ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 249

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. liepos 23d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2004 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1337/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2004 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1338/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2799/1999, nustatantį išsamias Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles, susijusias su pagalbos už pašarams skirtą nugriebtą pieną ir nugriebto pieno miltelius suteikimu ir šių nugriebto pieno miltelių pardavimu

3

 

*

2004 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1339/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 214/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos nugriebto pieno miltelių rinkoje

4

 

*

2004 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1340/2004, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo I priedą

5

 

 

2004 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1341/2004, atidarantis konkursą dėl muito mokesčio lengvatos, taikomos iš trečiųjų šalių į Ispaniją importuojamiems kukurūzams

7

 

 

2004 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1342/2004, taikantis sumažinimo koeficientą grąžinamųjų išmokų sertifikatams už į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 8 straipsnio 5 dalyje

8

 

 

2004 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1343/2004, dėl A3 eksporto licencijų išdavimo vaisių ir daržovių (pomidorų ir obuolių) sektoriuje

9

 

 

2004 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1344/2004, iš dalies keičiantis importo muito mokesčius ryžių sektoriuje

11

 

*

2004 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1345/2004, keičiantis į Reglamento (EB) Nr. 1107/96 dėl geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų registravimo priedą įtraukto pavadinimo produkto specifikacijos duomenis (Scotch Lamb)

14

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2004/557/EB:2004 m. liepos 2 d. Komisijos sprendimas, įvedantis nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo tranzito režimo, nustatyto Reglamento (EB) Nr. 998/2003 dėl naminių gyvūnėlių tranzito per Švedijos teritoriją tarp Bornholmo salos ir kitų Danijos teritorijos dalių 6 straipsnyje (Pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2435) (Tik danų ir švedų kalbomis parengti tekstai yra autentiški) ( 1 )

18

 

*

2004/558/EB:2004 m. liepos 15 d. Komisijos sprendimas, dėl Tarybos drektyvos 64/432/EEB dėl papildomų Bendrijos galvijų vidaus prekybos garantijų, susijusių su infekciniu galvijų rinotracheitu, ir infekcijos likvidavimo programų, pateiktų atitinkamų valstybių narių, patvirtinimo įgyvendinimo (Pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2104)  ( 1 )

20

 

*

2004/559/EB:2004 m. birželio 21 d. Komisijos sprendimas, dėl Čekijos Respublikos vietovių, tinkamų gauti paramą pagal struktūrinių fondų 2 tikslą 2004–2006 m., sąrašo (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2134) (Tekstas tik čekų kalba yra autentiškas)

26

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

23.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1337/2004

2004 m. liepos 22 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. liepos 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2004 m. liepos 22 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

096

42,5

999

42,5

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

052

65,1

382

58,2

388

54,9

508

39,2

524

31,8

528

53,5

999

50,5

0806 10 10

052

166,0

220

120,6

616

105,2

624

144,8

800

131,4

999

133,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

76,6

400

104,5

508

79,1

512

69,3

524

56,0

528

81,6

720

88,5

804

93,6

999

81,2

0808 20 50

052

98,8

388

96,8

512

96,9

999

97,5

0809 10 00

052

185,7

092

189,7

094

69,5

999

148,3

0809 20 95

052

272,9

400

296,9

616

183,0

999

250,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,4

999

157,4

0809 40 05

512

91,6

624

149,8

999

120,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


23.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1338/2004

2004 m. liepos 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2799/1999, nustatantį išsamias Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles, susijusias su pagalbos už pašarams skirtą nugriebtą pieną ir nugriebto pieno miltelius suteikimu ir šių nugriebto pieno miltelių pardavimu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/199 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 2799/1999 (2) 26 straipsnį intervencinės agentūros surengė nuolatinį konkursą tiems nugriebto pieno milteliams, kurie iki 2002 m. liepos 1 d. buvo priimti sandėliuoti.

(2)

Atsižvelgiant į vis dar turimą kiekį ir į situaciją rinkoje, minėta data turėtų būti pakeista į 2002 m. spalio 1 d.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2799/1999 26 straipsnio 2 dalyje data „2002 m. liepos 1 d.“ pakeičiama į datą „2002 m. spalio 1 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 340, 1999 12 31, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimas, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1079/2004 (OL L 203, 2004 6 8, p. 13).


23.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1339/2004

2004 m. liepos 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 214/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos nugriebto pieno miltelių rinkoje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/199 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 214/2001 (2) 21 straipsnyje nustatyta, kad valstybių narių intervencinės agentūros gali pasiūlyti parduoti tik tą nugriebto pieno miltelių kiekį, kurį jos priėmė sandėliuoti iki 2002 m. liepos 1 d.

(2)

Atsižvelgiant į iki šiol turimą kiekį ir į rinkos padėtį, šią datą reikėtų pakeisti į 2002 m. spalio 1 d.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 214/2001 21 straipsnyje „2002 m. liepos 1 d.“ pakeičiama „2002 m. spalio 1 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Briuselyje, 2004 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 37, 2001 2 7, p. 100. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1319/2004 (OL L 245, 2004 7 17, p. 11).


23.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1340/2004

2004 m. liepos 22 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 buvo nustatyta prekių nomenklatūra (toliau – kombinuotoji nomenklatūra), kuri yra šio reglamento I priede.

(2)

Siekiant apibrėžti 2009 pozicijoje klasifikuojamose vaisių sultyse pridėtojo cukraus kiekį, Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 kombinuotosios nomenklatūros 20 skirsnio 5 dalies a punkto papildomojoje pastaboje buvo panaudotos tam tikros vertės, nustatytos 1968 m. birželio 28 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 950/68 dėl bendrojo muitų tarifo (2). Obuolių sultims ši vertė yra 11.

(3)

2001 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1776/2001, iš dalies keičiančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl bendrojo muitų tarifo (3) I priedą, buvo įterpta 20 skirsnio 5 dalies b punkto papildomoji pastaba, pakeičianti kombinuotosios nomenklatūros 5 papildomąją pastabą. Remiantis 5 dalies b punkto papildomąja pastaba, vaisių sultys, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ir mažiau kaip 50 % masės natūralių vaisių sulčių, praranda savo pirmines 2009 pozicijoje klasifikuojamų vaisių sulčių savybes.

(4)

Sultyse esančio vaisių sulčių kiekio apskaičiavimo metodas naudojant Brikso vertę yra apibrėžtas kombinuotosios nomenklatūros 20 skirsnio 2 dalies b punkto papildomojoje pastaboje, o standartinė vertė, naudojama kombinuotosios nomenklatūros 20 skirsnio 2 dalies a punkto papildomojoje pastaboje, yra aprašyta kombinuotosios nomenklatūros 2009 pozicijos aiškinamajame rašte (4).

(5)

Įsigaliojus Reglamentui (EB) Nr. 1776/2001 ir 2009 pozicijos aiškinamajam raštui, pasirodė, kad kai kurios koncentruotos obuolių sultys, kurių Brikso vertė mažesnė kaip 67, buvo neįtrauktos į 2009 poziciją remiantis 5 pastaba ir pagal 2009 pozicijos aiškinamąjį raštą apskaičiuotu obuolių sulčių kiekiu, nors tos sultys buvo natūralios obuolių sultys, į kurias nepridėta cukraus ir iš kurių buvo pašalintas vanduo koncentratui gauti.

(6)

Be to, moksliniais tyrimais nustatyta, kad 1968 m. obuolių sultims įvedus standartinę vertę 11, buvo išvestos naujos obuolių rūšys, kurios naudotos obuolių sulčių koncentratui gaminti. Iš šių naujų pakankamai didelį rūgštingumą turinčių rūšių pagamintos nekoncentruotos obuolių sultys gali pasiekti vidutinę Brikso vertę 13. Todėl 1968 m. nustatytą vertę 11 reikėtų padidinti iki 13 tam, kad kai kurios iš naujų rūšių pagamintos natūralių obuolių sultys nebūtų pašalintos iš 2009 pozicijos.

(7)

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede esančios kombinuotosios nomenklatūros 20 skirsnio 5 dalies a punkto papildomoji pastaba turėtų būti atitinkamai pakeista išbraukiant įrašą „— obuolių sultys: 11“ ir jį perkeliant prie įrašo „— kitos vaisių arba daržovių sultys, įskaitant sulčių mišinius: 13“.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede esančios kombinuotosios nomenklatūros 20 skirsnio 5 dalies a punkto papildomosios pastabos antroji įtrauka „— obuolių sultys: 11“ yra išbraukiama.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Frederik BOLKESTEIN

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2344/2003 (OL L 346, 2003 12 31, p. 38).

(2)  OL L 172, 1968 7 22, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3529/87 (OL L 336, 1987 11 26, p. 3).

(3)  OL L 240, 2001 9 8, p. 3.

(4)  OL C 256, 2002 10 23, p. 84.


23.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1341/2004

2004 m. liepos 22 d.

atidarantis konkursą dėl muito mokesčio lengvatos, taikomos iš trečiųjų šalių į Ispaniją importuojamiems kukurūzams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Laikydamasi Žemės ūkio susitarimo (2), sudaryto Urugvajaus raundo daugiašalėse prekybos derybose, Bendrija įsipareigojo importuoti į Ispaniją tam tikrą kiekį kukurūzų.

(2)

1995 m. liepos 26 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1839/95 dėl tarifinių kvotų kukurūzų ir sorgo importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taikymo taisyklių (3) yra nustatytos konkursų vykdymui būtinos konkrečios taisyklės.

(3)

Atsižvelgiant į realų kukurūzų importo į Ispaniją iš trečiųjų šalių ritmą ir į esamus Ispanijos rinkos poreikius, reikia pradėti konkursą dėl kukurūzų importo muito mokesčio lengvatos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pradedamas konkursas dėl Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje numatytos importo muito mokesčio lengvatos, taikomos importuojamiems į Ispaniją kukurūzams.

2.   Taikomos Reglamento (EB) Nr. 1839/95 nuostatos, išskyrus tas, kurios prieštarauja šio reglamento nuostatoms.

2 straipsnis

Konkursas yra atidarytas iki 2004 m. rugsėjo 9 d. Konkurso laikotarpiu vykdomi savaitiniai konkursai, kurių apimtys ir pasiūlymo pateikimo terminai sukonkretinami pranešime apie konkursą.

3 straipsnis

Šio konkurso tvarka išduotos importo licencijos galioja 50 dienų nuo jų išdavimo datos tokia prasme, kokia vartojama Reglamento (EB) Nr. 1839/95 10 straipsnio 4 dalyje.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 336, 1994 12 23, p. 22.

(3)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


23.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1342/2004

2004 m. liepos 22 d.

taikantis sumažinimo koeficientą grąžinamųjų išmokų sertifikatams už į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 8 straipsnio 5 dalyje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93, nustatantį prekybos tvarką, taikomą kai kurioms prekėms, pagamintoms perdirbant žemės ūkio produktus (1),

atsižvelgdama į 2000 m. liepos 13 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1520/2000, nustatantį bendras išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, skyrimo sistemos taikymo taisykles ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijus (2), ypač jo 8 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Komisijos reglamento 1520/2000 8 straipsnio 2 dalį iš valstybių narių gautuose pranešimuose nurodoma, kad gautose paraiškose prašoma bendra suma siekia 443 844 247 EUR, tuo tarpu sumos dalis, kuriai nuo 2004 m. rugpjūčio 1 d. gali būti išduodami grąžinamųjų išmokų sertifikatai, siekia 31 519 560 EUR, kaip nurodyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1520/2000 8 straipsnio 4 dalyje.

(2)

Sumažinimo koeficientas apskaičiuojamas pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1520/2000 8 straipsnio 3 ir 4 dalis. Todėl šis koeficientas turėtų būti taikomas prašomoms sumoms, kurioms gali būti išduotas grąžinamųjų išmokų sertifikatas nuo 2004 m. rugpjūčio 1 d., kaip nustatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1520/2000 8 straipsnio 6 dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Prašomų grąžinamų išmokų sumoms nuo 2004 m. rugpjūčio 1 d. taikomas sumažinimo koeficientas 0,929.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. liepos 22 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Olli REHN

Komisijos narys


(1)  OL L 318, 1993 12 20, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2580/2000 (OL L 298, 2000 11 25, p. 5).

(2)  OL L 177, 2000 7 15, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 886/2004 (OL L 168, 2004 5 1, p. 14).


23.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1343/2004

2004 m. liepos 22 d.

dėl A3 eksporto licencijų išdavimo vaisių ir daržovių (pomidorų ir obuolių) sektoriuje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 35 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1205/2004 (2) kviečia dalyvauti konkurse, nustatant orientacinių grąžinamųjų išmokų dydžius ir galimų išduoti A3 eksporto licencijų kiekius.

(2)

Atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus, nustatomi maksimalūs grąžinamųjų išmokų dydžiai ir kiekių, nurodytų pasiūlymuose, kuriuose nurodyti maksimalūs grąžinamųjų išmokų dydžiai, patenkinimo procentas.

(3)

Maksimalus grąžinamųjų išmokų dydis obuoliams, reikalingas orientacinio kiekio licencijoms išduoti, neviršijant konkurse pasiūlytų kiekių, negali būti didesnis už orientacinį grąžinamųjų išmokų dydį daugiau nei pusantro karto.

(4)

Prašomas grąžinamųjų išmokų dydis pomidorams viršija orientacinį grąžinamųjų išmokų dydį, todėl reikėtų atmesti visus pasiūlymus ir nustatyti išmokos dydį, lygų nuliui,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Maksimalus grąžinamųjų išmokų dydis pomidorams ir obuoliams ir Reglamentu (EB) Nr. 1205/2004 paskelbtame konkurse pasiūlytų kiekių patenkinimo procentas yra nustatomas priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. liepos 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 230, 2004 6 30, p. 39.


PRIEDAS

A3 eksporto licencijų išdavimas vaisių ir daržovių (pomidorų ir obuolių) sektoriuje

Produktas

Maksimalus grąžinamųjų išmokų dydis

(EUR/t)

Pasiūlymuose nurodytų kiekių patenkinimo procentas didžiausių grąžinamųjų išmokų atžvilgiu

Pomidorai

0

Obuoliai

30

100 %


23.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1344/2004

2004 m. liepos 22 d.

iš dalies keičiantis importo muito mokesčius ryžių sektoriuje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3072/95 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1503/96, nustatantį Tarybos Reglamento (EB) Nr. 3072/95 dėl ryžių importo muitų taikymo taisykles (2), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1290/2004 (3) buvo nustatyti importo muitai ryžių sektoriuje.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1503/96 4 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu muitų taikymo laikotarpiu vidutiniai importo muitai yra 10 eurų už toną didesni arba mažesni už fiksuotus muitus, Komisija daro atitinkamą patikslinimą. Toks svyravimas buvo užfiksuotas. Todėl reikėtų patikslinti Reglamente (EB) Nr. 1290/2004 nustatytus importo muitus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1290/2004 I ir II priedai keičiami šio reglamento I ir II priedais.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. liepos 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 329, 1995 12 30, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 411/2002 (OL L 62, 2002 3 5, p. 27).

(2)  OL L 189, 1996 7 30, p. 71. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2294/2003 (OL L 340, 2003 12 24, p. 12).

(3)  OL L 243, 2004 7 15, p. 18.


I PRIEDAS

Ryžiams ir skaldytiems ryžiams taikomi importo muito mokesčiai

(EUR/t)

KN kodas

Importo muitas (5)

Trečiosios šalys (išskyrus AKR ir Bangladešą) (3)

AKR (1)  (2)  (3)

Bangladešas (4)

Indijos ir Pakistano

Basmati (6)

Egiptas (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Iš AKR valstybių importuojamiems ryžiams importo muitas yra taikomas pagal Tarybos reglamente (EB) Nr. 2286/2002 (OL L 348, 2002 12 21, p. 5) ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 638/2003 (OL L 93, 2003 4 10, p. 3) su pakeitimais nustatytą tvarką.

(2)  Pagal Reglamento (EB) Nr. 1706/98 nuostatas importo muitai netaikomi produktams, kilusiems iš Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių ir tiesiogiai įvežamiems į Reuniono užjūrio departamentą.

(3)  Muitas už ryžių įvežimą į Reuniono užjūrio departamentą yra nustatytas Reglamento (EB) Nr. 3072/95 11 straipsnio 3 dalyje.

(4)  Importuojamiems ryžiams, išskyrus iš Bangladešo kilusius skaldytus ryžius (KN kodas 1006 40 00), importo muitas taikomas pagal Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3491/90 (OL L 337, 1990 12 4, p. 1) ir Komisijos reglamente (EEB) Nr. 862/91 (OL L 88, 1991 4 9, p. 7) su pakeitimais nustatytą tvarką.

(5)  Pagal Tarybos sprendimo 91/482/EEB (OL L 263, 1991 9 19, p. 1) su pakeitimais 101 straipsnio 1 dalies nuostatas importuojami produktai, kilę iš užjūrio šalių ir teritorijų, nuo importo muito yra atleisti.

(6)  Basmati veislės lukštentiems ryžiams, kilusiems iš Indijos ir Pakistano, importo muitas yra sumažintas 250 EUR/t (Reglamento (EB) Nr. 1503/96 su pakeitimais 4a straipsnis).

(7)  Bendrajame muitų tarife nurodytas muito mokestis.

(8)  Iš Egipto kilusiems ir atgabenamiems ryžiams importo muitas taikomas pagal Tarybos reglamente (EB) Nr. 2184/96 (OL L 292, 1996 11 15, p. 1) ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 196/97 (OL L 31, 1997 2 1, p. 53) nustatytą tvarką.


II PRIEDAS

Ryžių sektoriaus muito mokesčių apskaičiavimas

 

Žaliaviniai

Indica ryžiai

Japonica ryžiai

Skaldyti ryžiai

lukštenti

nulukštenti

lukštenti

nulukštenti

1.

Importo muitas (EUR/t)

 (1)

190,51

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Apskaičiavimo veiksniai:

a)

CIF ARAG kaina (EUR/t)

360,92

224,10

280,58

361,91

b)

FOB kaina (EUR/t)

256,18

337,51

c)

Jūros frachtas (EUR/t)

24,40

24,40

d)

Šaltinis

USDA ir operatoriai

USDA ir operatoriai

Operatoriai

Operatoriai


(1)  Bendrajame muitų tarife nurodytas importo mokestis.


23.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1345/2004

2004 m. liepos 22 d.

keičiantis į Reglamento (EB) Nr. 1107/96 dėl geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų registravimo priedą įtraukto pavadinimo produkto specifikacijos duomenis („Scotch Lamb“)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 9 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 9 straipsnį Jungtinės Karalystės valdžios institucijos pateikė paraišką dėl produkto aprašymo ir gamybos būdo pakeitimo pavadinimui „Scotch Lamb“, įregistruotam kaip saugoma geografinė nuoroda pagal 1996 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1107/96 dėl geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų registracijos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2081/92 17 straipsnyje nustatyta tvarka (2).

(2)

Išnagrinėjus šią paraišką dėl pakeitimų, buvo nustatyta, kad šie pakeitimai yra reikšmingi.

(3)

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 9 straipsnyje numatytą tvarką ir dėl to, kad pakeitimai yra reikšmingi, 6 straipsnyje numatyta procedūra taikoma mutatis mutandis.

(4)

Buvo nustatyta, kad šiuo atveju pakeitimai atitinka Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 nuostatas. Po šių pakeitimų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3) Komisijai nebuvo pateikta nė vieno užprotestuojančio pranešimo pagal minėto reglamento 7 straipsnį.

(5)

Todėl šie pakeitimai turi būti įregistruoti ir paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento I priede išvardyti pakeitimai įregistruoti ir paskelbti pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 6 straipsnio 4 dalį.

Produkto specifikacijos pagrindinių duomenų santrauka yra į šio reglamento II priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 208, 1992 7 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 148, 1996 6 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 526/2004 (OL L 85, 2004 3 23, p. 3).

(3)  OL C 99, 2003 4 25, p. 3 („Scotch Lamb“).


I PRIEDAS

TARYBOS REGLAMENTAS (EEB) Nr. 2081/92

SAUGOMOS GEOGRAFINĖS NUORODOS PRODUKTO SPECIFIKACIJOS PAKEITIMAS (9 straipsnis)

EB Nr.: UK/0275/1994 1 24

1.   Įregistruotas pavadinimas: SGN „Scotch Lamb“

2.   Pakeitimas (-ai), kuriam (-iems) pateikta (-os) paraiška (-os):

Produkto specifikacijos antraštė:

Image

Pavadinimas

Image

Aprašymas

Image

Geografinė vietovė

Image

Kilmės vietos įrodymas

Image

Gamybos būdas

Image

Sąsaja su geografine vietove

Image

Ženklinimas

Image

Nacionalinis reikalavimas

Pakeitimas (-ai):

Aprašymas

Siekiant geriau atspindėti dabartinę praktiką, atsižvelgti į vartotojų pageidavimą padidinti ženklinimo skaidrumą ir pagerinti produkto „Scotch Lamb“ kokybę, esamas aprašymas:

„Produktas pagamintas iš ėriukų, kurie prieš paskerdimą mažiausiai du mėnesius konkrečiai įvardytoje vietovėje buvo auginti, paskersti ir išdarinėti.“

keičiamas taip:

„Produktas pagamintas iš ėriukų, kurie buvo atsivesti ir auginti tik konkrečiai įvardytoje geografinėje vietovėje, ten paskersti ir išdarinėti. Gyvuliai, užauginti ir paskersti pagal kokybės užtikrinimo sistemą, atitinkančią europinę normą EN 45011 (ISO vadovas 65), kurią atitinka paraiškos pateikėjo nustatytos normos, įvertinimo metodai ir periodiškumas.“

Gamybos būdas

Keičiant pirmiau pateikto pakeitimo aprašymą, turi būti pakeisti ir gamybos būdo duomenys. Be to, nuo pirmosios paraiškos pateikimo beveik niekada nebuvo prekiaujama užšaldytu produktu „Scotch Lamb“. Nors ši praktika dar nėra paplitusi, paraiškos pateikėjas pageidauja išbraukti sakinį „Galima prekiauti tik šviežiu arba atšaldytu produktu“ tam, kad būtų sudarytos sąlygos prekiauti ir užšaldytu produktu „Scotch Lamb“, jei to pageidauja perdirbėjas.

Todėl esamas aprašymas:

„Prieš paskerdimą ėriukai yra auginami Škotijoje mažiausiai du mėnesius. Jie skerdžiami ir išdarinėjami laikantis produkto specifikacijos. Galima prekiauti tik šviežiu arba atšaldytu produktu.“

keičiamas taip:

„Ėriukai atsivesti ir auginti tik konkrečiai įvardytoje geografinėje vietovėje. Gyvuliai yra užauginti ir paskersti pagal kokybės užtikrinimo sistemą, atitinkančią europinę normą EN 45011 (ISO vadovas 65), kurią atitinka paraiškos pateikėjo nustatytos normos, įvertinimo metodai ir periodiškumas. Šioje vietovėje jie paskersti ir išdarinėti laikantis produkto specifikacijos.“


II PRIEDAS

SANTRAUKA

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2081/92

„SCOTCH LAMB“

EB Nr.: UK/0275/1994 1 24

SKVN ( ) SGN (x)

Ši santrauka skiriama informacijai. Išsami informacija, ypač susijusi su produktų, įregistruotų kaip SKVN ir SGN, gamintojais, yra pilnoje produkto specifikacijoje, kurią galima rasti nacionalinėse institucijose ar Europos Komisijos tarnybose (1).

1.

   Atsakinga valstybės narės tarnyba

Pavadinimas:

Department of Environment, Food and Rural Affairs Food Chain Marketing and Competitiveness Division

Adresas:

Room 338

Nobel House

17 Smith Square

London – SW1P 3JR

Tel.

(44-207) 238 66 87

Faksas

(44-207) 238 57 28

El. paštas

rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk

2.

   Paraišką pateikęs susivienijimas

2.1.

Pavadinimas

:

Quality Meat Scotland

2.2.

Adresas:

Rural Centre

West Mains

Ingliston

Newbridge

Midlothian – EH28 8NZ

Tel.

(44-131) 472 40 40

Faksas

(44-131) 472 40 38

El paštas

info@qmscotland.co.uk

2.3.

Sudėtis: gamintojai (6 633), perdirbėjai (32), kiti (310)

3.

   Produkto rūšis: 1.1 klasė – Šviežia mėsa

4.

   Produkto specifikacijos antraštė (4 straipsnio 2 dalies reikalavimų santrauka)

4.1.   Pavadinimas: „Scotch Lamb“

4.2.   Aprašymas „Produktas pagamintas iš ėriukų, kurie buvo atsivesti ir auginti tik konkrečiai įvardytoje geografinėje vietovėje, ten paskersti ir išdarinėti. Gyvuliai, užauginti ir paskersti pagal kokybės užtikrinimo sistemą, atitinkančią europinę normą EN 45011 (ISO vadovas 65), kurią atitinka paraiškos pateikėjo nustatytos normos, įvertinimo metodai ir periodiškumas.

4.3.   Geografinė vietovė Konkrečiai įvardyta vietovė – tai Škotijos žemyninė dalis su vakarinėmis salomis bei Orknio ir Šetlando salomis.

4.4.   Kilmės vietos įrodymas Nuo 19 amžiaus produktas „Scotch Lamb“ garsėja savo aukšta kokybe, kurią sąlygoja gyvulių šėrimo tradicijos. Šis produktas labai vertinamas Jungtinės Karalystės mėsos rinkoje ir už jos ribų.

4.5.   Gamybos būdas „Ėriukai atsivesti ir auginti tik konkrečiai įvardytoje geografinėje vietovėje. Gyvuliai, užauginti ir paskersti pagal kokybės užtikrinimo sistemą, atitinkančią europinę normą EN 45011 (ISO vadovas 65), kurią atitinka paraiškos pateikėjo nustatytos normos, įvertinimo metodai ir periodiškumas. Šioje vietovėje jie paskersti ir išdarinėti laikantis produkto specifikacijos.

4.6.   Sąsaja su geografine vietove Produkto Scotch Lamb kokybę ir ypatingas savybes sąlygoja ekstensyvus ganymas Škotijai būdingose pievose.

4.7.   Kontrolės įstaiga

Pavadinimas:

Scottish Food Quality Certification

Adresas:

Royal Highland Centre

10th Avenue

Ingliston

Edinburgh – EH28 8NF

Tel.

(44-131) 335 66 15

Faksas

(44-131) 335 66 01

El. paštas

enquiries@sfqc.co.uk

4.8.   Ženklinimas: SGN

4.9.   Nacionaliniai reikalavimai:


(1)  Europos Komisija  – emės Ūkio Generalinė Direkcija – Bendra emės ūkio produktų kokybės politika – B-1049 Briuselis


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

23.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/18


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. liepos 2 d.

įvedantis nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo tranzito režimo, nustatyto Reglamento (EB) Nr. 998/2003 dėl naminių gyvūnėlių tranzito per Švedijos teritoriją tarp Bornholmo salos ir kitų Danijos teritorijos dalių 6 straipsnyje

(Pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2435)

(Tik danų ir švedų kalbomis parengti tekstai yra autentiški)

(Tekstas svarbus EEE)

(2004/557/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 92/65/EEB (1), ypač į jo 21 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 998/2003 6 straipsnyje pereinamajam penkerių metų laikotarpiui numatomos veterinarijos sąlygos, inter alia, taikomos ne komerciniam naminių šunų ir kačių judėjimui Švedijos teritorijoje.

(2)

Šios sąlygos daugiausia atitinka nacionalines sąlygas, taikomas įvežant gyvūnėlius į Švediją iki Reglamento (EB) Nr. 998/2003 įgyvendinimo.

(3)

Egzistavo Švedijos ir Danijos dvipusė sutartis, nustatanti švelnesnius reikalavimus negu reikalavimai, taikomi įvežant gyvūnėlius į Švediją dėl naminių gyvūnėlių tranzito per Švedijos teritoriją tarp Bornholmo salos (Danija) Baltijos jūroje ir kitų Danijos teritorijos dalių.

(4)

Yra tikslinga palikti šią ribotą nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo tranzito režimo, nustatyto Reglamento (EB) Nr. 998/2003 6 straipsnyje.

(5)

Šiame sprendime numatyta priemonė atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 998/2003 6 straipsnio nuostatų ir iki šiame straipsnyje numatyto pereinamojo laikotarpio pabaigos Reglamento (EB) Nr. 998/2003 I priedo A dalyje minimų rūšių naminių gyvūnėlių tranzitas tarp Bornholmo salos ir kitų Danijos teritorijos dalių per Švedijos teritoriją yra leidžiamas šių dviejų valstybių narių nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2004 m. liepos 3 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Danijai ir Švedijai.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 2 d.

Komisijos vardu

David BYRNE

Komisijos narys


(1)  OL L 146, 2003 6 13, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 592/2004 (OL L 94, 2004 3 31, p. 7).


23.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/20


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. liepos 15 d.

dėl Tarybos drektyvos 64/432/EEB dėl papildomų Bendrijos galvijų vidaus prekybos garantijų, susijusių su infekciniu galvijų rinotracheitu, ir infekcijos likvidavimo programų, pateiktų atitinkamų valstybių narių, patvirtinimo įgyvendinimo

(Pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2104)

(Tekstas svarbus EEE)

(2004/558/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 64/432/EEB dėl gyvulių sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos galvijų ir kiaulių vidaus prekybai (1), ir ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį bei 10 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Infekcinis galvijų rinotracheitas yra labiausiai pastebimų simptomų infekcija, sukeliama galvijų 1 tipo herpeso viruso (BHV1). Kadangi daugelio šio viruso sukeltų infekcijų eiga yra subklinikinė, turi būti taikomos kontrolės priemonės, skirtos infekcijai likviduoti, o ne simptomams slopinti.

(2)

Direktyvos 64/432/EEB E priede (II) „infekcinis galvijų rinotracheitas“ patenka į sąrašą ligų, dėl kurių gali būti priimamos valstybinės kontrolės programos ir reikalaujama papildomų garantijų.

(3)

Vokietija pasiūlė programą, skirtą likviduoti BHV1 infekciją visoje jos teritorijoje, atitinkančią Direktyvos 64/432/EEB 9 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus ir numatančią valstybinio galvijų judėjimo taisykles, kurios atitinka taisykles, anksčiau įdiegtas Austrijoje, Italijos Bolzano provincijoje ir Švedijoje, įgalinusias sėkmingai likviduoti ligą šiose šalyse.

(4)

Vokietijos pateikta programa ir šios valstybės narės reikalaujamos papildomos garantijos dėl galvijų prekybos, siekiant užtikrinti šios programos sėkmingumą, buvo patvirtintos 2004 m. kovo 1 d. Sprendimu 2004/215/EB (2), įgyvendinančiu Tarybos direktyvą 64/432/EEB, patvirtinančią papildomas vidaus prekybos galvijais garantijas, susijusias su infekciniu galvijų rinotracheitu, ir infekcijos likvidavimo programas, pateiktas atitinkamų valstybių narių.

(5)

Papildomos garantijos įvestos Danijoje, Austrijoje, Suomijoje ir Švedijoje, taip pat Italijos Bolzano provincijoje. Valstybių narių, kurios laiko savo teritoriją neturinčia infekcinio galvijų rinotracheito židinių, ir Italijos santykiai su Bolzano provincija yra vienodi. Pagal Direktyvos 64/432/EEB 10 straipsnio 1 dalį jos pateikė Komisijai patvirtinančius dokumentus, konkrečiai įrodančius, kad situacija nuolat stebima.

(6)

Valstybėms narėms ar regionams, kurie pripažinti kaip neturintys šios ligos židinių ir kurie šiuo metu įtraukti į sąrašą, esantį Komisijos sprendimo 93/42/EEB (3) priede, taikomi tik minimalūs reikalavimai dėl galvijų išsiuntimo į kitas valstybes nares veisimui ir produkcijos gamybai.

(7)

Siekdama standartizuoti BHV1 laboratorinius testus, Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija (OIE) patvirtino stipriai teigiamą, silpnai teigiamą ir neigiamą serumą kaip OIE tarptautinius standartus BHV1 testams, kurie atliekami OIE standartinėse laboratorijose, nustatant infekcinį galvijų rinotracheitą, nurodytą Diagnostikos testų ir vakcinų standartų vadove (4).

(8)

Iškilo problemų dėl Bendrijos vidaus prekyba galvijais iš valstybių narių, turinčių skirtingą statusą infekcinio galvijų rinotracheito atžvilgiu.

(9)

Sekiant aiškumo ir norint užtikrinti priemonių lingvistinį nuoseklumą, tikslinga būtų viename sprendime suderinti Vokietijos programos patvirtinimą ir papildomas garantijas dėl infekcinio galvijų rinotracheito ir anuliuoti Sprendimą 2004/215/EB.

(10)

Priemonės, numatytos šiame sprendime, atitinka Nuolatinio maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ NUTARIMĄ:

1 straipsnis

I Priede pateiktos lentelės pirmajame stulpelyje išvardytų valstybių narių pasiūlytos galvijų 1 tipo herpes viruso (BVH1), toliau – infekcinis galvijų rinotracheitas arba IBR, yra patvirtintos tų valstybių narių regionuose, kurie nurodyti I priedo lentelės antrajame stulpelyje.

2 straipsnis

1.   Galvijai, atgabenti veisimui ir produkcijos gamybai iš valstybių narių arba regionų, neįeinančių į II priede pateiktą sąrašą, ir skirti valstybėms narėms arba regionams, įtrauktiems į I priede pateiktą sąrašą, tenkina bent žemiau išvardytas papildomas garantijas:

a)

jie turi būti gabenami iš ūkio, kuriame oficialiais duomenimis per paskutinius 12 mėnesių nebuvo užregistruota klinikinių ar patologinių infekcinio galvijų rinotracheito požymių;

b)

30 dienų iki gabenimo jie turi būti laikomi izoliatoriuje, patvirtintame kompetentingos įstaigos, ir per tą laikotarpį nė vienam galvijui, esančiam tame izoliatoriuje, neturi būti nustatyta klinikinių infekcinio galvijų rinotracheito simptomų;

c)

šiems ir visiems kitiems galvijams, laikomiems tame pačiame izoliatoriuje, ne anksčiau kaip praėjus 21 dienai po jų atgabenimo į izoliatorių, turi būti atlikti žemiau išvardytų antikūnių nustatymo kraujo mėginiuose serologiniai testai, kurių rezultatai turi būti neigiami:

i)

jei galvijai vakcinuoti, BVH 1 gE-glikoproteino antikūnių; arba

ii)

jeigu galvijai nevakcinuoti, iš viso BHV1 antikūnių.

2.   Taikydamos išlygas 1 straipsnio daliai, kompetentingos valstybės narės, kuri yra kilmės šalis, valdžios įstaigos gali duoti leidimą išvežti galvijus į ūkius, esančius regionuose, išvardytuose I priede, jeigu yra patenkinta bent viena iš žemiau išvardytų alternatyvių sąlygų:

a)

galvijų kilmės šalis yra valstybė narė, įeinanti į I priede pateiktą sąrašą, ir jie gabenami iš ūkių, kuriuose neužfiksuotas BHV1, atitinkančių minimalius reikalavimus, nustatytus III priede;

b)

galvijai yra skirti mėsos gamybai ir atitinka žemiau išvardytas sąlygas:

i)

gyvuliai arba

yra iš ūkių, kuriuose neužfiksuotas BHV1, kaip nurodyta III priede, arba

kilę iš vakcinuotų ir reguliariai pakartotinai vakcinuojamų veislinių patelių, arba

reguliariai vakcinuojami ir pakartotinai vakcinuojami pagal gamintojo instrukcijas vakcina, iš kurios pašalintas gE, arba

valstybėje narėje per 14 dienų laikotarpį iki išsiuntimo jiems buvo atliktas antikūnių nustatymo kraujo mėginyje serologinis testas, kaip nurodyta 1 paragrafo c punkte, kuris davė neigiamus rezultatus; ir

ii)

jie gabenami išvengiant kontakto su prastesnės sveikatos būklės gyvuliais į ūkį, kurio statusas BHV1 atžvilgiu nėra žinomas, esantį paskirties valstybėje narėje, įtrauktoje į I priede pateiktą sąrašą, kurioje pagal patvirtintą valstybinę likvidavimo programą visi gyvuliai šeriami uždarose patalpose, iš kurių jie gali būti gabenami tik tiesiai į skerdyklą;

c)

gyvuliai kilę iš ūkių, kuriuose visi daugiau kaip 15 mėnesių amžiaus galvijai yra vakcinuojami ir reguliariai pakartotinai vakcinuojami, ir visiems daugiau kaip 9 mėnesių amžiaus gyvuliams ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių atliekamas BHV1 gE-glikoproteino antikūnių nustatymo serologinis testas su neigiamu rezultatu, ir gyvuliams per paskutiniąsias 14 dienų iki išsiuntimo atliktas antikūnių nustatymo kraujo mėginiuose testas su neigiamais rezultatais, kaip nurodyta 1 dalies c punkto i papunktyje;

d)

gyvuliai kilę iš ūkių, kuriuose neužfiksuotas BHV1, kaip nurodyta II Priede, ir kurie yra toje valstybėje narėje, kurioje infekcinis galvijų rinotracheitas yra privalomai registruojamas susirgimas, ir teritorijoje 5 km spinduliu nuo ūkio nėra pastebėta jokių klinikinių ar patologinių BHV1 infekcijos simptomų per paskutiniąsias 30 dienų, ir per 14 dienų laikotarpį iki išsiuntimo gyvuliams buvo atliktas antikūnių nustatymo kraujo mėginiuose testas su neigiamais rezultatais, kaip nurodyta 1 dalies c punkte.

3.   Galvijai skerdimui iš valstybių narių ar regionų, neįtrauktų į II priede pateiktą sąrašą ir skirti valstybėms narėms arba regionams, įtrauktiems į I priede pateiktą sąrašą, gabenami tiesiai į paskirtą skerdyklą arba į patvirtintą surinkimo centrą, iš kurio jie išgabenami į skerdyklą skerdimui pagal Direktyvos 64/432/EEB 7 straipsnio antrąją pastraipą.

4.   Sveikatos pažymėjimo, kuris, kaip nurodyta 1 dalyje, yra siunčiamas kartu su galvijais ir kurio 1 pavyzdys pateiktas Direktyvos 64/432/EEB F priede, C skyriaus 4 punkte pateikiama tokia informacija:

a)

po pirmosios įtraukos: „IBR“,

b)

po antrosios įtraukos: „Komisijos sprendimo 2004/558/EB 2 straipsnio … dalies … punktas“.

3 straipsnis

1.   Galvijai, skirti veisimui ir produkcijos gamybai, gabenami iš valstybių narių ar regionų, neįtrauktų į II priede pateiktą sąrašą ir skirtų valstybėms narėms ar regionams, kuriuose neužfiksuotas infekcinis galvijų rinotracheitas ir kurie itraukti į II priede pateiktą sąrašą, tenkina tokias papildomas garantijas:

a)

jie atitinka papildomas garantines sąlygas, nurodytas 2 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose;

b)

jiems ir visiems kitiems galvijams, laikomiems tame pačiame izoliatoriuje, aprašytame 2 straipsnio 1 dalies b punkte, ne anksčiau kaip praėjus 21 dienai po jų atgabenimo į izoliatorių, turi būti atliktas viso BHV1 antikūnių nustatymo kraujo mėginiuose serologinis testas, kurio rezultatas turi būti neigiamas;

c)

jie neturi būti vakcinuoti nuo infekcinio galvijų rinotracheito.

2.   Galvijai skerdimui iš valstybių narių ar regionų, neįtrauktų į II priede pateiktą sąrašą ir skirti valstybėms narėms arba regionams, įtrauktiems į II priede pateiktą sąrašą, gabenami tiesiai į paskirtą skerdyklą skerdimui pagal Direktyvos 64/432/EEB 7 straipsnio pirmąją pastraipą.

3.   Sveikatos pažymėjimo, kuris, kaip nurodyta 1 dalyje, yra siunčiamas kartu su galvijais ir kurio 1 pavyzdys pateiktas Direktyvos 64/432/EEB F priede, C skyriaus 4 punkte pateikiama tokia informacija:

a)

po pirmosios įtraukos: „IBR“,

b)

po antrosios įtraukos: „Komisijos sprendimo 2004/558/EB 3 straipsnis“.

4 straipsnis

Galvijai veisimui ir produkcijos gamybai, gabenami iš valstybės narės ar regiono, įtraukto į II priede pateiktą sąrašą, ir skirti valstybei narei ar regionui, įtrauktam į I priede arba II priede pateiktą sąrašą, tenkina sąlygas, nurodytas 2 straipsnio 1 dalies a punkte.

5 straipsnis

Valstybės narės privalo užtikrinti, kad serologiniai testai, minimi 2 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktyje ir 3 straipsnio 1 dalies b punkte, skirti viso BHV1 antikūnių nustatymui, būtų standartizuoti pagal stiprų teigiamą, silpną teigiamą ir neigiamą serumą ir patvirtinti kaip OIE tarptautiniai standartai BHV1 testams.

6 straipsnis

Sprendimas 2004/215/EB panaikinamas.

7 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja nuo 2004 m. liepos 26 d.

8 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 15 d.

Komisijos vardu

David BYRNE

Komisijos narys


(1)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 21/2004 (OL L 5, 2004 1 9, p. 8).

(2)  OJ L 67, 2004 5 3, p. 24.

(3)  OJ L 16, 1993 1 25, p. 50. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2000/502/EB (OJ L 200, 2000 8 8, p. 62).

(4)  Diagnostikos testų ir vakcinų standartų vadovas, 4 leidimas, 2000 m. rugpjūčio mėn.


I PRIEDAS

Valstybė narė

Valstybės narės regionai, kuriems taikomi papildomų garantijų reikalavimai dėl infekcinio galvijų rinotracheito pagal Direktyvos 64/432/EEB 9 straipsnį

Vokietija

Visi regionai


II PRIEDAS

Valstybė narė

Valstybės narės regionai, kuriems taikomi papildomų garantijų reikalavimai dėl infekcinio galvijų rinotracheito pagal Direktyvos 64/432/EEB 10 straipsnį

Danija

Visi regionai

Italija

Bolzano provincija

Austrija

Visi regionai

Suomija

Visi regionai

Švedija

Visi regionai


III PRIEDAS

Ūkis, kuriame neužfiksuotas BHV1

1.

Ūkis, kuriame auginami galvijai, laikomas neturinčiu BHVI infekcijos, jeigu jis atitinka tokias sąlygas:

1.1.

ūkyje nėra užfiksuota jokio įtarimo dėl BHV1 infekcijos per paskutinius 6 mėnesius ir nė vienam iš ūkyje laikomų galvijų neužfiksuoti klinikiniai simptomai, būdingi BHV1 infekcijai;

1.2.

įsigyjami tik galvijai iš ūkių, esančių valstybėse narėse arba regionuose, įtrauktuose į II priede pateiktą sąrašą, arba iš ūkių, kuriuose nėra užfiksuotas BHV1, ir nė vienas iš ūkyje laikomų gyvulių neturėjo kontakto su kokiais nors kitais galvijais, išskyrus tuos, kurie atgabenti iš ūkių, esančių valstybėse narėse arba regionuose, įtrauktuose į II priede pateiktą sąrašą, arba iš ūkių, kuriuose nėra užfiksuotas BHV1;

1.3.

galvijų patelės apsėklinamos tik tokia bulių sėkla, kuri gauta pagal Direktyvą 88/407/EEB ir patikrinta atliekant antikūnių nustatymą pagal 2 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktyje pateiktus nurodymus su neigiamu rezultatu arba paimta iš bulių, laikomų ūkiuose, esančiuose valstybėse narėse arba regionuose, įtrauktuose į II priede pateiktą sąrašą, arba ūkiuose, kuriuose nėra užfiksuotas BHV1;

1.4.

ūkiui taikomas bent vienas iš žemiau išvardytų kontrolės režimų:

1.4.1.

visiems abiejų lyčių galvijams, kurių amžius daugiau kaip 9 mėnesiai, ir kurie skirti veisimui, turi būti atlikti serologiniai tyrimai, nustatant antikūnius, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte, kiekvienu atveju ištiriant mažiausiai du kraujo mėginius, paimtus intervale nuo 5 iki 7 mėnesių, ir gauti neigiami rezultatai;

1.4.2.

turi būti atlikti mažiausiai dviejų atskirų pieno mėginių arba pieno mėginių, paimtų iš ne daugiau kaip 5 gyvulių laktacijos metu intervale nuo 5 iki 7 mėnesių, mišinio serologiniai BVH1 antikūnių tyrimai ir gauti neigiami rezultatai, ir atlikti serologiniai tyrimai nustatant antikūnius, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte, kiekvienu atveju ištiriant mažiausiai du kraujo mėginius, paimtus intervale nuo 5 iki 7 mėnesių iš visų galvijų patelių ne laktacijos metu ir iš visų galvijų patinų, naudojamų arba numatytų naudoti veisimui, kurių amžius daugiau kaip 9 mėnesiai, ir gauti neigiami rezultatai;

1.4.3.

pieno ūkiuose, kuriuose mažiausiai 30 % galvijų yra pieningos karvės laktacijos laikotarpiu, turi būti atlikti serologiniai BVH1 antikūnių tyrimai ir gauti neigiami rezultatai, kiekvienu atveju ištiriant mažiausiai tris surinktus pieno mėginius, priklausomai nuo naudojamo testo specifikacijos, iš ne didesnės kaip 50 gyvulių bandos, paimtus per mažiausiai 3 mėnesių intervalą, ir turi būti atlikti serologiniai tyrimai nustatant antikūnius, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte, kiekvienu atveju ištiriant mažiausiai vieną kraujo mėginį, paimtą iš visų galvijų patelių ne laktacijos metu ir iš visų galvijų patinų, naudojamų arba numatytų naudoti veisimui, kurių amžius daugiau kaip 9 mėnesiai, ir gauti neigiami rezultatai;

1.4.4.

visi ūkyje laikomi galvijai turi būti gauti arba iš ūkių, esančių valstybėse narėse ar regionuose, įtrauktuose į II priede pateiktą sąrašą, arba iš ūkių, kuriuose nėra užfiksuotas BHV1.

2.

Galvijų ūkio, kuriame nėra užfiksuotas BHV1, statusas išlieka, jeigu:

2.1.

išlaikomos sąlygos, išvardytos straipsnio dalyse nuo 1.1 iki 1.3; ir

2.2.

taikomas bent vienas iš žemiau išvardytų kontrolės režimų:

2.2.1.

visiems ūkio galvijams, kurių amžius daugiau kaip 24 mėnesiai, turi būti atlikti kraujo mėginio, paimto per ne didesnį kaip 12 mėnesių intervalą, serologiniai tyrimai, nustatant antikūnius, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte, ir gauti neigiami rezultatai;

2.2.2.

turi būti atlikti mažiausiai vieno atskiro pieno mėginio arba pieno mėginių, paimtų iš ne daugiau kaip 5 gyvulių laktacijos metu per ne didesnį kaip 12 mėnesių intervalą, mišinio serologiniai BVH1 antikūnių tyrimai ir gauti neigiami rezultatai ir atlikti serologiniai tyrimai nustatant antikūnius, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte, kiekvienu atveju ištiriant mažiausiai vieną kraujo mėginį, paimtą per ne didesnį kaip 12 mėnesių intervalą iš visų gyvulių laktacijos metu ir iš galvijų patelių ne laktacijos metu ir iš visų galvijų patinų, naudojamų arba numatytų naudoti veisimui, kurių amžius daugiau kaip 24 mėnesiai, ir gauti neigiami rezultatai;

2.2.3.

pieno ūkiuose, kuriuose mažiausiai 30 % galvijų yra pieningos karvės laktacijos laikotarpiu, turi būti atlikti serologiniai BVH1 antikūnių tyrimai ir gauti neigiami rezultatai, kiekvienu atveju ištiriant mažiausiai du surinktus pieno mėginius, priklausomai nuo naudojamo testo specifikacijos, iš ne didesnės kaip 50 gyvulių bandos, paimtus per mažiausiai 3 ir ne daugiau kaip per 12 mėnesių intervalą, ir turi būti atlikti serologiniai tyrimai nustatant antikūnius, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte, kiekvienu atveju ištiriant mažiausiai vieną kraujo mėginį, paimtą iš visų galvijų patelių ne laktacijos metu ir iš visų galvijų patinų, naudojamų arba numatytų naudoti veisimui, kurių amžius daugiau kaip 24 mėnesiai, ir gauti neigiami rezultatai.

3.

Galvijų ūkio, kuriame nėra užfiksuotas BHV1, statusas suspenduojamas, jeigu tyrimų, aprašytų straipsnio dalyse nuo 2.2.1 iki 2.2.3, metu gauti teigiami gyvulių reakcijos rezultatai į antikūnių nustatymo testą, nurodytą 2 straipsnio 1 dalies c punkte.

4.

Ūkio, kuriame nėra užfiksuotas BHV1, statusas, suspenduotas pagal 3 dalį, grąžinamas po to, kai kiekvienu atveju du kartus atliekami serologiniai tyrimai su neigiamais rezultatais, tarp kurių yra mažiausiai dviejų mėnesių intervalas ir kurie pradėti ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų po gyvulių, kuriems nustatyta teigiama serologinė reakcija, pašalinimo ir kurie apima serologinį antikūnių nustatymo testą, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte, atliekamą su visų ūkio galvijų kraujo mėginiais arba, pieningų karvių atveju, BHV1 antikūnių nustatymo testą, atliekamą su atskirais pieno mėginiais arba pieno mėginių mišiniu, paimtu ne daugiau kaip iš 5 gyvulių.


23.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 249/26


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2004 m. birželio 21 d.

dėl Čekijos Respublikos vietovių, tinkamų gauti paramą pagal struktūrinių fondų 2 tikslą 2004–2006 m., sąrašo

(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2134)

(Tekstas tik čekų kalba yra autentiškas)

(2004/559/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų (1), ypač į jo 4 straipsnio 4 dalį,

pasikonsultavusi su Regionų plėtos ir pertvarkos komitetu, Žemės ūkio struktūrų ir kaimo plėtros komitetu bei Žuvininkystės ir akvakultūros struktūrų komitetu,

kadangi:

(1)

Struktūrinių fondų 2 tikslas – remti vietovių, kurios susiduria su struktūriniais sunkumais, ekonominę ir socialinę pertvarką.

(2)

Komisija ir valstybės narės siekia užtikrinti, kad parama iš tiesų būtų sutelkta į labiausiai atsilikusias teritorijas ir tinkamiausiu geografiniu lygiu.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 4 straipsnio 2 dalį tinkamų gyventojų skaičiaus riba yra 370 000 gyventojų, taikant Čekijos Respublikai 31 % gyventojų skaičiaus ribą, nustatytą NUTS II regionams, nepriklausantiems 1 tikslui.

(4)

Remdamasi valstybių narių pasiūlymais, Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su suinteresuota valstybe nare, parengia 2 tikslo tinkamų vietovių sąrašą, deramai atsižvelgdama į nacionalinius prioritetus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Čekijos vietovių, tinkamų gauti paramą pagal struktūrinių fondų 2 tikslą 2004 m. gegužės 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d., sąrašas pateikiamas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Čekijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 21 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Komisijos narys


(1)  OL L 161, 1999 6 26, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Stojimo aktu.


PRIEDAS

2 tikslo tinkamų Čekijos vietovių sąrašas

2004–2006 m.

NUTS III regionas

Tinkama vietovė

NUTS III lygio regiono tinkamų vietovių gyventojai (skaičius)

Visas NUTS III lygio regionas, išskyrus

Tik toliau išvardytos NUTS III lygio regiono vietovės

Vietovės, atitinkančios Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 4 straipsnio 7 dalies nuostatas

Praha

 

Sritys (nacionalinis kodas):

 

Praha 1 (500054)

 

Praha 8 (500208)

 

Praha – Březiněves (538124)

 

Praha – Ďáblice (547298)

 

Praha – Dolní Chabry (547301)

 

Praha 9 (500216)

 

Praha 12 (547107)

 

Praha – Libuš (547051)

 

Praha 14 (547361)

 

Praha – Dolní Počernice (538175)

 

Praha 15 (547387)

 

Praha – Dolní Měcholupy (547379)

 

Praha – Dubeč (538205)

 

Praha – Petrovice (547395)

 

Praha – Štěrboholy (547409)

 

Praha 19 – Kbely (547344)

 

Praha – Čakovice (547310)

 

Praha – Satalice (538736)

 

Praha – Vinoř (539007)

 

Praha 20 – Horní Počernice (538213)

 

Praha 21 – Újezd nad Lesy (538949)

 

Praha – Běchovice (538060)

 

Praha – Klánovice (538302)

 

Praha – Koloděje (538353)

364 766