ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 358

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. gruodžio 3d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. lapkričio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2067/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 527/2003, suteikiantį leidimą tiesioginiam žmonių vartojimui pasiūlyti ir tiekti tam tikrus vynus, importuotus iš Argentinos, kuriems galėjo būti taikomi Reglamente (EB) Nr. 1493/1999 nenumatyti vynininkystės procesai

1

 

*

2004 m. lapkričio 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2068/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros

2

 

 

2004 m. gruodžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2069/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

4

 

*

2004 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2070/2004, leidžiantis atlikti tekstilės gaminių ir drabužių, kurių kilmės šalis yra Indijos Respublika, kiekybinių apribojimų perkėlimus

6

 

 

2004 m. gruodžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2071/2004, nustatantis maksimalią miežių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1757/2004 numatyto konkurso tvarka

8

 

 

2004 m. gruodžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2072/2004, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1565/2004 numatytu konkursu dėl avižų eksporto

9

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004/823/EB, Euratomas:
2004 m. lapkričio 22 d. Tarybos sprendimas, dėl Moldovos Respublikos prisijungimo prie 1993 m. spalio 25 d. Kanados, Švedijos, Ukrainos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl mokslo ir technologijų centro Ukrainoje įsteigimo

10

 

 

Komisija

 

*

2004/824/EB:
2004 m. gruodžio 1 d. Komisijos sprendimas, nustatantis sveikatos sertifikato, taikytino nekomerciniam šunų, kačių ir šeškų vežimui iš trečiųjų šalių į Bendriją, pavyzdį (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4421)
 ( 1 )

12

 

*

2004/825/EB:
2004 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas, dėl apsaugos priemonių importuojant arklinius iš Rumunijos (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4440)
 ( 1 )

18

 

*

2004/826/EB:
2004 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/887/EB, leidžiantį nukrypti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl natūralių arba dirbtiniu būdu išvestų žemaūgių Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų iš Japonijos (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4441)

32

 

*

2004/827/EB:
2004 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas, suteikiantis leidimą laikinai taikyti nuo Tarybos direktyvos 2000/29/EB leidžiančią nukrypti nuostatą dėl Australijos kilmės dirvožemio importo (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4449)

33

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

3.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2067/2004

2004 m. lapkričio 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 527/2003, suteikiantį leidimą tiesioginiam žmonių vartojimui pasiūlyti ir tiekti tam tikrus vynus, importuotus iš Argentinos, kuriems galėjo būti taikomi Reglamente (EB) Nr. 1493/1999 nenumatyti vynininkystės procesai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 45 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 45 straipsnio 1 dalies, Reglamentu (EB) Nr. 527/2003 (2) leidžiama importuoti į Bendriją Argentinoje pagamintus vynus, kuriems buvo taikomi Bendrijos nuostatose nenumatyti vynininkystės procesai. Šio leidimo galiojimas baigiasi 2004 m. rugsėjo 30 d.

(2)

Šiuo metu tarp Bendrijos, kurią atstovauja Komisija, ir Argentinos vyksta derybos dėl susitarimo dėl prekybos vynu sudarymo. Jose pirmiausia deramasi dėl abiejų šalių atitinkamų vynininkystės procesų ir geografinių nuorodų apsaugos.

(3)

Siekiant užtikrinti sklandžią šių derybų eigą, reikėtų laikinai leisti taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą dėl obuolių rūgšties pridėjimo į vynus, pagamintus Argentinos teritorijoje ir importuotus į Bendriją, iki susitarimo, pasiekto pirmiau minimose derybose, įsigaliojimo, tačiau ne vėliau kaip iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 527/2003,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 527/2003 1 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje data „2004 m. rugsėjo 30 d.“ pakeičiama data „2005 m. rugsėjo 30 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2004 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. lapkričio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. VEERMAN


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1795/2003 (OL L 262, 2003 10 14, p. 13).

(2)  OL L 78, 2003 3 25, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1776/2003 (OL L 260, 2003 10 11, p. 1).


3.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/2


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2068/2004

2004 m. lapkričio 29 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 181a straipsnio 2 dalies pirmąjį sakinį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Europos rekonstrukcijos agentūra teikia Bendrijos pagalbą, numatytą Reglamente (EB) Nr. 2666/2000 (2), Serbijai ir Juodkalnijai, įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1244, ir Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai.

(2)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2667/2000 (3) šis reglamentas taikomas iki 2004 m. gruodžio 31 d.

(3)

Reglamentu (EB) Nr. 2667/2000 numatoma, kad Komisija pateikia Tarybai įvertinimo ataskaitą apie jo taikymą ir pasiūlymą dėl Agentūros statuso.

(4)

Komisija tą ataskaitą viešai paskelbė 2004 m. birželio 4 d.

(5)

Bendrijos pagalba Serbijai ir Juodkalnijai, įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1244, ir Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai numatoma Šalies strategijos dokumente 2002–2006 m., vadovaujantis Bendrijos finansinėmis perspektyvomis. Komisija rengia pasiūlymus dėl šioms šalims ir teritorijoms skirtų daugiamečių preliminarių programų 2005–2006 m.

(6)

Atsižvelgiant į teigiamą Agentūros veiklos įvertinimą ir į tai, kad Bendrijos pagalbos teikimas numatytas iki 2006 m., svarbu užtikrinti Bendrijos pagalbos teikimo tęstinumą. Todėl Europos rekonstrukcijos agentūros įgaliojimai turėtų būti pratęsti iki 2006 m. gruodžio 31 d.

(7)

2003 m. vasario 4 d. Jugoslavijos Federacinėje Respublikoje buvo priimta Konstitucinė chartija, kuria šalis buvo pervadinta į Serbiją ir Juodkalniją (4). Turėtų būti atsižvelgta į šį pavadinimo pakeitimą.

(8)

Reglamentas (EB) Nr. 2667/2000 turi būti iš dalies atitinkamai pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2667/2000 keičiamas taip:

1)

1 straipsnyje frazė „Jugoslavijos Federacinei Respublikai“ pakeičiama fraze „Serbijai ir Juodkalnijai“.

2)

2 straipsnio 1 dalies b punkte frazė „Jugoslavijos Federacinės Respublikos“ pakeičiama fraze „Serbijos ir Juodkalnijos“.

3)

4 straipsnio 10 dalyje frazė „Jugoslavijos Federacinei Respublikai“ pakeičiama fraze „Serbijai ir Juodkalnijai“.

4)

14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Iki 2005 m. gruodžio 31 d. Komisija praneša Tarybai apie Agentūros įgaliojimų perspektyvą. Pasiūlymus pratęsti Agentūros įgaliojimus po 2006 m. gruodžio 31 d. Komisija turėtų pateikti Tarybai iki 2006 m. kovo 31 d.“.

5)

15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

Komisija gali perduoti Agentūrai Bendrijos pagalbos, kurią nuspręsta skirti Serbijai ir Juodkalnijai bei Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1628/96, vykdymą.“.

6)

16 straipsnyje data „2004 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2006 m. gruodžio 31 d.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. lapkričio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. J. BRINKHORST


(1)  Nuomonė pateikta 2004 m. lapkričio 17 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 306, 2000 12 7, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2415/2001 (OL L 327, 2001 12 12, p. 3).

(3)  OL L 306, 2000 12 7, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1646/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 16).

(4)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1244.


3.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2069/2004

2004 m. gruodžio 2 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gruodžio 3 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 2 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2004 m. gruodžio 2 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

102,7

070

81,3

204

95,1

999

93,0

0707 00 05

052

98,6

204

32,5

999

65,6

0709 90 70

052

95,2

204

67,8

999

81,5

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

388

45,6

999

45,6

0805 20 10

204

50,6

999

50,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,4

204

57,0

624

99,7

720

30,1

999

65,3

0805 50 10

052

55,0

388

41,4

528

25,5

999

40,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

136,9

400

85,8

404

97,0

512

104,5

720

77,9

804

107,6

999

100,0

0808 20 50

400

96,5

720

66,4

999

81,5


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


3.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2070/2004

2004 m. gruodžio 1 d.

leidžiantis atlikti tekstilės gaminių ir drabužių, kurių kilmės šalis yra Indijos Respublika, kiekybinių apribojimų perkėlimus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių (1), ypač į jo 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Indijos Respublikos Susitarimo memorandume dėl tekstilės gaminių patekimo į rinką suderinimo, parafuotą 1994 m. gruodžio 31 d. (2), yra nustatyta, kad tam tikri Indijos prašymai dėl vadinamojo „išimtinio lankstumo“ taikymo bus palankiai nagrinėjami.

(2)

2004 m. spalio 13 d. Indijos Respublika pateikė prašymą atlikti perkėlimus iš vienų kategorijų į kitas kategorijas.

(3)

Indijos Respublikos paprašytiems perkėlimams yra taikomos lankstumo nuostatos, nurodytos Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 7 straipsnyje ir apibrėžtos minėto reglamento VIII priedo 9 stulpelyje.

(4)

Prašymą reikėtų patenkinti.

(5)

Reikėtų, kad šis reglamentas įsigaliotų kitą dieną po jo paskelbimo tam, kad ūkio subjektai galėtų kuo greičiau tuo pasinaudoti.

(6)

Priemonės, nustatytos šiame reglamente, atitinka Tekstilės komiteto, nurodyto Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 17 straipsnyje, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidžiama atlikti tekstilės gaminių, kurių kilmės šalis yra Indijos Respublika, 2004 kvotos metų kiekybinių apribojimų perkėlimus pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 1 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 275, 1993 11 8, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1627/2004 (OL L 295, 2004 9 18, p. 1).

(2)  OL L 153, 1996 6 27, p. 53.


PRIEDAS

664 INDIJA

Pakeitimai

Grupė

Kategorija

Vnt.

Apribojimas 2004 m.

Pakeistas lygis

Kiekis vienetais

Kiekis tonomis

%

Lankstumas

Naujas pakeistas lygis

IA

3

kg

38 567 000

34 138 690

– 4 000 000

– 4 000

– 10,4

Perkėlimas į 4, 5, 6 kategorijas

30 138 690

IB

4

vnt.

100 237 000

118 908 122

6 480 000

1 000

6,5

Perkėlimas iš 3 kategorijos

125 388 122

IB

5

vnt

53 303 000

51 901 809

9 060 000

2 000

17,0

Perkėlimas iš 3 kategorijos

60 961 809

IB

6

vnt

13 706 000

15 876 615

1 760 000

1 000

12,8

Perkėlimas iš 3 kategorijos

17 636 615


3.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2071/2004

2004 m. gruodžio 2 d.

nustatantis maksimalią miežių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1757/2004 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1757/2004, yra pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už miežių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis (2).

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija gali priimti sprendimą nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką, atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus. Tokiu atveju konkursą laimi tas arba tie konkurso dalyviai, kurių pasiūlymas yra lygus arba mažesnis už maksimalią grąžinamąją išmoką.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkų situacijai taikant pirmiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo pateikti 2004 m. lapkričio 26 d. iki gruodžio 25. d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 1757/2004 numatytu konkursu, nustatyta 17,99 EUR/t dydžio maksimali miežių eksporto grąžinamoji išmoka.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gruodžio 3 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 2 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narys


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 313, 2004 10 12, p. 10.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


3.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2072/2004

2004 m. gruodžio 2 d.

dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1565/2004 numatytu konkursu dėl avižų eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 1995 d. birželio 29 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1501/95, nustatantį kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), ir ypač į jo 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. rugsėjo 3 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1565/2004 dėl specialios intervencinės priemonės, taikomos grūdams Suomijoje ir Švedijoje 2004–2005 prekybos metais (3),

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1005/2004 yra atidarytas konkursas dėl grąžinamosios išmokos eksportuojant Suomijoje ir Švedijoje pagamintas avižas, eksportuotinas iš Suomijos ir Švedijos į visas trečiąsias šalis, išskyrus Bulgariją, Norvegiją, Rumuniją ir Šveicariją.

(2)

Atsižvelgiant visų pirma į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus, maksimalios grąžinamosios išmokos nustatyti nereikėtų.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nesiimama jokių tolesnių veiksmų dėl pasiūlymų, pateiktų nuo 2004 m. lapkričio 26 d. iki gruodžio 2 d. remiantis Reglamente (EB) Nr. 1565/2004 numatytu konkursu dėl avižų eksporto grąžinamosios išmokos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gruodžio 3 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 2 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narys


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1431/2003 (OL L 203, 2003 8 12, p. 16).

(3)  OL L 285, 2004 9 4, p. 3.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

3.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/10


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. lapkričio 22 d.

dėl Moldovos Respublikos prisijungimo prie 1993 m. spalio 25 d. Kanados, Švedijos, Ukrainos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl mokslo ir technologijų centro Ukrainoje įsteigimo

(2004/823/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. liepos 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1766/98/EB dėl Europos bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos, veikiančių kaip viena šalis, prisijungimo prie 1993 m. spalio 25 d. Kanados, Švedijos, Ukrainos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl mokslo ir technologijų centro Ukrainoje įsteigimo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1, 3 ir 4 dalis,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentą (Euratomas) Nr. 2387/98 dėl Europos atominės energijos bendrijos ir Europos bendrijos, veikiančių kaip viena šalis, prisijungimo prie 1993 m. Kanados, Švedijos, Ukrainos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl mokslo ir technologijų centro Ukrainoje įsteigimo (2), ypač į jo 2 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

1993 m. spalio 25 d. Kanada, Švedija, Ukraina ir Jungtinės Amerikos Valstijos sudarė Susitarimą dėl mokslo ir technologijų centro Ukrainoje įsteigimo (toliau – Susitarimas).

(2)

Reglamentais (EB) Nr. 1766/98 ir (Euratomas) Nr. 2387/98 Europos bendrija ir Europos atominės energijos bendrija, veikdamos kaip viena šalis, (toliau – Bendrijos) prisijungė prie Susitarimo.

(3)

2004 m. vasario 12 d. Moldovos Respublika Centro sekretoriatui pateikė Moldovos prisijungimo prie Susitarimo dokumentą. Pagal Susitarimo XIII straipsnį Mokslo ir technologijų centro valdančioji taryba atsakinga už šio prisijungimo patvirtinimą.

(4)

Centro valdančiojoje taryboje Bendrijas atstovauja Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė ir Komisija. Susitarimo XIII straipsnyje aptariamais klausimais Bendrijų poziciją nustato Taryba, kurią paprastai išreiškia pirmininkaujanti valstybė narė,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinamas Moldovos Respublikos prisijungimas prie 1993 m. spalio 25 d. Kanados, Švedijos, Ukrainos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl mokslo ir technologijų centro Ukrainoje įsteigimo.

2 straipsnis

Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė išreiškia Centro valdančiojoje taryboje Bendrijų pritarimą dėl Moldovos Respublikos prisijungimo prie Susitarimo.

Priimta Briuselyje, 2004 m. lapkričio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. R. BOT


(1)  OL. L 225, 1998 8 12, p. 2.

(2)  OL. L 297, 1998 11 6, p. 4.


Komisija

3.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/12


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. gruodžio 1 d.

nustatantis sveikatos sertifikato, taikytino nekomerciniam šunų, kačių ir šeškų vežimui iš trečiųjų šalių į Bendriją, pavyzdį

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4421)

(Tekstas svarbus EEE)

(2004/824/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų nekomerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 92/65/EEB (1), ypač į jo 8 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 998/2003 yra nustatyti reikalavimai, taikytini nekomerciniam šunų, kačių ir šeškų įvežimui iš trečiųjų šalių į Bendriją. Šie reikalavimai skiriasi atsižvelgiant į trečiosios šalies, kuri yra gyvūnų kilmės šalis, ir į paskirties valstybės narės statusą.

(2)

2004 m. vasario 18 d. Komisijos sprendime 2004/203/EB, nustatančiame gyvūnų sveikatos sertifikato, taikytino nekomerciniam šunų, kačių ir šeškų judėjimui iš trečiųjų šalių, pavyzdį (2), yra nustatytas tokius į Bendriją įvežamus gyvūnus lydinčio sertifikato pavyzdys, kurio klaidų atitaisymas (3) buvo paskelbtas.

(3)

2004 m. liepos 1 d. Komisijos sprendime 2004/539/EB, nustatančiame pereinamojo laikotarpio priemonę, taikytiną įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikytinų nekomerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui (4), leidžiama iki 2004 m. spalio 1 d. vienu metu naudoti sertifikatus, išduotus pagal Reglamentą (EB) Nr. 998/2003, ir pasus, išduotus pagal iki 2004 m. liepos 3 d. galiojusias nacionalines taisykles.

(4)

2004 m. rugsėjo 13 d. Tarybos sprendimu 2004/650/EB, iš dalies keičiančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 998/2003 (5) dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, siekiant atsižvelgti į Maltos stojimą, į to reglamento II priedo A dalyje pateiktą sąrašą buvo papildomai įrašyta Malta. Todėl specialios naminių gyvūnėlių įvežimo į Airiją, Švediją ir Jungtinę Karalystę nuostatos turėtų būti taikomos ir Maltai.

(5)

Dėl aiškumo Sprendimas 2004/203/EB turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo sprendimu.

(6)

Atsižvelgiant į minimų gyvūnų ypatingą prigimtį ir jų vežimo pobūdį, veterinarijos gydytojams ir keliautojams reikia sudaryti lengvesnes sąlygas parengti sertifikatą ir jį naudoti.

(7)

Dėl to, kad šiuo sprendimu pakeisti Reglamentas (EB) Nr. 998/2003 ir Sprendimas 2004/203/EB turi būti taikomi nuo 2004 m. liepos 3 d., šį sprendimą reikėtų taikyti nedelsiant.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Šiame sprendime yra nustatomas Reglamento (EB) Nr. 998/2003 8 straipsnio 4 dalyje minėto sertifikato pavyzdys ir jo taikymo nekomerciniais tikslais iš trečiųjų šalių įvežamiems naminiams gyvūnėliams – šunims, katėms ir šeškams – reikalavimai.

2.   Sertifikato pavyzdys pateikiamas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

1.   1 straipsnio 2 dalyje minimą sertifikatą reikalaujama pateikti nekomerciniais tikslais vežant naminius gyvūnėlius – šunis, kates ir šeškus (toliau – naminiai gyvūnėliai), kilusius iš:

a)

visų trečiųjų šalių ir įvežamus į valstybę narę, išskyrus Airiją, Maltą, Švediją ir Jungtinę Karalystę, ir

b)

Reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priedo B dalies 2 skirsnyje ir C dalyje išvardytų trečiųjų šalių ir įvežamus į Airiją, Maltą, Švediją ir Jungtinę Karalystę. Šis sertifikatas netaikomas gyvūnėliams iš Reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priede nenurodytų trečiųjų šalių arba iš jų siunčiamų, kai jie vežami į Airiją, Maltą, Švediją ir Jungtinę Karalystę; šiuo atveju taikomas to reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis.

2.   Nukrypdamos nuo šio straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybės narės leidžia Reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priedo B dalies 2 skirsnyje išvardytoms trečiosioms šalims, nekomerciniais tikslais vežančioms šunis, kates ir šeškus, naudoti juos lydintį pasą, parengtą pagal Komisijos sprendimu 2003/803/EB nustatytą pavyzdį (6), jei šios Komisijai ir valstybėms narėms pranešė apie savo ketinimą naudoti ne sertifikatą, o pasą.

3.   Valstybės narės, nepažeisdamos gyvūnų vežimo į Maltą taisyklių, patvirtina Sprendimo 2004/203/EB priede nustatyto pavyzdžio sertifikatą.

3 straipsnis

1.   1 straipsnyje minėtas sertifikatas turi būti surašytas viename lape bent viena įvežimo valstybės narės kalba ir anglų kalba. Jis pildomas didžiosiomis raidėmis įvežimo valstybės narės kalba ir anglų kalba.

2.   1 straipsnyje minėtas sertifikatas išduodamas taip:

a)

sertifikato I–V dalis:

i)

užpildo ir pasirašo išsiuntimo šalies kompetentingos institucijos oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas arba

ii)

užpildo ir pasirašo kompetentingos institucijos patvirtintas veterinarijos gydytojas, o po to patvirtina kompetentinga institucija.

b)

VI ir VII dalis prireikus užpildo ir pasirašo veterinarijos gydytojas, kuriam leidžiama išsiuntimo šalyje verstis veterinarijos praktika.

3.   Prie sertifikato pridedami patvirtinamieji dokumentai arba patvirtinta jų kopija, įskaitant išsamią informaciją, susijusią su gyvūno identifikavimu, vakcinavimu, ir serologinio tyrimo rezultatus.

4.   Judėjimo Bendrijoje sertifikatas galioja 4 mėnesius nuo jo išdavimo dienos arba iki IV dalyje nurodyto vakcinavimo termino pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė.

4 straipsnis

Vakcinacija, kurios reikalaujama IV dalyje, atliekama naudojant inaktyvuotą vakciną, pagamintą laikantis bent Tarptautinio epizootijų biuro (OIE) Sausumos gyvūnų diagnostinių tyrimų ir vakcinų standartų vadovo paskutinėje redakcijoje apibūdintų reikalavimų.

5 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad Reglamento (EB) Nr. 998/2003 8 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyti reikalavimai būtų taikomi tik tiems minėto reglamento II priedo B dalies 2 skirsnyje ir C priede nurodytų trečiųjų šalių naminiams gyvūnėliams, kurie yra vežami:

tiesiai į įvežimo valstybę narę arba

iš išsiuntimo trečiosios šalies į įvežimo valstybę narę, įskaitant buvimą tik vienoje arba kelete Reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priedo B dalies 2 skirsnyje ir C priede išvardytų šalių.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies nuostatų, naminiai gyvūnėliai gali būti vežami oro arba jūrų transportu tranzitu per Reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priede nenurodytą trečiąją šalį, jei jie neišvežami iš tos šalies tarptautinio oro uosto teritorijos arba yra patikimai apsaugoti laive.

6 straipsnis

Sprendimas 2004/203/EB panaikinamas.

7 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2004 m. gruodžio 6 d.

8 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 1 d.

Komisijos vardu

David BYRNE

Komisijos narys


(1)  OL L 146, 2003 6 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 592/2004 (OL L 94, 2004 3 31, p. 7).

(2)  OL L 65, 2004 3 3, p. 13. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/301/EB (OL L 98, 2004 4 2, p. 55).

(3)  OL L 111, 2004 4 17, p. 83.

(4)  OL L 237, 2004 7 8, p. 21.

(5)  OL L 298, 2004 9 23, p. 22.

(6)  OL L 312, 2003 11 27, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 998/2003 8 straipsnio 4 dalyje numatyto sveikatos sertifikato, taikytino iš trečiųjų šalių nekomerciniais tikslais vežant naminius gyvūnėlius – šunis, kates ir šeškus, pavyzdys.

Image

Image

Image


3.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/18


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. lapkričio 29 d.

dėl apsaugos priemonių importuojant arklinius iš Rumunijos

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4440)

(Tekstas svarbus EEE)

(2004/825/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus, ir iš dalies keičianti Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (1), ypač į jos 18 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 90/426/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą (2), nustato, inter alia, arklinių kategorijų apibrėžimą ir identifikavimo reikalavimus.

(2)

2004 m. sausio 6 d. Komisija priėmė Sprendimą 2004/211/EB, nustatantį trečiųjų šalių ir jų teritorijos dalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir arklių rūšių spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąrašą ir iš dalies keičiantį Sprendimus 93/195/EEB ir 94/63/EB (3).

(3)

Atsižvelgdamos į minėtą sąrašą, valstybės narės leidžia importuoti iš Rumunijos visų kategorijų arklinius, laikantis sąlygų, nustatytų B sanitarinės grupės šalims Komisijos sprendimais 92/260/EB (4), 93/195/EEB (5), 93/196/EEB (6) ir atitinkamai 93/197/EEB (7) dėl laikino registruotų arklių įvežimo, dėl pakartotinio įvežimo po registruotų arklių laikinojo eksporto, dėl registruotų arklinių importo arklinių skerdimui ir dėl registruotų arklinių ir arklinių veisimui ir produkcijai importo.

(4)

Sprendimas 93/197/EEB reikalauja, kad importuojant arklinius į B sanitarinės grupės šalis būtų atlikti sveikatos patikrinimai paskirties valstybės narės patvirtintose laboratorijose.

(5)

1994 m. liepos 13 d. Komisijos sprendimas 94/467/EB nustato arklinių šeimos gyvūnų transportavimo iš vienos trečiosios šalies į kitą sveikatos garantijas pagal Direktyvos 91/496/EEB 9 straipsnio 1 dalies c punktą (8).

(6)

1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas 2000/68/EB, iš dalies keičiantis Komisijos sprendimą 93/623/EEB ir nustatantis veislinių ir produkcinių arklinių identifikavimą (9), reikalauja, kad arklinių judėjimo metu, ypač vežant į skerdyklą, juos lydėtų identifikavimo dokumentas.

(7)

Maisto ir veterinarijos tarnybai vėliau apsilankius Rumunijoje ir valstybėms narėms atlikus patvirtintų pasienio kontrolės postų kontrolę buvo pakartotinai atskleisti sąlygų, kuriomis Rumunijoje arkliniai ruošiami eksportui į valstybes nares ir vežami į paskirties vietą, trūkumai, kurie nebuvo pašalinti pagal minėtose ataskaitose pateiktas rekomendacijas.

(8)

Todėl būtina stiprinti priemones, priimtas siekiant užtikrinti Bendrijos arklinių populiacijos sveikatos apsaugą ir valstybių narių teritorijoje esančių arklinių gerovę, priimant papildomas priemones, nustatančias arklinių, kurių kilmės šalis yra Rumunija, importo arklinių skerdimui ir importo arklinių veisimui ir produkcijai tam tikrą režimą ir sustiprinant kontrolės priemones.

(9)

Rumunijos centrinės kompetentingos institucijos atliktas išduotų sertifikatų patvirtinimas turėtų sustiprinti garantijas, suteiktas visų pirma pagal Direktyvos 90/426/EEB 12 straipsnio 2 dalies d punktą.

(10)

Geresnis arklinių identifikavimas, taip pat paskirties valstybės narės, į kurią importuojami arkliniai iš Rumunijos, patvirtintose laboratorijose atliekami tobulesni tyrimai irgi turėtų padėti sklandžiau įgyvendinti importo režimą.

(11)

Siekiant stebėti situaciją, o vėliau priemonių nebetaikyti, būtina reguliariai gauti informaciją apie patikrinimų, atliktų pasienio kontrolės postuose arba buvimo paskirties valstybėje narėje laikotarpiu, rezultatus.

(12)

Šiame Sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybės narės uždraudžia arklinių, kurių kilmės šalis yra Rumunija, importą, nebent šiame Sprendime numatyta kitaip.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas draudimas netaikomas:

registruotų arklių laikinam įvežimui iš Rumunijos pagal Sprendimą 92/260/EEB ir nuolatiniam importui iš Rumunijos pagal Sprendimą 93/197/EEB,

registruotų arklių lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams pakartotiniam įvežimui po laikinojo eksporto į Rumuniją pagal Sprendimą 93/195/EEB,

arklinių vežimui iš Rumunijos į kitą trečiąją šalį pagal Sprendimą 94/467/EB,

arklinių vežimui iš trečiųjų šalių per Rumunijos teritoriją į Europos bendriją pagal Sprendimo 2004/211/EB 6 straipsnį,

arklinių tiesioginiam skerdimui pagal 2 straipsnį importui,

arklinių nuolatiniam importui veisimui ir produkcijai pagal 3 straipsnį.

2 straipsnis

Galutinės paskirties valstybės narės leidžia importuoti iš Rumunijos arklinius tiesioginiam skerdimui, laikydamosi šių sąlygų:

1)

gyvūnų siuntą lydi Rumunijos centrinės kompetentingos institucijos patvirtintas vienintelis tinkamai užpildytas pagal šio sprendimo I priedą veterinarinis pažymėjimas;

2)

be gyvūno kairiojoje priekinėje kanopoje kaitinant įspaustos 3 cm dydžio „S“ žymos, kiekvienas gyvūnas papildomai žymimas aktyviuoju būdu, implantuojant į jo kaklo kairės pusės viršutinę centrinę dalį injekuojamą elektroninį identifikatorių (atsakiklį), atitinkantį ISO 11784 ir ISO 11785 standartus;

3)

kiekvienas gyvūnas identifikuojamas, jį lydi šio sprendimo II priede nurodytas identifikavimo dokumentas, kuriame pateikiamas šio straipsnio 2 dalyje nurodyto elektroninio identifikatoriaus numeris ir jo implantavimo vieta;

4)

paskirties valstybės narės patvirtinta laboratorija atliko mėginių, aiškiai identifikuojamų pagal šio straipsnio 2 dalyje nurodyto elektroninio identifikatoriaus rodomą numerį, laboratorinius tyrimus, kurių reikalaujama pagal šio straipsnio 1 dalyje minimą pažymėjimą. Laboratorijos patvirtinti tyrimų rezultatai pridedami prie gyvūnus lydinčio sveikatos pažymėjimo.

3 straipsnis

Galutinės paskirties valstybės narės leidžia importuoti iš Rumunijos arklinius veisimui ir produkcijai, laikydamosi šių sąlygų:

1)

kiekvieną gyvūną lydi Rumunijos centrinės kompetentingos institucijos patvirtintas vienintelis tinkamai užpildytas pagal šio sprendimo III priedą veterinarinis pažymėjimas;

2)

kiekvienas gyvūnas žymimas aktyviuoju būdu, implantuojant į jo kaklo kairės pusės viršutinę centrinę dalį injekuojamą elektroninį identifikatorių (atsakiklį), atitinkantį ISO 11784 ir ISO 11785 standartus;

3)

kiekvienas gyvūnas identifikuojamas ir pagal šio sprendimo II priedą jį lydi identifikavimo dokumentas, kuriame pateikiamas 2 straipsnio dalyje nurodyto elektroninio identifikatoriaus numeris ir jo implantavimo vieta;

4)

paskirties valstybės narės patvirtinta laboratorija atliko mėginių, aiškiai identifikuojamų pagal šio straipsnio 2 dalyje nurodyto elektroninio identifikatoriaus rodomą numerį, laboratorinius tyrimus, kurių reikalaujama pagal šio straipsnio 1 dalyje minimą pažymėjimą. Laboratorijos patvirtinti tyrimų rezultatai pridedami prie gyvūnus lydinčio sveikatos pažymėjimo.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės, atliekančios patikrinimus pagal Direktyvos 91/496/EEB 4 straipsnį, po įvežimo į Bendriją negali atsisakyti į Bendrijos teritoriją įleisti:

a)

arklinius tiesioginiam skerdimui, kuris visiškai atitinka 2 straipsnio sąlygas, ypač reikalavimą dėl akivaizdžiai matomo elektroninio identifikatoriaus, su sąlyga, kad galutinės paskirties valstybė narė pranešė apie savo sutikimą priimti krovinį ir kad įvežimo į Europos bendrijos teritoriją vietos pasienio patikrinimo postui buvo pranešti bent jau 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto pažymėjimo 1, 2, 5, 6 ir 8.5 punktuose nurodyti duomenys;

b)

arklinius veisimui ir produkcijai, kurie atitinka 3 straipsnio sąlygas, su sąlyga, kad galutinės paskirties valstybė narė pranešė apie savo sutikimą priimti tokį importą valstybės narės, atsakingos už pasienio kontrolės postą įvežimo į Europos bendrijos teritoriją vietoje, kompetentingai institucijai.

2.   Vėliausiai kiekvieno mėnesio 25 dieną už patikrinimus atsakinga kompetentinga institucija pateikia Komisijai pagal IV priede nurodytą formą parengtą ataskaitą apie ankstesnį mėnesį kiekvienoje įvežimo vietoje atliktus patikrinimus ir priemones, kurių buvo imtasi gyvūnų sveikatos ir gerovės trūkumams pašalinti.

5 straipsnis

1.   2 ir 3 straipsniuose nurodytų arklinių paskirties valstybės narės kompetentinga institucija užtikrina, kad:

a)

pagal 2 straipsnį tiesioginiam skerdimui importuojami arkliniai būtų vežami tiesiai į paskirties skerdyklą, kurioje jie turi būti paskersti per 72 valandas ir ne vėliau kaip per 5 dienas nuo įvežimo į Bendriją;

b)

implantuojami identifikatoriai (elektroniniai atsakikliai) būtų pašalinami paskirties skerdykloje ir sunaikinami, oficialiai prižiūrint; kontrolės tikslais skerdyklos darbuotojai kas mėnesį parengia ataskaitą, nurodydami kiekvieno paskersto gyvūno veterinarinio pažymėjimo numerį, gyvūno paskerdimo dieną ir elektroninio atsakiklio, nurodyto atitinkamuose pažymėjimuose, sunaikinimo dieną;

c)

pagal 3 straipsnį importuoti arkliniai veisimui ir produkcijai per pirmąsias 30 dienų nuo įvežimo į paskirties valstybę narę būtų laikomi arklidėse, nurodytose veterinariniuose sertifikatuose, nurodytuose 2 straipsnio 1 dalyje, nebent gyvūnas, deramai identifikuotas pagal Sprendimą 2000/68/EB, nuvežamas į skerdyklą tiesioginiam skerdimui, už tai atsakant kompetentingai institucijai.

2.   Atvežus į skerdyklą arba laikymo 1 straipsnio dalies c punkte nurodytose paskirties arklidėse laikotarpiu paskirties valstybės narės kompetentinga institucija imasi šių priemonių:

a)

patikrina gyvūnų tapatybę;

b)

patikrina gyvūnų sveikatos būklę ir gerovę;

c)

pasirinktinai dar kartą atlieka laboratorinius tyrimus, kurių reikalaujama pagal šio sprendimo I ir III priede nurodytus gyvūnų sveikatos pažymėjimus;

d)

tais atvejais, kai pagal c punktą atliktų tyrimų rezultatai neatitinka duomenų, pateikiamų 2 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnio 1 dalyje nurodytuose sertifikatuose, atliekamas nepažymėtų bandinių, mažiausiai du mėnesius saugomų pirmąjį tyrimą atlikusioje laboratorijoje, kilmės privalomasis genetinis patvirtinimas.

3.   Vėliausiai kiekvieno mėnesio 25 dieną už skerdyklų patikrinimus atsakinga kompetentinga institucija pateikia Komisijai pagal V priede nurodytą formą parengtą ataskaitą apie ankstesnį mėnesį atliktus patikrinimus ir priemones, kurių buvo imtasi gyvūnų sveikatos ir gerovės trūkumams pašalinti.

6 straipsnis

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, prireikus ir teisinių nuostatų, kad užtikrintų, jog importuotojas visiškai padengtų administracinių procedūrų, įskaitant būtinus laboratorinius tyrimus, išlaidas, susijusias su arklinių importu iš Rumunijos pagal šio sprendimo 2 ir 3 straipsnius.

7 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2004 m. gruodžio 23 d.

8 straipsnis

Šis Sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu

David BYRNE

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 42. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/68/EB (OL L 139, 2004 4 30, p. 320. Direktyvos klaidų ištaisymas: OL L 226, 2004 6 25, p. 128).

(3)  OL L 73, 2004 3 11, p. 1.

(4)  OL L 130, 1992 5 15, p. 67. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/241/EB (OL L 74, 2004 3 12, p. 19).

(5)  OL L 86, 1993 4 6, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/211/EB (OL L 73, 2004 3 11, p. 1).

(6)  OL L 86, 1993 4 6, p. 7. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(7)  OL L 86, 1993 4 6, p. 16. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/241/EB (OL L 74, 2004 3 12, p. 19).

(8)  OL L 190, 1994 7 26, p. 28. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2001/662/EB (OL L 232, 2001 8 30, p. 28).

(9)  OL L 23, 2000 1 28, p. 72.


I PRIEDAS

Image

Image

Image

Image


II PRIEDAS

IDENTIFIKAVIMO DOKUMENTAS

Image


III PRIEDAS

Image

Image

Image

Image


IV PRIEDAS

Pasienio kontrolės postų ataskaita, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 dalyje

Valstybė narė: …

Pasienio kontrolės posto pavadinimas: …

Metai: … Mėnuo: …

Pateiktų importui arklinių skaičius

Neatitikusių skaičius (arklinių skaičius)

Dokumentų patikrinimo metu

Tapatybės patikrinimo metu

Apžiūros metu

Gyvūnų sveikata

Gyvūnų gerovė

 

 

 

 

 


V PRIEDAS

Valstybių narių ataskaita, kaip nurodyta 5 straipsnio 3 dalyje

Valstybė narė: …

Metai: … Mėnuo: …

Gautų arklinių skaičius (1)

Arklinių, patikrintų paskirties vietoje, skaičius

Tapatybės patikrinimai

Lyginamasis tyrimas

Genetinis patikrinimas

Gyvūnų gerovės patikrinimas

Iš viso

Neatitiko

Iš viso

Neatitiko

Iš viso

Neatitiko

Iš viso

Neatitiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Šis skaičius atitinka arklių, deklaruotų kaip nusiųstų į paskirties valstybes nares, taikant TRACE ar ANIMO sistemą, skaičių.


3.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/32


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. lapkričio 29 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/887/EB, leidžiantį nukrypti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl natūralių arba dirbtiniu būdu išvestų žemaūgių Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų iš Japonijos

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4441)

(2004/826/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Jungtinės Karalystės prašymą,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2002/887/EB (2) valstybėms narėms leidžiama nukrypti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Japonijoje išvestų Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų, taikant konkrečius reikalavimus tam tikrą ribotą laiką.

(2)

Šis leidimas turėtų būti pratęstas, nes jį pagrindžiančios aplinkybės tebegalioja, o naujos informacijos, kuri skatintų konkrečių reikalavimų persvarstymą, nėra.

(3)

Todėl Sprendimą 2002/887/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2002/887/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio pirmoje ir antroje pastraipoje „2003 m. rugpjūčio 1 d. ir 2004 m. rugpjūčio 1 d.“ keičiama „2005 m. rugpjūčio 1 d. ir 2006 m. rugpjūčio 1 d.“

2)

4 straipsnio lentelė pakeičiama taip:

„Augalai

Laikotarpis

Chamaecyparis:

2005 m. sausio 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

Juniperus:

2004 m. lapkričio 15 d.–2005 m. kovo 31 d. ir 2005 m. lapkričio 1 d.–2006 m. kovo 31 d.

Pinus:

2005 m. sausio 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/102/EB (OL L 309, 2004 10 6, p. 9).

(2)  OL L 309, 2002 11 12, p. 8.


3.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/33


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. lapkričio 29 d.

suteikiantis leidimą laikinai taikyti nuo Tarybos direktyvos 2000/29/EB leidžiančią nukrypti nuostatą dėl Australijos kilmės dirvožemio importo

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4449)

(2004/827/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Australijos pateiktą prašymą,

kadangi:

(1)

Remiantis Direktyva 2000/29/EB, trečiųjų šalių kilmės dirvožemis iš esmės negali būti įvežtas į Bendriją.

(2)

Australija paprašė leidimo į Bendriją įvežti nedidelį kiekį Australijos kilmės dirvožemio, kurį ketinama užberti ant Belgijoje palaidoto Australijos piliečio kapo apeigų tikslu.

(3)

Prieš išvežant iš Australijos toks dirvožemis bus reikiamai apdorotas, ir tą patvirtins Australijos institucijų išduotas oficialus sertifikatas.

(4)

Komisija mano, kad nėra pavojaus, kad augalams ir augaliniams produktams kenksmingi organizmai paplis, jeigu dirvožemis bus apdorotas, kaip siūlo Australija.

(5)

Todėl valstybėms narėms reikia suteikti leidimą laikinai taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą dėl nedidelių dirvožemio kiekių importo nustatant specialias apdorojimo sąlygas.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybėms narėms suteikiamas leidimas taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą nuo Direktyvos 2000/29/EB 4 straipsnio 1 dalies dėl tos direktyvos III priedo A dalies 14 punkte numatyto draudimo įvežti Australijos kilmės dirvožemį.

Norint pasinaudoti šia leidžiančia nukrypti nuostata, dirvožemiui turi būti taikomos specialios tame priede numatytos sąlygos, kurios turi būti nustatytos Bendrijoje laikotarpiu nuo 2004 m. lapkričio 20 d. iki 2005 m. sausio 31 d., ir jis turi būti skirtas apeigų tikslu.

Šis leidimas nepažeidžia jokio kito leidimo ar tvarkos, kurios galbūt bus reikalaujama laikytis pagal kitus teisės aktus.

2 straipsnis

Valstybės narės, suteikiančios pagal šį sprendimą leidžiančias nukrypti nuostatas, iki 2005 m. kovo 1 d. apie tai pateikia Komisijai ataskaitą.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/102/EB (OL L 309, 2004 10 6, p. 9).


PRIEDAS

Specialios sąlygos, taikomos Australijos kilmės dirvožemiui pagal šio sprendimo 1 straipsnyje numatytą leidžiančią nukrypti nuostatą

1)

Dirvožemis turi būti:

a)

kaitinamas karštame ore ne mažiau kaip 121 °C temperatūroje ne trumpiau kaip dvi valandas nuo tada, kai bus pasiekta ši temperatūra, arba

b)

sugertoji gama spindulių dozė turi būti 50 kGray (5 Mrad).

2)

Prie dirvožemio siuntos pridedamas Australijoje išduotas fitosanitarinis sertifikatas remiantis Direktyvos 2000/29/EB VII priedu. Sertifikato „Papildomos deklaracijos“ dalyje nurodoma: „Ši siunta atitinka Komisijos sprendime 2004/…/EB nurodytas sąlygas.“

3)

Prieš įveždamas į Bendriją, importuotojas oficialiai praneša atitinkamos valstybės narės atsakingoms oficialioms institucijoms apie:

a)

dirvožemio kiekį;

b)

dirvožemio kilmės šalį;

c)

numatomą įvežimo datą;

d)

dirvožemio paskirties vietą.

4)

Dirvožemis gabenamas tik į tą vietą, apie kurią atsakingoms oficialioms institucijoms buvo pranešta pagal 3 punkto d dalį.

Jeigu ši vieta yra ne toje valstybėje narėje, per kurią dirvožemis įvežamas į Bendriją, tranzito valstybės narės atsakingos oficialios institucijos, gavusios minėtą išankstinį importuotojo pranešimą, informuoja paskirties valstybę narę, nurodydamos vietą, į kurią bus atvežtas dirvožemis.