ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 355

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. gruodžio 1d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. spalio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2051/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo

1

 

*

2004 m. lapkričio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2052/2004, išplečiantis galutinio antidempingo muito, įvesto Reglamentu (EB) Nr. 946/2003 Kinijos Liaudies Respublikos kilmės importuojamoms geležies arba plieno vamzdžių arba vamzdelių jungiamosioms detalėms, taikymą geležies arba plieno vamzdžių ar vamzdelių jungiamosioms detalėms, kurios yra siunčiamos iš Indonezijos, nepaisant to, ar nurodyta kilmės šalis Indonezija, ar ne

4

 

*

2004 m. lapkričio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2053/2004, išplečiantis galutinių antidempingo muitų, įvestų Reglamentu (EB) Nr. 964/2003 vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių iš geležies ar plieno, kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, importui, taikymą vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių iš geležies ar plieno, siunčiamų iš Šri Lankos, nepaisant to, ar deklaruota, kad kilmės šalis yra Šri Lanka, ar ne, importui

9

 

*

2004 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2054/2004, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl šalių ir teritorijų sąrašų ( 1 )

14

 

 

2004 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2055/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

18

 

 

2004 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2056/2004, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2004 m. gruodžio 1 d.

20

 

 

2004 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2057/2004, nustatantis gamybos grąžinamąją išmoką už chemijos pramonėje naudojamą baltąjį cukrų nuo 2004 m. gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d.

23

 

 

2004 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2058/2004, dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

24

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

1.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 355/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2051/2004

2004 m. spalio 25 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo (3) yra nuostatų dėl centro organizavimo, pirmiausia – dėl jo valdybos. Šios nuostatos kelis kartus buvo iš dalies pakeistos po naujų valstybių narių įstojimo, kai valdyba turėjo būti papildyta naujais nariais.

(2)

2001 m. buvo atliktas Europos profesinio mokymo plėtros centro (toliau – centras) išorinis vertinimas. Komisijos atsakyme ir juo remiantis valdybos parengtame Veiksmų plane pabrėžiama, kad reikia pritaikyti Reglamento (EEB) Nr. 337/75 nuostatas, siekiant palaikyti centro ir jo valdymo struktūrų našumą ir veiksmingumą.

(3)

Europos Parlamentas paragino Komisiją peržiūrėti agentūrų valdybų sudėtį ir darbo metodus bei pateikti atitinkamus pasiūlymus.

(4)

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos agentūros, centro ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo atitinkamos vadovybės ar administracijos valdybos pateikė Komisijai bendrąją nuomonę dėl šių organų valdybų valdymo ir funkcionavimo ateityje.

(5)

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos agentūros, centro ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo trišalis valdymas, kurį vykdo vyriausybių, darbdavių organizacijų ir darbuotojų organizacijų atstovai, yra šių organų sėkmės pagrindas.

(6)

Socialinių partnerių dalyvavimas šių trijų Bendrijų organų valdyme sukuria specifiką, dėl kurios jiems reikia funkcionuoti pagal bendras taisykles.

(7)

Trijų grupių, sudarytų iš vyriausybės, darbdavių ir darbuotojų atstovų, egzistavimas trišalėje valdyboje ir darbuotojų bei darbdavių grupių koordinatoriaus paskyrimas pasirodė esąs būtinas. Todėl ši tvarka turi būti formalizuota ir taip pat išplėsta iki vyriausybinės grupės.

(8)

Kiekvienos valstybės narės trišalio atstovavimo išsaugojimas užtikrina, kad dalyvauja visi pagrindiniai suinteresuoti asmenys ir kad atsižvelgiama į sistemų ir požiūrių įvairovę, kuri būdinga profesinio mokymo klausimams.

(9)

Būtina numatyti Sąjungos būsimos plėtros praktines pasekmes centrui. Jo valdybos sudėtis ir veikla turi būti pritaikyta atsižvelgiant į naujų valstybių narių stojimą.

(10)

Biuras, numatytas Valdybos darbo tvarkos taisyklėse, turi būti sustiprintas, siekiant užtikrinti centro veiklos tęstinumą ir jo sprendimų priėmimo našumą. Biuro sudėtis ir toliau turi atspindėti trišalę valdybos struktūrą.

(11)

Pagal Sutarties 3 straipsnį, Bendrija siekia pašalinti moterų ir vyrų nelygybės apraiškas ir diegti jų lygybę visose savo veiklos srityse. Todėl būtina sukurti nuostatą, skirtą skatinti tolygų vyrų ir moterų atstovavimą sudarant valdančiąją tarybą ir biurą.

(12)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EEB) Nr. 337/75.

(13)

Šiam reglamentui priimti Sutartis nenumato jokių įgaliojimų, išskyrus tuos, kurie nurodyti 308 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 337/75 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Centras, vykdydamas savo užduotis, užmezga reikalingus ryšius, pirmiausia su specializuotomis įstaigomis, tiek valstybinėmis ar privačiomis, nacionalinėmis ar tarptautinėmis, su valstybinės valdžios bei mokslo įstaigomis, taip pat su darbuotojų bei darbdavių organizacijomis. Pirmiausia, centras, laikydamasis savo tikslų, užtikrina tinkamą bendradarbiavimą su Europos mokymo fondu.“.

2)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

1.   Centrą sudaro:

a)

valdančioji taryba;

b)

biuras;

c)

direktorius.

2.   Valdančiąją tarybą sudaro:

a)

po vieną narį, atstovaujantį kiekvienos valstybės narės vyriausybę;

b)

po vieną narį, atstovaujantį kiekvienos valstybės narės darbdavių organizacijas;

c)

po vieną narį, atstovaujantį kiekvienos valstybės narės darbuotojų organizacijas;

d)

trys nariai, atstovaujantys Komisiją.

Pirmosios pastraipos a, b ir c punktuose minėtus narius skiria Taryba, vadovaudamasi valstybių narių, darbdavių organizacijų ir darbuotojų organizacijų pateiktais kandidatų sąrašais.

Komisija skiria jai atstovaujančius narius.

Valdančiosios tarybos narių sąrašą taryba paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir centro tinklavietėje.

3.   Nariai skiriami trejų metų kadencijai. Kadencija gali būti atnaujinta. Pasibaigus narių kadencijos laikui arba jiems atsistatydinus, nariai savo pareigas eina tol, kol jų kadencija pratęsiama arba kol jie pakeičiami.

4.   Valdančioji taryba iš 5 dalyje nurodytų trijų grupių ir Komisijos išsirenka savo pirmininką ir tris pirmininko pavaduotojus dviejų metų kadencijai, kuri gali būti atnaujinta.

5.   Valdančiojoje taryboje vyriausybių, darbdavių organizacijų ir darbuotojų organizacijų atstovai sudaro po grupę. Kiekviena grupė paskiria koordinatorių. Darbuotojų ir darbdavių grupių koordinatoriai yra atitinkamų jų organizacijų atstovai Europos lygiu ir dalyvauja tarybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

6.   Pirmininkas sušaukia valdančiąją tarybą kartą per metus. Pirmininkas sušaukia papildomus posėdžius bent vienos trečiosios valdančiosios tarybos narių prašymu.

7.   Sprendimus valdančioji taryba priima absoliučia savo narių balsų dauguma.

8.   Valdančioji taryba įsteigia biurą. Biurą sudaro valdančiosios tarybos pirmininkas ir trys pirmininko pavaduotojai, po vieną kiekvienos 5 dalyje nurodytos grupės koordinatorių bei vienas Komisijos tarnybų atstovas.

9.   Valstybės narės, 2 dalyje nurodytos organizacijos, Taryba, Komisija ir valdančioji taryba, kiekviena pagal savo įgaliojimus, siekia užtikrinti tolygų vyrų ir moterų atstovavimą 2 dalyje nurodytoms kandidatūroms ir paskyrimams, 4 dalyje nurodytuose rinkimuose bei 8 dalyje nurodytiems paskyrimams.

10.   Nepažeidžiant direktoriaus pareigų, nurodytų 7 ir 8 straipsniuose, biuras, kaip yra deleguota valdančiosios tarybos, stebi tarybos sprendimų įgyvendinimą ir imasi visų būtinų priemonių centrui valdyti tarp valdančiosios tarybos posėdžių, išskyrus nurodytas 6 straipsnio 1 dalyje, 8 straipsnio 1 dalyje ir 11 straipsnio 1 dalyje.

11.   Metinį biuro posėdžių tvarkaraštį nustato valdančioji taryba. Pirmininkas sušaukia papildomus biuro posėdžius jo narių prašymu.

12.   Biuras sprendimus priima bendru sutarimu. Jeigu bendro sutarimo negalima pasiekti, biuras perduoda klausimą valdančiajai tarybai sprendimui priimti.“.

3)

7 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Direktorius atsako už centro valdymą ir įgyvendina valdančiosios tarybos ir biuro sprendimus. Jis yra centro teisinis atstovas.

2.   Jis ruošia ir organizuoja valdančiosios tarybos ir biuro darbą bei skiria sekretoriatą jų posėdžiams.“.

4)

8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Vadovaudamasi direktoriaus pateiktu projektu, valdančioji taryba, Komisijos tarnyboms pritarus, priima vidutinės trukmės prioritetus ir metinę veiklos programą. Programoje atsižvelgiama į Bendrijos institucijų išskirtus pirmaeilius poreikius.“.

5)

Kiekvienu atveju straipsniuose esantis terminas „valdyba“ pakeičiamas terminu „valdančioji taryba“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. spalio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

R. VERDONK


(1)  Nuomonė pareikšta 2004 m. kovo mėn. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 112, 2004 4 30, p. 53.

(3)  OL L 39, 1975 2 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1655/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 41).


1.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 355/4


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2052/2004

2004 m. lapkričio 22 d.

išplečiantis galutinio antidempingo muito, įvesto Reglamentu (EB) Nr. 946/2003 Kinijos Liaudies Respublikos kilmės importuojamoms geležies arba plieno vamzdžių arba vamzdelių jungiamosioms detalėms, taikymą geležies arba plieno vamzdžių ar vamzdelių jungiamosioms detalėms, kurios yra siunčiamos iš Indonezijos, nepaisant to, ar nurodyta kilmės šalis Indonezija, ar ne

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau — pagrindinis reglamentas), ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdama į pasiūlymą, kurį pateikė Komisija, pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Esamos priemonės

(1)

Taryba, atlikusi peržiūrą dėl priemonių galiojimo pabaigos, Reglamentu (EB) Nr. 964/2003 (2) (toliau — pirminiu reglamentu) nustatė, inter alia, 58,6% antidempingo muitą importuojamoms vamzdžių ar vamzdelių jungiamosioms detalėms (išskyrus lietines jungiamąsias detales, junges ir jungiamąsias detales su įsriegtais sriegiais) iš geležies ar plieno (išskyrus nerūdijantį plieną), kurių didžiausias išorinis skersmuo ne didesnis kaip 609,6 mm, kokios naudojamos privirinimui sandūriniu būdu ar kitiems tikslams, klasifikuojamoms KN kodais ex 7307 93 11 (TARIC kodas 7307931199), ex 7307 93 19 (TARIC kodas 7307931999), ex 7307 99 30 (TARIC kodas 7307993098) ir ex 7307 99 90 (TARIC kodas 7307999098), ir kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika (toliau — KLR).

2.   Tyrimo inicijavimas

(2)

Komisija turėjo pakankamai prima facie įrodymų, kad antidempingo priemonės, taikomos KLR kilmės importuojamoms vamzdžių ar vamzdelių jungiamosioms detalėms yra apeinamos perkraunant prekes arba neteisingai deklaruojant kilmę ir siunčiant prekes per Indoneziją. Komisija gali surinkti pakankamų įrodymų procedūrai pradėti tik pateikusi užklausimą valstybės narės, kuri nurodė, kad prekių kilmės šalis yra ne Indonezija, muitinės institucijoms. Todėl Komisija nusprendė pradėti tyrimą savo iniciatyva pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnį.

(3)

2003 metais vienos valstybės narės muitinės institucijoms atlikus tam tikrus tyrimo veiksmus, buvo surinkti prima facie įrodymai, kad importuojant prekes į tą valstybę narę buvo nustatyta, jog deklaruojamoji prekių kilmės šalis yra Indonezija, nors faktiškai prekių kilmės šalis buvo KLR, ir jos buvo išsiųstos iš KLR. Pagal Eurostato duomenis, deklaruojamų kaip Indonezijos kilmės prekių importas į tą valstybę narę sudarė dvi trečiąsias bendrų į Bendriją importuojamų Indonezijos kilmės prekių apimčių per 2003 metus. Žymus importo apimčių padidėjimas, pradėjus taikyti antidempingo muitus importuojamoms vamzdžių ar vamzdelių jungiamosioms detalėms, kurių kilmės šalis KLR, pakeitė prekybos pobūdį, ir tokiam pasikeitimui nebuvo pateisinamos priežasties ar jokio kito ekonominio pagrindimo, kaip tik KLR kilmės vamzdžių ar vamzdelių jungiamosioms detalėms taikomi antidempingo muitai.

(4)

Galiausiai išaiškėjo, kad antidempingo muitų importuojamoms vamzdžių ar vamzdelių jungiamosioms detalėms, kurių kilmės šalis KLR, ištaisomasis poveikis buvo mažinamas tiek kainų, tiek importuojamų kiekių prasme, ir kad importas dempingo kaina buvo vykdomas lyginant su anksčiau nustatyta KLR kilmės vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių normaliąja verte.

(5)

Todėl Komisija savo iniciatyva pradėjo tyrimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 396/2004 (3) (toliau — inicijuojamasis reglamentas) dėl galimo tam tikrų vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių iš geležies ar plieno, kurių kilmės šalis yra KLR, importui taikomų antidempingo priemonių apėjimo, importuojamas tam tikras vamzdžių ar vamzdelių jungiamąsias detales iš geležies ar plieno siunčiant iš Indonezijos, nepaisant to, ar nurodyta kilmės šalis Indonezija, ar ne, ir pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį nurodė muitinių institucijoms nuo 2004 m. kovo 4 d. pradėti registruoti importuojamas iš Indonezijos siunčiamas vamzdžių ar vamzdelių jungiamąsias detales, nepaisant to, ar nurodyta kilmės šalis Indonezija, ar ne, pagal KN kodus ex 7307 93 11 (TARIC kodas 7307931193), ex 7307 93 19 (TARIC kodas 7307931993), ex 7307 99 30 (TARIC kodas 7307993093) ir ex 7307 99 90 (TARIC kodas 7307999093). Komisija pranešė KLR ir Indonezijos institucijoms apie pradėtą tyrimą.

3.   Tyrimas

(6)

Komisija išsiuntinėjo klausimynus KLR gamintojams ir eksportuotojams (žinomų gamintojų Indonezijoje nebuvo) ir Bendrijos importuotojams, apie kuriuos Komisija sužinojo vykdydama tyrimą, po kurio buvo pradėti taikyti esami importo muitai KLR kilmės vamzdžių ar vamzdelių jungiamosioms detalėms (toliau — ankstesnysis tyrimas). Suinteresuotoms šalims buvo suteikta galimybė išreikšti savo nuomones raštu ir prašyti jas išklausyti per inicijuojamajame reglamente nustatytą laikotarpį.

(7)

Nė vienas KLR gamintojas ar eksportuotojas nepateikė atsakymo į klausimyną, ir nė vienas Indonezijos gamintojas ar eksportuotojas nepranešė apie save ir nepateikė atsakymo į klausimyną. Atsakymus į klausimynus pateikė trys nesusiję Bendrijos importuotojai. Vienas iš šių importuotojų vėliau nebendradarbiavo.

4.   Tiriamasis laikotarpis

(8)

Tiriamasis laikotarpis apėmė laikotarpį nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2003 m. gruodžio 31 d. (toliau — TL). Duomenys per laikotarpį nuo 2000 m. iki TL buvo naudojami prekybos pobūdžio pasikeitimams įvertinti.

B.   TYRIMO REZULTATAI

1.   Bendros pastabos ir bendradarbiavimo lygis

a)   Indonezija

(9)

Nė vienas Indonezijos kilmės vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių gamintojas ar eksportuotojas nebendradarbiavo atliekant tyrimą. Indonezijos institucijos nepateikė jokios papildomos informacijos. Indonezijos institucijoms buvo leista aiškiai suprasti, kad, joms atsisakant bendradarbiauti, gali būti taikomas pagrindinio reglamento 18 straipsnis. Trys nesusiję importuotojai pateikė atsakymus į klausimynus. Vienas iš atsakymą į klausimyną pateikusiųjų importuotojų nurodė per mažai informacijos, reikalingos įvertinti, ar priemonės yra apeinamos, o vėliau, gavęs Komisijos raštą kaip atsaką į pirminį jo atsakymą į klausimyną, jokio paaiškinimo nepateikė, todėl buvo laikomas nebendradarbiaujančiu. Dviejų kitų importuotojų importuojami prekių kiekiai sudarė 5,5 % visų importuojamų prekių, deklaruojamų kaip Indonezijos kilmės kiekis per TL. Todėl galima padaryti išvadą, kad, atliekant tyrimą, gamintojai nebendradarbiavo, o importuotojai bendradarbiavo labai mažai.

b)   KLR

(10)

Nė vienas Kinijos gamintojas ar eksportuotojas nebendradarbiavo vykdant tyrimą.

(11)

Šioms atsisakiusioms bendradarbiauti bendrovėms buvo aiškiai nurodyta, kad dėl tokio jų atsisakymo bendradarbiauti gali būti taikomas pagrindinio reglamento 18 straipsnis.

2.   Aptariamas produktas ir panašus produktas

(12)

Produktas, kuriam taikomos priemonės gali būti apeinamos, yra vamzdžių ar vamzdelių jungiamosios detalės (išskyrus lietines jungiamąsias detales, junges ir jungiamąsias detales su įsriegtais sriegiais) iš geležies ar plieno (išskyrus nerūdijantį plieną), kurių didžiausias išorinis skersmuo ne didesnis kaip 609,6 mm, kokios naudojamos privirinimui sandūriniu būdu ar kitiems tikslams, klasifikuojamos KN kodais ex 7307 93 11 (TARIC kodas 7307931193), ex 7307 93 19 (TARIC kodas 7307931993), ex 7307 99 30 (TARIC kodas 7307993093) ir ex 7307 99 90 (TARIC kodas 7307999093).

(13)

Atsižvelgiant į tai, kad bendradarbiauta tik labai ribotu mastu, reikėtų padaryti išvadą, kad tiek iš KLR importuotų, tiek iš Indonezijos į Bendriją siunčiamų vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių fizinės ir cheminės savybės yra tokios pačios ir kad jos naudojamos tiems patiems tikslams. Todėl jos yra laikomos panašiais produktais, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje.

3.   Prekybos pobūdžio pokytis

(14)

Kaip pirmiau minėta, prima facie įrodymai leido daryti prielaidą, kad prekybos pobūdis pasikeitė dėl prekių perkrovimo arba klaidingai deklaruojamos prekių kilmės, kadangi importas buvo deklaruojamas kaip Indonezijos kilmės, nors buvo įrodymų, kad prekės buvo kilusios iš KLR.

(15)

Kadangi nė viena Indonezijos bendrovė nebendradarbiavo vykdant tyrimą, eksportas iš Indonezijos į Bendriją buvo nustatytas remiantis faktais, gautais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį. Todėl Indonezijos eksporto į Bendriją kainoms ir kiekiams nustatyti buvo pasinaudota Eurostato duomenimis, kurie, esant tokiai padėčiai, buvo pati patikimiausia informacija.

(16)

Vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių, deklaruojamų kaip Indonezijos kilmės, importas išaugo nuo 0 tonų 2000 m. iki 866 tonų per TL. Prekės buvo pradėtos importuoti iš Indonezijos 2002 m. sausio mėn., tuo metu, kai dar vyko ankstesnysis tyrimas. Vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių importas iš KLR išaugo nuo 44 tonų 2000 metais iki 287 tonų per TL. Tačiau šis eksporto iš KLR padidėjimas turi būti vertinamas kartu su eksporto lygiu per pirminio tyrimo laikotarpį (4). Iš tikrųjų eksporto iš Kinijos apimtys per TL sudarė mažiau negu 10 % eksporto apimčių per pirminio tyrimo laikotarpį. Atsižvelgiant į tai ir nesant jokių paneigiančių duomenų, buvo nustatyta, kad iš Indonezijos siunčiamas importas kompensavo tam tikras ankstesnio importo iš Kinijos apimtis.

4.   Nepakankamai svarios priežastys ar ekonominis pagrindimas

(17)

Kadangi nė viena Indonezijos ar KLR šalis nebendradarbiavo, ir neturint jokių paneigiančių duomenų bei atsižvelgiant į tai, kad laikas sutapo su ankstesniuoju tyrimu, po kurio buvo pradėtos taikyti esamos priemonės, daroma išvada, kad prekybos pobūdis pasikeitė dėl taikomų antidempingo muitų, o ne dėl kitų svarių priežasčių ar ekonominių sumetimų, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje.

(18)

Todėl daroma išvada, kad nustatytiems prekybos pobūdžio pasikeitimams nebuvo jokių kitų svarių priežasčių, išskyrus į Bendriją importuojamoms vamzdžių ar vamzdelių jungiamosioms detalėms, kurių kilmės šalis yra KLR, taikomų antidempingo muitų vengimas.

5.   Muito ištaisomojo poveikio mažinimas dėl panašių produktų kainų ir (arba) kiekių

(19)

Remiantis pirmiau aprašytąja prekių srautų analize, buvo nustatyta, kad Bendrijos importo pobūdžio pokyčiai susiję su antidempingo muitais. Iki 2002 m. sausio mėn. tokių importuojamų prekių, deklaruojamų kaip Indonezijos kilmės, Bendrijos rinkoje nebuvo. Nuo to laiko prekių, deklaruojamų kaip Indonezijos kilmės, importo apimtys žymiai išaugo, ir per TL sudarė 866 tonas. Šios apimtys sudaro 1,7 % bendro Bendrijos vartojimo per ankstesniojo tyrimo laikotarpį.

(20)

Kadangi, atliekant tyrimą, nebendradarbiavo nė vienas eksportuotojas ar gamintojas, ir nebuvo gauta jokių paneigiančių duomenų, remiantis Eurostato duomenimis, buvo nustatyta, kad per TL vidutinės importo iš Indonezijos kainos buvo netgi žemesnės negu per ankstesnįjį tyrimą nustatytos importo iš KLR vidutinės kainos ir todėl žemesnės negu vidutinės Bendrijos pramonės kainos. Buvo nustatyta, kad per TL vidutinės Indonezijos eksporto kainos buvo maždaug 34 % žemesnės negu vidutinės eksporto iš KLR kainos.

(21)

Atsižvelgiant į pirmiau aprašytąsias aplinkybes, daroma išvada, kad prekių srautų pasikeitimai kartu su pernelyg žemomis iš Indonezijos eksportuojamų prekių kainomis sumažino antidempingo muito ištaisomąjį poveikį dėl panašių prekių kiekių ar kainų.

6.   Dempingo įrodymai lyginant su anksčiau panašiai ar artimai prekei nustatytomis normaliosiomis vertėmis

(22)

Siekiant nustatyti, ar yra kokių nors įrodymų, jog per TL importas iš Indonezijos į Bendriją vyko dempingo kainomis, buvo remiamasi eksporto kainomis, nustatytomis pagal Eurostato duomenis pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį.

(23)

Pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje numatytas reikalavimas įrodyti dempingą lyginant su anksčiau panašiam ar artimam produktui nustatytomis normaliosiomis vertėmis. Atliekant ankstesnįjį tyrimą, normalioji vertė buvo nustatyta pagal Tailandą, kuris buvo pasirinktas kaip tinkama rinkos ekonomikos analogiška šalis lyginant su KLR.

(24)

Siekiant teisingai palyginti normaliąją vertę ir eksporto kainą, buvo deramai atsižvelgta į skirtingus veiksnius, kurie gali daryti įtakos kainoms ir kainų palyginamumui, ir buvo padaryti reikalingi koregavimai. Pataisos buvo daromos pagal pagrindinio reglamento 10 straipsnio 2 dalį, atsižvelgus į gabenimo ir draudimo veiksnius. Neturint jokios kitos su šiais veiksniais susijusios informacijos, buvo pasinaudota per ankstesnįjį tyrimą naudotais duomenimis.

(25)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalis, palyginus per ankstesnįjį tyrimą nustatytos normaliosios vertės svertinį vidurkį su TL eksporto kainos svertiniu vidurkiu, išreikštu CIF kainos Bendrijos pasienyje, nesumokėjus muito, procentine dalimi, buvo nustatyta, kad iš Indonezijos siunčiamos vamzdžių ar vamzdelių jungiamosios dalys importuojamos dempingo kainomis. Nustatyta, kad dempingo skirtumas, išreikštas CIF kainos įvežant į Bendriją prieš sumokant muito mokesčius procentine dalimi buvo 60,5 %.

C.   PRIEMONĖS

(26)

Atsižvelgus į pirmiau nustatytą muitų apėjimą, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje, atitinkamoms KLR kilmės prekėms taikomi antidempingo muitai turėtų būti išplėsti lygiavertėms prekėms, įvežamoms iš Indonezijos, nepaisant to, ar nurodyta kilmės šalis Indonezija, ar ne.

(27)

Muitas, kurio taikymas yra išplečiamas, yra pirminio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje apibrėžtas muitas.

(28)

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį, kuriuose numatyta, kad visos išplėstos priemonės registruotam importui taikomos nuo registracijos datos, antidempingo muitas turi būti renkamas nuo iš Indonezijos išsiųstų importuojamų vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių, kurios buvo įvežtos į Bendriją registruotos, kaip numatyta pagal inicijuojamojo reglamento nuostatas.

(29)

Taikomos priemonės yra apeinamos už Bendrijos ribų. Pagrindinio reglamento 13 straipsnio nuostatomis siekiama užkirsti kelią tokiems apėjimams nedarant poveikio operatoriams, kurie gali įrodyti, kad jie tokia veikla neužsiima, tačiau tame reglamente nėra specialių nuostatų, apibrėžiančių, kaip turi būti traktuojami gamintojai, kurie gali įrodyti, kad jie tokia praktika neužsiima. Todėl, akivaizdu, kad turėtų būti numatyta galimybė, kad gamintojai, kurie per TL nepardavinėjo aptariamų produktų eksportui ir nėra susiję su jokiais gamintojais ar eksportuotojais, kuriems taikomos išplėstos antidempingo priemonės, galėtų prašyti būti atleidžiami nuo tokių produktų importui taikomų priemonių. Atitinkami gamintojai, ketinantys teikti prašymą dėl atleidimo nuo antidempingo muito, privalės užpildyti klausimyną, kad Komisija galėtų nuspręsti, ar tokį atleidimą galima patvirtinti. Toks atleidimas gali būti suteikiamas, įvertinus, pavyzdžiui, padėtį atitinkamo produkto rinkoje, gamybinius pajėgumus ir jų panaudojimą, pirkimus ir pardavimus bei tikimybę, kad bus vykdoma veikla, kuriai nėra pakankamai svarių priežasčių ar ekonominio pagrindimo, ir importo dempingo kainomis įrodymus. Dažniausiai Komisija atlieka ir patikrinimus vietoje. Prašymas turi būti nedelsiant siunčiamas Komisijai, pateikiant visą susijusią informaciją, ypač, visus duomenis apie bendrovės veiklos, susijusios su pirkimais ar pardavimais, pasikeitimus.

(30)

Vis dėlto, importuotojai gali būti atleidžiami nuo pareigos registruoti arba nuo tokių priemonių taikymo, jeigu jie importuoja prekes iš eksportuotojų, kurių atžvilgiu buvo patvirtintas toks atleidimas pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį.

(31)

Jeigu toks atleidimas yra patvirtinamas, Komisija, pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu, atitinkamai turėtų siūlyti šio reglamento pakeitimus. Vėliau visi suteikiami atleidimai turėtų būti kontroliuojami, siekiant užtikrinti atitikimą šio reglamento sąlygoms.

D.   PROCEDŪRA

(32)

Suinteresuotos šalys buvo informuotos apie pagrindinius faktus ir aplinkybes, kuriomis remdamasi Taryba ketino išplėsti esamus antidempingo muitus, ir joms buvo suteikta galimybė pateikti savo pastabas. Nebuvo gauta jokių pastabų, kurios galėtų pakeisti pirmiau nurodytąsias išvadas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamentu (EB) Nr. 964/2003 nustatyti galutiniai antidempingo muitai importuojamoms vamzdžių ar vamzdelių jungiamosioms detalėms (išskyrus lietines jungiamąsias detales, junges ir jungiamąsias detales su įsriegtais sriegiais) iš geležies ar plieno (išskyrus nerūdijantį plieną), kurių didžiausias išorinis skersmuo ne didesnis kaip 609,6 mm, kokios naudojamos privirinimui sandūriniu būdu ar kitiems tikslams, klasifikuojamoms KN kodais ex 7307 93 11 (TARIC kodas 7307931199), ex 7307 93 19 (TARIC kodas 7307931999), ex 7307 99 30 (TARIC kodas 7307993098) ir ex 7307 99 90 (TARIC kodas 7307999098), ir kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika (toliau — KLR) yra išplečiami importuojamoms vamzdžių ar vamzdelių jungiamosioms detalėms (išskyrus lietines jungiamąsias detales, junges ir jungiamąsias detales su įsriegtais sriegiais) iš geležies ar plieno (išskyrus nerūdijantį plieną), kurių didžiausias išorinis skersmuo ne didesnis kaip 609,6 mm, kokios naudojamos privirinimui sandūriniu būdu ar kitiems tikslams, klasifikuojamoms KN kodais ex 7307 93 11 (TARIC kodas 7307931193), ex 7307 93 19 (TARIC kodas 7307931993), ex 7307 99 30 (TARIC kodas 7307993093) ir ex 7307 99 90 (TARIC kodas 7307999093) įvežamoms iš Indonezijos ir deklaruojamoms arba ne kaip Indonezijos kilmės.

2.   Pagal šio straipsnio 1 dalį išplėstas muitas renkamas nuo prekių importo, registruoto pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2004 2 straipsnį, ir Reglamento (EB) Nr. 384/96 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį.

3.   Taikomos galiojančios nuostatos dėl muitų.

2 straipsnis

1.   Prašymai dėl atleidimo nuo pagal 1 straipsnį išplėstų mokesčių teikiami raštu viena iš oficialiųjų Bendrijos kalbų, juos pasirašo pareiškėją atstovauti įgaliotas asmuo. Prašymai siunčiami tokiu adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

2.   Komisija, pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu, gali savo sprendimu patvirtinti atleidimą nuo 1 straipsniu išplėsto muito bendrovėms, kurios nesiekia apeiti Reglamentu (EB) Nr. 964/2003 nustatyto antidempingo muito, ir pasiūlyti atitinkamai pakeisti reglamentą.

3 straipsnis

Muitinės institucijoms nurodoma nutraukti importo registraciją, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 396/2004 2 straipsniu.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. lapkričio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. R. BOT


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).

(2)  OL L 139, 2003 6 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1496/2004 (OL L 275, 2004 8 25, p. 3).

(3)  OL L 65, 2004 3 3, p. 10.

(4)  Reglamentas (EB) Nr. 584/96 (OL L 84, 1996 4 3, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 778/2003 (OL L 114, 2003 5 8, p. 1).


1.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 355/9


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2053/2004

2004 m. lapkričio 22 d.

išplečiantis galutinių antidempingo muitų, įvestų Reglamentu (EB) Nr. 964/2003 vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių iš geležies ar plieno, kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, importui, taikymą vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių iš geležies ar plieno, siunčiamų iš Šri Lankos, nepaisant to, ar deklaruota, kad kilmės šalis yra Šri Lanka, ar ne, importui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdama į pasiūlymą, kurį pateikė Komisija, pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Esamos priemonės

(1)

Pasibaigus peržiūrai dėl priemonių galiojimo pabaigos Taryba Reglamentu (EB) Nr. 964/2003 (2) (toliau – pirminis reglamentas) įvedė, inter alia, 58,6 % galutinius antidempingo muitus importuojamoms vamzdžių ar vamzdelių jungiamosioms detalėms (išskyrus lietines jungiamąsias detales, junges ir jungiamąsias detales su įsriegtais sriegiais) iš geležies ar plieno (išskyrus nerūdijantį plieną), kurių didžiausias išorinis skersmuo ne didesnis kaip 609,6 mm, kokios naudojamos privirinimui sandūriniu būdu ar kitiems tikslams, dabar klasifikuojamos KN kodais ex 7307 93 11 (TARIC kodas 7307931199), ex 7307 93 19 (TARIC kodas 7307931999), ex 7307 99 30 (TARIC kodas 7307993098) ir ex 7307 99 90 (TARIC kodas 7307999098), kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika (toliau – KLR).

2.   Prašymas

(2)

2004 m. sausio 20 d. pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį Komisija gavo prašymą ištirti įtariamą antidempingo priemonių, įvestų vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių, kurių kilmės šalis yra KLR, importui, apėjimą. Prašymą keturių Bendrijos gamintojų vardu pateikė Europos Sąjungos plieninių sandūriniu būdu privirinamų jungiamųjų detalių apsaugos komitetas.

(3)

Prašyme tvirtinama, kad po antidempingo priemonių įvedimo vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių, kurių kilmės šalis yra KLR, importui yra prekybos pobūdžio pokyčių, kaip parodė žymus to paties produkto importo kiekio iš Šri Lankos padidėjimas.

(4)

Tvirtinama, kad šis prekybos pobūdžio pokytis atsirado dėl vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių, kurių kilmės šalis yra KLR, persiuntimo per Šri Lanką. Toliau buvo tvirtinama, kad yra nepakankamai tokios veiklos priežasčių arba ekonominio pagrindimo, išskyrus antidempingo muitus vamzdžių ar vamzdelių jungiamosioms detalėms, kurių kilmės šalis yra KLR.

(5)

Galiausiai pareiškėjai tvirtino, kad antidempingo muitų vamzdžių ar vamzdelių jungiamosioms detalėms, kurių kilmės šalis yra KLR, ištaisantysis poveikis, buvo sumažintas tiek kiekio, tiek kainų atžvilgiu, ir buvo vykdomas dempingas lyginant su anksčiau nustatytomis vamzdžių ar vamzdelių jungiamosioms detalėms, kurių kilmės šalis yra KLR, normaliosiomis vertėmis.

3.   Inicijavimas

(6)

Reglamentu (EB) Nr. 395/2004 (3) (toliau – inicijuojantis reglamentas) Komisija pradėjo tyrimą dėl galimo antidempingo priemonių, įvestų vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių, kurių kilmės šalis yra KLR, importui apėjimo, importuojamas vamzdžių ar vamzdelių jungiamąsias dalis siunčiant iš Šri Lankos, nepaisant to, ar buvo deklaruota, jog kilmės šalis yra Šri Lanka, ar ne, ir pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį nurodė muitinių institucijoms nuo 2004 m. kovo 4 d. registruoti iš Šri Lankos siunčiamą vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių importą, nepaisant to, ar yra deklaruota, kad kilmės šalis yra Šri Lanka, ar ne, pagal KN kodus ex 7307 93 11 (TARIC kodas 7307931194), ex 7307 93 19 (TARIC kodas 7307931994), ex 7307 99 30 (TARIC kodas 7307993094) ir ex 7307 99 90 (TARIC kodas 7307999094). Komisija pranešė KLR ir Šri Lankos valdžios institucijoms apie pradėtą tyrimą.

4.   Tyrimas

(7)

KLR gamintojams (eksportuotojams) buvo nusiųsti klausimynai (žinomų gamintojų Šri Lankoje nebuvo), taip pat – Bendrijos importuotojams, nurodytiems prašyme, arba Komisijai žinomiems iš tyrimo, kurio išdavoje buvo įvestos esamos priemonės vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių, kurių kilmės šalis yra KLR, importui (toliau – ankstesnis tyrimas). Suinteresuotoms šalims buvo suteikta galimybė pateikti savo požiūrį raštu ir prašyti išklausymo per laikotarpį, nustatytą inicijuojančiame reglamente.

(8)

Jokie KLR gamintojai arba eksportuotojai nepateikė atsakymų į klausimus, taip pat nebuvo gauta atsakymų iš jokio Bendrijos importuotojo. Jokie Šri Lankos gamintojai arba eksportuotojai nepranešė apie save ir nepateikė atsakymų į klausimynus.

5.   Tiriamasis laikotarpis

(9)

Tiriamasis laikotarpis apėmė laikotarpį nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2003 m. gruodžio 31 d. (toliau – TL). Duomenys nuo 2000 m. iki TL pabaigos buvo naudojami tiriant prekybos pobūdžio pokyčius.

B.   TYRIMO REZULTATAI

1.   Bendros pastabos ir bendradarbiavimo lygis

a)   Šri Lanka

(10)

Jokie Šri Lankos vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių gamintojai arba eksportuotojai atliekant tyrimą nebendradarbiavo. Faktiškai Šri Lankos valdžios institucijos informavo Komisiją, kad Šri Lankoje nėra įregistruota vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių, kaip apibrėžta inicijuojančiame reglamente, gamintojų. Vienintelė atsakomoji reakcija iš importuotojų buvo tokia, kad jie iš Šri Lankos neimportavo vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių. Šri Lankos importuotojams ir valdžios institucijoms buvo paaiškinta, kad atsisakius bendradarbiauti gali būti taikomas pagrindinio reglamento 18 straipsnis. Šios šalys taip pat buvo informuotos apie atsisakymo bendradarbiauti pasekmes.

b)   KLR

(11)

Jokie Kinijos gamintojai arba eksportuotojai atliekant tyrimą nebendradarbiavo.

(12)

Šioms įmonėms buvo paaiškinta, kad atsisakius bendradarbiauti gali būti taikomas pagrindinio reglamento 18 straipsnis. Šios šalys taip pat informuotos apie atsisakymo bendradarbiauti pasekmes.

2.   Aptariamas produktas ir panašus produktas

(13)

Aptariamasis produktas yra vamzdžių ar vamzdelių jungiamosios detalės (išskyrus lietines jungiamąsias detales, junges ir jungiamąsias detales su įsriegtais sriegiais) iš geležies ir plieno (išskyrus nerūdijantį plieną), kurių didžiausias išorinis skersmuo ne didesnis kaip 609,6 mm, kokios naudojamos privirinimui sandūriniu būdu ar kitiems tikslams, dabar klasifikuojamos KN kodais ex 7307 93 11 (TARIC kodas 7307931194), ex 7307 93 19 (TARIC kodas 7307931994), ex 7307 99 30 (TARIC kodas 7307993094) ir ex 7307 99 90 (TARIC kodas 7307999094).

(14)

Nesant Šri Lankos šalių bendradarbiavimo ir atsižvelgiant į prekybos pobūdžio pokyčius, kaip aprašyta kitame skirsnyje, reikia daryti išvadą, nesant priešingų įrodymų, kad vamzdžių ar vamzdelių jungiamosios detalės, eksportuotos į Bendriją iš KLR ir siunčiamos iš Šri Lankos, turi tokias pat fizines ir chemines savybes ir tokią pat paskirtį. Todėl jie yra laikomi panašiais produktais, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.

3.   Prekybos pobūdžio pokytis

(15)

Kaip patvirtinta 4 konstatuojamojoje dalyje, teigiama, kad prekybos pobūdžio pokyčių atsirado dėl siuntimo per Šri Lanką.

(16)

Kadangi nė viena Šri Lankos įmonė atliekant tyrimą nebendradarbiavo, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį eksportas iš Šri Lankos į Bendriją turėjo būti nustatytas remiantis turimais faktais. Todėl, kad būtų nustatytos eksporto iš Šri Lankos į Bendriją kainos ir kiekiai, buvo naudojami Eurostato duomenys, kurie laikomi tinkamiausia turima informacija.

(17)

Vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių importas iš Šri Lankos išaugo nuo 0 tonų 2000 m. iki 302 tonų per TL. Šis importavimas iš Šri Lankos prasidėjo 2002 m. liepos mėn., tuo metu, kai vyko ankstesnis tyrimas. Vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių iš KLR importas į Bendriją išaugo nuo 44 tonų 2000 m. iki 287 tonų TL metu. Tačiau šis importo iš KLR padidėjimas turi būti parodomas kartu su eksporto kiekio, kuris pasiektas per aptariamą pradinio tyrimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 584/96 (4) laikotarpį, lygiu. Iš tiesų Kinijos eksporto per TL apimtis sudaro mažiau kaip 10 % kiekio, eksportuoto per aptariamą pradinio tyrimo laikotarpį. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir nesant jokių priešingų įrodymų, buvo nustatyta, kad importas, siunčiamas iš Šri Lankos, kompensavo dalį ankstesnio importo kiekio iš KLR.

(18)

Remiantis pirmiau pateiktais skaičiais, nuspręsta, kad buvo akivaizdžių prekybos pobūdžio pokyčių, kurie prasidėjo ankstesnio tyrimo metu, po kurio buvo įvestos esamos priemonės aptariamų produktų, kurių kilmės šalis yra KLR, importui, ir greitai vystėsi po šių priemonių įvedimo.

4.   Nepakankamos priežastys arba ekonominis pagrindas

(19)

Nesant jokių Šri Lankos arba KLR šalių bendradarbiavimo ir jokių priešingų įrodymų, nuspręsta, kad atsižvelgiant į laiko sutapimą su ankstesniu tyrimu, po kurio buvo įvestos esamos priemonės, prekybos pobūdžio pokyčių atsirado dėl antidempingo muitų, įvestų aptariamų produktų, kurių kilmės šalis yra KLR, importui, o ne dėl kokių nors kitų priežasčių ar ekonominio pagrindo, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje.

(20)

Todėl daroma išvada, kad pastebėtam prekybos pobūdžio pokyčiui paaiškinti nėra kitų pagrįstų priežasčių, išskyrus tai, kad vengiama esamų antidempingo muitų vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių, kurių kilmės šalis yra KLR, importui.

5.   Muito ištaisomojo poveikio mažinimas dėl panašių produktų kiekių ir (arba) kainų

(21)

Remiantis anksčiau atlikta prekybos srautų analize, nustatyta, kad Bendrijos importo prekybos pobūdžio pokyčiai yra susiję su faktu, kad yra taikomos antidempingo priemonės. Importo, kurio deklaruota kilmės šalis yra Šri Lanka, Bendrijos rinkoje nebuvo iki 2002 m. birželio mėn. Po šios datos importas, kurio deklaruota kilmės šalis yra Šri Lanka, žymiai išaugo ir TL metu sudarė 302 tonas. Šis kiekis sudaro 0,6 % Bendrijos vartojimo ankstesnio tyrimo metu. Turi būti atkreiptas dėmesys į faktą, kad aptariamų produktų importas į Bendriją yra labai fragmentiškas tarp daugelio skirtingų eksportuojančių šalių. Šri Lankai TL metu teko 2,5 % bendros aptariamų produktų importo į Bendriją apimties, o tuo tarpu daugiausiai eksportuojančiai šaliai per šiuos metus (Slovakijos Respublikai) teko 12 %. Be to, Šri Lanka yra dvyliktas didžiausias aptariamų produktų importuotojas į Bendriją iš 36 eksportuojančių šalių sąrašo.

(22)

Atsižvelgiant į produktų, siunčiamų iš Šri Lankos, kainas ir nesant bendradarbiavimo bei jokių priešingų įrodymų, Eurostato duomenys parodo, kad vidutinės eksporto iš Šri Lankos kainos TL metu buvo žemesnės nei i) vidutinės eksporto kainos, nustatytos KLR ankstesnio tyrimo metu, ir ii) Bendrijos pramonės kainos. Buvo nustatyta, kad importo iš Šri Lankos kainos TL metu buvo daugiau kaip 12 % žemesnės nei Kinijos eksporto kainos.

(23)

Remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, daroma išvada, kad prekybos srautų pokyčiai kartu su nenormaliai žemomis eksporto iš Šri Lankos kainomis pakenkė ištaisančiajam antidempingo priemonių poveikiui panašių gaminių kiekio ir kainų požiūriu.

6.   Dempingo įrodymai lyginat su anksčiau panašiam ar artimam produktui nustatytomis normaliosiomis vertėmis

(24)

Siekiant nustatyti, ar galima rasti įrodymų dėl aptariamo produkto, eksportuojamo į Bendriją iš Šri Lankos, dempingo TL metu, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį buvo naudojamos eksporto kainos, nustatytos remiantis Eurostato duomenimis.

(25)

Pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas įrodyti dempingą lyginant su anksčiau panašiam ar artimam produktui nustatytomis normaliosiomis vertėmis. Atliekant ankstesnį tyrimą Tailandas buvo parinktas kaip tinkama rinkos ekonomikos analogiška šalis KLR normaliajai vertei nustatyti.

(26)

Siekiant teisingai palyginti normaliąją vertę ir eksporto kainą atliekant koregavimus buvo deramai atsižvelgta į skirtumus, kurie daro poveikį kainoms ir kainų palyginimui. Šie koregavimai atlikti pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį transporto ir draudimo atžvilgiu. Kadangi nėra kitos su šiais veiksniais susijusios informacijos, buvo naudojami prašyme esantys duomenys.

(27)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 dalį ir 2 straipsnio 12 dalį, palyginus per ankstesnįjį tyrimą nustatytos normaliosios vertės svertinį vidurkį su šio tyrimo TL svertiniu eksporto kainų vidurkiu, išreikštu kaip CIF kainos Bendrijos pasienyje, nesumokėjus muito, procentais, buvo nustatytas vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių, siunčiamų iš Šri Lankos, dempingas. Nustatytas dempingo skirtumas, išreikštas kaip CIF kainos Bendrijos pasienyje, nesumokėjus muito, procentais, buvo 34,3 %.

C.   PRIEMONĖS

(28)

Atsižvelgiant į anksčiau nustatytą apėjimą, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje, esamos antidempingo priemonės aptariamų produktų, kurių kilmės šalis yra KLR, importui turi būti išplėstos tokiems pat produktams, siunčiamiems iš Šri Lankos, nepaisant to, ar deklaruota, kad Šri Lanka yra kilmės šalis, ar ne.

(29)

Išplėstas muitas turi būti toks, koks nustatytas pirminio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje.

(30)

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį, kuriose numatyta, kad visos išplėstos priemonės registruotam importui turi būti taikomos nuo registracijos datos, turi būti renkamas antidempingo muitas vamzdžių ar vamzdelių jungiamųjų detalių importo, siunčiamo iš Šri Lankos, kuris pateko į Bendriją įvedus registravimą pagal inicijuojančio reglamento 2 straipsnį.

(31)

Apėjimas vyksta už Bendrijos ribų. Pagrindinio reglamento 13 straipsniu siekiama užkirsti kelią apėjimui, nedarant poveikio operatoriams, kurie gali įrodyti, kad nedalyvauja tokioje veikloje, tačiau jame nėra specialių nuostatų, nurodančių kaip traktuoti gamintojus, kai yra nustatyta, kad jie tokia veikla neužsiima. Todėl, atrodo, būtina numatyti galimybę tiems gamintojams, kurie nėra eksportavę aptariamų produktų TL metu ir nėra susiję su eksportuotojais arba gamintojais, kuriems taikomi išplėsti antidempingo muitai, prašyti atleisti nuo priemonių, taikomų tokiam importui. Aptariami gamintojai, kurių prašymai atleisti nuo išplėstų antidempingo muitų galėtų būti svarstomi, turėtų atsakyti į klausimyno klausimus, kad Komisija galėtų nustatyti, ar atleidimas yra pateisinamas. Toks atleidimas gali būti suteiktas įvertinus, pavyzdžiui, aptariamo produkto padėtį rinkoje, gamybos pajėgumus ir pajėgumų panaudojimą, pirkimus, pardavimus, tikimybę, kad bus vykdoma veikla, kuriai nepakanka priežasčių arba ekonominio pagrindo, bei dempingo įrodymus. Komisija taip pat turėtų atlikti patikrinimo vizitus vietoje. Prašymas turėtų būti pateiktas Komisijai nedelsiant su visa svarbia informacija, ypač apie visus įmonės veiklos pokyčius, susijusius su gamyba ir pardavimu.

(32)

Importuotojai galėtų pasinaudoti atleidimu nuo registracijos arba priemonių tiek, kiek jų importas yra iš eksportuotojų, kuriems suteiktas toks atleidimas, remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalimi.

(33)

Jei atleidimas suteikiamas, Komisija, pasitarusi su Patariamuoju komitetu, atitinkamai pasiūlo šio Reglamento pakeitimą. Vėliau visi suteikti atleidimai bus stebimi, kad būtų užtikrinta, jog laikomasi nustatytų sąlygų.

(34)

Suinteresuotoms šalims buvo pranešta apie esminius faktus ir nagrinėjimą, kurių pagrindu Taryba ketino išplėsti galutinį antidempingo muitą, ir joms buvo suteikta galimybė pateikti komentarus. Nebuvo gauta jokių komentarų, kurie galėtų pakeisti anksčiau pateiktas išvadas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Galutinis antidempingo muitas, įvestas Reglamentu (EB) Nr. 964/2003 vamzdžių ar vamzdelių jungiamosioms detalėms (išskyrus lietines jungiamąsias detales, junges ir jungiamąsias detales su įsriegtais sriegiais) iš geležies ar plieno (išskyrus nerūdijantį plieną), kurių didžiausias išorinis skersmuo ne didesnis kaip 609,6 mm, kokios naudojamos privirinimui sandūriniu būdu ar kitiems tikslams, dabar klasifikuojamoms KN kodais ex 7307 93 11 (TARIC kodas 7307931199), ex 7307 93 19 (TARIC kodas 7307931999), ex 7307 99 30 (TARIC kodas 7307993098) ir ex 7307 99 90 (TARIC kodas 7307999098), kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, išplečiamas vamzdžių ar vamzdelių jungiamų detalių (išskyrus lietines jungiamąsias detales, junges ir jungiamąsias detales su įsriegtais sriegiais) iš geležies ar plieno (išskyrus nerūdijantį plieną), kurių didžiausias išorinis skersmuo ne didesnis kaip 609,6 mm, kokios naudojamos privirinimui sandūriniu būdu ar kitiems tikslams, dabar klasifikuojamų KN kodais ex 7307 93 11 (TARIC kodas 7307931194), ex 7307 93 19 (TARIC kodas 7307931994), ex 7307 99 30 (TARIC kodas 7307993094) ir ex 7307 99 90 (TARIC kodas 7307999094), siunčiamų iš Šri Lankos, importui nepaisant to, ar deklaruota, jog kilmės šalis yra Šri Lanka, ar ne.

2.   Muitas, išplėstas pagal 1 dalį, renkamas nuo importo, registruoto pagal Reglamento (EB) Nr. 395/2004 2 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 384/96 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį.

3.   Taikomos galiojančios nuostatos dėl muitų.

2 straipsnis

1.   Prašymai atleisti nuo muito, išplėsto 1 straipsniu, pateikiami raštu viena iš oficialių Bendrijos kalbų, juos pasirašo asmuo, įgaliotas atstovauti pareiškėjui. Prašymas turi būti siunčiamas šiuo adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Faksas (32-2) 295 65 05

Teleksas COMEU B 21877.

2.   Komisija, pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu, savo sprendimu gali atleisti nuo šio reglamento 1 straipsniu išplėsto importo muito įmones, kurios neapeina antidempingo muito, įvesto Reglamentu (EB) Nr. 964/2003.

3 straipsnis

Muitinės institucijos įpareigojamos nutraukti importo registraciją, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 395/2004 2 straipsniu.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. lapkričio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. R. BOT


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).

(2)  OL L 139, 2003 6 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1496/2004 (OL L 275, 2004 8 25, p. 1).

(3)  OL L 65, 2004 3 3, p. 7.

(4)  OL L 84, 1996 4 3, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 778/2003 (OL L 114, 2003 5 8, p. 1).


1.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 355/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2054/2004

2004 m. lapkričio 29 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl šalių ir teritorijų sąrašų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 92/65/EEB (1), ypač į jo 10 ir 21 straipsnius,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 998/2003 nustatomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir taisyklės, taikomos atliekant tokio judėjimo patikrinimus. Šio reglamento II priedo C dalyje pateikiamas trečiųjų šalių sąrašas, kuriose buvo nustatyta, kad pasiutligės patekimo į Bendriją dėl judėjimų iš jų teritorijų rizika nėra didesnė už riziką, susijusią su judėjimais tarp valstybių narių.

(2)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 998/2003 trečiųjų šalių sąrašas turėjo būti parengtas iki 2004 m. liepos 3 d. Kad trečioji šalis būtų įrašyta į tą sąrašą, ji turi pateikti duomenų apie pasiutligės padėtį ir įrodyti, kad ji laikosi tam tikrų sąlygų, susijusių su pranešimu, stebėsena, veterinarinėmis tarnybomis, pasiutligės prevencija ir kontrole, bei vakcinos reglamentavimu.

(3)

Kad būtų išvengta bet kokių nereikalingų naminių gyvulėlių judėjimo trikdymų bei trečiosioms šalims būtų skirtas laikas suteikti papildomas garantijas, prireikus tikslinga parengti laikinąjį trečiųjų šalių sąrašą. Tas sąrašas turėtų būti pagrįstas duomenimis, gautais per Tarptautinį epizootijų biurą (TEB-Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija), Komisijos maisto ir veterinarijos biuro atitinkamose trečiosiose šalyse atliktų patikrinimų rezultatais ir valstybių narių surinkta informacija.

(4)

Be to, tas sąrašas turėtų būti pagrįstas duomenimis, gautais iš Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), PSO bendradarbiavimo centro pasiutligės priežiūrai ir tyrimui Wusterhausene bei Rabies Bulletin (Pasiutligės biuletenis).

(5)

Į trečiųjų šalių laikinąjį sąrašą turėtų būti įrašytos šalys, kuriose nėra pasiutligės, ir šalys, kuriose buvo nustatyta, kad pasiutligės patekimo į Bendriją dėl judėjimų iš jų teritorijų rizika nėra didesnė už riziką, susijusią su judėjimais tarp valstybių narių.

(6)

Remiantis Rusijos Federacijos kompetentingųjų institucijų paraiškomis dėl įtraukimo į Reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priedo C dalies sąrašą, reikėtų iš dalies pakeisti laikiną sąrašą, parengtą pagal 10 straipsnį.

(7)

Siekiant Bendrijos teisės aktų aiškumo, reikėtų pakeisti visą Reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priedą.

(8)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 998/2003 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 998/2003 II priedas yra pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gruodžio 3 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 146, 2003 6 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2004/650/EB (OL L 298, 2004 9 23, p. 22).


PRIEDAS

„II PRIEDAS

ŠALIŲ IR TERITORIJŲ SĄRAŠAI

A DALIS

 

IE — Airija

 

MT — Malta

 

SE — Švedija

 

UK — Jungtinė Karalystė

B DALIS

1 skirsnis

a)

DK — Danija, įskaitant GL – Grenlandiją ir FO – Farerų salas;

b)

ES — Ispanija, įskaitant žemyninę dalį, Balearų salas, Kanarų salas, Seutą ir Melilą;

c)

FR — Prancūzija, įskaitant GF – Prancūzijos Gvianą, GP – Gvadelupą, MQ – Martiniką ir RE – Reunioną;

d)

GI — Gibraltaras;

e)

PT — Portugalija, įskaitant žemyninę dalį, Azorų salas ir Madeiros salas;

f)

Valstybės narės, išskyrus išvardytas šio skirsnio A dalies a, b, c ir e punktuose.

2 skirsnis

 

AD — Andora

 

CH — Šveicarija

 

IS — Islandija

 

LI — Lichtenšteinas

 

MC — Monakas

 

NO — Norvegija

 

SM — San Marinas

 

VA — Vatikano miestas-valstybė

C DALIS

 

AC — Ascension salos

 

AE — Jungtiniai Arabų Emyratai

 

AG — Antigva ir Barbuda

 

AN — Nyderlandų Antilai

 

AU — Australija

 

AW — Aruba

 

BB — Barbadosas

 

BH — Bahreinas

 

BM — Bermudai

 

CA — Kanada

 

CL — Čilė

 

FJ — Fidžis

 

FK — Folklendų salos

 

HK — Honkongas

 

HR — Kroatija

 

JM — Jamaika

 

JP — Japonija

 

KN — Sent Kristoferis ir Nevis

 

KY — Kaimanų salos

 

MS — Montserratas

 

MU — Mauricijus

 

NC — Naujoji Kaledonija

 

NZ — Naujoji Zelandija

 

PF — Prancūzijos Polinezija

 

PM — Sen Pjeras ir Mikelonas

 

RU — Rusijos Federacija

 

SG — Singapūras

 

SH — Šv. Elenos sala

 

US — Jungtinės Amerikos Valstijos

 

VC — Sent Vinsentas ir Grenadinai

 

VU — Vanuatu

 

WF — Volis ir Futūna

 

YT — Majota“.


1.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 355/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2055/2004

2004 m. lapkričio 30 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2004 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

90,5

070

81,3

204

97,7

999

89,8

0707 00 05

052

73,6

204

32,5

999

53,1

0709 90 70

052

89,0

204

62,5

999

75,8

0805 20 10

052

59,1

204

55,4

999

57,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

73,8

204

45,9

624

79,4

720

30,1

999

57,3

0805 50 10

052

46,8

388

41,4

528

25,4

999

37,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

95,1

388

136,3

400

85,5

404

91,4

512

104,7

720

60,1

800

194,0

804

107,6

999

109,3

0808 20 50

052

120,9

400

96,5

720

54,0

999

90,5


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


1.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 355/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2056/2004

2004 m. lapkričio 30 d.

nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2004 m. gruodžio 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ir ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnyje numatyta, kad importuojant to reglamento 1 straipsnyje išvardytus produktus imamas Bendrajame muitų tarife nustatytas mokestis. Tačiau to straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų muito mokestis yra lygus tiems produktams importavimo metu taikomai intervencinei kainai, padidintai 55 procentais ir sumažintai CIF importo kainos, taikomos atitinkamai siuntai, dydžiu. Tačiau šis muito mokestis negali būti didesnis už Bendrojo muitų tarifo mokestį.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 3 dalies nuostatas CIF importo kainos apskaičiuojamos pagal atitinkamo produkto reprezentatyvias kainas pasaulinėje rinkoje.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 1249/96 išdėstytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo taisyklės grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje.

(4)

Importo teisės taikomos tol, kol bus nustatytos naujos.

(5)

Kad būtų užtikrintas sklandus importo muitų sistemos veikimas, apskaičiuojant muitus reikėtų remtis reprezentatyviais rinkos kursais, nustatytais per ataskaitinį laikotarpį.

(6)

Taikant Reglamentą (EB) Nr. 1249/96 reikėtų nustatyti tokius importo muitus, kokie nurodyti šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Importo muito mokesčiai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 12).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muito mokesčiai dalyje, importo muito mokesčiai, taikomu nuo 2004 m. gruodžio 1 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muito mokestis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

0,00

Vidutinės kokybės

0,00

Žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji kviečiai, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

Rugiai

33,78

1005 10 90

Kukurūzai, skirti sėjai, išskyrus hibridus

52,00

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus sėklą (2)

52,00

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

33,78


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje, arba

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

Muito mokesčio apskaičiavimo komponentai

laikotarpis nuo 15.11.2004–29.11.2004

1)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Prekių birža

Mineapolio birža

Čikagos birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Produktai (baltymų procentas, esant 12 % drėgnumui)

Kietieji raudonieji pavasariniai Nr. 2 (14 %)

Kukurūzai Yellow corn Nr. 3

Kietieji gintariniai durum Nr. 2

Vidutinės kokybės (1)

Žemos kokybės (2)

JAV miežiai Nr. 2

Kotiruojama (EUR/t)

114,08 (3)

60,17

156,32 (4)

146,32 (4)

126,32 (4)

81,79 (4)

Meksikos įlankos priedas (EUR/t)

13,01

 

 

Didžiųjų ežerų priedas (EUR/t)

17,47

 

 

2)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas – 33,28 EUR/t; Didieji ežerai–Roterdamas – 42,90 EUR/t.

3)

Subsidijos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje:

0,00 EUR/t (Kietieji raudonieji žieminiai)

0,00 EUR/t (Paprastieji raudonieji žieminiai Nr. 2).


(1)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(4)  FOB Duluth.


1.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 355/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2057/2004

2004 m. lapkričio 30 d.

nustatantis gamybos grąžinamąją išmoką už chemijos pramonėje naudojamą baltąjį cukrų nuo 2004 m. gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalies penktą įtrauką,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 7 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad susiklosčius vienai iš Sutarties 23 straipsnio 2 dalyje numatytų aplinkybių, gali būti nuspręsta skirti gamybos grąžinamąsias išmokas už to reglamento 1 straipsnio 1 dalies a ir f punktuose nurodytus produktus, 1 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytus sirupus bei chemiškai gryną fruktozę (levuliozę), kaip tarpinį produktą, klasifikuojamą KN kodu 1702 50 00, naudojamus gaminant tam tikrus chemijos pramonės produktus,

(2)

2001 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1265/2001, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 nuostatų dėl tam tikrų chemijos pramonėje naudojamų cukraus produktų, gamybos grąžinamųjų išmokų mokėjimo taikymo taisykles (2), numatyta, kad šių grąžinamųjų išmokų dydis nustatomas pagal baltajam cukrui nustatytą grąžinamąją išmoką,

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1265/2001 9 straipsnyje numatyta, kad gamybos grąžinamoji išmoka už baltąjį cukrų nustatoma kas mėnesį skaičiuojant nuo pirmos kiekvieno mėnesio dienos,

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2004 m. gruodžio 1 d. iki gruodžio 31 d. Reglamento (EB) Nr. 1265/2001 4 straipsnyje numatyta gamybos grąžinamoji išmoka už baltąjį cukrų yra nustatoma 39,481 EUR/100 kg neto dydžio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narys


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 178, 2001 6 30, p. 63.


1.12.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 355/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2058/2004

2004 m. lapkričio 30 d.

dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Protokolą Nr. 4 dėl medvilnės, pridedamą prie Graikijos stojimo akto, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1050/2001 (1),

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1051/2001 dėl pagalbos medvilnės gamybai (2), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 4 straipsniu, pasaulinės rinkos kaina už nevalytą medvilnę periodiškai nustatoma nuo valytos medvilnės kainos, konstatuojamos rinkoje, atsižvelgiant į istorinius ryšius tarp kainos už valytą medvilnę ir kainos, skaičiuojamos už nevalytą medvilnę. Šie istoriniai ryšiai buvo nustatyti 2001 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1591/2001, nustatančio išsamias pagalbos schemos medvilnės sektoriui taikymo taisykles (3) 2 straipsnio 2 dalyje. Jei pasaulinės rinkos kainos šiuo būdu nustatyti negalima, ji yra nustatoma paskutinį kartą nustatytos kainos pagrindu.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 5 straipsnį pasaulinės rinkos kaina už nevalytą medvilnę nustatoma produkcijai, atitinkančiai tam tikras charakteristikas, ir atsižvelgiant į pačius palankiausius pasaulinės rinkos pasiūlymus bei kotiravimus iš tų, kurie laikomi atspindinčiais realią rinkos tendenciją. Siekiant nustatyti šią kainą yra atsižvelgiama į vidurkį pasiūlymų ir kotiravimų, konstatuojamų vienoje ar keliose realią rinkos tendenciją atspindinčiose biržose, pristatant produkciją CIF sąlygomis į kurį nors Bendrijoje esantį uostą iš įvairių šalių tiekėjų, laikomų tinkamiausiomis užsienio prekybai. Vis dėlto šių kriterijų taikymas valytos medvilnės pasaulinės rinkos kainai nustatyti priklauso nuo skirtumų, atsirandančių dėl tiekiamos produkcijos kokybės ar dėl pasiūlymų ir kotiravimų pobūdžio. Toks taikymas yra nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1591/2001 3 straipsnio 2 dalyje.

(3)

Pirmiau minėtų kriterijų taikymas leidžia nustatyti nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainą toliau nurodytu lygiu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nustatoma nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kaina, paminėta Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 4 straipsnyje: 16,679 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 148, 2001 6 1, p. 1.

(2)  OL L 148, 2001 6 1, p. 3.

(3)  OL L 210, 2001 8 3, p. 10. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1486/2002 (OL L 223, 2002 8 20, p. 3).