ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 320

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. spalio 21d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2004 m. spalio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1815/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2004 m. spalio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1816/2004, dėl galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijų

3

 

 

2004 m. spalio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1817/2004, nustatantis iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų eksporto grąžinamąsias išmokas, išskyrus suteikiamas už įdėtą cukrų (laikinai konservuotos vyšnios, nulupti pomidorai, konservuotos vyšnios, paruošti lazdyno riešutai, tam tikros apelsinų sulčių rūšys)

5

 

*

2004 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1818/2004, nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

7

 

*

2004 m. spalio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1819/2004, nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 dėl tam tikrų javų, ryžių ir javų išvestinių produktų eksporto licencijų išdavimo svarstymo laikotarpio

13

 

*

2004 m. spalio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1820/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2208/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 814/2000 dėl bendrosios žemės ūkio politikos informacinių priemonių taikymo taisykles

14

 

 

2004 m. spalio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1821/2004, dėl tam tikrų konservuotų pievagrybių, importuojamų pagal Reglamentu (EB) Nr. 1749/2004 atidarytą autonominę tarifų kvotą, importo licencijų išdavimo

15

 

 

2004 m. spalio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1822/2004, dėl ryžių, kilusių iš AKR valstybių bei užjūrio šalių ir teritorijų, importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per 2004 m. spalio mėn. pirmąsias penkias darbo dienas pagal Reglamento (EB) Nr. 638/2003 nuostatas

16

 

 

2004 m. spalio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1823/2004, nustatantis grąžinamąsias eksporto išmokas alyvuogių aliejui

18

 

 

2004 m. spalio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1824/2004, dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

20

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Europos centrinis bankas

 

*

2004/703/EB:2004 m. rugsėjo 16 d. Europos centrinio banko gairės, dėl eurų banknotų pirkimo (ECB/2004/18)

21

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

21.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1815/2004

2004 m. spalio 20 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. spalio 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 20 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2004 m. spalio 20 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

51,7

204

40,9

624

74,2

999

55,6

0707 00 05

052

87,9

999

87,9

0709 90 70

052

80,9

999

80,9

0805 50 10

052

62,4

388

39,2

524

66,0

528

47,9

999

53,9

0806 10 10

052

96,7

400

179,5

999

138,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

64,0

400

92,7

404

80,2

512

107,8

720

96,2

800

145,3

804

77,4

999

94,8

0808 20 50

052

95,8

388

105,3

720

75,2

999

92,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


21.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1816/2004

2004 m. spalio 20 d.

dėl galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalys yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybės (AKR), ir juos perdirbus gaunamoms prekėms, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1706/98 (2),

atsižvelgdama į 2003 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2247/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalis yra Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybės (AKR), ir juos perdirbus gaunamoms prekėms, taikymo galvijienos sektoriuje taisykles (3), ir ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 1 straipsnyje numatyta galimybė išduoti galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijas. Tačiau importuojami kiekiai neturi būti didesni už kiekvienai iš šių trečiųjų šalių nustatytus kiekius.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 nuostatomis, nuo 2004 m. spalio 1 d. iki 10 d. pateiktuose prašymuose licencijai gauti, kuriuose kiekiai apskaičiuojami mėsos be kaulų mase, nurodyti prašomų importuoti produktų, kurių kilmės šalys yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, kiekiai nėra didesni už šioms valstybėms numatytus kiekius. Todėl galima suteikti prašomų kiekių importo licencijas.

(3)

Reikia nustatyti kiekius, dėl kurių nuo 2004 m. 1 lapkričio d. galima pateikti paraiškas importo licencijai gauti, atsižvelgiant į tai, kad visas kiekis yra 52 100 t.

(4)

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šis reglamentas nepažeidžia 1972 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 72/462/EEB dėl sveikatos ir veterinarinio patikrinimo problemų iš trečiųjų šalių importuojant galvijus, kiaules, avis, ožkas, šviežią mėsą arba produktus, kuriuose yra mėsos (4), taikymo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2004 m. spalio 21 d. toliau nurodomos valstybės narės išduoda galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalys yra kai kurios Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybės, importo licencijas toliau nurodomiems kiekiams, skaičiuojamiems mėsos be kaulų mase, pagal produktų kilmės šalis:

 

Jungtinė Karalystė:

400 t, kurių kilmės šalis yra Botsvana,

18 t, kurių kilmės šalis yra Svazilendo,

400 t, kurių kilmės šalis yra Namibija.

 

Vokietija:

300 t, kurių kilmės šalis yra Botsvana,

250 t, kurių kilmės šalis yra Namibija.

2 straipsnis

Per 2004 m. lapkričio pirmąsias dešimt dienų pagal Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 3 straipsnio 2 dalies nuostatas gali būti pateikti prašymai gauti licenciją importuoti tokius galvijienos be kaulų kiekius:

iš Botsvanos –

10 816 t,

iš Kenijos –

142 t,

iš Madagaskaro –

7 579 t,

iš Svazilendo –

3 180 t,

iš Zimbabvės –

9 100 t,

iš Namibijos –

4 885 t.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. spalio 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 20 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

(2)  OL L 348, 2002 12 21, p. 5.

(3)  OL L 333, 2003 12 20, p. 37. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1118/2004 (OL L 217, 2004 6 17, p. 10).

(4)  OL L 302, 1972 12 31, p. 28. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).


21.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1817/2004

2004 m. spalio 20 d.

nustatantis iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų eksporto grąžinamąsias išmokas, išskyrus suteikiamas už įdėtą cukrų (laikinai konservuotos vyšnios, nulupti pomidorai, konservuotos vyšnios, paruošti lazdyno riešutai, tam tikros apelsinų sulčių rūšys)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/96 dėl bendro perdirbtų vaisių ir daržovių produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 16 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1429/95 (2) nustato eksporto grąžinamųjų išmokų už iš vaisių ir daržovių pagamintus produktus, išskyrus suteikiamas už įdėtą cukrų, įgyvendinimo taisykles.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2201/96 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiek, kiek reikia, kad būtų eksportuojami to reglamento 1 straipsnio 2 dalies a punkte išvardytų produktų ekonomiškai reikšmingi kiekiai, jiems gali būti mokamos eksporto grąžinamosiomis išmokos, atsižvelgiant į apribojimus, numatytus susitarimuose sudarytuose pagal Sutarties 300 straipsnį. Šio reglamento 18 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad, kai grąžinamoji išmoka už cukrų, kuris panaudotas 1 straipsnio 2 dalies b punkte išvardytuose produktuose, yra per maža, kad produktus būtų galima eksportuoti, tiems produktams taikomos grąžinamosios išmokos, nustatytos remiantis šio reglamento 17 straipsniu.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 2201/96 16 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad reikia pasirūpinti, kad nebūtų sutrikdyti prekybos srautai, kuriuos anksčiau sąlygojo grąžinamųjų išmokų mokėjimo tvarka. Dėl šios priežasties kiekvienam produktui turi būti nustatomi kiekiai, remiantis žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūra, kuri nustatyta Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3846/87 (3).

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2201/96 17 straipsnio 2 dalį grąžinamosios išmokos turi būti nustatomos atsižvelgiant, viena vertus, į esamą padėtį ir ateities tendencijas, susijusias su iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų kainomis ir jų įsigijimo Bendrijos rinkoje galimybėmis ir, kita vertus, į tarptautinėje prekyboje vyraujančias kainas. Be to, privaloma atsižvelgti į pardavimo ir transporto išlaidas ir į numatomo eksporto ekonominius aspektus.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 2201/96 17 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Bendrijos rinkos kainos nustatomos atsižvelgiant į pačias palankiausias eksporto požiūriu kainas.

(6)

Dėl padėties tarptautinėje prekyboje arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių gali prireikti nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus, atsižvelgiant į jų paskirties vietas.

(7)

Šiuo metu galimas ekonomiškai reikšmingas laikinai konservuotų vyšnių, nuluptų pomidorų, konservuotų vyšnių, paruoštų lazdyno riešutų ir kai kurių rūšių apelsinų sulčių eksportas.

(8)

Reikia nustatyti eksporto grąžinamųjų išmokų dydžius ir kiekius, už kuriuos grąžinamosios išmokos bus mokamos.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Perdirbtų vaisių ir daržovių produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Eksporto grąžinamųjų išmokų už perdirbtų vaisių ir daržovių produktus dydžiai, paraiškų teikimo laikotarpiai, licencijų išdavimo laikotarpiai ir numatomi produktų kiekiai yra nustatomi priede.

2.   Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (4), 16 straipsnyje nurodyti kiekiai, kuriems išduodamos licencijos dėl pagalbos maisto produktais, neįskaičiuojami į priede nurodytus kiekius.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. spalio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 20 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 386/2004 (OL L 64, 2004 3 2, p. 25).

(2)  OL L 141, 1995 6 24, p. 28. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 498/2004 (OL L 80, 2004 3 18, p. 20).

(3)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2180/2003 (OL L 335, 2003 12 22, p. 1).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 636/2004 (OL L 100, 2004 4 6, p. 25).


PRIEDAS

prie 2004 m. spalio 20 d. Komisijos reglamento, nustatančio iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų eksporto grąžinamąsias išmokas, išskyrus suteikiamas už įdėtą cukrų (laikinai konservuotos vyšnios, nulupti pomidorai, konservuotos vyšnios, paruošti lazdyno riešutai, tam tikros apelsinų sulčių rūšys)

Paraiškų licencijoms pateikimo laikotarpis: nuo 2004 m. spalio 25 d. iki 2005 m. vasario 21 d.

Licencijų išdavimo laikotarpis: nuo 2004 m. lapkričio mėn. iki 2005 m. vasario mėn.

Produkto kodas (1)

Paskirties vietos kodas (2)

Grąžinamosios išmokos dydis

(EUR/ tona neto)

Numatomas kiekis

(tonomis)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

293

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

301


(1)  Produktų kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1).

(2)  A serijos paskirties vietų kodai yra nustatyti Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3846/87 II priede.

Skaitiniai paskirties vietų kodai nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirties vietos apibrėžiamos taip:

F06

visos paskirties vietos, išskyrus Šiaurės Amerikos šalis.

F10

visos paskirties vietos, išskyrus Jungtines Amerikos Valstijas ir Bulgariją.


21.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1818/2004

2004 m. spalio 19 d.

nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1),

atsižvelgdama į 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (2), ypač į jo 173 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173–177 straipsniai numato, kad Komisija šio reglamento 26 priede pateiktoje klasifikacijoje nurodytiems produktams periodiškai nustato vieneto vertes.

(2)

Pirmiau nurodytuose straipsniuose nustatytų taisyklių ir kriterijų taikymas elementams, kurie pateikiami Komisijai remiantis Reglamento (EEB) 2454/93 173 straipsnio 2 dalimi, sąlygoja, kad šio Reglamento priede nurodytos vieneto vertės būtų nustatytos aptariamiems produktams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173 straipsnio 1 dalyje numatytos vieneto vertės nustatomos kaip nurodyta šio reglamento priede pateiktoje lentelėje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. spalio 22 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 19 d.

Komisijos vardu

Olli REHN

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2700/2000 (OL L 311, 2000 12 12, p. 17).

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2286/2003 (OL L 343, 2003 12 31, p. 1).


PRIEDAS

Pozicija

Aprašymas

Vieneto vertės kiekis/100 kg

Rūšis, veislė, KN kodas

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Šviežios bulvės

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Svogūnai kiti (išskyrus sodinukus)

0703 10 19

38,49

22,16

1 211,20

286,30

602,24

9 539,75

132,90

25,66

16,52

165,95

9 233,37

1 538,68

350,56

26,54

 

 

 

 

1.40

Česnakai

0703 20 00

103,27

59,45

3 249,80

768,19

1 615,87

25 596,24

356,58

68,85

44,34

445,25

24 774,18

4 128,45

940,59

71,20

 

 

 

 

1.50

Porai

ex 0703 90 00

45,21

26,03

1 422,67

336,29

707,38

11 205,30

156,10

30,14

19,41

194,92

10 845,43

1 807,31

411,76

31,17

 

 

 

 

1.60

Žiediniai kopūstai

0704 10 00

1.80

Baltagūžiai ir raudongūžiai kopūstai

0704 90 10

22,04

12,69

693,55

163,94

344,85

5 462,61

76,10

14,69

9,46

95,02

5 287,18

881,07

200,74

15,20

 

 

 

 

1.90

Daiginti brokoliai arba kiti brokoliai (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

61,43

35,37

1 933,08

456,94

961,17

15 225,43

212,11

40,96

26,37

264,85

14 736,44

2 455,73

559,49

42,35

 

 

 

 

1.100

Kiniški bastučiai

ex 0704 90 90

75,36

43,38

2 371,43

560,56

1 179,13

18 677,98

260,20

50,24

32,35

324,91

18 078,11

3 012,59

686,36

51,96

 

 

 

 

1.110

Gūžinės salotos

0705 11 00

1.130

Morkos

ex 0706 10 00

26,74

15,39

841,45

198,90

418,39

6 627,51

92,33

17,83

11,48

115,29

6 414,66

1 068,96

243,54

18,44

 

 

 

 

1.140

Ridikai

ex 0706 90 90

44,01

25,34

1 384,91

327,36

688,61

10 907,88

151,96

29,34

18,89

189,74

10 557,56

1 759,34

400,83

30,34

 

 

 

 

1.160

Žirniai (Pisum sativum)

0708 10 00

447,72

257,75

14 088,89

3 330,33

7 005,31

110 967,70

1 545,89

298,50

192,21

1 930,31

107 403,84

17 898,10

4 077,76

308,68

 

 

 

 

1.170

Pupelės

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

86,11

49,58

2 709,84

640,55

1 347,39

21 343,40

297,34

57,41

36,97

371,27

20 657,94

3 442,50

784,31

59,37

 

 

 

 

1.170.2

Pupelės (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,98

87,49

4 782,51

1 130,49

2 377,97

37 668,24

524,76

101,33

65,25

655,25

36 458,48

6 075,55

1 384,20

104,78

 

 

 

 

1.180

Stambiasėklės pupos

ex 0708 90 00

1.190

Artišokai

0709 10 00

1.200

Šparagai:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

Žalieji

ex 0709 20 00

357,31

205,70

11 243,67

2 657,78

5 590,61

88 558,04

1 233,70

238,22

153,39

1 540,48

85 713,90

14 283,62

3 254,26

246,34

 

 

 

 

1.200.2

Žalieji

ex 0709 20 00

466,55

268,59

14 681,28

3 470,36

7 299,86

115 633,53

1 610,89

311,05

200,29

2 011,47

111 919,82

18 650,66

4 249,21

321,66

 

 

 

 

1.210

Baklažanai

0709 30 00

86,17

49,61

2 711,58

640,96

1 348,26

21 357,06

297,53

57,45

36,99

371,51

20 671,15

3 444,70

784,81

59,41

 

 

 

 

1.220

Garbanotieji salierai (Apium graveolens var. Dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

83,53

48,09

2 628,52

621,33

1 306,96

20 702,91

288,41

55,69

35,86

360,13

20 038,01

3 339,20

760,77

57,59

 

 

 

 

1.230

Voveraitės

0709 59 10

553,21

318,48

17 408,41

4 115,00

8 655,86

137 113,10

1 910,12

368,83

237,49

2 385,11

132 709,55

22 115,12

5 038,53

381,41

 

 

 

 

1.240

Saldžiosios paprikos

0709 60 10

91,51

52,68

2 879,59

680,68

1 431,80

22 680,41

315,96

61,01

39,28

394,53

21 952,00

3 658,15

833,44

63,09

 

 

 

 

1.250

Pankolis

0709 90 50

1.270

Batatai (saldžiosios bulvės) sveikos, šviežios (skirtos vartoti žmonių maistui)

0714 20 10

82,33

47,40

2 590,80

612,41

1 288,20

20 405,81

284,27

54,89

35,34

354,96

19 750,46

3 291,28

749,86

56,76

 

 

 

 

2.10

Kaštainiai (Castanea spp.), švieži

ex 0802 40 00

2.30

Ananasai, švieži

ex 0804 30 00

86,92

50,04

2 735,28

646,57

1 360,04

21 543,79

300,13

57,95

37,32

374,76

20 851,89

3 474,82

791,67

59,93

 

 

 

 

2.40

Avokados, šviežios

ex 0804 40 00

145,14

83,56

4 567,42

1 079,65

2 271,02

35 974,16

501,16

96,77

62,31

625,78

34 818,81

5 802,31

1 321,95

100,07

 

 

 

 

2.50

Gvajavos ir mangai, švieži

ex 0804 50

2.60

Tikrieji apelsinai, švieži

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Raudonieji ir pusiau raudoni (sanguines, semi-sanguines)

0805 10 10

52,21

30,06

1 642,94

388,36

816,91

12 940,25

180,27

34,81

22,41

225,10

12 524,66

2 087,15

475,52

36,00

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita ir Hamlins veislių

0805 10 30

55,64

32,03

1 750,81

413,86

870,54

13 789,85

192,11

37,09

23,89

239,88

13 346,98

2 224,18

506,74

38,36

 

 

 

 

2.60.3

Kiti

0805 10 50

57,48

33,09

1 808,78

427,56

899,37

14 246,42

198,47

38,32

24,68

247,82

13 788,88

2 297,82

523,52

39,63

 

 

 

 

2.70

Mandarinai (įskaitant tanžerinus ir satsumas, švieži; klementinos, vilkingai ir panašūs citrusų hibridai, švieži:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinos

ex 0805 20 10

79,31

45,66

2 495,73

589,94

1 240,93

19 656,98

273,84

52,88

34,05

341,94

19 025,68

3 170,50

722,34

54,68

 

 

 

 

2.70.2

Monrealiai ir satsumos

ex 0805 20 30

71,72

41,29

2 256,88

533,48

1 122,17

17 775,80

247,63

47,82

30,79

309,21

17 204,91

2 867,08

653,21

49,45

 

 

 

 

2.70.3

Mandarinai ir vilkingai (wilkings)

ex 0805 20 50

72,57

41,78

2 283,48

539,77

1 135,40

17 985,26

250,55

48,38

31,15

312,86

17 407,64

2 900,86

660,91

50,03

 

 

 

 

2.70.4

Tanžerinai (tangerines) ir kiti

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

58,78

33,84

1 849,77

437,25

919,75

14 569,24

202,96

39,19

25,24

253,43

14 101,33

2 349,89

535,38

40,53

 

 

 

 

2.85

Citrinos (Citrus aurantifolia), šviežios

0805 50 90

132,70

76,39

4 175,74

987,06

2 076,27

32 889,22

458,18

88,47

56,97

572,11

31 832,95

5 304,74

1 208,59

91,49

 

 

 

 

2.90

Greipfrutai, švieži

 

 

 

 

 

 

2.90.1

baltieji

ex 0805 40 00

64,32

37,03

2 024,11

478,46

1 006,43

15 942,38

222,09

42,88

27,61

277,32

15 430,37

2 571,36

585,84

44,35

 

 

 

 

2.90.2

raudonieji

ex 0805 40 00

81,36

46,84

2 560,34

605,21

1 273,06

20 165,92

280,93

54,24

34,93

350,79

19 518,27

3 252,58

741,04

56,10

 

 

 

 

2.100

Valgomosios vynuogės

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Arbūzai

0807 11 00

50,38

29,00

1 585,36

374,75

788,28

12 486,68

173,95

33,59

21,63

217,21

12 085,66

2 013,99

458,85

34,73

 

 

 

 

2.120

Melionai (išskyrus arbūzus)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey dew (įskaitant Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (įskaitant Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro veislių

ex 0807 19 00

44,14

25,41

1 389,04

328,34

690,66

10 940,47

152,41

29,43

18,95

190,31

10 589,10

1 764,60

402,03

30,43

 

 

 

 

2.120.2

kiti

ex 0807 19 00

86,41

49,75

2 719,27

642,78

1 352,08

21 417,66

298,37

57,61

37,10

372,56

20 729,81

3 454,48

787,04

59,58

 

 

 

 

2.140

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Kriaušės — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Kriaušės — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Kiti

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abrikosai

0809 10 00

214,58

123,53

6 752,40

1 596,13

3 357,45

53 183,65

740,90

143,06

92,12

925,14

51 475,60

8 578,05

1 954,35

147,94

 

 

 

 

2.160

Vyšnios

0809 20 95

0809 20 05

502,98

289,57

15 827,77

3 741,37

7 869,93

124 663,59

1 736,69

335,34

215,93

2 168,55

120 659,87

20 107,13

4 581,04

346,78

 

 

 

 

2.170

Persikai

0809 30 90

111,40

64,13

3 505,54

828,64

1 743,03

27 610,49

384,64

74,27

47,82

480,29

26 723,75

4 453,33

1 014,61

76,80

 

 

 

 

2.180

Nektarinai

ex 0809 30 10

58,12

33,46

1 828,92

432,32

909,38

14 405,04

200,68

38,75

24,95

250,58

13 942,41

2 323,41

529,35

40,07

 

 

 

 

2.190

Slyvos

0809 40 05

135,31

77,90

4 257,96

1 006,50

2 117,15

33 536,78

467,20

90,21

58,09

583,38

32 459,71

5 409,18

1 232,38

93,29

 

 

 

 

2.200

Braškės

0810 10 00

488,40

281,17

15 369,09

3 632,94

7 641,86

121 050,88

1 686,36

325,62

209,67

2 105,70

117 163,19

19 524,43

4 448,28

336,73

 

 

 

 

2.205

Avietės

0810 20 10

304,95

175,56

9 596,17

2 268,34

4 771,43

75 581,86

1 052,93

203,31

130,92

1 314,76

73 154,46

12 190,68

2 777,42

210,25

 

 

 

 

2.210

Mėlynės Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 605,61

924,35

50 525,34

11 943,17

25 122,34

397 950,44

5 543,85

1 070,46

689,29

6 922,43

385 169,78

64 185,87

14 623,57

1 106,99

 

 

 

 

2.220

Kiviai (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

160,10

92,17

5 038,02

1 190,89

2 505,02

39 680,76

552,79

106,74

68,73

690,25

38 406,37

6 400,15

1 458,16

110,38

 

 

 

 

2.230

Granatai

ex 0810 90 95

123,21

70,93

3 877,18

916,49

1 927,82

30 537,62

425,42

82,14

52,89

531,21

29 556,87

4 925,45

1 122,17

84,95

 

 

 

 

2.240

Khakis (įskaitant Sharon vaisių)

ex 0810 90 95

306,61

176,51

9 648,36

2 280,68

4 797,38

75 992,92

1 058,66

204,42

131,63

1 321,91

73 552,31

12 256,98

2 792,53

211,39

 

 

 

 

2.250

Ličiai

ex 0810 90


21.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1819/2004

2004 m. spalio 20 d.

nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 dėl tam tikrų javų, ryžių ir javų išvestinių produktų eksporto licencijų išdavimo svarstymo laikotarpio

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ypač į jo 10 straipsnio 2 dalį ir 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

2003 m. liepos 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1342/2003, nustatančio specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles (3), 8 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad toje dalyje nurodytų produktų eksporto licencijos išduodamos trečią darbo dieną nuo paraiškų pateikimo, jei per tą laiką Komisija nesiimama specialių priemonių.

(2)

Šis svarstymo laikotarpis yra taikomas tiek eksporto licencijoms, pagal kurias grąžinamųjų išmokų suma lygi nuliui, tiek licencijoms, pagal kurias grąžinamųjų išmokų suma didesnė už nulį. Atsižvelgiant į Bendrijos rinkos aprūpinimą javais ir ryžiais 2004–2005 prekybos metais, reikėtų padidinti javų ir ryžių eksporto srautus, ypač eksporto srautus pasaulinės rinkos kainomis.

(3)

Esant tokiai padėčiai reikėtų laikinai sustabdyti trijų dienų svarstymo laikotarpį, per kurį sprendžiama dėl javų, ryžių ir tam tikrų javų išvestinių produktų eksporto licencijų, pagal kurias grąžinamųjų išmokų suma, įskaitant galimus pataisymus, yra lygi nuliui, išdavimo.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Javų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos, minėtoje pastraipoje nurodytų produktų eksporto licencijos, kai grąžinamosios išmokos suma yra lygi nuliui, yra išduodamos paraiškų pateikimo dieną.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 20 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

(3)  OL L 189, 2003 7 29, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1092/2004 (OL L 209, 2004 6 11, p. 9).


21.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1820/2004

2004 m. spalio 20 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2208/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 814/2000 dėl bendrosios žemės ūkio politikos informacinių priemonių taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. balandžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 814/2000 dėl bendrosios žemės ūkio politikos informacinių priemonių (1), ypač į jo 9 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 2208/2002 (2) yra numatoma taikyti kvietimus teikti pasiūlymus tam, kad būtų užtikrintas kiek galima didesnis viešumas apie galimybes gauti Reglamente (EB) Nr. 814/2000 numatytas subsidijas ir tam, kad būtų pasirinktos geriausios priemonės. Šis kvietimas turi būti paskelbtas vėliausiai kiekvienų metų liepos 31 d. Siekiant tinkamo administravimo, ypač susijusio su Reglamente (EB) Nr. 814/2000 numatytos pagal schemą suteikiamos naudos teikimo trukmės pailginimu naujųjų valstybių narių piliečiams, ši data turėtų būti atidėta trims mėnesiams.

(2)

Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2208/2002.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka EŽŪOGF komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2208/2002 3 straipsnyje data „liepos 31 d.“ pakeičiama data „spalio 31 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 20 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 100, 2000 4 20, p. 7.

(2)  OL L 337, 2002 12 13, p. 21.


21.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1821/2004

2004 m. spalio 20 d.

dėl tam tikrų konservuotų pievagrybių, importuojamų pagal Reglamentu (EB) Nr. 1749/2004 atidarytą autonominę tarifų kvotą, importo licencijų išdavimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 7 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1749/2004, atidarantį konservuotų pievagrybių autonominę tarifų kvotą ir nustatantį jos administravimą (1), ypač į jo 6 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Importo licencijos, kurių prašo tradiciniai importuotojai pagal Reglamento (EB) Nr. 1749/2004 4 straipsnio 1 dalį ir kurioms gauti valstybės narės 2004 m. spalio 19 d. Komisijai pateikė paraiškas, išduodamos iki 9,33 % prašomo kiekio.

2.   Importo licencijos, kurių prašo nauji importuotojai pagal Reglamento (EB) Nr. 1749/2004 4 straipsnio 1 dalį ir kurioms gauti valstybės narės 2004 m. spalio 19 d. Komisijai pateikė paraiškas, išduodamos iki 7,69 % prašomo kiekio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. spalio 21 d.

Jis taikomas iki 2004 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 20 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 312, 2004 10 9, p. 3.


21.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1822/2004

2004 m. spalio 20 d.

dėl ryžių, kilusių iš AKR valstybių bei užjūrio šalių ir teritorijų, importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per 2004 m. spalio mėn. pirmąsias penkias darbo dienas pagal Reglamento (EB) Nr. 638/2003 nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2286/2002 dėl tvarkos, taikytinos žemės ūkio produktams ir prekėms, gaunamoms perdirbus Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalių (AKR šalių) kilmės žemės ūkio produktus, ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1706/98 (1),

atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 2001/822/EB dėl Europos bendrijos bei užjūrio šalių ir teritorijų asociacijos („užjūrio asociacijos sprendimą“) (2),

atsižvelgdama į 2003 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 638/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2286/2002 ir Tarybos sprendimo 2001/822/EB taikymo taisykles dėl ryžių, kilusių iš Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) bei užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT), importo tvarkos (3), ypač į jo 17 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal paraiškas gauti ryžių importo licencijas, kurios buvo pateiktos per 2004 m. spalio mėn. pirmąsias penkias darbo dienas pagal Reglamento (EB) Nr. 638/2003 nuostatas ir apie kurias buvo pranešta Komisijai, licencijos išduodamos pateiktosiose paraiškose nurodytiems kiekiams, jei reikia, pritaikant jiems priede nustatytus mažinimo koeficientus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. spalio 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 20 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 348, 2002 12 21, p. 5.

(2)  OL L 314, 2001 11 30, p. 1.

(3)  OL L 93, 2003 4 10, p. 3.


PRIEDAS

Kiekiams, kurių buvo prašyta dėl 2004 m. spalio mėn. dalies, taikytini mažinimo koeficientai ir galutiniai 2004 m. kiekiai

Kilmė/Produktas

Mažinimo koeficientas 2004 m. spalio mėn. daliai

Galutinis kiekių paskirstymas 2004 m. procentais

Olandijos Antilai ir Aruba

Mažiau išsivysčiusios UŠT

Olandijos Antilai ir Aruba

Mažiau išsivysčiusios UŠT

UŠT (Reglamento (EB) Nr. 638/2003 10 straipsnio 1 dalies a ir b punktai)

KN kodas 1006

97,67

0


Kilmė/Produktas

Galutinis kiekių paskirstymas 2004 m. procentais

AKR (Reglamento (EB) Nr. 638/2003 3 straipsnio 1 dalis)

KN kodai nuo 1006 10 21 iki 1006 10 98, 1006 20 ir 1006 30

100

AKR (Reglamento (EB) Nr. 638/2003 5 straipsnio 1 dalis)

KN kodas 1006 40 00

100


21.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1823/2004

2004 m. spalio 20 d.

nustatantis grąžinamąsias eksporto išmokas alyvuogių aliejui

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1966 m. rugsėjo 22 d. Tarybos reglamentą Nr. 136/66/EEB dėl bendro aliejų ir riebalų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 3 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento Nr. 136/66/EEB 3 straipsnio nuostatas, jei kaina Bendrijoje yra aukštesnė už pasaulinės rinkos kainas, skirtumas tarp šių kainų gali būti padengiamas grąžinamosiomis išmokomis, kai alyvuogių aliejus eksportuojamas į trečiąsias šalis.

(2)

Alyvuogių aliejaus eksporto grąžinamųjų išmokų nustatymo ir skyrimo išsamios taisyklės buvo nustatytos Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 616/72 (2).

(3)

Pagal Reglamento Nr. 136/66/EEB 3 straipsnio 3 dalį grąžinamosios išmokos turi būti vienodos visai Bendrijai.

(4)

Pagal Reglamento 136/66/EEB 3 straipsnio 4 dalį, alyvuogių aliejaus eksporto grąžinamosios išmokos turi būti nustatomos atsižvelgiant į alyvuogių aliejaus kainas bei turimus kiekius ir vystymosi perspektyvas Bendrijos rinkoje ir į alyvuogių aliejaus kainas pasaulio rinkoje. Tačiau, jei padėtis pasaulio rinkoje neleidžia nustatyti pačių palankiausių alyvuogių aliejaus pasaulinės rinkos kainų, gali būti atsižvelgta į pagrindinių konkuruojančių augalinių aliejų kainas šioje rinkoje ir į skirtumą tarp šios kainos ir alyvuogių aliejaus kainos, konstatuojamą per tam tikrą atskaitos laikotarpį. Grąžinamosios išmokos suma negali viršyti skirtumo tarp alyvuogių aliejaus kainos Bendrijoje ir alyvuogių aliejaus kainos pasaulinėje rinkoje, kuris, prireikus, derinamas, kadangi reikia atsižvelgti į produktų eksporto išlaidas pastarojoje rinkoje.

(5)

Pagal Reglamento Nr. 136/66/EEB 3 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos b) punktą, gali būti nuspręsta, kad grąžinamoji išmoka bus nustatoma paraiškų konkurso tvarka. Be to, paraiškų konkursas remiasi grąžinamosios išmokos suma ir gali apsiriboti kai kuriomis paskirties šalimis, tam tikrais kiekiais, tam tikra kokybe ir prezentacija.

(6)

Pagal Reglamento Nr. 136/66/EEB 3 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, alyvuogių aliejui gali būti nustatomos skirtingų lygių eksporto grąžinamosios išmokos priklausomai nuo paskirties, kai tai būtina dėl padėties pasaulinėje rinkoje ar dėl kai kurių rinkų keliamų specifinių reikalavimų.

(7)

Grąžinamosios išmokos turi būti nustatomos mažiausiai vieną kartą per mėnesį. Jei būtina, jos gali būti keičiamos nelaukiant, kol pasibaigs laikotarpis, kuriam jos buvo nustatytos.

(8)

Taikant šias taisykles dabartinei alyvuogių aliejaus sektoriaus rinkų situacijai, ypač šio produkto kainai Bendrijoje ir trečiųjų šalių rinkose, reikėtų nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas, kurių dydžiai nurodomi priede.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Aliejų ir riebalų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento Nr. 136/66/EEB 1 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų produktų grąžinamosios eksporto išmokos nustatomos tokio dydžio, kaip nurodoma priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. spalio 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 20 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL 172, 1966 9 30, p. 3025/66. Reglementas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1513/2001 (OL L 201, 2001 7 26, p. 4).

(2)  OL L 78, 1972 3 31, p. 1. Reglementas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 2962/77 (OL L 348, 1977 12 30, p. 53).


PRIEDAS

prie 2004 m. spalio 20 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias eksporto išmokas alyvuogių aliejui

Produktų kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 28 11, p. 11).


21.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1824/2004

2004 m. spalio 20 d.

dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Protokolą Nr. 4 dėl medvilnės, pridedamą prie Graikijos stojimo akto, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1050/2001 (1),

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1051/2001 dėl pagalbos medvilnės gamybai (2), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 4 straipsniu, pasaulinės rinkos kaina už nevalytą medvilnę periodiškai nustatoma nuo valytos medvilnės kainos, konstatuojamos rinkoje, atsižvelgiant į istorinius ryšius tarp kainos už valytą medvilnę ir kainos, skaičiuojamos už nevalytą medvilnę. Šie istoriniai ryšiai buvo nustatyti 2001 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1591/2001, nustatančio išsamias pagalbos schemos medvilnės sektoriui taikymo taisykles (3) 2 straipsnio 2 dalyje. Jei pasaulinės rinkos kainos šiuo būdu nustatyti negalima, ji yra nustatoma paskutinį kartą nustatytos kainos pagrindu.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 5 straipsnį pasaulinės rinkos kaina už nevalytą medvilnę nustatoma produkcijai, atitinkančiai tam tikras charakteristikas, ir atsižvelgiant į pačius palankiausius pasaulinės rinkos pasiūlymus bei kotiravimus iš tų, kurie laikomi atspindinčiais realią rinkos tendenciją. Siekiant nustatyti šią kainą yra atsižvelgiama į vidurkį pasiūlymų ir kotiravimų, konstatuojamų vienoje ar keliose realią rinkos tendenciją atspindinčiose biržose, pristatant produkciją CIF sąlygomis į kurį nors Bendrijoje esantį uostą iš įvairių šalių tiekėjų, laikomų tinkamiausiomis užsienio prekybai. Vis dėlto šių kriterijų taikymas valytos medvilnės pasaulinės rinkos kainai nustatyti priklauso nuo skirtumų, atsirandančių dėl tiekiamos produkcijos kokybės ar dėl pasiūlymų ir kotiravimų pobūdžio. Toks taikymas yra nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1591/2001 3 straipsnio 2 dalyje.

(3)

Pirmiau minėtų kriterijų taikymas leidžia nustatyti nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainą toliau nurodytu lygiu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nustatoma nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kaina, paminėta Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 4 straipsnyje: 19,188 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. spalio 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 20 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 148, 2001 6 1, p. 1.

(2)  OL L 148, 2001 6 1, p. 3.

(3)  OL L 210, 2001 8 3, p. 10. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1486/2002 (OL L 223, 2002 8 20, p. 3).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Europos centrinis bankas

21.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/21


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2004 m. rugsėjo 16 d.

dėl eurų banknotų pirkimo

(ECB/2004/18)

(2004/703/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 16 straipsnį,

kadangi:

(1)

Statuto 16 straipsnis suteikia Europos centrinio banko (ECB) valdančiajai tarybai išimtinę teisę duoti leidimą Bendrijoje išleisti eurų banknotus. Ši išimtinė teisė apima kompetenciją apibrėžti teisines eurų banknotų pirkimo sąlygas.

(2)

Pagal Sutarties 106 straipsnio 1 dalį ir Statuto 12.1 straipsnį ECB gali paskirstyti atsakomybę už eurų banknotų išleidimą valstybių narių, kurios įsivedė eurą, nacionaliniams centriniams bankams (NCB) pagal NCB procentines dalis ECB pasirašytajame kapitale atitinkamais finansiniais metais, apskaičiuotas remiantis NCB svoriais rakte, kaip nurodyta Statuto 29.1 straipsnyje (toliau – kapitalo raktas). Be to, atsižvelgdamas į decentralizacijos principą ir sąlygų efektyviam vadovavimui poreikį, ECB turėtų paskirstyti atsakomybę už pirkimo sutarčių dėl eurų banknotų gamybos sudarymą ir valdymą.

(3)

Eurų banknotų pirkimo sąlygos turi, viena vertus, atitikti Sutarties 105 straipsnio 1 dalyje ir Statuto 2 straipsnyje nustatytą reikalavimą, kad Eurosistema veiktų pagal atviros rinkos, kurioje laisvai konkuruojama, principą, stengiantis efektyviai paskirstyti išteklius, ir, kita vertus, atspindėti ypatingą eurų banknotų, kurie spausdinami, kad juos kaip saugią mokėjimo priemonę išleistų tik Eurosistema, pobūdį. Be to, pagal decentralizacijos principą, eurų banknotų pirkimo sąlygos taip pat turi atspindėti tą faktą, kad kai kurie NCB turi savo vidaus spaustuves arba eurų banknotams gaminti naudoja valstybines spaustuves.

(4)

Atsižvelgdama į šiuos principus, Valdančioji taryba 2003 m. liepos 10 d. nusprendė, kad vėliausiai nuo 2012 m. sausio 1 d. eurų banknotų pirkimui turėtų būti taikomas bendras Eurosistemos pirkimo konkurso būdu metodas (toliau – viena Eurosistemos pirkimo procedūra). NCB, kurie turi vidaus spaustuvę arba naudoja valstybinę spaustuvę, gali nuspręsti nedalyvauti vienoje Eurosistemos pirkimo procedūroje. Tokiais atvejais tos spaustuvės liks atsakingos už eurų banknotų, paskirtų jų NCB pagal kapitalo raktą, gamybą, bet joms bus draudžiama dalyvauti vienoje Eurosistemos pirkimo procedūroje. Nacionaliniai centriniai bankai gali nuspręsti prisijungti prie vienos Eurosistemos pirkimo procedūros vėliau. Toks sprendimas būtų neatšaukiamas.

(5)

Pereinamasis laikotarpis, leidžiantis NCB ir spaustuvėms pasiruošti taikyti šį ilgalaikį metodą, turėtų prasidėti iš karto, kai nustatoma, kad bent pusė visų Eurosistemai metams reikalingų eurų banknotų bus perkama konkurso būdu ir bent pusė visų NCB konkurso būdu pirks jiems paskirtus eurų banknotus. Pereinamojo laikotarpio metu viena Eurosistemos pirkimo procedūra bus taikoma tiems NCB, kurie skelbs konkursus dėl jiems paskirtų išleisti eurų banknotų gamybos.

(6)

Viena Eurosistemos pirkimo procedūra sudarys sąlygas skaidriai ir sąžiningai vidaus, valstybinių ir privačių spaustuvių konkurencijai, nesuteikiant nė vienai iš dalyvaujančių šalių nesąžiningo pranašumo konkuruojant, ir taip visoms procedūroje dalyvaujančioms spaustuvėms užtikrins vienodą varžymosi aplinką. Tokiai vienodai varžymosi aplinkai užtikrinti reikalingos konkrečios taisyklės dėl vieno Eurosistemos pirkimų komiteto (toliau – Pirkimų komitetas), jo narių veiklos ir sąlygų vienoje Eurosistemos pirkimo procedūroje dalyvaujančioms spaustuvėms.

(7)

Eurų banknotai yra jautraus ir naujoviško pobūdžio. Todėl jie turi būti gaminami visiškai saugiu, kontroliuojamu ir konfidencialiu būdu, užtikrinančiu patikimą, aukštos kokybės ir stabilų tiekimą laikui bėgant. Be to, Eurosistema turi deramai atsižvelgti į galimą eurų banknotų gamybos poveikį visuomenės sveikatai ir saugumui ir aplinkai. Viena Eurosistemos pirkimo procedūra atitiks visus šiuos reikalavimus.

(8)

Valdančioji taryba stebi visas pagrindines eurų banknotų gamybos žaliavas ir veiksnius ir prireikus imasi tinkamų priemonių siekdama užtikrinti, kad jie būtų parenkami ir perkami taip, kad užtikrintų eurų banknotų tiekimo tęstinumą ir, nepažeidžiant Europos konkurencijos teisės bei Europos Komisijos kompetencijų, apsaugotų Eurosistemą nuo bet kurio rangovo ar tiekėjo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi rinkoje.

(9)

Pirkimo sutartys, sudarytos užbaigus vieną Eurosistemos pirkimo procedūrą tarp perkančiosios organizacijos ir individualios spaustuvės, turėtų atitikti minimalius bendrus požymius, nustatytus ECB, kad būtų užtikrintas sąlygų vienodumas visoms spaustuvėms, su kuriomis sudarytos sutartys.

(10)

Valdančioji taryba turėtų peržiūrėti šių gairių veikimą po jų įsigaliojimo, atsižvelgdama į Eurosistemos praktinę patirtį jas taikant. Šių gairių nuostatos prireikus turėtų būti aiškinamos pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešųjų darbų sutarčių, viešojo tiekimo sutarčių ir viešųjų paslaugų sutarčių sudarymo tvarkos koordinavimo normas (1).

(11)

Laikantis ECB bendrosios skaidrumo politikos, informacija apie pirkimo procedūrą, tokia kaip reikalavimų atitikimo ir paskyrimo kriterijai ir tokių procedūrų rezultatas, turi būti skelbiama.

(12)

Vadovaujantis Statuto 12.1 straipsniu ir 14.3 straipsniu, ECB gairės yra sudėtinė Bendrijos teisės dalis,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Apibrėžimai

Šiose gairėse:

1)

„nesusiejimo principas“ reiškia principą, pagal kurį visiškai atskiriamos vidaus ar valstybinės spaustuvės ir jos NCB sąskaitos, ir vidaus ar valstybinė spaustuvė kompensuoja už visą administracinę ir organizacinę paramą, kurią ji gauna iš savo NCB. Konkrečiai, kompensuotinos sumos apima a) papildomas kintamąsias sąnaudas, kurias patyrė NCB teikdamas administracinę ir organizacinę pagalbą savo vidaus spaustuvei; b) tinkamą spaustuvės įnašą už fiksuotąsias sąnaudas, susijusias su NCB administracine ir organizacine parama; ir c) tinkamas grįžtamąsias įplaukas iš NCB kapitalinių investicijų į vidaus spaustuvę. Tokie įnašai apskaičiuojami rinkos kainomis. Šis apibrėžimas atspindi atitinkamą Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktiką ir atitinkamus bendrus sąnaudų apskaitos principus, atskirai apibrėžtus Valdančiosios tarybos;

2)

„konfidenciali informacija“ reiškia a) visą neviešą informaciją apie Pirkimų komiteto posėdžius ir svarstymus ir b) visą spaustuvės ir (arba) kitų trečiųjų šalių Pirkimų komitetui pateiktuose konkurso dokumentuose esančią informaciją, ir c) visą informaciją, kurią sudaro komercinės paslaptys ar kita konfidenciali ar intelektinės nuosavybės objektu esanti techninė ir (arba) verslo informacija, susijusi su eurų banknotų gamyba, ir d) informaciją, esančią kiekvieno eurų banknoto nominalo techninėse specifikacijose, ir e) bet kurią kitą informaciją apie eurų banknotų gamybą, kuri yra pažymėta kaip konfidenciali arba kurią dėl jos pobūdžio protingas asmuo laikytų konfidencialia;

3)

„perkančiosios organizacijos“ reiškia arba nacionalinius centrinius bankus, kurie sudaro pirkimo sutartis su spaustuvėmis, kurioms, laikantis vienos Eurosistemos pirkimo procedūros, buvo paskirti gamybos užsakymai, arba ECB, veikiantį jų vardu;

4)

„kontrolė“ reiškia ryšį tarp patronuojančios bendrovės ir dukterinės bendrovės visais 1983 m. birželio 13 d. Septintosios Tarybos direktyvos 83/349/EEB, pagrįstos Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl konsoliduotos finansinės atskaitomybės (2), 1 straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatytais atvejais, arba panašų ryšį tarp bet kokio juridinio asmens ir bendrovės, kai dukterinės bendrovės dukterinė bendrovė taip pat laikoma patronuojančios bendrovės, kuri yra tų bendrovių vadovė, dukterine bendrove;

5)

„eurų banknotų gamybos kokybės reikalavimai (EBQR)“ reiškia dokumentus, nustatančius bendrus eurų banknotų gamybos, patikros ir patikros patvirtinimo kokybės reikalavimus, kuriuos reguliariai peržiūri Valdančioji taryba;

6)

„saugotini euro elementai“ reiškia visiškai ar dalinai atspausdintus eurų banknotus, eurų banknotų komponentus bei kitą medžiagą ir informaciją, kurios saugumą reikia apsaugoti ir kurios praradimas, vagystė, atskleidimas ar paskelbimas galėtų pakenkti eurų banknotų vientisumui ir (arba) padėti gaminti padirbtus eurų banknotus ar jų komponentus;

7)

„vidaus spaustuvė“ reiškia bet kokią spaustuvę, kuri yra a) teisine ir organizacine prasme NCB dalis arba b) atskira įmonė, kurioje NCB tiesiogiai arba kontrolės būdu turi bent 50 % spaustuvės balsavimo teisių ar kapitalo, arba c) atskira įmonė, kurioje NCB skiria daugiau negu pusę sprendimus priimančių organų narių;

8)

„valdžios institucijos“ reiškia visas valdžios institucijas, įskaitant valstybės, regiono ar vietos valdžios institucijas;

9)

„valstybinė spaustuvė“ reiškia bet kokią spaustuvę, kurioje valdžios institucijos a) tiesiogiai arba kontrolės būdu turi bent 50% balsavimo teisių ar kapitalo arba b) skiria daugiau negu pusę sprendimus priimančių organų narių;

10)

„ribotas konkursas“ reiškia pirkimų tvarką, pagal kurią pasiūlymus gali pateikti tik spaustuvės, atitinkančios šiose gairėse nustatytus reikalavimų atitikimo kriterijus;

11)

„pirkimo sutartis“ reiškia tarp perkančiosios organizacijos ir spaustuvės, kuriai buvo paskirtas eurų banknotų gamybos už užmokestį užsakymas, raštu sudarytą sutartį;

12)

„pereinamasis laikotarpis“ reiškia laikotarpį, prasidedantį anksčiausiai 2008 m. sausio 1 d. arba dieną, kurią vėliau nustato Valdančioji taryba, kai ji, remdamasi Vykdomosios valdybos pasiūlymu, nustato, kad bent pusė visų Eurosistemai metams reikalingų eurų banknotų bus perkama konkurso būdu ir bent pusė visų NCB konkurso būdu pirks jiems paskirtus eurų banknotus. Pereinamasis laikotarpis pasibaigia ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Viena Eurosistemos pirkimo procedūra pradedama ne vėliau kaip 2012 m. sausio 1 d.

2.   Šiose gairėse nustatyta viena Eurosistemos pirkimo procedūra taikoma eurų nominalo banknotų, kurių vertė viršija EUR 249 000 arba bet kurią kitą Direktyvoje 2004/18/EB nustatytą vertę, pirkimui bet kuriuo šešių mėnesių laikotarpiu.

3.   2 dalyje nurodyta vertė apskaičiuojama atsižvelgiant į eurų banknotų gamybos visų reikalavimų bendras išlaidas vienos Eurosistemos pirkimo procedūros metu, įskaitant papildomas išlaidas, tokias kaip, be kita ko, susijusias su eurų banknotų gamybos atliekų sunaikinimu, bet neįskaitant PVM ir transportavimo išlaidų.

4.   Pirkimo sutarčių vertė negali būti skaičiuojama taip, kad būtų galima išvengti šių gairių taikymo, ir joks tam tikro eurų banknotų kiekio pirkimo poreikis negali būti tuo pačiu tikslu skaidomas.

5.   Viena Eurosistemos pirkimo procedūra netaikoma moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai, įskaitant eurų banknotų dizainą ir parengiamuosius darbus gamybai. Tokiai veiklai taikomos atskiros Eurosistemos pirkimų taisyklės.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

VIENOS EUROSISTEMOS PIRKIMO PROCEDŪROS ŠALYS

3 straipsnis

Pirkimų komiteto įsteigimas ir sudėtis

1.   Įsteigiamas Pirkimų komitetas, kurį sudaro septyni tinkamą profesinę patirtį turintys ekspertai, parinkti iš Eurosistemos narių kvalifikuoto vyresniojo personalo iš anksto nustatytai kadencijai ir pagal ECB ir nacionalinių centrinių bankų pasiūlymus paskirti Valdančiosios tarybos.

2.   ECB Pirkimų komitetui teikia sekretoriato pagalbą.

4 straipsnis

Pirkimų komiteto elgesio kodeksas

1.   ECB ir NCB užtikrina, kad kiekvienas jų personalo narys, paskirtas Pirkimų komiteto nariu, pasirašytų šių gairių I priede pateiktą deklaraciją.

2.   Jei Pirkimų komiteto narys pažeidžia I priede pateiktą elgesio kodeksą, Valdančioji taryba a) pašalina jį (ją) iš Pirkimų komiteto ir b) drausminiais tikslais apie tai tinkamai praneša jo (jos) atitinkamam darbdaviui, ir c) paskiria naują Pirkimų komiteto narį.

3.   ECB ir NCB į darbo santykius su jų atitinkamais Pirkimų komiteto nariais reglamentuojančius teisinius dokumentus įtraukia reikiamas nuostatas, įgalinančias juos taikytinų teisės aktų ribose tinkamai prižiūrėti, ar Pirkimų komiteto nariai laikosi I priede pateikto elgesio kodekso, ir taikyti sankcijas jo nesilaikymo atvejais.

5 straipsnis

Valdančiosios tarybos ir Vykdomosios valdybos vaidmuo

1.   Valdančioji taryba, remdamasi Vykdomosios valdybos pasiūlymu, peržiūri sąlygas pereinamajam laikotarpiui prasidėti ir sprendžia dėl pereinamojo laikotarpio pradžios.

2.   Valdančioji taryba, remdamasi Vykdomosios valdybos pasiūlymu, sprendžia, ar spaustuvės pagal 7 ir 8 straipsnius atitinka dalyvavimo vienoje Eurosistemos pirkimo procedūroje reikalavimus.

3.   Valdančioji taryba, remdamasi Pirkimų komiteto per Vykdomąją valdybą pateiktu pasiūlymu, priima Pirkimų komiteto vidaus darbo reglamentą, įskaitant balsavimo tvarką.

4.   Prieš pradedant kiekvieną vieną Eurosistemos pirkimo procedūrą Valdančioji taryba nusprendžia, kurie Eurosistemos nariai turi būti paskirti perkančiosiomis organizacijomis.

5.   Valdančioji taryba, remdamasi Pirkimų komiteto per Vykdomąją valdybą pateiktu pasiūlymu, priima sprendimą dėl gamybos užsakymų skyrimo.

6.   Valdančioji taryba vienoje Eurosistemos pirkimo procedūroje dalyvavusios spaustuvės prašymu pagal šias gaires peržiūri visus tokio pobūdžio sprendimus prieš paduodant skundą Europos Bendrijų Teisingumo Teismui.

7.   Valdančioji taryba, remdamasi Vykdomosios valdybos pasiūlymu, užtikrina, kad būtų atliekamas visų šalių atitikties šiose gairėse nustatytoms taisyklėms ir tvarkai auditas.

6 straipsnis

ECB ir nacionaliniai centriniai bankai

1.   Nacionaliniai centriniai bankai arba ECB, veikdami nacionalinių centrinių bankų vardu, sudaro pirkimo sutartis su spaustuvėmis, kurioms buvo paskirti gamybos užsakymai, ir prižiūri, kad tokios sutartys būtų tinkamai vykdomos.

2.   NCB, turintys po vidaus spaustuvę, ir NCB, naudojantys valstybines spaustuves, gali nuspręsti nedalyvauti vienoje Eurosistemos pirkimo procedūroje. Tokiais atvejais šioms vidaus arba valstybinėms spaustuvėms draudžiama dalyvauti vienoje Eurosistemos pirkimo procedūroje, ir jos gamina eurų banknotus, paskirtus jų NCB pagal kapitalo raktą. Tačiau jie gali nuspręsti prisijungti prie vienos Eurosistemos pirkimo procedūros vėliau. Toks sprendimas yra neatšaukiamas.

3.   Prieš vykdant vieną Eurosistemos pirkimo procedūrą ECB ir nacionaliniai centriniai bankai neteikia jokios konfidencialios informacijos spaustuvėms, įskaitant a) valstybines spaustuves ir b) vidaus spaustuves, išskyrus atvejus, kai jų nacionaliniai centriniai bankai nedalyvauja vienoje Eurosistemos pirkimo procedūroje.

7 straipsnis

Reikalavimai spaustuvėms

1.   Spaustuvės, įskaitant vidaus ir valstybines spaustuves, atitinka dalyvavimo vienoje Eurosistemos pirkimo procedūroje reikalavimus esant šioms sąlygoms:

a)

spaustuvės yra teisiškai įsisteigusios Europos Sąjungos (ES) valstybėje narėje. Be to, eurų banknotai gaminami patalpose, kurios fiziškai yra valstybėje narėje;

b)

spaustuvės pasirašo ECB pateiktą susitarimą dėl konfidencialumo;

c)

spaustuves akredituoja Valdančioji taryba, remdamasi Vykdomosios valdybos įvertinimu, kaip jos atitinka:

i)

saugotinų eurų elementų gamybos ir saugojimo saugumo taisykles, nustatytas atskiru Vykdomosios valdybos sprendimu, atsižvelgiant į Banknotų komiteto nuomonę, ir

ii)

EBQR, nustatytus atskiru Vykdomosios valdybos sprendimu, atsižvelgiant į Banknotų komiteto nuomonę, ir

iii)

sveikatos ir saugos reikalavimus, nustatytus atskiru Vykdomosios valdybos sprendimu, atsižvelgiant į Banknotų komiteto nuomonę, ir

iv)

aplinkai tinkamų eurų banknotų gamybos reikalavimus, nustatytus atskiru Vykdomosios valdybos sprendimu, atsižvelgiant į Banknotų komiteto nuomonę;

d)

spaustuvės, įskaitant vidaus ir valstybines spaustuves, negauna jokios su Sutartimi nesuderinamos pagalbos iš valstybės narės, NCB ar iš valstybės išteklių kitokiu būdu;

e)

spaustuvėms, netaikant konkurso procedūros, nebuvo paskirta Europos Sąjungos valstybės narės banknotų gamyba ar jos dalis.

2.   Nepriklausomi išorės auditoriai tikrina, kaip laikomasi 1 dalies d punkte nustatyto draudimo. Spaustuvės, kurių auditas atliekamas, kasmet pateikia ataskaitas Pirkimų komitetui apie nepriklausomų išorės auditorių išvadas. Šiam tikslui visos vienoje Eurosistemos pirkimo procedūroje dalyvaujančios spaustuvės išsamiai nurodo savo pajamas ir sąnaudas ir konkrečiai pateikia informaciją apie: a) veiklos nuostolių kompensavimą ir b) ar NCB arba kita valdžios institucija suteikė spaustuvei kapitalo, negrąžintinų išmokų arba lengvatinių paskolų, ir c) NCB arba kitos valdžios institucijos pelno arba priklausančių sumų atgavimo atsisakymą ir d) NCB arba kitos valdžios institucijos įprastinių grįžtamųjų įplaukų už spaustuvėms suteiktas viešąsias lėšas atsisakymą ir e) NCB arba kitos valdžios institucijos jai nustatytų piniginių prievolių ar įpareigojimų kompensavimą.

3.   Bendros įmonės, konsorciumai ir kitos kooperacinės įmonės, kurias leidžia teisė, taip pat spaustuvės, naudojančios subrangovus, turi teisę dalyvauti pirkimų procedūroje su sąlyga, kad:

a)

kiekvienas kooperacinės įmonės narys ir kiekvienas subrangovas individualiai atitinka reikalavimų atitikimo kriterijus, nustatytus 1 ir 2 dalyse, ir

b)

pagrindinis rangovas arba konsorciumo vadovas išlieka atsakingas už visą eurų banknotų gamybos procesą, reikalingą sutarčiai įvykdyti, ir

c)

kooperacinės įmonės nariai solidariai atsako perkančiajai organizacijai už eurų banknotų gamybą, ir

d)

pasiūlymo teikėjas informuoja Pirkimų komitetą apie visų kooperacinės įmonės narių ir kiekvieno subrangovo tapatybę ir konkrečius vaidmenis.

4.   Visos dar neakredituotos pagal 1 dalies c punktą spaustuvės, kurios yra teisiškai įsisteigusios Europos Sąjungoje, gali iš ECB gauti informaciją, susijusią su šiame straipsnyje nustatytais reikalavimais. Prieš suteikdama šią informaciją ar jos dalį, Valdančioji taryba, remdamasi Vykdomosios valdybos pasiūlymu, įvertina, ar informacijos prašančios spaustuvės yra bona fide. Konkrečiai, Valdančioji taryba pagal taikytinus nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus patikrina įrašus apie atitinkamos spaustuvės savininkų ir vadovų asmenį. Jeigu šie patikrinimai atskleidžia, kad kuris nors informacijos prašančios spaustuvės savininkas ar vadovas buvo nuteistas už pažeidimą, susijusį su profesiniu elgesiu, tokia informacija jos prašančiai spaustuvei nesuteikiama. Bona fide spaustuvės pasirašo ECB pateiktą susitarimą dėl konfidencialumo.

5.   ECB, likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki vienos Eurosistemos pirkimo procedūros pradžios, informuoja visas akredituotas spaustuves apie Eurosistemos reikalavimus eurų banknotams, nurodytus 1 dalies c punkto i–iv papunkčiuose.

8 straipsnis

Papildomi reikalavimų atitikimo kriterijai vidaus ir valstybinėms spaustuvėms

1.   Vidaus ir valstybinės spaustuvės atitinka reikalavimų atitikimo kriterijus, numatytus 7 straipsnyje, ir šiuos papildomus reikalavimų atitikimo kriterijus:

a)

jos turi veiksmingą vidaus tvarką, įgyvendinančią nesusiejimo principą, ir

b)

jų pajamos ir sąnaudos apskaičiuojamos pagal bendrus sąnaudų apskaitos principus, nustatytus atskiru Valdančiosios tarybos sprendimu, remiantis Vykdomosios valdybos pasiūlymu, ir

c)

nepriklausomi išorės auditoriai stebi, ar vidaus ir valstybinės spaustuvės atitinka pirmiau nurodytus papildomus reikalavimų atitikimo kriterijus. Vidaus ir valstybinės spaustuvės kasmet pateikia ataskaitas Pirkimų komitetui apie nepriklausomų išorės auditorių išvadas.

2.   Nuo tada, kai NCB nusprendžia, kad jo vidaus ar valstybinė spaustuvė dalyvaus vienoje Eurosistemos pirkimo procedūroje, tokios vidaus ar valstybinės spaustuvės atstovas (-ai) atsistatydina iš Banknotų komiteto ir jo pogrupių.

9 straipsnis

Draudimas dalyvauti vienoje Eurosistemos pirkimo procedūroje

1.   Jeigu konkretaus pirkimo atveju už tiektinus eurų banknotus pasiūlomos neįprastai mažos kainos, Pirkimų komitetas, prieš atmesdamas tokius pasiūlymus, raštu pareikalauja pateikti atitinkamų sudedamųjų dalių duomenis ir patikrina tas sudedamąsias dalis, atsižvelgdama į gautus paaiškinimus. Jeigu Pirkimų komitetas nustato, kad siūloma kaina yra neįprastai maža todėl, kad dalyvis yra gavęs valstybės pagalbą, pasiūlymas vien dėl šios priežasties gali būti atmestas tik pasikonsultavus su dalyviu, jeigu jis per pakankamą Pirkimų komiteto nustatytą laiką negali įrodyti, kad ši pagalba buvo suteikta teisėtai.

2.   Valdančioji taryba, remdamasi Pirkimų komiteto per Vykdomąją valdybą pateiktu pasiūlymu arba Vykdomosios valdybos pasiūlymu, uždraudžia spaustuvei ateityje dalyvauti vienoje Eurosistemos pirkimo procedūroje, jeigu ji neatitinka reikalavimų atitikimo kriterijų, nustatytų 7 ir 8 straipsniuose. Šis draudimas dalyvauti galioja tol, kol nebus patenkinti 7 ir 8 straipsniuose nustatyti reikalavimų atitikimo kriterijai. Jeigu vidaus arba valstybinė spaustuvė, dalyvaujanti vienoje Eurosistemos pirkimo procedūroje, yra diskvalifikuojama, dėl eurų banknotų, paskirtų jos NCB pagal kapitalo raktą, gamybos vykdomas konkursas pagal vieną Eurosistemos pirkimo procedūrą.

3.   Pirkimų komitetas gali atmesti pasiūlymus konkursui, jeigu spaustuvė nebeatitinka reikalavimų atitikimo kriterijų, nustatytų šiose gairėse. Pirkimų komitetas priima ir dokumentais pagrindžia visus tokio pobūdžio sprendimus.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

VIENA EUROSISTEMOS PIRKIMO PROCEDŪRA

10 straipsnis

Pirkimo procedūrų atskyrimas

Reikiamam kiekvieno eurų banknotų nominalo kiekiui taikoma atskira viena Eurosistemos pirkimo procedūra.

11 straipsnis

Ribotas konkursas

1.   Pirkimų komitetas pirkimams, kurių tikslas – sudaryti eurų banknotų pirkimo sutartis, taiko ribotą konkursą.

2.   Pirkimų komitetas apie savo ketinimą pradėti ribotą konkursą skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šiame skelbime pateikiama bent tokia informacija:

a)

informacija apie visą reikiamą eurų banknotų kiekį, taip pat apie produkcijos kiekių, kurie gali būti perkami konkurso būdu, apimtį ir gamybos bei pristatymo terminus, ir

b)

reikalavimų atitikimo kriterijai, išdėstyti 7 ir 8 straipsniuose, ir

c)

galutinė data dalyvavimo paraiškoms pateikti ir adresas, kur jos turi būti siunčiamos, ir

d)

prašymas pateikti patikimo finansinio statuso ir profesinio autoriteto įrodymus pagal 3 dalį, ir

e)

oficiali Bendrijos kalba, kuri turi būti naudojama vienoje Eurosistemos pirkimo procedūroje.

3.   Spaustuvės, teikiančios paraiškas dalyvauti ribotame konkurse, kartu su paraiškomis pateikia tokius jų patikimo finansinio statuso ir profesinio autoriteto įrodymus:

a)

trejų paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų kopijas ir

b)

spaustuvės pasirašytą ir jos išorės auditoriaus patvirtintą deklaraciją, kad i) per šešis mėnesius prieš pirkimus neįvyko esminių dalyvavimo jos kapitale ar kapitalo kontrolės pasikeitimų ir ii) per šį laikotarpį jos finansinis statusas ženkliai nepablogėjo, ir

c)

spaustuvės pasirašytą deklaraciją, patvirtintą jos išorės auditoriaus, kad ji nėra proceso dėl bankroto paskelbimo objektas; teismo nutarties dėl priverstinio įmonės likvidavimo objektas; nėra teismo nutarties tvarkyti jo reikalus arba susitarimo su kreditoriais objektas, arba kurių nors kitų panašių į nurodytus procesus, vykstančius pagal nacionalinius įstatymus ir teisės aktus, objektas, ir

d)

spaustuvės pasirašytą deklaraciją, patvirtinančią, kad nė vienas jos sprendimus priimančių organų narys teismo sprendimu, turinčiu res judicata galią, nebuvo pripažintas kaltu dėl nusižengimo, susijusio su profesine veikla, ir

e)

spaustuvės pasirašytą deklaraciją, patvirtintą jos išorės auditoriaus, patvirtinančią, kad ji įvykdė i) savo įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal valstybės narės, kurioje ji yra įsisteigusi, teisines nuostatas, ir ii) savo įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal valstybės narės, kurioje ji yra įsisteigusi, teisines nuostatas.

4.   Kiek tai susiję su 3 dalies b, c, d ir e punktais, Pirkimų komitetas išimtinėmis aplinkybėmis gali reikalauti, kad spaustuvės pateiktų pakankamus įrodymus, kaip nurodyta Direktyvos 2004/18/EB 45 straipsnio 3 dalyje.

5.   Terminas dalyvavimo paraiškoms gauti yra ne trumpesnis kaip 37 kalendorinės dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6.   Pirkimų komitetas tuo pačiu metu raštu pakviečia visas spaustuves, kurios, laikydamosi 3 dalies reikalavimų ir atitikdamos 7 ir 8 straipsniuose nustatytus reikalavimų atitikimo kriterijus, per 5 dalyje nustatytą terminą pateikė dokumentus pateikti pasiūlymus. Prie kvietimo pridedami patvirtinamieji dokumentai dėl eurų banknotų, kurie bus perkami konkurso būdu. Jame pateikiama bent tokia informacija:

a)

jei tikslinga, adresas, kuriuo galima paprašyti išsamesnės informacijos apie konkursą, ir galutinė tokio prašymo pateikimo data, ir

b)

galutinė pasiūlymų gavimo data, adresas, kuriuo jie privalo būti išsiųsti, ir kalba, kuria pasiūlymai privalo būti parengti, ir

c)

nuoroda į paskelbtą skelbimą apie pirkimą ir

d)

nurodymai, kokią informaciją ir dokumentus turi pateikti spaustuvė. Konkrečiai, pasiūlymas turi atitikti iš anksto apibrėžtus konkurso reikalavimus, tokius kaip kokybės standartai, pagamintos apimtys, gamybos ir pristatymo grafikai, ir detalizuoti už kiekvieną Pirkimų komiteto nustatytą gamybos kiekį siūlomą kainą, ir

e)

gamybos užsakymų paskyrimo kriterijai, išdėstyti 13 straipsnyje.

7.   Su konkrečiais pirkimais susijusi papildoma informacija, jei jos buvo paprašyta laiku, visoms spaustuvėms pateikiama ne vėliau kaip likus šešioms kalendorinėms dienoms iki nustatytos galutinės pasiūlymų gavimo datos.

8.   Rašytinių pasiūlymų gavimo terminas negali būti trumpesnis negu 40 kalendorinių dienų nuo rašytinio kvietimo išsiuntimo dienos.

9.   Skubiais atvejais, kai laikytis 5 ir 8 dalyse nustatytų terminų yra neįmanoma, Pirkimų komitetas gali nustatyti tokius terminus:

a)

3 ir 4 dalyse nurodytų dalyvavimo paraiškų ir visos reikalingos papildomos informacijos gavimo terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 15 kalendorinių dienų nuo pradinio kvietimo paskelbimo dienos, ir

b)

pasiūlymų gavimo terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 kalendorinių dienų nuo kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo dienos.

10.   Vokai su pasiūlymais negali būti atplėšiami nepasibaigus paskelbtajam jų gavimo terminui. Visi vokai su pasiūlymais atplėšiami vienu metu, ir jų turinys užfiksuojamas raštu. Atplėšiant vokus turi dalyvauti daugiau kaip pusė Pirkimų komiteto narių.

11.   Be 9 straipsnio 3 dalyje nurodyto atvejo, gauti pasiūlymai gali būti atmesti, a) jeigu nesilaikyta terminų arba b) kai pateikta ne visa kvietimo rašte nurodyta informacija ar dokumentai. Pirkimų komitetas priima ir dokumentais pagrindžia visus tokio pobūdžio sprendimus.

12 straipsnis

Išimtys

1.   Valdančioji taryba gali, remdamasi Pirkimų komiteto per Vykdomąją valdybą arba Vykdomosios valdybos pateiktu pasiūlymu, patvirtinti 11 straipsnyje numatytos procedūros arba konkrečių šios procedūros taisyklių išimtis. Kiekvienas toks sprendimas turi būti tinkamai motyvuotas ir išsamiai įformintas raštu.

2.   Kiekviena tokia išimtis leidžiama tik esant vienai ar daugiau toliau nurodytų aplinkybių:

a)

kai vykdant 11 straipsnyje numatytą konkursą negaunama pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų, jeigu pradinės konkurso sąlygos nėra iš esmės pakeistos, arba

b)

jeigu dėl nepaprastos skubos, sukeltos įvykių, kurių Pirkimų komitetas negalėjo numatyti, 11 straipsnyje nustatytos įprastos konkurso tvarkos laikymasis sukeltų grėsmę eurų banknotų pirkimui.

13 straipsnis

Paskyrimo kriterijai

1.   Pirkimų komitetas įvertina visus pasiūlymus ir nustato jų eilę pagal ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Atliekant šį vertinimą atsižvelgiama į tokius kriterijus:

a)

konkursui siūlomą gamybos kainą (ex-works) už nurodytą produkcijos kiekį ir

b)

visų konkurso reikalavimų, ypač dėl kokybės ir saugumo standartų, gamybos apimčių, pagaminimo ir pristatymo grafikų, laikymąsi.

2.   Lyginamasis 1 dalyje nurodytų kriterijų svoris yra toks, kad dominuoja konkursui siūlomos kainos už nurodytą produkcijos kiekį kriterijus.

3.   Prieš pradedant kiekvieną Eurosistemos pirkimo procedūrą Valdančioji taryba gali, remdamasi Vykdomosios valdybos pasiūlymu, nurodyti papildomus paskyrimo kriterijus. Tokie papildomi kriterijai turėtų užtikrinti eurų banknotų tiekimo per ilgą laiką stabilumą ir tęstinumą ir padėti išvengti priklausomybės nuo vieno tiekėjo. Konkrečiai, Valdančioji taryba gali nustatyti maksimalią bendrą konkurso būdu perkamo kiekio apimtį, kurią gali gauti pasiūlymo teikėjas, įskaitant bendras įmones, konsorciumus ir kitas kooperacines įmones, kurias leidžia teisė.

14 straipsnis

Sprendimas dėl paskyrimo

1.   Pirkimų komitetas sudaro reikalavimus atitinkančių spaustuvių, kurioms jis siūlo skirti gamybos užsakymus, sąrašą, nurodydamas eurų banknotų, kuriuos jos turėtų spausdinti, atitinkamus kiekius ir nominalus. Tokį siūlomą sąrašą nulėmusios priežastys aiškiai ir tinkamai pagrindžiamos dokumentais. Pirkimų komitetas per Vykdomąją valdybą pateikia šį sąrašą Valdančiajai tarybai patvirtinti. Valdančioji taryba, prieš priimdama sprendimą, gali grąžinti pasiūlymą Pirkimų komitetui, kad šis pateiktų detalesnius paaiškinimus arba iš naujo jį apsvarstytų.

2.   Valdančioji taryba priima sprendimą dėl to, kurioms spaustuvėms skiriami gamybos užsakymai, ir dėl eurų banknotų, kuriuos jos turi gaminti, atitinkamų kiekių ir nominalo ne vėliau kaip per du mėnesius nuo tada, kai Pirkimų komitetas pateikė pasiūlymą Vykdomajai valdybai.

3.   Nepažeidžiant 6 straipsnio 3 dalies, apie Valdančiosios tarybos sprendimą pranešama spaustuvėms, dalyvaujančioms vienoje Eurosistemos pirkimo procedūroje, ir visiems NCB. Jiems taip pat pranešama apie a) sėkmingų pasiūlymų kainą ir b) atitinkamų jų pasiūlymų vietą eilėje, ir c) pasiūlymų kainų spektrą, ir d) visas kitas reikšmingas priežastis, paveikusias sprendimą dėl paskyrimo.

15 straipsnis

Sprendimo dėl paskyrimo peržiūra

1.   Spaustuvė, dalyvavusi vienoje Eurosistemos pirkimo procedūroje, pagal šias gaires gali prašyti Valdančiosios tarybos, kad ši peržiūrėtų savo sprendimą. Toks prašymas pateikiamas raštu per 15 kalendorinių dienų nuo Valdančiosios tarybos sprendimo išsiuntimo dienos, kartu pateikiant visus patvirtinamuosius argumentus ir dokumentus.

2.   Tokiais atvejais Valdančioji taryba, remdamasi Vykdomosios valdybos pasiūlymu, arba iš naujo patvirtina spaustuvių, kurioms buvo paskirti gamybos užsakymai, sąrašą, arba perduoda prašymą atgal Pirkimų komitetui, kad šis jį iš naujo išnagrinėtų, atsižvelgdamas į šiose gairėse nurodytas pirkimo taisykles.

3.   Valdančiosios tarybos galutinis sprendimas, arba patvirtinantis, arba pakeičiantis spaustuvių sąrašą, priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo ir tinkamai motyvuojamas. Apie tai raštu pranešama suinteresuotoms spaustuvėms.

16 straipsnis

Pirkimo sutartys

1.   Užbaigus vieną Eurosistemos pirkimo procedūrą ir pasibaigus 15 straipsnyje nustatytiems sprendimo dėl paskyrimo peržiūros terminams, perkančiosios organizacijos sudaro pirkimo sutartis su spaustuvėmis, kurioms buvo paskirti gamybos užsakymai. Šios pirkimo sutartys atitinka minimalius bendrus požymius, nurodytus šių gairių II priede. Vykdomajai valdybai pateikiamos pirkimo sutarčių, sudarytų tarp perkančiųjų organizacijų ir pirmiau minėtų spaustuvių, kopijos.

2.   Pirkimo sutartis sudaroma Valdančiosios tarybos iš anksto nustatytam laikotarpiui, ir pirkimo sutartyje nurodomas eurų banknotų, kurie turi būti periodiškai pristatomi, kiekis. Pirkimo sutartis leidžia perkančiajai organizacijai periodiškai pakeisti joje nurodytų gaminti eurų banknotų kiekį, tačiau tokie pakeitimai išlieka kvietime pateikti pasiūlymus nustatytų sąlygų ribose (arba gali būti keičiamas pristatymo grafikas).

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

IKI PEREINAMOJO LAIKOTARPIO TAIKOMOS TAISYKLĖS

17 straipsnis

Eurų banknotų gamyba iki pereinamojo laikotarpio

Nepažeidžiant 6 straipsnio 2 dalies, iki pereinamojo laikotarpio NCB arba gamina jiems paskirstytus eurų banknotus savo vidaus spaustuvėse arba atitinkamose valstybinėse spaustuvėse, arba paskiria tokią gamybą akredituotoms spaustuvėms pagal taikytinus teisės aktus.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

18 straipsnis

Vidaus arba valstybinių spaustuvių dalyvavimas vienoje Eurosistemos pirkimo procedūroje pereinamuoju laikotarpiu

1.   Pereinamuoju laikotarpiu šiose gairėse nustatytos procedūros taikomos tiems NCB, kurie konkurso būdu perka jiems paskirstytų eurų banknotų gamybą.

2.   Pereinamuoju laikotarpiu vidaus ar valstybinės spaustuvės gali dalyvauti vienoje Eurosistemos pirkimo procedūroje su sąlyga, kad:

a)

Valdančioji taryba, remdamasi Vykdomosios valdybos pasiūlymu, patvirtina, kad jos atitinka reikalavimų atitikimo kriterijus, nustatytus 7 ir 8 straipsniuose, ir

b)

atitinkamos spaustuvės NCB nesinaudoja savo teise, numatyta 6 straipsnio 2 dalyje, nuspręsti nedalyvauti vienoje Eurosistemos pirkimo procedūroje.

3.   Sprendimas dalyvauti vienoje Eurosistemos pirkimo procedūroje yra neatšaukiamas.

19 straipsnis

Pirkimų komiteto sudėtis ir veikla pereinamuoju laikotarpiu

1.   Pereinamuoju laikotarpiu Pirkimų komitetą sudaro penki nariai.

2.   Nukrypstant nuo I, II ir III antraštinių dalių taisyklių ir tvarkos, pereinamuoju laikotarpiu taikomos šios antraštinės dalies taisyklės ir tvarka. Likusios šiose gairėse nurodytos taisyklės ir tvarka mutatis mutandis taikomos pereinamuoju laikotarpiu.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20 straipsnis

Įsigaliojimas

Šios gairės įsigalioja dvidešimtą dieną po jų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

21 straipsnis

Peržiūra

Valdančioji taryba peržiūri šias gaires 2008 m. pradžioje, o paskui kas dveji metai.

22 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2004 m. rugsėjo 16 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 134, 2004 4 30, p. 114.

(2)  OL L 193, 1983 7 18, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/51/EB (OL L 178, 2003 7 17, p. 16).


I PRIEDAS

Deklaracija dėl Pirkimų komiteto elgesio kodekso laikymosi

Nepažeidžiant [ECB] [NCB] privalomo elgesio kodekso, [įrašyti pavardę], Pirkimų komiteto narys, įsipareigoja laikytis šio elgesio kodekso:

a)

Pirkimų komiteto nariai privalo susilaikyti nuo individualių pasiūlymų, pateiktų jų atitinkamų NCB vidaus spaustuvės arba valstybinės spaustuvės, vertinimo, ir

b)

Pirkimų komiteto nariai turėtų vengti visų situacijų, galinčių sukelti interesų konfliktą, ypač kiek tai susiję su būtaisiais, esamaisiais ar būsimaisiais asmeninio ar profesinio pobūdžio ryšiais su kuria nors spaustuve ar kurios nors spaustuvės sprendimus priimančių organų ar vadovybės nariu, ir

c)

Pirkimų komiteto nariams draudžiama naudoti konfidencialią informaciją visada, kai jie atlieka privačias finansines operacijas savo ar savo artimųjų šeimos narių naudai, ir

d)

Pirkimų komiteto nariai konfidencialios informacijos atžvilgiu privalo laikytis griežto konfidencialumo. Konkrečiai, jokia konfidenciali informacija neperduodama jų atitinkamiems NCB arba ECB, ir

e)

Pirkimų komiteto nariai privalo susilaikyti nuo bandymų gauti dovanas ir (arba) pramogas iš spaustuvių, kurios yra akredituotos ar gali kreiptis dėl akreditacijos, kai akreditacija yra eurų banknotų gamybos išankstinė sąlyga. Pirkimų komiteto nariai privalo nepriimti iš spaustuvių didesnių nei įprastinės ar nereikšmingos finansinių ir nefinansinių dovanų ir (arba) pramogų. Apie tokias dovanas ir (arba) pramogas turi būti pranešta kitiems Pirkimų komiteto nariams. Nariai negali dirbti spaustuvėse, kurioms buvo paskirti gamybos užsakymai, mažiausiai dvejus metus nuo tada, kai jie išėjo iš Pirkimų komiteto.

Pasirašantis asmuo supranta, kad tuo atveju, jei jis (ji) pažeis kurią nors iš šių taisyklių, Valdančioji taryba i) pašalins jį (ją) iš Pirkimų komiteto ir ii) drausminiais tikslais apie tai tinkamai praneš jo (jos) atitinkamam darbdaviui ir iii) paskirs naują Pirkimų komiteto narį.

Pavardė

Data


II PRIEDAS

Minimalūs bendri pirkimo sutarčių požymiai

Kiek leidžia taikytini teisės aktai, pirkimo sutartys turi atitikti tokius minimalius bendrus požymius.

1.1.

Eurosistemos eurų banknotų gamybos planai turi būti įtraukti kaip sudedamoji pirkimo sutarčių dalis. Konkrečiai, pirkimo sutartyse turi būti detaliai nurodyti tikslus eurų banknotų, kurie turi būti pagaminti ir pristatyti, kiekis, perkančiųjų organizacijų teisė iš anksto nustatytose ribose pakeisti bendrą eurų banknotų kiekį (arba pristatymo grafiką), gamybos paskirstymas spaustuvių pasiūlytoms gamybos linijoms, taip pat pagrindinių gamybos stadijų, įskaitant patikros ir patikros patvirtinimo stadijas, planai. Pirkimo sutartyse turi būti išsamiai aptarti eurų banknotų valdymas, patikra ir patikros patvirtinimas (kiekio ir kokybės patikrinimų pagrindu).

1.2.

Pirkimo sutartyse turi būti sąlyga dėl ataskaitų apie gamybos progresą teikimo pagal standartus ir procedūras, kuriuos turi atskirai apibrėžti ECB.

1.3.

Pirkimo sutartyse turi būti sąlyga dėl perteklinės ir nepakankamos eurų banknotų gamybos. Leidžiamus perteklinės ir nepakankamos gamybos kiekius ir jiems taikytiną režimą turi atskirai nurodyti ECB, ir apie tai ECB turi būti teikiamos tikslios ataskaitos, laikantis bendros ataskaitų apie gamybos progresą teikimo sistemos. Be to, pirkimo sutartyse turi būti sąlyga, draudžianti spaustuvėms laikyti perteklinių eurų banknotų atsargas po to, kai pirkimo sutartis buvo įvykdyta.

1.4.

Perkančiosios organizacijos į savo pirkimo sutartis turėtų įtraukti tinkamus sutartinius saugiklius, numatančius galimybę ECB nustatytose ribose pakeisti užsakytų eurų banknotų kiekį ir pristatymo grafiką.

1.5.

Perkančiosios organizacijos į savo pirkimo sutartis turėtų įtraukti tinkamas sąlygas, leidžiančias joms nutraukti pirkimo sutartį atsiradus nenumatytoms aplinkybėms (pvz., pradėjus naują seriją). Ši sąlyga turėtų numatyti tinkamą kompensaciją už nuostolius ir žalą, mokėtiną pagal tvarką, kurią turi apibrėžti ECB.

1.6.

Pirkimo sutartyse turi būti nurodyta eurų banknotų, kurie turi būti išspausdinti, kaina.

1.7.

Perkančiosios organizacijos turi turėti teisę sulaikyti sąskaitos ar jos dalies apmokėjimą, susidarius pirkimo sutarčių neatitinkančioms situacijoms, ypač defektų atveju ar kai pristatyti eurų banknotai neatitinka EBQR.

1.8.

Pirkimo sutartys turi aiškiai atskirti 1 lygio kokybės kontrolę, atliekamą atitinkamos spaustuvės, ir 2 lygio kokybės patikros patvirtinimą, atliekamą perkančiosios organizacijos pagal EBQR. Konkrečiai, į pirkimo sutartis turi būti įtraukta procedūra (kurią atskirai turi nustatyti Vykdomoji valdyba, atsižvelgdama į Banknotų komiteto nuomonę), pagal kurią dar neprasidėjus didelio masto spausdinimui išduodami leidimai pradėti pagrindines gamybos stadijas, pvz., popieriaus gaminimą, ofsetinį spausdinimą ir spausdinimą giliaspaude. Pirkimo sutartys turi leisti perkančiosioms organizacijoms prisitaikyti prie pagrįstai pateisinamų EBQR pataisų su sąlyga, kad tam iš anksto pritarė ECB.

1.9.

Pradėdamos gamybą, spaustuvės turi turėti visas dabartines technines specifikacijas, būtinas eurų banknotams gaminti. Spaustuvės turi užtikrinti, kad eurų banknotai būtų gaminami griežtai laikantis šių techninių specifikacijų.

1.10.

Pradėdamos gamybą spaustuvės turi turėti išsamų ir detalų a) dabartinių kokybės kontrolės procedūrų, taikomų eurų banknotų gamybai, ir b) dabartinių bendrų patikros kriterijų ir procedūrų aprašymą. Perkančiosioms organizacijoms turi būti leista peržiūrėti pirkimo sutartis su sąlyga, kad tam iš anksto pritarė ECB. Spaustuvės turi įsipareigoti laikytis visų šių standartų ir gaminti eurų banknotus griežtai laikantis minėtų kokybės kontrolės procedūrų.

1.11.

Spaustuvės turi turėti išsamias ir detalias saugotinų eurų elementų gamybos, saugojimo ir transportavimo saugumo taisykles, nustatytas atskiru Vykdomosios valdybos sprendimu, atsižvelgiant į Banknotų komiteto nuomonę. Pirkimo sutartys turi leisti perkančiosioms organizacijoms daryti pateisinamas šių dokumentų pataisas su sąlyga, kad tam iš anksto pritarė ECB. Spaustuvės pirkimo sutartyse turi įsipareigoti laikytis susitarimo ir gaminti eurų banknotus griežtai laikantis minėtų saugumo taisyklių.

1.12.

Į pirkimo sutartis turi būti įtraukta sąlyga, aptarianti pavėluotą pristatymą, kokybės ir kiekio problemas ir visus kitus atvejus, kai spaustuvės nesilaiko pirkimo sutarčių. Į pirkimo sutartis turi būti įtraukta sąlyga dėl sutartinės sankcijos (ar kitos tinkamos gynybos priemonės). Pavyzdžiui, jeigu kokybės ar kiekio trūkumai aptinkami per iš anksto nustatytą laikotarpį, numatytą pirkimo sutartyse, perkančioji organizacija turi įpareigoti atitinkamą spaustuvę pakeisti eurų banknotus su trūkumais be papildomo atlygio per iš anksto nustatytą protingą laikotarpį. Šias taisykles atskiru sprendimu nustatys Vykdomoji valdyba, atsižvelgdama į Banknotų komiteto nuomonę.

1.13.

Pirkimo sutartyse turi būti sąlyga dėl atsakomybės, kuri turi numatyti bent jau spaustuvės atsakomybę už tiesioginius žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl jos neatsargumo ar tyčinių veiksmų. Perkančiosios organizacijos gali tirti, ar pirkimo sutartys taip pat turi apimti reikalavimus atlyginti žalą dėl netiesioginių nuostolių, tokių kaip pelno praradimas, gamybos sumažėjimas, papildomos gamybos sąnaudos, verslo netekimas ir t. t. Be to, nė viena sutarties šalis nebus laikoma neįvykdžiusia pirkimo sutarčių, jeigu ir tiek, kiek tokį nevykdymą nulėmė force majeure.

1.14.

Pirkimo sutartyse turi būti nurodyta eurų banknotų numeracija, kaip apibrėžta ECB.

1.15.

Pirkimo sutartyse turi būti sąlyga dėl konfidencialumo, nustatyta atskiru Vykdomosios valdybos sprendimu, atsižvelgiant į Banknotų komiteto nuomonę. Konkrečiai, visa informacija, kurią perkančiosios organizacijos atskleidė spaustuvėms, bet neįskaitant informacijos, kuri yra viešojoje srityje arba į ją patenka, turi būti traktuojama kaip griežtai konfidenciali ir negali būti atskleista trečiosioms šalims nesant išankstinio rašytinio perkančiosios organizacijos sutikimo.

1.16.

Galiausiai, siekiant užtikrinti konfidencialų bet kokio bylinėjimosi pobūdį, visus ginčus tarp šalių, kylančius iš pirkimo sutarties, vadovaudamiesi Tarptautinių prekybos rūmų arbitražo reglamentu spręs trys pagal minėtą reglamentą paskirti arbitrai.