ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 375

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. gruodžio 23d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2217/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, ir Reglamentą (EB) Nr. 1788/2003, nustatantį mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje

1

 

 

2004 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2218/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

4

 

 

2004 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2219/2004, dėl pasiūlymų, pateiktų dėl subsidijos, numatytos Reglamente (EB) Nr. 2033/2004, paskyrimo už B tipo lukštentų ilgagrūdžių ryžių gabenimą į Reuniono salą

6

 

 

2004 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2220/2004, dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

7

 

*

2004 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2221/2004, nustatantis eksporto licencijų paskirstymą sūriams, skirtiems 2005 m. eksportuoti į Jungtines Amerikos Valstijas pagal tam tikras GATT kvotas

9

 

*

2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/114/EB, dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų

12

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004/889/EB:2004 m. lapkričio 16 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje sudarymo

19

 

*

2004/890/EB:2004 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas, dėl Bendrijos pasitraukimo iš Konvencijos dėl žvejybos ir gyvųjų išteklių išsaugojimo Baltijos jūroje ir Beltuose

27

 

 

Komisija

 

*

2004/891/EB:2004 m. lapkričio 19 d. Komisijos sprendimas, užbaigiantis tyrimo procesą dėl prekybos kliūčių, kurios kyla dėl Kanados palaikomų prekybos praktikų, susijusių su tam tikromis geografinėmis nuorodomis vynams (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4388)

28

 

*

2004/892/EB:2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/614/EB dėl apsaugos priemonių, susijusių su paukščių gripu Pietų Afrikoje, taikymo laiko (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5011)  ( 1 )

30

 

*

2004/893/EB:2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis laikinąją prekybą tam tikra Secale cereale rūšies sėkla, neatitinkančia Tarybos direktyvos 66/402/EEB reikalavimų (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5027)  ( 1 )

31

 

*

2004/894/EB:2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis laikinąją prekybą tam tikra Triticum aestivum rūšies sėkla, neatitinkančia Tarybos direktyvos 66/402/EEB reikalavimų (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5028)  ( 1 )

33

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

23.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 375/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2217/2004

2004 m. gruodžio 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, ir Reglamentą (EB) Nr. 1788/2003, nustatantį mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Dėl geografinės Kleinwalsertal (Mittelberg teritorija) ir Jungholz teritorijos, esančių Austrijoje ir pasiekiamų tik keliu iš Vokietijos, padėties jų pieno gamintojai pieną pristatydavo Vokietijos supirkėjams.

(2)

Kadangi 1968 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 804/68 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (2) su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 856/84 (3), buvo įvesta Bendrijos pieno kvotų sistema, nustatant Vokietijos referencinius pieno kiekius buvo atsižvelgta į šių gamintojų parduodamą pieną.

(3)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (4) nuo 2004 kalendorinių metų buvo įvestos tiesioginės išmokos pieno sektoriuje. Šios išmokos grindžiamos Vokietijos administruojamų atitinkamų gamintojų individualiais referenciniais kiekiais, kai tuo tarpu išmokas, susijusias su priemoka už pieną, pagal tą reglamentą turėtų mokėti Austrijos valdžios institucijos neviršydamos nacionalinių referencinių kiekių 12 mėnesių laikotarpiu 1999–2000 m., nustatytu 1992 m. rugsėjo 28 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3950/92, nustatančio papildomą mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje (5), I priede ir biudžeto viršutinės ribos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 96 straipsnio 2 dalyje. Referenciniai kiekiai ir viršutinės ribos Austrijai buvo apskaičiuotos neatsižvelgiant į Kleinwalsertal (Mittelberg teritorija) ir Jungholz teritorijos atskirus referencinius kiekius.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 47 straipsnio 2 dalyje numatoma 2007 m. išmokas už pieną įtraukti į tame reglamente numatytą bendrosios išmokos schemą. Tačiau to paties Reglamento 62 straipsniu leidžiama valstybėms narėms nuspręsti įtraukti tokius mokėjimus nuo 2005 m. Vokietijoje numatyta įtraukti priemoką už pieną nuo 2005 m., o tuo tarpu Austrijoje tai bus padaryta vėliau.

(5)

Kad priemoka už pieną ir jos įtraukimas į bendrosios išmokos schemą būtų praktiškai ir tinkamai administruojama, reikia iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 taip, kad nustatant Vokietijos ir Austrijos referencinius kiekius bei biudžeto viršutines ribas, numatytas 95 straipsnio 4 dalyje ir 96 straipsnio 2 dalyje, būtų atsižvelgta į aptariamų regionų gamintojų pieno referencinius kiekius. Todėl taip pat reikia pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1788/2003, nustatančio mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje, I priedą, siekiant atitinkamų gamintojų referencinius kiekius perskaičiuoti į Austrijos referencinius kiekius 2004–2005 pieno kvotų metams.

(6)

Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad paraiškų išmokoms už 2004 m. pateikimo laikas jau baigėsi, reikia numatyti nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 2 straipsnio b punkto, pagal kurį Vokietijai leidžiama mokėti priemokas Austrijos Kleinwalsertal (Mittelberg teritorija) ir Jungholz teritorijos ūkininkams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

95 straipsnio 4 dalis papildoma šia antra pastraipa:

„Tačiau Vokietijai ir Austrijai pagal referencinius kiekius 1999–2000 m. 12 mėnesių laikotarpiui nustatyta viršutinė riba atitinkamai yra 27 863 827,288 ir 2 750 389,712 tonų.“;

2)

96 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

Vokietijai skirta eilutė pakeičiama taip:

„Vokietija

101,99

204,52

306,78“;

b)

Austrijai skirta eilutė pakeičiama taip:

„Austrija

10,06

20,19

30,28“.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1788/2003 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

3 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 2 straipsnio b punkto, Vokietija moka priemoką už pieną ir papildomas išmokas už 2004 m. Austrijoje, Kleinwalsertal (Mittelberg teritorija) ir Jungholz teritorijos ūkininkams.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas taip:

a)

1 straipsnis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.;

b)

2 straipsnis taikomas nuo 2004 m. balandžio 1 d.;

c)

3 straipsnis taikomas nuo 2004 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. VEERMAN


(1)  Nuomonė pateikta 2004 m. gruodžio 14 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 148, 1968 6 28, p. 13. Reglamentas panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1255/1999 (OL L 160, 1999 6 26, p. 48).

(3)  OL L 90, 1984 4 1, p. 10.

(4)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 864/2004 (OL L 161, 2004 4 30, p. 48).

(5)  OL L 405, 1992 12 31, p. 1. Reglamentas panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1788/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 123) ir su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 739/2004 (OL L 116, 2004 4 22, p. 7).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1788/2003 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

a punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

Vokietijai skirta eilutė pakeičiama taip:

„Vokietija

27 863 827,288“;

b)

Austrijai skirta eilutė pakeičiama taip:

„Austrija

2 750 389,712“;

2)

b punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

Vokietijai skirta eilutė pakeičiama taip:

„Vokietija

27 863 827,288“;

b)

Austrijai skirta eilutė pakeičiama taip:

„Austrija

2 750 389,712“;

3)

c punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

Vokietijai skirta eilutė pakeičiama taip:

„Vokietija

28 003 146,424“;

b)

Austrijai skirta eilutė pakeičiama taip:

„Austrija

2 764 141,661“;

4)

d punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

Vokietijai skirta eilutė pakeičiama taip:

„Vokietija

28 142 465,561“;

b)

Austrijai skirta eilutė pakeičiama taip:

„Austrija

2 777 893,609“;

5)

e punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

Vokietijai skirta eilutė pakeičiama taip:

„Vokietija

28 281 784,697“;

b)

Austrijai skirta eilutė pakeičiama taip:

„Austrija

2 791 645,558“.


23.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 375/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2218/2004

2004 m. gruodžio 22 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gruodžio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2004 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

94,4

204

75,8

999

85,1

0707 00 05

052

97,7

999

97,7

0709 90 70

052

103,1

204

74,1

999

88,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

49,7

204

47,3

220

45,0

388

50,7

448

34,4

999

45,4

0805 20 10

204

56,2

999

56,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,9

204

47,0

400

86,0

624

80,4

999

71,6

0805 50 10

052

47,9

528

38,8

999

43,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

149,8

400

80,2

404

105,4

720

63,7

999

99,8

0808 20 50

400

102,5

528

47,6

720

50,6

999

66,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


23.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 375/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2219/2004

2004 m. gruodžio 22 d.

dėl pasiūlymų, pateiktų dėl subsidijos, numatytos Reglamente (EB) Nr. 2033/2004, paskyrimo už B tipo lukštentų ilgagrūdžių ryžių gabenimą į Reuniono salą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1989 m. rugsėjo 6 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2692/89, nustatantį išsamias ryžių gabenimo į Reunioną taisykles (2), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2033/2004 (3) pradėtas konkursas dėl subsidijos už ryžių gabenimą į Reuniono salą.

(2)

Reglamento (EEB) Nr. 2692/89 9 straipsnyje numatyta, kad atsižvelgdama į pateiktus pasiūlymus Komisija Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 26 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gali nuspręsti neskelbti konkurso laimėtojo.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į Reglamento (EEB) Nr. 2692/89 2 ir 3 straipsniuose išvardytus kriterijus, nereikėtų nustatyti didžiausios subsidijos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymai, pateikti 2004 m. gruodžio 13 d.–16 d. pagal Reglamente (EB) Nr. 2033/2004 numatytą konkursą dėl subsidijos už KN kodu 1006 20 98 klasifikuojamų lukštentų ilgagrūdžių B ryžių gabenimą į Reuniono salą, yra nesvarstomi.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gruodžio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

(2)  OL L 261, 1989 9 7, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1275/2004 (OL L 241, 2004 7 13, p. 8).

(3)  OL L 353, 2004 11 27, p. 9.


23.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 375/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2220/2004

2004 m. gruodžio 22 d.

dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1095/96 dėl nuolaidų, numatytų CXL sąraše, sudarytame pasibaigus deryboms dėl GATT XXIV.6 straipsnio, įgyvendinimo (2),

atsižvelgdama į 2003 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1159/2003, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukranendrių cukraus importui 2003–2004, 2004–2005 ir 2005–2006 prekybos metais, taikymo taisykles ir iš dalies pakeičiantį Reglamentus (EB) Nr. 1464/95 ir (EB) Nr. 779/96 (3), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 9 straipsnyje yra numatyta tvarka, kaip turi būti nustatomi įsipareigojimai pristatyti importuojamus, taikant nulinį muito tarifą, KN kodu 1701 klasifikuojamus AKR protokolą ir Indijos susitarimą pasirašiusių šalių kilmės produktus, kurių masė nurodoma baltojo cukraus ekvivalentu.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 16 straipsnyje numatyta tvarka, kaip turi būti nustatomos nulinio muito tarifo importo kvotos KN kodu 1701 11 10 klasifikuojamiems produktams, kurių kilmės šalis yra AKR protokolą ir Indijos susitarimą pasirašiusios valstybės ir kurių masė nurodoma baltojo cukraus ekvivalentu.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 22 straipsnyje atidaromos tarifinės kvotos, kurioms taikomas 98 eurų dydžio muitas už toną, Brazilijos, Kubos ir kitų trečiųjų šalių kilmės importuojamiems produktams, klasifikuojamiems KN kodu 1701 11 10.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 5 straipsnio 1 dalies nuostatas per savaitę nuo 2004 m. gruodžio 13 d.–17 d. kompetentingoms įstaigoms buvo pateiktos paraiškos gauti importo licencijas dėl AKR-Indijos lengvatinėmis sąlygomis įvežamo cukraus kiekio, kuris visas viršija kiekį, įsipareigojamą pristatyti iš konkrečios šalies, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 9 straipsnyje.

(5)

Tokiomis aplinkybėmis Komisija privalo nustatyti mažinimo koeficientą, kuriuo remiantis būtų galima proporcingai paskirstyti licencijas pagal turimą kiekį, ir nurodyti, kad atitinkama riba yra pasiekta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal prašymus, pateiktus 2004 m. gruodžio 13 d.–17 d. gauti importo licencijas remiantis Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, licencijos išduodamos ne didesniems negu šio reglamento priede nurodytiems kiekiams.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gruodžio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 2).

(2)  OL L 146, 1996 6 20, p. 1.

(3)  OL L 162, 2003 7 1, p. 25. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1409/2004 (OL L 256, 2004 8 3, p. 11).


PRIEDAS

AKR–INDIJOS lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 II antraštinė dalis

2004–2005 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2004 12 13–17 savaitę

Riba

Barbadosas

100

 

Belizas

100

 

Kongas

84,8727

Pasiekta

Fidžis

100

 

Gajana

100

 

Indija

0

Pasiekta

Dramblio Kaulo Krantas

100

 

Jamaika

100

 

Kenija

100

 

Madagaskaras

100

 

Malavis

100

 

Mauricijus

100

 

Mozambikas

100

Pasiekta

Sent Kitsas ir Nevis

100

 

Svazilandas

100

 

Tanzanija

100

 

Trinidadas ir Tobagas

100

 

Zambija

100

 

Zimbabvė

0

Pasiekta


Ypatingasis lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 III antraštinė dalis

2004–2005 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2004 12 13–17 savaitę

Riba

Indija

100

 

AKR

100

 


CXL lengvatinis cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 IV antraštinė dalis

2004–2005 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2004 12 13–17 savaitę

Riba

Brazilija

0

Pasiekta

Kuba

100

 

Kitos trečiosios šalys

0

Pasiekta


23.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 375/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2221/2004

2004 m. gruodžio 22 d.

nustatantis eksporto licencijų paskirstymą sūriams, skirtiems 2005 m. eksportuoti į Jungtines Amerikos Valstijas pagal tam tikras GATT kvotas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 30 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1847/2004 (2) nustatoma tvarka eksporto licencijų paskirstymui sūriams, skirtiems 2005 m. eksportuoti į Jungtines Amerikos Valstijas pagal tam tikras GATT kvotas.

(2)

1999 m. sausio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 174/1999, nustatančio išsamias specialiąsias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 804/68 taikymo taisyklės dėl pieno ir pieno produktų eksporto licencijų ir eksporto grąžinamųjų išmokų (3), 20 straipsnio 3 dalyje nustatomi kriterijai, taikomi skiriant laikinas licencijas, kai paraiškos šioms licencijoms gauti yra pateikiamos dėl produktų kiekio, viršijančio atitinkamas aptariamų metų kvotas. Po Bendrijos plėtros 2004 m. gegužės 1 d. Reglamento (EB) Nr. 174/1999 20 straipsnio 3 dalyje šiems 2005 m. kriterijams taip pat numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės.

(3)

Eksporto licencijų kai kurioms kvotoms ir produktų grupėms poreikis gerokai išaugo ir kartais gerokai pranoksta turimus kiekius. Todėl gali tekti žymiai sumažinti vienam pareiškėjui skirtus kiekius, tuo pačiu sumažinant šio modelio našumą bei efektyvumą. Be to, kai vienam ūkio subjektui skiriami labai maži kiekiai, patirtis rodo, kad yra pavojus, jog ūkio subjektas bus nepajėgus tokiomis aplinkybėmis laikytis savo įsipareigojimo eksportuoti prarasdamas užstatą.

(4)

Siekiant išspręsti šią problemą reikėtų taikyti Reglamento (EB) Nr. 174/1999 20 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje minimų trijų kriterijų derinį, atsižvelgiant į nustatytas pereinamojo laikotarpio priemones. Pagal šios pastraipos a ir b punktus skiriant licencijas pirmenybė turėtų būti teikiama paraiškų teikėjams, kurie jau turėjo įsipareigojimų Jungtinėse Amerikos Valstijose, kurių nurodyti importuotojai yra dukterinės bendrovės ir kurie aptariamų produktų kiekį į tą paskirties vietą jau eksportavo praeityje. Be to, pagal šios pastraipos c punktą turėtų būti taikomas sumažinimo koeficientas.

(5)

Jei paraiškos yra pateiktos mažesniems nei turimiems produktų grupių ir kvotų kiekiams, tikslinga pagal Reglamento (EB) Nr. 174/1999 20 straipsnio 5 dalį numatyti, kad paraiškų teikėjams būtų paskirta licencija likusiam kiekiui proporcingai kiekiui, kuriam buvo pateikta paraiška. Tokiems papildomiems kiekiams licencija turėtų būti paskiriama su sąlyga, kad suinteresuotas ūkio subjektas pateikia paraišką ir sumoka užstatą.

(6)

Dėl trumpo šios procedūros įgyvendinimo termino, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1847/2004, šis reglamentas turėtų būti taikomas kiek galima greičiau.

(7)

Šiame reglamente numatytoms priemonėms pritaria Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Paraiškos laikinoms eksporto licencijoms gauti, pateiktos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1847/2004, dėl produktų grupių ir kvotų, šio reglamento priedo 3 stulpelio punktuose identifikuotų 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- ir 21-Uruguay, 25-Tokyo ir 25 Uruguay, priimamos taikant to priedo 5 stulpelyje nustatytus licencijų paskirstymo koeficientus, kai jas pateikia:

paraiškų teikėjai, kurie pateikia įrodymų, kad aptariamus produktus eksportuoja į Jungtines Amerikos Valstijas ne mažiau kaip vienerius metus iš trijų paskutinių praėjusių metų ir kurių nurodyti importuotojai yra dukterinės bendrovės, arba

paraiškų teikėjai, kurių nurodyti importuotojai pagal Reglamento (EB) Nr. 174/1999 20 straipsnio 3 dalies antrosios pastraipos b punktą yra laikomi dukterinėmis bendrovėmis.

Pirmoje pastraipoje nurodytos paraiškos priimamos taikant to priedo 6 stulpelyje nustatytus licencijų paskirstymo koeficientus, kai jas pateikia:

paraiškų teikėjai, išskyrus tuos, kurie yra nurodyti pirmoje pastraipoje, kurie pateikia įrodymų, kad aptariamus produktus eksportuoja į Jungtines Amerikos Valstijas kiekvienais metais per paskutinius trejus metus, arba

paraiškų teikėjai, iš kurių pagal Reglamento (EB) Nr. 174/1999 20 straipsnio 3 dalies antrosios pastraipos a punktą veiklos istorija nereikalaujama.

Pirmoje pastraipoje nurodytos paraiškos atmetamos, jei jas pateikia paraiškų teikėjai, nenurodyti pirmojoje ir antrojoje pastraipose.

2.   Jei taikant 1 straipsnio dalies nuostatas skiriamas kiekis yra mažiau nei 2 t, paraiškos teikėjai gali atsiimti savo paraiškas. Tokiu atveju jie praneša kompetentingoms institucijoms per 5 darbo dienas nuo šio reglamento įsigaliojimo, ir tada jų užstatas tuoj pat gražinamas.

Kompetentinga institucija per 8 darbo dienas nuo šio reglamento įsigaliojimo praneša Komisijai apie kiekius, dėl kurių pateiktos paraiškos buvo atsiimtos ir už kuriuos buvo gražintas užstatas.

2 straipsnis

Paraiškos laikinoms eksporto licencijoms gauti, pateiktos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1847/2004, dėl produktų grupės ir kvotų, šio reglamento priedo 3 stulpelio punkte identifikuotų 22-Tokyo ir 22-Uruguay, patenkinamos tiek, kiek prašoma.

Prekybininkui per 10 darbo dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo pateikus papildomą paraišką ir sumokėjus taikomą užstatą, gali būti išduotos laikinos eksporto licencijos dėl papildomų kiekių taikant priedo 7 stulpelyje nurodytą paskirstymo koeficientą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 322, 2004 10 23, p. 19.

(3)  OL L 20, 1999 1 27, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1846/2004 (OL L 322, 2004 10 23, p. 16).


PRIEDAS

Grupės identifikavimas pagal Jungtinių Amerikos Valstijų suderinto tarifų sąrašo 4 straipsnio papildomas pastabas

Grupės ir kvotos identifikavimas

2005 m. numatyti kiekiai (tonomis)

1 straipsnio 1 dalyje numatytas paskirstymo koeficientas

2 straipsnyje numatytas paskirstymo koeficientas

Pastabos Nr.

Grupė

Pirmoji pastraipa

Antroji pastraipa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokio

908,877

0,1328738

0,0442913

16-Uruguay

3 446,000

0,1194816

0,0398272

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,1534639

0,0511546

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,8344371

0,2781457

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1843369

0,0614456

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,1447704

0,0482568

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokio

393,006

 

 

1,1930821

22-Uruguay

380,000

 

 

1,2500000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokio

4 003,172

0,3713669

0,1237890

 

25-Uruguay

2 420,000

0,3198238

0,1066079


23.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 375/12


TARYBOS DIREKTYVA 2004/114/EB

2004 m. gruodžio 13 d.

dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 63 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktį ir 4 punktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę (3),

kadangi:

(1)

Siekiant palaipsniui sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, Sutartyje numatomos priemonės, kurias reikia priimti prieglobsčio, imigracijos ir trečiosios šalies piliečių teisių apsaugos srityse.

(2)

Sutartyje numatoma, kad Taryba turi priimti priemones dėl imigracijos politikos, susijusias su atvykimo ir gyvenimo sąlygomis, bei ilgalaikių vizų ir leidimų gyventi išdavimo tvarkos valstybėse narėse standartus.

(3)

1999 m. spalio 15 – 16 d. įvykusiame specialiame susitikime Tamperėje Europos Vadovų Taryba pripažino būtinybę suderinti nacionalinius teisės aktus dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo ir gyvenimo sąlygų ir paprašė Tarybos sparčiau priimti sprendimus, remiantis Komisijos pasiūlymais.

(4)

Šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

(5)

Valstybės narės turėtų įgyvendinti šios direktyvos nuostatas nediskriminuodamos dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos.

(6)

Vienas iš Bendrijos veiklos švietimo srityje tikslų – skatinti veiklą visoje Europoje, kad ji būtų aukšto lygio studijų ir profesinio mokymo centras. Pagrindinis šios strategijos veiksnys – skatinti trečiosios šalies piliečius atvykti į Bendriją studijuoti. Valstybių narių nacionalinės teisės aktų dėl atvykimo ir gyvenimo sąlygų suderinimas yra jos dalis.

(7)

Šioje direktyvoje nustatytais tikslais migracija, kuri, kaip apibrėžiama, yra laikina ir nepriklauso nuo padėties priimančiosios valstybės narės darbo rinkoje, abipusiai praturtina atitinkamus migrantus, jų kilmės šalį ir priimančiąją valstybę narę bei prisideda skatinant geresnį kultūrų tarpusavio pažinimą.

(8)

Terminas „įleidimas“ apima trečiosios šalies piliečių atvykimą ir gyvenimą šioje direktyvoje nustatytais tikslais.

(9)

Naujos Bendrijos taisyklės remiasi studento, stažuotojo, švietimo įstaigos ir savanorio apibrėžimais, kurie jau naudojami Bendrijos teisėje, ypač įvairiose Bendrijos programose, skatinančiose atitinkamų asmenų judėjimą (Socrates, Europos savanoriška tarnyba ir t.t.).

(10)

Studentų, kuriems taikoma ši direktyva, parengiamųjų kursų trukmę ir kitas sąlygas turėtų nustatyti valstybės narės pagal savo nacionalinės teisės aktus.

(11)

Ši direktyva netaikoma trečiosios šalies piliečiams, patenkantiems į neatlygintinai dirbančių stažuotojų ir savanorių kategorijas, kurie dėl veiklos pobūdžio ar gaunamos kompensacijos arba atlyginimo pagal nacionalinės teisės aktus laikomi darbuotojais. Trečiosios šalies piliečių, kurie ketina dalyvauti specializuotose medicinos studijose, įleidimo sąlygas turėtų nustatyti valstybės narės.

(12)

Studento priėmimo į aukštojo mokslo įstaigą įrodymu, be kitokių galimų variantų, galėtų būti jo priėmimą patvirtinantis raštas ar pažyma.

(13)

Vertinant, ar turima pakankamai lėšų, gali būti atsižvelgiama į stipendijas.

(14)

Priimti asmenį šioje direktyvoje nustatytais tikslais gali būti atsisakyta dėl deramai pagrįstų priežasčių. Visų pirma, valstybė narė gali atsisakyti priimti asmenį, jei, remdamasi faktais pagrįstu įvertinimu, ji mano, kad atitinkamas trečiosios šalies pilietis kelia potencialią grėsmę viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui. Į viešosios tvarkos sąvoką gali įeiti teistumas už sunkų nusikaltimą. Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo sąvoka taip pat apima atvejus, kai trečiosios šalies pilietis priklauso ar priklausė terorizmą remiančiam susivienijimui, remia ar rėmė tokį susivienijimą arba turi ar turėjo ekstremistinių siekių.

(15)

Iškilus abejonėms dėl prašymo priimti pagrindimo, valstybėms narėms reikėtų suteikti galimybę reikalauti visų įrodymų, kurių reikia jo vientisumui įvertinti, ypač remiantis pareiškėjo pasirinktomis studijomis, siekiant kovoti su piktnaudžiavimu šioje direktyvoje nustatyta tvarka ir netinkamu jos taikymu.

(16)

Siekiant skatinti judėjimą į Bendriją ir Bendrijos viduje šioje direktyvoje nustatytais tikslais, keliose valstybėse narėse studijuojantiems trečiosios šalies piliečiams turi būti sudarytos sąlygos judėti, taip pat supaprastintas Bendrijos programose dalyvaujančių trečiosios šalies piliečių įleidimas.

(17)

Valstybėms narėms reikėtų suteikti galimybę laiku išduoti leidimą gyventi arba vizą, jei leidimus gyventi jos išduoda tik savo teritorijoje, siekiant sudaryti sąlygas asmeniui pirmą kartą atvykti į jų teritoriją.

(18)

Kad studentai, kurie yra trečiosios šalies piliečiai, galėtų padengti dalį savo studijų lėšų, jiems turėtų būti suteikta galimybė patekti į darbo rinką, vadovaujantis šioje direktyvoje išdėstytomis sąlygomis. Studentų patekimo į darbo rinką principas pagal šioje direktyvoje išdėstytas sąlygas turėtų būti bendra taisyklė; tačiau išimtinėmis aplinkybėmis valstybėms narėms reikėtų suteikti galimybę atsižvelgti į savo nacionalinių darbo rinkų padėtį.

(19)

Išankstinio leidimo sąvoka apima leidimų dirbti išdavimą studentams, kurie nori vykdyti ekonominę veiklą.

(20)

Ši direktyva neturi įtakos nacionalinės teisės aktams darbo ne visą darbo dieną srityje.

(21)

Turėtų būti priimta nuostata dėl pagreitintos įleidimo tvarkos studijų ar mokinių mainų programų, kurias vykdo pripažintos valstybių narių organizacijos, atveju.

(22)

Kiekviena valstybė narė turėtų užtikrinti, kad plačiajai visuomenei, ypač internete, būtų teikiama kiek įmanoma daugiau reguliariai atnaujinamos informacijos, susijusios su šioje direktyvoje nurodytomis įstaigomis, mokymo kursais, į kuriuos gali būti priimti trečiosios šalies piliečiai, ir atvykimo bei gyvenimo jos teritorijoje šiais tikslais sąlygomis ir tvarka.

(23)

Ši direktyva jokiomis aplinkybėmis neturėtų daryti įtakos 2002 m. birželio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1030/2002, nustatančio vienodą leidimų gyventi trečiosios šalies piliečiams formą (4), taikymui.

(24)

Kadangi šios direktyvos tikslo, t.y. nustatyti trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygas, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi, dėl jos masto arba poveikio, tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(25)

Kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos 1 ir 2 straipsniuose, ir nepažeidžiant minėto protokolo 4 straipsnio, šios valstybės narės nedalyvauja priimant šią direktyvą ir ji nėra joms privaloma ar taikytina.

(26)

Kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties Protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsniuose, Danija nedalyvauja priimant šią direktyvą ir ji nėra jai privaloma ar taikytina,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šios direktyvos tikslas yra nustatyti:

a)

trečiosios šalies piliečių įleidimo į valstybių narių teritoriją ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygas;

b)

taisykles dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo šiems tikslams į valstybių narių teritoriją tvarkos.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šioje direktyvoje:

a)

„trečiosios šalies pilietis“ – tai bet kuris asmuo, kuris nėra Europos Sąjungos pilietis, kaip apibrėžta Sutarties 17 straipsnio 1 dalyje;

b)

„studentas“ – tai trečiosios šalies pilietis, priimtas į aukštojo mokslo įstaigą ir į valstybės narės teritoriją užsiimti savo pagrindine veikla – dieninėmis studijomis, suteikiančiomis valstybės narės pripažįstamą aukštojo mokslo kvalifikaciją, įskaitant diplomus, pažymėjimus arba daktaro laipsnius, gaunamus aukštojo mokslo įstaigoje, kuri pagal savo šalies nacionalinės teisės aktus gali rengti tokioms studijoms skirtus parengiamuosius kursus;

c)

„mokinys“ – tai trečiosios šalies pilietis, priimtas į valstybės narės teritoriją mokytis pagal pripažįstamą viduriniojo mokslo programą pagal mainų programą, kurią vykdo pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus ar administracinę praktiką pripažinta organizacija;

d)

„neatlygintinas stažuotojas“ – tai trečiosios šalies pilietis, priimtas į valstybės narės teritoriją neatlygintino stažavimosi laikotarpiui pagal jos nacionalinės teisės aktus;

e)

„įstaiga“ – tai valstybinė arba privati įstaiga, kuri pripažinta priimančiosios valstybės narės ir/arba kurios studijos yra pripažįstamos vadovaujantis nacionalinės teisės aktais arba administracine praktika šioje direktyvoje nustatytais tikslais;

f)

„savanoriškos tarnybos programa“ – tai praktinio solidarumo veiksmų programa, paremta valstybės arba Bendrijos programa, kuria siekiama bendro intereso tikslų;

g)

„leidimas gyventi“ – tai valstybės narės valdžios institucijų išduotas leidimas, leidžiantis trečiosios šalies piliečiui teisėtai būti jos teritorijoje remiantis Reglamento (EB) Nr. 1030/20021 straipsnio 2 dalies a punktu.

3 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Ši direktyva taikoma trečiosios šalies piliečiams, kurie kreipiasi dėl įleidimo į valstybės narės teritoriją studijų tikslais.

Valstybės narės taip pat gali nuspręsti taikyti šią direktyvą trečiosios šalies piliečiams, kurie kreipiasi dėl įleidimo mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais.

2.   Ši direktyva netaikoma:

a)

trečiosios šalies piliečiams, kurie gyvena valstybėje narėje kaip prieglobsčio prašytojai arba kurie naudojasi papildoma apsauga arba kuriems taikomos laikinos apsaugos schemos;

b)

trečiosios šalies piliečiams, kurių išsiuntimas buvo sustabdytas dėl faktinių ar teisinių priežasčių;

c)

trečiosios šalies piliečiams, kurie yra Sąjungos piliečių, kurie naudojasi laisvo asmenų judėjimo Bendrijoje teise, šeimos nariai;

d)

trečiosios šalies piliečiams, kurie turi ilgalaikio gyventojo statusą valstybėje narėje pagal 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyvą 2003/109/EB dėl trečiosios šalies piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (5) ir naudojasi teise gyventi kitoje valstybėje narėje, kad studijuotų arba įgytų profesinį išsilavinimą;

e)

trečiosios šalies piliečiams, pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinės teisės aktus laikomiems darbuotojais arba savarankiškai dirbančiais asmenimis.

4 straipsnis

Palankesnės nuostatos

1.   Ši direktyva nepažeidžia palankesnių nuostatų:

a)

dvišaliuose arba daugiašaliuose Bendrijos arba Bendrijos bei jos valstybių narių ir vienos arba kelių trečiųjų šalių susitarimuose; arba

b)

dvišaliuose arba daugiašaliuose vienos ar kelių valstybių narių ir vienos ar kelių trečiųjų šalių susitarimuose.

2.   Ši direktyva nepažeidžia valstybių narių teisės priimti arba toliau taikyti nuostatas, kurios yra palankesnes asmenims, kuriems ji taikoma.

II SKYRIUS

ĮLEIDIMO SĄLYGOS

5 straipsnis

Principas

Priimant trečiosios šalies pilietį pagal šią direktyvą patikrinami dokumentais paremti įrodymai, kad jis atitinka 6 straipsnyje ir, priklausomai nuo to, kuris straipsnis taikomas atitinkamai kategorijai, 7-11 straipsniuose nustatytas sąlygas.

6 straipsnis

Bendrosios sąlygos

1.   Trečiosios šalies pilietis, kuris kreipiasi dėl įleidimo 7-11 straipsniuose nurodytais tikslais:

a)

pateikia nacionalinės teisės aktuose nustatytą galiojantį kelionės dokumentą. Valstybės narės gali reikalauti, kad kelionės dokumento galiojimo laikas apimtų bent jau numatomo buvimo laikotarpį;

b)

pateikia tėvų sutikimą numatomam buvimui, jei jis pagal priimančiosios valstybės narės nacionalinės teisės aktus yra nepilnametis;

c)

turi sveikatos draudimą nuo visų rizikų, nuo kurių paprastai draudžiami atitinkamos valstybės narės piliečiai;

d)

nėra laikomas keliančiu grėsmę viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar sveikatai;

e)

pateikia įrodymą, jei to reikalauja valstybė narė, kad jis sumokėjo mokestį už prašymo tvarkymą pagal 20 straipsnį.

2.   Valstybės narės supaprastina dalyvaujančių Bendrijos programose trečiosios šalies piliečių, kuriems taikomi 7–11 straipsniai, įleidimo tvarką, skatinant mobilumą į Bendriją arba jos viduje.

7 straipsnis

Specialiosios sąlygos studentams

1.   Be 6 straipsnyje numatytų bendrųjų sąlygų, trečiosios šalies pilietis, kuris kreipiasi dėl įleidimo studijų tikslais:

a)

turi būti aukštojo mokslo įstaigos priimtas mokytis pagal studijų programą;

b)

pateikia valstybės narės reikalaujamus įrodymus, kad buvimo joje laikotarpiu jis turės pakankamai lėšų pragyvenimui, studijoms ir grįžimo kelionės išlaidoms padengti. Valstybės narės viešai skelbia apie mėnesinių lėšų minimumą, reikalingą šios nuostatos taikymo tikslais, neužkertant kelio individualiam kiekvieno atvejo nagrinėjimui;

c)

pateikia įrodymus apie pakankamas kalbos, kuria studentas mokysis, žinias, jei to reikalauja valstybė narė;

d)

pateikia įrodymus, jei to reikalauja valstybė narė, kad jis sumokėjo įstaigos imamus mokesčius.

2.   Studentai, kurie automatiškai, dėl įstojimo į įstaigą, draudžiami sveikatos draudimu nuo visų rizikų, nuo kurių paprastai draudžiami atitinkamos valstybės narės piliečiai, laikomi atitinkančiais 6 straipsnio 1 dalies c punkto sąlygą.

8 straipsnis

Studentų mobilumas

1.   Nepažeidžiant 12 straipsnio 2 dalies, 16 straipsnio ir 18 straipsnio 2 dalies, trečiosios šalies pilietis, kuris jau priimtas studijuoti ir kreipiasi dėl dalies jau prasidėjusių studijų tęsimo kitoje valstybėje narėje ar jų papildymo susijusiomis studijomis kitoje valstybėje narėje, priimamas į pastarąją valstybę narę per laikotarpį, kuris nesudaro kliūčių atitinkamoms studijoms, tuo pačiu suteikiant kompetentingoms institucijoms pakankamai laiko prašymui nagrinėti, jeigu jis:

a)

atitinka 6 ir 7 straipsniuose nustatytas sąlygas tos valstybės narės atžvilgiu; ir

b)

kartu su prašymu priimti išsiuntė dokumentais pagrįstus įrodymus apie savo pažangumą ir apie tai, kad studijos, kurias jis nori tęsti, tikrai atitinka jo baigtas studijas; ir

c)

dalyvauja Bendrijos arba dvišalėje mainų programoje ar buvo priimtas studijuoti valstybėje narėje ne trumpiau kaip dvejiems metams.

2.   1 dalies c punkte nurodyti reikalavimai netaikomi tuo atveju, jei studentas pagal savo studijų programą privalo dalį studijų lankyti kitos valstybės narės įstaigoje.

3.   Pirmosios valstybės narės kompetentingos institucijos kitos valstybės narės kompetentingų institucijų prašymu pateikia atitinkamą informaciją apie studento buvimą pirmosios valstybės narės teritorijoje.

9 straipsnis

Specialiosios sąlygos mokiniams

1.   Atsižvelgiant į 3 straipsnį, trečiosios šalies pilietis, kuris kreipiasi dėl įleidimo pagal mokinių mainų programą, be 6 straipsnyje numatytų bendrųjų sąlygų:

a)

turi būti nejaunesnio kaip minimalus ir nevyresnio kaip maksimalus atitinkamos valstybės narės nustatytas amžius;

b)

pateikia priėmimo į vidurinio ugdymo įstaigą įrodymus;

c)

pateikia įrodymus apie dalyvavimą pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus ar administracinę praktiką tam tikslui pripažintos organizacijos vykdomoje pripažintoje mokinių mainų programoje;

d)

pateikia įrodymus, kad mokinių mainus vykdanti organizacija prisiima atsakomybę už jį visą buvimo atitinkamos valstybės narės teritorijoje laikotarpį, visų pirma susijusią su pragyvenimo, mokymosi, sveikatos priežiūros ir grįžimo kelionės išlaidomis;

e)

apgyvendinamas visą jo buvimo laikotarpį šeimoje, kuri tenkina atitinkamos valstybės narės nustatytas sąlygas ir yra parinkta pagal mokinių mainų programos, kurioje jis dalyvauja, taisykles.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti įleisti mainų programoje dalyvaujančius mokinius tik iš tų trečiųjų šalių, kurios numato tą pačią galimybę jų pačių piliečiams.

10 straipsnis

Specialiosios sąlygos neatlygintiniems stažuotojams

Atsižvelgiant į 3 straipsnį, trečiosios šalies pilietis, kuris kreipiasi dėl įleidimo neatlygintino stažavimosi tikslais, be 6 straipsnyje numatytų bendrųjų sąlygų:

a)

turi būti pasirašęs mokymo susitarimą, prireikus patvirtintą atitinkamos valdžios institucijos atitinkamoje valstybėje narėje pagal jos teisės aktus ar administracinę praktiką, dėl neatlygintino paskyrimo į valstybinio ar privataus sektoriaus įmonę arba profesinio mokymo įstaigą, pripažintą valstybės narės pagal jos teisės aktus ar administracinę praktiką;

b)

pateikia valstybės narės reikalaujamus įrodymus, kad savo buvimo šalyje laikotarpiu jis turės pakankamai lėšų pragyvenimui, mokymuisi ir grįžimo kelionės išlaidoms padengti. Valstybės narės viešai skelbia apie mėnesinių lėšų minimumą, reikalingą šios nuostatos taikymo tikslais, neužkertant kelio individualiam kiekvieno atvejo nagrinėjimui;

c)

bus apmokomas kalbos pagrindų, kad įgytų paskyrimui reikiamų žinių, jei to reikalauja valstybė narė.

11 straipsnis

Specialiosios sąlygos savanoriams

Atsižvelgiant į 3 straipsnį, trečiosios šalies pilietis, kuris kreipiasi dėl įleidimo pagal savanoriškos tarnybos programą, be 6 straipsnyje numatytų bendrųjų sąlygų:

a)

turi būti ne jaunesnio kaip minimalus ir ne vyresnio kaip maksimalus atitinkamos valstybės narės nustatytas amžius;

b)

pateikia susitarimą su atitinkamos valstybės narės už savanoriškos tarnybos programą, kurioje jis dalyvauja, atsakinga organizacija, kuriame nurodomos užduotys, sąlygos, kuriomis prižiūrima, kaip jis atlieka tas užduotis, darbo valandos, turimos lėšos jo kelionės, pragyvenimo, apgyvendinimo išlaidoms padengti ir kišenpinigiai jo buvimo metu bei, prireikus, mokymas, kuris jam bus suteiktas, kad padėti atlikti tarnybą;

c)

pateikia įrodymus, kad už savanoriškos tarnybos programą, kurioje jis dalyvauja, atsakinga organizacija sumokėjo už civilinės atsakomybės draudimą ir prisiima visą atsakomybę už jį jo buvimo metu, visų pirma susijusią su jo pragyvenimo, sveikatos priežiūros ir grįžimo kelionės išlaidomis;

d)

ir, jei to konkrečiai reikalauja priimančioji valstybė narė, išklauso tos valstybės narės kalbos, istorijos bei politinės ir socialinės struktūros įvadą.

III SKYRIUS

LEIDIMAI GYVENTI

12 straipsnis

Studentams išduodamas leidimas gyventi

1.   Leidimas gyventi studentui išduodamas ne mažiau kaip vieneriems metams ir pratęsiamas, jei leidimo turėtojas toliau tenkina 6 ir 7 straipsniuose numatytas sąlygas. Jeigu studijų trukmė trumpesnė nei vieneri metai, leidimas galioja studijų laikotarpiu.

2.   Nepažeidžiant 16 straipsnio, gali būti atsisakyta pratęsti leidimą gyventi arba leidimas gali būti panaikintas, jei jo turėtojas:

a)

nesilaiko galimybei užsiimti ekonomine veikla pagal 17 straipsnį nustatytų apribojimų;

b)

studijuodamas nepasiekia priimtinos pažangos pagal nacionalinės teisės aktus ar administracinę praktiką.

13 straipsnis

Mokiniams išduodamas leidimas gyventi

Leidimas gyventi mokiniams išduodamas ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.

14 straipsnis

Neatlygintiniems stažuotojams išduodamas leidimas gyventi

Neatlygintiniems stažuotojams išduoto leidimo gyventi galiojimo laikas atitinka paskyrimo trukmę arba yra ne ilgesnis kaip vieneri metai. Išimtiniais atvejais jis gali būti vieną kartą pratęstas ir tik tam laikotarpiui, kuris reikalingas įgyti valstybės narės pagal jos teisės aktus ar administracinę praktiką pripažįstamą profesinę kvalifikaciją, jeigu leidimo turėtojas toliau tenkina 6 ir 10 straipsniuose nustatytas sąlygas.

15 straipsnis

Savanoriams išduodamas leidimas gyventi

Leidimas gyventi savanoriams išduodamas ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui. Išimtiniais atvejais, jei atitinkama programa trunka ilgiau nei vienerius metus, leidimo gyventi galiojimo laikas gali atitikti tą laikotarpį.

16 straipsnis

Leidimų gyventi panaikinimas arba atsisakymas pratęsti

1.   Valstybės narės gali panaikinti arba atsisakyti pratęsti remiantis šia direktyva išduotą leidimą gyventi, jeigu jis buvo gautas apgaulės būdu arba paaiškėjus, kad turėtojas neatitiko arba nebeatitinka 6 straipsnyje ir, priklausomai nuo to, kuris straipsnis taikomas atitinkamai kategorijai, 7-11 straipsniuose nustatytas sąlygas dėl atvykimo ir gyvenimo.

2.   Valstybės narės gali panaikinti arba atsisakyti pratęsti leidimą gyventi viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar sveikatos sumetimais.

IV SKYRIUS

ATITINKAMIEMS TREČIOSIOS ŠALIES PILIEČIAMS TAIKOMAS REŽIMAS

17 straipsnis

Studentų vykdoma ekonominė veikla

1.   Ne studijų laiku ir pagal priimančiojoje valstybėje narėje atitinkamai veiklai taikomas taisykles ir sąlygas studentai turi teisę vykdyti ekonominę veiklą dirbdami pagal darbo sutartį, ir jiems gali būti suteikta teisė užsiimti savarankiška ekonomine veikla kaip savarankiškai dirbantiems asmenims. Gali būti atsižvelgiama į darbo rinkos padėtį priimančiojoje valstybėje narėje.

Prireikus valstybės narės suteikia studentams ir/arba darbdaviams išankstinį leidimą pagal nacionalinės teisės aktus.

2.   Kiekviena valstybė narė nustato didžiausią valandų skaičių per savaitę arba dienų ar mėnesių skaičių per metus, kuriomis leidžiama užsiimti tokia veikla, bet ne mažiau kaip 10 valandų per savaitę arba atitinkamą dienų ar mėnesių skaičių per metus.

3.   Priimančioji valstybė narė gali riboti galimybę užsiimti ekonomine veikla pirmaisiais gyvenimo joje metais.

4.   Valstybės narės gali reikalauti, kad studentai atitinkamos valstybės narės paskirtai valdžios institucijai iš anksto arba kitokiu būdu praneštų apie tai, kad jie užsiima ekonomine veikla. Darbdaviai taip pat gali būti įpareigojami pranešti iš anksto arba kitokiu būdu.

V SKYRIUS

TVARKA IR SKAIDRUMAS

18 straipsnis

Procedūrinės garantijos ir skaidrumas

1.   Sprendimas dėl leidimo gyventi išdavimo arba dėl jo pratęsimo priimamas ir pareiškėjui apie tai pranešama per laikotarpį, kuris nesudaro kliūčių atitinkamoms studijoms, tuo pačiu suteikiant kompetentingoms institucijoms pakankamai laiko prašymui nagrinėti.

2.   Jei pateikta prašymą patvirtinanti informacija neatitinka reikalavimų, prašymo nagrinėjimas gali būti sustabdomas, o kompetentingos institucijos praneša pareiškėjui, kokios papildomos informacijos joms reikia.

3.   Atitinkamam trečiosios šalies piliečiui, vadovaujantis pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus numatytomis pranešimo procedūromis, pranešama apie bet kurį sprendimą atmesti prašymą dėl leidimo gyventi. Pranešime nurodomos galimos žalos atlyginimo procedūros bei terminas, per kurį galima imtis veiksmų.

4.   Kai prašymas yra atmetamas arba panaikinamas pagal šią direktyvą išduotas leidimas gyventi, atitinkamas asmuo turi teisę imtis teisinių veiksmų prieš atitinkamos valstybės narės valdžios institucijas.

19 straipsnis

Pagreitinta leidimų gyventi arba vizų išdavimo studentams arba mokiniams tvarka

Valstybės narės valdžios institucija, atsakinga už studentų arba mokinių, kurie yra trečiosios šalies piliečiai, atvykimą bei gyvenimą, ir aukštojo mokslo įstaiga arba mokinių mainų programą vykdanti organizacija, šiuo tikslu pripažinta atitinkamos valstybės narės pagal jos teisės aktus ar administracinę praktiką, gali sudaryti susitarimą dėl pagreitintos įleidimo tvarkos, leidžiančios išduoti leidimus gyventi arba vizas atitinkamo trečiosios šalies piliečio vardu, nustatymo.

20 straipsnis

Mokesčiai

Valstybės narės gali pareikalauti pareiškėjų sumokėti mokesčius už prašymų pagal šią direktyvą nagrinėjimą.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21 straipsnis

Pranešimas

Reguliariai, o pirmą kartą iki 2010 m. sausio 12 d., Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pranešimą apie šios direktyvos taikymą valstybėse narėse ir prireikus pasiūlo pakeitimus.

22 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję per 2007 m. sausio 12 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro juose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

23 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Nukrypdamos nuo III skyriaus nuostatų ir ne ilgiau kaip iki 22 straipsnyje nurodytos datos, valstybės narės neprivalo išduoti leidimų gyventi pagal šią direktyvą.

24 straipsnis

Terminai

Nepažeidžiant Direktyvos 2003/109/EB 4 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos, valstybės narės neprivalo atsižvelgti į laikotarpį, kurį studentas, mainų programoje dalyvaujantis mokinys, neatlygintinas stažuotojas arba savanoris gyveno jų teritorijoje, siekdamos suteikti atitinkamiems trečiosios šalies piliečiams kitas teises pagal savo nacionalinę teisę.

25 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

26 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. R. BOT


(1)  OL C 68 E, 2004 3 18, p. 107.

(2)  OL C 133, 2003 6 6, p. 29.

(3)  OL C 244, 2003 10 10, p. 5.

(4)  OL L 157, 2002 6 15, p. 1.

(5)  OL L 16, 2004 1 23, p. 44.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

23.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 375/19


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. lapkričio 16 d.

dėl Europos bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje sudarymo

(2004/889/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

1993 m. balandžio mėn. Taryba priėmė sprendimą, įgaliojantį Komisiją Bendrijos vardu derėtis dėl muitinių bendradarbiavimo susitarimo su Kanada, Honkongu, Japonija, Korėja ir Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, kuris buvo išplėstas 1997 m. gegužės mėn. ir pradėtas taikyti Pietryčių Azijos šalių asociacijos (ASEAN) šalims ir Kinijai.

(2)

Europos bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje yra patvirtinamas Europos bendrijos vardu.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Komisija, valstybių narių atstovams padedant, atstovauja Bendrijai Jungtiniame muitinių bendradarbiavimo komitete, įsteigtame pagal susitarimo 21 straipsnį.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti susitarimą Bendrijos vardu, taip išreiškiant Bendrijos sutikimą būti susaistytai.

4 straipsnis

Tarybos pirmininkas Bendrijos vardu pateikia susitarimo 22 straipsnyje numatytą pranešimą (1).

Priimta Briuselyje, 2004 m. lapkričio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. ZALM


(1)  Tarybos generalinis sekretoriatas paskelbia susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


Europos bendrijos ir kinijos liaudies respublikos vyriausybės

SUSITARIMAS

dėl bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje

EUROPOS BENDRIJA

ir

KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

(toliau – Susitariančios Šalys),

ATSIŽVELGDAMOS į Europos bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos komercinių santykių svarbą ir norėdamos abiejų Susitariančių Šalių naudai prisidėti prie harmoningo šių santykių vystymo;

TIKĖDAMOS, kad siekiant šio tikslo turėtų būti imamasi plėtoti muitinių bendradarbiavimą;

ATSIŽVELGDAMOS į Susitariančių Šalių muitinių bendradarbiavimo dėl muitinės procedūrų plėtotę;

MANYDAMOS, kad muitų teisės aktus pažeidžiančios operacijos, įskaitant intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus, pažeidžia abiejų Susitariančių Šalių ekonominius, fiskalinius ir komercinius interesus, bei pripažindamos, kad svarbu užtikrinti tikslų muitų ir kitų mokesčių apskaičiavimą, pirmiausia, teisingai taikant muitinio vertinimo, kilmės nustatymo ir tarifinio klasifikavimo taisykles;

ĮSITIKINUSIOS, kad prieš tokias operacijas nukreipti veiksmai gali būti veiksmingesni kompetentingoms administracinėms institucijoms bendradarbiaujant;

ATSIŽVELGDAMOS į įsipareigojimus, nustatytus pagal tarptautines konvencijas, kurias jau priėmė Susitariančios Šalys arba kurios joms taikomos, bei į Pasaulio prekybos organizacijos su muitinėmis susijusią veiklą;

ATSIŽVELGDAMOS į 1985 m. pasirašytą Europos ekonominės bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo susitarimą,

SUSITARĖ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame Susitarime:

a)

„muitų teisės aktai“ – tai bet kokie Europos bendrijos arba Kinijos Liaudies Respublikos teisės aktai, nuostatos ar kiti teisiškai įpareigojantys dokumentai, reglamentuojantys prekių importą, eksportą ir tranzitą bei bet kokį kitą muitinės režimo ar procedūros, įskaitant draudimų, apribojimų ir kontrolės priemones, įforminimą prekėms;

b)

„muitinė“ – Europos bendrijoje – Europos Bendrijų Komisijos kompetentingos tarnybos, atsakingos už muitinių klausimus, ir Europos bendrijos valstybių narių muitinės, o Kinijos Liaudies Respublikoje – tai Kinijos Liaudies Respublikos muitinių generalinė administracija;

c)

„institucija pareiškėja“ – tai kompetentinga muitinė, kurią šiam tikslui paskyrė Susitariančioji Šalis ir kuri pateikia administracinės pagalbos prašymą pagal šį Susitarimą;

d)

„institucija, į kurią kreipiamasi“ – tai kompetentinga muitinė, kurią šiam tikslui paskyrė Susitariančioji Šalis ir kuri gauna administracinės pagalbos prašymą pagal šį Susitarimą;

e)

„asmeniniai duomenys“ – tai visa informacija susijusi su identifikuotu asmeniu arba asmeniu, kurį galima identifikuoti;

f)

„muitų teisės aktus pažeidžianti operacija“ – tai bet koks muitų teisės aktų pažeidimas ar bandymas juos pažeisti;

g)

„asmuo“ – tai žmogus arba juridinis asmuo;

h)

„informacija“ – tai apdoroti ar išanalizuoti, arba ne, duomenys bei dokumentai, ataskaitos ir kiti pranešimai bet kokia forma, įskaitant elektroninę, arba jų patvirtintos ar autentiškos kopijos.

2 straipsnis

Teritorinis taikymas

Šis Susitarimas taikomas teritorijoms, kuriose taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, toje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, ir Kinijos Liaudies Respublikos muitų teritorijai.

3 straipsnis

Tolesnė raida

Susitariančios Šalys gali, savitarpio sutarimu išplėsti šį Susitarimą, siekdamos padidinti muitinių bendradarbiavimo lygį ir jį papildyti, vadovaudamosi atitinkamais savo muitų teisės aktais, sudarydamos susitarimus dėl konkrečių sektorių ar klausimų.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

SUSITARIMO TAIKYMO SRITIS

4 straipsnis

Bendradarbiavimas ir pagalba

Pagal šį Susitarimą bendradarbiaudamos ir pagalbą teikdamos Susitariančios Šalys veikia pagal savo atitinkamus teisės aktus, nuostatas ir kitus teisinius dokumentus. Be to, pagal šį Susitarimą bendradarbiaudama ir pagalbą teikdama Susitarianti Šalis veikia pagal savo kompetenciją ir neviršydama turimų išteklių.

5 straipsnis

Kitais susitarimais nustatyti įsipareigojimai

1.   Atsižvelgiant į atitinkamas Europos bendrijos ir valstybių narių kompetencijas, šio Susitarimo nuostatos:

a)

neturi poveikio Susitariančių Šalių įsipareigojimams pagal kurį nors kitą tarptautinį susitarimą ar konvenciją;

b)

laikomos papildančiomis susitarimus dėl muitinių bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos, kurie buvo ar gali būti sudaryti tarp atskirų valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos;

c)

neturi poveikio Bendrijos nuostatoms, reglamentuojančioms Komisijos kompetentingų tarnybų ir valstybių narių muitinių bendravimą dėl bet kokios pagal šį Susitarimą gautos informacijos, kuri galėtų dominti Bendriją.

2.   Nepaisant 1 dalies nuostatų, šio Susitarimo nuostatos turi viršenybę bet kokio dvišalio susitarimo dėl muitinių bendradarbiavimo ir administracinės savitarpio pagalbos, kuris buvo ar gali būti sudarytas tarp atskirų valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos, nuostatų atžvilgiu, jei pastarojo nuostatos nesuderinamos su šio Susitarimo nuostatomis.

3.   Su šio Susitarimo taikymu susijusių klausimų atžvilgiu Susitariančios Šalys konsultuojasi viena su kita, siekdamos išspręsti klausimus Jungtiniame muitinių bendradarbiavimo komitete, įsteigtame šio Susitarimo 21 straipsniu.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

MUITINIŲ BENDRADARBIAVIMAS

6 straipsnis

Bendradarbiavimo apimtis

1.   Susitariančios Šalys įsipareigoja plėtoti muitinių bendradarbiavimą. Pirmiausia Susitariančios Šalys siekia bendradarbiauti:

a)

sukurdamos ir išlaikydamos bendravimo kanalus tarp savo muitinių, siekdamos palengvinti ir užtikrinti greitą keitimąsi informacija;

b)

sudarydamos sąlygas veiksmingam savo muitinių koordinavimui;

c)

dėl bet kokių kitų administracinių su šiuo Susitarimu susijusių klausimų, dėl kurių kartais gali prireikti bendrų veiksmų.

2.   Susitariančios Šalys įsipareigoja plėtoti prekybos palengvinimo veiksmus muitinės veiklos srityje, atsižvelgdamos į šiuo atžvilgiu tarptautinių organizacijų jau atliktą darbą.

3.   Pagal šį Susitarimą muitinių bendradarbiavimas apima visus klausimus, susijusius su muitų teisės aktų taikymu.

7 straipsnis

Bendradarbiavimas muitinės procedūrų srityje

Susitariančios Šalys patvirtina savo įsipareigojimą sudaryti palankias sąlygas teisėtam prekių judėjimui ir keičiasi informacija bei patirtimi apie priemones, skirtas patobulinti muitinių darbo metodus ir procedūras bei apie kompiuterizuotas sistemas, siekdamos tą įsipareigojimą įgyvendinti remiantis šio Susitarimo nuostatomis.

8 straipsnis

Techninis bendradarbiavimas

Susitariančių Šalių muitinės gali suteikti viena kitai techninę pagalbą, kai muitinės veiklos srityje tai abipusiai naudinga, įskaitant:

a)

apsikeitimą darbuotojais ir ekspertais, siekiant skatinti muitų teisės aktų, procedūrų ir darbo metodų savitarpio supratimą;

b)

mokymą, pirmiausia tobulinant savo muitinės pareigūnų specializuotus įgūdžius;

c)

keitimąsi profesiniais, moksliniais ir techniniais duomenimis, susijusiais su muitų teisės aktais ir muitinės procedūromis;

d)

darbo metodus ir patobulintus keleivių ir krovinių apiforminimo metodus;

e)

dėl kitų bendrų administracinių klausimų, dėl kurių kartais gali prireikti muitinių administracijų bendrų veiksmų.

9 straipsnis

Koordinavimas tarptautinėse organizacijose

Muitinės siekia plėtoti ir stiprinti bendradarbiavimą bendrų interesų temomis, kad rastų suderintą poziciją, kai šios temos aptariamos tarptautinėse organizacijose.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINĖ SAVITARPIO PAGALBA

10 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Muitinės padeda viena kitai suteikdamos atitinkamą informaciją, kuri padeda užtikrinti tinkamą muitų teisės aktų taikymą ir bet kokių muitų teisės aktų pažeidimų prevenciją, tyrimą ir kovą su jais.

2.   Šiame Susitarime numatyta pagalba muitinės veiklos srityje taikoma bet kokiai Susitariančių Šalių administracinei institucijai, kuri yra kompetentinga taikyti šį Susitarimą. Ji nepažeidžia savitarpio pagalbą baudžiamosiose bylose reglamentuojančių taisyklių. Ji taip pat neapima informacijos, gautos pasinaudojus galiomis teisminės institucijos prašymu.

3.   Šis Susitarimas neapima pagalbos muitų, mokesčių ar baudų išieškojimo, arba asmens arešto ar sulaikymo, arba turto konfiskavimo ar sulaikymo atveju.

11 straipsnis

Pagalba paprašius

1.   Institucijos pareiškėjos prašymu, institucija, į kurią kreipiamasi, suteikia jai visą susijusią informaciją, kuri gali jai padėti užtikrinti, kad muitų teisės aktai būtų teisingai taikomi, įskaitant informaciją dėl nustatytos ar suplanuotos veiklos, kuri yra ar galėtų būti muitų teisės aktus pažeidžianti operacija. Pirmiausia paprašius muitinės suteikia viena kitai informaciją apie veiklą, kuri gali reikšti pažeidimus kitos Šalies teritorijoje, pavyzdžiui, neteisingos muitinės deklaracijos ir prekių kilmės sertifikatai, sąskaitos-faktūros ar kiti dokumentai, kurie, kaip yra žinoma, yra neteisingi ar suklastoti arba įtariama, kad jie tokie yra.

2.   Institucijos pareiškėjos prašymu institucija, į kurią kreipiamasi, informuoja ją:

a)

apie oficialių patvirtinamųjų dokumentų, pateiktų prie besikreipiančios šalies muitinei pateiktos prekių deklaracijos, autentiškumą;

b)

ar iš vienos iš Susitariančių Šalių teritorijos eksportuotos prekės buvo teisėtai importuotos į kitos Susitariančios Šalies teritoriją, tam tikrais atvejais nurodant prekėms taikytą muitinės procedūrą;

c)

ar į vienos iš Susitariančių Šalių teritoriją importuotos prekės buvo teisėtai eksportuotos iš kitos Susitariančios Šalies teritorijos, tam tikrais atvejais nurodant prekėms taikytą muitinės procedūrą.

3.   Institucijos pareiškėjos prašymu institucija, į kurią kreipiamasi, pagal savo teisės aktus, nuostatas ir kitus teisiškai įpareigojančius dokumentus imasi reikalingų veiksmų, kad būtų užtikrinta ypatinga priežiūra:

a)

asmenų, kurių atžvilgiu yra pagrįstų priežasčių manyti, kad jie dalyvauja arba dalyvavo muitų teisės aktus pažeidžiančiose operacijose;

b)

vietų, kur prekės yra arba gali būti saugomos ar surenkamos tokiu būdu, kad yra pagrįstų priežasčių manyti, kad šios prekės yra skirtos naudoti muitų teisės aktus pažeidžiančiose operacijose;

c)

prekių, kurios yra arba gali būti vežamos tokiu būdu, kad yra pagrįstų priežasčių manyti, kad jos yra skirtos naudoti muitų teisės aktus pažeidžiančiose operacijose;

d)

transporto priemonių, kurios yra arba gali būti naudojamos tokiu būdu, kad yra pagrįstų priežasčių manyti, kad jos yra skirtos naudoti muitų teisės aktus pažeidžiančiose operacijose.

12 straipsnis

Savanoriška pagalba

Susitariančios Šalys padeda viena kitai savo iniciatyva ir pagal savo teisės aktus, nuostatas ar kitus teisiškai įpareigojančius dokumentus, jei jos mano, kad to reikia, kad muitų teisės aktai būtų teisingai taikomi, ypač situacijose, kurios galėtų padaryti didelės žalos ekonomikai, visuomenės sveikatai, visuomenės saugumui ar panašiam gyvybiškai svarbiam Susitariančios Šalies interesui, susijusiam su:

a)

veikla, kuri yra arba atrodo, kad yra muitų teisės aktus pažeidžianti operacija ir kuri gali dominti kitą Susitariančią Šalį;

b)

naujais būdais ar metodais, taikomais vykdant muitų teisės aktus pažeidžiančias operacijas;

c)

prekėmis, kurios, kaip yra žinoma, yra naudojamos muitų teisės aktus pažeidžiančiose operacijose;

d)

asmenimis, kurių atžvilgiu yra pagrįstų priežasčių manyti, kad jie dalyvauja arba dalyvavo muitų teisės aktus pažeidžiančiose operacijose;

e)

transporto priemonėmis, kurių atžvilgiu yra pagrįstų priežasčių manyti, kad jos buvo, yra arba gali būti naudojamos muitų teisės aktus pažeidžiančiose operacijose.

13 straipsnis

Pagalbos prašymų forma ir turinys

1.   Prašymai pagal šį Susitarimą pateikiami raštu. Jie pateikiami kartu su dokumentais, reikalingais, kad prašymas būtų patenkintas. Kai reikia dėl padėties skubumo, prašymai žodžiu gali būti priimti, tačiau jie nedelsiant turi būti patvirtinti raštu.

2.   Pagal 1 dalį pateikiamuose prašymuose turi būti ši informacija:

a)

oficialus institucijos pareiškėjos įrašas;

b)

veiksmai, kurių prašoma;

c)

prašymo objektas ir priežastis;

d)

susiję teisės aktai ir kiti teisiškai įpareigojantys dokumentai;

e)

kuo tikslesnės ir išsamesnės nuorodos apie asmenis, kurie yra tyrimų objektai;

f)

susijusių faktų ir jau atliktų tyrimų santrauka.

3.   Prašymai pateikiami oficialia institucijos, į kurią kreipiamasi, kalba arba tai institucijai priimtina kalba. Šis reikalavimas netaikomas dokumentams, kurie pridedami prie pagal 1 dalį pateikiamo prašymo.

4.   Jei prašymas neatitinka pirmiau išdėstytų oficialių reikalavimų, gali būti reikalaujama, kad jis būtų pataisytas arba užbaigtas iki galo; tuo tarpu gali būti paskirtos prevencinės priemonės.

14 straipsnis

Prašymų vykdymas

1.   Siekdama patenkinti pagalbos prašymą, institucija, į kurią kreipiamasi, veikia pagal savo kompetenciją ir neviršydama turimų išteklių, tarsi veikdama savo iniciatyva arba kitų tos pačios Susitariančios Šalies institucijų prašymu, pateikdama jau turimą informaciją, atlikdama atitinkamus tyrimus arba suorganizuodama, kad jie būtų atliekami.

2.   Pagalbos prašymai vykdomi pagal teisės aktus ir kitus instituciją, į kurią kreipiamasi, teisiškai įpareigojančius dokumentus.

3.   Deramai įgalioti Susitariančios Šalies pareigūnai gali, kitai Susitariančiai Šaliai pritarus ir laikantis pastarosios nustatytų sąlygų, dalyvauti atliekant konkrečių atvejų tyrimus, esančios pastarosios jurisdikcijoje.

4.   Jei prašymo negalima patenkinti, institucijai pareiškėjai skubiai pranešama apie šį faktą, išdėstant priežastis ir pateikiant visą kitą informaciją, kuri institucijos, į kurią kreipiamasi, nuomone gali padėti institucijai pareiškėjai.

15 straipsnis

Forma, kuria turi būti pranešama informacija

1.   Institucija, į kurią kreipiamasi, praneša institucijai pareiškėjai apie tyrimų rezultatus raštu, pridedama susijusius dokumentus, patvirtintas kopijas ir kita.

2.   Ši informacija gali būti ir elektroninės formos, kuri prireikus tuoj pat patvirtinama raštu.

16 straipsnis

Prievolės teikti pagalbą išimtys

1.   Galima atsisakyti teikti pagalbą arba jai taikyti tam tikras sąlygas ar reikalavimus tais atvejais, kai Susitariančiosios šalies nuomone pagalba pagal šį Susitarimą:

a)

gali pažeisti Europos bendrijos valstybės narės, kurios buvo prašyta suteikti pagalbą pagal šį Susitarimą, ar Kinijos Liaudies Respublikos suverenumą; arba

b)

gali pažeisti viešąją tvarką, visuomenės saugumą ar kitus esminius interesus, ypač 17 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais arba

c)

atskleistų pramonines, komercines ar profesines paslaptis.

2.   Institucija, į kurią kreipiamasi, gali atidėti pagalbos teikimą, dėl to, jei tai trukdytų vykdomam tyrimui, teisminiam persekiojimui ar teismo procesui. Tokiu atveju, institucija, į kurią kreipiamasi konsultuojasi su institucija pareiškėja, siekdama nustatyti, ar pagalba galima teikti pagal tokias sąlygas, kokių institucija, į kurią kreipiamasi, gali reikalauti.

3.   Jei institucija pareiškėja prašo pagalbos, kurios ji pati negalėtų suteikti, jei būtų paprašyta, savo prašyme ji atkreipia dėmesį į šį faktą. Tada institucija, į kurią kreipiamasi, turi nuspręsti, kaip atsakyti į tokį prašymą.

4.   Todėl 1 ir 2 dalyje nurodytais atvejais institucijos, į kurią kreipiamasi, sprendimas ir jo motyvai turi būti nedelsiant pranešti institucijai pareiškėjai.

17 straipsnis

Keitimasis informacija ir konfidencialumas

1.   Visa, nesvarbu kokia forma pranešta informacija pagal šį Susitarimą yra konfidenciali arba riboto naudojimo, priklausomai nuo kiekvienoje iš Susitariančių Šalių taikomų taisyklių. Jai taikomi profesinės paslapties reikalavimai ir tokia pati apsauga, kaip ir panašiai informacijai pagal atitinkamus Susitariančios Šalies, kuri gavo tą informaciją, teisės aktus bei atitinkamas Bendrijos institucijoms taikomas nuostatas.

2.   Asmeniniais duomenimis galima keistis tik, jei Susitariančioji Šalis, kuri gali juos gauti, įsipareigoja saugoti tokius duomenis bent jau lygiaverčiu būdu, kuris taikomas tam konkrečiam atvejui Susitariančioje Šalyje, kuri gali pateikti tuos duomenis. Susitariančioji Šalis, kuri gali pateikti informaciją, nenustato jokių reikalavimų, kurie apsunkintų labiau nei tie, kurie jos pačios jurisdikcijoje taikomi tai informacijai. Susitariančios Šalys praneša viena kitai informaciją apie jų taikomas taisykles, įskaitant, kur tinka, Bendrijos valstybėse narėse galiojančias teisines nuostatas.

3.   Niekas šiame Susitarime nekliudo pagal šį Susitarimą gautos informacijos ar dokumentų naudoti kaip įrodymus administraciniame procese, pradėtame muitų teisės aktus pažeidžiančių operacijų atžvilgiu. Todėl Susitariančios Šalys gali pagal šio Susitarimo nuostatas gautą informaciją ir peržiūrėtus dokumentus savo įrodymų protokoluose, ataskaitose ir parodymuose bei administraciniame procese naudoti kaip įrodymus. Apie tokį naudojimą pranešama kompetentingai institucijai, kuri pateikė tą informaciją arba leido susipažinti su tais dokumentais.

4.   Gauta informacija naudojama tik šio Susitarimo tikslams. Kai viena iš Susitariančių Šalių nori naudoti tokią informaciją kitiems tikslams, ji iš anksto gauna informaciją suteikusios institucijos raštišką sutikimą. Tada tokiam naudojimui taikomi visi tos institucijos nustatyti apribojimai.

5.   Praktinę šio straipsnio taikymo tvarką nustato Jungtinis muitinių bendradarbiavimo komitetas, įsteigtas 21 straipsniu.

18 straipsnis

Ekspertai ir liudytojai

Institucijos, į kurią kreipiamasi, pareigūnas gali būti įgaliotas dalyvauti, laikantis suteiktų įgaliojimų apribojimų, kaip ekspertas ar liudytojas administraciniame procese dėl klausimų, kuriuos apima šis Susitarimas kitos Susitariančios Šalies teritorijoje ir pateikti tuos objektus, dokumentus ar jų patvirtintas kopijas, kokių tam procesui gali prireikti. Prašyme dalyvauti turi būti konkrečiai nurodyta, į kokią administracinę instituciją pareigūnas turi atvykti, kokiais klausimais ir dėl kokių pareigų ar kvalifikacijos pareigūnas bus apklaustas.

19 straipsnis

Pagalbos išlaidos

1.   Susitariančios Šalys atsisako visų reikalavimų viena kitai dėl išlaidų, patirtų pagal šį Susitarimą, apmokėjimo, išskyrus, jei reikia, ekspertų ir liudytojų išlaidas bei išlaidas susijusias su vertėjais žodžiu ir raštu, kurie nedirba valstybės tarnyboje.

2.   Jei siekiant patenkinti prašymą reikia arba reikės didelių ar neįprastų išlaidų, Susitariančios Šalys konsultuojasi siekdamos apibrėžti nuostatas ir sąlygas, pagal kurias prašymas bus vykdomas ir būdą, kaip apmokamos išlaidos.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20 straipsnis

Įgyvendinimas

1.   Šio Susitarimo įgyvendinimas patikimas Europos Bendrijų Komisijos muitinės tarnyboms ir, kur tinka, Europos bendrijos valstybių narių muitinėms bei Kinijos Liaudies Respublikos muitinei. Jos nusprendžia dėl visų praktinių jo taikymo priemonių ir tvarkos, atsižvelgdamos į galiojančias taisykles, ypač duomenų apsaugos srityje. Kompetentingoms institucijoms jos gali rekomenduoti šio Susitarimo pakeitimus.

2.   Susitariančios Šalys konsultuojasi viena su kita ir po to viena kitą informuoja apie pagal šio Susitarimo nuostatas priimtas išsamias įgyvendinimo taisykles.

21 straipsnis

Jungtinis muitinių bendradarbiavimo komitetas

1.   Įsteigiamas Jungtinis muitinių bendradarbiavimo komitetas, kurį sudaro Europos bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos muitinių atstovai. Jie susitinka abipusiu sutarimu nutartoje vietoje, nutartą dieną ir dėl nutartos darbotvarkės.

2.   Jungtinis muitinių bendradarbiavimo komitetas, inter alia:

a)

prižiūri tinkamą šio Susitarimo veikimą;

b)

nagrinėja visus dėl jo taikymo kylančius klausimus;

c)

vadovaudamasis šio Susitarimo tikslais, imasi reikiamų priemonių, reikalingų muitinių bendradarbiavimui;

d)

keičiasi nuomonėmis dėl visų bendro intereso klausimų, susijusių su muitinių bendradarbiavimu, įskaitant būsimas priemones ir išteklius joms;

e)

rekomenduoja sprendimus, skirtus padėti pasiekti šio Susitarimo tikslų.

3.   Jungtinis muitinių bendradarbiavimo komitetas priima savo vidaus darbo tvarkos taisykles.

4.   Jungtinis muitinių bendradarbiavimo komitetas prireikus informuoja Jungtinę Komisiją, įsteigtą pagal Europos ekonominės bendrijos ir Kinijos prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo susitarimo 15 straipsnį, apie visą pagal šį Susitarimą vykdomą veiklą.

22 straipsnis

Įsigaliojimas ir trukmė

1.   Šis Susitarimas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po to, kai Susitariančios Šalys praneša viena kitai apie šiam tikslui reikalingų procedūrų užbaigimą.

2.   Kiekviena Susitarianti Šalis gali nutraukti šį Susitarimą raštu pranešdama kitai Šaliai. Susitarimas nutraukiamas po trijų mėnesių nuo pranešimo kitai Susitariančiai Šaliai dienos. Iki Susitarimo nutraukimo gauti pagalbos prašymai vykdomi pagal šio Susitarimo nuostatas.

23 straipsnis

Autentiški tekstai

Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir kinų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

Tai paliudydami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šį Susitarimą.

Priimta Haga, 2004 m. gruodžio 8 d.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Činské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour le gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Kínai Népköztársaság kormánya részéről

Voor de Regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Za vládu Činskey ľudovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

Image

Image


23.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 375/27


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 20 d.

dėl Bendrijos pasitraukimo iš Konvencijos dėl žvejybos ir gyvųjų išteklių išsaugojimo Baltijos jūroje ir Beltuose

(2004/890/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalimi ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Bendrija yra Konvencijos dėl žvejybos ir gyvųjų išteklių išsaugojimo Baltijos jūroje ir Beltuose (2) (toliau – Gdansko konvencija) Susitariančioji Šalis.

(2)

Gdansko konvencijos XIX straipsnyje numatytas Susitariančiųjų Šalių pasitraukimas iš Konvencijos.

(3)

Estija, Latvija, Lietuva ir Lenkija įsipareigojo imtis būtinų veiksmų, kad pasitrauktų iš Gdansko konvencijos 2004 m. gegužės 1 d. arba kuo greičiau po šios dienos pagal 2003 m. Stojimo akto 6 straipsnio 12 dalį.

(4)

Pasitraukus šioms naujoms valstybėms narėms, Bendrija ir Rusijos Federacija bus vienintelės likusios Gdansko konvencijos Susitariančiosios Šalys ir apie 95 % Konvencijoje nurodyto ploto sudarys Bendrijos vandenys.

(5)

Būtų neproporcinga ir neefektyvu išsaugoti tarptautinę žvejybos organizaciją, kuri valdytų žvejybą tik dviejų Šalių jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse. Todėl Bendrija turėtų pasitraukti iš Gdansko konvencijos,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrija pasitraukia iš Konvencijos dėl žvejybos ir gyvųjų išteklių išsaugojimo Baltijos jūroje ir Beltuose.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pranešti Konvencijos dėl žvejybos ir gyvųjų išteklių išsaugojimo Baltijos jūroje ir Beltuose Šaliai depozitarei apie Bendrijos pasitraukimą iš Konvencijos.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. VAN GEEL


(1)  Nuomonė pateikta 2004 m. gruodžio 14 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 237, 1983 8 26, p. 4.


Komisija

23.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 375/28


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. lapkričio 19 d.

užbaigiantis tyrimo procesą dėl prekybos kliūčių, kurios kyla dėl Kanados palaikomų prekybos praktikų, susijusių su tam tikromis geografinėmis nuorodomis vynams (1)

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4388)

(2004/891/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3286/94, nustatantį Bendrijos procedūras bendrosios komercijos politikos srityje, siekiant užtikrinti naudojimąsi tarptautinės prekybos, ypač globojant Pasaulio prekybos organizacijai, sudarytomis taisyklėmis suteiktomis Bendrijos teisėmis (2), ir ypač jo 11 straipsnio 1 dalį,

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

2001 m. gruodžio 6 d.Conseil Interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) pateikė skundą pagal Reglamento (EB) Nr. 3286/94 (toliau – Reglamentas) 4 straipsnį.

(2)

CIVB pareiškė, kad Bendrija parduodama Bordeaux ir Médoc rūšių vynus Kanadoje susiduria su daugybe kliūčių prekiauti pagal Reglamento 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžtas sąlygas: „trečiosios šalies pasirinkta ar remiama prekybos veikla, kurios atžvilgiu tarptautinės prekybos taisyklėse yra numatyta teisė imtis priemonių“.

(3)

Įtariama prekybos kliūtis susijusi su Kanados prekių ženklų akto C-57 pakeitimu, kuriuo Bordeaux ir Médoc geografinės nuorodos neteko norminės apsaugos, atitinkančios PPO Sutartyje dėl su prekyba susijusių intelektinės nuosavybės teisių aspektų (TRIPS), nustatytus apsaugos reikalavimus vynų geografinėms nuorodoms.

(4)

Komisija nusprendė, kad skunde pateikta pakankamai įrodymų, jog būtų pradėtas tyrimo procesas. Atitinkamas pranešimas buvo paskelbtas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje  (3).

(5)

Tyrimu buvo patvirtintas ieškovo teisinis reikalavimas, kad Kanados prekių ženklo įstatymo C-57 pakeitimas pažeidė TRIPS 23 straipsnio 1 dalį bei 24 straipsnio 3 dalį (vadinama neveikimo išlyga) ir kad toks pažeidimas negali būti pateisinamas remiantis TRIPS 24 straipsnio 6 dalyje numatyta išimtimi.

(6)

Tyrimo proceso metu taip pat buvo nuspręsta, kad dėl C-57 pakeitimo ieškovas gali patirti neigiamą poveikį prekybai, kaip apibrėžta Reglamento 2 straipsnio 4 dalyje ir 10 straipsnio 4 dalyje.

(7)

2003 m. vasario 12 d. Reglamentu įsteigtas patariamasis komitetas svarstė galutinę tiriamojo proceso ataskaitą.

(8)

2003 m. balandžio 24 d. Komisija parafavo dvišalį susitarimą su Kanada dėl prekybos vynu ir alkoholiniais gėrimais, kuriame buvo numatyta susitarimui įsigaliojus galutinai panaikinti Kanadoje nurodytus nepatentuotus pavadinimus, įskaitant Bordeaux, Médoc ir Medoc.

(9)

2003 m. liepos 9 d. Komisija nusprendė sustabdyti (4) tyrimo procesą siekiant jį pabaigti, kai tik Kanada faktiškai išbrauks šiuos pavadinimus iš C-57 pakeitime pateikto nepatentuotų pavadinimų sąrašo.

(10)

2003 m. liepos 30 d. Taryba Europos bendrijos vardu patvirtino dvišalio susitarimo su Kanada dėl prekybos vynu ir alkoholiniais gėrimais sudarymą (5). 2004 m. birželio 1 d. dvišalis susitarimas įsigaliojo (6).

(11)

Remdamasi Prekių ženklų akto įsakymą keičiančiais 11.18 straipsnio 3 ir 4 punktais (7), Kanada išbraukė Bordeaux, Médoc ir Medoc iš C-57 pakeitime pateikto nepatentuotų pavadinimų sąrašo.

(12)

Todėl tyrimo procesą reikia užbaigti,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Tyrimo procesas dėl prekybos kliūčių, kurios kyla dėl Kanados palaikomų prekybos praktikų, susijusių su tam tikromis geografinėmis nuorodomis taikomomis vynams, yra užbaigtas.

Priimta Briuselyje, 2004 m. lapkričio 19 d.

Komisijos vardu

Pascal LAMY

Komisijos narys


(1)  Panaikina ir pakeičia Komisijos sprendimą 2004/806/EB (OL L 354, 2004 11 30, p. 30).

(2)  OL L 349, 1994 12 31, p. 71. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 356/95, OL L 41, 1995 2 23, p. 3.

(3)  OL C 124, 2002 5 25, p. 6.

(4)  OL L 170, 2003 7 9, p. 29.

(5)  OL L 35, 2004 2 6, p. 1.

(6)  Dvišalio susitarimo 41 straipsnyje buvo numatyta, kad: „Šis susitarimas įsigalioja antro mėnesio pirmą dieną po tos dienos, kurią susitariančios šalys apsikeičia diplomatinėmis notomis, kurios patvirtina atitinkamų procedūrų dėl susitarimo įsigaliojimo užbaigimą“. 2003 m. rugsėjo 16 d. EB įteikė notą, o 2004 m. balandžio 26 d. Kanada įteikė atsakymą.

(7)  2004 m. gegužės 5 d. Pramonės departamentas Canada Gazette leidinio II dalyje paskelbė Prekių ženklų akto įsakymą, keičiantį 11.18 straipsnio 3 ir 4 punktus. Įsakymas įsigaliojo 2004 m. balandžio 22 d., kuri yra įregistravimo diena.


23.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 375/30


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 20 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/614/EB dėl apsaugos priemonių, susijusių su paukščių gripu Pietų Afrikoje, taikymo laiko

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5011)

(Tekstas svarbus EEE)

(2004/892/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (1), ypač į jos 18 straipsnio 7 dalį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (2), ypač į jos 22 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. rugpjūčio 24 d. Komisijos sprendimu 2004/614/EB dėl apsaugos priemonių nuo didelio patogeniškumo paukščių gripo Pietų Afrikos Respublikoje (3) Komisija priėmė apsaugos priemones, susijusias su paukščių gripu bėgiojančiųjų paukščių pulke Pietų Afrikoje.

(2)

Bent šeši mėnesiai turėtų praeiti nuo bėgiojančiųjų paukščių sunaikinimo ir užkrėstų ūkių dezinfekavimo iki tol, kol būtų galima vėl leisti bėgiojančiųjų paukščių mėsos ir jų kiaušinių importą iš Pietų Afrikos į Bendriją. Atsižvelgiant į situaciją, jau priimtų apsaugos priemonių taikymo laikas turėtų būti pratęstas.

(3)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2004/614/EB 7 straipsnyje data „2005 m. sausio 1 d.“ pakeičiama „2005 m. kovo 31 d.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).

(3)  OL L 275, 2004 8 25, p. 20.


23.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 375/31


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 20 d.

leidžiantis laikinąją prekybą tam tikra Secale cereale rūšies sėkla, neatitinkančia Tarybos direktyvos 66/402/EEB reikalavimų

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5027)

(Tekstas svarbus EEE)

(2004/893/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla (1), ypač į jos 17 straipsnį,

kadangi:

(1)

Latvijoje turimos žieminių rugių rūšių (Secale cereale) sėklos, tinkamos šalies klimato sąlygoms ir atitinkančios Direktyva 66/402/EEB nustatytus reikalavimus dėl joje esančio kenksmingo organizmo Claviceps purpurea, kiekio nepakanka ir todėl jis negali patenkinti šios valstybės narės poreikių.

(2)

Valstybės narės ar trečiosios šalys negali pateikti pakankamo šios rūšies sėklos, atitinkančios visus Direktyva 66/402/EEB nustatytus reikalavimus, kiekio.

(3)

Dėl tos priežasties iki 2004 m. lapkričio 30 d. Latvijai turėtų būti leista duoti leidimą prekybai šios rūšies sėkla, laikantis ne tokių griežtų reikalavimų.

(4)

Be to, kitoms valstybėms narėms, neatsižvelgiant į tai, ar sėkla buvo išauginta valstybėje narėje, ar trečiojoje šalyje, kuriai taikomas 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2003/17/EB dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo (2), kurios gali tiekti Latvijai tos rūšies sėklą, turėtų būti leista prekiauti šia sėkla.

(5)

Tikslinga, kad Latvija veiktų kaip koordinatorė, kad užtikrintų, jog visas šiuo sprendimu bendras leistinas sėklos kiekis neviršytų didžiausio šiame sprendime numatyto kiekio.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos ir dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Iki 2004 m. lapkričio 30 d. Bendrijoje leidžiama prekiauti žieminių rugių sėkla, kuri neatitinka Direktyvoje 66/402/EEB nustatytų reikalavimų dėl joje esančio kenksmingo organizmo Claviceps purpurea, vadovaujantis šio sprendimo priede nustatytais reikalavimais ir tokiomis sąlygomis:

a)

500 gramų „sertifikuotos“ ar „elitinės“ sėklos mėginyje didžiausias leistinas sclerotia skaičius ar sclerotia Clavisceps purpurea fragmentų yra 15;

b)

oficialiame ženklinime nurodomas sclerotia skaičius ar Claviceps purpurea sclerotia fragmentai, patvirtinti oficialiu tyrimu, atliktu pagal Direktyvos 66/402/EEB 2 straipsnio 1 dalies E punkto d papunktį;

c)

sėkla pirmiausia turi būti pateikta į rinką, laikantis šio sprendimo 2 straipsnio reikalavimų.

2 straipsnis

Visi tiekėjai, norintys prekiauti 1 straipsnyje nurodyta sėkla, kreipiasi į valstybę narę, kurioje jie yra įsikūrę.

Atitinkama valstybė narė tiekėjui išduoda leidimą prekiauti ta sėkla, nebent:

a)

yra pakankamai įrodymų, leidžiančių abejoti tuo, ar tiekėjas gali pateikti į rinką tokį sėklos kiekį, kuriam prašė leidimo; arba

b)

bendras kiekis, kuriuo būtų leista prekiauti, taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, viršytų priede nurodytą didžiausią kiekį.

3 straipsnis

Valstybės narės suteikia viena kitai administracinę pagalbą taikant šį sprendimą.

Latvija veikia kaip koordinuojanti valstybė narė, kad užtikrintų, jog bendras leistinas kiekis neviršytų priede nurodyto didžiausio kiekio.

Bet kuri 2 straipsnyje nurodytą prašymą gavusi valstybė narė nedelsdama praneša koordinuojančiai valstybei narei apie paraiškoje nurodytą kiekį. Koordinuojanti valstybė narė tuoj pat informuoja pranešančiąją valstybę narę apie tai, ar suteikus leidimą nebus viršytas maksimalus kiekis.

4 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms kiekius, kuriais jos leidžia prekiauti pagal šį sprendimą.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL 125, 1966 7 11, p. 2309/66. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/61/EB (OL L 165, 2003 7 3, p. 23).

(2)  OL L 8, 2003 1 14, p. 10. Direktyva su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2003/403/EB (OL L 141, 2003 6 7, p. 23).


PRIEDAS

Rūšis

Veislė

Didžiausias kiekis

(tonomis)

Secale cereale

Kaupo, Puhovčanka, Valdai

800


23.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 375/33


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 20 d.

leidžiantis laikinąją prekybą tam tikra Triticum aestivum rūšies sėkla, neatitinkančia Tarybos direktyvos 66/402/EEB reikalavimų

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5028)

(Tekstas svarbus EEE)

(2004/894/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla (1), ypač į jos 17 straipsnį,

kadangi:

(1)

Danijoje turimos žieminių kviečių rūšių (Triticum aestivum) sėklos, tinkamos šalies klimato sąlygoms ir atitinkančios Direktyva 66/402/EEB nustatytus daigumo reikalavimus, kiekio nepakanka ir todėl jis negali patenkinti šios valstybės narės poreikių.

(2)

Valstybės narės ar trečiosios šalys negali pateikti pakankamo šios rūšies sėklos, atitinkančios visus Direktyva 66/402/EEB nustatytus reikalavimus, kiekio.

(3)

Dėl šios priežasties iki 2004 m. lapkričio 30 d. Danijai turėtų būti leista duoti leidimą prekybai šios rūšies sėkla laikantis ne tokių griežtų reikalavimų.

(4)

Be to, kitoms valstybėms narėms, neatsižvelgiant į tai, ar sėkla buvo išauginta valstybėje narėje, ar trečiojoje šalyje, kuriai taikomas 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2003/17/EB dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo (2), kurios gali tiekti Danijai tos rūšies sėklą, turėtų būti leista prekiauti šia sėkla.

(5)

Tikslinga, kad Danija veiktų kaip koordinatorė, kad užtikrintų, jog visas šiuo sprendimu bendras leistinas sėklos kiekis neviršytų didžiausio šiame sprendime numatyto kiekio.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos ir dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Iki 2004 m. lapkričio 30 d. Bendrijoje leidžiama prekiauti žieminių kviečių sėkla, kuri neatitinka Direktyvoje 66/402/EEB nustatytų minimalių daigumo reikalavimų, vadovaujantis šio sprendimo priede nustatytais reikalavimais ir tokiomis sąlygomis:

a)

grynų sėklų daigumas turi būti ne mažesnis nei 75 %;

b)

oficialiame ženklinime nurodomas daigumas, patvirtintas oficialiu tyrimu, atliktu pagal Direktyvos 66/402/EEB 2 straipsnio 1 dalies F punkto d papunktį ir 2 straipsnio 1 dalies G punkto d papunktį;

c)

sėkla pirmiausia turi būti pateikta į rinką, laikantis šio sprendimo 2 straipsnio reikalavimų.

2 straipsnis

Visi tiekėjai, norintys prekiauti 1 straipsnyje nurodyta sėkla, kreipiasi į valstybę narę, kurioje jie yra įsikūrę.

Atitinkama valstybė narė tiekėjui išduoda leidimą prekiauti ta sėkla, nebent:

a)

yra pakankamai įrodymų, leidžiančių abejoti tuo, ar tiekėjas gali pateikti į rinką tokį sėklos kiekį, kuriam prašė leidimo; arba

b)

bendras kiekis, kuriuo būtų leista prekiauti, taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, viršytų priede nurodytą didžiausią kiekį.

3 straipsnis

Valstybės narės suteikia viena kitai administracinę pagalbą taikant šį sprendimą.

Danija veikia kaip koordinuojanti valstybė narė, kad užtikrintų, jog bendras leistinas kiekis neviršytų priede nurodyto didžiausio kiekio.

Bet kuri 2 straipsnyje nurodytą prašymą gavusi valstybė narė nedelsdama praneša koordinuojančiai valstybei narei apie paraiškoje nurodytą kiekį. Koordinuojanti valstybė narė tuoj pat informuoja pranešančiąją valstybę narę apie tai, ar suteikus leidimą nebus viršytas maksimalus kiekis.

4 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms kiekius, kuriais jos leidžia prekiauti pagal šį sprendimą.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL 125, 1966 7 11, p. 2309/66. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/61/EB (OL L 165, 2003 7 3, p. 23).

(2)  OL L 8, 2003 1 14, p. 10. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2003/403/EB (OL L 141, 2003 6 7, p. 23).


PRIEDAS

Rūšis

Veislė

Didžiausias kiekis (tonomis)

Triticum aestivum

Abika, Bill, Elvis, Globus, Grommit, Hattrick, Opus, Robigus, Senat, Smuggler, Solist, Tulsa, Tritex

45 000