ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 304

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. rugsėjo 30d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1590/2004, nustatantis Bendrijos programą, skirtą žemės ūkio genetinių išteklių išsaugojimui, apibūdinimui, kaupimui ir naudojimui, ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1467/94 ( 1 )

1

 

*

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/83/EB dėl būtiniausių reikalavimų, kuriuos turi tenkinti trečiųjų šalių piliečiai arba asmenys be pilietybės, kad įgytų pabėgėlio statusą, arba asmenys, kuriems dėl kitų priežasčių reikalinga tarptautinė apsauga, ir dėl šių statusų turinio

2

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004/633/EB:2004 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Indijos Respublikos susitarimo dėl muitinių bendradarbiavimo ir tarpusavio administracinės pagalbos muitinių veiklos srityje sudarymo

3

 

*

2004/634/EB:2004 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo, skirto suaktyvinti ir išplėsti Susitarimą dėl tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje, į jį įtraukiant bendradarbiavimą Konteinerių saugumo ir su tuo susijusiose srityse, sudarymo

4

 

*

2004/635/EB:2004 m. balandžio 21 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo, steigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos

5

 

*

2004/636/EB:2004 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos sudaromo protokolo dėl Europos bendrijos įstojimo į Europos oro navigacijos saugos organizaciją

6

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

30.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1590/2004

2004 m. balandžio 26 d.

nustatantis Bendrijos programą, skirtą žemės ūkio genetinių išteklių išsaugojimui, apibūdinimui, kaupimui ir naudojimui, ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1467/94

(tekstas svarbus EEE)

Šio akto redakcija lietuvių kalba bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiojo leidinio specialiajame leidime, į kurį bus įtraukti iki 2004 m. gegužės 1 d. priimti institucijų ir Europos centrinio banko dokumentai. Šio leidimo pirmieji tomai bus išleisti palaipsniui nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. pabaigos.


30.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/2


TARYBOS DIREKTYVA 2004/83/EB

2004 m. balandžio 29 d.

dėl būtiniausių reikalavimų, kuriuos turi tenkinti trečiųjų šalių piliečiai arba asmenys be pilietybės, kad įgytų pabėgėlio statusą, arba asmenys, kuriems dėl kitų priežasčių reikalinga tarptautinė apsauga, ir dėl šių statusų turinio

Šio akto redakcija lietuvių kalba bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiojo leidinio specialiajame leidime, į kurį bus įtraukti iki 2004 m. gegužės 1 d. priimti institucijų ir Europos centrinio banko dokumentai. Šio leidimo pirmieji tomai bus išleisti palaipsniui nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. pabaigos.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

30.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/3


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. kovo 30 d.

dėl Europos bendrijos ir Indijos Respublikos susitarimo dėl muitinių bendradarbiavimo ir tarpusavio administracinės pagalbos muitinių veiklos srityje sudarymo

(2004/633/EB)

Šio akto redakcija lietuvių kalba bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiojo leidinio specialiajame leidime, į kurį bus įtraukti iki 2004 m. gegužės 1 d. priimti institucijų ir Europos centrinio banko dokumentai. Šio leidimo pirmieji tomai bus išleisti palaipsniui nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. pabaigos.


30.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/4


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. kovo 30 d.

dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo, skirto suaktyvinti ir išplėsti Susitarimą dėl tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje, į jį įtraukiant bendradarbiavimą Konteinerių saugumo ir su tuo susijusiose srityse, sudarymo

(2004/634/EB)

Šio akto redakcija lietuvių kalba bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiojo leidinio specialiajame leidime, į kurį bus įtraukti iki 2004 m. gegužės 1 d. priimti institucijų ir Europos centrinio banko dokumentai. Šio leidimo pirmieji tomai bus išleisti palaipsniui nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. pabaigos.


30.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/5


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. balandžio 21 d.

dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo, steigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos

(2004/635/EB)

Šio akto redakcija lietuvių kalba bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiojo leidinio specialiajame leidime, į kurį bus įtraukti iki 2004 m. gegužės 1 d. priimti institucijų ir Europos centrinio banko dokumentai. Šio leidimo pirmieji tomai bus išleisti palaipsniui nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. pabaigos.


30.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/6


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. balandžio 29 d.

dėl Europos bendrijos sudaromo protokolo dėl Europos bendrijos įstojimo į Europos oro navigacijos saugos organizaciją

(2004/636/EB)

Šio akto redakcija lietuvių kalba bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiojo leidinio specialiajame leidime, į kurį bus įtraukti iki 2004 m. gegužės 1 d. priimti institucijų ir Europos centrinio banko dokumentai. Šio leidimo pirmieji tomai bus išleisti palaipsniui nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. pabaigos.