ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 317

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. spalio 16d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. spalio 5 d. Tarybos reglamentas (EB, EURATOMAS) Nr. 1785/2004, nustatantis trečiosiose šalyse dirbančių Europos Bendrijų pareigūnų atlyginimams nuo 2004 m. sausio 1 d. taikomus korekcinius koeficientus

1

 

*

2004 m. spalio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1786/2004, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 3274/93, užkertantį kelią tiekti tam tikras prekes ir teikti tam tikras paslaugas Libijai

7

 

 

2004 m. spalio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1787/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

8

 

 

2004 m. spalio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1788/2004, nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 150-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

10

 

 

2004 m. spalio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1789/2004, nustatantis didžiausias pagalbos už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą sumas 150-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

12

 

 

2004 m. spalio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1790/2004, nustatantis mažiausią nugriebto pieno miltelių pardavimo kainą 69-ajame konkurso ture, vykdomame Reglamente (EB) Nr. 2799/1999 numatyto nuolatinio konkurso tvarka

14

 

 

2004 m. spalio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1791/2004, nustatantis didžiausią pagalbos už koncentruotą sviestą dydį 322-ajame konkurso ture, vykdomame Reglamente (EEB) Nr. 429/90 numatyto konkurso tvarka

15

 

 

2004 m. spalio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1792/2004, nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 6-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

16

 

 

2004 m. spalio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1793/2004, nustatantis minimalią nugriebto pieno miltelių pardavimo kainą 5-ajame individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 214/2001 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

17

 

*

2004 m. spalio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1794/2004, sumažinantis 2004–2005 prekybos metais skiriamos pagalbos dydį tam tikrų citrusų vaisių augintojams dėl perdirbimo ribos viršijimo kai kuriose valstybėse narėse

18

 

*

2004 m. spalio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1795/2004, inicijuojantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1995/2000, įvedančio galutinį antidempingo muitą karbamido ir amonio nitrato tirpalų, kurių kilmės šalis, inter alia, yra Alžyras, importui, peržiūrėjimą naujajam eksportuotojui, panaikinantis importo iš vieno eksportuotojo šioje šalyje muitą ir įvedantis šio importo registraciją

20

 

*

2004 m. spalio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1796/2004, iš dalies keičiantis ir pataisantis Reglamentą (EB) Nr. 14/2004 dėl prognozuojamo tiekimo Prancūzijos užjūrio departamentų javų ir iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų sektoriams balanso ir dėl prognozuojamo tiekimo Madeiros salai augalinio aliejaus, iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų, pieno ir pieno produktų bei kiaulienos sektoriams balanso

23

 

*

2004 m. spalio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1797/2004, dėl melsvųjų molvų žvejybos su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojančiais laivais sustabdymo

31

 

 

2004 m. spalio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1798/2004, dėl česnakų importo licencijų išdavimo ketvirčiui nuo 2004 m. gruodžio 1 d. iki 2005 m. vasario 28 d.

32

 

 

2004 m. spalio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1799/2004, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2004 m. spalio 16 d.

34

 

*

2004 m. spalio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1800/2004, dėl leidimo dešimt metų naudoti kokcidiostatų grupei ir kitoms vaistinėms medžiagoms priskiriamą pašarų priedą Cycostat 66G ( 1 )

37

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2004 m. spalio 14 d. Tarybos bendroji pozicija 2004/698/BUSP, dėl Libijai taikomų ribojančių priemonių panaikinimo

40

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

16.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB, EURATOMAS) Nr. 1785/2004

2004 m. spalio 5 d.

nustatantis trečiosiose šalyse dirbančių Europos Bendrijų pareigūnų atlyginimams nuo 2004 m. sausio 1 d. taikomus korekcinius koeficientus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, nustatytas Reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (1), ypač į jo X priedo 13 straipsnio pirmąją pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Reikėtų atsižvelgti į šalių, esančių už Bendrijos ribų, pragyvenimo lygio pokyčius ir atitinkamai nustatyti korekcinius koeficientus, taikomus nuo 2004 m. sausio 1 d. atlyginimams, kurie yra išmokami paskyrimo šalies valiuta trečiosiose šalyse paskirtiems dirbti pareigūnams.

(2)

Korekciniai koeficientai, kuriuos taikant atlyginimai yra išmokėti remiantis Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 64/2004 (2), nustatančiu nuo 2003 m. liepos 1 d. taikomus korekcinius koeficientus, gali nulemti atgaline data taikomą atlyginimų padidinimą arba sumažinimą.

(3)

Tuo atveju, kai dėl naujų korekcinių koeficientų atlyginimas padidėja, reikėtų numatyti išmokėjimą atgaline data.

(4)

Turėtų būti numatytas sumų, permokėtų tuo atveju, kai dėl naujų korekcinių koeficientų atlyginimas sumažėja, susigrąžinimas už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 1 d. iki šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(5)

Reikėtų numatyti, kad minėtas susigrąžinimas apima ne ilgesnį kaip šešerių mėnesių laikotarpį iki korekcinius koeficientus nustatančio sprendimo priėmimo, o permokėta suma galėtų būti grąžinama dalimis per ne ilgesnį kaip dvylikos mėnesių laikotarpį nuo to sprendimo priėmimo, kaip ir taikant korekcinius koeficientus Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimams ir pensijoms Europos bendrijoje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2004 m. sausio 1 d. korekciniai koeficientai, taikomi trečiosiose šalyse dirbančių Europos Bendrijų pareigūnų atlyginimams, išmokamiems paskyrimo šalių valiuta, yra nustatyti priede.

Šie atlyginimai apskaičiuojami pagal ankstesnio mėnesio, nei pirmoje pastraipoje nurodyta data, valiutos keitimo kursus, naudojamus Europos Sąjungos bendrojo biudžeto vykdymui.

2 straipsnis

1.   Tuo atveju, kai dėl priede nurodytų korekcinių koeficientų atlyginimai padidėja, institucijos išmokėjimus vykdo atgaline data.

2.   Tuo atveju, kai dėl priede nurodytų korekcinių koeficientų atlyginimai sumažėja, institucijos atgaline data vykdo permokėtų sumų susigrąžinimą už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 1 d. iki šio reglamento įsigaliojimo datos.

Patikslinimai atgaline data, susiję su permokėtų sumų susigrąžinimu, apima ne ilgesnį kaip šešerių mėnesių laikotarpį iki šio reglamento įsigaliojimo datos. Permokėta suma grąžinama per ne ilgesnį kaip dvylikos mėnesių laikotarpį nuo minėtos datos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. R. BOT


(1)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. kovo 22 d. Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 723/2004 (OL L 124, 2004 4 27, p. 1).

(2)  OL L 10, 2004 1 16, p. 1.


PRIEDAS

Paskyrimo vieta

Korekciniai koeficientai, 2004 m. sausis

Afganistanas (1)

0,0

Pietų Afrika

69,0

Albanija

80,6

Alžyras

86,7

Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija

74,8

Angola

117,7

Saudo Arabija (1)

0,0

Argentina

61,0

Australija

100,1

Bangladešas

56,7

Barbadosas

104,7

Beninas

87,7

Bolivija

49,9

Bosnija ir Hercegovina

74,5

Botsvana

74,8

Brazilija

58,5

Bulgarija

72,9

Burkina Fasas

82,6

Burundis (1)

0,0

Kambodža

64,3

Kamerūnas

99,1

Kanada

79,5

Žaliasis Kyšulys

75,1

Čilė

73,4

Kinija

75,9

Kipras

99,2

Vakarinė Jordanijos pakrantė ir Gazos sektorius

87,8

Kolumbija

55,7

Kongas

129,8

Pietų Korėja

88,1

Kosta Rika

72,1

Dramblio Kaulo Krantas

107,0

Kroatija

93,9

Kuba

91,5

Džibutis

96,6

Egiptas

45,4

Ekvadoras

69,6

Eritrėja

42,6

Estija

74,1

Jungtinės Valstijos (Niujorkas)

103,6

Jungtinės Valstijos (Vašingtonas)

100,1

Etiopija

69,6

Gabonas

113,7

Gambija

35,5

Gruzija

81,7

Gana

70,5

Gvatemala

71,7

Gvinėja

75,4

Bisau Gvinėja

140,8

Gajana

59,0

Haitis

85,7

Honkongas

86,6

Vengrija

69,5

Fidži salos

72,9

Saliamono salos

81,4

Indija

48,5

Indonezija

84,5

Izraelis

91,4

Jamaika

82,5

Japonija (Naka)

128,7

Japonija (Tokijas)

137,3

Jordanija

75,0

Kazachstanas

91,9

Kenija

76,7

Laosas

71,2

Lesotas

71,0

Latvija

70,3

Libanas

91,3

Liberija (1)

0,0

Lietuva

73,2

Madagaskaras

89,4

Malaizija

72,7

Malavis

69,5

Malis

90,4

Malta

96,3

Marokas

84,1

Mauricijus

73,7

Mauritanija

63,0

Meksika

73,0

Mozambikas

73,7

Namibija

81,6

Nepalas

67,3

Nikaragva

67,4

Nigeris

86,2

Nigerija

70,8

Norvegija

128,5

Naujoji Kaledonija

120,9

Uganda

66,9

Pakistanas

50,5

Papua ir Naujoji Gvinėja

74,0

Paragvajus

61,5

Peru

79,8

Filipinai

48,7

Lenkija

66,2

Centrinės Afrikos Respublika

112,5

Kongo Demokratinė Respublika

140,9

Dominikos Respublika

42,7

Čekija

80,1

Rumunija

49,5

Rusija

101,3

Ruanda

77,1

Senegalas

79,1

Serbija ir Juodkalnija

62,9

Siera Leonė

68,8

Singapūras

94,7

Slovakija

80,3

Slovėnija

83,4

Somalis (1)

0,0

Sudanas

37,9

Šri Lanka

59,1

Šveicarija

116,1

Surinamas

52,8

Svazilandas

68,7

Sirija

56,8

Taivanas

87,0

Tanzanija

60,0

Čadas

114,6

Tailandas

60,7

Togas

97,5

Trinidadas ir Tobagas

69,7

Tunisas

75,8

Turkija

80,7

Ukraina

91,4

Urugvajus

58,5

Vanuatu

118,9

Venesuela

76,4

Vietnamas

51,0

Jemenas (1)

0

Zambija

47,6

Zimbabvė

128,1


(1)  Nėra.


16.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/7


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1786/2004

2004 m. spalio 14 d.

panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 3274/93, užkertantį kelią tiekti tam tikras prekes ir teikti tam tikras paslaugas Libijai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60 ir 301 straipsnius,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 14 d. Tarybos bendrąją poziciją 2004/698/BUSP dėl Libijai taikomų ribojančių priemonių panaikinimo (1),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2003 m. rugsėjo 12 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JTST), vadovaudamasi Jungtinių Tautų Chartijos VII skyriumi, savo Rezoliucijoje Nr. 1506 (2003) nusprendė, kad Rezoliucijos Nr. 748 (1992) 4, 5 ir 6 dalyse ir Rezoliucijos Nr. 883 (1993) 3, 4, 5, 6 ir 7 dalyse nustatytos priemonės nuo tos dienos turėtų būti panaikinamos.

(2)

Rezoliucijos Nr. 748 (1992) 4 ir 5 dalyse ir Rezoliucijos Nr. 883 (1993) 3, 4, 5 ir 6 dalyse nustatytos priemonės Bendrijoje buvo įgyvendintos 1993 m. lapkričio 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3274/93, užkertančiu kelią tiekti tam tikras prekes ir teikti tam tikras paslaugas Libijai (2). To reglamento taikymas buvo sustabdytas Reglamentu (EB) Nr. 836/99 (3).

(3)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 3274/93 turėtų būti panaikintas.

(4)

JTST Rezoliucijos Nr. 883 (1993) 8 dalyje nustatytos priemonės, kurios nebuvo panaikintos Rezoliucija Nr. 1506 (2003), Bendrijoje buvo įgyvendintos Reglamentu (EB) Nr. 3275/93 (4) ir todėl turėtų likti galioti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 3274/93 panaikinamas.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 3275/93 lieka galioti. To reglamento preambulėje pateikiama nuoroda į 1993 m. lapkričio 22 d. bendrąją poziciją laikoma nuoroda į Bendrąją poziciją 2004/698/BUSP.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. spalio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. VAN GEEL


(1)  Žr. šio OL 40 puslapį.

(2)  OL L 295, 1993 11 30, p. 1.

(3)  OL L 106, 1999 4 23, p. 1.

(4)  OL L 295, 1993 11 30, p. 4.


16.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1787/2004

2004 m. spalio 15 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. spalio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2004 m. spalio 15 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

75,0

999

75,0

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

90,3

999

90,3

0805 50 10

052

63,0

388

60,0

524

26,3

528

41,1

999

47,6

0806 10 10

052

98,4

400

172,7

999

135,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

80,7

400

72,8

404

82,6

720

37,1

800

144,9

804

99,2

999

86,2

0808 20 50

052

109,1

388

83,6

999

96,4


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


16.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1788/2004

2004 m. spalio 15 d.

nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 150-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 1997 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2571/97 dėl sviesto pardavimo sumažintomis kainomis ir dėl pagalbos suteikimo už konditerijos gaminių, ledų ir kitų maisto produktų gamyboje naudojamą grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą (2), nuostatas intervencinės agentūros parduoda tam tikrus savo saugomo intervencinio sviesto kiekius konkurso tvarka ir teikia pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. Minėto reglamento 18 straipsnyje numatyta, kad, atsižvelgiant į paraiškas dalyvauti konkurse, gautas kiekviename konkurso ture, yra nustatoma mažiausia sviesto, kuriam taikomos intervencinės priemonės, pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ar koncentruotą sviestą ir kad tokiu būdu nustatyta kaina bei pagalba gali keistis priklausomai nuo numatomo panaudojimo, riebalų kiekio svieste ir pridėjimo tvarkos, ir kad intervencinė agentūra gali nuspręsti neskirti konkurso laimėtojo. Todėl turėtų būti nustatyti perdirbimo užstato dydis arba dydžiai.

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

150-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas, mažiausios sviesto, kuriam taikomos intervencinės priemonės, pardavimo kainos ir perdirbimo užstatų dydžiai nustatomi tokie, kokie nurodyti priedo lentelėje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. spalio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 350, 1997 12 20, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 921/2004 (OL L 163, 2004 4 30, p. 94).


PRIEDAS

prie 2004 m. spalio 15 d. Komisijos reglamento, nustatančio mažiausias sviesto pardavimo kainas 150-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

(EUR/100 kg)

Formulės

A

B

Pridėjimo būdai

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Mažiausia pardavimo kaina

Sviestas ≥ 82 %

Be tolesnio perdirbimo

211,1

215,1

Koncentruotas

209,1

Perdirbimo užstatas

Be tolesnio perdirbimo

129

129

Koncentruotas

129


16.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1789/2004

2004 m. spalio 15 d.

nustatantis didžiausias pagalbos už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą sumas 150-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 1997 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2571/97 dėl sviesto pardavimo sumažintomis kainomis ir dėl pagalbos suteikimo už konditerijos gaminių, ledų ir kitų maisto produktų gamyboje naudojamą grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą (2), nuostatas intervencinės agentūros parduoda tam tikrus jų saugomo intervencinio sviesto kiekius konkurso tvarka ir teikia pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. Minėto reglamento 18 straipsnyje numatyta, kad atsižvelgiant į kiekviename konkurso ture pateiktas konkurso paraiškas yra nustatoma mažiausia sviesto, kuriam taikomos intervencinės priemonės, pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ar koncentruotą sviestą ir kad tokiu būdu nustatyta kaina ir pagalba gali keistis priklausomai nuo numatomo panaudojimo, riebalų kiekio svieste ir pridėjimo tvarkos, ir kad intervencinė agentūra gali nuspręsti neskirti konkurso laimėtojo. Todėl turėtų būti nustatyti perdirbimo užstato dydis arba dydžiai.

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

150-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas, didžiausios pagalbų sumos ir perdirbimo užstatų dydžiai nustatomi tokie, kokie nurodyti priedo lentelėje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. spalio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 350, 1997 12 20, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 921/2004 (OL L 163, 2004 4 30, p. 94).


PRIEDAS

prie 2004 m. spalio 15 d. Komisijos reglamento, nustatančio didžiausias pagalbos už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą sumas 150-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

(EUR/100 kg)

Formulės

A

B

Pridėjimo būdai

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Didžiausias pagalbos dydis

Sviestas ≥ 82 %

59

55

55

Sviestas < 82 %

57

53

Koncentruotas sviestas

74

67

74

65

Grietinėlė

 

 

26

23

Perdirbimo užstatas

Sviestas

65

Koncentruotas sviestas

81

81

Grietinėlė

29


16.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1790/2004

2004 m. spalio 15 d.

nustatantis mažiausią nugriebto pieno miltelių pardavimo kainą 69-ajame konkurso ture, vykdomame Reglamente (EB) Nr. 2799/1999 numatyto nuolatinio konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

1999 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2799/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles, susijusias su pagalbos už pašarams skirtą nugriebtą pieną ir nugriebto pieno miltelius suteikimu ir šių nugriebto pieno miltelių pardavimu (2), 26 straipsnyje numatyta, kad intervencinės agentūros parduoda jų saugomus nugriebto pieno miltelius nuolatinio konkurso tvarka.

(2)

Pagal to reglamento 30 straipsnį, remiantis kiekvieno turo paraiškomis, nustatoma minimali nugriebto pieno miltelių pardavimo kaina arba nusprendžiama neskirti konkurso laimėtojo. Atsižvelgiant į skirtumą tarp nugriebto pieno miltelių rinkos kainos ir mažiausios pardavimo kainos turi būti nustatytas perdirbimo užstato dydis.

(3)

Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus reikėtų nustatyti toliau nurodomą mažiausią pardavimo kainą ir atitinkamai nustatyti perdirbimo užstatą.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2799/1999 nuostatas vykdomame 69-ajame konkurso ture, kurio galutinis pateikimo terminas baigėsi 2004 m. spalio 12 d., nustatoma tokia mažiausia pardavimo kaina ir perdirbimo užstatas:

mažiausia pardavimo kaina:

186,24 EUR/100 kg,

perdirbimo užstatas:

40,00 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. spalio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 340, 1999 12 31, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1674/2004 (OL L 300, 2004 9 25, p. 11).


16.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1791/2004

2004 m. spalio 15 d.

nustatantis didžiausią pagalbos už koncentruotą sviestą dydį 322-ajame konkurso ture, vykdomame Reglamente (EEB) Nr. 429/90 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 1990 m. vasario 20 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 429/90 dėl pagalbos už Bendrijoje tiesiogiai vartoti skirtą koncentruotą sviestą suteikimo konkurso tvarka (2), nuostatas intervencinės agentūros vykdo nuolatinį konkursą dėl pagalbos už koncentruotą sviestą. To reglamento 6 straipsnyje numatyta, kad atsižvelgiant į kiekvienam konkurso turui pateiktus pasiūlymus nustatoma didžiausia pagalbos už koncentruotą sviestą, turintį ne mažiau kaip 96 % riebalų, suma, arba nusprendžiama neskirti konkurso laimėtojo. Dėl to turėtų būti nustatytas sunaudojimą garantuojančio užstato dydis.

(2)

Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus reikėtų nustatyti toliau nurodomą didžiausią pagalbos sumą ir atitinkamai nustatyti sunaudojimą garantuojančio užstato dydį.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

322-ajame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EEB) Nr. 429/90 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas, didžiausia pagalbos suma ir sunaudojimą garantuojautis užstatas yra:

didžiausia pagalbos suma:

74 EUR/100 kg,

sunaudojimą garantuojautis užstatas:

82 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. spalio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 45, 1990 2 21, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 921/2004 (OL L 163, 2004 4 30, p. 94).


16.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1792/2004

2004 m. spalio 15 d.

nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 6-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnio c dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 1999 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2771/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto ir grietinėlės rinkoje (2), 21 straipsnį, intervencinės agentūros paskelbė parduodančios tam tikrus savo turimų sviesto ir grietinėlės atsargų kiekius nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse tvarka.

(2)

Atsižvelgiant į pasiūlymus, gautus atsakant į kiekvieną individualų kvietimą dalyvauti konkurse, nustatoma minimali pardavimo kaina arba nutariama neskirti sutarties vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 24a straipsnyje numatyta tvarka.

(3)

Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus, reikia nustatyti minimalią pardavimo kainą.

(4)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

Straipsnis 1

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2771/1999, kuriame numatytas paraiškų pateikimo terminas baigėsi 2004 m. spalio 12 d., 6-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse nustatoma minimali 270 EUR/100 kg sviesto pardavimo kaina.

Straipsnis 2

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. spalio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 333, 1999 12 24, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1448/2004 (OL L 267, 2004 8 14, p. 30).


16.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1793/2004

2004 m. spalio 15 d.

nustatantis minimalią nugriebto pieno miltelių pardavimo kainą 5-ajame individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 214/2001 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnio c dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 214/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos nugriebto pieno miltelių rinkoje (2), 21 straipsnį intervencinės agentūros paskelbė parduodančios savo turimų nugriebto pieno miltelių atsargų nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse tvarka.

(2)

Atsižvelgiant į pasiūlymus, gautus atsakant į kiekvieną individualų kvietimą dalyvauti konkurse, nustatoma minimali pardavimo kaina arba nutariama neskirti sutarties vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 214/2001 24a straipsnyje numatyta tvarka.

(3)

Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus, reikia nustatyti minimalią pardavimo kainą.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 214/2001, kuriame numatytas paraiškų pateikimo terminas baigėsi 2004 m. spalio 12 d., 5-ajame individualiam kvietimui dalyvauti konkurse nustatoma minimali 192,10 EUR/100 kg nugriebto pieno miltelių pardavimo kaina.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. spalio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 37, 2001 2 7, p. 100. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1675/2004 (OL L 300, 2004 9 25, p. 12).


16.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1794/2004

2004 m. spalio 15 d.

sumažinantis 2004–2005 prekybos metais skiriamos pagalbos dydį tam tikrų citrusų vaisių augintojams dėl perdirbimo ribos viršijimo kai kuriose valstybėse narėse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. priimtą Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2202/96, nustatantį Bendrijos pagalbos schemą tam tikrų citrusų vaisių augintojams (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2202/96 5 straipsnio 1 dalyje nustatoma tam tikrų citrusų vaisių Bendrijos perdirbimo riba, kuri paskirstyta tarp Valstybių narių pagal jo II priedą.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2202/96 5 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kiekvieną kartą viršijus Bendrijos perdirbimo ribą, atitinkamam produktui reglamento I priede nustatyta pagalba mažinama visoms valstybėms narėms, kuriose atitinkama riba buvo viršyta. Ribų perviršiai yra nustatomi lyginant ribą su perdirbto kiekio gaunant pagalbą pagal šį reglamentą per trejus prekybos rinkoje metus iki tų metų, kuriems pagalba turi būti nustatyta, ar per kitą lygiavertį laikotarpį, vidurkiu.

(3)

Valstybės narės informavo, koks apelsinų kiekis buvo perdirbtas gaunant pagalbą pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 2111/2003 (2) 39 straipsnio 1 dalies c punktą, kuriame išdėstytos išsamios taisyklės, kaip taikyti Reglamentą (EB) Nr. 2202/96. Remiantis šia informacija, buvo nustatyta, kad Bendrijos patvirtinta perdirbimo riba buvo viršyta 100 380 tonomis. Būtent Graikija, Italija ir Portugalija viršijo joms leistinas perdirbimo ribas. Todėl pagalbos už apelsinus dydis, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 2202/96 I priede, 2004–2005 prekybos metais turėtų būti sumažintas 0,64 % Graikijai, 14,95 % Italijai ir 0,29 % Portugalijai.

(4)

Valstybės narės informavo, koks greipfrutų ir didžiųjų greipfrutų kiekis buvo perdirbtas gaunant pagalbą pagal Reglamento (EB) Nr. 2111/203 39 straipsnio 1 dalies c punktą. Remiantis šia informacija, buvo nustatyta, kad Bendrijos patvirtinta perdirbimo riba buvo viršyta 380 tonų. Būtent Graikija ir Ispanija viršijo joms leistinas perdirbimo ribas. Todėl pagalbos už greipfrutus ir didžiuosius greipfrutus dydis, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 2202/96 I priede, 2004–2005 prekybos metais turėtų būti sumažintas 7,00 % Graikijai ir 16,45 % Ispanijai.

(5)

Priemonės, numatytos šiame reglamente, atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto pareikštą nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Graikijos, Italijos ir Portugalijos atžvilgiu 2004–2005 prekybos metais pagalbos dydis, suteikiamas pagal Reglamentą (EB) Nr. 2202/96 už apelsinus, pristatytus perdirbimui, yra toks, koks nustatytas šio reglamento I priede.

2 straipsnis

Graikijos ir Ispanijos atžvilgiu 2004–2005 prekybos metais pagalbos dydis, suteikiamas pagal Reglamentą (EB) Nr. 2202/96 už greipfrutus ir didžiuosius greipfrutus, pristatytus perdirbimui, yra toks, koks nustatytas šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 49. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 317, 2003 12 2, p. 5.


I PRIEDAS

(EUR/100 kg)

 

Daugiametės sutartys

Sutartys vieneriems prekybos metams

Pavieniai augintojai

Graikija

11,20

9,74

8,76

Italija

9,59

8,33

7,50

Portugalija

11,24

9,77

8,79


II PRIEDAS

(EUR/100 kg)

 

Daugiametės sutartys

Sutartys vieneriems prekybos metams

Pavieniai augintojai

Graikija

9,74

8,46

7,62

Ispanija

8,75

7,60

6,84


16.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1795/2004

2004 m. spalio 15 d.

inicijuojantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1995/2000, įvedančio galutinį antidempingo muitą karbamido ir amonio nitrato tirpalų, kurių kilmės šalis, inter alia, yra Alžyras, importui, peržiūrėjimą naujajam eksportuotojui, panaikinantis importo iš vieno eksportuotojo šioje šalyje muitą ir įvedantis šio importo registraciją

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau –pagrindinis reglamentas), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PRAŠYMAS PRADĖTI PERŽIŪRĖJIMĄ

B.   PREKĖ

C.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

D.   PERŽIŪRĖJIMO PAGRINDAS

E.   PROCEDŪRA

a)   Klausimynai

b)   Informacijos rinkimas ir posėdžiai

F.   GALIOJANČIO MUITO PANAIKINIMAS IR IMPORTO REGISTRACIJA

G.   TERMINAI

Pagrįsto administravimo tikslais reikia nustatyti terminus, per kuriuos:

suinteresuotosios šalys prisistatytų Komisijai, raštu pateiktų savo nuomonę ir šio reglamento E dalies a punkte minimo klausimyno atsakymus arba bet kokią kitą informaciją, į kurią reikėtų atsižvelgti per tyrimą,

suinteresuotosios šalys gali pateikti raštišką prašymą, kad jas išklausytų Komisija.

H.   NEBENDRADARBIAVIMAS

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo reglamentu pradedamas Reglamento (EB) Nr. 1995/2000 peržiūrėjimas pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 4 dalį siekiant nustatyti, ar ir kokiu mastu Alžyro kilmės karbamido ir amonio nitratų vandeninių ar amoniakinių tirpalų, klasifikuojamų KN kodu 3102 80 00, kuriuos pagamino ir pardavė eksportui į Bendriją Fertial SPA (TARIC papildomas kodas: A573), importui turi būti taikomas antidempingo muitas, nustatytas Reglamentu (EB) Nr. 1995/2000.

2 straipsnis

Reglamentu (EB) Nr. 1995/2000 nustatytas antidempingo muitas yra panaikinamas šio reglamento 1 straipsnyje apibrėžto importo atžvilgiu.

3 straipsnis

Muitinėms nurodoma, remiantis Reglamento (EB) Nr. 384/96 14 straipsnio 5 dalimi, imtis reikiamų veiksmų ir registruoti šio reglamento 1 straipsnyje nurodytą importą. Registracijos galiojimas baigsis po devynių mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

4 straipsnis

1.   Suinteresuotosios šalys privalo prisistatyti Komisijai, jei nori, kad į jų atstovavimą būtų atsižvelgta tyrimo metu, raštu pateikti savo nuomonę ir šio reglamento E dalies a punkte minimo klausimyno atsakymus arba bet kokią kitą informaciją, jeigu nenurodyta kitaip, per 40 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo. Atkreipiamas dėmesys į faktą, kad dauguma pagrindiniame reglamente išdėstytų procedūrinių teisių priklauso nuo to, ar šalis prisistato per minėtą laikotarpį.

Per tą patį 40 dienų terminą suinteresuotosios šalys gali pateikti rašytinį prašymą, kad jas išklausytų Komisija.

2.   Suinteresuotosios šalys visus dokumentus ir prašymus turi pateikti raštu (ne elektronine forma, jei nenurodyta kitaip) ir nurodyti savo pavadinimą, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ir fakso ir (arba) telekso numerius. Visi dokumentai, įskaitant šiame pranešime reikalaujamą informaciją, klausimyno atsakymai ir korespondencija, kurią pateikia suinteresuotosios šalys ir kuri laikoma slapta, privalo turėti žymą „Ribota (3) ir, remiantis pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalimi, prie jos pridedama neslapta redakcija su žyma „SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ TIKRINIMUI“.

Visą su šiuo klausimu susijusią informaciją ir visus prašymus dėl posėdžių reikia siųsti šiuo adresu:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Faks. (32-2) 295 65 05

Teleks. COMEU B 21877.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

Pascal LAMY

Komisijos narys


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).

(2)  OL L 238, 2000 9 22, p. 15. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1675/2003, (OL L 238, 2003 9 25, p. 4).

(3)  Tai reiškia, kad dokumentas skirtas tik vidaus naudojimui. Jis saugomas remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsniu (OL L 145, 2001 5 31, p. 43). Jis yra slaptas dokumentas pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 19 straipsnį ir PPO susitarimo dėl 1994 m. GATT VI straipsnio įgyvendinimo 6 straipsnį (Antidempingo susitarimas).


16.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1796/2004

2004 m. spalio 15 d.

iš dalies keičiantis ir pataisantis Reglamentą (EB) Nr. 14/2004 dėl prognozuojamo tiekimo Prancūzijos užjūrio departamentų javų ir iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų sektoriams balanso ir dėl prognozuojamo tiekimo Madeiros salai augalinio aliejaus, iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų, pieno ir pieno produktų bei kiaulienos sektoriams balanso

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1452/2001, įvedantį specialias priemones tam tikriems Prancūzijos užjūrio departamentų žemės ūkio produktams ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 72/462/EEB bei panaikinantis Reglamentus (EEB) Nr. 525/77 ir (EEB) Nr. 3763/91 (Poseidom) (1), ypač į jo 3 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1453/2001, įvedantį specialiąsias priemones tam tikriems Azorų salų ir Maderos žemės ūkio produktams ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 1600/92 (Poseima) (2), ypač į jo 3 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 14/2004, nustatančiame tiekimo balansą ir Bendrijos pagalbą žmonių maistui vartoti, perdirbimui ir žemės ūkio sąnaudoms skirtų tam tikrų pagrindinių produktų tiekimui bei gyvų gyvūnų ir kiaušinių tiekimui atokiausiems regionams pagal Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001 ir (EB) Nr. 1454/2001 (3), nustatomi prognozuojami tiekimo balansai ir Bendrijos pagalba.

(2)

Dabartinis grūdų bei iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų Prancūzijos užjūrio departamentams ir augalinio aliejaus, iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų, nenugriebto pieno miltelių ir sūrių, bei kiaulienos Madeiros salai metinių tiekimo balansų vykdymo lygis parodė, kad nustatyti išvardytų produktų tiekimo kiekiai neatitinka poreikio, nes paklausa yra didesnė nei buvo numatyta.

(3)

Todėl reikėtų pirmiau išvardintų produktų kiekius suderinti su tikraisiais aptariamų atokiausių regionų poreikiais.

(4)

Priimant Reglamentą (EB) Nr. 14/2004 buvo padaryta techninė klaida, susijusi su II priedo I dalyje minėtų veislinių arklių, skirtų Prancūzijos užjūrio departamentams, KN kodu. Reikėtų ištaisyti šią klaidą.

(5)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 14/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas ir pataisytas.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka visų atitinkamų valdymo komitetų nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 14/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedo 1 ir 3 dalys yra keičiamos šio reglamento I priedu.

2)

III priedo 3, 4, 6 ir 8 dalys yra keičiamos šio reglamento II priedu.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 14/2004 II priedo 1 dalyje KN kodas, nurodantis veislinius arklius, yra pataisomas taip:

 

„0101 11 00“ pakeičiamas „0101 10 10“.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šio reglamento 2 straipsnis taikomas nuo 2004 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 198, 2001 7 21, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1690/2004 (OL L 305, 2004 10 1, p. 1).

(2)  OL L 198, 2001 7 21, p. 26. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1690/2004.

(3)  OL L 3, 2004 1 7, p. 6. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1232/2004 (OL L 234, 2004 7 3, p. 5).


I PRIEDAS

„1 Dalis

Grūdai ir grūdų produktai, skirti gyvūnų mitybai ir žmonių maistui; aliejinių augalų sėklos, baltymingi augalai, džiovinti pašarai

Prognozuojamas tiekimo balansas ir Bendrijos pagalba Bendrijos produktų tiekimui kalendoriniais metais

Departamentas

Prekių aprašymas

KN kodas

Kiekis

(tonomis)

Pagalba

(EUR/už toną)

I

II

III

Gvadelupa

paprastieji kviečiai, miežiai, kukurūzai ir salyklas

1001 90, 1003 00, 1005 90 ir 1107 10

55 000

42

 (1)

Gviana

paprastieji kviečiai, miežiai, kukurūzai, produktai, naudojami gyvūnų pašarams, ir salyklas

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 ir 1107 10

6 445

52

 (1)

Martinika

paprastieji kviečiai, miežiai, kukurūzai, kietųjų kviečių kruopos ir rupiniai, avižos ir salyklas

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 ir 1107 10

52 000

42

 (1)

Reunionas

paprastieji kviečiai, miežiai, kukurūzai ir salyklas

1001 90, 1003 00, 1005 90 ir 1107 10

178 000

48

 (1)

„3 Dalis

Iš vaisių ir daržovių pagaminti produktai

Prognozuojamas tiekimo balansas ir Bendrijos pagalba Bendrijos produktų tiekimui kalendoriniais metais

Prekių aprašymas

KN kodas

Departamentas

Kiekis

(tonomis)

Pagalba

(EUR/už toną)

I

II

III

Perdirbimui skirta vaisių tyrė, gauta virimo būdu, į kurią pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

ex 2007

Visi

45

395

Perdirbimui skirtas vaisių minkštimas, paruoštas arba konservuotas kitais būdais, kurio sudėtyje yra arba nėra cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, nenurodyto kitoje vietoje:

ex 2008

Gviana

650

586

Gvadelupa

 

408

Martinika

 

408

Reunionas

 

456

Perdirbimui skirtos koncentruotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą), nefermentuotos, kurių sudėtyje nėra alkoholio ir į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių:

ex 2009

Gviana

350

 

727

 

Martinika

 

311

 (2)

Reunionas

 

311

 

Gvadelupa

 

311

 


(1)  Suma lygi grąžinamajai išmokai už produktus, klasifikuojamus pagal tą patį KN kodą pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnį (OL L 147, 1995 6 30, p. 7).“

(2)  Suma lygi grąžinamajai išmokai už produktus, klasifikuojamus pagal tą patį KN kodą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 16 straipsnį (OL L 297, 1996 11 21, p. 29).“


II PRIEDAS

„3 Dalis

Augaliniai aliejai

Prognozuojamas tiekimo balansas ir Bendrijos pagalba Bendrijos produktų tiekimui kalendoriniais metais

MADEIROS SALA

Prekių aprašymas

KN kodas

Kiekis

(tonomis)

Pagalba

(EUR/už toną)

I

II

III

Augalinis aliejus (išskyrus alyvuogių aliejų):

 

 

 

 

 

— augalinis aliejus:

nuo 1507 iki 1516 (1)

2 700

52

70

 (2)

Alyvuogių aliejus:

 

 

 

 

 

— pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus

1509 10 90

 

 

 

 

arba

 

500

52

 (2)

— alyvuogių aliejus

1509 90 00

 

 

 


AZORŲ SALOS

Prekių aprašymas

KN kodas

Kiekis

(tonomis)

Pagalba

(EUR/už toną)

I

II

III

Alyvuogių aliejus:

 

 

 

 

 

— pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus

1509 10 90

400

68

87

 (3)

arba

arba

 

 

 

 

— alyvuogių aliejus

1509 90 00

 

 

 

 

„4 Dalis

Iš vaisių ir daržovių pagaminti produktai

Prognozuojamas tiekimo balansas ir Bendrijos pagalba Bendrijos produktų tiekimui kalendoriniais metais

MADEIROS SALA

Prekių aprašymas

KN kodas

Kiekis

(tonomis)

Pagalba

(EUR/už toną)

I

II

III

Džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, vaisių tyrės ir pastos, gauti virimo būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių:

 

 

 

 

 

— produktai, išskyrus homogenizuotus produktus, kurių sudėtyje yra vaisių, išskyrus citrusinius vaisius

2007 99

100

73

91

Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba konservuoti kitais būdais, kurių sudėtyje yra arba nėra cukraus ar kitų saldiklių, su alkoholio priedais arba be jų, nenurodyti kitoje vietoje:

 

760

168

186

— ananasai

2008 20

 

 

 

 

— kriaušės

2008 40

 

 

 

 

— vyšnios

2008 60

 

 

 

 

— persikai

2008 70

 

 

 

 

— kiti, įskaitant mišinius, išskyrus klasifikuojamus KN 2008 19 kodu

 

 

 

 

 

— mišiniai

2008 92

 

 

 

 

— kiti, išskyrus palmių šerdis ir mišinius

2008 99

 

 

 

 

Perdirbimui skirtos koncentruotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą), nefermentuotos, kurių sudėtyje nėra alkoholio ir į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių:

ex 2009

130

 

186

 


AZORŲ SALOS

Prekių aprašymas

KN kodas

Kiekis

(tonomis)

Pagalba

(EUR/už toną)

I

II

III

Perdirbimui skirtos koncentruotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą), nefermentuotos, kurių sudėtyje nėra alkoholio ir į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių:

ex 2009

100

 

186“

 

„6 Dalis

Pienas ir pieno produktai

Prognozuojamas tiekimo balansas ir Bendrijos pagalba Bendrijos produktų tiekimui kalendoriniais metais

MADEIROS SALA

Prekių aprašymas

KN kodas

Kiekis

(tonomis)

Pagalba

(EUR/už toną)

I

II

III (4)

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių (5)

0401

12 000

48

66

 (6)

Nugriebto pieno milteliai (5)

ex 0402

500

48

66

 (6)

Nenugriebto pieno milteliai (5)

ex 0402

530

48

66

 (6)

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai; pieno pastos (5)

ex 0405

1 000

84

102

 (6)

Sūris (5)

0406

1 700

84

102

 (6)

„8 Dalis

Kiaulienos sektorius

Prognozuojamas tiekimo balansas ir Bendrijos pagalba Bendrijos produktų tiekimui kalendoriniais metais

MADEIROS SALA

Prekių aprašymas

Kodas (7)

Kiekis

(tonomis)

Pagalba

(EUR/už toną)

I

II

III

Kiauliena šviežia, atšaldyta arba sušaldyta:

ex 0203

2 800

 

 

— skerdenos ir skerdenų pusės

020311109000

 

95

113

 (8)

— kumpiai ir jų dalys

020312119100

 

143

161

 (8)

— mentės ir jų dalys

020312199100

 

95

113

 (8)

— priekinės nuokartos ir jų dalys

020319119100

 

95

113

 (8)

— nugarinė ir jos dalys

020319139100

 

143

161

 (8)

— papilvė su raumenų sluoksneliais ir jos dalys

020319159100

 

95

113

 (8)

— kita: be kaulų

020319559110

 

176

194

 (8)

— kita: be kaulų

020319559310

 

176

194

 (8)

— skerdenos ir skerdenų pusės

020321109000

 

95

113

 (8)

— kumpiai ir jų dalys

020322119100

 

143

161

 (8)

— mentės ir jų dalys

020322199100

 

95

113

 (8)

— priekinės nuokartos ir jų dalys

020329119100

 

95

113

 (8)

— nugarinė ir jos dalys

020329139100

 

143

161

 (8)

— papilvė su raumenų sluoksneliais ir jos dalys

020329159100

 

95

113

 (8)

— kita: be kaulų

020329559110

 

176

194

 (8)


(1)  Išskyrus 1509 ir 1510.

(2)  Suma lygi grąžinamajai išmokai už produktus, klasifikuojamus pagal tą patį KN kodą pagal Reglamento Nr. 136/66/EEB 3 straipsnio 3 dalį.

(3)  Suma lygi grąžinamajai išmokai už produktus, klasifikuojamus pagal tą patį KN kodą pagal Reglamento Nr. 136/66/EEB 3 straipsnio 3 dalį.“

(4)  EUR/100 kg neto svorio, nebent nurodyta kitaip.

(5)  Aptariami produktai ir susijusios išnašos puslapio apačioje yra tos pačios, kaip Komisijos reglamente, nustatančiame eksporto grąžinamąsias išmokas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnį (OL L 160, 1999 6 26, p. 48).

(6)  Suma lygi grąžinamajai išmokai už produktus, klasifikuojamus pagal tą patį KN kodą pagal Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnį. Kai pagal šio reglamento 31 straipsnį skiriamų grąžinamųjų išmokų dydis yra skirtingas, kaip numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 (OL L 102, 1999 4 17, p. 11) 2 straipsnio 1 dalies e ir l punktuose, pagalbos suma lygi didžiausiai grąžinamajai išmokai už produktus, klasifikuojamus pagal tą patį Kombinuotosios nomenklatūros kodą [Reglamentas (EB) Nr. 3846/87, OL L 366, 1987 12 24, p. 1].

Tačiau, sviesto, priskiriamo pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2571/97 (OL L 350, 1997 12 20, p. 3), suma yra tokia, kokia nurodyta II skiltyje“.

(7)  Produktų kodai ir išnašos puslapio apačioje nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1).

(8)  Suma lygi grąžinamajai išmokai už produktus, klasifikuojamus pagal tą patį KN kodą, prireikus, pagal Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 2759/75 13 straipsnį (OL L 282, 1975 11 1, p. 1).“


16.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1797/2004

2004 m. spalio 14 d.

dėl melsvųjų molvų žvejybos su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojančiais laivais sustabdymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (1), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2340/2002, nustatančiame giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2003 m. ir 2004 metais (2), numatomos melsvųjų molvų kvotos 2004 m.

(2)

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi nuostatų dėl žuvų rūšių, kurioms taikoma kvota, sugavimo kiekybinių apribojimų, reikia, kad Komisija nustatytų datą, nuo kurios su valstybės narės vėliava plaukiojantys laivai laikomi išeikvoję skirtą sugavimų kvotą.

(3)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojančių arba Jungtinėje Karalystėje įregistruotų laivų melsvųjų molvų sugavimais ICES VI, VII zonoje (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausantys vandenys) jau yra išnaudota 2004 m. skirta kvota. Jungtinė Karalystė uždraudė žvejoti šią rūšį nuo 2004 m. rugpjūčio 9 d. Todėl reikėtų nustatyti minėtą datą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantys arba Jungtinėje Karalystėje įregistruoti laivai laikomi išeikvoję 2004 m. melsvųjų molvų sugavimui ICES VI, VII zonoje (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausantys vandenys) skirtą kvotą.

Draudžiama žvejoti paprastąsias molvas ICES VI, VII zonoje (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys) laivais, plaukiojančiais su Jungtinės Karalystės vėliava arba įregistruotais Jungtinėje Karalystėje, taip pat draudžiama laikyti laive, perkrauti ir iškrauti sugautą šią žuvų rūšį šiuose laivuose nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2004 m. rugpjūčio 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 14 d.

Komisijos vardu

Jörgen HOLMQUIST

Žuvininkystės generalinis direktorius


(1)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1954/2003 (OL L 289, 2003 11 7, p. 1).

(2)  OL L 356, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 762/2004 (OL L 120, 2004 4 24, p. 8).


16.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/32


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1798/2004

2004 m. spalio 15 d.

dėl česnakų importo licencijų išdavimo ketvirčiui nuo 2004 m. gruodžio 1 d. iki 2005 m. vasario 28 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2002 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 565/2002, nustatantį muitų tarifų kvotų valdymą ir įdiegiantį kilmės sertifikatų sistemą iš trečiųjų šalių importuotiems česnakams (2), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Kiekis, kuriam 2004 m. spalio 11 ir 12 d. tradiciniai ir naujieji importuotojai pateikė paraiškas, išduoti importo licencijas pagal Reglamento Nr. 565/2002 5 straipsnio 2 dalį, viršija kiekius, skirtus produktams, kurių kilmės šalys yra Kinija ir Argentina, ir visos kitos trečiosios šalys.

(2)

Reikia nustatyti, kokia apimtimi 2004 m. spalio 14 d. Komisijai perduotos paraiškos gali būti patenkintos, ir kiekvienai importuotojų kategorijai nustatyti datas, iki kurių sertifikatų išdavimas turi būti sustabdytas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2004 m. spalio 11 ir 12 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 565/2002 3 straipsnio 1 dalį pateiktos importo licencijų paraiškos ir perduotos Komisijai 2004 m. spalio 14 d., patenkinamos proporcingai prašomiems kiekiams pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Visų kategorijų importuotojų ir visų kilmės šalių atžvilgiu pagal Reglamento (EB) Nr. 565/2002 3 straipsnio 1 dalį pateiktos importo licencijų paraiškos ketvirčiui nuo 2004 m. gruodžio 1 d. iki 2005 m. vasario 28 d. atmetamos, jei jos pateiktos po 2004 m. spalio 12 d. ir iki šio reglamento II priede nurodytos datos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. spalio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 86, 2002 4 3, p. 11.


I PRIEDAS

Produktų kilmės šalis

Paskirstymas procentais

Kinija

Kitos šalys, išskyrus Kiniją ir Argentiną

Argentina

tradiciniai importuotojai

(Reglamento (EB) Nr. 565/2002 2 straipsnio c punktas)

11,177 %

100,000 %

100,000 %

nauji importuotojai

(Reglamento (EB) Nr. 565/2002 2 straipsnio e punktas)

0,788 %

48,475 %

3,427 %

„X“

:

šiai kilmės šaliai šiam ketvirčiui kvota neskiriama.

„—“

:

Komisijai nebuvo pateikta prašymų išduoti licencijas.


II PRIEDAS

Produktų kilmės šalis

Datos

Kinija

Kitos šalys, išskyrus Kiniją ir Argentiną

Argentina

tradiciniai importuotojai

(Reglamento (EB) Nr. 565/2002 2 straipsnio c punktas)

28.2.2005

nauji importuotojai

(Reglamento (EB) Nr. 565/2002 2 straipsnio e punktas)

28.2.2005

3.1.2005

3.1.2005


16.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1799/2004

2004 m. spalio 15 d.

nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2004 m. spalio 16 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ir ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnyje numatyta, kad importuojant to reglamento 1 straipsnyje išvardytus produktus imamas Bendrajame muitų tarife nustatytas mokestis. Tačiau to straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų muito mokestis yra lygus tiems produktams importavimo metu taikomai intervencinei kainai, padidintai 55 procentais ir sumažintai CIF importo kainos, taikomos atitinkamai siuntai, dydžiu. Tačiau šis muito mokestis negali būti didesnis už Bendrojo muitų tarifo mokestį.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 3 dalies nuostatas CIF importo kainos apskaičiuojamos pagal atitinkamo produkto reprezentatyvias kainas pasaulinėje rinkoje.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 1249/96 išdėstytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo taisyklės grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje.

(4)

Importo teisės taikomos tol, kol bus nustatytos naujos.

(5)

Kad būtų užtikrintas sklandus importo muitų sistemos veikimas, apskaičiuojant muitus reikėtų remtis reprezentatyviais rinkos kursais, nustatytais per ataskaitinį laikotarpį.

(6)

Taikant Reglamentą (EB) Nr. 1249/96 reikėtų nustatyti tokius importo muitus, kokie nurodyti šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Importo muito mokesčiai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. spalio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 12).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muito mokesčiai dalyje, importo muito mokesčiai, taikomu nuo 2004 m. spalio 15 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muito mokestis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

0,00

Vidutinės kokybės

0,00

Žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji kviečiai, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

Rugiai

38,83

1005 10 90

Kukurūzai, skirti sėjai, išskyrus hibridus

52,50

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus sėklą (2)

52,50

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

38,83


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje, arba

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

Muito mokesčio apskaičiavimo komponentai

laikotarpis nuo 1.10.–14.10.2004

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Prekių birža

Mineapolio birža

Čikagos birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Produktai (baltymų procentas, esant 12 % drėgnumui)

Kietieji raudonieji pavasariniai Nr. 2 (14 %)

Kukurūzai Yellow corn Nr. 3

Kietieji gintariniai durum Nr. 2

Vidutinės kokybės (1)

Žemos kokybės (2)

JAV miežiai Nr. 2

Kotiruojama (EUR/t)

120,95 (3)

65,40

162,61 (4)

152,61 (4)

132,61 (4)

82,34 (4)

Meksikos įlankos priedas (EUR/t)

11,00

 

 

Didžiųjų ežerų priedas (EUR/t)

12,46

 

 

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas – 28,13 EUR/t; Didieji ežerai–Roterdamas – 35,86 EUR/t.

3.

Subsidijos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje:

0,00 EUR/t (Kietieji raudonieji žieminiai)

0,00 EUR/t (Paprastieji raudonieji žieminiai Nr. 2).


(1)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(4)  FOB Duluth.


16.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/37


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1800/2004

2004 m. spalio 15 d.

dėl leidimo dešimt metų naudoti kokcidiostatų grupei ir kitoms vaistinėms medžiagoms priskiriamą pašarų priedą „Cycostat 66G“

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų (1), ypač į jos 9g straipsnio 5 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Remiantis Direktyva 70/524/EEB, į tos direktyvos I priedą iki 1988 m. sausio 1 d. įtrauktus kokcidiostatus nuo 1998 m. balandžio 1 d. buvo leista laikinai naudoti ir jie perkelti į minėtos direktyvos B priedą siekiant iš naujo įvertinti kaip priedus, susietus su asmeniu, kuris atsako už jų išleidimą į apyvartą. Robenidino produktas Cycostat 66G yra Direktyvos 70/524/EEB B priedo I skyriuje pateiktame sąraše išvardytiems „kokcidiostatams ir kitoms vaistinėms medžiagoms“ priskiriamas pašarų priedas.

(2)

Už Cycostat 66G išleidimą į apyvartą atsakingas asmuo, remdamasis minėtos direktyvos 9g straipsnio 2 ir 4 dalimis, pateikė prašymą leidimui gauti ir dokumentus.

(3)

Direktyvos 70/524/EEB 9g straipsnio 6 dalyje leidžiama automatiškai pratęsti leidimų minimiems priedams galiojimo laiką, kol Komisija priims sprendimą, jei dėl nuo leidimo turėtojo nepriklausančių aplinkybių sprendimas dėl prašymo nebus priimtas iki leidimo galiojimo termino pabaigos. Ši nuostata taikytina ir Cycostat 66G leidimui. Komisija 2001 m. balandžio 26 d. paprašė Gyvūnų mitybos mokslinio komiteto pateikti visapusišką rizikos įvertinimą, ir šis prašymas buvo perduotas Europos maisto saugos tarnybai. Atliekant antrinį vertinimą buvo pateikti keli prašymai suteikti papildomos informacijos, todėl šio vertinimo neįmanoma užbaigti per 9g straipsnyje nustatytą laiką.

(4)

Pašarų priedų ir pašaruose naudojamų produktų arba medžiagų mokslo grupė prie Europos maisto saugos tarnybos pateikė palankią nuomonę dėl Cycostat 66G saugumo ir veiksmingumo viščiukams broileriams, penimiems triušiams ir kalakutams.

(5)

Komisijos atliktas pakartotinis Cycostat 66G įvertinimas parodė, kad laikomasi atitinkamų Direktyvos 70/524/EEB reikalavimų. Todėl Cycostat 66G turėtų būti dešimčiai metų išduotas leidimas kaip priedui, susijusiam su jo išleidimu į apyvartą atsakingu asmeniu ir įtrauktam į tos direktyvos 9t straipsnio b punkte nurodyto sąrašo I skyrių.

(6)

Dėl to, kad priedui išduotas leidimas dabar jau susietas su asmeniu, atsakingu už to priedo išleidimą į apyvartą, ir pakeičia ankstesnį leidimą, kuris nebuvo susijęs su jokiu konkrečiu asmeniu, pastarąjį leidimą reikia panaikinti.

(7)

Dėl to, kad nėra priežasties nedelsiant pašalinti iš rinkos produktą robenidiną, reikia leisti taikyti šešių mėnesių pereinamąjį laikotarpį turimoms priedo atsargoms realizuoti.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIEMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 70/524/EEB B priedo I skyrius iš dalies keičiamas taip: „Kokcidiostatams ir kitoms vaistinėms medžiagoms“ priskiriamas priedas robenidinas išbraukiamas.

2 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytą „Kokcidiostatams ir kitoms vaistinėms medžiagoms“ priskiriamą priedą Cycostat 66G leidžiama naudoti gyvūnų mitybai tame priede nustatytomis sąlygomis.

3 straipsnis

Nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos leidžiama taikyti šešių mėnesių laikotarpį turimoms natrio robenidino atsargoms sunaudoti.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

David BYRNE

Komisijos narys


(1)  OL L 270, 1970 12 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1464/2004 (OL L 270, 2004 8 18, p. 8).


PRIEDAS

Priedo registracijos Nr.

Asmens, atsakingo už priedo paleidimą į apyvartą, pavardė ir registracijos numeris

Priedas

(prekinis pavadinimas)

Sudėtis, cheminė formulė, aprašas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Ne vyresni kaip

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo laikas

aktyvumo vienetų mg/kg visaverčio pašaro

Kokcidiostatai ir kitos vaistinės medžiagos

E 758

Alpharma

(Belgija)

Robenidino hidrochloridas 66 g/kg

(Cycostat 66G)

Priedo sudėtis:

 

Robenidino hidrochloridas: 66 g/kg

 

Lignosulfonatas: 40 g/kg

 

Kalcio sulfato dihidratas: 894 g/kg

Veiklioji medžiaga:

 

Robenidino hidrochloridas, C15H13Cl2N5 . HCl, 1,3-bis[(p-chloro benziliden)amino]guanidino hidrochloridas,

 

CAS Nr.: 25875-50-7,

 

Susijusios priemaišos:

N,N’,N’’-Tris[(p-Cl-benziliden)amino]guanidinas: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-benziliden]hidrazinas: ≤ 0,5 %

Viščiukai broileriai

30

36

Draudžiama naudoti mažiausiai 5 dienas prieš skerdimą

2004 m. spalio 29 d.

Kalakutai

30

36

Draudžiama naudoti mažiausiai 5 dienas prieš skerdimą

2004 m. spalio 29 d.

Penimi triušiai

50

66

Draudžiama naudoti mažiausiai 5 dienas prieš skerdimą

2004 m. spalio 29 d.


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

16.10.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 317/40


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2004/698/BUSP

2004 m. spalio 14 d.

dėl Libijai taikomų ribojančių priemonių panaikinimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2003 m. rugsėjo 12 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JTST) patvirtino Rezoliuciją Nr. 1506 (2003), kuria panaikinamos ribojančios priemonės, nustatytos JTSTR Nr. 748 (1992) ir Nr. 883 (1993), tačiau paliekamos galioti pastarosios 8 punkte nustatytos priemonės, atsižvelgiant į veiksmus, kurių ėmėsi Libijos Vyriausybė, kad įvykdytų pirmiau nurodytas rezoliucijas, pirmiausia dėl atsakomybės už Libijos valstybės tarnautojų veiksmus prisiėmimo, tinkamos kompensacijos išmokėjimo ir terorizmo atsisakymo.

(2)

Libijos Vyriausybė taip pat ėmėsi priemonių, kad būtų tinkamai patenkintos pretenzijos, susijusios su teroro aktais, įvykdytais Pan Am skrydžio Nr. 103 virš Lokerbio (Škotija) metu, Union des Transports Aériens skrydžio Nr. 772 virš Nigerio metu ir Berlyno diskotekoje La Belle.

(3)

Todėl turėtų būti panaikintos Sprendimu 93/614/BUSP (1) nustatytos ribojančios priemonės, patvirtintos siekiant įgyvendinti JTSTR Nr. 748 (1992) ir Nr. 883 (1993), ir ginklų embargas, dėl kurio valstybės narės 1986 m. priėmė sprendimą, patvirtintą Bendrąja pozicija 1999/261/BUSP (2).

(4)

Laikantis JTSTR Nr. 1506 (2003), turėtų likti galioti priemonės, patvirtintos pagal JTSTR Nr. 883 (1993) 8 punktą.

(5)

Tam tikroms priemonėms įgyvendinti yra reikalingi Bendrijos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 93/614/BUSP ir Bendroji pozicija 1999/261/BUSP panaikinami.

2 straipsnis

Priemonės, patvirtintos siekiant apsaugoti veiklos vykdytojus nuo pretenzijų, susijusių su sutartimis ir sandoriais, kurių vykdymui turėjo įtakos JTSTR Nr. 883 (1993) ir susijusiomis rezoliucijomis nustatytos ribojančios priemonės, lieka galioti.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

4 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. spalio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. VAN GEEL


(1)  OL L 295, 1993 11 30, p. 7.

(2)  OL L 103, 1999 4 20, p. 1. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendrąja pozicija 1999/611/BUSP (OL L 242, 1999 9 14, p. 31).