ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 230

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. birželio 30d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1196/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1197/2004, nustatantis sąlygas, kuriomis galima priimti importo pažymėjimų prašymus, įvestus 2004 m. birželio mėn. kai kuriems paukštienos ir kiaušinių sektorių produktams pagal Reglamentus (EB) Nr. 593/2004 ir (EB) Nr. 1251/96

3

 

 

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1198/2004, nustatantis sąlygas, kuriomis galima priimti importo pažymėjimų prašymus, įvestus 2004 m. birželio mėn. kai kuriems paukštienos pagrindu pagamintiems produktams pagal režimą, numatytą Tarybos reglamentu (EB) Nr. 774/94, atidarančiu tam tikras Bendrijos tarifines paukštienos ir kai kurių kitų žemės ūkio produktų kvotas bei numatančiu tokių kvotų administravimą

5

 

 

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1199/2004, nustatantis sąlygas, kuriomis galima priimti importo pažymėjimų prašymus, įvestus 2004 m. briželio mėn. kai kuriems paukštienos pagrindu pagamintiems produktams pagal režimą, numatytą Reglamentu (EB) Nr. 2497/96

7

 

 

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1200/2004, atidarantis konkursą Nr. 52/2004 EB, skirtą naujiems vyno alkoholio panaudojimo pramonėje būdams

9

 

*

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1201/2004, atidarantis tarifų kvotas ne daugiau kaip 80 kilogramų sveriantiems veršeliams, kurių kilmės šalis yra Bulgarija arba Rumunija, ir numatantis jų administravimą (nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d.)

12

 

*

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1202/2004, atidarantis penėjimui skirtų jaunų jaučių importo tarifinę kvotą ir numatančio jos administravimą (2004 m. liepos 1 d.–2005 m. birželio 30 d.)

19

 

*

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1203/2004, atidarantis KN pozicijoje 0202 klasifikuojamos sušaldytos galvijienos bei KN pozicijoje 02062991 klasifikuojamų produktų tarifinę kvotą ir numatantis jos administravimą (2004 m. liepos 1 d.–2005 m. birželio 30 d.)

27

 

*

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1204/2004, atidarantis gyvų galvijų, sveriančių nuo 80 iki 300 kg ir kurių kilmės šalis yra Bulgarija arba Rumunija, tarifų kvotą ir numatantis jos administravimą (nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d.)

32

 

*

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1205/2004, skelbiantis konkursą vaisių ir daržovių (pomidorų, apelsinų, stalo vynuogių, obuolių ir persikų) A3 eksporto licencijoms paskirstyti

39

 

*

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1206/2004, atidarantis ir administruojantis sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifų kvotas (2004 m. liepos 1 d.–2005 m. birželio 30 d.)

42

 

 

2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1207/2004, iš dalies pakeičiantis importo muitus grūdų sektoriuje

52

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija

 

*

2004/524/EB, Euratomas:2004 m. birželio 23 d. Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas, dėl Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo teisėjo paskyrimo

55

 

 

Europos centrinis bankas

 

*

2004/525/EB:2004 m. birželio 3 d. Europos centrinio banko sprendimas, dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų Europos centrinio banko tyrimų, susijusių su Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų, ir dėl Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų dalinio pakeitimo (ECB/2004/11)

56

 

*

2004/526/EB:2004 m. birželio 17 d. Europos centrinio banko sprendimas, dėl Europos centrinio banko bendrosios tarybos darbo reglamento patvirtinimo (BCE/2004/12)

61

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

30.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 230/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1196/2004

2004 m. birželio 29 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2004 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUR/100 kg

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0707 00 05

052

102,7

999

102,7

0709 90 70

052

84,6

999

84,6

0805 50 10

382

55,6

388

65,9

528

59,2

999

60,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

82,1

400

105,2

404

106,8

508

69,2

512

75,2

528

75,0

720

78,5

804

92,8

999

85,6

0809 10 00

052

249,0

624

104,3

999

176,7

0809 20 95

052

344,6

068

127,8

400

366,6

616

146,8

999

246,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

152,4

624

106,4

999

129,4

0809 40 05

512

96,4

624

191,5

999

144,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


30.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 230/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1197/2004

2004 m. birželio 29 d.

nustatantis sąlygas, kuriomis galima priimti importo pažymėjimų prašymus, įvestus 2004 m. birželio mėn. kai kuriems paukštienos ir kiaušinių sektorių produktams pagal Reglamentus (EB) Nr. 593/2004 ir (EB) Nr. 1251/96

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 593/2004, atidarantį tarifines kvotas kiaušinių sektoriuje ir kiaušinių albuminui bei nustatantį jų administravimą (1), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1251/96, atidarantį tarifines kvotas paukštienos sektoriuje bei nustatantį jų administravimą (2), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šio reglamento priede nustatytose ribose yra tenkinami importo pažymėjimų prašymai, pateikti laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d., remiantis Reglamentais (EB) Nr. 593/2004 ir (EB) Nr. 1251/96.

2.   Importo pažymėjimų prašymai laikotarpiu nuo 2004 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. gali būti pateikti visam kiekiui, nurodytam šio reglamento priede, pagal Reglamentų (EB) Nr. 593/2004 vi (EB) Nr. 1251/96 nuostatas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 94, 2004 3 31, p. 10.

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 136. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1043/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 24).


PRIEDAS

Grupė Nr.

Importo pažymėjimų prašymų, pateiktų laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d., priėmimo procentas

Bendras kiekis, turimas laikotarpiu nuo 2004 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

(tonomis)

E1

100,00

67 300,00

E2

48,69

1 750,00

E3

100,00

7 161,58

P1

96,27

1 550,00

P2

100,00

1 976,00

P3

2,12

175,00

P4

6,17

250,00


30.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 230/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1198/2004

2004 m. birželio 29 d.

nustatantis sąlygas, kuriomis galima priimti importo pažymėjimų prašymus, įvestus 2004 m. birželio mėn. kai kuriems paukštienos pagrindu pagamintiems produktams pagal režimą, numatytą Tarybos reglamentu (EB) Nr. 774/94, atidarančiu tam tikras Bendrijos tarifines paukštienos ir kai kurių kitų žemės ūkio produktų kvotas bei numatančiu tokių kvotų administravimą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1431/94, nustatantį išsamias importo priemonių, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 774/94, atidarančiame tam tikras Bendrijos tarifines paukštienos ir tam tikrų kitų žemės ūkio produktų kvotas ir numatančiame tokių kvotų administravimą, taikymo paukštienos sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 4 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šio reglamento priede nustatytose ribose yra tenkinami importo pažymėjimų prašymai, pateikti laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d., remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1431/94.

2.   Importo pažymėjimų prašymai laikotarpiu nuo 2004 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. gali būti pateikti visam kiekiui, nurodytam šio reglamento priede, pagal Reglamento (EB) Nr. 1431/94 nuostatas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 156, 1994 6 23, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1043/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 24).


PRIEDAS

Grupė Nr.

Importo pažymėjimų prašymų, pateiktų laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d., priėmimo procentas

Bendras kiekis, turimas laikotarpiu nuo 2004 m. spralio 1 d. iki gruodžio 31 d.

(tonomis)

1

1,48

1 775,00

2

1,60

1 275,00

3

1,55

825,00

4

1,81

450,00

5

3,92

175,00


30.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 230/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1199/2004

2004 m. birželio 29 d.

nustatantis sąlygas, kuriomis galima priimti importo pažymėjimų prašymus, įvestus 2004 m. briželio mėn. kai kuriems paukštienos pagrindu pagamintiems produktams pagal režimą, numatytą Reglamentu (EB) Nr. 2497/96

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2497/96, nustatantį Europos bendrijos ir Izraelio valstybės asociacijos sutartyje ir Laikinajame susitarime numatytų priemonių taikymo paukštienos sektoriuje tvarką (1), ypač į jo 4 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   2004 m. liepos 1 d.–rugsėjo 30 d. laikotarpiu turimas kiekis, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 2497/96, yra nurodytas priede.

2.   Importo pažymėjimų prašymai laikotarpiu nuo 2004 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. gali būti pateikti visam kiekiui, nurodytam šio reglamento priede, pagal Reglamento (EB) Nr. 2497/96 nuostatas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 338, 1996 12 28, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 361/2004 (OL L 63, 2004 2 28, p. 15).


PRIEDAS

Grupė Nr.

Importo pažymėjimų prašymų, pateiktų laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d., priėmimo procentas

Bendras kiekis, turimas laikotarpiu nuo 2004 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

(tonomis)

I1

30,30

360,50

I2

100,00

128,75


30.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 230/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1200/2004

2004 m. birželio 29 d.

atidarantis konkursą Nr. 52/2004 EB, skirtą naujiems vyno alkoholio panaudojimo pramonėje būdams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos 2000 m. liepos 25 d. reglamentu (EB) Nr. 1623/2000 nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su rinkos mechanizmais (2), be kita ko, nustatomos distiliavimo būdu pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27, 28 ir 30 straipsnius gauto alkoholio ir intervencinėse žinybose turimų alkoholio atsargų realizavimo taisyklės.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 nuostatais, reikia rengti vyno alkoholio konkursus, skirtus naujiems vyno alkoholio panaudojimo pramonėje būdams, kad būtų sumažintos Bendrijos vyno alkoholio atsargos, o Bendrijoje galėtų būti įgyvendinami nedideli pramoniniai projektai, arba toks alkoholis perdirbamas į prekes, skirtas eksportui pramoninėms reikmėms. Valstybių narių sandėliuojamas Bendrijos vyno alkoholio atsargas sudaro kiekiai, gauti iš Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27, 28 ir 30 straipsniuose nurodyto distiliavimo.

(3)

Nuo 1999 m. sausio 1 d., priėmus 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2799/98, nustatantį žemės ūkio politikos priemones dėl euro (3), pardavimo kaina ir garantijos turi būti išreiškiamos eurais, ir mokėjimai turi būti vykdomi eurais.

(4)

Pasiūlymų pateikimui turi būti nustatomos minimalios kainos, diferencijuotos pagal galutinio panaudojimo kategoriją.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Naujiems vyno alkoholio panaudojimo pramonėje būdams skirto alkoholio pardavimui rengiamas konkursas Nr. 52/2004 EB. Alkoholis yra gautas iš Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27, 28 ir 30 straipsniuose nurodyto distiliavimo ir laikomas Prancūzijos intervencinės žinybos.

Parduodamas 100 000 hektolitrų 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio kiekis. Indų numeriai, sandėliavimo vietos bei kiekviename inde esanti 100 % tūrinė alkoholio koncentracija nurodyta priede.

2 straipsnis

Pardavimas vyksta pagal Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 ir 101 straipsnių nuostatas ir pagal Reglamento (EB) Nr. 2799/98 2 straipsnio nuostatas.

3 straipsnis

1.   Pasiūlymai turi būti pateikiami konkrečiai intervencinei žinybai, laikančiai tą alkoholį:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

(telefonas (33-5) 57 55 20 00,

teleksas: 57 20 25,

faksas (33-5) 57 55 20 59),

arba siunčiami registruotu laišku šios intervencinės žinybos adresu.

2.   Pasiūlymai yra pateikiami antspauduotame voke su nuoroda: „Pasiūlymas konkursui Nr. 52/2004 EB, skirtam naujiems panaudojimo pramonėje būdams“. Šį voką reikia įdėti į kitą voką, adresuotą konkrečiai intervencinei žinybai.

3.   Pasiūlymai turi pasiekti konkrečią intervencinę žinybą vėliausiai 2004 m. liepos 27 d. 12 valandą (Briuselio laiku).

4.   Prie kiekvieno pasiūlymo turi būti pridedamas įrodymas, kad su konkrečia alkoholį laikančia intervencine žinyba buvo įforminta 4 eurų dalyvavimo garantija už kiekvieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio.

4 straipsnis

Galimos minimalios pasiūlymo kainos yra: 8,60 euro už vieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio, skirto kepimo mielių gamybai, 26 eurai už vieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio, skirto eksportuojamų aminų bei chloralio tipo cheminių produktų gamybai, 32 eurai už vieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio, skirto eksportuojamo odekolono gamybai ir 7,50 euro už vieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio, skirto kitoms pramoninėms reikmėms.

5 straipsnis

Mėginių ėmimo formalumai buvo apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 98 straipsnyje. Mėginių kaina – 10 eurų už litrą.

Intervencinė žinyba pateikia visą naudingą informaciją apie parduodamo alkoholio savybes.

6 straipsnis

Sutarties įvykdymo garantija – 30 eurų už kiekvieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1795/2003 (OL L 262, 2003 10 14, p. 13).

(2)  OL L 194, 2000 7 31, p. 45. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 908/2004 (OL L 163, 2004 4 30, p. 56).

(3)  OL L 349, 1998 12 24, p. 1.


PRIEDAS

KONKURSAS NR. 52/2004 EB, SKIRTAS NAUJIEMS VYNO ALKOHOLIO PANAUDOJIMO PRAMONĖJE BŪDAMS

Parduodamo alkoholio sandėliavimo vieta, kiekis ir savybės

Valstybė narė

Vietovė

Indų numeriai

Kiekis (hektolitrais 100 % tūrio alkoholio)

Nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 [...] straipsnį

Alkoholio tipas

Alkoholio stiprumas

(tūrinės koncentracijos procentais)

Prancūzija

Onivins – Longuefuye

F-53200 Longuefuye

20

22 410

27

briutas

+ 92

4

22 555

27

briutas

+ 92

10

22 310

28

briutas

+ 92

15

15 155

28

briutas

+ 92

Onivins – Port-la-Nouvelle

Avenue Adolphe Turel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

37

165

27

briutas

+ 92

37

8 100

30

briutas

+ 92

37

550

28

briutas

+ 92

36

120

28

briutas

+ 92

36

8 610

30

briutas

+ 92

36

25

27

briutas

+ 92

Iš viso

 

100 000

 

 

 


30.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 230/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1201/2004

2004 m. birželio 29 d.

atidarantis tarifų kvotas ne daugiau kaip 80 kilogramų sveriantiems veršeliams, kurių kilmės šalis yra Bulgarija arba Rumunija, ir numatantis jų administravimą (nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d.)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2003/18/EB dėl Protokolo, patikslinančio Europos sutarties, steigiančios Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rumunijos asociaciją, prekybos aspektus siekiant atsižvelgti į šalių derybų dėl naujų abipusių žemės ūkio lengvatų rezultatus, sudarymo (2), ir 2003 m. balandžio 8 d. Tarybos sprendimas 2003/286/EB dėl Protokolo, patikslinančio Europos sutarties, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją, prekybos aspektus siekiant atsižvelgti į šalių derybų rezultatus dėl žemės ūkiui taikytinų naujų abipusių lengvatų, pasirašymo (3), numato kiekvieniems metams atidaryti tam tikras tarifų kvotas, tai yra 178 000 ne daugiau kaip 80 kilogramų sveriančių gyvų galvijų (eilės numeris 09.4598), kurių kilmės vieta yra kai kurios trečiosios šalys, įskaitant Bulgariją ir Rumuniją, taikant tam tikras sąlygas, nustatytas šių sprendimų atitinkamų protokolų A priedų b dalyje. Išsamios šių tarifų kvotų taikymo taisyklės buvo priimtos 1999 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1128/1999, nustatančiu ne daugiau kaip 80 kilogramų sveriančių veršelių, kurių kilmės šalys yra kai kurios trečiosios šalys (4), tarifų kvotų taikymo išsamias taisykles.

(2)

Norint atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Lenkijos ir Slovakijos įstojimą, į šių tarifų kvotų gavėjus įskaitant Bulgariją ir Rumuniją bei į Kipro, Maltos ir Slovėnijos įstojimą ir laukiant derybų dėl tarifų nuolaidų Bulgarijai ir Rumunijai rezultatų, išsamiose šių tarifų kvotų paskirstymo taisyklėse reikia nustatyti, kad laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d. turimi kiekiai turi būti tinkamai išdėstyti per metų laikotarpį ir pagal Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 32 straipsnio 4 dalyje numatytą tvarką.

(3)

Norint atsižvelgti į tradicinius prekybos tarp Bendrijos ir Bulgarijos bei Rumunijos modelius, reikia nustatyti kiekius trims laikotarpiams, atsižvelgiant į per ataskaitinį laikotarpį nuo 2000 m. liepos 1 d. iki 2003 m. birželio 30 d. pristatytą gyvų gyvulių, kurių kilmės šalys yra Bulgarija ir Rumunija, kiekį. Pasibaigus deryboms, vykstančioms dėl papildomų protokolų atitinkamiems Europos susitarimams su šiomis dvejomis šalimis ir jas ratifikavus, naujos paskirstymo taisyklės bus įgyvendinamos nuo naujų nuolaidų įsigaliojimo dienos.

(4)

Siekiant numatyti vienodas galimybes gauti kvotas užtikrinant pelningą kiekvienos paraiškos gyvulių kiekį, kiekvienoje paraiškoje importo licencijai gauti turi būti atsižvelgiama į mažiausią ir didžiausią galvijų skaičių.

(5)

Siekiant išvengti spekuliacijos, kvotose numatyti kiekiai turi būti prieinami tik tiems prekybininkams, kurie gali įrodyti, kad iš tiesų užsiima didelės apimties importo veikla iš trečiųjų šalių. Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti efektyvų paskirstymą, iš atitinkamų prekybininkų gali būti reikalaujama įrodyti, kad 2003 metais jie importavo mažiausiai 100 gyvulių, kadangi 100 gyvulių gali būti laikoma pelninga partija. Prekybininkams iš Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos turėtų būti leista teikti paraiškas pagal importą iš tų šalių, kurios 2003 metais buvo trečiosios šalys.

(6)

Norint patikrinti visus šiuos kriterijus, visos to paties prekybininko paraiškos turi būti pateiktos valstybėje narėje, kurioje prekybininkas yra registruotas PVM mokėtoju.

(7)

Siekiant užkirsti kelią spekuliacijai, galimybė pasinaudoti kvota neturi būti suteikta importuotojams, kurie nuo 2004 m. sausio 1 d. nebeprekiavo gyvais galvijais, o licencijos neturėtų būti perleidžiamos.

(8)

Turėtų būti numatyta, kad importo teisės kiekiams, kuriems gali būti pateiktos paraiškos išduoti licencijas, turi būti suteikiamos praėjus svarstymo laikotarpiui ir, jei reikia, pritaikius nustatytą koeficientą, sumažinant kvotą.

(9)

Priemonės turėtų būti valdomos importo licencijomis. Norint tai pasiekti, turėtų būti nustatytos paraiškų pateikimo ir paraiškų bei licencijų informacijos taisyklės ir, jei reikia, atitinkamomis nuostatomis papildant 1995 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1445/95 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo taisyklių galvijienos sektoriuje, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2377/80 (5) ir 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1291/2000, nustatantį bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (6).

(10)

Patirtis rodo, kad siekiant tvarkingai paskirstyti kvotas, reikia patikrinti, ar licencijos turėtojas tikrai užsiima importo veikla. Todėl toks importuotojas turėtų aktyviai dalyvauti perkant, transportuojant ir importuojant atitinkamus gyvulius. Šios veiklos įrodymų pateikimas ir turi būti pagrindinis reikalavimas, nustatant licencijų saugumą.

(11)

Siekiant užtikrinti griežtą statistinę pagal kvotas importuotų gyvulių kontrolę, išimtis, numatyta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 8 straipsnio 4 dalyje netaikoma.

(12)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1128/99 turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo reglamentu.

(13)

Kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal šį reglamentą per laikotarpį nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d. galima importuoti 178 000 gyvų galvijų, sveriančių ne daugiau kaip 80 kilogramų, klasifikuojamų pagal KN kodą 0102 90 05 ir kurių kilmės šalis yra Bulgarija arba Rumunija, atsižvelgiant į visus sumažinimus, dėl kurių Bendrija ir šios šalys vėliau susitars.

Tarifų kvotos eilės numeris yra 09.4598.

2.   Muitų tarifas sumažinamas 90 %.

3.   1 dalyje nurodytas kiekis padalijamas per toje dalyje nurodytą laikotarpį taip:

a)

5 000 gyvų galvijų per laikotarpį nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d.;

b)

86 500 gyvų galvijų per laikotarpį nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. kovo 31 d.;

c)

86 500 gyvų galvijų per laikotarpį nuo 2005 m. balandžio 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d.

4.   Jeigu per kurį nors 3 dalies a ir b punktuose minėtą laikotarpį kiekis, kuriam pateiktos paraiškos išduoti licenciją, yra mažesnis, nei visas tam laikotarpiui numatytas kiekis, tada likęs to laikotarpio kiekis bus pridėtas prie kiekio, numatyto kitam laikotarpiui.

2 straipsnis

1.   Norėdami gauti 1 straipsnyje numatytas kvotas, pareiškėjai turi būti fiziniai arba juridiniai asmenys ir susijusios valstybės kompetentingoms institucijoms turi įrodyti, kad 2003 m. iki paraiškos importo licencijai gauti pateikimo dienos jie jau importavo ne mažiau 100 gyvulių, kurie klasifikuojami pagal HS 0102 90 subpoziciją.

Pareiškėjai turi būti registruoti nacionaliniais PVM mokėtojais.

2.   Prekybininkai iš Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos gali teikti paraiškas importo licencijoms gauti pagal 1 dalyje nurodytus importus iš tų šalių, kurios 2003 metais jiems buvo trečiosios šalys.

3.   Importą įrodyti galima tik pateikus muitinės dokumentą dėl prekių išleidimo į laisvą apyvartą, tinkamai pasirašytą muitinės ir iš kurių matoma, kad šis pareiškėjas yra importuojamų prekių gavėjas.

Valstybės narės gali priimti tinkamai išduodančiosios institucijos patvirtintas pirmoje pastraipoje minėtų dokumentų kopijas. Jeigu tokios kopijos buvo priimtos, valstybė narė pagal šio reglamento 3 straipsnio 5 dalį savo pranešime paskelbia apie tai visiems susijusiems pareiškėjams.

4.   Prekybininkai, kurie 2004 m. sausio 1 d. nebeužsiėmė jokia prekybine veikla su trečiosiomis šalimis galvijienos sektoriuje, neturi teisės pateikti paraišką.

5.   Įmonė, įsteigta sujungus keletą įmonių, iš kurių kiekviena turėjo nustatytus importo kiekius, atitinkančius mažiausius 1 pastraipoje numatytus kiekius, gali naudotis šiais importo kiekiais, norėdama pagrįsti savo paraišką.

3 straipsnis

1.   Paraiškos importo licencijoms gauti gali būti pateiktos tik toje valstybėje narėje, kurioje pareiškėjas yra registruotas PVM mokėtoju.

2.   Paraiškos importo licencijoms gauti kiekvienam 1 straipsnio 3 dalyje nurodytam laikotarpiui:

a)

turi apimti ne mažiau kaip 100 gyvulių;

b)

negali apimti daugiau nei 5 % nustatyto kvotos kiekio.

Jeigu paraiškoje pateiktas kiekis viršija pirmos pastraipos b punkte nurodytą kiekį, į viršijamą kiekį neatsižvelgiama.

3.   Paraiškos importo licencijoms gauti pateikiamos per kiekvieno 1 straipsnio 3 dalyje nurodyto laikotarpio pirmąsias dešimt dienų. Tačiau paraiškos pirmajam laikotarpiui pateikiamos ne vėliau kaip iki antro ketvirtadienio po šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4.   Vienas pareiškėjas kiekvienam 1 straipsnio 3 dalyje nurodytam laikotarpiui gali pateikti tik vieną paraišką. Jei tas pats pareiškėjas pateikia daugiau negu vieną paraišką, nepriimama nė viena šio asmens paraiška.

5.   Patikrinusios pateiktus dokumentus, valstybės narės ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos siunčia Komisijai pareiškėjų sąrašą, jų adresus ir prašomus kiekius.

Jei buvo pateikta paraiškų, visi pranešimai, įskaitant pranešimus apie „nulinį rezultatą, siunčiami faksu arba el. paštu, užpildžius I priede nustatytą formą.

4 straipsnis

1.   Atsižvelgdama į pranešimą, kaip nustatyta 3 straipsnio 5 dalyje, Komisija kuo greičiau nusprendžia, koks paraiškose prašomas kiekis gali būti skirtas.

2.   Jeigu 3 straipsnyje minimose paraiškose prašoma didesnio kiekio nei tam laikotarpiui numatytas kiekis, Komisija nustato vienodą procentą, kuriuo sumažinami prašomi kiekiai.

Jei, nustatytu būdu pritaikius pirmoje pastraipoje nurodytą sumažinimo koeficientą, vienai paraiškai tenka mažiau negu 100 galvijų, kvotas 100 galvijų partijoms skiria atitinkamos valstybės narės burtų keliu. Jei likęs kiekis yra mažesnis negu 100 galvijų, jis vis tiek laikomas viena partija.

3.   Komisijai nusprendus, kad paraiškas galima priimti, licencijos išduodamos kuo greičiau.

5 straipsnis

1.   Importo licencijos išduodamos paraišką pateikusio prekybininko vardu.

2.   Licencijos paraiškoje ir licencijose nurodoma ši informacija:

a)

8 langelyje – kilmės šalis;

b)

16 langelyje – toks Kombinuotosios nomenklatūros kodas: 0102 90 05;

c)

20 langelyje – kvotos eilės numeris (09.4598) ir ne mažiau kaip vienas iš II priede nurodytų duomenų.

Licencija numato pareigą importuoti tik iš a punkte nurodytos šalies.

6 straipsnis

1.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio 1 dalies, pagal šį reglamentą išduotos licencijos neperleidžiamos ir suteikia teisę į tarifų kvotas tik tuo atveju, jeigu jos išduotos tuo pačiu vardu ir adresu, kaip ir kartu pateiktoje muitinės deklaracijoje dėl prekių išleidimo į laisvą apyvartą įrašytas gavėjo pavadinimas ir adresas.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1445/95 3 straipsnio nuostatų, pagal 1 straipsnio 3 dalies a punktą išduotos licencijos galioja 150 dienų. Importo licencijos nebegalioja po 2005 m. birželio 30 d.

3.   Užstatas už importo licenciją sudaro 20 eurų už galviją ir pareiškėjo turi būti pateikiamas kartu su paraiška licencijai gauti.

4.   Išduotos licencijos galioja visoje Bendrijoje.

5.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 50 straipsnio 1 dalį kiekiams, kurie viršija importo licencijoje nurodytą kiekį, taikomas pilnas muitinės deklaracijos dėl prekių išleidimo į laisvą apyvartą priėmimo dieną galiojantis Bendrijos muitų tarifas.

6.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 III antraštinės dalies 4 skirsnio nuostatų, užstatas bus grąžinamas tik įrodžius, kad licencijos savininkas komerciškai ir logistiškai atsako už susijusių gyvulių pirkimą, transportą ir išleidimo į laisvą apyvartą formalumų atlikimą. Įrodymui turi būti pateikiami bent šie dokumentai:

a)

sąskaitos faktūros originalas, pardavėjo arba jo atstovo, įsisteigusio eksporto valstybėje, licencijos savininkui ir licencijos savininko mokėjimo įrodymas arba dokumentas apie pardavėjui suteiktą neatšaukiamą akredityvą;

b)

važtaraštis arba tam tikrais atvejais sausumos arba oro transporto dokumentas, sudarytas licencijos savininko vardu atitinkamiems gyvuliams;

c)

IM 4 formos kopija Nr. 8, kur 8 langelyje įrašytas tik licencijos savininko vardas ir adresas.

7 straipsnis

Importuojamiems gyvuliams taikomi 1 straipsnyje nurodyti muitai, kai pateikiamas EUR.1 judėjimo sertifikatas, išduotas eksportuojančios šalies pagal prie Europos sutarčių su Bulgarija ir Rumunija pridėtą 4 protokolą arba pagal šiuos protokolus eksportuotojo surašytą deklaraciją.

8 straipsnis

Reglamentai (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1445/95 taikomi vadovaujantis šio reglamento nuostatomis

9 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1128/1999 panaikinamas. Paraiškos importo teisėms, kurios galėjo būti pateiktos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1128/1999 automatiškai atmetamos.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

(2)  OL L 8, 2003 1 14, p. 18.

(3)  OL L 102, 2003 4 24, p. 60.

(4)  OL L 135, 1999 5 29, p. 50. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1144/2003 (OL L 160, 2003 6 28, p. 44).

(5)  OL L 143, 1995 6 27, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 360/2004 (OL L 63, 2004 2 28, p. 13).

(6)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 636/2004 (OL L 47, 2004 4 6, p. 25).


I PRIEDAS

EK faksas (32-2) 299 85 70

El. paštas: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Reglamento (EB) Nr. 1201/2004 taikymas

Eilės Nr. 09.4598

Image


II PRIEDAS

Duomenys, nurodyti 5 straipsnio 2 dalies c punkte

—   ispanų kalba: Reglamento (CE) no 1201/2004

—   čekų kalba: Nařízení (ES) č. 1201/2004

—   danų kalba: Forordning (EF) nr 1201/2004

—   vokiečių kalba: Verordnung (EG) Nr. 1201/2004

—   estų kalba: Määrus (EÜ) nr 1201/2004

—   graikų kalba: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1201/2004

—   angų kalba: Regulation (EC) No 1201/2004

—   prancūzų kalba: Règlement (CE) no 1201/2004

—   italų kalba: Regolamento (CE) n. 1201/2004

—   latvių kalba: Regula (EK) Nr. 1201/2004

—   lietuvių kalba: Reglamentas (EB) Nr. 1201/2004

—   vengrų kalba: Az 1201/2004/EK rendelet

—   olandų kalba: Verordening (EG) nr. 1201/2004

—   lenkų kalba: Rozporządzenie (WE) nr 1201/2004

—   portugalų kalba: Regulamento (CE) n.o 1201/2004

—   slovakų kalba: Nariadenie (ES) č. 1201/2004

—   slovėnų kalba: Uredba (ES) št. 1201/2004

—   suomių kalba: Asetus (EY) N:o 1201/2004

—   švedų kalba: Förordning (EG) nr 1201/2004


30.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 230/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1202/2004

2004 m. birželio 29 d.

atidarantis penėjimui skirtų jaunų jaučių importo tarifinę kvotą ir numatančio jos administravimą (2004 m. liepos 1 d.–2005 m. birželio 30 d.)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

PPO CXL nuolaidų sąraše reikalaujama, kad Bendrija atidarytų metinę 169 000 penėjimui skirtų jaučių importo tarifinę kvotą.

(2)

Laukiant derybų dėl GATT XXIV straipsnio 6 dalies rezultatų PPO kontekste po Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Maltos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vengrijos (toliau – naujosios valstybės narės) prisijungimo kai kurios iš jų kartu su Rumunija buvo pagrindinės tiekiančios valstybės šios kvotos ribose per paskutinius trejus kvotos taikymo metus, derėtų nustatyti išsamias šios tarifinės kvotos tinkamo tvarkymo taisykles, kad 2004 m. liepos 1 d.–2005 m. birželio 30 d. turimas kiekis būtų tinkamai paskirstytas visiems metams, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 32 straipsnio 2 dalyje.

(3)

Siekiant atsižvelgti į tradicinius prekybos modelius tarp Bendrijos ir tiekiančiųjų valstybių šios kvotos ribose ir į poreikį apsaugoti rinkos pusiausvyrą, turimas kiekis yra išskirstomas į 2004–2005 kvotos metų keturis ketvirčius. Kai šiuo metu vykstančios derybos dėl XXIV.6 baigsis ir bus patvirtintos, bus pritaikytos naujos kvotos tvarkymo taisyklės. Nustatant šias taisykles reikia atsižvelgti į derybų rezultatus ir jau naudojamas kvotas šiuo reglamentu atidarytos kvotos ribose.

(4)

Siekiant užtikrinti vienodesnes galimybes naudotis kvota ir kartu užtikrinti komerciškai įgyvendinamą galvijų skaičių, dėl kurio paduodamos paraiškos, kiekvienoje paraiškoje nurodomas galvijų skaičius neturi būti didesnis arba mažesnis už nustatytąjį.

(5)

Siekiant išvengti spekuliacijų, turimi kvotos kiekiai turi būti prieinami ūkio subjektams, kurie gali parodyti, kad jie tikrai dideliais kiekiais vykdo importą iš trečiųjų šalių. Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti efektyvų valdymą, reikalaujama, kad atitinkami prekiautojai 2003 m. būtų importavę ne mažiau kaip 100 galvijų su sąlyga, kad 100 galvijų siunta galėtų būti vertinama kaip komerciniu požiūriu įgyvendinama siunta. Ūkio subjektams Vengrijoje, Lenkijoje, Čekijos Respublikoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Kipre ir Maltoje turėtų būti leidžiama pateikti remiantis importu iš šalių, kurios 2003 m. buvo trečiosios šalys.

(6)

Kad būtų galima patikrinti dalyvavimo paskirstant kvotą kriterijus, paraiškos turi būti pateikiamos toje valstybėje narėje, kurioje prekybininkas yra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) registre.

(7)

Siekiant užkirsti kelią spekuliacijoms, kvota neturėtų būti skiriama importuotojams, kurie 2004 m. sausio 1 d. nebeprekiauja gyvais galvijais, o licencijos turėtų būti neperleidžiamos.

(8)

Turėtų būti nustatyti kiekiai, kuriems gauti gali būti pateikiamos licencijų paraiškos po svarstymo laikotarpio ir atitinkamais atvejais taikant vienodą procentinį mažinimo koeficientą.

(9)

Kad kvota būtų tinkamai tvarkoma, reikia naudoti importo licencijas. Šiuo tikslu reikėtų nustatyti taisykles, reglamentuojančias paraiškų pateikimo būdą, ir informaciją, kuri turi būti pateikiama paraiškose ir licencijose, prireikus papildant kai kurias 1995 m. birželio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1445/95 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2377/80 (2), ir 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (3), nuostatas.

(10)

Be to, kad kvota būtų tinkamai administruojama, nominalus licencijos turėtojas turi būti tikrasis importuotojas. Dėl to importuotojas turėtų aktyviai dalyvauti perkant, vežant ir importuojant atitinkamus gyvūnus. Taigi licencijos garantijos atžvilgiu šios veiklos įrodymo pateikimas taip pat turėtų būti pagrindinis reikalavimas.

(11)

Siekiant užtikrinti griežtą pagal kvotą importuojamų gyvūnų statistinę kontrolę, Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 8 straipsnio 4 dalyje nurodyta paklaida netaikoma.

(12)

Taikant šią tarifinę kvotą būtina veiksmingai tikrinti, į kokią konkrečią paskirties vietą vežami importuojami gyvūnai. Dėl to gyvūnai turėtų būti penimi importo licenciją išdavusioje valstybėje narėje.

(13)

Turi būti pateikta garantija, užtikrinanti, kad ne mažiau kaip 120 dienų gyvūnai bus penimi paskirtuose gamybos vienetuose. Garantijos dydis nustatomas iš bendrojo muitų tarifo (BMT) muito atėmus sumažintą muitą, kuris taikomas atitinkamų gyvūnų išleidimo į laisvą apyvartą dieną.

(14)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos valdybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Atidaroma 169 000 jaunų jaučių, kurių kodai pagal KN yra 0102 90 05, 0102 90 29 ir 0102 90 49, skirtų penėti Bendrijoje, tarifinė kvota, kuri taikoma nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d., kartu taikant mažinimus, suderėtus tarp Bendrijos ir PPO partnerių vykdant derybas dėl GATT XXIV.6 PPO kontekste.

Tarifinės kvotos eilės numeris yra 09.4005.

2.   Bendrojo muitų tarifo muitas, taikomas pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytą tarifinę kvotą, yra 16 % ad valorem pridėjus 582 EUR už neto toną.

Ši muito norma taikoma tik tuo atveju, jei importuoti gyvūnai ne mažiau kaip 120 dienų bus penimi importo licenciją išdavusioje valstybėje narėje.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti kiekiai per šioje dalyje nurodytą laikotarpį paskirstomi taip:

a)

42 250 gyvi galvijai laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2004 m. rugsėjo 30 d.;

b)

42 250 gyvi galvijai laikotarpiui nuo 2004 m. spalio 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d.;

c)

42 250 gyvi galvijai laikotarpiui nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. kovo 31 d.;

d)

42 250 gyvi galvijai laikotarpiui nuo 2005 m. balandžio 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d.

4.   Jeigu vienu iš laikotarpių, nurodytų 3 dalies a punkte, 3 dalies b punkte ir 3 dalies c punkte, paraiškų licencijoms gauti, pateiktų kiekvienu iš šių laikotarpių, kiekis yra mažesnis už atitinkamo laikotarpio turimą kiekį, likusi šio laikotarpio dalis pridedama prie kito laikotarpio turimo kiekio .

2 straipsnis

1.   Paraiškos pateikėjai turi teisę į 1 straipsnyje nurodytą kvotą, jeigu jie yra fiziniai arba juridiniai asmenys ir paraiškų importo licencijoms gauti pateikimo metu kompetentingoms atitinkamų valstybių narių institucijoms pateikia įrodymą, kad 2003 m. jie yra importavę ne mažiau kaip 100 galvijų, pagal KN klasifikuojamų kodu 0102 90.

Pareiškėjai turi būti įregistruoti nacionaliniame pridėtinės vertės mokesčio (PVM) registre.

2.   Ūkio subjektai Čekijos Respublikoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Maltoje, Vengrijoje, Slovakijoje ir Slovėnijoje gali pateikti paraiškas importo licencijoms gauti importo, kaip nurodyta 1 dalyje, iš šalių, kurios šioms valstybėms 2003 m. buvo trečiosios šalys, pagrindu.

3.   Vienintelis įrodymas, kad buvo vykdoma importo veikla, gali būti išleidimo į laisvą apyvartą muito dokumentai, tinkamai muitinių išduoti su nuoroda į atitinkamą paraiškos pateikėją kaip į krovinio gavėją.

Valstybės narės gali priimti kompetentingų institucijų tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas. Jeigu tokios kopijos yra priimamos, valstybės narės kiekvieno pareiškėjo atveju turi apie tai pranešti išleisdamos komunikatą, kaip nurodyta 3 straipsnio 5 dalyje.

4.   Ūkio subjektai, kurie 2004 m. sausio 1 d. nebesiverčia prekyba gyvais galvijais su trečiosiomis šalimis, neturi teisės naudotis šiame reglamente numatytomis priemonėmis.

5.   Bendrovė, kuri buvo įsteigta sujungus kitas bendroves, iš kurių kiekviena turi referencinius importo, kurio kiekiai atitinka mažiausio kiekio, nurodyto 1 dalyje, reikalavimus, gali panaudoti šiuos referencinius importo kiekius kaip paraiškos pateikimo pagrindą.

3 straipsnis

1.   Paraiškos importo licencijoms gauti gali būti pateikiamos tiktai valstybėje narėje, kurioje paraiškos pateikėjas yra įregistruotas pridėtinės vertės (PVM) mokesčio registre.

2.   Licencijų paraiškose kiekvienam laikotarpiui, kaip nurodyta 1 straipsnio 3 dalyje:

a)

turi būti nurodoma ne mažiau kaip 100 gyvulių;

b)

neturi viršyti turimo kiekio daugiau kaip 5 %.

Jeigu paraiškose nurodytas kiekis viršija kiekį, nurodytą pirmosios pastraipos b punkte, į viršijamą kiekį neatsižvelgiama.

3.   Importo licencijos pateikiamos per 1 straipsnio 3 dalyje nurodyto kiekvieno laikotarpio pirmąsias 10 darbo dienų. Tačiau paraiška pirmajam laikotarpiui turi būti pateikta ne vėliau kaip antrąjį ketvirtadienį nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4.   Pareiškėjai gali pateikti ne daugiau kaip vieną paraišką vienam laikotarpiui, nurodytam 1 straipsnio 3 dalyje. Jeigu tas pats pareiškėjas pateikia daugiau kaip vieną paraišką, visos šio pateikėjo paraiškos atmetamos.

5.   Patikrinusios pateiktus dokumentus, valstybės narės, ne vėliau kaip iki penktos darbo dienos pabaigos paraiškų pateikimo laikotarpiui pasibaigus Komisijai perduoda pareiškėjų ir jų adresų bei paraiškose nurodytų kiekių sąrašą.

Visi pranešimai, įskaitant „nulinius“ grąžinimus, perduodami faksu arba elektroniniu paštu užpildant šio reglamento I priede pateiktą formą tokiais atvejais, kai paraiškos faktiškai pateikiamos.

4 straipsnis

1.   Po pranešimo, kaip nurodyta 3 straipsnio 5 dalyje, pateikimo Komisija kaip galima greičiau nusprendžia, kokiu mastu paraiškos gali būti priimtos.

2.   Jei prašomi skirti kiekiai, kaip nurodoma 3 straipsnyje, viršija turimus konkretaus laikotarpio kiekius, Komisija nustato vieno procento sumažinimą, kuris turi būti taikomas prašomiems skirti kiekiams.

Tuo atveju, kai kiekiai skirstomi taikant pirmojoje pastraipoje nurodytą mažinimo koeficientą ir vienai paraiškai tenka mažiau kaip 100 galvijų, atitinkamos valstybės narės kiekius pagal tas paraiškas skiria burtų keliu suteikiant importo teises 100 galvijų partijomis. Jei lieka mažiau nei 100 galvijų, tas skaičius sudaro vieną partiją.

3.   Licencijos išduodamos kaip galima greičiau po Komisijos sprendimo dėl paraiškų priėmimo.

5 straipsnis

1.   Importo licencijos išduodamos paraišką pateikusio ūkio subjekto vardu.

2.   Licencijos paraiškose ir licencijose pateikiama ši informacija:

a)

8 langelyje – kilmės šalis;

b)

16 langelyje – vienas ar keli iš šių KN kodų:

0102 90 05; 0102 90 29 arba 0102 90 49;

c)

20 langelyje – kvotos užsakymo numeris (09.4005) ir vienas iš patvirtinimų, nurodytų III priede.

6 straipsnis

1.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio 1 dalies, pagal šį reglamentą išduotos importo licencijos yra neperleidžiamos ir suteikia teises pagal tarifines kvotas tik tuo atveju, jei vardas ir adresas, kuriais jos išduotos, sutampa su išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracijoje, kuri pateikiama kartu su importo licencijomis, nurodytu siuntėjo vardu ir adresu.

2.   Po 2005 m. birželio 30 d. importo licencijos nebegalioja.

3.   Garantija, kurią, norėdamas gauti importo licenciją, pareiškėjas pateikia kartu su licencijos paraiška, yra 20 eurų už galviją.

4.   Licencijos galioja visoje Bendrijoje.

5.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 50 straipsnio 1 dalį Bendrojo muitų tarifo pilnas muitas, taikomas išleidimo į laisvą apyvartą muitinės dokumentų priėmimo dieną, yra mokamas už importuojamus kiekius, kurie viršija importo licencijoje nurodytus kiekius.

6.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 III antraštinės dalies 4 skirsnio nuostatų, garantija negrąžinama tol, kol nepateikiami įrodymai, kad nominalus licencijos turėtojas buvo komerciniu ir logistiniu požiūriu atsakingas už atitinkamų galvijų įsigijimą, transportavimą ir muitinės formalumų, susijusių su jų išleidimu į laisvą apyvartą, atlikimu. Kaip įrodymai pateikiami bent jau šie dokumentai:

a)

prekybos sąskaitos-faktūros originalas arba patvirtinta kopija, kurią nominalaus turėtojo vardu surašė eksporto trečiojoje šalyje įsisteigęs pardavėjas arba jo atstovas, ir patvirtinimas, kad nominalus turėtojas ją apmokėjo arba pardavėjo naudai atidarė neatšaukiamą akredityvą;

b)

važtaraštis arba prireikus kelių arba oro transporto dokumentas, surašytas atitinkamiems galvijams nominalaus turėtojo vardu;

c)

IM 4 formos egzempliorius Nr. 8, 8 langelyje nenurodant jokios kitos informacijos, išskyrus nominalaus turėtojo vardą, pavardę arba pavadinimą ir adresą.

7 straipsnis

1.   Importuodamas galvijus, importuotojas pateikia įrodymus, kad jis:

a)

raštu įsipareigojo per vieną mėnesį informuoti licenciją išdavusios valstybės narės kompetentingą instituciją apie ūkį ar ūkius, kuriuose jauni galvijai bus penimi;

b)

licenciją išdavusios valstybės narės kompetentingai institucijai pateikė garantiją, kurios dydis atitinka II priede kiekvienam reikalavimus atitinkančiam KN kodui nustatytą dydį. Importuotų galvijų penėjimas toje valstybėje narėje ne mažiau kaip 120 dienų nuo išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracijos priėmimo dienos yra pagrindinis reikalavimas, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnio 2 dalyje Komisijos (4).

2.   Išskyrus force majeure atvejus, 1 dalies b punkte nurodyta garantija grąžinama, jeigu licenciją išdavusios valstybės narės kompetentingai institucijai pateikiami įrodymai, kad jauni galvijai:

a)

buvo penimi 1 dalyje nurodytame ūkyje arba ūkiuose;

b)

nebuvo paskersti nepasibaigus 120 dienų laikotarpiui nuo jų importo dienos arba

c)

nepasibaigus minėtam laikotarpiui buvo paskersti dėl su jų sveikata susijusių priežasčių arba nudvėsė dėl ligos arba nelaimingo atsitikimo.

Pateikus minėtus įrodymus, garantija nedelsiant grąžinama.

Tačiau jei nesilaikoma 1 dalies a punkte nurodyto termino, garantija, kuri turi būti grąžinta, sumažinama:

15 % ir

2 % likusios sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

Negrąžintos sumos konfiskuojamos ir pasiliekamos kaip muitai.

3.   Jei per 180 dienų nuo importo dienos 2 dalyje nurodyti įrodymai nepateikiami, garantija konfiskuojama ir pasiliekama kaip muitas.

Tačiau jei minėti įrodymai pateikiami ne per 180 dienų, o per 6 mėnesius po to, kai pasibaigia minėtas 180 dienų laikotarpis, konfiskuota suma, atėmus 15 % garantijos sumos, grąžinama.

8 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1445/95 taikomi tiktai atsižvelgiant į šį reglamentą.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

(2)  OL L 143, 1995 6 27, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 360/2004 (OL L 63, 2004 2 28, p. 13).

(3)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 636/2004 (OL L 100, 2004 4 6, p. 25).

(4)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5.


I PRIEDAS

EK faksas (32-2) 299 85 70

El. paštas AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Reglamento (EB) Nr. 1202/2004 pritaikymas

Užsakymo Nr.: 09.4005

Image


II PRIEDAS

GARANTIJŲ SUMOS

Penėjimui skirti jaučiai

(KN kodas)

Suma (EUR) už galviją

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


III PRIEDAS

5 straipsnio 2 dalies c punkte pateikti patvirtinimai

—   Ispanų kalba: Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 1202/2004]

—   Čekų kalba: Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 1202/2004)

—   Danų kalba: Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 1202/2004)

—   Vokiečių kalba: Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 1202/2004)

—   Estų kalba: Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 1202/2004)

—   Graikų kalba: Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/2004]

—   Anglų kalba: Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 1202/2004)

—   Prancūzų kalba: Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) no 1202/2004]

—   Italų kalba: Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 1202/2004]

—   Latvių kalba: Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 1202/2004)

—   Lietuvių kalba: Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 1202/2004)

—   Vengrų kalba: Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (1202/2004/EK rendelet)

—   Olandų kalba: Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 1202/2004)

—   Lenkų kalba: Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 1202/2004)

—   Portugalų kalba: Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 1202/2004]

—   Slovakų kalba: Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm (nariadenie (ES) č. 1202/2004)

—   Slovėnų kalba: Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 1202/2004)

—   Švedų kalba: Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 1202/2004)

—   Švedų kalba: Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 1202/2004)


30.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 230/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1203/2004

2004 m. birželio 29 d.

atidarantis KN pozicijoje 0202 klasifikuojamos sušaldytos galvijienos bei KN pozicijoje 0206 29 91 klasifikuojamų produktų tarifinę kvotą ir numatantis jos administravimą (2004 m. liepos 1 d.–2005 m. birželio 30 d.)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

PPO CXL sąraše reikalaujama, kad Bendrija atidarytų metinę 53 000 tonų sušaldytos jautienos, klasifikuojamos KN pozicijoje 0202, ir produktų, klasifikuojamų KN pozicijoje 0206 29 91, importo kvotą (įsakymo numeris 09.4003). Turėtų būti nustatytos įgyvendinimo taisyklės 2004/2005 kvotos metams, kurios pradedamos taikyti nuo 2004 m. liepos 1 d.

(2)

2003/2004 m. kvota buvo tvarkoma pagal 2003 m. gegužės 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 780/2003, atidarančio KN pozicijoje 0202 klasifikuojamos sušaldytos galvijienos ir KN pozicijoje 0206 29 91 klasifikuojamų produktų tarifinę kvotą (2004 m. liepos 1 d.–2005 m. birželio 30 d.) (2) ir numatančio jos administravimą, nuostatas. Šis reglamentas pirmiausia nustatė griežtesnius dalyvavimo kriterijus, kad būtų išvengta fiktyvių ūkio subjektų registravimo. Be to, griežtesnėse taisyklėse dėl tam tikrų importo licencijų naudojimo buvo numatyta kliūtis spekuliacinei prekybai licencijomis.

(3)

Tačiau patirtis, įgyta taikant šias taisykles, rodo, kad vienodas tvarkymo taisyklių taikymas skirtingose valstybėse narėse negali būti užtikrintas ir kad kvotos vis dar nėra apsaugotos nuo ūkio subjektų spekuliacijų, ypač dėl paskirstymo metodo, numatyto Reglamente (EB) Nr. 780/2003 II kvotos dalyje. Kad nebebūtų tokios padėties ir kad būtų užtikrintas veiksmingas tvarkymas, yra tikslinga įdiegti administravimo metodą, pagrįstą importo veiklos kriterijumi, užtikrinančiu, kad kvotos bus paskirstytos profesionaliems ūkio subjektams, galintiems importuoti jautieną be netinkamos spekuliacijos.

(4)

Yra tikslinga reikalavimus atitinkančiam importui nustatyti referencinį laikotarpį, kuris būtų pakankamai ilgas, kad susidarytų tipinė veikla, ir kartu pakankamas, kad atspindėtų naujausius prekybos pokyčius.

(5)

Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Maltos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vengrijos (toliau – naujosios valstybės narės) ūkio subjektams turėtų būti leista kreiptis dėl importo iš šalių, kurios iki 2004 m. balandžio 30 d. joms buvo trečiosios šalys.

(6)

Kad būtų galima kontroliuoti, paraiškos dėl importo teisių turėtų būti paduodamos tose valstybėse narėse, kuriose ūkio subjektas yra įregistruotas nacionaliniame PVM registre.

(7)

Kad būtų užkirstas kelias spekuliacijai, su importo teisėmis susijęs saugumas kiekvienam pareiškėjui turėtų būti užtikrintas pagal kvotą.

(8)

Siekiant įpareigoti ūkio subjektus kreiptis dėl importo licencijų išdavimo visoms skirtoms importo teisėms, reikėtų nustatyti, kad šis įpareigojimas yra pagrindinis reikalavimas pagal 1985 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2220/85, nustatantį bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (3).

(9)

2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (4) ir 1995 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1445/95 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2377/80 (5), turėtų būti taikomi importo licencijoms, išduotoms remiantis šiuo reglamentu, išskyrus atvejus, kai yra taikomos išlygos.

(10)

Galvijienos vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą terminą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   53 000 tonų, nurodytų mėsos be kaulų svoriu, tarifinė kvota KN pozicijoje 0202 klasifikuojamai sušaldytai galvijienai ir KN pozicijoje 0206 29 91 klasifikuojamiems produktams yra atidaroma 2004 m. liepos 1 d.–2005 m. birželio 30 d. laikotarpiui.

Tarifinės kvotos eilės numeris yra 09.4003.

2.   Bendrojo muitų tarifo muitas, taikomas 1 dalyje numatytai kvotai, yra 20 % ad valorem.

2 straipsnis

Šiame reglamente:

a)

100 kg mėsos su kaulais atitinka 77 kg mėsos be kaulų;

b)

„sušaldyta mėsa“ – mėsa sušaldyta, kai jos temperatūra ne aukštesnė kaip – 12 oC arba žemesnė, kai ji įvežama į Bendrijos muitų teritoriją.

3 straipsnis

1.   Bendrijos ūkio subjektas paraiškas dėl importo teisių gali paduoti remdamasis referenciniu kiekiu, kurį sudarys jautienos kiekis, minimas KN pozicijose 0201, 0202, 0206 10 95 ar 0206 29 91, pagal atitinkamas muitinės nuostatas jo paties importuotas 2003 m. sausio 1 d.–2004 m. balandžio 30 d.

Ūkio subjektai naujosiose valstybėse narėse paraiškas dėl importo teisių gali paduoti remdamiesi, pirmojoje pastraipoje minimų produktų importu iš šalių, kurios iki 2004 m. balandžio 30 d. joms buvo trečiosios šalys, tuo laikotarpiu.

2.   Bendrovė, įsteigta sujungus kitas bendroves, kurių kiekviena turi referencinį importą, gali jį imti savo paraiškos pagrindu.

3.   1 dalyje minimo importo įrodymas bus siunčiamas kartu su paraiška dėl importo teisių ir bus pateikiamas gavėjui kaip tinkamai patvirtinta išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracijos kopija.

4 straipsnis

1.   Paraiškas dėl importo teisių valstybės narės, kurioje pareiškėjas yra įregistruotas nacionaliniame PVM registre, kompetentinga institucija turi gauti ne vėliau kaip antrą penktadienį po šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 13.00 val. Briuselio laiku.

Visi kiekiai, nurodyti kaip referenciniai, taikant 3 straipsnį sudaro importo teises.

2.   Valstybės narės, patikrinusios pateiktus dokumentus, ne vėliau kaip ketvirtą penktadienį po šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje perduoda Komisijai padavusiųjų paraiškas dėl importo teisių pagal kvotas, nurodytas 1 straipsnio 1 dalyje, sąrašą, pirmiausia nurodydamos jų pavardes (pavadinimus), adresus ir reikalavimus atitinkančios mėsos kiekius, importuotus atitinkamu referenciniu laikotarpiu.

3.   2 dalyje minimi informaciniai pranešimai, įskaitant pranešimus su nuliniais duomenimis, siunčiami faksu arba elektroniniu paštu naudojant I priede pateiktą formą.

5 straipsnis

Komisija kuo greičiau nusprendžia, kokiu mastu importo teisės gali būti suteiktos pagal kvotą, nurodytą 1 straipsnio 1 dalyje. Jeigu importo teisės, dėl kurių buvo paduota paraiška, viršija 1 straipsnio 1 dalyje nurodytus turimus kiekius, Komisija nustato atitinkamą sumažinimo koeficientą.

6 straipsnis

1.   Kad paraiška galiotų, prie paraiškos dėl importo teisių turi būti pridėtas užstatas, kurio dydis 6 eurai už 100 kg neto svorio.

2.   Jeigu dėl 5 straipsnyje nurodyto sumažinimo koeficiento taikymo skiriamos mažesnės importo teisės negu buvo nurodyta paraiškoje, pateiktas užstatas grąžinamas proporcingai nedelsiant.

3.   Paraiška vienai ar keletui importo licencijų gauti, kurių bendra suma yra lygi priskirtoms importo teisėms, yra pagrindinis reikalavimas, apibrėžtas Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnio 2 dalyje.

7 straipsnis

1.   Paskirstyti kiekiai importuojami pateikus vieną ar daugiau importo licencijų.

2.   Licencijos paraiškos gali būti paduodamos tik toje valstybėje narėje, kurioje pareiškėjas padavė paraišką dėl importo teisių ir jas įgijo pagal 1 straipsnio 1 dalį.

Išdavus importo licenciją, atitinkamai sumažėja įgytų importo teisių.

3.   Licencijos paraiškose ir licencijose yra šie įrašai:

a)

20 langelyje pateikiamas vienas iš II priede nurodytų įrašų;

b)

16 langelyje – viena iš šių KN pozicijų grupių:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91.

8 straipsnis

1.   Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikomi Reglamentai (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1445/95.

2.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 50 straipsnio 1 dalį visas Bendrojo muitų tarifo muitas, taikytinas muitinės deklaracijos dėl išleidimo į laisvą apyvartą priėmimo dieną, surenkamas už visus kiekius, kurie buvo importuoti viršijant tuos, kurie nurodyti importo licencijoje.

3.   Importo licencijos galioja ne ilgiau kaip iki 2005 m. birželio 30 d.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

(2)  OL L 114, 2003 5 8, p. 8.

(3)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 673/2004 (OL L 105, 2004 4 14, p. 17).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 636/2004 (OL L 100, 2004 4 6, p. 25).

(5)  OL L 143, 1995 6 27, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 360/2004 (OL L 63, 2004 2 28, p. 13).


I PRIEDAS

EK faksas (32 2) 299 85 70

El. paštas AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Reglamento (EB) Nr. 1203/2004 taikymas

Serijos nr: 09.4003

Image


II PRIEDAS

Įrašai, minimi 7 straipsnio 3 dalies a punkte

—   Ispanų kalba: Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 1203/2004]

—   Čekų kalba: Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 1203/2004)

—   Danų kalba: Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 1203/2004)

—   Vokiečių kalba: Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1203/2004)

—   Estų kalba: Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 1203/2004)

—   Graikų kalba: Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 1203/2004]

—   Anglų kalba: Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 1203/2004)

—   Prancūzų kalba: Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 1203/2004]

—   Italų kalba: Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 1203/2004]

—   Latvių kalba: Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 1203/2004)

—   Lietuvių kalba: Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 1203/2004)

—   Vengrų kalba: Fagyasztott szarvasmarhahús (1203/EK rendelet)

—   Olandų kalba: Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 1203/2004)

—   Lenkų kalba: Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 1203/2004)

—   Portugalų kalba: Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 1203/2004]

—   Slovakų kalba: Zmrazené hovädzie mäso (Smernica (ES) č. 1203/2004)

—   Slovėnų kalba: Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 1203/2004)

—   Suomių kalba: Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 1203/2004)

—   Švedų kalba: Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 1203/2004)


30.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 230/32


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1204/2004

2004 m. birželio 29 d.

atidarantis gyvų galvijų, sveriančių nuo 80 iki 300 kg ir kurių kilmės šalis yra Bulgarija arba Rumunija, tarifų kvotą ir numatantis jos administravimą (nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d.)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendime 2003/18/EB dėl Protokolo, patikslinančio Europos sutarties, steigiančios Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rumunijos asociaciją, prekybos aspektus siekiant atsižvelgti į šalių derybų dėl naujų abipusių žemės ūkio lengvatų rezultatus, sudarymo (2) ir 2003 m. balandžio 8 d. Tarybos sprendime 2003/286/EB dėl Protokolo, patikslinančio Europos sutarties, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją, prekybos aspektus siekiant atsižvelgti į šalių derybų rezultatus dėl žemės ūkiui taikytinų naujų abipusių lengvatų, pasirašymo (3) numatyta kiekvienais metais atidaryti tam tikras tarifų kvotas, t. y., 153 000 gyvų galvijų (eilės numeris 09.4537), sveriančių nuo 80 iki 300 kg ir kurių kilmės šalys yra tam tikros trečiosios valstybės, įskaitant Bulgariją ir Rumuniją, laikantis tam tikrų sąlygų, išdėstytų šių atitinkamų protokolų A priedų b dalyse. Išsamios šios kvotos taikymo taisyklės buvo priimtos 1999 m. birželio 16 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1247/1999, nustatančiame išsamias muitų tarifų kvotų taikymo gyviems galvijams, sveriantiems nuo 80 iki 300 kg ir kurių kilmės šalis yra tam tikros trečiosios šalys, taisykles (4).

(2)

Siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Lenkijos ir Slovakijos, kurios kartu su Bulgarija ir Rumunija buvo šios tarifų kvotos gavėjos, ir Kipro, Maltos bei Slovėnijos įstojimą ir laukiant derybų dėl naujų tarifų lengvatų Bulgarijai ir Rumunijai rezultatų, reikėtų išsamiose šios tarifų kvotos administravimo taisyklėse nustatyti, kad laikotarpiu nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d. esamas kiekis turėtų būti Bulgarijai ir Rumunijai tinkamai paskirstomas per metus, kaip apibrėžta Reglamento (EB) NR. 1254/1999 32 straipsnio 4 dalyje.

(3)

Siekiant atsižvelgti į tradicinius prekybos tarp Bendrijos ir Bulgarijos bei Rumunijos modelius, reikėtų nustatyti kiekius trims laikotarpiams, atsižvelgiant į gyvų galvijų, kurių kilmės šalis yra Bulgarija ir Rumunija, tiekimą referenciniu laikotarpiu nuo 2000 m. liepos 1 d. iki 2003 m. birželio 30 d. Kai baigsis su šiom dviem šalim vykdomos derybos dėl atitinkamų Europos sutarčių papildomų protokolų ir kai jie bus ratifikuoti, naujosios administravimo taisyklės bus įgyvendinamos nuo naujų lengvatų įsigaliojimo dienos.

(4)

Siekiant suteikti vienodas galimybes pasinaudoti kvota ir kartu užtikrinti komerciškai naudingą gyvulių skaičių paraiškose, kiekvienoje paraiškoje importo licencijai gauti turėtų būti atsižvelgta į minimalų ir maksimalų galvų skaičių.

(5)

Siekiant išvengti spekuliacijos, esami kvotos kiekiai turėtų būti prieinami operatoriams, pajėgiems įrodyti, jog jie iš tikrųjų vykdo nemažos apimties importą iš trečiųjų šalių. Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti veiksmingą administravimą, suinteresuotiems prekybininkams turėtų būti keliamas reikalavimas būti importavus ne mažiau kaip 100 gyvulių per 2003 metus, nes 100 gyvulių siuntą galima laikyti komerciškai naudinga. Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos operatoriams reikėtų leisti teikti paraiškas atsižvelgiant į importą iš šalių, kurios 2003 m. jiems buvo trečiosios šalys.

(6)

Jei tokius kriterijus reikia patikrinti, paraiškos turėtų būti pateiktos valstybėse narėse, kuriose importuotojas įrašytas į PVM mokėtojų registrą.

(7)

Siekiant išvengti spekuliacijos, importuotojams, kurie 2004 m. sausio 1 d. nebesivertė gyvų galvijų prekyba, neturėtų būti leidžiama pasinaudoti kvota, ir licencijos neturėtų būtų perduodamos.

(8)

Reikėtų numatyti, dėl kokių kiekių skyrimo galima teikti paraiškas po svarstymams skirto laikotarpio ir, jei tinka, kai buvo pritaikytas vienodas mažinimo koeficientas.

(9)

Tvarka turėtų būti įgyvendinama naudojant importo licencijas. Šiuo tikslu turėtų būti nustatytos paraiškų pateikimo ir informavimo apie paraiškas ir licencijas taisyklės, prireikus pridedant tam tikras nuostatas iš 1995 m. birželio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1445/95 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2377/80 (5) ir iš 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (6).

(10)

Patirtis rodo, jog tinkamam kvotos administravimui reikalinga, kad licencijos turėtojas iš tikrųjų būtų importuotojas. Todėl toks importuotojas turėtų aktyviai dalyvauti perkant, gabenant ir importuojant atitinkamus gyvulius. Todėl šių veiklų įrodymo pateikimas yra pagrindinis reikalavimas, su kuriuo siejamas licencijos užstatas.

(11)

Siekiant užtikrinti griežtą pagal kvotą importuotų gyvulių statistikos kontrolę, Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 8 straipsnio 4 dalyje nurodoma leistina paklaida nėra taikoma.

(12)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1247/1999 turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo reglamentu.

(13)

Kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Laikotarpiu nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d. galima importuoti 153 000 didesnės kaip 80 kg, bet ne didesnės kaip 300 kg masės gyvų galvijų, klasifikuojamų KN kodais 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 arba 0102 90 49, ir kurių kilmės šalis yra Bulgarija arba Rumunija, vadovaujantis šiuo reglamentu ir taikant visus sumažinimus, dėl kurių vėliau bus sutarta Bendrijos ir šių šalių derybose.

Tarifų kvotos numeris yra 09.4537.

2.   Muito mokesčio dydis yra sumažinamas 90 %.

3.   1 dalyje nurodyti kiekiai paskirstomi per toje dalyje nurodytą laikotarpį taip:

a)

33 000 gyvų galvijų per laikotarpį nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d.;

b)

60 000 gyvų galvijų per laikotarpį nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. kovo 31 d.;

c)

60 000 gyvų galvijų per laikotarpį nuo 2005 m. balandžio 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d.

4.   Jei per vieną iš 3 dalies a punkte ir 3 dalies b punkte nurodytų laikotarpių kiekvienam iš šių laikotarpių pateiktose paraiškose licencijoms gauti nurodytas kiekis yra mažesnis už tam laikotarpiui numatytą kiekį, likęs to laikotarpio kiekis bus pridėtas prie vėlesniam laikotarpiui skirto kiekio.

2 straipsnis

1.   Tam, kad pareiškėjai galėtų gauti 1 straipsnyje numatytą kvotą, jie turi būti fiziniai ar juridiniai asmenys ir paraiškų importo licencijoms gauti pateikimo metu turi valstybių narių kompetentingoms institucijoms priimtinu būdu įrodyti, kad per 2003 m. jie importavo ne mažiau negu 100 gyvulių, klasifikuojamų suderintos sistemos subpozicija 0102 90.

Pareiškėjai turi būti įrašyti į nacionalinį PVM mokėtojų registrą.

2.   Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos operatoriai gali teikti paraišką importo licencijai gauti atsižvelgdami į 1 dalyje nurodytą importą iš šalių, kurios 2003 m. jiems buvo trečiosios šalys.

3.   Importas yra įrodomas vien tik muitinėje tinkamai patvirtintu išleidimo laisvai cirkuliuoti muitinės dokumentu su nuoroda, kad atitinkamas pareiškėjas yra gavėjas.

Valstybės narės gali priimti pirmoje pastraipoje nurodytų dokumentų nuorašus, kuriuos tinkamai patvirtino kompetentinga institucija. Kai tokie nuorašai yra priimami, kiekvieno atitinkamo pareiškėjo atveju apie tai pranešama 3 straipsnio 5 dalyje nurodytame valstybių narių pranešime.

4.   Operatoriai, kurie 2004 m. sausio 1 d. buvo nutraukę prekybos su trečiosiomis šalimis veiklą galvijienos sektoriuje, paraiškų pateikti negali.

5.   Bendrovė, atsiradusi susijungus bendrovėms, kurių kiekviena turėjo referencinius importo kiekius, atitinkančius 1 dalyje nurodytą minimalų kiekį, gali šiuos referencinius importo kiekius imti paraiškos pagrindu.

3 straipsnis

1.   Paraiškos importo licencijoms gauti gali būti pateiktos tik toje valstybėje narėje, kur pareiškėjas yra registruotas PVM mokėtoju.

2.   Paraiškose gauti importo licencijas kiekvienu 1 straipsnio 3 dalyje nurodytu laikotarpiu:

a)

turi būti prašymas dėl mažiausiai 100 gyvulių;

b)

negali būti prašoma daugiau negu 5 % esamo kiekio.

Kai paraiškoje prašoma didesnio nei pirmos pastraipos b punkte nurodyto kiekio, į perviršį nėra atsižvelgiama.

3.   Paraiškos importo licencijoms gauti yra teikiamos per kiekvieno 1 straipsnio 3 dalyje nurodyto laikotarpio pirmąsias dešimt darbo dienų. Tačiau paraiškos pirmajam laikotarpiui yra teikiamos ne vėliau kaip antrą ketvirtadienį nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

4.   Pareiškėjai gali pateikti ne daugiau kaip po vieną paraišką kiekvienam 1 straipsnio 3 dalyje nurodytam laikotarpiui: Kai tas pats pareiškėjas pateikia daugiau nei vieną paraišką, visos to pareiškėjo paraiškos laikomos nepriimtinomis.

5.   Patikrinusios pateiktus dokumentus, valstybės narės persiunčia pareiškėjų, jų adresų ir jų prašomų kiekių sąrašą Komisijai ne vėliau negu penktą darbo dieną nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Tais atvejais, kai paraiškos faktiškai buvo pateiktos, visi pranešimai, įskaitant pranešimus be duomenų, siunčiami faksu arba elektroniniu paštu naudojant I priede pateiktą formuliarą.

4 straipsnis

1.   Gavusi 3 straipsnio 5 dalyje nurodytą pranešimą, Komisija kaip įmanoma greičiau nusprendžia, kokia dalimi paraiškas galima patenkinti.

2.   Jei 3 straipsnyje nurodytose paraiškose prašoma didesnių kiekių, negu jų yra numatyta atitinkamam laikotarpiui, Komisija nustato vienodą prašomiems kiekiams taikytiną mažinimo koeficientą.

Jei pritaikius pirmoje pastraipoje numatytą mažinimo koeficientą, susidaro mažiau nei 100 galvų kiekvienai paraiškai, esamą kiekį po 100 galvų importo teisių atitinkamos valstybės narės paskirsto burtų keliu. Jei paskutinė partija yra mažesnė nei 100 galvų, ji laikoma viena partija.

3.   Gavus Komisijos sprendimą dėl paraiškų priėmimo, licencijos išduodamos kaip įmanoma greičiau.

5 straipsnis

1.   Importo licencijos išduodamos paraišką pateikusio operatoriaus vardu.

2.   Paraiškose licencijoms gauti ir licencijose yra:

a)

8 langelyje – kilmės šalis;

b)

16 langelyje – ši kombinuotosios nomenklatūros kodų grupė: 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49;

c)

20 langelyje – kvotos eilės numeris (09.4537) ir bent vienas iš II priede numatytų įrašų.

Licencija yra suteikiama su įpareigojimu importuoti iš a punkte nurodytos šalies.

6 straipsnis

1.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio 1 dalies, pagal šį reglamentą išduotos importo licencijos nėra perduodamos ir suteikia teises pagal tarifų kvotas tik tuo atveju, kai jose nurodomas tas pats pavadinimas (asmenvardis) ir adresas, kaip ir kartu pateikiamoje išleidimo laisvai cirkuliuoti muitinės deklaracijoje, kur nurodomas gavėjas.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1445/95 3 straipsnio, pagal 1 straipsnio 3 dalies a punktą išduotos importo licencijos galioja 150 dienų. Nė viena importo licencija negalioja po 2005 m. birželio 30 d.

3.   Su importo licencija siejamas užstatas yra 20 EUR už galvą; pareiškėjas jį pateikia kartu su paraiška importo licencijai gauti.

4.   Išduotos licencijos galioja visoje Bendrijoje.

5.   Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 50 straipsnio 1 dalimi, už visus kiekius, kurie viršija importo licencijoje nurodytus kiekius, yra renkamas pilnas bendrojo muitų tarifo mokestis, taikomas išleidimo laisvai cirkuliuoti muitinės deklaracijos priėmimo dieną.

6.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 III antraštinės dalies 4 skirsnio nuostatų, garantija nėra grąžinama tol, kol nėra gautas įrodymas, kad licencijos turėtojas buvo komerciniu ir logistikos aspektu atsakingas už atitinkamų gyvulių pirkimą, gabenimą ir išleidimo laisvai cirkuliuoti procedūros įforminimą. Tokį įrodymą sudaro bent jau:

a)

sąskaitos faktūros originalas, kurį trečiojoje šalyje eksportuotojoje įsisteigę pardavėjas arba jo atstovas išrašė licencijos turėtojui, arba jos nuorašas, kurio autentiškumas patvirtintas;

b)

važtaraštis arba, kur tinka, gabenimo žemės ar oro transportu dokumentas, išduotas dėl atitinkamų gyvulių licencijos turėtojo vardu;

c)

formos IM 4 kopija Nr. 8 su licencijos turėtojo pavadinimu (asmenvardžiu), kuris 8 langelyje yra nurodytas vienintelis.

7 straipsnis

Už importuotus gyvulius renkamas 1 straipsnyje nurodytas muito mokestis, kai pateikiamas arba šalies eksportuotojos pagal Europos sutarčių su Bulgarija ir Rumunija 4 protokolą išduotas EUR.1 judėjimo sertifikatas arba vadovaujantis tais protokolais parengta eksportuotojo deklaracija.

8 straipsnis

Reglamentai (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1445/95 yra taikomi laikantis šio reglamento nuostatų.

9 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1247/1999 yra panaikinamas. Paraiškos importo teisėms gauti, kurios galėjo būti pateiktos pagal Reglamento (EB) Nr. 1247/1999 nuostatas, yra automatiškai atmetamos.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

(2)  OL L 8, 2003 1 14, p. 18.

(3)  OL L 102, 2003 4 24, p. 60.

(4)  OL L 150, 1999 6 17, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1144/2003 (OL L 160, 2003 6 28, p. 44).

(5)  OL L 143, 1995 6 27, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 852/2003 (OL L 123, 2003 5 17, p. 9).

(6)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 325/2003 (OL L 47, 2003 2 21, p. 21).


I PRIEDAS

EK faksas (32 2) 299 85 70

El. paštas AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

Reglamento (EB) Nr. 1204/2004 paraiška

Eilės numeris: 09.4537

Image


II PRIEDAS

5 straipsnio 2 dalies c punkte numatyti įrašai

—   ispaniškai: Reglamento (CE) no 1204/2004

—   čekiškai: Nařízení (ES) č. 1204/2004

—   daniškai: Forordning (EF) nr. 1204/2004

—   vokiškai: Verordnung (EG) Nr. 1204/2004

—   estiškai: Määrus (EÜ) nr 1204/2004

—   graikiškai: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1204/2004

—   angliškai: Regulation (EC) No 1204/2004

—   prancūziškai: Règlement (CE) no 1204/2004

—   itališkai: Regolamento (CE) n. 1204/2004

—   latviškai: Regula (EK) Nr. 1204/2004

—   lietuviškai: Reglamentas (EB) Nr. 1204/2004

—   vengriškai: Az 1204/2004/EK rendelet

—   olandiškai: Verordening (EG) nr. 1204/2004

—   lenkiškai: Rozporządzenie (WE) nr 1204/2004

—   portugališkai: Regulamento (CE) n.o 1204/2004

—   slovakiškai: Nariadenie (ES) č. 1204/2004

—   slovėniškai: Uredba (ES) št. 1204/2004

—   suomiškai: Asetus (EY) N:o 1204/2004

—   švediškai: Förordning (EG) nr 1204/2004


30.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 230/39


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1205/2004

2004 m. birželio 29 d.

skelbiantis konkursą vaisių ir daržovių (pomidorų, apelsinų, stalo vynuogių, obuolių ir persikų) A3 eksporto licencijoms paskirstyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1), ir ypač į jo 35 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, kadangi:

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1961/2001 (2), nustatė eksporto grąžinamųjų išmokų už vaisius ir daržoves įgyvendinimo taisykles.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 1 dalis numato, kad tokiu mastu, koks yra reikalingas sudaryti sąlygas ekonomiškai reikšmingiems kiekiams eksportuoti, bendrijos eksportuojamiems produktams gali būti taikomos eksporto grąžinamosios išmokos, atsižvelgiant į apribojimus, numatytus susitarimuose sudarytuose pagal Sutarties 300 straipsnį.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 2 dalies nuostatas reikia pasirūpinti, kad nebūtų pažeisti prekybiniai ryšiai, kuriuos anksčiau skatino grąžinamųjų išmokų mokėjimo tvarka. Dėl šių priežasčių, taip pat dėl vaisių ir daržovių eksporto sezoniškumo, turi būti nustatomas kiekvieno produkto numatomas kiekis, vadovaujantis žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūra, patvirtinta Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3846/873 (3). Šie kiekiai turi būti paskirstyti atsižvelgiant į produktų tinkamumo naudoti terminą.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 4 dalis numato, kad nustatant eksporto grąžinamųjų išmokų dydį, viena vertus, turi būti atsižvelgiama į tuo metu esančias vaisių ir daržovių kainas bei jų pasiūlą bendrijos rinkoje ir į jų galimus pokyčius ir, antra vertus, į kainas tarptautinėje prekyboje. Taip pat turi būti atsižvelgiama į prekybos ir transportavimo išlaidas ir į numatomo eksporto ekonominį aspektą.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 5 dalį bendrijos rinkos kainos nustatomos atsižvelgiant į eksportavimui palankiausias kainas.

(6)

Dėl tarptautinėje prekyboje susiklosčiusios padėties arba atskirose rinkose taikomų specifinių reikalavimų, konkretaus produkto grąžinamąsias išmokas gali reikėti diferencijuoti priklausomai nuo šalies, į kurią jis yra eksportuojamas.

(7)

Bendrų prekybos standartų Ekstra klasės, I ir II klasės pomidorai, apelsinai, stalo vynuogės, obuoliai ir persikai gali būti ekonomiškai reikšminga eksporto prekė.

(8)

Siekiant kuo efektyviau panaudoti turimus išteklius bei turint omenyje Bendrijos eksporto struktūrą, reikia paskelbti konkursą ir nurodyti orientacinius grąžinamųjų išmokų dydžius ir vaisių ir daržovių kiekius konkrečiam laikotarpiui.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   A3 eksporto licencijoms paskirstyti skelbiamas konkursas. Konkretūs produktai, paraiškų padavimo terminai, orientaciniai grąžinamųjų išmokų dydžiai ir numatomi kiekiai nurodomi šio reglamento priede.

2.   Produktai, kurių eksportui išduotos licencijos pagalbai maisto produktais, kaip tai numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (4) straipsnyje, nebus įskaitomi į šio reglamento priede numatytus kiekius.

3.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1961/2001 5 straipsnio 6 dalies nuostatų, A3 tipo licencijų galiojimo trukmė yra trys mėnesiai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. liepos 5 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 268, 2001 10 9, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 537/2004 (OL L 86, 2004 3 24, p. 9).

(3)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2180/2003 (OL L 355, 2003 12 22, p. 51).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.


PRIEDAS

skelbiantis konkursą vaisių ir daržovių (pomidorų, apelsinų, stalo vynuogių, obuolių ir persikų) A3 eksporto licencijoms paskirstyti

Licencijų prašymo laikotarpis: nuo 2004 m. liepos 5 d. iki liepos 6 d.

Produktų kodai (1)

Paskirties vieta (2)

Orientacinė grąžinamosios išmokos suma

(EUR/neto tona)

Numatomi kiekiai

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

1 874

0805 10 10 9100

0805 10 30 9100

0805 10 50 9100

A00

25

615

0806 10 10 9100

A00

19

6 627

0808 10 20 9100

0808 10 50 9100

0808 10 90 9100

F04, F09

30

2 541

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

13

9 708


(1)  Produktų kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87.

(2)  „A“ serijos paskirties vietų kodai yra nustatyti Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3846/87 II priede. Skaitiniai paskirties vietų kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kitos paskirties vietos nustatomos taip:

F03

:

Visos kitos paskirties vietos, išskyrus Šveicariją.

F04

:

Honkongas, Singapūras, Malaizija, Šri Lanka, Indonezija, Tailandas, Taivanis, Papua ir Naujoji Gvinėja, Laosas, Kambodža, Vietnamas, Japonija, Urugvajus, Paragvajus, Argentina, Meksika, Kosta Rika.

F08

:

Visos kitos paskirties vietos, išskyrus Bulgariją.

F09

:

Šios paskirties vietos:

Norvegija, Islandija, Grenlandija, Farerų salos, Rumunija, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Serbija ir Juodkalnija, Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Kazachija, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikija, Turkmėnija, Uzbekija, Ukraina, Saudo Arabija, Bahreinas, Kataras, Omanas, Jungtiniai Arabų Emyratai (Abu Dabis, Dubajus, Šardža, Adžmanas, Um al Kaivanas, Ras al Khaima, Fudžeira), Kuveitas, Jemenas, Sirija, Iranas, Jordanija, Bolivija, Brazilija, Venesuela, Peru, Panama, Ekvadoras, Kolumbija,

Afrikos valstybės ir teritorijos, išskyrus Pietų Afrikos Respubliką,

paskirties vietos, minimos Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 straipsnyje (OL L 102, 1999 4 17, p. 11).


30.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 230/42


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1206/2004

2004 m. birželio 29 d.

atidarantis ir administruojantis sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifų kvotas (2004 m. liepos 1 d.–2005 m. birželio 30 d.)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal PPO planą CXL Bendrija turi atidaryti 50 700 tonų metinę importo tarifų kvotą sušaldytai ir perdirbimui skirtai jautienai. Įgyvendinimo taisykles reikėtų nustatyti 2004–2005 metų, prasidedantiems 2004 m. liepos 1 d., kvotoms.

(2)

Sušaldytos jautienos importui pagal tarifų kvotas taikomi importo muitai ir sąlygos, išdėstytos 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) NR. 2658/87 dėl tarifų ir nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (2). I priedo trečios dalies 7 priedo 13 punkte. Tarifų kvotos turėtų būti skirstomos pagal pirmiau paminėtas dvi importo tvarkas, atsižvelgiant į panašius importo atvejus praeityje.

(3)

Todėl, siekiant išvengti spekuliacijos, kvotos turėtų būti suteikiamos tik aktyviems perdirbėjams, dirbantiems perdirbimo įmonėje, patvirtintoje pagal 1976 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 77/99/EEB dėl sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai mėsos produktais (3), 8 straipsnį, arba tik tiems Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos perdirbėjams, kurie buvo patvirtinti eksportuoti perdirbtos mėsos produktus į Bendriją pagal 1972 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 72/462/EEB dėl sveikatos ir veterinarinio patikrinimo problemų importuojant galvijus, kiaules ir šviežią mėsą iš trečiųjų šalių (4).

(4)

Importuojant į Bendriją pagal tarifų kvotas, reikia pateikti importo licenciją pagal Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipą. Licencijas galima išduoti paskirsčius importo teises, kurios buvo suteiktos gavus reikalavimus atitinkančių perdirbėjų paraiškas. 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (5), ir 1995 m. birželio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1445/95 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2377/80 (6), nuostatos turėtų būti taikomos importo licencijoms, išduodamoms pagal šį reglamentą.

(5)

Siekiant išvengti spekuliacijų, importo licencijos perdirbėjams turėtų būti išduodamos tik tokiam kiekiui, kokiam buvo suteiktos importo teisės. Be to, dėl tos pačios priežasties kartu su paraiška importo teisėms gauti paliekamas užstatas. Pagal 1958 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2220/85, nustatantį bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (7), paraiška importo licencijoms gauti pagal suteiktas teises turėtų būti pagrindinis reikalavimas.

(6)

Siekiant išnaudoti kvotų kiekius, reikėtų nustatyti paraiškų importo licencijoms gauti terminą ir numatyti tolesnį kiekių, kuriems iki termino datos nebuvo pateikti prašymai licencijai gauti, skirstymą. Atsižvelgiant į sukauptą patirtį, skirstymas turėtų apsiriboti tik tais perdirbėjais, kurie panaudojo visas pirmiau paskirtas importo teises importo licencijoms gauti.

(7)

Taikant tarifų kvotas, reikalinga griežta importo priežiūra ir efektyvūs tarifų kvotų panaudojimo ir paskirties patikrinimai. Todėl perdirbimą leidžiama atlikti tik toje įmonėje, kuri yra nurodyta importo licencijoje.

(8)

Siekiant užtikrinti, kad importuota mėsa būtų panaudota pagal tarifų kvotų specifikacijas, reikėtų sumokėti užstatą. To užstato dydį reikėtų nustatyti, atsižvelgiant į skirtumą tarp muitų dydžių, taikomų kvotų ribose ir už jų.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

50 700 tonų sušaldytos jautienos su kaulais, klasifikuojamos KN kodais 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 arba 0206 29 91 ir skirtos perdirbti Bendrijoje, importo tarifų kvota (toliau – kvota) atidaroma laikotarpiui nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d., atsižvelgiant į šiame reglamente išdėstytas sąlygas.

2 straipsnis

1.   Šiame reglamente A produktas reiškia perdirbtą produktą, klasifikuojamą kodais 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 arba 1602 50 80 ir kurio sudėtyje yra tik galvijiena, kurio kolageno ir baltymų santykis ne didesnis kaip 0,45, kurio raumeningumas siekia bent 20 %, neskaitant subproduktų, ir riebalams su drebučiais tenka ne mažiau kaip 85 % bendros masės.

Kolagenu laikomas hidroksiprolinas, padaugintas iš 8. Hidroksiprolino sudėtis nustatoma pagal ISO metodą 3496-1994.

Galvijienos sudėtis, į kurią neįeina riebalai, nustatoma Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2429/86 (8) priede išdėstyta tvarka.

Subproduktai yra šie: galva ir atpjovos (įskaitant ausis), kojos, uodega, širdis, tešmuo, kepenys, inkstai, kasa (užkrūčio liauka ir kasa), smegenys, plaučiai, gerklė, storojo diafragma, blužnis, liežuvis, didžioji taukinė, stuburas, valgomoji oda, reprodukciniai organai, t.y. gimda, kiaušidės ir sėklidės, skydinė liauka, hipofizis.

Produktas turi būti termiškai apdorotas, norint užtikrinti viso produkto mėsos baltymų koaguliaciją, kurio įpjautame paviršiuje, pjaunant išilgai produkto per jo storiausią vietą, gali neatsirasti šviesiai rožinio skysčio.

2.   Šiame reglamente B produktas reiškia perdirbtą produktą, į kurio sudėtį įeina jautiena, išskyrus:

a)

Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus produktus;

b)

šio straipsnio 1 dalyje išvardytus produktus.

Tačiau perdirbtas produktas, klasifikuojamas KN kodu 0210 20 90 ir kuris buvo džiovintas arba rūkytas tiek, kad visiškai dingo šviežios mėsos spalva ir konsistencija, o vandens ir baltymų santykis neviršija 3,2, laikomas B produktu.

3 straipsnis

1.   1 straipsnyje minimas bendras kiekis dalijamas į dvi kiekio kategorija:

a)

40 000 tonų sušaldytos jautienos, skirtos A produktų gamybai;

b)

10 700 tonų sušaldytos jautienos, skirtos B produktų gamybai.

2.   Kvotoms priskiriami šie eilės numeriai:

09.4057 – 1 dalies a punkte nurodytam kiekiui;

09.4058 – 1 dalies b punkte nurodytam kiekiui.

3.   Importo muitai, taikomi sušaldytai jautienai pagal kvotas, nustatomi pagal Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo 3 dalies 7 priedo 13 punktą.

4 straipsnis

1.   Paraišką dėl importo teisių pagal kvotą gali pateikti viena iš šių perdirbimo įmonių arba jų vardu:

a)

perdirbimo įmonės, patvirtintos pagal Direktyvos 77/99/EEB 8 straipsnį, kurios užsiėmė perdirbtų jautienos produktų gamyba bent nuo 2003 m. liepos 1 d.;

b)

Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos perdirbimo įmonės, patvirtintos pagal Direktyvos 72/462/EEB dėl eksporto į Bendriją 4 ir 5 skyrius, kurios užsiėmė perdirbtų jautienos produktų gamyba bent nuo 2003 m. liepos 1 d.

Kiekvienai 3 straipsnio 1 dalyje nurodytai kiekio kategorijai iš kiekvienos patvirtintos perdirbimo įmonės galima priimti tik vieną paraišką importo teisėms gauti, kurios neturi viršyti 10 % kiekvieno skirto kiekio.

Paraiškos importo teisėms gauti gali būti pateiktos tik toje valstybėje narėje, kurioje pareiškėjas yra registruotas PVM mokėtoju.

2.   Pateikiant paraišką dėl importo teisių, už kiekvieną 100 kg sumokamas 6 eurų užstatas.

3.   Kartu su paraiška dėl importo teisių pateikiamas įrodymas, nurodantis, kad 1 dalies 1 pastraipoje išdėstytų sąlygų laikomasi.

Kompetentinga nacionalinė institucija sprendžia, koks dokumentas yra priimtinas įrodymas, nurodantis, kad šių sąlygų laikomasi.

5 straipsnis

1.   Visose paraiškose dėl importo teisių, susijusių su A ar B produktų gamyba, kiekis išreiškiamas mėsos su kaulais ekvivalentu.

Šioje dalyje 100 kg jautienos su kaulais prilygsta 77 kg jautienos be kaulų.

2.   Visos paraiškos dėl importo teisių, susijusių su A arba B produktų gamyba, pasiekia kompetentingą instituciją ne vėliau kaip antrą penktadienį nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje datos, 13.00 val. Briuselio laiku.

3.   Valstybės narės ne vėliau kaip ketvirtą penktadienį nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Komisijai persiunčia pareiškėjų, kiekių, prašomų pagal kiekvieną iš šių dviejų kategorijų, ir perdirbimo įmonių patvirtinimo numerių sąrašą.

Visa informacija, įskaitant nulinių pajamų deklaracijas, siunčiama faksu arba elektroniniu paštu, naudojant I ir II prieduose pateiktas formas.

4.   Komisija kuo įmanoma skubiau nusprendžia, kokiems kiekiams bus patenkintos paraiškos, jei reikia, prašomo kiekio procentais.

6 straipsnis

1.   Importuojant sušaldytą jautieną, kuriai pagal 5 straipsnio 4 dalį buvo suteiktos importo teisės, reikia pateikti importo licenciją.

2.   Dėl 4 straipsnio 2 dalyje minimo užstato pagal Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnio 2 dalį pagrindinis reikalavimas yra pateikti paraišką importo licencijoms, atitinkančioms suteiktas importo teises, gauti.

Jei, taikant 5 straipsnio 4 dalį, Komisija nustato sumažinimo koeficientą, sumokėtas užstatas grąžinamas atsižvelgiant į skirtumą tarp prašytų ir skirtų importo teisių.

3.   Atsižvelgdamas į gautąsias importo teises, perdirbėjas gali prašyti importo licencijų ne vėliau kaip iki 2005 m. vasario 18 d.

4.   Suteiktos importo teisės perdirbėjams leidžia įgyti importo licencijas kiekiams, atitinkantiems suteiktas teises.

Paraiškas importo licencijoms gauti galima pateikti tik:

a)

valstybėje narėje, kurioje buvo pateikta paraiška dėl importo teisių;

b)

pateikėjams arba pateikėjų, kuriems buvo suteiktos importo teisės, vardu.

5.   Užstatas sumokamas kompetentingoje institucijoje importo metu, užtikrinant, kad perdirbėjas, kuriam buvo suteiktos importo teisės, visą importuotą mėsą savo paraiškoje licencijai gauti nurodytoje įmonėje perdirbtų į reikalingus galutinius produktus per tris mėnesius nuo importo datos.

Užstato sumos nustatytos III priede.

7 straipsnis

Reglamentai (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1445/95 galioja, jei šiame reglamente nenurodyta kitaip.

8 straipsnis

1.   Paraiškoje licencijai gauti ir licencijoje pateikiama ši informacija:

a)

8 langelyje – kilmės šalis;

b)

16 langelyje – vienas iš 1 straipsnyje nurodytų KN kodų;

c)

20 langelyje – bent vienas IV priede nurodytų įrašų.

2.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 1 dalį importo licencijos galioja 120 dienų nuo faktinės licencijos išdavimo datos. Tačiau importo licencijos nebegalioja po 2005 m. birželio 30 d.

3.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 50 straipsnio 1 dalį visiems importuotiems kiekiams, kurie viršija importo licencijoje nurodytą kiekį, taikomas visas prekių išleidimo į laisvą apyvartą dieną galiojantis Bendrijos muitų tarifas.

9 straipsnis

1.   Dėl kiekių, kuriems paraiškos dėl importo teisių nebuvo pateiktos iki 5 straipsnio 2 dalyje nurodyto galutinio termino datos, ir kiekių, kuriems paraiškos importo licencijai gauti nebuvo pateiktos iki 2005 m. vasario 18 d., reikės laukti naujo importo teisių skirstymo.

Tam tikslui ne vėliau kaip iki 2005 m. vasario 25 d. valstybės narės Komisijai persiunčia duomenis apie kiekius, kuriems paraiškos nebuvo gautos.

2.   Komisija kuo įmanoma skubiau nusprendžia dėl 1 dalyje paminėto kiekių skirstymo į A ir B produktus. Tuo pačiu galima atsižvelgti į faktinį importo teisių, pagal 5 straipsnio 4 dalį paskirstytų į vieną iš dviejų kategorijų, panaudojimą.

3.   Likusieji kiekiai skirstomi tik tiems perdirbėjams, kurie pateikė paraiškas importo licencijoms gauti, atsižvelgiant į visas pagal 5 straipsnio 4 dalį jiems suteiktas importo teises.

4.   4–8 straipsniai taikomi likusių kiekių importui.

Tačiau šiuo atveju 5 straipsnio 2 dalyje minimos paraiškos pateikimo data yra 2005 m. kovo 18 d., o 5 straipsnio 3 dalyje minimos informacijos pateikimo data – 2005 m. kovo 25 d.

10 straipsnis

Valstybės narės sukuria fizinių ir dokumentų patikrinimų sistemą, kuri užtikrintų, kad visa mėsa būtų perdirbama perdirbimo įmonėje į atitinkamoje importo licencijoje nurodytos kategorijos produktą per 3 mėnesius nuo importo datos.

Sistema apima kiekių ir kokybės fizinius patikrinimus perdirbimo pradžioje, jo metu ir po jo. Tam tikslui perdirbėjai bet kuriuo metu, pateikdami atitinkamą gamybos apskaitą, turi įrodyti importuotos mėsos tapatumą ir panaudojimą.

Kompetentinga institucija, atlikdama techninį gamybos metodo patikrinimą, pagal poreikį gali atsižvelgti į nuostolius dėl skysčių pašalinimo ir nuopjovas.

Tam, kad patikrintų galutinio produkto kokybę ir nustatytų jo atitikimą su perdirbėjo nustatyta produkto sudėtimi, valstybės narės paima tipinius mėginius ir atlieka tų produktų analizę. Šių veiksmų išlaidas apmoka pats perdirbėjas.

11 straipsnis

1.   6 straipsnio 5 dalyje minimas užstatas grąžinamas priklausomai nuo kiekio, dėl kurio per septynis mėnesius nuo importo datos kompetentingai institucijai buvo pateiktas įrodymas, kad visa arba dalis importuotos mėsos nurodytoje įmonėje buvo perdirbta į atitinkamus produktus per tris mėnesius nuo importo datos.

Tačiau, jei perdirbimas atliktas praėjus 1 pastraipoje nurodytam trijų mėnesių laikotarpio limitui, užstatas gražinamas, atėmus 15 % nuo užstato ir 2 % nuo likusios sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

Jei perdirbimo įrodymas nustatomas per 1 pastraipoje nurodytą septynių mėnesių laikotarpio limitą, o pateikiamas per 18 mėnesių praėjus septynių mėnesių laikotarpiui, sulaikyta suma, atėmus 15 % užstato sumos, grąžinama.

2.   Suma, kuri nebuvo grąžinta iš 6 straipsnio 5 dalyje nurodyto užstato, negrąžinama ir paliekama kaip muito mokestis.

12 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 29 d..

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

(2)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2344/2003 (OL L 346, 2003 12 31, p. 38).

(3)  OL L 26, 1977 1 31, p. 85 Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

(4)  OL L 302, 1972 12 31, p. 28. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003.

(5)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 636/2004 (OL L 100, 2004 6 4, p. 9).

(6)  OL L 143, 1995 6 27, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 360/2004 (OL L 63, 2004 2 28, p. 13).

(7)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 673/2004 (OL L 105, 2004 4 14, p. 17).

(8)  OL L 210, 1986 8 1, p. 39.


I PRIEDAS

EK faksas (32 2) 299 85 70

El. paštas Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Reglamento (EB) Nr. 1206/2004 5 straipsnio 1 ir 2 dalių taikymas

A produktas — Eilės Nr 09.4057

Image


II PRIEDAS

EK faksas: (32 2) 299 85 70

El. paštas: Agri-Bovins-Import@cec.eu.int

Reglamento (EB) Nr. 1206/2004 5 straipsnio 1 ir 2 dalių taikymas

B produktas — Eilės Nr 09.4058

Image


III PRIEDAS

UŽSTATO SUMOS (1)

(EUR/1000 kg neto)

Produktas

(KN kodas)

A produktų gamybai

B produktų gamybai

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Taikomas tas valiutos kursas, kuris galioja dieną iki užstato sumokėjimo.


IV PRIEDAS

8 straipsnio 1 dalies c punkte minimi įrašai

—   ispanų kalba: Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 1206/2004

—   čekų kalba: Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 1206/2004

—   danų kalba: Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 1206/2004

—   vokiečių kalba: In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 1206/2004

—   estų kalba: Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 1206/2004

—   graikų kalba: Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2004

—   anglų kalba: Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 1206/2004

—   prancūzų kalba: Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 1206/2004

—   italų kalba: Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 1206/2004

—   latvių kalba: Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 1206/2004

—   lietuvių kalba: Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 1206/2004

—   vengrų kalba: Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) / 1206/2004/EK rendelet

—   olandų kalba: Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 1206/2004

—   lenkų kalba: Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 1206/2004

—   portugalų kalba: Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 1206/2004

—   slovakų kalba: Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 1206/2004

—   slovėnų kalba: Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 1206/2004

—   suomių kalba: Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 1206/2004

—   švedų kalba: Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 1206/2004


30.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 230/52


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1207/2004

2004 m. birželio 29 d.

iš dalies pakeičiantis importo muitus grūdų sektoriuje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. birželio 30 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1766/92 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1114/2004 (3) nustatyti grūdų sektoriaus importo muitų mokesčiai.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu importo muito mokesčių taikymo laikotarpiu apskaičiuotas importo muito mokesčių vidurkis ir nustatytas mokestis ima skirtis 5 eurais už toną arba daugiau, tuomet daromas atitinkamas patikslinimas. Toks skirtumas atsirado. Todėl būtina patikslinti Reglamente (EB) Nr. 1114/2004 nustatytus importo muitus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1114/2004 I ir II priedai keičiami šio reglamento I ir II priedais.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 181, 1992 7 1, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1104/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 1).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 12).

(3)  OL L 214, 2004 6 16, p. 3. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1189/2004 (OL L 228, 2004 6 29, p. 3).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 10 straipsnio 2 dalyje, importo muito mokesčiai

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muito mokestis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

0,00

Vidutinės kokybės

0,00

Žemos kokybės

9,06

1001 90 91

Paprastieji kviečiai, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

Rugiai

29,47

1005 10 90

Kukurūzai, skirti sėjai, išskyrus hibridus

44,23

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus sėklą (2)

44,23

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

29,47


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas:

3 eurais už toną, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje, arba

2 eurais už toną, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas vienoda 24 eurų už toną suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

Muito mokesčio apskaičiavimo komponentai

(laikotarpis nuo 2004 m. birželio 15 d. iki 2004 m. birželio 28 d.)

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Prekių birža

Mineapolio birža

Čikagos birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Produktai (baltymų procentas, esant 12 % drėgnumui)

Kietieji raudonieji pavasariniai Nr. 2 (14 %)

Kukurūzai Yellow corn Nr. 3

Kietieji gintariniai durum Nr. 2

Vidutinės kokybės (1)

Žemos kokybės (2)

JAV miežiai Nr. 2

Kotiruojama (EUR/t)

138,61 (3)

91,55

155,80 (4)

145,80 (4)

125,80 (4)

106,14 (4)

Meksikos įlankos priedas (EUR/t)

9,56

 

 

Didžiųjų ežerų priedas (EUR/t)

9,13

 

 

2.

Gabenimo išlaidos:

Meksikos įlanka–Roterdamas — 21,78 euro už toną; Didieji ežerai–Roterdamas — 31,52 euro už toną.

3.

Subsidijos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje:

0,00 EUR/t (Kietieji raudonieji žieminiai)

0,00 EUR/t (Paprastieji raudonieji žieminiai Nr. 2).


(1)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(4)  FOB Duluth.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija

30.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 230/55


EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVŲ SPRENDIMAS

2004 m. birželio 23 d.

dėl Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo teisėjo paskyrimo

(2004/524/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 224 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 140 straipsnį,

atsižvelgdami į 2003 m. Stojimo aktą, ypač į jo 46 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

2003 m. Stojimo akto 46 straipsnio 1 dalimi taip pat numatoma paskirti dešimt Pirmosios instancijos teismo teisėjų. Pagal pirmiau minėto straipsnio 2 dalies b punktą penkių šių teisėjų kadencija baigiasi 2004 m. rugpjūčio 31 d. Šie teisėjai turi būti parenkami burtais. Be to, kitų teisėjų kadencija baigiasi 2007 m. rugpjūčio 31 d.

(2)

Pagal Sprendimą 2004/490/EB, Euratomas (1)2004 m. gegužės 1 d.–2007 m. rugpjūčio 31 d. laikotarpiui buvo paskirti tiktai keturi teisėjai, atidedant penktojo teisėjo paskyrimą.

(3)

Dabar taip pat turi būti paskirtas penktasis teisėjas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

2004 m. liepos 1 d.–2007 m. rugpjūčio 31 d. laikotarpiui Pirmosios instancijos teismo teisėja skiriama p. Verica TRSTENJAK.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja nuo 2004 m. liepos 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 23 d.

Pirmininkas

A. ANDERSON


(1)  OL L 169, 2004 5 1, p. 23.


Europos centrinis bankas

30.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 230/56


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2004 m. birželio 3 d.

dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų Europos centrinio banko tyrimų, susijusių su Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų, ir dėl Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų dalinio pakeitimo

(ECB/2004/11)

(2004/525/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 ir 6 dalis,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 12.3 straipsnį ir 36.1 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos centrinio banko (ECB) bendrosios tarybos įnašą vadovaujantis Statuto 47.2 straipsnio penkta įtrauka,

atsižvelgdama į ECB personalo komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 (toliau – OLAF reglamentas) nustato, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – Tarnyba) EB sutartimi ir Euratomo sutartimi arba jomis remiantis įsteigtose institucijose, įstaigose, tarnybose ir organizacijose pradeda ir atlieka administracinius sukčiavimo tyrimus (toliau – vidaus tyrimai), kuriais siekiama kovoti su Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla. Vadovaujantis OLAF reglamentu, vidaus tyrimai gali būti susiję su svarbiais su profesinių pareigų atlikimu susijusiais atvejais, kurie gali būti laikomi tokių institucijų, įstaigų, tarnybų ir organizacijų personalo narių pareigų nevykdymu, galinčiu užtraukti drausminę arba atitinkamais atvejais baudžiamąją atsakomybę, arba atvejais, susijusiais su institucijų ir įstaigų narių, tarnybų ir organizacijų vadovų arba institucijų, įstaigų, tarnybų ir organizacijų personalo narių, kuriems netaikomi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos (toliau – Tarnybos nuostatai), lygiaverčiu pareigų nevykdymu.

(2)

ECB atveju tokias profesines pareigas ir įsipareigojimus, ypač įsipareigojimus, susijusius su profesiniu elgesiu ir profesine paslaptimi, nustato: a) Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygos; ir b) Europos centrinio banko personalo taisyklės; ir c) Įdarbinimo sąlygų dėl trumpalaikio įdarbinimo sąlygų I priedas; d) Europos centrinio banko trumpalaikio įdarbinimo taisykles; ir papildomi nurodymai pateikiami e) Europos centrinio banko elgesio kodekse (2); ir f) Valdančiosios tarybos narių elgesio kodekse (3) (toliau bendrai – ECB įdarbinimo sąlygos).

(3)

OLAF reglamento 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir kovos su Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu ir bet kokia kita neteisėta veikla atžvilgiu Tarnyba „atlieka administracinius tyrimus institucijose, įstaigose, tarnybose ir organizacijose“; o 4 straipsnio 6 dalis – kad kiekviena institucija, įstaiga, tarnyba ir organizacija turi priimti sprendimą, kuriame „turi būti visų pirma nustatytos taisyklės, reglamentuojančios: a) institucijų ir įstaigų narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų bei tarnybų ir organizacijų vadovų, pareigūnų ir tarnautojų pareigą bendradarbiauti su Tarnybos tarnautojais ir teikti jiems informaciją; b) tvarką, kurios turi laikytis Tarnybos darbuotojai, atlikdami vidaus tyrimus ir asmenų, susijusių su vidaus tyrimu, teisių garantijas“. Pagal Bendrijos precedentų teisę Tarnyba gali pradėti tyrimą tik remdamasi pakankamai svarbiais įtarimais (4).

(4)

OLAF reglamentas nustato (4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa), kad vidaus tyrimai turėtų būti atliekami laikantis Sutartyse nustatytų taisyklių, visų pirma remiantis Protokolu dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų, ir deramai atsižvelgiant į Tarnybos nuostatus. Tarnybos vidaus tyrimams taip pat taikoma Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 dalis ir kiti valstybėms narėms bendri Teisingumo Teismo pripažinti principai ir pagrindinės teisės, tokios, kaip, pavyzdžiui, teisinės konsultacijos konfidencialumas (legal privilege).

(5)

Vidaus tyrimai atliekami laikantis OLAF reglamente ir kiekvienos institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos priimtuose reglamentą įgyvendinančiuose sprendimuose nustatytos tvarkos. Priimdamas šį įgyvendinantį sprendimą ECB privalo pateisinti bet kokius vidaus tyrimų, kurie įtakoja Sutarties 105 ir 106 straipsniais Europos centriniam bankui patikėtas specialias užduotis ir pareigas, apribojimus. Viena vertus, tokie apribojimai turėtų užtikrinti tam tikrai ECB informacijai būtiną konfidencialumą ir, kita vertus, įgyvendinti teisės aktų leidėjo ketinimą sustiprinti kovą su sukčiavimu. Išskyrus šių specialių užduočių ir pareigų atžvilgiu, ECB turėtų būti laikomas, taip pat šio sprendimo tikslu, į kitas Bendrijos institucijas ir įstaigas panašiu viešuoju subjektu.

(6)

Ypatingais atvejais kai kurios ECB jo uždavinių vykdymo tikslu turimos konfidencialios informacijos plitimas už ECB galėtų rimtai pakenkti ECB veiklai. Tokiais atvejais Vykdomoji valdyba priima sprendimą dėl leidimo Tarnybai susipažinti su informacija arba informacijos Tarnybai perdavimo. Su informacija, kuri yra senesnė negu vienerių metų, srityse, tokiose kaip pinigų politikos sprendimai arba su užsienio atsargų valdymu susijusios operacijos ir intervencija į užsienio valiutos rinkas, susipažinti leidžiama. Apribojimams kitose srityse, tokiose kaip iš prudencinės priežiūros įstaigų gauti duomenys apie finansų sistemos ar individualių kredito įstaigų stabilumą ir informacija apie dabartinių ir būsimų eurų banknotų apsaugos požymius ir technines specifikacijas, laikina riba netaikoma. Nors tokia informacija, kurios plitimas už ECB galėtų rimtai pakenkti ECB veiklai, šiuo sprendimu yra apribota konkrečiomis veiklos sritimis, būtina numatyti galimybę pritaikyti ši sprendimą bet kokiems nenumatytiems pokyčiams, siekiant užtikrinti, kad ECB toliau vykdytų Sutartimi jam pavestus uždavinius.

(7)

Šis sprendimas atsižvelgia į tą faktą, kad ECB Valdančiosios tarybos ir Bendrosios tarybos nariai, kurie nėra taip pat ECB Vykdomosios valdybos nariai, be savo ECBS funkcijų taip pat atlieka nacionalines funkcijas. Tokių nacionalinių funkcijų atlikimą reglamentuoja nacionalinė teisė, ir tai nepriklauso Tarnybos vidaus tyrimų sričiai. Todėl šis sprendimas tokiems asmenims taikomas tik jų kaip ECB sprendimus priimančių organų narių profesinei veiklai. Šis sprendimas buvo parengtas naudojantis iš Bendrosios tarybos narių gautais įnašais tiek, kiek tokius narius Tarnybos vidaus tyrimai gali paveikti.

(8)

Statuto 38.1 straipsnis nustato, kad ECB sprendimus priimančių organų nariai ir personalas, netgi nustoję eiti savo pareigas, privalo neatskleisti informacijos, kuriai taikomi profesinės paslapties reikalavimai. Vadovaujantis OLAF reglamento 8 straipsniu, Tarnybai ir jos darbuotojams taikomi tokie patys konfidencialumo ir profesinės paslapties reikalavimai, kaip ir pagal Statutą ir ECB įdarbinimo sąlygas ECB personalui taikomi reikalavimai.

(9)

Vadovaujantis OLAF reglamento 6 straipsnio 6 dalimi, nacionalinės kompetentingos institucijos, laikydamosi nacionalinių nuostatų, teikia paramą Tarnybai jai atliekant ECB tyrimus. Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybė ir ECB yra 1998 m. rugsėjo 18 d. Susitarimo dėl būstinės (5), kuris ECB atžvilgiu įgyvendina Protokolą dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų ir apima nuostatas dėl ECB patalpų, archyvų, komunikatų neliečiamybės ir dėl ECB Vykdomosios valdybos narių diplomatinių privilegijų ir imunitetų, signatarės.

(10)

Pagal OLAF reglamento 14 straipsnį, kiekvienas Europos Bendrijų pareigūnas ar kitas tarnautojas, laikydamasis Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, gali pateikti Tarnybos direktoriui skundą dėl jam pakenkusių veiksmų, padarytų Tarnybai atliekant vidaus tyrimą. Pagal analogiją ta pati tvarka turėtų būti taikoma ECB darbuotojų ar ECB sprendimus priimančio organo narių Tarnybos direktoriui pateiktiems skundams, o dėl tokių skundų priimamiems sprendimams turėtų būti taikomas Tarnybos nuostatų 91 straipsnis,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis sprendimas taikomas:

ECB Valdančiosios tarybos ir Bendrosios tarybos nariams, su jų šių ECB sprendimus priimančių organų narių funkcija susijusiais klausimais,

ECB Vykdomosios valdybos nariams,

nacionalinių centrinių bankų valdymo organų nariams ar bet kuriems personalo nariams, kurie dalyvauja ECB Valdančiosios tarybos ir Bendrosios tarybos posėdžiuose kaip pakaitiniai asmenys ir (arba) kaip lydintys asmenys, su šia funkcija susijusiais klausimais,

(toliau bendrai – sprendimus priimančių organų dalyviai), ir:

nuolatiniams ar laikiniems ECB personalo nariams, kuriems taikomos ECB įdarbinimo sąlygos,

asmenims, dirbantiems Europos centriniam bankui ne darbo sutarties pagrindu, su jų darbu ECB susijusiais klausimais,

(toliau bendrai – ECB darbuotojai).

2 straipsnis

Pareiga bendradarbiauti su Tarnyba

Sprendimus priimančių organų dalyviai ir ECB darbuotojai visokeriopai bendradarbiauja su vidaus tyrimus atliekančiais Tarnybos atstovais ir teikia bet kokią tyrimui reikalingą pagalbą, nepažeisdami Sutarties, Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų ir Statuto atitinkamų nuostatų, ir atsižvelgdami į OLAF reglamente nustatytą tvarką ir šiame sprendime nustatytas taisykles.

3 straipsnis

Pareiga perduoti bet kokią informaciją apie neteisėtą veiklą

1.   ECB darbuotojai, sužinoję apie įrodymus, kurie leidžia įtarti, kad yra galimų Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos atvejų arba apie tokiems finansiniams interesams kenkiančius svarbius atvejus, susijusius su profesinių pareigų atlikimu, kurie gali būti laikomi ECB darbuotojo ar sprendimus priimančių organų dalyvio pareigų nevykdymu, galinčiu užtraukti drausminę arba atitinkamais atvejais baudžiamąją atsakomybę, nedelsdami perduoda tokius įrodymus Vidaus audito direktoriui, jų veiklos srities vyresniajam vadovui arba už jų veiklos sritį pirmiausiai atsakingam Vykdomosios valdybos nariui. Pastarieji asmenys nedelsdami perduoda įrodymus Sekretoriato ir kalbos paslaugų generaliniam direktoriui. ECB darbuotojai jokiu būdu negali būti diskriminuojami ar su jais negali būti šališkai elgiamasi dėl to, kad jie pranešė šiame straipsnyje nurodytą informaciją.

2.   Sprendimus priimančių organų dalyviai, sužinoję apie 1 dalyje nurodytus įrodymus, informuoja Sekretoriato ir kalbos paslaugų generalinį direktorių arba ECB pirmininką.

3.   Kai Sekretoriato ir kalbos paslaugų generalinis direktorius arba atitinkamais atvejais ECB pirmininkas gauna įrodymus pagal 1 ar 2 dalį, jis, atsižvelgdamas į šio sprendimo 4 straipsnį, nedelsdamas perduoda juos Tarnybai ir informuoja Vidaus audito direktoratą ir atitinkamais atvejais ECB pirmininką.

4.   Jei ECB darbuotojas arba sprendimus priimančių organų dalyvis turi konkrečių įrodymų, kurie patvirtina įtarimą, kad yra 1 dalyje apibrėžtų sukčiavimo, korupcijos ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos atvejų, ir tuo pačiu metu turi pagrįstų priežasčių manyti, kad ankstesnėse dalyse nustatyta tvarka sutrukdytų tuo konkrečiu atveju tinkamai pranešti apie tokius įrodymus Tarnybai, jis gali tiesiogiai pranešti Tarnybai, jam netaikant 4 straipsnio.

4 straipsnis

Bendradarbiavimas su Tarnyba jautrios informacijos atžvilgiu

1.   Ypatingais atvejais, kai tam tikros informacijos plitimas už ECB galėtų rimtai pakenkti ECB veiklai, sprendimą dėl to, ar leisti Tarnybai susipažinti su tokia informacija arba ar perduoti jai tokią informaciją, priima Vykdomoji valdyba. Tai taikoma informacijai apie pinigų politikos sprendimus arba su užsienio atsargų valdymu susijusias operacijas ir intervenciją į užsienio valiutos rinkas, jei tokia informacija yra ne daugiau kaip vienerių metų senumo, Europos centrinio banko iš prudencinės priežiūros įstaigų gautiems duomenims apie finansų sistemos ar individualių kredito įstaigų stabilumą arba informacijai apie eurų banknotų apsaugos požymius ir technines specifikacijas.

2.   Bet koks toks Vykdomosios valdybos sprendimas atsižvelgia į visus susijusius aspektus, tokius kaip Tarnybos tyrimo tikslais reikalaujamos informacijos jautrumo laipsnis, jos svarba tyrimui ir Tarnybos, ECB darbuotojo ar sprendimus priimančių organų dalyvio ECB pirmininkui pateikto įtarimo svarbumas, ir ECB būsimai veiklai keliamos rizikos laipsnis. Jei susipažinti neleidžiama, sprendime nurodomi jo motyvai. Vykdomoji valdyba gali nuspręsti leisti Tarnybai susipažinti su Europos centrinio banko iš prudencinės priežiūros įstaigų gaunamais duomenimis apie finansų sistemos ar individualių kredito įstaigų stabilumą, nebent atitinkama prudencinės priežiūros įstaiga mano, kad tokios informacijos atskleidimas sukels pavojų finansų sistemos ar individualios kredito įstaigos stabilumui.

3.   Labai ypatingais atvejais, susijusiais su informacija, kuri yra susijusi su tam tikra ECB veiklos sritimi, lygiaverčio jautrumo kaip ir 1 dalyje nurodyti informacijos tipai, Vykdomoji valdyba gali laikinai nuspręsti neleisti Tarnybai susipažinti su tokia informacija. Tokiems sprendimams taikoma 2 dalis ir jie galioja ne ilgiau kaip šešis mėnesius. Po to Tarnybai leidžiama susipažinti su tokia informacija, nebent tuo tarpu Valdančioji taryba būtų iš dalies pakeitusi šį sprendimą, informacijos tipus, kuriems taikoma 1 dalis, papildydama tokios informacijos tipu. Valdančioji taryba nurodo šio sprendimo dalinio pakeitimo motyvus.

5 straipsnis

ECB pagalba vidaus tyrimuose

1.   Pradedant ECB vidaus tyrimą, už ECB apsaugą atsakingas vadovas suteikia Tarnybos atstovams galimybę patekti į ECB patalpas, šiems pateikus raštišką įgaliojimą, kuriame nurodyta jų tapatybė ir Tarnybos atstovų pareigos, bei Tarnybos direktoriaus išduotą raštišką įgaliojimą, kuriame nurodytas tyrimo dalykas. Pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir Vidaus audito direktorius informuojami nedelsiant.

2.   Vidaus audito direktoratas padeda Tarnybai praktiškai organizuoti tyrimus.

3.   ECB darbuotojai ir sprendimus priimančių organų dalyviai pateikia visą reikalaujamą informaciją tyrimą atliekantiems Tarnybos atstovams, nebent reikalaujama informacija galėtų būti laikoma jautria pagal 4 straipsnį, o tokiu atveju sprendžia Vykdomoji valdyba. Vidaus audito direktoratas surašo protokolą dėl visos pateiktos informacijos.

6 straipsnis

Suinteresuotų šalių informavimas

1.   Jei atsiranda galimybė, kad ECB darbuotojas ar sprendimus priimančio organo dalyvis turės dalyvauti procese, apie tai nedelsiant pranešama suinteresuotai šaliai, jeigu tai nepakenks tyrimui. Bet kuriuo atveju išvados, kuriose įvardijamas ECB darbuotojas ar sprendimus priimančio organo dalyvis, baigus tyrimą negali būti daromos tol, kol suinteresuotai šaliai nebus suteikta galimybė pareikšti savo nuomonės dėl visų su ja susijusių faktų, įskaitant bet kokius įrodymus prieš ją. Suinteresuotos šalys turi teisę tylėti, susilaikyti nuo parodymų prieš save ir reikalauti asmeninės teisinės pagalbos.

2.   Tais atvejais, kai tyrimo tikslais būtina išlaikyti visišką slaptumą, bet reikia vykdyti tyrimo procesą, patenkantį į nacionalinės teisminės institucijos kompetenciją, pareiga kviesti ECB darbuotoją ar sprendimus priimančio organo dalyvį, kad šis galėtų pareikšti savo nuomonę, gali būti atidėta ribotam laikotarpiui susitarus su pirmininku ar pirmininko pavaduotoju.

7 straipsnis

Informavimas apie tyrimo pabaigą nesiimant jokių tolesnių veiksmų

Jei atlikus vidaus tyrimą ECB darbuotojui ar sprendimus priimančio organo dalyviui, kurie buvo įtariami neteisėta veikla, negali būti keliama jokia byla, Tarnybos direktoriaus sprendimu vidaus tyrimas baigiamas, nesiimant jokių tolesnių veiksmų. Tarnybos direktorius apie tai raštu praneša susijusiam ECB darbuotojui ar sprendimus priimančio organo dalyviui.

8 straipsnis

Neliečiamumo panaikinimas

Visi nacionalinės policijos ar teisminės institucijos prašymai dėl ECB darbuotojo ar Vykdomosios valdybos, Valdančiosios tarybos ar Bendrosios tarybos nario neliečiamumo nuo teisminio bylos nagrinėjimo panaikinimo galimais Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos atvejais perduodami Tarnybos direktoriui nuomonei pateikti. ECB pirmininkas ar pirmininko pavaduotojas priima sprendimą dėl ECB darbuotojų neliečiamumo, o Valdančioji taryba priima sprendimą dėl Vykdomosios valdybos, Valdančiosios tarybos ar Bendrosios tarybos narių neliečiamumo.

9 straipsnis

ECB personalo įdarbinimo sąlygų dalinis pakeitimas

ECB personalo įdarbinimo sąlygos iš dalies keičiamos taip:

1)

Po 4 straipsnio a dalies antro sakinio pridedamas šis sakinys:

„Jie yra įpareigoti laikytis Sprendimo ECB/2004/11 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų Europos centrinio banko tyrimų, susijusių su Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų, ir dėl Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų dalinio pakeitimo nuostatų.“

.

2)

5 straipsnio b dalies įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„b)

Jeigu Sprendime ECB/2004/11 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų Europos centrinio banko tyrimų, susijusių su Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų, ir dėl Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų dalinio pakeitimo nenustatyta kitaip, personalo nariai be išankstinio Vykdomosios valdybos leidimo negali:“.

10 straipsnis

ECB personalo įdarbinimo sąlygų I priedo dalinis pakeitimas

ECB įdarbinimo sąlygų dėl trumpalaikio įdarbinimo sąlygų I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Po 4 straipsnio antro sakinio pridedamas šis sakinys:

„Jie yra įpareigoti laikytis Sprendimo ECB/2004/11 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų Europos centrinio banko tyrimų, susijusių su Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų, ir dėl Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų dalinio pakeitimo nuostatų.“

.

2)

10 straipsnio b dalies įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„b)

Jeigu Sprendime ECB/2004/11 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos atliekamų Europos centrinio banko tyrimų, susijusių su Europos Bendrijų finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencija, nuostatų ir sąlygų, ir dėl Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų dalinio pakeitimo nenustatyta kitaip, pagal trumpalaikę darbo sutartį dirbantys darbuotojai be išankstinio Vykdomosios valdybos leidimo negali:“.

11 straipsnis

Baigiamoji nuostata

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2004 m. birželio 3 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

(2)  OL C 76, 2001 3 8, p. 12.

(3)  OL C 123, 2002 5 24, p. 9.

(4)  Teisingumo Teismo sprendimas; Europos Bendrijos/Europos centrinis bankas (C-11/00, Rink. [2003], p. I-7147).

(5)  Federacinis oficialusis leidinys (Bundesgesetzblatt) Nr. 45, 1998, 1998 10 27 ir Nr. 12, 1999, 1999 5 6.


30.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 230/61


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2004 m. birželio 17 d.

dėl Europos centrinio banko bendrosios tarybos darbo reglamento patvirtinimo

(BCE/2004/12)

(2004/526/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO BENDROJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 46.4 straipsnį,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

1998 m. rugsėjo 1 d. Europos centrinio banko bendrosios tarybos darbo reglamentas pakeičiamas toliau pateikiamomis nuostatomis, įsigaliojančiomis 2004 m. liepos 1 d.:

„EUROPOS CENTRINIO BANKO BENDROSIOS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

ĮŽANGINIS SKYRIUS

1 straipsnis

Apibrėžimai

Šis Darbo reglamentas papildo Europos bendrijos steigimo sutartį bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą. Šiame Darbo reglamente naudojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę kaip ir Sutartyje bei Statute.

I SKYRIUS

BENDROJI TARYBA

2 straipsnis

Bendrosios tarybos posėdžių data ir vieta

1.   Pirmininko siūlymu Bendroji taryba nusprendžia dėl savo posėdžių datų.

2.   Pirmininkas kviečia Bendrosios tarybos posėdį, jei prašymą dėl posėdžio pateikia bent trys Bendrosios tarybos nariai.

3.   Pirmininkas taip pat gali kviesti Bendrosios tarybos posėdžius kai tik jis (ji) mano, kad to reikia.

4.   Bendrosios tarybos posėdžiai paprastai vyksta Europos centrinio banko (ECB) patalpose.

5.   Posėdžiai taip pat gali vykti telekonferencijos būdu, nebent tam prieštarautų bent trys valdytojai.

3 straipsnis

Dalyvavimas Bendrosios tarybos posėdžiuose

1.   Išskyrus šiame dokumente nustatytus atvejus, Bendrosios tarybos posėdžiuose gali dalyvauti tik jos nariai, kiti Vykdomosios valdybos nariai, Europos Sąjungos Tarybos Pirmininkas ir Europos Bendrijų Komisijos narys.

2.   Kiekvieną valdytoją paprastai gali lydėti vienas asmuo.

3.   Jei Bendrosios tarybos narys negali dalyvauti posėdyje, jis (ji) gali raštu paskirti pakaitinį asmenį dalyvauti posėdyje ir balsuoti jo (jos) vardu. Šis rašytinis pranešimas siunčiamas pirmininkui likus pakankamai laiko iki posėdžio. Tokį pakaitinį asmenį paprastai gali lydėti vienas asmuo.

4.   Pirmininkas skiria ECB personalo narį sekretoriumi. Sekretorius padeda pirmininkui rengti Bendrosios tarybos posėdžius ir surašo jų protokolus.

5.   Bendroji taryba taip pat gali pakviesti kitus asmenis dalyvauti jos posėdžiuose jeigu ji mano, kad tai yra tinkama.

4 straipsnis

Balsavimas

1.   Kad Bendroji taryba galėtų balsuoti, turi būti dviejų trečdalių jos narių ar jų pakaitinių asmenų kvorumas. Jeigu kvorumo nėra, pirmininkas gali kviesti neeilinį posėdį, kuriame sprendimai gali būti priimami nesant kvorumo.

2.   Jeigu Statute nenustatyta kitaip, sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

3.   Bendroji taryba pradeda balsuoti pirmininko prašymu. Pirmininkas taip pat inicijuoja balsavimo procedūrą bet kurio Bendrosios tarybos nario prašymu.

4.   Sprendimai taip pat gali būti priimami raštu, nebent tam prieštarautų bent trys Bendrosios tarybos nariai. Reikalavimai rašytinei procedūrai yra:

i)

paprastai ne mažiau kaip dešimt darbo dienų, kad kiekvienas Bendrosios tarybos narys galėtų apsvarstyti. Skubos atveju, kuris turi būti pateisintas prašyme, šis laikotarpis gali būti sutrumpintas iki penkių darbo dienų, ir

ii)

kiekvieno Bendrosios tarybos nario asmens parašas, ir

iii)

įrašas apie kiekvieną tokį sprendimą artimiausio Bendrosios tarybos posėdžio protokole.

5 straipsnis

Bendrosios tarybos posėdžių organizavimas

1.   Bendroji taryba patvirtina kiekvieno posėdžio darbotvarkę. Pirmininkas sudaro išankstinę darbotvarkę, kuri drauge su susijusiais dokumentais išsiunčiama Bendrosios tarybos nariams ir kitiems kompetentingiems dalyviams ne vėliau kaip likus aštuonioms dienoms iki posėdžio, išskyrus nepaprastus atvejus, kuriais pirmininkas atitinkamai veikia atsižvelgdamas į aplinkybes. Pirmininko arba bet kurio Bendrosios tarybos nario siūlymu Bendroji taryba gali nuspręsti išbraukti arba įtraukti klausimus į išankstinę darbotvarkę. Jei susiję dokumentai nebuvo tinkamu laiku pateikti Bendrosios tarybos nariams, bent trijų Bendrosios tarybos narių prašymu klausimas išbraukiamas iš darbotvarkės.

2.   Bendrosios tarybos posėdžių protokolas pateikiamas tvirtinti jos nariams artimiausiame posėdyje (arba, jei reikia, anksčiau, rašytinės procedūros būdu), ir jį pasirašo pirmininkas.

II SKYRIUS

BENDROSIOS TARYBOS RYŠYS SU EUROPOS CENTRINIŲ BANKŲ SISTEMOS UŽDAVINIAIS

6 straipsnis

Santykis tarp Bendrosios tarybos ir Valdančiosios tarybos

1.   Nepažeidžiant kitų Bendrosios tarybos pareigų, įskaitant pareigas pagal Statuto 44 straipsnį, Bendroji taryba visų pirma prisideda atliekant 6.2–6.8 straipsniuose išvardytus uždavinius.

2.   Bendroji taryba prisideda atliekant ECB patariamuosius uždavinius pagal Statuto 4 straipsnį ir 25.1 straipsnį.

3.   Bendroji taryba prisideda atliekant ECB statistikos uždavinius:

stiprindama bendradarbiavimą tarp visų Europos Sąjungos nacionalinių centrinių bankų, kad padėtų remti ECB uždavinius statistikos srityje,

prireikus prisidėdama prie taisyklių ir praktikos, kuria vadovaujasi visi Europos Sąjungos nacionaliniai centriniai bankai rinkdami, kaupdami ir platindami statistinę informaciją, suvienodinimo ir

teikdama Valdančiajai tarybai samprotavimus dėl rekomendacijų statistikos srityje projektų, pagal Statuto 42 straipsnį, prieš juos priimant.

4.   Bendroji taryba prisideda vykdant ECB įsipareigojimus dėl atskaitomybės pagal Statuto 15 straipsnį teikdama Valdančiajai tarybai samprotavimus dėl metų pranešimo prieš jį priimant.

5.   Bendroji taryba prisideda prie apskaitos taisyklių ir operacijų atskaitomybės standartizavimo pagal Statuto 26.4 straipsnį teikdama Valdančiajai tarybai samprotavimus dėl taisyklių projekto prieš jas priimant.

6.   Bendroji taryba prisideda imantis kitų priemonių vadovaujantis Statuto 29.4 straipsniu teikdama Valdančiajai tarybai samprotavimus dėl tokių planuojamų priemonių prieš jų imantis.

7.   Bendroji taryba prisideda nustatant Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygas teikdama Valdančiajai tarybai samprotavimus dėl jų projekto prieš jas priimant.

8.   Bendroji taryba prisideda atliekant pasirengimą neatšaukiamai nustatyti valiutos kursus pagal Statuto 47.3 straipsnį teikdama Valdančiajai tarybai samprotavimus dėl:

ECB nuomonių pagal Sutarties 123 straipsnio 5 dalį projektų ir

bet kurių kitų ECB nuomonių dėl Bendrijos teisės aktų, kurie turi būti priimami kai nukrypimas panaikinamas, projektų, ir

sprendimų pagal Protokolo dėl tam tikrų su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste susijusių nuostatų 10 punktą.

9.   Kai Bendrosios tarybos prašoma prisidėti atliekant ECB uždavinius pagal pirmiau išvardytas dalis, tam atlikti jai skiriamas pakankamas laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis negu dešimt darbo dienų. Skubos atveju, kuris turi būti pateisintas prašyme, šis laikotarpis gali būti sutrumpintas iki penkių darbo dienų. Pirmininkas gali nuspręsti naudoti rašytinę procedūrą.

10.   Vadovaudamasis Statuto 47.4 straipsniu pirmininkas praneša Bendrajai tarybai apie Valdančiosios tarybos priimtus sprendimus.

7 straipsnis

Santykis tarp Bendrosios tarybos ir Vykdomosios valdybos

1.   ECB bendrajai tarybai suteikiama galimybė išdėstyti savo samprotavimus prieš Vykdomajai valdybai:

įgyvendinant Valdančiosios tarybos teisės aktus, kurių atžvilgiu pagal Europos centrinio banko darbo reglamento 12.1 straipsnį reikalingas Bendrosios tarybos įnašas,

pagal Statuto 12.1 straipsnį Valdančiosios tarybos perduotų įgaliojimų ribose priimant teisės aktus, kurių atžvilgiu pagal Europos centrinio banko darbo reglamento 12.1 straipsnį reikalingas Bendrosios tarybos įnašas.

2.   Kai Bendrosios tarybos prašoma išdėstyti savo samprotavimus pagal šio straipsnio pirmąją dalį, tam atlikti jai skiriamas pakankamas laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis negu dešimt darbo dienų. Skubos atveju, kuris turi būti pateisintas prašyme, šis laikotarpis gali būti sutrumpintas iki penkių darbo dienų. Pirmininkas gali nuspręsti naudoti rašytinę procedūrą.

8 straipsnis

Europos centrinių bankų sistemos komitetai

1.   Pagal savo kompetenciją Bendroji taryba gali prašyti komitetų, kuriuos įsteigė Valdančioji taryba pagal Europos centrinio banko darbo reglamento 9 straipsnį, atlikti tyrimus konkrečiomis temomis.

2.   Kiekvienos nedalyvaujančios valstybės narės nacionalinis centrinis bankas gali paskirti ne daugiau kaip po du personalo narius dalyvauti komiteto posėdžiuose, kai komitetas nagrinėja Bendrosios tarybos kompetencijai priklausančius klausimus, ir kai komitetui pirmininkaujantis asmuo ir Vykdomoji valdyba mano, kad tai yra tinkama.

III SKYRIUS

SPECIALIOS PROCEDŪRINĖS NUOSTATOS

9 straipsnis

Teisinės priemonės

1.   ECB sprendimus pagal Statuto 46.4 straipsnį ir 48 straipsnį bei pagal šį Darbo reglamentą, taip pat ECB rekomendacijas ir ECB nuomones, kurias Bendroji taryba priima pagal Statuto 44 straipsnį, pasirašo pirmininkas.

2.   Visos ECB teisinės priemonės numeruojamos, apie jas pranešama ir jos skelbiamos vadovaujantis Europos centrinio banko darbo reglamento 17.7 straipsniu.

10 straipsnis

ECB dokumentų konfidencialumas ir galimybė susipažinti su jais

1.   Bendrosios tarybos ir visų komitetų ar grupių, kurie nagrinėja jos kompetencijai priklausančius klausimus, posėdžiai yra konfidencialūs, nebent Bendroji taryba įgaliotų pirmininką viešai paskelbti jų svarstymų rezultatus.

2.   Galimybę visuomenei susipažinti su Bendrosios tarybos ir visų komitetų ar grupių, kurie nagrinėja jos kompetencijai priklausančius klausimus, parengtais dokumentais reglamentuoja pagal Europos centrinio banko darbo reglamento 23.2 straipsnį priimtas Valdančiosios tarybos sprendimas.

3.   Bendrosios tarybos ir visų komitetų ar grupių, kurie nagrinėja jos kompetencijai priklausančius klausimus, parengti dokumentai klasifikuojami ir tvarkomi pagal administraciniame aplinkraštyje, priimtame pagal Europos centrinio banko darbo reglamento 23.3 straipsnį, nustatytas taisykles. Su jais galima laisvai susipažinti po 30 metų, nebent sprendimus priimantys organai nuspręstų kitaip.

11 straipsnis

Taikymo pabaiga

Kai pagal Sutarties 122 straipsnio 2 dalį Europos Sąjungos Taryba panaikina visus nukrypimus, ir kai Protokole dėl tam tikrų su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste susijusių nuostatų nustatyti sprendimai priimami, Bendroji taryba yra paleidžiama ir šis Darbo reglamentas nebetaikomas.“

Priimta Frankfurte prie Maino, 2004 m. birželio 17 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET