ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 236

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. liepos 7d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2004 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1242/2004, leidžiantis naujosioms valstybėms narėms nukrypti nuo tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 nuostatų, susijusių su žvejybos laivynų atskaitos lygiais

1

 

 

2004 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1243/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

3

 

*

2004 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1244/2004, dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 dėl Bendrijos pagalbos suteikimo privačiam tam tikrų sūrių rūšių saugojimui per 2004–2005 m. saugojimo kampaniją

5

 

*

2004 m. birželio 28 d. Tarybos Direktyva 2004/85/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/54/EB dėl tam tikrų nuostatų taikymo Estijoje

10

 

*

2004 m. liepos 5 d. Komisijos direktyva 2004/86/EB, derinant su technikos pažanga iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 93/93/EEB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių masės ir matmenų ( 1 )

12

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004/536/EB:2004 m. birželio 29 d. Valstybių ar vyriausybių vadovų sudėties Tarybos sprendimas, dėl siūlomo asmens, kurį ji ketina skirti Komisijos pirmininku

15

 

*

2004/537/EB, Euratomas:2004 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriaus ir vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai paskyrimo

16

 

*

2004/538/EB, Euratomas:2004 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriaus pavaduotojo paskyrimo

17

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2004 m. birželio 24 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1165/2004, papildančio Reglamento (EB) Nr. 2400/96 dėl tam tikrų pavadinimų įtraukimo į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registro priedą (Anchois de Collioure, Melon du Quercy ir Salame d’oca di Mortara), klaidų ištaisymas (OL L 224, 2004 6 25)

18

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

7.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 236/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1242/2004

2004 m. birželio 28 d.

leidžiantis naujosioms valstybėms narėms nukrypti nuo tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 nuostatų, susijusių su žvejybos laivynų atskaitos lygiais

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartį, ypač į jos 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 57 straipsnį,

kadangi:

(1)

2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1) 12 straipsnyje numatyta, kad reikia nustatyti kiekvienos valstybės narės laivyno atskaitos lygius kaip kiekvieno segmento tikslų sumą 1997 m.–2002 m. daugiametėse valdymo programose.

(2)

Naujosios valstybės narės neturi Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 12 straipsnyje nurodytų tikslų.

(3)

Naujosioms valstybėms narėms atskaitos lygiai galėtų būti nustatyti tik remiantis jų laivynų lygiu stojimo metu. Tačiau tokiu atveju Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 11 straipsnio 2 ir 4 dalyse numatyti įpareigojimai būtų nereikalingi, nes jie sutaptų su įpareigojimais, atsirandančiais dėl šio reglamento 13 straipsnyje numatytos įtraukimo į laivyną/pasitraukimo iš laivyno programos.

(4)

Todėl naujosioms valstybėms narėms nereikėtų nustatyti Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 12 straipsnyje numatytų atskaitos lygių ar joms taikyti 11 straipsnio 2 ir 4 dalių, nes tai neturės poveikio naujųjų valstybių narių laivynų valdymui.

(5)

Laikotarpis, kuriuo šios naujosios valstybės narės gali suteikti pagalbą laivyno atnaujinimui, yra trumpas, todėl nereikėtų reikalauti šiuos laivynus sumažinti, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 13 straipsnio 2 dalyje.

(6)

Todėl naujosioms valstybėms narėms turėtų būti leidžiama nukrypti nuo atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 nuostatų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikant leidžiančias nukrypti nuostatas, Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 11 straipsnio 2 ir 4 dalys, 12 straipsnis ir 13 straipsnio 2 dalis netaikoma Čekijos Respublikai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. birželio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. CULLEN


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.


7.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 236/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1243/2004

2004 m. liepos 6 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. liepos 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2004 m. liepos 6 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUR/100 kg

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

57,9

999

57,9

0707 00 05

052

92,6

999

92,6

0709 90 70

052

83,4

999

83,4

0805 50 10

388

62,4

508

48,1

524

59,2

528

54,6

999

56,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

88,7

400

105,7

404

105,9

508

69,7

512

87,5

528

74,5

720

67,8

804

92,8

999

86,6

0808 20 50

388

105,3

512

89,1

528

76,7

999

90,4

0809 10 00

052

234,0

092

165,3

624

203,7

999

201,0

0809 20 95

052

294,3

068

127,8

400

335,9

999

252,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

121,3

624

75,6

999

98,5

0809 40 05

052

107,2

512

91,6

624

193,7

999

130,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


7.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 236/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1244/2004

2004 m. liepos 6 d.

dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 dėl Bendrijos pagalbos suteikimo privačiam tam tikrų sūrių rūšių saugojimui per 2004–2005 m. saugojimo kampaniją

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 9 straipsnis numato, kad sprendimas dėl pagalbos suteikimo privačiam saugojimui gali būti priimtas ilgai nokinamiems sūriams ir sūriams, gaminamiems iš avies ir (arba) ožkos pieno, kuriems sunokinti reikia daugiau nei šešių mėnesių, jei dėl šių sūrių kainų ir atsargų svyravimų susidaro rimtas rinkos disbalansas, kurį galima panaikinti ar sumažinti sezoniniu saugojimu.

(2)

Kai kurių ilgai nokinamų bei pecorino romano, kefalotyri ir kasseri sūrių gamybos sezoniškumą dar labiau komplikuoja atvirkštinis vartojimo sezoniškumas. Kita vertus, dėl šių sūrių gamybos pertraukiamumo minėto sezoniškumo padariniai tampa dar blogesni. Todėl būtina naudoti sezoninį saugojimą tokio kiekio, kuris neviršytų apimčių, išplaukiančių iš skirtumo tarp vasaros mėnesių produkcijos ir žiemos mėnesių produkcijos.

(3)

Reikia patikslinti – taip pat ir naujosioms valstybėms narėms – pagalbai rinktinų sūrių tipus ir nustatyti pagalbą gauti galinčius maksimalius kiekius, taip pat sutarčių trukmę, atsižvelgiant į realius rinkos poreikius ir į galimybę atitinkamus sūrius išsaugoti. Taip pat reikia patikslinti pagalbai rinktinus sūrius Airijoje, siekiant nustatyti tuos sūrius, kurie galėtų sukelti rinkos disbalansą.

(4)

Sūrio pecorino romano rinkos situacija, pasižyminti perviršiais ir staigiu kainos kryčiu, pateisina tai, kad kai kurie sūriai būtų rinktini didesnei pagalbai negu iki šiol.

(5)

Būtina patikslinti laikymo sutarties turinį, taip pat svarbiausias priemones, leidžiančias užtikrinti sūrių – sutarties objektų identifikavimą ir kontrolę. Pagalbos dydžiai turi būti nustatyti atsižvelgiant į laikymo kaštus ir į būtinybę išlaikyti pusiausvyrą tarp šią pagalbą gaunančių sūrių ir kitus rinkoje siūlomus sūrius. Todėl suma fiksuotoms išlaidoms turi būti sumažinta, o suma finansinėms išlaidoms turi būti skaičiuojama pagal 2 % palūkanų normą.

(6)

Svarbu patikslinti detalias dokumentacijos, apskaitos, taip pat patikrų dažnio ir sąlygų nuostatas. Todėl būtina numatyti, kad valstybės narės galėtų visą tikrinimo išlaidų naštą arba jos dalį skirti kontrahentui.

(7)

Siekiant užtikrinti pagalbos saugojimui režimo taikymo priežiūrą, svarbu, kad duomenys apie pagal šį režimą sandėliuojamų sūrių kiekius būtų reguliariai pateikiami Komisijai.

(8)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas nustato Bendrijos pagalbos privačiam kai kurių sūrių rūšių saugojimui (toliau – pagalba), numatytos Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 9 straipsnyje, skyrimo per 2004–2005 m. saugojimo kampaniją taikymo sąlygas.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente:

a)

„sandėliuojama partija“ – ne mažesnis kaip 2 tonų tos pačios sudėties sūrio kiekis, pristatytas į tą patį sandėlį tą pačią dieną;

b)

„sandėliavimo pagal sutartį pradžia“ – kita po produktų patalpinimo į sandėlį diena;

c)

„sandėliavimo pagal sutartį pabaiga“ – diena prieš tą dieną, kai išvežama iš sandėlio;

d)

„saugojimo kampanija“ – laikotarpis, per kurį sūriui gali būti taikomas privataus saugojimo režimas, kaip nustatyta priede kiekvienam sūrio tipui.

3 straipsnis

Pagalbai rinktini sūriai

1.   Pagalba teikiama kai kuriems ilgai nokinamiems sūriams, sūriams pecorino romano ir sūriams kefalotyri ir kasseri priede nustatytomis sąlygomis.

2.   Sūriai turi būti pagaminti Bendrijoje ir atitikti šias sąlygas:

a)

ant jų neištrinamais ženklais turi būti nurodyta įmonė, kurioje jie buvo pagaminti, ir pagaminimo diena bei mėnuo; šios nuorodos gali būti koduotos;

b)

sūrių kokybės tyrimai patvirtina, kad po nokinimo juos bus galima priskirti vienai iš priede nustatytų kategorijų.

4 straipsnis

Saugojimo sutartis

1.   Privataus sūrių saugojimo sutartys sudaromos tarp valstybės narės, kurios teritorijoje sūriai sandėliuojami, intervencinės agentūros ir privačių ar juridinių asmenų, toliau – kontrahentai.

2.   Saugojimo sutartis sudaroma raštu pateikto prašymo sudaryti sutartį pagrindu.

Šis prašymas turi būti pateiktas intervencinei agentūrai ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sūrių pristatymo į sandėlį pradžios ir gali būti taikomas tik toms sūrių partijoms, kurioms pristatymo į sandėlį operacijos yra baigtos. Intervencinė agentūra užregistruoja prašymo priėmimo dieną.

Jei prašymas ateina į intervencinę agentūrą praėjus mažiau kaip 10 darbo dienų po maksimalaus termino pabaigos, saugojimo sutartis dar gali būti sudaryta, tačiau pagalbos dydis sumažinamas 30 %.

3.   Saugojimo sutartis yra sudaroma vienai ar kelioms sandėliuojamoms partijoms ir susideda iš nuostatų, atspindinčių:

a)

sūrių kiekį, kuriam sutartis taikoma;

b)

datas, susijusias su sutarties vykdymu;

c)

pagalbos dydį;

d)

sandėlių identifikavimą.

4.   Saugojimo sutartis yra sudaroma ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo sudaryti sutartį užregistravimo dienos.

5.   Kontrolės priemonės ir būtent tos, kurios aprašytos 7 straipsnyje, yra nustatytos intervencinės agentūros sudarytoje specifikacijoje. Saugojimo sutartyje yra nuoroda į šią specifikaciją.

5 straipsnis

Pristatymas į sandėlį ir išėmimas iš jo

1.   Pristatymo į sandėlį ir išėmimo iš jo laikotarpiai yra nurodyti priede.

2.   Išėmimas iš sandėlio vykdomas sveikomis sandėliuojamomis partijomis.

3.   Jei praėjus 60 pirmų sandėliavimo pagal sutartį dienų pasirodo, kad sūrių kokybė pablogėjo labiau nei paprastai būna saugant, kontrahentams gali būti leista po vieną kartą kiekvienai sandėliuojamai partijai savo lėšomis pakeisti sugedusius kiekius.

Kai sugedę kiekiai yra nustatomi per patikras, vykdomas sandėliavimo metu ar išimant iš sandėlio, šiems kiekiams pagalba negali būti skirta. Kita vertus, likusioji pagalbai rinktinos partijos dalis negali būti mažesnė nei dvi tonos.

Antroji dalis taikoma tuo atveju, kai dalis partijos išimama iš sandėlio iki išėmimo iš sandėlio periodo pradžios, nurodytos šio straipsnio 1 dalyje, arba iki pasibaigiant minimaliam sandėliavimo terminui, nurodytam 8 straipsnio 2 dalyje.

4.   3 dalies pirmojoje pastraipoje nagrinėjamu atveju apskaičiuojant pagalbą pakeistiesiems kiekiams, pirmoji saugojimo pagal sutartį diena yra saugojimo pagal sutartį pradžios diena.

6 straipsnis

Sandėliavimo sąlygos

1.   Valstybė narė užtikrina, kad laikomasi visų sąlygų, suteikiančių teisę į pagalbos išmokėjimą.

2.   Kontrahentas arba valstybės narės prašymu ar jai leidus sandėlio vadovas laiko kompetentingai, kontroliuoti įgaliotai organizacijai susipažinti visą dokumentaciją, leidžiančią patikrinti šiuos faktus apie privačiai saugumus produktus:

a)

nuosavybę pristatymo į sandėlį momentu;

b)

sūrių kilmę ir pagaminimo datą;

c)

pristatymo į sandėlį datą;

d)

buvimą sandėlyje ir sandėlio adresą;

e)

išėmimo iš sandėlio datą.

3.   Kontrahentas arba prireikus sandėlio vadovas tvarko kiekvienai sutarčiai medžiagų apskaitą, kuri yra prieinama sandėlyje ir kuri apima:

a)

identifikaciją pagal privačiam saugojimui atiduotų produktų sandėliuojamos partijos numerį;

b)

pristatymo į sandėlį ir išėmimo iš jo datas;

c)

sūrių skaičių ir jų svorį, nurodytus pagal sandėliuojamas partijas;

d)

produktų sandėlyje vieta.

4.   Sandėliuojami produktai turi būti lengvai identifikuojami, lengvai prieinami ir individualizuoti pagal sutartis. Sandėliuojami sūriai turi būti pažymėti specialiu prie jų pritvirtintu ženklu.

7 straipsnis

Patikros

1.   Pristatant į sandėlį, kompetentinga organizacija atlieka patikras, kurių tikslas – garantuoti, kad sandėliuoti produktai yra rinktini pagalbai, ir užkirsti kelią bet kokiai galimybei pakeisti produktus saugojimo pagal sutartį metu.

2.   Kompetentinga organizacija, iš anksto neįspėjusi, imdama mėginius tikrina, ar produktai yra sandėlyje. Pasirinktasis pavyzdys turi būti tipiškas ir sudaryti ne mažiau kaip 10 % viso sutartinio pagalbos privačiam saugojimui priemonės kiekio.

Ši patikra be atitikties tyrimo, minimo 6 straipsnio 3 dalyje, apima fizinį produktų svorio ir rūšies patikrinimą bei jų identifikavimą. Šie fiziniai patikrinimai turi apimti ne mažiau kaip 5 % šiam netikėtam patikrinimui pateikto kiekio.

3.   Pasibaigus saugojimo pagal sutartį laikotarpiui, kompetentinga organizacija tikrina, ar produktai yra. Tačiau jei produktai lieka sandėlyje pasibaigus maksimaliam saugojimo pagal sutartį terminui, šis tikrinimas turi būti vykdomas išimant iš sandėlio.

Pirmoje pastraipoje minimai patikrai kontrahentas likus ne mažiau kaip penkioms darbo dienoms iki saugojimo pagal sutartį laikotarpio pabaigos arba iki išėmimo operacijų pradžios, jei jos vyksta saugojimo laikotarpiu arba jam pasibaigus, kompetentingai organizacijai praneša atitinkamas sandėliuojamas partijas.

Valstybė narė gali sutikti, kad būtų nustatytas trumpesnis nei antroje pastraipoje minimas penkių darbo dienų laikotarpis.

4.   Apie patikras, vykdomas pagal šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, turi būti parengta ataskaita, kurioje nurodoma:

a)

patikros data;

b)

jos trukmė;

c)

įvykdytos operacijos.

Patikros ataskaitą pasirašo atsakingasis agentas ir kontrasignuoja kontrahentas arba, esant reikalui, sandėlio vadovas, ir ji privalo būti nurodyta mokėjimo byloje.

5.   Jei pažeidimai siejasi su 5 % arba didesniu patikrai pateiktų produktų kiekiu, patikros pavyzdžio apimtis yra padidinama, ir ją nustato kompetentinga organizacija.

Valstybės narės per keturias savaites praneša Komisijai apie tokius atvejus.

6.   Valstybės narės gali numatyti, kad visus tikrinimo kaštus arba dalį jų padengtų kontrahentas.

8 straipsnis

Pagalba saugojimui

1.   Pagalbos dydžiai nustatomi tokia tvarka:

a)

10 eurų už toną fiksuotoms išlaidoms;

b)

0,25 euro už toną ir už saugojimo pagal sutartį dieną sandėliavimo išlaidoms;

c)

finansinėms išlaidoms už saugojimo pagal sutartį dieną:

i)

0,23  euro už toną ilgai nokinamiems sūriams;

ii)

0,28 euro už toną pecorino romano sūriams;

iii)

0,39 euro už toną kefalotyri ir kasseri sūriams.

2.   Pagalba nėra skiriama, kai saugojimo pagal sutartį trukmė yra trumpesnė nei 60 dienų. Maksimalus pagalbos dydis negali būti didesnis už sumą, atitinkančią 180 dienų saugojimo pagal sutartį trukmę.

Jei kontrahentas nesilaiko termino, kurį nustato 7 straipsnio 3 dalies antroji ar atitinkamai trečioji pastraipa, pagalba sumažinama 15 % ir yra mokama tik už tą laikotarpį, už kurį kontrahentas kompetentingai organizacijai pateikia įrodymą, kad sūriai buvo saugomi pagal sutartį.

3.   Pagalba kontrahento prašymu yra išmokama pasibaigus saugojimo pagal sutartį laikotarpiui per 120 dienų, skaičiuojant nuo prašymo priėmimo dienos, jei buvo atliktos 7 straipsnio 3 dalyje nustatytos patikros ir buvo įvykdytos sąlygos, suteikiančios teisę į pagalbos išmokėjimą.

Tačiau jei vyksta administracinis tyrimas dėl teisės į pagalbą, ši išmokama tik po to, kai teisė į pagalbą yra pripažinta.

9 straipsnis

Pranešimai

Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 10 dieną praneša šiuos praėjusio mėnesio duomenis:

a)

šių sūrių rūšių kiekius, kurie buvo saugomi pagal sutartį minimo mėnesio pradžioje:

ilgai nokinamų sūrių;

pecorino romano,

kefalotyri ir kasseri;

b)

sūrių rūšių kiekius, dėl kurių buvo sudarytos saugojimo sutartys per minimą mėnesį pagal kategorijas, nurodytas a punkte;

c)

sūrių rūšių kiekius, kuriems saugojimo sutartys pasibaigė per minimą mėnesį pagal kategorijas, nurodytas a punkte;

d)

sūrių rūšių kiekius, kurie buvo saugomi pagal sutartį minimo mėnesio pabaigoje pagal kategorijas, nurodytas a punkte.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Visas šis reglamentas yra privalomas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).


PRIEDAS

Sūrių kategorijos

Kiekiai, rinktini pagalbai

Minimalus sūrių amžius

Pristatymo į sandėlį laikotarpis

Išėmimo iš sandėlio laikotarpis

Prancūziški ilgai nokinami sūriai:

kontroliuojama kilmės vieta beaufort ar comté tipams

raudona etiketė emmental grand cru tipui

A arba B klasė emmental ar gruyère tipams

16 000 t

10 dienų

nuo 2004 m. liepos 8 d. iki rugsėjo 30 d.

nuo 2004 m. spalio 1 d. iki 2005 m. kovo 31 d.

Vokiški ilgai nokinami sūriai:

 

Markenkäse“ ar „Klasse feinEmmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 dienų

nuo 2004 m. liepos 8 d. iki rugsėjo 30 d.

nuo 2004 m. spalio 1 d. iki 2005 m. kovo 31 d.

Airiški ilgai nokinami sūriai:

 

Irish long keeping cheese. Emmental, special grade

900 t

10 dienų

nuo 2004 m. liepos 8 d. iki rugsėjo 30 d.

nuo 2004 m. spalio 1 d. iki 2005 m. kovo 31 d.

Austriški ilgai nokinami sūriai:

„1.

Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 dienų

nuo 2004 m. liepos 8 d. iki rugsėjo 30 d.

nuo 2004 m. spalio 1 d. iki 2005 m. kovo 31 d.

Suomiški ilgai nokinami sūriai:

 

I luokka

1 700 t

10 dienų

nuo 2004 m. liepos 8 d. iki 2004 m. rugsėjo 30 d.

del 1 de octubre de 2004 al 31 de marzo de 2005

Švediški ilgai nokinami sūriai:

 

Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé

1 700 t

10 dienų

nuo 2004 m. liepos 8 d. iki rugsėjo 30 d.

nuo 2004 m. spalio 1 d. iki 2005 m. kovo 31 d.

Lenkiški ilgai nokinami sūriai:

 

Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio

3 000 t

10 dienų

nuo 2004 m. liepos 8 d. iki rugsėjo 30 d.

nuo 2004 m. spalio 1 d. iki 2005 m. kovo 31 d.

Slovėniški ilgai nokinami sūriai:

 

Ementalec/Zbrinc

200 t

10 dienų

nuo 2004 m. liepos 8 d. iki rugsėjo 30 d.

nuo 2004 m. spalio 1 d. iki 2005 m. kovo 31 d.

Lietuviški ilgai nokinami sūriai:

 

„Goja/Džiugas“

700 t

10 dienų

nuo 2004 m. liepos 8 d. iki rugsėjo 30 d.

nuo 2004 m. spalio 1 d. iki 2005 m. kovo 31 d.

Latviški ilgai nokinami sūriai:

 

Rigamond, Itālijas, Ementāles tipa un Ekstra klases siers

500 t

10 dienų

nuo 2004 m. liepos 8 d. iki rugsėjo 30 d.

nuo 2004 m. spalio 1 d. iki 2005 m. kovo 31 d.

Vengriški ilgai nokinami sūriai:

 

Hajdú

300 t

10 dienų

nuo 2004 m. liepos 8 d. iki rugsėjo 30 d.

nuo 2004 m. spalio 1 d. iki 2005 m. kovo 31 d.

Pecorino Romano

19 000 t

90 dienų ir pagamintiems po 2003 m. spalio 1 d.

nuo 2004 m. liepos 8 d. iki gruodžio 31 d.

iki 2005 m. kovo 31 d.

Kefalotyri ir Kasseri, pagaminti iš avies ar ožkos pieno arba iš abiejų mišinio

2 500 t

90 dienų ir pagamintiems po 2003 m. lapkričio 30 d.

nuo 2004 m. liepos 8 d. iki lapkričio 30 d.

iki 2005 m. kovo 31 d.


7.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 236/10


TARYBOS DIREKTYVA 2004/85/EB

2004 m. birželio 28 d.

iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/54/EB dėl tam tikrų nuostatų taikymo Estijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą (toliau – Stojimo sutartis), ypač į jos 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Aktą dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir Sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (toliau – Stojimo aktas), ypač į jo 57 straipsnį,

atsižvelgdama į Estijos prašymą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Stojimo derybų metu, remdamasi savo elektros energijos sektoriaus specifiniu pobūdžiu, Estija paprašė pereinamojo laikotarpio 1996 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/92/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (1) taikymui.

(2)

Stojimo akto VI priedu Estijai suteiktas pereinamasis laikotarpis iki 2008 m. gruodžio 31 d. Direktyvos 96/92/EB 19 straipsnio 2 dalies dėl laipsniško rinkos atvėrimo taikymui.

(3)

Be to, prie Stojimo sutarties pridėtoje Deklaracijoje Nr. 8 pripažįstama, kad specifinė padėtis, susijusi su naftingųjų skalūnų sektoriaus restruktūrizavimu Estijoje, pareikalaus ypatingų pastangų iki 2012 m. pabaigos.

(4)

Direktyva 96/92/EB buvo pakeista Direktyva 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, kuri turi būti įgyvendinta iki 2004 m. liepos 1 d. ir kuria siekiama spartinti elektros energijos rinkos atvėrimą.

(5)

2003 m. rugsėjo 17 d. laišku Estija paprašė netaikyti Direktyvos 2003/54/EB 21 straipsnio 1 dalies b punkto dėl rinkos atvėrimo ne namų ūkio vartotojams iki 2012 m. gruodžio 31 d. Kitame 2003 m. gruodžio 5 d. laiške Estija nurodė, kad minėtos direktyvos 21 straipsnio 1 dalies c punkte numatytą visišką rinkos atvėrimą ji planuoja pasiekti iki 2015 m. gruodžio 31 d.

(6)

Estijos prašymas yra grindžiamas patikimu naftingųjų skalūnų sektoriaus restruktūrizavimo planu, apimančiu laikotarpį iki 2012 m. gruodžio 31 d.

(7)

Naftingieji skalūnai yra vienintelis tikras vietinis energijos šaltinis Estijoje, o nacionalinė gamyba sudaro beveik 84 % pasaulinės gamybos. 90 % elektros energijos Estijoje pagaminama naudojant šį kietąjį kurą. Todėl strategiškai jis yra labai svarbus energijos tiekimo saugumui Estijoje.

(8)

Leidžiančios nukrypti nuostatos suteikimas tolesniam 2009–2012 m. laikotarpiui garantuos investicijų į energijos gamybos įrengimus saugumą bei tiekimo saugumą Estijoje ir leis išspręsti tų įrengimų keliamas rimtas aplinkosaugos problemas.

(9)

Estijos prašymas turėtų būti patenkintas, atitinkamai iš dalies keičiant Direktyvą 2003/54/EB,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2003/54/EB 26 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Laikina leidžianti nukrypti nuo 21 straipsnio 1 dalies b ir c punktų nuostata taikoma Estijai iki 2012 m. gruodžio 31 d. Estija imasi priemonių, reikalingų jos elektros energijos rinkos atvėrimui užtikrinti. Tai yra vykdoma palaipsniui minėto laikotarpio metu, siekiant visiškai atverti rinką iki 2013 m. sausio 1 d. 2009 m. sausio 1 d. rinkos atvėrimas turi apimti ne mažiau kaip 35 % suvartojimo. Estija kasmet praneša Komisijai apie suvartojimo aukščiausias ribas, išplečiant atitikimo reikalavimams kriterijų galutiniams vartotojams.“

2 straipsnis

Valstybes narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2004 m. liepos 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai šių priemonių tekstą.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. birželio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. CULLEN


(1)  OL L 27, 1997 1 30, p. 20. Direktyva, panaikinta Direktyva 2003/54/EB (OL L 176, 2003 7 15, p. 37).


7.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 236/12


KOMISIJOS DIREKTYVA 2004/86/EB

2004 m. liepos 5 d.

derinant su technikos pažanga iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 93/93/EEB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių masės ir matmenų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 29 d. Tarybos direktyvą 93/93/EEB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių masės ir matmenų (1), ypač į jos 3 straipsnį,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/24/EB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, panaikinančią Tarybos direktyvą 92/61/EEB (2), ypač į jos 17 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyva 93/93/EEB yra viena iš atskirų direktyvų, taikomų atliekant Bendrijos tipo patvirtinimo procedūrą pagal Direktyvą 2002/24/EB. Todėl Direktyvos 2002/24/EB nuostatos dėl sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirųjų techninių mazgų transporto priemonėms taikomos Direktyvai 93/93/EEB.

(2)

Tam, kad visa tipo patvirtinimo procedūra tinkamai veiktų, būtina paaiškinti Direktyvą 93/93/EEB ir ją papildyti tam tikrais reikalavimais.

(3)

Šiuo tikslu būtina apibrėžti, kad L6e ir L7e kategorijų keturračių motociklų keičiamų antstatų, skirtų prekėms vežti, masė turi būti laikoma naudingosios apkrovos dalimi, o ne įtraukiama į nepakrautos transporto priemonės masę.

(4)

Direktyva 93/93/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(5)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Derinimo su technikos pažanga komiteto, įsteigto pagal Tarybos direktyvos 70/156/EEB (3) 13 straipsnį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 93/93/EEB priedas iš dalies keičiamas pagal šios Direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Nuo 2005 m. sausio 1 d. valstybės narės dviračių ar triračių motorinių transporto priemonių, kurių masė ir matmenys atitinka Direktyvos 93/93/EB reikalavimus, iš dalies pakeistus šia direktyva, atžvilgiu dėl priežasčių, susijusių su jų mase ir matmenimis:

a)

neatsisako suteikti tokiai transporto priemonei EB tipo patvirtinimo arba nacionalinio tipo patvirtinimo; arba

b)

neuždraudžia tokios transporto priemonės registruoti, parduoti arba pradėti eksploatuoti.

2.   Nuo 2005 m. liepos 1 d., jei nevykdomi Direktyvos 93/93/EEB reikalavimai, iš dalies pakeisti šia direktyva, dėl bet kurio naujo tipo dviratės ar triratės motorinės transporto priemonės masės ar matmenų, valstybės narės atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2004 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai šių nuostatų tekstą ir tų nuostatų bei šios Direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato, kaip tokia nuoroda daroma.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinių teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 5 d.

Komisijos vardu

Erkki LIIKANEN

Komisijos narys


(1)  OL L 311, 1993 12 14, p. 76. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/87/EB (OL L 285, 2001 10 29, p. 1).

(2)  OL L 124, 2002 5 9, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2003/77/EB (OL L 211, 2003 8 21, p. 24).

(3)  OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/3/EB (OL L 49, 2004 2 19, p. 36).


PRIEDAS

Direktyvos 93/93/EEB priedo 1.5 punktas pakeičiamas taip:

1.5.   nepakrautos transporto priemonės masė – tai normaliu būdu eksploatuoti parengtos transporto priemonės, turinčios toliau išvardytą įrangą, masė:

papildomą įrangą, kuri reikalinga tik įprastam naudojimui tam tikromis sąlygomis,

visą elektros įrangą, įskaitant gamintojo pateiktus apšvietimo bei šviesos signalų prietaisus,

įrankius ir prietaisus, kurie yra privalomi pagal įstatymus, pagal kuriuos matuojama nepakrautos transporto priemonės masė,

atitinkamą kiekį skysčių, kurie yra būtini tinkamam visų sudedamųjų transporto priemonės dalių veikimui užtikrinti.

1.5.1.   Skaičiuojant nepakrautų L6e ir L7e kategorijų transporto priemonių, skirtų prekėms vežti ir galinčių turėti keičiamą antstatą, masę šių antstatų bendra masė nėra įtraukiama, ji yra vertinama kaip naudingosios apkrovos sudedamoji dalis.

Tokiu atveju turi būti įvykdytos šios papildomos sąlygos:

a)

transporto priemonės pagrindinis tipas (važiuoklė su kabina), ant kurio pirma minėtas antstatas yra tvirtinamas, atitinka visus reikalavimus, kurie yra taikomi L6e ir L7e kategorijų keturračiams motociklams, skirtiems prekėms vežti (įskaitant didžiausios masės be krovinio apribojimą iki 350 kg, taikomą L6e kategorijos transporto priemonėms, ir didžiausios masės be krovinio apribojimą iki 550 kg, taikomą L7e kategorijos transporto priemonėms);

b)

antstatas yra vertinamas kaip keičiamas, jeigu jis gali būti lengvai nuimamas nuo važiuoklės su kabina nenaudojant įrankių;

c)

dėl antstatų, tai transporto priemonės gamintojas informacijos dokumente, kurio forma yra nustatyta Direktyvos 2002/24/CE II priede, pateikia didžiausius leistinus išmatavimus, didžiausią leistiną masę, svorio centro padėties ribas ir brėžinį, nurodantį sujungimo įtaisų vietas.

NB: Degalai ir degalų/alyvos mišinys nėra įtraukiami į matavimus, tačiau turi būti įtraukti kiti skysčiai, pavyzdžiui, akumuliatorių baterijos rūgštis, hidraulinės ir aušinimo sistemų skysčiai bei variklio alyva.“.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

7.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 236/15


VALSTYBIŲ AR VYRIAUSYBIŲ VADOVŲ SUDĖTIES TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. birželio 29 d.

dėl siūlomo asmens, kurį ji ketina skirti Komisijos pirmininku

(2004/536/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

sušaukta valstybių ar vyriausybių vadovų sudėties,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 214 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Ponas José Manuel DURÃO BARROSO siūlomas asmeniu, kurį Taryba ketina skirti Komisijos pirmininku 2004 m. lapkričio 1 d. – 2009 m. spalio 31 d.laikotarpiui.

2 straipsnis

Šis sprendimas perduodamas Europos Parlamentui.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 29 d.

Pirmininkas

B. AHERN


7.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 236/16


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. birželio 29 d.

dėl Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriaus ir vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai paskyrimo

(2004/537/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 121 straipsnio 2 dalį,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Ponas Javier SOLANA MADARIAGA skiriamas Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriumi ir vyriausiuoju įgaliotiniu bendrai užsienio ir saugumo politikai penkerių metų laikotarpiui nuo 2004 m. spalio 18 d.

2 straipsnis

Apie šį sprendimą ponui Javier SOLANA MADARIAGA praneša Tarybos pirmininkas.

Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. AHERN


7.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 236/17


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. birželio 29 d.

dėl Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriaus pavaduotojo paskyrimo

(2004/538/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 121 straipsnio 2 dalį,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Ponas Pierre DE BOISSIEU skiriamas Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriaus pavaduotoju penkerių metų laikotarpiui nuo 2004 m. spalio 18 d.

2 straipsnis

Apie šį sprendimą ponui Pierre DE BOISSIEU praneša Tarybos pirmininkas.

Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. AHERN


Klaidų ištaisymas

7.7.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 236/18


2004 m. birželio 24 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1165/2004, papildančio Reglamento (EB) Nr. 2400/96 dėl tam tikrų pavadinimų įtraukimo į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registro priedą (Anchois de Collioure, Melon du Quercy ir Salame d’oca di Mortara), klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 224, 2004 m. birželio 25 d. )

Viršelyje:

vietoje:

skaityti: