ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 385

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. gruodžio 29d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2252/2004, dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų

1

 

*

2004 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2253/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2237/77 dėl ūkio pelno ataskaitos formos, naudojamos privačių ūkių (žemės ūkio valdų) pajamoms nustatyti

7

 

*

2004 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2254/2004, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų

20

 

*

2004 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2255/2004, dėl įrodymo, kad buvo atlikti muitinės formalumai cukraus importui į trečiąsias šalis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 800/1999 16 straipsnyje

22

 

*

2004 m. spalio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2256/2004, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 747/2001 dėl Bendrijos tarifinių kvotų tam tikriems produktams, kurių kilmės šalis yra Egiptas, Malta ir Kipras ir dėl tam tikrų produktų, kurių kilmės šalis yra Malta ir Kipras, referencinių kiekių

24

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004/911/EB:
2004 m. birželio 2 d. Tarybos Sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, ir pridedamo Supratimo memorandumo pasirašymo ir sudarymo

28

Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo

30

Supratimo memorandumas

43

 

*

2004/912/EB:
2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas, dėl susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, taikymo datos sudarymo

50

Susitarimas pasikeičiant laiškais tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, taikymo datos

51

 

 

Komisija

 

*

2004/913/EB:
2004 m. gruodžio 14 d. Komisijos rekomendacija, dėl atitinkamos bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių atlyginimų nustatymo tvarkos
 ( 1 )

55

 

*

2004/914/EB:
2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/858 EB dėl importuojamų akvakultūros kilmės gyvų žuvų ir jų produktų, skirtų paskesniam perdirbimui arba nedelsiant vartoti žmonėms (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4560)
 ( 1 )

60

 

*

2004/915/EB:
2004 m. gruodžio 27 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/497/EB dėl sutarčių, susijusių su asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims, tipinių punktų (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5271)
 ( 1 )

74

 

 

Europos centrinis bankas

 

*

2004/916/EB:
2004 m. gruodžio 16 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2004/13 dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais ne Europos Sąjungos centriniams bankams, ne Europos Sąjungos šalims ir tarptautinėms organizacijoms (ECB/2004/20)

85

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/2004, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 795/2004, nustatantį išsamias bendrosios išmokos schemos, numatytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles, klaidų ištaisymas ( OL L 345, 2004 11 20 )

87

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

29.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 385/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2252/2004

2004 m. gruodžio 13 d.

dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies a punktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą (1),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

2003 m. birželio 19 ir 20 d. Salonikų Europos Vadovų Taryba patvirtino, kad Europos Sąjungai reikia nuoseklaus požiūrio į biometrinius identifikatorius ar biometrinius duomenis dokumentuose trečiųjų šalių piliečiams, Europos Sąjungos piliečių pasuose ir informacinėse sistemose (VIS ir SIS II).

(2)

2000 m. spalio 17 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija (3) buvo įvesti minimalūs pasų apsaugos standartai. Dabar yra tikslinga rezoliuciją patobulinti priimant Bendrijos priemonę, kad būtų pasiekti aukštesni suderinti pasų ir kelionės dokumentų apsaugos nuo klastojimo standartai. Tuo pačiu metu į pasą ar kelionės dokumentą reikėtų integruoti biometrinius identifikatorius, siekiant sukurti patikimą sąsają tarp tikrojo savininko ir dokumento.

(3)

Apsauginių savybių suderinimas ir biometrinių identifikatorių integravimas yra svarbus žingsnis naujų elementų naudojimo link, atsižvelgiant į būsimą raidą Europos lygiu, dėl kurių kelionės dokumentas taps saugesnis ir bus sukurta patikimesnė sąsaja tarp savininko ir paso bei kelionės dokumento, tokiu būdu reikšmingai prisidedant prie šių dokumentų apsaugos nuo nesąžiningo naudojimosi. Reikėtų atsižvelgti į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) specifikacijas, pirmiausia į tas, kurios yra išdėstytos dokumente Nr. 9303 dėl mašininio skaitymo kelionės dokumentų.

(4)

Šis reglamentas apsiriboja valstybių narių pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių, įskaitant biometrinius identifikatorius, suderinimu. Valdžios institucijų ir įstaigų, turinčių įgaliojimus susipažinti su dokumentų laikmenoje esančiais duomenimis, paskyrimas yra nacionaliniais teisės aktais reglamentuojamas klausimas, kuriam taikomos visos atitinkamos Bendrijos teisės, Europos Sąjungos teisės ar tarptautinių susitarimų nuostatos.

(5)

Šis reglamentas turėtų nustatyti tik tokias specifikacijas, kurios nėra slaptos. Šias specifikacijas reikia papildyti specifikacijomis, kurios gali likti slaptos, kad būtų užkirstas kelias padirbinėjimui ir klastojimui. Tokios papildomos techninės specifikacijos turėtų būti priimtos atsižvelgiant į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4).

(6)

Komisijai turėtų padėti pagal 1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1683/95, nustatančio vienodą vizų formą (5) 6 straipsnį įkurtas komitetas.

(7)

Siekiant užtikrinti, kad nurodyta informacija nebūtų prieinama daugiau asmenų negu reikia, taip pat būtina, kad kiekviena valstybė narė paskirtų ne daugiau kaip vieną įstaigą, atsakingą už pasų ir kelionės dokumentų gaminimą, pasilikdama sau galimybę prireikus tą įstaigą keisti. Apsaugos sumetimais kiekviena valstybė narė turėtų pranešti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms kompetentingos įstaigos pavadinimą.

(8)

Asmens duomenų, tvarkomų pasų ir kelionės dokumentų kontekste, atžvilgiu taikoma 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (6). Turėtų būti užtikrinta, kad pase nėra saugoma jokia kita informacija, jei ji nėra numatyta reglamente ar jo priede ar minima atitinkamame kelionės dokumente.

(9)

Vadovaujantis proporcingumo principu, kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas – įvesti bendrus apsaugos standartus ir sąveikius biometrinius identifikatorius, yra būtina ir tikslinga nustatyti taisykles visoms valstybėms narėms, turinčius įtakos 1985 m. birželio 14 d. Konvencijai dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo (7). Laikantis Sutarties 5 straipsnio trečios pastraipos, šis reglamentas nenumato daugiau negu reikia šiems tikslams pasiekti.

(10)

Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridedamo Protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir dėl to ji nėra juo saistoma ir jis jai netaikomas. Kadangi šiuo reglamentu siekiama plėtoti Šengeno acquis pagal Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštinės dalies nuostatas, Danija pagal minėto protokolo 5 straipsnį per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai Taryba bus priėmusi šį reglamentą, nuspręs, ar ji įgyvendins jį savo nacionalinėje teisėje.

(11)

Šis reglamentas yra Šengeno acquis, kuriame Jungtinė Karalystė 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimu 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant tam tikras Šengeno acquis nuostatas (8) nedalyvauja, nuostatų plėtojimas. Dėl to Jungtinė Karalystė nedalyvauja jį priimant ir nėra juo saistoma ir jis jai netaikomas.

(12)

Šis reglamentas yra Šengeno acquis, kuriame Airija 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimu 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (9) nedalyvauja, nuostatų plėtojimas. Dėl to Airija nedalyvauja jį priimant ir nėra juo saistoma ir jis jai netaikomas.

(13)

Kalbant apie Islandiją ir Norvegiją, šis reglamentas toliau plėtoja Šengeno acquis, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis nuostatas (10), priskiriamas sričiai, nurodytai 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą (11) 1 straipsnio B punkte.

(14)

Kalbant apie Šveicariją, šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos pasirašytame Susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (12), priskiriamos sričiai, nurodytai Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte skaitant kartu su 2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimų dėl pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir dėl pasirašymo Europos bendrijos vardu bei dėl to susitarimo tam tikrų nuostatų laikino taikymo 4 straipsnio 1 dalimi (13),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybių narių išduodami pasai ir kelionės dokumentai turi atitikti priede išdėstytus minimalius apsaugos standartus.

2.   Pasuose ir kelionės dokumentuose turi būti laikmena, kurioje yra veido atvaizdas. Valstybės narės į sąveikias formas taip pat įtraukia pirštų atspaudus. Duomenys turi būti apsaugoti, o laikmena turi būti pakankamos talpos ir galios, kad būtų garantuotas duomenų integralumas, autentiškumas ir konfidencialumas.

3.   Šis reglamentas taikomas valstybių narių išduodamiems pasams ir kelionės dokumentams. Jis netaikomas valstybių narių savo piliečiams išduodamoms asmens tapatybės kortelėms ar laikiniems pasams ir kelionės dokumentams, kurie galioja 12 mėnesių ar trumpiau.

2 straipsnis

5 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nustatomos pasams ir kelionės dokumentams taikytinos papildomos techninės specifikacijos:

a)

papildomos apsauginės savybės ir reikalavimai, įskaitant griežtesnius apgaulę, padirbinėjimą ir klastojimą užkardančius standartus;

b)

biometrinių savybių laikmenos techninės specifikacijos ir jų apsauga, įskaitant neteisėtos prieigos prevenciją;

c)

veido atvaizdo ir pirštų atspaudų kokybės ir bendrų standartų reikalavimai.

3 straipsnis

1.   Laikantis 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, gali būti nuspręsta, kad 2 straipsnyje nurodytos specifikacijos yra slaptos ir neskelbiamos. Tokiu atveju jos yra žinotinos tiktai įstaigoms, valstybių narių paskirtoms atsakingomis už spausdinimą, ir valstybės narės arba Komisijos tinkamai įgaliotiems asmenims.

2.   Kiekviena valstybė narė skiria vieną įstaigą, atsakingą už pasų ir kelionės dokumentų spausdinimą. Šios įstaigos pavadinimą ji praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Dvi arba kelios valstybės narės šiam tikslui gali skirti tą pačią įstaigą. Kiekviena valstybė narė turi teisę keisti savo paskirtą įstaigą. Apie tai ji informuoja atitinkamai Komisiją ir kitas valstybes nares.

4 straipsnis

1.   Nepažeidžiant duomenų apsaugos taisyklių, asmenys, kuriems išduodamas pasas ar kelionės dokumentas, turi teisę patikrinti pase ar kelionės dokumente įrašytus asmens duomenis ir prireikus prašyti, kad jie būtų ištaisyti ar panaikinti.

2.   Pase ar kelionės dokumente nepateikiama jokia mašininio skaitymo informacija, jei ji nenumatyta šiame reglamente ar jo priede, arba jei ji nepaminėta išdavusios valstybės narės pase ar kelionės dokumente, vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais.

3.   Pagal šį reglamentą biometrinės savybės pasuose ir kelionės dokumentuose naudojamos tik patikrinti:

a)

dokumento autentiškumą;

b)

savininko asmens tapatybę pagal tiesiogiai prieinamas palyginamas savybes, kai pasą ar kitus kelionės dokumentus reikalaujama pateikti pagal teisės aktus.

5 straipsnis

1.   Komisijai padeda pagal Reglamento (EB) Nr. 1683/95 6 straipsnio 2 dalį įsteigtas komitetas.

2.   Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra du mėnesiai.

3.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Valstybės narės taiko šį reglamentą:

a)

veido atvaizdo atžvilgiu: vėliausiai po 18 mėnesių;

b)

pirštų atspaudų atžvilgiu: vėliausiai po 36 mėnesių

nuo 2 straipsnyje nurodytų priemonių priėmimo. Tačiau šis reglamentas jau išduotų pasų ir kelionių dokumentų galiojimui poveikio neturi.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. R. BOT


(1)  OL C 98, 2004 4 23, p. 39.

(2)  2004 12 2 nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL C 310, 2000 10 28, p. 1.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(5)  OL L 164, 1995 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(6)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(7)  OL L 239, 2000 9 22, p. 19. Konvencija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 871/2004 (OL L 162, 2004 4 30, p. 29).

(8)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(9)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(10)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(11)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(12)  Tarybos dok. 13054/04 pateiktas: http://register.consilium.eu.int

(13)  Tarybos dok. 13464/04 ir 13466/04 pateikti: http://register.consilium.eu.int


PRIEDAS

MINIMALŪS VALSTYBIŲ NARIŲ IŠDUODAMŲ PASŲ IR KELIONĖS DOKUMENTŲ APSAUGOS STANDARTAI

Įžanga

Šiame priede nustatytas minimalus reikalaujamas valstybių narių pasų ir kelionės dokumentų apsaugos lygis. Priedo nuostatos pirmiausia skirtos biografinių duomenų lapui. Kitoms pasų ir kelionės dokumentų dalims taip pat taikomos bendros apsauginės savybės.

Biografinių duomenų lapas gali būti iš įvairių bazinių medžiagų. Priede konkrečiai naudojamai medžiagai nurodomas minimalus apsaugos lygis.

1.   Medžiaga

Popierius, naudojamas toms paso ar kelionės dokumento dalims, kuriose pateikiama informacija apie asmenį ar kiti duomenys, turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

be optinių baliklių,

dvitoniai vandens ženklai,

apsaugos reagentai, kad būtų apsisaugota nuo mėginimų klastoti panaikinant cheminiu būdu,

spalvoti pluoštai (dalis matomų, dalis švytinčių UV šviesoje arba nematomi ir švytintys mažiausiai dviem spalvom),

rekomenduojamos UV šviesoje švytinčios planšetės (įklijose privalomos),

rekomenduojama naudoti apsauginį siūlelį.

Jei biografinių duomenų lapas yra įklijuojamas, popierius tam lapui gali būti be vandens ženklo. Paso ar kelionės dokumento viršelio vidinėje pusėje naudojamas popierius taip pat gali būti be vandens ženklo. Apsaugos reagentai viršelio vidinėje pusėje yra būtini tik tuo atveju, jei ten įrašomi duomenys.

Susiuvimo siūlas turėtų būti apsaugotas nuo pakeitimo.

Jei pase ar kelionės dokumente yra kortelė įrašyti asmens duomenims ir ji visa pagaminta iš sintetinio pagrindo, paprastai neįmanoma integruoti paso ar kelionės dokumento popieriuje naudojamų autentiškumą įrodančių ženklų. Įklijų ir kortelių atveju ženklų nebuvimas medžiagoje kompensuojamas spaudai, priemonei, naudojamai užtikrinti apsaugą nuo kopijavimo, arba išrašymo būdui – pagal 3, 4 ir 5 punktus – taikant tokias apsaugos priemones, kurios viršija toliau nurodytus minimalius standartus.

2.   Biografinių duomenų lapas

Pase ar kelionės dokumente turi būti mašininio skaitymo biografinių duomenų lapas, atitinkantis ICAO dokumento Nr. 9303 1 dalies (mašininio skaitymo pasai) reikalavimus, ir jų išrašymo būdas turi atitikti jame pateiktas mašininio skaitymo pasų specifikacijas.

Šiame lape taip pat turi būti savininko atvaizdas, kuris turi būti ne priklijuotas, o integruotas į biografinių duomenų lapo medžiagą tokiais išrašymo būdais, kurie yra minimi 5 punkte.

Biografiniai duomenys įrašomi lape, einančiame po titulinio paso ar kelionės dokumento lapo. Biografiniai duomenys jokiais atvejais nebegali būti pateikiami viršelio vidinėje pusėje.

Biografinių duomenų lapo maketas turi būti toks, kad skirtųsi nuo likusiųjų lapų.

3.   Spaudos būdai

Naudojami šie spaudos būdai:

A.

Foninė spauda:

dvispalviai atspausdinti ornamentai (giljošai) arba lygiavertės struktūros,

vaivorykštinė spauda, kur įmanoma – fluorescencinė,

UV šviesoje virš ornamentų švytinti spauda,

veiksmingi padirbinėjimą ir klastojimą užkardantys motyvai (pirmiausia biografinių duomenų lape) neprivaloma tvarka naudojant mikrospaudą,

popieriniuose paso ar kelionės dokumento lapuose ir įklijose turi būti naudojami jautrūs cheminiams reagentams dažai,

jei paso ar kelionės dokumento popierius yra gerai apsaugotas nuo mėginimų klastoti, jautrių cheminiams reagentams dažų naudojimas yra neprivalomas.

B.

Formos spauda:

Su integruota mikrospauda (jei ji nėra naudojama foninėje spaudoje).

C.

Numeravimas:

Visuose vidiniuose paso ar kelionės dokumento puslapiuose turėtų būti atspausdintas (jei įmanoma, specialaus pavidalo skaitmenimis ar šriftais ir UV šviesoje švytinčiais dažais) arba perforuotas unikalus dokumento numeris arba – pasų kortelėse – turėtų būti integruotas unikalus dokumento numeris naudojant tą patį būdą kaip ir įrašant biografinius duomenis. Rekomenduojama, kad pasų kortelėse unikalus dokumento numeris būtų matomas abiejose kortelės pusėse. Jei biografiniai duomenys pateikiami įklijose, unikalus dokumento numeris turėtų būti atspausdintas naudojant fluorescencinius dažus, o specialaus pavidalo skaitmenys ar šriftas yra privalomas.

Jei biografiniai duomenys pateikiami įklijose ar nelaminuoto popieriaus vidiniuose puslapiuose, taip pat naudojama giliaspaudė su latentiniu (paslėptu) vaizdu, mikrotekstas, dažai, turintys optiškai kintančių savybių, ir DOVID – difrakcinė optiškai kintamo vaizdo priemonė. Vien iš sintetinio pagrindo pagamintose pasų kortelėse taip pat naudojamos papildomos optiškai kintančios apsaugos priemonės, bent DOVID ar lygiavertės priemonės.

4.   Apsauga nuo kopijavimo

Asmens duomenų lape naudojama optiškai kintanti (OVD) ar lygiavertė priemonė, užtikrinanti tą patį identifikavimo ir apsaugos lygį, kuris šiuo metu taikomas vienodai vizų formai, ir ją sudaro difrakcinės struktūros, kurios keičiasi žiūrint skirtingu kampu (DOVID), integruotos į karšto spaudimo ar jam lygiavertį (kuo plonesnį) laminatą arba atsirandančios padengiant OVD, arba įklijose ar nelaminuoto popieriaus vidiniame puslapyje – metalizuotų ar iš dalies demetalizuotų OVD (ant viršaus panaudojant giliaspaudę), ar lygiaverčių priemonių pavidalu.

OVD priemonės turėtų būti integruotos į dokumentą kaip sluoksniuotos struktūros sudedamoji dalis, veiksmingai apsauganti nuo padirbinėjimo ir klastojimo: iš popieriaus pagamintuose dokumentuose jos turėtų būtų integruotos kuo didesniame paviršiuje kaip karšto spaudimo laminato ar jam lygiaverčio (kuo plonesnio) laminato sudedamoji dalis, arba panaudotos kaip apsauginė plėvelė, kaip apibūdinta 5 punkte. Iš sintetinio pagrindo pagamintuose dokumentuose jos turėtų būti integruotos kortelės sluoksnyje kuo didesniame paviršiuje.

Jei į sintetinę kortelę asmens duomenys yra įgraviruojami lazeriu ir į ją integruojama optiškai kintama lazeriu įrašyta priemonė, taikoma difrakcinė OVD, bent įstatytos metalizuotos ar permatomos DOVID forma, kad būtų dar labiau apsaugota nuo dauginimo.

Jei biografinių duomenų lapas yra pagamintas iš sintetinio pagrindo su popierine šerdimi, taikoma difrakcinė OVD, bent įstatytos metalizuotos ar permatomos DOVID forma, kad būtų dar labiau apsaugota nuo dauginimo.

5.   Išrašymo būdas

Siekiant užtikrinti, kad paso ar kelionės dokumento duomenys būtų tinkamai apsaugoti nuo mėginimų padirbinėti ir klastoti, biografiniai duomenys, įskaitant savininko atvaizdą, jo parašą, ir pagrindiniai išrašymo duomenys turi būti integruoti į pagrindinę dokumento medžiagą. Įprastiniai nuotraukos įklijavimo būdai nebeturi būti naudojami.

Gali būti naudojami šie išrašymo būdai:

lazerinis spausdinimas,

termografinis perkėlimas,

rašalinis spausdinimas,

fotografinis,

lazerinis graviravimas, veiksmingai prasiskverbiantis į apsauginių savybių turinčius kortelės sluoksnius.

Siekiant užtikrinti, kad biografiniai ir išrašymo duomenys būtų tinkamai apsaugoti nuo mėginimų klastoti, karšto spaudimo arba lygiavertis (kuo plonesnis) laminavimas su nuo kopijavimo apsaugančia priemone yra privalomas tais atvejais, kai naudojami lazerinio spausdinimo, termografinio perkėlimo ar fotografinis išrašymo būdai.

Kelionės dokumentai turi būti mašininio skaitymo. Biografinių duomenų lapo maketas turi atitikti ICAO dokumento Nr. 9303 1 dalyje pateiktas specifikacijas, o išrašymo būdas – jame pateiktas mašininio skaitymo dokumentų specifikacijas.


29.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 385/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2253/2004

2004 m. gruodžio 23 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2237/77 dėl ūkio pelno ataskaitos formos, naudojamos privačių ūkių (žemės ūkio valdų) pajamoms nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1965 m. birželio 15 d. Tarybos reglamentą Nr. 79/65/EEB, sukuriantį tinklą apskaitos duomenims apie žemės ūkio valdų pajamas ir ūkinės veiklos rezultatus Europos ekonominėje bendrijoje (1) rinkti, ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2237/77 (2) yra nustatyta naudotinų ūkio ataskaitos turinys.

(2)

Renkant duomenis ūkių pajamoms nustatyti būtina atsižvelgti į bendros žemės ūkio politikos raidą. 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies pakeičiančiame Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (3), iš esmės keičiamas subsidijų mokėjimo Bendrijos ūkininkams būdas. Į šiuos pakeitimus būtina atsižvelgti ūkių ataskaitose, kad būtų galima tinkamai kontroliuoti žemės ūkio pajamas ir sukurti pakankamą pagrindą ūkių veiklos analizei.

(3)

Ūkių ataskaitos pakeistos turi būti derinamas dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo.

(4)

Todėl Reglamentą (EEB) Nr. 2237/77 reikėtų iš dalies keisti.

(5)

Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie pakeitimai bus taikomi nuo 2004 m., reikia padaryti nuo 2004 ataskaitinių metų taikytino ūkių ataskaitų pakeitimus.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendrijos ūkių apskaitos duomenų tinklo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2237/77 I ir II priedai iš dalies keičiami atitinkamai pagal šio reglamento I ir II priedus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2004 ataskaitinių metų, pradedant 2004 m. sausio 1 d.–liepos 1 d. laikotarpiu.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL 109, 1965 6 23, p. 1859/65. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 660/2004 (OL L 104, 2004 4 8, p. 97).

(2)  OL L 263, 1977 10 17, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1837/2001 (OL L 255, 2001 9 24, p. 1).

(3)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 864/2004 (OL L 161, 2004 4 30, p. 48).


I PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 2237/77 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

A lentelėje (BENDROJI INFORMACIJA APIE ŪKĮ), 1 ir 2 antraštės eilutės keičiamos taip:

„Antraštės numeris ir apibūdinimas

Eilės numeris

1.   

Ūkio numeris

Skyrius

1

Poskyris

2

Ūkio serijos numeris

3

„Nenaudojama“

4–5

2.   

Informacija apie kompiuterio įrašus ir apskaitos įstaigą

10 duomenų grupių skaičius

6

„Nenaudojama“

7–16

Apskaitos įstaigos numeris (pasirinktinai)

17“

2)

M lentelė pakeičiama taip:

„M.   TIESIOGINĖS IŠMOKOS, PAREMTOS PLOTU ARBA GYVULININKYSTĖS PRODUKCIJA – pagal Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1251/1999 (1), (EB) Nr. 1254/1999 (2) ir (EB) Nr. 1782/2003 (3) (601–680 ir 700–772 antraštės)

Produktas arba produktų derinys (antraštė)

 

 

Bazinių vienetų išmokoms skaičius

Bendroji parama

Apskaičiuota suma

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

xxx

 

nenaudojama

 

 

 

nenaudojama“


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 1.

(2)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21.

(3)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1.


II PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 2237/77 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

107 punktas keičiamas taip:

„107.   PVM sistema

Kiekvienam ūkiui taikoma PVM sistema (eilės numeris 400) turėtų būti parodyta iš šiame sąraše nurodytų kodo numerių:

 

Serijos numeris 400

Kodas

BELGIJA

Régime normal obligatoire

1

Régime normal sur option

2

Régime agricole

3

ČEKIJOS RESPUBLIKA

Registruota

1

DANIJA

Moms (= normali)

1

VOKIETIJA

Pauschalierender Betrieb

1

Optierender Betrieb

2

Getränke erzeugender Betrieb

3

Betrieb mit Kleinumsatz

4

ESTIJA

Normali

1

Speciali

2

GRAIKIJA

Normali sistema

1

Žemės ūkio sistema

2

ISPANIJA

Normali sistema

1

Supaprastinta sistema

2

Žemės ūkio sistema

3

PRANCŪZIJA

TVA sur option avec autorisation pour animaux vivants

2

Remboursement forfaitaire

3

AIRIJA

Žemės ūkio

1

Registruota (= normali)

2

ITALIJA

Regime esonerato

1

Regime speciale agricolo

2

Normalus režimas

3

KIPRAS

Normali

1

Žemės ūkio

2

PVM netaikomas

3

LATVIJA

Normali

1

Žemės ūkio

2

LIETUVA

Normali

1

PVM netaikomas

2

LIUKSEMBURGAS

Régime normal obligatoire

1

Régime normal sur option

2

Régime forfaitaire de l'agriculture

3

VENGRIJA

Normali

1

Žemės ūkio

2

MALTA

Normali

1

NYDERLANDAI

Algemene regeling verplicht

1

Algemene regeling op aanvraag

2

Landbouwregeling

3

AUSTRIJA

Pauschalierender Betrieb

1

Optierender Betrieb

2

LENKIJA

Normali

1

Žemės ūkio

2

PORTUGALIJA

Žemės ūkio sistema

1

Normali sistema

2

SLOVĖNIJA

Normali

1

Žemės ūkio

2

SLOVAKIJA

Registruota

1

Atleista

2

SUOMIJA

Normali sistema

1

ŠVEDIJA

Normali sistema

1

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Atleista

1

Registruota

2

PVM sistemos skirstymas (tiktai Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje)

 

Serijos numeris 401

ISPANIJA

 

Įrašykite PVM sistemos kodą (kai naudojamas serijos numeris 400) mažesnės svarbos sistemai, jei ūkyje galioja dvi sistemos

PRANCŪZIJA

Sans TVA obligatoire sur activités connexés

0

Avec TVA obligatoire sur activités connexés

1

ITALIJA

PVM sistema ūkio turizmui (“agriturismo“), kaip antrinei veiklai

 

Regime speciale agriturismo

1

Regime normale agriturismo

2

VENGRIJA

 

Įrašykite PVM sistemos kodą (kai naudojamas serijos numeris 400) mažesnės svarbos sistemai, jei ūkyje galioja dvi sistemos

LENKIJA

 

Įrašykite PVM sistemos kodą (kai naudojamas serijos numeris 400) mažesnės svarbos sistemai, jei ūkyje galioja dvi sistemos“

2)

113 punktas keičiamas taip:

‘113.   Iš kurių: bendros sumos 112 antraštėje detalės

1.

Gyvulių kategorijos (22–50 antraštės), neįskaitant subsidijų galvijams pagal toliau pateiktus 700 ir 770 kodus.

2.

Produktai (120–313 antraštės ir jų sudėtinės dalys, neįskaitant išmokų už plotą pagal toliau pateiktą 600 kodą ir išmokų pagal toliau pateiktus 670 ir 680 kodus.

3.

Toliau pateiktame sąraše nurodyti specifiniai kodai:

600 kodas naudojamas pagal Reglamentus (EB) Nr. 1251/1999 ir (EB) Nr. 1782/2003 suteikiamų išmokų už plotą bendrai sumai, įskaitant ploto išmokas už atidėtą žemę ir energetinius augalus, registruoti. Ši bendra suma ir išsami informacija taip pat turi būti įrašyta M lentelėje,

670 kodas naudojamas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 suteikiamai paramai pagal supaprastintą išmokų schemą registruoti. Ši bendra suma ir išsami informacija taip pat turi būti įrašyta M lentelėje,

680 kodas naudojamas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 suteikiamai paramai pagal supaprastintų išmokų už plotus schemą registruoti. Ši bendra suma taip pat turi būti įrašyta M lentelėje,

700 kodas naudojamas pagal Reglamentus (EB) Nr. 1254/1999 ir (EB) Nr. 1782/2003 suteikiamai tiesioginių bendro galvijienos rinkos organizavimo išmokų bendrai sumai registruoti. Ši bendra suma ir išsami informacija taip pat turi būti įrašyta M lentelėje,

770 kodas naudojamas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 suteikiamai priemokai už pieną ir papildomoms išmokoms registruoti. Ši bendra suma ir išsami informacija taip pat turi būti įrašyta M lentelėje,

800 kodas naudojamas tiesioginei paramai už gamtai ir kaimo vietovėms išsaugoti pritaikytus žemės ūkio gamybos metodus registruoti,

810 kodas naudojamas tiesioginėms išmokoms ūkininkams, kurių žemės ūkio veikla ribojama, nes jie ūkininkauja aplinkosaugos apribojimais saugomose vietovėse, registruoti,

820 kodas naudojamas kompensacinėms išmokoms mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse registruoti,

830 kodas naudojamas paramai, skirtai padėti ūkininkams prisiderinti prie Bendrijos teisės aktais pagrįstų griežtų standartų, registruoti,

835 kodas naudojamas paramai, skirtai konsultavimo tarnybų išlaidoms, registruoti,

840 kodas naudojamas paramai, skirtai žemės ūkio gamybos metodams, kuriais siekiama pagerinti žemės ūkio produktų kokybę, registruoti,

900 kodas naudojamas žemės ūkio naudmenų apželdinimui mišku skirtai paramai registruoti,

910 kodas naudojamas kitai miškininkystei skirtai paramai registruoti,

951 kodas naudojamas į pirmiau pateiktus kodus neįtrauktoms gyvulininkystės dotacijoms ir subsidijoms registruoti,

952 kodas naudojamas į pirmiau pateiktus kodus neįtrauktoms augalininkystės dotacijoms ir subsidijoms registruoti,

953 kodas naudojamas į pirmiau pateiktus kodus neįtrauktoms kaimo plėtros dotacijoms ir subsidijoms registruoti,

955 kodas naudojamas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 suteikiamai papildomai paramai registruoti,

998 kodui priskiriamos išmokos stichinių nelaimių padariniams likviduoti, valdžios institucijų kompensacijos už produkcijos ar gamybos priemonių praradimą. (Privataus draudimo kompensacijoms naudojama F lentelė ir K lentelės 181 antraštė),

999 kodui priskiriamos išskirtinio pobūdžio dotacijos ir subsidijos (pvz., žemės ūkio–piniginė kompensacija). Atsižvelgiant į jų ypatingą pobūdį, tokios išmokos registruojamos pagal faktą,

1052 ir 2052 kodams priskiriamos kompensacijos už pieno gamybos nutraukimą. Metinės išmokos registruojamos kaip 1052, o vienkartinės išmokos – kaip 2052,

950 kodas turi būti naudojamas bendrosios paskirties subsidijoms, kurių negalima priskirti prie jokios veiklos (= nepriskiriamos nė vienam iš pirmiau nurodytų kodų).“.

3)

K dalyje antraštė ir pirmosios trys pastraipos keičiamos taip:

„K.   GAMYBA (neįskaitant gyvulių)

Tam tikrų produktų antraštės (pozicijos) yra suskirstytos į sudėtines dalis. Tokiais atvejais informacija 4–10 skiltyse turėtų būti pateikiama ir sudėtinei daliai ir pagrindinei antraštei. Šiuo atveju sudėtinių dalių suvestiniai duomenys įrašomi į pagrindinę antraštę.

Atskirais įrašais reikėtų registruoti atidėtoje žemėje auginamus pasėlius pagal Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1251/1999 ir (EB) Nr. 1782/2003. Be to, atskirus įrašus reikėtų naudoti tada, kai tie patys pasėliai auginami drėkinamoje ir nedrėkinamoje žemėje.

Duomenis apie nenuimtus pasėlius reikėtų įvesti pagal atitinkamą antraštę, išskyrus plotą, kurio nereikia įrašyti. Tas pats taikytina ir trumpiau kaip vieneriems metams nuomojamoje žemėje auginamiems pasėliams.“.

4)

146 punktas keičiamas taip:

„146.

Pūdymas: žemė, iš kurios per visus ataskaitinius metus negaunamas joks derlius. Pagal Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1251/1999 ir (EB) Nr. 1782/2003 reikalavimus atidėta nedirbama žemė taip pat turi būti įtraukta. Dar registruojama ir žaliuojanti atidėta žemė. Atidėta žemę, kurioje leidžiama auginti nemaistinius pasėlius, laikantis Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1251/1999 ir (EB) Nr. 1782/2003 reikia užregistruoti pagal atitinkamą pasėlių pavadinimo antraštę ir „pasėlių tipo“ 8 arba 9 kodą.“.

5)

K LENTELĖS STULPELIŲ paskirstyme 2 skilties (Augalo tipas) ir 3 skilties (Trūkstami duomenys) tekstai pakeičiami taip:

„Augalo tipas (2 skiltis)

Toliau pateikiami augalų tipai ir juos atitinkantys kodai:

0 kodas

:

Šis kodas naudojamas gyvulininkystės produktams, perdirbtiems produktams, atsargoms ir šalutiniams produktams.

A.   Laukuose auginami augalai (įskaitant šviežias lauke auginamas daržoves, melionus ir braškes sėjomainoje su žemės ūkio pasėliais; neįskaitant pasėlių, auginamų atidėtoje žemėje pagal Reglamentus (EB) Nr. 1251/1999 arba (EB) Nr. 1782/2003).

1 kodas

:

Nedrėkinamos pagrindinės kultūros

Prie pagrindinių kultūrų priskiriamos:

vienos rūšies kultūros, t. y. vienintelės kultūros, auginamos konkrečiame plote per ataskaitinius metus,

mišrios kultūros: augalai, sėjami, auginami ir nuimami kartu, ir galutinis produktas yra jų mišinys,

kultūra, iš visų per ataskaitinius metus konkrečiame plote paeiliui augintų kultūrų ilgiausiai išlikusi dirvoje.

2 kodas

:

Nedrėkinamos kartu auginamos kultūros

Kurį laiką toje pačioje žemėje auginamos kultūros, tačiau paprastai nuimami atskiri derliai per ataskaitinius metus. Bendras plotas yra padalijamas tarp šių kultūrų proporcingai plotui, kurį faktiškai užima kiekviena iš jų.

3 kodas

:

Nedrėkinamos paeiliui auginamos kultūros (tarpinės kultūros)

Paeiliui ataskaitiniais metais konkrečiame plote auginamos kultūros ir nelaikomos pagrindinėmis kultūromis.

6 kodas

:

Drėkinamos pagrindinės arba kartu auginamos kultūros

7 kodas

:

Drėkinamos paeiliui auginamos kultūros

Laikoma, kad pasėliai drėkinami, kai vanduo paprastai yra tiekiamas dirbtiniu būdu.

Šie du augalų tipai turi būti nurodyti, jeigu informacija yra ataskaitoje.

B.   Pramoniniuose lauko daržuose auginamos daržininkystės ir gėlininkystės kultūros.

4 kodas

:

Lauke daržuose auginamos šviežios daržovės, melionai ir braškės (žiūrėti 137 antraštę) ir lauke auginamos gėlės bei dekoratyviniai augalai (žiūrėti 140 antraštę).

C.   Uždaro grunto augalai.

5 kodas

:

Uždarame grunte auginamos šviežios daržovės, melionai ir braškės (žiūrėti 138 antraštę), uždarame grunte auginamos gėlės bei dekoratyviniai augalai (vienamečiai arba daugiamečiai) (žiūrėti 141 antraštę), daugiamečiai augalai uždarame grunte (žiūrėti 156 antraštę). Jeigu reikia, dar ir 143, 285 ir 157 antraštės.

D.   Augalai, atidėtoje žemėje auginami pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1251/1999 arba (EB) Nr. 1782/2003.

8 kodas

:

Nedrėkinami augalai atidėtoje žemėje

9 kodas

:

Drėkinami augalai atidėtoje žemėje

E.   Energetiniai augalai.

10 kodas

:

Energetiniai augalai (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 88–92 straipsniai).

Trūkstami duomenys (3 skiltis)

0 kodas

:

0 kodas įvedamas tada, kai duomenų netrūksta.

1 kodas

:

1 kodas turėtų būti įvedamas, kai nenurodomas plotas, kuriame auginami augalai (žiūrėti 4 skiltį), pavyzdžiui, kai tinkami parduoti augalininkystės produktai parduodami kaip nenuimti pasėliai arba gaunami iš trumpesniam nei vienerių metų laikotarpiui ar atsitiktinai išnuomotos žemės ir jeigu produkcija gaunama perdirbant nupirktus gyvulininkystės arba augalininkystės produktus.

2 kodas

:

2 kodas turėtų būti įvedamas auginant augalus pagal sutartį, kai dėl pardavimo sąlygų negalima nurodyti faktinės produkcijos (5 skiltis).

3 kodas

:

3 kodas turėtų būti įvedamas, kai dėl pardavimo sąlygų negalima nurodyti faktinės produkcijos, o augalai auginami ne pagal sutartį.

4 kodas

:

4 kodas turėtų būti įvedamas, kai trūksta duomenų apie plotą ir faktinę produkciją.

8 kodas

:

8 kodas turėtų būti įvedamas produkto kodui 146, kai plotas yra atidėtas kaip priemonė laikantis Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1251/99 arba (EB) Nr. 1782/2003 ir yra nedirbamas (gali būti žaliuojantis laukas).“.

6)

L dalis keičiamas taip:

„L.   KVOTOS IR KITOS TEISĖS

Turimos nuosavos kvotos kiekis visada turi būti įrašomas į 9 skiltį.

Taip pat įrašykite anksčiau laisvai įgytas kvotas einamosiomis rinkos kainomis, jeigu jomis galima prekiauti nepriklausomai nuo žemės. Kvotos, kuriomis negalima prekiauti nepriklausomai nuo su jomis susijusios žemės, registruojamos tik G lentelėje.

Kai kurie duomenys, atskirai arba kaip suvestinių duomenų dalys, yra tuo pat metu įtraukiami į kitas F, G ir (arba) K lentelių antraštes.

Galimos antraštės:

401

pienas

402

priemokos už karves žindenes

404

priemokos už avis vedekles ir ožkas

421

cukriniai runkeliai

422

tabakas

423

bulvės krakmolui

441

amoniakas

442

organinis mėšlas

470

teisė į išmokas pagal supaprastintą išmokų schemą (neprivaloma)

499

kitos“.

L LENTELĖS SKILTYS

Kvotos ar kitos teisės (1 skiltis)

Kvotos arba teisės antraštė.

Duomenų tipas (2 skiltis)

1 kodas

:

Su turtu susiję įrašai: pirkimai ir pardavimai

2 kodas

:

Su pajamomis susiję įrašai: kvotų nuomojimas ar išsinuomavimas

(3 skiltis). Nenaudojama

Mokėjimai (4 skiltis)

1 kodui 2 skiltyje:

 

Už nupirktas kvotas ar kitas teises sumokėta suma.

2 kodui 2 skiltyje:

 

Už kvotų ar kitų teisių lizingą arba nuomą sumokėta suma. Taip pat įtraukiama į F lentelės 85 antraštę „Sumokėta nuoma“.

Įplaukos (5 skiltis)

1 kodui 2 skiltyje:

 

Už parduotas kvotas ar kitas teises gauta suma.

2 kodui 2 skiltyje:

 

Už kvotų ar kitų teisių lizingą arba nuomą gauta suma. Taip pat įtraukiama į K lentelės 181 antraštę „Kiti produktai ir įplaukos“.

Pradinė vertė (6 skiltis)

1 kodui 2 skiltyje:

 

Paties savininko dispozicijoje esančių kiekių, anksčiau laisvai įgytų ar nusipirktų, pradinė vertė, kurią reikėtų nurodyti einamojo laikotarpio rinkos vertėmis, jeigu kvotomis galima prekiauti nepriklausomai nuo susijusios žemės.

2 kodui 2 skiltyje:

 

Netaikytina.

Nusidėvėjimas (7 skiltis)

Kvotų ir kitų teisių nusidėvėjimą galima įrašyti į šią skiltį. Tačiau kvotų ir kitų teisių nuvertėjimo negalima registruoti G lentelėje (340 pozicija).

Galutinė vertė (8 skiltis)

1 kodui 2 skiltyje:

 

Paties savininko dispozicijoje esančių kiekių, anksčiau laisvai įgytų ar nusipirktų, galutinė vertė, kurią reikėtų nurodyti einamojo laikotarpio rinkos vertėmis, jeigu kvotomis galima prekiauti nepriklausomai nuo susijusios žemės.

2 kodui 2 skiltyje:

 

Netaikytina.

Kiekis (9 skiltis)

Vienetai, kuriuos reikia naudoti:

401, 421–442 antraštėse: centneriai,

402 ir 404 antraštėse: priemokų pagrindinių vienetų skaičius,

470 antraštėse: teisių skaičius,

499 antraštėje įrašų nėra.

Mokesčiai, papildoma rinkliava (10 skiltis)

Įrašoma tik vieną kartą, jei 2 skiltis = 2.

401 antraštė: papildoma pieno rinkliava, taikoma produkcijai per ataskaitinius metus, arba sumokėta suma. Įrašomas „0“, jeigu yra kvota, bet nėra mokėjimo.

7)

M dalis keičiamas taip:

„M.   TIESIOGINĖS IŠMOKOS, PAREMTOS PLOTU ARBA GYVULININKYSTĖS PRODUKCIJA – pagal Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999 ir (EB) Nr. 1782/2003 (600–680 ir 700–772 antraštės) (1)

600.

Išmokos už plotą pagal Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1251/1999 ir (EB) Nr. 1782/2003.

Bendroji išmokų už plotą suma taip pat turi būti įrašoma į J lentelę kodu 600. Į ją taip pat įeina ploto išmokos už atidėtą žemę ir energetinius augalus.

Išsami informacija apie 600 antraštę:

Antraštės 621–638 pildomos drėkinamiems augalams tik tada, jei jų auginimas specialiai numatytas nacionaliniame regioniniame plane. Tokiu atveju plotus ir išmokas nereikia traukti į 601–618 antraštes. Jeigu drėkinami plotai nėra specialiai išskirti nacionaliniame regionavimo plane, jie įrašomi 601–618 antraštėse.

601.

Išmokos už plotą nedrėkinamose žemėse

602-618 antraščių suma.

Reikėtų užpildyti įvairias sudėtines antraščių dalis, bent jau tada, kai valstybė narė numatė savo regionavimo plane skirtingą kompensacijos schemą (dėl referencinio derlingumo, vienetinės paramos dydžio, bendro remtino ploto) skirtingiems paramai gauti skirtiems augalams.

602.

Išmokos už javų plotus

603.

Išmokos už aliejinių augalų plotus

604.

Išmokos už baltyminių augalų plotus

605.

Išmokos už javų silosui plotus

606.

Išmokos už grūdinių kukurūzų plotus

607.

Išmokos už kukurūzų silosui plotus

608.

Išmokų priedai už kietųjų kviečių plotus tradicinės gamybos plotuose arba speciali parama kietųjų kviečių auginimui, kaip apibūdinta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1251/1999 5 straipsnio 4 dalyje ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003

609.

Išmokos už kitų pasėlių plotus ariamoje žemėje

611.

Išmokos už žolės silosui plotus

612.

Išmokos už pluoštui auginamų linų plotus

613.

Išmokos už pluoštui auginamų kanapių plotus

614.

Priemoka už baltyminius augalus (jei neįtraukta į 604 antraštę)

618.

Speciali priemoka už kietųjų kviečių kokybę (jei neįtraukta į 608 antraštę)

621.

Išmokos už drėkinamos žemės plotus

622–638 antraščių suma.

Reikėtų užpildyti įvairias antraštes, bent jau tada, kai valstybė narė numatė savo regionavimo plane skirtingą kompensacijos schemą (dėl referencinio derlingumo, vienetinės paramos dydžio, bendro remtino ploto) skirtingiems paramai gauti skirtiems augalams.

622.

Ploto išmokos už drėkinamus javus

623.

Išmokos už drėkinamų baltyminių augalų plotus

625.

Išmokos už drėkinamus javų silosui plotus

626.

Išmokos už drėkinamus grūdinių kukurūzų plotus

627.

Išmokos už drėkinamus kukurūzų silosui plotus

628.

Išmokų priedai už drėkinamus kietųjų kviečių plotus tradicinės gamybos plotuose arba speciali parama, kaip apibūdinta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1251/1999 5 straipsnio 4 dalyje ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003

629.

Išmokos už kitas drėkinamų lauko kultūrų plotus

632.

Išmokos už drėkinamų pluoštui auginamų linų plotus

633.

Išmokos už drėkinamų pluoštui auginamų kanapių plotus

634.

Baltyminių augalų priemoka už drėkinamus baltyminius augalus (jei neįtraukta į 624 antraštę)

638.

Speciali priemoka už drėkinamų kietųjų kviečių kokybę (jei neįtraukta į 628 antraštę)

650.

Išmokos už atidėtos žemės plotus

655.

Parama energetiniams augalams

670.

Supaprastintų išmokų schema pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003.

Bendra paramos pagal supaprastintų išmokų schemą suma taip pat taip pat turi būti įrašyta į J lentelę, 670 kodu.

670. antraštės detalės (neprivaloma):

671.

Parama pagal bendrąją išmokų schemą (išskyrus priskiriamą 672–674 antraštėms); taip pat įeina pievų ar daugiamečių ganyklų, jei nediferencijuota

672.

Parama pagal supaprastintą išmokų schemą pievoms ar daugiametėms ganykloms

673.

Išmokos pagal supaprastintą išmokų schemą atidėtai žemei

674.

Parama pagal supaprastintą išmokų schemą, pagrįsta specialiomis teisėmis į išmokas

680.

Supaprastinta išmokų schema už plotą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003.

Bendra paramos pagal supaprastintą išmokų schemą už plotą suma taip pat taip pat turi būti įrašyta į J lentelę, 680 kodu.

700.

Tiesioginės išmokos už jautienos produkciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 ir (EB) Nr. 1782/2003.

Visa tiesioginių išmokų už jautieną suma taip pat turi būti įrašyta į J lentelę, 700 kodu.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti visi tiesioginių išmokų už jautieną tipai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 ir (EB) Nr. 1782/2003, bet pateikti išsamesnę informaciją apie „pagrindinių vienetų skaičių“ ir „bendrąją paramą“ neprivaloma. Reglamentu (EB) Nr. 1254/1999 nustatytų papildomų išmokų atžvilgiu svarbu vengti dvigubo registravimo. Todėl:

karvių žindenių priemokos papildymą reikėtų registruoti 764 antrašte, jeigu jis jau nėra užregistruotas po 731 antrašte,

skerdimo priemokos papildymą reikėtų registruoti 762 antrašte, jeigu jis jau nėra užregistruotas po 742 antrašte,

papildomas išmokas už bulius reikėtų registruoti 763 antrašte, jeigu jos jau nėra užregistruotas po 710-715 antraštėmis.

Antraštės

Pagrindinių vienetų išmokoms skaičius

Bendroji parama

700

Iš viso išmokų už jautieną

(710, 720, 730, 740, 750, 760 antraščių suma)

Privaloma

710

Specialioji priemoka

(711, 715 antraščių suma)

Privaloma

Privaloma

711

Specialioji priemoka už bulius

Privaloma

Privaloma

715

Specialioji priemoka už jaučius

Privaloma

Privaloma

720

Priemoka sezoniškumui mažinti

Privaloma

Privaloma

730

Karvių žindenių priemoka

(arba 732, 735 antraščių suma)

Privaloma

731

Karvių žindenių priemoka už karves žindenes ir telyčias, iš viso

(arba 732, 733 antraščių suma)

Privaloma

Privaloma

732

Karvių žindenių priemoka už karves žindenes

Neprivaloma

Neprivaloma

733

Karvių žindenių priemoka už telyčias

Neprivaloma

Neprivaloma

735

Karvių žindenių priemoka: papildoma nacionalinė priemoka

Privaloma

Privaloma

740

Skerdimo priemoka

(741, 742 antraščių suma)

Privaloma

741

Skerdimo priemoka: nuo 1 iki 7 mėnesių

Neprivaloma

Privaloma

742

Skerdimo priemoka: 8 mėnesiai ir daugiau

Privaloma

Privaloma

750

Mokėjimai už ekstensyvųjį gyvulių auginimą, iš viso

(arba 751 ir 753 antraščių suma)

Privaloma

Privaloma

751

Premija už bulių ir karvių žindenių ekstensyvųjį auginimą

Neprivaloma

Neprivaloma

753

Premija už melžiamų karvių ekstensyvųjį auginimą

Neprivaloma

Neprivaloma

760

Papildomos išmokos (nacionalinis paketas)

(761 ir 769 antraščių suma)

Privaloma

761

Mokėjimai už gyvulių vienetą, iš viso

(arba 762, 763, 764, 765, 766 antraščių suma)

Privaloma

762

Skerdimo priemokos už 8 mėnesių ir vyresnius galvijus papildymas

Neprivaloma

Neprivaloma

763

Buliai

Neprivaloma

Neprivaloma

764

Karvių žindenių priemokos papildymas

Neprivaloma

Neprivaloma

765

Melžiamos karvės

Neprivaloma

Neprivaloma

766

Telyčios

Neprivaloma

Neprivaloma

769

Išmokos už plotą

Neprivaloma

Privaloma

770.

Priemoka už pieną, įskaitant papildomas išmokas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003

Antraštė

Pagrindinių vienetų išmokoms skaičius

Bendroji parama

770.

Priemoka už pieną ir papildomos išmokos

Privaloma

Privaloma

771.

Priemoka už pieną

Neprivaloma

Neprivaloma

772.

Papildomos išmokos

Neprivaloma

Neprivaloma

M LENTELĖS STULPELIAI

Produktas arba produktų derinys (1 skiltis)

(2 ir 3 skiltys).Nenaudojamos

Pagrindinių vienetų išmokoms skaičius (4 skiltis).

600–655, 680 ir 769 antraštėse plotas, už kurį augintojui mokama parama, turėtų būti nurodomas arais. 710–766 antraštėse reikėtų nurodyti išmokų skaičių. 670–674 antraštėse reikėtų nurodyti aktyvuotų teisių skaičių. 770–772 antraštėse reikėtų įrašyti individualaus referencinio kiekio sumą (centneriais).

Bendroji parama (5 skiltis)

Gautos paramos arba per ataskaitinius metus gautų teisių išmokoms gauti suma.

Referencinis kiekis (6 skiltis)

602–613, 622–633 ir 650 antraštėse reikėtų nurodyti augalų referencinį derlingumą (kilogramais iš hektaro), naudojamą gaunamoms priemokoms apskaičiuoti. Jeigu tokių duomenų ūkio ataskaitose nėra, juos gali įrašyti paskirtos ryšių įstaigos, naudodamos regioninius duomenis pagal ūkio vietovę.

(7–10 skiltys): nenaudojamos.“.

(1)  Prireikus šie kodai gali būti naudojami ir CNDP Čekijos Respublikoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje"29.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 385/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2254/2004

2004 m. gruodžio 27 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų (1), ypač į jo 13 straipsnio antrąją įtrauką,

kadangi:

(1)

Ekologinės gyvulininkystės produkcijos gamybos suderintos taisyklės yra gana naujos ir, vystantis šiam sektoriui, rinkoje dar nėra pakankamos biologinės įvairovės gyvulių, auginamų ekologinėmis sąlygomis. Vadinasi, vis dar reikia vystyti ekologinės gyvulininkystės gamybą.

(2)

Pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2277/2003 (2), iš dalies keičiantį Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 I ir II priedus, pereinamasis laikotarpis, per kurį tradiciniai gyvuliai įtraukiami į ekologinės gamybos sistemą, pratęsiamas iki 2004 m. gruodžio 31 d. Tačiau šio pratęsimo nepakanka, ypač paukštininkystėje, nes ji yra sudaryta iš skirtingų etapų, valdomų skirtingų specializuotų sektorių.

(3)

Todėl vis dar reikia naudotis gyvuliais, auginamais ne ekologinėmis sąlygomis. Nuostatos apie gyvulio kilmę turėtų būti atitinkamai pritaikytos.

(4)

Nors jau galima sugriežtinti nuostatas dėl dėsliųjų vištų, šių naminių paukščių gamybos reikalavimai dar nebuvo suvienodinti. Kol bus nustatyti gamybos reikalavimai, kai nėra ekologiškai augintų vištų, tikslinga leisti įtraukti į ekologiškos gamybos padalinį ne ekologiškai augintas ir ne daugiau kaip 18 savaičių dėsliąsias vištas, tačiau prieš įtraukiant šiuos gyvulius į ekologinės gamybos sistemą, turi būti laikomasi tam tikrų sąlygų.

(5)

Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6)

Atsižvelgiant į tai, kad tam tikrų nuostatų dėl gyvulių kilmės taikymas baigiasi 2004 m. gruodžio 31 d., šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

(7)

Priemonės, nustatytos šiame reglamente, atitinka Komiteto, įsteigto Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 14 straipsniu, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2092/91 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 27 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 198, 1991 7 22, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1481/2004 (OL L 272, 2004 8 20, p. 11).

(2)  OL L 336, 2003 12 23, p. 68.


PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 I priedo B dalis iš dalies keičiama taip:

a)

3.4. punkto pirma ir antra įtraukos pakeičiamos taip:

„dėsliosios vištos ir mėsiniai naminiai paukščiai turi būti ne daugiau kaip 3 dienų“,

b)

3.5. punktas pakeičiamas taip:

„3.5.

Šią leidžiančią nukrypti nuostatą iš anksto turi patvirtinti kontrolės institucija arba įstaiga.“

c)

3.6. punktas pakeičiamas taip:

„3.6.

Taikant trečiąją leidžiančią nukrypti nuostatą, kontrolės institucija arba įstaiga gali leisti atnaujinti bandą ar pulką arba pakeisti jo sudėtį, jei nėra ekologiškai augintų gyvūnų ir tokiais atvejais:

a)

esant dideliam gyvūnų mirtingumui, kurį sukėlė ligos arba nelaimės;

b)

ne daugiau kaip trijų dienų amžiaus dėsliųjų vištų ir mėsinių naminių paukščių;

c)

paršelių veisimui, išaugintų pagal šiame reglamente išdėstytas taisykles, sveriančių ne daugiau kaip 35 kg, tuoj pat po nujunkymo.

c) punkte nurodytas pereinamasis laikotarpis baigiasi 2006 m. liepos 31 d.“.

d)

3.7. punktas keičiamas taip:

„3.7.

Nepaisant 3.4. ir 3.6. punktuose nurodytų nuostatų, ne ekologiškai augintos, ne daugiau kaip 18 savaičių dėsliosios vištos gali būti įtrauktos į ekologiškos gamybos padalinį, kai nėra ekologiškai augintų vištų, kai patenkinamos šios sąlygos:

gautas išankstinis kompetentingų institucijų leidimas, ir

I priedo 4 (Pašarai) ir 5 (Ligų prevencija ir veterinarinė priežiūra) dalyse pateiktos nuostatos taikomos nuo 2005 m. gruodžio 31 d. ne ekologiškai augintoms vištoms, kurias numatyta įtraukti į ekologiškos gamybos padalinius.“.


29.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 385/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2255/2004

2004 m. gruodžio 27 d.

dėl įrodymo, kad buvo atlikti muitinės formalumai cukraus importui į trečiąsias šalis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 800/1999 16 straipsnyje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 11 dalies pirmos pastraipos antros įtraukos antrą sakinį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos cukraus sektoriuje gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, jei tai sąlygoja padėtis pasaulinėje rinkoje arba tam tikrų rinkų konkretūs reikalavimai.

(2)

2004 m. liepos 19 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1327/2004 dėl 2004–2005 prekybos metais vykdomo nuolatinio konkurso, siekiant nustatyti eksporto muito mokesčius ir (arba) grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus eksportą (2), 1 straipsnyje numatytas toks diferencijavimas, neįtraukiant kai kurių paskirties vietų. Be to, tam tikroms paskirties vietoms netaikomas eksporto grąžinamųjų išmokų už baltąjį cukrų, žaliavinį cukrų, vėliau jo neperdirbant, sirupus ir kitus cukraus sektoriaus produktus nustatymas kas dvi savaites arba kas mėnesį, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 28 ir 30 straipsniuose.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnio 11 dalies pirmoje pastraipoje numatoma, kad grąžinamoji išmoka išmokama pateikus įrodymų, kad produktai yra eksportuoti iš Bendrijos, arba kad diferencijuotos grąžinamosios išmokos atveju produktai pasiekė licencijoje nurodytą paskirties vietą arba kitą paskirties vietą, kuriai buvo nustatyta grąžinamoji išmoka.

(4)

1999 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) 800/1999, nustatančio bendrąsias išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles (3), 16 straipsnyje numatomi įvairūs dokumentai, kurie gali būti pateikiami kaip įrodymas, kad buvo atlikti muitinės formalumai trečiojoje šalyje, kai grąžinamosios išmokos dydis diferencijuojamas atsižvelgiant į paskirties vietą. Pagal šią nuostatą tam tikrais konkrečiais atvejais Komisija gali numatyti, kad tame straipsnyje minimi įrodymai pateikiami remiantis konkrečiu dokumentu arba kokiu nors kitu būdu.

(5)

Cukraus sektoriuje eksporto operacijos paprastai reguliuojamos sutartimis, kurios Londono būsimųjų sandorių rinkoje apibūdinamos kaip FOB (franko laivo denis). Todėl šiuo FOB etapu pirkėjai prisiima visus sutartinius įsipareigojimus, tarp jų ir įsipareigojimą pateikti įrodymų, kad buvo atlikti muitinės formalumai, nors jie ir nėra tiesioginiai grąžinamosios išmokos, kurias gauti suteikia teisę tie įrodymai, gavėjai. Tokių įrodymų dėl eksportuojamų kiekių gavimas kai kuriuose šalyse gali sukelti nemažų administracinių sunkumų, todėl grąžinamosios išmokos už visus faktiškai eksportuotus kiekius gali būti išmokamos pavėluotai arba visai neišmokamos.

(6)

Siekiant sumažinti poveikį cukraus rinkos subalansuotumui, 2004 m. sausio 9 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 40/2004 dėl įrodymo, kad buvo atlikti muitinės formalumai cukraus importui į trečiąsias šalis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 800/1999 (4), 16 straipsnyje buvo nustatyti alternatyvūs įrodymai, suteikiantys garantijas, leidžiančias produktą laikyti iš trečiųjų šalių importuotu produktu.

(7)

Kadangi artėjant 2004 m. gruodžio 31 d., t. y. Reglamento (EB) Nr. 40/2004 galiojimo pabaigai, nustatyta, kad administraciniai sunkumai ir jų poveikis rinkai vis dar tęsiasi, reikėtų dar kartą nustatyti alternatyvius paskirties vietos įrodymus nuo 2005 m. sausio 1 d. vykdomam eksportui.

(8)

Kadangi tai yra leidžianti nukrypti nuostata, turėtų būti apribotas jos taikymo laikotarpis.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus valdymo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Kai eksportas atliekamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnio reikalavimus, už kurį eksportuotojas negali pateikti Reglamento (EB) Nr. 800/1999 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų įrodymų, nukrypstant nuo minėto 16 straipsnio, laikoma, kad produktai buvo importuoti į trečiąją šalį, jei pateikiami šie trys dokumentai:

a)

transportavimo dokumento kopija;

b)

atitinkamos trečiosios šalies viešosios valdžios institucijos arba valstybės narės paskirties šalyje įsikūrusių viešosios valdžios institucijų, arba pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 16a–16f straipsnius patvirtintos tarptautinės priežiūros agentūros išduota produkto iškrovimo deklaracija, kuri liudija, kad produktas buvo išvežtas iš iškrovimo vietos arba bent jau kad deklaraciją išdavusios institucijos ar agentūros žiniomis produktas vėliau nebuvo perkrautas siekiant jį reeksportuoti.

c)

Bendrijoje įsikūrusių tarpininkų išduotas banko dokumentas, liudijantis, kad mokestis už atitinkamą eksportą buvo įskaitytas į tame banke atidarytą eksportuotojo sąskaitą, arba mokėjimo įrodymas.

2.   Taikydamos Reglamento (EB) Nr. 800/1999 20 straipsnį, valstybės narės atsižvelgia į šio straipsnio 1 dalies nuostatas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio l d.

Jis taikomas iki 2005 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 27 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 246, 2004 7 20, p. 23. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1685/2004 (OL L 303, 2004 9 30, p. 21).

(3)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 671/2004 (OL L 105, 2004 4 14, p. 5).

(4)  OL L 6, 2004 1 10, p. 17. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 778/204 (OL L 123, 2004 4 27, p. 62).


29.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 385/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2256/2004

2004 m. spalio 14 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 747/2001 dėl Bendrijos tarifinių kvotų tam tikriems produktams, kurių kilmės šalis yra Egiptas, Malta ir Kipras ir dėl tam tikrų produktų, kurių kilmės šalis yra Malta ir Kipras, referencinių kiekių

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Aktą dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis įkurta Sąjunga, pritaikomąsias pataisas (1), ypač į 57 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2001 m. balandžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 747/2001, numatantį Bendrijos tarifinių kvotų ir produktų, kuriems gali būti taikomos lengvatos, referencinių kiekių valdymą, remiantis susitarimais su tam tikromis Viduržemio šalimis, bei panaikinantį Reglamentus (EB) Nr. 1981/94 ir (EB) Nr. 934/95 (2), ypač į 5 straipsnio 1 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

2004 m. rugsėjo 24 d. sprendimu 2004/664/EB (3) Taryba įgaliojo pasirašyti ir nuo 2004 m. gegužės 1 d. numatė laikinai taikyti Euro-Viduržemio sutarties tarp Europos Bendrijų ir valstybių narių iš vienos pusės, ir Egipto Arabų Respublikos, iš kitos pusės, Protokolą, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Vengrijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą.

(2)

Šis Protokolas numato naujas tarifines kvotas ir esamų tarifinių kvotų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 747/2001, pakeitimus.

(3)

Kad būtų įgyvendintos naujos tarifinės kvotos ir pakeistos esamos tarifinės kvotos, būtina iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 747/2001.

(4)

2004 m. naujų tarifinių kvotų dydžiai ir esamų tarifinių kvotų padidėjimas turi būti apskaičiuoti proporcingai pagrindiniams dydžiams, nustatytiems Protokole, atsižvelgiant į laikotarpį praėjusį iki 2004 m. gegužės 1 d.

(5)

Tam, kad būtų palengvintas tam tikrų esamų tarifinių kvotų, numatytų Reglamentu (EB) Nr. 747/2001, administravimas, nustatant tarifines kvotas, atidarytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 747/2001, su pakeitimais, padarytais šiuo Reglamentu, turėtų būti atsižvelgiama į pagal tas kvotas importuotus kiekius.

(6)

Po Maltos ir Kipro įstojimo į Europos Sąjungą, tų valstybių kilmės produktų tarifinės kvotos ir referenciniai kiekiai, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 747/2001, turėtų nustoti galioti. Todėl nuorodos į tas kvotas ir referencinius kiekius turėtų būti ištrintos.

(7)

ES-Egipto Euro-Viduržemio Sutarties Protokolas laikinai taikomas nuo 2004 m. gegužės 1 d., ir šis Reglamentas turi būti taikomas nuo tos pačios datos ir turi įsigalioti kuo greičiau.

(8)

Šiame Reglamente numatytos priemonės yra suderintos su Muitinės kodekso komiteto nuomone,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 747/2001 yra iš dalies pakeistas taip:

1)

1 straipsnis yra pakeistas taip:

„1 straipsnis

Tarifų nuolaidos, neviršijančios Bendrijos tarifinių kvotų arba referencinių kiekių

Kai produktai, kurių kilmės šalis yra Alžyras, Marokas, Tunisas, Egiptas, Jordanija, Sirija, Libanas, Izraelis, Vakarų krantas ir Gazos ruožas bei Turkija, išvardyti I–IX prieduose, išleidžiami į laisvą apyvartą Bendrijoje, jie gali būti atleidžiami nuo muitų arba jiems gali būti taikomi sumažinti muitai pagal Bendrijos tarifines kvotas arba referencinius kiekius per šiame Reglamente nurodytus laikotarpius ir remiantis šio Reglamento nuostatomis.“.

2)

3 straipsnio 2 dalis yra išbraukiama.

3)

IV priedas yra iš dalies pakeistas, kaip nustatyta šio Reglamento priede.

4)

X ir XI priedai yra išbraukiami.

2 straipsnis

Nustatant atitinkamas tarifines kvotas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 747/2001 IV priede, su pakeitimais, padarytais šiuo Reglamentu, atsižvelgiama į prekių kiekius, kurie vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 747/2001 buvo išleisti į laisvą apyvartą Bendrijoje nuo pat kvotų, kurių numeriai 09.1707, 09.1710, 09.1711, 09.1719, 09.1721 ir 09.1772, galiojimo laikotarpio pradžios ir kurios 2004 m. gegužės 1 d. vis dar buvo neišnaudotos.

3 straipsnis

Šis Reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Šis Reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 14 d.

Komisijos vardu

Frederik BOLKESTEIN

Komisijos narys


(1)  OL L 236, 2003 9 23, p. 33.

(2)  OL L 109, 2001 4 19, p. 2. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 54/2004 (OL L 7, 2004 1 13, p. 30).

(3)  OL L 303, 2004 9 30, p. 28.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 747/2001 IV priedo lentelė yra pakeista taip:

a)

yra įterpta ši nauja eilutė:

„09.1779

ex 0701 90 50

Šviežios bulvės, šviežios arba šaldytos

Nuo 5 1 iki 2004 6 30

1 166,66

Atleidimas“

Nuo 2004 4 1 iki 2005 6 30 ir vėliau kiekvienam laikotarpiui nuo 4 1 iki 6 30

1 750

b)

tarifinių kvotų, kurių numeriai 09.1710, 09.1719, 09.1707, 09.1711, 09.1721, 09.1725 ir 09.1772, eilutės atitinkamai yra pakeistos taip:

„09.1710

0703 10

Svogūnai ir askaloniniai česnakai, švieži arba atšaldyti

Nuo 2 1 iki 2004 6 15

15 000 + 313,64 tonų neto masė padidėja nuo 5 1 iki 2004 6 15

Atleidimas

Vėliau kiekvienam laikotarpiui nuo 1 1 iki 6 15

16 150 (1)

09.1719

0712

Džiovintos daržovės, sveikos, supjaustytos stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkintos arba sumaltos į miltelius, bet toliau neapdorotos

Nuo 1 1 iki 2004 12 31

16 000 + 366,67 tonų neto masė padidėja nuo 5 1 iki 2004 12 31

Atleidimas

Vėliau kiekvienam laikotarpiui nuo 1 1 iki 12 31

16 550 (2)

09.1707

0805 10

Apelsinai, švieži arba džiovinti

Nuo 1 1 iki 2004 6 30

25 000 + 1 336,67 tonų neto masė padidėja nuo 5 1 iki 2004 6 30

Atleidimas (2)

Nuo 2004 7 1 iki 2005 6 30

63 020

Nuo 2005 7 1 iki 2006 6 30 ir vėliau kiekvienam laikotarpiui nuo 7 1 iki 6 30

68 020

 

 

iš kurių:

 

iš kurių:

 

09.1711

0805 10 10

0805 10 30

0805 10 50

Tikrieji apelsinai, švieži

Nuo 1 1 iki 2004 5 31

25 000 + 1 336,67 tonų neto masė padidėja nuo 5 1 iki 2004 5 31 (5)

Atleidimas (6)

Nuo 2004 12 1 iki 2005 5 31 ir vėliau kiekvienam laikotarpiui nuo 12 1 iki 5 31

34 000 (5)

09.1721

0807 19 00

Kiti melionai, švieži

Nuo 1 1 iki 2004 5 31

666,667 + 23,33 tonų neto masė padidėja nuo 5 1 iki 2004 5 31

Atleidimas

Vėliau kiekvienam laikotarpiui nuo 10 15 iki 5 31

1 175 (4)

09.1725

0810 10 00

Braškės ir žemuogės, šviežios

Nuo 1 1 iki 2004 3 31

250

Atleidimas

Nuo 2004 10 1 iki 2005 3 31

1 205

Nuo 2005 10 1 iki 2006 3 31 ir vėliau kiekvienam laikotarpiui nuo 10 1 iki 03 31

1 705

09.1772

2009

Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys, į kurias nepridėta alkoholio, ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių

Nuo 1 1 iki 2004 12 31

1 000 + 33,33 tonų neto masė padidėja nuo 5 1 iki 2004 12 31

Atleidimas (2)

Vėliau kiekvienam laikotarpiui nuo 1 1 iki 12 31

1 050 (3)


(1)  Nuo 2005 m. sausio 1 d. šis kvotų dydis kiekvienais metais bus didinamas 3 %, palyginti su ankstesnių metų dydžiu. Pirmas padidėjimas bus 16 150 tonų neto masės dydžio.

(2)  Nuo 2005 m. sausio 1 d. šis kvotų dydis kiekvienais metais bus didinamas 3 %, palyginti su ankstesnių metų dydžiu. Pirmas padidėjimas bus 16 550 tonų neto masės dydžio.

(3)  Nuo 2005 m. sausio 1 d. šis kvotų dydis kiekvienais metais bus didinamas 3 %, palyginti su ankstesnių metų dydžiu. Pirmas padidėjimas bus 1 050 tonų neto masės dydžio.

(4)  Nuo 2004 m. spalio 15 d. šis kvotų dydis kiekvienais metais bus didinamas 3 %, palyginti su ankstesniu kvotų laikotarpiu. Pirmas padidėjimas bus 1 175 tonų neto masės dydžio.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

29.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 385/28


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. birželio 2 d.

dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, ir pridedamo Supratimo memorandumo pasirašymo ir sudarymo

(2004/911/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 94 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, 3 dalies pirma pastraipa ir 4 dalimi,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2001 m. spalio 16 d. Taryba įgaliojo Komisiją derėtis su Šveicarijos Konfederacija dėl atitinkamo susitarimo, skirto užtikrinti, kad Šveicarijos Konfederacija priimtų priemones, lygiavertes toms, kurios turi būti taikomos Bendrijoje, užtikrinant veiksmingą palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimą.

(2)

Direktyvos 2003/48/EB (2) nuostatų taikymas priklauso nuo priemonių, lygiaverčių nustatytoms toje direktyvoje, taikymo Šveicarijos Konfederacijoje, vadovaujantis Šveicarijos Konfederacijos su Bendrija sudarytu susitarimu.

(3)

Bendrija nusprendė patenkinti Šveicarijos Konfederacijos prašymą į susitarimą įtraukti priemones, lygiavertes 1990 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvoje 90/435/EEB dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms (3) ir 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvoje 2003/49/EB dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių (4) nustatytai pirminės redakcijos tvarkai.

(4)

Bendrijos vardu turėtų būti pasirašytas ir patvirtintas susitarimas ir Supratimo memorandumas.

(5)

Galimoms Susitarimo I ir II priedų adaptacijoms reikia nustatyti paprastą ir greitą procedūrą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, ir pridedamas Supratimo memorandumas.

Susitarimo ir pridedamo Supratimo memorandumo tekstai pridedami prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Komisija įgaliojama Bendrijos vardu patvirtinti susitarimo priedų pakeitimus, užtikrinančius, kad jie atitiktų duomenis apie kompetentingas institucijas, apie kurias pranešama pagal Direktyvos 2003/48/EB 5 straipsnio a punktą ir direktyvos priedo duomenis.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenis, įgaliotus Bendrijos vardu pasirašyti susitarimą, pridedamą Supratimo memorandumą ir Susitarimo 22 straipsnio 2 dalyje bei Supratimo memorandume nurodytą pasikeitimą laiškais.

4 straipsnis

Tarybos pirmininkas Bendrijos vardu pateikia pranešimą, kaip nurodyta Susitarimo 17 straipsnio 1 dalyje (5).

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. birželio 2 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. McCREEVY


(1)  Nuomonė pateikta 2004 m. kovo 30 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 157, 2003 6 26, p. 38.

(3)  OL L 225, 1990 8 20, p. 6.

(4)  OL L 157, 2003 6 26, p. 49.

(5)  Tarybos generalinis sekretoriatas apie susitarimo įsigaliojimo datą paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


SUSITARIMAS

tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo

EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija)

ir

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA (toliau – Šveicarija),

arba toliau – Susitariančios Šalys,

SUSITARĖ SUDARYTI ŠĮ SUSITARIMĄ:

1 straipsnis

Šveicarijos mokėjimų tarpininkų atliekamas išskaitymas

1.   Šveicarijos teritorijoje įsteigtam mokėjimų tarpininkui atliekant palūkanų mokėjimus 4 straipsnyje apibūdintiems faktiškiesiems savininkams, kurie yra Europos Sąjungos valstybės narės (toliau – valstybė narė) rezidentai, vadovaujantis toliau minimais šio straipsnio 2 dalimi ir 2 straipsniu, taikomas išskaitymas nuo palūkanų mokėjimo sumos. Išskaitymo dydis pirmaisiais trejais metais nuo šio Susitarimo taikymo dienos yra 15 %, vėlesniais trejais metais – 20 %, o vėliau – 35 %.

2.   Palūkanų mokėjimams už skolinius reikalavimus, atliekamus Šveicarijos rezidentais esančių skolininkų, ar palūkanų mokėjimams, susijusiems su nesančių rezidentais asmenų nuolatinėmis buveinėmis, esančiomis Šveicarijoje, netaikomas išskaitymas. Šiame Susitarime terminas „nuolatinė buveinė“ turi tokią reikšmę, kokia nustatyta atitinkamoje Šveicarijos ir skolininko gyvenamosios vietos valstybės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje. Nesant tokios sutarties, terminas „nuolatinė buveinė“ reiškia nuolatinę ūkinės komercinės veiklos vietą, per kurią visiškai arba dalinai vykdoma skolininko ūkinė komercinė veikla.

3.   Tačiau jei Šveicarija savo išankstinio mokesčio dydį nuo valstybėje narėje gyvenantiems fiziniams asmenims mokamų palūkanų, kurių šaltinis Šveicarijoje, mokėjimų nustato mažesnį nei 35 %, ji atlieka išskaitymą nuo tokių palūkanų mokėjimų. Tokio išskaitymo dydis yra skirtumas tarp šio straipsnio 1 dalyje numatyto išskaitymo dydžio ir išankstinio mokesčio naujo dydžio. Tačiau jis neviršija šio straipsnio 1 dalyje numatyto dydžio.

Jeigu Šveicarija susiaurina savo išankstinio mokesčio nuo palūkanų mokėjimų valstybėse narėse gyvenantiems fiziniams asmenims įstatymo taikymo sritį, nuo bet kurių palūkanų mokėjimų, kuriems tokiu būdu netaikomas išankstinis mokestis, atliekamas išskaitymas šio straipsnio 1 dalyje numatytais dydžiais.

4.   Šio straipsnio 2 dalis netaikoma palūkanoms, mokamoms Šveicarijos investicinių fondų, kurie šio Susitarimo įsigaliojimo metu ar vėliau yra atleidžiami nuo Šveicarijos išankstinio mokesčio, imamo nuo jų mokėjimų fiziniams asmenims, kurie yra valstybės narės rezidentai.

5.   Šveicarija imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad Šveicarijos teritorijoje įsisteigę mokėjimų tarpininkai atliktų šiam Susitarimui įgyvendinti reikalingas užduotis, ir konkrečiai numato nuostatas dėl procedūrų ir sankcijų.

2 straipsnis

Savanoriškas atskleidimas

1.   Šveicarija numato procedūrą, leidžiančią 4 straipsnyje apibrėžtam faktiškajam savininkui išvengti 1 straipsnyje nurodyto išskaitymo, aiškiai įgaliojant savo mokėjimų tarpininką Šveicarijoje pranešti apie palūkanų mokėjimus tos valstybės kompetentingai institucijai. Toks įgaliojimas apima visus to mokėjimų tarpininko atliktus palūkanų mokėjimus faktiškajam savininkui.

2.   Minimaliame informacijos, kurią faktiškojo savininko suteikto aiškaus įgaliojimo atveju turi pateikti mokėjimų tarpininkas, kiekyje turi būti nurodoma:

a)

faktiškojo savininko tapatybė ir gyvenamoji vieta, nustatyta remiantis 5 straipsniu;

b)

mokėjimų tarpininko pavadinimas ir adresas;

c)

faktiškojo savininko sąskaitos numeris arba, kai tokio nėra, skolinio reikalavimo, dėl kurio susidaro palūkanos, identifikacija ir

d)

pagal 3 straipsnį apskaičiuotas palūkanų mokėjimo dydis.

3.   Šveicarijos kompetentinga institucija perduoda šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją faktiškojo savininko gyvenamosios vietos valstybės narės kompetentingai institucijai. Toks perdavimas yra automatinis ir vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per metus, per 6 mėnesius nuo Šveicarijos mokestinių metų pabaigos, ir apima visus tais metais atliktus palūkanų mokėjimus.

4.   Kai faktiškasis savininkas pasirenka šią savanoriško paskelbimo tvarką ar kitaip savo gyvenamosios vietos valstybės narės mokesčių institucijoms paskelbia apie iš Šveicarijos mokėjimų tarpininko gautas palūkanų pajamas, atitinkamos palūkanų pajamos apmokestinamos toje valstybėje narėje tokias pačiais dydžiais, kurie taikomi panašioms toje valstybėje susidarančioms pajamoms.

3 straipsnis

Išskaitymo bazė

1.   Mokėjimų tarpininkas išskaitymą pagal 1 straipsnio 1 dalį atlieka taip:

a)

jei palūkanos mokamos, kaip apibrėžta 7 straipsnio 1 dalies a punkte: nuo sumokėtų arba įskaitytų į sąskaitą palūkanų bendros sumos;

b)

jei palūkanos mokamos, kaip apibrėžta 7 straipsnio 1 dalies b arba d punktuose: nuo tuose punktuose minimų palūkanų ar pajamų sumos;

c)

jei palūkanos mokamos, kaip apibrėžta 7 straipsnio 1 dalies c punkte: nuo tame punkte minimų palūkanų sumos.

2.   Taikant šio straipsnio 1 dalį, išskaitoma proporcingai už laikotarpį, kai faktiškasis savininkas turėjo skolinį reikalavimą. Jei remdamasis turima informacija mokėjimų tarpininkas negali nustatyti šio laikotarpio, jis laiko, kad faktiškasis savininkas turėjo skolinį reikalavimą visą jo egzistavimo laikotarpį, nebent pastarasis pateikia jo įgijimo datos įrodymą.

3.   Mokesčiai ir išskaitymai, išskyrus šiame Susitarime nustatytą išskaitymą, nuo to paties palūkanų mokėjimo įskaitomi į pagal šį straipsnį apskaičiuotą išskaitymo sumą.

4.   Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalys nepažeidžia 1 straipsnio 2 dalies.

4 straipsnis

Faktiškojo savininko apibrėžimas

1.   Šiame Susitarime „faktiškasis savininkas“ – tai bet koks fizinis asmuo, kuris gauna palūkanų mokėjimą arba kuriam palūkanų mokėjimas yra garantuojamas, nebent toks asmuo pateikia įrodymus, kad palūkanų mokėjimas nebuvo gautas arba garantuotas jo naudai. Fizinis asmuo faktiškuoju savininku nelaikomas, kai jis:

a)

veikia kaip mokėjimų tarpininkas, kaip apibrėžta 6 straipsnyje, arba

b)

veikia juridinio asmens, investicinio fondo arba panašios ar lygiavertės kolektyvinio investavimo į vertybinius popierius institucijos vardu, arba

c)

veikia kito fizinio asmens, kuris yra faktiškasis savininkas ir kuris atskleidžia mokėjimų tarpininkui savo tapatybę ir gyvenamosios vietos valstybę, vardu.

2.   Kai mokėjimų tarpininkas turi informacijos, iš kurios galima spręsti, kad fizinis asmuo, kuris gauna palūkanų mokėjimą arba kuriam palūkanų mokėjimas yra garantuojamas, gali nebūti faktiškasis savininkas, tas tarpininkas imasi tinkamų veiksmų faktiškojo savininko tapatybei nustatyti. Jei mokėjimų tarpininkas negali nustatyti faktiškojo savininko tapatybės, minėtą fizinį asmenį šis tarpininkas laiko faktiškuoju savininku.

5 straipsnis

Faktiškųjų savininkų tapatybė ir gyvenamoji vieta

Siekdamas nustatyti 4 straipsnyje apibrėžto faktiškojo savininko tapatybę ir gyvenamąją vietą, mokėjimų tarpininkas registruoja jo pavardę, vardą, adresą ir gyvenamosios vietos duomenis, laikydamasis Šveicarijos teisės normų pinigų plovimo srityje. Jei sutartiniai santykiai prasidėjo arba sandoriai įvyko be sutartinių santykių 2004 m. sausio 1 d. ar po jos, valstybės narės išduotą pasą ar oficialią asmens tapatybės kortelę pateikiančių fizinių asmenų, kurie pareiškia esą kitos valstybės nei valstybė narė ar Šveicarija, rezidentai, gyvenamoji vieta nustatoma pagal valstybės, kurios rezidentu fizinis asmuo teigia esąs, kompetentingos institucijos išduotą gyvenamosios vietos mokesčių tikslais pažymą. Jei tokia pažyma nepateikiama, gyvenamosios vietos valstybe laikoma pasą arba kitą oficialų tapatybės dokumentą išdavusi valstybė narė.

6 straipsnis

Mokėjimų tarpininko apibrėžimas

Šiame Susitarime Šveicarijos „mokėjimų tarpininkas“ – tai bankai pagal Šveicarijos bankininkystės teisę, prekiautojai vertybiniais popieriais pagal Federalinį vertybinių popierių biržų ir prekybos vertybiniais popieriais įstatymą, fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie gyvena ar yra įsisteigę Šveicarijoje, bendrijos ir nuolatinės užsienio bendrovių buveinės, kurie savo ūkinėje komercinėje veikloje, nors ir laikinai, priima, laiko, investuoja ar perveda trečiųjų asmenų lėšas arba tiktai moka palūkanas ar garantuoja palūkanų mokėjimą.

7 straipsnis

Palūkanų mokėjimo apibrėžimas

1.   Šiame Susitarime „palūkanų mokėjimas“ yra:

a)

sumokėtos arba įskaitytos į sąskaitą palūkanos, susijusios su bet kokios rūšies skoliniais reikalavimais, įskaitant 4 straipsnyje apibrėžtų faktiškųjų savininkų naudai Šveicarijos mokėjimų tarpininkų sumokėtas palūkanas už patikėtus indėlius, nesvarbu, ar jos yra užtikrintos įkeitimu ar ne, ir ar jos suteikia teisę dalyvauti skolininko pelne ar ne, ir ypač pajamos iš vyriausybės vertybinių popierių bei pajamos iš obligacijų arba skolinių įsipareigojimų, įskaitant priemokas ir premijas, susijusias su tokiais vertybiniais popieriais, obligacijomis ar skoliniais įsipareigojimais, bet išskyrus palūkanas, gautas iš paskolų, teikiamų privačių fizinių asmenų vieni kitiems ne ūkinės komercinės veiklos metu. Sankcijos už pavėluotus mokėjimus nelaikomos palūkanų mokėjimais;

b)

palūkanos, sukauptos ar kapitalizuotos parduodant, padengiant ar išperkant a punkte nurodytus skolinius reikalavimus;

c)

pajamos, gaunamos iš palūkanų mokėjimų tiesiogiai arba per 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvos 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo (toliau – Direktyva) 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą subjektą, kurias paskirsto:

i)

kolektyvinio investavimo subjektai, įsisteigę valstybėje narėje;

ii)

subjektai, įsisteigę valstybėje narėje, įgyvendinantys pasirinkimą pagal Direktyvos 4 straipsnio 3 dalį ir apie tai informuojantys mokėjimo tarpininką;

iii)

kolektyvinio investavimo subjektai, įsisteigę už Susitariančių Šalių teritorijų ribų;

iv)

Šveicarijos investiciniai fondai, kurie šio Susitarimo įsigaliojimo metu ar vėliau yra atleidžiami nuo Šveicarijos išankstinio mokesčio nuo jų mokėjimų fiziniams asmenims, kurie yra valstybės narės rezidentai;

d)

pajamos, gautos pardavus, padengus ar išpirkus akcijas ar investicinius vienetus tokiuose subjektuose, jei jie tiesiogiai ar netiesiogiai per kitus toliau nurodytus kolektyvinio investavimo subjektus ar toliau minimus subjektus investuoja daugiau nei 40 % savo turto į skolinius reikalavimus, kaip nurodyta a punkte:

i)

kolektyvinio investavimo subjektai, įsisteigę valstybėje narėje;

ii)

vienetai, įsisteigę valstybėje narėje, įgyvendinantys pasirinkimą pagal Direktyvos 4 straipsnio 3 dalį ir apie tai informuojantys mokėjimo tarpininką;

iii)

kolektyvinio investavimo subjektai, įsisteigę už Susitariančių Šalių teritorijų ribų;

iv)

Šveicarijos investiciniai fondai, kurie šio Susitarimo įsigaliojimo metu ar vėliau yra atleidžiami nuo Šveicarijos išankstinio mokesčio nuo jų mokėjimų fiziniams asmenims, kurie yra valstybės narės rezidentai.

2.   Dėl šio straipsnio 1 dalies c punkto, jei mokėjimų tarpininkas neturi informacijos apie santykinį pajamų, gautų iš palūkanų mokėjimų, dydį, palūkanų mokėjimu laikoma visa pajamų suma.

3.   Dėl šio straipsnio 1 dalies d punkto, jei mokėjimų tarpininkas neturi informacijos apie procentinį turto, investuoto į skolinius reikalavimus arba į akcijas ar investicinius vienetus, kaip apibrėžta toje straipsnio dalyje, dydį, laikoma, kad tas procentinis dydis yra didesnis nei 40 %. Jei tas tarpininkas negali nustatyti pajamų sumos, kurią gavo faktiškasis savininkas, laikoma, kad pajamos atitinka akcijų arba investicinių vienetų pardavimo, padengimo ar išpirkimo įplaukas.

4.   Pajamos, susijusios su subjektais, kurie yra investavę iki 15 % savo turto į skolinius reikalavimus, kaip apibrėžta šio straipsnio 1 dalies a punkte, nelaikomos palūkanų mokėjimu pagal šio straipsnio 1 dalies c ir d punktus.

5.   Šio straipsnio 1 dalies d punkte ir 3 dalyje minimas procentinis dydis nuo 2011 m. sausio 1 d. yra 25 %.

6.   Šio straipsnio 1 dalies d punkte ir 4 dalyje minimi procentiniai dydžiai nustatomi atsižvelgiant į investicinę politiką, nustatytą tų subjektų fondo taisyklėse arba steigimo dokumentuose, o jei tokių taisyklių nėra – remiantis tų subjektų faktine turto sudėtimi.

8 straipsnis

Pajamų pasidalijimas

1.   Šveicarija pasilieka 25 % pajamų, gautų iš sumos, išskaitytos pagal šį Susitarimą, o 75 % pajamų perveda faktiškojo savininko gyvenamosios vietos valstybei narei.

2.   Tokie pervedimai atliekami už kiekvienus metus vienu mokėjimu kiekvienai atitinkamai valstybei narei ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo Šveicarijos mokestinių metų pabaigos.

9 straipsnis

Dvigubo apmokestinimo panaikinimas

1.   Jei nuo faktiškojo savininko gautų palūkanų Šveicarijos mokėjimų tarpininkas atliko išskaitymą, faktiškojo savininko gyvenamosios vietos mokesčių tikslais valstybė narė jam suteikia mokesčių kreditą, lygų išskaitytai sumai. Jei ši suma yra didesnė nei mokesčio suma, kurią pagal jos nacionalinius įstatymus reikia sumokėti nuo visos palūkanų, nuo kurių atliekamas išskaitymas, sumos, gyvenamosios vietos mokesčių tikslais valstybė narė grąžina viršijančią išskaičiuoto mokesčio sumą faktiškajam savininkui.

2.   Jei nuo faktiškojo savininko gautų palūkanų buvo išskaičiuoti kitokie mokesčiai ir išskaitymai nei numatyti šiame Susitarime ir gyvenamosios vietos mokesčių tikslais valstybė narė pagal savo nacionalinius įstatymus arba dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis suteikia mokesčių kreditą tokiems mokesčiams ir išskaitymams, tokie kitokie mokesčiai ir išskaitymai kredituojami prieš taikant šio straipsnio 1 dalyje aprašytą procedūrą. Gyvenamosios vietos mokesčių tikslais valstybė narė priima Šveicarijos mokėjimų tarpininkų išduotas pažymas kaip tinkamą mokesčio ar išskaitymo įrodymą su sąlyga, kad gyvenamosios vietos mokesčių tikslais valstybės narės kompetentinga institucija iš Šveicarijos kompetentingos institucijos galės gauti Šveicarijos mokėjimų tarpininkų išduotose pažymose pateiktos informacijos patvirtinimą.

3.   Faktiškojo savininko gyvenamosios vietos mokesčių tikslais valstybė narė gali pakeisti 1 ir 2 dalyse nurodomą mokesčio kredito mechanizmą 1 straipsnyje minimo išskaitymo grąžinimu.

10 straipsnis

Keitimasis informacija

1.   Šveicarijos ir bet kurios valstybės narės kompetentingos institucijos pajamų, kurioms taikomas šis Susitarimas, atžvilgiu keičiasi informacija apie veiklą, laikomą sukčiavimu mokesčių srityje pagal prašomosios valstybės įstatymus, arba panašius atvejus. „Panašūs atvejai“ apima tik pažeidimus, kurie pagal sunkumo laipsnį yra tokie patys kaip ir sukčiavimas mokesčių srityje pagal prašomosios valstybės įstatymus. Atsakydama į deramai pagrįstą prašymą, prašomoji valstybė teikia informaciją klausimais, kuriuos administracine, civiline ar baudžiamąja tvarka tiria ar gali tirti prašančioji valstybė. Nepažeidžiant keitimosi informacija apimties, kaip apibrėžta šioje dalyje, informacija keičiamasi laikantis Šveicarijos ir valstybių narių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse nustatytos tvarkos ir ta informacija jose numatytu būdu laikoma konfidencialia.

2.   Nustatydama, ar atsakant į prašymą galima teikti informaciją, prašomoji valstybė taiko pagal prašančiosios valstybės įstatymus taikytiną senatį, o ne prašomojoje valstybėje taikomą senatį.

3.   Prašomoji valstybė teikia informaciją, jei prašančioji valstybė turi pagrįstą įtarimą, kad veikla galėtų būti laikoma sukčiavimu mokesčių srityje, ar panašiais atvejais. Prašančiosios valstybės įtarimas dėl sukčiavimo mokesčių srityje ar panašių atvejų gali būti pagrįstas:

a)

patvirtintais ar nepatvirtintais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant verslo apskaitos dokumentais, buhalterinėmis knygomis ar banko sąskaitos informacija;

b)

mokesčių mokėtojo paliudyta informacija;

c)

iš informatoriaus ar kito trečio asmens gauta informacija, kuri buvo nepriklausomai patvirtinta ar kitais atžvilgiais atrodo esanti patikima, arba

d)

netiesioginiais įrodymais.

4.   Šveicarija pradeda dvišales derybas su kiekviena valstybe nare, siekdama apibrėžti atskiras atvejų, patenkančių į „panašių atvejų“ kategoriją, rūšis pagal tose valstybėse taikomą apmokestinimo procedūrą.

11 straipsnis

Kompetentingos institucijos

Šiame Susitarime kompetentingos institucijos – tai I priede išvardytos institucijos.

12 straipsnis

Konsultacijos

Iškilus nesutarimams tarp Šveicarijos kompetentingos institucijos ir vienos ar kelių kitų 11 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo, jos stengiasi tai išspręsti abipusiu susitarimu. Jos nedelsdamos praneša Europos Bendrijų Komisijai ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms apie savo konsultacijų rezultatus. Bet kurios kompetentingos institucijos prašymu Komisija gali dalyvauti konsultacijose dėl aiškinimo klausimų.

13 straipsnis

Peržiūra

1.   Susitariančios Šalys tarpusavyje konsultuojasi ne rečiau kaip kas treji metai arba vienos iš Susitariančių Šalių prašymu, siekdamos išnagrinėti ir, jei, Susitariančių Šalių nuomone, tai reikalinga, pagerinti techninį šio Susitarimo veikimą bei įvertinti tarptautinius pokyčius. Konsultacijos surengiamos per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos arba skubiais atvejais kuo greičiau.

2.   Remdamosi tokiu įvertinimu, Susitariančios Šalys gali konsultuotis tarpusavyje, kad išsiaiškintų, ar reikia keisti šį Susitarimą, atsižvelgiant į tarptautinius pokyčius.

3.   Kai tik sukaupiama pakankamai patirties visiškam 1 straipsnio 1 dalies įgyvendinimui, Susitariančios Šalys konsultuojasi tarpusavyje, kad išsiaiškintų, ar reikia keisti šį Susitarimą, atsižvelgiant į tarptautinius pokyčius.

4.   Konsultuodamasi, kaip nurodyta šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, kiekviena Susitarianti Šalis informuoja kitą Susitariančią Šalį apie galimus pokyčius, kurie galėtų turėti įtakos tinkamam šio Susitarimo veikimui. Tai taip pat taikoma bet kuriam atitinkamam Susitariančių Šalių ir trečiosios valstybės susitarimui.

14 straipsnis

Ryšys su dvišalėmis dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartimis

Šveicarijos ir valstybių narių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatos nekliudo atlikti šiame Susitarime numatyto išskaitymo.

15 straipsnis

Dividendų, palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimai tarp bendrovių

1.   Nepažeidžiant nacionalinių ar sutartyse įtvirtintų sukčiavimo ar piktnaudžiavimo prevencijos nuostatų taikymo Šveicarijoje ir valstybėse narėse, dukterinių bendrovių patronuojančioms bendrovėms mokami dividendai neapmokestinami šaltinio valstybėje, jei:

patronuojanti bendrovė ne mažiau kaip dvejus metus tiesiogiai valdo bent 25 % tokios dukterinės bendrovės kapitalo, ir

viena bendrovė yra rezidentė mokesčių tikslais valstybėje narėje, o kita bendrovė yra rezidentė mokesčių tikslais Šveicarijoje, ir

pagal su bet kuriomis trečiosiomis valstybėmis sudarytas bet kokias dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis nei viena bendrovė nėra rezidentė mokesčių tikslais toje trečiojoje valstybėje, ir

abiem bendrovėms taikomas pelno mokestis, nuo kurio jos nėra atleistos, ir abi bendrovės turi ribotos turtinės atsakomybės akcinės bendrovės statusą (1).

Tačiau, kol Estija ima pajamų mokestį nuo paskirstytojo pelno, neapmokestindama nepaskirstytojo pelno, ir ne vėliau kaip iki 2008 m. gruodžio 31 d., ji gali toliau taikyti tą mokestį pelnui, kurį Šveicarijoje įsteigtoms savo patronuojančioms bendrovėms paskirsto Estijos dukterinės bendrovės.

2.   Nepažeidžiant nacionalinių ar sutartyse įtvirtintų sukčiavimo ar piktnaudžiavimo prevencijos nuostatų taikymo Šveicarijoje ir valstybėse narėse, asocijuotų bendrovių arba jų nuolatinių buveinių tarpusavio palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimai neapmokestinami šaltinio valstybėje, jei:

tokios bendrovės yra asocijuotos ne mažiau kaip dvejus metus tiesiogiai valdant bent 25 % jų kapitalo arba jas abi valdo trečia bendrovė, kuri ne mažiau kaip dvejus metus tiesiogiai valdo bent po 25 % pirmosios ir antrosios bendrovės kapitalo, ir

bendrovė yra rezidentė mokesčių tikslais valstybėje narėje arba joje yra nuolatinė buveinė, o kita bendrovė yra rezidentė mokesčių tikslais Šveicarijoje arba joje yra kita nuolatinė buveinė, ir

pagal su bet kuriomis trečiosiomis valstybėmis sudarytas bet kokias dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis nė viena bendrovė nėra rezidentė mokesčių tikslais toje trečiojoje valstybėje, ir nė viena nuolatinė buveinė nėra toje trečiojoje valstybėje, ir

visoms bendrovėms taikomas pelno mokestis, nuo kurio jos nėra atleistos, ypač nuo palūkanų ir autorinių atlyginimų, ir kiekviena jų turi ribotos turtinės atsakomybės akcinės bendrovės statusą (1).

Tačiau, kai 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvoje 2003/49/EB dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių, yra numatytas pereinamasis laikotarpis atitinkamai valstybei narei, ta valstybė užtikrina tik tai, kad pasibaigus tam laikotarpiui būtų numatytos pirmiau minėtos nuostatos dėl palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimų.

3.   Esamos Šveicarijos ir valstybių narių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys, kuriose numatyta palankesnė dividendų, palūkanų ir autorinių atlyginimų apmokestinimo tvarka šio Susitarimo priėmimo metu, lieka nepakitusios.

16 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl apyvartinių skolos vertybinių popierių (2)

1.   Nuo šio Susitarimo taikymo dienos, kol bent viena valstybė narė taip pat taiko panašias nuostatas ir ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d., vidaus ir tarptautinės obligacijos bei kiti apyvartiniai skolos vertybiniai popieriai, kurie pirmą kartą buvo išleisti iki 2001 m. kovo 1 d. arba kuriems pirminiai emisijos prospektai buvo iki tos datos patvirtinti valstybės, kurioje jie buvo išleisti, kompetentingų institucijų, nelaikomi skoliniais reikalavimais, kaip apibrėžta 7 straipsnio 1 dalies a punkte, su sąlyga, kad tolesnių tokių apyvartinių skolos vertybinių popierių emisijų neatliekama 2002 m. kovo 1 d. ar vėliau.

Tačiau kol bent viena valstybė narė taip pat taiko panašias nuostatas, šio straipsnio nuostatos po 2010 m. gruodžio 31 d. ir toliau taikomos tokiems apyvartiniams skolos vertybiniams popieriams:

kuriuose yra bendros sumos (gross-up) ir išankstinio išpirkimo sąlygos, ir

kai mokėjimų tarpininkas, kaip apibrėžta 6 straipsnyje, yra įsteigtas Šveicarijoje, ir

kai tas mokėjimų tarpininkas tiesiogiai moka palūkanas arba garantuoja palūkanų mokėjimą tiesioginei faktiškojo savininko, valstybės narės rezidento, naudai.

Jei visos valstybės narės nustoja taikyti panašias nuostatas ir kai tai įvyksta, šio straipsnio nuostatos toliau taikomos tik tokiems apyvartiniams vertybiniams popieriams:

kuriuose yra bendros sumos (gross-up) ir išankstinio išpirkimo sąlygos, ir

kai emitento mokėjimų tarpininkas yra įsteigtas Šveicarijoje, ir

kai tas mokėjimų tarpininkas tiesiogiai moka palūkanas arba garantuoja palūkanų mokėjimą tiesioginei faktiškojo savininko, valstybės narės rezidento, naudai.

Jei pirmiau minėtų apyvartinių skolos vertybinių popierių, išleidžiamų vyriausybės arba susijusio subjekto, veikiančio kaip valdžios institucija arba kurio vaidmuo yra pripažintas tarptautine sutartimi (nurodyta šio Susitarimo II priede), vėlesnė emisija atliekama 2002 m. kovo 1 d. arba vėliau, visa tokių vertybinių popierių emisija, kurią sudaro pirminė ir bet kokios vėlesnės emisijos, laikoma skoliniu reikalavimu, apibrėžtu 7 straipsnio 1 dalies a punkte.

Jei pirmiau minėtų apyvartinių skolos vertybinių popierių, išleidžiamų bet kokio kito emitento, kuriam netaikoma ketvirta pastraipa, vėlesnė emisija atliekama 2002 m. kovo 1 d. arba vėliau, tokia vėlesnė emisija laikoma skoliniu reikalavimu, apibrėžtu 7 straipsnio 1 dalies a punkte.

2.   Šis straipsnis nekliudo Šveicarijai ir valstybėms narėms toliau apmokestinti pajamų, gautų iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų apyvartinių skolos vertybinių popierių, pagal jų nacionalinę teisę.

17 straipsnis

Pasirašymas, įsigaliojimas ir galiojimo trukmė

1.   Šį Susitarimą, laikydamosi savo procedūrų, turi ratifikuoti arba patvirtinti Susitariančios Šalys. Susitariančios Šalys praneša viena kitai apie šių procedūrų užbaigimą. Šis Susitarimas įsigalioja antro mėnesio po paskutinio pranešimo pirmą dieną.

2.   Įvykdžius Šveicarijos konstitucinius reikalavimus ir Bendrijos teisės reikalavimus dėl tarptautinių susitarimų sudarymo ir nepažeidžiant 18 straipsnio, Šveicarija ir atitinkamais atvejais Bendrija veiksmingai įgyvendina ir taiko šį Susitarimą nuo 2005 m. sausio 1 d. bei apie tai praneša viena kitai.

3.   Šis Susitarimas galioja, kol Susitarianti Šalis jo nenutraukia.

4.   Bet kuri Susitarianti Šalis gali nutraukti šį Susitarimą, pranešdama apie tai kitai Šaliai. Tokiu atveju Susitarimas nustoja galioti po 12 mėnesių nuo pranešimo įteikimo.

18 straipsnis

Taikymas ir taikymo sustabdymas

1.   Šio Susitarimo taikymas priklauso nuo to, ar valstybių narių priklausomos ar asocijuotos teritorijos, minimos Tarybos ataskaitoje (Ekonominiai ir finansiniai reikalai) 2000 m. birželio 19 d. ir 20 d. Santa Marija da Feira vykusiai Europos Vadovų Tarybai, taip pat Jungtinės Amerikos Valstijos, Andora, Lichtenšteinas, Monakas ir San Marinas priima ir įgyvendina priemones, kurios atitinka Direktyvoje ar šiame Susitarime išdėstytas priemones ar yra joms lygiavertės, išskyrus šio Susitarimo 15 straipsnį, numatant tuos pačius įgyvendinimo terminus.

2.   Ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos dienos Susitariančios Šalys bendru sutarimu nusprendžia, ar bus įvykdyta šio straipsnio 1 dalyje nustatyta sąlyga, atsižvelgdamos į atitinkamų priemonių įsigaliojimo dienas trečiosiose valstybėse ir atitinkamose priklausomose ar asocijuotose teritorijose. Jei Susitariančios Šalys nenusprendžia, kad sąlyga bus įvykdyta, jos bendru sutarimu patvirtina naują datą dėl 17 straipsnio 2 dalies taikymo.

3.   Nepaisant šio straipsnio 1 ir 2 dalių, pajamų rūšių, kurioms netaikomas šis Susitarimas, bet taikoma Ispanijos ir Šveicarijos dvigubo pajamų ir kapitalo apmokestinimo panaikinimo sutartis ar susitarimas, atžvilgiu Ispanijai 15 straipsnis taikomas nuo tada, kai įsigalios Ispanijos ir Šveicarijos dvišalis susitarimas dėl keitimosi informacija pateikus prašymą administracinėse, civilinėse ar baudžiamosiose bylose dėl sukčiavimo mokesčių srityje, kaip apibrėžta prašomosios valstybės įstatymuose, ar panašiais atvejais.

4.   Bet kuri Susitarianti Šalis gali nedelsdama sustabdyti šio Susitarimo ar jo dalių taikymą, apie tai pranešdama kitai Šaliai, jeigu Direktyvą arba jos dalį laikinai ar galutinai būtų nustota taikyti pagal Bendrijos teisę arba jeigu valstybė narė sustabdytų jos įgyvendinimo teisės aktų taikymą.

5.   Bet kuri Susitarianti Šalis gali sustabdyti šio Susitarimo taikymą, apie tai pranešdama kitai Šaliai, jeigu viena iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų trečiųjų šalių ar teritorijų vėliau nustotų taikyti toje dalyje nurodytas priemones. Taikymas sustabdomas ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių nuo pranešimo. Vėl pradėjus taikyti priemones, Susitarimas taikomas toliau.

19 straipsnis

Reikalavimai ir galutinis atsiskaitymas

1.   Jei šis Susitarimas būtų nutrauktas arba būtų sustabdytas viso šio Susitarimo ar jo dalių taikymas, fizinių asmenų reikalavimams pagal 9 straipsnį tai neturės poveikio.

2.   Tokiu atveju Šveicarija iki šio Susitarimo taikymo laikotarpio pabaigos nustato galutinę sąskaitą ir atlieka galutinį mokėjimą valstybėms narėms.

20 straipsnis

Teritorinė taikymo sritis

Šis Susitarimas taikomas teritorijoms, kurioms taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, toje Sutartyje išdėstytomis sąlygomis ir Šveicarijos teritorijai.

21 straipsnis

Priedai

1.   Priedai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

2.   Kompetentingų institucijų sąrašas I priede gali būti keičiamas pateikiant pranešimą kitai Susitariančiai Šaliai; Šveicarijai pranešant apie to priedo a laiške nurodytą instituciją, o Bendrijai – apie kitas institucijas.

Susijusių subjektų sąrašas II priede gali būti keičiamas abipusiu susitarimu.

22 straipsnis

Kalbos

1.   Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; tekstai visomis šiomis kalbomis yra autentiški.

2.   Teksto maltiečių kalba autentiškumą Susitariančios Šalys patvirtina pasikeisdamos laiškais. Jis taip pat yra autentiškas kaip ir tekstai šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis kalbomis.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.

B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.

NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümme kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussembourgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


(1)  Šveicarijos atžvilgiu terminas „ribotos turtinės atsakomybės akcinė bendrovė“ apima:

société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima,

société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/società a responsabilità limitata,

société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.

(2)  Kaip numatyta Direktyvoje, šios pereinamojo laikotarpio nuostatos taip pat taikomos apyvartiniams skolos vertybiniams popieriams, valdomiems per investicinius fondus.

I PRIEDAS

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

Šiame Susitarime „kompetentingos institucijos“ yra:

a)

Šveicarijoje: Le Directeur de l'Administration fédérale des contributions/Der Direktor der Eidgenössischen Steuerverwaltung/il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni arba jo įgaliotinis ar atstovas;

b)

Belgijos Karalystėje: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances arba įgaliotas atstovas;

c)

Čekijos Respublikoje: Ministr financí arba įgaliotas atstovas;

d)

Danijos Karalystėje: Skatteministeren arba įgaliotas atstovas;

e)

Vokietijos Federacinėje Respublikoje: Der Bundesminister der Finanzen arba įgaliotas atstovas;

f)

Estijos Respublikoje: Rahandusminister arba įgaliotas atstovas;

g)

Graikijos Respublikoje: Ο Υπουργός των Οικονομικών arba įgaliotas atstovas;

h)

Ispanijos Karalystėje: El Ministro de Hacienda arba įgaliotas atstovas;

i)

Prancūzijos Respublikoje: Le Ministre chargé du budget arba įgaliotas atstovas;

j)

Airijoje: The Revenue Commissioners arba jų įgaliotas atstovas;

k)

Italijos Respublikoje: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali arba įgaliotas atstovas;

l)

Kipro Respublikoje: Υπουργός Οικονομικών arba įgaliotas atstovas;

m)

Latvijos Respublikoje: Finanšu ministrs arba įgaliotas atstovas;

n)

Lietuvos Respublikoje: Finansų ministras arba įgaliotas atstovas;

o)

Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje: Le Ministre des Finances arba įgaliotas atstovas; tačiau 10 straipsnyje kompetentinga institucija yra „le Procureur Général d'État luxemburgeois“;

p)

Vengrijos Respublikoje: A pénzügyminiszter arba įgaliotas atstovas;

q)

Maltos Respublikoje: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi arba įgaliotas atstovas;

r)

Nyderlandų Karalystėje: De Minister van Financiën arba įgaliotas atstovas;

s)

Austrijos Respublikoje: Der Bundesminister für Finanzen arba įgaliotas atstovas;

t)

Lenkijos Respublikoje: Minister Finansów arba įgaliotas atstovas;

u)

Portugalijos Respublikoje: O Ministro das Finanças arba įgaliotas atstovas;

v)

Slovėnijos Respublikoje: Minister za finance arba įgaliotas atstovas;

w)

Slovakijos Respublikoje: Minister financií arba įgaliotas atstovas;

x)

Suomijos Respublikoje: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet arba įgaliotas atstovas;

y)

Švedijos Karalystėje: Finansdepartementet arba įgaliotas atstovas;

z)

Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje ir Europos teritorijose, už kurių išorės santykius yra atsakinga Jungtinė Karalystė: the Commissioners of Inland Revenue arba jų įgaliotas atstovas ir Gibraltaro kompetentinga institucija, kurią Jungtinė Karalystė paskirs pagal sutartas nuostatas, susijusias su Gibraltaro valdžios institucijomis, atsižvelgiant į ES ir EB dokumentus ir susijusias sutartis, apie kuriuos valstybėms narėms ir Europos Sąjungos institucijoms buvo pranešta 2000 m. balandžio 19 d., jų nuorašą Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius perduoda Šveicarijai, o jos taikomos šiam Susitarimui.

II PRIEDAS

SUSIJUSIŲ SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

Šio Susitarimo 16 straipsnyje šie subjektai yra laikomi „susijusiu subjektu, veikiančiu kaip valdžios institucija arba kurio vaidmuo yra pripažintas tarptautine sutartimi“:

SUBJEKTAI EUROPOS SĄJUNGOJE:

 

Belgija

Vlaams Gewest (Flamandijos regionas)

Région wallonne (Valonijos regionas)

Région bruxelloise/Brussels Gewest (Briuselio regionas)

Communauté française (Prancūzų bendruomenė)

Vlaamse Gemeenschap (Flamandų bendruomenė)

Deutschsprachige Gemeinschaft (Vokiečių bendruomenė)

 

Ispanija

Xunta de Galicia (Galisijos regioninė vykdomoji valdžia)

Junta de Andalucía (Andalūzijos regioninė vykdomoji valdžia)

Junta de Extremadura (Estremadūros regioninė vykdomoji valdžia)

Junta de Castilla-La Mancha (Kastilijos-La Mančos regioninė vykdomoji valdžia)

Junta de Castilla-León (Kastilijos-Leono regioninė vykdomoji valdžia)

Gobierno Foral de Navarra (Navaros regioninė vyriausybė)

Govern de les Illes Balears (Balearų salų vyriausybė)

Generalitat de Catalunya (Katalonijos autonominė vyriausybė)

Generalitat de Valencia (Valensijos autonominė vyriausybė)

Diputación General de Aragón (Aragono regioninė taryba)

Gobierno de las Islas Canarias (Kanarų salų vyriausybė)

Gobierno de Murcia (Mursijos vyriausybė)

Gobierno de Madrid (Madrido vyriausybė)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (Baskų krašto autonominės bendruomenės vyriausybė)

Diputación Foral de Guipúzcoa (Gipuskoa regioninė taryba)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Biskajos regioninė taryba)

Diputación Foral de Alava (Alavos regioninė taryba)

Ayuntamiento de Madrid (Madrido miesto taryba)

Ayuntamiento de Barcelona (Barselonos miesto taryba)

Cabildo Insular de Gran Canaria (Gran Kanarijos salos taryba)

Cabildo Insular de Tenerife (Tenerifės salos taryba)

Instituto de Crédito Oficial (Valstybės kredito įstaiga)

Instituto Catalán de Finanzas (Katalonijos finansų įstaiga)

Instituto Valenciano de Finanzas (Valensijos finansų įstaiga)

 

Graikija

Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Nacionalinė telekomunikacijų organizacija)

Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Nacionalinė geležinkelių organizacija)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Valstybinė elektros energijos įmonė)

 

Prancūzija

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Socialinis skolų grąžinimo fondas)

L'Agence française de développement (AFD) (Prancūzijos plėtros agentūra)

Réseau Ferré de France (RFF) (Prancūzijos geležinkelių tinklas)

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (Nacionalinis greitkelių fondas)

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Socialinė pagalba – Paryžiaus ligoninės)

Charbonnages de France (CDF) (Prancūzijos anglių valdyba)

Entreprise minière et chimique (EMC) (Kasybos ir chemijos bendrovė)

 

Italija

Regionai

Provincijos

Savivaldybės

Cassa Depositi e Prestiti (Indėlių ir paskolų fondas)

 

Latvija

Pašvaldības (Vietos valdžios institucijos)

 

Lenkija

gminy (komunos)

powiaty (rajonai)

województwa (provincijos)

związki gmin (komunų asociacijos)

związki powiatów (rajonų asociacijos)

związki województw (provincijų asociacijos)

miasto stołeczne Warszawa (sostinė Varšuva)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Žemės ūkio restruktūrizavimo ir modernizavimo agentūra)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Žemės ūkio turto agentūra)

 

Portugalija

Região Autónoma da Madeira (Madeiros autonominis regionas)

Região Autónoma dos Açores (Azorų salų autonominis regionas)

Savivaldybės

 

Slovakija

mestá a obce (savivaldybės)

Železnice Slovenskej republiky (Slovakijos geležinkelių bendrovė)

Štátny fond cestného hospodárstva (Valstybinis kelių priežiūros fondas)

Slovenské elektrárne (Slovakijos elektrinės)

Vodohospodárska výstavba (Vandens ūkio bendrovė)

TARPTAUTINIAI SUBJEKTAI:

 

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas

 

Europos investicijų bankas

 

Azijos plėtros bankas

 

Afrikos plėtros bankas

 

Pasaulio bankas/TRPB/TVF

 

Tarptautinė finansų korporacija

 

Amerikos plėtros bankas

 

Europos Tarybos socialinės plėtros fondas

 

Euratomas

 

Europos bendrija

 

Corporación Andina de Fomento (CAF) (Andų plėtros korporacija)

 

Eurofima

 

Europos anglių ir plieno bendrija

 

Šiaurės šalių investicijų bankas

 

Karibų plėtros bankas

16 straipsnio nuostatos nepažeidžia jokių tarptautinių įsipareigojimų, kuriuos Susitariančios Šalys galėjo prisiimti dėl pirmiau išvardytų tarptautinių subjektų.

SUBJEKTAI TREČIOSIOSE ŠALYSE:

Subjektai turi atitikti tokius kriterijus:

1)

Subjektas aiškiai laikomas valdžios subjektu pagal nacionalinius kriterijus.

2)

Toks valdžios subjektas yra ne rinkos gamintojas, administruojantis ir finansuojantis veiklų grupę, pirmiausia teikiantis ne rinkos prekes ir paslaugas, skirtas bendruomenės labui, ir veiksmingai kontroliuojamas valdžios sektoriaus.

3)

Toks valdžios subjektas yra stambus ir reguliarus skolos emitentas.

4)

Suinteresuota valstybė gali garantuoti, kad toks valdžios subjektas nevykdys išankstinio išpirkimo bendros sumos (gross-up) straipsnių atveju.


SUPRATIMO MEMORANDUMAS

tarp Europos bendrijos, Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės bei Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Šveicarijos Konfederacijos

EUROPOS BENDRIJA,

BELGIJOS KARALYSTĖ,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTOS RESPUBLIKA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

ir

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA (toliau – Šveicarija)

SUSITARĖ:

1.   ĮŽANGA

Šveicarija ir Bendrija sudaro susitarimą, numatantį priemones lygiavertes nustatytosioms 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo (toliau – Direktyva). Šis Supratimo memorandumas papildo tą susitarimą.

2.   ADMINISTRACINĖ PAGALBA SUKČIAVIMO MOKESČIŲ SRITYJE IR PANAŠIAIS ATVEJAIS

Pasirašius susitarimą, Šveicarija ir kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė pradės dvišales derybas, siekdamos:

į jų atitinkamas dvigubo pajamų ir kapitalo apmokestinimo išvengimo sutartis įtraukti nuostatas dėl administracinės pagalbos, pasikeičiant informacija pateikus prašymą visose administracinėse, civilinėse ar baudžiamosiose bylose sukčiavimo mokesčių srityje pagal prašomosios valstybės įstatymus arba panašiais atvejais, pajamų rūšių, kurioms netaikomas šis susitarimas, bet taikomos atitinkamos sutartys, atžvilgiu,

apibrėžti atskiras atvejų rūšis, patenkančias į „panašių atvejų“ kategoriją, pagal tose valstybėse taikomą apmokestinimo procedūrą.

3.   DERYBOS DĖL LYGIAVERČIŲ PRIEMONIŲ UŽTIKRINIMO SU KITOMIS TREČIOSIOMIS VALSTYBĖMIS

Direktyvoje numatytu pereinamuoju laikotarpiu Bendrija pradės diskusijas su kitais svarbiais finansiniais centrais, siekdama skatinti tas jurisdikcijas priimti priemones, lygiavertes toms, kurios turi būti taikomos Bendrijoje.

4.   KETINIMŲ DEKLARACIJA

Supratimo memorandumą pasirašiusios Šalys skelbia, kad jų nuomone, 1 punkte nurodytame susitarime ir šiame memorandume numatoma priimtina ir darni tvarka, kuri, manoma, gali apsaugoti Šalių interesus. Todėl jos sąžiningai įgyvendins susitartas priemones ir vienašališkai nesiims veiksmų, kurie be deramos priežasties pažeistų šią tvarką.

Jei būtų pastebėtas svarbus skirtumas tarp šios 2003 m. birželio 3 d. priimtos Direktyvos ir susitarimo taikymo apimties, ypač Susitarimo 1 straipsnio 2 dalies ir 6 straipsnio atžvilgiu, Susitariančios Šalys nedelsdamos pradeda konsultacijas pagal Susitarimo 13 straipsnio 1 dalį, siekdamos užtikrinti, kad būtų išlaikytas susitarime numatytas lygiavertis priemonių pobūdis.

Pasirašyta Liuksemburge, 2004 m. spalio 26 d. dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; tekstai visomis šiomis kalbomis yra autentiški.

Teksto maltiečių kalba autentiškumą Susitariančios Šalys patvirtina pasikeisdamos laiškais. Jis taip pat yra autentiškas kaip ir tekstai pirmesnėje pastraipoje nurodytomis kalbomis.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Republikka ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


29.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 385/50


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. spalio 25 d.

dėl susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, taikymo datos sudarymo

(2004/912/EB)

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 94 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalimi,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, 17 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, laikydamosi jame numatytų sąlygų, Šveicarija ir atitinkamais atvejais Bendrija veiksmingai įgyvendina ir taiko tą susitarimą nuo 2005 m. sausio 1 d.

(2)

18 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to susitarimo taikymas priklauso nuo to, ar valstybių narių tam tikros priklausomos ar asocijuotos teritorijos, taip pat Jungtinės Amerikos Valstijos, Andora, Lichtenšteinas, Monakas ir San Marinas priima ir įgyvendina priemones, kurios atitinka direktyvoje arba tame susitarime išdėstytas priemones arba yra joms lygiavertės. Susitarimo 18 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jei Susitariančiosios Šalys likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos (2005 m. sausio 1 d.) nenusprendžia, kad sąlyga bus įvykdyta, tai jos bendru sutarimu patvirtina naują datą dėl 17 straipsnio 2 dalies. Tokio sprendimo priimta nebuvo.

(3)

Ne visos išvardytosios trečiosios šalys iki 2005 m. sausio 1 d. galės įgyvendinti 18 straipsnio 1 dalyje minimas priemones. Be to, Šveicarija galės įgyvendinti ir taikyti tą susitarimą tik nuo 2005 m. liepos 1 d. ir su sąlyga, kad iki tos datos bus įvykdyti Šveicarijos konstituciniai reikalavimai. Atrodo, kad kiekviena iš susitarimo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų trečiųjų šalių ir priklausomų ar asocijuotų teritorijų taip pat galės patenkinti toje dalyje nustatytas sąlygas iki 2005 m. liepos 1 d.

(4)

2005 m. liepos 1 d. data turėtų būti patvirtinta kaip nauja data dėl susitarimo 17 straipsnio 2 dalies, remiantis susitarimo 18 straipsnio 2 dalimi.

(5)

Susitarimas pasikeičiant laiškais, nustatantis naują Susitarimo dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, taikymo datą, turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinamas susitarimas pasikeičiant laiškais tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, taikymo datos.

Susitarimo pasikeičiant laiškais tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas yra įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Bendrijos vardu pasirašyti susitarimą, įpareigojantį Bendriją.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. spalio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. VERDONK


SUSITARIMAS PASIKEIČIANT LAIŠKAIS

tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, taikymo datos

Gerbiamasis Pone,

turiu garbę priminti Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą, numatantį priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo. Susitarimas, kurį Susitariančiosios Šalys ratifikuos ar patvirtins pagal savo tvarką, bus taikomas nuo datos, nustatytos laikantis Susitarimo 18 straipsnio 2 dalyje išdėstytos tvarkos.

18 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Susitariančiosios Šalys likus mažiausiai šešiems mėnesiams iki 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos (2005 m. sausio 1 d.) bendru sutarimu sprendžia, ar Susitarimo 18 straipsnio 1 dalyje numatyta sąlyga bus įvykdyta, ir jeigu jos nenusprendžia, kad sąlyga bus įvykdyta, tai jos bendru sutarimu patvirtina naują Susitarimo taikymo datą.

18 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Susitarimo taikymas priklauso nuo to, ar valstybių narių priklausomos ar asocijuotos teritorijos, minimos Tarybos (Ekonominiai ir finansiniai klausimai) ataskaitoje 2000 m. birželio 19 ir 20 d. Santa Maria da Feira vykusiai Europos Vadovų Tarybai, taip pat Jungtinės Amerikos Valstijos, Andora, Lichtenšteinas, Monakas ir San Marinas atitinkamai priima ir įgyvendina priemones, kurios atitinka direktyvoje ar Susitarime išdėstytas priemones arba yra joms lygiavertės, išskyrus Susitarimo 15 straipsnį, numatant tuos pačius įgyvendinimo terminus.

Iš derybų, kurios vyko tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, aš supratau, kad pagal Susitarimo 17 straipsnio 2 dalį Šveicarijos Konfederacija galės taikyti Susitarimą tik nuo 2005 m. liepos 1 d. su sąlyga, kad iki tos datos bus įvykdyti Šveicarijos konstituciniai reikalavimai.

Prašyčiau patvirtinti, kad 2005 m. liepos 1 d. data Jums yra priimtina kaip nauja Susitarimo taikymo data, kaip numatyta Susitarimo 18 straipsnio 2 dalyje, ir kad Šveicarijos Vyriausybė imsis visų priemonių, kad šio termino būtų laikomasi. Taip pat prašyčiau patvirtinti, kad remiantis 2004 m. birželio 21 d. derybų metu pateikta informacija ir nepažeidžiant tolesnės pastraipos nuostatų Šveicarijos Konfederacija sutinka, kad 18 straipsnio 1 dalies sąlygos būtų įvykdytos.

Aš sutinku, kad Šveicarija įsipareigoja taikyti Susitarimo nuostatas nuo 2005 m. liepos 1 d. tik tuo atveju, jei visos ES valstybės narės ir kiekviena Susitarimo 18 straipsnio 1 dalyje nurodyta šalis ir teritorija taiko ten nurodytas taupymo pajamų apmokestinimo priemones nuo tos pačios dienos. Tos pačios sąlygos taikomos ir kiekvienai ES valstybei narei.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą,

Hecho en Luxemburgo, el

V Lucemburku dne

Udfærdiget i Luxembourg, den

Geschehen zu Luxemburg am

Luxembourg,

Έγινε στις Λουξεμβούργο, στις

Done at Luxembourg,

Fait à Luxembourg, le

Fatto a Lussembourgo, addì

Luksemburgā,

Priimta Liuksemburge,

Kelt Luxembourgban,

Magħmul fil-Lussemburgu,

Gedaan te Luxemburg,

Sporzÿdzono w Luksemburgu, dnia

Feito em Luxemburgo,

V Luxemburgu

V Luxembourgu,

Tehty Luxemburgissa

Utfärdat i Luxemburg den

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Gerbiamasis Pone,

Turiu garbę pranešti, kad gavau Jūsų šios dienos laišką, kuriame rašoma:

„Gerbiamasis Pone,

turiu garbę priminti Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą, numatantį priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo. Susitarimas, kurį Susitariančiosios Šalys ratifikuos ar patvirtins pagal savo tvarką, bus taikomas nuo datos, nustatytos laikantis Susitarimo 18 straipsnio 2 dalyje išdėstytos tvarkos.

18 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Susitariančiosios Šalys likus mažiausiai šešiems mėnesiams iki 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos (2005 m. sausio 1 d.) bendru sutarimu sprendžia, ar Susitarimo 18 straipsnio 1 dalyje numatyta sąlyga bus įvykdyta, ir jeigu jos nenusprendžia, kad sąlyga bus įvykdyta, tai jos bendru sutarimu patvirtina naują Susitarimo taikymo datą.

18 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Susitarimo taikymas priklauso nuo to, ar valstybių narių priklausomos ar asocijuotos teritorijos, minimos Tarybos (Ekonominiai ir finansiniai klausimai) ataskaitoje 2000 m. birželio 19 ir 20 d. Santa Maria da Feira vykusiai Europos Vadovų Tarybai, taip pat Jungtinės Amerikos Valstijos, Andora, Lichtenšteinas, Monakas ir San Marinas atitinkamai priima ir įgyvendina priemones, kurios atitinka direktyvoje ar Susitarime išdėstytas priemones arba yra joms lygiavertės, išskyrus Susitarimo 15 straipsnį, numatant tuos pačius įgyvendinimo terminus.

Iš derybų, kurios vyko tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, aš supratau, kad pagal Susitarimo 17 straipsnio 2 dalį Šveicarijos Konfederacija galės taikyti Susitarimą tik nuo 2005 m. liepos 1 d. su sąlyga, kad iki tos datos bus įvykdyti Šveicarijos konstituciniai reikalavimai.

Prašyčiau patvirtinti, kad 2005 m. liepos 1 d. data Jums yra priimtina kaip nauja Susitarimo taikymo data, kaip numatyta Susitarimo 18 straipsnio 2 dalyje, ir kad Šveicarijos Vyriausybė imsis visų priemonių, kad šio termino būtų laikomasi. Taip pat prašyčiau patvirtinti, kad remiantis 2004 m. birželio 21 d. derybų metu pateikta informacija ir nepažeidžiant tolesnės pastraipos nuostatų Šveicarijos Konfederacija sutinka, kad 18 straipsnio 1 dalies sąlygos būtų įvykdytos.

Aš sutinku, kad Šveicarija įsipareigoja taikyti Susitarimo nuostatas nuo 2005 m. liepos 1 d. tik tuo atveju, jei visos ES valstybės narės ir kiekviena Susitarimo 18 straipsnio 1 dalyje nurodyta šalis ir teritorija taiko ten nurodytas taupymo pajamų apmokestinimo priemones nuo tos pačios dienos. Tos pačios sąlygos taikomos ir kiekvienai ES valstybei narei.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą,“

Remdamasis derybomis, kurios vyko tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, aš galiu patvirtinti, kad Šveicarijos Konfederacija sutinka taikyti minėtąjį susitarimą nuo naujai numatytos datos, 2005 m. liepos 1 d., su sąlyga, kad iki tos dienos bus įvykdyti Šveicarijos konstituciniai reikalavimai. Aš patvirtinu, kad Šveicarijos Vyriausybė imsis visų priemonių, kad šio termino būtų laikomasi.

Aš patvirtintu, kad Šveicarijos Konfederacija sutinka, kad nepažeidžiant tolesnėje pastraipoje numatytos sąlygos 18 straipsnio 1 dalies sąlygos bus patenkintos tuo atveju, jei mano tarnybos techniniu aspektu įsitikins 2004 m. birželio 21 d. derybų metu pateikta informacija ir apie tai man praneš iš anksto, prieš pasirašant susitarimą, pagrįstą galutiniais atitinkamų susitarimų variantais.

Aš sutinku, kad Šveicarija įsipareigoja taikyti susitarimo nuostatas nuo 2005 m. liepos 1 d. tik tuo atveju, jei visos ES valstybės narės ir kiekviena susitarimo 18 straipsnio 1 dalyje nurodyta šalis ir teritorija taiko ten nurodytas taupymo pajamų apmokestinimo priemones nuo tos pačios dienos. Aš sutinku, kad tokios pačios sąlygos taikomos ir kiekvienai ES valstybei narei.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą,

Geschehen zu Luxemburg am

Fait à Luxembourg, le

Fatto a Lussembourgo, addì

Hecho en Luxemburgo, el

V Lucemburku dne

Udfærdiget i Luxembourg, den

Luxembourg,

Έγινε στις Λουξεμβούργο, στις

Done at Luxembourg,

Luksemburgā,

Priimta Liuksemburge,

Kelt Luxembourgban,

Magħmul fil-Lussemburgu,

Gedaan te Luxemburg,

Sporzÿdzono w Luksemburgu, dnia

Feito em Luxemburgo,

V Luxemburgu

V Luxembourgu,

Tehty Luxemburgissa

Utfärdat i Luxemburg den

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


Komisija

29.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 385/55


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2004 m. gruodžio 14 d.

dėl atitinkamos bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių atlyginimų nustatymo tvarkos

(Tekstas svarbus EEE)

(2004/913/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 211 straipsnio antrąją įtrauką,

kadangi:

(1)

2003 m. gegužės mėn. Komisija priėmė komunikatą dėl „Bendrovių teisės modernizavimo ir įmonių valdymo stiprinimo Europos Sąjungoje – planas judėti pirmyn“ (1). Kartu su pasiūlymais, kaip sustiprinti akcininkų teisių apsaugą ir modernizuoti direktorių tarybą, jame numatyta iniciatyva, kuria siekiama skatinti tinkamos direktorių atlyginimų reglamentavimo tvarkos valstybėse narėse nustatymą.

(2)

Direktorių atlyginimų formos, struktūros ir dydžio nustatymo klausimai priklauso bendrovių ir jų akcininkų kompetencijai. Toks nustatymas turėtų sudaryti sąlygas pasamdyti ir išsaugoti turinčius reikalingą kvalifikaciją bendrovei valdyti direktorius. Tačiau atlyginimai yra viena iš pagrindinių sričių, kurioje vykdantieji direktoriai gali susidurti su interesų konfliktais ir kurioje reikiamas dėmesys turėtų būti skiriamas akcininkų interesams. Todėl atlyginimų sistemoms turėtų būti taikoma tinkama įmonių valdymo kontrolė remiantis atitinkamomis informacijos teisėmis. Šiuo požiūriu yra svarbu atsižvelgti į Bendrijoje egzistuojančią įmonių valdymo sistemų įvairovę, kuri atspindi skirtingų valstybių narių požiūrį į bendrovių ir organų, atsakingų už direktorių atlyginimų politikos nustatymą ir atskirų direktorių atlyginimus, vaidmenį.

(3)

Tikslios informacijos, kurią pateikia vertybinių popierių emitentai, atskleidimas laiku stiprina investuotojų pasitikėjimą ir yra svarbi priemonė, skatinanti patikimą įmonių valdymą visoje Bendrijoje. Todėl yra svarbu, kad bendrovės, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, investuotojams užtikrintų atitinkamą skaidrumą, įgalinantį juos išreikšti savo požiūrį.

(4)

Įgyvendindamos šią rekomendaciją, valstybės narės turėtų atsižvelgti į įmonės tipo kolektyvinio investavimo subjektų ypatumus ir užkirsti kelią nereikalingam nevienodam požiūriui į skirtingų tipų kolektyvinio investavimo subjektus. Kalbant apie kolektyvinio investavimo subjektus, apibrėžtus 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvoje 85/661/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIAVPS), derinimo (2), pastarojoje direktyvoje jau yra numatomas konkrečių valdymo mechanizmų rinkinys. Tačiau siekiant užkirsti kelią nereikalingam nevienodam požiūrio į minėtus įmonės tipo kolektyvinio investavimo subjektus, kuriuos reglamentuojantys teisės aktai nederinami Bendrijos lygmeniu, valstybės narės turėtų atsižvelgti į tai ar, ir kokiu mastu, tokiems kolektyvinio investavimo subjektams, kuriuos reglamentuojantys teisės aktai nederinami Bendrijos lygmeniu, yra taikomi lygiaverčiai valdymo mechanizmai.

(5)

Akcininkams turėtų būti pateikta aiški ir išsami bendrovės atlyginimų politikos apžvalga. Tokios informacijos atskleidimas leistų akcininkams įvertinti įmonės taikomą atlyginimų politiką ir sustiprinti bendrovės atskaitomybę akcininkams. Joje turėtų būti pateikiami su atlyginimais susiję klausimai. Tačiau dėl to bendrovė neturėtų būti įpareigota atskleisti jokios komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos, kuri galėtų pakenkti bendrovės strateginei pozicijai.

(6)

Be to, turėtų būti užtikrintas atitinkamas sutarčių su direktoriais sudarymo politikos skaidrumas. Turėtų būti atskleidžiama tiesiogiai su direktorių atlyginimais susijusi informacija, kaip antai, sutartyse numatyti pranešimo apie išėjimą iš darbo terminai ir išeitinės pašalpos.

(7)

Tam, kad remdamiesi visapusiu informacijos atskleidimu, akcininkai galėtų veiksmingai reikšti savo nuomonę ir diskutuoti dėl atlyginimų politikos, nepradėdami akcininkų sprendimo pateikimo proceso, atlyginimų politika turėtų būti atskiru punktu įtraukta į metinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

(8)

Siekiant sustiprinti atskaitomybę, dėl atlyginimų politikos turėtų būti balsuojama metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimas susirinkime galėtų būti patariamojo pobūdžio, kad nebūtų pažeistos atitinkamų organų, atsakingų už direktorių atlyginimus, teisės. Patariamojo pobūdžio balsavimas neįpareigotų keisti direktorių sutartinius įgaliojimus ar atlyginimų politiką.

(9)

Akcininkams taip pat turėtų būti suteikta informacija, kuria remdamiesi jie galėtų atskirų direktorių prašyti atsiskaityti už atlyginimus, kuriuos jie gauna arba yra gavę. Informacijos apie atskirų bendrovės direktorių, vykdančiųjų direktorių ir direktorių konsultantų arba priežiūros direktorių, praėjusių finansinių metų atlyginimus atskleidimas yra svarbus padedant jiems įvertinti atlyginimus visos bendrovės veiklos atžvilgiu.

(10)

Įvairioms atlyginimų schemoms, pagal kurias direktoriams atlyginama akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais arba kitomis teisėmis įsigyti akcijų arba būti atlyginamiems remiantis akcijų kainų pokyčiais, ir bet kokiems esminiams tokių schemų pasikeitimams turėtų pirmiausia pritarti metinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Pritarimas turėtų būti susijęs su atlyginimų schema ir taisyklėmis, taikomoms nustatyti individualų atlyginimą pagal schemą, tačiau ne su atskirų direktorių atlyginimais pagal schemą.

(11)

Direktorių atlyginimų klausimo svarbos požiūriu tikslinga stebėti, kaip įgyvendinama ši rekomendacija ir, jei įgyvendinimas nėra pakankamas, apsvarstyti tolesnes priemones,

REKOMENDUOJA:

I skirsnis

Taikymo sritis ir sąvokų apibrėžimai

1.   Taikymo sritis

1.1.

Valstybės narės turėtų imtis visų tinkamų priemonių, kad užtikrintų, jog bendrovės, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, turinčios registruotą buveinę jų teritorijoje, atsižvelgtų į šią rekomendaciją. Tačiau jos turėtų deramai atsižvelgti į įmonės tipo kolektyvinio investavimo subjektų, kuriems taikoma Direktyvos 85/611/EEB, ypatumus. Valstybės narės turėtų taip pat atsižvelgti į kolektyvinio investavimo subjektų, kuriems netaikoma ta direktyva ir kurių vienintelis tikslas yra investuoti iš investuotojų gautus pinigus į skirtingų rūšių turtą, bei kurie nesiekia perimti jų investicijų emitentų teisinės arba valdymo kontrolės, ypatumus.

1.2.

Valstybės narės taip pat turėtų imtis visų tinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad ne valstybėse narėse įsteigtos bendrovės, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į pagrindinius biržos sąrašus jų teritorijoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, atsižvelgtų į šios rekomendacijos nuostatas.

1.3.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad ši rekomendacija būtų taikoma generalinių direktorių atlyginimui tais atvejais, kai jie nėra bendrovės, kurios vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, administracinio, valdymo ir priežiūros organų nariai.

2.   Šioje rekomendacijoje naudojami sąvokų apibrėžimai

2.1.

„Direktorius“ – tai bet koks bendrovės, kurios vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, administracinio, valdymo ar priežiūros organo narys.

2.2.

„Bendrovė, kurios vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus“ – tai bendrovė, kurios vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti vienos ar daugiau valstybių narių reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/39/EB.

II skirsnis

Atlyginimų politika

3.   Informacijos apie direktorių atlyginimų politiką atskleidimas

3.1.

Kiekviena bendrovė, kurios vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, turėtų paskelbti savo atlyginimų politikos ataskaitą (toliau – atlyginimų ataskaita). Ji turėtų būti savarankiškos atlyginimų ataskaitos dalis ir (arba) būti įtraukta į metinę finansinę ataskaitą ir metinę veiklos ataskaitą arba į bendrovės metinės finansinės ataskaitos pastabas. Atlyginimų ataskaita turėtų būti skelbiama bendrovės, kurios vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, tinklalapyje.

3.2.

Atlyginimų ataskaitoje didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas bendrovės direktorių atlyginimų politikai ateinantiems finansiniams metams ir, kur tinkama, tolesniems metams. Joje taip pat turėtų būti apžvelgiama, kaip atlyginimų politika buvo įgyvendinama ankstesniais finansiniais metais. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas esminiams bendrovės, kurios vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, atlyginimų politikos pokyčiams, lyginant su ankstesniais finansiniais metais.

3.3.

Atlyginimų ataskaitoje turėtų būti pateikta bent ši informacija:

a)

santykinės svarbos kintamų ir nekintamų direktorių atlyginimo sudėtinių dalių paaiškinimas;

b)

pakankama informacija apie veikos rezultatų kriterijus, kuriais yra grindžiama teisė dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose, teisė į akcijas arba kintamas sudėtines atlyginimo dalis;

c)

pakankama informacija apie atlyginimo ir veiklos rezultatų sąryšį;

d)

pagrindiniai metinių premijų sistemos ir bet kokios kitos negrynaisiais pinigais gaunamos naudos kriterijai ir priežastys;

e)

direktoriams skirtos papildomos pensijos arba ankstyvo išėjimo į pensiją schemos pagrindinių savybių aprašymas.

Šios informacijos atskleidimas atlyginimų ataskaitoje vis dėl to neturėtų apimti komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos atskleidimo.

3.4.

Atlyginimų ataskaitoje taip pat turėtų būti apibendrinama ir paaiškinama bendrovės, kurios vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, politika, susijusi su vykdančiųjų direktorių sutartinėmis sąlygomis. Tai turėtų apimti, inter alia, informaciją apie sutarčių su vykdančiaisiais direktoriais trukmę, taikomus pranešimo apie išėjimą iš darbo laikotarpius ir išsamią informaciją apie išeitines ir kitas išmokas, susijusias su sutarčių su vykdančiaisiais direktoriais ankstyvu nutraukimu.

3.5.

Be to, turėtų būti atskleidžiama informacija susijusi su parengiamuoju ir sprendimų priėmimo procesu, kurio metu nustatoma bendrovės, kurios vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių atlyginimų politika. Į ją turėtų būti įtraukti duomenys, jei taikoma, apie atlyginimo komiteto įgaliojimus ir sudėtį, su įmone nesusijusių konsultantų, kurių paslaugomis naudotasi nustatant atlyginimų politiką, vardai ir pavardės bei metinio visuotinio akcininkų susirinkimo vaidmuo.

4.   Akcininkų balsavimas

4.1.

Nedarant įtakos organų, atsakingų už direktorių atlyginimų nustatymą, vaidmeniui atlyginimų politika arba bet koks esminis atlyginimų politikos pokytis turėtų būti akivaizdžiai įtrauktas į metinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

4.2.

Nedarant įtakos organų, atsakingų už direktorių atlyginimo nustatymą, vaidmeniui ir veiklos organizavimui atlyginimų ataskaita turėtų būti pateikiama akcininkų balsavimui metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimas turėtų būti privalomojo arba patariamojo pobūdžio.

Tačiau valstybės narės gali numatyti, kad toks balsavimas bus rengiamas tik tuo atveju, jei to reikalauja mažiausiai 25 % visų balsavimo teisę turinčių akcininkų, kurie dalyvauja arba yra atstovaujami metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Tačiau tai neturėtų pažeisti akcininkų teisės pateikti sprendimą remiantis nacionalinės teisės nuostatomis.

4.3.

Bendrovė, kurios vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, turėtų informuoti akcininkus, turinčius teisę gauti pranešimus apie susirinkimą, apie ketinimą pateikti sprendimą, kuriuo metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime pritariama atlyginimų ataskaitai.

III skirsnis

Atskirų direktorių atlyginimai

5.   Informacijos apie atskirų direktorių atlyginimus atskleidimas

5.1.

Visa atlyginimo suma ir kita nauda, skiriamos atskiriems direktoriams atitinkamais finansiniais metais, turėtų būti išsamiai paskelbiamos metinėje finansinėje ataskaitoje arba metinės finansinės ataskaitos pastabose arba, kai taikoma, atlyginimų ataskaitoje.

5.2.

Metinėje finansinėje ataskaitoje arba metinės finansinės ataskaitos pastabose arba, kai taikoma, atlyginimų ataskaitoje turėtų būti pateikta bent 5.3–5.6 punktuose nurodyta informacija apie kiekvieną asmenį, kuris bendrovėje, kurios vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo finansinių metų laikotarpiu.

5.3.

Turėtų būti pateikta tokia su atlyginimais ir (arba) tarnybinėmis pajamomis susijusi informacija:

a)

bendra atlyginimo suma sumokėta arba mokėtina direktoriui už paslaugas, suteiktas aptariamais finansiniais metais, įskaitant tam tikrais atvejais dalyvavimo mokesčius, nustatytus metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime;

b)

atlyginimas ir lengvatos, gautos iš bet kokios įmonės, priklausančios tai pačiai grupei;

c)

atlyginimas, mokamas kaip pelno dalis ir (arba) premijos bei priežastys, dėl kurių tokios premijos ir (arba) pelno dalis buvo paskirtos;

d)

jei leidžiama pagal įstatymus, bet koks esminis papildomas atlyginimas, mokamas direktoriams už specialias paslaugas, kurios nepriklauso įprastinėms direktorius funkcijoms;

e)

kompensacija, kuri mokama arba kurią gauna kiekvienas vykdantysis direktorius dėl veiklos nutraukimo aptariamais finansiniais metais;

f)

bendra naudos, kuri laikoma atlyginimu ir suteikiama negrynaisiais pinigais, numatyta vertė, išskyrus informaciją, nurodytą a–e punktuose.

5.4.

Turėtų būti pateikiama tokia informacija, susijusi su akcijomis ir (arba) teisėmis dalyvauti akcijų pasirinkimo sandoriuose ir (arba) visos kitos darbuotojų skatinimo akcijomis sistemos:

a)

atitinkamais finansiniais metais bendrovės pasiūlytų akcijų pasirinkimo sandorių arba suteiktų akcijų skaičius ir taikymo sąlygos;

b)

akcijų pasirinkimo sandorių skaičius, realizuotas per atitinkamus finansinius metus, ir kiekvienam iš sandorių priklausantis akcijų skaičius bei realizavimo kaina arba dalyvavimo darbuotojų skatinimo akcijomis sistemoje vertė finansinių metų pabaigoje;

c)

finansinių metų pabaigoje nerealizuotas akcijų pasirinkimo sandorių skaičius; jų realizavimo kaina, realizavimo data ir pagrindinės teisių įgyvendinimo sąlygos;

d)

visi esamų akcijų pasirinkimo sandorių sąlygų pokyčiai finansiniais metais.

5.5.

Turėtų būti pateikiama tokia informacija, susijusi su papildomų pensijų schemomis:

a)

kai pensijų schema yra apibrėžtos naudos gavimo schema, pagal ją direktorių gaunamos naudos pokyčiai atitinkamais finansiniais metais;

b)

kai schema yra apibrėžtų įnašų schema, išsami informacija apie įnašus, kuriuos tam direktoriui sumokėjo arba mokės bendrovė, kurios vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, atitinkamais finansiniais metais.

5.6.

Jeigu nacionalinė teisė arba bendrovės, kurios vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, įstatai leidžia, turėtų būti nurodytos tos sumos, kurias bendrovė arba bet kuri dukterinė bendrovė arba įmonė, įtraukta į bendrovės konsoliduotą metinę finansinę ataskaitą, išmokėjo kaip paskolas, išankstinius mokėjimus ir garantijas kiekvienam asmeniui, kuris ėjo direktoriaus pareigas bet kuriuo atitinkamų finansinių metų laikotarpiu, įskaitant nesumokėtas sumas ir palūkanas.

IV skirsnis

Akcijomis pagrįstas atlyginimas

6.   Akcininkų pritarimas

6.1.

Schemoms, pagal kurias direktoriams atlyginama akcijomis, akcijų pasirinkimo sandoriais ar bet kokiomis kitomis teisėmis įsigyti akcijų, arba būti atlyginamam remiantis akcijų kainų pokyčiais, turėtų pirmiausia pritarti akcininkai metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime pateikus sprendimą prieš patvirtinant tas schemas. Pritarimas turėtų būti susijęs su pačia schema, o ne su atskiriems direktoriams pagal tą schemą akcijomis pagrįstos naudos suteikimu.

6.2.

Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas turėtų būti gaunamas šiems klausimams:

a)

atlyginimo direktoriams suteikimas remiantis akcijomis pagrįstomis schemomis, įskaitant akcijų pasirinkimo sandorius;

b)

maksimalaus skaičiaus nustatymas ir pagrindinės suteikimo tvarkos sąlygos;

c)

pasirinkimo sandorių nustatymo laikotarpis;

d)

prireikus, ir jeigu įstatymai leidžia – kiekvieno tolesnio pokyčio, nustatant pasirinkimo sandorių kainą, sąlygos;

e)

visos kitos ilgalaikės direktorių skatinimo schemos, kurios panašiomis sąlygomis nėra siūlomos visiems kitiems darbuotojams.

6.3.

Metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat turėtų būti nustatytas galutinis terminas, per kurį už direktorių atlyginimą atsakingas organas, gali paskirti šių tipų kompensacijas atskiriems direktoriams.

6.4.

Prieš patvirtinant visus esminius schemų sąlygų pokyčius jiems turėtų pritarti akcininkai, priimdami sprendimą metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Tokiais atvejais akcininkai turėtų būti informuoti apie visas siūlomų pakeitimų sąlygas ir gauti paaiškinimą apie siūlomų pakeitimų poveikį.

6.5.

Jeigu leidžia nacionalinė teisė arba bendrovės, kurios vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, įstatai bet kokiam pasirinkimo sandorių su nuolaida modeliui, pagal kurį yra suteikiamos teisės pasirašyti akcijas žemesne nei rinkos kaina, galiojančia tą dieną, kai nustatoma kaina, arba vidutine rinkos kaina, nustatyta per keletą dienų prieš realizavimo kainos nustatymą, taip pat turėtų pritarti akcininkai.

6.6.

6.1.–6.4. punktai neturėtų būti taikomi schemoms, kuriose dalyvavimas panašiomis sąlygomis siūlomas bendrovės, kurios vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, darbuotojams arba bet kurios dukterinės įmonės darbuotojams, kurie turi teisę dalyvauti schemoje ir kuri buvo patvirtinta metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

V skirsnis

Informavimas ir baigiamosios nuostatos

7.   Informavimas

7.1.

Prieš metinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame pateikiamas sprendimo projektas, remiantis 6.1. punktu ir pagal nacionalinę teisę ir (arba) pagal bendrovės, kurios vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, įstatus, akcininkams turėtų būti suteikta galimybė gauti su sprendimu susijusį informacinį pranešimą.

Jame turėtų būti pateiktas visas akcijomis pagrįsto atlyginimo schemą numatantis tekstas arba jų pagrindinių sąlygų aprašymas bei schemų dalyvių vardai ir pavardės. Pranešime taip pat turėtų būti nurodytas schemų ir bendros direktorių atlyginimų politikos sąryšis.

Sprendimo projektas turėtų aiškiai nurodyti pačią schemą arba pateikti jos pagrindinių sąlygų santrauką.

7.2.

Taip pat akcininkams turėtų būti sudarytos sąlygos gauti informaciją apie tai, kaip bendrovė ketina apsirūpinti akcijomis, kurios reikalingos įsipareigojimams pagal skatinimo schemas įgyvendinti. Ypač turėtų būti aiškiai nurodyta, ar bendrovė ketina pirkti reikalingas akcijas rinkoje, laikyti jas atsargoje ar išleisti naujų akcijų.

7.3.

Taip pat turėtų būti pateikta schemos išlaidų, kurias patirs bendrovė dėl numatomo schemos taikymo, apžvalga.

7.4.

Tokia informacija galėtų būti paskelbta bendrovės, kurios vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, tinklalapyje.

8.   Baigiamosios nuostatos

8.1.

Valstybės narės raginamos iki 2006 m. birželio 30 d. imtis reikalingų priemonių, skatinančių šios rekomendacijos taikymą ir informuoti Komisiją apie priemones, kurių imtasi remiantis šia rekomendacija, kad Komisija galėtų atidžiai stebėti situaciją ir pagal ją įvertintų kitų priemonių poreikį.

8.2.

Ši rekomendacija skiriama valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  KOM(2003) 284 galutinis.

(2)  OL L 375, 1985 12 31, p. 3. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/39/EB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).


29.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 385/60


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 16 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/858 EB dėl importuojamų akvakultūros kilmės gyvų žuvų ir jų produktų, skirtų paskesniam perdirbimui arba nedelsiant vartoti žmonėms

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4560)

(Tekstas svarbus EEE)

(2004/914/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvą 91/67/EEB dėl veterinarijos reikalavimų, reglamentuojančių akvakultūros gyvūnų ir produktų pateikimą į rinką (1), ypač į jos 20 straipsnio 1 dalį ir 21 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. lapkričio 21 d. Sprendime 2003/858/EB dėl veterinarijos sąlygų ir sertifikavimo reikalavimų importuojamoms gyvoms žuvims, jų kiaušinėliams ir lytinėms ląstelėms, skirtoms ūkininkavimui ir akvakultūros kilmės gyvoms žuvims ir jų produktams, skirtiems vartoti žmonėms (2), nustatymo yra nustatytos konkrečios veterinarijos sąlygos importuojamoms gyvoms žuvims ir tam tikrų akvakultūros kilmės produktų įvežimui Bendrijoje iš trečiųjų šalių.

(2)

Sprendime 2003/858/EB sąvoka „ūkininkavimas“ apibrėžta taip, kad galima įvairiai aiškinti sprendimo taikymo sritį. Todėl aiškumo dėlei šis sąvokos apibrėžimas turi būti patikslintas.

(3)

Reikalavimai, nustatyti 1991 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvoje 91/493/EEB, nustatančioje sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius žuvininkystės produktų gamybą ir jų tiekimą į rinką (3), taikomi ir gyvoms žuvims, importuojamoms vartoti žmonėms. Aiškumo dėlei Sprendimo 2003/858/EB 4 straipsnis turi būti atitinkamai iš dalies keičiamas.

(4)

Sprendime 2003/858/EB pateikti importo reikalavimai paskesniam žuvies produktų perdirbimui turi būti taikomi tik rūšims, laikomoms imliomis ligoms, nurodytoms Direktyvos 91/67/EEB A priedo II sąraše, arba ligoms, kurios nėra įprastos Bendrijoje. Patirtis parodė, kad 5 straipsnio 2 dalies redakcijoje šie reikalavimai apibūdinami neaiškiai, todėl aiškumo dėlei tas straipsnis turi būti iš dalies keičiamas.

(5)

2004 m. vasario 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 282/2004, nustatantis gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, deklaravimo ir veterinarinio patikrinimo dokumentą (4), pakeičia Sprendimą 92/527/EB (5). Kai gyvos žuvys yra skirtos ūkininkavimo arba atnaujinimo tikslams, yra taikoma 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 91/496/EEB, nustatančia gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančia Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (6), 8 straipsnyje nustatyta kontrolės procedūra, ir veterinarijos pareigūnas turi atitinkamai užpildyti bendrąjį veterinarinį įvežimo dokumentą, pateiktą Komisijos reglamente (EB) 282/2004.

(6)

2004 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 136/2004, nustatančiu produktų, importuojamų iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų Bendrijos pasienio veterinarijos postuose tvarką (7), Sprendimas 93/13/EB yra pakeistas (8). Kai tam tikri akvakultūros kilmės produktai yra skirti paskesniam perdirbimui Bendrijoje, yra taikoma 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos 97/78/EB, nustatančios principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (9), 8 straipsnyje nustatyta kontrolės procedūra, ir veterinarijos pareigūnas turi atitinkamai užpildyti bendrąjį veterinarinį įvežimo dokumentą, pateiktą Komisijos reglamente (EB) 136/2004.

(7)

Sprendimo 2003/858/EB 7 straipsnyje nustatyta sertifikavimo tvarka yra atitinkamai iš dalies keičiama, o jos VI priedas panaikinamas.

(8)

Supaprastinimo ir aiškumo dėlei būtina suderinti pareiškimus dėl pažymėjimų pavyzdžių, nustatytų Sprendimo 2003/858/EB prieduose, su pareiškimais dėl pažymėjimų pavyzdžių, nustatytų pagal Direktyvą 91/493/EEB, nustatančią sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius žuvininkystės produktų gamybą ir jų tiekimą į rinką. Sprendimo 2003/858/EB II, III, IV ir V priedai turi būti atitinkamai iš dalies keičiami.

(9)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2003/858/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 2 dalies g punktas pakeičiamas taip:

„g)

„ūkininkavimas“ – tai vandens gyvūnų laikymas bet kuriame ūkyje.“

2)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Akvakultūros kilmės gyvų žuvų, skirtų vartoti žmonėms, importavimo sąlygos

Valstybės narės leidžia importuoti į jų teritoriją akvakultūros kilmės gyvas žuvis, skirtas nedelsiant vartoti žmonėms arba paskesniam perdirbimui prieš vartoti žmonėms, jei:

a)

žuvys yra užaugintos trečiosiose šalyse, turinčiose leidimą, išduotą pagal Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnį ir atitinkančioje toje direktyvoje nustatytus visuomenės sveikatos sertifikavimo reikalavimus, ir

b)

siunta atitinka 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas arba

c)

žuvys siunčiamos tiesiogiai į patvirtintą importo centrą išskrosti ir išdarinėti“.

3)

5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybės narės užtikrina, kad akvakultūros kilmės žuvų produktai iš rūšių, laikomų imliomis epizootinei hematopoetinei nekrozei (EHN), infekcinei lašišų anemijai (ISA), virusinei hemoraginei septicemijai (VHS) ir infekcinei hematopoetinei nekrozei (IHN), perdirbami patvirtintuose importo centruose, nebent:

a)

žuvys išdarinėjamos prieš išsiuntimą į Europos bendriją arba

b)

kilmės vietos trečiojoje šalyje sveikatos būklė lygiavertė vietos, kurioje jos perdirbamos, būklei dėl epizootinės hematopoetinės nekrozės (EHN), infekcinės lašišų anemijos (ISA), virusinės hemoraginės septicemijos (VHS) ir infekcinės hematopoetinės nekrozės (IHN).“

4)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Akvakultūros kilmės žuvų produktų, skirtų nedelsiant vartoti žmonėms, importavimo sąlygos

Valstybės narės leidžia importuoti į jų teritoriją akvakultūros kilmės žuvų produktus, skirtus nedelsiant vartoti žmonėms, jei:

a)

žuvys užaugintos trečiosiose šalyse ir įmonėse, turinčiose leidimą, išduotą pagal Direktyvos 91/493/EEB 11 straipsnį ir atitinkančiose toje direktyvoje nustatytus visuomenės sveikatos sertifikavimo reikalavimus, ir

b)

siuntą sudaro mažmeninėje prekyboje parduodami restoranams arba tiesiogiai vartotojui paruošti vartoti žuvies produktai be paskesnio perdirbimo ir paženklinti pagal Tarybos direktyvos 91/493/EB nuostatas, ir

c)

siunta atitinka garantijas, suteiktas gyvūnų sveikatos pažymėjime, įformintame pagal V priede nurodytą pavyzdį, atsižvelgiant į III priedo paaiškinimus.“

5)

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Kontrolės procedūra

1.   Valstybės narės, į kurią produktai įvežami, pasienio kontrolės poste yra atliekami importuojamų gyvų žuvų, jų kiaušinėlių bei lytinių ląstelių, skirtų ūkininkavimui, ir importuojamų akvakultūros kilmės gyvų žuvų, skirtų vartotojiškos žuvininkystės išteklių atnaujinimui, veterinariniai patikrinimai pagal Direktyvos 91/496/EEB 8 straipsnį ir atitinkamai užpildomas Komisijos reglamente (EB) 282/2004 numatytas bendrasis veterinarinis įvežimo dokumentas.

2.   Valstybės narės, į kurią produktai įvežami, pasienio kontrolės poste turi būti atliekami importuojamų akvakultūros kilmės gyvų žuvų ir jų produktų, skirtų nedelsiant vartoti žmonėms arba paskesniam perdirbimui prieš vartoti žmonėms, veterinariniai patikrinimai pagal Direktyvos 97/78/EB 8 straipsnį ir atitinkamai užpildomas Reglamente (EB) 136/2004 numatytas bendrasis veterinarinis įvežimo dokumentas.“

6)

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Gamtinių vandenų taršos prevencija

1.   Valstybės narės užtikrina, kad importuotos akvakultūros kilmės gyvos žuvys, skirtos vartoti žmonėms, nepatenka į jų teritorijoje esančius gamtinius vandenis.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad importuoti akvakultūros kilmės produktai, skirti vartoti žmonėms, neteršia jų teritorijoje esančių gamtinių vandenų.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad transportinis importuotų siuntų vanduo neteršia jų teritorijoje esančių gamtinių vandenų.“

7)

II priedas pakeičiamas šio sprendimo I priedu.

8)

III priedas pakeičiamas šio sprendimo II priedu.

9)

IV priedas pakeičiamas šio sprendimo III priedu.

10)

V priedas pakeičiamas šio sprendimo IV priedu.

11)

VI priedas panaikinamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 46, 1991 2 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 324, 2003 12 11, p. 37. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/454/EB (OL L 156, 2004 4 30, p. 29).

(3)  OL L 268, 1991 9 24, p. 15. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

(4)  OL L 49, 2004 2 19, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 585/2004 (OL L 91, 2004 3 30, p. 17).

(5)  OL L 332, 1992 11 18, p. 22.

(6)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Aktu dėl prisijungimo sąlygų (OL L 236, 2003 9 23, p. 381).

(7)  OL L 21, 2004 1 28, p. 11.

(8)  OL L 9, 1993 1 15, p. 33.

(9)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).


I PRIEDAS

„II PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II PRIEDAS

„III PRIEDAS

PAAIŠKINIMAI

a)

Pažymėjimus išduoda eksportuojančios šalies kompetentingos institucijos pagal atitinkamą pavyzdį, pateikiamą šio sprendimo II, IV arba V priede, atsižvelgdamos į žuvų arba produktų, atvežtų į Europos bendriją, paskirtį ir naudojimą.

b)

Atsižvelgiant į paskyrimo vietos būklę dėl virusinės hemoraginės septicemijos (VHS), infekcinės hematopoetinės nekrozės (IHN), karpių pavasarinės viremijos (SVC), bakterinės inkstų ligos (BKD), infekcinės kasos nekrozės (IPN) ir Gyrodactylus salaris (GS) Europos Bendrijos valstybėje narėje, į pažymėjimą įrašomi ir užpildomi atitinkami papildomi specifiniai reikalavimai.

c)

Kiekvieno pažymėjimo originalą sudaro vienas dvipusis puslapis arba, jei būtinas didesnis nei vieno puslapio skaičius, puslapiai pateikiami tokia forma, kad visi jie sudarytų visumą ir būtų nedalomi.

Kiekvieno puslapio dešiniajame viršutiniame kampe pažymima „originalas“ ir nurodomas kompetentingos institucijos suteiktas konkretus kodo numeris. Visi pažymėjimo puslapiai numeruojami – (puslapio numeris) (bendras puslapių skaičius).

d)

Pažymėjimo originalas ir etiketės, nurodytos pavyzdiniame pažymėjime, užpildomi Europos Bendrijos valstybės narės, kurios pasienio kontrolės poste atliekamas patikrinimas, ir Europos Bendrijos paskyrimo valstybės narės bent viena valstybine kalba. Tačiau šios valstybės narės gali leisti vartoti kitas kalbas, jei būtina, pateikiant oficialų vertimą.

e)

Pažymėjimas, išduotas gyvoms žuvims, jų kiaušinėliams ir lytinėms ląstelėms, užpildomas siuntos, skirtos eksportui į Europos bendriją, pakrovimo dieną. Pažymėjimo originalas užpildomas kompetentingos institucijos oficialiai paskirtam inspektoriui jį antspauduojant oficialiu anspaudu ir pasirašant. Tuo kompetentinga eksportuojančios šalies institucija užtikrina, kad laikomasi sertifikavimo principų, lygiaverčių Tarybos direktyvoje 96/93/EB nustatytiesiems.

Antspaudo, išskyrus atvejus, kai jis įspaustas, ir parašo spalva skiriasi nuo teksto spalvos.

f)

Jei siuntos vienetų identifikavimo tikslu prie pažymėjimo pridedami papildomi puslapiai, jie laikomi originalo dalimi, ir oficialiai paskirtas sertifikuojantis inspektorius antspauduoja oficialiu antspaudu ir pasirašo kiekviename puslapyje.

g)

Pažymėjimo originalas pateikiamas su siunta tol, kol ji atvežama į Europos Bendrijos pasienio kontrolės postą.

h)

Pažymėjimas, išduotas gyvoms žuvims, jų kiaušinėliams ir lytinėms ląstelėms, galioja 10 dienų nuo išdavimo dienos. Vežant laivu, galiojimo laikas pratęsiamas kelionės jūra laikotarpiui.

i)

Gyvos žuvys, jų kiaušinėliai ir lytinės ląstelės nevežamos su kitomis žuvimis, kiaušinėliais ar lytinėmis ląstelėmis dėl to, kad Europos Bendrija nėra paskyrimo vieta, ar dėl prastesnės sveikatos būklės. Be to, jų negalima vežti jokiomis kitomis sąlygomis, pakeičiančiomis jų sveikatos būklę.

j)

Į galimą patogenų vandenyje buvimą atsižvelgiama sprendžiant apie gyvų žuvų, kiaušinėlių ir lytinių ląstelių sveikatos būklę. Todėl sertifikuojantis pareigūnas turėtų atsižvelgti į:

 

„Kilmės vietą“, kuri turėtų būti ūkis, kuriame žuvys, kiaušinėliai ir lytinės ląstelės buvo veisiamos, kad pasiektų komercinį dydį, atitinkantį šiame pažymėjime nurodytą siuntą.“


III PRIEDAS

„IV PRIEDAS

Image

Image


IV PRIEDAS

„V PRIEDAS

Image


29.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 385/74


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 27 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/497/EB dėl sutarčių, susijusių su asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims, tipinių punktų

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5271)

(Tekstas svarbus EEE)

(2004/915/EB)

EUROPOS BENDRIJU KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (1), ypač į jos 26 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Siekiant supaprastinti duomenų srautus iš Bendrijos pageidautina, kad duomenų valdytojas galėtų atlikti duomenų perdavimą visame pasaulyje remdamasis vienu duomenų apsaugos taisyklių rinkiniu. Kadangi nėra visuotinių duomenų apsaugos standartų, tipiniai sutarčių punktai – tai svarbi priemonė, leidžianti perduoti asmens duomenis iš visų valstybių narių remiantis bendru taisyklių rinkiniu. 2001 m. birželio 15 d. Komisijos sprendime 2001/497/EB dėl sutarčių, susijusių su asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims, tipinių punktų, atsižvelgiant į Direktyvą 95/46/EB (2) nustatomas tipinių sutarčių punktų rinkinio modelis, kuriuo užtikrinama duomenų perdavimo į trečiąsias šalis apsauga.

(2)

Po šio sprendimo priėmimo buvo įgyta daug patirties. Be to, verslo asociacijų koalicija (3) pateikė alternatyvų sutarčių tipinių punktų rinkinį, kuris skirtas lygiaverčiam Sprendime 2001/497/EB nustatytų sutarčių tipinių punktų duomenų apsaugos lygiui užtikrinti naudojantis įvairiais mechanizmais.

(3)

Kadangi sutarčių tipinių punktų naudojimas tarptautiniams duomenų perdavimams nėra privalomas, nes sutarčių tipiniai punktai yra tik viena iš keleto Direktyvoje 95/46/EB nurodytų galimybių teisėtai perduoti asmens duomenis į trečiąją šalį, Bendrijos duomenų eksportuotojai ir trečiųjų šalių importuotojai turėtų turėti galimybę duomenų perdavimui laisvai pasirinkti bet kurį sutarčių tipinių punktų rinkinį arba kitą teisinį pagrindą. Kiekvienas rinkinys sudaro modelį, duomenų eksportuotojams neturėtų būti leidžiama iš dalies keisti šių rinkinių arba kokiu nors būdu visiškai ar iš dalies jų jungti.

(4)

Verslo asociacijų pateiktuose sutarčių tipiniuose punktuose tokių priemonių pagalba kaip lankstesni audito reikalavimai, išsamesnės prieigos teisės taisyklės siekiama, kad vis daugiau operatorių naudotųsi sutarčių tipiniais punktais.

(5)

Be to, solidariosios atsakomybės sistemos, nustatytos Sprendime 2001/497/EB, alternatyvoje pateiktajame rinkinyje nustatytas atsakomybės režimas, paremtas deramais įsipareigojimais, pagal kuriuos duomenų eksportuotojai ir duomenų importuotojai būtų atsakingi prieš duomenų subjektus už atitinkamų sutarčių įsipareigojimų nesilaikymą; duomenų eksportuotojas taip pat atsako už reikiamų pastangų nedėjimą siekiant nustatyti, ar duomenų importuotojas gali įvykdyti savo teisinius įsipareigojimus pagal šiuos punktus (culpa in eligendo), o duomenų subjektas savo ruožtu gali imtis veiksmų duomenų eksportuotojo atžvilgiu. Šiuo požiūriu ypač svarbus naujojo sutarčių tipinių punktų rinkinio I punkto b dalies vykdymas, ypač atsižvelgiant į galimybę duomenų eksportuotojui duomenų importuotojo tarnybinėse patalpose vykdyti auditą arba reikalauti pakankamų finansinių išteklių, reikalingų įsipareigojimų vykdymui, įrodymų.

(6)

Dėl duomenų subjektų pasinaudojimo trečiosios šalies, naudos iš sutarties gavėjos, teisėmis, tai reglamentuojamas svarbesnis duomenų eksportuotojo vaidmuo sprendžiant duomenų subjekto skundus, nes duomenų eksportuotojas įpareigojamas susisiekti su duomenų importuotoju ir prireikus per įprastinį vieno mėnesio laikotarpį užtikrinti sutarties vykdymą. Jei duomenų eksportuotojas nesutinka užtikrinti sutarties vykdymo, o duomenų importuotojas ir toliau nevykdo savo įsipareigojimų, duomenų subjektas gali vykdyti nepalankias duomenų importuotojui nuostatas ir iškelti jam bylą valstybėje narėje. Šis jurisdikcijos pripažinimas ir sutikimas vykdyti kompetentingo teismo ar duomenų apsaugos institucijos sprendimą nepažeidžia jokių trečiosiose šalyse nustatytų duomenų importuotojų procedūrinių teisių, tokių kaip apeliacijos teisė.

(7)

Tačiau siekiant išvengti piktnaudžiavimo šia papildoma galimybe, reikia užtikrinti, kad duomenų apsaugos institucijos galėtų lengviau uždrausti arba sustabdyti duomenų perdavimus pagal naująjį sutarčių tipinių punktų rinkinį tais atvejais, kai duomenų eksportuotojas atsisako imtis atitinkamų veiksmų, reikalingų užtikrinti, kad duomenų importuotojas vykdytų savo sutarties įsipareigojimus, arba pastarasis atsisako sąžiningai bendradarbiauti su kompetentingomis duomenų apsaugos priežiūros institucijomis.

(8)

Sutarčių tipiniai punktai bus naudojami nepažeidžiant nacionalinių nuostatų, kaip nurodyta Direktyvoje 95/46/EB arba Direktyvoje 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (4), ypač tiesioginės reklamos komercinių pranešimų atvejais.

(9)

Remiantis tuo, kas buvo išdėstyta, sutarčių tipiniuose punktuose nustatytos apsaugos priemonės gali būti laikomos adekvačiomis, kaip nurodyta Direktyvos 95/46/EB 26 straipsnio 2 dalyje.

(10)

Darbo grupė dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis, sudaryta, atsižvelgus į Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnį, pateikė savo nuomonę (5) dėl apsaugos, suteikiamos pagal tipinius sutarčių punktus, lygio, į kurią turi būti atsižvelgta.

(11)

Siekiant įvertinti Sprendimo Nr. 2001/497/EB pakeitimų veikimą yra norima, kad Komisija pateiks jų įvertinimą po trijų metų nuo pranešimo apie jų priėmimą pateikimo valstybėms narėms.

(12)

Sprendimą 2001/497/EB reikia atitinkamai pakeisti.

(13)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 95/46/EB 31 straipsnio nuostatas įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2001/497/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

Prie 1 straipsnio pridedama ši dalis:

„Duomenų valdytojai gali pasirinkti I arba II rinkinį, pateiktą priede. Tačiau, jie negali iš dalies keisti punktų ar derinti atskirų rinkinių punktų.“

2)

4 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   1 dalies, kurioje nurodyta, kad domenų valdytojas pateikia adekvačias apsaugos priemones remdamasis sutarčių tipiniais punktais, nurodytais priedo II rinkinyje, tikslais kompetentingos duomenų apsaugos institucijos turi teisę pasinaudoti joms suteiktomis galiomis uždrausdamos arba sustabdydamos duomenų srautus jeigu:

a)

duomenų importuotojas atsisako sąžiningai bendradarbiauti su duomenų apsaugos institucijomis arba vykdyti aiškius sutarties įsipareigojimus;

b)

duomenų eksportuotojas atsisako imtis atitinkamų veiksmų siekiant užtikrinti, kad duomenų importuotojas per įprastinį vieno mėnesio laikotarpį po to, kai kompetentinga duomenų apsaugos institucija įspėjo duomenų eksportuotoją, įvykdytų sutartį.

Pirmosios pastraipos tikslais duomenų importuotojo atsisakymui turint negerų ketinimų arba atsisakymui užtikrinti sutarties vykdymą nepriklauso atvejai, kai bendradarbiavimas arba vykdymas prieštarautų duomenų importuotojui taikomiems privalomiems nacionalinių teisės aktų reikalavimams, kurie nėra griežtesni nei būtina demokratinėje visuomenėje ir yra paremti vienu iš Direktyvos 95/46/EB 13 straipsnio 1 dalyje nurodytų interesų, ypač tarptautinėse ir (arba) nacionalinėse priemonėse nustatytomis sankcijomis, mokesčių ataskaitų reikalavimais arba pinigų plovimo prevencijos ataskaitų reikalavimais.

Pirmosios pastraipos a punkto tikslais bendradarbiavimui visų pirma gali būti priskirtas duomenų importuotojo duomenų apdorojimo priemonių pateikimas auditui arba įsipareigojimas paklusti Bendrijos duomenų apsaugos priežiūros institucijos patarimams.

3.   1 ir 2 dalyse nurodytas uždraudimas ar sustabdymas nedelsiant atšaukiamas, pašalinus tokio uždraudimo ar sustabdymo priežastis.

4.   Jeigu valstybės narės imasi 1, 2 ir 3 dalyje nurodytų priemonių, jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai, kuri šią informaciją perduoda kitoms valstybėms narėms.“.

3.

5 straipsnio pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Komisija, remdamasi turima informacija, per tris metus po pranešimo valstybėms narėms apie šį sprendimą ir bet kokį jo pakeitimą įvertina šio sprendimo veikimą.“

4.

Priedas keičiamas taip:

1.

Po pavadinimo įterpiama sąvoka „I RINKINYS“.

2.

Pridedamas šio sprendimo priedo tekstas.

2 straipsnis

Sprendimas taikomas nuo 2005 m. balandžio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 27 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1883/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 181, 2001 7 4, p. 19.

(3)  Tarptautiniai prekybos rūmai (TPR), Japonijos verslo taryba Europoje (JBCE), Europos telekomunikacijų technologijų ir elektronikos asociacija (EICTA), Amerikos prekybos rūmų ES komitetas Belgijoje (Amcham), Britų pramonės asociacija (CBI), Tarptautinės komunikacijos apvalusis stalas (ICRT) ir Europos tiesioginio marketingo asociacijos (FEDMA).

(4)  OL L 201, 2002 7 31, p. 37.

(5)  Nuomonė Nr. 8/2003, pateikiama tinklalapyje: http://europa.eu.int/comm/privacy


PRIEDAS

II RINKINYS

Asmens duomenų perdavimo iš Bendrijos į trečiąsias šalis sutarčių tipiniai punktai (vieno valdytojo kitam perdavimai)

Duomenų perdavimo sutartis

Tarp

_ (pavadinimas)

_ (įmonės adresas ir valstybė)

(toliau – duomenų eksportuotojas)

ir

_ (pavadinimas)

_ (įmonės adresas ir valstybė)

(toliau – duomenų importuotojas),

kiekviena atskirai – Šalis, abi kartu – Šalys.

Sąvokų apibrėžimai

Šiuose punktuose:

a)

„asmens duomenys“, „ypatingi asmens duomenys“, „tvarkyti duomenis (duomenų tvarkymas)“, „valdytojas“, „tvarkytojas“, „duomenų subjektas“ ir „priežiūros institucija (institucija)“ turi 1995 m. spalio 24 d. Direktyvoje 95/46/EB įtvirtintas reikšmes („institucija“ – kompetentinga duomenų apsaugos institucija, veikianti toje teritorijoje, kurioje yra įsisteigęs duomenų eksportuotojas);

b)

„duomenų eksportuotojas“ – asmens duomenis perduodantis duomenų valdytojas;

c)

„duomenų importuotojas“ – duomenų valdytojas, sutinkantis iš duomenų eksportuotojo gauti asmens duomenis ir juos toliau tvarkyti atsižvelgdamas į šių punktų sąlygas ir nepriklausantis trečiosios šalies sistemai, užtikrinančiai reikiamą apsaugą;

d)

„punktai“ – šie sutarčių punktai, kurie yra neprivalomas dokumentas, kuriame neįtrauktos komercinės verslo sąlygos, kurias Šalys nustato atskirais susitarimais.

Su perdavimu susijusi išsami informacija (taip pat ir perduodami asmens duomenys) nurodoma B priede, kuris yra neatsiejama šių punktų dalis.

I.   Duomenų eksportuotojo įsipareigojimai

Duomenų eksportuotojas garantuoja ir užtikrina, kad:

a)

asmens duomenys būtų surenkami, tvarkomi ir perduodami laikantis duomenų eksportuotojo šalies įstatymų;

b)

jis dėjo visas pastangas, kad įsitikintų, jog duomenų importuotojas gali įvykdyti savo teisinius įsipareigojimus pagal šiuos punktus;

c)

jis duomenų importuotojui pateiks, jei šis to pageidautų, tos šalies, kurioje įsisteigęs duomenų eksportuotojas, atitinkamų duomenų apsaugos įstatymų ar nuorodų į juos kopijas (jei reikia, bet išskyrus teisinius patarimus);

d)

jis atsakys į duomenų subjektų ir institucijos užklausas dėl asmens duomenų, kuriuos tvarko duomenų importuotojas, jei Šalys nesusitarė, kad duomenų importuotojas taip pat turi į jas atsakyti, bet jei duomenų importuotojas nenori arba negali atsakyti, kiek pagrįstai įmanoma į jas atsako ir duomenų eksportuotojas ir pateikia pagrįstai turimą informaciją. Atsakymai pateikiami per pagrįstą laikotarpį;

e)

paprašius duomenų subjektams, kurie yra trečioji šalis, naudos iš sutarties gavėja, jis pateiks punktų kopiją, kaip nurodyta III punkte, jei punktuose pateikiama slapta informacija, jis gali tokią informaciją pašalinti. Jei informacija pašalinama, duomenų eksportuotojas praneša duomenų subjektams raštu apie pašalinimo priežastį ir apie jų teisę į pašalinimą atkreipti institucijos dėmesį. Tačiau duomenų eksportuotojas paklūsta institucijos sprendimui dėl duomenų subjektų prieigos prie viso punktų teksto, jei duomenų subjektai sutiko laikytis konfidencialumo principo ir nepažeisti pašalintos informacijos konfidencialumo. Institucijai paprašius duomenų eksportuotojas jai taip pat pateikia punktų kopiją.

II.   Duomenų importuotojo įsipareigojimai

Duomenų importuotojas garantuoja ir užtikrina, kad:

a)

jis turės reikiamas technines ir organizacines priemones, reikalingas asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo arba atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos, ir kurios suteikia tinkamą apsaugos nuo duomenų tvarkymo ir duomenų pobūdžio keliamo pavojaus lygį;

b)

nustatys tvarką, kurios laikydamasi bet kuri trečioji šalis, kuriai jis suteikia leidimą prieigai prie asmens duomenų, įskaitant tvarkytojus, nepažeis ir išlaikys asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą. Bet kuris asmuo, vykdantis duomenų importuotojo įgaliojimą, įskaitant duomenų tvarkytoją, asmens duomenis privalės tvarkyti tik pagal duomenų importuotojo nurodymus. Ši nuostata netaikoma įgaliotiems asmenims arba asmenims, kuriems pagal įstatymą ar reglamentą suteikiama teisė į prieigą prie asmens duomenų;

c)

naudojimosi punktais metu jis neturi pagrindo manyti, kad vietinių įstatymų buvimas galėtų iš esmės pakenkti punktuose nurodytoms garantijoms, ir jis praneš duomenų eksportuotojui (kuris, jei reikia, tokį pranešimą perduos institucijai), jei sužinos apie tokių įstatymų buvimą;

d)

jis tvarko duomenis B priede nurodytais tikslais ir turi teisėtą įgaliojimą išduoti garantijas ir vykdyti šiuose punktuose nustatytus įsipareigojimus;

e)

jis duomenų eksportuotojui nurodo savo organizacijos kontaktinį punktą, kuris įgaliotas atsakyti į užklausas dėl asmens duomenų tvarkymo, ir sąžiningai bendradarbiaus su duomenų eksportuotoju, duomenų subjektu ir institucija su tokiomis užklausomis susijusiais klausimais per pagrįstą laikotarpį. Jei sustabdoma duomenų eksportuotojo veikla arba jei Šalys taip susitaria, duomenų importuotojas prisiima atsakomybę už I punkto e dalies nuostatų vykdymą;

f)

duomenų eksportuotojui paprašius, jis duomenų eksportuotojui pateiks įrodymų dėl pakankamų finansinių išteklių, reikalingų įsipareigojimų vykdymui pagal III punktą (prie kurių gali būti priskirtas draudimo išlaidų apmokėjimas);

g)

prieš tai per pagrįstą laikotarpį įspėjus ir įprastinių darbo valandų metu duomenų eksportuotojui pagrįstai paprašius jis pateikia savo duomenų tvarkymo priemones, duomenų bylas ir tvarkymui reikalingą dokumentaciją, kad duomenų eksportuotojas (arba nepriklausomi ar nešališki inspektoriai ar auditoriai, kuriuos pasirinko duomenų eksportuotojas ir jų kandidatūroms nepagrįstai neprieštaravo duomenų importuotojas, galėtų jas peržiūrėti, atlikti auditą ir (arba) patvirtinti siekiant užtikrinti, kad jos atitinka šiuose punktuose pateiktas garantijas ir įsipareigojimus. Prašymui turi būti suteiktas būtinas duomenų importuotojo šalies kontrolės arba priežiūros institucijos sutikimas ar patvirtinimas, tokį sutikimą ar patvirtinimą duomenų importuotojas stengsis gauti laiku;

h)

jis tvarko pasirinktus asmens duomenis pagal:

i)

šalies, kurioje įsisteigęs duomenų eksportuotojas, duomenų apsaugos įstatymus;

ii)

atitinkamas bet kurio Komisijos sprendimo nuostatas (1), kaip nurodyta Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 6 dalyje, jei duomenų importuotojas atitinka reikiamas tokio įgaliojimo ar sprendimo nuostatas ir yra įsisteigęs toje šalyje, kuriai taikomas toks įgaliojimas ar sprendimas, bet jam nėra taikomas toks įgaliojimas ar leidimas asmens duomenims (2) perduoti;

iii)

duomenų tvarkymo principus, nurodytus A priede.

Duomenų importuotojas nurodo, kurią galimybę jis pasirenka: _

Duomenų importuotojo inicialai: _

i)

Jis neatskleidžia ir neperduoda asmens duomenų trečiosios šalies valdytojui, kuris įsisteigęs ne Europos ekonominėje erdvėje (EEE) nepranešęs duomenų eksportuotojui apie tokį perdavimą ir:

i)

trečiosios šalies duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis pagal Komisijos sprendimą, jei trečioji šalis užtikrina tinkamą apsaugą, arba

ii)

trečiosios šalies duomenų valdytojas pasirašo šiuos punktus ar kitą duomenų perdavimo susitarimą, patvirtintą ES kompetentingos institucijos, arba

iii)

duomenų subjektams buvo suteikta galimybe prieštarauti, kai jiems pranešama apie duomenų perdavimo tikslus, gavėjų kategorijas ir apie tai, kad šalyse, į kurias eksportuojami duomenys, gali galioti skirtingi duomenų apsaugos standartai, arba

iv)

tolesnių ypatingų duomenų perdavimu atžvilgiu duomenų subjektai nedviprasmiškai sutiko, kad duomenys būtų ir toliau perduodami.

III.   Trečiosios šalies atsakomybė ir teisės

a)

Kiekviena Šalis yra atsakinga kitai Šaliai už pažeidžiant šiuos punktus padarytą žalą. Šalių atsakomybė apsiriboja padarytais nuostoliais. Baudžiamasis žalos atlyginimas (t. y. žalos atlyginimas, kuria siekiama nubausti Šalį už jos netinkamą elgesį) negali būti taikomi. Kiekviena Šalis yra atsakinga duomenų subjektams už pažeidžiant trečiosios Šalies teises pagal šiuos punktus padarytą žalą. Tai neturi poveikio duomenų eksportuotojo atsakomybei pagal duomenų apsaugos įstatymą.

b)

Šalys susitaria, kad duomenų subjektas kaip trečioji šalis, naudos iš sutarties gavėja, turi teisę vykdyti šį punktą ir I punkto b dalį, I punkto d dalį, I punkto e dalį, II punkto a dalį, II punkto d dalį, II punkto h dalį, II punkto i dalį, III punkto a dalį, V punktą, VI punkto d dalį ir VII punktą duomenų importuotojo ar duomenų eksportuotojo atžvilgiu, jei šie atitinkamai pažeidžia sutarties įsipareigojimus, susijusius su asmens duomenimis, ir šiuo tikslu priimti duomenų eksportuotojo šalies jurisdikciją. Jei įtariama, kad duomenų importuotojas pažeidė sutartį, duomenų subjektas visų pirma privalo paprašyti duomenų eksportuotojo imtis atitinkamų veiksmų siekiant realizuoti jo teises duomenų importuotojo atžvilgiu; jei duomenų eksportuotojas nesiima tokių veiksmų per pagrįstą laikotarpį (kuris įprastomis aplinkybėmis būtų vienas mėnuo), duomenų subjektas gali tiesiogiai realizuoti savo teises duomenų importuotojo atžvilgiu. Duomenų subjektas turi teisę tiesiogiai iškelti ieškinį duomenų eksportuotojui, nedėjusiam pakankamai pastangų, kad nustatytų, ar duomenų importuotojas gali įvykdyti savo teisinius įsipareigojimus pagal šiuos punktus (duomenų eksportuotojas turi įrodyti, kad dėjo pakankamai pastangų).

IV.   Punktams taikoma teisė

Šie punktai taikomi pagal šalies, kurioje įsisteigęs duomenų eksportuotojas, įstatymus, išskyrus įstatymus ir taisykles, susijusius su asmens duomenimis, kuriuos tvarko duomenų importuotojas pagal II punkto h dalį, kuri taikoma tik jei taip nusprendžia duomenų importuotojas pagal tą punktą.

V.   Ginčų su duomenų subjektais arba institucija sprendimas

a)

Jei kyla ginčas su duomenų subjektu ar institucija arba vienai iš Šalių arba abiem pateikiamas ieškinys dėl asmens duomenų tvarkymo, šalys praneš viena kitai apie kilusius ginčus ar pateiktus ieškinius ir bendradarbiaus siekdamos juos išspręsti taikiai ir laiku.

b)

Šalys susitaria dalyvauti duomenų subjekto ar institucijos pradėtoje visiems prieinamoje ir neprivalomoje tarpininkavimo procedūroje. Jei jos dalyvauja teismo procese, Šalys gali nuspręsti tai daryti per atstumą (telefonu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis). Šalys taip pat susitaria apsvarstyti galimybę dalyvauti arbitražo, tarpininkavimo ar kitame ginčų sprendimo procese, skirtame ginčams dėl duomenų tvarkymo spręsti.

c)

Kiekviena Šalis paklusta šalies, kurioje įsisteigęs duomenų eksportuotojas, kompetentingo teismo arba institucijos sprendimui, kuris yra galutinis ir kuris nebegali būti apskųstas.

VI.   Nutraukimas

a)

Jei duomenų importuotojas pažeidžia savo įsipareigojimus pagal šiuos punktus, duomenų eksportuotojas gal i laikinai sustabdyti asmens duomenų perdavimą duomenų importuotojui tol, kol pažeidimas atitaisomas arba kol nutraukiama sutartis.

b)

Jeigu:

i)

duomenų eksportuotojas laikinai sustabdo asmens duomenų perdavimą duomenų importuotojui ilgesniam negu vieno mėnesio laikotarpiui pagal a dalį;

ii)

dėl šių punktų laikymosi duomenų importuotojas pažeistų savo teisinius arba taisyklių įsipareigojimus pagal importo šalies įstatymus;

iii)

duomenų importuotojas iš esmės arba pakartotinai pažeidžia pagal šiuos punktus suteiktas garantijas ar įsipareigojimus;

iv)

galutiniame ir neapskundžiamame šalies, kurioje įsisteigęs duomenų eksportuotojas, kompetentingo teismo ar institucijos sprendime nustatoma, kad duomenų importuotojas arba duomenų eksportuotojas pažeidė šiuos punktus;

v)

pateikiamas pareiškimas dėl likvidavimo paskelbimo dėl duomenų importuotojo administravimo arba likvidavimo, nesvarbu ar asmens ar verslo atžvilgiu, jei jis nėra panaikinamas per atitinkamą periodą, tokiam panaikinimui nustatytą taikytinos teisės normų; paskiriamas bet viso turimo turto gavėjas; paskiriamas bankrutuojančios įmonės administratorius, jei duomenų importuotojas yra fizinis asmuo; arba atitinkamoje jurisdikcijoje įvykdomas lygiavertis veiksmas

tada duomenų eksportuotojas, nepažeisdamas jokių kitų teisių, kurias gali turėti duomenų importuotojas, turi teisę nutraukti šių punktų galiojimą, tačiau tokiu atveju prireikus apie tai turi būti pranešta institucijai. Atvejais, numatytais i, ii ar iv, Duomenų importuotojas taip pat gali panaikinti šias nuostatas.

c)

Bet kuri Šalis gali nutraukti šių punktų galiojimą, jeigu: i) Komisija priima teigiamai lygiavertį sprendimą pagal Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 6 dalį (ar kitą viršenybę turintį tekstą) Šaliai (ar jos sektoriui), į kurią duomenų importuotojas siunčia ir kurioje jis tvarko duomenis, arba ii) toje Šalyje pradedama tiesiogiai taikyti Direktyva 95/46/EB (arba kitas viršenybę turintis tekstas).

d)

Šalys susitaria, kad šių punktų galiojimo nutraukimas bet kuriuo metu, bet kokiomis aplinkybėmis ir dėl bet kurios priežasties (išskyrus galiojimo nutraukimą pagal VI punkto c dalį) neatleidžia jų nuo įsipareigojimų ar sąlygų, nustatytų šiuose punktuose, dėl perduodamų asmens duomenų perdavimo.

VII.   Nukrypimas nuo šių punktų

Šalys negali pakeisti šių punktų, išskyrus atvejus, kai tikslinama bet kokia B priede nurodyta informacija, tačiau tokiu atveju prireikus bus informuota ir institucija. Tai netrukdo Šalims prireikus pridėti papildomos komercinės informacijos punktų.

VIII.   Perdavimo apibrėžimas

Išsamesnė informacija apie asmens duomenų perdavimą pateikiama B priede. Šalys susitaria, kad B priede gali būti pateikiama konfidencialios komercinės informacijos, kurios jos neatskleis trečiosioms Šalims, išskyrus jei to reikalauja įstatymai arba kompetentinga priežiūros ar vyriausybės institucija arba I punkto e dalies nuostatos. Šalys gali parengti papildomų priedų papildomiems perdavimams, kurie prireikus bus pateikti institucijai. B priedas taip pat gali būti parengtas keletui perdavimų.

Parengta (data): _

_

_

DUOMENŲ IMPORTUOTOJO VARDU

DUOMENŲ EKSPORTUOTOJO VARDU

A PRIEDAS

DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

1.

Tikslų apribojimas – asmens duomenys gali būti tvarkomi ir naudojami ar toliau perduodami tik B priede nurodytais tikslais arba duomenų subjektui davus leidimą.

2.

Duomenų kokybė ir proporcingumas – duomenys turi būti tikslūs, o jeigu reikia, turi būti tikslinami. Duomenys turi atitikti tikslus, kuriais jie yra perduodami ir toliau tvarkomi, jie turi būti su šiais tikslais susiję, jų neturi būti nei per daug, nei per mažai.

3.

Skaidrumas – duomenų subjektams turi būti suteikta informacija reikalinga sąžiningam tvarkymui užtikrinti (pvz.: informacija apie tikslus, kuriais duomenys yra tvarkomi ir apie perdavimą), jei tokios informacijos dar nesuteikė duomenų eksportuotojas.

4.

Saugumas ir konfidencialumas – duomenų valdytojas turi imtis atitinkamų techninių ir organizacinių saugumo priemonių, kad apsisaugotų nuo rizikos, susijusios su atsitiktiniu ar neteisėtu duomenų sunaikinimu ar atsitiktiniu praradimu, pakeitimu, neteisėtu atskleidimu ar prieiga tvarkant duomenis. Asmenys, veikiantys pagal duomenų valdytojo įgaliojimą, tarp jų ir duomenų tvarkytojas, duomenis gali tvarkyti tik gavę duomenų valdytojo nurodymus.

5.

Teisė gauti informaciją, ištaisyti, sunaikinti ir prieštarauti – remiantis Direktyvos 95/46/EB 12 straipsniu, duomenų subjektas tiesiogiai ar per trečiąją šalį turi gauti asmens informaciją, kurią organizacija turi, išskyrus užklausimus, kuriais yra akivaizdžiai piktnaudžiaujama, pateikiamus per dažnai arba pakartotinai ir sistemingai, arba kuriems pagal duomenų eksportuotojo šalies įstatymus nebūtina suteikti prieigos. Jei institucija buvo suteikusi išankstinį sutikimą, taip pat nebūtina suteikti prieigos, jei tikėtina, kad tai stipriai pažeistų duomenų importuotojo ar kitų organizacijų, susijusių su duomenų importuotoju, interesus ir šie interesai nėra viršesni už pagrindines duomenų subjekto teises ir laisves. Asmens duomenų šaltinių nurodyti nebūtina, jei tai nėra įmanoma dedant visas reikalingas pastangas arba, jei asmenų teisės, išskyrus pavienius asmenis, būtų pažeistos. Duomenų subjektams privalo būti suteikta galimybė pataisyti, pakeisti ar ištrinti su jais susijusią informaciją, jei ji yra netiksli ar tvarkyta pagal šiuos principus. Jei yra pagrįstų priežasčių abejoti užklausimo teisėtumu, prieš pataisydama, pakeisdama ar ištrindama informaciją organizacija gali reikalauti pasiteisinimo. Trečiosioms šalims, kurioms duomenys buvo atskleisti, kad duomenys buvo ištaisyti, pakeisti ar ištrinti, pranešti nebūtina, jei tai padaryti būtų pernelyg sunku. Duomenų subjektai turi teisę prieštarauti su jais susijusių asmens duomenų tvarkymui, jei yra rimtų teisėtų priežasčių, susijusių su jų konkrečia padėtimi. Įrodinėjimo pareiga priklauso duomenų importuotojui, o duomenų subjektas dėl atsisakymo visada gali kreiptis į instituciją.

6.

Ypatingi asmens duomenys – duomenų importuotojas imasi tokių papildomų priemonių (pvz., susijusių su apsauga), kurios yra būtinos ypatingiems asmens duomenims apsaugoti pagal jo įsipareigojimus, nurodytus II punkte.

7.

Duomenys, naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais – jei duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turi būti nustatytos veiksmingos procedūros, suteikiančios galimybę duomenų subjektui bet kuriuo metu paprieštarauti, kad jo duomenys būtų naudojami tokiais tikslais.

8.

Automatiniai sprendimai – šiuose punktuose „automatinis sprendimas“ – duomenų eksportuotojo ar duomenų importuotojo sprendimas, kuris turi teisinių pasekmių, susijusių su duomenų subjektu, arba turi svarbaus poveikio duomenų subjektui ir kuris yra paremtas tik automatiniu asmens duomenų tvarkymu, skirtu įvertinti atitinkamus su asmeniu susijusius aspektus tokius kaip darbingumas, kreditingumas, patikimumas, elgesys ir kt. Duomenų importuotojas nedaro jokių automatinių sprendimų, susijusių su duomenų subjektu, išskyrus atvejus kai:

a)

i)

duomenų importuotojas tokius sprendimus atlieka sudaręs arba vykdydamas sutartį su duomenų subjektu ir

ii)

duomenų subjektui suteikiama galimybė su bet kurios šalies, padariusios tokį sprendimą, atstovu aptarti atitinkamų automatinių sprendimų rezultatus arba nusiųsti savo atstovą pas tą Šalį.

arba

b)

jei duomenų eksportuotojo šalies įstatymuose nurodyta kitaip.

B PRIEDAS

PERDAVIMO APIBRĖŽIMAS

(Pildo Šalys)

Image

AIŠKINAMIEJI KOMERCINIAI PUNKTAI (PASIRINKTINAI)

Žalos atlyginimas duomenų eksportuotojui ir duomenų importuotojui:

„Šalys atlygina viena kitai padarytą žalą ir saugo viena kitą nuo sąnaudų, mokesčių, išlaidų ar nuostolių, kuriuos jos padaro viena kitai pažeidusios šiuos punktus. Žalos atlyginimas priklauso nuo a) Šalies (-ių), kuriai turi būti atlyginta žala (toliau – Šalis (-ys), kurioms atlyginta žala) nedelsiamo pranešimo kitai (-oms) Šaliai (-ims) (toliau – Šalis (-ys), atlyginančios žalą) apie reikalavimą atlyginti žalą, b) žalą atlyginančios Šalies (-ių) išskirtinių teisių kontroliuoti tokių reikalavimų apsaugą ir patenkinimą ir c) Šalies (-ių), kuriai turi būti atlyginta žala, bendradarbiavimo ir pagalbos Šaliai (-ims), atlyginančioms žalą, siekiant apsaugoti tokį reikalavimą.“

Duomenų eksportuotojo ir duomenų importuotojo ginčų sprendimas (Šalys gali nuspręsti pakeisti šį punktą alternatyviu ginčų sprendimo ar jurisdikcijos punktu):

„Jei tarp duomenų importuotojo ir duomenų eksportuotojo kyla ginčas dėl tariamo bet kurios šių punktų nuostatos pažeidimo, tokį ginčą vadovaudamiesi Tarptautinių prekybos rūmų Arbitražo taisyklėmis sprendžia vienas ar daugiau arbitrų, paskirtų pagal tas pačias taisykles. Arbitražo vieta yra [ ]. Arbitrų skaičius yra [ ].“

Sąnaudų paskirstymas:

„Kiekviena šalis už savo įsipareigojimų vykdymą pagal šiuos punktus moka pati.“

Papildoma nutraukimo sąlyga:

„Jei nutraukiamas šių punktų galiojimas, duomenų importuotojas privalo duomenų eksportuotojui grąžinti visus pagal šiuos punktus gautus asmens duomenis ir visas jų kopijas arba, duomenų eksportuotojui nusprendus, sunaikinti visas jų kopijas ir sunaikinimą patvirtinti duomenų eksportuotojui, jei tik duomenų importuotojui sunaikinti visų arba dalies tokių duomenų nedraudžia nacionaliniai įstatymai arba vietinės taisyklės, kitu atveju duomenys bus laikomi konfidencialiais ir nebus tvarkomi jokiais tikslais. Duomenų importuotojas sutinka, kad duomenų eksportuotojui pareikalavus, prieš tai per pagrįstą laikotarpį įspėjus ir įprastinių darbo valandų metu jis leis duomenų eksportuotojui arba jo pasirinktam inspektoriui, kurio kandidatūrai pagrįstai neprieštaravo duomenų importuotojas, atvykti į jo įmonę patikrinti, ar tai buvo atlikta.“

“.

(1)  „Atitinkamos nuostatos“ – bet kurio įgaliojimo ar sprendimo nuostatos, išskyrus įgaliojimo ar sprendimo vykdymo nuostatas (kurios reglamentuojamos šiuose punktuose).

(2)  Tačiau kai pasirenkama ši galimybė privalo būti taikomos A.5 priedo su prieigos, ištaisymo, ištrynimo ir prieštaravimo teisėmis susijusios nuostatos, kurios turi viršenybę visų panašių pasirinkto Komisijos sprendimo nuostatų atžvilgiu.


Europos centrinis bankas

29.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 385/85


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2004 m. gruodžio 16 d.

iš dalies keičiančios Gaires ECB/2004/13 dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais ne Europos Sąjungos centriniams bankams, ne Europos Sąjungos šalims ir tarptautinėms organizacijoms

(ECB/2004/20)

(2004/916/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 3 dalį ir 23 straipsnį,

kadangi:

(1)

Klientai, kuriems pagal Gaires ECB/2004/13 (1) gali būti teikiamos Eurosistemos atsargų valdymo paslaugos, yra ne Europos Sąjungos (ne ES) šalys, ne ES centriniai bankai ar reguliuojančios pinigų institucijos ir tarptautinės organizacijos.

(2)

Atsižvelgdama į pastarojo meto pokyčius ir po tolesnio įvertinimo Valdančioji taryba laiko tikslinga praplėsti kliento apibrėžimą, kad jis taip pat apimtų euro neįsivedusias valstybes nares ir jų nacionalinius centrinius bankus (NCB). Todėl atitinkamai reikėtų pakeisti Gaires ECB/2004/13.

(3)

Vadovaujantis Statuto 12 straipsnio 1 dalimi ir 14 straipsnio 3 dalimi, ECB gairės yra sudėtinė Bendrijos teisės dalis,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Gairės ECB/2004/13 iš dalies keičiamos taip:

1)

Pavadinimas pakeičiamas taip:

„2004 m. liepos 1 d. Europos centrinio banko gairės dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms (ECB/2004/13)“.

2)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pirma įtrauka pakeičiama taip:

„ „visų tipų banko sandoriai“ apima Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimą euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms, susijusį su tokių centrinių bankų, šalių ir tarptautinių organizacijų atsargų valdymu,“

b)

ketvirta įtrauka pakeičiama taip:

„ „klientas“ reiškia bet kurią šalį (įskaitant bet kurią valdžios instituciją ar vyriausybinę įstaigą), bet kurį centrinį banką ar reguliuojančią pinigų instituciją, nesančius euro zonoje, arba bet kurią tarptautinę organizaciją, kuriai Eurosistemos narys teikia Eurosistemos atsargų valdymo paslaugas,“

c)

paskutinė įtrauka išbraukiama.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šios gairės įsigalioja 2004 m. gruodžio 22 d.

3 straipsnis

Adresatai

Šios gairės yra skirtos eurą įsivedusių valstybių narių NCB.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino, 2004 m. gruodžio 16 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  Europos centrinio banko gairės 2004/546/EB (OL L 241, 2004 7 13, p. 68).


Klaidų ištaisymas

29.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 385/87


2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/2004, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 795/2004, nustatantį išsamias bendrosios išmokos schemos, numatytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 345, 2004 11 20 )

91 puslapyje, 2 straipsnyje, antroje pastraipoje:

vietoje:

„išskyrus 1 straipsnio 21 punktą“

skaityti:

„išskyrus 1 straipsnio 22 punktą“.