ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 301

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. rugsėjo 28d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1676/2004, patvirtinantis autonomines ir pereinamojo laikotarpio priemones dėl tam tikrų Bulgarijos kilmės perdirbtų žemės ūkio produktų importo ir tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų eksporto į Bulgariją

1

 

 

2004 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1677/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

36

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1678/2004, dėl tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis yra Bulgarija, importui į Bendriją taikomų tarifų kvotų sustabdymo

38

 

 

2004 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1679/2004, nustatantis gvazdikų ir rožių Bendrijos gamintojo ir importo kainas, kad būtų galima taikyti tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalys yra Kipras, Izraelis, Jordanija ir Marokas bei Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, importo į Bendriją tvarką

40

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. Komisijos direktyva 2004/95/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 90/642/EEB dėl joje nurodytų didžiausių bifentrino ir famoksadono likučių koncentracijų ( 1 )

42

 

*

2004 m. rugsėjo 27 d. Komisijos direktyva 2004/96/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl apribojimų pateikti į rinką ir naudoti nikelį praduriamųjų auskarų kotelių sąrankose, siekiant derinti jos I priedą su technikos pažanga ( 1 )

51

 

*

2004 m. rugsėjo 27 d. Komisijos direktyva 2004/97/EB, iš dalies keičianti Komisijos direktyvą 2004/60/EB dėl terminų ( 1 )

53

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004/659/EB:2004 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos kultūros sostinės renginių 2008 m.

54

 

 

Komisija

 

*

2004/660/EB:2004 m. liepos 5 d. Komisijos sprendimas, dėl Bendrijos pozicijos dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl žemės ūkio produktų prekybos 6 priedo priedėlių pakeitimo

55

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2004 m. rugsėjo 24 d. Tarybos bendroji pozicija 2004/661/BUSP, dėl ribojančių priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams

67

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

28.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1676/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

patvirtinantis autonomines ir pereinamojo laikotarpio priemones dėl tam tikrų Bulgarijos kilmės perdirbtų žemės ūkio produktų importo ir tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų eksporto į Bulgariją

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Bendrijų ir Bulgarijos Europos sutarties, patvirtintos 1994 m. gruodžio 19 d. Tarybos ir Komisijos sprendimu 94/908/EB, EABP, Euratomas dėl Europos sutarties, steigiančios Europos Bendrijų ir jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją sudarymo (1), protokole Nr. 3 nustatoma prekybos jame išvardintais perdirbtais žemės ūkio produktais tvarka. Protokolas Nr. 3 buvo pakeistas Protokolu, patikslinančiu Europos Bendrijų ir Bulgarijos Europos sutarties prekybos aspektus (2) (toliau – Patikslinantis protokolas), patvirtintu Sprendimu 1999/278/EB (3) ir patobulintu ES–Bulgarijos asociacijos tarybos sprendimu Nr. 2/2002 (4).

(2)

Neseniai buvo sudarytas prekybos susitarimas, pakeičiantis Patikslinantį protokolą. Susitarimu siekiama pagerinti ekonominę konvergenciją rengiantis Bulgarijos stojimui į Europos Sąjungą ir planuojama, kad jis įsigalios ne vėliau kaip 2004 m. spalio 1 d.

(3)

Sprendimo, skirto iš dalies pakeisti Patikslinantį protokolą, priėmimo procedūra nebus baigta laiku, kad jis įsigaliotų 2004 m. spalio 1 d. Todėl būtina numatyti autonominiu pagrindu Bulgarijai suteiktų tarifų nuolaidų taikymą nuo 2004 m. spalio 1 d.

(4)

Tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų importui neturėtų būti taikomi jokie muitai. Tam tikroms kitoms prekėms kasmet turėtų būti atidaromos tarifinės kvotos.

(5)

Į Protokolą Nr. 3 įtrauktiems perdirbtiems žemės ūkio produktams, neišvardintiems šiame reglamente arba kuriems išnaudotos šiuo reglamentu atidarytos kvotos, Protokole Nr. 3 nustatyta prekybos nuostata ir toliau turėtų būti taikoma.

(6)

2002 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1446/2002 dėl tarifinių kvotų, taikomų tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų, kurie yra Bulgarijos kilmės, importui į Europos bendriją sustabdymo ir atidarymo bei Reglamento (EB) Nr. 1477/2000 (5) dalinio pakeitimo atidarytos tarifinės kvotos tam tikrų Bulgarijos kilmės perdirbtų žemės ūkio produktų importui į Bendriją. 2004 metais turėtų būti ir toliau taikomos tik tarifinėms kvotoms pagal eilės Nr. 09.5463, 09.5487 ir eilės Nr. 095479 skirti kiekiai.

(7)

Į Sutarties I priedą neįtrauktiems perdirbtiems žemės ūkio produktams eksportuotiems į Bulgariją neturėtų būti skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos pagal 2000 m. liepos 13 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1520/2000, nustatantį bendras išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, skyrimo sistemos taikymo taisykles ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijus (6).

(8)

1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (7) numatoma tarifinių kvotų valdymo sistema. Šiuo reglamentu atidarytas tarifines kvotas turėtų pagal tą sistemą valdyti Bendrijos valdžios institucijos ir valstybės narės.

(9)

Šiam reglamentui įgyvendinti reikalingos priemonės turėtų būti patvirtintos remiantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (8),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2004 m. spalio 1 d. I priede nustatyti muitai yra taikomi tame priede išvardintų Bulgarijos kilmės prekių importui.

2 straipsnis

1.   II priede nustatytos Bendrijos tarifinės kvotos Bulgarijos kilmės prekių muitais neapmokestinamam importui atidaromos kiekvienais metais nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. 2004 metams jos atidaromos nuo 2004 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. 2004 metams skirtas kiekis mažinamas pro rata pagal laikotarpį, pagrįstą visais jau praėjusiais mėnesiais, išskyrus tarifines kvotas pagal eilės Nr. 09.5463, Nr. 09.5487 ir Nr. 09.5479.

2.   Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1446/2002 atidarytų tarifinių kvotų pagal eilės Nr. 09.5463, Nr. 09.5487 ir Nr. 09.5479 kiekiai, paleisti į laisvą apyvartą nuo 2004 metų sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d., visiškai įskaitomi į atitinkamose tarifinėse kvotose, nustatytose II priede, nurodytus kiekius.

3 straipsnis

Šio reglamento III priede išvardintiems perdirbtiems žemės ūkio produktams, kurie eksportuojami į Bulgariją, neskiriamos eksporto grąžinamosios išmokos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1520/2000.

4 straipsnis

Neįtrauktiems į I priedą perdirbtiems žemės ūkio produktams arba kuriems II priede nurodytos kvotos išnaudotos, taikomos Protokole Nr. 3 nustatytos nuostatos.

5 straipsnis

7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija gali sustabdyti 1, 2 ir 3 straipsniuose numatytas priemones, kai netaikomos abipusės lengvatos, dėl kurių susitarta su Bulgarija.

6 straipsnis

Šio reglamento II priede nurodytas tarifines kvotas valdo Komisija pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsnius.

7 straipsnis

1.   Komisijai padeda Reglamento (EB) Nr. 3448/93 (9) 16 straipsnyje nurodytas Komitetas (toliau – Komitetas).

2.   Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra vienas mėnuo.

3.   Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2004 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. R. BOT


(1)  OL L 358, 1994 12 31, p. 1.

(2)  OL L 112, 1999 4 29, p. 3.

(3)  OL L 112, 1999 4 29, p. 1.

(4)  OL L 18, 2003 1 23, p. 21.

(5)  OL L 213, 2002 8 9, p. 3.

(6)  OL L 177, 2000 7 15, p. 1. Reglamentas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 886/2004 (OL L 168, 2004 5 1 p. 14).

(7)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2286/2003 (OL L 343, 2003 12 31, p. 1).

(8)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(9)  OL L 318, 1993 12 20, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2580/2000 (OL L 298, 2000 11 25, p. 5).


I PRIEDAS

Bulgarijos kilmės prekių importo į Bendriją muitai

KN kodas

Aprašymas

Muitas

(1)

(2)

Nuo 2004 10 1 iki 2004 12 31

Nuo 2005 1 1 iki 2005 12 31

Nuo 2006 1 1 iki 2006 12 31

Nuo 2007 1 1 ir vėliau

0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

 

 

 

 

0403 10

– Jogurtas:

 

 

 

 

 

–– Aromatinti arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

 

 

 

 

 

––– Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių pieno riebumas:

 

 

 

 

0403 10 51

––––Ne didesnis kaip 1,5 %

0 % + 64,1 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 53

–––– Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 %

0 % + 87,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 59

–––– Didesnis kaip 27 %

0 % + 113,9 EUR/100 kg

0

0

0

 

––– Kitas, kurio pieno riebumas:

 

 

 

 

0403 10 91

–––– Ne didesnis kaip 3 %

0 % + 8,3 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 93

–––– Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 %

0 % + 11,4 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 99

–––– Didesnis kaip 6 %

0 % + 17,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90

– Kiti:

 

 

 

 

 

–– Aromatinti arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

 

 

 

 

 

––– Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių pieno riebumas:

 

 

 

 

0403 90 71

–––– Ne didesnis kaip 1,5 %

0 % + 64,1 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 73

–––– Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 %

0 % + 87,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 79

–––– Didesnis kaip 27 %

0 % + 113,9 EUR/100 kg

0

0

0

 

––– Kiti, kurių pieno riebumas:

 

 

 

 

0403 90 91

–––– Ne didesnis kaip 3 %

0 % + 8,3 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 93

–––– Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 %

0 % + 11,4 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 99

–––– Didesnis kaip 6 %

0 % + 17,9 EUR/100 kg

0

0

0

0405

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai; pieno pastos:

 

 

 

 

0405 20

– Pieno pastos:

 

 

 

 

0405 20 10

–– Kurių riebumas ne mažesnis kaip 39 % masės, bet mažesnis kaip 60 % masės

0

0

0

0

0509 00

Gyvūninės kilmės gamtinės pintys:

 

 

 

 

0509 00 90

– Kiti

0

0

0

0

0710

Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), sušaldytos:

 

 

 

 

0710 40 00

– Cukriniai kukurūzai

0

0

0

0

0711

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais):

 

 

 

 

0711 90

– Kitos daržovės; daržovių mišiniai:

 

 

 

 

 

–– Daržovės:

 

 

 

 

0711 90 30

––– Cukriniai kukurūzai

0

0

0

0

1302

Augalų syvai ir ekstraktai; pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti:

 

 

 

 

 

– Augalų syvai ir ekstraktai:

 

 

 

 

1302 13 00

–– Apynių

0

0

0

0

1302 20

– Pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai:

 

 

 

 

1302 20 10

–– Sausi (-os)

0

0

0

0

1302 20 90

–– Kiti

0

0

0

0

1505

Avių prakaitiniai riebalai ir iš jų gaunamos riebalų medžiagos (įskaitant lanoliną):

 

 

 

 

1505 00 10

– Neapdoroti avių prakaitiniai riebalai

0

0

0

0

1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje:

 

 

 

 

1517 10

– Margarinas, išskyrus skystąjį margariną:

 

 

 

 

1517 10 10

–– Kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų

0 % + 19,1 EUR/100 kg

0 % + 12,7 EUR/100 kg

0 % + 6,3 EUR/100 kg

0

1517 90

– Kiti:

 

 

 

 

1517 90 10

–– Kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų

0 % + 19,1 EUR/100 kg

0

0

0

 

–– Kiti:

 

 

 

 

1517 90 93

––– Valgomieji mišiniai arba preparatai, naudojami formoms tepti

1,9 %

0

0

0

1518 00

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516pozicijoje; nevalgomieji gyvūninių arba augalinių riebalų, aliejaus arba įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejų frakcijų mišiniai arba preparatai, nenurodyti kitoje vietoje:

 

 

 

 

1518 00 10

– Linoksinas

0

0

0

0

1518 00 91

–– Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje

0

0

0

0

 

–– Kiti:

 

 

 

 

1518 00 95

––– Nevalgomieji gyvūninių arba gyvūninių ir augalinių riebalų, aliejų ir jų frakcijų mišiniai arba preparatai

0

0

0

0

1518 00 99

––– Kiti

0

0

0

0

1521

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus), bičių vaškas, kitas vabzdžių vaškas ir spermacetas, rafinuoti arba nerafinuoti, dažyti arba nedažyti:

 

 

 

 

1521 90

– Kiti:

 

 

 

 

1521 90 99

––– Kiti

0

0

0

0

1522 00

Degra; Riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos:

 

 

 

 

1522 00 10

– Degra

0

0

0

0

1702

Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė (degintas cukrus):

 

 

 

 

1702 50 00

– Chemiškai gryna fruktozė

0

0

0

0

1702 90

– Kiti, įskaitant invertuotąjį cukrų, bei kiti cukraus ir cukraus sirupo mišiniai, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro 50 % sausosios medžiagos masės:

 

 

 

 

1702 90 10

–– Chemiškai gryna maltozė

0

0

0

0

1704

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos:

 

 

 

 

1704 10

– Kramtomoji guma, su cukraus apvalkalu arba be jo:

 

 

 

 

 

–– Kurios sudėtyje esanti sacharozė sudaro mažiau kaip 60 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu):

 

 

 

 

1704 10 11

––– juostelių pavidalo guma

0

0

0

0

1704 10 19

––– Kiti

0

0

0

0

 

–– Kurios sudėtyje esanti sacharozė sudaro ne mažiau kaip 60 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu):

 

 

 

 

1704 10 91

––– juostelių pavidalo guma

0

0

0

0

1704 10 99

––– Kiti

0

0

0

0

1704 90

– Kiti:

 

 

 

 

1704 90 10

–– Saldišaknės ekstraktas, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 % masės sacharozės, bet nėra kitų medžiagų priedų

0

0

0

0

1704 90 30

–– Baltasis šokoladas

0

0

0

0

 

–– Kiti:

 

 

 

 

1704 90 51

––– Konditerinės masės, įskaitant marcipaną, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip 1 kg

0

0

0

0

1704 90 55

––– Pastilės ir žirneliai nuo gerklės skausmo ir nuo kosulio

0

0

0

0

1704 90 61

––– Su cukraus apvalkalu

0

0

0

0

 

––– Kiti:

 

 

 

 

1704 90 65

–––– Konditerijos gaminiai-guminukai ir konditerijos gaminiai iš drebučių, įskaitant vaisių pastas, turinčias konditerijos gaminių iš cukraus pavidalą

0

0

0

0

1704 90 71

–––– Saldainiai iš virtos cukraus masės, įdaryti arba neįdaryti

0

0

0

0

1704 90 75

–––– Kieti saldainiai iš cukraus ir sviesto („irisai“), karamelės ir panašūs saldainiai

0

0

0

0

 

–––– Kiti:

 

 

 

 

1704 90 81

––––– Presuotos tabletės

0

0

0

0

ex 1704 90 99

(Taric kodas 1704909910)

––––– Kiti (išskyrus produktus, kurių sudėtyje esanti sacharozė sudaro ne mažiau kaip 70% masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu))

0

0

0

0

1806

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos:

 

 

 

 

1806 10

– Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus arba kitų saldiklių:

 

 

 

 

1806 10 20

–– Kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) arba izogliukozė, išreikšta sacharozės kiekiu, sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet mažiau kaip 65 % masės

0

0

0

0

1806 10 30

–– Kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) arba izogliukozė, išreikšta sacharozės kiekiu, sudaro ne mažiau kaip 65 %, bet mažiau kaip 80 % masės

0

0

0

0

1806 20

– Kiti gaminiai, turintys briketų, plytelių arba juostelių pavidalą, kurių masė didesnė kaip 2 kg, taip pat skysti gaminiai, pastos, milteliai, granulės arba kito pavidalo gaminiai, sudėti į talpyklas arba tiesiogiai supakuoti į pakuotes ir kurių masė didesnė kaip 2 kg:

 

 

 

 

1806 20 10

–– Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 31 % masės kakavos sviesto arba kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 31 % masės kakavos sviesto ir pieno riebalų

0

0

0

0

1806 20 30

–– Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 25 % masės, bet mažiau kaip 31 % masės kakavos sviesto ir pieno riebalų

0

0

0

0

 

–– Kiti:

 

 

 

 

1806 20 50

––– Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 18 % masės kakavos sviesto

0

0

0

0

1806 20 70

––– Pieniško šokolado trupiniai

0

0

0

0

ex 1806 20 80

(Taric kodas 1806208010)

––– Šokolado aromatą turinčios glazūros (išskyrus produktus, kurių sudėtyje esanti sacharozė sudaro ne mažiau kaip 70 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu))

0

0

0

0

ex 1806 20 95

(Taric kodas 1806209510)

––– Kiti (išskyrus produktus, kurių sudėtyje esanti sacharozė sudaro ne mažiau kaip 70 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu))

0

0

0

0

 

– Kiti, turintys briketų, plytelių arba juostelių pavidalą:

 

 

 

 

1806 31 00

–– Įdaryti

 (1)

0

0

0

1806 32

–– Neįdaryti:

 

 

 

 

1806 32 10

––– Su javų grūdų, vaisių arba riešutų priedais

 (1)

0

0

0

1806 32 90

––– Kiti

 (1)

0

0

0

1806 90

– Kiti:

 

 

 

 

 

–– Šokoladas ir šokolado produktai:

 

 

 

 

 

––– Šokoladas, įdarytas arba neįdarytas:

 

 

 

 

1806 90 11

–––– Su alkoholiu

 (1)

0

0

0

1806 90 19

–––– Kiti

 (1)

0

0

0

 

––– Kiti:

 

 

 

 

1806 90 31

–––– Įdaryti

 (1)

0

0

0

1806 90 39

–––– Neįdaryti

 (1)

0

0

0

1806 90 50

–– Konditerijos gaminiai iš cukraus ir jų pakaitalai, pagaminti iš cukraus pakaitalų, turintys kakavos

 (1)

0

0

0

1806 90 60

–– Tepiniai su kakava

 (1)

0

0

0

1806 90 70

–– Gaminiai su kakava, vartojami gėrimų gamyboje

 (1)

0

0

0

ex 1806 90 90

(Taric kodas 1806909011 ir 1806909091)

–– Kiti (išskyrus produktus, kurių sudėtyje esanti sacharozė sudaro ne mažiau kaip 70 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu))

 (1)

0

0

0

1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje:

 

 

 

 

1901 10 00

– Maisto produktai kūdikiams, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

0

0

0

0

1901 20 00

– Mišiniai ir tešlos, skirti kepinių, klasifikuojamų 1905 pozicijoje, gamybai

0

0

0

0

1901 90

– Kiti:

 

 

 

 

 

–– Salyklo ekstraktas:

 

 

 

 

1901 90 11

––– Kurio sudėtyje esančio sausojo ekstrakto kiekis sudaro ne mažiau kaip 90 % masės

0

0

0

0

1901 90 19

––– Kiti

0

0

0

0

 

–– Kiti:

 

 

 

 

1901 90 91

––– Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba yra mažiau kaip 1,5 % pieno riebalų, 5 % sacharozės (įskaitant invertuotąjį cukrų) arba izogliukozės, 5% gliukozės arba krakmolo, išskyrus miltelių pavidalo maisto produktus, iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose

0

0

0

0

1902

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spageti, makaronai, vermišeliai, lazanija, gnocchi, ravioliai (koldūnai), cannelloni, kuskusas:

 

 

 

 

 

– Tešlos gaminiai, nevirti, neįdaryti ar neparuošti kitu būdu:

 

 

 

 

1902 11 00

–– Su kiaušiniais

0

0

0

0

1902 19

–– Kiti:

 

 

 

 

1902 19 10

––– Be paprastųjų kviečių miltų arba rupinių

0

0

0

0

1902 19 90

––– Kiti

0

0

0

0

1902 20

– Įdaryti tešlos gaminiai, virti arba nevirti, paruošti arba neparuošti kitu būdu:

 

 

 

 

 

–– Kiti:

 

 

 

 

1902 20 91

––– Virti

0

0

0

0

1902 20 99

––– Kiti

0

0

0

0

1902 30

– Kiti tešlos gaminiai:

 

 

 

 

1902 30 10

–– Džiovinti

0

0

0

0

1902 30 90

–– Kiti

0

0

0

0

1902 40

– Kuskusas:

 

 

 

 

1902 40 10

–– Neparuoštas

0

0

0

0

1902 40 90

–– Kiti

0

0

0

0

1903 00 00

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą

0

0

0

0

1904

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsnius); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus, kruopas ir rupinius), apvirti arba paruošti kitu būdu, nenurodyti kitoje vietoje:

 

 

 

 

1904 10

– Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus:

 

 

 

 

1904 10 10

–– Pagaminti iš kukurūzų

0

0

0

0

1904 10 30

–– Pagaminti iš ryžių

0

0

0

0

1904 10 90

–– Kiti

0

0

0

0

1904 20

– Paruošti maisto produktai, pagaminti iš neskrudintų javų grūdų dribsnių arba iš neskrudintų javų grūdų dribsnių ir skrudintų javų grūdų dribsnių arba išpūstų javų grūdų mišinių:

 

 

 

 

1904 20 10

–– Javainių (Müsli) rūšies produktai, daugiausia sudaryti iš neskrudintų javų grūdų dribsnių

0

0

0

0

 

–– Kiti:

 

 

 

 

1904 20 91

––– Pagaminti iš kukurūzų

0

0

0

0

1904 20 95

––– Pagaminti iš ryžių

0

0

0

0

1904 20 99

––– Kiti

0

0

0

0

1904 30 00

– Apvirti ir išdžiovinti kviečiai

0

0

0

0

1904 90

– Kiti:

 

 

 

 

1904 90 10

– Ryžiai

 

 

 

 

1904 90 80

–– Kiti

0

0

0

0

1905

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai:

 

 

 

 

1905 10 00

– Duoniniai traškučiai

0

0

0

0

1905 20

– Meduoliai su imbiero priedais ir panašūs produktai:

 

 

 

 

1905 20 10

–– Kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) sudaro mažiau kaip 30 % masės

0

0

0

0

1905 20 30

–– Kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) sudaro ne mažiau kaip 30 %, bet mažiau kaip 50 % masės

0

0

0

0

1905 20 90

–– Kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) sudaro ne mažiau kaip 50 % masės

0

0

0

0

 

– Saldūs sausainiai; vafliai ir sausblyniai:

 

 

 

 

1905 31

–– Saldūs sausainiai:

 

 

 

 

 

––– Visiškai arba iš dalies padengti ar glaistyti šokoladu arba kitais produktais, kurių sudėtyje yra kakavos:

 

 

 

 

1905 31 11

–––– Tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 85 g

0

0

0

0

1905 31 19

–––– Kiti

0

0

0

0

 

––– Kiti:

 

 

 

 

1905 31 30

–––– Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 8 % masės pieno riebalų

0

0

0

0

 

–––– Kiti:

 

 

 

 

1905 31 91

––––– Sluoksniuoti sausainiai

0

0

0

0

1905 31 99

––––– Kiti

0

0

0

0

1905 32

––– Vafliai ir sausblyniai:

 

 

 

 

1905 32 05

–––– Kurių sudėtyje esančio vandens kiekis didesnis kaip 10 % masės

0

0

0

0

 

––– Kiti:

 

 

 

 

 

–––– Visiškai arba iš dalies padengti ar glaistyti šokoladu arba kitais produktais, kurių sudėtyje yra kakavos:

 

 

 

 

1905 32 11

––––– Tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 85 g

0

0

0

0

1905 32 19

––––– Kiti

0

0

0

0

 

–––– Kiti:

 

 

 

 

1905 32 91

––––– Sūdyti, įdaryti arba neįdaryti

0

0

0

0

1905 32 99

––––– Kiti

0

0

0

0

1905 40

– Džiūvėsiai, kepintos duonos arba pyrago riekelės ir panašūs kepinti produktai:

 

 

 

 

1905 40 10

–– Džiūvėsiai

0

0

0

0

1905 40 90

–– Kiti

0

0

0

0

1905 90

– Kiti:

 

 

 

 

1905 90 10

–– Macai

0

0

0

0

1905 90 20

–– Ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

0

0

0

0

 

–– Kiti:

 

 

 

 

1905 90 30

––– Duona ir pyragas, į kuriuos nepridėta medaus, kiaušinių, sūrio arba vaisių, kurių sudėtyje esantis cukrus sudaro ne daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos masės, o riebalai – ne daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos masės

0

0

0

0

1905 90 45

––– Sausainiai

0

0

0

0

1905 90 55

––– Išspausti (extruded) arba iškočioti produktai, pikantiški arba sūdyti

0

0

0

0

 

––– Kiti:

 

 

 

 

1905 90 60

–––– Į kuriuos pridėta saldiklių

0

0

0

0

2001

Daržovės, vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi:

 

 

 

 

2001 90

– Kiti:

 

 

 

 

2001 90 30

–– Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2001 90 40

–– Batatai, saldžiosios bulvės ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriuose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

0

0

0

0

2001 90 60

–– Palmių šerdys

0

0

0

0

2004

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, užšaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

 

 

 

 

2004 10

– Bulvės:

 

 

 

 

 

–– Kiti:

 

 

 

 

2004 10 91

––– Turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą

0

0

0

0

2004 90

– Kitos daržovės ir daržovių mišiniai:

 

 

 

 

2004 90 10

–– Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2005

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, užšaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

 

 

 

 

2005 20

– Bulvės:

 

 

 

 

2005 20 10

–– Turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą

0

0

0

0

2005 80 00

– Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2008

Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba konservuoti kitais būdais, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, nenurodyti kitoje vietoje:

 

 

 

 

 

– Riešutai, žemės riešutai (arachiai) ir kitos sėklos, sumaišytos arba nesumaišytos tarpusavyje:

 

 

 

 

2008 11

–– Žemės riešutai (arachiai):

 

 

 

 

2008 11 10

––– Žemės riešutų (arachių) sviestas

0

0

0

0

2008 91 00

–– Palmių šerdys

0

0

0

0

2008 99

–– Kiti:

 

 

 

 

2008 99 85

––––– Kukurūzai, išskyrus cukrinius kukurūzus (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2008 99 91

––––– Batatai, saldžiosios bulvės ir panašios valgomosios augalų dalys, kurių sudėtyje esančio krakmolo kiekis sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

0

0

0

0

2101

Kavos, arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių produktų arba iš kavos, arbatos arba matės; skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai:

 

 

 

 

 

– Kavos ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ir koncentratų arba iš kavos:

 

 

 

 

2101 11

–– Ekstraktai, esencijos ir koncentratai:

 

 

 

 

2101 11 11

––– Kurių sudėtyje esančio sausojo produkto, daugiausia sudaryto iš kavos, kiekis yra ne mažesnis kaip 95 % masės

0

0

0

0

2101 11 19

––– Kiti

0

0

0

0

2101 12

–– Produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš kavos:

 

 

 

 

2101 12 92

––– Produktai, daugiausia sudaryti iš šių kavos ekstraktų, esencijų arba koncentratų

0

0

0

0

2101 12 98

––– Kiti

0

0

0

0

2101 20

– Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš arbatos ar matės:

 

 

 

 

2101 20 20

–– Ekstraktai, esencijos arba koncentratai

0

0

0

0

 

–– Produktai:

 

 

 

 

2101 20 98

––– Kiti

0

0

0

0

2101 30

– Skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai:

 

 

 

 

 

–– Skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai:

 

 

 

 

2101 30 11

––– Skrudintos trūkažolės (cikorijos)

0

0

0

0

2101 30 19

––– Kiti

0

0

0

0

 

–– Skrudintų trūkažolių (cikorijų) ir kitų skrudintų kavos pakaitalų ekstraktai, esencijos ir koncentratai:

 

 

 

 

2101 30 91

––– Skrudintų trūkažolių (cikorijų)

0

0

0

0

2101 30 99

––– Kiti

0

0

0

0

2102

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai (išskyrus vakcinas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje); paruošti kepimo milteliai:

 

 

 

 

2102 10

– Aktyviosios mielės:

 

 

 

 

2102 10 10

–– Mielių kultūros

0

0

0

0

 

–– Kepimo mielės:

 

 

 

 

2102 10 90

–– Kiti

0

0

0

0

2102 20

– Neaktyviosios mielės; kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai:

 

 

 

 

 

–– Neaktyviosios mielės:

 

 

 

 

2102 20 11

––– Tablečių, kubelių arba panašių pavidalų arba tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

0

0

0

0

2102 20 19

––– Kiti

0

0

0

0

2102 30 00

– Paruošti kepimo milteliai

0

0

0

0

2103

Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios:

 

 

 

 

2103 10 00

– Sojos padažas

0

0

0

0

2103 20 00

– Pomidorų kečupas (ketchup) ir kiti pomidorų padažai

2,5 %

0

0

0

2103 30

– Garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios:

 

 

 

 

2103 30 90

–– Paruoštos garstyčios

0

0

0

0

2103 90

– Kiti:

 

 

 

 

2103 90 90

–– Kiti

0

0

0

0

2104

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai); homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai:

 

 

 

 

2104 10

– Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai):

 

 

 

 

2104 10 10

–– Džiovinti

3 %

0

0

0

2104 10 90

–– Kiti

3 %

0

0

0

2104 20 00

– Homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai

3,6 %

0

0

0

2105 00

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos:

 

 

 

 

2105 00 10

– Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų arba kurių sudėtyje šie riebalai sudaro mažiau kaip 3 % masės

0 % + 13,5 EUR/100 kg

Max 17,4 % + 8,4 EUR/100 kg

0

0

0

 

– Kurių sudėtyje pieno riebalai sudaro:

 

 

 

 

2105 00 91

–– Ne mažiau kaip 3 % masės, bet mažiau kaip 7 % masės

0 % + 25,9 EUR/100 kg

Max 16,2 % + 6,3 EUR/100 kg

0

0

0

2105 00 99

–– Ne mažiau kaip 7 % masės

0 % + 36,4 EUR/100 kg

Max 16 % + 6,2 EUR/100 kg

0

0

0

2106

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje:

 

 

 

 

2106 10

– Baltymų koncentratai ir tekstūruotos baltyminės medžiagos:

 

 

 

 

2106 10 20

–– Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės arba izogliukozės, 5 % masės gliukozės arba krakmolo

0

0

0

0

2106 10 80

–– Kiti

0

0

0

0

2106 90

– Kiti:

 

 

 

 

2106 90 10

–– Sūrio fondues

0

0

0

0

2106 90 20

–– Sudėtiniai alkoholiniai preparatai, vartojami gėrimų gamyboje, išskyrus preparatus, daugiausia sudarytus iš kvapiųjų medžiagų

0

0

0

0

 

–– Kiti:

 

 

 

 

2106 90 92

––– Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės arba izogliukozės, 5 % masės gliukozės arba krakmolo

0

0

0

0

2202

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje:

 

 

 

 

2202 10 00

– Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų

0

0

0

0

2202 90

– Kiti:

 

 

 

 

2202 90 10

–– Kurių sudėtyje nėra produktų, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, arba riebalų, gautų iš produktų, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose

0

0

0

0

2205

Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatinti augalais arba aromatinėmis medžiagomis:

 

 

 

 

2205 10

– Induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai:

 

 

 

 

2205 10 10

–– Kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 18 % tūrio

0

0

0

0

2205 90

– Kiti:

 

 

 

 

2205 90 10

–– Kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 18 % tūrio

0

0

0

0

2403

Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; „homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos:

 

 

 

 

2403 10

– Rūkomasis tabakas, kurio sudėtyje nėra tabako pakaitalų arba yra bet koks jų kiekis:

 

 

 

 

2403 10 10

–– Tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 500 g

50,5 %

33,7 %

16,8 %

0

2403 10 90

–– Kiti

50,5 %

33,7 %

16,8 %

0

 

– Kiti:

 

 

 

 

2403 91 00

–– „Homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas

11,1 %

7,4 %

3,7 %

0

2403 99

–– Kiti:

 

 

 

 

2403 99 10

––– Kramtomasis arba uostomasis tabakas

28 %

18,7 %

9,3 %

0

2403 99 90

––– Kiti

11,1 %

7,4 %

3,7 %

0

3301

Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant konkretus ir absoliutus; kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai); eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai:

 

 

 

 

3301 90

– Kiti:

 

 

 

 

3301 90 10

–– Šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai

0

0

0

0

 

–– Ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai):

 

 

 

 

3301 90 90

–– Kiti

0

0

0

0

3302

Kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai (įskaitant alkoholinius tirpalus), kurių pagrindiniai komponentai yra viena arba kelios tokios medžiagos, naudojami pramonėje kaip žaliavos; kiti preparatai, kurių pagrindiniai komponentai yra kvapiosios medžiagos, skirti naudoti gėrimų gamyboje:

 

 

 

 

3302 10

– Skirti naudoti maisto arba gėrimų gamybos pramonėje:

 

 

 

 

 

–– Skirti naudoti gėrimų gamybos pramonėje:

 

 

 

 

 

––– Preparatai, kurių sudėtyje yra visos gėrimą charakterizuojančios kvapiosios medžiagos:

 

 

 

 

 

–––– Kiti:

 

 

 

 

3302 10 21

––––– Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės ar izogliukozės, 5 % masės gliukozės ar krakmolo

0

0

0

0

3302 10 29

––––– Kiti

0

0

0

0


(1)  Protokole Nr. 3 išdėstyta prekybos nuostata turėtų būti taikoma toliau.


II PRIEDAS

Neapmokestinamo muito kvotos į Bendriją importuojamoms Bulgarijos kilmės prekėms

Eilės Nr.

KN kodas

Aprašymas

Metinės tarifinės kvotos

(tonomis)

Kasmetinis padidinimas nuo 2005 m. ir vėliau

(tonomis)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

09.5920

ex 0405

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai; pieno pastos:

200

20

0405 20

– Pieno pastos:

0405 20 30

–– Kurių riebumas ne mažesnis kaip 60 % masės, bet ne didesnis kaip 75 % masės

09.5921

ex 1704

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos:

100

10

1704 90

– Kiti:

ex 1704 90 99

(TARIC kodas 1704909990)

––––– Kiti (produktai, kurių sudėtyje esanti sacharozė sudaro ne mažiau kaip 70 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu))

09.5922

ex 1806

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos:

50

5

1806 10

– Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus arba kitų saldiklių:

1806 10 90

–– Kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) arba izogliukozė, išreikšta sacharozės kiekiu, sudaro ne mažiau kaip 80 % masės

1806 20

– Kiti gaminiai, turintys briketų, plytelių arba juostelių pavidalą, kurių masė didesnė kaip 2 kg, taip pat skysti gaminiai, pastos, milteliai, granulės arba kito pavidalo gaminiai, sudėti į talpyklas arba tiesiogiai supakuoti į pakuotes ir kurių masė didesnė kaip 2 kg:

ex 1806 20 80

(TARIC kodas 1806208090)

––– Šokolado aromatą turinčios glazūros, kurių sudėtyje esanti sacharozė sudaro ne mažiau kaip 70 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu)

ex 1806 20 95

(TARIC kodas 1806209590)

––– Kiti (produktai, kurių sudėtyje esanti sacharozė sudaro ne mažiau kaip 70 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu))

09.5923

ex 1806

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos:

50

5

ex 1806 90

– Kiti:

ex 1806 90 90

(TARIC kodas 1806909019 ir 1806909099)

–– Kiti (produktai, kurių sudėtyje esanti sacharozė sudaro ne mažiau kaip 70 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu))

09.5463

ex 1806

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos:

704 (1)

1806 31 00 ir ex 1806 90 90

(TARIC kodas 1806909011 ir 1806909091)

– Kiti šokolado gaminiai ir kiti maisto produktai, turintys kakavos, išskyrus produktus, kurių sudėtyje esanti sacharozė sudaro ne mažiau kaip 70 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu)

09.5924

ex 1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje:

100

10

1901 90 99

––– Kiti

09.5925

ex 1905

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai:

200

20

1905 90

– Kiti:

1905 90 90

–––– Kiti

09.5487

2103 20 00

Pomidorų kečupas (ketchup) ir kiti pomidorų padažai

2 600 (2)

09.5479

2105 00

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos

116 (2)

09.5926

ex 2106

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje:

500

50

2106 90

– Kiti:

2106 90 98

––– Kiti

09.5927

ex 2202

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje:

2 000

500

2202 90

– Kiti:

–– Kiti, kurių sudėtyje riebalai, gauti iš produktų, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, sudaro:

2202 90 91

––– Mažiau kaip 0,2 %

2202 90 95

––– Ne mažiau kaip 0,2 % masės, bet mažiau kaip 2 % masės

2202 90 99

––– Ne mažiau kaip 2 % masės

09.5928

2905

Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai:

100

10

– Kiti polihidroksiliniai alkoholiai:

2905 43 00

–– Manitolis

2905 44

–– D-gliucitolis (sorbitolis):

––– Vandeniniame tirpale:

2905 44 11

–––– Kurio sudėtyje D-manitolis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, skaičiuojant pagal D-gliucitolio kiekį

2905 44 19

–––– Kiti

––– Kiti:

2905 44 91

–––– Kurio sudėtyje D-manitolis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, skaičiuojant pagal D-gliucitolio kiekį

2905 44 99

–––– Kiti

09.5929

3505

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai (pavyzdžiui, paželatinuoti arba esterinti krakmolai); klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų:

2 000

500

3505 10

– Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai:

3505 10 10

–– Dekstrinai

–– Kiti modifikuoti krakmolai:

3505 10 90

––– Kiti

09.5930

3505

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai (pavyzdžiui, paželatinuoti arba esterinti krakmolai); klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų:

100

10

3505 20

– Klijai:

3505 20 10

–– Kurių sudėtyje esantys krakmolai, dekstrinai arba kiti modifikuoti krakmolai sudaro mažiau kaip 25 % masės

3505 20 30

–– Kurių sudėtyje esantys krakmolai, dekstrinai arba kiti modifikuoti krakmolai sudaro ne mažiau kaip 25 %, bet mažiau kaip 55 % masės

3505 20 50

–– Kurių sudėtyje esantys krakmolai, dekstrinai arba kiti modifikuoti krakmolai sudaro ne mažiau kaip 55 %, bet mažiau kaip 80 % masės

3505 20 90

–– Kurių sudėtyje esantys krakmolai, dekstrinai arba kiti modifikuoti krakmolai sudaro ne mažiau kaip 80 % masės

09.5938

3809

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, nenurodyti kitoje vietoje:

500

50

3809 10

– Daugiausia iš krakmolingų medžiagų:

3809 10 10

–– Kurių sudėtyje tokios medžiagos sudaro mažiau kaip 55 % masės

3809 10 30

–– Kurių sudėtyje tokios medžiagos sudaro ne mažiau kaip 55 %, bet mažiau kaip 70 % masės

3809 10 50

–– Kurių sudėtyje tokios medžiagos sudaro ne mažiau kaip 70 %, bet mažiau kaip 83 % masės

3809 10 90

–– Kurių sudėtyje tokios medžiagos sudaro ne mažiau kaip 83 % masės

09.5934

3824

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; Chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje; Chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje:

100

10

3824 60

– Gliucitolis (sorbitolis), išskyrus klasifikuojamą 2905 44 subpozicijoje:

–– Vandeniniame tirpale:

3824 60 11

––– Kurio sudėtyje D-manitolis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, skaičiuojant pagal D-gliucitolio kiekį

3824 60 19

––– Kiti

–– Kiti:

3824 60 91

––– Kurio sudėtyje D-manitolis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, skaičiuojant pagal D-gliucitolio kiekį

3824 60 99

––– Kiti


(1)  Kvotos atidaromos tik 2004 metams. Nuo 2005 m. sausio 1 d. ir vėliau bus taikomi nuliniai muitų tarifai.

(2)  Kvotos atidaromos tik 2004 metams. Kiekiui, kuris viršija kvotą, bus taikomas I priede nustatytas muitas. Nuo 2005 m. sausio 1 d. ir vėliau bus taikomi nuliniai muitų tarifai.


III PRIEDAS

Perdirbti žemės ūkio produktai, kurių eksportui neskiriamos eksporto grąžinamosios išmokos

KN kodas

Aprašymas

(1)

(2)

0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

0403 10

– Jogurtas:

 

–– Aromatintas arba į kurį pridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

 

––– Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių pieno riebumas:

0403 10 51

–––– Ne didesnis kaip 1,5 %

0403 10 53

–––– Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 %

0403 10 59

–––– Didesnis kaip 27 %

 

––– Kitas, kurio pieno riebumas:

0403 10 91

–––– Ne didesnis kaip 3 %

0403 10 93

–––– Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 %

0403 10 99

–––– Didesnis kaip 6 %

0403 90

– Kiti:

 

–– Aromatinti arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

 

––– Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių pieno riebumas:

0403 90 71

–––– Ne didesnis kaip 1,5 %

0403 90 73

–––– Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 %

0403 90 79

–––– Didesnis kaip 27 %

 

––– Kiti, kurių pieno riebumas:

0403 90 91

–––– Ne didesnis kaip 3 %

0403 90 93

–––– Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 %

0403 90 99

–––– Didesnis kaip 6 %

0405

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai; pieno pastos:

0405 20

– Pieno pastos:

0405 20 10

–– Kurių riebumas ne mažesnis kaip 39 % masės, bet mažesnis kaip 60 % masės

0405 20 30

–– Kurių riebumas ne mažesnis kaip 60 % masės, bet ne didesnis kaip 75 % masės

0710

Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), sušaldytos:

0710 40 00

– Cukriniai kukurūzai

0711

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais):

0711 90

– Kitos daržovės; daržovių mišiniai:

 

–– Daržovės:

0711 90 30

––– Cukriniai kukurūzai

1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje:

1517 10

– Margarinas, išskyrus skystąjį margariną:

1517 10 10

–– Kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10%, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų

1517 90

– Kiti:

1517 90 10

–– Kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų

1702

Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė (degintas cukrus):

1702 50 00

– Chemiškai gryna fruktozė

1704

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos:

1704 10

– Kramtomoji guma, su cukraus apvalkalu arba be jo:

 

–– Kurios sudėtyje esanti sacharozė sudaro mažiau kaip 60 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu):

1704 10 11

––– Juostelių pavidalo guma

1704 10 19

––– Kiti

 

–– Kurios sudėtyje esanti sacharozė sudaro ne mažiau kaip 60 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu):

1704 10 91

––– Juostelių pavidalo guma

1704 10 99

––– Kiti

1704 90

– Kiti:

1704 90 30

–– Baltasis šokoladas

 

–– Kiti:

1704 90 51

––– Konditerinės masės, įskaitant marcipaną, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip 1 kg

1704 90 55

––– Pastilės ir žirneliai nuo gerklės skausmo ir nuo kosulio

1704 90 61

––– Su cukraus apvalkalu

 

––– Kiti:

1704 90 65

–––– Konditerijos gaminiai-guminukai ir konditerijos gaminiai iš drebučių, įskaitant vaisių pastas, turinčias konditerijos gaminių iš cukraus pavidalą

1704 90 71

–––– Saldainiai iš virtos cukraus masės, įdaryti arba neįdaryti

1704 90 75

–––– Kieti saldainiai iš cukraus ir sviesto („irisai“), karamelės ir panašūs saldainiai

 

–––– Kiti:

1704 90 81

––––– Presuotos tabletės

1704 90 99

––––– Kiti

1806

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos:

1806 10

– Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus arba kitų saldiklių:

1806 10 15

–– Kurių sudėtyje nėra sacharozės arba kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) arba izogliukozė, išreikšta sacharozės kiekiu, sudaro mažiau kaip 5 % masės

1806 10 20

–– Kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) arba izogliukozė, išreikšta sacharozės kiekiu, sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet mažiau kaip 65 % masės

1806 10 30

–– Kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) arba izogliukozė, išreikšta sacharozės kiekiu, sudaro ne mažiau kaip 65 %, bet mažiau kaip 80 % masės

1806 10 90

–– Kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) arba izogliukozė, išreikšta sacharozės kiekiu, sudaro ne mažiau kaip 80 % masės

1806 20

– Kiti gaminiai, turintys briketų, plytelių arba juostelių pavidalą, kurių masė didesnė kaip 2 kg, taip pat skysti gaminiai, pastos, milteliai, granulės arba kito pavidalo gaminiai, sudėti į talpyklas arba tiesiogiai supakuoti į pakuotes ir kurių masė didesnė kaip 2 kg:

1806 20 10

–– Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 31 % masės kakavos sviesto arba kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 31 % masės kakavos sviesto ir pieno riebalų

1806 20 30

–– Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 25 % masės, bet mažiau kaip 31 % masės kakavos sviesto ir pieno riebalų

 

–– Kiti:

1806 20 50

––– Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 18 % masės kakavos sviesto

1806 20 70

––– Pieniško šokolado trupiniai

1806 20 80

––– Šokolado aromatą turinčios glazūros

1806 20 95

––– Kiti

 

– Kiti, turintys briketų, plytelių arba juostelių pavidalą:

1806 31 00

–– Įdaryti

1806 32

–– Neįdaryti

1806 32 10

––– Su javų grūdų, vaisių arba riešutų priedais

1806 32 90

––– Kiti

1806 90

– Kiti:

 

–– Šokoladas ir šokolado produktai:

 

––– Šokoladas, įdarytas arba neįdarytas:

1806 90 11

–––– Su alkoholiu

1806 90 19

–––– Kiti

 

––– Kiti:

1806 90 31

–––– Įdaryti

1806 90 39

–––– Neįdaryti

1806 90 50

–– Konditerijos gaminiai iš cukraus ir jų pakaitalai, pagaminti iš cukraus pakaitalų, turintys kakavos

1806 90 60

–– Tepiniai su kakava

1806 90 70

–– Gaminiai su kakava, vartojami gėrimų gamyboje

1806 90 90

–– Kiti

1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje:

1901 10 00

– Maisto produktai kūdikiams, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

1901 20 00

– Mišiniai ir tešlos, skirti kepinių, klasifikuojamų 1905 pozicijoje, gamybai

1901 90

– Kiti:

 

–– Salyklo ekstraktas:

1901 90 11

––– Kurio sudėtyje esančio sausojo ekstrakto kiekis sudaro ne mažiau kaip 90 % masės

1901 90 19

––– Kiti

 

–– Kiti:

1901 90 99

––– Kiti

1902

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spageti, makaronai, vermišeliai, lazanija, gnocchi, ravioliai (koldūnai), cannelloni, kuskusas

 

– Tešlos gaminiai, nevirti, neįdaryti ir neparuošti kitu būdu:

1902 11 00

–– Su kiaušiniais

1902 19

–– Kiti:

1902 19 10

––– Be paprastųjų kviečių miltų arba rupinių

1902 19 90

––– Kiti

1902 20

– Įdaryti tešlos gaminiai, virti arba nevirti, paruošti arba neparuošti kitu būdu:

 

–– Kiti:

1902 20 91

––– Virti

1902 20 99

––– Kiti

1902 30

– Kiti tešlos gaminiai:

1902 30 10

–– Džiovinti

1902 30 90

–– Kiti

1902 40

– Kuskusas:

1902 40 10

–– Neparuoštas

1902 40 90

–– Kiti

1903 00 00

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą

1904

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsnius); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus, kruopas ir rupinius), apvirti arba paruošti kitu būdu, nenurodyti kitoje vietoje:

1904 10

– Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus:

1904 10 10

–– Pagaminti iš kukurūzų

1904 10 30

–– Pagaminti iš ryžių

1904 10 90

–– Kiti

1904 20

– Paruošti maisto produktai, pagaminti iš neskrudintų javų grūdų dribsnių arba iš neskrudintų javų grūdų dribsnių ir skrudintų javų grūdų dribsnių arba išpūstų javų grūdų mišinių:

1904 20 10

–– Javainių (Müsli) rūšies produktai, daugiausia sudaryti iš neskrudintų javų grūdų dribsnių

 

–– Kiti:

1904 20 91

––– Pagaminti iš kukurūzų

1904 20 95

––– Pagaminti iš ryžių

1904 20 99

––– Kiti

1904 30 00

– Apvirti ir išdžiovinti kviečiai

1904 90

– Kiti:

1904 90 10

–– Ryžiai

1904 90 80

–– Kiti

1905

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai:

1905 10 00

– Duoniniai traškučiai

1905 20

– Meduoliai su imbiero priedais ir panašūs produktai:

1905 20 10

–– Kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) sudaro mažiau kaip 30 % masės

1905 20 30

–– Kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) sudaro ne mažiau kaip 30 %, bet mažiau kaip 50 % masės

1905 20 90

–– Kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) sudaro ne mažiau kaip 50 % masės

 

– Saldūs sausainiai; vafliai ir sausblyniai:

1905 31

–– Saldūs sausainiai:

 

––– Visiškai arba iš dalies padengti ar glaistyti šokoladu arba kitais produktais, kurių sudėtyje yra kakavos:

1905 31 11

–––– Tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 85 g

1905 31 19

–––– Kiti

 

––– Kiti:

1905 31 30

–––– Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 8 % masės pieno riebalų

 

–––– Kiti:

1905 31 91

––––– Sluoksniuoti sausainiai

1905 31 99

––––– Kiti

1905 32

–– Vafliai ir sausblyniai:

1905 32 05

––– Kurių sudėtyje esančio vandens kiekis didesnis kaip 10 % masės

 

––– Kiti

 

–––– Visiškai arba iš dalies padengti ar glaistyti šokoladu arba kitais produktais, kurių sudėtyje yra kakavos:

1905 32 11

––––– Tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 85 g

1905 32 19

––––– Kiti

 

–––– Kiti:

1905 32 91

––––– Sūdyti, įdaryti arba neįdaryti

1905 32 99

––––– Kiti

1905 40

– Džiūvėsiai, kepintos duonos arba pyrago riekelės ir panašūs kepinti produktai:

1905 40 10

–– Džiūvėsiai

1905 40 90

–– Kiti

1905 90

– Kiti:

1905 90 10

–– Macai

1905 90 20

–– Ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

 

–– Kiti:

1905 90 30

––– Duona ir pyragas, į kuriuos nepridėta medaus, kiaušinių, sūrio arba vaisių, kurių sudėtyje esantis cukrus sudaro ne daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos masės, o riebalai – ne daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos masės

1905 90 45

––– Sausainiai

1905 90 55

––– Išspausti (extruded) arba iškočioti produktai, pikantiški arba sūdyti

 

––– Kiti:

1905 90 60

–––– Į kuriuos pridėta saldiklių

1905 90 90

–––– Kiti

2001

Daržovės, vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi:

2001 90

– Kiti:

2001 90 30

–– Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

–– Batatai, saldžiosios bulvės ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriuose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

2004

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, užšaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje

2004 10

– Bulvės:

 

–– Kiti:

2004 10 91

––– Turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą

2004 90

– Kitos daržovės ir daržovių mišiniai:

2004 90 10

–– Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

2005

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, užšaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje

2005 20

– Bulvės:

2005 20 10

–– Turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą

2005 80 00

– Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

2008

Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba konservuoti kitais būdais, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, nenurodyti kitoje vietoje:

2008 99 85

––––– Kukurūzai, išskyrus cukrinius kukurūzus (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

––––– Batatai, saldžiosios bulvės ir panašios valgomosios augalų dalys, kurių sudėtyje esančio krakmolo kiekis sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

2101

Kavos, arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių produktų arba iš kavos, arbatos arba matės; skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai:

2101 12 98

––– Kiti

2101 20

– Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš arbatos ar matės:

2101 20 98

––– Kiti

2101 30

– Skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai:

 

–– Skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai:

2101 30 19

––– Kiti

 

–– Skrudintų trūkažolių (cikorijų) ir kitų skrudintų kavos pakaitalų ekstraktai, esencijos ir koncentratai:

2101 30 99

––– Kiti

2102

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai (išskyrus vakcinas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje); paruošti kepimo milteliai:

2102 10

– Aktyviosios mielės:

2102 10 31

––– Džiovintos

2102 10 39

––– Kiti

2105 00

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos:

2105 00 10

– Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų arba kurių sudėtyje šie riebalai sudaro mažiau kaip 3 % masės

 

– Kurių sudėtyje pieno riebalai sudaro:

2105 00 91

–– Ne mažiau kaip 3 % masės, bet mažiau kaip 7 % masės

2105 00 99

–– Ne mažiau kaip 7 % masės

2106

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje:

2106 90

– Kiti:

2106 90 10

–– Sūrio fondues

 

–– Kiti:

2106 90 92

––– Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės arba izogliukozės, 5 % masės gliukozės arba krakmolo:

2106 90 98

––– Kiti

2202

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje:

2202 10 00

– Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų

2202 90

– Kiti:

2202 90 10

–– Kurių sudėtyje nėra produktų, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, arba riebalų, gautų iš produktų, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose

 

–– Kiti, kurių sudėtyje riebalai, gauti iš produktų, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, sudaro:

2202 90 91

––– Mažiau kaip 0,2 %

2202 90 95

––– Ne mažiau kaip 0,2 % masės, bet mažiau kaip 2 % masės

2202 90 99

––– Ne mažiau kaip 2 % masės

2205

Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatinti augalais arba aromatinėmis medžiagomis:

2205 10

– Induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai:

2205 10 10

–– Kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 18 % tūrio

2205 10 90

–– Kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 18 % tūrio

2205 90

– Kiti:

2205 90 10

–– Kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 18 % tūrio

2205 90 90

–– Kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 18 % tūrio

2208

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai:

2208 20

– Spiritai, pagaminti distiliuojant vynuogių vyną arba vynuogių išspaudas:

 

–– Induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai:

2208 20 12

––– Konjakas (cognac)

2208 20 14

––– Armagnac

2208 20 26

––– Grappa

2208 20 27

––– Brandy de Jerez

2208 20 29

––– Kiti

 

–– Induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai:

2208 20 40

––– Žaliavinis distiliatas

 

––– Kiti:

2208 20 62

–––– Konjakas (cognac)

2208 20 64

–––– Armagnac

2208 20 86

–––– Grappa

2208 20 87

–––– Brandy de Jerez

2208 20 89

–––– Kiti

2208 30

– Viskiai:

 

–– Škotiški viskiai (Scotch whisky):

 

––– Salyklo viskiai, induose, kurių talpa:

2208 30 32

–––– Ne didesnė kaip 2 litrai

2208 30 38

–––– Didesnė kaip 2 litrai

 

––– Sumaišyti viskiai (blended whisky), induose, kurių talpa:

2208 30 52

–––– Ne didesnė kaip 2 litrai

2208 30 58

–––– Didesnė kaip 2 litrai

 

––– Kiti, induose, kurių talpa:

2208 30 72

–––– Ne didesnė kaip 2 litrai

2208 30 78

–––– Didesnė kaip 2 litrai

 

–– Kiti, induose, kurių talpa:

2208 30 82

––– Ne didesnė kaip 2 litrai

2208 30 88

––– Didesnė kaip 2 litrai

2208 50

– Džinai ir Geneva:

 

–– Džinai, induose, kurių talpa:

2208 50 11

––– Ne didesnė kaip 2 litrai

2208 50 19

––– Didesnė kaip 2 litrai

 

–– Geneva, induose, kurių talpa:

2208 50 91

––– Ne didesnė kaip 2 litrai

2208 50 99

––– Didesnė kaip 2 litrai

2208 60

– Degtinės:

 

–– Kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 45,4 % tūrio, induose, kurių talpa:

2208 60 11

––– Ne didesnė kaip 2 litrai

2208 60 19

––– Didesnė kaip 2 litrai

 

–– Kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 45,4 % tūrio, induose, kurių talpa:

2208 60 91

––– Ne didesnė kaip 2 litrai

2208 60 99

––– Didesnė kaip 2 litrai

2208 70

– Likeriai ir kordialai:

2208 70 10

–– Induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai

2208 70 90

–– Induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai

2208 90

– Kiti:

 

––– Ne didesnė kaip 2 litrai:

2208 90 41

–––– Ouzo

 

–––– Kiti:

 

––––– Spiritai (išskyrus likerius):

 

–––––– Distiliuoti iš vaisių:

2208 90 45

––––––– Kalvadosai (calvados)

2208 90 48

––––––– Kiti

 

–––––– Kiti:

2208 90 52

––––––– Kornai

2208 90 54

––––––– Tequila

2208 90 56

––––––– Kiti

2208 90 69

––––– Kiti spiritiniai gėrimai

 

––– Didesnė kaip 2 litrai:

 

–––– Spiritai (išskyrus likerius):

2208 90 71

––––– Distiliuoti iš vaisių

2208 90 75

––––– Tequila

2208 90 77

––––– Kiti

2208 90 78

–––– Kiti spiritiniai gėrimai

2905

Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai:

 

– Kiti polihidroksiliniai alkoholiai:

2905 43 00

–– Manitolis

2905 44

–– D-gliucitolis (sorbitolis):

 

––– Vandeniniame tirpale:

2905 44 11

–––– Kurio sudėtyje D-manitolis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, skaičiuojant pagal D-gliucitolio kiekį

2905 44 19

–––– Kiti

 

––– Kiti:

2905 44 91

–––– Kurio sudėtyje D-manitolis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, skaičiuojant pagal D-gliucitolio kiekį

2905 44 99

–––– Kiti

3302

Kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai (įskaitant alkoholinius tirpalus), kurių pagrindiniai komponentai yra viena arba kelios tokios medžiagos, naudojami pramonėje kaip žaliavos; kiti preparatai, kurių pagrindiniai komponentai yra kvapiosios medžiagos, skirti naudoti gėrimų gamyboje:

3302 10

– Skirti naudoti maisto arba gėrimų gamybos pramonėje:

 

–– Skirti naudoti gėrimų gamybos pramonėje:

 

––– Preparatai, kurių sudėtyje yra visos gėrimą charakterizuojančios kvapiosios medžiagos:

3302 10 29

––––– Kiti

3502

Albuminai (įskaitant dviejų arba daugiau išrūgų baltymų koncentratus, kurių sudėtyje išrūgų baltymai sudaro daugiau kaip 80 % sauso produkto masės), albuminatai ir kiti albuminų dariniai:

 

– Kiaušinių albuminas

3502 11

–– Džiovinti

3502 11 90

––– Kiti

3502 19 90

––– Kiti

3505

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai (pavyzdžiui, paželatinuoti arba esterinti krakmolai); klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų:

3505 10

– Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai:

 

–– Kiti modifikuoti krakmolai

3505 10 50

––– Esterinti arba eterinti krakmolai

3809

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, nenurodyti kitoje vietoje:

3809 10

– Daugiausia iš krakmolingų medžiagų:

3809 10 10

–– Kurių sudėtyje tokios medžiagos sudaro mažiau kaip 55 % masės

3809 10 30

–– Kurių sudėtyje tokios medžiagos sudaro ne mažiau kaip 55 %, bet mažiau kaip 70 % masės

3809 10 50

–– Kurių sudėtyje tokios medžiagos sudaro ne mažiau kaip 70 %, bet mažiau kaip 83 % masės

3809 10 90

–– Kurių sudėtyje tokios medžiagos sudaro ne mažiau kaip 83 % masės

3824

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje:

3824 60

– Gliucitolis (sorbitolis), išskyrus klasifikuojamą 2905 44 subpozicijoje:

 

–– Vandeniniame tirpale:

3824 60 11

––– Kurio sudėtyje D-manitolis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, skaičiuojant pagal D-gliucitolio kiekį

 

––– Kiti

3824 60 19

–– Kiti:

3824 60 91

––– Kurio sudėtyje D-manitolis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, skaičiuojant pagal D-gliucitolio kiekį

3824 60 99

––– Kiti


28.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/36


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1677/2004

2004 m. rugsėjo 27 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 28 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 27 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2004 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

27,8

999

27,8

0707 00 05

052

107,2

999

107,2

0709 90 70

052

91,1

999

91,1

0805 50 10

052

71,6

388

47,3

524

76,2

528

55,1

999

62,6

0806 10 10

052

76,3

220

112,0

400

184,4

624

125,3

999

124,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

68,3

400

94,0

512

100,1

720

16,9

804

82,3

999

72,3

0808 20 50

052

108,1

388

83,8

528

56,2

999

82,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

119,3

624

78,5

999

98,9

0809 40 05

052

73,4

066

62,7

094

29,3

400

117,1

624

124,9

999

81,5


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


28.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/38


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1678/2004

2004 m. rugsėjo 24 d.

dėl tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis yra Bulgarija, importui į Bendriją taikomų tarifų kvotų sustabdymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93, nustatantį prekybos tvarką, taikomą tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms (1), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1999 m. kovo 9 d. Tarybos sprendimą 1999/278/EB dėl Protokolo, patikslinančio Europos sutarties tarp Bendrijų ir jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos, kitos sutarties šalies, prekybos aspektus, siekiant atsižvelgti į Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės įstojimą į Europos Sąjungą ir derybų dėl žemės ūkio Urugvajaus raundo rezultatus, įskaitant esamų preferencinių susitarimų pataisas, sudarymo (2), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Bendrijų ir Bulgarijos sudarytos Europos sutarties, patvirtintos 1994 m. gruodžio 19 d. EAPB, Tarybos ir Komisijos Euratomo Sprendimu 94/908/EB dėl Europos sutarties, kuria įsteigiama Europos Bendrijų ir jų valstybių narių, vienos sutarties šalies, ir Bulgarijos Respublikos, kitos sutarties šalies, asociacija, sudarymo (3), 3 protokolu nustatomos jame išvardytiems perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomos prekybos priemonės.

(2)

3 protokolas buvo iš dalies pakeistas protokolu, patikslinančiu Europos Bendrijų ir Bulgarijos Europos sutarties prekybos aspektus (4), kuris buvo patvirtintas Sprendimu 1999/278/EB ir iš dalies pakeistas ES – Bulgarijos asociacijos tarybos sprendimu Nr. 2/2002 (5).

(3)

2002 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1446/2002 dėl tarifų kvotų tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis yra Bulgarija, importui į Europos Bendriją sustabdymo ir taikymo bei Reglamento (EB) Nr. 1477/2000 dalinio pakeitimo (6) buvo nustatytos 3 protokolo I priede numatytos metinės kvotos. To reglamento 2 straipsnyje numatyta, kad minėtos tarifų kvotos turi būti atidaromos kasmet nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

(4)

Neseniai buvo susitarta dėl naujų prekybos priemonių, kuriomis, Bulgarijai rengiantis Europos Sąjungos narystei, siekiama didesnės ekonominės sanglaudos. Buvo susitarta dėl nuolaidų visiško arba progresyvinio prekybos tam tikrais perdirbtais žemės ūkio produktais liberalizavimo ir dėl neapmuitintų kvotų kitiems produktams.

(5)

Bendrijos suteiktos kaip autonominės priemonės ir pereinamojo laikotarpio priemonės nuolaidos įsigaliojo 2004 m. spalio 1 d., pagal 2004 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1676/2004, priimantį autonomines ir pereinamojo laikotarpio priemones dėl tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis yra Bulgarija, importo ir dėl tam tikrų į Bulgariją eksportuojamų perdirbtų žemės ūkio produktų (7).

(6)

Todėl būtina sustabdyti Reglamentu (EB) Nr. 1446/2002 atidarytų tarifų kvotų 2004 m. taikomų produktų, kurių kilmės šalis yra Bulgarija, importui į Bendriją taikymą.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Horizontaliųjų klausimų dėl prekybos I priede neišvardintais perdirbtais žemės ūkio produktais vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentu (EB) Nr. 1446/2002 atidarytų tarifų kvotų prekėms, kurių kilmės šalis yra Bulgarija, taikymas sustabdomas nuo 2004 m. spalio 1 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2004 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

Komisijos vardu

Olli REHN

Komisijos narys


(1)  OL L 318, 1993 12 20, p. 18. Reglamentas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2580/2000 (OL L 298, 2000 11 25, p. 5).

(2)  OL L 112, 1999 4 29, p. 1.

(3)  OL L 358, 1994 12 31, p. 1.

(4)  OL L 112, 1999 4 29, p. 3.

(5)  OL L 18, 2003 1 23, p. 21.

(6)  OL L 213, 2002 8 9, p. 3.

(7)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.


28.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/40


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1679/2004

2004 m. rugsėjo 27 d.

nustatantis gvazdikų ir rožių Bendrijos gamintojo ir importo kainas, kad būtų galima taikyti tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalys yra Kipras, Izraelis, Jordanija ir Marokas bei Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, importo į Bendriją tvarką

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 4088/87, nustatantį lengvatinių muitų tarifų tam tikriems gėlininkystės produktams, kurių kilmės šalys yra Kipras, Izraelis, Jordanija ir Marokas bei Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, taikymo tvarką (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi:

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 700/88 1b straipsnyje minimiems vienažiedžiams gvazdikams, daugiažiedžiams gvazdikams, stambiažiedėms ir smulkiažiedėms rožėms Bendrijos gamintojo ir importo kainos dviejų savaičių laikotarpiui yra nustatomos priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 28 d.

Jis taikomas nuo 2004 m. rugsėjo 29 d. iki spalio 12 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 27 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 382, 1987 12 31, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1300/97 (OL L 177, 1997 7 5, p. 1).

(2)  OL L 72, 1988 3 18, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2062/97 (OL L 289, 1997 10 22, p. 1).


PRIEDAS

prie 2004 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamento, nustatančio gvazdikų ir rožių Bendrijos gamintojo ir importo kainas, kad būtų galima taikyti tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalys yra Kipras, Izraelis, Jordanija ir Marokas bei Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, importo į Bendriją tvarką

(EUR/100 vienetų)

Laikotarpis: nuo 2004 m. rugsėjo 29 d. iki 2004 m. spalio 12 d.

Bendrijos gamintojo kaina

Vienažiedžiai

gvazdikai

Daugiažiedžiai

gvazdikai

Stambiažiedės rožės

Smulkiažiedės rožės

 

13,60

9,66

25,50

10,49


Bendrijos importo kaina

Vienažiedžiai

gvazdikai

Daugiažiedžiai

gvazdikai

Stambiažiedės rožės

Smulkiažiedės rožės

Izraelis

Marokas

Kipras

Jordanija

Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas


28.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/42


KOMISIJOS DIREKTYVA 2004/95/EB

2004 m. rugsėjo 24 d.

iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 90/642/EEB dėl joje nurodytų didžiausių bifentrino ir famoksadono likučių koncentracijų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų tam tikruose augalinės kilmės produktuose ir ant jų, įskaitant vaisius ir daržoves, nustatymo (1), ypač į jos 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (2), ypač į jos 4 straipsnio 1 dalies f punktą,

kadangi:

(1)

Remiantis Direktyva 91/414/EEB, atsakomybė už leidimą augalų apsaugos produktus naudoti konkrečioms kultūroms tenka valstybėms narėms. Reikalaujama, kad šie leidimai būtų išduodami remiantis minėtų produktų poveikio žmonių bei gyvūnų sveikatai ir aplinkai įvertinimu. Atliekant šį vertinimą, būtina atsižvelgti į poveikį operatoriui ir stebėtojui, žemės, vandens bei oro aplinkai ir žmonėms bei gyvūnams, vartojantiems apdorotose kultūrose išlikusius likučius.

(2)

Didžiausios likučių koncentracijos (DLK) atspindi, kokie mažiausi pesticidų kiekiai, tinkami veiksmingai augalų apsaugai, yra sunaudojami, kad likučio kiekis būtų toks mažas, koks tik praktiškai įmanomas ar toksikologijos požiūriu priimtinas, ypač turint omenyje numatomą maisto suvartojimą.

(3)

Pesticidų DLK turėtų būti nuolat peržiūrimos. Jos gali būti pakeistos atsižvelgiant į naują panaudojimą, naują informaciją ir duomenis.

(4)

DLK nustatomos taikant apatinę analizinio nustatymo ribą, jei dėl leidžiamų naudoti augalų apsaugos priemonių pesticidų likučių koncentracija maisto produkte arba jo paviršiuje yra mažesnė nei galima aptikti, arba jei nėra leidimo naudoti, arba jei valstybių narių leidimai naudoti nebuvo patvirtinti reikiamais duomenimis, arba jei dėl leidimų naudoti trečiosiose šalyse likučių kiekis, kuris yra maisto produktuose, galinčiuose patekti į Bendrijos rinką, ir ant jų nebuvo patvirtintas tokiais būtinais duomenimis.

(5)

Informacija apie naują arba pakeistą tam tikrų pesticidų, kuriems taikoma Direktyva 90/642/EEB, panaudojimą perduota Komisijai. Ji susijusi su bifentrinu, kuriam DLK nustatytos Komisijos direktyva 2002/79/EB (3), ir famoksadonu, kuriam DLK nustatytos Komisijos direktyva 2003/60/EB (4).

(6)

Laikantis Bendrijoje taikomos tvarkos ir praktikos, atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtas gaires (5), įvertintas ir apskaičiuotas visą gyvenimą trunkantis šių pesticidų poveikis vartotojams per jų likučių galinčius turėti maisto produktus. Apskaičiuota, kad aptariamų pesticidų DLK užtikrins, kad nebūtų viršijamos rekomenduojamos paros normos.

(7)

Laikantis šiuo metu Europos Bendrijoje taikomos tvarkos ir praktikos, atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtas gaires, buvo įvertintas ir apskaičiuotas ūmus famoksadono, kuriam yra nustatyta ūmaus veikimo dozė (ŪVD), poveikis vartotojams per kiekvieną minimų pesticidų likučių galintį turėti maisto produktą. Atsižvelgta į Augalų mokslinio komiteto nuomones, ypač patarimus ir rekomendacijas dėl vartotojų apsaugos nuo pesticidais apdorotų produktų. Famoksadono suvartojimo įvertinimas rodo, kad nustačius minėtą DLK, ŪVD nebus viršyta. Kalbant apie bifentriną, turima informacija rodo, kad nėra reikalo nustatinėti ŪVD ir todėl nereikalingas trumpalaikis vertinimas.

(8)

Todėl reikia nustatyti naujas šių pesticidų likučių didžiausias koncentracijos vertes.

(9)

Todėl Direktyva 90/642/EEB atitinkamai turėtų būti iš dalies pakeista.

(10)

Laikinų DLK nustatymas arba pakeitimas Bendrijos lygiu netrukdo valstybėms narėms šioms medžiagoms nustatyti laikinas DLK remiantis Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punkto ir to reglamento VI priedo nuostatomis. Manoma, jog ketverių metų pakanka, kad būtų leistas naujas minimos veikliosios medžiagos panaudojimas.

(11)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Didžiausios leistinos pesticidų likučių koncentracijos Direktyvos 90/642/EEB II priede nurodytiems bifentrinui ir famoksadonui pakeičiamos šios direktyvos priede nurodytomis koncentracijos vertėmis.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2005 m. kovo 25 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos perduoda Komisijai minėtų teisės aktų nuostatų tekstą ir tų nuostatų bei šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2005 m. kovo 26 d.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

Komisijos vardu

David BYRNE

Komisijos narys


(1)  OL L 350, 1990 12 14, p. 71. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/61/EB (OL L 127, 2004 4 29, p. 81).

(2)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/71/EB (OL L 127, 2004 4 29, p. 104).

(3)  OL L 291, 2002 10 28, p. 1.

(4)  OL L 155, 2003 6 24, p. 15.

(5)  Rekomendacijos, kaip prognozuoti su maistu suvartojamų pesticidų likučių normą (pataisytos), parengtos pagal GEMS/Maisto programą bendradarbiaujant su Pesticidų likučių kodekso komitetu, paskelbtos Pasaulio sveikatos organizacijos 1997 m. (WHO/FSF/FOS/97.7).


PRIEDAS

„Atskirų produktų, kuriems turi būti taikomos DLK, grupės ir pavyzdžiai

Pesticidų likučiai ir didžiausios likučių koncentracijos (mg/kg)

Bifentrinas

Famoksadonas

1.   

Vaisiai, švieži, džiovinti arba nevirti, konservuoti šaldant, į kuriuos nepridėta cukraus; riešutai

i)

CITRUSINIAI VAISIAI

0,1

0,02 (1)  (2)

Greipfrutai

 

 

Citrinos

 

 

Persinės citrinos (laimai)

 

 

Mandarinai (įskaitant klementinas ir kitus hibridus)

 

 

Apelsinai

 

 

Greipfrutai (pomelos)

 

 

Kiti

 

 

ii)

MEDŽIŲ RIEŠUTAI (išgliaudyti arba neišgliaudyti)

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Migdolai

 

 

Braziliniai riešutai

 

 

Anakardžių riešutai

 

 

Kaštainiai

 

 

Kokoso riešuta

 

 

Lazdynų riešutai

 

 

Makadamijos riešutai

 

 

Pekanai

 

 

Kedro riešutai

 

 

Pistacijos

 

 

Graikiniai riešutai

 

 

Kiti

 

 

iii)

SĖKLAVAISIAI

0,3

0,02 (1)  (2)

Obuoliai

 

 

Kriaušės

 

 

Svarainiai

 

 

Kiti

 

 

iv)

KAULAVAISIAI

0,2

0,02 (1)  (2)

Abrikosai

 

 

Vyšnios

 

 

Persikai (įskaitant nektarinus ir panašius hibridus)

 

 

Slyvos

 

 

Kiti

 

 

v)

UOGOS IR SMULKIEJI VAISIAI

 

 

a)

Valgomosios ir vyninės vynuogės

0,2

2 (2)

Valgomosios vynuogės

 

 

Vyninės vynuogės

 

 

b)

Braškės ir žemuogės (išskyrus laukines)

0,5

0,02 (1)  (2)

c)

Uogos, augančios ant stiebų (išskyrus laukines)

 

0,02 (1)  (2)

Mėlynės

0,3

 

Gervuogės

 

 

Loganberijos

 

 

Avietės

0,3

 

Kiti

0,05 (1)

 

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos (išskyrus laukinius)

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Mėlynės

 

 

Spanguolės

 

 

Serbentai (raudonieji, juodieji ir baltieji)

 

 

Agrastai

 

 

Kiti

 

 

e)

Laukinės uogos ir laukiniai vaisiai

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

vi)

Įvairūs

 

0,02 (1)  (2)

Avokadai

 

 

Bananai

0,1

 

Datulės

 

 

Figos

 

 

Kiviai

 

 

Kinkanai (kumkvatai)

 

 

Ličiai

 

 

Mangai

 

 

Alyvuogės

 

 

Pasiflorų (kryžiažiedžių) vaisiai

 

 

Ananasai

 

 

Granatai

 

 

Kiti

0,05 (1)

 

2.   

Daržovės, šviežios arba nevirtos, sušaldytos arba džiovintos

i)

ŠAKNINĖS ARBA GUMBINĖS DARŽOVĖS

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Burokėliai

 

 

Morkos

 

 

Salierai

 

 

Krienai

 

 

Topinambai (bulvinės saulėgrąžos)

 

 

Pastarnokai

 

 

Petražolių šaknys

 

 

Ridikai

 

 

Salsvieniai (valgomieji pūteliai)

 

 

Diskorėjos (jamsai)

 

 

Griežčiai

 

 

Ropės

 

 

Batatai

 

 

Kitos

 

 

ii)

SVOGŪNINĖS DARŽOVĖS

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Česnakai

 

 

Svogūnai

 

 

Askaloniniai česnakai:

 

 

Svogūnlaiškiai

 

 

Kiti

 

 

iii)

VAISINĖS DARŽOVĖS

 

 

a)

Bulvinių šeima

0,2

 

Pomidorai

 

1 (2)

Paprikos

 

 

Baklažanai

 

0,2 (2)

Kiti

 

0,02 (1)  (2)

b)

Moliūginės – valgoma žievelė

0,1

0,2 (2)

Agurkai

 

 

Dygliuotieji agurkai (kornišonai)

 

 

Cukinijos

 

 

Kitos

 

 

c)

Moliūginės – nevalgoma žievelė

0,05 (1)

 

Melionai

 

0,3 (2)

Moliūgai

 

 

Arbūzai

 

 

Kitos

 

0,02 (1)  (2)

d)

Saldieji kukurūzai

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

iv)

BASTUČIO GENTIES (BRASSICA) DARŽOVĖS

 

0,02 (1)  (2)

a)

Žiedinės kopūstinės daržovės

0,2

 

Brokoliai

 

 

Žiediniai kopūstai

 

 

Kitos

 

 

b)

Gūžinės kopūstinės daržovės

1

 

Briuselio kopūstai

 

 

Gūžiniai kopūstai

 

 

Kitos

 

 

c)

Lapinės kopūstinės daržovės

0,05 (1)

 

Kininiai bastučiai

 

 

Garbanotieji kopūstai

 

 

Kitos

 

 

d)

Kaliaropės

0,05 (1)

 

v)

LAPINĖS DARŽOVĖS IR ŠVIEŽI PRIESKONINIAI AUGALAI

 

0,02 (1)  (2)

a)

Salotos ir panašios

2

 

Pipirnės

 

 

Sultenės

 

 

Salotos

 

 

Garbanotosios trūkažolės (Cichorium endivia)

 

 

Kitos

 

 

b)

Špinatai ir panašios

0,05 (1)

 

Špinatai

 

 

Runkelių lapai (stiebai)

 

 

Kiti

 

 

c)

Rėžiukai

0,05 (1)

 

d)

Salotinės trūkažolės

0,05 (1)

 

e)

Prieskoniniai augalai

0,05 (1)

 

Daržiniai builiai

 

 

Laiškiniai česnakai

 

 

Petražolės

 

 

Salierų lapai

 

 

Kiti

 

 

vi)

ANKŠTINĖS DARŽOVĖS (šviežios)

 

0,02 (1)  (2)

Pupelės (su ankštimis)

0,5

 

Pupelės (išlukštentos)

 

 

Žirniai (su ankštimis)

0,1

 

Žirniai (išlukštenti)

 

 

Kitos

0,05 (1)

 

vii)

STIEBINĖS DARŽOVĖS (šviežios)

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Šparagai

 

 

Ispaniški artišokai

 

 

Salierai

 

 

Pankoliai

 

 

Artišokai

 

 

Porai

 

 

Rabarbarai

 

 

Kitos

 

 

viii)

GRYBAI

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

a)

Kultūriniai grybai

 

 

b)

Laukiniai grybai

 

 

3.

Ankštiniai augalai

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Pupelės

 

 

Lęšiai

 

 

Žirniai

 

 

Kiti

 

 

4.

Aliejinių kultūrų sėklos

0,1 (1)

0,05 (1)  (2)

Linų sėmenys

 

 

Žemės riešutai

 

 

Aguonų sėklos

 

 

Sezamo sėklos

 

 

Saulėgrąžų sėklos

 

 

Rapsų sėklos

 

 

Sojos pupelės

 

 

Garstyčių sėklos

 

 

Medvilnės sėklos

 

 

Kitos

 

 

5.

Bulvės

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Ankstyvosios bulvės

 

 

Sandėliuojamos bulvės

 

 

6.

Arbata (juodoji arbata, gaminama iš Camellia sinensis lapų)

5

0,05 (1)  (2)

7.

Apyniai ((džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius)

10

0,05 (1)  (2)


(1)  Žymi apatinę analizinio nustatymo ribą.

(2)  Nurodo, kad didžiausia likučių koncentracija nustatyta laikinai, remiantis Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktu.“


28.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/51


KOMISIJOS DIREKTYVA 2004/96/EB

2004 m. rugsėjo 27 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl apribojimų pateikti į rinką ir naudoti nikelį praduriamųjų auskarų kotelių sąrankose, siekiant derinti jos I priedą su technikos pažanga

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (1), ypač į jos 2a straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 76/769/EEB su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 94/27/EB (2), nikelis ir jo junginiai neturi būti naudojami tam tikrų praduriamųjų auskarų kotelių sąrankose ir kituose gaminiuose, jei jie neatitinka Direktyvoje 76/769/EEB nustatytų reikalavimų.

(2)

Žmonių jautrinimo nikeliu rizika, naudojant praduriamųjų auskarų kotelių sąrankas buvo iš naujo įvertinta darant tikslinį rizikos įvertinimą; rizikos įvertinimas parodė, kad migracijos ribinė vertė praduriamųjų auskarų kotelių sąrankoms tiktų labiau nei kiekio ribinė vertė.

(3)

Naujam nikelio išsiskyrimo rodikliui (migracijos ribai) turėtų būti daroma pataisa naudojant daugybos faktorių, apibrėžtą EN 1811, kuris leistų kompensuoti tarplaboratorinius skirtumus ir matavimo netikslumus. Europos Standartizacijos komitetas (CEN) prašomas peržiūrėti EN 1811, visų pirma dėl pataisos faktoriaus ir parengti naują standarto redakciją be pataisos faktoriaus arba su mažesniu pataisos faktoriumi, jei tinka.

(4)

Rizikos įvertinimas buvo perduotas Toksiškumo, ekotoksiškumo ir aplinkos moksliniam komitetui (CSTEE) ekspertizei padaryti, ir CSTEE patvirtino, kad rizika sukelti jautrinimą būtų mažesnė, jei vietoj nikelio kiekio ribinės vertės būtų naudojama nikelio migracijos ribinė vertė.

(5)

Šios direktyvos nuostatose atsižvelgiama į dabartinį žinių, mokslo ir technikos lygį.

(6)

Ši direktyva turėtų būti taikoma nepažeidžiant Bendrijos teisės aktų, nustatančių mažiausius darbuotojų apsaugos reikalavimus, visų pirma, 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai gerinti (3), ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos veiksnių, susijusių su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskiroji direktyva kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (4).

(7)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Komiteto dėl direktyvų derinimo su technikos pažanga, siekiant panaikinti technines kliūtis prekybai pavojingomis medžiagomis ir preparatais, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/769/EEB priedas iš dalies keičiamas, kaip nustatyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2005 m. rugpjūčio 1 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos praneša Komisijai tų nuostatų tekstus ir jų bei šios direktyvos koreliacinę lentelę.

Jos šias nuostatas taiko nuo 2005 m. rugsėjo 1 d.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 27 d.

Komisijos vardu

Olli REHN

Komisijos narys


(1)  OL L 262, 1976 9 27, p. 201. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/21/EB (OL L 57, 2004 2 25, p. 4).

(2)  OL L 188, 1994 7 22, p. 1.

(3)  OL L 183, 1989 6 29, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(4)  OL L 158, 2004 4 30, p. 50.


PRIEDAS

Direktyvos 76/769/EEB I priedo 28 punkto, Nikelis, antrosios skilties 1 punktas keičiamas šiuo tekstu:

„1.

visuose auskarų koteliuose, įstatytuose į pradurtas ausis ir kitas pradurtas žmogaus kūno vietas, išskyrus tuos atvejus, kai nikelio išsiskyrimo iš tokių auskarų kotelių sąrankų greitis yra mažesnis kaip 0,2 μg/cm2/savaitę (migracijos ribinė vertė);“


28.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/53


KOMISIJOS DIREKTYVA 2004/97/EB

2004 m. rugsėjo 27 d.

iš dalies keičianti Komisijos direktyvą 2004/60/EB dėl terminų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. balandžio 23 d. Komisijos direktyvoje 2004/60/EB, iš dalies keičiančioje Tarybos direktyvą 91/414/EEB, į veikliųjų medžiagų sąrašą įtraukiant chinoksifeną (2), ši medžiaga yra įtraukiama į šios direktyvos I priedą.

(2)

Įrašius naują veikliąją medžiagą, valstybėms narėms turėtų būti suteikiamas priimtinas laikotarpis įgyvendinti Direktyvos 91/414/EEB nuostatas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra tokios veikliosios medžiagos, o ypač, persvarstyti esamus laikinus leidimus, keisti tokius laikinus leidimus tikraisiais leidimais ir papildyti arba atšaukti juos vadovaujantis Direktyva 91/414/EEB.

(3)

Direktyvoje 2004/60/EEB nurodyti įgyvendinimo terminai nesutampa su terminais, nustatytais kitoms naujoms veikliosioms medžiagoms. Šiame persvarstymo etape turėtų būti suderintas požiūris į visas naujas veikliąsias medžiagas.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 2004/60/EB.

(5)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2004/60/EB 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kiekvieną leidžiamą naudoti augalų apsaugos produktą, turintį chinoksifeno kaip vienintelės veikliosios medžiagos arba kaip vienos iš kelių veikliųjų medžiagų, kurių visos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą buvo įtrauktos ne vėliau kaip iki 2004 m. rugpjūčio 31 d., valstybės narės, taikydamos Direktyvos 91/414/EEB VI priede numatytus vienodus principus, įvertina iš naujo pagal dokumentų rinkinį, atitinkantį tos direktyvos III priedo reikalavimus. Atsižvelgdamos į šio įvertinimo rezultatus jos sprendžia, ar produktas atitinka sąlygas, nustatytas Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktuose.

Po tokio nustatymo valstybės narės:

a)

jei produkto sudėtyje chinoksifenas yra vienintelė veiklioji medžiaga, prireikus ne vėliau kaip iki 2006 m. vasario 28 d. iš dalies pakeičia arba panaikina leidimą; arba

b)

jei produkto sudėtyje chinoksifenas yra viena iš keleto veikliųjų medžiagų, prireikus ne vėliau kaip iki 2006 m. vasario 28 d. ar kitos leidimo pakeitimo arba panaikinimo dienos, nurodytos atitinkamoje direktyvoje ar direktyvose, kuriomis Direktyvos 91/414/EEB I priedas papildomas atitinkama medžiaga ar medžiagomis, atsižvelgiant į tai, kuri diena yra vėliau, iš dalies pakeičia ar panaikina leidimą.“

2 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 2004 m. rugsėjo 1 d.

3 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 27 d.

Komisijos vardu

David BYRNE

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/71/EB (OL L 127, 2004 4 29, p. 104).

(2)  OL L 120, 2004 4 24, p. 39.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

28.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/54


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. gegužės 27 d.

dėl Europos kultūros sostinės renginių 2008 m.

(2004/659/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1419/1999/EB, nustatantį Bendrijos veiksmus dėl Europos kultūros sostinės renginių 2005–2019 m. (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį ir 4 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario mėn. Atrankos grupės ataskaitą, kuri pateikta Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai pagal Sprendimo Nr. 1419/1999/EB 2 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio mėn. 27 d. Komisijos rekomendaciją,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Pagal Sprendimo Nr. 1419/1999/EB 2 straipsnio 1 dalį „Europos kultūros sostine 2008 m.“ paskiriamas Liverpulis.

2 straipsnis

Pagal Sprendimo Nr. 1419/1999/EB 4 straipsnį „Europos kultūros sostine 2008 m.“ paskiriamas Stavangeris.

3 straipsnis

Abu paskirtieji miestai imsis reikiamų priemonių, kad užtikrintų veiksmingą Sprendimo Nr. 1419/1999/EB 1 ir 5 straipsnių įgyvendinimą.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gegužės 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininka

J. O'DONOGHUE


(1)  OL L 166, 1999 7 1, p. 1.


Komisija

28.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/55


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. liepos 5 d.

dėl Bendrijos pozicijos dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl žemės ūkio produktų prekybos 6 priedo priedėlių pakeitimo

(2004/660/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. balandžio 4 d. Tarybos ir Komisijos sprendimą 2002/309/EB, Euratomas, dėl Susitarimo dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityse, kuris numato septynių susitarimų su Šveicarijos Konfederacija sudarymą (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies antrąjį papunktį,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl žemės ūkio produktų prekybos, toliau vadinamas „Žemės ūkio susitarimu“, įsigaliojo 2002 m. birželio 1 d.

(2)

Pagal Žemės ūkio susitarimo 6 straipsnį yra steigiamas Žemės ūkio jungtinis komitetas, atsakingas už Žemės ūkio susitarimo vykdymą ir sklandų jo veikimą.

(3)

Žemės ūkio susitarimo 11 straipsnis numato, kad Žemės ūkio jungtinis komitetas gali nuspręsti pakeisti Susitarimo 1 ir 2 priedus bei kitų priedų priedėlius.

(4)

Yra būtina apibrėžti Bendrijos poziciją dėl priedėlių pakeitimo, kurią Komisija patvirtina Žemės ūkio jungtiniame komitete.

(5)

Priemonės, kurios yra numatytos šiame sprendime, atitinka Žemės ūkiui, sodininkystei, daržininkystei ir miškininkystei skirtų sėklų ir dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

NUTARĖ:

1 straipsnis

Bendrijos pozicija, kurią Komisija patvirtins Žemės ūkio jungtiniame komitete, įsteigtame remiantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl žemės ūkio produktų prekybos 6 straipsniu, turi būti pagrįsta Žemės ūkio jungtinio komiteto Sprendimo projektu, kuris pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Pagal Žemės ūkio jungtinio komiteto darbo reglamentą, Žemės ūkio jungtinio komiteto sprendimo projektą šiam sprendimui Europos bendrijos vardu pasirašo:

Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato delegacijos kompetencijos klausimais vadovas Michael Scannell,

Žemės ūkio jungtinio komiteto sekretorius Hans-Christian Beaumond.

3 straipsnis

Žemės ūkio jungtinio komiteto sprendimas, jį priėmus, yra skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 5 d.

Komisijos vardu

David BYRNE

Komisijos narys


(1)  OL L 114, 2002 4 30, p. 1.


PRIEDAS

ŽEMĖS ŪKIO JUNGTINIO KOMITETO, ĮSTEIGTO PAGAL EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMĄ DĖL ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PREKYBOS, SPRENDIMAS Nr. 4/2004

...

dėl 6 priedo priedėlių pakeitimo

(…/…/…)

ŽEMĖS ŪKIO JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl žemės ūkio produktų prekybos, ypač į jo 11 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimas įsigaliojo 2002 m. birželio 1 d.

(2)

6 priede yra kalbama apie žemės ūkio, daržovių, vaisių ir dekoratyvinių augalų ir vynmedžių veislių sėklą bei dauginamąją medžiagą. Minėtą 6 priedą papildo 4 priedėliai.

(3)

1 priedo 1 skirsnis apibrėžia abiejų šalių teisės aktus ir pripažįsta, kad tuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai turi vienodą galią.

(4)

1 priedo 2 skirsnis apibrėžia abiejų šalių teisės aktus ir abipusiai pripažįsta sertifikatus, išduotus nurodytų institucijų nepažeidžiant kitos šalies teisės aktų.

(5)

2 priedėlyje yra išvardytos institucijos, atsakingos už sėklų patikrinimų, atliekamų Europos Bendrijoje ir Šveicarijoje atitiktį.

(6)

3 priedėlyje yra išvardytos leidžiančios nukrypti nuostatos, kurias numato Europos bendrija ir Šveicarija.

(7)

4 priedėlyje yra nurodytos abiejų šalių pripažįstamos trečiosios šalys, iš kurių galima įvežti sėklą. Be to, jame yra apibrėžtos atitinkamos veislės ir jų pripažinimo sritis.

(8)

Pirmiau minėti priedėliai turėtų būti keičiami atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus, padarytus po derybų,

NUTARĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 6 priedo priedėliai yra keičiami tekstu, kuris pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. liepos 1 d.

Pasirašyta Briuselyje, 2004 m. liepos 5 d.

Europos Bendrijos vardu

Michael SCANNELL

Šveicarijos Konfederacijos vardu

Christian HÄBERLI

Žemės ūkio jungtinio komiteto sekretoriato vardu

Hans-Christian BEAUMOND

PRIEDĖLIS

1 PRIEDĖLIS

TEISĖS AKTAI

1 skirsnis (teisės aktų atitikties pripažinimas)

A.   BENDRIJOS NUOSTATOS

1.   Pagrindiniai teisės aktai

1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla (OL 125, 1966 7 11, p. 2298/66) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/61/EB (OL L 165, 2003 7 3, p. 23).

1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla (OL 125, 1996 7 11, p. 2309/66) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/61/EB (OL L 165, 2003 7 3, p. 23).

2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/53/EB dėl žemės ūkio augalų veislių bendrojo katalogo (OL L 193, 2002 7 20, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 268, 2003 10 18, p. 1–23).

2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/54/EB dėl prekybos runkelių sėkla (OL L 193, 2002 7 20, p. 12) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/61/EB (OL L 165, 2003 7 3, p. 23).

2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/56/EB dėl prekybos sėklinėmis bulvėmis (OL L 193, 2002 7 20, p. 60) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/61/EB (OL L 165, 2003 7 3, p. 23).

2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla (OL L 193, 2002 7 20, p. 74) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/61/EB (OL L 165, 2003 7 3, p. 23).

2.   Įgyvendinimo nuostatos

1974 m. gegužės 2 d. Komisijos direktyva 74/268/EEB, nustatanti specialius reikalavimus dėl Avena fatua pašarinių augalų ir javų sėkloje (OL L 141, 1974 5 24, p. 19) su paskutiniais pakeitimas, padarytais Direktyva 78/511/EEB (OL L 157, 1978 6 15, p. 34).

1975 m. liepos 25 d. Komisijos direktyva 75/502/EEB, leidžianti prekiauti tik oficialiai sertifikuota pievinės miglės (Poa pratensis L.) „elitine sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“ (OL L 228, 1975 8 29, p. 26).

1980 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimas 80/755/EEB dėl leidimo neištrinamais spaudmenimis pateikti nustatytą informaciją ant javų sėklos pakuočių (OL L 207, 1980 8 9, p. 37) su paskutiniais pakeitimas, padarytais Sprendimu 81/109/EEB (OL L 64, 1981 3 11, p. 13).

1981 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimas 81/675/EEB, nustatantis, jog tam tikros uždarymo sistemos yra „vienkartinės sistemos“, kaip apibrėžta Tarybos direktyvose 66/400/EEB, 66/401/EEB, 66/402/EEB, 69/208/EEB ir 70/458/EEB (OL L 246, 1981 8 29, p. 26) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 86/563/EEB (OL L 327, 1986 11 22, p. 50).

1986 m. vasario 27 d. Komisijos direktyva 86/109/EEB, leidžianti prekiauti tik oficialiai sertifikuota tam tikrų rūšių pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų „elitine sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“ (OL L 93, 1986 4 8, p. 21) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 91/376/EEB (OL L 203, 1991 7 26, p. 108).

1993 m. kovo 30 d. Komisijos direktyva 93/17/EEB, nustatanti Bendrijos pagrindinių sėklinių bulvių kokybės rūšis ir tokioms rūšims taikytinas sąlygas bei pavadinimus (OL L 106, 1993 4 30, p. 7).

1997 m. sausio 24 d. Komisijos sprendimas 97/125/EB, leidžiantis neištrinamais spaudmenimis pateikti nurodytą informaciją ant aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos pakuočių, ir iš dalies pakeičiantis Sprendimą 87/309/EEB, leidžiantį neištrinamais spaudmenimis pateikti nurodytą informaciją ant tam tikrų rūšių pašarinių augalų sėklos pakuočių (OL L 48, 1997 2 19, p. 35).

1997 m. lapkričio 17 d. Tarybos sprendimas 97/788/EB dėl trečiosiose šalyse vykdomos veislės palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumo (OL L 322, 1997 11 25, p. 39) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. sausio 29 d. Komisijos sprendimu 2004/120/EB (OL L 36, 2004 2 7, p. 57).

1998 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimas 98/320/EB dėl laikino sėklos bandinių ėmimo ir sėklos tyrimų eksperimento organizavimo, kaip apibrėžta Tarybos direktyvose 66/400/EEB, 66/401/EEB, 66/402/EEB ir 69/208/EEB (OL L 140, 1998 5 12, p. 14) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/280/EB (OL L 99, 2002 4 16, p. 22).

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 930/2000, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų tinkamumo (OL L 108, 2000 5 5, p. 3).

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2003/17/EB dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo (OL L 8, 2003 1 14, p. 10) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 885/2004 (OL L 168, 2004 5 1, p. 1).

2003 m. spalio 6 d. Komisijos direktyva 2003/90/EB, nustatanti Tarybos direktyvos 2002/53/EB 7 straipsnio dėl būtiniausiai tikrintinų tam tikrų žemės ūkio augalų veislių požymių ir minimalių tikrinimo reikalavimų įgyvendinimo priemones (OL L 254, 2003 10 8, p. 7).

2004 m. kovo 17 d. Komisijos sprendimas 2004/266/EB, leidžiantis neištrinamais spaudmenimis pateikti nurodytą informaciją ant pašarinių augalų sėklos pakuočių (OL L 83, 2004 3 20, p. 23).

B.   ŠVEICARIJOS NUOSTATOS (1 2 3)

1998 m. balandžio 29 d. Federalinis žemės ūkio įstatymas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. birželio 20 d. (RO 2003 4217).

1998 m. gruodžio 7 d. Dekretas dėl augalų dauginamosios medžiagos auginimo ir paleidimo į apyvartą su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. lapkričio 26 d. (RO 2003 4921).

1998 m. gruodžio 7 d. Federalinio ekonomikos reikalų departamento (DFE) Dekretas dėl laukininkystės augalų ir pašarinių augalų veislių sėklos ir sodinukų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. kovo 8 d. (RO 2002 1489).

1998 m. gruodžio 7 d. OFAG (Šveicarijos federalinio žemės ūkio biuro) Dekretas dėl javų, bulvių, pašarinių augalų, aliejinių ir pluoštinių augalų ir runkelių veislių katalogo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. gegužės 15 d. (RO 2003 1404).

2 skirsnis (abipusis sertifikatų pripažinimas)

A.   BENDRIJOS NUOSTATOS

1.   Pagrindiniai teisės aktai

2.   Įgyvendinimo nuostatos

B.   ŠVEICARIJOS NUOSTATOS

C.   IMPORTO SERTIFIKATAI

2 PRIEDĖLIS

SĖKLŲ KONTROLĖS IR SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOS (1 2 3)

A.   EUROPOS BENDRIJA

BELGIJA

1.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Kwaliteit Landbouwproductie (AKL)

Dienst Normering en Controle Plantaardige Productie (NCPP)

WTC III — 12de verd.

Simon Bolivarlaan 30

B-1000 Brussel

2.

Ministère de la Région Wallonne

Direction Générale de l'Agriculture

Division de la Recherche, du Développement et de la qualité

Direction de la Qualité des Produits

Bloc B

Rue des Moulins de Meuse 4

B-5000 Beez

ČEKIJOS RESPUBLIKA

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (Centrinis žemės ūkio priežiūros ir tyrimų institutas)

Odbor osiv a sadby (Sėklos ir sodinamosios medžiagos skyrius)

Za Opravnou 4

150 06 Praha 5 – Motol

DANIJA

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK 2800 Kgs. Lyngby

VOKIETIJA

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen

Fachbereich Landwirtschaft

Referat IV B 61

10820 Berlin

B

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Referat 51 — Landbau

Anerkennungsstelle NRW

Edenicher Allee 60

53115 Bonn

BN

Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz

Referat 33

Große Weidestraße 4—16

28195 Bremen

HB

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Institut für Pflanzenbau u. Pflanzenzüchtung

— Amtliche Saatenanerkennung —

Postfach 16 41

85316 Freising

FS

Landwirtschaftskammer Hannover

— Referat 32.1 —

Postfach 2 69

30002 Hannover

H

Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau

Sachsen-Anhalt (LLG)

Abt. 6, Dez. 62

Prüf- u. Anerkennungsstelle für Saat- u. Pflanzgut

Heinrich-u.-Thomas-Mann-Str. 19

06108 Halle

HAL

Freie und Hansestadt Hamburg

Behörde für Wirtschaft und Arbeit

Amt Wirtschaft u. Landwirtschaft

Postfach 11 21 09

20421 Hamburg

HH

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei

Mecklenburg-Vorpommern

Landesanerkennungsstelle f. Saat- u. Pflanzgut

Graf-Lippe-Straße 1

18059 Rostock

HRO

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft

Referat Saatgut

Naumburger Straße 98

07743 Jena

J

Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt

Augustenberg

Saatgutanerkennungsstelle

Postfach 43 02 30

76217 Karlsruhe

KA

Landwirtschaftskammer

Schleswig-Holstein

Abteilung Pflanzenbau

Fachbereich Saatgutwesen

Am Kamp 9

24783 Osterrönfeld

KI

Landwirtschaftskammer

Rheinland-Pfalz

— Amtliche Saatenanerkennung —

Postfach 18 51

55508 Bad Kreuznach

KH

Hessisches Dienstleistungszentrum

für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz

Kölnische Straße 48—50

34117 Kassel

KS

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Fachbereich 4, Ref. 43

Saatgut- und Sortenwesen

Waldheimer Str. 219

01683 Nossen

MEI

Landwirtschaftskammer Weser-Ems

Fachbereich 3.10

Anerkennungsstelle

Postfach 25 49

26015 Oldenburg

OL

Landwirtschaftskammer

für das Saarland

Lessingstraße 12

66121 Saarbrücken

SB

Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft

Referat 45 — Saatenanerkennung

Verwaltungszentrum — Teilbereich C

Steinplatz 1

15838 Wünsdorf

TF

ESTIJA

Taimetoodangu Inspektsioon (Estonian Plant Production Inspectorate (PPI)

Vabaduse plats 4

71020 Viljandi

1.

Sėklų sertifikavimo departamentas (visos sėklos, išskyrus bulves)

2.

Augalų sveikatos departamentas (tiktai bulvės)

GRAIKIJA

Ministry of Rural Development and Food

Directorate General of Plant Production

Directorate of Inputs of Crop Production

2 Acharnon Street

101 76 Athens

ISPANIJA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Oficina española de variedades vegetales Madrid

Generalidad de Cataluña

Dirección General de la Producción Agraria Barcelona

Comunidad Autónoma de País Vasco

Dirección de Agricultura Vitoria-Alava

Junta de Galicia

Dirección General de Producción Agropecuaria Santiago de Compostela

Gobierno de Cantabria

Dirección General de Agricultura Santander

Principado de Asturias

Dirección General de Agroalimentación Oviedo

Junta de Andalucía

Dirección General de la Producción Agraria Sevilla

Comunidad Autonoma de Murcia

Dirección General de Agricultura e Industrias Agrarias Murcia

Diputacion General de Aragón

Dirección General de Tecnología Agraria Zaragoza

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Dirección General de la Producción Agraria Toledo

Generalidad Valenciana

Dirección General de Inovación Agraria y Ganadería Valencia

Gobierno de La Rioja

Dirección General de Desarrollo Rural Logroño

Junta de Extremadura

Dirección General de Producción, Investigación y Formación Agraria Mérida

Gobierno de Canarias

Dirección General de Desarrollo Agrícola Santa Cruz de Tenerife

Junta de Castilla y León

Dirección General de Producción Agropecuaria Valladolid

Gobierno Balear

Dirección General de Agricultura Palma de Mallorca

Comunidad de Madrid

Dirección General de Agricultura Madrid

Comunidad Foral de Navarra

Dirección General de Agricultura y Ganadería Pamplona

PRANCŪZIJA

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales

Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)

Paris

AIRIJA

The Department of Agriculture and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

ITALIJA

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)

Milan

KIPRAS

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

1412, Nicosia

LATVIJA

Valsts Augu Aizsardzības dienests (Valstybinė augalų apsaugos tarnyba)

Republikas lauk. 2

1981 Rīga

LIETUVA

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

V. Kudirkos 18

2600 Vilnius

LIUKSEMBURGAS

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA)

Service de la Production Végétale

Luxembourg

VENGRIJA

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (Nacionalinis žemės ūkio kokybės kontrolės institutas)

Keleti Károly u. 24.

Pf. 30, 93

H-1525 Budapest 114.

MALTA

Agricultural Services Laboratories,

Agricultural Services & Rural Development Division,

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Ghammieri

Marsa

NYDERLANDAI

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)

Emmeloord

AUSTRIJA

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Spargelfeldstrasse 191, PO Box 400

1226 Vienna

LENKIJA

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Valstybinė augalų sveikatos ir sėklų kontrolės tarnyba)

Ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

PORTUGALIJA

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas

Direcção Geral de Protecção das Culturas

Edificio I

Tapada da Ajuda

1349-018 Lisboa

SLOVĖNIJA

Kmetijski inštitut Slovenije (Slovėnijos žemės ūkio institutas)

Hacquetova 17

1000 Ljubljana

SLOVAKIJA

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (Centrinis žemės ūkio kontrolės ir tyrimų institutas)

Odbor osív a sadív (Sėklų ir sodinamosios medžiagos departamentas)

Matúškova 21

833 16 Bratislava

SUOMIJA

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontrollcentralen för växtproduktion

Siementarkastusosasto/Frökontrollavdelningen

BO Box 111

32201 Loimaa

ŠVEDIJA

a)

Sėklos, išskyrus sėklines bulves:

Statens utsädeskontroll (SUK) (Švedijos sėklų tyrimų ir sertifikavimo institutas)

Svalöv

Frökontrollen Mellansverige AB

Örebro

b)

Sėklinės bulvės

Statens utsädeskontroll (SUK) (Švedijos sėklų tyrimų ir sertifikavimo institutas)

Svalöv

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

 

Anglija ir Velsas

a)

Sėklos, išskyrus sėklines bulves:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Varieties and Seeds Division

Cambridge

b)

Sėklinės bulvės:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

York

 

Škotija

Scottish Executive

Environment and Rural Affairs Department

Edinburgh

 

Šiaurės Airija

Department of Agriculture and Rural Development

Environmental Policy

Belfast

B.   ŠVEICARIJA

Office fédéral de l'agriculture

Service des semences et plants

CH-3003 Berne

Tél. +41 31 322 25 50

Fax: +41 31 322 26 34

3 PRIEDĖLIS

LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS

Leidžiančios nukrypti Bendrijos nuostatos, kurias pripažįsta Šveicarija

a)

Atleidžiančios kai kurias valstybes nares nuo įsipareigojimo taikyti tam tikroms veislėms Tarybos direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB ir 2002/57/EB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla, javų sėkla ir aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla:

Komisijos sprendimas 69/270/EEB (OL L 220, 1969 9 1, p. 8).

Komisijos sprendimas 69/271/EEB (OL L 220, 1969 9 1, p. 9).

Komisijos sprendimas 69/272/EEB (OL L 220, 1969 9 1, p. 10).

Komisijos sprendimas 70/47/EEB (OL L 13, 1970 1 19, p. 26) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 80/301/EEB (OL L 68, 1980 3 14, p. 30).

Komisijos sprendimas 70/48/EEB (OL L 13, 1970 1 19, p. 27).

Komisijos sprendimas 70/49/EEB (OL L 13, 1970 1 19, p. 28).

Komisijos sprendimas 70/93/EEB (OL L 25, 1970 2 2, p. 16).

Komisijos sprendimas 70/94/EEB (OL L 25, 1970 2 2, p. 17).

Komisijos sprendimas 70/481/EEB (OL L 237, 1970 10 28, p. 29).

Komisijos sprendimas 73/123/EEB (OL L 145, 1973 6 2, p. 43).

Komisijos sprendimas 74/5/EEB (OL L 12, 1974 1 15, p. 13).

Komisijos sprendimas 74/360/EEB (OL L 196, 1974 7 19, p. 18) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2003/234/EB.

Komisijos sprendimas 74/361/EEB (OL L 196, 1974 7 19, p. 19).

Komisijos sprendimas 74/362/EEB (OL L 196, 1974 7 19, p. 20).

Komisijos sprendimas 74/491/EEB (OL L 267, 1974 10 3, p. 18).

Komisijos sprendimas 74/532/EEB (OL L 299, 1974 11 7, p. 14).

Komisijos sprendimas 80/301/EEB (OL L 68, 1980 3 14, p. 30).

Komisijos sprendimas 80/512/EEB (OL L 126, 1980 5 21, p. 15).

Komisijos sprendimas 86/153/EEB (OL L 115, 1986 5 3, p. 26).

Komisijos sprendimas 89/101/EEB (OL L 38, 1989 2 10, p. 37).

b)

Leidžiančios kai kurioms valstybėms narėms prekiauti tik tam tikrų veislių sėkla (plg. Žemės ūkio augalų veislių bendrasis katalogas, 22-asis pilnas leidimas, 4 skiltis (OL C 91A, 2003 4 16, p. 1).

c)

Leidžiančios kai kurioms valstybėms narėms priimti griežtesnes nuostatas dėl Avena fatua javų sėkloje:

Komisijos sprendimas 74/269/EEB (OL L 141, 1974 5 24, p. 20) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 78/512/EEB (OL L 157, 1978 6 15, p. 35).

Komisijos sprendimas 74/531/EEB (OL L 299, 1974 11 7, p. 13).

Komisijos sprendimas 95/75/EB (OL L 60, 1995 3 18, p. 30).

Komisijos sprendimas 96/334/EB (OL L 127, 1996 5 25, p. 39).

d)

Leidžiančios sėklinių bulvių prekybai visoje arba dalyje kai kurių valstybių narių teritorijos taikyti griežtesnes priemones, užkertančias kelią tam tikroms ligoms, negu yra apibrėžta Tarybos direktyvos 2002/56/EB I ir II prieduose:

Komisijos sprendimas 2004/3/EB (OL L 2, 2004 1 6, p. 47).

e)

Leidžiančios įvertinti Poa pratinsis opimiksinių vienaklonių veislių sėklos atitiktį veislės grynumo standartams remiantis, be kita ko, sėklos bei sodinukų tyrimų rezultatais:

Komisijos sprendimas 85/370/EEB (OL L 209, 1985 8 6, p. 41).

4 PRIEDĖLIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS (1 2 3)

 

Argentina

 

Australija

 

Bulgarija

 

Kanada

 

Čilė

 

Kroatija

 

Izraelis

 

Marokas

 

Naujoji Zelandija

 

Rumunija

 

Serbija ir Juodkalnija

 

Pietų Afrika

 

Turkija

 

Jungtinės Amerikos Valstijos

 

Urugvajus


(1)  Vietinės rūšys, kurias galima parduoti Šveicarijoje, yra neįtrauktos.

(2)  Tos sėklos veislės, kurios yra nurodytos teisės aktuose, remiantis 1 priedėlio 1 skirsniu.

(3)  Pripažinimas yra pagrįstas Tarybos sprendimu 2003/17/EB (OL L 8, 2003 1 14, p. 10) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 885/2004 (OL L 168, 2004 5 1, p. 1) dėl sėklinių kultūrų ir gaminamų sėklų tyrimų vietoje bei Tarybos sprendimu 97/788/EB (OL L 322, 1998 11 25, p. 39) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 sausio 29 d. Komisijos sprendimu 2004/120/EB (OL L 36, 2004 2 7, p. 57) dėl veislių išlaikymo praktikos tikrinimo. Sutartis dėl Europos ekonominės erdvės taikoma Norvegijai.


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

28.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/67


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2004/661/BUSP

2004 m. rugsėjo 24 d.

dėl ribojančių priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungai didelį susirūpinimą tebekelia nuolat blogėjanti padėtis Baltarusijoje demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių srityse.

(2)

Primindama 1997 m. rugsėjo 15 d. Tarybos išvadas Europos Sąjunga pakartoja savo aiškų suinteresuotumą Baltarusijos politine, socialine ir ekonomine pažanga demokratinės valstybės, besilaikančios teisinės valstybės principo ir gerbiančios žmogaus teises, linkme, kad šalis užimtų savo teisėtą vietą Europoje.

(3)

Dar kartą patvirtindama savo suinteresuotumą konstruktyviu dialogu su Baltarusija, Europos Sąjunga atsižvelgia į tai, kad iki šiol nebuvo atliktas ir net nepradėtas nepriklausomas, išsamus ir patikimas pranešime, kurį 2004 m. balandžio 28 d. patvirtino Europos Tarybos Parlamentinė asamblėja („Pourgourides pranešimas“), nagrinėtų nusikaltimų tyrimas, o tai yra dar viena rimta kliūtis teisinės valstybės kūrimui Baltarusijoje.

(4)

Baltarusijos Vyriausybė visada nepaisė Europos Sąjungos kvietimo, pastarąjį kartą pareikšto 2004 m. gegužės 14 d. deklaracija, taip pat Europos Tarybos ir kitų kvietimų pradėti tokį nepriklausomą tyrimą.

(5)

Išsamiame ir gerai pagrįstame Pourgourides pranešime pagrindiniais veikėjais keturių gerai žinomų asmenų dingime Baltarusijoje 1999–2000 metais ir vėlesniame trukdyme įvykdyti teisingumą aiškiai įvardijamas dabartinis Baltarusijos generalinis prokuroras, buvęs Saugumo Tarybos sekretorius Viktor Šeiman; Baltarusijos sporto ir turizmo ministras, buvęs vidaus reikalų ministras Jurij Sivakov; Baltarusijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos specialiųjų pajėgų dalinio pulkininkas Dmitrij Pavličenko.

(6)

Už asmenų dingimą labiausiai atsakingi asmenys liko nenubausti.

(7)

Todėl Taryba, atsižvelgdama į akivaizdų trukdymą įvykdyti teisingumą, nusprendė įgyvendinti tikslines sankcijas – priėmimo apribojimus asmenims, kurie yra atsakingi už tai, kad būtų pradėtas nepriklausomas įtariamų nusikaltimų tyrimas ir teisminis persekiojimas, bet jo nepradėjo, ir asmenims, kurie Pourgourides pranešime laikomi pagrindiniais veikėjais asmenų dingime ir vėlesniame nusikaltimų slėpime. Europos Sąjunga pasilieka teisę svarstyti papildomų ribojančių priemonių taikymą ateityje.

(8)

ES peržiūrės savo poziciją remdamasi būsimais pasikeitimais, atsižvelgdama į atitinkamų Baltarusijos valdžios institucijų pasiryžimą iki galo ir skaidriai ištirti asmenų dingimo atvejus ir patraukti atsakomybėn už tuos nusikaltimus atsakingus asmenis,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi priemonių, būtinų neleisti atvykti į jų teritorijas arba vykti per jas tranzitu priede išvardytiems asmenims, kurie yra atsakingi už tai, kad būtų pradėtas nepriklausomas įtariamų nusikaltimų tyrimas ir teisminis persekiojimas, bet jo nepradėjo, ir asmenims, kurie Pourgourides pranešime laikomi pagrindiniais veikėjais keturių gerai žinomų asmenų dingime Baltarusijoje 1999–2000 metais ir vėlesniame nusikaltimų slėpime, atsižvelgiant į tai, kad jie akivaizdžiai trukdo įvykdyti teisingumą.

2.   Šio straipsnio 1 dalis neįpareigoja valstybės narės atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo piliečių.

3.   Šio straipsnio 1 dalis nepažeidžia valstybės narės įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, būtent:

a)

kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančiosios šalies;

b)

kaip Jungtinių Tautų rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančiosios šalies arba

c)

pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų.

Taryba turi būti tinkamai informuojama apie kiekvieną tokį atvejį.

4.   Šio straipsnio 3 dalis taikoma ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.

5.   Valstybės narės gali taikyti išlygą dėl šio straipsnio 1 dalyje nustatytų priemonių, kai kelionė pateisinama skubiu humanitariniu poreikiu arba dalyvavimu tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant remiamus ES, kuriuose vyksta politinis dialogas, tiesiogiai skatinantis laikytis demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų Baltarusijoje.

6.   Valstybė narė, ketinanti taikyti šio straipsnio 5 dalyje nurodytą išlygą, apie tai raštu praneša Tarybai. Laikoma, kad išlyga suteikta, jei per 48 valandas nuo pranešimo apie siūlomą išlygą gavimo nė vienas Tarybos narys nepareiškia prieštaravimo raštu. Jei vienas ar daugiau Tarybos narių pareiškia prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti suteikti siūlomą išlygą.

7.   Tais atvejais, kai pagal šio straipsnio 3, 4, 5 ir 6 dalis valstybė narė leidžia priede išvardytiems asmenims atvykti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis suteiktas ir tik su tuo susijusiems asmenims.

2 straipsnis

Valstybės narės arba Komisijos pasiūlymu Taryba tvirtina priede pateikto sąrašo pakeitimus, jei to reikia atsižvelgiant į politinius įvykius Baltarusijoje.

3 straipsnis

Siekdama kuo labiau padidinti pirmiau minėtų priemonių poveikį, Europos Sąjunga skatina trečiąsias šalis patvirtinti ribojančias priemones, panašias į tas, kurios nurodytos šioje bendrojoje pozicijoje.

4 straipsnis

Ši bendroji pozicija taikoma 12 mėnesių laikotarpiu. Ji nuolatos peržiūrima. Jos galiojimo laikas pratęsiamas arba ji atitinkamai iš dalies keičiama, jei Taryba mano, kad jos tikslai nepasiekti.

5 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

6 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. J. BRINKHORST


PRIEDAS

1 straipsnyje minėtų asmenų sąrašas

1)

SIVAKOV, JURIJ Leonidovič, Baltarusijos turizmo ir sporto ministras, gimęs 1946 m. rugpjūčio 5 d. Sachalino srityje, buvusioje Rusijos Tarybų Federacinėje Socialistinėje Respublikoje.

2)

ŠEIMAN, VIKTOR Vladimirovič, Baltarusijos generalinis prokuroras, gimęs 1958 m. gegužės 26 d. Gardino srityje.

3)

PAVLIČENKO, DMITRIJ Valerijevič, Baltarusijos specialiųjų pajėgų karininkas, gimęs 1966 m. Vitebske.

4)

NAUMOV, VLADIMIR Vladimirovič, Vidaus reikalų ministras, gimęs 1956 m.