ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 296

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. rugsėjo 21d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2004 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1644/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2004 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1645/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2287/2003 dėl stintenių žvejybos galimybių Grenlandijos vandenyse

3

 

*

2004 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1646/2004, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I priedą ( 1 )

5

 

 

2004 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1647/2004, dėl galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijų

10

 

 

2004 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1648/2004, iš dalies keičiantis importo muitus grūdų sektoriuje taikomus nuo 2004 m. rugsėjo 21 d.

12

 

 

2004 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1649/2004, dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

15

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004/644/EB:2004 m. rugsėjo 13 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo įgyvendinimo taisyklių priėmimo

16

 

 

Komisija

 

*

2004/645/EB:2004 m. rugsėjo 16 d. Komisijos rekomendacija, kaip valstybių narių konsulinės įstaigos turėtų įgyvendinti Europos bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos Nacionalinės turizmo administracijos susitarimo memorandumą dėl vizų ir kitų klausimų, susijusių su turistų grupėmis iš Kinijos Liaudies Respublikos (ADS) (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2886)

23

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

21.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1644/2004

2004 m. rugsėjo 20 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 20 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2004 m. rugsėjo 20 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

34,1

999

34,1

0707 00 05

052

81,1

096

12,9

999

47,0

0709 90 70

052

91,7

999

91,7

0805 50 10

382

67,7

388

55,9

508

37,1

524

39,7

528

51,6

999

50,4

0806 10 10

052

87,8

220

121,0

400

170,3

624

146,2

999

131,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

87,4

400

92,4

508

68,9

512

106,1

528

86,4

800

177,0

804

93,0

999

101,6

0808 20 50

052

102,7

388

79,0

999

90,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

117,7

999

117,7

0809 40 05

066

82,3

094

29,3

624

117,4

999

76,3


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


21.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1645/2004

2004 m. rugsėjo 20 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2287/2003 dėl stintenių žvejybos galimybių Grenlandijos vandenyse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2287/2003, 2004 metams nustatantį žvejybos galimybes ir atitinkamas sąlygas, taikytinas tam tikriems žuvų ištekliams ir žuvų išteklių grupėms Bendrijos vandenyse, o Bendrijos laivams – vandenyse, kuriuose sugavimai turi būti ribojami (1), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. Bendrijos stintenių žvejybos galimybės V, XIV zonoje (Grenlandijos vandenys) yra laikinai nustatytos Reglamento (EB) Nr. 2287/2003 I C priede.

(2)

Pagal Ketvirtąjį protokolą, nustatantį Europos ekonominės bendrijos ir Danijos vyriausybės bei Grenlandijos administracijos susitarime (2) numatytas žvejybos sąlygas, Bendrija gauna 7,7 % bendro V, XIV zonose (Grenlandijos vandenys) leistino sugauti stintenių kiekio (BLK – bendri leistini kiekiai), o tai atitinka 70 % Grenlandijos dalies BLK.

(3)

2004 m. liepos 9 d. raštu Grenlandijos institucijos Komisijai pranešė, kad 2004 metams nustatytas stintenių BLK yra 335 000 tonų. Todėl galutinė 2004 metams Bendrijai nustatytina stintenių žvejybos galimybė V, XIV zonose (Grenlandijos vandenys) turėtų būti 25 795 tonos.

(4)

BLK sumažinimas neturėtų reikšti, kad teisėtiems laimikiams, sugautiems iki šio reglamento įsigaliojimo, būtų taikomi kvotų atskaitymai pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 (3) 23 straipsnio 1 dalį, Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96 (4) 5 straipsnį arba Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 (5) 26 straipsnį.

(5)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 2287/2003 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2287/2003 I C priedas keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 23 straipsnio 1 dalis, Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnis ir Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 26 straipsnis netaikomi stintenių laimikiams, sugautiems V, XIV zonoje (Grenlandijos vandenys) iki šio reglamento įsigaliojimo, jeigu laimikių kiekiai viršija Reglamento (EB) Nr. 2287/2003 I C priede su šio reglamento padarytais pakeitimais nustatytą kvotą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 20 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 344, 2003 12 31, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 867/2004 (OL L 161, 2004 4 30, p. 144).

(2)  OL L 209, 2001 8 2, p. 2.. Protokolas su pakeitimais, padarytais Protokolu (OL L 237, 2004 7 8, p. 1).

(3)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1954/2003 (OL L 289, 2003 11 7, p. 1).

(4)  OL L 115, 1996 5 9, p. 3.

(5)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2287/2003 I C priede įrašas apie stintenes V ir XIV zonose (Grenlandijos vandenys) pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Stintenės

Mallotus villosus

Zona

:

V, XIV (Grenlandijos vandenys)

CAP/514/GRN

Visos valstybės narės

0 (1)

 

EB

25 795 (2)

 

BLK

Neaktualu

 


(1)  Turi teisę visos valstybės narės.

(2)  Ši kvota pagal dvišalius žvejybos susitarimus paskirta tik Farerų saloms, Islandijai ir Norvegijai.“


21.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1646/2004

2004 m. rugsėjo 20 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 (1), nustatantį veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, ypač į jo 6, 7 ir 8 straipsnius,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 didžiausi likučių kiekiai palaipsniui turi būti nustatyti visoms vaistinėms veikliosioms medžiagoms, Bendrijoje naudojamoms veterinariniuose vaistuose, kurie skiriami maistui skirtiems gyvūnams.

(2)

Didžiausi likučių kiekiai turėtų būti nustatomi tik po to, kai Veterinarinių vaistų komitetas patikrina visą atitinkamą informaciją apie konkrečios medžiagos likučių saugą gyvūninės kilmės maisto produktų vartotojui ir likučių poveikį pramoniniam maisto produktų perdirbimui.

(3)

Nustatant didžiausius veterinarinių vaistų likučių kiekius gyvūninės kilmės maisto produktuose, būtina apibrėžti gyvūnų, kuriuose gali būti likučių, rūšis, likučių lygius kiekviename svarbiame gydyto gyvūno kūno audinyje (tiriamasis audinys), ir likučio (nustatomasis likutis), tinkamo stebėti ir kontroliuoti likučių kiekį, tipą.

(4)

Atsižvelgiant į sumažėjusias galimybes gauti veterinarinių vaistų, skirtų kai kurioms maistui skirtų gyvūnų rūšims (2), didžiausi leistini likučių kiekiai gali būti nustatomi taikant griežtai moksliškai pagrįstus didžiausių leistinų likučių kiekių, nustatytų kitoms rūšims, ekstrapoliacijos metodus.

(5)

Siekiant kontroliuoti likučių kiekį, kaip numatyta atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose, didžiausi likučių kiekiai paprastai turėtų būti nustatyti tiriamuose kepenų arba inkstų audiniuose. Vis dėlto kepenys ir inkstai dažnai pašalinami iš skerdenų, skirtų tarptautinei prekybai, todėl didžiausi likučių kiekiai visuomet turėtų būti nustatyti raumenų arba riebalų audiniuose.

(6)

Tais atvejais, kai veterinariniai vaistai skirti dedekliams paukščiams, gyvūnams laktacijos laikotarpiu arba bitėms, didžiausi likučių kiekiai taip pat turi būti nustatomi kiaušiniams, pienui arba medui.

(7)

Albendazolas, febantelis, fenbendazolas, oksfendazolas, tiabendazolas, oksiklozanidas, amitrazas, cipermetrinas, deltametrinas ir deksametazonas turėtų būti įtraukti į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 I priedą.

(8)

Iki šio reglamento įsigaliojimo turėtų būti numatytas pakankamos trukmės laikotarpis, kad valstybės narės, siekdamos atsižvelgti į šio reglamento nuostatas, galėtų padaryti visas pritaikomąsias pataisas, kurių gali prireikti leidimams pateikti į rinką atitinkamus veterinarinius vaistus, išduotus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB (3).

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠI REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 I priedas iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo šešiasdešimtos jo paskelbimo dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 20 d.

Komisijos vardu

Olli REHN

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1101/2004 (OL L 211, 2004 6 12, p. 3).

(2)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai apie turimus veterinarinius vaistus, KOM(2000) 806 galutinis.

(3)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/28/EB (OL L 136, 2004 4 30, p. 58).


PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 I priedas papildomas taip:

2.

Antiparazitinės medžiagos

2.1.

Medžiagos, veikiančios endoparazitus

2.1.3.

Benzamidazolai ir pro-benzamidazolai

Vaistinė (-ės) veiklioji (-iosios) medžiaga (-os)

Nustatomasis likutis

Gyvūnų rūšys

DLK

Tiriamieji audiniai

„Albendazolas

Albendazolo sulfoksido, albendazolo sulfono ir albendazolo 2-amino suplfono suminis kiekis, išreikštas albendazolu

Visi atrajojantieji

100 μg/kg

Raumuo

100 μg/kg

Riebalai

1 000 μg/kg

Kepenys

500 μg/kg

Inkstai

100 μg/kg

Pienas

Febantelis

Išgaunamų likučių suminis kiekis, kurį galima oksiduoti į oksfendazolo sulfoną

Visi atrajojantieji

50 μg/kg

Raumuo

50 μg/kg

Riebalai

500 μg/kg

Kepenys

50 μg/kg

Inkstai

10 μg/kg

Pienas

Fenbendazolas

Išgaunamų likučių suminis kiekis, kurį galima oksiduoti į oksfendazolo sulfoną

Visi atrajojantieji

50 μg/kg

Raumuo

50 μg/kg

Riebalai

500 μg/kg

Kepenys

50 μg/kg

Inkstai

10 μg/kg

Pienas

Oksfendazolas

Išgaunamų likučių suminis kiekis, kurį galima oksiduoti į oksfendazolo sulfoną

Visi atrajojantieji

50 μg/kg

Raumuo

50 μg/kg

Riebalai

500 μg/kg

Kepenys

50 μg/kg

Inkstai

10 μg/kg

Pienas

Tiabendazolas

Tiabendazolo ir 5-hidroksitiabendazolo suminis kiekis

Ožkos

100 μg/kg

Raumuo

100 μg/kg

Riebalai

100 μg/kg

Kepenys

100 μg/kg

Inkstai

100 μg/kg

Pienas“

2.1.4.

Fenolio derivatai, įskaitant salicilanidus

Vaistinė (-ės) veiklioji (-iosios) medžiaga (-os)

Nustatomasis likutis

Gyvūnų rūšys

DLK

Tiriamieji audiniai

„Oksiklozanidas

Oksiklozanidas

Visi atrajojantieji

20 μg/kg

Raumuo

20 μg/kg

Riebalai

500 μg/kg

Kepenys

100 μg/kg

Inkstai

10 μg/kg

Pienas“

2.2.

Medžiagos, veikiančios ektoparazitus

2.2.2.

Formamidinai

Vaistinė (-ės) veiklioji (-iosios) medžiaga (-os)

Nustatomasis likutis

Gyvūnų rūšys

DLK

Tiriamieji audiniai

„Amitrazas

Amitrazo ir visų metabolitų, turinčių 2,4-dimetilanilino dalį, suminis kiekis, išreikštas amitrazu

Ožkos

200 μg/kg

Riebalai

100 μg/kg

Kepenys

200 μg/kg

Inkstai

10 μg/kg

Pienas“

2.2.3.

Piretroidai

Vaistinė (-ės) veiklioji (-iosios) medžiaga (-os)

Nustatomasis likutis

Gyvūnų rūšys

DLK

Tiriamieji audiniai

„Cipermetrinas

Cipermetrinas (izomerų suminis kiekis )

Visi atrajojantieji

20 μg/kg

Raumuo

200 μg/kg

Riebalai

20 μg/kg

Kepenys

20 μg/kg

Inkstai

20 μg/kg

Pienas (1)

Deltametrinas

Deltametrinas

Visi atrajojantieji

10 μg/kg

Raumuo

50 μg/kg

Riebalai

10 μg/kg

Kepenys

10 μg/kg

Inkstai

20 μg/kg

Pienas

5.

Kortikoidai

5.1.

Glukokortikoidai

Vaistinė (-ės) veiklioji (-iosios) medžiaga (-os)

Nustatomasis likutis

Gyvūnų rūšys

DLK

Tiriamieji audiniai

„Deksametazonas

Deksametazonas

Ožkos

0,75 μg/kg

Raumuo

2 μg/kg

Kepenys

0,75 μg/kg

Inkstai

0,3 μg/kg

Pienas“


(1)  Turi būti laikomasi tolesnių Komisijos direktyvos 98/82/EB nuostatų (OL L 290, 1998 10 29, p. 25).“


21.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1647/2004

2004 m. rugsėjo 20 d.

dėl galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalys yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybės (AKR), ir juos perdirbus gaunamoms prekėms, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1706/98 (2),

atsižvelgdama į 2003 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2247/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalis yra Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybės (AKR), ir juos perdirbus gaunamoms prekėms, taikymo galvijienos sektoriuje taisykles (3), ir ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 1 straipsnyje numatyta galimybė išduoti galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijas. Tačiau importuojami kiekiai neturi būti didesni už kiekvienai iš šių trečiųjų šalių nustatytus kiekius.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 nuostatomis, nuo 2004 m. rugsėjo 1 d. iki 10 d. pateiktuose prašymuose licencijai gauti, kuriuose kiekiai apskaičiuojami mėsos be kaulų mase, nurodyti prašomų importuoti produktų, kurių kilmės šalys yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, kiekiai nėra didesni už šioms valstybėms numatytus kiekius. Todėl galima suteikti prašomų kiekių importo licencijas.

(3)

Reikia nustatyti kiekius, dėl kurių nuo 2004 m. 1 spalio d. galima pateikti paraiškas importo licencijai gauti, atsižvelgiant į tai, kad visas kiekis yra 52 100 t.

(4)

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šis reglamentas nepažeidžia 1972 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 72/462/EEB dėl sveikatos ir veterinarinio patikrinimo problemų iš trečiųjų šalių importuojant galvijus, kiaules, avis, ožkas, šviežią mėsą arba produktus, kuriuose yra mėsos (4), taikymo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2004 m. rugsėjo 21 d. toliau nurodomos valstybės narės išduoda galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalys yra kai kurios Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybės, importo licencijas toliau nurodomiems kiekiams, skaičiuojamiems mėsos be kaulų mase, pagal produktų kilmės šalis:

 

Jungtinė Karalystė:

500 t, kurių kilmės šalis yra Botsvana,

545 t, kurių kilmės šalis yra Namibija.

 

Vokietija:

550 t, kurių kilmės šalis yra Botsvana,

315 t, kurių kilmės šalis yra Namibija.

2 straipsnis

Per 2004 m. spalio pirmąsias dešimt dienų pagal Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 3 straipsnio 2 dalies nuostatas gali būti pateikti prašymai gauti licenciją importuoti tokius galvijienos be kaulų kiekius:

iš Botsvanos –

11 876 t,

iš Kenijos –

142 t,

iš Madagaskaro –

7 579 t,

iš Svazilando –

3 234 t,

iš Zimbabvės –

9 100 t,

iš Namibijos –

5 625 t.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 20 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

(2)  OL L 348, 2002 12 21, p. 5.

(3)  OL L 333, 2003 12 20, p. 37. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1118/2004 (OL L 217, 2004 6 17, p. 10).

(4)  OL L 302, 1972 12 31, p. 28. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).


21.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1648/2004

2004 m. rugsėjo 20 d.

iš dalies keičiantis importo muitus grūdų sektoriuje taikomus nuo 2004 m. rugsėjo 21 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1612/2004 (3) nustatyti grūdų sektoriaus importo muitų mokesčiai.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu importo muito mokesčių taikymo laikotarpiu apskaičiuotas importo muito mokesčių vidurkis ir nustatytas mokestis ima skirtis 5 eurais už toną arba daugiau, tuomet daromas atitinkamas patikslinimas. Toks skirtumas atsirado. Todėl būtina patikslinti Reglamente (EB) Nr. 1612/2004 nustatytus importo muitus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1612/2004 I ir II priedai keičiami šio reglamento I ir II priedais.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 20 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 270, 2003 9 29, p. 78.

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 12).

(3)  OL L 293, 2004 9 16, p. 7. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1643/2004 (OL L 295, 2004 9 18, p. 32).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muito mokesčiai dalyje, importo muito mokesčiai, taikomu nuo 2004 m. rugsėjo 21 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muito mokestis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

0,00

Vidutinės kokybės

0,00

Žemos kokybės

3,69

1001 90 91

Paprastieji kviečiai, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

Rugiai

43,08

1005 10 90

Kukurūzai, skirti sėjai, išskyrus hibridus

55,86

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus sėklą (2)

55,86

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

53,17


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje, arba

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

Muito mokesčio apskaičiavimo komponentai

laikotarpis nuo 17.9.2004

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Prekių birža

Mineapolio birža

Čikagos birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Produktai (baltymų procentas, esant 12 % drėgnumui)

Kietieji raudonieji pavasariniai Nr. 2 (14 %)

Kukurūzai Yellow corn Nr. 3

Kietieji gintariniai durum Nr. 2

Vidutinės kokybės (1)

Žemos kokybės (2)

JAV miežiai Nr. 2

Kotiruojama (EUR/t)

124,11 (3)

72,93

151,18 (4)

141,18 (4)

121,18 (4)

82,38 (4)

Meksikos įlankos priedas (EUR/t)

11,62

 

 

Didžiųjų ežerų priedas (EUR/t)

13,74

 

 

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas – 26,70 EUR/t; Didieji ežerai–Roterdamas – 32,16 EUR/t.

3.

Subsidijos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje:

0,00 EUR/t (Kietieji raudonieji žieminiai)

0,00 EUR/t (Paprastieji raudonieji žieminiai Nr. 2).


(1)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(4)  FOB Duluth.


21.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1649/2004

2004 m. rugsėjo 20 d.

dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Protokolą Nr. 4 dėl medvilnės, pridedamą prie Graikijos stojimo akto, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1050/2001 (1),

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1051/2001 dėl pagalbos medvilnės gamybai (2), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 4 straipsniu, pasaulinės rinkos kaina už nevalytą medvilnę periodiškai nustatoma nuo valytos medvilnės kainos, konstatuojamos rinkoje, atsižvelgiant į istorinius ryšius tarp kainos už valytą medvilnę ir kainos, skaičiuojamos už nevalytą medvilnę. Šie istoriniai ryšiai buvo nustatyti 2001 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1591/2001, nustatančio išsamias pagalbos schemos medvilnės sektoriui taikymo taisykles (3) 2 straipsnio 2 dalyje. Jei pasaulinės rinkos kainos šiuo būdu nustatyti negalima, ji yra nustatoma paskutinį kartą nustatytos kainos pagrindu.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 5 straipsnį pasaulinės rinkos kaina už nevalytą medvilnę nustatoma produkcijai, atitinkančiai tam tikras charakteristikas, ir atsižvelgiant į pačius palankiausius pasaulinės rinkos pasiūlymus bei kotiravimus iš tų, kurie laikomi atspindinčiais realią rinkos tendenciją. Siekiant nustatyti šią kainą yra atsižvelgiama į vidurkį pasiūlymų ir kotiravimų, konstatuojamų vienoje ar keliose realią rinkos tendenciją atspindinčiose biržose, pristatant produkciją CIF sąlygomis į kurį nors Bendrijoje esantį uostą iš įvairių šalių tiekėjų, laikomų tinkamiausiomis užsienio prekybai. Vis dėlto šių kriterijų taikymas valytos medvilnės pasaulinės rinkos kainai nustatyti priklauso nuo skirtumų, atsirandančių dėl tiekiamos produkcijos kokybės ar dėl pasiūlymų ir kotiravimų pobūdžio. Toks taikymas yra nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1591/2001 3 straipsnio 2 dalyje.

(3)

Pirmiau minėtų kriterijų taikymas leidžia nustatyti nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainą toliau nurodytu lygiu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nustatoma nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kaina, paminėta Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 4 straipsnyje: 20,530 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 20 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 148, 2001 6 1, p. 1.

(2)  OL L 148, 2001 6 1, p. 3.

(3)  OL L 210, 2001 8 3, p. 10. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1486/2002 (OL L 223, 2002 8 20, p. 3).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

21.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/16


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. rugsėjo 13 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo įgyvendinimo taisyklių priėmimo

(2004/644/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 286 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 (1), ypač į jo 24 straipsnio 8 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 45/2001 (toliau – reglamentas) yra išdėstyti visoms Bendrijos institucijoms ir įstaigoms taikomi principai ir taisyklės bei numatyta, kad kiekviena Bendrijos institucija ir Bendrijos įstaiga paskiria duomenų apsaugos pareigūną.

(2)

Reglamento 24 straipsnio 8 dalyje kiekvienos Bendrijos institucijos ar įstaigos reikalaujama priimti papildomas, su duomenų apsaugos pareigūnu susijusias įgyvendinimo taisykles, laikantis priede išdėstytų nuostatų. Įgyvendinimo taisyklės pirmiausia turi jam nustatyti uždavinius, pareigas ir įgaliojimus.

(3)

Įgyvendinimo taisyklės taip pat nustato naudojimosi duomenų subjektų teisėmis bei visų atitinkamų su asmens duomenų tvarkymu susijusių veikėjų Bendrijos institucijose ar įstaigose pareigų vykdymo procedūras.

(4)

Reglamento įgyvendinimo taisyklės nepažeidžia Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (2), Tarybos sprendimo Nr. 2004/338/EB, Euratomas (3), ypač jo II priedo, Sprendimo Nr. 2001/264/EB (4), ypač jo priedo II dalies VI skyriaus, taip pat 2001 m. birželio 25 d. Tarybos Generalinio sekretoriaus – vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai sprendimo (5),

NUSPRENDĖ:

I SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuos sprendimu nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su Europos Sąjungos Taryba.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame sprendime, nepažeidžiant reglamente nustatytų apibrėžimų:

a)

Duomenų valdytojas – institucija, generalinis direktoratas, direktoratas, skyrius, padalinys ar bet kuris kitas organizacinis vienetas, kuris vienas ar drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, kaip nustatyta pranešime, kuris turi būti siunčiamas duomenų apsaugos pareigūnui (toliau – DAP) pagal reglamento 25 straipsnį.

b)

Kontaktinis asmuo – generalinio direktorato padėjėjas (-ai) administraciniams reikalams arba bet kuris personalo narys, jo generalinio direktorato pasikonsultavus su DAP paskirtas atstovu spręsti duomenų apsaugos klausimus glaudžiai bendradarbiaujant su DAP.

c)

TGS personalas – visi Tarybos Generalinio sekretoriato (toliau – TGS) pareigūnai ir bet kuris kitas asmuo, kuriam taikomi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, nustatytos Reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (6), (toliau – Tarnybos nuostatai), arba kuris dirba TGS pagal sutartį (stažuotojai, konsultantai, rangovai, valstybių narių komandiruoti pareigūnai).

II SKIRSNIS

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

3 straipsnis

Duomenų apsaugos pareigūno paskyrimas ir statusas

1.   Tarybos Generalinio sekretoriaus pavaduotojas skiria DAP ir užregistruoja jį Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno institucijoje (toliau – EDAP). DAP tiesiogiai priskirtas Tarybos Generalinio sekretoriaus pavaduotojui.

2.   DAP skiriamas trejų metų kadencijai, kuri gali būti pratęsiama du kartus.

3.   Atlikdamas savo pareigas DAP veikia nepriklausomai, bendradarbiaudamas su EDAP. Ypač DPA negali gauti jokių nurodymų iš Tarybos Generalinio sekretoriato skiriančiosios institucijos arba iš kieno nors kito dėl reglamento nuostatų vidinio taikymo arba jo bendradarbiavimo su EDAP.

4.   Vertinimas, kaip DAP vykdo savo užduotis ir pareigas, atliekamas prieš tai pasikonsultavus su EDAP. DAP gali būti atleistas iš pareigų tik sutikus EDAP, jei jis nebeatitinka jo pareigoms keliamų reikalavimų.

5.   Nepažeidžiant numatytos jo paskyrimo procedūros, DAP informuojamas apie visus ryšius su išorinėmis šalimis, susijusius su reglamento taikymu, ypač bendraujant su EDAP.

6.   Nepažeidžiant reglamento atitinkamų nuostatų, DAP ir jo personalas laikosi Europos Bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomų taisyklių ir nuostatų.

4 straipsnis

Uždaviniai

DAP:

a)

užtikrina, kad duomenų valdytojai ir duomenų subjektai būtų informuoti apie reglamente nustatytas jų teises ir įsipareigojimus. Vykdydamas šį uždavinį jis visų pirma nustato informacijos ir pranešimo formas, konsultuojasi su suinteresuotomis šalimis ir gerina bendrą supratimą apie duomenų apsaugos klausimus;

b)

atsako į EDAP prašymus ir, kiek leidžia jo kompetencija, EDAP prašymu arba savo iniciatyva su juo bendradarbiauja;

c)

savarankiškai užtikrina reglamento nuostatų vidinį taikymą TGS;

d)

tvarko duomenų valdytojų vykdomų tvarkymo veiksmų registrą ir suteikia teisę juo naudotis bet kuriam asmeniui tiesiogiai arba netiesiogiai per EDAP;

e)

praneša EDAP apie tvarkymo veiksmus, galinčius kelti reglamento 27 straipsnio 2 dalyje nurodytą konkrečią riziką;

f)

tokiu būdu užtikrina, kad tvarkymo veiksmai neturės neigiamos įtakos duomenų subjektų teisėms ir laisvėms.

5 straipsnis

Pareigos

1.   Be bendrųjų užduočių DAP:

a)

konsultuoja TGS skiriančiąją instituciją ir duomenų valdytojus duomenų apsaugos nuostatų taikymo klausimais. Bet kuriuo reglamento aiškinimo ar taikymo klausimu su DAP gali konsultuotis skiriančioji institucija, atitinkami duomenų valdytojai, darbuotojų komitetas ir bet kuris asmuo, nesikreipdamas į oficialius kanalus;

b)

savo arba skiriančiosios institucijos, duomenų valdytojų, darbuotojų komiteto ar bet kurio asmens iniciatyva tiria tiesiogiai su jo uždaviniais susijusius klausimus ir atvejus, apie kuriuos jis sužinojo, ir pateikia ataskaitą skiriančiajai institucijai arba tyrimą užsakiusiam asmeniui. Jei manoma, kad tai reikalinga, atitinkamai informuojamos visos kitos suinteresuotos šalys. Jei tyrimą užsako asmuo arba jei jis užsakomas asmens vardu, DPA privalo kiek įmanoma labiau užtikrinti prašymo konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai atitinkamas duomenų subjektas nedviprasmiškai sutinka, kad prašymas būtų traktuojamas kitaip;

c)

eidamas savo pareigas, bendradarbiauja su kitų Bendrijos institucijų ir įstaigų duomenų apsaugos pareigūnais, ypač keisdamasis patirtimi ir geriausia praktika;

d)

atstovauja TGS visais su duomenų apsauga susijusiais klausimais; nepažeidžiant Sprendimo 2004/338/EB, Euratomas, tai gali apimti DPA dalyvavimą atitinkamuose tarptautinio lygio komitetuose ar forumuose;

e)

pateikia savo veiklos metinę ataskaitą Tarybos Generalinio sekretoriaus pavaduotojui ir sudaro galimybę personalui su ja susipažinti.

2.   Nepažeisdami 4 straipsnio b punkto, 5 straipsnio 1 dalies b ir c punktų bei 15 straipsnio, DAP ir jo personalas neatskleidžia einant savo pareigas gautos informacijos ar dokumentų.

6 straipsnis

Įgaliojimai

Vykdydamas savo uždavinius ir pareigas DAP:

a)

visada turi teisę susipažinti su duomenimis, kurie yra tvarkymo veiksmų dalykas, bei patekti į visas tarnybas, naudotis duomenų tvarkymo įranga ir duomenų laikmenomis;

b)

gali paprašyti Tarybos teisinės tarnybos pateikti teisines išvadas;

c)

vadovaudamasis 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (7) ir jo įgyvendinimo taisyklėmis, iš anksto gavęs įgaliojimus suteikiančio pareigūno sutikimą, gali kreiptis į išorines informacinių technologijų specialistų tarnybas;

d)

nepažeisdamas EDAP pareigų ir įgaliojimų, gali siūlyti TGS administracines priemones ir teikti bendras rekomendacijas dėl tinkamo reglamento taikymo;

e)

ypatingais atvejais TGS ir (arba) visoms kitoms suinteresuotoms šalims gali teikti bet kokias kitas rekomendacijas, siekiant praktiškai sustiprinti duomenų apsaugą;

f)

gali atkreipti TGS skiriančiosios institucijos dėmesį į bet kurį atvejį, kai personalo narys nevykdo įpareigojimų pagal reglamentą, bei siūlyti pradėti administracinį tyrimą, atsižvelgiant į galimą reglamento 49 straipsnio taikymą.

7 straipsnis

Ištekliai

DAP suteikiamas atitinkamas personalas ir ištekliai, reikalingi jo pareigų vykdymui.

3 SKIRSNIS

SUBJEKTŲ TEISĖS IR PAREIGOS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

8 straipsnis

Skiriančioji institucija

1.   Tarnybos nuostatų Reglamento Nr. 723/2004 (EB, Euratomas) 90 straipsnyje apibrėžto skundo, susijusio su reglamento pažeidimu, atveju skiriančioji institucija konsultuojasi su DAP, kuris raštu pateikia savo nuomonę ne vėliau kaip per penkiolika dienų nuo prašymo gavimo. Jei pasibaigus šiam laikotarpiui DAP nėra pateikęs savo nuomonės skiriančiajai tarnybai, jos pateikti nebereikia. Skiriančioji institucija neprivalo laikytis DAP nuomonės.

2.   DAP informuojamas visais klausimais, kurie susiję ar galėtų būti susiję su duomenų apsauga.

9 straipsnis

Duomenų valdytojai

1.   Duomenų valdytojai yra atsakingi už visų jų kontroliuojamų tvarkymo veiksmų atitikimo reglamentui užtikrinimą.

2.   Visų pirma duomenų valdytojai:

a)

iš anksto praneša DAP apie bet kurį tvarkymo veiksmą ar keletą tvarkymo veiksmų, skirtų vienam ar keliems susijusiems tikslams, bei apie bet kokį vykdomo tvarkymo veiksmo esminį pakeitimą. Duomenų valdytojai nedelsdami praneša apie vykdytus tvarkymo veiksmus iki reglamento įsigaliojimo 2001 m. vasario 1 d;

b)

padeda DAP ir EDAP atlikti savo atitinkamas pareigas, visų pirma pateikdamas informaciją pagal jų prašymus ne vėliau kaip per trisdešimt dienų;

c)

įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones bei duoda atitinkamus nurodymus TGS personalui, kad užtikrintų duomenų tvarkymo konfidencialumą ir saugumo lygį, atitinkantį tvarkymo duomenų tvarkymo keliamą riziką;

d)

atitinkamais atvejais konsultuojasi su DAP dėl tvarkymo veiksmų atitikimo reglamentui, ypač tais atvejais, kai jie turi pagrindo manyti, kad tam tikri tvarkymo veiksmai neatitinka reglamento 4–10 straipsnių. Be to, klausimais, susijusiais su tvarkymo veiksmų konfidencialumu, ir dėl saugumo priemonių, kurių imtasi vadovaujantis reglamento 22 straipsniu, jie gali konsultuotis su DAP ir (arba) A generalinio direktorato, Saugumo tarnybos ir Informacijos saugumo (INFOSEC) tarnybos informacinių technologijų saugumo specialistais.

10 straipsnis

Kontaktiniai asmenys

1.   Nepažeisdamas DAP pareigų, kontaktinis asmuo:

a)

padeda savo generaliniam direktoratui arba padaliniui vesti viso vykdomo asmens duomenų tvarkymo apskaitą;

b)

padeda savo generaliniam direktoratui arba padaliniui nustatyti atitinkamus duomenų valdytojus;

c)

turi teisę iš duomenų valdytojų ir personalo gauti tinkamą ir reikalingą informaciją, kurios reikia jo administraciniams uždaviniams įvykdyti jo generaliniame direktorate arba padalinyje. Tai neapima teisės susipažinti su asmens duomenimis, kuriuos pagal savo atsakomybę tvarko duomenų valdytojas.

2.   Nepažeisdami duomenų valdytojų pareigų, kontaktiniai asmenys:

a)

padeda duomenų valdytojams įvykdyti savo įsipareigojimus;

b)

prireikus padeda geriau bendradarbiauti DAP ir duomenų valdytojams.

11 straipsnis

TGS personalas

1.   Visų pirma visas TGS personalas padeda taikyti asmens duomenų tvarkymo konfidencialumo ir saugumo taisykles, kaip nurodyta reglamento 21 ir 22 straipsniuose. Kiekvienas TGS personalo narys, turintis teisę susipažinti su asmens duomenimis, tvarko juos tik gavęs duomenų valdytojo nurodymus, išskyrus atvejus, kai tai daryti reikalauja nacionalinė arba Bendrijos teisė.

2.   Kiekvienas TGS personalo narys, nesinaudodamas oficialiais kanalais, kaip nurodyta EDAP nustatytose taisyklėse, gali paduoti skundą EDAP dėl reglamento nuostatų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, tariamo pažeidimo.

12 straipsnis

Duomenų subjektai

1.   Duomenų subjektai turi teisę ne tik būti deramai informuoti apie su jais susijusių asmens duomenų tvarkymą pagal reglamento 11 ir 12 straipsnius, bet taip pat gali kreiptis į atitinkamą duomenų valdytoją, kad pasinaudotų savo teisėmis pagal reglamento 13–19 straipsnius, kaip nurodyta šio sprendimo 5 skirsnyje.

2.   Nepažeidžiant jo teisės į teisminę teisės gynimo priemonę, kiekvienas duomenų subjektas gali paduoti skundą EDAP, jeigu jis mano, kad Tarybai tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeistos jo teisės pagal reglamentą, kaip nurodyta EDAP nustatytose taisyklėse.

3.   Nė vienas asmuo negali nukentėti dėl EDAP paduoto skundo arba klausimo, į kurį buvo atkreiptas DAP dėmesys, kuriuo pareikšta apie reglamento nuostatų pažeidimą.

4 SKIRSNIS

TVARKYMO VEIKSMŲ, APIE KURIUOS PRANEŠAMA, REGISTRAS

13 straipsnis

Pranešimo procedūra

1.   Duomenų valdytojas praneša DAP apie bet kokį asmens duomenų tvarkymo veiksmą, remdamasis pranešimo forma, kuri yra pateikta TGS intraneto svetainėje (duomenų apsauga). Pranešimas DAP perduodamas elektroniniu būdu. Patvirtinimo pranešimas nusiunčiamas DAP laišku per dešimt darbo dienų. Gavęs patvirtinimo pranešimą, DPA paskelbia jį registre.

2.   Pranešime pateikiama visa reglamento 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija. Apie kiekvieną pasikeitimą, turintį įtakos šiai informacijai, nedelsiant pranešama DAP.

3.   Kitos su pranešimo procedūra susijusios taisyklės ir procedūros, kurių turi laikytis duomenų valdytojai, yra DAP išleistų bendrų rekomendacijų dalis.

14 straipsnis

Registro turinys ir paskirtis

1.   DAP tvarko asmens duomenų tvarkymo veiksmų registrą, kuris sudaromas remiantis iš duomenų valdytojų gautais pranešimais.

2.   Registre nurodoma bent reglamento 25 straipsnio 2 dalies a–g punktuose nurodyta informacija. Tačiau DAP į registrą įtraukta informacija gali būti ribojama išimties tvarka, kai reikia užtikrinti konkretaus tvarkymo veiksmo saugumą.

3.   Registras atlieka Taryboje atliktų asmens duomenų tvarkymo veiksmų rodyklės funkciją. Jis suteikia informaciją duomenų subjektams ir leidžia jiems lengviau pasinaudoti reglamento 13–19 straipsniuose išdėstytomis savo teisėmis.

15 straipsnis

Registro prieinamumas

1.   DAP imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų registro prieinamumą bet kuriam asmeniui tiesiogiai arba netiesiogiai per EDAP. Visų pirma DAP teikia informaciją ir pagalbą suinteresuotiems asmenims, kaip ir kur pateikti prašymą suteikti teisę naudotis registru.

2.   Išskyrus atvejus, kai suteikiama teisė naudotis registru tiesiogiai tinkle, prašymai suteikti teisę naudotis registru pateikiami raštu, taip pat elektroniniu būdu, viena Sutarties 314 straipsnyje nurodytų kalbų ir pakankamai tikslios formuluotės, kad DAP galėtų nustatyti reikalingus tvarkymo veiksmus. Prašymo gavimo patvirtinimas pareiškėjui išsiunčiamas nedelsiant.

3.   Jei prašymas yra nepakankamai tikslus, DAP prašo pareiškėją patikslinti prašymą ir padeda pareiškėjui tai padaryti. Jei prašymas yra susijęs su labai dideliu tvarkymo veiksmų skaičiumi, DAP gali neoficialiai tartis su pareiškėju, kad būtų rastas teisingas sprendimas.

4.   Bet kuris asmuo gali prašyti DAP išduoti registre esančios informacijos apie bet kuriuos praneštus tvarkymo veiksmus kopiją.

5 SKIRSNIS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ NAUDOJIMOSI SAVO TEISĖMIS PROCEDŪRA

16 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Šiame skirsnyje nurodytomis duomenų subjektų teisėmis gali naudotis tik atitinkami asmenys arba, išimtiniais atvejais, tinkamai įgalioti asmenys – tų asmenų vardu. Raštu teikiami prašymai adresuojami atitinkamam duomenų valdytojui, kopiją pateikiant DAP. Prireikus DAP padeda duomenų subjektui nustatyti atitinkamą duomenų valdytoją. DAP pateikia specialias formas. Duomenų valdytojai tenkina prašymą tik tuo atveju, jei forma yra užpildyta iki galo, o skundo pateikėjo tapatybė tinkamai patvirtinta. Duomenų subjektai savo teisėmis naudojasi nemokamai.

2.   Duomenų valdytojas nusiunčia pareiškėjui prašymo gavimo patvirtinimą per penkias darbo dienas nuo prašymo užregistravimo. Jei nenurodyta kitaip, duomenų valdytojas atsako į prašymą ne vėliau kaip per penkiolika darbo dienų nuo prašymo užregistravimo, jį patenkindamas arba raštu nurodydamas visiško arba dalinio atsisakymo priežastis, ypač atvejais, kai pareiškėjas nelaikomas duomenų subjektu.

3.   Jei duomenų subjektas, naudodamasis savo teisėmis, jomis akivaizdžiai piktnaudžiauja arba pažeidžia taisykles ir kai duomenų subjektas pareiškia, kad duomenų tvarkymas neteisėtas, duomenų valdytojas turi konsultuotis su DAP dėl prašymo ir (arba) nukreipti duomenų subjektą pas DAP, kuris priims sprendimą dėl prašymo tinkamumo ir tinkamų tolesnių veiksmų.

4.   Bet kuris suinteresuotas asmuo gali konsultuotis su DAP dėl naudojimosi savo teisėmis konkrečiu atveju. Nepažeidžiant jo teisės į teisminę teisės gynimo priemonę, kiekvienas duomenų subjektas gali paduoti skundą EDAP, jeigu jis mano, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeistos jo teisės pagal reglamentą.

17 straipsnis

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Duomenų subjektas turi teisę be apribojimų bet kada per tris mėnesius nuo prašymo gavimo gauti iš duomenų valdytojo reglamento 13 straipsnio a–d punktuose nurodytą informaciją, pasirinkęs kurį nors iš šių būdų: susipažindamas su tais duomenimis vietoje, arba gaudamas kopiją, įskaitant atitinkamais atvejais elektronine forma pateikiamą kopiją.

18 straipsnis

Teisė reikalauti ištaisymo

Kiekviename duomenų subjekto prašyme ištaisyti netikslius ar neišsamius asmens duomenis nurodomi atitinkami duomenys ir kaip jie turėtų būti ištaisyti. Jį duomenų valdytojas nagrinėja nedelsiant.

19 straipsnis

Teisė reikalauti duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymo

Duomenų valdytojas nedelsiant nagrinėja bet kurį pagal reglamento 15 straipsnį pateiktą prašymą sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus. Prašyme nurodomi atitinkami duomenys ir pateikiamos priežastys, kodėl tvarkymo veiksmai turėtų būti sustabdyti. Prieš pradėdamas toliau tvarkyti asmens duomenis duomenų valdytojas apie tai praneša prašymą pateikusiam duomenų subjektui.

20 straipsnis

Teisė reikalauti sunaikinimo

Neteisėto duomenų tvarkymo atveju duomenų subjektas gali prašyti duomenų valdytojo nedelsiant sunaikinti duomenis, ypač kai buvo pažeistos reglamento 4–10 straipsnių nuostatos. Prašyme nurodomi atitinkami duomenys ir motyvai, kodėl tvarkymas yra neteisėtas ar neteisėtumo įrodymai. Automatiniu būdu tvarkomose susistemintose rinkmenose sunaikinimas iš esmės užtikrinamas visomis atitinkamomis techninėmis priemonėmis, pašalinančiomis bet kokio tolesnio sunaikintų duomenų tvarkymo galimybę. Jei dėl techninių priežasčių duomenų sunaikinti neįmanoma, duomenų valdytojas pasikonsultavęs su DAP ir su suinteresuotu asmeniu imasi kuo greitesnio tokių duomenų tvarkymo sustabdymo veiksmų.

21 straipsnis

Pranešimas trečiosioms šalims

Duomenų subjektas gali kreiptis į duomenų valdytoją, kad jis trečiosioms šalims, kurioms buvo atskleisti duomenų subjekto asmens duomenys, praneštų apie duomenų subjekto prašymu atliktą asmens duomenų ištaisymą, jų tvarkymo veiksmų sustabdymą ar sunaikinimą, nebent paaiškėja, kad tai padaryti yra neįmanoma arba pastangos yra proporcingai nepagrįstos.

22 straipsnis

Teisė nesutikti

Duomenų subjektas, laikantis reglamento 18 straipsnio, gali nesutikti, kad būtų tvarkomi su juo susiję duomenys ir kad jo asmens duomenys būtų atskleidžiami arba naudojami. Prašyme nurodomi atitinkami duomenys ir prašymą pateisinančios priežastys. Jeigu toks nesutikimas yra pagrįstas, tokie asmens duomenys nebegali būti toliau tvarkomi.

23 straipsnis

Automatiniai individualūs sprendimai

Duomenų subjektas turi teisę į tai, kad jo atžvilgiu nebūtų daromas automatinis individualus sprendimas, kaip numatyta reglamento 19 straipsnyje, nebent sprendimas yra aiškiai numatytas nacionaliniais ar Bendrijos teisės aktais arba EDAP sprendimu, užtikrinančiu duomenų subjekto teisėtus interesus. Bet kuriuo atveju duomenų subjektas turi galimybę iš anksto pareikšti savo nuomonę ir konsultuotis su DAP.

24 straipsnis

Išimtys ir apribojimai

1.   Duomenų valdytojas gali apriboti šio sprendimo 17–21 straipsniuose nurodytas teises tiek, kiek tai aiškiai pateisina reglamento 20 straipsnyje nustatytos teisėtos priežastys. Išskyrus absoliučios būtinybės atveju, duomenų valdytojas visų pirma konsultuojasi su DAP, kurio nuomonė neįpareigoja institucijos. Duomenų valdytojas nedelsiant atsako į prašymus, susijusius su išimčių ar apribojimų naudotis teisėmis taikymu ir pagrindžia savo sprendimą.

2.   Bet kuris suinteresuotas asmuo gali prašyti EDAD taikyti reglamento 47 straipsnio 1 dalies c punktą.

6 SKIRSNIS

TYRIMO TVARKA

25 straipsnis

Praktinės priemonės

1.   Prašymai dėl tyrimo raštu pateikiami DAP, naudojant jo pateiktą specialią formą. Kai akivaizdžiai piktnaudžiaujama teise prašyti tyrimo, pavyzdžiui, kai tas pats asmuo yra visai neseniai pateikęs identišką prašymą, DAP nėra įpareigotas atsakyti pareiškėjui.

2.   Per penkiolika dienų nuo prašymo gavimo, DAP skiriančiajai institucijai ar tyrimą užsakiusiam asmeniui išsiunčia prašymo gavimo patvirtinimą ir patikrina, ar prašymas turi būti laikomas konfidencialiu.

3.   DAP prašo duomenų valdytojo, atsakingo už atitinkamą duomenų tvarkymo veiksmą, raštiško paaiškinimo šiuo klausimu. Duomenų valdytojas per penkiolika dienų DAP pateikia savo atsakymą. DAP gali pageidauti gauti papildomą informaciją iš kitų šalių, pvz., Tarybos Generalinio sekretoriato Saugumo tarnybos ir Informacijos saugumo (INFOSEC) tarnybos. Atitinkamu atveju jis gali prašyti Tarybos teisinės tarnybos nuomonės tuo klausimu. Informacija ar nuomonė DAP pateikiama per trisdešimt dienų.

4.   DAP atsako skiriančiajai institucijai ar prašymą pateikusiam asmeniui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prašymo gavimo.

7 SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. R. BOT


(1)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(2)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Bendrijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

(3)  2004 m. kovo 22 d. Tarybos sprendimas Nr. 2004/338/EB, Euratomas, dėl Tarybos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo (OL L 106, 2004 4 15, p. 22).

(4)  2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimas Nr. 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (OL L 101, 2001 4 11, p. 1.) Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/194/EB (OL L 63, 2004 2 28, p. 48).

(5)  2001 m. birželio 25 d. Tarybos Generalinio sekretoriaus – vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai sprendimas dėl Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriato ir jo darbuotojų geros administracinės elgsenos kodekso, nustatančio jų profesinius santykius su visuomene (OL C 189, 2001 7 5, p. 1).

(6)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 723/2004 (OL L 124, 2004 4 27, p. 1).

(7)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.


Komisija

21.9.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 296/23


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2004 m. rugsėjo 16 d.

kaip valstybių narių konsulinės įstaigos turėtų įgyvendinti Europos bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos Nacionalinės turizmo administracijos susitarimo memorandumą dėl vizų ir kitų klausimų, susijusių su turistų grupėmis iš Kinijos Liaudies Respublikos (ADS)

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2886)

(2004/645/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ir ypač į jos 211 straipsnio antrąją įtrauką,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos Nacionalinės turizmo administracijos susitarimo memorandumas dėl vizų ir kitų problemų, susijusių su turistinėmis grupėmis iš Kinijos Liaudies Respublikos (1), (KLR) numato konkrečią prašymų pateikimo tvarką, nukrypstančią nuo Bendruosiuose konsuliniuose nurodymuose (CCI) nustatytų bendrųjų taisyklių vizoms, kad būtų palengvintas trumpalaikių vizų išdavimas Kinijos piliečių, norinčių vykti į Bendriją, grupėms. Susitarimo memorandumas (ADS MoU) įsigaliojo 2004 metų gegužės 1 dieną.

(2)

Siekiant užtikrinti aukštą apsaugos lygį, ypač užkirsti kelią slaptajai imigracijai ir išvengti pavojaus, kad vienas asmuo stengsis gauti kelias vizas KLR veikiančiose valstybių narių konsulinėse įstaigose, tikslinga, kad visos valstybės narės suderintai įgyvendintų ADS MoU, ir dėl to būtina KLR veikiančioms valstybių narių konsulinėms įstaigoms nustatyti bendrą įgyvendinimo tvarką.

(3)

Bendra tvarka yra grindžiama ADS MoU nuostatomis, nustatančiomis vienodą metodiką, apimančią visus klausimus nuo vizos prašymo pateikimo tvarkos iki akreditacijos panaikinimo, jei pažeidžiamos ES ir (arba) Kinijos taisyklės.

(4)

Apibrėžiant bendrąsias procedūras, tam tikrais atvejais remiamasi CCI aprašytomis pagrindinėmis vizos prašymo taisyklėmis ir ypač taisyklėmis, susijusiomis su vietinėmis konsulinėmis įstaigomis.

(5)

Pagal šią sistemą valstybės narės turėtų laikytis bendro KLR paskirtų kelionių agentūrų akreditavimo ir Kinijos kelionių agentūrų paskirtų pasiuntinių sąrašo sudarymo principo.

(6)

Kai akredituota Kinijos kelionių agentūra pažeidžia Bendrijos taisykles, valstybės narės turėtų taikyti bendras suderintas nuobaudas, numatytas CCI taisyklėse, reglamentuojančiose privačių administracinių įstaigų, kelionių agentūrų ir kelionių organizavimo veiklos vykdytojų parengtų vizų prašymus.

(7)

Valstybės narės turėtų taikyti bendrą patvirtinamųjų dokumentų ir informacijos, kuri būtina pateikiant vizos prašymą, sąrašą, tam tikrais atvejais paaiškindamos reikalaujamų dokumentų turinį. Tikrinant kiekvieną individualų vizos prašymą, gali būti prašoma pateikti papildomą informaciją.

(8)

ADS MoU įgyvendinančios valstybės narės turėtų stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą Kinijos Liaudies Respublikoje ir sukurti pasikeitimo informacija mechanizmus, kad būtų galima pranešti apie akredituotų kelionių agentūrų ar paskirtųjų pasiuntinių padarytus pažeidimus ir atskleistus kitokio įtartino elgesio atvejus ir kad būtų lengviau apdoroti informaciją.

(9)

ADS komitete, įsteigtame pagal ADS MoU, Komisija atstovauja Bendrijai ir perduoda atitinkamą informaciją apie ADS MoU įgyvendinimą Kinijos valdžios institucijoms (CNTA). Dėl to valstybės narės turėtų įtraukti Komisiją kaip Europos bendrijos ADS komitete atstovę į vietinį bendradarbiavimo mechanizmą, užtikrindamos nuolatinį sklandų informacijos apie ADS MoU įgyvendinimą perdavimą.

(10)

Valstybėms narėms, kurios nedalyvauja įgyvendinant ADS MoU, bet sudarė su KLR panašius dvišalius susitarimus, taip pat reikėtų suteikti galimybę dalyvauti vietiniame bendradarbiavimo mechanizme. Norvegiją ir Islandiją taip pat reikėtų pakviesti prisijungti prie vietinio konsulinio bendradarbiavimo mechanizmo, kai tik jos pasirašys su KLR panašius dvišalius susitarimus,

ŠIUO DOKUMENTU REKOMENDUOJA:

Kad būtų lengviau veiksmingai įgyvendinti ADS MoU, valstybės narės turėtų taikyti tokią bendrą įgyvendinimo tvarką:

1.

Valstybių narių konsulinės įstaigos, veikiančios KLR, kiekvienai paskirtajai kelionių agentūrai turėtų išduoti akreditavimo sertifikatą. Tai turėtų būti vienodos formos akreditavimo sertifikatai, kuriuose nurodytas, inter alia, serijos numeris, kelionių agentūros verslo licenzijos numeris, pavadinimas bei kiti atitinkami duomenys. Sertifikato galiojimo laikas neturėtų būti ilgesnis negu vieneri metai.

Vienos valstybės narės išduotus akreditavimo sertifikatus turėtų pripažinti kitos valstybės narės.

Kai paskirtoji kelionių agentūra pirmą kartą kreipiasi į valstybės narės konsulinę įstaigą, pastaroji turėtų registruoti atstovo apsilankymo konsulinėje įstaigoje datą ir laiką bei perduoti Komisijai visą atitinkamą informaciją. Ši konsulinė įstaiga turėtų išduoti akreditavimo sertifikatą Komisijai patvirtinus, kad paskirtoji kelionių agentūra anksčiau nesikreipė į jokią kitą konsulinę įstaigą.

2.

Kiekvienam pasiuntiniui, kurį paskiria akredituotoji kelionių agentūra, turėtų būti išduota asmens tapatybės kortelė su jo (jos) nuotrauka, kurioje nurodyta, inter alia, jo (jos) vardas ir pavardė, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris ir akredituotosios kelionių agentūros pavadinimas, adresas bei telefono numeris.

Maksimalus bendras kortelės galiojimo laikas neturėtų būti ilgesnis negu vieneri metai. Vieningos formos kortelę turėtų išduoti KLR veikiančios valstybių narių konsulinės įstaigos.

Remdamasi KLR pateikta informacija ir po to, kai valstybės narės atlieka tikrinimą, Komisija sudaro bendrą pasiuntinių sąrašą ir pateikia jį visoms valstybėms narėms. Gavusi pranešimą apie pakeitimą, Komisija atnaujina bendrą pasiuntinių sąrašą ir praneša apie pakeitimus KLR veikiančioms valstybių narių konsulinėms įstaigoms.

3.

Jei pažeidžiamos ES ir (arba) Kinijos taisyklės, ypač jei palengvinama neteisėta imigracija, KLR veikianti valstybės narės konsulinė įstaiga turėtų panaikinti Kinijos kelionių agentūros akreditaciją. Valstybės narės konsulinės įstaigos įvestas panaikinimas nedelsiant įsigalioja visose valstybėse narėse. Siekiant užtikrinti, kad visos valstybės narės vieningai taikytų skirtą nuobaudą, konsulinė įstaiga turėtų pranešti Komisijai ir kitų valstybių narių konsulinėms įstaigoms, veikiančioms KLR, apie įvestą panaikinimą. Akreditacijos panaikinimas gali būti peržiūrėtas esant atitinkamoms aplinkybėms, pavyzdžiui, jei akredituotoji kelionių agentūra įrodo, kad ES ir (arba) Kinijos taisykles pažeidė tik vienas jos darbuotojas, kuris jau nedirba agentūroje.

Valstybių narių konsulinės įstaigos, veikiančios KLR, akredituotosioms kelionių agentūroms gali pateikti įspėjimus, kai jos įtaria, kad agentūra padarė smulkius pažeidimus. Apie tai turėtų būti nedelsiant pranešama Komisijai ir kitoms vietinėms valstybių narių konsulinėms įstaigoms.

Komisija CNTA praneša apie bet kokius akreditacijos panaikinimus ir akredituotosioms kelionių agentūroms pateiktus įspėjimus.

4.

Valstybės narės turėtų prašyti, kad kartu su ADS vizos prašymu būtų pateikti dokumentai, išvardyti šios rekomendacijos priede. Jei būtina, valstybės narės turėtų prašyti papildomos informacijos. Visų pirma jos gali reikalauti asmeninio ar telefoninio pokalbio su prašančiuoju asmeniu, įrodymų apie finansinę padėtį (banko pažyma), darbinius santykius patvirtinančių dokumentų ar abiejų tėvų rašytinio sutikimo nepilnamečių atveju.

5.

Kad būtų lengviau sklandžiai įgyvendinti ADS MoU, valstybės narės turėtų rengti KLR specialius mokymo kursus akredituotųjų kelionių agentūrų darbuotojams, dalyvaujantiems ADS MoU įgyvendinime.

6.

Valstybės narės ir Komisija turėtų glaudžiai bendradarbiauti Kinijos Liaudies Respublikoje ir reguliariai susitikti, kad būtų užtikrintas nuolatinis sklandus informacijos perdavimas ir apdorojimas, pasikeitimas patirtimi, įgyta atskleidžiant akredituotųjų kelionių agentūrų pažeidimus ar kitokį įtartiną elgesį, ir ADS MoU praktinio taikymo geriausios patirties plėtotė.

7.

Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms, kurios dalyvauja EB ir KLR pasirašyto ADS MoU įgyvendinime.

Priimta Briuselyje, 2004 m. rugsėjo 16 d.

Komisijos vardu

António VITORINO

Komisijos narys


(1)  OL L 83, 2004 3 20, p. 14.


PRIEDAS

Bendroji informacija apie grupę

1)

Vardinis visų grupės narių sąrašas, kuriame nurodyti pasų numeriai, ir paso puslapio, kuriame nurodyti asmens duomenys, bei asmens tapatybę liudijančių dokumentų kopijos.

2)

Akredituotosios kelionių agentūros atstovo pasirašytas pranešimas, kuriame nurodytas detalus maršrutas, įskaitant duomenis apie skrydžius visos kelionės nuo išvykimo iki grįžimo į KLR metu, viešbučių, kuriuose kelionės metu bus apgyvendinta grupė, pavadinimai, adresai, telefono ir fakso numeriai bei buvimo kiekviename viešbutyje datos ir išsami informacija apie grupės vykimą iš vienos vietos į kitą kelionės metu; be to, bet kokie kelionės maršruto pakeitimai, padaryti per visą vizos prašymo nagrinėjimo laiką.

3)

Išankstinis skrydžio bilietų užsakymas ir oro bendrovės KLR-Europa-KLR kelionės patvirtinimas (kartu su turistų vardais ir pavardėmis).

4)

Kelionės išlaidų apmokėjimas.

5)

Turistinės grupės (arba kiekvieno grupės nario individualus) draudimo polisas, galiojantis valstybių narių, lankomų pagal nustatytą maršrutą, teritorijoje. Draudimas turi aprėpti visą kelionės laiką. Draudimo suma turi būti ne mažesnė negu 30 000 eurų ir padengti bet kokias išlaidas, kurios gali atsirasti ryšium su grąžinimu į tėvynę dėl sveikatos priežasčių, skubios medicinos pagalbos ir (arba) neatidėliotino gydymo ligoninėje.

6)

Turistinės kelionės vadovo vardas ir pavardė.

7)

Paskirtojo turizmo kelionių organizavimo partnerio Europoje vardas ir pavardė bei kontaktiniai duomenys.

8)

Paskirtojo turizmo kelionių organizavimo partnerio Europoje patvirtinimas, kad visiems grupėms nariams Europoje bus suteiktas apgyvendinimas ir transportas, nurodytas grupės kelionės maršrute.

Kiekvienas grupės narys pateikia

9)

Tinkamai užpildytą ir pasirašytą vizos prašymo formą ir naujausią savo nuotrauką.

10)

Pasą, galiojantį ne trumpiau negu 90 dienų, pasibaigus vizos galiojimo laikui.