ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 369

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. gruodžio 16d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2132/2004, pagal Reglamentą (EB) Nr. 104/2000 2005 žvejybos metams nustatantis orientacines kainas ir Bendrijos gamintojo kainas tam tikriems žuvininkystės produktams

1

 

*

2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2133/2004, dėl reikalavimo valstybių narių kompetentingoms institucijoms sistemingai antspauduoti trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorines sienas, kelionės dokumentus ir šiuo tikslu iš dalies keičiantis Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo bei Bendrojo vadovo nuostatas

5

 

 

2004 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2134/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

11

 

*

2004 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2135/2004, dėl paprastųjų šiaurinių krevečių žvejybos su Lenkijos vėliava plaukiojančiais laivais sustabdymo

13

 

*

2004 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2136/2004, iš dalies keičiantis Tarybos Reglamento (EB) Nr. 872/2004 dėl papildomų ribojančių priemonių Liberijai II priedą

14

 

*

2004 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2137/2004, nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

18

 

*

2004 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2138/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 14/2004 dėl prognozuojamo pieno ir grietinėlės tiekimo Kanarų saloms balanso

24

 

*

2004 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2139/2004, suderinantis ir įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 571/88 ir iš dalies keičiantis Komisijos sprendimą 2000/115/EB, siekiant organizuoti žemės ūkio valdų struktūros tyrimus 2005 m. ir 2007 m.

26

 

*

2004 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2140/2004, nustatantis išsamias Reglamento (EB) Nr. 1254/2004 nuostatų, susijusių su paraiškomis dėl žvejybos licencijų Grenlandijos išskirtinėse ekonominės zonos vandenyse, taikymo taisykles

49

 

*

2004 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2141/2004, nustatantis nevalytos medvilnės perskaičiuotą produkciją ir nuo jos priklausantį naują laikiną orientacinės kainos sumažinimą 2004–2005 prekybos metams

53

 

 

2004 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2142/2004, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2004 m. gruodžio 16 d.

55

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004/853/EB:
2004 m. gruodžio 7 d. Tarybos sprendimas, leidžiantis Prancūzijos Respublikai ir Italijos Respublikai taikyti priemonę, nukrypstančią nuo šeštosios Tarybos direktyvos (77/388/EEB) dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo 3 straipsnio 1 dalies

58

 

*

2004/854/EB:
2004 m. gruodžio 7 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/865/EB, leidžiantį Ispanijos Karalystei taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Šeštosios Tarybos direktyvos (77/388/EEB) dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo 11 straipsnio

60

 

*

2004/855/EB:
2004 m. gruodžio 7 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 98/198/EB, leidžiančio Jungtinei Karalystei pratęsti priemonę, nukrypstančią nuo Šeštosios Tarybos direktyvos (77/388/EEB) dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo 6 ir 17 straipsnių, 3 straipsnį

61

 

*

2004/856/EB:
2004 m. gruodžio 7 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/746/EB, leidžiantį Prancūzijos Respublikai taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Šeštosios Tarybos direktyvos (77/388/EEB) dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo 11 straipsnio

63

 

 

Komisija

 

*

2004/857/EB:
2004 m. gruodžio 8 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 97/222/EB, nustatantį trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti mėsos produktus, sąrašą (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4563)
 ( 1 )

65

 

*

2004/858/EB:
2004 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimas, įsteigiantis, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, vykdomąją įstaigą Visuomenės sveikatos programos vykdomoji įstaiga, atsakingą už Bendrijos veiksmų visuomenės sveikatos srityje valdymą

73

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

16.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 369/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2132/2004

2004 m. gruodžio 6 d.

pagal Reglamentą (EB) Nr. 104/2000 2005 žvejybos metams nustatantis orientacines kainas ir Bendrijos gamintojo kainas tam tikriems žuvininkystės produktams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 18 straipsnio 3 dalį ir 26 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 18 straipsnio 1 dalyje ir 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvieniems žvejybos metams turėtų būti nustatyta orientacinė kaina ir Bendrijos gamintojo kaina, kad būtų galima nustatyti intervencines kainas tam tikriems žuvininkystės produktams.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 18 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad orientacinės kainos būtų nustatomos visiems to reglamento I ir II prieduose išvardytiems produktams ar jų grupėms.

(3)

Remiantis šiuo metu turimais duomenimis dėl atitinkamų produktų kainų ir Reglamento (EB) Nr. 104/2000 18 straipsnio 2 dalyje nurodytais kriterijais, 2005 žvejybos metams orientacines kainas reikėtų padidinti, palikti galiojančias arba sumažinti priklausomai nuo biologinės rūšies.

(4)

Reglamente (EB) Nr. 104/2000 reikalaujama, kad visiems to reglamento III priede išvardytiems produktams būtų nustatytos Bendrijos gamintojo kainos. Tačiau iš tikrųjų užtenka Bendrijos gamintojo kainą nustatyti tik vienam produktui iš Reglamento (EB) Nr. 104/2000 III priedo, nes kainos kitiems produktams gali būti apskaičiuotos taikant Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3510/82 (2) nustatytus perskaičiavimo koeficientus.

(5)

Pagal kriterijus, išdėstytus Reglamento (EB) Nr. 104/2000 18 straipsnio 2 dalies pirmojoje ir antrojoje įtraukose ir 26 straipsnio 1 dalyje, Bendrijos gamintojo kaina 2005 žvejybos metams turėtų būti patikslinta.

(6)

Atsižvelgiant į klausimo skubumą, reikėtų taikyti išimtį dėl šešių savaičių termino, numatyto Protokolo dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties, I dalies 3 punkte,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Orientacinės kainos žvejybos metams nuo 2005 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., numatytos Reglamento (EB) Nr. 104/2000 18 straipsnio 1 dalyje, nurodytos šio reglamento I priede.

2 straipsnis

Bendrijos gamintojo kainos žvejybos metams nuo 2005 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., numatytos Reglamento (EB) Nr. 104/2000 26 straipsnio 1 dalyje, nurodytos šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. HOOGERVORST


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22.

(2)  OL L 368, 1982 12 28, p. 27. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3899/92 (OL L 392, 1992 12 31, p. 24).


I PRIEDAS

Priedai

Rūšis

Produktai, išvardyti Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I ir II prienuoose

Produkto aprašymas

Orientacinė kaina

(EUR/t)

I

1.

Atlanto silkės Clupea harengus

Sveikos žuvys

260

2.

Europinės sardinės Sardina pilchardus

Sveikos žuvys

587

3.

Paprastieji dygliarykliai (Squalus acanthias)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

1 101

4.

Katrykliai Scyliorhinus spp. rūšies amijos

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

759

5.

Jūros ešeriai (Sebastes spp.)

Sveikos žuvys

1 153

6.

Atlanto menkės (Gadus morhua)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

1 615

7.

Ledjūrio menkės (Pollachius virens)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

751

8.

Juodadėmės menkės (Melanogrammus aeglefinus)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

983

9.

Paprastieji merlangai (Merlangius merlangus)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

937

10.

Molvos (Molva spp.)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

1 196

11.

Atlanto skumbrės Scomber scombrus

Sveikos žuvys

314

12.

Japoninės skumbrės Scomber japonicus

Sveikos žuvys

303

13.

Ančiuviai (Engraulis spp.)

Sveikos žuvys

1 270

14.

Jūrinės plekšnės (Pleuronectes platessa)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis nuo 2005 1 1 iki 2005 4 30

1 079

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis nuo 2005 5 1 iki 2005 12 31

1 499

15.

Europinės jūros lydekos Merluccius merluccius

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

3 731

16.

Megrimai (Lepidorhombus spp.)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

2 454

17.

Gelsvapelekės plekšnės (paprastosios limandos) (Limanda limanda)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

877

18.

Upinės plekšnės (Platichthys flesus)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

530

19.

Ilgapelekiai tunai (Thunnus alalunga)

Sveikos žuvys

2 242

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

2 515

20.

Paprastosios sepijos ir didžiosios sepijos (Sepia officinalis et Rossia macrosoma)

Sveikos

1 621

21.

Jūros velniai (Lophius spp.)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

2 853

Be galvų

5 869

22.

Crangon crangon krevetės

Tik išvirtos vandenyje

2 415

23.

Šiaurinės krevetės (Pandalus borealis)

Tik išvirtos vandenyje

6 315

Šviežios arba atšaldytos

1 606

24.

Paprastasis krabas miegalius (Cancer pagurus)

Sveiki

1 740

25.

Norveginiai omarai (Nephrops norvegicus)

Sveiki

5 364

Uodegos

4 258

26.

Jūros liežuviai (Solea spp.)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

6 613

II

1.

Juodieji otai (Reinhardtius hippoglossoides)

Sušaldyti, supakuoti į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

1 956

2.

Jūrų lydekos (Merluccius spp.)

Sušaldytos, sveikos, supakuotos į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

1 239

Sušaldytos filė, supakuotos į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

1 499

3.

Dančiai (Dentex dentex) ir Pagelai (Pagellus spp.)

Sušaldyti, partijomis arba supakuoti į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

1 602

4.

Durklažuvės (Xiphias gladius)

Sušaldytos, supakuotos į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

4 019

5.

Sepijos (Sepia officinalis) ir mažosios sepijos (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Sušaldytos, supakuotos į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

1 946

6.

Aštuonkojai (Octopus spp.)

Sušaldyti, supakuoti į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

2 140

7.

Kalmarai (Loligo spp.)

Sušaldyti, supakuoti į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

1 168

8.

Naujosios Zelandijos kalmarai (Ommastrephes sagittatus)

Sušaldyti, supakuoti į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

961

9.

Argentininiai trumpačiuptuviai kalmarai (Illex argentinus)

Sušaldyti, supakuoti į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

861

10.

Penaeidae krevetės:

Giliavandenės krevetės (Parapenaeus longirostris)

Sušaldytos, supakuotos į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

3 995

— Kitos Penaeidae krevetės

Sušaldytos, supakuotos į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

8 061


II PRIEDAS

Rūšis

Produktai, išvardyti Reglamento (EB) Nr. 104/2000 III priede

Produkto aprašymas

Bendrijos gamintojo kaina

(EUR/t)

Gelsvapelekis tunas (Thunnus albacares)

Sveikos žuvys, per 10 kg svorio

1 207

Bendrijos gamintojo kaina kitiems produktams, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 104/2000 III priede, nustatoma taikant Reglamente (EEB) Nr. 3510/82 nurodytus perskaičiavimo koeficientus.


16.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 369/5


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2133/2004

2004 m. gruodžio 13 d.

dėl reikalavimo valstybių narių kompetentingoms institucijoms sistemingai antspauduoti trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorines sienas, kelionės dokumentus ir šiuo tikslu iš dalies keičiantis Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo bei Bendrojo vadovo nuostatas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies a punktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2002 m. birželio 21 ir 22 d. Sevilijoje susirinkusi Europos Vadovų Taryba paragino Komisiją bei valstybes nares glaudžiau bendradarbiauti kovojant su nelegalia imigracija ir pakvietė imtis veiksmų užtikrinti vienodą išorės sienų kontrolės bei priežiūros lygį.

(2)

Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo įgyvendinimo (2) ir Bendrojo vadovo (3) nuostatos dėl išorės sienų kirtimo, susijusios su įsipareigojimu antspauduoti trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorines sienas, kelionės dokumentus, yra nepakankamai aiškios ir tikslios. Dėl šios priežasties valstybės narės skirtingai taiko šias nuostatas praktikoje ir todėl sunku patikrinti, ar sąlygos, susijusios su tokių trečiosios šalies piliečių trumpalaikio buvimo valstybių narių teritorijoje trukme – būtent ne ilgiau kaip trys mėnesiai per bet kurį šešių mėnesių laikotarpį – yra įvykdytos.

(3)

2003 m. vasario 27 ir 28 d. savo posėdyje Taryba pareiškė paramą Komisijos ketinimui patikslinti galiojančias taisykles šioje srityje, visų pirma pasiūlymu dėl Tarybos reglamento nurodant valstybėms narėms įsipareigojimą sistemingai antspauduoti atvykstančių ir išvykstančių trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentus išorės sienų perėjimo punktuose.

(4)

2003 m. gegužės 8 d. savo išvadose Taryba paragino naudoti skirtingus ženklus atskirti įvairių tautybių kontrolės juostas. Konkrečios Bendrijos taisyklės dėl vietos pasienio judėjimo pagerins atsakingų tarnybų atliekamą išorės sien valdymą, palengvindamos praktinių sunkumų, atsirandančių dėl reikalavimo sistemingai antspauduoti trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentus, įveikimą. Šios priemonės taip pat padės užtikrinti, kad visos priemonės, sušvelninančios asmenų tikrinimą prie išorės sienų, būtų išskirtinės.

(5)

Valstybių narių įsipareigojimas sistemingai antspauduoti trečiųjų šalių piliečių, atvykstančių į valstybių narių teritoriją, kelionės dokumentus, kartu su apribojimu dėl aplinkybių, kuriomis priemonės, sušvelninančios asmenų tikrinimą prie išorės sienų, gali būti patvirtintos, suteikia galimybę daryti prielaidą, kad, jei tokiuose kelionės dokumentuose nėra spaudo, šių dokumentų turėtojas neatitinka arba jau nebeatitinka sąlygų, susijusių su trumpalaikio buvimo trukme.

(6)

Tačiau atitinkamas trečiosios šalies pilietis turėtų turėti galimybę atmesti šią prielaidą naudojantis bet kokios formos tinkamu ir patikimu įrodymu. Tokiais atvejais kompetentingos nacionalinės institucijos turėtų patvirtinti sienos kirtimo datą ir vietą, kad atitinkamam trečiosios šalies piliečiui būtų suteiktas įrodymas dėl sąlygų, susijusių su buvimo trukme.

(7)

Antspauduojant kelionės dokumentus galima patikimai nustatyti sienos kirtimo datą ir vietą, bet ne visuomet patvirtinama, kad buvo atliktos visos privalomos kelionės dokumentų kontrolės priemonės.

(8)

Šis reglamentas taip pat turėtų apibrėžti asmenų, kurių dokumentai neturi būti sistemingai antspauduojami kertant valstybių narių išorines sienas, kategorijas. Todėl reikėtų pabrėžti, kad yra rengiamos Bendrijos taisyklės dėl vietos pasienio judėjimo, įskaitant taisykles dėl pasienio gyventojų kelionės dokumentų antspaudavimo. Kol bus patvirtintos Bendrijos taisyklės dėl vietos pasienio judėjimo, galimybė leisti neantspauduoti pasienio gyventojų kelionės dokumentų turėtų būti sudaroma laikantis galiojančių dvišalių susitarimų dėl vietos pasienio judėjimo.

(9)

Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir Bendrojo vadovo nuostatos turi būti atitinkamai iš dalies pakeistos.

(10)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir dėl to jis nėra jai privalomas ar taikomas. Kadangi šį reglamentą numatoma priimti remiantis Šengeno acquis pagal Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinės dalies trečiosios dalies nuostatas, Danija pagal minėto protokolo 5 straipsnį per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai Taryba bus priėmusi šį reglamentą, turi nuspręsti, ar ji įgyvendins šį reglamentą savo nacionalinėje teisėje.

(11)

Kalbant apie Islandiją ir Norvegiją, šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (4), priskiriamos sričiai, nurodytai Sprendimo 1999/437/EB (5) dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą 1 straipsnio A punkte.

(12)

Kalbant apie Šveicariją, šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos pasirašytame Susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (6), priskiriamos sričiai, nurodytai Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A punkte skaitant kartu su 2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimų dėl pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir dėl pasirašymo Europos bendrijos vardu bei dėl to susitarimo tam tikrų nuostatų laikino taikymo (7), straipsnio 1 dalimi.

(13)

Šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant tam tikras Šengeno acquis nuostatas (8). Todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį reglamentą ir dėl to jis nėra jai privalomas ar taikomas.

(14)

Šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant tam tikras Šengeno acquis nuostatas (9). Todėl Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir dėl to jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento tikslas yra:

dar kartą priminti valstybių narių kompetentingoms institucijoms jų įsipareigojimą sistemingai antspauduoti trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorines sienas, kelionės dokumentus,

apibrėžti sąlygas, kurioms esant atvykimo spaudo nebuvimas trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentuose gali būti prielaida, kad yra viršyta šiems piliečiams leidžiama trumpalaikio buvimo valstybių narių teritorijoje trukmė.

2 straipsnis

Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatos iš dalies keičiamos taip:

1)

6 straipsnio 2 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e)

jei susiklosčius išskirtinėms ir nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių būtina nedelsiant imtis priemonių, tokių patikrinimų neįmanoma atlikti, privaloma nustatyti prioritetus. Tokiu atveju atvykimo tikrinimams paprastai teikiama pirmenybė išvykimo tikrinimų atžvilgiu.“

2)

Įterpiami šie straipsniai:

„6a straipsnis

5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentai sistemingai antspauduojami atvykstant ir išvykstant.

6b straipsnis

1.   Jei trečiosios šalies piliečio kelionės dokumente nėra atvykimo spaudo, kompetentingos nacionalinės institucijos gali daryti prielaidą, kad dokumento turėtojas neatitinka arba jau nebeatitinka konkrečioje valstybėje narėje taikomų buvimo trukmės sąlygų.

2.   Ši prielaida gali būti paneigta, jei trečiosios šalies pilietis bet kokiu patikimu būdu pateikia įrodymus, pavyzdžiui, transporto bilietą, arba jo ar jos buvimo už valstybių narių teritorijos ribų įrodymų, rodančių, kad jis ar ji nepažeidė sąlygų, susijusių su trumpalaikio buvimo trukme.

Tokiais atvejais:

a)

jei trečiosios šalies pilietis yra valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis, teritorijoje, kompetentingos institucijos, vadovaudamosi nacionaliniais įstatymais ir praktika, trečiosios šalies piliečio kelionės dokumente nurodo datą ir vietą, kada ir kur šis asmuo kirto vienos iš šių valstybių narių išorinę sieną;

b)

jei trečiosios šalies pilietis yra valstybės narės, dėl kurios 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje numatytas sprendimas dar nėra priimtas, teritorijoje, kompetentingos institucijos, vadovaudamosi nacionaliniais įstatymais ir praktika, trečiosios šalies piliečio kelionės dokumente nurodo datą ir vietą, kada ir kur šis asmuo kirto tos valstybės narės išorinę sieną;

c)

be a ir b punktuose nurodytos nuorodos, atitinkamam trečiosios šalies piliečiui gali būti pateikiama priede nurodyta forma;

d)

valstybės narės informuoja viena kitą ir Komisiją bei Tarybos sekretoriatą apie jų nacionalinę praktiką dėl šiame straipsnyje nurodytos nuorodos.

3.   Tuo atveju, kai 1 dalyje nurodyta prielaida nepaneigiama, kompetentingos institucijos gali išsiųsti trečiosios šalies pilietį iš atitinkamos valstybės narės teritorijos.“

3 straipsnis

Bendrojo vadovo II dalis iš dalies keičiama taip:

1)

1.3.5 punktas pakeičiamas taip:

„1.3.5.

Susiklosčius išimtinėms ir nenumatytoms aplinkybėms, patikrinimai prie sausumos sienų gali būti sušvelninti. Tai yra toks atvejis, kai dėl nenumatytų įvykių judėjimo intensyvumas padidėja tiek, kad kontrolės postus pasiekti sugaištama pernelyg daug laiko ir išnaudojami visi personalo, patalpų ir organizaciniai ištekliai.“

2)

Įterpiamas šis punktas:

„1.3.5.4.

Net ir tuo atveju, kai patikrinimai yra sušvelninami, už pasienio tikrinimus toje vietoje atsakingi pareigūnai trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentus privalo antspauduoti šiems piliečiams atvykstant ir išvykstant.“

3)

2.1.1 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

pirmos pastraipos įvadinė frazė pakeičiama taip:

„2.1.1.

Atvykstant į valstybės narės teritoriją ar išvykstant iš jos, spaudu žymima:“;

b)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„Atvykimo ar išvykimo spaudu nežymimi Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ir Šveicarijos Konfederacijos piliečių dokumentai.

Be to, atvykimo ar išvykimo spaudu nežymimi trečiųjų šalių piliečių, kurie yra Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės arba Šveicarijos Konfederacijos piliečių šeimos nariai, jei jie pateikia leidimą gyventi, kurį yra išdavusi valstybė narė arba viena iš šių trečiųjų valstybių, pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje (10).“

(10)  OL L 158, 2004 4 30, p. 77."

4)

2.1.5 punktas papildomas šia įtrauka:

„—

kelionės dokumentai tų asmenų, kuriems taikomi dvišaliai susitarimai dėl vietos pasienio judėjimo, nenumatantys šių dokumentų antspaudavimo, jei šie dvišaliai susitarimai atitinka Bendrijos teisę.“

5)

3.4.2.3 punktas papildomas šia pastraipa:

„Net jei patikrinimai yra sušvelninti, atsakingi pareigūnai privalo veikti pagal 1.3.5.4 punktą.“

4 straipsnis

Priede pateiktas tekstas pridedamas prie Bendrojo vadovo.

5 straipsnis

Komisija praneša Tarybai apie šio reglamento veikimą ne vėliau kaip po trejų metų nuo jo įsigaliojimo.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. R. BOT


(1)  Nuomonė pateikta 2004 m. balandžio 21 d. (dar nepaskelbta Oficialiajme leidinyje).

(2)  OL L 239, 2000 9 22, p. 19. Konvencija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 871/2004 (OL L 162, 2004 4 30, p. 29).

(3)  OL C 313, 2002 12 16, p. 97. Vadovas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/574/EB (OL L 261, 2004 8 6, p. 36).

(4)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(5)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(6)  Tarybos dok. 13054/04 pateiktas http://register.consilium.eu.int

(7)  Tarybos dok. 1464/04 ir 13466/04 pateikti http://register.consilium.eu.int

(8)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(9)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.


PRIEDAS

„16 PRIEDAS

Image

Image


16.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 369/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2134/2004

2004 m. gruodžio 15 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gruodžio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2004 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

110,3

204

86,2

624

182,9

999

126,5

0707 00 05

052

111,0

220

122,9

999

117,0

0709 90 70

052

115,2

204

69,2

999

92,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

204

35,7

382

32,3

388

43,2

528

41,6

999

38,2

0805 20 10

204

59,7

999

59,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,2

204

42,7

464

171,7

624

80,7

999

91,8

0805 50 10

052

56,1

528

38,6

999

47,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,3

400

78,3

404

105,9

512

105,4

720

74,2

804

167,7

999

113,6

0808 20 50

400

121,4

528

47,1

720

42,1

999

70,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


16.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 369/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2135/2004

2004 m. gruodžio 14 d.

dėl paprastųjų šiaurinių krevečių žvejybos su Lenkijos vėliava plaukiojančiais laivais sustabdymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą, su paskutiniais pakeitimais (1), padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1954/2003 (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2287/2003, nustatančiame 2004 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas, numatomos paprastųjų šiaurinių krevečių kvotos 2004 m (3).

(2)

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi nuostatų dėl žuvų rūšių, kurioms taikomos kvotos, sugavimo kiekybinių apribojimų, reikia, kad Komisija nustatytų datą, nuo kurios su valstybės narės vėliava plaukiojantys laivai laikomi išeikvoję suteiktas sugavimų kvotas.

(3)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją su Lenkijos vėliava plaukiojančių arba Lenkijoje įregistruotų laivų paprastųjų šiaurinių krevečių sugavimais NAFO 3L zonoje jau yra išnaudota 2004 m. suteikta kvota,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Su Lenkijos vėliava plaukiojantys arba Lenkijoje įregistruoti laivai laikomi išeikvoję 2004 m. paprastųjų šiaurinių krevečių sugavimui NAFO 3L zonoje Lenkijai skirtą kvotą.

Draudžiama žvejoti paprastąsias šiaurines krevetes NAFO 3L zonoje laivais, plaukiojančiais su Lenkijos vėliava arba įregistruotais Lenkijoje. Be to, nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos draudžiama laikyti laive, perkrauti ir iškrauti tuose laivuose sugautą minėtą žuvų rūšį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1.

(2)  OL L 289, 2003 11 7, p. 1.

(3)  OL L 344, 2003 12 31, p. 1.


16.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 369/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2136/2004

2004 m. gruodžio 14 d.

iš dalies keičiantis Tarybos Reglamento (EB) Nr. 872/2004 dėl papildomų ribojančių priemonių Liberijai II priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 872/2004 dėl papildomų ribojančių priemonių Liberijai (1), ir ypač į jo 11 straipsnio b dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 872/2004 II priede nurodytos kompetentingos institucijos, kurioms yra priskirtos su šio reglamento įgyvendinimu susijusios funkcijos.

(2)

2004 m. gegužės 1 d. į Europos Sąjungą įstojo Čekijos Respublika, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija. Tačiau Stojimo sutartyje nėra nuostatų dėl šio Priedo pataisymo.

(3)

Todėl nuo 2004 m. gegužės 1 d. į šį Priedą turi būti įtrauktos kompetentingos naujų valstybių narių institucijos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 872/2004 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Šis Reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Benita FERRERO-WALDNER

Komisijos narys


(1)  OL L 162, 2004 4 30, p. 32. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1580/2004 (OL L 289, 2004 9 10, p. 4).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 872/2004 II priedas pataisomas taip:

1)

Tarp Belgijos ir Danijos dalių įterpiama ši dalis:

 

„ČEKIJA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. (420-2) 24 06 27 20

Faksas (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel. (420-2) 57 04 45 01

Faksas (420-2) 57 04 45 02“.

2)

Tarp Vokietijos ir Graikijos dalių įterpiama ši dalis:

 

„ESTIJA

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel. (372-6) 68 05 00

Faksas (372-6) 68 05 01“.

3)

Tarp Italijos ir Liuksemburgo dalių įterpiamos šios dalys:

 

„KIPRAS

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Tel. (357-22) 30 06 00

Faksas (357-22) 66 18 81

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel. (357-22) 30 06 00

Faksas (357-22) 66 18 81

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tel. (371) 701 62 01

Faksas (371) 782 81 21

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6

Rīga LV-1081

Tel. (371) 704 44 31

Faksas (371) 704 45 49

 

LIETUVA

Ekonomikos departamentas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 92

Faksas (370-5) 231 30 90“.

4)

Tarp Liuksemburgo ir Nyderlandų dalių įterpiamos šios dalys:

 

„VENGRIJA

3 ir 4 straipsniai

Hungarian National Police

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel. (36-1) 327 21 00/Faksas (36-1) 443 55 54

Faksas (36-1) 318 25 70

7 straipsnis

Ministry of Finance (vien dėl lėšų)

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel. (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00

Faksas (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49

 

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. (356-21) 24 28 53

Faksas (356-21) 25 15 20“.

5)

Tarp Austrijos ir Portugalijos dalių įterpiama ši dalis:

 

„LENKIJA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48-22) 523 93 48

Faksas (48-22) 523 91 29“.

6)

Tarp Portugalijos ir Suomijos dalių įterpiamos šios dalys:

 

„SLOVĖNIJA

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel. (386-1) 471 90 00

Faksas (386-1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 20 00

Faksas (386-1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

 

SLOVAKIJA

Dėl finansinės ir techninės su karine veikla susijusios paramos:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tel. (421-2) 48 54 21 16

Faksas (421-2) 48 54 31 16

Dėl lėšų ir ekonominių išteklių:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel. (421-2) 59 58 22 01

Faksas (421-2) 52 49 35 31“.

7)

Po Jungtinės Karalystės dalies pridedama ši dalis:

 

„EUROPOS BENDRIJA

Europos Bendrijų Komisija

Užsienio ryšių generalinis direktoratas

Bendrosios užsienio ir saugumo politikos direktoratas

A.2 skyrius: teisiniai ir instituciniai užsienio ryšių reikalai – sankcijos

CHAR 12/163

B-1049 Briuselis

Tel. (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56

Faksas (32-2) 296 75 63“.


16.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 369/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2137/2004

2004 m. gruodžio 14 d.

nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1),

atsižvelgdama į Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 (2) išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, ypač į jo 173 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173–177 straipsniai numato, kad Komisija šio reglamento 26 priede pateiktoje klasifikacijoje nurodytiems produktams periodiškai nustato vieneto vertes.

(2)

Pirmiau nurodytuose straipsniuose nustatytų taisyklių ir kriterijų taikymas elementams, kurie pateikiami Komisijai remiantis Reglamento (EEB) 2454/93 173 straipsnio 2 dalimi, sąlygoja, kad šio Reglamento priede nurodytos vieneto vertės būtų nustatytos aptariamiems produktams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173 straipsnio 1 dalyje numatytos vieneto vertės nustatomos kaip nurodyta šio reglamento priede pateiktoje lentelėje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gruodžio 17 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2700/2000 (OL L 311, 2000 12 12, p. 17).

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2286/2003 (OL L 343, 2003 12 31, p. 1).


PRIEDAS

Pozicija

Aprašymas

Vieneto vertės kiekis/100 kg

Rūšis, veislė, KN kodas

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Šviežios bulvės

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Svogūnai kiti (išskyrus sodinukus)

0703 10 19

11,47

6,64

353,91

85,20

179,39

2 840,90

39,59

7,87

4,95

48,24

2 750,21

448,16

103,35

7,92

 

 

 

 

1.40

Česnakai

0703 20 00

110,96

64,27

3 425,24

824,57

1 736,21

27 494,66

383,14

76,12

47,89

466,90

26 616,93

4 337,36

1 000,23

76,70

 

 

 

 

1.50

Porai

ex 0703 90 00

56,11

32,50

1 732,03

416,96

877,94

13 903,11

193,74

38,49

24,22

236,10

13 459,27

2 193,26

505,78

38,78

 

 

 

 

1.60

Žiediniai kopūstai

0704 10 00

1.80

Baltagūžiai ir raudongūžiai kopūstai

0704 90 10

13,55

7,85

418,26

100,69

212,01

3 357,42

46,79

9,30

5,85

57,01

3 250,24

529,64

122,14

9,37

 

 

 

 

1.90

Daiginti brokoliai arba kiti brokoliai (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

61,43

35,58

1 896,22

456,49

961,17

15 221,13

212,11

42,14

26,51

258,48

14 735,21

2 401,18

553,73

42,46

 

 

 

 

1.100

Kiniški bastučiai

ex 0704 90 90

75,36

43,65

2 326,21

560,00

1 179,13

18 672,70

260,20

51,70

32,53

317,09

18 076,60

2 945,67

679,30

52,09

 

 

 

 

1.110

Gūžinės salotos

0705 11 00

1.130

Morkos

ex 0706 10 00

26,74

15,49

825,41

198,70

418,39

6 625,64

92,33

18,34

11,54

112,51

6 414,12

1 045,21

241,03

18,48

 

 

 

 

1.140

Ridikai

ex 0706 90 90

53,66

31,08

1 656,52

398,78

839,67

13 297,04

185,29

36,81

23,16

225,80

12 872,55

2 097,65

483,73

37,09

 

 

 

 

1.160

Žirniai (Pisum sativum)

0708 10 00

366,90

212,51

11 325,57

2 726,46

5 740,79

90 911,30

1 266,84

251,70

158,36

1 543,82

88 009,09

14 341,52

3 307,27

253,60

 

 

 

 

1.170

Pupelės

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

144,74

83,83

4 467,75

1 075,54

2 264,65

35 863,01

499,75

99,29

62,47

609,01

34 718,14

5 657,49

1 304,66

100,04

 

 

 

 

1.170.2

Pupelės (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

155,62

90,14

4 803,68

1 156,41

2 434,92

38 559,52

537,32

106,76

67,17

654,80

37 328,57

6 082,87

1 402,76

107,56

 

 

 

 

1.180

Stambiasėklės pupos

ex 0708 90 00

1.190

Artišokai

0709 10 00

1.200

Šparagai:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

Žalieji

ex 0709 20 00

238,71

138,26

7 368,42

1 773,83

3 734,96

59 146,92

824,21

163,75

103,03

1 004,41

57 258,74

9 330,59

2 151,71

164,99

 

 

 

 

1.200.2

Žalieji

ex 0709 20 00

527,94

305,78

16 296,38

3 923,10

8 260,43

130 812,38

1 822,86

362,17

227,86

2 221,40

126 636,39

20 636,02

4 758,83

364,91

 

 

 

 

1.210

Baklažanai

0709 30 00

97,21

56,30

3 000,68

722,37

1 521,01

24 086,69

335,65

66,69

41,96

409,03

23 317,76

3 799,74

876,25

67,19

 

 

 

 

1.220

Garbanotieji salierai (Apium graveolens var. Dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

83,53

48,38

2 578,40

620,71

1 306,96

20 697,06

288,41

57,30

36,05

351,47

20 036,34

3 265,02

752,94

57,74

 

 

 

 

1.230

Voveraitės

0709 59 10

926,44

536,59

28 597,35

6 884,38

14 495,64

229 553,30

3 198,81

635,54

399,85

3 898,18

222 225,16

36 212,69

8 350,93

640,36

 

 

 

 

1.240

Saldžiosios paprikos

0709 60 10

156,89

90,87

4 842,97

1 165,87

2 454,84

38 874,95

541,72

107,63

67,72

660,16

37 633,92

6 132,63

1 414,23

108,44

 

 

 

 

1.250

Pankolis

0709 90 50

1.270

Batatai (saldžiosios bulvės) sveikos, šviežios (skirtos vartoti žmonių maistui)

0714 20 10

101,08

58,55

3 120,28

751,16

1 581,63

25 046,72

349,02

69,34

43,63

425,33

24 247,14

3 951,19

911,18

69,87

 

 

 

 

2.10

Kaštainiai (Castanea spp.), švieži

ex 0802 40 00

2.30

Ananasai, švieži

ex 0804 30 00

69,10

40,02

2 133,01

513,49

1 081,20

17 121,87

238,59

47,40

29,82

290,76

16 575,28

2 701,02

622,88

47,76

 

 

 

 

2.40

Avokados, šviežios

ex 0804 40 00

160,36

92,88

4 949,91

1 191,61

2 509,04

39 733,31

553,68

110,01

69,21

674,73

38 464,88

6 268,04

1 445,46

110,84

 

 

 

 

2.50

Gvajavos ir mangai, švieži

ex 0804 50

2.60

Tikrieji apelsinai, švieži

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Raudonieji ir pusiau raudoni (sanguines, semi-sanguines)

0805 10 10

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita ir Hamlins veislių

0805 10 30

 

 

 

 

2.60.3

Kiti

0805 10 50

 

 

 

 

2.70

Mandarinai (įskaitant tanžerinus ir satsumas, švieži; klementinos, vilkingai ir panašūs citrusų hibridai, švieži:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinos

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monrealiai ir satsumos

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarinai ir vilkingai (wilkings)

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tanžerinai (tangerines) ir kiti

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Citrinos (Citrus aurantifolia), šviežios

0805 50 90

214,98

124,52

6 636,01

1 597,52

3 363,71

53 267,84

742,28

147,48

92,79

904,57

51 567,35

8 403,15

1 937,83

148,59

 

 

 

 

2.90

Greipfrutai, švieži

 

 

 

 

 

 

2.90.1

baltieji

ex 0805 40 00

72,41

41,94

2 235,05

538,05

1 132,92

17 940,93

250,01

49,67

31,25

304,67

17 368,20

2 830,23

652,67

50,05

 

 

 

 

2.90.2

raudonieji

ex 0805 40 00

84,68

49,05

2 613,88

629,25

1 324,94

20 981,86

292,38

58,09

36,55

356,31

20 312,05

3 309,95

763,30

58,53

 

 

 

 

2.100

Valgomosios vynuogės

0806 10 10

236,28

136,85

7 293,40

1 755,77

3 696,93

58 544,69

815,82

162,09

101,98

994,18

56 675,74

9 235,59

2 129,80

163,31

 

 

 

 

2.110

Arbūzai

0807 11 00

42,82

24,80

1 321,77

318,20

669,99

10 609,94

147,85

29,37

18,48

180,17

10 271,23

1 673,75

385,98

29,60

 

 

 

 

2.120

Melionai (išskyrus arbūzus)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey dew (įskaitant Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (įskaitant Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro veislių

ex 0807 19 00

51,68

29,94

1 595,41

384,07

808,69

12 806,46

178,46

35,46

22,31

217,47

12 397,63

2 020,26

465,89

35,72

 

 

 

 

2.120.2

kiti

ex 0807 19 00

114,33

66,22

3 529,16

849,59

1 788,89

28 328,86

394,76

78,43

49,35

481,07

27 424,51

4 468,96

1 030,58

79,03

 

 

 

 

2.140

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Kriaušės — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Kriaušės — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Kiti

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abrikosai

0809 10 00

320,86

185,84

9 904,45

2 384,35

5 020,44

79 503,88

1 107,88

220,11

138,49

1 350,10

76 965,84

12 541,96

2 892,28

221,78

 

 

 

 

2.160

Vyšnios

0809 20 95

0809 20 05

704,37

407,97

21 742,63

5 234,21

11 021,06

174 529,89

2 432,06

483,20

304,01

2 963,80

168 958,29

27 532,59

6 349,23

486,86

 

 

 

 

2.170

Persikai

0809 30 90

241,90

140,11

7 467,08

1 797,59

3 784,97

59 938,90

835,25

165,95

104,41

1 017,86

58 025,44

9 455,53

2 180,52

167,20

 

 

 

 

2.180

Nektarinai

ex 0809 30 10

229,01

132,64

7 068,94

1 701,74

3 583,16

56 743,01

790,71

157,10

98,84

963,59

54 931,57

8 951,37

2 064,26

158,29

 

 

 

 

2.190

Slyvos

0809 40 05

339,11

196,41

10 467,76

2 519,95

5 305,97

84 025,54

1 170,89

232,63

146,36

1 426,89

81 343,16

13 255,27

3 056,77

234,40

 

 

 

 

2.200

Braškės

0810 10 00

389,56

225,63

12 024,86

2 894,80

6 095,25

96 524,53

1 345,06

267,24

168,13

1 639,14

93 443,13

15 227,02

3 511,47

269,26

 

 

 

 

2.205

Avietės

0810 20 10

304,95

176,63

9 413,20

2 266,08

4 771,43

75 560,51

1 052,93

209,20

131,62

1 283,14

73 148,36

11 919,89

2 748,82

210,78

 

 

 

 

2.210

Mėlynės Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 243,19

720,06

38 374,79

9 238,14

19 451,70

308 037,62

4 292,49

852,83

536,56

5 230,97

298 203,99

48 593,81

11 206,11

859,29

 

 

 

 

2.220

Kiviai (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

118,95

68,90

3 671,85

883,94

1 861,22

29 474,27

410,72

81,60

51,34

500,52

28 533,35

4 649,65

1 072,25

82,22

 

 

 

 

2.230

Granatai

ex 0810 90 95

119,24

69,06

3 680,60

886,05

1 865,65

29 544,47

411,70

81,80

51,46

501,71

28 601,31

4 660,72

1 074,80

82,42

 

 

 

 

2.240

Khakis (įskaitant Sharon vaisių)

ex 0810 90 95

68,65

39,76

2 118,96

510,11

1 074,07

17 009,06

237,02

47,09

29,63

288,84

16 466,07

2 683,23

618,77

47,45

 

 

 

 

2.250

Ličiai

ex 0810 90


16.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 369/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2138/2004

2004 m. gruodžio 15 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 14/2004 dėl prognozuojamo pieno ir grietinėlės tiekimo Kanarų saloms balanso

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1454/2001, įvedantį specialias priemones tam tikriems Kanarų salų žemės ūkio produktams ir panaikinantį Reglamentą (EEB) 1601/92 (Poseican) (1), ypač į jo 3 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. Komisijos reglamente (EB) Nr. 14/2004, nustatančiame tiekimo balansą ir Bendrijos pagalbą žmonių maistui vartoti, perdirbimui ir žemės ūkio sąnaudoms skirtų tam tikrų pagrindinių produktų tiekimui bei gyvų gyvūnų ir kiaušinių tiekimui atokiausiems regionams pagal Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001 ir (EB) Nr. 1454/200 (2), yra nustatytas prognozuojamas tiekimo balansas ir Bendrijos pagalba Azorams, Maderai ir Kanarų saloms skirtiems produktams, kuriems taikomi specialūs susitarimai dėl tiekimo.

(2)

Šiuo metu įgyvendinamas Kanarų saloms skirto KN kodais 0402 91 ir 0402 99 klasifikuojamo pieno ir grietinėlės metinis tiekimo balansas rodo, kad šių produktų kiekiai, kuriuos numatyta tiekti, dėl didesnės nei buvo tikėtasi paklausos yra per maži.

(3)

Todėl pirmiau minėtų produktų kiekius reikėtų pakoreguoti atsižvelgiant į faktinius minėto regiono poreikius.

(4)

Reglamentą (EB) Nr. 14/2004 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų valdymo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 14/2004 V priedas keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narys


(1)  OL L 198, 2001 7 21, p. 45. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1690/2004 (OL L 305, 2004 10 1, p. 1).

(2)  OL L 3, 2004 1 7, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1997/2004 (OL L 344, 2004 11 20, p. 28).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 14/2004 V priedo 11 dalyje pateikta lentelė pakeičiama taip:

„Aprašymas

KN kodas

Kiekis

(tonomis)

Pagalba

(EUR/už toną)

I

II

III (1)

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių (2)

0401

114 800 (3)

41

59

 (4)

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių (2)

0402

28 600 (5)

41

59

 (4)

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių sausosios neriebalinės medžiagos kiekis didesnis kaip 15 %, o riebumas didesnis kaip 3 % masės (6)

0402 91 19 9310

97

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai; pieno pastos (2)

0405

4 000

72

90

 (4)

Sūris (2)

0406

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

15 000

72

90

 (4)

0406 90 86

0406 90 87

0406 90 88

1 900

Pieno produktai, kurių sudėtyje nėra pieno riebalų

1901 90 99

800

59

 (7)

Pieno produktai kūdikiams, kurių sudėtyje nėra pieno riebalų ir kt.

2106 90 92

45“.


(1)  Jeigu nenurodyta kitaip, EUR/100 kg grynojo svorio.

(2)  Nurodyti produktai ir atitinkamos išnašos yra tos pačios, kurios pateiktos Komisijos reglamente, nustatančiame eksporto grąžinamąsias išmokas pagal Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnį.

(3)  Įskaitant 1 300 tonų, skirtų perdirbimo ir (ar) pakavimo sektoriui.

(4)  Suma lygi grąžinamajai išmokai, skiriamai produktams, klasifikuojamiems tuo pačiu KN kodu pagal Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnį. Kai pagal Reglamento 31 straipsnį skiriamų grąžinamųjų išmokų dydis yra diferencijuotas, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 (OL L 102, 1999 4 17, p. 11) 2 straipsnio 1 dalies e ir l punktuose, pagalbos suma yra lygi didžiausiai grąžinamajai išmokai, skiriamai produktams, klasifikuojamiems tuo pačiu KN kodu (Reglamentas (EB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1).

Tačiau pagal Reglamentą (EB) Nr. 2571/97 sviestui skiriamos grąžinamosios išmokos suma yra ta, kuri nurodyta II stulpelyje.

(5)  Turi būti padalyta taip:

7 250 tonų produktų, klasifikuojamų KN kodais 0402 91 ir (ar) 0402 99, skirtų tiesioginiam vartojimui,

5 350 tonų produktų, klasifikuojamų KN kodais 0402 91 ir (ar) 0402 99, skirtų perdirbimo ir (ar) pakavimo sektoriui,

tonų produktų, klasifikuojamų KN kodais 0402 10 ir (ar) 0402 21, skirtų perdirbimo ir (ar) pakavimo sektoriui.

(6)  Jeigu šiuo kodu klasifikuojamo produkto pieno baltymų kiekis (azoto kiekis x 6,38) sausosiose neriebalinėse pieno medžiagose sudaro mažiau nei 34 %, pagalba neteikiama. Jeigu šiuo kodu klasifikuojamuose sausuosiuose produktuose drėgmės kiekis sudaro daugiau kaip 5 % produkto masės, pagalba neteikiama. Atliekant muitinės formalumus, pareiškėjas tuo tikslu numatytoje deklaracijoje nurodo mažiausią pieno baltymų kiekį sausosiose neriebalinėse pieno medžiagose ir didžiausią drėgmės kiekį sausuosiuose produktuose.

(7)  Pagalbos suma lygi pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1520/2000 skiriamai grąžinamajai išmokai, nustatytai Komisijos reglamente, nustatančiame grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus tam tikriems pieno produktams, eksportuojamiems kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės.


16.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 369/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2139/2004

2004 m. gruodžio 8 d.

suderinantis ir įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 571/88 ir iš dalies keičiantis Komisijos sprendimą 2000/115/EB, siekiant organizuoti žemės ūkio valdų struktūros tyrimus 2005 m. ir 2007 m.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 571/88 dėl Bendrijos žemės ūkio valdų struktūros tyrimų organizavimo (1), ypač į jo 8 straipsnio 1 ir 4 dalis bei II priedo 5 punktą,

kadangi:

(1)

dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo 2004 m. gegužės 1 d. reikia iš dalies pakeisti Reglamento (EEB) Nr. 571/88 I priede nurodytą rodiklių sąrašą.

(2)

Siekiant naujo politikos tikslo – sukurti tvarią bendrą žemės ūkio politiką – reikia daugiau informacijos, ypač apie kaimo plėtrą.

(3)

Remiantis 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus nustatymo (NUTS) (2), visų valstybių narių Komisijai perduodami statistiniai duomenys, suskirstyti pagal teritorinius vienetus, turi laikytis NUTS klasifikatoriaus. Taigi atliekant žemės ūkio valdų struktūros tyrimus (toliau – ūkių struktūros tyrimai), regionus ir rajonus reiktų nurodyti pagal NUTS klasifikatorių.

(4)

Komisija turėtų nustatyti terminą, iki kurio reikia pateikti patikrintus individualius ūkių struktūros tyrimų duomenis, atsižvelgdama į tai, jog tyrimo atlikimo grafikai valstybėse narėse skiriasi.

(5)

Todėl reikėtų iš dalies pakeisti tiek patį Reglamentą (EEB) Nr. 571/88, tiek su juo susijusį sprendimą, kuriame pateikiami apibrėžimai ir paaiškinimai, t. y. Komisijos sprendimą 2000/115/EB (3).

(6)

Šiame Reglamente numatomos priemonės atitinka Tarybos sprendimu 72/279/EEB (4) įsteigto Žemės ūkio statistinių duomenų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 571/88 I priedas keičiamas šio Reglamento I priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Sprendimas 2000/115/EB keičiamas taip:

1)

I priedas keičiamas taip, kaip nurodyta šio Reglamento II priede.

2)

IV priedas panaikinamas.

3 straipsnis

1.   2005 m. ir 2007 m. atliekamų ūkių struktūros tyrimų metu regionai yra NUTS 2 teritoriniai vienetai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003.

Nukrypstant nuo šios nuostatos, Vokietijos regionai yra NUTS 1 teritoriniai vienetai, kaip nurodyta tame pačiame Reglamente.

2.   2005 m. ir 2007 m. atliekamų ūkių struktūros tyrimų metu rajonai yra NUTS 3 teritoriniai vienetai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003.

Nukrypstant nuo šios nuostatos, Vokietijos regionai yra NUTS 2 teritoriniai vienetai, kaip nurodyta tame pačiame Reglamente.

3.   2005 m. ir 2007 m. atliekamų ūkių struktūros tyrimų metu savivaldybės yra mažesni administraciniai vienetai pagal Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 III priedą. Valstybės narės nurodo, kokiai savivaldybei priklauso kiekviena ištirta valda.

4 straipsnis

Patikrintus individualius ūkių struktūros tyrimų 2005 m. ir 2007 m. duomenis valstybės narės pateikia pagal šio reglamento III priede pateiktą grafiką.

5 straipsnis

Šis Reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 8 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 56, 1988 3 2, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1435/2004 (OL L 268, 2004 8 16, p. 1).

(2)  OL L 154, 2003 6 21, p. 1.

(3)  OL L 38, 2000 2 12, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(4)  OL L 179, 1972 8 7, p. 1.


PRIEDAS

„I PRIEDAS

RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2005 M. IR 2007 M. (1)

Paaiškinimai:

Priede „NE“ raidėmis pažymėti rodikliai atitinkamose valstybėse narėse laikomi nesančiais arba artimais nuliui.

„NS“ raidėmis pažymėti rodikliai atitinkamose valstybėse narėse laikomi nereikšmingais.

 

 

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

A.   

Ūkio geografinė padėtis

1.

Tyrimo rajonas

kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Savivaldybė arba tyrimo rajono dalis (2)

kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Mažiau ūkininkauti palanki vietovė (2)

taip/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Kalnuota vietovė (2)

taip/ne

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Žemės ūkio paskirties žemė, kurioje taikomi aplinkosaugos apribojimai

taip/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

NE

 

 

NE

 

 

 

B.   

Asmens juridinis statusas ir ūkio valdymas (tyrimo dieną)

1.   

Ar juridinę ir ekonominę ūkio atsakomybę prisiima:

a)

fizinis asmuo, kuris yra vienasmenis turėtojas, jeigu ūkis nepriklausomas?

taip/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

vienas ar keli fiziniai asmenys, kuris/kurie yra partneriai, jeigu ūkis priklauso grupinei valdai? (3)

taip/ne

 

 

NS

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

NS

NS

 

NE

 

NS

NS

c)

juridinis asmuo?

taip/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Jeigu atsakymas į B/1a klausimą yra „taip“, ar asmuo (turėtojas) taip pat yra ir valdytojas?

taip/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Jeigu atsakymas į B/2 klausimą yra „ne“, ar valdytojas yra turėtojo šeimos narys?

taip/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Jeigu atsakymas į B/2a klausimą yra „taip“, ar valdytojas yra turėtojo sutuoktinis?

taip/ne

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Valdytojų žemės ūkio mokymas (tik praktinė žemės ūkio patirtis, pagrindinis žemės ūkio mokymas, pilnas žemės ūkio išsilavinimas) (4)

kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Teisinis žemės naudojimo pagrindas (susijęs su turėtoju) ir ūkininkavimo sistema

Žemės ūkio paskirties žemė naudojama:

1.

Ūkininkaujant turėtojui

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ūkininkaujant nuomininkui

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ūkininkaujant bendrai ar kitais būdais

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NE

NS

5.

Ūkininkavimo sistemos ir praktika:

a)

Kultivuojamos žemės ūkio naudmenos, kuriose taikomi ekologinio ūkininkavimo gamybos būdai pagal Europos bendrijos taisykles

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Kultivuojamos žemės ūkio naudmenos, kurios pertvarkomos pagal ekologinio ūkininkavimo gamybos būdus

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

Ar ūkis taiko ekologinės gamybos būdus ir gyvulininkystėje?

pilnai, iš dalies, visai netaiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

Valdai teikiama tiesioginė pagalba investicijoms pagal bendrą žemės ūkio politiką per pastaruosius penkerius metus:

i)

Ar valdai buvo tiesiogiai teikiama viešoji pagalba pagal investicijų gamybai programą? (4)

taip/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

Ar valdai buvo tiesiogiai teikiama viešoji pagalba pagal kaimo plėtros priemonių programą? (4)

taip/ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Valdos produkcijos paskirtis:

a)

Ar turėtojo valda suvartoja daugiau negu 50 % galutinės valdos produkcijos vertės? (4)

taip/ne

NS

 

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

NS

NE

b)

Ar tiesioginis pardavimas vartotojams sudaro daugiau negu 50 % visų pardavimų? (4)

taip/ne

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

D.   

Ariamoji žemė

Javai grūdams (įskaitant sėklas):

1.

Paprastieji ir spelta kviečiai

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kietieji kviečiai

ha/a

NE

NS

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NE

 

NS

 

NE

NE

NS

3.

Rugiai

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Miežiai

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Avižos

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Grūdiniai kukurūzai

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NS

7.

Ryžiai

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

8.

Kiti javai grūdams

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Baltymingi augalai grūdams (įskaitant sėklas ir javų bei ankštinių augalų mišinius)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš kurių:

e)

žirniai, pašarinės pupos ir saldieji lubinai

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

f)

lęšiai, dvispalviai raženiai ir vikiai

ha/a

 

NS

NS

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NS

 

NS

 

NS

NS

 

NE

NS

g)

kiti baltymingi augalai, nuimti sausi

ha/a

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

 

NS

NS

NE

 

 

NS

 

NS

NS

NS

NS

NE

10.

Bulvės (įskaitant ankstyvąsias ir sėklines)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Cukriniai runkeliai (išskyrus sėklinius)

ha/a

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Pašariniai šakniavaisiai ir kryžmažiedžiai (išskyrus sėklas)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

Pramoniniai augalai:

23.

Tabakas

ha/a

 

NE

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

 

NE

 

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

NE

NE

NE

24.

Apyniai

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NS

 

NE

NS

NE

NE

 

 

NS

 

 

NE

NE

 

25.

Medvilnė

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

26.

Rapsas ir rapsukas

ha/a

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

27.

Saulėgrąžos

ha/a

NS

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

 

 

 

 

 

 

NE

NS

28.

Soja

ha/a

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

NE

NE

NS

29.

Linų sėmenys (aliejiniai)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

NS

NE

 

NE

NS

 

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

 

 

30.

Kiti aliejiniai augalai

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NE

NS

NE

 

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

31.

Linai

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

NE

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

32.

Kanapės

ha/a

NS

NS

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

NE

NS

NE

NS

 

NE

 

 

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

33.

Kitos tekstilės kultūros

ha/a

 

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

NE

NE

NS

NE

NS

34.

Aromatiniai augalai, medicininiai ir kulinarijoje naudojami augalai

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

35.

Kitur nepaminėti pramoniniai augalai

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NE

 

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

Šviežios daržovės, melionai, braškės:

14.

Lauke arba po žema (neprieinama) apsaugine danga

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų :

a)

atvirame lauke

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

darže

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

15.

Po stiklu arba kita (prieinama) apsaugine danga

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus daigynus):

16.

Lauke arba po žema (neprieinama) apsaugine danga

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

17.

Po stiklu ar kita (prieinama) apsaugine danga

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   

Pašariniai augalai

a)

vienmetė žolė

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

kiti žalieji pašarai

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų:

i)

žalieji kukurūzai (kukurūzai silosui)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

iii)

kiti pašariniai augalai

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

19.

Sėklos ir sėjinukai ariamai žemei (išskyrus javus, džiovintas daržoves, bulves ir aliejinius augalus)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Kiti

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

21.

Pūdymas be jokių subsidijų

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Pūdymas pagal nenaudojamos žemės skatinimo programas be ūkinio panaudojimo

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Daržai

ha/a

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

F.

Daugiametė ganykla ir pieva

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ganykla ir pieva, išskyrus nesukultūrintas ganyklas

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Nesukultūrintos ganyklos

ha/a

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.   

Daugiametės kultūros

1.

Vaisių ir uogų sodiniai

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

vidutinio klimato zonų šviežių vaisių ir uogų rūšys (5)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

subtropinio klimato zonų šviežių vaisių ir uogų rūšys

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

c)

riešutai

ha/a

NS

NS

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NS

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

NS

 

2.

Citrusinių augalų sodiniai

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

 

3.

Alyvmedžių sodiniai

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

a)

paprastai vedančios valgomosios alyvuogės

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

b)

paprastai vedančios alyvuogės aliejaus gamybai

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

4.

Vynuogynai

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NE

NE

 

iš kurių paprastai gaminamas:

a)

rūšinis vynas

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

NE

NE

b)

kiti vynai

ha/a

NS

NE

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

 

 

 

NE

NE

 

c)

valgomosios vynuogės

ha/a

NS

 

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NS

NE

 

NS

 

NE

NE

NE

d)

razinos

ha/a

NS

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NS

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

 

5.

Daigynai

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kitos daugiametės kultūros

ha/a

 

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

 

 

NE

NS

NE

NE

NS

7.

Daugiametės kultūros po stiklu

ha/a

 

NS

 

NE

NE

 

 

NS

NS

 

 

NS

NE

NE

NS

NS

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

NE

 

H.   

Kita žemė

1.

Nenaudojamos žemės ūkio naudmenos (žemės ūkio paskirties žemė, kurioje daugiau neūkininkaujama dėl ekonominių, socialinių ar kitų priežasčių ir kurioje nenaudojama sėjomainos sistema

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Miškingas plotas

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kita žemė (žemė, kurią užima pastatai, sodybų kiemai, keliai, tvenkiniai, karjerai, nederlinga žemė, uolos ir t. t.).

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.   

Antrinės kelis derlius duodančios kultūros, grybai, ariamosios žemės drėkinimas ir atidėjimas

1.

Antrinės kelis derlius duodančios kultūros (išskyrus prekinės daržininkystės kultūras ir augalus po stiklu) (9)

ha/a

 

 

 

NE

NS

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NE

NS

 

 

 

 

NE

NE

NS

 

2.

Grybai

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

 

3.

Drėkinamasis plotas

a)

bendras drėkinamas plotas

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

kultivuojamas drėkinamas plotas

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

4.

Plotas, kuriame taikomos atidėtos žemės skatinimo sistema, suskirstytas į:

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Pūdymas be ūkinio panaudojimo (jau registruotas D22 punkte)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Žemės ūkio ne maistui skirtų žaliavų gamybai naudojami plotai (pvz., cukriniai runkeliai, rapsai, miškininkystei nenaudojami medžiai bei krūmai ir t. t., įskaitant lęšius, dvispalvius raženius ir vikius; jau registruoti D ir G dalyse)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

plotai, pertvarkyti į daugiametes ganyklas ir pievas (jau registruoti F1 ir F2 punktuose) (4)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

d)

buvusi žemės ūkio paskirties žemė, paversta miškingu plotu arba ruošiama apželdinti (jau registruota H2 punkte) (6)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

e)

kiti plotai (jau registruoti H1 ir H3 punktuose) (6)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NE

 

 

J.   

Naminiai gyvūnai (tyrimo ataskaitinę dieną)

1.

Arkliai

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galvijai:

2.

Jaunesni kaip vienerių metų galvijų patinai ir patelės

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Vienerių, bet jaunesni kaip dvejų metų galvijų patinai

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Vienerių, bet jaunesnės negu dvejų metų galvijų patelės

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Dvejų metų ir vyresni galvijų patinai

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Dvejų metų ir vyresnės telyčios

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Melžiamos karvės

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Kitos karvės

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avys ir ožkos:

9.

Avys (įvairaus amžiaus)

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

avys, veislinės patelės

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

kitos avys

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Ožkos (įvairaus amžiaus)

skaičius

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

a)

ožkos, veislinės patelės

skaičius

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

b)

kitos ožkos

skaičius

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

Kiaulės

11.

Paršeliai, kurių gyvas svoris mažesnis kaip 20 kg

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Veislinės paršavedės, kurių svoris 50 kg ir daugiau

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Kitos kiaulės

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naminiai paukščiai: