 2,0 % ar daugiau, bet ne daugiau kaip 3,0 % masės, lakštais ar ritiniais, kurių storis 0,6 mm arba didesnis, bet ne didesnis kaip 0,9 mm, ir plotis ne didesnis kaip 1 000 mm, skirtas 8714 19 00 subpozicijoje klasifikuojamų prekių gamybai (1)

0

ex 8518 40 91

10

Garsinio dažnio stiprintuvo blokas, sudarytas iš mažiausiai vieno garsinio dažnio stiprintuvo, statinio keitiklio ir garsinio (dažnio) generatoriaus, skirtas gaminti aktyvaus garsiakalbio kolonėlėms (1)

0

ex 8522 90 98

48

Vaizdo galvutės būgnas su vaizdo galvutėmis arba su vaizdo ir garso galvutėmis ir elektros varikliu, skirtas naudoti gaminant Nr. 8521 nurodytas prekes (1)

0

ex 8529 90 81

43

Plazminiai ekranai, kuriuose yra tik adresų ir ekrano elektrodai, su valdymo bloku ir (arba) elektroniniais įrenginiais, skirtais valdyti tik ląstelių adresus, arba be minėto bloko ir įrenginių, ir su maitinimo šaltiniu arba be jo

0

ex 9002 90 90

60

Lęšiai, įtaisyti, skirti naudoti gaminant projekcinius televizorius (1)

0


(1)  Įvežant šioje subpozicijoje klasifikuojamus produktus taikomos sąlygos, nustatytos atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose (žr. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 – OL L 253, 1993 10 11, p. 71 291 – 300 straipsnius ir tolimesnius pakeitimus).


II PRIEDAS

KN kodas

TARIC

ex 2005 90 80

70

ex 2106 10 20

10

ex 2912 42 00

10

ex 2916 20 00

40

ex 2916 39 00

10

ex 2920 90 85

30

ex 3208 90 19

60

ex 3208 90 19

70

ex 3208 90 19

80

ex 3504 00 00

30

ex 3707 90 90

10

ex 3707 90 90

20

ex 3815 90 90

81

ex 3824 90 99

86

ex 3911 90 99

20

ex 3919 10 31

10

ex 3919 10 38

20

ex 3919 10 38

30

ex 3919 10 61

91

ex 3919 90 31

50

ex 3919 90 38

10

ex 3919 90 61

93

ex 3919 90 61

94

ex 3919 90 69

93

ex 3920 10 89

25

ex 3920 10 89

35

ex 3920 99 28

20

ex 5404 10 90

50

ex 7019 32 00

10

ex 7019 39 00

8108 30 00

10

ex 8108 90 70

20

ex 8540 91 00

91

ex 8540 91 00

94


31.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 396/18


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2272/2004

2004 m. gruodžio 22 d.

praplečiantis galutinio antidempingo muito, nustatyto Reglamentu (EB) Nr. 769/2002 dėl Kinijos Liaudies Respublikos kilmės kumarino importo, taikymą kumarino importui, siunčiamam iš Indijos ar Tailando, deklaruojamam arba nedeklaruojamam kaip Indijos ar Tailando kilmės

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos, pasikonsultavusios su Patariamuoju komitetu, pateiktą pasiūlymą,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Esamos priemonės

(1)

Po priemonių galiojimo pabaigos peržiūros Reglamentu (EB) Nr. 769/2002 (2) (toliau – pradinis reglamentas) Taryba nustatė galutinį 3 479 EUR už toną antidempingo muitą Kinijos Liaudies Respublikos (KLR) kilmės kumarino, klasifikuojamo KN kodo ex 2932 21 00 subpozicijoje, importui.

2.   Prašymas

(2)

2004 m. vasario 24 d. Komisija pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį gavo prašymą ištirti tariamus KLR kilmės kumarino importo priemonių pažeidimus (toliau – prašymas). Prašymą vieno Bendrijos gamintojo vardu pateikė Europos chemijos pramonės taryba (CEFIC) (toliau – pareiškėjas).

(3)

Prašyme teigiama, kad po to, kai buvo nustatytos antidempingo priemonės KLR kilmės kumarino importui, pasikeitė prekybos modelis, nes labai padidėjo iš Indijos ir Tailando įvežamo šio produkto kiekis.

(4)

Prekybos modelis, teigiama, pakito dėl KLR kilmės kumarino gabenimo per Indiją ir Tailandą. Taip pat buvo teigiama, kad tokiai praktikai nebuvo jokios kitos pagrįstos priežasties arba ekonominių sumetimų, išskyrus antidempingo priemonių KLR kilmės kumarino importui taikymą.

(5)

Galiausiai, pareiškėjas teigė, kad taikomų KLR kilmės kumarino importo antidempingo priemonės nebe tokios veiksmingos ir kiekių, ir kainų atžvilgiu. Didžiuliai kumarino, įvežamo iš Indijos ir Tailando, kiekiai pakeitė iš KLR importuojamą kumariną. Be to, buvo rasta pakankamai įrodymų, kad importas buvo vykdomas daug žemesnėmis kainomis už tyrimo, kuris paskatino imtis priemonių, metu nustatytą nežalingą kainą ir, kad palyginti su normaliosiomis vertėmis, anksčiau nustatytomis KLR kilmės kumarinui, atžvilgiu buvo vykdomas dempingas.

3.   Tyrimo pradžia

(6)

Komisija pradėjo tyrimą Reglamentu (EB) Nr. 661/2004 (3) (toliau – inicijavimo reglamentas) dėl tariamo antidempingo priemonių, taikomų KLR kilmės kumarino importui, apėjimo importuojant kumariną iš Indijos arba Tailando, deklaruojant arba nedeklaruojant, kad jis yra Indijos arba Tailando kilmės, ir pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį nuo 2004 m. balandžio 9 d. nurodė muitinėms registruoti iš Indijos arba Tailando siunčiamą kumariną, klasifikuojamą KN kodo ex 2932 21 00 subpozicijoje (TARIC kodai 2932210011 ir 2932210015), deklaruojamą arba nedeklaruojamą kaip Indijos arba Tailando kilmės.

4.   Tyrimas

(7)

Komisija oficialiai pranešė KLR, Indijos ir Tailando valdžios institucijoms, atitinkamiems žinomiems gamintojams/eksportuotojams, importuotojams į Bendriją ir pareiškėjui apie pradėtą tyrimą. KLR ir Indijos gamintojams/ eksportuotojams (Tailande nebuvo žinomi gamintojai), o taip pat importuotojams į Bendriją, kurie buvo nurodyti prašyme arba tapo žinomi Komisijai po tyrimo, kurio pagrindu buvo įvestos esamos priemonės, buvo išsiųsti klausimynai. Suinteresuotoms šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę raštu ir pareikalauti išklausymo per inicijavimo reglamente nurodytą laikotarpį. Visos šalys buvo informuotos, kad nebendradarbiavimo atveju, joms gali būti pritaikytas pagrindinio reglamento 18 straipsnis, o išvados bus padarytos remiantis turimais faktais.

(8)

Nei vienas KLR arba Tailando gamintojas arba eksportuotojas nepateikė atsakymo į klausimyną. Per nurodytą laikotarpį atsakymai į klausimyn buvo gauti iš vieno Indijos eksportuotojo ir vieno nesusijusio Bendrijos importuotojo. Komisija nuvyko vietoje patikrinti šio Indijos eksportuojančio gamintojo:

Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd, Nasik, Indija

5.   Tyrimo laikotarpis

(9)

Tiriamasis laikotarpis tęsėsi nuo 2003 m. balandžio 1 d. iki 2004 m. kovo 31 d. Siekiant ištirti prekybos modelio pokyčius, duomenys buvo surinkti nuo 2000 m. iki TL pabaigos.

B.   TYRIMO REZULTATAI

1.   Bendrosios pastabos ir (arba) bendradarbiavimo lygis

a)   Tailandas

(10)

Nei vienas Tailando kumarino gamintojas ar eksportuotojas apie save nepranešė ir nebendradarbiavo tyrimo metu. Todėl išvados dėl kumarino eksporto iš Tailando į Bendriją buvo padarytos remiantis turimais faktais, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 18 straipsnyje. Tyrimo pradžioje Tailando valdžios institucijos buvo informuotos apie nebendradarbiavimo padarinius, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 18 straipsnio 6 dalyje.

b)   Indija

(11)

Vienas Indijos eksportuojantis gamintojas, Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd, India (toliau – Atlas), atstovaujantis daugiau kaip 90 % viso kumarino importo iš Indijos kiekio ir vertės TL, bendradarbiavo.

(12)

Atlas savo atsakyme į klausimyną teigė, kad nei viena iš su ja susijusių bendrovių nei tiesiogiai nei netiesiogiai nedalyvauja kumarino prekyboje arba gamyboje. Tačiau, patikrinimo vietoje metu buvo atskleista, kad Atlas turi dvi susijusias bendroves Indijoje: Monolith Chemicals Pvt. Ltd. ir Aims Impex Pvt. Ltd., kurios importuoja KLR kilmės kumariną į Indiją, o tada parduoda importuotus produktus Atlas.

c)   KLR

(13)

Nei vienas Kinijos gamintojas ar eksportuotojas nebendradarbiavo tyrimo metu.

(14)

Bendrovėms buvo išaiškinta, kad nebendradarbiavimo atveju joms gali būti taikomas pagrindinio reglamento 18 straipsnis. Joms taip pat buvo pranešta apie nebendradarbiavimo padarinius.

2.   Aptariamasis produktas ir panašus produktas

(15)

Aptariamasis produktas, įtariamas antidempingo muitų apėjimu, kaip apibrėžta pradiniame reglamente, tai kumarinas, šiuo metu klasifikuojamas KN kodo ex 2932 21 00 subpozicijoje. Kumarinas yra balkšvi, kristalų pavidalo milteliai turintys jiems būdingą ką tik nupjauto šieno kvapą. Jis dažniausiai naudojamas kaip aromatinis cheminis preparatas ir kaip fiksatorius ruošiant aromatinius junginius; tokie junginiai naudojami valiklių, kosmetikos ir kvepalų gamyboje.

(16)

Kumarinas gali būti gaminamas laikantis dviejų skirtingų gamybos procesų: fenolio kelio, apimančio Perkino reakciją, ir o-krezolio kelio, apimančio Rašingo reakciją. Tačiau šių dviejų procesų pagalba pagaminto kumarino pagrindinės fizinės ir cheminės savybės yra tokios pat ir jo panaudojimo paskirtis yra ta pati.

(17)

Remiantis tyrimo metu iš vieno bendradarbiavusio Indijos gamintojo surinkta informacija ir jokiems kitiems Indijos gamintojams ar subjektams iš Tailando nebendradarbiavus reikia daryti išvadą neturint prieštaraujančių įrodymų, kad kumarinas, eksportuotas į Bendriją iš KLR, ir kumarinas, įvežtas iš Indijos bei Tailando, turi tokias pačias fizines ir chemines charakteristikas ir yra naudojamas tais pačiais tikslais. Todėl jie yra laikomi panašiais produktais, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.

3.   Prekybos modelio pasikeitimas

(18)

Kaip jau minėta, prekybos modelis tariamai pakito dėl prekių gabenimo per Indiją ir Tailandą.

Tailandas

(19)

Kadangi nei viena Tailando bendrovė nebendradarbiavo tyrimo metu, Tailando eksportas į Bendriją turėjo būti nustatytas remiantis turimais faktais, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 18 straipsnyje. Iš Tailando įvežamų prekių kainos ir kiekiai buvo nustatyti remiantis Eurostato duomenimis, kurie buvo patikimiausia turima informacija.

(20)

Kumarino importas iš Tailando išaugo nuo 0 tonų 2000 m. iki 211 tonų TL. Šių prekių importas iš Tailando prasidėjo 2001 m. spalio mėn., praėjus keletui mėnesių po inicijavimo priemonių galiojimo pabaigos peržiūros, kuri baigta 2002 m. (toliau – ankstesnis tyrimas), kai nebuvo galima atmesti tokios prielaidos, kad 1996 m. kovo 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 600/96, įvedančiu galutinį antidempingo muitą Kinijos Liaudies Respublikos kilmės kumarino importui (4), įvestos priemonės galėtų išlikti. Iš Tailando importuojamo kumarino dalis išaugo nuo 0 % 2000 m. iki 50 % TL viso į Bendriją importuojamo kumarino, o iš KLR importuojamo kumarino kiekis tuo pačiu laikotarpiu išliko stabilus ir sudarė 7 % viso įvežamo kumarino. Be to, Kinijos eksporto statistika KN kodo lygiu rodo, kad tuo pačiu laikotarpiu kumarino eksportas iš KLR Tailande žymiai išaugo nuo 1 tonos 2000 m. iki 270 tonų TL. Taip pat buvo pažymėta, kad importas iš Tailando tam tikru laipsniu kompensavo sumažėjusį importą iš KLR nuo tada, kai pradžioje Reglamentu (EB) Nr. 600/96 buvo nustatytos priemonės.

(21)

Kadangi nebuvo bendradarbiaujama ir nesant prieštaraujančių įrodymų, galima spręsti, kad dėl KLR kilmės kumarino gabenimo per Tailandą nuo 2000 m. iki tiriamojo laikotarpio pasikeitė prekybos tarp KLR, Tailando ir Bendrijos modelis.

Indija

(22)

Iš Indijos importuojamo kumarino dalis išaugo nuo 11 % 2000 m. iki 35 % TL viso į Bendriją importuojamo kumarino, o iš KLR importuojamo kumarino kiekis tuo pačiu laikotarpiu išliko stabilus ir sudarė 7 % viso įvežamo kumarino. Be to, Kinijos eksporto statistika pagal KN kodus rodo, kad tuo pačiu laikotarpiu kumarino eksportas iš KLR į Indiją stipriai išaugo nuo 88 tonų 2000 m. iki 687 tonų TL. Taip pat buvo pažymėta, kad importas iš Indijos tam tikru laipsniu kompensavo sumažėjusį importą iš KLR nuo tada, kai pradžioje Reglamentu (EB) Nr. 600/96 buvo nustatytos priemonės.

a)   Bendradarbiavęs eksportuojantis gamintojas Indijoje

(23)

Atlas žymiai ir nepertraukiamai didino savo eksportą į Bendriją: nuo 100 (5) 2000/2001 finansiniais metais (toliau – FM) (6) iki 1 957 TL. Per tą patį laikotarpį Atlas žymiai padidino KLR kilmės kumarino pirkimą: nuo 100 2000/2001 FM iki 1 411 TL. Todėl daroma išvada, kad Atlas nusprendė importuoti Kinijos kilmės kumariną ir šiek tiek jį pakeitus reeksportuoti į Bendriją, tokiu būdu žymiai padidinant importo iš Indijos į Bendriją dalį.

b)   Nebendradarbiavusiosbendrovės

(24)

Prašyme buvo nurodytas vienas Indijos gamintojas. Kalbant apie šią nebendradarbiavusią bendrovę, ar apie bet kurį kitą pasirinkusį nebendradarbiauti gamintoją, eksporto į Bendriją kiekiai ir vertė turėjo būti nustatyti remiantis turimais faktais, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 18 straipsnyje. Nebendradarbiavusių bendrovių eksportuojamų prekių kainos ir kiekiai buvo nustatyti remiantis Eurostato duomenimis, kurie buvo patikimiausia turima informacija. Tuo remiantis buvo nustatyta, kad nebendradarbiavusių bendrovių importas truputį sumažėjo. Be to, reikia pastebėti, kad nebendradarbiavusių bendrovių importas tesudarė 4–7 % (7) viso TL iš Indijos įvežamo kumarino kiekio ir vertės. Atsižvelgiant į nebendradarbiavusių bendrovių nebendradarbiavimą ir jų užimamą nedidelę rinkos dalį, buvo nustatyta, kad apie nebendradarbiavusias bendroves turima informacija neprieštarauja išvadai dėl pasikeitusio rinkos modelio.

c)   Išvada dėl Indijos

(25)

Remiantis pirmiau pateiktomis išvadomis galima spręsti, kad dėl KLR kilmės šiek tiek pakeisto kumarino reeksporto per Indiją, kurį vykdo bendradarbiaujanti bendrovė, ir KLR kilmės kumarino reeksporto per Indiją, vykdomo nebendradarbiaujančių bendrovių, nuo 2000 m. iki TL pasikeitė prekybos tarp Indijos, KLR ir Bendrijos modelis.

4.   Nepagrįsta priežastis arba nepagrįstas ekonominis pateisinimas

Tailandas

(26)

Kalbant apie importą iš Tailando, kadangi nebuvo bendradarbiauta ir nėra prieštaraujančių įrodymų, galima teigti, kad atsižvelgiant į tai, kad importas prasidėjo praėjus keletui mėnesių nuo ankstesnio tyrimo pradžios, turbūt belaukiant atnaujintų antidempingo priemonių taikymo, prekybos modelis pakito dėl esamų antidempingo priemonių, o ne dėl kurios nors kitos pagrįstos priežasties arba ekonominio sumetimo, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje.

Indija

(27)

Kalbant apie bendradarbiavusį Indijos eksportuojantį gamintoją, buvo nustatyta, kad jis importavo o-krezolio keliu pagamintą kumariną iš KLR per dvi susijusias Indijos bendroves. Atlas papildomai išvalė importuojamą produktą, o tada šis papildomai išvalytas kumarinas buvo reeksportuojamas į Bendriją. Tiriamuoju laikotarpiu šiame gamybos procese naudojamo kumarino kiekis sudarė 75 % (8) visų Atlas gamybos apimčių. Likusiąją 25 % dalį sudarė kumarinas, pagamintas Indijoje fenolio keliu. Kadangi kumarinas, importuojamas iš KLR, ir Atlas į Bendriją reeksportuojamas papildomai išgrynintas kumarinas klasifikuojami toje pačioje KN pozicijoje, daroma išvada, kad abu produktai yra vienodi ir todėl į Bendriją reeksportuojamas produktas išlaiko Kinijos kilmės statusą.

(28)

Atlas pareiškė, kad KN kodas yra tik orientacinis elementas nustatant produkto kilmę, o tolimesnis kumarino gryninimas turi būti laikomas paskutiniu esminiu perdirbimu, kuris vykdomas tam tikslui įrengtoje įmonėje, kai pagaminamas naujas gaminys. Todėl Atlas nuomone bendrovės išgrynintas kumarinas yra Indijos kilmės.

(29)

Buvo nustatyta, kad papildomas jau kosmetikos pramonei tinkamo kumarino gryninimas nepakeičia to kumarino kilmės.

(30)

Be to, tyrimo rezultatai parodė, kad kumarino papildomo gryninimo išlaidos nebuvo didelės ir todėl buvo nuspręsta, kad šio proceso metu kumarinas tik šiek tiek perdirbamas, siekiant jį išgryninti, tačiau nepagaminamas joks naujas produktas. Iš tikrųjų papildomai išgrynintas kumarinas atitinka aptariamo produkto aprašymą. Atlas to neužginčijo.

(31)

Atlas taip pat pareiškė, kad vertinant ar perdirbimas turėjo būti laikomas svarbiu, papildomo gryninimo proceso metu prarasto iš KLR importuoto kumarino vertė turėtų būti vertinama kaip gryninimo proceso išlaidos. Tačiau gryninimo proceso metu prarasto kumarino vertė pasidengia, kai tik toks kumarinas parduodamas. Todėl ši vertė negali būti laikoma paties gryninimo proceso išlaidomis.

(32)

Bendrovė pridūrė, kad pagrindinė priežastis dėl KLR kilmės kumarino eksporto buvo nesaugumas dėl streikų pavojaus Indijoje. Tačiau, net jei ir streikų pavojus būtų laikomas galimu bendrovės sprendimų pateisinimu, streikai gali paveikti abu Atlas gamybos procesus, t.y. indiško, fenolio keliu pagaminto, kumarino gamybą ir KLR kilmės, o-krezolio keliu pagaminto, kumarino gryninimą. Taigi streikai nėra pakankamas pateisinimas dėl Atlas gamybos procese naudojamo KLR kilmės kumarino dalies padidėjimo nuo apytiksliai 25 % 2000 m. iki daugiau nei 70 % TL (9).

(33)

Todėl daroma išvada, kad prekybos modelis keičiasi greičiau dėl esamų antidempingo priemonių, nei dėl kurios kitos nepagrįstos priežasties ar nepagrįsto ekonominio pateisinimo, pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje.

(34)

Kalbant apie nebendradarbiavusias Indijos bendroves, jų eksportas sumažėjo po 2001/2002 m. finansinių metų, nes labai padidėjo Atlas rinkos dalis, tačiau, turint omeny, kad kalbama apie mažus kiekius, šis faktas neturėjo poveikio išvadai dėl pasikeitusio prekybos modelio.

5.   Muito panašiems produktams kainų ir (arba) kiekių atžvilgiu korekcinio poveikio pakirtimas

Tailandas

(35)

Remiantis pirmiau pateikta prekybos srauto analize, buvo nustatyta, kad Bendrijos importo modelio pasikeitimas yra susijęs su taikomomis antidempingo priemonėmis. Nors iki 2001 m. spalio mėn. Bendrijos rinkoje nebuvo deklaruojamo Tailando kilmės importo, tiriamuoju laikotarpiu jis sudarė 211 tonas. Šis kiekis sudarė 30,7 % Bendrijos suvartojimo ankstesniu tiriamuoju laikotarpiu.

(36)

Tyrimas parodė, kad ankstesniu tiriamuoju laikotarpiu iš Tailando įvežamų produktų vidutinės kainos buvo dar žemesnės negu iš KLR importuojamų produktų ir žemesnės už Bendrijos pramonės kainas. Dabartinio tyrimo metu Tailando importo vidutinės kainos buvo 20 % žemesnės negu Kinijos eksporto kainos.

(37)

Remiantis tuo, kas buvo išdėstyta, galima teigti, kad prekybos srauto pasikeitimas kartu su nenormaliai žemomis Tailando eksporto kainomis sumažino antidempingo priemonių taisomąjį poveikį tiek panašių produktų kiekių tiek kainų atžvilgiu.

Indija

(38)

Remiantis pirmiau pateikta prekybos srauto analize, buvo nustatyta, kad prekybos modelio pasikeitimas yra susijęs su taikomomis antidempingo priemonėmis. Nors 2000 m. Indijos eksportuojamas kumarinas sudarė tik 11 % viso į Bendriją įvežamo kumarino kiekio, tiriamuoju laikotarpiu jis sudarė 35 %. Šis kiekis sudarė 18–22 % (10) Bendrijos suvartojimo ankstesnio tyrimo laikotarpiu.

(39)

Tyrimas parodė, kad ankstesnio tyrimo laikotarpiu iš Indijos įvežamų produktų vidutinės kainos buvo dar žemesnės negu iš KLR importuojamų produktų ir žemesnės už Bendrijos pramonės kainas. Dabartinio tyrimo metu Indijos importo vidutinės kainos buvo 14 % žemesnės negu Kinijos eksporto kainos.

(40)

Remiantis tuo, kas buvo išdėstyta, galima teigti, kad prekybos srauto pasikeitimas kartu su nenormaliai žemomis Indijos eksporto kainomis sumažino antidempingo priemonių korekcinį poveikį tiek panašių produktų kiekių tiek kainų atžvilgiu.

(41)

Atlas pareiškė, kad nėra pagrįsta 1994 m. (t. y. tyrimo laikotarpis, kurio pasekoje 1996 m. buvo įvestos pirminės priemonės) Kinijos eksporto į Bendriją kainas lyginti su dabartinėmis Indijos eksporto į tą pačią rinką kainomis, nes tarp dviejų tyrimo laikotarpių praėjo dešimt metų.

(42)

Tačiau tikrovėje Indijos eksporto kainos buvo lyginamos su Kinijos eksporto kainomis, nustatytomis per 2002 m. atliktą priemonių galiojimo pabaigos peržiūros, kuri baigta 2002 m., tiriamąjį laikotarpį.

6.   Dempingo įrodymai atsižvelgiant į panašiems produktams anksčiau nustatytas normaliąsias vertes

Tailandas

(43)

Siekiant nustatyti, ar gali būti rasta dempingo įrodymų atitinkamo produkto, tiriamuoju laikotarpiu eksportuoto iš Tailando į Bendriją, atžvilgiu, Eurostato duomenys buvo panaudoti, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 18 straipsnyje.

(44)

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalį reikalaujama dempingo, susijusio su anksčiau nustatytomis normaliosiomis vertėmis panašiems produktams, įrodymų

(45)

Siekiant teisingai palyginti normaliąsias vertes ir eksporto kainas, buvo atsižvelgta į besiskiriančius veiksnius, kurie turi įtakos kainoms ir kainų palyginamumui. Šie koregavimai buvo atlikti pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį transportavimo ir draudimo atžvilgiu, remiantis turimais faktais, t. y. nurodant juos prašyme, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį.

(46)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 dalį ir 2 straipsnio 12 dalį, lyginant normaliosios vertės svertinį vidurkį nustatytą ankstesnio tiriamojo laikotarpio metu su eksporto kainų svertiniu vidurkiu dabartinio tiriamojo laikotarpio metu, išreikštus CIF kainos Bendrijos pasienyje procentu (muitai sumokėti) nustatomas iš Tailando į Bendriją įvežamo kumarino dempingas. Nustatytas dempingo skirtumas, išreikštas CIF kainos Bendrijos pasienyje procentu (muitai nesumokėti) viršijo 100 %.

Indija

(47)

Siekiant nustatyti, ar gali būti rasta dempingo įrodymų aptariamo produkto, tiriamuoju laikotarpiu eksportuoto iš Indijos į Bendriją, atžvilgiu, buvo panaudotos Indijos bendradarbiavusio gamintojo pateiktos eksporto kainos ir Eurostato duomenys apie nebendradarbiavusias bendroves, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 18 straipsnyje.

a)   Bendradarbiavęs eksportuojantis gamintojas

(48)

Siekiant teisingai palyginti normaliąsias vertes ir Atlas eksporto kainą, buvo atsižvelgta į besiskiriančius veiksnius, kurie turi įtakos kainoms ir kainų palyginamumui. Šie koregavimai buvo atlikti pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį transportavimo ir draudimo, aptarnavimo ir pagalbinių išlaidų, pakavimo ir valiutos konvertavimo atžvilgiu remiantis Atlas pateiktais duomenimis.

(49)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 dalį ir 2 straipsnio 12 dalį, palyginus normaliosios vertės svertinį vidurkį nustatytą ankstesnio tiriamojo laikotarpio metu su eksporto kainų svertiniu vidurkiu dabartinio tiriamojo laikotarpio metu, išreikštus CIF kainos Bendrijos pasienyje procentu (muitai sumokėti) buvo nustatytas iš Atlas siunčiamo įvežamo kumarino dempingas. Apskaičiuotas dempingo skirtumas, išreikštas CIF kainos Bendrijos pasienyje procentu (muitai nesumokėti) viršijo 80 %.

(50)

Atlas pareiškė, kad ankstesnio tyrimo metu nustatytą normaliosios vertės svertinį vidurkį palyginus su šio tyrimo laikotarpio metu nustatytu eksporto kainų svertiniu vidurkiu buvo padaryta neteisinga išvada, nes dviejų tyrimų tiriamuosius laikotarpius skiria dešimt metų.

(51)

Tačiau Komisija nustatydama normaliosios vertės svertinį vidurkį pasitelkė 2002 m. atliktos priemonių galiojimo pabaigos peržiūros, kuri baigta 2002 m. duomenis ir todėl laiko tarpas tarp dviejų tyrimų tiriamųjų laikotarpių tėra tik dveji metai. Tai atitinka pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

b)   Nebendradarbiavusios bendrovės

(52)

Siekiant teisingai palyginti normaliąsias vertes ir eksporto kainas, buvo atsižvelgta į besiskiriančius veiksnius, kurie turi įtakos kainoms ir kainų palyginamumui. Šie koregavimai buvo atlikti pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį transportavimo ir draudimo, aptarnavimo ir pagalbinių išlaidų, pakavimo ir valiutos konvertavimo atžvilgiu remiantis Atlas pateiktais duomenimis.

(53)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 dalį ir 2 straipsnio 12 dalį, palyginus normaliosios vertės svertinį vidurkį nustatytą ankstesnio tiriamojo laikotarpio metu su eksporto kainų svertiniu vidurkiu dabartinio tiriamojo laikotarpio metu, išreikštus CIF kainos Bendrijos pasienyje procentu (muitai sumokėti) buvo nustatytas iš Indijos nebendradarbiavusių bendrovių į Bendriją įvežamo kumarino dempingas. Apskaičiuotas dempingo skirtumas, išreikštas CIF kainos Bendrijos pasienyje procentu (muitai nesumokėti) viršijo 60 %.

C.   PRIEMONĖS

(54)

Atsižvelgiant į pirmiau minėtas išvadas dėl muitų apėjimo, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje, galiojančių antidempingo priemonių atitinkamo KLR kilmės produkto importui taikymas turi būti praplėstas ir tam pačiam produktui, vežamam iš Indijos ar Tailando, deklaruojamam arba nedeklaruojamam kaip Indijos ar Tailando kilmės.

(55)

Praplečiamas muito, nurodyto pradinio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje, taikymas.

(56)

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį, kuriose nurodoma, kad visos plačiau taikomos priemonės yra taikytinos registruotam importui nuo registracijos dienos, antidempingo muitas turi būti renkamas už kumariną, siunčiamą iš Indijos arba Tailando, kuris buvo atgabentas į Bendriją jį įregistravus pagal pradinio reglamento nuostatas. Tačiau atsižvelgiant į pakeičiamą produkto prigimtį ir ypatingas šio atvejo aplinkybes, buvo neįmanoma tikrai atskirti operacijas, susijusias su tikrai Indijoje pagamintu kumarinu, nuo operacijų, susijusių su iš Kinijos importuotu ir paskui į Bendriją reeksportuotu kumarinu. Dėl šios priežasties, iš Indijos atsiųstam kumarinui taikomi išplėsti antidempingo muitai neturėtų būti atgaline data taikomi Atlas eksportuojamo kumarino importui per registracijos laikotarpį.

D.   PRAŠYMAS ATLEISTI NUO IMPORTO REGISTRAVIMO ARBA MUITO IŠPLĖTIMAS

(57)

Vienintelis bendradarbiavęs eksportuojantis gamintojas, Atlas, pateikė prašymą atleisti nuo importo registravimo ir numatomo praplėsto antidempingo priemonių taikymo pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį.

(58)

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Atlas, reeksportuodamas šiek tiek perdirbtą KLR kilmės kumariną, apėjo galiojančias antidempingo priemones. Taip pat buvo nustatyta, kad Atlas į Bendriją eksportavo tikrai Indijoje fenolio keliu pagamintą kumariną (žr. 27 preambulę). Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį Atlas prašymas atleisti nuo importo registravimo ir antidempingo priemonių yra atmetamas.

E.   ĮSIPAREIGOJIMAS

(59)

Tačiau atsižvelgiant į pakeičiamą produkto prigimtį ir sunkumus, su kuriais Atlas TL metu susidūrė siekdamas atskirti Indijoje pagamintus produktus nuo fenolio keliu pagaminto ir Kinijos kilmės papildomai išgryninto ir į Bendriją reeksportuoto kumarino; išimties tvarka laikoma tinkama priimti Atlas įsipareigojimą, kurio laikydamasi bendrovė Bendrijai parduos tikrai Indijoje pagamintą kumariną iki aukščiausios kiekių ribos, atitinkančios tokio Bendrijai parduoto produkto kiekį TL metu. Už kumariną, parduodamą laikantis šio įsipareigojimo, nereikės mokėti plačiau taikomo muito.

(60)

Komisija šį Atlas įsipareigojimą gali priimti Komisijos sprendimu.

(61)

Tokiame kontekste Atlas įsipareigojo Komisiją reguliariai ir detaliai informuoti apie savo eksportą į Bendriją, kad Komisija galėtų veiksmingai stebėti, kaip vykdomas įsipareigojimas.

(62)

Kad Komisija ir toliau galėtų veiksmingai stebėti, ar bendrovė vykdo savo prisiimtus įsipareigojimus, pateikiant prašymą dėl išleidimo į laisvą apyvartą atitinkamai muitinės įstaigai, atleidimas nuo antidempingo muito priklausys nuo to, ar pateikiamoje sąskaitoje faktūroje nurodyti bent priede išvardyti punktai. Tokia informacija taip pat būtina, kad muitinės institucijos galėtų pakankamai tiksliai nustatyti, ar siunta atitinka prekybos dokumentus. Jei tokia sąskaita faktūra nepateikiama arba ji neatitinka muitinei deklaruoto produkto, tuo atveju mokamas atitinkamo dydžio antidempingo muitas.

Todėl atsižvelgiant į tai pasiūlymas įsipareigoti laikomas priimtinu ir aptariama bendrovė buvo informuota apie esminius faktus, aplinkybes ir įsipareigojimus, kuriais remiantis pasiūlymas buvo priimtas.

(63)

Jei Atlas pažeidžia įsipareigojimą arba pasitvirtina, kad įsipareigojimas kitais atžvilgiais yra netinkamas, Komisija gali panaikinti priėmimą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamentu (EB) Nr. 769/2002 dėl Kinijos Liaudies Respublikos kilmės kumarino, klasifikuojamo KN kodo ex 2932 21 00 subpozicijoje, importo nustatytas galutinis antidempingo muito taikymas praplečiamas iš Indijos ir Tailando vežamam kumarinui, klasifikuojamam KN kodo ex 2932 21 00, deklaruojamam arba nedeklaruojamam kaip Indijos ar Tailando kilmės (TARIC kodai 2932210011 ir 2932210015).

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas praplėstas muitas taikomas importui, registruotam pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 661/2004 2 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 384/96 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį, išskyrus prekes, kurias eksportuoja Atlas Fine Chemicals Pvt Ltd., Debhanu Mansion, Nasik-Pune Highway, Nasik Road, MS 422 101, Indien, (TARIC papildomas kodas A579).

3.   Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, galutinis antidempingo muitas netaikomas importui, išleidžiamam į laisvą apyvartą laikantis 2 straipsnio nuostatų.

4.   Taikomos muitams galiojančios nuostatos.

2 straipsnis

1.   Importas, dėl kurio pateikiama deklaracija apie išleidimą į laisvą apyvartą, atleidžiamas nuo 1 straipsnyje nustatyto antidempingo muito, jei gaminiai yra pagaminti bendrovių, kurių įsipareigojimus Komisija priėmė ir kurių pavadinimai nurodyti atitinkamame Komisijos sprendime su tam tikrais pakeitimais, ir jei buvo importuojama nepažeidžiant to sprendimo.

2.   1 dalyje nurodytam importui netaikomas antidempingo muitas, jeigu:

a)

valstybės narės muitinei pateikiant deklaraciją dėl išleidimo į laisvą apyvartą, pateikiama sąskaita faktūra, kurioje nurodyti bent jau priede išvardyti elementai; ir

b)

deklaruotos ir muitinei pateiktos prekės tiksliai atitinka sąskaitoje faktūroje esantį aprašymą.

3 straipsnis

1.   Prašymai dėl atleidimo nuo 1 straipsniu praplėsto muito pateikiami raštu viena oficialiųjų Bendrijos kalbų ir turi būti pasirašyti pareiškėjo įgalioto asmens. Paraiškos turi būti siunčiamos šiuo adresu:

European Commission

Directorate–General for Trade

Directorate B

Office: J-79 05/17

B–1049 Brussels

Fax (32 2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

2.   Komisija, pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu, sprendimu gali suteikti atleidimą nuo 1 straipsnio 1 dalimi praplėsto muito taikymo importui iš bendrovių, kurios pateikė tokį prašymą.

4 straipsnis

Muitinių institucijoms pavedama nutraukti importo registraciją, kaip nustatyta Komisijos Reglamento (EB) Nr. 661/2004 2 straipsnyje.

5 straipsnis

Šis Reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. VEERMAN


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).

(2)  OL L 123, 2002 5 9, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1854/2003 (OL L 272, 2003 10 23, p. 1).

(3)  OL L 104, 2004 4 8, p. 99.

(4)  OL L 86, 1996 4 4, p. 1.

(5)  Konfidencialumo sumetimais duomenys šioje pastraipoje yra indeksuoti.

(6)  Apimantys laikotarpį nuo vienų metų balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 31 d.

(7)  Tikslus procentas nenurodomas konfidencialumo sumetimais.

(8)  Konfidencialumo sumetimais tiksli data nenurodoma.

(9)  Konfidencialumo sumetimais tikslūs duomenys nenurodomi.

(10)  Tikslus procentas nenurodomas konfidencialumo sumetimais.


PRIEDAS

Sąskaitoje faktūroje, kurią išduoda bendrovė, parduodama kumariną Bendrijoje, nurodoma tokia su įsipareigojimu susijusi informacija:

1.

Pavadinimas „SĄSKAITA FAKTŪRA UŽ PREKES, SUSIJUSIAS SU ĮSIPAREIGOJIMU“

2.

2 straipsnio 1 dalyje nurodytos bendrovės, kuri išduoda sąskaitą faktūrą, pavadinimas

3.

Sąskaitos faktūros numeris

4.

Sąskaitos faktūros išdavimo data

5.

TARIC papildomas kodas, pagal kurį yra klasifikuojamos sąskaitoje faktūroje nurodytos prekės, kurios turi būti išmuitintos Bendrijos pasienyje

6.

Tikslus prekių aprašymas nurodant:

gaminio kodo numerį (PCN), naudojamą tyrimo ir įsipareigojimo tikslais;

laisvos formos prekių, atitinkančių tą PCN, aprašymą (pvz., „PCN...“);

bendrovės gaminio kodo numerį (PCN), (jei taikytina);

KN kodą;

kiekį (nurodyti kilogramais).

7.

Į Bendriją importuojančios bendrovės, kuriai bendrovė išdavė sąskaitą faktūrą dėl prekių, su kuriomis yra susijęs įsipareigojimas, pavadinimas

8.

Asmenvardis bendrovės tarnautojo, kuris išrašė sąskaitą faktūrą ir pasirašė tokį pareiškimą:

„Patvirtinu, kad tiesiogiai į Bendriją eksportuojamų prekių, nurodomų šioje sąskaitoje faktūroje, parduodama tiek, kiek leidžiama pagal įsipareigojimą, kurį pasiūlė [bendrovė] ir priėmė Europos Komisija Sprendimu [NURODYTI NUMERĮ]. Patvirtinu, kad šioje sąskaitoje faktūroje pateikta informacija yra išsami ir teisinga.“.


31.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 396/28


TARYBOS REGLAMENTAS (EB, Euratomas) Nr. 2273/2004

2004 m. gruodžio 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2728/94, įsteigiantį Išorės veiksmų garantijų fondą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 203 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

atsižvelgdama į Audito Rūmų nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2004 m. gegužės 1 d. į ES įstojo 10 naujų valstybių narių.

(2)

Be to, reikėtų atsižvelgti į kitų valstybių stojimo galimybę.

(3)

Bendrijos suteikė paskolas ir paskolų garantijas stojimo į ES valstybėms kandidatėms arba projektams, skirtiems įgyvendinti tose šalyse. Tos paskolos ir garantijos šiuo metu padengiamos iš Garantijų fondo bei lieka grąžintinomis arba galiojančiomis po įstojimo dienos. Nuo tos dienos jos nebepriklauso Bendrijų išorinei veiklai ir dėl to turėtų būti padengiamos tiesiogiai iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto, bet ne iš Garantijų fondo.

(4)

Europos investicijų bankas turėtų informuoti Komisiją apie savo neužbaigtų operacijų pagal Bendrijos garantiją naujose valstybėse narėse sumą įstojimo dieną.

(5)

Pagal 1994 m. spalio 31 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2728/94, įsteigiančio Išorės veiksmų garantijų fondą (2), 9 straipsnį Komisijos parengtoje ataskaitoje teigiama, kad nėra būtina iš dalies keisti Garantijų fondo rodiklius siekiant atsižvelgti į Europos Sąjungos plėtrą.

(6)

Atsižvelgiant į informacijos kiekį, reikalingą paruošti metinę ataskaitą pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2728/94 7 straipsnį, ir į atliktinų iki ataskaitos pateikimo procedūrų sudėtingumą, turėtų būti pratęstas šiai ataskaitai parengti skirtas laikotarpis.

(7)

Dėl to Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2728/94 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(8)

Sutartys nenumato kitų įgaliojimų priimti šį reglamentą, išskyrus numatytuosius EB sutarties 308 straipsnyje ir Euratomo sutarties 203 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2728/94 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Visos operacijos, vykdomos trečiosios šalies naudai ar projektų trečiojoje šalyje finansavimo tikslais, nepatenka į šio reglamento taikymo sritį nuo tos šalies įstojimo į Europos Sąjungą dienos.“.

2)

Įterpiamas šis straipsnis:

„3a straipsnis

Naujai valstybei narei įstojus į Europos Sąjungą, planuojama mažinama suma, apskaičiuota remiantis 1 straipsnio trečiojoje pastraipoje nurodytomis operacijomis.

Norint apskaičiuoti sumažinimo sumą, 3 straipsnio antrojoje pastraipoje nurodyt įstojimo dieną taikoma procentinė norma taikoma minėtų operacijų, kurios tą dieną yra neužbaigtos, sumai.

Perviršis grąžinamas į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, įrašant į jo įplaukų sąskaitos specialią poziciją.“.

3)

7 straipsnyje data „kovo 31 d.“ pakeičiama į „gegužės 31 d“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

C. VEERMAN

Pirmininkas


(1)  OL C 19, 2004 1 23, p. 3.

(2)  OL L 293, 1994 11 12, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1149/1999 (OL L 139, 1999 6 2, p. 1).


31.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 396/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2274/2004

2004 m. gruodžio 30 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 30 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2004 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

75,5

204

47,8

999

61,7

0709 90 70

204

55,6

999

55,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

448

33,6

999

33,6

0805 20 10

204

47,1

999

47,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

204

47,4

999

47,4

0805 50 10

052

50,9

999

50,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

720

48,3

999

48,3

0808 20 50

400

87,0

999

87,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


31.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 396/32


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2275/2004

2004 m. gruodžio 30 d.

dėl kvietimo dalyvauti konkurse dėl sorgų importo į Ispaniją iš trečiųjų šalių muito lengvatos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal susitarimą dėl žemės ūkio (2), sudarytą daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde, Bendrija įsipareigojo importuoti į Ispaniją tam tikrą sorgų kiekį.

(2)

1995 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1839/95, nustatantis išsamias tarifinių kvotų taikymo kukurūzų bei sorgų importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taisykles (3), nustatė specialiąsias sąlygas, būtinas šio konkurso vykdymui.

(3)

Atsižvelgiant į dabartinius Ispanijos rinkos poreikius, reikia paskelbti kvietimą dalyvauti konkurse dėl sorgų importo muito lengvatos.

(4)

2002 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamente (EB) 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams ir prekėms, pagamintoms perdirbus žemės ūkio produktus, kilusius iš Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno valstybės (AKR šalių), ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1706/98 (4), yra numatyta 60 % sumažinti sorgų importo muitus 100 000 tonų per metus ir 50 % – šią kvotą viršijančiam kiekiui. Prie šios muito lengvatos pridėjus lengvatą, gaunamą konkurso būdu sumažinus importo muitą, kyla pavojus destabilizuoti Ispanijos grūdų rinką. Taigi reikia panaikinti tokios sudėties galimybę.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pradedamas konkursas dėl sorgų importo į Ispaniją muito lengvatos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje.

2.   Reglamento (EB) Nr. 1839/95 nuostatos yra taikomos nepažeidžiant šio reglamento nuostatų.

3.   Šiam konkursui netaikoma sorgų importo muito lengvata, numatyta Reglamento (EB) Nr. 2886/2002 II priede.

2 straipsnis

Paraiškas galima teikti iki 2005 m. gruodžio 15 d. Šiuo laikotarpiu skelbiami savaitiniai konkursai, kuriems produkcijos kiekis ir pasiūlymų teikimo terminai nustatomi pranešime dėl konkurso.

3 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1839/95 10 straipsnio 4 dalį, su konkursu susijusios importo licencijos galioja penkiasdešimt dienų nuo jų išdavimo.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 336, 1994 12 23, p. 22.

(3)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).

(4)  OL L 348, 2002 12 21, p. 5.


31.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 396/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2276/2004

2004 m. gruodžio 30 d.

atidarantis konkursą dėl muito mokesčio lengvatos, taikomos iš trečiųjų šalių į Portugaliją importuojamiems kukurūzams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

Atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

Atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Laikydamasi Žemės ūkio susitarimo (2), sudaryto Urugvajaus raundo daugiašalėse prekybos derybose, Bendrija įsipareigojo importuoti į Portugaliją tam tikrą kukurūzų kiekį.

(2)

1995 m. liepos 26 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1839/95 dėl tarifinių kvotų kukurūzų ir sorgo importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taikymo taisyklių (3) yra nustatytos konkursų vykdymui būtinos konkrečios taisyklės.

(3)

Atsižvelgiant į esamus Portugalijos rinkos poreikius, reikia pradėti konkursą dėl kukurūzų importo muito mokesčio lengvatos.

(4)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pradedamas konkursas dėl Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje numatytos importo muito mokesčio lengvatos, taikomos importuojamiems į Portugaliją kukurūzams.

2.   Taikomos Reglamento (EB) Nr. 1839/95 nuostatos, išskyrus tas, kurios prieštarauja šio reglamento nuostatoms.

2 straipsnis

Konkursas yra atidarytas iki 2005 m. kovo 17 d. Konkurso laikotarpiu vykdomi savaitiniai konkursai, kurių apimtys ir pasiūlymų pateikimo terminai sukonkretinami pranešime apie konkursą.

3 straipsnis

Šio konkurso tvarka išduotos importo licencijos galioja penkiasdešimt dienų nuo jų išdavimo datos tokia prasme, kokia vartojama Reglamento (EB) Nr. 1839/95 10 straipsnio 4 dalyje.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 336, 1994 12 23, p. 22.

(3)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


31.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 396/35


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2277/2004

2004 m. gruodžio 30 d.

atidarantis konkursą dėl muito mokesčio lengvatos, taikomos iš trečiųjų šalių į Ispaniją importuojamiems kukurūzams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

Atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

Atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Laikydamasi Žemės ūkio susitarimo (2), sudaryto Urugvajaus raundo daugiašalėse prekybos derybose, bendrija įsipareigojo importuoti į Ispaniją tam tikrą kukurūzų kiekį.

(2)

1995 m. liepos 26 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1839/95 dėl tarifinių kvotų kukurūzų ir sorgo importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taikymo taisyklių (3) yra nustatytos konkursų vykdymui būtinos konkrečios taisyklės.

(3)

Atsižvelgiant į esamus Ispanijos rinkos poreikius, reikia pradėti konkursą dėl kukurūzų importo muito mokesčio lengvatos.

(4)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pradedamas konkursas dėl Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje numatytos importo muito mokesčio lengvatos, taikomos importuojamiems į Ispaniją kukurūzams.

2.   Taikomos Reglamento (EB) Nr. 1839/95 nuostatos, išskyrus tas, kurios prieštarauja šio reglamento nuostatoms.

2 straipsnis

Konkursas yra atidarytas iki 2005 m. balandžio 28 d. Konkurso laikotarpiu vykdomi savaitiniai konkursai, kurių apimtys ir pasiūlymų pateikimo terminai sukonkretinami pranešime apie konkursą.

3 straipsnis

Šio konkurso tvarka išduotos importo licencijos galioja 50 dienų nuo jų išdavimo datos tokia prasme, kokia vartojama Reglamento (EB) Nr. 1839/95 10 straipsnio 4 dalyje.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 336, 1994 12 23, p. 22.

(3)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


31.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 396/36


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2278/2004

2004 m. gruodžio 30 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2759/1999, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1268/1999 dėl Bendrijos paramos pasirengimo stojimui priemonėms žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse Vidurio ir Rytų Europos šalims kandidatėms pasirengimo stojimui laikotarpiu taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1268/1999 dėl Bendrijos paramos pasirengimo stojimui priemonėms žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse Vidurio ir Rytų Europos šalims kandidatėms pasirengimo stojimui laikotarpiu (1), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiančio bei panaikinančio tam tikrus reglamentus (2), su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1783/2003 (3), 26 straipsnio 1 dalyje yra pateiktos tam tikros nuostatos, kurios nėra tiesiogiai taikytinos šalims naudos gavėjoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1268/1999. Todėl 26 straipsnis jau nebegali būti minimas Komisijos reglamento (EB) Nr. 2759/1999 (4) 3 straipsnyje. Dėl to į Reglamento (EB) Nr. 2759/1999 3 straipsnio 1 dalį reikėtų įtraukti specialias nuostatas, atsižvelgiant į šalių pareiškėjų padėtį.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1268/1999 8 straipsnyje kalbama apie Bendrijos finansavimo normą ir pagalbos intensyvumą. To straipsnio 2 dalyje didinama viešosios pagalbos investicijoms į žemės ūkio valdas, tarp kitų ir jaunųjų ūkininkų investicijoms ir (arba) į kalnuotas vietoves, viršutinė riba. Šios sąlygos turėtų būti apibrėžtos vadovaujantis valstybėse narėse taikytinais principais.

(3)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 2759/1999 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio struktūrų ir kaimo plėtros valdymo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2759/1999 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio dalis pakeičiama taip:

„1.   Parama gali būti teikiama Reglamento (EB) 1257/19992 5 straipsnyje numatytoms investicijoms, skirtoms pagerinti Sutarties I priede nurodytų žemės ūkio produktų, įskaitant žuvininkystės produktus, perdirbimą ir prekybą jais. Žemės ūkio produktai, išskyrus žuvininkystės produktus, turi būti šalių pareiškėjų arba Bendrijos kilmės. Mažmeninio lygio investicijos neremiamos.

Parama teikiama asmenims, visiškai atsakingiems už investicijų finansavimą įmonėse, kurios atitinka šio reglamento 2 straipsnio 2 dalies pirmoje ir antroje įtraukose numatytas sąlygas.

Tačiau jeigu acquis nustatyti minimalūs aplinkos, higienos ir gyvūnų gerovės reikalavimai teikiant paraiškas buvo nustatyti iš naujo, sprendimas suteikti paramą galios tik tuo atveju, jei įmonė iki investicijos įsisavinimo pabaigos atitiks naujuosius standartus.“.

2)

8 straipsnio 4 dalis keičiama taip:

„4.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1268/1999 8 straipsnio 2 dalį vartojami šie sąvokų apibrėžimai:

a)

„jauni ūkininkai“ – tai ūkininkai, kuriems sprendimo suteikti paramą priėmimo metu dar nesukako 40 metų ir kurie turi atitinkamus profesinius įgūdžius bei kompetenciją;

b)

„kalnuotos vietovės“ – tai Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 18 straipsnio 1 dalyje apibūdintos kalnuotos vietovės;

c)

„viešoji pagalba“ – tai visos minėtos pagalbos, teikiamos arba neteikiamos pagal programą.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 161, 1999 6 26, p. 87. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2008/2004 (OL L 349, 2004 11 25, p. 12-13).

(2)  OL L 160, 1999 6 26, p. 80. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 583/2004 (OL L 91, 2004 3 30, p. 1).

(3)  OL L 270, 2003 10 21, p. 70.

(4)  OL L 331, 1999 12 23, p. 51. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 775/2003 (OL L 112, 2003 5 6, p. 9).


31.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 396/38


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2279/2004

2004 m. gruodžio 30 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 747/2001 dėl Bendrijos tarifinių kvotų ir referencinių kiekių tam tikriems žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalis yra Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. balandžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 747/2001, numatantį Bendrijos tarifinių kvotų ir produktų, kuriems gali būti taikomi lengvatiniai muitai, referencinių kiekių valdymą remiantis susitarimais su tam tikromis Viduržemio jūros šalimis, bei panaikinantį Reglamentus (EB) Nr. 1981/94 ir (EB) Nr. 934/95 (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Taryba savo 2004 m. gruodžio 22 d. Sprendimu 2004/…/EB (2) sudarė Susitarimą pasikeičiant laiškais tarp Europos bendrijos ir Palestinos išsivadavimo organizacijos Vakarų Kranto ir Gazos Ruožo Palestinos savivaldos naudai dėl abipusių liberalizavimo priemonių bei EB ir Palestinos savivaldos laikinosios asociacijos sutarties Protokolų Nr. 1 ir Nr. 2 pakeitimo. Tas naujasis Susitarimas taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

(2)

Naujajame Protokole Nr. 1 dėl susitarimų, taikytinų žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis yra Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, importui į Bendriją (toliau – naujasis Protokolas Nr. 1), numatytos naujos tarifinės nuolaidos ir Reglamente (EB) Nr. 747/2001 numatytų nuolaidų, iš kurių kai kurios patenka į Bendrijos tarifines kvotas ir referencinius kiekius, pakeitimai.

(3)

Kad tarifinės nuolaidos, numatytos Protokole Nr. 1, būtų įgyvendinamos, būtina iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 747/2001.

(4)

Pirmais Susitarimo taikymo metais tarifinėms kvotoms ir referenciniams kiekiams apskaičiuoti, kai kvotos ar referecinio kiekio laikotarpis prasideda iki naujojo Susitarimo taikymo dienos, turi būti numatyta, kad tarifinės kvotos dydis ir referencinis kiekis būtų sumažinami proporcingai tai laikotarpio daliai, kuri jau praėjo iki tos datos.

(5)

Siekiant palengvinti tam tikrų tarifinių kvotų ir referencinių kiekių, nurodytų Reglamente (EB) Nr. 747/2001, administravimą numatant priemones, nustatytas Reglamentu (EB) Nr. 747/2001, su pakeitimais, padarytais šiuo Reglamentu, turi būti atsižvelgta į kiekius, importuotus neviršijant tų kvotų ir referencinių kiekių.

(6)

Pagal naująjį Protokolą Nr. 1 tam tikrų produktų tarifinių kvotų dydžiai turi būti didinami du kartus.

(7)

Kadangi šio reglamento nuostatos turėtų būti taikomos nuo naujojo Susitarimo taikymo dienos, šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo greičiau.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 747/2001 VIII priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Taikant tarifines kvotas ir referencinius kiekius, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 747/2001 su pakeitimais, padarytais šiuo Reglamentu, VIII priede, turi būti atsižvelgta į kiekius, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 747/2001 buvo išleisti į laisvą apyvartą Bendrijoje neviršijant tarifinės kvotos, kurios numeris 09.1381 ir referencinių kiekių, kurių numeriai 18.0310, 18.0340 ir 18.0380, galiojusius laikotarpiu iki 2005 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 30 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 109, 2001 4 19, p. 2. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2256/2004 (OL L 385, 2004 12 29, p. 24.).

(2)  Not yet published in the Official Journal.


PRIEDAS

„VIII PRIEDAS

VAKARŲ KRANTAS IR GAZOS RUOŽAS

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymo formuluotė turi būti suprantama kaip turinti tik indikacinę vertę, o šių priedų preferencinę sistemą sąlygoja KN kodų apimtis šio Priedo kontekste, nes KN kodai egzistuoja šio Reglamento priėmimo metu. Kai nurodomi ex KN kodai, preferencinė sistema turi būti nustatoma taikant KN kodą ir kartu atsižvelgiant į atitinkamą aprašymą.

A DALIS: Tarifinės kvotos

Kvotos Nr.

KN kodas

Prekių aprašymas

Kvotos laikotarpis

Kvotos kiekis

(neto masė tonomis)

Kvotos muitas

09.1383

0409 00 00

Natūralus medus

Nuo 1 1 iki 2005 12 31

500

Atleidimas

Nuo 1 1 iki 2006 12 31

750

Nuo 1 1 iki 2007 12 31 ir vėliau kiekvienam laikotarpiui nuo 1 1 iki 12 31

1 000

09.1382

0603 10

Dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai

Nuo 1 1 iki 2005 12 31

2 000

Atleidimas

Nuo 1 1 iki 2006 12 31

2 250

Nuo 1 1 iki 2007 12 31 ir vėliau kiekvienam laikotarpiui nuo 1 1 iki 12 31

2 500

09.1384

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Grybai, ausiagrybiai (Auricularia spp.), žiūryčiai (Tremella spp.) ir trumai, džiovinti

Nuo 1 1 iki 31 12

500

Atleidimas

09.1385

0806 10 10

Šviežios valgomosios vynuogės

Nuo 2 1 iki 2005 7 14

1 000

Atleidimas

Nuo 2 1 iki 2006 7 14

1 500

Nuo 2 1 iki 2007 7 14 ir vėliau kiekvienam laikotarpiui nuo 2 1 iki 7 14

2 000

09.1381

0810 10 00

Šviežios braškės ir žemuogės

Nuo 2004 11 1 iki 2005 3 31

1 680

Atleidimas

Nuo 2005 11 1 iki 2006 3 31

2 500

Nuo 2006 11 1 iki 2007 3 31 ir vėliau kiekvienam laikotarpiui nuo 1 11 iki 3 31

3 000

09.1386

1509 10

Pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus

Nuo 1 1 iki 2005 12 31

2 000

Atleidimas

Nuo 1 1 iki 2006 12 31

2 500

Nuo 1 1 iki 2007 12 31 ir vėliau kiekvienam laikotarpiui nuo 1 1 iki 12 31

3 000


B DALIS: Referenciniai kiekiai

Kvotos Nr.

KN kodas

Taric subpozicija

Prekių aprašymas

Referencinio kiekio laikotarpis

Referencinio kiekio dydis

(neto masė tonomis)

Referencinio kiekio muitas

18.0310

0702 00 00

 

Pomidorai, švieži arba atšaldyti

Nuo 2004 12 1 iki 2005 3 31

1 750

Atleidimas (1)

Nuo 2005 12 1 iki 2006 3 31 ir vėliau kiekvienam laikotarpiui nuo 12 1 iki 3 31

2 000

18.0320

0709 30 00

 

Baklažanai, švieži arba atšaldyti

Nuo 1 15 iki 4 30

3 000

Atleidimas

18.0330

ex 0709 60

 

Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai, švieži arba atšaldyti

Nuo 1 1 iki 12 31

1 000

Atleidimas

0709 60 10

Saldžiosios paprikos

0709 60 99

Kiti

18.0340

0709 90 70

 

Cukinijos, šviežios arba atšaldytos

Nuo 12 1 iki 2 28–29

300

Atleidimas (1)

18.0350

0805 10 20

 

Švieži apelsinai

Nuo 1 1 iki 12 31

25 000

Atleidimas (1)

ex 0805 10 80

10

18.0360

ex 0805 20 10

05

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus (tangerines) ir likerinius mandarinus (satsumas)); klementinos (clementines), vilkingai (wilkings) ir panašūs citrusinių hibridai, švieži

Nuo 1 1 iki 12 31

500

Atleidimas (1)

ex 0805 20 30

05

ex 0805 20 50

07, 37

ex 0805 20 70

05

ex 0805 20 90

05, 09

18.0370

ex 0805 50 10

10

Tikrosios citrinos (Citrus limon, Citrus limonum), šviežios

Nuo 1 1 iki 12 31

800

Atleidimas (1)

18.0380

0807 19 00

 

Melionai (išskyrus arbūzus), švieži

Nuo 11 1 iki 5 31

10 000

Atleidimas“


(1)  Atleidžiama tik nuo ad valorem mokesčio.


31.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 396/42


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2280/2004

2004 m. gruodžio 30 d.

nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2005 m. sausio 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ir ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnyje numatyta, kad importuojant to reglamento 1 straipsnyje išvardytus produktus imamas Bendrajame muitų tarife nustatytas mokestis. Tačiau to straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų muito mokestis yra lygus tiems produktams importavimo metu taikomai intervencinei kainai, padidintai 55 procentais ir sumažintai CIF importo kainos, taikomos atitinkamai siuntai, dydžiu. Tačiau šis muito mokestis negali būti didesnis už Bendrojo muitų tarifo mokestį.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 3 dalies nuostatas CIF importo kainos apskaičiuojamos pagal atitinkamo produkto reprezentatyvias kainas pasaulinėje rinkoje.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 1249/96 išdėstytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo taisyklės grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje.

(4)

Importo teisės taikomos tol, kol bus nustatytos naujos.

(5)

Kad būtų užtikrintas sklandus importo muitų sistemos veikimas, apskaičiuojant muitus reikėtų remtis reprezentatyviais rinkos kursais, nustatytais per ataskaitinį laikotarpį.

(6)

Taikant Reglamentą (EB) Nr. 1249/96 reikėtų nustatyti tokius importo muitus, kokie nurodyti šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Importo muito mokesčiai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 30 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 12).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muito mokesčiai dalyje, importo muito mokesčiai, taikomu nuo 2005 m. sausio 1 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muito mokestis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

0,00

Vidutinės kokybės

0,00

Žemos kokybės

12,63

1001 90 91

Paprastieji kviečiai, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

Rugiai

45,09

1005 10 90

Kukurūzai, skirti sėjai, išskyrus hibridus

55,51

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus sėklą (2)

55,51

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

45,09


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje, arba

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

Muito mokesčio apskaičiavimo komponentai

laikotarpis nuo 15.12.2004–29.12.2004

1)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Prekių birža

Mineapolio birža

Čikagos birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Produktai (baltymų procentas, esant 12 % drėgnumui)

Kietieji raudonieji pavasariniai Nr. 2 (14 %)

Kukurūzai Yellow corn Nr. 3

Kietieji gintariniai durum Nr. 2

Vidutinės kokybės (1)

Žemos kokybės (2)

JAV miežiai Nr. 2

Kotiruojama (EUR/t)

108,75 (3)

60,16

145,51

135,51

115,51

83,05

Meksikos įlankos priedas (EUR/t)

39,75

12,46

 

 

Didžiųjų ežerų priedas (EUR/t)

 

 

2)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas – 31,03 EUR/t; Didieji ežerai–Roterdamas – — EUR/t.

3)

Subsidijos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje:

0,00 EUR/t (Kietieji raudonieji žieminiai)

0,00 EUR/t (Paprastieji raudonieji žieminiai Nr. 2).


(1)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

31.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 396/45


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 22 d.

numatantis reglamentuoti tam tikras sritis, kurioms taikoma Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštinė dalis, tos Sutarties 251 straipsnyje nurodyta tvarka

(2004/927/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 67 straipsnio 2 dalies antrą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Pagal Amsterdamo sutartį Europos bendrija įgijo galią patvirtinti priemones, susijusias su vizomis, prieglobsčiu, imigracija ir kitomis asmenų judėjimo laisvės politikos sritimis, nurodytomis Europos bendrijos steigimo sutarties (toliau — Sutartis) trečiosios dalies IV antraštinėje dalyje.

(2)

Pagal Sutarties 67 straipsnį, kaip nustatyta Amsterdamo sutartyje, didžiąją šių priemonių dalį Taryba turėjo patvirtinti vieningai, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu.

(3)

Pagal to paties 67 straipsnio 2 dalies antrąją įtrauką Taryba vieningai, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, po penkerių metų pereinamojo laikotarpio po Amsterdamo sutarties įsigaliojimo priima sprendimą, siekiant visas ar dalis sričių, kurioms taikoma Sutarties IV antraštinė dalis, reglamentuoti tos Sutarties 251 straipsnyje nurodyta tvarka.

(4)

Pagal Sutarties 67 straipsnio 5 dalį, pridėtą Nicos sutartimi, Taryba, vadovaudamasi 251 straipsnyje nurodyta tvarka, patvirtina su prieglobsčiu susijusias priemones, kaip numatyta 63 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies a punkte, jeigu Taryba, vieningai ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, priėmė Bendrijos teisės aktus, apibrėžiančius bendras taisykles ir svarbiausius principus, reglamentuojančius šiuos klausimus, bei taip pat teisminio bendradarbiavimo priemones civilinėse bylose, kaip numatyta 65 straipsnyje, išskyrus aspektus, susijusius su šeimos teise; toms nuostatoms šis sprendimas poveikio neturi.

(5)

Be to, pagal Protokolą dėl Sutarties 67 straipsnio, kuris Nicos sutartimi buvo pridėtas prie tos Sutarties, nuo 2004 m. gegužės 1 d. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, kvalifikuota balsų dauguma patvirtina priemones, numatytas Sutarties 66 straipsnyje; tam protokolui šis sprendimas poveikio neturi.

(6)

Be to, remiantis Nicos sutartimi, Europos Vadovų Taryba, patvirtindama „Hagos programą“: „Laisvės, saugumo ir teisingumo Europos Sąjungoje stiprinimas“, savo posėdyje 2004 m. lapkričio 4 ir 5 d. paprašė Tarybos priimti sprendimą pagal Sutarties 67 straipsnio 2 dalį ne vėliau kaip 2005 m. balandžio 1 d., siekiant, kad Taryba spręstų 251 straipsnyje nurodyta tvarka patvirtindama priemones, numatytas Sutarties 62 straipsnio 1 dalyje, 2 dalies a punkte ir 3 dalyje bei 63 straipsnio 2 dalies b punkte ir 3 straipsnio b punkte, laikantis Teisingumo Teismo teisminės praktikos, susijusios su Bendrijos teisės aktų teisinio pagrindo pasirinkimu.

(7)

Tačiau Europos Vadovų Taryba laikėsi nuomonės, kad iki Sutarties dėl Konstitucijos Europai įsigaliojimo Taryba turėtų ir toliau vieningai, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, patvirtinti priemones dėl trečiosios šalies piliečių legalios migracijos į valstybes nares ir tarp jų, kaip nurodyta Sutarties 63 straipsnio 3 dalies a punkte ir 4 dalyje.

(8)

Perėjimas prie bendro sprendimo procedūrų patvirtinant priemones, numatytas Sutarties 62 straipsnio 1 dalyje, nepažeidžia reikalavimo Tarybai vieningai priimti sprendimus, kaip nurodyta 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje, Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos Susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (1) 15 straipsnio 1 dalyje, Protokolo, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, integruojančios Šengeno acquis į Europos Sąjungos teisės sistemą 4 straipsnyje bei bet kokioje būsimoje stojimo sutartyje.

(9)

Perėjimas prie bendro sprendimo procedūrų patvirtinant priemones, numatytas Sutarties 62 straipsnio 2 dalies a punkte, nepažeidžia valstybių narių kompetencijos dėl jų sienų geografinės demarkacijos pagal tarptautinę teisę.

(10)

Taryba gali patvirtinti skatinamąsias priemones, kuriomis siekiama paremti valstybių narių veiklą, dėl jų teritorijose teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integracijos, laikantis tinkamo teisinio pagrindo, nustatyto Sutartyje.

(11)

Dėl perėjimo prie bendro sprendimo procedūrų patvirtinant priemones, kaip nurodyta Sutarties 62 straipsnio 2 ir 3 dalyse, reglamentai, paliekantys Tarybai įgyvendinimo įgaliojimus dėl tam tikrų išsamių nuostatų ir praktinės tvarkos nagrinėjant prašymus išduoti vizą ir vykdant pasienio kontrolę bei priežiūrą, turėtų būti iš dalies keičiami, siekiant, kad Taryba tais atvejais spręstų kvalifikuota dauguma.

(12)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to jis nėra jai privalomas ar taikytinas.

(13)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsnį tos valstybės narės pranešė apie savo norą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Nuo 2005 m. sausio 1 d. Taryba sprendžia Sutarties 251 straipsnyje nurodyta tvarka, patvirtindama priemones, numatytas Sutarties 62 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies a punkte bei 3 dalyje.

2.   Nuo 2005 m. sausio 1 d. Taryba sprendžia Sutarties 251 straipsnyje nurodyta tvarka, patvirtindama priemones, numatytas Sutarties 63 straipsnio 2 dalies b punkte ir 3 dalies b punkte.

2 straipsnis

Sutarties 251 straipsnis taikomas Europos Parlamento nuomonėms, susijusioms su pasiūlymais dėl priemonių, kurias Taryba gavo iki 2005 m. sausio 1 d., į kurias atsižvelgdama Taryba sprendžia pagal šį sprendimą laikydamasi Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos.

3 straipsnis

1.   2001 m. balandžio 24 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 789/2001, paliekančio Tarybai įgyvendinimo įgaliojimus dėl tam tikrų išsamių nuostatų ir praktinės tvarkos nagrinėjant prašymus išduoti vizą (2), 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse žodžiai „vieningai“ pakeičiami žodžiais „kvalifikuota balsų dauguma“, taikant nuo 2005 m. sausio 1 d.

2.   2001 m. balandžio 24 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 790/2001, paliekančio Tarybai įgyvendinimo įgaliojimus dėl tam tikrų išsamių nuostatų ir praktinės tvarkos vykdant pasienio kontrolę bei priežiūrą (3), 1 straipsnio 1 dalyje žodžiai „vieningai“ pakeičiami žodžiais „kvalifikuota balsų dauguma“, taikant nuo 2005 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. VEERMAN


(1)  Tarybos dokumentas 13054/04 prieinamas adresu http://register.consilium.eu.int

(2)  OL L 116, 2001 4 26, p. 2.

(3)  OL L 116, 2001 4 26, p. 5.


31.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 396/47


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 22 d.

dėl Pietryčių Europos stabilumo pakto specialiojo koordinatoriaus paskyrimo

(2004/928/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1080/2000 dėl paramos Jungtinių Tautų laikinajai misijai Kosove (UNMIK), Vyriausiojo įgaliotinio biurui Bosnijoje ir Hercegovinoje (OHR) ir Pietryčių Europos stabilumo paktui (SP) (1), ypač į jo 1a straipsnį.

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

1999 m. birželio 10 d. Europos Sąjungos valstybių narių užsienio reikalų ministrai ir Europos Bendrijų Komisija kartu su kitomis Pietryčių Europos stabilumo pakto dalyvėmis susitarė sudaryti Pietryčių Europos stabilumo paktą, toliau – Stabilumo paktas.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1080/2000 1a straipsnyje numatyta kasmet paskirti Stabilumo pakto specialųjį koordinatorių.

(3)

Skiriant specialųjį koordinatorių kartu reikia nustatyti ir jo mandatą. Patirtis parodė, kad 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2003/910/EB dėl Pietryčių Europos stabilumo pakto specialiojo koordinatoriaus paskyrimo (2) 2004 metams nustatytas mandatas yra tinkamas.

(4)

Reikia nustatyti aiškias atsakomybės ribas ir koordinavimo bei atskaitomybės gaires,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Dr. Erhard BUSEK skiriamas Pietryčių Europos stabilumo pakto specialiuoju koordinatoriumi.

2 straipsnis

Specialusis koordinatorius atlieka 1999 m. birželio 10 d. Stabilumo pakto dokumento 13 punkte numatytas funkcijas.

3 straipsnis

Siekiant 2 straipsnyje minėtų tikslų specialiojo koordinatorius mandatas įpareigoja:

a)

skatinti siekti Stabilumo pakto tikslų atskirose šalyse ir joms bendradarbiaujant, kai Stabilumo paktas kuria pridedamąją vertę;

b)

pirmininkauti Pietryčių Europos regioniniam diskusijų stalui;

c)

palaikyti glaudų ryšį su visomis Stabilumo pakto dalyvėmis ir padedančiomis valstybėmis, organizacijomis ir institucijomis, taip pat svarbiomis regioninėmis iniciatyvomis ir organizacijomis, siekiant skatinti regioninį bendradarbiavimą ir stiprinti regioninę nuosavybę;

d)

glaudžiai bendradarbiauti su visomis Europos Sąjungos ir jos valstybių narių institucijomis siekiant nušviesti Europos Sąjungos vaidmenį Stabilumo pakte laikantis Stabilumo pakto dokumento 18, 19 ir 20 punktų ir užtikrinant, kad Stabilumo pakto darbas ir stabilizavimo bei asociacijos procesas papildytų vienas kitą;

e)

atitinkamai rengti reguliarius ir bendrus susitikimus su darbo diskusijų stalų pirmininkais užtikrinant bendrą strateginį koordinavimą ir organizuoti Pietryčių Europos regioninio diskusijų stalo ir jo priemonių sekretoriatą;

f)

dirbti remiantis Stabilumo pakto 2005 m. įgyvendinamų prioritetinių veiksmų sąrašu, kuris yra suderintas iš anksto konsultuojantis su Stabilumo pakto dalyvėmis, ir reguliariai peržiūrėti Stabilumo pakto darbo metodus ir struktūras tuo užtikrinant nuoseklumą bei veiksmingą išteklių naudojimą.

4 straipsnis

Specialusis koordinatorius sudaro finansinį susitarimą su Komisija.

5 straipsnis

Specialiojo koordinatoriaus veikla koordinuojama su Tarybos generalinio sekretoriaus/BUSP vyriausiojo įgaliotinio, Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos veikla, ypač neformaliame konsultaciniame komitete. Vietoje glaudus ryšys palaikomas su Tarybai pirmininkaujančia valstybe nare, Komisija, valstybių narių misijų vadovais, Europos Sąjungos specialiaisiais įgaliotiniais, taip pat su Vyriausiojo įgaliotinio biuru Bosnijoje ir Hercegovinoje ir Jungtinių Tautų civiline administracija Kosove.

6 straipsnis

Specialusis koordinatoriaus atitinkamai atsiskaito Tarybai ir Komisijai. Jis toliau reguliariai informuos Europos Parlamentą apie savo veiklą.

7 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. VEERMAN


(1)  OL L 122, 2000 5 24, p. 27. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2098/2003 (OL L 316, 2003 11 29, p. 1).

(2)  OL L 342, 2003 12 30, p. 51.


Komisija

31.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 396/49


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 22 d.

dėl korekcinių koeficientų, taikomų nuo 2004 m. vasario 1 d., kovo 1 d., balandžio 1 d., gegužės 1 d. ir birželio 1 d. į trečiąsias šalis paskirtų Europos bendrijų pareigūnų, pagal sutartį dirbančių darbuotojų ir laikinai priimtų dirbti darbuotojų, o taip pat dalies pareigūnų, liekančių eiti savo pareigas dešimtyje naujųjų valstybių narių ne ilgesniam kaip penkiolikos mėnesių laikotarpiui po jų įstojimo, atlyginimams, koregavimo

(2004/929/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos bendrijų pareigūnų Tarnybos nuostatus ir į tose Bendrijose kitiems tarnautojams taikomą režimą, nustatytą Reglamentu Nr. 259/68 (1) (EEB, Euratomas, EAPB), ypač į jo X priedo 13 straipsnio antrą pastraipą,

atsižvelgdama į dešimties naujųjų valstybių narių stojimo sutartį, ypač į jos 33 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Paskutinį kartą Tarybos reglamentu Nr. 1785/2004 (2) (EB, Euratomas) ir, atsižvelgiant į buvusius Tarnybos nuostatus, taikant jų X priedo 13 straipsnio 1 pastraipą, buvo nustatyti korekciniai koeficientai, kurie nuo 2004 m. sausio 1 d. taikomi trečiosiose šalyse dirbančių Europos bendrijų pareigūnų atlyginimams, išmokamiems tos šalies, kurioje jie dirba, valiuta.

(2)

Atsižvelgiant į Tarnybos nuostatų X priedo 13 straipsnio antrą pastraipą, nuo 2004 m. vasario 1 d., kovo 1 d., balandžio 1 d., gegužės 1 d. ir birželio 1 d. reikėtų koreguoti kai kuriuos korekcinius koeficientus, nes, remiantis Komisijos turimais statistiniais duomenimis, paaiškėjo, kad pagal korekcinį koeficientą ir atitinkamą valiutų keitimo kursą apskaičiuojamų pragyvenimo išlaidų kitimas kai kuriose trečiosiose šalyse buvo 5 % didesnis nuo paskutinio jų nustatymo ir koregavimo,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Nuo 2004 m. vasario 1 d., kovo 1 d., balandžio 1 d., gegužės 1 d. ir birželio 1 d. įsigaliojančius korekcinius koeficientus, taikomus į trečiąsias šalis paskirtų Europos bendrijų pareigūnų, pagal sutartį dirbančių darbuotojų ir laikinai priimtų dirbti darbuotojų atlyginimams, o taip pat dalies pareigūnų, liekančių eiti savo pareigas dešimtyje naujųjų valstybių narių ne daugiau kaip penkiolikos mėnesių laikotarpiui po jų įstojimo, atlyginimams, išmokamiems tos šalies, kurioje jie dirba, valiuta, koreguoti taip, kaip nurodyta priede.

Atlyginimų apskaičiavimui naudojami valiutų keitimo kursai nustatomi remiantis finansinio reglamento įgyvendinimo metodais ir atitinka pirmoje pastraipoje nurodytą datą.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Benita FERRERO-WALDNER

Komisijos narė


(1)  OL L 56 1968 3 4, p. 1.

(2)  OL L 317 2004 10 16, p. 1.


PRIEDAS

Paskyrimo vieta

Korekciniai koeficientai

2004 m. vasaris

Dominikos Respublika

33,1

Surinamis

49,3

Zimbabvė

31,9


Paskyrimo vieta

Korekciniai koeficientai

2004 m. kovas

Dominikos Respublika

38,9

Zimbabvė

33,5


Paskyrimo vieta

Korekciniai koeficientai

2004 m. balandis

Dominikos Respublika

43,8

Siera Leonė

65,6

Zimbabvė

38,7


Paskyrimo vieta

Korekciniai koeficientai

2004 m. gegužė

Gruzija

87,4

Malavis

71,6

Dominikos Respublika

48,6

Zimbabvė

42,9


Paskyrimo vieta

Korekciniai koeficientai

2004 m. birželis

Kazachstanas

94,0

Dominikos Respublika

46,4

Siera Leonė

71,0

Zimbabvė

44,7


31.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 396/51


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 28 d.

dėl Bendrijos finansinio įnašo planuojamiems valstybių narių veiksmams įgyvendinant kontrolės, tikrinimo ir priežiūros programas 2004 metais (antrasis įnašas)

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5310)

(2004/930/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimą 2004/465/EB dėl Bendrijos finansinio įnašo į valstybių narių žvejybos kontrolės programas (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Valstybės narės išsiuntė Komisijai savo žvejybos kontrolės programas 2004 m. sausio 1 d.-gruodžio 31 d. laikotarpiui ir Bendrijos finansinio įnašo šių programų įgyvendinimo išlaidoms padengti paraiškas.

(2)

Pagal paraiškas dėl Sprendimo 2004/465/EB 4 straipsnyje išvardintų veiksmų finansavimo gali būti skiriama Bendrijos parama.

(3)

Reikia nustatyti didžiausią Bendrijos finansinio įnašo sumą, skirtą padengti 2004 m. finansuotinas išlaidas už kiekvienos valstybės narės skirtą pagalbą Sprendimo 2004/465/EB 4 straipsnyje išvardintiems veiksmams, Bendrijos įnašu finansuojamą veiksmų dalį ir sąlygas, kuriomis Bendrija padengs nacionalines išlaidas.

(4)

Remiantis Sprendimo 2004/465/EB 8 straipsniu, valstybės narės turi įsipareigoti skirti šias išlaidas per 12 mėnesių nuo metų, kai joms buvo pranešta apie šį sprendimą, pabaigos. Jos taip pat turi laikytis šio sprendimo nuostatos dėl projektų pradžios ir kompensavimo paraiškų pateikimo.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Objektas

Šiuo sprendimu nustatoma visa Bendrijos finansinio įnašo kiekvienai valstybei narei suma, Bendrijos finansinio įnašo dalis ir sąlygos, kuriomis įnašas suteikiamas Sprendimo 2004/465/EB 4 straipsnyje nurodytiems veiksmams atlikti.

2 straipsnis

Elektroninė buvimo vietos nustatymo įranga

1.   Išlaidoms įsigyjant ir įtaisant žvejybos laivuose elektroninę buvimo vietos nustatymo įrangą, užtikrinančią nuotolinę žvejybos laivų buvimo vietos kontrolę Žvejybos stebėjimo centre, naudojantis laivų stebėjimo sistema (LSS), gali būti skirtas didžiausias 4 500 EUR kiekvienam laivui finansinis įnašas, laikantis 1 priede nustatytų ribų.

2.   Laikantis 1 dalyje nustatytos 4 500 EUR ribos, Komisijos finansinio įnašo dalis pirmoje 1 500 EUR finansuotinų išlaidų dalyje yra 100 %.

3.   Bendrijos finansinio įnašo dalis finansuotinų išlaidų dalyje nuo 1 500 iki 4 500 EUR vienam laivui negali viršyti 50 % išlaidų.

4.   Elektroninė buvimo vietos nustatymo įranga turėtų atitikti reikalavimus, nurodytus 2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2244/2003, nustatančiame išsamias nuostatas dėl palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistemų (2).

3 straipsnis

Naujosios technologijos ir IT tinklai

Išlaidoms už kompiuterinių technologijų įsigijimą, įrengimą ir techninę pagalbą bei IT tinklų įrengimą, įgalinantį efektyvius ir saugius duomenų, susijusių su žuvininkystės sektoriaus stebėsena, kontrole ir priežiūra, mainus, gali būti skirtas 50 % finansuotinų išlaidų finansinis įnašas, laikantis II priede nustatytų ribų. Tačiau investicijoms, susijusioms su Kergeleno salų palydovinio radijo ryšio duomenų priėmimo ir apdorojimo stotimi, gali būti skirtas 40 % finansuotinų išlaidų finansinis įnašas, laikantis II priede nustatytų ribų.

4 straipsnis

Bandomieji naujųjų technologijų projektai

1.   Išlaidoms už bandomuosius projektus, susijusius su žuvininkystės veiklos stebėjimui gerinti skirtų naujų technologijų įgyvendinimu, gali būti skirtas 50 % finansuotinų išlaidų finansinis įnašas, laikantis II priede nustatytų ribų.

2.   Bandomieji projektai turi atitikti 2003 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1461/2003 dėl informacijos apie žvejybą perdavimo elektroniniu būdu ir nuotolinių stebėjimų bandomųjų projektų sąlygų nustatymo (3), sąlygas.

5 straipsnis

Mokymas

Išlaidoms už valstybės tarnautojų, atsakingų už stebėseną, kontrolę ir priežiūrą žuvininkystės sektoriuje, mokymus ir mainus, gali būti skirtas 50 % finansuotinų išlaidų finansinis įnašas, laikantis IV priede nustatytų ribų.

6 straipsnis

Bandomosios patikrinimų ir stebėjimų schemos

1.   Išlaidoms už bandomąsias patikrinimų ir stebėjimų schemas gali būti skirtas 50 % finansuotinų išlaidų finansinis įnašas, laikantis V priede nustatytų ribų.

2.   Šie projektai turi visų pirma atitikti 2004 m. balandžio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 812/2004, nustatančio priemones dėl atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo žūklės rajonuose ir iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) Nr. 88/89 (4), sąlygas.

7 straipsnis

Išlaidų įvertinimas

Išlaidoms už sistemų, skirtų įvertinti išlaidas, patirtas kontroliuojant Bendrąją žuvininkystės politiką, įdiegimą, gali būti skirtas 50 % finansuotinų išlaidų finansinis įnašas, laikantis VI priede nustatytų ribų.

8 straipsnis

Seminarai ir žiniasklaidos priemonės

Žvejų ir kitų suinteresuotųjų asmenų, pvz. inspektorių, prokuratūros darbuotojų ir teisėjų, o taip pat ir plačiosios visuomenės supratimui apie kovos su neatsakinga ir nelegalia žvejyba gerinti skirtų iniciatyvų, įskaitant seminarus ir žiniasklaidos priemones, būtinybę bei Bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių įdiegimo išlaidoms, gali būti skirtas 75 % finansuotinų išlaidų finansinis įnašas, laikantis VII priede nustatytų ribų.

9 straipsnis

Žuvininkystės patruliavimo laivai ir lėktuvai

Išlaidoms, susijusioms su laivų ar lėktuvų, kuriuos valstybių narių kompetentingos institucijos naudoja žvejybos veiklai tikrinti ir prižiūrėti, įsigijimu ir modernizacija, laikantis VIII priede nustatytų ribų, gali būti skirtas finansinis įnašas:

50 % finansuotinų išlaidų, kurias patyrė 2004 m. gegužės 1 d. įstojusios valstybės narės,

25 % finansuotinų išlaidų, kurias patyrė kitos valstybės narės.

10 straipsnis

Kompensacijų paraiškos

Išlaidų kompensacijų ir avansinių mokėjimų paraiškos turi atitikti Sprendimo 465/2004/EB 12, 13 straipsnių ir I priedo C dalies reikalavimus.

11 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 28 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 157, 2004 4 30, p. 114. Klaidų atitaisymas OL L 195, 2004 6 2, p. 36.

(2)  OL L 333, 2003 12 20, p. 17.

(3)  OL L 208, 2003 8 19, p. 14.

(4)  OL L 150, 2004 4 30, p. 12.


I PRIEDAS

Elektroninė buvimo vietos nustatymo įranga

(EUR)

Valstybė narė

Nacionalinėje žvejybos kontrolės programoje planuojamos išlaidos

Bendrijos įnašas

Belgija

0

0

Čekijos Respublika

0

0

Danija

0

0

Vokietija

0

0

Estija

0

0

Graikija

0

0

Ispanija

0

0

Prancūzija

0

0

Airija

0

0

Italija

0

0

Kipras

0

0

Latvija

0

0

Lietuva

0

0

Liuksemburgas

0

0

Vengrija

0

0

Malta

0

0

Nyderlandai

0

0

Austrija

0

0

Lenkija

585 000

468 000

Portugalija

0

0

Slovėnija

0

0

Slovakija

0

0

Suomija

0

0

Švedija

0

0

Jungtinė Karalystė

0

0

Iš viso

585 000

468 000


II PRIEDAS

Naujosios technologijos ir IT tinklai

(EUR)

Valstybė narė

Nacionalinėje žvejybos kontrolės programoje planuojamos išlaidos

Bendrijos įnašas

Belgija

0

0

Čekijos Respublika

0

0

Danija

271 000

135 500

Vokietija

235 000

117 500

Estija

0

0

Graikija

0

0

Ispanija

0

0

Prancūzija

1 800 000

750 000

Airija

2 000 000

1 000 000

Italija

1 755 953

877 977

Kipras

0

0

Latvija

0

0

Lietuva

110 000

55 000

Liuksemburgas

0

0

Vengrija

0

0

Malta

96 763

48 381

Nyderlandai

310 325

155 163

Austrija

0

0

Lenkija

0

0

Portugalija

2 291 616

1 145 808

Slovėnija

0

0

Slovakija

0

0

Suomija

545 000

272 500

Švedija

87 430

43 715

Jungtinė Karalystė

179 134

89 567

Iš viso

9 682 221

4 691 111


III PRIEDAS

Bandomieji naujųjų technologijų projektai

(EUR)

Valstybė narė

Nacionalinėje žvejybos kontrolės programoje planuojamos išlaidos

Bendrijos įnašas

Belgija

0

0

Čekijos Respublika

0

0

Danija

0

0

Vokietija

0

0

Estija

0

0

Graikija

200 000

100 000

Ispanija

0

0

Prancūzija

0

0

Airija

0

0

Italija

0

0

Kipras

0

0

Latvija

0

0

Lietuva

0

0

Liuksemburgas

0

0

Vengrija

0

0

Malta

0

0

Nyderlandai

0

0

Austrija

0

0

Lenkija

0

0

Portugalija

586 000

293 000

Slovėnija

0

0

Slovakija

0

0

Suomija

0

0

Švedija

0

0

Jungtinė Karalystė

0

0

Iš viso

786 000

393 000


IV PRIEDAS

Apmokymas

(EUR)

Valstybė narė

Nacionalinėje žvejybos kontrolės programoje planuojamos išlaidos

Bendrijos įnašas

Belgija

5 000

2 500

Čekijos Respublika

0

0

Danija

56 500

28 250

Vokietija

52 500

26 250

Estija

9 590

4 795

Graikija

0

0

Ispanija

183 703

91 852

Prancūzija

130 000

65 000

Airija

0

0

Italija

1 270 816

635 408

Kipras

20 000

10 000

Latvija

0

0

Lietuva

20 000

10 000

Liuksemburgas

0

0

Vengrija

0

0

Malta

600 901

300 451

Nyderlandai

139 674

69 837

Austrija

0

0

Lenkija

0

0

Portugalija

102 967

51 484

Slovėnija

0

0

Slovakija

0

0

Suomija

30 000

15 000

Švedija

132 790

66 395

Jungtinė Karalystė

175 512

87 756

Iš viso

2 929 953

1 464 978


V PRIEDAS

Bandomosios patikrinimų ir stebėjimų schemos

(EUR)

Valstybė narė

Nacionalinėje žvejybos kontrolės programoje planuojamos išlaidos

Bendrijos įnašas

Belgija

0

0

Čekijos Respublika

0

0

Danija

0

0

Vokietija

0

0

Estija

0

0

Graikija

0

0

Ispanija

0

0

Prancūzija

0

0

Airija

0

0

Italija

0

0

Kipras

0

0

Latvija

0

0

Lietuva

0

0

Liuksemburgas

0

0

Vengrija

0

0

Malta

0

0

Nyderlandai

0

0

Austrija

0

0

Lenkija

0

0

Portugalija

94 910

47 455

Slovėnija

0

0

Slovakija

0

0

Suomija

0

0

Švedija

474 400

237 200

Jungtinė Karalystė

0

0

Iš viso

569 310

284 655


VI PRIEDAS

Išlaidų įvertinimas

(EUR)

Valstybė narė

Nacionalinėje žvejybos kontrolės programoje planuojamos išlaidos

Bendrijos įnašas

Belgija

0

0

Čekijos Respublika

0

0

Danija

0

0

Vokietija

0

0

Estija

0

0

Graikija

0

0

Ispanija

0

0

Prancūzija

0

0

Airija

0

0

Italija

0

0

Kipras

0

0

Latvija

0

0

Lietuva

0

0

Liuksemburgas

0

0

Vengrija

0

0

Malta

0

0

Nyderlandai

0

0

Austrija

0

0

Lenkija

0

0

Portugalija

50 000

25 000

Slovėnija

0

0

Slovakija

0

0

Suomija

0

0

Švedija

0

0

Jungtinė Karalystė

0

0

Iš viso

50 000

25 000


VII PRIEDAS

Seminarai ir žiniasklaidos priemonės

(EUR)

Valstybė narė

Nacionalinėje žvejybos kontrolės programoje planuojamos išlaidos

Bendrijos įnašas

Belgija

0

0

Čekijos Respublika

0

0

Danija

0

0

Vokietija

0

0

Estija

0

0

Graikija

200 000

150 000

Ispanija

6 000

4 500

Prancūzija

0

0

Airija

0

0

Italija

0

0

Kipras

30 000

22 500

Latvija

0

0

Lietuva

10 000

7 500

Liuksemburgas

0

0

Vengrija

0

0

Malta

0

0

Nyderlandai

0

0

Austrija

0

0

Lenkija

0

0

Portugalija

0

0

Slovėnija

0

0

Slovakija

0

0

Suomija

0

0

Švedija

230 000

172 500

Jungtinė Karalystė

0

0

Iš viso

476 000

357 000


VIII PRIEDAS

Patruliavimo laivai ir lėktuvai

(EUR)

Valstybė narė

Nacionalinėje žvejybos kontrolės programoje planuojamos išlaidos

Bendrijos įnašas

Belgija

0

0

Čekijos Respublika

0

0

Danija

0

0

Vokietija

77 798

19 449

Estija

0

0

Graikija

1 050 000

262 500

Ispanija

22 238 597

5 559 649

Prancūzija

0

0

Airija

1 000 000

250 000

Italija

0

0

Kipras

1 400 000

700 000

Latvija

0

0

Lietuva

0

0

Liuksemburgas

0

0

Vengrija

0

0

Malta

600 000

300 000

Nyderlandai

0

0

Austrija

0

0

Lenkija

0

0

Portugalija

4 630 000

1 157 500

Slovėnija

0

0

Slovakija

0

0

Suomija

105 000

26 250

Švedija

5 700 000

1 425 000

Jungtinė Karalystė

13 758 956

3 439 739

Iš viso

50 560 351

13 140 087


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

31.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 396/61


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS EUPOL KINŠASA/1/2004

2004 m. gruodžio 9 d.

dėl ES policijos misijos Kinšasoje (KDR), EUPOL „Kinšasa“, vadovo paskyrimo

(2004/931/BUSP)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 25 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 9 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2004/847/BUSP dėl ES policijos misijos Kinšasoje (KDR), (1) ypač į jų 5 ir 8 straipsnius,

kadangi:

(1)

Bendrųjų veiksmų 2004/847/BUSP 5 ir 8 straipsniuose numatoma, kad Taryba įgalioja Politinį ir saugumo komitetą priimti atitinkamus sprendimus pagal Europos Sąjungos sutarties 25 straipsnį, įskaitant teisę skirti generalinio sekretoriaus – vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymu misijos vadovą.

(2)

Generalinis sekretorius – vyriausiasis įgaliotinis pasiūlė skirti p. Adílio CUSTÓDIO,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

p. Adílio CUSTÓDIO skiriamas ES policijos misijos Kinšasoje (KDR), susijusios su integruotu policijos padaliniu (IPP), (EUPOL Kinšasa) vadovu nuo misijos pradėjimo dienos. Iki tos dienos jis veikia kaip planavimo grupės vadovas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas iki 2005 m. gruodžio 31 d.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 9 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkas

A. HAMER


(1)  OL L 367, 2004 12 14, p. 30.