ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 217

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

47 tomas
2004m. birželio 17d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2004 m. birželio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1115/2004, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2004 m. birželio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1116/2004, nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

3

 

*

2004 m. birželio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1117/2004, nustatantis valiutos keitimo kursus, 2004 m. taikytinus tam tikrai tiesioginei pagalbai ir struktūrinėms arba aplinkos apsaugos priemonėms Čekijoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje

8

 

*

2004 m. birželio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1118/2004, adaptuojantis keletą reglamentų, susijusių su galvijienos sektoriumi, dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo į Europos Sąjungą

10

 

 

2004 m. birželio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1119/2004, dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

27

 

 

2004 m. birželio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1120/2004, dėl galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijų

30

 

 

2004 m. birželio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1121/2004, iš dalies pakeičiantis importo muitus grūdų sektoriuje

32

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

17.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 217/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1115/2004

2004 m. birželio 16 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. birželio 17 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 16 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2004 m. birželio 16 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUR/100 kg

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

70,4

060

52,8

999

61,6

0707 00 05

052

96,3

096

99,3

999

97,8

0709 90 70

052

90,3

999

90,3

0805 50 10

388

61,4

508

52,1

528

58,5

999

57,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,1

400

105,6

508

72,2

512

78,0

524

42,8

528

70,2

720

70,5

804

100,0

999

78,1

0809 10 00

052

265,3

624

221,0

999

243,2

0809 20 95

052

404,2

400

370,5

999

387,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

135,3

624

175,1

999

155,2

0809 40 05

052

282,2

624

225,7

999

254,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


17.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 217/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1116/2004

2004 m. birželio 15 d.

nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1),

atsižvelgdama į 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (2), ypač į jo 173 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173-177 straipsniai numato, kad Komisija šio reglamento 26 priede pateiktoje klasifikacijoje nurodytiems produktams periodiškai nustato vieneto vertes.

(2)

Pirmiau nurodytuose straipsniuose nustatytų taisyklių ir kriterijų taikymas elementams, kurie pateikiami Komisijai remiantis Reglamento (EEB) 2454/93 173 straipsnio 2 dalimi, sąlygoja, kad šio Reglamento priede nurodytos vieneto vertės būtų nustatytos aptariamiems produktams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173 straipsnio 1 dalyje numatytos vieneto vertės nustatomos kaip nurodyta šio reglamento priede pateiktoje lentelėje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. birželio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 15 d.

Komisijos vardu

Erkki LIIKANEN

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2700/2000 (OL L 311, 2000 12 12, p. 17).

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2286/2003 (OL L 343, 2003 12 31, p. 1).


PRIEDAS

Pozicija

Aprašymas

Vieneto vertės kiekis/100 kg

Rūšis, veislė, KN kodas

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Šviežios bulvės

0701 90 50

62,44

36,38

1 960,96

464,13

976,93

15 834,05

215,58

40,74

26,50

286,20

14 931,83

2 491,86

571,86

41,17

 

 

 

 

1.30

Svogūnai kiti (išskyrus sodinukus)

0703 10 19

31,29

18,23

982,84

232,63

489,64

7 936,11

108,05

20,42

13,28

143,44

7 483,91

1 248,94

286,62

20,63

 

 

 

 

1.40

Česnakai

0703 20 00

132,03

76,92

4 146,77

981,48

2 065,87

33 483,67

455,87

86,15

56,03

605,21

31 575,79

5 269,45

1 209,28

87,06

 

 

 

 

1.50

Porai

ex 0703 90 00

45,21

26,34

1 419,91

336,07

707,38

11 465,26

156,10

29,50

19,19

207,23

10 811,97

1 804,33

414,07

29,81

 

 

 

 

1.80

Baltagūžiai ir raudongūžiai kopūstai

0704 90 10

43,79

25,51

1 375,26

325,50

685,14

11 104,69

151,19

28,57

18,58

200,72

10 471,95

1 747,59

401,05

28,87

 

 

 

 

1.90

Daiginti brokoliai arba kiti brokoliai (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

61,43

35,79

1 929,33

456,65

961,17

15 578,65

212,10

40,08

26,07

281,58

14 690,98

2 451,67

562,63

40,50

 

 

 

 

1.100

Kiniški bastučiai

ex 0704 90 90

75,36

43,90

2 366,83

560,20

1 179,13

19 111,30

260,20

49,17

31,98

345,44

18 022,34

3 007,62

690,21

49,69

 

 

 

 

1.130

Morkos

ex 0706 10 00

26,70

15,56

838,57

198,48

417,76

6 771,12

92,19

17,42

11,33

122,39

6 385,31

1 065,60

244,54

17,60

 

 

 

 

1.140

Ridikai

ex 0706 90 90

44,01

25,64

1 382,22

327,15

688,61

11 160,94

151,95

28,72

18,68

201,73

10 524,99

1 756,44

403,08

29,02

 

 

 

 

1.160

Žirniai (Pisum sativum)

0708 10 00

378,78

220,68

11 896,31

2 815,69

5 926,60

96 058,33

1 307,81

247,15

160,75

1 736,25

90 584,97

15 117,07

3 469,20

249,75

 

 

 

 

1.170

Pupelės

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

115,20

67,12

3 618,09

856,35

1 802,49

29 214,77

397,75

75,17

48,89

528,05

27 550,13

4 597,64

1 055,11

75,96

 

 

 

 

1.170.2

Pupelės (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

116,39

67,81

3 655,45

865,20

1 821,10

29 516,45

401,86

75,94

49,40

533,51

27 834,62

4 645,12

1 066,00

76,74

 

 

 

 

1.200

Šparagai:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

Žalieji

ex 0709 20 00

370,03

215,58

11 621,56

2 750,66

5 789,73

93 839,86

1 277,61

241,45

157,04

1 696,15

88 492,91

14 767,94

3 389,08

243,98

 

 

 

 

1.200.2

Žalieji

ex 0709 20 00

281,46

163,98

8 839,81

2 092,26

4 403,89

71 378,26

971,80

183,65

119,45

1 290,16

67 311,16

11 233,07

2 577,86

185,58

 

 

 

 

1.210

Baklažanai

0709 30 00

103,74

60,44

3 258,08

771,14

1 623,14

26 307,83

358,17

67,69

44,03

475,51

24 808,82

4 140,16

950,12

68,40

 

 

 

 

1.220

Garbanotieji salierai (Apium graveolens var. Dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

113,31

66,02

3 558,87

842,33

1 772,99

28 736,56

391,24

73,94

48,09

519,41

27 099,16

4 522,38

1 037,84

74,71

 

 

 

 

1.230

Voveraitės

0709 59 10

1 008,34

587,46

31 668,93

7 495,60

15 777,09

255 715,02

3 481,50

657,94

427,94

4 622,03

241 144,51

40 242,85

9 235,29

664,85

 

 

 

 

1.240

Saldžiosios paprikos

0709 60 10

168,19

97,99

5 282,47

1 250,29

2 631,67

42 654,02

580,72

109,75

71,38

770,97

40 223,62

6 712,63

1 540,47

110,90

 

 

 

 

1.270

Batatai (saldžiosios bulvės) sveikos, šviežios (skirtos vartoti žmonių maistui)

0714 20 10

108,31

63,10

3 401,79

805,16

1 694,73

27 468,23

373,97

70,67

45,97

496,49

25 903,10

4 322,78

992,03

71,42

 

 

 

 

2.30

Ananasai, švieži

ex 0804 30 00

91,73

53,44

2 881,00

681,89

1 435,28

23 263,03

316,72

59,85

38,93

420,48

21 937,52

3 660,99

840,16

60,48

 

 

 

 

2.40

Avokados, šviežios

ex 0804 40 00

134,11

78,13

4 211,94

996,91

2 098,34

34 009,89

463,04

87,51

56,92

614,73

32 072,02

5 352,27

1 228,29

88,42

 

 

 

 

2.60

Tikrieji apelsinai, švieži

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Raudonieji ir pusiau raudoni (sanguines, semi-sanguines)

0805 10 10

48,60

28,31

1 526,38

361,27

760,42

12 324,96

167,80

31,71

20,63

222,77

11 622,69

1 939,63

445,12

32,04

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita ir Hamlins veislių

0805 10 30

60,64

35,33

1 904,66

450,81

948,88

15 379,45

209,39

39,57

25,74

277,98

14 503,13

2 420,32

555,44

39,99

 

 

 

 

2.60.3

Kiti

0805 10 50

48,60

28,31

1 526,38

361,27

760,42

12 324,96

167,80

31,71

20,63

222,77

11 622,69

1 939,63

445,12

32,04

 

 

 

 

2.70

Mandarinai (įskaitant tanžerinus ir satsumas, švieži; klementinos, vilkingai ir panašūs citrusų hibridai, švieži:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinos

ex 0805 20 10

69,27

40,36

2 175,56

514,93

1 083,84

17 566,87

239,17

45,20

29,40

317,52

16 565,92

2 764,57

634,44

45,67

 

 

 

 

2.70.2

Monrealiai ir satsumos

ex 0805 20 30

56,85

33,12

1 785,49

422,60

889,51

14 417,16

196,29

37,09

24,13

260,59

13 595,68

2 268,88

520,68

37,48

 

 

 

 

2.70.3

Mandarinai ir vilkingai (wilkings)

ex 0805 20 50

24,73

14,41

776,70

183,83

386,94

6 271,53

85,39

16,14

10,50

113,36

5 914,18

986,97

226,50

16,31

 

 

 

 

2.70.4

Tanžerinai (tangerines) ir kiti

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

77,84

45,35

2 444,72

578,63

1 217,93

19 740,22

268,76

50,79

33,04

356,80

18 615,44

3 106,59

712,93

51,32

 

 

 

 

2.85

Citrinos (Citrus aurantifolia), šviežios

0805 50 90

100,54

58,57

3 157,51

747,34

1 573,04

25 495,75

347,12

65,60

42,67

460,83

24 043,02

4 012,36

920,79

66,29

 

 

 

 

2.90

Greipfrutai, švieži

 

 

 

 

 

 

2.90.1

baltieji

ex 0805 40 00

69,54

40,51

2 183,97

516,92

1 088,03

17 634,76

240,09

45,37

29,51

318,75

16 629,94

2 775,25

636,89

45,85

 

 

 

 

2.90.2

raudonieji

ex 0805 40 00

67,48

39,31

2 119,27

501,60

1 055,80

17 112,34

232,98

44,03

28,64

309,30

16 137,29

2 693,04

618,02

44,49

 

 

 

 

2.100

Valgomosios vynuogės

0806 10 10

169,57

98,79

5 325,68

1 260,52

2 653,19

43 002,95

585,47

110,64

71,97

777,27

40 552,67

6 767,54

1 553,07

111,81

 

 

 

 

2.110

Arbūzai

0807 11 00

54,36

31,67

1 707,28

404,09

850,55

13 785,70

187,69

35,47

23,07

249,18

13 000,19

2 169,51

497,88

35,84

 

 

 

 

2.120

Melionai (išskyrus arbūzus)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey dew (įskaitant Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (įskaitant Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro veislių

ex 0807 19 00

77,09

44,91

2 421,12

573,05

1 206,18

19 549,69

266,16

50,30

32,72

353,36

18 435,76

3 076,61

706,05

50,83

 

 

 

 

2.120.2

kiti

ex 0807 19 00

130,00

75,74

4 082,76

966,33

2 033,98

32 966,81

448,83

84,82

55,17

595,87

31 088,38

5 188,11

1 190,61

85,71

 

 

 

 

2.140

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Kriaušės — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Kriaušės — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

122,58

71,42

3 849,87

911,21

1 917,96

31 086,29

423,23

79,98

52,02

561,88

29 315,01

4 892,17

1 122,70

80,82

 

 

 

 

2.140.2

Kiti

ex 0808 20 50

85,60

49,87

2 688,53

636,34

1 339,40

21 708,92

295,56

55,86

36,33

392,39

20 471,96

3 416,42

784,03

56,44

 

 

 

 

2.200

Braškės

0810 10 00

112,40

65,48

3 530,15

835,54

1 758,68

28 504,64

388,08

73,34

47,70

515,22

26 880,46

4 485,88

1 029,46

74,11

 

 

 

 

2.205

Avietės

0810 20 10

304,95

177,66

9 577,56

2 266,88

4 771,43

77 335,32

1 052,90

198,98

129,42

1 397,83

72 928,79

12 170,55

2 793,01

201,07

 

 

 

 

2.210

Mėlynės Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 605,61

935,43

50 427,39

11 935,46

25 122,34

407 182,70

5 543,69

1 047,66

681,42

7 359,80

383 981,63

64 079,90

14 705,62

1 058,66

 

 

 

 

2.220

Kiviai (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

133,41

77,72

4 189,94

991,70

2 087,38

33 832,24

460,62

87,05

56,62

611,52

31 904,50

5 324,31

1 221,87

87,96

 

 

 

 

2.230

Granatai

ex 0810 90 95

253,43

147,65

7 959,48

1 883,90

3 965,32

64 269,85

875,02

165,36

107,56

1 161,67

60 607,78

10 114,39

2 321,14

167,10

 

 

 

 

2.240

Khakis (įskaitant Sharon vaisių)

ex 0810 90 95

218,81

127,48

6 872,18

1 626,55

3 423,64

55 490,29

755,49

142,77

92,86

1 002,98

52 328,48

8 732,72

2 004,06

144,27

 

 

 

 


17.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 217/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1117/2004

2004 m. birželio 16 d.

nustatantis valiutos keitimo kursus, 2004 m. taikytinus tam tikrai tiesioginei pagalbai ir struktūrinėms arba aplinkos apsaugos priemonėms Čekijoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 751/2004, 2004 m. nustatantį kai kuriuos juridinę galią turinčius įvykius Čekijoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje dėl jų įstojimo į Europos Sąjungą (1), ypač į jo 1 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 751/2004 1 straipsnį keitimo kursui juridinę galią turintis įvykis 2004 m. Čekijoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje tam tikrų sumų konvertavimui į nacionalines valiutas yra nustatyta nuo 2003 m. Stojimo sutarties įsigaliojimo dienos. Taikytinas keitimo kursas yra lygus keitimo kursų, taikomų kalendorinį mėnesį iki juridinę galią turinčio įvykio vidurkiui, apskaičiuotą prorata temporis.

(2)

2003 m. Stojimo sutartis įsigaliojo 2004 m. gegužės 1 d.

(3)

Todėl reikėtų nustatyti atitinkamoms sumoms ir pagalboms 2004 m. taikytiną keitimo kursą pagal prorata temporis apskaičiuotą keitimo kursų, taikomų nuo 2004 m balandžio mėn., vidurkį.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodyti 2004 m. keitimo kursai Čekijoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje yra taikomi šioms sumoms:

a)

Komisijos reglamento Nr. 2808/98 (2) 4 straipsnio 2 dalyje numatytoms struktūrinėms arba aplinkos apsaugos pobūdžio sumoms;

b)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1254/1999 (3) 4, 5, 6, 11, 13 ir 14 straipsniuose numatytoms priemokoms ir išmokoms galvijienos sektoriuje;

c)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2529/2001 (4) 4, 5 ir 11 straipsniuose numatytoms priemokoms ir išmokoms avienos ir ožkienos sektoriuje;

d)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 (5) IV antraštinės dalies 5 skyriuje numatytoms pagalbos už energetinius augalus sumoms.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 16 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 118, 2004 4 23, p. 19.

(2)  OL L 349, 1998 12 24, p. 36.

(3)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21.

(4)  OL L 341, 2001 12 22, p. 3.

(5)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1.


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodytas keitimo kursas

1 EUR = (2004 4 1–2004 4 30vidurkis)

0,586276

Kipro lyros

32,531

Čekijos kronos

15,6466

Estijos kronos

250,183

Vengrijos forintai

3,45277

Lietuvos litai

0,650773

Latvijos latai

0,42512

Maltos liros

4,75404

Lenkijos zlotai

238,438

Slovėnijos tolarai

40,1304

Slovakijos kronos


17.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 217/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1118/2004

2004 m. birželio 16 d.

adaptuojantis keletą reglamentų, susijusių su galvijienos sektoriumi, dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo į Europos Sąjungą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 57 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Į keletą Komisijos reglamentų, susijusių su galvijienos sektoriumi, turi būti įtrauktos techniškai adaptuotos kiekvienos kalbos formuluotės dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos (toliau – naujosios valstybės narės) įstojimo į Europos Sąjungą.

(2)

1995 m. birželio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1445/95 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2377/80 (1), 10 straipsnio 5 dalyje, 12 straipsnio 5 dalyje ir 12a straipsnio 5 dalyje pateikiamos formuluotės visomis Bendrijos kalbomis iki 2004 m. balandžio 30 d. (toliau – penkiolikos narių Bendrija). Tose nuostatose turėtų būti pateiktos formuluotės visomis naujųjų valstybių narių kalbomis.

(3)

1997 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 936/97, atidarančio aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir sušaldytos jautienos bei sušaldytos buivolienos tarifų kvotas ir numatančio jų administravimą (2), 4 straipsnio d punkte pateikiamos formuluotės visomis penkiolikos narių Bendrijos kalbomis. Toje nuostatoje turėtų būti pateiktos formuluotės visomis naujųjų valstybių narių kalbomis.

(4)

1997 m. birželio 3 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 996/97 dėl sušaldytos plonosios galvijų diafragmos, klasifikuojamos KN kodu 0206 29 91, importo tarifų kvotos atidarymo ir administravimo (3) 2 straipsnio 2 dalies b punkte pateikiamos formuluotės visomis penkiolikos narių Bendrijos kalbomis. Toje nuostatoje turėtų būti pateiktos formuluotės visomis naujųjų valstybių narių kalbomis.

(5)

1998 m. birželio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1143/98, nustatančio išsamias konkrečių kalnų veislių karvių ir telyčių, išskyrus skerstinų, kurių kilmės vieta yra įvairios trečiosios šalys, tarifų kvotų taisykles ir iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1012/98 (4), 8 straipsnio c punkte pateikiamos formuluotės visomis penkiolikos narių Bendrijos kalbomis. Toje nuostatoje turėtų būti pateiktos formuluotės visomis naujųjų valstybių narių kalbomis. Be to, to reglamento 1 straipsnio 1 dalies ir I priedo nuostatos reglamentuoja prekybą su naujosiomis valstybėmis narėmis, todėl jos nebetaikomos nuo šių valstybių įstojimo dienos. Todėl šios nuostatos turėtų būti panaikintos.

(6)

1998 m. birželio 19 d. Komisijos reglamento (EB) Nr 1279/98, nustatančio išsamias Tarybos sprendimuose 2003/286/EB, 2003/298/EB, 2003/299/EB, 2003/18/EB, 2003/263/EB, 2003/285/EB Bulgarijos Respublikai, Čekijos Respublikai, Slovakijos Respublikai, Rumunijai, Lenkijos Respublikai ir Vengrijos Respublikai numatytų galvijienos tarifų kvotų taikymo taisykles (5), 3 straipsnio 1 dalies e punkte pateikiamos formuluotės visomis penkiolikos narių Bendrijos kalbomis. Toje nuostatoje turėtų būti pateiktos formuluotės visų naujųjų valstybių narių kalbomis. Be to, to reglamento pavadinime ir 1 straipsnio pirmos pastraipos, 3 straipsnio 1 dalies c punkto antrojo papunkčio, 3 straipsnio 2 dalies ir I priedo nuostatose reglamentuojama prekyba su naujosiomis valstybėmis narėmis, todėl jos nebetaikomos nuo šių valstybių įstojimo dienos. Todėl pavadinimas turėtų būti iš dalies pakeistas, o tos nuostatos turėtų būti panaikintos.

(7)

1999 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1128/1999, nustatančio ne daugiau kaip 80 kilogramų sveriančių veršelių, kurių kilmės šalis yra kai kurios trečiosios šalys, tarifų kvotos taikymo išsamias taisykles (6), 6 straipsnio 4 dalies c punkte pateikiamos formuluotės visomis penkiolikos narių Bendrijos kalbomis. Toje nuostatoje turėtų būti pateiktos formuluotės visomis naujųjų valstybių narių kalbomis. Be to, to reglamento 2 straipsnio 2 dalies, 7 straipsnio ir I priedo nuostatos reglamentuoja prekybą su naujosiomis valstybėmis narėmis, todėl jos nebetaikomos nuo šių valstybių įstojimo dienos. Todėl šios nuostatos turėtų būti panaikintos.

(8)

1999 m. birželio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1247/1999, nustatančio išsamias muitų tarifų kvotų taikymo gyviems galvijams, sveriantiems nuo 80 iki 300 kg ir kurių kilmės šalis yra tam tikros trečiosios šalys, taisykles (7), 5 straipsnio 3 dalies c punkte pateikiamos formuluotės visomis penkiolikos narių Bendrijos kalbomis. Toje nuostatoje turėtų būti pateiktos formuluotės visomis naujųjų valstybių narių kalbomis. Be to, to reglamento 1 straipsnio 2 dalies, 6 straipsnio ir II priedo nuostatos reglamentuoja prekybą su naujosiomis valstybėmis narėmis, todėl jos nebetaikomos nuo šių valstybių įstojimo dienos. Todėl šios nuostatos turėtų būti panaikintos.

(9)

1999 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2424/1999, nustatančio išsamias iškaulinėtos džiovintos jautienos importo tarifų kvotos, numatytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 2249/1999, taikymo taisykles (8), 2 straipsnio d punkte pateikiamos formuluotės visomis penkiolikos narių Bendrijos kalbomis. Toje nuostatoje turėtų būti pateiktos formuluotės visomis naujųjų valstybių narių kalbomis.

(10)

2003 m. vasario 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 297/2003, nustatančio išsamias Čilės kilmės galvijienos tarifų kvotos taikymo taisykles (9), 3 straipsnio 2 dalyje pateikiamos formuluotės visomis penkiolikos narių Bendrijos kalbomis. Toje nuostatoje turėtų būti pateiktos formuluotės visomis naujųjų valstybių narių kalbomis.

(11)

2003 m. gegužės 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 780/2003, atidarančio šaldytos galvijienos, klasifikuojamos KN kodu 0202, ir produktų, klasifikuojamų KN kodu 0206 29 91 tarifų kvotą ir nustatančio jos administravimą (2003 m. liepos 1 d. – 2004 m. birželio 30 d.) (10), 7 straipsnio 3 dalies a punkte ir 12 straipsnio 5 dalies a punkte pateikiamos formuluotės visomis penkiolikos narių Bendrijos kalbomis. Tose nuostatose turėtų būti pateiktos formuluotės visomis naujųjų valstybių narių kalbomis.

(12)

2003 m. birželio 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1146/2003, nustatančio perdirbti skirtos sušaldytos jautienos importo tarifų kvotą ir numatančio jos administravimą (2003 m. liepos 1 d. – 2004 m. birželio 30 d.) (11), 8 straipsnio 1 dalies c punkte pateikiamos formuluotės visomis penkiolikos narių Bendrijos kalbomis. Toje nuostatoje turėtų būti pateiktos formuluotės visomis naujųjų valstybių narių kalbomis.

(13)

2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2234/2003, nustatančio išsamias 2004 m. tarifų kvotų jautukų mėsos produktams, kurių kilmės šalys yra Kroatija, Bosnija ir Hercegovina, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija bei Serbija ir Juodkalnija, taikymo taisykles (12), 3 straipsnio 2 dalyje pateikiamos formuluotės visomis penkiolikos narių Bendrijos kalbomis. Toje nuostatoje turėtų būti pateiktos formuluotės visų naujųjų valstybių narių kalbomis.

(14)

2003 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2247/2003, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams ir prekėms, pagamintoms perdirbus žemės ūkio produktus, kilusius iš Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR šalių), taikymo galvijienos sektoriuje taisykles (13), 4 straipsnio 1 dalies a punkte pateikiamos formuluotės visomis penkiolikos narių Bendrijos kalbomis. Tose nuostatose turėtų būti pateiktos formuluotės visomis naujųjų valstybių narių kalbomis.

(15)

Reglamentai (EB) Nr. 1445/95, (EB) Nr. 936/97, (EB) Nr. 996/97, (EB) Nr. 1143/98, (EB) Nr. 1279/98, (EB) Nr. 1128/1999, (EB) Nr. 1247/1999, (EB) Nr. 2424/1999, (EB) Nr. 297/2003, (EB) Nr. 780/2003, (EB) Nr. 1146/2003, (EB) Nr. 2234/2003 ir (EB) Nr. 2247/2003 turėtų būti atitinkamai adaptuoti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1445/95 iš dalies keičiamas taip:

1)

10 straipsnio 5 dalis keičiama taip:

„5.   Nepaisant 1 dalies, paraiškoms gauti licenciją produktams, kurių kiekis neviršija 22 tonų ir kurie klasifikuojami KN kodais 0201 ir 0202, netaikomas 5 dienų terminas. Šiuo atveju, nepaisant 8 straipsnio nuostatų, išduotos licencijos galioja tik penkias darbo dienas nuo faktinės jų išdavimo datos pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 2 dalies nuostatas, o paraiškų gauti licenciją ir licencijų 20 langelyje įrašoma:

Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 565/80.

Licence platná po dobu pěti pracovních dnů, nelze ji použít pro uplatnění článku 5 nařízení (EHS) č. 565/80.

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) nr. 565/80.

Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare Lizenz.

Litsents kehtib viis tööpäeva ja seda ei saa kasutada määruse (EMÜ) nr 565/80 artikli 5 kohaldamiseks.

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80.

Licence valid for five working days and not useable for application of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80.

Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80.

Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.

Licence derīga piecas darba dienas un nav izmantojama Regulas (EEK) Nr. 565/80 5. panta piemērojumam.

Licencija galioja penkias darbo dienas ir nėra naudojama taikant Reglamento (EEB) Nr. 565/80 5 straipsnį.

Az igazolás öt munkanapig érvényes és az 565/80/EGK rendelet 5. cikke alkalmazásában nem használható.

Liċenzja valida għal ħames ġranet xogħol u mhux użabli għall- applikazzjoni ta’ Artikolu 5 tar-Regolament (KEE) Nru 565/80.

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80.

Pozwolenie ważne przez okres pięciu dni roboczych i nie do wykorzystania w przypadku zastosowania art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 565/80.

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 565/80.

Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na uplatnenie článku 5 nariadenia (EHS) č. 565/80.

Dovoljenje velja pet delovnih dni in ni uporabno za izvajanje člena 5 Uredbe (EGS) št. 565/80.

Todistus on voimassa viisi arkipäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa.

Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.

Tam tikrais atvejais Komisija gali atidėti šios pastraipos taikymą.“;

2)

12 straipsnio 5 dalis keičiama taip:

„5.   Licencijų 22 langelyje įrašoma viena iš šių formuluočių:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado — Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América.

Válido solamente en … (Estado miembro de expedición).

La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA.

Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat).

Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA.

Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung).

Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης).

Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιόγραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως).

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA.

Valid only in … (Member State of issue).

Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique.

Uniquement valable en … (État membre de délivrance).

La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA.

Valido soltanto in … (Stato membro emittente).

La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika.

Alleen geldig in … (lidstaat die het certificaat afgeeft).

Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające Państwo Członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA.

Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão).

A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso – Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso – Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa – Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu).

Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

Färskt, kylt eller fryst nötkött – Avtal mellan EG och Förenta staterna.

Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat).

Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.“;

3)

12a straipsnio 5 dalis keičiama taip:

„5.   Licencijų 22 langelyje įrašoma viena iš šių formuluočių:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado — Acuerdo entre la Comunidad Europea y Canadá.

Válido solamente en … (Estado miembro de expedición).

La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada.

Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat).

Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada.

Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung).

Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega)

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά.

Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης).

Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιόγραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως).

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada.

Valid only in … (Member State of issue).

Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la Communauté européenne et le Canada.

Uniquement valable en … (État membre de délivrance).

La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada.

Valido soltanto in … (Stato membro emittente).

La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem)

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada.

Alleen geldig in … (lidstaat die het certificaat afgeeft).

Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające Państwo Członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá.

Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão).

A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso – Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne)

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso – Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa – Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus.

Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu).

Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

Färskt, kylt eller fryst nötkött – Avtal mellan EG och Kanada.

Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat).

Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.“.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 936/97 4 straipsnio d punktas keičiamas taip:

„d)

Paraiškos gauti licenciją ir licencijos 20 langelyje įrašoma viena iš šių formuluočių:

Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) no 936/97]

Vysoce jakostní hovězí/telecí maso (nařízení (ES) č. 936/97)

Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 936/97)

Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 936/97)

Kõrgekvaliteediline veiseliha/vasikaliha (määrus (EÜ) nr 936/97)

Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 936/97]

High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 936/97)

Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) no 936/97]

Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 936/97]

Augstākā labuma liellopu/teļa gaļa (Regula (EK) Nr. 936/97)

Aukštos kokybės jautiena ir (arba) veršiena (Reglamentas (EB) Nr. 936/97)

Kiváló minőségű marha-/borjúhús (936/97/EK rendelet)

Kwalita għolja ta’ ċanga/vitella (Regolament (KE) Nru 936/97)

Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 936/97)

Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie (WE) nr 936/97)

Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) n.o 936/97]

Vysoko kvalitné hovädzie/teľacie mäso (Nariadenie (ES) č. 936/97)

Visokokakovostno goveje/telečje meso (Uredba (ES) št. 936/97)

Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 936/97)

Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 936/97)“.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 996/97 2 straipsnio 2 dalies b punktas keičiamas taip:

„b)

20 skiltyje – bent viena iš šių formuluočių:

Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) no 996/97]

Okruží a bránice (nařízení (ES) č. 996/97)

Mellemgulv (forordning (EF) nr. 996/97)

Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 996/97)

Vahelihase kõõluseline osa (määrus (EÜ) nr 996/97)

Διάφραγμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 996/97]

Thin skirt (Regulation (EC) No 996/97)

Hampe [règlement (CE) no 996/97]

Pezzi detti «hampes» [regolamento (CE) n. 996/97]

Liellopu diafragmas plānā daļa (Regula (EK) Nr. 996/97)

Plonoji diafragma (Reglamentas (EB) Nr. 996/97)

Sovány dagadó (996/97/EK rendelet)

Falda rqiqa (Regolament (KE) Nru 996/97)

Omloop (Verordening (EG) nr. 996/97)

Cienka przepona (Rozporządzenie (WE) nr 996/97)

Diafragma [Regulamento (CE) n.o 996/97]

Bránica (Nariadenie (ES) č. 996/97)

Vampi (Uredba (ES) št. 996/97)

Kuveliha (asetus (EY) N:o 996/97)

Mellangärde (förordning (EG) nr 996/97)“.

4 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1143/98 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 dalies lentelėje panaikinama 2 išnaša;

2)

8 straipsnio c punktas keičiamas taip:

„c)

20 langelyje – viena iš šių formuluočių:

Razas de montaña [Reglamento (CE) no 1143/98], año de importación: …

Horská plemena (nařízení (ES) č. 1143/98), rok dovozu: …

Bjergracer (forordning (EF) nr. 1143/98), importår: …

Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1143/98), Einfuhrjahr: …

Kõrgmaatõud (määrus (EÜ) nr 1143/98), importimisaasta: …

Ορεσίβιες φυλές [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1143/98], έτος εισαγωγής …

Mountain breeds (Regulation (EC) No 1143/98), year of import: …

Races de montagne [règlement (CE) no 1143/98], année d'importation: …

Razze di montagna [regolamento (CE) n. 1143/98], anno d'importazione: …

Kalnu šķirnes (Regula (EK) Nr. 1143/98), ievešanas gads: …

Kalnų veislės (Reglamentas (EB) Nr. 1143/98), importo metai: …

Hegyi fajták (1143/98/EK rendelet), a behozatal éve: …

Razez tal-muntanji (Regolament (KE) Nru 1143/98, Sena ta’ importazzjoni: …

Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1143/98); invoerjaar: …

Rasy górskie (Rozporządzenie (WE) nr 1143/98), Rok przywozu: …

Raças de montanha [Regulamento (CE) n.o 1143/98], ano de importação: …

Horské plemená (Nariadenie (ES) č. 1143/98), Rok dovozu: …

Gorske pasme (Uredba (ES) št. 1143/98), leto uvoza: …

Vuoristorotuja (Asetus (EY) N:o 1143/98), tuontivuosi: …

Bergraser (förordning (EG) nr 1143/98), importår: …“;

3)

I priedas yra keičiamas šio reglamento I priede pateiktu tekstu.

5 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1279/98 iš dalies keičiamas taip:

1)

pavadinimas keičiamas taip:

2)

1 straipsnio pirma pastraipa keičiama taip:

„Pagal Tarybos sprendimuose 2003/286/EB ir 2003/18/EB Bulgarijai ir Rumunijai numatytas kvotas būtina pateikti importo licencijas į Bendriją importuojant šio reglamento I priede nurodytus produktus.“;

3)

3 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

c punkto antrasis papunktis keičiamas taip:

„c punkte nurodytos produktų grupės yra apibrėžiamos taip:

produktai, klasifikuojami KN kodu 0201 arba 0202, kurių kilmės šalis yra viena iš I priede nurodytų šalių,

arba produktai, klasifikuojami KN kodais 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 arba 0210 99 51, kurių kilmės šalis yra Rumunija,

arba produktai, klasifikuojami KN kodu 1602 50, kurių kilmės šalis yra Rumunija“;

b)

e punktas keičiamas taip:

„e)

paraiškų gauti licenciją ir licencijų 20 langelyje įrašoma bent viena iš šių formuluočių:

Reglamento (CE) no 1279/98

Nařízení (ES) č. 1279/98

Forordning (EF) nr. 1279/98

Verordnung (EG) Nr. 1279/98

Määrus (EÜ) nr 1279/98

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1279/98

Regulation (EC) No 1279/98

Règlement (CE) no 1279/98

Regolamento (CE) n. 1279/98

Regula (EK) Nr. 1279/98

Reglamentas (EB) Nr. 1279/98

1279/98/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 1279/98

Verordening (EG) nr. 1279/98

Rozporządzenie (WE) nr 1279/98

Regulamento (CE) n.o 1279/98

Nariadenie (ES) č. 1279/98

Uredba (ES) št. 1279/98

Asetus (EY) N:o 1279/98

Förordning (EG) nr 1279/98.“.

4)

3 straipsnio 2 dalies antrojoje įtraukoje KN kodai 0210 99 59 ir 0210 99 90 panaikinami.

5)

I priedas yra keičiamas šio reglamento II priede pateiktu tekstu.

6 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1128/1999 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 2 dalis keičiama taip:

„2.   1 dalyje nurodytam kiekiui muito mokesčio dydis gyvūnams, kurių kilmės šalys yra Bulgarija ir Rumunija, turi būti sumažintas 90 %.“;

2)

6 straipsnio 4 dalies c punktas keičiamas taip:

„c)

20 langelyje – serijos numeris 09.4598 ir bent viena iš šių formuluočių:

Reglamento (CE) no 1128/1999

Nařízení (ES) č. 1128/1999

Forordning (EF) nr. 1128/1999

Verordnung (EG) Nr. 1128/1999

Määrus (EÜ) nr 1128/1999

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1128/1999

Regulation (EC) No 1128/1999

Règlement (CE) no 1128/1999

Regolamento (CE) n. 1128/1999

Regula (EK) Nr. 1128/1999

Reglamentas (EB) Nr. 1128/1999

1128/1999/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 1128/1999

Verordening (EG) nr. 1128/1999

Rozporządzenie (WE) nr 1128/1999

Regulamento (CE) n.o 1128/1999

Nariadenie (ES) č. 1128/1999

Uredba (ES) št. 1128/1999

Asetus (EY) N:o 1128/1999

Förordning (EG) nr 1128/1999.“.

3)

7 straipsnis keičiamas taip:

„7 straipsnis

Pateikus EUR.1 judėjimo sertifikatą, išduotą eksportuojančios šalies pagal prie Europos sutarčių su Bulgarija ir Rumunija pridėtą 4 protokolą arba pagal šiuos protokolus eksportuotojo surašytą deklaraciją, importuojamiems gyvūnams taikomi 1 straipsnyje nurodyti muitai.“;

4)

I priedas yra keičiamas šio reglamento III priede pateiktu tekstu.

7 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1247/1999 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalis keičiama taip:

„2.   1 dalyje nurodytam kiekiui muito mokesčio dydis gyvūnams, kurių kilmės šalys yra Bulgarija ir Rumunija, turi būti sumažintas 90 %.“;

2)

5 straipsnio 3 dalies c punktas keičiamas taip:

„c)

20 langelyje – serijos numeris 09.4537 ir bent viena iš šių formuluočių:

Reglamento (CE) no 1247/1999

Nařízení (ES) č. 1247/1999

Forordning (EF) nr. 1247/1999

Verordnung (EG) Nr. 1247/1999

Määrus (EÜ) nr 1247/1999

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1247/1999

Regulation (EC) No 1247/1999

Règlement (CE) no 1247/1999

Regolamento (CE) n. 1247/1999

Regula (EK) Nr. 1247/1999

Reglamentas (EB) Nr. 1247/1999

1247/1999/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 1247/1999

Verordening (EG) nr. 1247/1999

Rozporządzenie (WE) nr 1247/1999

Regulamento (CE) n.o 1247/1999

Nariadenie (ES) č. 1247/1999

Uredba (ES) št. 1247/1999

Asetus (EY) N:o 1247/1999

Förordning (EG) nr 1247/1999.“.

3)

6 straipsnis keičiamas taip:

„6 straipsnis

Pateikus EUR.1 judėjimo sertifikatą, išduotą eksportuojančios šalies pagal prie Europos sutarčių su Bulgarija ir Rumunija pridėtą 4 protokolą arba pagal šiuos protokolus eksportuotojo surašytą deklaraciją, importuojamiems gyvūnams taikomi 1 straipsnyje nurodyti muitai.“;

4)

II priedas yra keičiamas šio reglamento IV priede pateiktu tekstu.

8 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2424/1999 2 straipsnio d punktas keičiamas taip:

„d)

Paraiškų gauti licenciją ir licencijų 20 skiltyje turi būti įrašoma viena iš šių formuluočių:

Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento (CE) no 2424/1999

Vykostěné sušené hovězí maso – nařízení (ES) č. 2424/1999

Tørret udbenet oksekød — forordning (EF) nr. 2424/1999

Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Verordnung (EG) Nr. 2424/1999

Kuivatatud kondita veiseliha – määrus (EÜ) nr 2424/1999

Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2424/1999

Dried boneless beef — Regulation (EC) No 2424/1999

Viande bovine séchée désossée — règlement (CE) no 2424/1999

Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento (CE) n. 2424/1999

Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Regula (EK) Nr. 2424/1999

Džiovinta iškaulinėta jautiena – Reglamentas (EB) Nr. 2424/1999

Szárított, kicsontozott marhahús – 2424/1999/EK rendelet

Ċanga mniexfa mingħajr għadam – Regolament (KE) Nru 2424/1999

Gedroogd rundvlees zonder been — Verordening (EG) nr. 2424/1999

Suszona wołowina bez kości – Rozporządzenie (WE) nr 2424/1999

Carne de bovino seca desossada — Regulamento (CE) n.o 2424/1999

Sušené vykostené hovädzie mäso – Nariadenie (ES) č. 2424/1999

Posušeno goveje meso brez kosti – Uredba (ES) št. 2424/1999

Kuivattua luutonta naudanlihaa – asetus (EY) N:o 2424/1999

Τorkat benfritt nötkött – förordning (EG) nr 2424/1999.“.

9 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 297/2003 3 straipsnio 2 dalis keičiama taip:

„2.   Paraiškų gauti importo licenciją ir importo licencijų 20 skiltyje turi būti nurodytas serijos numeris 09.4181 ir viena iš šių formuluočių:

Reglamento (CE) no 297/2003

Nařízení (ES) č. 297/2003

Forordning (EF) nr. 297/2003

Verordnung (EG) Nr. 297/2003

Määrus (EÜ) nr 297/2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 297/2003

Regulation (EC) No 297/2003

Règlement (CE) no 297/2003

Regolamento (CE) n. 297/2003

Regula (EK) Nr. 297/2003

Reglamentas (EB) Nr. 297/2003

297/2003/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 297/2003

Verordening (EG) nr. 297/2003

Rozporządzenie (WE) nr 297/2003

Regulamento (CE) n.o 297/2003

Nariadenie (ES) č. 297/2003

Uredba (ES) št. 297/2003

Asetus (EY) N:o 297/2003

Förordning (EG) nr 297/2003.“.

10 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 780/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

7 straipsnio 3 dalies a punktas keičiamas taip:

„a)

20 skiltyje – viena iš šių formuluočių:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 780/2003] (subcontingente I)

Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 780/2003) (subkvóta I)

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 780/2003) (delkontingent I)

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 780/2003) (Unterkontingent I)

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 780/2003) (I alamkvoot)

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 780/2003] (υποποσόστωση I)

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 780/2003) (subquota I)

Viande bovine congelée [règlement (CE) no 780/2003] (sous-contingent I)

Carni bovine congelate [regolamento (CE) n. 780/2003] (sotto-contingente I)

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 780/2003) (I apakškvota)

Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 780/2003) (I kvotos dalis)

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (780/2003/EK rendelet) (I. alkontingens)

Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 780/2003) (subkwota I)

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 780/2003) (deelcontingent I)

Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 780/2003) (podkontyngent I)

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 780/2003] (subcontingente I)

Mrazené mäso z hovädzieho dobytka (Nariadenie (ES) č. 780/2003) (podkvóta I)

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 780/2003) (podkvota I)

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 780/2003) (osakiintiö I)

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 780/2003) (delkvot I);“.

2)

12 straipsnio 5 dalies a punktas keičiamas taip:

„a)

20 skiltyje – viena iš šių formuluočių:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 780/2003] (subcontingente II)

Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 780/2003) (subkvóta II)

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 780/2003) (delkontingent II)

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 780/2003) (Unterkontingent II)

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 780/2003) (II alamkvoot)

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 780/2003] (υποποσόστωση II)

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 780/2003) (subquota II)

Viande bovine congelée [règlement (CE) no 780/2003] (sous-contingent II)

Carni bovine congelate [regolamento (CE) n. 780/2003] (sotto-contingente II)

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 780/2003) (II apakškvota)

Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 780/2003) (II kvotos dalis)

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (780/2003/EK rendelet) (II. alkontingens)

Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 780/2003) (subkwota II)

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 780/2003) (deelcontingent II)

Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 780/2003) (podkontyngent II)

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 780/2003] (subcontingente II)

Mrazené mäso z hovädzieho dobytka (Nariadenie (ES) č. 780/2003) (podkvóta II)

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 780/2003) (podkvota II)

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 780/2003) (osakiintiö II)

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 780/2003) (delkvot II);“.

11 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1146/2003 8 straipsnio 1 dalies c punktas keičiamas taip:

„c)

20 skiltyje – bent viena iš šių formuluočių:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) no 1146/2003.

Licence platná v … (vydávající členský stát)/Maso pro zpracování … [produkty A] [produkty B] (nehodící se škrtněte) v (přesné místo určení a číslo schválení zařízení, kde ke zpracování dojde)/nařízení (ES) č. 1146/2003.

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)/Kød bestemt til forarbejdning til [A-produkter] [B-produkter] (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker)/Forordning (EF) nr. 1146/2003.

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz/Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Nichtzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll)/Verordnung (EG) Nr. 1146/2003.

Litsents kehtib … (väljaandnud liikmesriik)/Töötlemiseks mõeldud liha … [A-tooted] [B-tooted] (mittevajalik maha tõmmata) … (täpne sihtkoht ja ettevõtte loanumber, kus töötlemine toimub)/määrus (EÜ) nr 1146/2003.

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης)/Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση)/Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1146/2003.

Licence valid in … (issuing Member State)/Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place)/Regulation (EC) No 1146/2003.

Certificat valable … (État membre émetteur)/Viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d'agrément de l'établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu)/Règlement (CE) no 1146/2003.

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio)/Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione)/Regolamento (CE) n. 1146/2003.

Licence ir derīga … (dalībvalsts, kas izdevusi licenci)/gaļa, kas paredzēta pārstrādei … [A-produkti] [B-produkti] (svītrot pēc vajadzības) … (precīzs nosaukums un apstiprinājuma numurs uzņēmumam, kur šī pārstrāde veicama/Regula (EK) Nr. 1146/2003.

Licencija galioja (kur) … (išdavusi valstybė narė)/Perdirbti skirta mėsa … [A kategorijos produktai] [B kategorijos produktai] (išbraukti netinkamą) (kur) … (tiksli paskirties vieta ir įmonės, kurioje bus perdirbama, patvirtinimo Nr.)/Reglamentas (EB) Nr. 1146/2003.

Az engedély a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam)/A marhahús [A-termékek] [B-termékek] (a nem kívánt rész törlendő) a … -ban/ben való feldolgozásra szánt (feldolgozás várható helyének pontos megjelölése és az engedély sorszáma)/1146/2003/EK rendelet.

Liċenzja valida fi (Stat Membru li joħroġa)/Laħam maħsub għall-ipproċessa … [prodotti-A] [prodotti-B] (ħassar kif jixraq) fi … (desinazzjoni eżatta u Nru approvat ta’ l-istabbiliment fejn l-isir l-ipproċessar)/Regolament (KE) Nru 1146/2003.

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)/Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden)/Verordening (EG) nr. 1146/2003.

Pozwolenie ważne w … (wydające Państwo Członkowskie)/Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne oznaczenie i numer zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetworzenie)/Rozporządzenie (WE) nr 1146/2003.

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor)/carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada)/Regulamento (CE) n.o 1146/2003.

Povolenie platné v … (vydávajúci členský štát)/Mäso určené na spracovanie … [A-produkty] [B-produkty] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné označenie a schvaľovacie číslo zariadenia, kde sa má spracovanie vykonať)/Nariadenie (ES) č. 1146/2003.

Dovoljenje velja v … (država članica izdaje)/Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (neustrezno prečrtati) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala)/Uredba (ES) št. 1146/2003.

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)/Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien)/Asetus (EY) N:o 1146/2003.

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat)/Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske)/Förordning (EG) nr 1146/2003.“.

12 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2234/2003 3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa keičiama taip:

„Paraiškos gauti licenciją ir licencijos 20 langelyje įrašoma viena iš šių formuluočių:

«Baby beef» [Reglamento (CE) no 2234/2003]

„Baby beef“ (nařízení (ES) č. 2234/2003)

»Baby beef« (forordning (EF) nr. 2234/2003)

„Baby beef“ (Verordnung (EG) Nr. 2234/2003)

“Baby beef” (määrus (EÜ) nr 2234/2003)

«Baby beef» [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2234/2003]

‘Baby beef’ (Regulation (EC) No 2234/2003)

«Baby beef» [règlement (CE) no 2234/2003]

«Baby beef» [regolamento (CE) n. 2234/2003]

“Baby beef” (Regula (EK) Nr. 2234/2003)

„Baby beef“ (Reglamentas (EB) Nr. 2234/2003)

„Baby beef” (2234/2003/EK rendelet)

“Baby beef” (Regolament (KE) Nru 2234/2003)

„Baby beef” (Verordening (EG) nr. 2234/2003)

„Baby beef” (Rozporządzenie (WE) nr 2234/2003)

«Baby beef» [Regulamento (CE) n.o 2234/2003]

„Baby beef“ (Nariadenie (ES) č. 2234/2003)

„Baby beef“ (Uredba (ES) št. 2234/2003)

”Baby beef” (asetus (EY) N:o 2234/2003)

”Baby beef” (förordning (EG) nr 2234/2003).”.

13 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2247/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnio 1 dalies a punktas keičiamas taip:

„a)

Nuorodose ir atitinkamai 20 langelyje – viena iš šių formuluočių:

Producto ACP — Reglamentos (CE) no 2286/2002 y (CE) no 2247/2003

Produkt AKT – nařízení (ES) č. 2286/2002 a nařízení (ES) č. 2247/2003

AVS-produkt — forordning (EF) nr. 2286/2002 og (EF) nr. 2247/2003

AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EG) Nr. 2286/2002 und (EG) Nr. 2247/2003

AKV toode – määrused (EÜ) nr 2286/2002 ja (EÜ) nr 2247/2003

Προϊόν ΑΚΕ — κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 και (ΕΚ) αριθ. 2247/2003

ACP product — Regulations (EC) No 2286/2002 and (EC) No 2247/2003

Produit ACP — règlements (CE) no 2286/2002 et (CE) no 2247/2003

Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE) n. 2247/2003

ĀKK produkts – Regulas (EK) Nr. 2286/2002 un (EK) Nr. 2247/2003

AKR šalių produktas – Reglamentai (EB) Nr. 2286/2002 ir (EB) Nr. 2247/2003

AKCS-államokból származó termék – 2286/2002/EK és 2247/2003/EK rendeletek

Prodott ACP – Regolamenti (KE) Nru 2286/2002 u (KE) Nru 2247/2003

ACS-product — Verordeningen (EG) nr. 2286/2002 en (EG) nr. 2247/2003

Produkt pochodzący z Państw AKP – Rozporządzenie (WE) nr 2286/2002 oraz rozporządzenie (WE) nr 2247/2003

Produto ACP — Regulamentos (CE) n.o 2286/2002 e (CE) n.o 2247/2003

AKT produkt – Nariadenia (ES) č. 2286/2002 a (ES) č. 2247/2003

Proizvod iz držav AKP – Uredba (ES) št. 2286/2002 in Uredba (ES) št. 2247/2003

AKT-tuote – asetukset (EY) N:o 2286/2002 ja (EY) N:o 2247/2003

AVS-produkt – förordningarna (EG) nr 2286/2002 och (EG) nr 2247/2003.“.

2)

priedas yra keičiamas šio reglamento V priede pateiktu tekstu.

14 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2004 m. gegužės 1 d. Tačiau jis nedaro įtakos prašymų gauti licenciją ir licencijų, išduotų nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki šio reglamento įsigaliojimo dienos, galiojimui.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 16 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys


(1)  OL L 143, 1995 6 27, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 360/2004 (OL L 63, 2004 2 28 , p. 13).

(2)  OL L 137, 1997 5 28, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 649/2003 (OL L 95, 2003 4 11, p. 13).

(3)  OL L 144, 1997 6 4, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 649/2003.

(4)  OL L 159, 1998 6 3, p. 14. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 673/2003 (OL L 97, 2003 4 15, p. 18).

(5)  OL L 176, 1998 6 20, p. 12. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1144/2003 (OL L 160, 2003 6 28, p. 44).

(6)  OL L 135, 1999 5 29, p. 50. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1144/2003.

(7)  OL L 150, 1999 6 17, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1144/2003.

(8)  OL L 294, 1999 11 16, p. 13. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2589/1999 (OL L 315, 1999 12 9, p. 6).

(9)  OL L 43, 2003 2 18, p. 26..

(10)  OL L 114, 2003 5 8, p. 8.

(11)  OL L 160, 2003 6 28, p. 59.

(12)  OL L 339, 2003 12 24, p. 27.

(13)  OL L 333, 2003 12 20, p. 37.


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

Trečiųjų šalių sąrašas

Rumunija

Bulgarija“


II PRIEDAS

„I PRIEDAS

Kai kurių produktų, kurių kilmės šalis yra tam tikros šalys, importui į Bendriją taikomos nuolaidos

(MFN = palankiausio režimo muitas)

Kilmės šalis

Serijos Nr

KN kodas

Aprašymas

Taikomo muito dydis

(MFN %)

Metinis kiekis nuo 2002 7 1 iki 2003 6 30

(tonomis)

Metinis kiekis nuo 2003 7 1 iki 2004 6 30

(tonomis)

Metinis augimas nuo 2004 7 1

(tonomis)

Rumunija

09.4753

0201

0202

Galvijiena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

neapmuitinama

3 500

4 000

0

09.4765

0206 10 95

Šviežios ar atšaldytos valgomosios galvijų storosios ir plonosios diafragmos

neapmuitinama

50

100

0

0206 29 91

Užšaldytos valgomosios galvijų storosios ir plonosios diafragmos

 

 

 

 

0210 20

Galvijiena, sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta arba rūkyta

 

 

 

 

0210 99 51

Galvijų storosios diafragmos

 

 

 

 

09.4768

1602 50

Paruošta ar konservuota galvijiena arba jos subproduktai

neapmuitinama

250

500

0

Bulgarija

09.4651

0201

0202

Galvijiena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

neapmuitinama

250

250

0“


III PRIEDAS

„I PRIEDAS

Trečiųjų šalių sąrašas

Rumunija

Bulgarija“


IV PRIEDAS

„II PRIEDAS

Trečiųjų šalių sąrašas

Rumunija

Bulgarija“


V PRIEDAS

„PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2286/2002 II priede nurodyti produktai

 

Código NC

 

kód KN

 

KN-kode

 

KN-Code

 

CN-koodid

 

Κωδικός ΣΟ

 

CN code

 

Code NC

 

Codice NC

 

KN kods

 

KN kodas

 

KN-kód

 

Kodiċi NM

 

GN-code

 

Kod CN

 

Código NC

 

kód KN

 

Oznaka KN

 

CN-koodi

 

KN-nummer

 

0102 90 05

 

0102 90 21

 

0102 90 29

 

0102 90 41

 

0102 90 49

 

0102 90 51

 

0102 90 59

 

0102 90 61

 

0102 90 69

 

0102 90 71

 

0102 90 79

 

0201 10 00

 

0201 20 20

 

0201 20 30

 

0201 20 50

 

0201 20 90

 

0201 30 00

 

0202 10 00

 

0202 20 10

 

0202 20 30

 

0202 20 50

 

0202 20 90

 

0202 30 10

 

0202 30 50

 

0202 30 90

 

0206 10 95

 

0206 29 91

 

0210 20 10

 

0210 20 90

 

0210 99 51

 

0210 99 90

 

1602 50 10

 

1602 90 61

Nota: Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, modificado (DO L 256 de 7.9.1987, p. 1).

Pozn.: Kódy KN a poznámky pod čarou jsou vymezeny nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 (Úř. věst. L 256 ze dne 7.9.1987, s. 1).

NB: KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Rådets ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87 (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

NB: Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates bestimmt (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1).

NB: CN-koodid ja joonealused märkused on määratletud muudetud nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

Σημείωση: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

NB: The CN codes and the footnotes are defined in amended Council Regulation (EEC) No 2658/87 (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

NB: Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, modifié (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

NB: I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio modificato (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

NB: KN kodi un zemsvītras piezīmes ir definētas grozītajā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

NB: KN kodai ir išnašos apibrėžti Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87 su pakeitimais (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

NB: A KN-kódokat és a lábjegyzeteket a módosított 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.) határozza meg.

NB: Il-kodiċijiet NM u n-noti ta’ qiegħ il-paġna huma mfissra fir-Regolament emendat (KEE) Nru 2658 87 (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).

NB: GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

Uwaga: Kody CN i przypisy są określone w zmienionym rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1).

NB: Os códigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) no 2658/87 do Conselho, alterado (JO L 256 de 7.9.1987, p. 1).

Pozn.: Kódy KN a poznámky pod čiarou sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

Opomba: Oznake KN in opombe so opredeljene v spremenjeni Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

Huom.: Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

Anm.: KN-numren och fotnoterna definieras i rådets ändrade förordning (EEG) nr 2658/87 (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).“


17.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 217/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1119/2004

2004 m. birželio 16 d.

dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1095/96 dėl nuolaidų, numatytų CXL sąraše, sudarytame pasibaigus deryboms dėl GATT XXIV.6 straipsnio, įgyvendinimo (2),

atsižvelgdama į 2003 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1159/2003, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukranendrių cukraus importui 2003–2004, 2004–2005 ir 2005–2006 prekybos metais, taikymo taisykles ir iš dalies pakeičiantį Reglamentus (EB) Nr. 1464/95 ir (EB) Nr. 779/96 (3), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 9 straipsnyje yra numatyta tvarka, kaip turi būti nustatomi įsipareigojimai pristatyti importuojamus, taikant nulinį muito tarifą, KN kodu 1701 klasifikuojamus AKR protokolą ir Indijos susitarimą pasirašiusių šalių kilmės produktus, kurių masė nurodoma baltojo cukraus ekvivalentu.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 16 straipsnyje numatyta tvarka, kaip turi būti nustatomos nulinio muito tarifo importo kvotos KN kodu 1701 11 10 klasifikuojamiems produktams, kurių kilmės šalis yra AKR protokolą ir Indijos susitarimą pasirašiusios valstybės ir kurių masė nurodoma baltojo cukraus ekvivalentu.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 22 straipsnyje atidaromos tarifinės kvotos, kurioms taikomas 98 eurų dydžio muitas už toną, Brazilijos, Kubos ir kitų trečiųjų šalių kilmės importuojamiems produktams, klasifikuojamiems KN kodu 1701 11 10.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 5 straipsnio 1 dalies nuostatas per savaitę nuo 2004 m. birželio 7–11 d. kompetentingoms įstaigoms buvo pateiktos paraiškos gauti importo licencijas dėl AKR-Indijos lengvatinėmis sąlygomis įvežamo cukraus kiekio, kuris visas viršija kiekį, įsipareigojamą pristatyti iš konkrečios šalies, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 9 straipsnyje.

(5)

Tokiomis aplinkybėmis Komisija privalo nustatyti mažinimo koeficientą, kuriuo remiantis būtų galima proporcingai paskirstyti licencijas pagal turimą kiekį, ir nurodyti, kad atitinkama riba yra pasiekta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal prašymus, pateiktus 2004 m. birželio 7–11 d. gauti importo licencijas remiantis Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, licencijos išduodamos ne didesniems negu šio reglamento priede nurodytiems kiekiams.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. birželio 17 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 16 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 2).

(2)  OL L 146, 1996 6 20, p. 1.

(3)  OL L 162, 2003 7 1, p. 25. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 96/2004 (OL L 15, 2004 1 22, p. 3).


PRIEDAS

AKR – INDIJOS lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 II antraštinė dalis

2003–2004 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2004 m. birželio 7 d.–2004 m. birželio 11 d. savaitę

Riba

Barbadosas

100

 

Belizas

0

Pasiekta

Kongas

0

Pasiekta

Fidžis

0

Pasiekta

Gajana

100

 

Indija

0

Pasiekta

Dramblio Kaulo Krantas

49,7587

 

Jamaika

100

 

Kenija

100

 

Madagaskaras

100

 

Malavis

0

Pasiekta

Mauricijus

0

Pasiekta

Sent Kitsas ir Nevis

100

 

Svazilandas

0

Pasiekta

Tanzanija

100

 

Trinidadas ir Tobagas

100

 

Zambija

100

 

Zimbabvė

0

Pasiekta


2004–2005 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2004 m. birželio 7 d.–2004 m. birželio 11 d. savaitę

Riba

Barbadosas

100

 

Belizas

100

 

Kongas

100

 

Fidžis

100

 

Gajana

100

 

Indija

0

Pasiekta

Dramblio Kaulo Krantas

100

 

Jamaika

100

 

Kenija

100

 

Madagaskaras

100

 

Malavis

100

 

Mauricijus

100

 

Sent Kitsas ir Nevis

100

 

Svazilandas

100

 

Tanzanija

100

 

Trinidadas ir Tobagas

100

 

Zambija

100

 

Zimbabvė

100

 

Ypatingasis lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 III antraštinė dalis

2003–2004 prekybos metai

Kvota, atidaryta valstybėms narėms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 39 straipsnyje, išskyrus Slovėniją

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2004 m. birželio 7 d.–2004 m. birželio 11 d. savaitę

Riba

Indija

100

 

AKR

100

 


Ypatingasis lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 III antraštinė dalis

2003–2004 prekybos metai

Kvota, atidaryta Slovėnijai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2004 m. birželio 7 d.–2004 m. birželio 11 d. savaitę

Riba

AKR

100

 


CXL lengvatinis cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 IV antraštinė dalis

2003–2004 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2004 m. birželio 7 d.–2004 m. birželio 11 d. savaitę

Riba

Brazilija

0

Pasiekta

Kuba

100

 

Kitos trečiosios šalys

0

Pasiekta


17.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 217/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1120/2004

2004 m. birželio 16 d.

dėl galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalys yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybės (AKR), ir juos perdirbus gaunamoms prekėms, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1706/98 (2), ir ypač į jo 5 straipsnį,

atsižvelgdama į 2003 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2247/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalis yra Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybės (AKR), ir juos perdirbus gaunamoms prekėms, taikymo galvijienos sektoriuje taisykles (3), ir ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 1 straipsnyje numatyta galimybė išduoti galvijienos sektoriaus produktų importo licencijas. Tačiau importuojami kiekiai neturi būti didesni už kiekvienai iš šių trečiųjų šalių nustatytus kiekius.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 nuostatomis, nuo 2004 m. birželio 1 d. iki 10 d. pateiktuose prašymuose licencijai gauti, kuriuose kiekiai apskaičiuojami mėsos be kaulų mase, nurodyti prašomų importuoti produktų, kurių kilmės šalys yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, kiekiai nėra didesni už šioms valstybėms numatytus kiekius. Todėl galima suteikti prašomų kiekių importo licencijas.

(3)

Reikia nustatyti kiekius, dėl kurių nuo 2004 m. liepos 1 d. galima pateikti paraiškas importo licencijai gauti, atsižvelgiant į tai, kad visas kiekis yra 52 100 tonų.

(4)

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šis reglamentas nepažeidžia 1972 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 72/462/EEB dėl sveikatos ir veterinarinio patikrinimo problemų iš trečiųjų šalių importuojant galvijus, kiaules, avis, ožkas, šviežią mėsą arba produktus, kuriuose yra mėsos (4), taikymo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2004 m. birželio 21 d. toliau nurodomos valstybės narės išduoda galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalys yra kai kurios Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybės, importo licencijas toliau nurodomiems kiekiams, skaičiuojamiems mėsos be kaulų mase, pagal produktų kilmės šalis:

 

Jungtinė Karalystė:

780 tonų, kurių kilmės šalis yra Botsvana,

25 tonų, kurių kilmės šalis yra Svazilendas,

650 tonų, kurių kilmės šalis yra Namibija.

 

Vokietija:

600 tonų, kurių kilmės šalis yra Botsvana,

200 tonų, kurių kilmės šalis yra Namibija.

2 straipsnis

Per 2004 m. liepos pirmąsias dešimt dienų pagal Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 3 straipsnio 2 dalies nuostatas gali būti pateikti prašymai gauti licenciją importuoti tokius galvijienos be kaulų kiekius:

iš Botsvanos –

15 476 tonos,

iš Kenijos –

142 tonos,

iš Madagaskaro –

7 579 tonos,

iš Svazilando –

3 274 tonos,

iš Zimbabvės –

9 100 tonų,

iš Namibijos –

9 335 tonos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. birželio 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 16 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

(2)  OL L 348, 2002 12 21, p. 5.

(3)  OL L 333, 2003 12 20, p. 37.

(4)  OL L 302, 1972 12 31, p. 28. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).


17.6.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 217/32


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1121/2004

2004 m. birželio 16 d.

iš dalies pakeičiantis importo muitus grūdų sektoriuje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. birželio 30 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1766/92 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1114/2004 (3) nustatyti grūdų sektoriaus importo muitų mokesčiai.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu importo muito mokesčių taikymo laikotarpiu apskaičiuotas importo muito mokesčių vidurkis ir nustatytas mokestis ima skirtis 5 eurais už toną arba daugiau, tuomet daromas atitinkamas patikslinimas. Toks skirtumas atsirado. Todėl būtina patikslinti Reglamente (EB) Nr. 1114/2004 nustatytus importo muitus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1114/2004 I ir II priedai keičiami šio reglamento I ir II priedais.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. birželio 17 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 16 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio reikalams


(1)  OL L 181, 1992 7 1, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeítímais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1104/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 1).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitímais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 12).

(3)  OL L 214, 2004 6 16, p. 3.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 10 straipsnio 2 dalyje, importo muito mokesčiai

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muito mokestis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

0,00

Vidutinės kokybės

0,00

Žemos kokybės

3,38

1001 90 91

Paprastieji kviečiai, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

Rugiai

23,50

1005 10 90

Kukurūzai, skirti sėjai, išskyrus hibridus

44,23

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus sėklą (2)

44,23

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

23,50


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas:

3 eurais už toną, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje, arba

2 eurais už toną, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas vienoda 24 eurų už toną suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

Muito mokesčio apskaičiavimo komponentai

(2004 6 15)

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Prekių birža

Mineapolio birža

Čikagos birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Produktai (baltymų procentas, esant 12 % drėgnumui)

Kietieji raudonieji pavasariniai Nr. 2 (14 %)

Kukurūzai Yellow corn Nr. 3

Kietieji gintariniai durum Nr. 2

Vidutinės kokybės (1)

Žemos kokybės (2)

JAV miežiai Nr. 2

Kotiruojama (EUR/t)

138,61 (3)

91,55

157,07 (4)

147,07 (4)

127,07 (4)

106,95 (4)

Meksikos įlankos priedas (EUR/t)

9,56

 

 

Didžiųjų ežerų priedas (EUR/t)

9,13

 

 

2.

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas — 21,78 euro už toną; Didieji ežerai–Roterdamas — 36,67 euro už toną.

3.

Subsidijos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje:

0,00 EUR/t (Kietieji raudonieji žieminiai)

0,00 EUR/t (Paprastieji raudonieji žieminiai Nr. 2).


(1)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(4)  FOB Duluth.