ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 373

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. gruodžio 21d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2182/2004, dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų

1

 

*

2004 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2183/2004, išplečiantis Reglamento (EB) Nr. 2182/2004 dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų taikymą nedalyvaujančioms valstybėms narėms

7

 

 

2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2184/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

8

 

*

2004 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2185/2004, atidarantis 2005 metams tarifų kvotą, taikomą tam tikroms į Europos bendriją importuojamoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93, pagamintoms prekėms, kurių kilmės šalis yra Norvegija

10

 

*

2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2186/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1613/2000, nukrypstantį nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl produktų kilmės sąvokos apibrėžimo, naudojamo bendrųjų preferencijų schemos tikslams, kad būtų atsižvelgta į ypatingą Laoso situaciją, susijusią su tam tikru tekstilės eksportu į Bendriją

14

 

*

2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2187/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1614/2000, nukrypstantį nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl produktų kilmės sąvokos apibrėžimo, naudojamo bendrųjų lengvatų schemos tikslams, kad būtų atsižvelgta į ypatingą Kambodžos situaciją, susijusią su tam tikru tekstilės eksportu į Bendriją

16

 

*

2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2188/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1615/2000, nukrypstantį nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl produktų kilmės sąvokos apibrėžimo, naudojamo bendrųjų preferencijų schemos tikslams, kad būtų atsižvelgta į ypatingą Nepalo situaciją, susijusią su tam tikru tekstilės eksportu į Bendriją

18

 

*

2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2189/2004, nustatantis standartinį ūkių apskaitos duomenų tinklo mokestį už 2005 ataskaitinių metų ūkio ataskaitą

20

 

*

2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2190/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1433/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 taikymo taisykles dėl veiklos fondų, veiksmų programų ir finansinės pagalbos

21

 

 

2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2191/2004, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

23

 

 

2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2192/2004, nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

25

 

 

2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2193/2004, dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

27

 

 

2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2194/2004, nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

29

 

 

2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2195/2004, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

31

 

 

2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2196/2004, nustatantis gvazdikų ir rožių Bendrijos gamintojo ir importo kainas, kad būtų galima taikyti tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalys yra Kipras, Izraelis, Jordanija ir Marokas bei Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, importo į Bendriją tvarką

33

 

 

2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2197/2004, dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

35

 

 

2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2198/2004, nustatantis gamybos grąžinamąsias išmokas alyvuogių aliejams, naudojamiems kai kurių konservų gamybai

36

 

*

2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo

37

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2004/881/EB:2004 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas, dėl Susitarimo sudarymo pasikeičiant raštais tarp Europos bendrijos ir Čilės Respublikos dėl Asociacijos sutarties tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių, iš vienos pusės, ir Čilės Respublikos, iš kitos pusės, susitarimo dėl prekybos spiritiniais ir aromatizuotais gėrimais I priedėlio dalinių pakeitimų atsižvelgiant į plėtrą

44

Susitarimas pasikeičiant raštais tarp Europos bendrijos ir Čilės Respublikos dėl Asociacijos sutarties tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių, iš vienos pusės, ir Čilės Respublikos, iš kitos pusės, susitarimo dėl prekybos spiritiniais ir aromatizuotais gėrimais I priedėlio dalinių pakeitimų

45

 

*

2004/882/EB:2004 m. gruodžio 3 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos sprendimo 79/542/EEB I ir II priedus dėl importo reikalavimų ir laukinių bei ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdžio atnaujinimo (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4554)  ( 1 )

52

 

*

2004/883/EB:2004 m. gruodžio 10 d. Komisijos sprendimas, patikslinantis Tarybos direktyvos 95/57/EB dėl statistinės informacijos turizmo srityje rinkimo priedo šalių sąrašus (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4723)  ( 1 )

69

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

21.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2182/2004

2004 m. gruodžio 6 d.

dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 123 straipsnio 4 dalies trečiąjį sakinį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos centrinio banko nuomonę (1),

kadangi:

(1)

1999 m. sausio 1 d. euras tapo dalyvaujančių valstybių narių teisėta valiuta pagal 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (2) reikalavimus ir šių trečiųjų šalių, sudariusių susitarimą su Bendrija dėl euro įvedimo, t. y. Monako, San Marino ir Vatikano miesto, teisėta valiuta.

(2)

1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 975/98 dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (3) buvo apibrėžti pagrindiniai euro monetų požymiai. Įvedus euro monetas 2002 m. sausio mėnesį, jos euro zonoje cirkuliuoja kaip vienintelė metalinės formos teisėta mokėjimo priemonė.

(3)

2002 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos rekomendacijoje 2002/664/EB dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų (4) buvo rekomenduojama, kad parduodant ir gaminant, saugant, importuojant ir platinant pardavimo ar kitais komerciniais tikslais į euro monetas panašaus dydžio medalius ir žetonus, juose būtų vengiama tam tikrų vaizdinių savybių.

(4)

1997 m. liepos 23 d. Komisijos komunikate dėl euro simbolio naudojimo buvo nustatytas simbolis (€) ir visi valiutos naudotojai buvo raginami naudoti šį simbolį apibūdinant eurais išreikštas pinigines sumas.

(5)

2001 m. spalio 22 d. Komisijos komunikate dėl bendro reverso dizaino autorių teisų apsaugos (5) buvo apibrėžtos priemonės, kurios turi būti taikomos atkuriant euro monetų bendro reverso dizainą.

(6)

Komisija 2001 m. gruodžio 28 d. paskelbė euro monetų vaizdines savybes (6).

(7)

Visuomenei gali būti sudaromas įspūdis, kad medaliai ir žetonai, turintys žodžius „euro“ ar „euro cent“, euro simbolį ar panašų į euro monetų bendro reverso ar bet kurios nacionalinės pusės dizainą, turi teisėtos mokėjimo priemonės statusą bet kurioje eurą įsivedusioje valstybėje narėje ar dalyvaujančioje trečiojoje šalyje.

(8)

Didėja pavojus, kad panašaus į euro monetų dydžio ir turintys panašias metalo savybes medaliai ir žetonai gali būti neteisėtai naudojami kaip euro monetos.

(9)

Todėl tikslinga, kad turintys panašias į euro monetas vaizdines savybes, dydį ar metalo savybes medaliai ir žetonai nebūtų parduodami, gaminami, importuojami ar platinami pardavimo ar komerciniais tikslais.

(10)

Kiekviena valstybė narė turi nustatyti taikomas sankcijas už pažeidimus, Bendrijoje siekiant lygiavertės euro monetų apsaugos nuo panašių medalių ir žetonų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente taikomi tokie sąvokų apibrėžimai:

a)

„euras“ – tai dalyvaujančių valstybių narių, apibrėžtų Reglamento (EB) Nr. 974/98 1 straipsnyje, ir tų dalyvaujančių trečiųjų šalių, kurios sudarė susitarimą su Bendrija dėl euro įvedimo (toliau – dalyvaujančios trečiosios šalys) teisėta valiuta;

b)

„euro simbolis“ – tai eurą (€) reiškiantis simbolis, kaip pavaizduota ir apibūdinta I priede;

c)

„medaliai ir žetonai“ – tie metaliniai objektai, išskyrus monetoms kalti skirtus ruošinius, kurie turi monetų išvaizdą ir (ar) technines jų savybes, tačiau nėra išleisti pagal nacionalines ar dalyvaujančios trečiosios valstybės teisines nuostatas ar kitas užsienio teisines nuostatas ir kurie todėl nėra teisėta mokėjimo priemonė bei nėra teisėti;

d)

„auksas“, „sidabras“ ir „platina“ – tai lydiniai, turintys aukso, sidabro ir platinos, kurių kiekis lydinio masės tūkstantyje dalių yra ne mažesnis kaip 375, 500 ir 850 atitinkamai. Šis apibrėžimas nesusijęs su valstybėse narėse taikomomis prabavimo konvencijomis;

e)

„Europos techninis ir mokslinis centras“ (toliau – ETMC) – Komisijos sprendimu 2004 m. spalio 29 d. įsteigtas subjektas;

f)

„kontrolinė juosta“ – turi II priedo 1 skirsnyje jai suteiktą reikšmę.

2 straipsnis

Apsauginės nuostatos

Atsižvelgiant į 3 ir 4 straipsnius, medalių ir žetonų gamyba ir pardavimas bei jų importas ir platinimas pardavimo ar kitais komerciniais tikslais yra draudžiami šiais atvejais:

a)

kai ant jų paviršiaus yra žodžiai „euro“, „euro cent“ ar euro simbolis; arba

b)

kai jų dydis patenka į kontrolinės juostos ribas; arba

c)

kai bet koks ant medalių ir žetonų paviršiaus esantis dizainas yra panašus į bet kurį kitą nacionalinį averso dizainą ar euro monetų bendrąjį reversą ar yra identiškas ar panašus į dviejų eurų monetų briaunos dizainą.

3 straipsnis

Išimtys

1.   Medaliai ir žetonai, turintys žodžius „euro“ ar „euro cent“ ar euro simbolį be nurodytos nominalios vertės neturi būti draudžiami, kai jų dydis yra už kontrolinės juostos ribų.

2.   Medaliai ir žetonai, kurių dydis yra kontrolinės juostos ribose, nedraudžiami, kai:

a)

jų centre yra pramušta didesnė nei 6 milimetrų skylė ar kai jų forma yra daugiakampė, tačiau neviršijanti šešių kampų, jei laikomasi šio straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktyje nustatytų sąlygų; arba

b)

jie pagaminti iš aukso ar sidabro, ar platinos; arba

c)

kai jie atitinka šias sąlygas:

i)

medalių ir žetonų skersmens ir briaunos aukščio deriniai visuomet yra už II priedo 2 skirsnyje nurodytame kiekviename atvejyje apibrėžtų ribų; ir

ii)

medalių ir žetonų skersmens ir metalo savybių deriniai visuomet yra už II priedo 3 skirsnyje nurodytame kiekviename atvejyje apibrėžtų ribų.

4 straipsnis

Leidimais suteikiami nukrypimai

1.   Komisija gali suteikti specialius leidimus naudoti žodžius „euro“ arba „euro cent“ ar euro simbolį laikantis kontroliuojamų naudojimo sąlygų tais atvejais, kai nėra supainiojimo pavojaus. Tokias atvejais susijęs ekonominis subjektas valstybėje narėje turi būti aiškiai atpažįstamas medalio arba žetono paviršiuje ir medalio arba žetono averse ar reverse turi būti įspausta nuoroda „Nėra teisėta mokėjimo priemonė“.

2.   Komisija turi kompetenciją paskelbti ar dizainas yra „panašus“ 2 straipsnio c punkto prasme.

5 straipsnis

Esami medaliai ir žetonai

Medaliai ir žetonai, išleisti prieš įsigaliojant šiam reglamentui, bet neatitinkantys 2, 3 ir 4 straipsniuose nustatytų sąlygų, gali būti toliau naudojami vėliausiai iki 2009 metų pabaigos, išskyrus jei jie gali būti naudojami kaip euro monetos. Šie medaliai ir žetonai registruojami pagal tinkamas valstybėse narėse taikomas procedūras, apie kurias pranešta ETMC.

6 straipsnis

Sankcijos

1.   Valstybės narės nustato šio reglamento nuostatų pažeidimams taikomų sankcijų taisykles ir imasi visų priemonių, reikalingų užtikrinant, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.   Valstybės narės iki 2005 m. liepos 1 d. priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus siekiant taikyti šį straipsnį. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

7 straipsnis

Taikymas

Šis reglamentas taikomas dalyvaujančiose valstybėse narėse, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 974/98.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. HOOGERVORST


(1)  OL C 134, 2004 5 12, p. 11.

(2)  OL L 139, 1998 5 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2596/2000 (OL L 300, 2000 11 29, p. 2).

(3)  OL L 139, 1998 5 11, p. 6. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 423/1999 (OL L 52, 1999 2 27, p. 2).

(4)  OL L 225, 2002 8 22, p. 34.

(5)  OL C 318, 2001 11 13, p. 3.

(6)  OL C 373, 2001 12 28, p. 1.


I PRIEDAS

EURO ATVAIZDAS, KAIP MINIMA 1 STRAIPSNYJE

Image


II PRIEDAS

1.   1 straipsnyje nurodytos kontrolinės juostos apibrėžimas

a)

Medalių ir žetonų dydžio kontrolinė juosta yra skersmens ir briaunų aukščio verčių derinių rinkinys, atitinkamai įtrauktų į skersmens ir briaunų aukščio kontrolinę sritį.

b)

Skersmens kontrolinė sritis yra intervale tarp 19,00 milimetrų ir 28,00 milimetrų.

c)

Briaunų aukščio kontrolinė sritis yra skersmens kontrolinių ribų kiekvienos vertės intervale tarp 7,00 % ir 12,00 %.

2.   3 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktyje nurodytos ribos

Apibrėžtos ribos

 

Skersmuo

(mm)

Briaunos aukštis

(mm)

1.

19,45–20,05

1,63–2,23

2.

21,95–22,55

1,84–2,44

3.

22,95–23,55

2,03–2,63

4.

23,95–24,55

2,08–2,68

5.

25,45–26,05

1,90–2,50

3.   3 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktyje nurodytos ribos

 

Skersmuo

(mm)

Metalo savybės

1.

19,00–21,94

Elektros laidumas yra tarp 14,00 ir 18,00 % IACS

2.

21,95–24,55

Elektros laidumas yra tarp:

14,00 ir 18,00 % IACS; arba

4,50 ir 6,50 % IACS, išskyrus jei medalis ar žetonas yra iš vieno lydinio ir jo magnetinis momentas yra už šių ribų – nuo 1,0 iki 7,0 μVs.cm.

3.

24,56–26,05

Elektros laidumas yra tarp:

15,00 ir 18,00 % IACS; arba

13,00 ir 15,00 % IACS, išskyrus jei medalis ar žetonas yra iš vieno lydinio ir jo magnetinis momentas yra už šių ribų – nuo 1,0 iki 7,0 μVs.cm.

4.

26,06–28,00

Elektros laidumas yra tarp 13,00 ir 15,00 % IACS, išskyrus jei medalis ar žetonas yra iš vieno lydinio ir jo magnetinis momentas yra už šių ribų – nuo 1,0 iki 7,0 μVs.cm.

4.   Grafinis pavaizdavimas

Šis grafikas parodo šiame priede pateiktų apibrėžimų iliustraciją.

Image


21.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/7


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2183/2004

2004 m. gruodžio 6 d.

išplečiantis Reglamento (EB) Nr. 2182/2004 dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų taikymą nedalyvaujančioms valstybėms narėms

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Priimdama Reglamentą (EB) Nr. 2182/2004 (2), Taryba nurodė, kad reglamentas turėtų būti taikomas dalyvaujančiose valstybėse narėse, kaip apibrėžta 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (3).

(2)

Tačiau svarbu, kad taisyklės dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų būtų vienodos visoje Bendrijoje ir šiuo tikslu būtų priimtos reikalingos nuostatos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2182/2004 taikymas išplečiamas kitoms valstybėms narėms nei apibrėžtos Reglamente (EB) Nr. 974/98 dalyvaujančios valstybės narės.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. HOOGERVORST


(1)  Nuomonė pareikšta 2004 m. balandžio 1 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  Žiūrėti šio Oficialiojo leidinio 1 puslapį.

(3)  OL L 139, 1998 5 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2596/2000 (OL L 300, 2000 11 29, p. 2).


21.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2184/2004

2004 m. gruodžio 20 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gruodžio 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

102,1

204

83,9

999

93,0

0707 00 05

052

92,0

999

92,0

0709 90 70

052

117,1

204

70,4

999

93,8

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

60,4

204

47,4

388

50,7

528

41,6

999

50,0

0805 20 10

204

61,8

999

61,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,3

204

43,2

624

82,1

999

65,9

0805 50 10

052

52,4

528

39,0

999

45,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,1

400

67,6

404

101,6

720

59,9

999

94,8

0808 20 50

400

97,8

528

47,6

720

64,7

999

70,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


21.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2185/2004

2004 m. gruodžio 17 d.

atidarantis 2005 metams tarifų kvotą, taikomą tam tikroms į Europos bendriją importuojamoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93, pagamintoms prekėms, kurių kilmės šalis yra Norvegija

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 gruodžio 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93, nustatantį prekybos tvarką, taikomą tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms (1), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2004 spalio 25 d. Tarybos sprendimo 2004/859/EB dėl Europos bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo sudarymo pasikeičiant raštais dėl Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės dvišalio laisvosios prekybos susitarimo 2 protokolo (2), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės dvišalio laisvosios prekybos susitarimo 2 protokole (3) ir EEE susitarimo 3 protokole (4) nustatoma prekybos tvarka tarp susitariančiųjų šalių tam tikriems žemės ūkio ir perdirbtiems žemės ūkio produktams.

(2)

EEE susitarimo 3 protokole, su pakeitimais, padarytais EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 138/2004, iš dalies keičiančiu EEE susitarimo 3 protokolą dėl produktų, nurodytų susitarimo 8 straipsnio 3 dalies b punkte (5), numatoma taikyti nulinį muitą, prekėms, klasifikuojamoms KN kodu 2202 10 00 (vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų) ir ex 2202 90 10 (kiti nealkoholiniai gėrimai į kuriuos pridėta cukraus (sacharozės arba invertuotojo cukraus)).

(3)

Nulinio muito taikymas buvo laikinai sustabdytas Norvegijai Europos bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimu pasikeičiant raštais dėl Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės dvišalio laisvosios prekybos susitarimo 2 protokolo, patvirtinto Tarybos sprendimu 2004/859/EB. Pagal šio susitarimo IV punktą be muito importuojamos prekės, kurių KN kodas 2202 10 00 (vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų) ir ex 2202 90 10 (kiti nealkoholiniai gėrimai į kuriuos pridėta cukraus (sacharozės arba invertuotojo cukraus)), ir kurių kilmės šalis yra Norvegija, yra leidžiama tik neapmuitinamos kvotos ribose.

(4)

Todėl yra būtina atidaryti šią kvotą 2005 metams.

(5)

Siekiant palengvinti kvotos nustatymą ir užtikrinti tinkamą jos administravimą, veiklos vykdytojų naudai, atleidimas nuo muitų kvotos ribose turėtų būti laikinai taikomas su sąlyga, jei Bendrijos muitinėms yra pristatomas sertifikatas, kurį išdavė Norvegijos institucijos.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Horizontaliųjų klausimų dėl prekybos perdirbtais žemės ūkio produktais, neišvardytais Sutarties I priede, valdymo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Nuo 2005 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra atidaroma I priede nustatyta Bendrijos tarifų kvota, taikoma tame priede išvardytoms prekėms, kurių kilmės šalis yra Norvegija, ir ten pat nurodytomis sąlygomis.

2.   Pagal šį susitarimą abejoms šalims taikomos kilmės taisyklės yra pateikiamos Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės dvišalio laisvosios prekybos susitarimo 3 protokole.

3.   Atleidimas nuo muitų I priede nustatytos kvotos ribose yra taikomas su sąlyga, kad Bendrijos muitinėms būtų pristatomas II priede nurodytas sertifikatas, kurį Norvegijos institucijos išdavė eksportuotojams viena iš Bendrijos kalbų.

4.   Importuojant kvotą viršijančius kiekius ar dėl jų nepristačius 3 dalyje nurodyto sertifikato, taikomas 0,047 euro už litrą muitas.

2 straipsnis

1 straipsnio 1 dalyje numatytas Bendrijos tarifų kvotas Komisija administruoja pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsnius.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis yra taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 318, 1993 12 20, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2580/2000 (OL L 298, 2000 11 25, p. 5).

(2)  OL L 370, 2004 12 17, p. 70.

(3)  OL L 171, 1973 6 27, p. 1.

(4)  OL L 22, 2002 1 24, p. 37.

(5)  OL L 342, 2004 11 18, p. 30.


I PRIEDAS

Tarifų kvota, taikoma prekių, kurių kilmės šalis yra Norvegija, importui į Bendriją

Eilės Nr.

KN kodas

Produkto aprašymas

Metinės kvotos apimtis 2005 m.

Kvotos ribose taikomas muitas

Muitas taikomas viršijus kvotą

09.0709

2202 10 00

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų

14,3 milijonų litrų

Netaikomas

0,047 euro už litrą

ex 2202 90 10

Kiti nealkoholiniai gėrimai, į kuriuos pridėta cukraus (sacharozės arba invertuotojo cukraus)


II PRIEDAS

Image


21.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2186/2004

2004 m. gruodžio 20 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1613/2000, nukrypstantį nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl produktų kilmės sąvokos apibrėžimo, naudojamo bendrųjų preferencijų schemos tikslams, kad būtų atsižvelgta į ypatingą Laoso situaciją, susijusią su tam tikru tekstilės eksportu į Bendriją

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1), ypač į jo 247 straipsnį,

atsižvelgdama į 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, nustatantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), įgyvendinimo nuostatas, ypač į jo 76 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2001 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2501/2001, numatantį bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymą nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. (3), Bendrija suteikė bendrąsias muitų tarifų lengvatas Laosui.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 nustatomas produktų kilmės sąvokos apibrėžimas, kurį reikia naudoti bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos (GSP) tikslams. Vis dėlto Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 numatomos nukrypti leidžiančios nuostatos, skirtos mažiausiai išsivysčiusioms šalims, kurioms taikoma GSP parama ir kurios pateikia atitinkamą prašymą Bendrijai.

(3)

Laosas nuo 1997 m. naudojosi tokia tam tikriems tekstilės gaminiams taikoma leidžiančia nukrypti nuostata, paskutinį kartą patvirtinta 2000 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1613/2000 nukrypstančiu nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl produktų kilmės sąvokos apibrėžimo, naudojamo bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos tikslams, kad būtų atsižvelgta į ypatingą Laoso situaciją, susijusią su tam tikru tekstilės eksportu į Bendriją (4), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu Nr. 291/2002 (5), kuriuo buvo pratęstas jos galiojimas iki 2004 m. gruodžio 31 d.2004 m. gegužės 4 d. ir 2004 m. rugpjūčio 4 d. laiškuose Laosas pateikė prašymą atnaujinti šią leidžiančią nukrypti nuostatą.

(4)

Komisija apsvarstė Laoso pateiktą prašymą ir pripažino jį kaip tinkamai pagrįstą.

(5)

Kai Reglamento Nr. 1613/2000 galiojimas buvo pratęstas, buvo svarstoma, kad jo galiojimo laiko pabaiga turėtų sutapti su dabartinės GSP sistemos, kurią numatyta užbaigti tą dieną, užbaigimu. Tačiau Reglamentu Nr. 2211/2003 (6) buvo pratęstas GSP sistemos galiojimas dar metams iki 2005 m. gruodžio 31 dienos.

(6)

2003 m. gruodžio 18 d. Komisija paskelbė plačias diskusijas sukėlusią Žaliąją knygą dėl lengvatinės prekybos tvarkoje esančių kilmės taisyklių ateities (7). 2004 m. liepos 7 d. ji paskelbė komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, pavadintą „Besivystančios šalys, tarptautinė prekyba ir darnus vystymasis: Bendrijos bendrosios muitų lengvatų sistemos (GSP) funkcijos dešimties metų laikotarpiui nuo 2006 m. iki 2015 m.“ (8), kuriame taip pat pripažįstamas poreikis keisti kilmės taisykles. Tačiau dar nebuvo priimta jokio sprendimo ir iki 2004 m. gruodžio 31 d. naujosios taisyklės nebus parengtos.

(7)

Leidžiančios nukrypti nuostatos pratęsimas neturėtų nulemti diskusijų dėl galimų naujų GSP kilmės taisyklių rezultatų ar jiems pakenkti. Tačiau kontraktus sudarančių prekybininkų tiek Laose, tiek ir Bendrijoje, bei Laoso pramonės stabilumo ir ilgalaikio vystymosi, vykdomų investicijų ir darbo užimtumo labui, reikia, kad leidžiančios nukrypti nuostatos taikymas būtų pratęstas laikotarpiui, pakankamam pratęsti arba sudaryti ilgesnės trukmės kontraktus, tuo pačiu metu palengvinant perėjimą prie galimų naujų GSP kilmės taisyklių.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1613/2000 nuostatos, ypač metiniai kiekybiniai apribojimai, atspindintys Bendrijos rinkos sugebėjimą absorbuoti produktus iš Laoso, Laoso eksporto apimtis ir faktinius užregistruotus prekybos srautus, buvo skirti neleisti daryti žalos atitinkamoms Bendrijos pramonės šakoms.

(9)

Todėl leidžianti nukrypti nuostata turėtų būti atnaujinta iki 2006 m. gruodžio 31 d. Tačiau siekiant užtikrinti vienodas sąlygas tiek Laosui, tiek kitoms mažiausiai išsivysčiusioms valstybėms, tęstinis poreikis gauti lengvatą turėtų būti peržiūrėtas kai tik GSP kontekste bus priimtos kokios nors naujos kilmės taisyklės.

(10)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1613/2000 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1613/2000 iš dalies keičiamas taip:

2 straipsnyje „2004 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama „2006 m. gruodžio 31 d.“

pridedama ši pastraipa:

„Tačiau tolimesnis poreikis taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą bus persvarstomas ne vėliau kaip iki 2005 m. gruodžio 31 d., vadovaujantis naujomis nuostatomis, kurios bus priimtos dėl bendrosios muitų lengvatų sistemos, ir su jomis susijusiomis kilmės taisyklėmis“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2286/2003 (OL L 343, 2003 12 31, p. 1).

(3)  OL L 346, 2001 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1828/2004 (OL L 321, 2004 10 22, p. 23).

(4)  OL L 185, 2000 7 25, p. 38.

(5)  OL L 46, 2002 2 16, p. 12.

(6)  OL L 332, 2003 12 19, p. 1.

(7)  KOM(2003) 787 galutinis.

(8)  KOM(2004) 461 galutinis.


21.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2187/2004

2004 m. gruodžio 20 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1614/2000, nukrypstantį nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl produktų kilmės sąvokos apibrėžimo, naudojamo bendrųjų lengvatų schemos tikslams, kad būtų atsižvelgta į ypatingą Kambodžos situaciją, susijusią su tam tikru tekstilės eksportu į Bendriją

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1), ypač į jo 247 straipsnį,

atsižvelgdama į 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, nustatantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), įgyvendinimo nuostatas, ypač į jo 76 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2001 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2501/2001, įdiegiantį laikotarpiui nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. bendrųjų muitų lengvatų schemą (3), Bendrija suteikė bendrųjų muitų lengvatas Kambodžai.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 nustatomas produktų kilmės sąvokos apibrėžimas, naudojamas bendrųjų muitų lengvatų schemos tikslams (GSP). Vis dėlto Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 numatomos nukrypti leidžiančios nuostatos, skirtos mažiausiai išsivysčiusioms pagal bendrųjų lengvatų schemą (GSP) paramą gaunančioms šalims, kurios pateikia atitinkamą prašymą Bendrijai.

(3)

Kambodža nuo 1997 m. naudojosi tokia tam tikriems tekstilės gaminiams taikoma lengvata, paskutinį kartą patvirtinta 2000 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1614/2000, nukrypstančiu nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl produktų kilmės sąvokos apibrėžimo, naudojamo bendrųjų lengvatų schemos tikslams, kad būtų atsižvelgta į ypatingą Kambodžos situaciją, susijusią su tam tikru tekstilės eksportu į Bendriją (4), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu Nr. 292/2002 (5), kuriuo buvo pratęstas jos galiojimas iki 2004 m. gruodžio 31 d.2004 m. birželio 10 d. laišku Kambodža pateikė prašymą atnaujinti šią išimtį.

(4)

Komisija apsvarstė Kambodžos pateiktą prašymą ir pripažino jį esant tinkamai pagrįstu.

(5)

Kai Reglamento Nr. 1614/2000 galiojimas buvo pratęstas, buvo svarstoma, kad jo galiojimo laikas turėtų sutapti su dabartinės GSP schemos, kurią numatyta užbaigti tą dieną, užbaigimu. Tačiau Tarybos reglamentu Nr. 2211/2003 (6) buvo pratęstas GSP schemos galiojimas dar metams iki 2005 m. gruodžio 31 d.

(6)

2003 m. gruodžio 18 d. Komisija paskelbė plačius debatus sukėlusią žaliąją knygą dėl lengvatinės prekybos tvarkoje esančių kilmės taisyklių ateities (7). 2004 m. liepos 7 d. ji paskelbė komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, pavadintą „Besivystančios šalys, tarptautinė prekyba ir darnus vystymasis: Bendrijos bendrųjų lengvatų sistemos (GSP) funkcijos dešimties metų laikotarpiui nuo 2006 m. iki 2015 m.“ (8), kuriame taip pat pripažįstamas poreikis keisti kilmės taisykles. Tačiau dar nebuvo priimta jokio sprendimo ir iki 2004 m. gruodžio 31 d. naujų taisyklių nebus.

(7)

Lengvatos pratęsimas neturėtų nulemti diskusijų dėl galimų naujų GSP kilmės taisyklių rezultatų ar jiems pakenkti. Tačiau kontraktus sudarančių prekybininkų tiek Kambodžoje, tiek ir Bendrijoje bei Kambodžos pramonės stabilumo ir ilgalaikio vystymosi, vykdomų investicijų ir darbo užimtumo labui reikia, kad lengvata būtų pratęsta laikotarpiui, pakankamam pratęsti arba pabaigti ilgesnės trukmės kontraktus, tuo tarpu palengvinant perėjimą prie galimų naujų GSP kilmės taisyklių.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1614/2000 nuostatos, ypač metinės kiekybinės normos, atspindinčios Bendrijos rinkos sugebėjimą absorbuoti produktus iš Kambodžos, Kambodžos eksporto apimtis ir faktinius užregistruotus prekybos srautus, buvo skirtos neleisti daryti žalos atitinkamoms Bendrijos pramonės šakoms.

(9)

Todėl lengvata turėtų būti atnaujinta iki 2006 m. gruodžio 31 d. Tačiau siekiant užtikrinti vienodas sąlygas tiek Kambodžai, tiek kitoms mažiausiai išsivysčiusioms valstybėms, tęstinis poreikis gauti lengvatą turėtų būti peržiūrėtas kai tik bendrosios lengvatų sistemos kontekste bus priimtos kokios nors naujos kilmės taisyklės.

(10)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1614/2000 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIEMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1614/2000 iš dalies keičiamas taip:

2 straipsnyje „2004 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama į „2006 m. gruodžio 31 d.“

papildomas šia pastraipa:

„Tačiau tolimesnis lengvatos poreikis bus persvarstomas ne vėliau kaip iki 2005 m. gruodžio 31 d., vadovaujantis naujomis nuostatomis, kurios bus priimtos dėl bendrosios lengvatų sistemos, ir su jomis susijusiomis kilmės taisyklėmis“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2286/2003 (OL L 343, 2003 12 31, p. 1).

(3)  OL L 346, 2001 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1828/2004 (OL L 321, 2004 10 22, p. 23).

(4)  OL L 185, 2000 7 25, p. 46.

(5)  OL L 46, 2002 2 16, p. 14.

(6)  OL L 332, 2003 12 19, p. 1.

(7)  KOM (2003) 787 galutinis.

(8)  KOM (2004) 461 galutinis.


21.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2188/2004

2004 m. gruodžio 20 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1615/2000, nukrypstantį nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl produktų kilmės sąvokos apibrėžimo, naudojamo bendrųjų preferencijų schemos tikslams, kad būtų atsižvelgta į ypatingą Nepalo situaciją, susijusią su tam tikru tekstilės eksportu į Bendriją

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1), ypač į jo 247 straipsnį,

atsižvelgdama į 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, nustatantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), įgyvendinimo nuostatas, ypač į jo 76 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2001 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2501/2001, numatantį bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymą nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. (3), Bendrija suteikė bendrąsias muitų tarifų lengvatas Nepalui.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 nustatomas produktų kilmės sąvokos apibrėžimas, kurį reikia naudoti bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos tikslams (GSP). Vis dėlto Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 numatomos nukrypti leidžiančios nuostatos, skirtos mažiausiai išsivysčiusioms šalims, kurioms taikoma GSP parama ir kurios pateikia atitinkamą prašymą Bendrijai.

(3)

Nepalas nuo 1997 m. naudojosi tokia tam tikriems tekstilės gaminiams taikoma leidžiančia nukrypti nuostata, paskutinį kartą patvirtinta 2000 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1615/2000 nukrypstančiu nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl produktų kilmės sąvokos apibrėžimo, naudojamo bendrųjų muitų lengvatų sistemos tikslams, kad būtų atsižvelgta į ypatingą Nepalo situaciją, susijusią su tam tikru tekstilės eksportu į Bendriją (4), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu Nr. 293/2002 (5), kuriuo buvo pratęstas jos galiojimas iki 2004 m. gruodžio 31 d.2004 m. birželio 14 d. laišku Nepalas pateikė prašymą atnaujinti šią leidžiančią nukrypti nuostatą.

(4)

Komisija apsvarstė Nepalo pateiktą prašymą ir pripažino jį kaip tinkamai pagrįstą.

(5)

Kai Reglamento Nr. 1615/2000 galiojimas buvo pratęstas, buvo svarstoma, kad jo galiojimo laiko pabaiga turėtų sutapti su dabartinės GSP sistemos, kurią numatyta užbaigti tą dieną, užbaigimu. Tačiau Reglamentu Nr. 2211/2003 (6) buvo pratęstas GSP sistemos galiojimas dar metams iki 2005 m. gruodžio 31 dienos.

(6)

2003 m. gruodžio 18 d. Komisija paskelbė plačias diskusijas sukėlusią Žaliąją knygą dėl lengvatinės prekybos tvarkoje esančių kilmės taisyklių ateities (7). 2004 m. liepos 7 d. ji paskelbė komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, pavadintą „Besivystančios šalys, tarptautinė prekyba ir darnus vystymasis: Bendrijos bendrosios muitų lengvatų sistemos (GSP) funkcijos dešimties metų laikotarpiui nuo 2006 m. iki 2015 m.“ (8), kuriame taip pat pripažįstamas poreikis keisti kilmės taisykles. Tačiau dar nebuvo priimta jokio sprendimo ir iki 2004 m. gruodžio 31 d. naujosios taisyklės nebus parengtos.

(7)

Leidžiančios nukrypti nuostatos pratęsimas neturėtų nulemti diskusijų dėl galimų naujų GSP kilmės taisyklių rezultatų ar jiems pakenkti. Tačiau kontraktus sudarančių prekybininkų tiek Nepale, tiek ir Bendrijoje, bei Nepalo pramonės stabilumo ir ilgalaikio vystymosi, vykdomų investicijų ir darbo užimtumo labui reikia, kad lengvata būtų pratęsta laikotarpiui, pakankamam pratęsti arba sudaryti ilgesnės trukmės kontraktus, tuo pačiu metu palengvinant perėjimą prie galimų naujų GSP kilmės taisyklių.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1615/2000 nuostatos, ypač metiniai kiekybiniai apribojimai, atspindintys Bendrijos rinkos sugebėjimą absorbuoti produktus iš Nepalo, Nepalo eksporto apimtis ir faktinius užregistruotus prekybos srautus, buvo skirti neleisti daryti žalos atitinkamoms Bendrijos pramonės šakoms.

(9)

Todėl leidžianti nukrypti nuostata turėtų būti atnaujinta iki 2006 m. gruodžio 31 d. Tačiau siekiant užtikrinti vienodas sąlygas tiek Nepalo, tiek kitoms mažiausiai išsivysčiusioms valstybėms, tęstinis poreikis gauti lengvatą turėtų būti peržiūrėtas kai tik bendrosios muitų lengvatų sistemos kontekste bus priimtos kokios nors naujos kilmės taisyklės.

(10)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1615/2000 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIEMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1615/2000 iš dalies keičiamas taip:

2 straipsnyje „2004 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama „2006 m. gruodžio 31 d.“

pridedama ši pastraipa:

„Tačiau tolimesnis poreikis taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą bus persvarstomas ne vėliau kaip iki 2005 m. gruodžio 31 d., vadovaujantis naujomis nuostatomis, kurios bus priimtos dėl bendrosios muitų lengvatų sistemos, ir su jomis susijusiomis kilmės taisyklėmis“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2286/2003 (OL L 343, 2003 12 31, p. 1).

(3)  OL L 346, 2001 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1828/2004 (OL L 321, 2004 10 22, p. 23).

(4)  OL L 185, 2000 7 25, p. 54.

(5)  OL L 46, 2002 2 16, p. 16.

(6)  OL L 332, 2003 12 19, p. 1.

(7)  KOM(2003) 787 galutinis.

(8)  KOM (2004) 461 galutinis.


21.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2189/2004

2004 m. gruodžio 20 d.

nustatantis standartinį ūkių apskaitos duomenų tinklo mokestį už 2005 ataskaitinių metų ūkio ataskaitą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1965 m. birželio 15 d. Tarybos reglamentą Nr. 79/65/EEB, sukuriantį tinklą apskaitos duomenims apie žemės ūkio valdų pajamas ir ūkinės veiklos rezultatus Europos ekonominėje bendrijoje (1) kaupti,

atsižvelgdama į 1983 m. liepos 13 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1915/83 dėl tam tikrų išsamių apskaitos tvarkymo įgyvendinimo taisyklių, siekiant nustatyti žemės ūkio valdų pajamas (2), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 1915/83 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Komisija moka standartinį mokestį valstybėms narėms už kiekvieną tinkamai užpildytą ir per šio reglamento 3 straipsnyje nustatytą laiką jai pateiktą ūkio ataskaitą.

(2)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 134/2004 (3) nustatytas standartinis 2004 ataskaitinių metų mokestis yra 140 eurų už kiekvieną ūkio ataskaitą. Dėl kainų tendencijų ir jų poveikio ūkio ataskaitos užpildymo išlaidoms mokestį būtina patikslinti.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendrijos ūkių apskaitos duomenų tinklo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nustatomas Reglamento (EEB) Nr. 1915/83 5 straipsnio 1 dalyje numatytas standartinis mokestis – 142 eurai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas 2005 ataskaitiniams metams.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narys


(1)  OL 109, 1965 6 23, p. 1859/65. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 660/2004 (OL L 104, 2004 4 8, p. 97).

(2)  OL L 190, 1983 7 14, p. 25. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1388/2004 (OL L 255, 2004 7 31, p. 5).

(3)  OL L 21, 2004 1 28, p. 8.


21.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2190/2004

2004 m. gruodžio 20 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1433/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 taikymo taisykles dėl veiklos fondų, veiksmų programų ir finansinės pagalbos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 48 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1433/2003 (2) 11 straipsnyje numatyta, kad pripažintos gamintojų organizacijos pateikia veiksmų programas tvirtinti kompetentingai valstybės narės institucijai.

(2)

Taip pat reikėtų gamintojų organizacijoms, kurios siekia būti pripažintos pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 11 straipsnio 2 dalies nuostatas, aiškiai suteikti leidimą pateikti savo veiksmų programas tuo pačiu metu. Tos programos turi būti patvirtintos tik tuo atveju, jei atitinkama gamintojų organizacija kompetentingos nacionalinės institucijos pripažinimą gavo ne vėliau kaip iki Reglamento (EB) Nr. 1433/2003 13 straipsnio 2 dalyje numatytos datos.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1433/2003 13 ir 14 straipsniuose numatyta, kad kompetentinga nacionalinė institucija priima sprendimus dėl programų ir fondų arba dėl jų pakeitimų, po to kai juos pagal minėto reglamento 11 ir 14 straipsnius pateikia gamintojų organizacijos ne vėliau kaip iki gruodžio 15 d. Atsižvelgiant į patirtį, sukauptą per pastaruosius metus, pastebėta, kad dėl didelio administracinio darbo krūvio kai kurios valstybės narės nepajėgia išnagrinėti visų programų ir priimti sprendimų iki minėto termino.

(4)

Siekiant išvengti nuolatinio nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo, nepakenkti gamintojams ir suteikti galimybę kompetentingoms nacionalinėms institucijoms toliau nagrinėti šiuos prašymus, reikėtų leisti valstybėms narėms, pateikusioms tinkamai pagrįstas priežastis, perkelti galutinį terminą iš gruodžio 15 d. į po prašymo pateikimo einančių metų sausio 20 d. Valstybės narės gali priimti nuostatas, leidžiančias naudoti lėšas nuo po prašymo pateikimo einančių metų sausio 1 d.

(5)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1433/2003 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių valdymo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1433/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

11 straipsnyje pridedama tokia pastraipa:

„Gamintojų organizacijos, kurios pateikia prašymą dėl jų pripažinimo gamintojų organizacijomis pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 11 straipsnio 2 dalies nuostatas, gali tuo pačiu metu pateikti tvirtinimui savo veiklos programas, minimas 1 dalyje. Šių programų patvirtinimas priklauso nuo to, ar iki 13 straipsnio 2 dalyje minimo galutinio termino bus gautas pripažinimas.“

2)

13 straipsnio 2 dalis papildoma tokia pastraipa:

„Tačiau dėl tinkamai pagrįstų priežasčių valstybės narės sprendimus dėl veiklos programų ir fondų gali priimti ne vėliau kaip iki po prašymo pateikimo einančių metų sausio 20 d. Patvirtinimo sprendime galima numatyti, kad lėšas leidžiama naudoti nuo po prašymo pateikimo einančių metų sausio 1 d.“

3)

14 straipsnio 3 dalis papildoma tokia pastraipa:

„Tačiau dėl tinkamai pagrįstų priežasčių valstybės narės sprendimus dėl veiklos programų dalinių pakeitimų gali priimti ne vėliau kaip iki po prašymo pateikimo einančių metų sausio 20 d. Patvirtinimo sprendime galima numatyti, kad lėšas leidžiama naudoti nuo po prašymo pateikimo einančių metų sausio 1 d.“

4)

16 straipsnio 2 dalis papildoma tokia pastraipa:

„Tais atvejais, kai yra taikoma 13 straipsnio 2 dalis arba 14 straipsnio 3 dalis ir nukrypstant nuo pirmos ir antros pastraipos, pagal šias nuostatas patvirtinta veiklos programa pradedama įgyvendinti ne vėliau kaip po patvirtinimo einančių metų sausio 31 d.“

5)

17 straipsnio trečia pastraipa pakeičiama tokiomis pastraipomis:

„Tais atvejais, kai yra taikoma 13 straipsnio 2 dalis arba 14 straipsnio 3 dalis ir nukrypstant nuo antros pastraipos, valstybės narės praneša apie patvirtintą pagalbos sumą ne vėliau kaip iki sausio 20 d.

Ne vėliau kaip iki sausio 31 d. valstybės narės praneša Komisijai visoms veiksmų programoms patvirtintą bendrą pagalbos sumą.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narys


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 203, 2003 8 12, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1813/2004 (OL L 319, 2004 10 20, p. 5).


21.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2191/2004

2004 m. gruodžio 20 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į kriterijus, nurodytus 1995 d. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95, nustatančio kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), 1 straipsnyje.

(3)

Kalbant apie grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas, šiems produktams taikytina grąžinamoji išmoka turi būti apskaičiuota atsižvelgiant į atitinkamiems produktams pagaminti sunaudotą grūdų kiekį. Šie kiekiai buvo nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1501/95.

(4)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus, atsižvelgiant į jų paskirties šalis.

(5)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Taikant šias taisykles dabartinei grūdų sektoriaus rinkų situacijai, ir ypač šių produktų biržų kursui arba kainoms Bendrijoje, reikėtų nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas, kurių dydžiai nurodomi priede.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos eksportuojant esamos būklės produktus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio a, b ir c punktuose, išskyrus salyklą, yra nustatomos tokio dydžio, kaip nurodyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narys


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1431/2003 (OL L 203, 2003 8 12, p. 16).


PRIEDAS

prie 2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.


21.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2192/2004

2004 m. gruodžio 20 d.

nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 15 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 14 straipsnio 2 dalies nuostatomis, paraiškos licencijai gauti registracijos dieną taikoma grūdų eksporto grąžinamoji išmoka turi būti, pateikus prašymą, taikoma eksportui, įvykdytinam licencijos galiojimo laikotarpiu. Tokiu atveju grąžinamajai išmokai gali būti taikoma tikslinamoji suma.

(2)

1995 d. birželio 29 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1501/95, nustatančiame kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), leidžiama nustatyti tikslinamąją sumą už produktus, nurodytus Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 1 straipsnio 1 dalies c punkte. Ši tikslinamoji suma turi būti apskaičiuota, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus.

(3)

Dėl padėties pasaulinėje rinkoje ir konkrečių kai kurių rinkų reikalavimų gali prireikti, atsižvelgiant į paskirtį, nustatyti diferencijuotą tikslinamąją sumą.

(4)

Tikslinamoji suma turi būti nustatyta tuo pačiu metu ir ta pačia tvarka kaip ir grąžinamoji išmoka. Tarp dviejų nustatymo datų ji gali būti iš dalies pakeista.

(5)

Iš anksčiau nurodytų nuostatų daroma išvada, kad turi būti nustatyta priede nurodyto dydžio tikslinamoji suma.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Iš anksto nustatomoms grąžinamosioms išmokoms už produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, išskyrus salyklą, eksportą taikoma tikslinamoji suma yra nustatyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narys


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1431/2003 (OL L 203, 2003 8 12, p. 16).


PRIEDAS

prie 2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamento, nustatančio tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už grūdus

(EUR/t)

Produktų kodas

Paskirtis

Dabartinis

1

1-as laikotarpis

2

2-as laikotarpis

3

3-as laikotarpis

4

4-as laikotarpis

5

5-as laikotarpis

6

6-as laikotarpis

7

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirčių skaitmeniniai kodai yra nustatyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).


21.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2193/2004

2004 m. gruodžio 20 d.

dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į kriterijus, išvardytus 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95, nustatančio kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų skyrimo už grūdus ir priemonių, kurių reikia imtis esant grūdų rinkos trikdymams (2), 1 straipsnyje.

(3)

Salyklui taikomos grąžinamosios išmokos turi būti apskaičiuotos, atsižvelgiant į grūdų kiekius, kurių reikia atitinkamiems produktams pagaminti. Šie kiekiai buvo nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1501/95.

(4)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus, atsižvelgiant į jų paskirties šalis.

(5)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Taikant šias taisykles dabartinei grūdų sektoriaus rinkų situacijai, ir ypač šių produktų biržų kursui arba kainoms Bendrijoje ir pasaulinėje rinkoje, reikėtų nustatyti tokio dydžio eksporto grąžinamąsias išmokas, kaip nurodoma priede.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Salyklo eksporto grąžinamosios išmokos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio 1 dalies c punkte, nustatomos tokio dydžio, kaip nurodoma priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narys


(1)  OL L 270, 2003.10.21, p. 78.

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1431/2003 (OL L 203, 2003 8 12, p. 16).


PRIEDAS

prie 2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamento dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

Produktų kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).


21.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2194/2004

2004 m. gruodžio 20 d.

nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 15 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 14 straipsnio 2 dalies nuostatomis, eksportuotojo prašymu grąžinamoji išmoka, taikoma už grūdų eksportą paraiškos licencijai gauti registracijos dieną, turi būti taikoma eksportui, įvykdytinam per licencijos galiojimo laikotarpį. Tokiu atveju grąžinamajai išmokai gali būti taikoma tikslinamoji suma.

(2)

1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1501/95, nustatančiame kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), leidžiama nustatyti tikslinamąją sumą už salyklą, nurodytą Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 1 straipsnio 1 dalies c punkte. Ši tikslinamoji suma turi būti apskaičiuota, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus.

(3)

Iš anksčiau nurodytų nuostatų daroma išvada, kad turi būti nustatyta priede nurodyto dydžio tikslinamoji suma.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Iš anksto nustatomoms grąžinamosioms išmokoms už salyklo eksportą taikoma tikslinamoji suma, numatyta Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 15 straipsnio 3 dalyje, yra nustatyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narys


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1431/2003 (OL L 203, 2003 8 12, p. 16).


PRIEDAS

prie 2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamento, nustatančio tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

(EUR/t)

Produktų kodas

Paskirtis

Dabartinis

1

1-as laikotarpis

2

2-as laikotarpis

3

3-as laikotarpis

4

4-as laikotarpis

5

5-as laikotarpis

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktų kodas

Paskirtis

6-as laikotarpis

7

7-as laikotarpis

8

8-as laikotarpis

9

9-as laikotarpis

10

10as laikotarpis

11

11as laikotarpis

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


21.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2195/2004

2004 m. gruodžio 20 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3072/95 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

1974 m. spalio 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2681/74 dėl išlaidų, padarytų tiekiant žemės ūkio produktus kaip pagalbą maisto produktais, Bendrijos finansavimo (3) 2 straipsnyje numatyta, kad Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyrius turi padengti išlaidų dalį, lygią šioje srityje pagal Bendrijos normas nustatytų eksporto grąžinamųjų išmokų dydžiui.

(2)

Siekiant palengvinti Bendrijos pagalbos maistu veiksmų operacijų biudžeto formavimą bei administravimą ir siekiant valstybėms narėms sudaryti sąlygas susipažinti su dalimi, kuria Bendrija finansuoja nacionalinius pagalbos maistu veiksmus, reikia nustatyti šiems veiksmams skiriamų grąžinamųjų išmokų lygį.

(3)

Minėtoms operacijoms mutatis mutandis taikomos bendrosios normos ir taikymo taisyklės, kurias Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 3072/95 13 straipsnyje numatyta taikyti eksporto grąžinamosioms išmokoms.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 3072/95 13 straipsnyje yra apibrėžti konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant grąžinamąją išmoką už ryžių eksportą.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrijos ir nacionalinių pagalbos maistu veiksmų operacijų, numatytų tarptautiniuose susitarimuose ar kitose papildomose programose ir pagal kitus Bendrijos nemokamo maisto tiekimo veiksmus, atveju grąžinamosios išmokos, taikomos grūdų ir ryžių sektorių produktams, yra nustatytos priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narys


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 329, 1995 12 30, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 411/2002 (OL L 62, 2002 3 5, p. 27).

(3)  OL L 288, 1974 10 25, p. 1.


PRIEDAS

prie 2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose,

(EUR/t)

Produkto kodas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

57,30

1102 20 10 9400

49,12

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

73,67

1104 12 90 9100

0,00

NB: Produktų kodai apibrėžti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1), su pakeitimais.


21.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/33


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2196/2004

2004 m. gruodžio 20 d.

nustatantis gvazdikų ir rožių Bendrijos gamintojo ir importo kainas, kad būtų galima taikyti tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalys yra Kipras, Izraelis, Jordanija ir Marokas bei Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, importo į Bendriją tvarką

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 4088/87, nustatantį lengvatinių muitų tarifų tam tikriems gėlininkystės produktams, kurių kilmės šalys yra Kipras, Izraelis, Jordanija ir Marokas bei Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, taikymo tvarką (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi:

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 700/88 1b straipsnyje minimiems vienažiedžiams gvazdikams, daugiažiedžiams gvazdikams, stambiažiedėms ir smulkiažiedėms rožėms Bendrijos gamintojo ir importo kainos dviejų savaičių laikotarpiui yra nustatomos priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gruodžio 21 d.

Jis taikomas nuo 2004 m. gruodžio 22 d. iki 2005 m. sausio 4 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 382, 1987 12 31, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1300/97 (OL L 177, 1997 7 5, p. 1).

(2)  OL L 72, 1988 3 18, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2062/97 (OL L 289, 1997 10 22, p. 1).


PRIEDAS

prie 2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamento, nustatančio gvazdikų ir rožių Bendrijos gamintojo ir importo kainas, kad būtų galima taikyti tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalys yra Kipras, Izraelis, Jordanija ir Marokas bei Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, importo į Bendriją tvarką

(EUR/100 vienetų)

Laikotarpis: nuo 2004 m. gruodžio 22 d. iki 2005 m. sausio 4 d.

Bendrijos gamintojo kaina

Vienažiedžiai

gvazdikai

Daugiažiedžiai

gvazdikai

Stambiažiedės rožės

Smulkiažiedės rožės

 

16,33

11,52

41,60

19,73


Bendrijos importo kaina

Vienažiedžiai

gvazdikai

Daugiažiedžiai

gvazdikai

Stambiažiedės rožės

Smulkiažiedės rožės

Izraelis

Marokas

Kipras

Jordanija

Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas

13,24


21.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/35


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2197/2004

2004 m. gruodžio 20 d.

dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Protokolą Nr. 4 dėl medvilnės, pridedamą prie Graikijos stojimo akto, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1050/2001 (1),

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1051/2001 dėl pagalbos medvilnės gamybai (2), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 4 straipsniu, pasaulinės rinkos kaina už nevalytą medvilnę periodiškai nustatoma nuo valytos medvilnės kainos, konstatuojamos rinkoje, atsižvelgiant į istorinius ryšius tarp kainos už valytą medvilnę ir kainos, skaičiuojamos už nevalytą medvilnę. Šie istoriniai ryšiai buvo nustatyti 2001 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1591/2001, nustatančio išsamias pagalbos schemos medvilnės sektoriui taikymo taisykles (3) 2 straipsnio 2 dalyje. Jei pasaulinės rinkos kainos šiuo būdu nustatyti negalima, ji yra nustatoma paskutinį kartą nustatytos kainos pagrindu.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 5 straipsnį pasaulinės rinkos kaina už nevalytą medvilnę nustatoma produkcijai, atitinkančiai tam tikras charakteristikas, ir atsižvelgiant į pačius palankiausius pasaulinės rinkos pasiūlymus bei kotiravimus iš tų, kurie laikomi atspindinčiais realią rinkos tendenciją. Siekiant nustatyti šią kainą yra atsižvelgiama į vidurkį pasiūlymų ir kotiravimų, konstatuojamų vienoje ar keliose realią rinkos tendenciją atspindinčiose biržose, pristatant produkciją CIF sąlygomis į kurį nors Bendrijoje esantį uostą iš įvairių šalių tiekėjų, laikomų tinkamiausiomis užsienio prekybai. Vis dėlto šių kriterijų taikymas valytos medvilnės pasaulinės rinkos kainai nustatyti priklauso nuo skirtumų, atsirandančių dėl tiekiamos produkcijos kokybės ar dėl pasiūlymų ir kotiravimų pobūdžio. Toks taikymas yra nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1591/2001 3 straipsnio 2 dalyje.

(3)

Pirmiau minėtų kriterijų taikymas leidžia nustatyti nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainą toliau nurodytu lygiu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nustatoma nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kaina, paminėta Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 4 straipsnyje: 16,658 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gruodžio 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 148, 2001 6 1, p. 1.

(2)  OL L 148, 2001 6 1, p. 3.

(3)  OL L 210, 2001 8 3, p. 10. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1486/2002 (OL L 223, 2002 8 20, p. 3).


21.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/36


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2198/2004

2004 m. gruodžio 20 d.

nustatantis gamybos grąžinamąsias išmokas alyvuogių aliejams, naudojamiems kai kurių konservų gamybai

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1966 m. rugsėjo 22 d. Tarybos reglamentą Nr. 136/66/EEB dėl bendro aliejų ir riebalų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 20a straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento Nr. 136/66/EEB 20a straipsnyje numatoma skirti gamybos grąžinamąsias išmokas alyvuogių aliejams, naudojamiems kai kurių konservų gamybai. Remdamasi šio straipsnio 6 dalimi ir nepažeisdama jo 3 dalies, Komisija kas du mėnesius nustato šios išmokos dydį.

(2)

Pagal minėto reglamento 20a straipsnio 2 dalį grąžinamoji išmoka yra nustatoma remiantis esamu skirtumu tarp pasaulinėje rinkoje taikomų kainų ir Bendrijos rinkoje taikomų kainų, atsižvelgiant į importo muitus, taikytinus alyvuogių aliejui, kuris priklauso subpozicijai KN 1509 90 00, taip pat į veiksnius, kuriais buvo remtasi nustatant eksporto grąžinamąsias išmokas alyvuogių aliejui, galiojusias per tam tikrą atskaitos laikotarpį. Atskaitos laikotarpiu laikytinas dviejų mėnesių laikotarpis, einantis iki gamybos grąžinamųjų išmokų galiojimo periodo pradžios.

(3)

Taikant pirmiau minėtus kriterijus, reikia nustatyti grąžinamąsias išmokas taip, kaip nurodyta toliau,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2005 m. sausio ir vasario mėnesiams nustatomų grąžinamųjų išmokų, minimų Reglamento Nr. 136/66/EEB 20a straipsnio 2 dalyje, dydis yra lygus 44,00 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL 172, 1966 9 30, p. 3025/66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 865/2004 (OL L 161, 2004 4 30, p. 97).


21.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/37


TARYBOS DIREKTYVA 2004/113/EB

2004 m. gruodžio 13 d.

įgyvendinanti vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 13 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę (3),

kadangi:

(1)

Pagal Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnį Sąjunga grindžiama laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei teisinės valstybės principais, t. y. principais, kurie yra valstybėms narėms bendri ir gerbia pagrindines teises, kurias užtikrina Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir kurios kyla iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų kaip bendri Bendrijos teisės principai.

(2)

Lygybės prieš įstatymą teisė ir teisė į apsaugą nuo diskriminacijos visiems asmenims yra visuotinė teisė, pripažįstama pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų diskriminacijos formų panaikinimo moterims, Tarptautinę konvenciją dėl visų rasinės diskriminacijos formų panaikinimo, Jungtinių Tautų pilietinių ir politinių teisių bei ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktus ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, kurias pasirašė valstybės narės.

(3)

Uždraudžiant diskriminaciją svarbu gerbti kitas pagrindines teises ir laisves, įskaitant privataus ir šeimos gyvenimo bei su tuo susijusių sandorių ir religijos laisvės apsaugą.

(4)

Vyrų ir moterų lygybė yra vienas iš Europos Sąjungos pagrindinių principų. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 ir 23 straipsniai draudžia bet kokią diskriminaciją dėl lyties ir nustato reikalavimą užtikrinti vyrų ir moterų lygybę visose srityse.

(5)

Europos bendrijos steigimo sutarties 2 straipsnyje numatyta, kad tokios lygybės skatinimas yra vienas iš pagrindinių Bendrijos uždavinių. Be to, pagal Sutarties 3 straipsnio 2 dalį Bendrija turi siekti pašalinti moterų ir vyrų nelygybės apraiškas bei diegti šią lygybę visose savo veiklos srityse.

(6)

Komisija savo komunikate dėl socialinės politikos darbotvarkės paskelbė savo ketinimą pasiūlyti direktyvą dėl diskriminacijos dėl lyties ne darbo rinkos kontekste. Toks pasiūlymas visiškai atitinka 2000 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimą 2001/51/EB, patvirtinantį programą, susijusią su Bendrijos pagrindų strategija dėl lyčių lygybės (2001–2005 m.) (4), kuri taikoma visoms Bendrijos politikos kryptims ir kurios tikslas yra skatinti moterų ir vyrų lygybę pritaikant šias politikos kryptis ir įgyvendinant praktines priemones moterų ir vyrų padėčiai visuomenėje pagerinti.

(7)

Europos Taryba, 2000 m. gruodį posėdžiaudama Nicoje, paragino Komisiją sustiprinti su lygybe susijusias teises patvirtinant pasiūlymą dėl direktyvos, skatinančios lyčių lygybę ne užimtumo bei profesinės veiklos, bet kitose srityse.

(8)

Bendrija priėmė įvairius teisinius dokumentus, kuriais siekiama išvengti diskriminacijos dėl lyties darbo rinkoje ir kovoti su ja. Šie dokumentai jau parodė teisės aktų vertę kovojant su diskriminacija.

(9)

Diskriminacijos dėl lyties, įskaitant priekabiavimą ir seksualinį priekabiavimą, esama ne tik darbo rinkoje, bet ir kitose srityse. Tokia diskriminacija, tapdama kliūtimi visiškam sėkmingam moterų ir vyrų integravimuisi į ekonominį ir visuomeninį gyvenimą, gali būti tiek pat žalinga.

(10)

Šios problemos pirmiausia pastebimos galimybių naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo srityje. Todėl turėtų būti išvengiama diskriminacijos dėl lyties šioje srityje ir ji turi būti pašalinta. Kaip ir 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės (5), atveju, šis tikslas gali būti geriau pasiektas priimant Bendrijos teisės aktus.

(11)

Tokie teisės aktai turėtų uždrausti diskriminaciją dėl lyties galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo srityje. Prekėmis turėtų būti laikomos prekės, apibūdintos Europos bendrijos steigimo sutarties nuostatose dėl laisvo prekių judėjimo. Paslaugomis turėtų būti laikomos paslaugos, apibūdintos tos Sutarties 50 straipsnyje.

(12)

Siekiant išvengti diskriminavimo dėl lyties, ši direktyva turėtų būti taikoma tiek tiesioginiam, tiek netiesioginiam diskriminavimui. Tiesioginė diskriminacija yra, kai vienam asmeniui dėl jo lyties taikomos mažiau palankios sąlygos nei kitam asmeniui panašioje situacijoje. Todėl, pavyzdžiui, skirtumai teikiant sveikatos priežiūros paslaugas vyrams ir moterims, atsirandantys dėl fizinių vyrų ir moterų skirtumų, nėra susiję su panašiomis situacijomis ir tai nėra diskriminacija.

(13)

Diskriminacijos draudimas turėtų būti taikomas asmenims, tiekiantiems prekes ir teikiantiems paslaugas, kurios yra prieinamos visuomenei ir siūlomos kitose nei privataus bei šeimos gyvenimo ir su tuo susijusių sandorių srityse. Draudimas neturėtų būti taikomas žiniasklaidos ar reklamos turiniui arba valstybiniam ar privačiam švietimui.

(14)

Visi asmenys gali naudotis laisve sudaryti sutartis, įskaitant laisvę pasirinkti partnerį, su kuriuo sudaroma sutartis dėl tam tikro sandorio. Asmuo, tiekiantis prekes ar teikiantis paslaugas, gali turėti daugybę subjektyvių partnerio, su kuriuo sudaroma sutartis, pasirinkimo priežasčių. Kol partnerio pasirinkimas nėra pagrįstas to asmens lytimi, ši direktyva neturėtų turėti įtakos asmens laisvei pasirinkti partnerį, su kuriuo sudaroma sutartis.

(15)

Jau yra priimta daug teisinių aktų, reglamentuojančių vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo įgyvendinimą užimtumo ir darbo srityje. Taigi ši direktyva neturėtų būti taikoma šiai sričiai. Tie patys argumentai taikomi savarankiškai dirbančių asmenų veiklai, kiek jai taikomi esami teisiniai aktai. Ši direktyva turėtų būti taikoma tiktai privačiam, savanoriškam ir su darbo santykiais nesusijusiam draudimui ir pensijoms.

(16)

Skirtingo požiūrio taikymas gali būti priimtinas tik tuo atveju, jei jį pateisina teisėtas tikslas. Teisėtas tikslas gali būti, pavyzdžiui, asmenų, nukentėjusių nuo susijusio su lytimi smurto, apsauga (tokiais atvejais, kaip vienos lyties asmenims skirtų prieglaudų steigimas), privatumo ir padorumo sumetimai (tais atvejais, kai vienas asmuo apgyvendina kitą asmenį tam tikroje savo namų dalyje), lyčių lygybės arba vyrų ar moterų interesų skatinimas (pavyzdžiui, vienos lyties asmenų savanoriškos institucijos), laisvė jungtis į asociacijas (vienos lyties asmenų privačių klubų atveju) ir sportinės veiklos organizavimas (pavyzdžiui, sporto renginiai, kuriuose dalyvauja vienos lyties asmenys). Tačiau bet koks apribojimas turėtų būti tinkamas ir būtinas, laikantis kriterijų, nustatytų pagal Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisminę praktiką.

(17)

Vienodo požiūrio principas galimybės naudotis prekėmis ir paslaugomis srityje nereiškia reikalavimo, kad visada turėtų būti sudaroma galimybė vyrams ir moterims kartu jomis naudotis, jei tai nėra daroma taikant palankesnes sąlygas vienos lyties atstovams.

(18)

Aktuarinių su lytimi susijusių veiksnių naudojimas yra plačiai paplitęs teikiant draudimo ir kitas susijusias finansines paslaugas. Siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į moteris ir vyrus, dėl to, kad į lytį atsižvelgiama kaip į aktuarinį veiksnį, neturėtų atsirasti asmenų įmokų ir išmokų skirtumų. Kad būtų išvengta staigaus rinkos persiorientavimo, šios taisyklės įgyvendinimas turėtų būti taikomas tik naujoms sutartims, sudarytoms po šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos.

(19)

Tam tikrų kategorijų rizika gali skirtis priklausomai nuo lyties. Tam tikrais atvejais, lytis yra vienas iš apdraudžiamos rizikos įvertinimo veiksnių, bet nebūtinai vienintelis ir svarbiausias. Valstybės narės gali nuspręsti leisti taikyti taisyklės dėl vienos lyties įmokų ir išmokų išimtis sutartims, kuriomis apdraudžiama tų rūšių rizika, jei jos gali užtikrinti, kad susiję aktuariniai ir statistiniai duomenys, kuriais grindžiami skaičiavimai, yra patikimi, reguliariai atnaujinami ir prieinami visuomenei. Išimtys leidžiamos tik tais atvejais, kai nacionalinė teisė dar nėra pritaikiusi vienos lyties taisyklės. Praėjus penkeriems metams nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę, valstybės narės turėtų persvarstyti šių išimčių pagrindimą, atsižvelgdamos į naujausius aktuarinius bei statistinius duomenis ir į Komisijos ataskaitą praėjus trejiems metams nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę datos.

(20)

Mažiau palankus požiūris į moteris dėl nėštumo ir motinystės turėtų būti laikomas tiesioginės diskriminacijos dėl lyties forma ir todėl draudžiamas draudimo ir susijusių finansinių paslaugų srityje. Todėl išlaidos, susijusios su nėštumo ir motinystės rizika, neturėtų būti priskiriamos tiktai vienos lyties atstovams.

(21)

Asmenys, kurie buvo diskriminuojami dėl lyties, turėtų turėti adekvačias teisinės apsaugos priemones. Siekiant garantuoti veiksmingesnę apsaugą, asociacijoms, organizacijoms ir kitiems juridiniams asmenims turėtų būti suteikta teisė nukentėjusio vardu arba jį remiant, kaip tai nustato valstybės narės, dalyvauti procesiniuose veiksmuose nepažeidžiant nacionalinių proceso taisyklių, reglamentuojančių atstovavimą ir gynybą teismuose.

(22)

Taisyklės dėl įrodinėjimo pareigos turėtų būti pritaikomos, kai susiduriama su prima facie diskriminacijos byla, o siekiant veiksmingai taikyti vienodo požiūrio principą, kai pateikiami tokios diskriminacijos įrodymai, įrodinėjimo pareiga turėtų būti perkeliama atsakovui.

(23)

Veiksmingam vienodo požiūrio principo įgyvendinimui būtina tinkama teisminė apsauga nuo persekiojimo.

(24)

Valstybės narės, siekdamos paskatinti vienodo požiūrio principo taikymą, turėtų remti dialogą su atitinkamais dalyviais, kurie pagal nacionalinę teisę ir praktiką yra teisėtai suinteresuoti prisidėti prie kovos su diskriminacija dėl lyties galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo srityje.

(25)

Apsaugą nuo diskriminacijos dėl lyties turėtų stiprinti kiekvienoje valstybėje narėje egzistuojanti įstaiga arba įstaigos, kompetentingos analizuoti susijusias problemas, ieškoti galimų sprendimų ir teikti konkrečią pagalbą nukentėjusiems asmenims. Tai gali būti ta pati įstaiga arba įstaigos, kurios nacionaliniu lygiu atsakingos už žmogaus teisių gynimą ar asmenų teisių apsaugą, arba už vienodo požiūrio principo įgyvendinimą.

(26)

Ši direktyva nustato būtiniausius reikalavimus, tokiu būdu suteikdama valstybėms narėms galimybę toliau nustatyti arba taikyti palankesnes nuostatas. Šios direktyvos įgyvendinimas neturėtų būti pretekstas pateisinti bet kokį kiekvienoje valstybėje narėje esamos padėties pablogėjimą.

(27)

Valstybės narės turėtų numatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas, taikomas už šioje direktyvoje numatytų įsipareigojimų pažeidimus.

(28)

Kadangi siūlomos direktyvos tikslo – užtikrinti bendrą aukštą apsaugos nuo diskriminacijos lygį visose valstybėse narėse – valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl veiksmų masto ir poveikio šie tikslai gali būti geriau pasiekti Bendrijos lygiu, Bendrija gali patvirtinti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą ši direktyva nenumato nieko, kas nėra būtina siekiant tų tikslų.

(29)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės įstatymų leidybos (6) 34 punktą valstybės narės skatinamos savo ir Bendrijos interesų labui parengti lenteles, kurios kiek įmanoma geriau iliustruoja direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių tarpusavio santykį, ir viešai jas paskelbti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Tikslas

Šios direktyvos tikslas – sukurti sistemą kovai su diskriminacija dėl lyties galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir tiekti prekes bei teikti paslaugas srityje, siekiant valstybėse narėse įgyvendinti vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šioje direktyvoje taikomos tokios sąvokos:

a)

tiesioginė diskriminacija: kai vienam asmeniui dėl lyties yra taikomos mažiau palankios sąlygos nei panašioje situacijoje yra, buvo ar galėjo būti taikomos kitam asmeniui;

b)

netiesioginė diskriminacija: kai dėl iš pirmo žvilgsnio neutralios nuostatos, kriterijaus ar praktikos vienos lyties asmenys gali patekti į tam tikru atžvilgiu mažiau palankią padėtį nei kitos lyties asmenys, nebent tą nuostatą, kriterijų ar praktiką objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis;

c)

priekabiavimas: kai nepageidaujamu elgesiu, susijusiu su asmens lytimi, siekiama įžeisti arba įžeidžiamas jo orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, menkinanti, žeminanti ar įžeidžianti aplinka;

d)

seksualinis priekabiavimas: kai bet kokiu nepageidaujamu fiziniu, žodiniu, nežodiniu seksualinio pobūdžio elgesiu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas, pirmiausia sukuriant bauginančią, priešišką, menkinančią, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką.

3 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Neviršijant Bendrijai suteiktų įgaliojimų, ši direktyva taikoma visiems asmenims, tiekiantiems prekes ir teikiantiems paslaugas, kurios yra prieinamos visuomenei, nesvarbu, ar atitinkamas asmuo priklauso valstybiniam ar privačiam sektoriui, įskaitant valstybės įstaigas, ir kurios tiekiamos arba teikiamos kitoje nei privataus ir šeimos gyvenimo bei su tuo susijusių sandorių srityje.

2.   Ši direktyva neturi įtakos asmens laisvei pasirinkti partnerį, su kuriuo sudaroma sutartis, jeigu šio partnerio pasirinkimas nėra pagrįstas to asmens lytimi.

3.   Ši direktyva netaikoma nei žiniasklaidos ir reklamos turiniui nei švietimui.

4.   Ši direktyva netaikoma užimtumo ir darbo klausimams. Ši direktyva netaikoma savarankiško darbo klausimams, jei jiems yra taikomi kiti Bendrijos teisės aktai.

4 straipsnis

Vienodo požiūrio principas

1.   Šioje direktyvoje vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principas reiškia, kad:

a)

nėra jokios tiesioginės diskriminacijos dėl lyties, įskaitant mažiau palankų požiūrį į moteris dėl nėštumo ir motinystės;

b)

nėra jokios netiesioginės diskriminacijos dėl lyties.

2.   Ši direktyva neturi įtakos palankesnėms nuostatoms dėl moterų apsaugos nėštumo ir motinystės atveju.

3.   Priekabiavimas ir seksualinis priekabiavimas, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, yra laikomi diskriminacija dėl lyties ir dėl to yra draudžiami. Kai asmuo atmeta tokį elgesį arba paklūsta jam, toks elgesys negali būti pagrindu priimant sprendimą, turintį įtakos tam asmeniui.

4.   Nurodymas tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuoti asmenis dėl lyties yra laikomas diskriminacija, kaip apibrėžta šioje direktyvoje.

5.   Ši direktyva neužkerta kelio skirtingiems požiūriams, jei prekių tiekimą ir paslaugų teikimą vien tik ar visų pirma vienos lyties asmenims pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

5 straipsnis

Aktuariniai veiksniai

1.   Valstybės narės užtikrina, kad visose naujose sutartyse, sudarytose ne vėliau kaip po 2007 m. gruodžio 21 d., dėl to, kad į lytį atsižvelgiama kaip į veiksnį apskaičiuojant įmokas bei išmokas draudimo ir susijusių finansinių paslaugų tikslais, neatsirastų asmenų įmokų ir išmokų skirtumų.

2.   Neatsižvelgiant į 1 dalį, valstybės narės gali nuspręsti iki 2007 m. gruodžio 21 d. leisti proporcingus asmenų įmokų ir išmokų skirtumus, jei lytis yra lemiamas veiksnys atliekant rizikos įvertinimą, pagrįstą svarbiais ir tiksliais aktuariniais bei statistiniais duomenimis. Atitinkamos valstybės narės informuoja apie tai Komisiją ir užtikrina, kad būtų parengti, paskelbti ir reguliariai atnaujinami tikslūs duomenys, susiję su lytimi kaip lemiamu aktuariniu veiksniu. Šios valstybės narės persvarsto savo sprendimą po penkerių metų nuo 2007 m. gruodžio 21 d., atsižvelgdamos į 16 straipsnyje nurodytą Komisijos ataskaitą, o šio persvarstymo rezultatus nusiunčia Komisijai.

3.   Bet kuriuo atveju išlaidos, susijusios su nėštumu ir motinyste, neturi tapti asmenų įmokų ir išmokų skirtumų priežastimi.

Valstybės narės gali atidėti šiai daliai vykdyti būtinų priemonių įgyvendinimą ne ilgiau kaip dvejiems metams nuo 2007 m. gruodžio 21 d. Tuo atveju atitinkama valstybė narė nedelsdama praneša apie tai Komisijai.

6 straipsnis

Pozityvūs veiksmai

Siekiant praktiškai užtikrinti visapusišką moterų ir vyrų lygybę, vienodo požiūrio principas nė vienai valstybei narei nedraudžia toliau taikyti arba patvirtinti konkrečias priemones, skirtas užkirsti kelią su lytimi susijusiems nuostoliams arba juos kompensuoti.

7 straipsnis

Būtiniausi reikalavimai

1.   Valstybės narės gali nustatyti arba toliau taikyti nuostatas, kurios būtų palankesnės vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principo taikymui nei nustatytosios šioje direktyvoje.

2.   Šios direktyvos įgyvendinimas jokiomis aplinkybėmis nesudaro pagrindo sumažinti valstybių narių jau taikomos apsaugos nuo diskriminacijos lygį šioje direktyvoje aptariamose srityse.

II SKYRIUS

TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS IR VYKDYMAS

8 straipsnis

Teisių apsauga

1.   Valstybės narės užtikrina, kad šioje direktyvoje nustatytiems įsipareigojimams užtikrinti visiems asmenims, manantiems, kad jie nukentėjo, kadangi jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio principas, būtų prieinamos teisminės ir (arba) administracinės procedūros, įskaitant, kai valstybės narės mano, kad tai būtina, taikinimo procedūras, net pasibaigus įtariamiems diskriminuojantiems santykiams.

2.   Valstybės narės savo nacionalinėse teisinėse sistemose numato priemones, kurios būtinos realiai ir veiksmingai pagal valstybių narių sprendimą kompensuoti ar atlyginti nuostolius ir žalą, kurią patyrė nukentėjęs asmuo dėl diskriminacijos, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, tokiu būdu, kad tai atgrasintų ir būtų proporcinga patirtai žalai. Išankstinės didžiausios sumos nustatymas neapriboja tokio kompensavimo ar atlyginimo.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad asociacijos, organizacijos arba kiti juridiniai asmenys, kurie pagal valstybių narių nacionalinėje teisėje nustatytus kriterijus yra teisėtai suinteresuoti, kad būtų užtikrintas šios direktyvos nuostatų laikymasis, gali nukentėjusio asmens vardu arba jį remiant, gavus to asmens sutikimą dalyvauti šioje direktyvoje nustatytiems įpareigojimams užtikrinti numatytose teisminėse ir (arba) administracinėse procedūrose.

4.   Šio straipsnio 1 ir 3 dalys nepažeidžia nacionalinių taisyklių, kuriomis nustatomi terminai, per kuriuos turi būti pateikti ieškiniai dėl vienodo požiūrio principo.

9 straipsnis

Įrodinėjimo pareiga

1.   Valstybės narės, atsižvelgdamos į savo nacionalines teismines sistemas, taiko tokias priemones, kurios yra būtinos užtikrinti, jog tuo atveju, kai asmenys, manantys, kad jie nukentėjo, kadangi jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio principas, teismui ar kitai kompetentingai institucijai nurodo faktines aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą dėl tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, atsakovas turi įrodyti, kad vienodo požiūrio taikymo principas nebuvo pažeistas.

2.   1 dalis nekliudo valstybėms narėms nustatyti ieškovams palankesnes įrodinėjimo taisykles.

3.   1 dalis netaikoma baudžiamajam procesui.

4.   1, 2 ir 3 dalys taip pat taikomos pagal 8 straipsnio 3 dalį pradėtiems procesams.

5.   Valstybės narės neturi taikyti 1 dalies procesiniams veiksmams, kai bylos faktus turi ištirti teismas ar kita kompetentinga institucija.

10 straipsnis

Persekiojimas

Valstybės narės savo nacionalinėse teisinėse sistemose nustato tokias priemones, kurios yra būtinos, kad asmenys būtų apsaugoti nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių, pasireiškiančių sureagavus į skundą arba į teisinius procesus, skirtus vienodo požiūrio principo laikymuisi užtikrinti.

11 straipsnis

Dialogas su atitinkamais dalyviais

Siekdamos paskatinti vienodo požiūrio principo taikymą, valstybės narės turi skatinti dialogą su atitinkamais dalyviais, kurie pagal nacionalinės teisės aktus ir praktiką yra teisėtai suinteresuoti prisidėti prie kovos su diskriminacija dėl lyties galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo srityje.

III SKYRIUS

VIENODĄ POŽIŪRĮ SKATINANČIOS ĮSTAIGOS

12 straipsnis

1.   Valstybės narės paskiria įstaigą ar įstaigas bei imasi būtiniausių priemonių, kad būtų skatinamas, analizuojamas, prižiūrimas ir remiamas vienodas požiūris į visus asmenis nediskriminuojant dėl lyties. Šios įstaigos gali būti įstaigų, kurios nacionaliniu lygiu atsakingos už žmogaus teisių gynimą ar asmenų teisių apsaugą, arba už vienodo požiūrio principo įgyvendinimą, dalis.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodytos įstaigos turėtų kompetenciją:

a)

nepažeidžiant nukentėjusiųjų ir 8 straipsnio 3 dalyje paminėtų asociacijų, organizacijų ar kitų juridinių asmenų teisių, teikti nepriklausomą pagalbą nukentėjusiesiems nuo diskriminacijos nagrinėjant jų skundus dėl diskriminacijos,

b)

atlikti nepriklausomus tyrimus dėl diskriminacijos,

c)

skelbti nepriklausomas ataskaitas ir teikti rekomendacijas visais su tokia diskriminacija susijusiais klausimais.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13 straipsnis

Laikymasis

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad vienodo požiūrio principo būtų laikomasi galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir tiekti prekes bei teikti paslaugas srityje, atsižvelgiant į šios direktyvos taikymo sritį, ypač kad:

a)

būtų panaikinti visi įstatymai ir kiti teisės aktai, prieštaraujantys vienodo požiūrio principui;

b)

būtų arba galėtų būti paskelbtos negaliojančiomis arba būtų iš dalies pakeistos visos sutartinės nuostatos, įmonių vidaus taisyklės ir taisyklės, reglamentuojančios pelno siekiančių arba pelno nesiekiančių asociacijų veiklą, prieštaraujančios vienodo požiūrio principui.

14 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus, ir imasi visų priemonių, būtinų šių taisyklių taikymui užtikrinti. Numatytos sankcijos, kurios gali apimti kompensacijos mokėjimą nukentėjusiam asmeniui, turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Šias nuostatas valstybės narės praneša Komisijai ne vėliau kaip 2007 m. gruodžio 21 d. ir nedelsdamos jai praneša apie bet kokį vėliau priimtą pakeitimą, darantį poveikį minėtoms nuostatoms.

15 straipsnis

Informacijos platinimas

Valstybės narės pasirūpina, kad visoje jų teritorijoje suinteresuotiems asmenims visomis atitinkamomis priemonėmis būtų pranešta apie pagal šią direktyvą priimtas nuostatas ir jau galiojančias susijusias nuostatas.

16 straipsnis

Ataskaitos

1.   Valstybės narės perduoda Komisijai visą turimą informaciją dėl šios direktyvos taikymo ne vėliau kaip 2009 m. gruodžio 21 d. ir po to kas penkerius metus.

Komisija parengia bendrą ataskaitą, kurioje apžvelgiama esama valstybių narių praktika, susijusi su 5 straipsniu, dėl lyties kaip veiksnio apskaičiuojant įmokas ir išmokas. Ji pateikia šią ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 21 d. Prireikus Komisija prie savo ataskaitos prideda pasiūlymus dėl direktyvos keitimo.

2.   Komisijos ataskaitoje atsižvelgiama į atitinkamų dalyvių nuomonę.

17 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinės teisės aktus

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 2007 m. gruodžio 21 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos praneša Komisijai šių nuostatų tekstą.

Valstybės narės, patvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

18 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

19 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. R. BOT


(1)  Nuomonė pateikta 2004 m. kovo 30 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje)

(2)  OL C 241, 2004 9 28, p. 44.

(3)  OL C 121, 2004 4 30, p. 27.

(4)  OL L 17, 2001 1 19, p. 22.

(5)  OL L 180, 2000 7 19, p. 22.

(6)  OL C 321, 2003 12 31 p. 1.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

21.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/44


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. lapkričio 29 d.

dėl Susitarimo sudarymo pasikeičiant raštais tarp Europos bendrijos ir Čilės Respublikos dėl Asociacijos sutarties tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių, iš vienos pusės, ir Čilės Respublikos, iš kitos pusės, susitarimo dėl prekybos spiritiniais ir aromatizuotais gėrimais I priedėlio dalinių pakeitimų atsižvelgiant į plėtrą

(2004/881/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. lapkričio 18 d. Tarybos sprendimą 2002/979/EB dėl Sutarties, įsteigiančios asociaciją tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių, iš vienos pusės, ir Čilės Respublikos, iš kitos pusės (1), kai kurių nuostatų priėmimo ir jų laikino taikymo, ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Atsižvelgiant į plėtrą reikia iš dalies pakeisti Asociacijos sutarties tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių, iš vienos pusės, ir Čilės Respublikos, iš kitos pusės, susitarimo dėl prekybos spiritiniais ir aromatizuotais gėrimais I priedėlio A dalį siekiant nuo 2004 m. gegužės 1 d. apsaugoti naujųjų valstybių narių naujus spiritinių gėrimų pavadinimus.

(2)

Dėl to Bendrija ir Čilės Respublika susitarė, remdamosi pirmiau minėto susitarimo 16 straipsnio 2 dalimi, sudaryti susitarimą pasikeičiant raštais dėl jo I priedėlio A dalies dalinio pakeitimo. Todėl šį pasikeitimą raštais reikėtų patvirtinti.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Spiritinių gėrimų vykdomojo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Susitarimas pasikeičiant raštais tarp Europos bendrijos ir Čilės Respublikos, dalinai pakeičiantis Asociacijos sutarties tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių, iš vienos pusės, ir Čilės Respublikos, iš kitos pusės, susitarimo dėl prekybos spiritiniais ir aromatizuotais gėrimais I priedėlio A dalį yra patvirtinamas Bendrijos vardu.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Už žemės ūkį atsakingas komisaras yra įgaliojamas pasirašyti šį Bendriją įpareigojantį pasikeitimą raštais.

Priimta Briuselyje, 2004 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narys


(1)  OL L 352, 2002 12 30, p. 1.


SUSITARIMAS PASIKEIČIANT RAŠTAIS

tarp Europos bendrijos ir Čilės Respublikos dėl Asociacijos sutarties tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių, iš vienos pusės, ir Čilės Respublikos, iš kitos pusės, susitarimo dėl prekybos spiritiniais ir aromatizuotais gėrimais I priedėlio dalinių pakeitimų

Briuselis, 2004 m. lapkričio 30 d.

Gerbiamasis pone,

Turiu garbės paminėti susitikimus dėl techninių pataisų, kurie vyko remiantis 2002 m. lapkričio 18 d. Asociacijos sutarties tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių, iš vienos pusės, ir Čilės Respublikos, iš kitos pusės, susitarimo dėl prekybos spiritiniais ir aromatizuotais gėrimais 16 straipsnio 2 dalies nuostatomis, numatančiomis, kad sutarties šalys tarpusavio sutikimu gali iš dalies pakeisti šį susitarimą.

Kaip Jūs jau žinote, Europos Sąjungos plėtra įvyks 2004 m. gegužės 1 d. Todėl šiomis aplinkybėmis reikia atlikti pirmiau minėto susitarimo I priedėlio A dalies (Bendrijoje pagamintų spiritinių gėrimų saugomų pavadinimų sąrašas) technines pataisas siekiant įtraukti naujųjų valstybių narių spiritinių gėrimų pavadinimų pripažinimą ir apsaugą tam, kad šalys jas taikytų nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Turiu garbės pasiūlyti, kad Asociacijos sutarties tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių, iš vienos pusės, ir Čilės Respublikos, iš kitos pusės, susitarimo dėl prekybos spiritiniais ir aromatizuotais gėrimais I priedėlio A dalis būtų pakeista prie šio rašto pridėtu priedėliu, įsigaliosiančiu 2004 m. gegužės 1 d. su sąlyga, kad Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos, ir Slovakijos Stojimo į Europos Sąjungą sutartis įsigalios tą pačią dieną.

Būčiau labai dėkinga, jeigu patvirtintumėte, kad Jūsų Vyriausybė sutinka su šio rašto turiniu.

Pagarbiai,

Europos bendrijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Briuselis, 2004 m. lapkričio 30 d.

Gerbiamoji ponia,

Turiu garbės patvirtinti, kad gavau Jūsų 2004 m. lapkričio 30 d. raštą, kuriame rašoma:

„Turiu garbės paminėti susitikimus dėl techninių pataisų, kurie vyko remiantis 2002 m. lapkričio 18 d. Asociacijos sutarties tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių, iš vienos pusės, ir Čilės Respublikos, iš kitos pusės, susitarimo dėl prekybos spiritiniais ir aromatizuotais gėrimais 16 straipsnio 2 dalies nuostatomis, numatančiomis, kad sutarties šalys tarpusavio sutikimu gali iš dalies pakeisti šį susitarimą.

Kaip Jūs jau žinote, Europos Sąjungos plėtra įvyks 2004 m. gegužės 1 d. Todėl šiomis aplinkybėmis reikia atlikti pirmiau minėto susitarimo I priedėlio A dalies (Bendrijoje pagamintų spiritinių gėrimų saugomų pavadinimų sąrašas) technines pataisas siekiant įtraukti naujųjų valstybių narių spiritinių gėrimų pavadinimų pripažinimą ir apsaugą tam, kad šalys jas taikytų nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Turiu garbės pasiūlyti, kad Asociacijos sutarties tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių, iš vienos pusės, ir Čilės Respublikos, iš kitos pusės, susitarimo dėl prekybos spiritiniais ir aromatizuotais gėrimais I priedėlio A dalis būtų pakeista prie šio rašto pridėtu priedėliu, įsigaliosiančiu 2004 m. gegužės 1 d. su sąlyga, kad Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos, ir Slovakijos Stojimo į Europos Sąjungą sutartis įsigalios tą pačią dieną.

Būsiu labai dėkingas, jeigu patvirtintumėte, kad Jūsų Vyriausybė sutinka su šio rašto turiniu.“

Turiu garbės Jus informuoti, kad Čilės Respublika sutinka su šio rašto turiniu.

Pagarbiai,

Čilės Respublikos vardu

Alberto VAN KLAVEREN

„1 PRIEDĖLIS

(Minimas 6 straipsnyje)

SAUGOMI SPIRITINIŲ IR AROMATIZUOTŲ GĖRIMŲ PAVADINIMAI

A.   Bendrijoje pagamintų spiritinių gėrimų saugomų pavadinimų sąrašas

1.   Romas

 

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel

 

Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel

 

Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel

 

Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel

 

Ron de Málaga

 

Ron de Granada

 

Rum da Madeira

2. a)   Viskis

 

Scotch Whisky

 

Irish Whisky

 

Whisky español

(Šie pavadinimai gali būti papildyti žodžiais malt arba grain)

2. b)   Viskis

 

Irish Whiskey

 

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Šie pavadinimai gali būti papildyti žodžiais Pot Still)

3.   Grūdų spiritiniai gėrimai

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

 

Korn

 

Kornbrand

4.   Vyno spiritas

 

Eau-de-vie de Cognac

 

Eau-de-vie des Charentes

 

Cognac

Pavadinimas Cognac gali būti papildytas tokiais žodžiais:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Champagne

Petite Fine Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

 

Fine Bordeaux

 

Armagnac

 

Bas Armagnac

 

Haut Armagnac

 

Ténarèse

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

 

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

 

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

 

Aguardente do Minho

 

Aguardente do Douro

 

Aguardente da Beira Interior

 

Aguardente da Bairrada

 

Aguardente do Oeste

 

Aguardente do Ribatejo

 

Aguardente do Alentejo

 

Aguardente do Algarve

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

 

Aguardente da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Lourinhã

5.   Brendis

 

Brandy de Jerez

 

Brandy del Penedés

 

Brandy italiano

 

Brandy Αττικής/Brandy of Attica

 

Brandy Πελλοπονήσου/Brandy of the Peloponnese

 

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of Central Greece

 

Deutscher Weinbrand

 

Wachauer Weinbrand

 

Weinbrand Dürnstein

 

Karpatské brandy špeciál

6.   Spiritas, pagamintas distiliuojant vynuogių vyną arba vynuogių išspaudas

 

Eau-de-vie de marc de Champagne ou

Marc de Champagne

 

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

 

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

 

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

 

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

 

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

 

Marc de Bourgogne

 

Marc de Savoie

 

Marc d'Auvergne

 

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

 

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

 

Marc d'Alsace Gewürztraminer

 

Marc de Lorraine

 

Bagaceira do Minho

 

Bagaceira do Douro

 

Bagaceira da Beira Interior

 

Bagaceira da Bairrada

 

Bagaceira do Oeste

 

Bagaceira do Ribatejo

 

Bagaceira do Alentejo

 

Bagaceira do Algarve

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

 

Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Orujo gallego

 

Grappa

 

Grappa di Barolo

 

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

 

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

 

Grappa trentina/Grappa del Trentino

 

Grappa friulana/Grappa del Friuli

 

Grappa veneta/Grappa del Veneto

 

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

 

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

 

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

 

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

 

Ζιβανία/Zivania

 

Pálinka

7.   Iš vaisių distiliuotas spiritas

 

Schwarzwälder Kirschwasser

 

Schwarzwälder Himbeergeist

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

 

Schwarzwälder Williamsbirne

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Kirschwasser

 

Fränkischer Obstler

 

Mirabelle de Lorraine

 

Kirsch d'Alsace

 

Quetsch d'Alsace

 

Framboise d'Alsace

 

Mirabelle d'Alsace

 

Kirsch de Fougerolles

 

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

 

Südtiroler Aprikot/Südtiroler

 

Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige

 

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

 

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

 

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

 

Williams friulano/Williams del Friuli

 

Sliwovitz del Veneto

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

 

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

 

Williams trentino/Williams del Trentino

 

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

 

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

 

Medronheira do Algarve

 

Medronheira do Buçaco

 

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

 

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

 

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

 

Aguardente de pêra da Lousã

 

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

 

Wachauer Marillenbrand

 

Bošácka Slivovica

 

Szatmári Szilvapálinka

 

Kecskeméti Barackpálinka

 

Békési Szilvapálinka

 

Szabolcsi Almapálinka

 

Slivovice

 

Pálinka

8.   Sidro ir kriaušių sidro spiritas

 

Calvados

 

Calvados du Pays d'Auge

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

 

Aguardiente de sidra de Asturias

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

9.   Genicinjono spiritas

 

Bayerischer Gebirgsenzian

 

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

 

Genziana trentina o del Trentino

10.   Iš vaisių distiliuoti spiritiniai gėrimai

 

Pacharán

 

Pacharán navarro

11.   Kadagio uogų skonio spiritiniai gėrimai

 

Ostfriesischer Korngenever

 

Genièvre Flandres Artois

 

Hasseltse jenever

 

Balegemse jenever

 

Péket de Wallonie

 

Steinhäger

 

Plymouth Gin

 

Gin de Mahón

 

Vilniaus Džinas

 

Spišská Borovička

 

Slovenská Borovička Juniperus

 

Slovenská Borovička

 

Inovecká Borovička

 

Liptovská Borovička

12.   Kmynų skonio spiritiniai gėrimai

 

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13.   Anyžių skonio spiritiniai gėrimai

 

Anís español

 

Évora anisada

 

Cazalla

 

Chinchón

 

Ojén

 

Rute

 

Oύζο/Ouzo

14.   Likeris

 

Berliner Kümmel

 

Hamburger Kümmel

 

Münchener Kümmel

 

Chiemseer Klosterlikör

 

Bayerischer Kräuterlikör

 

Cassis de Dijon

 

Cassis de Beaufort

 

Irish Cream

 

Palo de Mallorca

 

Ginjinha portuguesa

 

Licor de Singeverga

 

Benediktbeurer Klosterlikör

 

Ettaler Klosterlikör

 

Ratafia de Champagne

 

Ratafia catalana

 

Anis português

 

Finnish berry/Finnish fruit liqueur

 

Grossglockner Alpenbitter

 

Mariazeller Magenlikör

 

Mariazeller Jagasaftl

 

Puchheimer Bitter

 

Puchheimer Schlossgeist

 

Steinfelder Magenbitter

 

Wachauer Marillenlikör

 

Jägertee/Jagertee/Jagatee

 

Allažu Kimelis

 

Čepkelių

 

Demänovka Bylinný Likér

 

Polish Cherry

 

Karlovarská Hořká

15.   Spiritiniai gėrimai

 

Pommeau de Bretagne

 

Pommeau du Maine

 

Pommeau de Normandie

 

Svensk Punsch/Swedish Punch

 

Slivovice

16.   Degtinė

 

Svensk Vodka/Swedish Vodka

 

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

 

Polska Wódka/Polish Vodka

 

Laugarício Vodka

 

Originali Lietuviška degtiné

 

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Šiaurės Palenkės žemumos žolelių degtinė, aromatizuota stumbražolės ekstraktu

 

Latvijas Dzidrais

 

Rīgas Degvīns

 

LB Degvīns

 

LB Vodka

17.   Kartoko skonio spiritiniai gėrimai

 

Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam

 

Demänovka bylinná horká“.


21.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/52


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 3 d.

iš dalies keičiantis Tarybos sprendimo 79/542/EEB I ir II priedus dėl importo reikalavimų ir laukinių bei ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdžio atnaujinimo

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4554)

(Tekstas svarbus EEE)

(2004/882/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1972 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvą 72/462/EEB (1), dėl sveikatos ir veterinarinio patikrinimo problemų importuojant galvijus, kiaules ir šviežią mėsą iš trečiųjų šalių, ypač į jos 3 straipsnio 1 dalies paskutinį sakinį, 11 straipsnio 2 dalį ir 16 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (2),ypač į jos 8 straipsnio 1 ir 4 dalis ir 9 straipsnio 4 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendime 79/542/EEB (3) yra sudarytas trečiųjų šalių arba jų dalių, iš kurių į Bendriją importuojami tam tikri gyvi gyvūnai ir jų šviežia mėsa, sąrašas ir importuojant taikytini gyvūnų sveikatos bei tinkamumo žmonių maistui ir veterinarinio sertifikavimo reikalavimai.

(2)

2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (4), neseniai buvo iš dalies pakeistas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1471/2004 (5) siekiant atsižvelgti į laukinių bei ūkiuose auginamų elninių lėtinio nykimo ligos riziką. Į tą reglamentą įtraukti ir nuo 2005 m. sausio 1 d. įsigalios Jungtinių Valstijų ir Kanados kilmės elninių šviežios mėsos importo reikalavimai.

(3)

Sprendimo 79/542/EEB II priede pateiktus gyvūnų sveikatos sertifikato pavyzdžius „RUM“ ir „RUF“ būtina suderinti su atnaujintomis USE (užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos, angl. – TSE) taisyklėmis.

(4)

Lėtinio nykimo liga yra būdinga tik tam tikrų rūšių gyvūnams. Todėl būtų tikslinga dar kartą apsvarstyti dabartinius „kitų atrajotojų“ importo iš Kanados apribojimus ir leisti įvežti gyvus atrajotojus, išskyrus cervidae (elninius).

(5)

Čilės valdžios institucijos oficialiai paprašė Komisijos įtraukti ją į šalių, kurioms leidžiama eksportuoti šviežią ūkiuose augintų „šernų“ mėsą, sąrašą. Čilei leidžiama eksportuoti kiaules, nenamines kiaules ir naminių kiaulių mėsą, nes Maisto ir veterinarijos tarnybai atlikus kelis patikrinimus, buvo nustatyta, kad gyvūnų sveikatos būklė šalyje patenkinama, todėl Čilė gali būti įtraukta į ūkiuose auginamų nenaminių kiaulių (suidae) mėsą eksportuojančių šalių sąrašą.

(6)

Reikėtų persvarstyti Serbijos ir Juodkalnijos teritorijos apibrėžimą, kad visapusiškai atspindėtų 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Nacionalinės tarybos rezoliucija 1244.

(7)

Reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimo 79/542/EEB I priedo 1 dalį ir II priedo 1 ir 2 dalis.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 79/542/EEB I priedo 1 dalis keičiama šio sprendimo I priedu.

2 straipsnis

Sprendimo 79/542/EEB II priedo 1 dalis keičiama šio sprendimo II priedu.

3 straipsnis

Sprendimo 79/542/EEB II priedo 2 dalis keičiama taip:

1)

„PG (Papildomos garantijos)“ keičiamos šio sprendimo III priedu.

2)

Gyvūnų sveikatos sertifikatų pavyzdžiai RUF ir RUM keičiami šio sprendimo IV priede pateiktais pavyzdžiais.

4 straipsnis

Šio sprendimo 1 ir 2 straipsniai taikomi nuo 2004 m. gruodžio 24 d.

3 straipsnis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 3 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1972 12 31, p. 28. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

(2)  OL L 18, 2002 1 23, p. 11.

(3)  OL L 146, 1979 6 14, p. 15. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2004/620/EB (OL L 279, 2004 8 28, p. 30).

(4)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1993/2004 (OL L 344, 2004 11 20, p. 12).

(5)  OL L 271, 2004 8 18, p. 24.


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

GYVI GYVŪNAI

1 DALIS

Trečiųjų šalių ar jų dalių sąrašas (1)

Šalis

Teritorijos kodas

Teritorijos aprašas

Veterinarijos sertifikatas

Specialūs reikalavimai

Pavyzdys (-iai)

PG

1

2

3

4

5

6

BG – Bulgarija

BG-0

Visa šalis

 

 

BG-1

Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdiv, Smolian, Pasardjik provincijos, Sofijos rajonas, Sofijos miestas, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana ir Vidin provincijos

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

A

CA – Kanada

CA-0

Visa šalis

POR-X

 

IVb IX

CA-1

Visa šalis, išskyrus Britų Kolumbijos Okanagan Valley regioną, apibrėžiamą taip:

nuo Kanados/Jungtinių Valstijų sienos 120° 15′ ilgumos, 49° platumos taško

šiaurės kryptimi iki 119° 35′ ilgumos, 50° 30′ platumos taško

šiaurės rytų kryptimi iki 119° ilgumos, 50° 45′ platumos taško

Pietų kryptimi iki Kanados/Jungtinių Valstijų sienos 118° 15′ ilgumos, 49° platumos taško

BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2)

A

CH – Šveicarija

CH-0

Visa šalis

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, RUM

 

 

POR-X, POR-Y, SUI

B

CL – Čilė

CL-0

Visa šalis

OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

 

GL – Grenlandija

GL-0

Visa šalis

OVI-X, RUM

 

V

HR – Kroatija

HR-0

Visa šalis

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Islandija

IS-0

Visa šalis

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

I

POR-X, POR-Y

B

NZ – Naujoji Zelandija

NZ-0

Visa šalis

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y

 

I

PM – St Pierre Miquelon

PM-0

Visa šalis

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM

 

 

RO – Rumunija

RO-0

Visa šalis

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

V

Specialūs reikalavimai

(žr. kiekvieno sertifikato išnašas)

„I“

:

Teritorija, kurioje pagal sertifikatų pavyzdžius BOV-X ir BOV-Y sertifikuotų gyvūnų eksporto į Europos bendriją tikslais nustatyta, kad GSE paplitimas tarp vietinių galvijų yra mažai tikėtinas.

„II“

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį BOV-X sertifikuotų gyvūnų eksporto į Europos bendriją tikslais pripažinta oficialiai neapimta tuberkuliozės.

„III“

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį BOV-X sertifikuotų gyvūnų eksporto į Europos bendriją tikslais pripažinta oficialiai neapimta bruceliozės.

„IVa“

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį BOV-X sertifikuotų gyvūnų eksporto į Europos bendriją tikslais pripažinta oficialiai neapimta enzootinės galvijų leukozės (EGL).

„IVb“

:

Teritorija, kurioje ligos pagal sertifikatų pavyzdį BOV-X sertifikuotų gyvūnų eksporto į Europos bendriją tikslais patvirtinti ūkiai pripažinti oficialiai neapimtais enzootinės galvijų leukozės (EGL).

„V“

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį OVI-X sertifikuotų gyvūnų eksporto į Europos bendriją tikslais pripažinta oficialiai neapimta bruceliozės.

„VI“

:

Geografiniai apribojimai:

„VII“

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį RUM sertifikuotų gyvūnų eksporto į Europos bendriją tikslais pripažinta oficialiai neapimta tuberkuliozės.

„VIII“

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį RUM sertifikuotų gyvūnų eksporto į Europos bendriją tikslais pripažinta oficialiai neapimta bruceliozės.

„IX“

:

Teritorija, kuri pagal sertifikatų pavyzdį POR-X sertifikuotų gyvūnų eksporto į Europos bendriją tikslais pripažinta oficialiai neapimta Aujeskio ligos.“.


(1)  Nepažeidžiant specialių sertifikavimo reikalavimų, numatytų pagal susijusias Bendrijos sutartis su trečiosiomis šalimis.

(2)  Tik gyviems gyvūnams, išskyrus cervidae rūšims priskiriamus gyvūnus.


II PRIEDAS

„II PRIEDAS

ŠVIEŽIA MĖSA

1 DALIS

Trečiųjų šalių ar jų dalių sąrašas (1)

Šalis

Teritorijos kodas

Teritorijos aprašas

Veterinarijos sertifikatas

Specialūs reikalavimai

Pavyzdys (-iai)

PG

1

2

3

4

5

6

AL – Albania

AL-0

Visa šalis

 

 

AR – Argentina

AR-0

Visa šalis

EQU

 

 

AR-1

Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe ir Tucuman provincijos

BOV

A

1 ir 2

AR-2

La Pampa ir Santiago del Estero

BOV

A

1 ir 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 ir 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz ir Tierra del Fuego

BOV, OVI

 

 

AR-5

Formosa (tik Ramon Lista teritorija) ir Salta (tik Rivadavia departamentas)

BOV

A

1 ir 2

AR-6

Salta (tik General Jose de San Martin, Oran, Iruya ir Santa Victoria departamentai)

BOV

A

1 ir 2

AR-7

Chaco, Formosa (išskyrus Ramon List teritoriją), Salta (išskyrus General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya ir Santa Victoria departamentus), Jujuy

BOV

A

1 ir 2

AU – Australija

AU-0

Visa šalis

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA – Bosnija ir Hercegovina

BA-0

Visa šalis

 

 

BG – Bulgarija

BG-0

Visa šalis

EQU

 

 

BG-1

Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik provincijos, Sofijos rajonas, Sofijos miestas, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana ir Vidin provincijos

BOV, OVI RUW, RUF

BG-2

Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardjali provincijos ir 20 km pločio koridorius pasienyje su Turkija

BH – Bahreinas

BH-0

Visa šalis

 

 

BR – Brazilija

BR-0

Visa šalis

EQU

 

 

BR-1

Paraná, Minas Gerais (išskyrus Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas ir Bambuí regionines vietoves) valstijos, São Paulo, Espíritu Santo, Mato Grosso do Sul (išskyrus Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Mirira, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde of Mato Grosso ir Corumbá savivaldybes), Santa Catarina, Goias ir Cuiaba regionines vietoves (išskyrus San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone ir Barão de Melgaço savivaldybes), Caceres (išskyrus Caceres savivaldybę), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (išskyrus Itiquiora savivaldybę), Barra do Garça ir Barra do Burges Mato Grosso regioninės vietovės

BOV

A

1 ir 2

BR-2

Rio Grande do Sul valstija

BOV

A

1 ir 2

BR-3

Mato Grosso do Sul valstija, Sete Quedas savivaldybė

BOV

A

1 ir 2

BW – Botsvana

BW-0

Visa šalis

EQU, EQW

 

 

BW-1

5, 6, 7, 8, 9 ir 18 veterinarinių ligų kontrolės zonos

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 ir 2

BW-2

10, 11, 12, 13 ir 14 veterinarinių ligų kontrolės zonos

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 ir 2

BY – Baltarusija

BY-0

Visa šalis

 

 

BZ – Belizas

BZ-0

Visa šalis

BOV, EQU

 

 

CA – Kanada

CA-0

Visa šalis

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

CH – Šveicarija

CH-0

Visa šalis

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL – Čilė

CL-0

Visa šalis

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN – Kinijos Liaudies Respublika

CN-0

Visa šalis

 

 

CO – Kolumbija

CO-0

Visa šalis

EQU

 

 

CO-1

Regionas, kurio ribos tęsiasi nuo Sinu upės žiočių Atlanto vandenyne, Sinu upe aukštyn iki jos ištakų Alto Paramillo, nuo šio taško iki Puerto Rey Atlanto vandenyne per sieną tarp Antiquia departamento ir Córdoba, ir nuo šio taško iki Sinu upės žiočių Atlanto vandenyno pakrante

BOV

A

2

CO-3

Regionas, kurio ribos tęsiasi nuo Sinu upės žiočių Atlanto vandenyne, Sinu upe aukštyn iki jos ištakų Alto Paramillo, nuo šio taško iki Puerto Rey Atlanto vandenyne per sieną tarp Antiquia departamento ir Córdoba, ir nuo šio taško iki Sinu upės žiočių Atlanto vandenyno pakrante

BOV

A

2

CR – Kosta Rika

CR-0

Visa šalis

BOV, EQU

 

 

CS – Serbija ir Juodkalnija (2)

CS-0

Visa šalis

BOV, OVI, EQU

 

 

CU – Kuba

CU-0

Visa šalis

BOV, EQU

 

 

DZ – Alžyras

DZ-0

Visa šalis

 

 

ET – Etiopija

ET-0

Visa šalis

 

 

FK – Folklandų salos

FK-0

Visa šalis

BOV, OVI, EQU

 

 

GL – Grenlandija

GL-0

Visa šalis

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT – Gvatemala

GT-0

Visa šalis

BOV, EQU

 

 

HK – Honkongas

HK-0

Visa šalis

 

 

HN – Hondūras

HN-0

Visa šalis

BOV, EQU

 

 

HR – Kroatija

HR-0

Visa šalis

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL – Izraelis

IL-0

Visa šalis

 

 

IN – Indija

IN-0

Visa šalis

 

 

IS – Islandija

IS-0

Visa šalis

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE – Kenija

KE-0

Visa šalis

 

 

MA – Marokas

MA-0

Visa šalis

EQU

 

 

MG – Madagaskaras

MG-0

Visa šalis

 

 

(MK) – Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (3)

MK-0

Visa šalis

OVI, EQU

 

 

MU – Mauricius

MU-0

Visa šalis

 

 

MX – Meksika

MX-0

Visa šalis

BOV, EQU

 

 

NA – Namibija

NA-0

Visa šalis

EQU, EQW

 

 

NA-1

Į pietus nuo kordono, kuris tęsiasi nuo Palgrave Point vakaruose iki Gam rytuose

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC – Naujoji Kaledonija

NC-0

Visa šalis

BOV, RUF, RUW

 

 

NI – Nikaragva

NI-0

Visa šalis

 

 

NZ – Naujoji Zelandija

NZ-0

Visa šalis

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA – Panama

PA-0

Visa šalis

BOV, EQU

 

 

PY – Paragvajus

PY-0

Visa šalis

EQU

 

 

PY-1

Chaco Central ir San Pedro rajonai

BOV

A

1 ir 2

RO – Rumunija

RO-0

Visa šalis

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU – Rusijos Federacija

RU-0

Visa šalis

 

 

RU-1

Murmansko sritis (Murmanskaya oblast)

RUF

 

SV – Salvadoras

SV-0

Visa šalis

 

 

SZ – Svazilandas

SZ-0

Visa šalis

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Teritorija į vakarus nuo „raudonosios linijos“ užtvarų, kurios tęsiasi į šiaurę nuo Usutu upės iki sienos su Pietų Afrika

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Veterinariniai snukio ir nagų ligos stebėjimo ir vakcinacijos kontrolės rajonai, pagal vyriausybės biuletenyje 2001 m. teisiniu pranešimu Nr. 51 paskelbtą statutinį dokumentą

BOV, RUF, RUW

F

1 ir 2

TH – Tailandas

TH-0

Visa šalis

 

 

TN – Tunisas

TN-0

Visa šalis

 

 

TR – Turkija

TR-0

Visa šalis

 

 

TR-1

Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat ir Kirikkale provincijos

EQU

 

 

UA – Ukraina

UA-0

Visa šalis

 

 

US – Jungtinės Amerikos Valstijos

US-0

Visa šalis

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

UY – Urugvajus

UY-0

Visa šalis

EQU

 

 

BOV

A

1

OVI

A

1 ir 2

ZA – Pietų Afrikos Respublika

ZA-0

Visa šalis

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Visa šalis, išskyrus:

snukio ir nagų ligos kontrolės teritorijos dalį, esančią Mpumalanga ir Šiaurės provincijų veterinariniuose regionuose, Natal veterinarinio regiono Ingwavuma apygardoje ir pasienio zonoje prie Botsvanos į rytus nuo 28° ilgumos ir

KwaZulu-Natal provincijos Camperdown apygardą

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW – Zimbabvė

ZW-0

Visa šalis

 

“.

=

Sertifikatas nenustatytas ir draudžiama importuoti šviežią mėsą.


(1)  Nepažeidžiant specialių sertifikavimo reikalavimų, numatytų pagal Bendrijos susitarimus su trečiosiomis šalimis.

(2)  Neįskaitant Kosovo, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Nacionalinio saugumo tarybos rezoliucijoje 1244.

(3)  Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija: laikinas kodas, neturintis įtakos galutiniam šalies pavadinimui, paskirtinas pasibaigus šiuo metu vykstančioms Jungtinių Tautų deryboms.

=

Sertifikatas nenustatytas ir draudžiama importuoti šviežią mėsą.


III PRIEDAS

PG (Papildomos garantijos)

„A“

:

Garantijos dėl šviežios mėsos, išskyrus šalutinius produktus, patvirtintos pagal BOV (10.6 punktas), OVI (10.6 punktas), RUF (10.7 punktas) ir RUW (10.4 punktas) sertifikatų pavyzdžius, subrandinimo, pH nustatymo ir iškaulinėjimo.

„B“

:

Garantijos dėl subrandintų išpjaustytų šalutinių produktų, apibūdintų BOV sertifikato pavyzdyje (10.6 punktas).

„C“

:

Garantijos dėl skerdenų, iš kurių gauta pagal SUW sertifikato pavyzdį (10.3 punktas) patvirtinta šviežia mėsa, laboratorinio ištyrimo, siekiant nustatyti klasikinį kiaulių marą.

„D“

:

Garantijos dėl jovalo gyvūnų ūkyje (ūkiuose), iš kurių gauta pagal POR sertifikato pavyzdį (10.3 punkto d papunktis) patvirtinta šviežia mėsa.

„E“

:

Garantijos dėl tuberkuliozės ištyrimo gyvūnuose, iš kurių gauta pagal BOW sertifikato pavyzdį (10.4 punkto d papunktis) patvirtinta šviežia mėsa nustatyti klasikinį kiaulių marą.

„F“

:

garantijos dėl šviežios mėsos (išskyrus šalutinius produktus), patvirtintos pagal BOV (10.6 punktas), OVI (10.6 punktas), RUF (10.7 punktas) ir RUW (10.4 punktas) sertifikatų pavyzdžius, subrandinimo ir iškaulinėjimo.

„G“

:

Garantijos dėl lėtinės nykimo ligos: 1) išskyrus šalutinius produktus ir nugarkaulio smegenis; ir 2) elninių tyrimas ir kilmė kaip nurodyta RUF (9.2.1 punktas) ir RUW (9.3.1 punktas) sertifikatų pavyzdžiuose.


IV PRIEDAS

RUF PAVYZDYS

Image

Image

Image

Image

RUW PAVYZDYS

Image

Image

Image


21.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/69


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 10 d.

patikslinantis Tarybos direktyvos 95/57/EB dėl statistinės informacijos turizmo srityje rinkimo priedo šalių sąrašus

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4723)

(Tekstas svarbus EEE)

(2004/883/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 95/57/EB dėl statistinės informacijos turizmo srityje rinkimo (1), ypač į jos 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Šalių sąrašai, naudojami renkant duomenis, turi būti atnaujinti, siekiant palengvinti suderintų statistinių duomenų rinkimą, ir dėl naujų reikalavimų duomenims apie naujas paskirties ir kilmės šalis, atsiradusiems pasikeitus keliavimo įpročiams.

(2)

Priemonės, nustatytos šiuo sprendimu, atitinka Statistikos programų komiteto, įsteigto Sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (2), nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 95/57/EB priedas iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 10 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 291, 1995 12 6, p. 32. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.


PRIEDAS

Direktyvos 95/57/EB priedo skirsnis pavadinimu „Suskirstymas pagal geografines teritorijas“ pakeičiamas taip:

„SUSKIRSTYMAS PAGAL GEOGRAFINES TERITORIJAS

1.   Pasiūlos statistika

Visas pasaulis

Visa Europos ekonominė erdvė

Visa Europos Sąjunga (25)

 

Belgija

 

Čekija

 

Danija

 

Vokietija

 

Estija

 

Graikija

 

Ispanija

 

Prancūzija

 

Airija

 

Italija

 

Kipras

 

Latvija

 

Lietuva

 

Liuksemburgas

 

Vengrija

 

Malta

 

Nyderlandai

 

Austrija

 

Lenkija

 

Portugalija

 

Slovėnija

 

Slovakija

 

Suomija

 

Švedija

 

Jungtinė Karalystė

Visa ELPA

 

Islandija

 

Norvegija

 

Šveicarija (ir Lichtenšteinas)

Visos kitos Europos šalys

Iš jų:

 

Rusija

 

Turkija

 

Ukraina

Visa Afrika

Iš jų:

Pietų Afrika

Visa Šiaurės Amerika

Iš jų:

 

Jungtinės Amerikos Valstijos

 

Kanada

Visa Pietų ir Centrinė Amerika

Iš jų:

Brazilija

Visa Azija

Iš jų:

 

Kinijos Liaudies Respublika

 

Japonija

 

Pietų Korėjos Respublika

Australija, Okeanija ir kitos teritorijos

Iš jų:

Australija

Nenurodytos valstybės

2.   Paklausos statistika

Visas pasaulis

Visa Europos ekonominė erdvė

Visa Europos Sąjunga (25)

 

Belgija

 

Čekija

 

Danija

 

Vokietija

 

Estija

 

Graikija

 

Ispanija

 

Prancūzija

 

Airija

 

Italija

 

Kipras

 

Latvija

 

Lietuva

 

Liuksemburgas

 

Vengrija

 

Malta

 

Nyderlandai

 

Austrija

 

Lenkija

 

Portugalija

 

Slovėnija

 

Slovakija

 

Suomija

 

Švedija

 

Jungtinė Karalystė

Visa ELPA

 

Islandija

 

Norvegija

 

Šveicarija (ir Lichtenšteinas)

Visos kitos Europos šalys

Iš jų:

 

Bulgarija

 

Rumunija

 

Rusija

 

Turkija

Visa Afrika

Iš jų:

 

Pietų Afrika

 

Magrebo šalys

Visa Šiaurės Amerika

Iš jų:

Jungtinės Amerikos Valstijos

Visa Pietų ir Centrinė Amerika

Iš jų:

 

Argentina

 

Brazilija

Visa Azija

Iš jų:

 

Kinijos Liaudies Respublika

 

Japonija

 

Pietų Korėjos Respublika

Australija, Okeanija ir kitos teritorijos

Iš jų:

Australija

Nenurodytos valstybės“