ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 367

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. gruodžio 14d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2116/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, dėl sutarčių su Šventuoju Sostu

1

 

*

2004 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2117/2004, pratęsiantis antidempingo muito, įvesto Komisijos sprendimu 2730/2000/EAPB dėl importuojamo akmens anglies kokso, kurio gabaliukų skersmuo yra didesnis nei 80 mm ir kurio kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, sustabdymą

3

 

 

2004 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2118/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

6

 

*

2004 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2119/2004, atidarantis konkursą Nr. 53/2004 EB, skirtą naujiems vyno alkoholio panaudojimo pramonėje būdams

8

 

*

2004 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2120/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2729/2000, nustatantį išsamias kontrolės vyno sektoriuje įgyvendinimo taisykles

11

 

*

2004 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2121/2004, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1727/1999, nustatantį tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2158/92 dėl Bendrijos miškų priešgaisrinės apsaugos taikymo taisykles, ir Reglamentą (EB) Nr. 2278/1999, nustatantį tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3528/86 dėl Bendrijos miškų apsaugos nuo atmosferos teršalų taikymo taisykles

17

 

 

2004 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2122/2004, nustatantis kiekius, kuriems laikotarpiu nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d. gali būti pateikiamos importo paraiškos Reglamente (EB) Nr. 1279/98 numatytoms galvijienos tarifinėms kvotoms Bulgarijai ir Rumunijai

21

 

*

2004 m. gruodžio 13 d. Komisijos direktyva 2004/112/EB, derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 95/50/EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais vienodų tikrinimo procedūrų ( 1 )

23

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004/846/EB:2004 m. lapkričio 30 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas Proxima/2/2004, dėl ES policijos misijos Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje misijos vadovo paskyrimo, EUPOL Proxima

29

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2004 m. gruodžio 9 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2004/847/BUSP, dėl Europos Sąjungos policijos misijos Kinšasoje (KDR) dėl integruoto policijos padalinio (EUPOL Kinšasa)

30

 

*

2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos bendroji pozicija 2004/848/BUSP, iš dalies keičianti Tarybos bendrąją poziciją 2004/661/BUSP dėl ribojančių priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams

35

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

14.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 367/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2116/2004

2004 m. gruodžio 2 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, dėl sutarčių su Šventuoju Sostu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 57 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1347/2000 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis abiejų sutuoktinių vaikams, pripažinimo bei vykdymo (1) 40 straipsnyje numatyta, kad pagal to reglamento III skyriuje nustatytas sąlygas valstybėse narėse turi būti pripažįstami sprendimai dėl santuokos nutraukimo, priimti pagal sutartis (konkordatus) tarp Šventojo Sosto ir Portugalijos, Italijos bei Ispanijos.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1347/2000 40 straipsnis buvo iš dalies pakeistas 2003 m. Stojimo akto II priedu tam, kad būtų paminėtas 1993 m. vasario 3 d. Maltos ir Šventojo Sosto susitarimas dėl bažnytinių santuokų civilinės galios ir bažnytinės vadovybės bei specializuotų teismų sprendimų dėl šių santuokų pripažinimo, bei 1995 m. sausio 6 d. antrasis papildomas šio susitarimo protokolas.

(3)

2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (2), įsigaliojo 2004 m. rugpjūčio 1 d., ir nuo 2005 m. kovo 1 d. bus taikomas visose valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

(4)

Malta paprašė iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 63 straipsnį, atitinkantį Reglamento (EB) Nr. 1347/2000 40 straipsnį, taip, kad jame būtų paminėtas jos susitarimas su Šventuoju Sostu.

(5)

2003 m. Stojimo akto 57 straipsnyje numatyta, kad iki įstojimo priimti aktai, kuriuos dėl stojimo reikia pritaikyti, gali būti adaptuoti pagal supaprastintą procedūrą, pagal kurią Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

(6)

Yra pagrindo atsižvelgti į Maltos prašymą ir Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 63 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

3 dalis papildoma šiuo punktu:

„c)

1993 m. vasario 3 d. Maltos ir Šventojo Sosto susitarimas dėl bažnytinių santuokų civilinės galios ir bažnytinės vadovybės bei specializuotų teismų sprendimų dėl šių santuokų pripažinimo, įskaitant tos pačios dienos protokolą dėl taikymo, bei 1995 m. sausio 6 d. antrasis papildomas šio susitarimo protokolas.“

2)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Pripažįstant 2 dalyje numatytus sprendimus, Ispanijoje, Italijoje arba Maltoje gali būti taikomos tokios pačios procedūros ir tokie pat patikrinimai, kokie taikomi bažnytinių teismų sprendimams, priimtiems pagal 3 dalyje minėtas tarptautines sutartis, sudarytas su Šventuoju Sostu.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2005 m. kovo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 2 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. P. H. DONNER


(1)  OL L 160, 2000 6 30, p. 19. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1804/2004 (OL L 318, 2004 10 19, p. 7).

(2)  OL L 338, 2003 12 23, p. 1.


14.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 367/3


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2117/2004

2004 m. gruodžio 7 d.

pratęsiantis antidempingo muito, įvesto Komisijos sprendimu 2730/2000/EAPB dėl importuojamo akmens anglies kokso, kurio gabaliukų skersmuo yra didesnis nei 80 mm ir kurio kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, sustabdymą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 14 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

(1)

Sprendimu 2730/2000/EAPB (2) Komisija įvedė 32,6 EUR už toną galutinį antidempingo muitą akmens anglies kokso, kurio gabaliukų skersmuo yra didesnis nei 80 mm (toliau – koksas 80+) ir kurio kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika (toliau – KLR), klasifikuojamam KN kodu ex 2704 00 19 (TARIC kodas 2704001910), importui.

(2)

Sprendimu 2004/264/EB (3) (toliau – sprendimas) Komisija sustabdė galutinį antidempingo muitą devyniems mėnesiams, pradedant nuo 2004 m. kovo 20 d.

B.   SUSTABDYMO PRATĘSIMO PAGRINDAS

(3)

Pagrindinio reglamento 14 straipsnio 4 dalis numato galimybę sustabdyti antidempingo priemones dėl Bendrijos interesų, jeigu rinkos sąlygos yra laikinai taip pakitusios, jog nėra tikimybės žalai atsinaujinti dėl tokio sustabdymo. Antidempingo priemonės gali būti sustabdytos Komisijos sprendimu devynių mėnesių laikotarpiui. Be to, 14 straipsnio 4 dalis numato, kad sustabdymą galima pratęsti kitam laikotarpiui, ne ilgesniam kaip vieneri metai, jeigu taip nusprendžia Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu.

(4)

Sprendimu sustabdžiusi galutinį antidempingo muitą, Komisija, remdamasi sprendimo 15 konstatuojamąja dalimi, toliau stebėjo padėtį rinkoje kokso 80+ atžvilgiu. Be importo iš KLR analizės, visoms suinteresuotoms šalims buvo išsiųstas klausimynas dėl duomenų apie gamybą, pardavimo apimtis ir kainas Bendrijos rinkoje bei pelningumą 2003 m. ir per pirmus šešis 2004 m. mėnesius.

(5)

Atsakymai buvo gauti tiek iš pareiškėjo, tiek iš naudotojų pramonės. Bendradarbiavo keturi Bendrijos gamintojai: trys iš ES-15 (pareiškėjo pramonė) ir vienas iš Lenkijos. Taip pat bendradarbiavo ir dvylika bendrovių, atstovaujančių akmens vatos ir liejyklų pramonėms.

(6)

Dėl importo iš KLR į Bendriją apimčių – buvo nustatyta, kad per pirmus šešis 2004 m. mėnesius aptariamo produkto importo apimtis sumažėjo 4 % palyginti su tuo pačiu 2003 m. laikotarpiu. Tačiau, remiantis ankstesnių metų patirtimi, atrodo, kad importo apimtys per antrąjį metų pusmetį paprastai būna didesnės. Iš tiesų, palyginus importo apimtis per 2004 m. sausio – birželio mėnesius ir per paskutinius šešis 2003 m. mėnesius, pastebimas 11 % sumažėjimas.

(7)

Dėl kainų – vidutinė kokso 80+ kaina per pirmus šešis 2004 m. mėnesius padidėjo 107 % palyginti su vidutine 2003 m. kaina. Vidutiniškai vieneto kaina buvo 124 EUR už toną 2003 m. ir 256 EUR už toną per pirmus šešis 2004 m. mėnesius. Pažymima, kad per pirmus penkis 2004 m. mėnesius kaina truputį pakilo, nuo 100 iki 140 EUR, ir kad birželio mėnesį kaina pakilo iki 403 EUR.

(8)

Pirminio tyrimo metu pagrindiniai KLR konkurentai buvo Lenkija ir Čekijos Respublika. Remiantis Eurostato duomenimis, bendras importas iš šių šalių buvo 924 602 tonos palyginti su 318 005 tonomis iš KLR 2003 m. Šios šalys dabar yra Bendrijos pramonės dalis, ir todėl buvo atsižvelgta į jų duomenis.

(9)

Bendrijos gamintojų (ES-15) gamybos apimtis padidėjo nuo 442 397 tonų 2003 m. iki maždaug 543 920 tonų 2004 m., t.y. 23 %. Tuo pat metu pardavimų apimtis padidėjo 35 %, o kainos – 8 %. Atrodo, kad Bendrijos pramonė pradėjo palyginti greitai atsigauti nuo ankstesnio dempingo padarytos žalos, kadangi vidutinis pelnas buvo 8,5 % 2003 m. ir 12,4 % 2004 m. birželio pabaigoje.

(10)

Dėl naujųjų ES valstybių narių – kokso 80+ gamyba yra iš esmės sukoncentruota Lenkijoje ir Čekijos Respublikoje. Šiame tyrime bendradarbiavo vienas Lenkijos gamintojas. ES-25 gamyba tarp bendradarbiaujančių bendrovių 2004 m. išaugo 30 % lyginant su 2003 m. Tuo pat metu pardavimų apimtis padidėjo 39 %, o pardavimo kainos – 12 %. Vidutinis ES-25 gamintojų pelnas 2003 m. buvo 13 %, o 2004 m. – 19,1 %.

(11)

Kokso 80+, kurį iš KLR importavo naudotojų pramonė, kaina pakilo nuo 143 EUR/t 2003 m. iki 255 EUR/t 2004 m. (balandžio – birželio mėnesiais), t.y. 78 %. Kiniško kokso kiekis, kurį nupirko šie naudotojai, sumažėjo nuo 158 730 tonų 2003 m. iki maždaug 65 114 tonų 2004 m., t.y. 59 %.

(12)

Naudotojai tebetvirtina, kad kokso 80+ pasiūla netenkina Bendrijos rinkos poreikių, nepaisant ženklaus Bendrijos pramonės gamybos ir pardavimo apimčių padidėjimo. Be to, jie tvirtina, kad kiniško kokso 80+ nepakanka, o jeigu jo galima įsigyti, jis labai brangus.

C.   IŠVADA

(13)

Iš anksčiau minėtų faktų akivaizdu, kad rinkoje vyrauja tokia pat padėtis, kaip ir tuo metu, kai priemonės buvo sustabdytos. Iš tiesų, atsižvelgiant į laikiną rinkos sąlygų pokytį, ypač į aukštas aptariamo produkto kainas, kurios yra žymiai didesnės už pirminiame tyrime nustatytą žalos lygį, ir į kokso 80+ pasiūlos trūkumą, manoma, kad yra mažai tikėtina, kad šiomis sąlygomis KLR kilmės kokso 80+ importo daroma žala Bendrijos pramonei atsinaujintų, ir kad muito sustabdymo pratęsimas atitiktų Bendrijos interesus. Vadinasi, sustabdymo sąlygos išlieka įvykdytos.

(14)

Atsižvelgiant į minėtas išvadas, siūloma sustabdyti antidempingo muito, taikomo akmens anglies kokso, kurio gabaliukų skersmuo yra didesnis nei 80 mm, importui, taikymą tolesniam vienerių metų laikotarpiui, remiantis pagrindinio reglamento 14 straipsnio 4 dalimi.

(15)

Reikėtų pažymėti, kad tuomet, kai nustos galioti šis pratęsimas, galiojantis antidempingo muitas bus nustojęs galioti, jeigu nebus pateiktas prašymas pradėti peržiūrą dėl priemonių galiojimo pabaigos.

(16)

Visos suinteresuotosios šalys buvo supažindintos su pagrindiniais faktais ir argumentais, kurių pagrindu buvo padaryta ši išvada. Teigdama, kad kokso rinka yra labai nepastovi, Bendrijos pramonė paprašė pratęsti antidempingo muito sustabdymą 9 mėnesiams. Šiuo atžvilgiu buvo manoma, kad šiomis sąlygomis trumpesnis laikotarpis yra netikslingas, kadangi, remiantis pagrindinio reglamento 14 straipsnio 4 dalimi, pasikonsultavus priemonių taikymas bet kada gali būti atnaujintas, jeigu sustabdymo priežastis išnyko.

(17)

Per sustabdymo laikotarpį Komisija toliau stebės kokso 80+ importo į Bendriją pokyčius,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Galutinio antidempingo muito, įvesto Komisijos sprendimu 2730/2000/EAPB, sustabdymas pratęsiamas iki 2005 m. gruodžio 15 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. ZALM


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).

(2)  OL L 316, 2000 12 15, p. 30. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 997/2004 (OL L 183, 2004 5 20, p. 1).

(3)  OL L 81, 2004 3 19, p. 89.


14.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 367/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2118/2004

2004 m. gruodžio 13 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2004 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

109,2

204

91,2

624

182,9

999

127,8

0707 00 05

052

88,7

220

122,9

999

105,8

0709 90 70

052

130,6

204

63,2

999

96,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

52,8

382

32,3

388

48,6

528

36,4

999

44,2

0805 20 10

204

66,5

999

66,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,8

204

46,2

464

171,7

624

80,7

720

30,2

999

79,3

0805 50 10

052

40,2

528

42,2

999

41,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

116,3

388

150,4

400

86,2

404

106,9

512

105,4

720

51,5

804

167,7

999

112,1

0808 20 50

400

95,1

720

42,1

999

68,6


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


14.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 367/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2119/2004

2004 m. gruodžio 13 d.

atidarantis konkursą Nr. 53/2004 EB, skirtą naujiems vyno alkoholio panaudojimo pramonėje būdams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnį,

kadangi:

(1)

2000 m. liepos 25 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1623/95 nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su rinkos mechanizmais (2), be kita ko, nustatomos distiliavimo būdu pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27, 28 ir 30 straipsnius gauto alkoholio ir intervencinėse žinybose turimų alkoholio atsargų realizavimo taisyklės.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 nuostatais, reikia rengti vyno alkoholio konkursus, skirtus naujiems vyno alkoholio panaudojimo pramonėje būdams, kad būtų sumažintos Bendrijos vyno alkoholio atsargos, o Bendrijoje galėtų būti įgyvendinami nedideli pramoniniai projektai, arba toks alkoholis perdirbamas į prekes, skirtas eksportui pramoninėms reikmėms. Valstybių narių sandėliuojamas Bendrijos vyno alkoholio atsargas sudaro kiekiai, gauti iš Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27, 28 ir 30 straipsniuose nurodyto distiliavimo.

(3)

Nuo 1999 m. sausio 1 d., priėmus 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2799/98, nustatantį žemės ūkio politikos priemones dėl euro (3), pardavimo kaina ir garantijos turi būti išreiškiamos eurais, ir mokėjimai turi būti vykdomi eurais.

(4)

Pasiūlymų pateikimui turi būti nustatomos minimalios kainos, diferencijuotos pagal galutinio panaudojimo kategoriją.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Naujiems vyno alkoholio panaudojimo pramonėje būdams skirto alkoholio pardavimui rengiamas konkursas Nr. 53/2004 EB. Alkoholis yra gautas iš Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 ir 28 straipsniuose nurodyto distiliavimo ir laikomas Prancūzijos intervencinės žinybos.

Parduodamas 120 000 hektolitrų 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio kiekis. Indų numeriai, sandėliavimo vietos bei kiekviename inde esanti 100 % tūrinė alkoholio koncentracija nurodyta priede.

2 straipsnis

Pardavimas vyksta pagal Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 ir 101 straipsnių nuostatas ir pagal Reglamento (EB) Nr. 2799/98 2 straipsnio nuostatas.

3 straipsnis

1.   Pasiūlymai turi būti pateikiami konkrečiai intervencinei žinybai, laikančiai tą alkoholį:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

(telefonas (33-5) 57 55 20 00

teleksas 57 20 25

faksas (33-5) 57 55 20 59),

arba siunčiami registruotu laišku šios intervencinės žinybos adresu.

2.   Pasiūlymai yra pateikiami antspauduotame voke su nuoroda: „Pasiūlymas konkursui Nr. 53/2004 EB, skirtam naujiems panaudojimo pramonėje būdams“. Šį voką reikia įdėti į kitą voką, adresuotą konkrečiai intervencinei žinybai.

3.   Pasiūlymai turi pasiekti konkrečią intervencinę žinybą vėliausiai 2005 sausio 4 d. 12 valandą (Briuselio laiku).

4.   Prie kiekvieno pasiūlymo turi būti pridedamas įrodymas, kad su konkrečia alkoholį laikančia intervencine žinyba buvo įforminta 4 eurų dalyvavimo garantija už kiekvieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio.

4 straipsnis

Galimos minimalios pasiūlymo kainos yra: 8,35 eurai už vieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio, skirto kepimo mielių gamybai, 26 eurai už vieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio, skirto eksportuojamų aminų bei chloralio tipo cheminių produktų gamybai, 32 eurai už vieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio, skirto eksportuojamo odekolono gamybai ir 7,50 eurų už vieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio, skirto kitoms pramoninėms reikmėms.

5 straipsnis

Mėginių ėmimo formalumai buvo apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 98 straipsnyje. Mėginių kaina – 10 eurų už litrą.

Intervencinė žinyba pateikia visą naudingą informaciją apie parduodamo alkoholio savybes.

6 straipsnis

Sutarties įvykdymo garantija – 30 eurų už kiekvieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1795/2003 (OL L 262, 2003 10 14, p. 13).

(2)  OL L 194, 2000 7 31, p. 45. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1774/2004 (OL L 316, 2004 10 15, p. 61).

(3)  OL L 349, 1998 12 24, p. 1.


PRIEDAS

KONKURSAS NR. 53/2004 EB, SKIRTAS NAUJIEMS VYNO ALKOHOLIO PANAUDOJIMO PRAMONĖJE BŪDAMS

Parduodamo alkoholio sandėliavimo vieta, kiekis ir savybės

Valstybė narė

Vietovė

Indų numeriai

Kiekis (hektolitrais 100 % tūrio alkoholio)

Nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 [...] straipsnį

Alkoholio tipas

Alkoholio stiprumas (tūrinės koncentracijos procentais)

PRANCŪZIJA

Onivins–Longuefuye

F-53200 Longuefuye

8

22 565

27

briutas

+ 92

1

22 605

27

briutas

+ 92

7

22 620

27

briutas

+ 92

2

22 640

27

briutas

+ 92

15

710

28

briutas

+ 92

21

8 860

27

briutas

+ 92

Onivins-Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Avenue Adolphe Turrel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

35

8 785

27

briutas

+ 92

27

2 505

27

briutas

+ 92

34

8 710

27

briutas

+ 92

 

Iš viso

 

120 000

 

 

 


14.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 367/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2120/2004

2004 m. gruodžio 10 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2729/2000, nustatantį išsamias kontrolės vyno sektoriuje įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 72 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 2729/2000 (2) 11 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nustatytas mažiausias pavyzdžių skaičius, kuris kiekvienais metais turi būti imamas analizės duomenų bankui, numatytam to reglamento 10 straipsnyje. Čekijos Respublikai, Kiprui, Vengrijai, Maltai, Slovėnijai ir Slovakijai įstojus į ES, turėtų būti nustatytas pavyzdžių skaičius, kurį tos šalys turėtų imti.

(2)

12 straipsnyje nustatytas analizių, kurias turi daryti Jungtinis tyrimų centras (Joint Research Centre – JRC), skaičius, įskaitant analizuojamus pavyzdžius iš šalių dar neturinčių įrangos. Turėtų būti nustatytas pereinamasis laikotarpis, skirtas kvalifikuotoms izotopinėms laboratorijoms tose valstybėse narėse įrengti ir sutvarkyti.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 2729/2000 I, II ir III prieduose parengtos tikslios pavyzdžių apdorojimo, analizės ir ataskaitos pateikimo instrukcijos. Siekiant atsižvelgti į patirtį ir technikos pažangą, tos instrukcijos turėtų būti atnaujintos.

(4)

Reglamentas (EB) Nr. 2729/2000 turėtų būti iš dalies keičiamas.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno valdymo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2729/2000 iš dalies keičiamas taip:

1)

11 straipsnio 2 dalies antra pastraipa keičiama taip:

„Kiekvienais metais duomenų bankui imamų pavyzdžių yra ne mažiau kaip:

20 Čekijos Respublikoje,

200 Vokietijoje,

50 Graikijoje,

200 Ispanijoje,

400 Prancūzijoje,

400 Italijoje,

10 Kipre,

4 Liuksemburge,

50 Vengrijoje,

4 Maltoje,

50 Austrijoje,

50 Portugalijoje,

20 Slovėnijoje,

15 Slovakijoje,

4 Jungtinėje Karalystėje.“

2)

12 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys keičiamas taip:

„Laikotarpiu, kuris baigiasi 2008 m. liepos 31 d., kol bus įrengta atitinkama analizės įranga, vyną gaminančios valstybės narės, neturinčios įrangos izotopinei analizei daryti, savo vyno pavyzdžius siunčia analizuoti į JRC.“

3)

I priedas keičiamas šio reglamento I priedo tekstu.

4)

II priedas keičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

5)

III priedas keičiamas šio reglamento III priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 10 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narys


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1795/2003 (OL L 262, 2003 10 14, p. 13).

(2)  OL L 316, 2000 12 15, p. 16.


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

Šviežių vynuogių pavyzdžių ėmimo ir jų perdirbimo į vyną, skirtą analizei izotopiniais metodais, nurodytais 11 straipsnyje, instrukcijos

I.   VYNUOGIŲ PAVYZDŽIŲ ĖMIMAS

A.

Kiekvieną pavyzdį sudaro bent 10 kg prisirpusių sveikų tos pačios veislės vynuogių. Jos turi būti imamos tokios būklės, kokios randamos.

Pavyzdžiai turi būti imami tuo metu, kai atitinkamame sklype nuimamas derlius. Paimtos vynuogės turi būti būdingos visam sklypui. Šviežių vynuogių pavyzdžius arba iš jų spaudžiamą misą galima užšaldyti ir laikyti iki tolesnio naudojimo.

Tik tokiu atveju, kai numatomas misos vandens deguonies 18 matavimas, alikvotinė misos dalis gali būti paimta ir konservuojama atskirai po viso vynuogių pavyzdžio išspaudimo.

B.

Imant pavyzdžius turi būti parengtas aprašomasis lapas. Šio lapo pirma dalis skiriama vynuogių pavyzdžių ėmimui, o antra perdirbimui į vyną. Jis turi būti laikomas kartu su pavyzdžiu ir visur lydėti gabenamą pavyzdį. Informacija jame turi būti nuolat atnaujinama aprašant kiekvieną su tuo pavyzdžiu atliekamą procedūrą.

Aprašomasis lapas apie pavyzdžių ėmimą rengiamas pagal II priede pateiktos anketos I dalį.

II.   VYNO GAMYBA

A.

Perdirbimą į vyną (vinifikaciją) turi atlikti kompetentinga institucija arba tos institucijos įgaliotas kitas padalinys, kiek įmanoma laikantis sąlygų, panašių į įprastas sąlygas gamybos rajone, iš kurio paimtas tas pavyzdys. Perdirbimas į vyną turėtų baigtis visišku cukraus virtimu alkoholiu, t.y. cukraus turi likti mažiau kaip 2g/l. Tačiau kartais, pvz., siekiant užtikrinti geresnę atitiktį, priimtinas būtų didesnis cukraus kiekis. Vyną nuskaidrinus ir stabilizavus jį SO2, vynas turi būti išpilstomas į 75 cl butelius ir ženklinamas etiketėmis.

B.

Aprašomasis lapas apie perdirbimą į vyną rengiamas pagal II priede pateiktos anketos II dalį.“.


II PRIEDAS

„II PRIEDAS

Vynuogių pavyzdžių, skirtų analizei izotopiniais metodais, ėmimo ir perdirbimo į vyną anketa

Taikomi analizės metodai ir rezultatų išraiškos būdai (vienetai), aprašyti Reglamento (EEB) Nr. 2676/90 priede (arba analizėje dalyvaujančių laboratorijų patvirtinti lygiaverčiai metodai).

I dalis

1)   Bendroji informacija

1.1.

Pavyzdžio numeris:

1.2.

Pavyzdį ėmusio pareigūno arba įgaliotojo asmens pavardė ir pareigos:

1.3.

Kompetentingos institucijos, atsakingos už pavyzdžio ėmimą, pavadinimas ir adresas:

1.4.

Kompetentingos institucijos, atsakingos už vyno gamybą ir pavyzdžio siuntimą, pavadinimas ir adresas, jei tai kita institucija, nei nurodyta 1.3:

2)   Pavyzdžio bendras aprašymas

2.1.

Kilmė (šalis, regionas):

2.2.

Derliaus nuėmimo metai:

2.3.

Vynmedžio veislė:

2.4.

Vynuogių spalva:

3)   Vynuogyno apibūdinimas

3.1.

Sklype ūkininkaujančio asmens pavardė ir adresas:

3.2.

Sklypo vieta:

vynininkystės regionas:

vietovė:

kadastro duomenų nuoroda:

geografinė platuma ir ilguma:

3.3.

Dirvožemio tipas (pvz., kalkinis, priemolis, kalkinis molis, smėlis):

3.4.

Padėtis (pvz., šlaitas, lyguma, į saulės pusę):

3.5.

Vynmedžių skaičius hektarui:

3.6.

Apytikris vynuogyno amžius (mažiau kaip dešimt metų, nuo 10 iki 25 metų, daugiau kaip 25 metai):

3.7.

Aukštis virš jūros lygio:

3.8.

Šakų rišimo ir genėjimo būdas:

3.9.

Iš vynuogių paprastai gaminama vyno rūšis (stalo vynas, rūšinis vynas pkr, kita), (apibrėžimai pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 I priedą):

4)   Derliaus ir misos charakteristikos

4.1.

Derliaus, gauto iš sklypo hektaro, įvertis: (kg/ha)

4.2.

Vynuogių sveikatos būklė (pvz., sveikos, supuvusios), nurodant, ar pavyzdžio vynuogės buvo sausos ar šlapios:

4.3.

Pavyzdžio ėmimo data:

5)   Oro sąlygos prieš nuimant derlių

5.1.

Krituliai dešimt dienų prieš nuimant derlių: taip (ne). Jei taip, papildoma informacija, jei yra.

6)   Laistomieji vynuogynai

Jei vynuogynai laistomi, paskutinio laistymo data:

(Kompetentingos institucijos, atsakingos už pavyzdžio ėmimą, antspaudas, pavyzdį imančio pareigūno pavardė, pareigos ir parašas)

II dalis

1)   Perdirbimas į vyną nedideliais kiekiais

1.1.

Vynuogių pavyzdžio svoris kilogramais:

1.2.

Spaudimo būdas:

1.3.

Gautos misos tūris:

1.4.

Misos charakteristikos:

cukraus koncentracija, išreikšta g/l, gauta refraktometrijos metodu:

suminis rūgštingumas, išreikštas vyno rūgšties g/l: (neprivalomas)

1.5.

Misos apdorojimo būdas (pvz., nusistovėjimas, centrifugavimas):

1.6.

Mielių pridėjimas (naudojamų mielių rūšis). Nurodyti, ar vyko savaiminė fermentacija.

1.7.

Fermentacijos temperatūra:

1.8.

Fermentacijos pabaigos nustatymo metodas:

1.9.

Vyno apdorojimo būdas (pvz., košimas):

1.10.

Pridėto sieros dioksido kiekis mg/l:

1.11.

Pagaminto vyno analizė:

tikrasis alkoholio stiprumas % tūrio:

suminis sausojo ekstrakto kiekis:

redukuojančiųjų cukrų kiekis, išreikštas invertuotojo cukraus g/l:

2)   Vyno gamybos iš pavyzdžio chronologinė lentelė

Data:

pavyzdžio ėmimo: (data, atitinkanti derliaus nuėmimo datą, I dalies 4.3)

spaudimo:

fermentacijos pradžios:

fermentacijos pabaigos:

išpilstymo į butelius:

II dalies užpildymo data:

(Gaminusios vyną kompetentingos institucijos antspaudas ir tos institucijos kompetentingo pareigūno parašas)“


III PRIEDAS

„III PRIEDAS

ANALIZĖS PROTOKOLAS

Reglamento (EEB) Nr. 2676/90 priede aprašytu izotopiniu metodu išanalizuoti vyno ir vyno produktų pavyzdžiai, kurie turi būti įtraukti į JRC izotopų duomenų banką

I.   BENDROJI INFORMACIJA (perkelta iš II priedo)

1.

Šalis:

2.

Pavyzdžio numeris:

3.

Metai:

4.

Vynmedžių rūšis:

5.

Vyno tipas:

6.

Regionas/rajonas:

7.

Už rezultatus atsakingos laboratorijos pavadinimas ir adresas:

8.

Pavyzdys kontrolinei JRC analizei: taip/ne

II   METODAI IR REZULTATAI

1.   Vynas (perkeliama iš II priedo)

1.1.

Alkoholio stiprumas tūrio

% tūrio

1.2.

Suminis sausojo ekstrakto kiekis

g/l

1.3.

Redukuojančiųjų cukrų kiekis

g/l

1.4.

Suminis rūgštingumas, išreikštas vyno rūgštimi

g/l

1.5.

Suminis sieros dioksido kiekis

mg/l

2.   Vyno distiliavimas taikant SNIF -MBR

2.1.

Distiliavimo aparato aprašymas

2.2.

Distiliuoto vyno tūris/gauto distiliato masė

3.   Distiliato analizė

3.1.

Distiliato alkoholio stiprumas % (m/m)

4.   Etanolio deuterio izotopo santykių rezultatas, išmatuotas MBR

4.1.

=

(D/H)I

=

ppm

4.2.

=

(D/H)II

=

ppm

4.3.

=

„R“

=

5.   MBR parametrai

Matuojamas dažnis:

6.   Vyno izotopinio santykio 18O/16O rezultatas

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW – SLAP

7.   Misos izotopinio santykio 18O/16O rezultatas (kai taikoma)

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW – SLAP

8.   Vyno etanolio izotopinio santykio 13C/12C rezultatas

δ 13C [‰]= ‰ V-PDB“


14.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 367/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2121/2004

2004 m. gruodžio 13 d.

iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1727/1999, nustatantį tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2158/92 dėl Bendrijos miškų priešgaisrinės apsaugos taikymo taisykles, ir Reglamentą (EB) Nr. 2278/1999, nustatantį tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3528/86 dėl Bendrijos miškų apsaugos nuo atmosferos teršalų taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2152/2003 dėl miškų ir aplinkos sąveikos monitoringo Bendrijoje (1), ypač į jo 14 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 2152/2003 yra taikomas nuo 2003 m. sausio 1 d. ir sudaro pagrindą toliau taikyti integruotas priemones, kurios prieš tai buvo įgyvendinamos pagal 1986 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3528/86 dėl Bendrijos miškų apsaugos nuo oro taršos (2) ir 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2158/92 dėl Bendrijos miškų priešgaisrinės apsaugos (3). Be to, Reglamentas (EB) Nr. 2152/2003 buvo parengtas tam, kad būtų tęsiama su oro tarša ir miško gaisrais susijusi miško stebėsena ir tiriama bet kokia tolesnė sistemos plėtra, siekiant spręsti naujus Bendrijai svarbius aplinkosaugos klausimus.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2152/2003 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reglamento 4 ir 5 straipsniuose, 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 7 straipsnio 2 dalyje numatytos veiklos turi būti įgyvendinamos pagal nacionalines programas, kurias valstybės narės turi parengti dvejų metų laikotarpiui. Pagal 8 straipsnio 5 dalį, remdamasi pateiktomis nacionalinėmis programomis arba bet kokiomis patvirtintomis šių nacionalinių programų adaptacijomis, Komisija priima sprendimą dėl finansinės paramos reikiamoms išlaidoms.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 2152/2003 14 straipsnio 1 punkte reikalaujama, kad valstybės narės paskirtų organizacijas, kompetentingas valdyti patvirtintų nacionalinių programų veiklą. Tokiu būdu įgyvendinimo uždaviniai šiuo reglamentu tiesiogiai deleguojami nacionalinėms organizacijoms.

(4)

Kadangi nėra Komisijos reglamento, nustatančio išsamias Reglamento (EB) Nr. 2152/2003 įgyvendinimo taisykles, tebėra taikomos Komisijos Reglamentų: 1987 m. birželio 10 d. (EEB) 1696/87, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3528/86 dėl Bendrijos miškų apsaugos nuo oro taršos (inventorizacijos, tinklai, ataskaitos) (4), įgyvendinimo taisyklės, 1994 m. balandžio 11 d. (EB) Nr. 804/94, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2158/92 dėl informacinių sistemų apie miško gaisrus taikymo taisyklės (5), 1994 m. balandžio 29 d. (EB) Nr. 1091/94, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3528/86 dėl Bendrijos miškų apsaugos nuo oro taršos (6) įgyvendinimo taisyklės, (EB) Nr. 1727/1999 (7) ir (EB) Nr. 2278/1999 (8) nuostatos, jei jos nėra nesuderinamos su Reglamentu (EB) Nr. 2152/2003.

(5)

Tačiau tam tikros Reglamentų (EB) Nr. 1727/1999 ir (EB) Nr. 2278/1999 nuostatos turėtų būti suderintos su 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (9), ypač su jo 54 straipsnio 2 dalies c punktu ir 56 straipsniu, ir 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (10).

(6)

Ankstesnė analizė atskleidė, kad biudžeto įgyvendinimo uždavinių delegavimas nacionalinėms viešojo sektoriaus organizacijoms arba privatinės teisės subjektams, kaip apibrėžta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 54 straipsnio 2 dalies c punkte, atitinka patikimam finansų valdymui keliamus reikalavimus ir užtikrina nediskriminavimo principo laikymąsi ir Bendrijos veiksmų matomumą.

(7)

Organizacijų, kompetentingų būti paskirtomis valstybių narių pagal Reglamentą (EB) Nr. 2152/2003, atrankos kriterijai turėtų būti įvesti Reglamentuose (EB) Nr. 1727/1999 ir (EB) Nr. 2278/1999 kartu su nuostatomis, užtikrinančiomis atitikimą patikimo finansų valdymo reikalavimams ir visapusišką nediskriminavimo ir skaidrumo principų laikymąsi.

(8)

Dėl to atitinkamai turėtų būti iš dalies pakeisti Reglamentai (EB) Nr. 1727/1999 ir (EB) Nr. 2278/1999.

(9)

Šiame Reglamente numatytos priemonės atitinka Miškininkystės nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Į Reglamentą (EB) Nr. 1727/1999 įterpiamas 2 a straipsnis:

„2a straipsnis

1.   Kompetentingos organizacijos, kurias pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 2152/2003 14 straipsnį (11) valstybės narės paskyrė valdyti patvirtintų nacionalinių programų veiklas, atitinka Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (12) ir Komisijos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 (13) nustatytas taisykles ir šiame Reglamente išdėstytas nuostatas.

2.   Ypač 1 paragrafe nurodytos organizacijos, toliau – kompetentingos organizacijos, atitinka bent šiuos kriterijus:

a)

jos yra nacionalinės viešojo sektoriaus organizacijos arba privatinės teisės subjektai, veikiančios viešųjų paslaugų srityje, su sąlyga, kad jos vadovaujasi vienos iš valstybių narių teisės aktais;

b)

jos siūlo reikiamas finansines garantijas, suteiktas, geriausia, valdžios institucijos, ypač kai kalbama apie pilną Komisijos lėšų padengimą;

c)

jos veikia laikydamosi patikimam finansų valdymui keliamų reikalavimų;

d)

jos užtikrina veiklų, vykdomų pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 56 straipsnio 1 dalies a – e punktus, skaidrumą.

3.   Be to, kad atitinka 2 paragrafe išdėstytus kriterijus, to paragrafo a punkte nurodyti privatinės teisės subjektai, patvirtina:

a)

savo techninį ir profesinį pajėgumą, dokumentais patvirtindami savo valdymo personalo narių mokslinę ir profesinę kvalifikaciją;

b)

savo ekonominį ir finansinį pajėgumą, pateikdami reikiamus patvirtinimus iš bankų, arba tinkamo profesinės rizikos draudimo nuo nuostolių patvirtinimus, arba ataskaitinius balansus, arba ataskaitinių balansų ištraukas, apimančias paskutinių dvejų metų laikotarpį, kurio metu sąskaitos yra uždarytos, jeigu pagal šalies, kurioje subjektas yra įsisteigęs, bendrovių įstatymą reikalaujama paskelbti ataskaitinius balansus;

c)

savo kompetenciją pagal nacionalinės teisės aktus įvykdyti biudžeto įgyvendinimo užduotis, patvirtintą, pavyzdžiui, dokumentais, įrodančiais jų registraciją profesiniame arba prekybos registre, arba priesaikos deklaracijoje ar liudijime, narystę konkrečioje organizacijoje, specialius įgaliojimus arba buvimą PVM registre;

d)

kad jie nėra vienoje iš Reglamento (EB) Nr. 1605/2002 93 ir 94 straipsniuose išvardintų situacijų.

4.   Komisija su kompetentingomis organizacijomis sudaro sutartį pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 56 straipsnį ir Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 35 ir 41 straipsnius.

5.   Kompetentingos organizacijos vykdo reguliarius patikrinimus, užtikrinančius, kad veiksmai, kurie bus finansuojami pagal Reglamentą (EB) Nr. 2152/2003, buvo įgyvendinti teisingai. Jos imasi tinkamų priemonių, kad būtų išvengta neatitikimų ir sukčiavimų, ir prireikus pateikia ieškinį, kad būtų grąžintos neteisingai sumokėtos ar netinkamai panaudotos lėšos.

6.   Kompetentingos organizacijos teikia Komisijai bet kokią jos reikalaujamą informaciją. Komisija gali vykdyti dokumentų patikrinimus ir patikrinimus vietoje dėl kompetentingų organizacijų egzistavimo, tinkamos ir teisingos veiklos jose laikantis patikimo finansų valdymo taisyklių.

7.   Kompetentingos organizacijos yra tarpininkas, kuriam mokama Bendrijos finansinė parama ir kuris saugo šio finansavimo nacionalinei programai paremti įplaukų ir mokėjimų sąskaitas ir apskaitą, įskaitant visas sąskaitas –faktūras ir panašius įrodomosios vertės dokumentus, kuriais patvirtinamos tiesioginės ir netiesioginės programos išlaidos.“.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2278/1999 iš dalies keičiamas taip: įterpiamas 2 a straipsnis:

„2 a straipsnis

1.   Kompetentingos organizacijos, kurias pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 2152/2003 14 straipsnį (14) valstybės narės paskyrė valdyti patvirtintų nacionalinių programų veiklas, atitinka Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (15) ir Komisijos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 (16) nustatytas taisykles ir šiame Reglamente išdėstytas nuostatas.

2.   Ypač 1 paragrafe nurodytos organizacijos, toliau – kompetentingos organizacijos, atitinka bent šiuos kriterijus:

a)

jos yra nacionalinės viešojo sektoriaus organizacijos arba privatinės teisės subjektai, veikiantys viešųjų paslaugų srityje, su sąlyga, kad jie vadovaujasi vienos iš valstybių narių teisės aktais;

b)

jos siūlo reikiamas finansines garantijas, suteiktas, geriausia, valdžios institucijos, ypač kai kalbama apie pilną Komisijos lėšų padengimą;

c)

jos veikia laikydamosi patikimam finansų valdymui keliamų reikalavimų;

d)

jos užtikrina veiklų, vykdomų pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 56 straipsnio 1 dalies a – e punktus, skaidrumą.

3.   Be to, kad atitinka 2 paragrafe išdėstytus kriterijus, to paragrafo a punkte nurodyti privatinės teisės subjektai, patvirtina:

a)

savo techninį ir profesinį pajėgumą, dokumentais patvirtindami savo valdymo personalo narių mokslines ir profesines kvalifikacijas;

b)

savo ekonominį ir finansinį pajėgumą, pateikdami reikiamus patvirtinimus iš bankų, arba tinkamo profesinės rizikos draudimo nuo nuostolių patvirtinimus, arba ataskaitinius balansus, arba ataskaitinių balansų ištraukas, apimančias paskutinių dvejų metų laikotarpį, kurio metu sąskaitos yra uždarytos, jeigu pagal šalies, kurioje subjektas yra įsisteigęs, bendrovių įstatymą reikalaujama paskelbti ataskaitinius balansus;

c)

savo kompetenciją pagal nacionalinės teisės aktus vykdyti biudžetą, patvirtintą, pavyzdžiui, dokumentais, įrodančiais jų registraciją profesiniame arba prekybos registre, arba priesaikos deklaracijoje ar liudijime, narystę konkrečioje organizacijoje, specialius įgaliojimus arba buvimą PVM registre;

d)

kad jie nėra vienoje iš Reglamento (EB) Nr. 1605/2002 93 ir 94 straipsniuose išvardintų situacijų.

4.   Komisija su kompetentingomis organizacijomis sudaro sutartį pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 56 straipsnį ir Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 35 ir 41 straipsnius.

5.   Kompetentingos organizacijos vykdo reguliarius patikrinimus, užtikrinančius, kad veiksmai, kurie bus finansuojami pagal Reglamentą (EB) Nr. 2152/2003, buvo įgyvendinti teisingai. Jos imasi tinkamų priemonių, kad būtų išvengta neatitikimų ir sukčiavimų, ir prireikus pateikia ieškinį, kad būtų grąžintos neteisingai sumokėtos ar netinkamai panaudotos lėšos.

6.   Kompetentingos organizacijos teikia Komisijai bet kokią jos reikalaujamą informaciją. Komisija gali vykdyti dokumentų patikrinimus ir patikrinimus vietoje dėl kompetentingų organizacijų egzistavimo, tinkamos ir teisingos veiklos jose laikantis patikimo finansų valdymo taisyklių.

7.   Kompetentingos organizacijos yra tarpininkas, kuriam mokama Bendrijos finansinė parama ir kuris saugo šio finansavimo nacionalinei programai paremti įplaukų ir mokėjimų sąskaitas ir apskaitą, įskaitant visas sąskaitas – faktūras ir panašius įrodomosios vertės dokumentus, kuriais patvirtinamos tiesioginės ir netiesioginės programos išlaidos.“.

3 straipsnis

Šis Reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 324, 2003 12 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 788/2004 (OL L 138, 2004 4 30, p. 17).

(2)  OL L 326, 1986 11 21, p. 2. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento Reglamentu (EB) Nr. 804/2002 (OL L 132, 2002 5 17, p. 1).

(3)  OL L 217, 1992 7 31, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 805/2002 (OL L 132, 2002 5 17, p. 3).

(4)  OL L 161, 1987 6 22, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2278/1999 (OL L 279, 1999 10 29, p. 3).

(5)  OL L 93, 1994 4 12, p. 11.

(6)  OL L 125, 1994 5 18, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2278/1999 (OL L 279, 1999 10 29, p. 3).

(7)  OL L 203, 1999 8 3, p. 41

(8)  OL L 279, 1999 10 29, p. 3.

(9)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(10)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1.

(11)  OL L 324, 2003 12 11, p. 1.

(12)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(13)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1.

(14)  OL L 324, 2003 12 11, p. 1.

(15)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(16)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1.


14.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 367/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2122/2004

2004 m. gruodžio 13 d.

nustatantis kiekius, kuriems laikotarpiu nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d. gali būti pateikiamos importo paraiškos Reglamente (EB) Nr. 1279/98 numatytoms galvijienos tarifinėms kvotoms Bulgarijai ir Rumunijai

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. birželio 19 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1279/98, nustatantį galvijienos tarifinių kvotų taikymo taisykles, numatytas Tarybos sprendimuose 2003/286/EB ir 2003/18/EB Bulgarijai (1) ypač į jo 4 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1349/2004 (2), nustatantis, kokia dalimi galima patenkinti 2004 m. liepos mėn. pateiktas paraiškas importo licencijai gauti, remiantis galvijienos tarifinėmis kvotomis, Reglamente (EB) Nr. 1279/98 nustatytomis Bulgarijai ir Rumunijai, nustato sąlygas, kuriomis gali būti tenkinamos paraiškos gauti importo licencijas, pateiktos laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

(2)

Buvo išnaudoti visi galimi galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalys yra Bulgarija, kiekiai, kuriuos galima importuoti tam tikromis sąlygomis, numatytomis Reglamento (EB) Nr. 1279/98 2 straipsnio pirmąja pastraipa laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

(3)

Galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Rumunija, kiekiai buvo mažesni už galimus kiekius, dėl kurių buvo pateiktos paraiškos gauti licencijas ir kuriuos galima importuoti tam tikromis sąlygomis, numatytomis Reglamento (EB) Nr. 1279/98 2 straipsnio pirmąja pastraipa laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d.iki gruodžio 31 d. Todėl, remiantis minėto straipsnio antrąja pastraipa, reikia, kad Rumunijai liekantys šio laikotarpio kiekiai būtų pridedami prie kitam laikotarpiui galimų kiekių.

(4)

Remiantis Reglamento (EB) 1279/98 2 straipsnio antrąja pastraipa, galvijienos produktų, kurių kilmės šalys yra Rumunija ir kuriuos galima importuoti tam tikromis sąlygomis, numatytomis laikotarpiui nuo 2005 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d., kiekiai turi būti nustatomi, atsižvelgiant į galimus kiekius, kurie lieka nuo praėjusio laikotarpio,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekiai, kuriems gali būti pateiktos paraiškos gauti importo licencijas laikotarpiui nuo 2005 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d., galvijienos tarifinėms kvotoms, numatytoms Reglamente (EB) Nr. 1279/98, pateikiami šio reglamento priede pagal kilmės šalį ir kvotų serijos numerį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 176, 1998 6 20, p. 12. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1118/2004 (OL L 217, 2004 6 17, p. 10).

(2)  OL L 250, 2004 7 24, p. 7.


PRIEDAS

Kiekiai, galimi laikotarpiui nuo 2005 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d., nurodytam Reglamento (EB) Nr. 1279/98 2 straipsnyje

Kilmės šalis

Serijos numeris

KN kodas

Turimas kiekis

(tonos)

Rumunija

09.4753

0201

0202

2 860

09.4765

0206 10 95

0206 29 91

0210 20

0210 99 51

100

09.4768

1602 50

415

Bulgarija

09.4651

0201

0202

125


14.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 367/23


KOMISIJOS DIREKTYVA 2004/112/EB

2004 m. gruodžio 13 d.

derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 95/50/EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais vienodų tikrinimo procedūrų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama 1995 m. spalio 6 d. Tarybos direktyvą 95/50/EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais vienodų tikrinimo procedūrų (1), ypač į jos 9a straipsnį,

kadangi:

(1)

1994 m. lapkričio 21 d. Tarybos direktyva 94/55/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu keliais, suderinimo (2) nustato vienodas pavojingų krovinių vežimo Bendrijoje taisykles.

(2)

Direktyvos 95/50/EB priedai yra susiję su Direktyvos 94/55/EB priedais. Direktyvos 94/55/EB priedų suderinimas su mokslo ir technikos pažanga gali turėti įtakos Direktyvos 95/50/EB priedams.

(3)

Siekiant atsižvelgti į 2003 m. balandžio 7 d. Komisijos direktyvą 2003/28/EB, ketvirtąjį kartą derinančią su technikos pažanga Tarybos direktyvą 94/55/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu keliais, suderinimo, reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 95/50/EB priedus.

(4)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvą 94/55/EB įsteigto Pavojingų krovinių vežimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 95/50/EB iš dalies keičiama taip:

I, II ir III priedus pakeičia šios direktyvos I, II ir III priedai.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip po vienerių metų po šios direktyvos paskelbimo, įgyvendina šią direktyvą. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai šių nuostatų tekstą ir šių nuostatų bei šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Komisijos narys


(1)  OL L 249, 1995 10 17, p. 35. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/26/EB (OL L 168, 2001 6 23, p. 23).

(2)  OL L 319, 1994 12 12, p. 7. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2003/28/EB (OL L 90, 2003 4 8, p. 45).


I PRIEDAS

Image

Image


II PRIEDAS

PAŽEIDIMAI

Šioje direktyvoje pateikiamas neišsamus sąrašas, kuriame pagal tris rizikos kategorijas (didžiausios rizikos kategorija yra I kategorija) yra sugrupuoti pažeidimais laikomi atvejai.

Atitinkamą rizikos kategoriją savo nuožiūra turi nustatyti patikrinimą kelyje atliekanti (-is) vykdymo užtikrinimo institucija (pareigūnas), atsižvelgdama (-as) į konkrečias aplinkybes.

Į rizikos kategorijas neįtraukti pažeidimai klasifikuojami pagal kategorijų aprašymus.

Jei vienam transporto vienetui nustatomi keli pažeidimai, ataskaitoje (šios direktyvos III priedas) pažymima tiktai didžiausios rizikos kategorija (kaip nurodyta šios direktyvos I priedo 39 punkte).

1.   I rizikos kategorija

Jei dėl atitinkamų ADR nuostatų nesilaikymo atsiranda didelė mirties, rimto asmens sužeidimo arba esminės žalos aplinkai rizika, dėl tokių pažeidimų paprastai imamasi skubių ir tinkamų taisomųjų priemonių, įskaitant transporto priemonės sustabdymą.

Pažeidimais laikomi šie atvejai:

1)

pavojingi kroviniai neleidžiami vežti;

2)

pavojingų medžiagų tekėjimas;

3)

kroviniai vežami uždraustomis arba netinkamomis transporto priemonėmis;

4)

kroviniai vežami palaidai struktūriškai nepatvariame konteineryje;

5)

kroviniai vežami atitinkamo tinkamumo sertifikato neturinčia transporto priemone;

6)

transporto priemonė nebeatitinka patvirtintų standartų ir kelia tiesioginį pavojų (kitais atvejais priskiriama II rizikos kategorijai);

7)

naudojama nepatvirtinta pakuotė;

8)

pakuotė neatitinka taikomų pakavimo instrukcijų;

9)

nesilaikoma specialiųjų mišrios pakuotės nuostatų;

10)

nesilaikoma krovinio tvirtinimo ir sukrovimo taisyklių;

11)

nesilaikoma mišraus pakuočių pakrovimo taisyklių;

12)

nesilaikoma nuostatų dėl leistinų cisternų arba pakuočių užpildymo laipsnių;

13)

nesilaikoma nuostatų, ribojančių vieno transporto vieneto gabenamus kiekius;

14)

pavojingi kroviniai vežami be jokios nuorodos į jų gabenimą (pvz., dokumentų, atitinkamo pakuočių žymėjimo ir ženklinimo, transporto priemonės pavojaus identifikavimo ir žymėjimo ir t. t.);

15)

kroviniai vežami be transporto priemonės pavojaus identifikavimo ženklų ir žymių;

16)

nepateikiama su vežama medžiaga susijusi informacija, kuri leistų nustatyti I rizikos kategorijos pažeidimą (pvz., JT numeris, deramas vežimo pavadinimas, pakuotės grupė ir t. t.);

17)

vairuotojas neturi galiojančio profesinio pasirengimo pažymėjimo;

18)

kyla gaisras arba naudojamas neapsaugotas apšvietimas;

19)

nesilaikoma draudimo rūkyti.

2.   II rizikos kategorija

Kai dėl atitinkamų ADR nuostatų nesilaikymo atsiranda asmens sužeidimo arba žalos aplinkai rizika, dėl tokių pažeidimų paprastai imamasi atitinkamų taisomųjų priemonių, įskaitant, jei įmanoma ir reikia, taisomuosius veiksmus kontrolės vietoje, kurie vėliausiai įgyvendinami užbaigus krovinio vežimą.

Pažeidimais laikomi šie atvejai:

1)

transporto vienetą sudaro daugiau kaip viena priekaba/puspriekabė;

2)

transporto priemonė nebeatitinka patvirtintų standartų, tačiau nekelia tiesioginio pavojaus;

3)

transporto priemonėje nėra reikalaujamų veikiančių gesintuvų; gesintuvas gali būti pripažintas veikiančiu, jeigu ant jo nėra tik numatytos plombos ir (arba) nurodytos galiojimo datos; tačiau ši nuostata netaikoma, jei yra matoma, kad gesintuvas nėra veikiantis, pvz., gesintuvo manometro parodymas yra 0;

4)

transporto priemonėje nėra ADR arba raštiškose instrukcijose nurodytos įrangos;

5)

nesilaikoma pakuočių, IBC konteinerių arba didžiųjų pakuočių bandymo ir patikrinimo datų ir šių pakuočių panaudojimo laikotarpių;

6)

vežami paketai su pažeista pakuote, IBC konteineriais arba didžiosiomis pakuotėmis arba pažeistos neišvalytos tuščios pakuotės;

7)

supakuotos prekės vežamos struktūriškai nepatvariame konteineryje;

8)

cisternos/konteinerinės cisternos (įskaitant tuščias ir neišvalytas) netinkamai uždarytos;

9)

vežama mišri pakuotė, kurios išorinis įpakavimas nėra tinkamai paruoštas;

10)

netinkamas ženklinimas, žymėjimas arba pavojaus identifikavimas;

11)

nėra ADR atitinkančių raštiškų instrukcijų arba raštiškos instrukcijos neatitinka vežamo krovinio;

12)

transporto priemonė netinkamai prižiūrima arba paliekama stovėjimo vietoje.

3.   III rizikos kategorija

Kai dėl atitinkamų ADR nuostatų nesilaikymo atsiranda nedidelė asmens sužeidimo arba žalos aplinkai rizika, o atitinkamų taisomųjų priemonių nebūtina imtis vežimo metu, nes neatitikimus galima sureguliuoti įmonėje vėliau.

Nuostatų nesilaikymu laikomi šie atvejai:

1)

pavojų identifikuojančių ženklų arba žymų dydis, arba raidžių, skaičių ar simbolių dydis ant pavojų identifikuojančių ženklų arba žymų neatitinka nuostatų;

2)

transporto dokumentuose nėra kitos negu I rizikos kategorijos 16 punkte numatytos informacijos;

3)

transporto priemonėje nėra vairuotojo profesinio pasirengimo pažymėjimo, tačiau esama įrodymų, kad vairuotojas jį turi.


III PRIEDAS

STANDARTINĖS ATASKAITOS APIE PAŽEIDIMUS IR NUOBAUDAS, KURI TURI BŪTI IŠSIŲSTA KOMISIJAI, FORMOS PAVYZDYS

Image


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

14.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 367/29


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS PROXIMA/2/2004

2004 m. lapkričio 30 d.

dėl ES policijos misijos Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje misijos vadovo paskyrimo, EUPOL Proxima

(2004/846/EB)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 25 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdamas į 2004 m. lapkričio 22 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2004/789/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (EUPOL Proxima) pratęsimo, ypač į jų 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Bendrųjų veiksmų 2004/789/BUSP 8 straipsnio 1 dalyje numatoma, kad Taryba įgalioja Politinį ir saugumo komitetą priimti reikiamus sprendimus pagal Europos Sąjungos sutarties 25 straipsnį, įskaitant teisę generalinio sekretoriaus – vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymu skirti misijos vadovą.

(2)

Generalinis sekretorius – vyriausiasis įgaliotinis pasiūlė paskirti Jürgen SCHOLZ,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Nuo 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Sąjungos policijos misijos Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (EUPOL Proxima) misijos vadovu yra paskiriamas Jürgen SCHOLZ.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas iki 2005 m. gruodžio 14 d.

Priimta Briuselyje, 2004 m. lapkričio 30 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkas

A. HAMER


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

14.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 367/30


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2004/847/BUSP

2004 m. gruodžio 9 d.

dėl Europos Sąjungos policijos misijos Kinšasoje (KDR) dėl integruoto policijos padalinio (EUPOL „Kinšasa“)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 25 straipsnio trečiąją pastraipą, 26 straipsnį ir 28 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. sausio 26 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2004/85/BUSP dėl konfliktų Afrikoje prevencijos, valdymo ir išsprendimo (1).

(2)

2003 metais Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) vykdydama operaciją „Artemis“ pagal 2003 m. birželio 5 d. Bendruosius veiksmus 2003/423/BUSP dėl ES karinės operacijos Kongo Demokratinėje Respublikoje (2), Europos Sąjunga jau ėmėsi konkrečių žingsnių, kad prisidėtų prie saugumo atkūrimo KDR.

(3)

2000 m. gruodžio 14 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2000/792/BUSP (3), kuriais Aldo Ajello skiriamas Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu Afrikos Didžiųjų ežerų regione ir panaikinami Bendrieji veiksmai 96/250/BUSP. Paskutinį kartą specialiojo įgaliotinio įgaliojimai buvo pratęsti Bendraisiais veiksmais 2004/530/BUSP (4).

(4)

2003 m. rugsėjo 29 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2003/680/BUSP (5), iš dalies keičiančią Bendrąją poziciją 2002/829/BUSP dėl tam tikros įrangos tiekimo Kongo Demokratinei Respublikai.

(5)

2002 m. gruodžio 17 d. Pretorijoje pasirašytu visuotiniu ir visa apimančiu Susitarimu dėl pereinamojo laikotarpio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir 2003 m. birželio 29 d. memorandumu dėl saugumo ir kariuomenės buvo numatytas integruoto policijos padalinio (IPP) įsteigimas.

(6)

2003 m. liepos 28 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 1493 (2003), kuria ji išreiškia savo pasitenkinimą dėl Pereinamojo laikotarpio konstitucijos paskelbimo Kongo Demokratinėje Respublikoje 2003 m. balandžio 4 d. ir dėl Nacionalinės vienybės ir pereinamojo laikotarpio vyriausybės sudarymo, apie kurį buvo paskelbta 2003 m. birželio 30 d. Ji taip pat skatina šalis donores remti integruoto Kongo policijos padalinio įsteigimą ir pritaria papildomos pagalbos, kurios galėtų prireikti jo mokymui, teikimą per Jungtinių Tautų misiją KDR (MONUC).

(7)

2003 m. rugsėjo 29 d. Jungtinėje deklaracijoje dėl JT–ES bendradarbiavimo krizių valdymo srityje Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius ir Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė palankiai įvertino esamą Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimą civilinių ir karinių krizių valdymo srityje ir apsvarstė būdus padėti integruoto policijos padalinio Kinšasoje įsteigimui siekiant užtikrinti pereinamojo laikotarpio vyriausybės ir institucijų saugumą.

(8)

2003 m. spalio 20 d. KDR Vyriausybė kreipėsi į vyriausiąjį įgaliotinį BUSP su oficialiu prašymu, kad Europos Sąjunga teiktų pagalbą steigiant IPP, kuris turėtų padėti užtikrinti valstybės institucijų apsaugą ir sustiprinti vidaus saugumo aparatą.

(9)

2003 m. gruodžio 15 d. Politinis ir saugumo komitetas (PSK) sutiko, kad Europos Sąjunga turėtų remti IPP įsteigimą, atkreipdama dėmesį į tris kryptis: mokymo centro atstatymą ir atnaujinimą bei pagrindinės įrangos tiekimą, IPP mokymą ir konkretaus IPP įgaliojimų įgyvendinimo po pradinio mokymo etapo tolesnį tęsimą, stebėseną ir priežiūrą.

(10)

Komisija priėmė sprendimą, kad Europos plėtros fondas (EPF) finansuoja projektą, kuris apima techninę pagalbą, mokymo centro atstatymą ir tam tikros įrangos tiekimą IPP bei atitinkamą mokymą.

(11)

2004 m. gegužės 17 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2004/494/BUSP (6), kuriais Europos Sąjunga įsipareigoja „teikdama pagalbą integruoto policijos padalinio (IPP) Kinšasoje įsteigimui, remti KDR vidaus saugumo stiprinimo procesą, kuris yra esminis šalies taikos proceso ir vystymosi veiksnys“. Šiuo tikslu ir papildydama EPF finansuojamą veiklą Europos Sąjunga ir jos valstybės narės lėšomis ir (arba) įnašais natūra prisidėjo teikiant KDR Vyriausybei tvarkos palaikymo įrangą, ginklus ir amuniciją, kurie laikomi reikalingais steigiant IPP.

(12)

2004 m. spalio 1 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 1565 (2004), kuria nusprendė pratęsti MONUC dislokavimą iki 2005 m. kovo 31 d. Be to, JTST nusprendė, kad MONUC inter alia turės įgaliojimus remti Nacionalinės vienybės ir pereinamojo laikotarpio vyriausybę: „Prisidedant prie susitarimų, sudaromų dėl pereinamojo laikotarpio institucijų saugumo ir pareigūnų apsaugos Kinšasoje, kol integruotas policijos padalinys bus pasirengęs prisiimti šią atsakomybę ir padėti Kongo institucijoms palaikyti tvarką kitose strateginėse srityse“.

(13)

Dabartinė saugumo padėtis KDR gali pablogėti, tuo pačiu labai pablogindama demokratijos, teisinės valstybės bei tarptautinio ir regioninio saugumo stiprinimo procesą. ES politinių pastangų ir išteklių tęstinumas padės įtvirtinti stabilumą šiame regione.

(14)

Bendrųjų veiksmų 2004/494/BUSP 12 konstatuojamojoje dalyje numatoma, kad „Taryba gali nuspręsti, kad Europos plėtros fondo projekto įgyvendinimą ir tvarkos palaikymo įrangos, ginklų ir amunicijos teikimą integruotam policijos padaliniui lydėtų Europos saugumo ir gynybos policijos (ESGP) stebėsena, mokymas ir konsultacijos“.

(15)

2004 m. lapkričio 16 d. posėdyje PSK pritarė EPF projektą lydinčios ESGP misijos koncepcijai.

(16)

2004 m. lapkričio 22 d. Taryba pakartojo savo įsipareigojimą dirbti glaudžiai bendradarbiaujant su MONUC ir, jai vykdant įgaliojimus, teikti veiksmingą paramą, įskaitant policijos mokymą,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Misija

1.   Europos Sąjunga įsteigia Europos Sąjungos policijos misiją (EUPOL „KINŠASA“), kad užtikrintų Bendruosiuose veiksmuose 2004/494/BUSP minimo Europos plėtros fondo projekto dėl IPP Kinšasoje (KDR) įsteigimo tolesnį vykdymą nuo 2005 m. sausio pradžios. Iki šios datos, siekiant parengti policijos misiją, ne vėliau kaip iki 2004 m. gruodžio 1 d. įsteigiama planavimo grupė, ir ji veikia iki misijos pradžios.

2.   EUPOL „KINŠASA“ veikia laikydamasi tikslų ir kitų nuostatų, pateiktų 3 straipsnyje išdėstytame misijos apibūdinime.

2 straipsnis

Planavimo etapas

1.   Per planavimo etapą planavimo grupę sudaro policijos misijos vadovas/planavimo grupės vadovas ir reikalingi darbuotojai dėl misijos reikmių atsirandančioms funkcijoms atlikti.

2.   Planavimo proceso metu visų pirma atliekamas ir prireikus atnaujinamas išsamus rizikos įvertinimas.

3.   Tarybos generalinis sekretoriatas parengia operacijų koncepciją (CONOPS). Planavimo grupė vėliau sudaro veiksmų planą (OPLAN) ir parengia visus techninius dokumentus, reikalingus EUPOL „KINŠASA“ vykdyti. Rengiant CONOPS ir OPLAN, atsižvelgiama į išsamų rizikos įvertinimą. CONOPS ir OPLAN tvirtina Taryba.

3 straipsnis

Misijos apibūdinimas

Europos Sąjunga vykdo policijos misiją Kinšasoje (KDR) siekdama stebėti, prižiūrėti ir patarti dėl IPP įsteigimo ir pradinio vadovavimo jam tam, kad užtikrintų, jog IPP veikia remdamasi Akademijos centre įgytu mokymu ir geriausia tarptautine šios srities praktika. Šie veiksmai turėtų būti sutelkti į IPP vadovavimo grandinę siekiant stiprinti IPP valdymo pajėgumą ir stebėti, mokyti ir konsultuoti operatyvinius padalinius vykdant numatytas užduotis.

4 straipsnis

Misijos struktūra

Misiją sudaro štabas, įrengiamas kartu IPP operatyvinės veiklos bazėje. Štabą sudaro misijos vadovo buveinė, stebėjimo, mokymo bei konsultavimo padalinys, administracijos rėmimo padalinys ir ryšių su svarbiausiais IPP subjektais palaikymo pareigūnai.

5 straipsnis

Misijos vadovas – policijos komisaras

1.   Politinis ir saugumo komitetas generalinio sekretoriaus – vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymu skiria misijos vadovą – policijos komisarą. Misijos vadovas – policijos komisaras yra atsakingas už EUPOL „KINŠASA“ veiksmų kontrolę ir EUPOL „KINŠASA“ veiksmų kasdienį valdymą.

2.   Misijos vadovas – policijos komisaras pasirašo sutartį su Komisija.

3.   Visi policijos pareigūnai išlieka visiškai pavaldūs atitinkamai nacionalinei institucijai. Nacionalinės institucijos perduoda veiksmų kontrolę EUPOL „KINŠASA“ vadovui.

4.   Misijos vadovas – policijos komisaras yra atsakingas už personalo drausmės kontrolę. Komandiruotam personalui drausmines priemones taiko atitinkama nacionalinė ar ES institucija.

6 straipsnis

Personalas

1.   EUPOL „KINŠASA“ personalo skaičius ir kompetencija atitinka 3 straipsnyje pateiktą misijos apibūdinimą ir 4 straipsnyje nustatytą jos struktūrą.

2.   Policijos pareigūnus komandiruoja valstybės narės. Kiekviena valstybė narė padengia išlaidas, susijusias su savo policijos pareigūnų komandiravimu, įskaitant atlyginimus, sveikatos draudimą, išmokas, išskyrus dienpinigius ir būsto pašalpas, ir kelionės į KDR ir atgal išlaidas.

3.   Prireikus EUPOL „KINŠASA“ pagal sutartį samdo tarptautinius civilius darbuotojus ir vietinius darbuotojus.

4.   Prisidedančiosios valstybės arba Bendrijos institucijos taip pat prireikus gali komandiruoti tarptautinius civilius darbuotojus. Kiekviena prisidedančioji valstybė ar Bendrijos institucija padengia išlaidas, susijusias su jos komandiruotais darbuotojais, įskaitant atlyginimus, sveikatos draudimą, išmokas, išskyrus dienpinigius ir būsto pašalpas, ir kelionės į KDR ir atgal išlaidas.

7 straipsnis

Vadovavimo grandinė

EUPOL „KINŠASA“ struktūra turi vieningą vadovavimo grandinę, būdingą krizių valdymo operacijai.

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis (ESSĮ) atsiskaito Tarybai per generalinį sekretorių – vyriausiąjį įgaliotinį,

PSK atlieka politinę priežiūrą ir užsiima strateginiu vadovavimu,

Misijos vadovas – policijos komisaras vadovauja EUPOL „KINŠASA“ misijai ir tvarko jos kasdienę veiklą,

Misijos vadovas - policijos komisaras atsiskaito generaliniam sekretoriui – vyriausiajam įgaliotiniui per ESSĮ,

Generalinis sekretorius – vyriausiasis įgaliotinis duoda nurodymus misijos vadovui - policijos komisarui per ESSĮ.

8 straipsnis

Politinė priežiūra ir strateginis vadovavimas

1.   Tarybos atsakomybe PSK atlieka misijos politinę priežiūrą ir jai strategiškai vadovauja. Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus pagal Sutarties 25 straipsnį. Šis įgaliojimas apima teisę iš dalies keisti veiksmų planą ir vadovavimo grandinę. Teisė spręsti dėl operacijos tikslų ir jos nutraukimo paliekama Tarybai, kuriai padeda generalinis sekretorius – vyriausiasis įgaliotinis.

2.   ESSĮ policijos misijos vadovui teikia vietines politines rekomendacijas. ESSĮ užtikrina veiksmų derinimą su kitais ES dalyviais ir santykius su priimančiosios valstybės institucijomis.

3.   PSK reguliariai atsiskaito Tarybai, atsižvelgdamas į ESSĮ pranešimus.

4.   PSK reguliariai gauna policijos misijos vadovo pranešimus apie misijos eigą. PSK prireikus gali kviesti policijos misijos vadovą į savo posėdžius.

9 straipsnis

Trečiųjų valstybių dalyvavimas

1.   Nepažeidžiant ES sprendimų priėmimo autonomijos ir Sąjungos bendros institucinės struktūros, stojančiosios valstybės bus kviečiamos, o valstybės kandidatės ir kitos trečiosios valstybės gali būti kviečiamos prisidėti prie EUPOL „KINŠASA“ misijos remiantis tuo, kad jos padengia jų komandiruotų policijos pareigūnų ir (arba) tarptautinių civilių darbuotojų siuntimo išlaidas, įskaitant atlyginimus, išmokas ir kelionės į KDR ir atgal išlaidas, bei tinkamai prisideda prie EUPOL „KINŠASA“ misijos išlaikymo išlaidų padengimo.

2.   Taryba įgalioja PSK, remdamasi policijos misijos vadovo ir Krizių valdymo civilinių aspektų komiteto rekomendacija, priimti atitinkamus sprendimus dėl siūlomų indėlių priėmimo.

3.   Trečiosios valstybės, prisidedančios prie EUPOL „KINŠASA“ išlaidų padengimo, turi tas pačias teises ir pareigas kasdieniame operacijos valdyme, kaip ir šioje operacijoje dalyvaujančios ES valstybės narės.

4.   PSK imasi atitinkamų veiksmų dėl dalyvavimo susitarimų ir prireikus pateikia pasiūlymą Tarybai, įskaitant susitarimą dėl galimo trečiųjų valstybių finansinio dalyvavimo padengiant bendras išlaidas.

5.   Išsamūs susitarimai dėl trečiųjų valstybių dalyvavimo įforminami susitarimuose pagal Sutarties 24 straipsnį. Pirmininkaujančiai valstybei narei padedantis generalinis sekretorius – vyriausiasis įgaliotinis gali jos vardu vesti derybas dėl tokių susitarimų. Jei ES ir trečioji valstybė buvo sudariusios susitarimą, nustatantį tos trečiosios valstybės dalyvavimo ES krizių valdymo operacijose sąlygas, tokio susitarimo nuostatos taikomos vykdant šią operaciją.

10 straipsnis

Finansinės nuostatos

1.   Šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimo išlaidoms skiriama iki 4 370 000 eurų, skirtų padengti planavimo etapo ir 2005 m. išlaidas.

2.   Iš Bendrijos biudžeto finansuojamoms išlaidoms taikomos šios nuostatos:

a)

išlaidos tvarkomos pagal biudžetui taikytinas Bendrijos taisykles ir tvarką, išskyrus tai, kad bet koks išankstinis finansavimas nelieka Bendrijos nuosavybe. Trečiųjų valstybių piliečiams leidžiama dalyvauti konkursuose dėl sutarčių sudarymo;

b)

planavimo grupės vadovas/policijos misijos vadovas visiškai atsiskaito Komisijai už pagal jo sutartį vykdomą veiklą ir yra Komisijos prižiūrimas.

3.   Finansinės priemonės turi atitikti EUPOL „KINŠASA“ misijos veiklos reikalavimus, įskaitant įrangos suderinamumą ir jos grupių sąveiką.

11 straipsnis

Bendrijos ir kiti atitinkami veiksmai

1.   Taryba pažymi, kad Komisija prireikus ketina siekti šių bendrųjų veiksmų tikslų atitinkamomis Bendrijos priemonėmis.

2.   Taryba taip pat pažymi, kad reikia imtis koordinavimo priemonių Kinšasoje ir Briuselyje dėl inter alia galimų būsimų EPF projektų, atsižvelgiant į esamus koordinavimo mechanizmus.

12 straipsnis

Įslaptintos informacijos teikimas

1.   Generaliniam sekretoriui – vyriausiajam įgaliotiniui, laikantis Tarybos saugumo nuostatų, leidžiama teikti su šiais bendraisiais veiksmais susijusioms trečiosioms valstybėms „CONFIDENTIEL UE“ lygio ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, parengtus šiai operacijai.

2.   Generaliniam sekretoriui – vyriausiajam įgaliotiniui, laikantis Tarybos saugumo nuostatų, taip pat leidžiama pagal misijos veiklos reikmes teikti Jungtinėms Tautoms „RESTREINT UE“ lygio ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, parengtus šiai operacijai. Šiuo tikslu bus parengiami vietiniai susitarimai.

3.   Iškilus konkrečiai ir neatidėliotinai operacijos būtinybei, generaliniam sekretoriui – vyriausiajam įgaliotiniui, laikantis Tarybos saugumo nuostatų, taip pat leidžiama teikti priimančiajai valstybei „RESTREINT UE“ lygio ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, parengtus šiai operacijai. Visais kitais atvejais tokia informacija ir dokumentai priimančiajai valstybei teikiami tokia tvarka, kuri atitinka priimančiosios valstybės bendradarbiavimo su Europos Sąjunga lygį.

4.   Generaliniam sekretoriui – vyriausiajam įgaliotiniui leidžiama teikti su šiais bendraisiais veiksmais susijusioms trečiosioms valstybėms neįslaptintus dokumentus, susijusius su Tarybos svarstymais dėl šios operacijos, kuriems taikomas profesinio slaptumo reikalavimas pagal Tarybos darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 1 dalį.

13 straipsnis

EUPOL „KINŠASA“ personalo statusas

1.   Dėl EUPOL „KINŠASA“ personalo KDR statuso, įskaitant atitinkamais atvejais privilegijas, imunitetus ir kitas garantijas, būtinas EUPOL „KINŠASA“ misijos įvykdymui ir sklandžiam funkcionavimui, susitariama Sutarties 24 straipsnyje nustatyta tvarka. Pirmininkaujančiai valstybei narei padedantis generalinis sekretorius – vyriausiasis įgaliotinis gali jos vardu vesti derybas dėl tokio susitarimo.

2.   Personalo narį komandiravusi valstybė ar Bendrijos institucija yra atsakinga už bet kokias su komandiruote susijusias darbuotojo pretenzijas arba pretenzijas dėl darbuotojo. Atitinkama valstybė ar Bendrijos institucija gali pareikšti bet kokį ieškinį komandiruotam asmeniui.

14 straipsnis

Įsigaliojimas, galiojimo trukmė ir išlaidos

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

Jie netenka galios 2005 m. gruodžio 31 d.

Išlaidos padengiamos po šių bendrųjų veiksmų priėmimo.

15 straipsnis

Paskelbimas

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. J. BRINKHORST


(1)  OL L 21, 2004 1 28, p. 25.

(2)  OL L 143, 2003 6 11, p. 50.

(3)  OL L 318, 2000 12 16, p. 1.

(4)  OL L 234, 2004 7 3, p. 13.

(5)  OL L 249, 2003 10 1, p. 64.

(6)  OL L 182, 2004 5 19, p. 41.


14.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 367/35


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2004/848/BUSP

2004 m. gruodžio 13 d.

iš dalies keičianti Tarybos bendrąją poziciją 2004/661/BUSP dėl ribojančių priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. rugsėjo 24 d. Taryba priėmė bendrąją poziciją 2004/661/BUSP dėl ribojančių priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams (1).

(2)

Tarptautinė rinkimų stebėjimo misija Baltarusijoje padarė išvadą, kad 2004 m. spalio 17 d. Baltarusijoje vykę parlamento rinkimai ir referendumas toli gražu neatitiko pamatinių Baltarusijos įsipareigojimų ESBO. ES mano, kad Baltarusijos valdžios institucijos yra tiesiogiai atsakingos už stebėtojų nurodytus neatitikimus.

(3)

ES taip pat pažymi, kad po rinkimų ir referendumo Minske vykusių taikių politinių demonstracijų metu Baltarusijos policija ir kitos saugumo pajėgos įvykdė smurtinius išpuolius prieš kelis opozicijos vadovus ir žiniasklaidos atstovus.

(4)

Todėl 2004 m. lapkričio 22 d. Taryba nusprendė nustatyti apribojimus tam tikriems pareigūnams, tiesiogiai atsakingiems už suklastotus rinkimus ir referendumą bei asmenims, atsakingiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus per vykdytas represijas taikių demonstrantų atžvilgiu.

(5)

Todėl Taryba paragino prezidentą Lukašenką ir jo Vyriausybę pakeisti savo dabartinę politiką bei pradėti fundamentalias demokratines ir ekonomines reformas, kurios priartintų šalį prie bendrų Europos vertybių. Taip pat Taryba pareiškė, kad ES yra pasirengusi pradėti dialogą su Baltarusija dėl laipsniško dvišalių santykių vystymo, kai tik Baltarusijos valdžios institucijos savo konkrečiais veiksmais parodys nuoširdų norą atnaujinti santykius. Be to, Taryba pakartojo norą gilinti santykius su Baltarusija, įskaitant bendradarbiavimą Europos kaimynystės politikos (EKP) srityje, kai tik Baltarusijos valdžios institucijos aiškiai parodys savo norą gerbti demokratines vertybes ir teisinę valstybę.

(6)

Todėl reikia išplėsti Bendrosios pozicijos 2004/661/BUSP nustatytas ribojančias priemones, taikant jas asmenims, kurie yra tiesiogiai atsakingi už 2004 m. spalio 17 d. Baltarusijoje vykusius suklastotus rinkimus ir referendumą, bei asmenims, atsakingiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus – po rinkimų ir referendumo Baltarusijoje vykdytas represijas taikių demonstrantų atžvilgiu.

(7)

Ribojančias priemones, taikomas asmenims, kurie yra tiesiogiai atsakingi už 2004 m. spalio 17 d. Baltarusijoje vykusius suklastotus rinkimus ir referendumą, bei asmenims, atsakingiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus – po rinkimų ir referendumo vykdytas represijas taikių demonstrantų atžvilgiu, reikėtų peržiūrėti atsižvelgiant į Rinkimų kodekso reformas, įvykdytas siekiant jį suderinti su įsipareigojimais ESBO ir kitais ESBO/ ODIHR rekomenduojamais demokratinių rinkimų tarptautiniais standartais, ir atsižvelgiant į konkrečius valdžios institucijų veiksmus, užtikrinančius pagarbą taikių demonstrantų žmogaus teisėms,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendroji pozicija 2004/661/BUSP iš dalies keičiama taip:

1)

1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės imasi priemonių, būtinų neleisti atvykti į jų teritorijas arba vykti per jas tranzitu asmenims, kurie yra atsakingi už:

tai, kad būtų pradėtas nepriklausomas įtariamų nusikaltimų tyrimas ir teisminis persekiojimas, bet jo nepradėjo, ir asmenims, kurie Pourgourides pranešime laikomi keturių gerai žinomų asmenų dingimo 1999–2000 metais ir vėlesnio nusikaltimų slėpimo, siekiant trukdyti įvykdyti teisingumą, pagrindiniais veikėjais (išvardyti I priede);

2004 m. spalio 17 d. Baltarusijoje vykusius suklastotus rinkimus ir referendumą, ir asmenims, atsakingiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus – po rinkimų ir referendumo Baltarusijoje vykdytas represijas taikių demonstrantų atžvilgiu (išvardyti II priede).“.

2)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Valstybės narės arba Komisijos pasiūlymu Taryba tvirtina I ir II prieduose pateiktų sąrašų pakeitimus, jei to reikia atsižvelgiant į politinius įvykius Baltarusijoje.“.

3)

Priedas pakeičiamas I ir II priedais, pateiktais šios bendrosios pozicijos priede.

2 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. R. BOT


(1)  OL L 301, 2004 9 28, p. 67.


PRIEDAS

I PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalies pirmoje įtraukoje nurodytų asmenų sąrašas

1)

SIVAKOV, YURY (YURIJ) Leonidovich, Baltarusijos turizmo ir sporto ministras, gimęs 1946 m. rugpjūčio 5 d. Sachalino srityje, buvusioje Rusijos Tarybų Federacinėje Socialistinėje Respublikoje.

2)

SHEYMAN (SHEIMAN), VICTOR Vladimirovich, Baltarusijos prezidento administracijos vadovas, gimęs 1958 m. gegužės 26 d. Gardino srityje.

3)

PAVLICHENKO (PAVLIUCHENKO), DMITRI (Dmitry) Valeriyevich, Baltarusijos specialiųjų pajėgų karininkas, gimęs 1966 m. Vitebske.

4)

NAUMOV, VLADIMIR Vladimirovich, Vidaus reikalų ministras, gimęs 1956 m.

II PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalies antroje įtraukoje nurodytų asmenų sąrašas

1)

Lidia YERMOSHINA, Centrinės rinkimų komisijos pirmininkė

2)

Yuri PODOBED, Minsko OMON vadas

.“