18.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 363/121


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1348/2014

2014 m. gruodžio 17 d.

dėl duomenų teikimo, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo 8 straipsnio 2 ir 6 dalys

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant veiksmingos didmeninių energijos rinkų priežiūros, būtina reguliariai stebėti išsamią informaciją apie sutartis, įskaitant pavedimus prekiauti, taip pat duomenis apie elektros energijos ir gamtinių dujų gamybos, laikymo, vartojimo arba perdavimo įrenginių pajėgumus ir naudojimą;

(2)

Reglamentu (ES) Nr. 1227/2011 reikalaujama, kad didmenines energijos rinkas Sąjungoje stebėtų Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (toliau – agentūra), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 713/2009 (2). Kad agentūra galėtų įvykdyti savo užduotį, jai turėtų būti laiku teikiama visa aktuali informacija;

(3)

rinkos dalyviai agentūrai turėtų reguliariai teikti išsamią informaciją apie didmeninės prekybos energija sutartis, susijusias tiek su elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimu, tiek su šių produktų perdavimu. Apie balansavimo paslaugų sutartis, tos pačios įmonių grupės įvairių narių sutartis ir mažųjų energijos gamybos įrenginių produkcijos pardavimo sutartis agentūrai turėtų būti pranešama tik jei ji pateikia pagrįstą prašymą ad hoc tvarka;

(4)

būtiną išsamią informaciją apie sudarytą sutartį turėtų pateikti paprastai abi sutarties šalys. Kad informaciją teikti būtų lengviau, sutarties šalys turėtų galėti teikti informaciją viena kitos vardu arba naudodamosi trečiųjų šalių paslaugomis. Vis dėlto, siekiant palengvinti duomenų rinkimą, išsamią informaciją apie perdavimo sutartis, gautą paskirsčius perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) pirminius pajėgumus, teikti turėtų tik atitinkamas PSO. Pateikti duomenys taip pat turėtų apimti įvykdytus ir neįvykdytus pajėgumų skyrimo prašymus;

(5)

siekiant veiksmingai atskleisti piktnaudžiavimo rinka atvejus, svarbu, kad agentūra galėtų stebėti ne tik išsamią informaciją apie sutartis, bet ir organizuotose rinkose pateiktus pavedimus prekiauti. Registruoti tokius duomenis rinkos dalyviams sunku, todėl apie suderintus ir nesuderintus pavedimus turėtų būti pranešama per organizuotos rinkos sistemą, kurioje jie buvo pateikti, arba per trečiąsias šalis, galinčias pateikti tokią informaciją;

(6)

siekiant išvengti kartotinio informacijos teikimo, agentūra turėtų rinkti išsamią informaciją apie išvestinius produktus, susijusius su elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimo arba perdavimo sutartimis, kuri iš tų šaltinių, remiantis taikomomis finansinėmis taisyklėmis, buvo pateikta sandorių duomenų saugykloms arba finansų sektoriaus reguliavimo institucijoms. Vis dėlto organizuotos rinkos, prekybos suderinimo ar informacijos teikimo sistemos, kurios išsamią informaciją apie tokius išvestinius produktus pateikė pagal finansines taisykles, jei jos sutinka, turėtų galėti pateikti tą pačią informaciją ir agentūrai;

(7)

siekiant efektyvaus informacijos teikimo ir tikslingo stebėjimo, būtina atskirti standartines sutartis ir nestandartines sutartis. Standartinių sutarčių kainos naudojamos ir kaip orientacinės nestandartinių sutarčių kainos, todėl agentūra informaciją apie standartines sutartis turėtų gauti kasdien. Išsami informacija apie nestandartines sutartis turėtų būti pateikta per mėnesį nuo jų sudarymo;

(8)

rinkos dalyviai agentūrai ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms, jei šios paprašo, taip pat turėtų reguliariai teikti duomenis apie turimą energijos gamybos ir perdavimo infrastruktūrą, įskaitant suskystintų gamtinių dujų (SGD) įrenginius ir saugyklas, ir jos naudojimą. Siekiant mažinti rinkos dalyviams tenkančią informacijos teikimo naštą ir kuo geriau panaudoti esamus duomenų šaltinius, teikiant informaciją, jei įmanoma, turėtų dalyvauti PSO, Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-E), Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G), SGD sistemų operatoriai ir gamtinių dujų laikymo sistemų operatoriai. Informacijos teikimo dažnumas gali skirtis priklausomai nuo turimų duomenų ir jų svarbos, o dauguma duomenų turėtų būti teikiami kasdien. Informacijos teikimo reikalavimais turėtų būti atsižvelgiama į agentūros įsipareigojimą viešai neskelbti neskelbtinos komercinės informacijos ir skelbti arba sudaryti sąlygas susipažinti tik su tokia informacija, kuri neiškreiptų konkurencijos didmeninėse energijos rinkose;

(9)

svarbu, kad informaciją teikiančios šalys aiškiai suprastų, kokią išsamią informaciją jos turi pateikti. Šiuo tikslu agentūra naudotojo vadove turėtų paaiškinti praneštinos informacijos turinį. Agentūra taip pat turėtų pasirūpinti, kad informacija būtų teikiama elektroniniais formatais, lengvai prieinamais informaciją teikiančioms šalims;

(10)

kad būtų užtikrintas tolydus ir saugus visų duomenų persiuntimas, informaciją teikiančios šalys turėtų laikytis pagrindinių reikalavimų, susijusių su jų galėjimu patvirtinti duomenų šaltinių autentiškumą, patikrinti duomenų teisingumą bei išsamumą ir užtikrinti veiklos tęstinumą. Agentūra turėtų įvertinti, ar informaciją teikiančios šalys laikosi tų reikalavimų. Vertinimu turėtų būti užtikrinamas proporcingas profesionalių trečiųjų šalių, tvarkančių rinkos dalyvių duomenis, ir rinkos dalyvių, teikiančių savo pačių duomenis, traktavimas;

(11)

nuo teiktinų duomenų rūšies ir šaltinio gali priklausyti tai, kokių išteklių ir kiek laiko reikės informaciją teikiančioms šalims pasiruošti duomenų pateikimui. Pavyzdžiui, informacijos apie organizuotose rinkose vykdomas standartines sutartis teikimo procedūroms įvykdyti reikia mažiau laiko nei informacijos apie nestandartines sutartis ar tam tikrų pagrindinių duomenų teikimo sistemoms sukurti. Todėl įpareigojimas teikti informaciją turėtų būti įvedamas palaipsniui, pirmiausia turėtų būti perduodami pagrindiniai duomenys, turimi ENTSO-E ir ENTSO-G skaidrumo platformose, ir informacija apie organizuotose rinkose vykdomas standartines sutartis. Vėliau turėtų būti teikiama informacija apie nestandartines sutartis, atsižvelgiant į tai, kad informacijos teikimo procedūroms įvykdyti reikia daugiau laiko. Duomenis teikiant etapais, agentūrai taip pat būtų lengviau paskirstyti savo išteklius ir pasiruošti priimti informaciją;

(12)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 21 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos duomenų teikimo agentūrai taisyklės, kuriomis įgyvendinamos Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 8 straipsnio 2 ir 6 dalys. Jame apibrėžiama išsami informacija apie didmeninius energetikos produktus, apie kuriuos turi būti pranešama, ir pagrindiniai duomenys. Be to, jame nustatomi tinkami duomenų teikimo kanalai, įskaitant duomenų pateikimo laiką ir dažnumą.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 2 straipsnyje ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 984/2013 (3) 3 straipsnyje.

Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

    pagrindiniai duomenys – informacija, susijusi su elektros energijos ir gamtinių dujų gamybos, laikymo, vartojimo arba perdavimo įrenginių pajėgumais ir naudojimu arba su SGD įrenginių pajėgumais ir naudojimu, įskaitant planuotą ar neplanuotą galimybių pasinaudoti tais įrenginiais nebuvimą;

2)

    standartinė sutartis – sutartis dėl didmeninio energetikos produkto, kuriuo leidžiama prekiauti organizuotoje rinkoje, neatsižvelgiant į tai, ar sandoris vykdomas toje rinkoje;

3)

    nestandartinė sutartis – sutartis dėl bet kokio didmeninio energetikos produkto, kuri nėra standartinė sutartis;

4)

   organizuotos rinkos sistema, arba organizuota rinka:

a)

daugiašalė sistema, kurioje suderinami arba kurioje lengviau suderinami įvairūs trečiųjų šalių interesai pirkti ar parduoti didmeninius energetikos produktus taip, kad sudaroma sutartis;

b)

bet kokia kita sistema ar struktūra, kurioje įvairūs trečiųjų šalių interesai pirkti ar parduoti didmeninius energetikos produktus sąveikauja taip, kad sudaroma sutartis.

Tai gali būti elektros energijos ir dujų biržos, tarpininkai bei kiti profesionaliai sandorius tvarkantys asmenys ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES (4) 4 straipsnyje apibrėžtos prekybos vietos;

5)

    grupė – kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES (5) 2 straipsnyje;

6)

    grupės vidaus sutartis – sutartis dėl didmeninių energetikos produktų, sudaroma su kita tai pačiai grupei priklausančia sandorio šalimi, jei abi sandorio šalys yra visiškai konsoliduojamos;

7)

    ne biržos sandoris – bet koks sandoris, vykdomas ne organizuotoje rinkoje;

8)

   kiekio paraiška:

elektros energijos – fizinių perdavimo teisių turėtojo ir jo sandorio šalies pranešimas atitinkamam (-iems) perdavimo sistemos operatoriui (-iams) apie tarpzoninio pralaidumo naudojimą,

gamtinių dujų – tinklo naudotojo išankstinis pranešimas perdavimo sistemos operatoriui apie faktinį srautą, kurį tinklo naudotojas nori įleisti į sistemą arba išleisti iš jos;

9)

    balansavimo energija – energija, perdavimo sistemos operatorių naudojama balansavimui atlikti;

10)

    balansavimo pajėgumai (rezervai) – sutartiniai rezerviniai pajėgumai;

11)

   balansavimo paslaugos:

elektros energijos – balansavimo pajėgumai arba balansavimo energija, arba abu,

gamtinių dujų – pagal sutartį perdavimo sistemos operatoriui teikiama dujų paklausos ar pasiūlos trumpalaikių svyravimų išlyginimo paslauga;

12)

    vartotojo objektas – objektas, kuris gauna elektros energiją arba gamtines dujas savo reikmėms;

13)

    gamybos vienetas – elektros energijos gamybos įrenginys, kurį sudaro vienas arba keli generavimo šaltiniai.

II SKYRIUS

ĮPAREIGOJIMAI PRANEŠTI APIE SANDORIUS

3 straipsnis

Sutarčių, apie kurias turi būti pranešama, sąrašas

1.   Agentūrai turi būti pranešama apie šias sutartis:

a)

didmeninius energetikos produktus, susijusius su elektros energijos arba gamtinių dujų tiekimu, kai tiekiama Sąjungoje:

i)

einamosios paros sutartis dėl elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimo, kai tiekiama Sąjungoje, neatsižvelgiant į tai, kur ir kaip jomis prekiaujama, visų pirma į tai, ar jomis prekiaujama aukcione ar nepertraukiamai;

ii)

kitos paros sutartis dėl elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimo, kai tiekiama Sąjungoje, neatsižvelgiant į tai, kur ir kaip jomis prekiaujama, visų pirma į tai, ar jomis prekiaujama aukcione ar nepertraukiamai;

iii)

kitų dviejų parų sutartis dėl elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimo, kai tiekiama Sąjungoje, neatsižvelgiant į tai, kur ir kaip jomis prekiaujama, visų pirma į tai, ar jomis prekiaujama aukcione ar nepertraukiamai;

iv)

savaitgalio sutartis dėl elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimo, kai tiekiama Sąjungoje, neatsižvelgiant į tai, kur ir kaip jomis prekiaujama, visų pirma į tai, ar jomis prekiaujama aukcione ar nepertraukiamai;

v)

praėjusios paros sutartis dėl elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimo, kai tiekiama Sąjungoje, neatsižvelgiant į tai, kur ir kaip jomis prekiaujama, visų pirma į tai, ar jomis prekiaujama aukcione ar nepertraukiamai;

vi)

kitas sutartis dėl elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimo ilgiau nei dvi paras, kai tiekiama Sąjungoje, neatsižvelgiant į tai, kur ir kaip jomis prekiaujama, visų pirma į tai, ar jomis prekiaujama aukcione ar nepertraukiamai;

vii)

sutartis dėl elektros energijos ar gamtinių dujų tiekimo atskiram vartotojo objektui, kuriame techniškai įmanoma suvartoti ne mažiau kaip 600 GWh per metus;

viii)

pasirinkimo, ateities, apsikeitimo sandorius ir visus kitus sutarčių išvestinius produktus, susijusius su elektros energija ar gamtinėmis dujomis, pagamintomis, parduodamomis ar tiekiamomis Sąjungoje;

b)

didmeninius energetikos produktus, susijusius su elektros energijos arba gamtinių dujų perdavimu Sąjungoje:

i)

su elektros energijos arba gamtinių dujų perdavimu Sąjungoje tarp dviejų ar daugiau vietų arba prekybos zonų susijusias sutartis, kurios buvo sudarytos PSO arba jo vardu atsietai paskirsčius pirminius pajėgumus ir kuriose nurodomos fizinės ar finansinės su pajėgumais susijusios teisės ar įsipareigojimai;

ii)

su elektros energijos arba gamtinių dujų perdavimu Sąjungoje tarp dviejų ar daugiau vietų arba prekybos zonų susijusias sutartis, kurias rinkos dalyviai sudarė antrinėse rinkose ir kuriose nurodomos fizinės ar finansinės su pajėgumais susijusios teisės ar įsipareigojimai, įskaitant tokių sutarčių perpardavimą ir perleidimą;

iii)

pasirinkimo, ateities, apsikeitimo sandorius ir visus kitus sutarčių išvestinius produktus, susijusius su elektros energijos ar gamtinių dujų perdavimu Sąjungoje.

2.   Kad informaciją teikti būtų lengviau, agentūra parengia ir prižiūri viešą standartinių sutarčių sąrašą ir jį laiku atnaujina. Kad informaciją teikti būtų lengviau, agentūra parengia organizuotų rinkų sąrašą ir jį paskelbia įsigaliojus šiam reglamentui. Tą sąrašą agentūra laiku atnaujina.

Siekdamos padėti agentūrai įvykdyti pirmoje pastraipoje nurodytus įpareigojimus, organizuotos rinkos pateikia agentūrai kiekvieno didmeninio energetikos produkto, kuriuo jose leidžiama prekiauti, bazinius identifikavimo duomenis. Informacija agentūros nustatytu formatu pateikiama prieš pradedant prekybą ta konkrečia sutartimi. Atsiradus pakeitimų, organizuotos rinkos pateikia atnaujintą informaciją.

Kad informaciją teikti būtų lengviau, galutinių vartotojų sutarties šalis, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalies a punkto vii papunktyje, informuoja savo sandorio šalį apie atitinkamo vartotojo objekto techninius pajėgumus suvartoti ne mažiau kaip 600 GWh per metus.

4 straipsnis

Sutarčių, apie kurias turi būti pranešama agentūros prašymu, sąrašas

1.   Apie toliau nurodytas ne organizuotose rinkose sudarytas sutartis ir su jomis susijusius sandorius pranešama tik jei agentūra pateikia pagrįstą prašymą ad hoc tvarka:

a)

grupės vidaus sutartys;

b)

sutartys dėl elektros energijos, kurią pagamino atskiras ne didesnio kaip 10 MW pajėgumo gamybos vienetas arba ne didesnio kaip 10 MW bendro pajėgumo gamybos vienetai, fizinio tiekimo;

c)

sutartys dėl gamtinių dujų, kurias pagamino atskiras ne didesnio kaip 20 MW gamybos pajėgumo gamtinių dujų gamybos įrenginys, fizinio tiekimo;

d)

elektros energijos ir gamtinių dujų sektoriaus balansavimo paslaugų sutartys.

2.   Rinkos dalyviai, kurie sudaro tik sandorius, susijusius su 1 dalies b ir c punktuose nurodytomis sutartimis, neprivalo registruotis nacionalinėje reguliavimo institucijoje pagal Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 9 straipsnio 1 dalį.

5 straipsnis

Išsami informacija apie sutartis, apie kurias turi būti pranešama, įskaitant pavedimus prekiauti

1.   Pagal 3 straipsnį praneština informacija:

a)

išsami informacija apie elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimo standartines sutartis nustatyta priedo 1 lentelėje;

b)

išsami informacija apie elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimo nestandartines sutartis nustatyta priedo 2 lentelėje;

c)

išsami informacija apie elektros energijos perdavimo standartines ir nestandartines sutartis nustatyta priedo 3 lentelėje;

d)

išsami informacija apie gamtinių dujų perdavimo standartines ir nestandartines sutartis nustatyta priedo 4 lentelėje.

Išsami informacija apie sandorius, vykdomus pagal nestandartines sutartis, nurodant bent konkrečią apimtį ir kainą, pateikiama naudojantis priedo 1 lentele.

2.   1 dalyje nurodytą praneštiną išsamią informaciją agentūra paaiškina naudotojo vadove ir, pasikonsultavusi su atitinkamomis šalimis, jį viešai paskelbia įsigaliojus šiam reglamentui. Agentūra dėl esminio vartotojo vadovo atnaujinimo konsultuojasi su atitinkamomis šalimis.

6 straipsnis

Sandorių duomenų teikimo kanalai

1.   Rinkos dalyviai išsamią informaciją apie organizuotose rinkose vykdomus su didmeniniais energetikos produktais susijusius sandorius, įskaitant informaciją apie suderintus ir nesuderintus pavedimus, agentūrai teikia per atitinkamą organizuotos rinkos sistemą arba per prekybos suderinimo ar prekybos informacijos teikimo sistemas.

Organizuotos rinkos sistema, kurioje buvo įvykdytas su didmeniniu energetikos produktu susijęs sandoris arba buvo pateiktas pavedimas, rinkos dalyvio prašymu pasiūlo duomenų teikimo susitarimą.

2.   PSO arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys teikia išsamią informaciją apie 3 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodytas sutartis, įskaitant informaciją apie suderintus ir nesuderintus pavedimus.

3.   Rinkos dalyviai arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys teikia išsamią informaciją apie 3 straipsnio 1 dalies a punkte, 3 straipsnio 1 dalies b punkto ii ir iii papunkčiuose nurodytas sutartis, sudarytas ne organizuotoje rinkoje.

4.   Informaciją, susijusią su didmeniniais energetikos produktais, apie kuriuos buvo pranešta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 (6) 26 straipsnį arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 (7) 9 straipsnį, agentūrai teikia atitinkamai:

a)

Reglamento (ES) Nr. 648/2012 2 straipsnyje nurodytos sandorių duomenų saugyklos;

b)

Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2 straipsnyje nurodyti patvirtinti pranešimų teikimo subjektai;

c)

Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos;

d)

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija.

5.   Jeigu asmenys pateikė išsamią sandorių informaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį arba Reglamento (ES) Nr. 648/2012 9 straipsnį, laikoma, kad jie įvykdė įpareigojimą teikti tą informaciją pagal Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 8 straipsnio 1 dalį.

6.   Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 8 straipsnio 3 dalies antra pastraipa ir nedarant poveikio šio straipsnio 5 daliai, organizuotos rinkos, prekybos suderinimo arba informacijos teikimo sistemos gali šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją teikti agentūrai tiesiogiai.

7.   Jeigu išsamią informaciją apie sutartį vienos arba abiejų sandorio šalių vardu teikia trečioji šalis arba viena sandorio šalis ją teikia ir kitos sandorio šalies vardu, pranešime turi būti atitinkami sandorio šalių duomenys, susiję su kiekviena iš sandorių šalių, ir visa išsami informacija, kuri būtų buvusi pateikta, jei apie sutartis kiekviena sandorio šalis būtų pranešusi atskirai.

8.   Agentūra gali paprašyti, kad rinkos dalyviai ir informaciją teikiančios šalys pateiktų papildomą informaciją ar paaiškinimus, susijusius su jų pateiktais duomenimis.

7 straipsnis

Sandorių duomenų pateikimo laikas

1.   Išsami informacija apie standartines sutartis ir pavedimus prekiauti, įskaitant pavedimus prekiauti aukcionuose, pateikiama kuo greičiau ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sutarties sudarymo arba pavedimo pateikimo.

Apie bet kokį sudarytos sutarties pakeitimą ar jos nutraukimą arba bet kokį pavedimo prekiauti pakeitimą arba jo vykdymo nutraukimą pranešama kuo greičiau ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pakeitimo arba nutraukimo.

2.   Aukcionų atveju, kai pavedimai nėra matomi viešai, pranešama tik apie sudarytas sutartis ir galutinius pavedimus. Apie juos pranešama ne vėliau kaip kitą darbo dieną po aukciono.

3.   Apie pavedimus, kurie pateikiami balso perdavimu grindžiamose tarpininkų platformose ir nerodomi elektroniniuose ekranuose, pranešama tik jeigu agentūra to paprašo.

4.   Išsami informacija apie nestandartines sutartis, įskaitant informaciją apie bet kokį sutarties arba sandorių, nurodytų 5 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, pakeitimą arba nutraukimą, pateikiama per mėnesį nuo sutarties sudarymo, pakeitimo arba nutraukimo.

5.   Išsami informacija apie 3 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodytas sutartis pateikiama kuo greičiau ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai žinomi paskirstymo rezultatai. Apie bet kokį sudarytų sutarčių pakeitimą arba nutraukimą pranešama kuo greičiau ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų pakeitimo arba nutraukimo.

6.   Apie didmeninės prekybos energija sutartis, kurios buvo sudarytos iki tos dienos, kai pradedamas taikyti įpareigojimas teikti informaciją, ir tą dieną tebėra vykdomos, agentūrai pranešama per 90 dienų nuo dienos, kurią pradedamas taikyti įpareigojimas teikti informaciją apie tas sutartis.

Informacija, kurią reikia pateikti, apima tik tuos duomenis, kuriuos galima paimti iš rinkos dalyvių turimų dokumentų. Ją sudaro bent duomenys, nurodyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/73/EB (8) 44 straipsnio 2 dalyje ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/72/EB (9) 40 straipsnio 2 dalyje.

III SKYRIUS

PAGRINDINIŲ DUOMENŲ TEIKIMAS

8 straipsnis

Pagrindinių duomenų apie elektros energiją teikimo taisyklės

1.   Komisijos reglamento (ES) Nr. 543/2013 (10) 6–17 straipsniuose nurodytą informaciją, susijusią su elektros energijos gamybos, vartojimo ir perdavimo įrenginių pajėgumais ir naudojimu, taip pat su planuojamu ir neplanuotu galimybių pasinaudoti šiais įrenginiais nebuvimu, agentūrai rinkos dalyvių vardu teikia ENTSO-E. Informacija teikiama per centrinę informacijos skaidrumo platformą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 543/2013 3 straipsnyje.

2.   1 dalyje nurodytą informaciją ENTSO-E agentūrai pateikia iš karto, kai tik ta informacija gaunama centrinėje informacijos skaidrumo platformoje.

Reglamento (ES) Nr. 543/2013 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija agentūrai pateikiama neagreguotos formos, įskaitant vartotojo objekto pavadinimą ir vietą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

Reglamento (ES) Nr. 543/2013 16 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta informacija agentūrai pateikiama ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

3.   Elektros energijos PSO arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys agentūrai ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms, jei šios paprašo, pagal Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 8 straipsnio 5 dalį praneša apie galutines kiekio paraiškas tarp prekybos zonų, nurodydami susijusius rinkos dalyvius ir planuojamą kiekį. Ši informacija pateikiama ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

9 straipsnis

Pagrindinių duomenų apie dujas teikimo taisyklės

1.   Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 (11) I priedo 3.3 punkto 1 ir 5 dalyse nurodytą informaciją, susijusią su gamtinių dujų perdavimo įrenginių pajėgumais ir naudojimu, taip pat su planuojamu ir neplanuotu galimybių pasinaudoti šiais įrenginiai nebuvimu, agentūrai rinkos dalyvių vardu teikia ENTSO-G. Informacija teikiama per centrinę Sąjungos platformą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 715/2009 I priedo 3.1.1 punkto 1 dalies h punkte.

ENTSO-G pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją agentūrai pateikia iš karto, kai tik ta informacija gaunama centrinėje Sąjungos platformoje.

2.   Dujų PSO arba jų vardu veikiančios trečiosios šalys agentūrai ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms, jei šios paprašo, pagal Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 8 straipsnio 5 dalį praneša apie kitos paros kiekio paraiškas ir galutines patikslintas užsakytų pajėgumų paraiškas, nurodydami susijusius rinkos dalyvius ir paskirtus kiekius. Ši informacija pateikiama ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

Informacija teikiama apie šiuos perdavimo sistemų taškus:

a)

visus sujungimo taškus;

b)

įleidimo į gamybos įrenginius, taip pat į gavybos proceso vamzdynus, taškus;

c)

išleidimo taškus, sujungtus su atskiru vartotoju;

d)

įleidimo į saugyklas ir išleidimo iš jų taškus;

e)

SGD įrenginius,

f)

fizinius ir virtualius prekybos taškus.

3.   Direktyvos 2009/73/EB 2 straipsnio 12 dalyje apibrėžti SGD sistemų operatoriai agentūrai ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms, jei šios paprašo, apie kiekvieną SGD įrenginį pateikia šią informaciją:

a)

SGD įrenginio techniniai, sutartiniai ir turimi pajėgumai, suskaidyti pagal dienas;

b)

SGD įrenginio išsiunčiamas kiekis ir atsargos, suskaidyti pagal dienas;

c)

pranešimai apie planuojamą ir neplanuotą galimybių pasinaudoti SGD įrenginiu nebuvimą, įskaitant pranešimo laiką ir susijusius pajėgumus.

4.   3 dalies a ir b punktuose nurodyta informacija pateikiama ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

3 dalies c punkte nurodyta informacija, įskaitant jos atnaujinimą, pateikiama iš karto, kai tik ji gaunama.

5.   Rinkos dalyviai arba jų vardu veikiantys SGD sistemų operatoriai agentūrai ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms, jei šios paprašo, apie kiekvieną SGD įrenginį pateikia šią informaciją:

a)

informaciją, susijusią su krovinių iškrovimu ir perkrovimu:

i)

iškrovimo ar perkrovimo datą;

ii)

iš kiekvieno laivo iškraunamus ar perkraunamus kiekius;

iii)

galutinio kliento pavadinimą;

iv)

įrenginiu besinaudojančio laivo pavadinimą ir dydį;

b)

ateinantį mėnesį SGD įrenginiuose planuojamą iškrauti arba perkrauti kiekį, suskaidytą pagal dienas, nurodant rinkos dalyvį ir galutinio kliento pavadinimą (jei jis nesutampa su rinkos dalyvio pavadinimu).

6.   5 dalies a punkte nurodyta informacija pateikiama ne vėliau kaip kitą darbo dieną po iškrovimo ar perkrovimo.

5 dalies b punkte nurodyta informacija pateikiama iki mėnesio, su kuriuo ji susijusi.

7.   Direktyvos 2009/73/EB 2 straipsnio 10 dalyje apibrėžti laikymo sistemų operatoriai, naudodamiesi bendra platforma, agentūrai ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms, jei šios paprašo, apie kiekvieną saugyklą arba, jei naudojamos saugyklų grupės, apie kiekvieną saugyklų grupę pateikia šią informaciją:

a)

saugyklos techniniai, sutartiniai ir turimi pajėgumai;

b)

dujų tiekimo paros pabaigoje turimas dujų atsargų kiekis, įtekantys (įleidžiami) ir ištekantys (išleidžiami) srautai kiekvieną dujų tiekimo parą;

c)

pranešimai apie planuojamą ir neplanuotą galimybių pasinaudoti saugykla nebuvimą, įskaitant pranešimo laiką ir susijusius pajėgumus.

8.   7 dalies a ir b punktuose nurodyta informacija pateikiama ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

7 dalies c punkte nurodyta informacija, įskaitant jos atnaujinimą, pateikiama iš karto, kai tik ji gaunama.

9.   Rinkos dalyviai arba jų vardu veikiantys laikymo sistemų operatoriai agentūrai ir nacionalinėms reguliavimo institucijoms, jei šios paprašo, praneša apie dujų kiekį, kurį rinkos dalyvis yra sukaupęs dujų tiekimo paros pabaigoje. Ši informacija pateikiama ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

10 straipsnis

Informacijos teikimo procedūros

1.   Rinkos dalyviai, atskleidžiantys viešai neatskleistą informaciją savo interneto svetainėje, arba paslaugų teikėjai, tokią informaciją atskleidžiantys rinkos dalyvių vardu, pasirūpina sklaidos kanalais, kad agentūra galėtų efektyviai surinkti šiuos duomenis.

2.   Teikdamas 6, 8 ir 9 straipsniuose nurodytą informaciją, įskaitant viešai neatskleistą informaciją, rinkos dalyvis patvirtina savo tapatybę, arba jo tapatybę patvirtina informaciją jo vardu teikianti trečioji šalis, naudodami rinkos dalyviui suteiktą Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) registracijos kodą arba unikalų rinkos dalyvio kodą, kurį rinkos dalyvis pateikė registruodamasis pagal Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 9 straipsnį.

3.   Pasikonsultavusi su atitinkamomis šalimis, agentūra, remdamasi pripažintais pramonės standartais, nustato 6, 8 ir 9 straipsniuose nurodytos informacijos teikimo procedūras, standartus ir elektroninius formatus. Agentūra dėl esminio nurodytų procedūrų, standartų ir elektroninių formatų atnaujinimo konsultuojasi su atitinkamomis šalimis.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11 straipsnis

Techniniai ir organizaciniai reikalavimai ir atsakomybė už duomenų teikimą

1.   Siekdama užtikrinti veiksmingą, efektyvų ir saugų keitimąsi informacija ir jos tvarkymą, agentūra, pasikonsultavusi su atitinkamomis šalimis, parengia techninius ir organizacinius duomenų pateikimo reikalavimus. Agentūra dėl esminio šių reikalavimų atnaujinimo konsultuojasi su atitinkamomis šalimis.

Reikalavimais:

a)

užtikrinamas informacijos saugumas, konfidencialumas ir išsamumas;

b)

sudaromos sąlygos nustatyti klaidas duomenų pranešimuose ir jas ištaisyti;

c)

sudaromos sąlygos patvirtinti informacijos šaltinio autentiškumą;

d)

užtikrinamas veiklos tęstinumas.

Agentūra įvertina, ar informaciją teikiančios šalys laikosi reikalavimų. Informaciją teikiančias šalis, kurios laikosi reikalavimų, Agentūra užregistruoja. 6 straipsnio 4 dalyje išvardyti subjektai laikomi įvykdžiusiais antroje pastraipoje išvardytus reikalavimus.

2.   Asmenys, privalantys teikti 6, 8 ir 9 straipsnyje nurodytus duomenis, atsako už tai, kad agentūrai ir, jei reikalaujama, nacionalinėms reguliavimo institucijoms būtų laiku pateikti išsamūs ir tikslūs duomenys.

Jei pirmoje pastraipoje nurodytas asmuo tuos duomenis teikia per trečiąją šalį, jis nėra atsakingas, jei trečiosios šalies pateikti duomenys nėra išsamūs, tikslūs ar trečioji šalis jų nepateikia laiku. Tais atvejais už tai atsako trečioji šalis, nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 543/2013 dėl duomenų teikimo elektros energijos rinkose 4 ir 18 straipsniams.

Vis dėlto pirmoje pastraipoje nurodyti asmenys turi imtis pagrįstų veiksmų patikrinti duomenų, kuriuos jie teikia per trečiąsias šalis, išsamumą, tikslumą ir tai, ar jie pateikiami laiku.

12 straipsnis

Įsigaliojimas ir kitos priemonės

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   9 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas teikti informaciją taikomas nuo 2015 m. spalio 7 d.

6 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas teikti informaciją, išskyrus informaciją, susijusią su 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytomis sutartimis, taikomas nuo 2015 m. spalio 7 d.

8 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimai teikti informaciją taikomi 2015 m. spalio 7 d., bet ne anksčiau nei pradės veikti centrinė informacijos skaidrumo platforma pagal Reglamento (ES) Nr. 543/2013 3 straipsnio 3 dalį.

6 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 8 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 2, 3, 5, 7 ir 9 dalyse nustatyti įpareigojimai teikti informaciją taikomi nuo 2016 m. balandžio 7 d.

6 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas teikti informaciją, susijusią su 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytomis sutartimis, taikomas nuo 2016 m. balandžio 7 d.

3.   Nedarant poveikio 2 dalies antrai ir penktai pastraipoms, agentūra gali sudaryti susitarimus su organizuotomis rinkomis, prekybos suderinimo ar informacijos teikimo sistemomis, siekdama gauti išsamią informaciją apie sutartis, dar prieš pradedant taikyti įpareigojimą teikti informaciją.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 326, 2011 12 8, p. 1.

(2)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą (OL L 211, 2009 8 14, p. 1).

(3)  2013 m. spalio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 984/2013, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas ir papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2009 (OL L 273, 2013 10 15, p. 5).

(4)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(5)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

(6)  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(7)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų klaidų ištaisymas (OL L 201, 2012 7 27)

(8)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB (OL L 211, 2009 8 14, p. 94).

(9)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB (OL L 211, 2009 8 14, p. 55).

(10)  2013 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 543/2013 dėl duomenų teikimo ir skelbimo elektros energijos rinkose, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 I priedą (OL L 163, 2013 6 15, p. 1).

(11)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (OL L 211, 2009 8 14, p. 36).


PRIEDAS

SUTARČIŲ, APIE KURIAS TURI BŪTI PRANEŠAMA, SĄRAŠAS

1 lentelė

Informacija, kurią reikia pateikti apie standartines elektros energijos ir dujų tiekimo sutartis

(Standartinės sutarties informacijos teikimo forma)

Laukelio Nr.

Laukelio identifikavimo kodas

Aprašymas

Sutarties šalys

1

Rinkos dalyvio arba sandorio šalies ID

Rinkos dalyvis arba sandorio šalis, kurių vardu pateikiami duomenys apie sandorį, identifikuojami pagal unikalų kodą.

2

1 laukelyje naudojamo kodo tipas

ACER registracijos kodas, juridinio asmens identifikatorius (LEI), banko identifikavimo kodas (BIC), energijos identifikavimo kodas (EIC), pasaulinis buvimo vietos numeris (GLN/GS1).

3

Prekiautojo ir (arba) rinkos dalyvio arba sandorio šalies ID, pagal kurį jis identifikuojamas organizuotos rinkos sistemoje

Prekiautojo ir (arba) rinkos dalyvio arba sandorio šalies ir prisijungiant naudojamas naudotojo vardas, nurodyti organizuotos rinkos techninėje sistemoje.

4

Kito rinkos dalyvio arba sandorio šalies ID

Kitos sutarties šalies unikalus identifikavimo kodas.

5

4 laukelyje naudojamo kodo tipas

ACER registracijos kodas, juridinio asmens identifikatorius (LEI), banko identifikavimo kodas (BIC), energijos identifikavimo kodas (EIC), pasaulinis buvimo vietos numeris (GLN/GS1).

6

Informaciją teikiančio subjekto ID

Informaciją teikiančio subjekto ID.

7

6 laukelyje naudojamo kodo tipas

ACER registracijos kodas, juridinio asmens identifikatorius (LEI), banko identifikavimo kodas (BIC), energijos identifikavimo kodas (EIC), pasaulinis buvimo vietos numeris (GLN/GS1).

8

Naudos gavėjo ID

Jei Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas sutarties naudos gavėjas yra šios sutarties šalis, laukelį reikia palikti tuščią. Jei sutarties naudos gavėjas nėra šios sutarties šalis, informaciją teikianti sandorio šalis turi identifikuoti naudos gavėją pagal unikalų kodą.

9

8 laukelyje naudojamo kodo tipas

ACER registracijos kodas, juridinio asmens identifikatorius (LEI), banko identifikavimo kodas (BIC), energijos identifikavimo kodas (EIC), pasaulinis buvimo vietos numeris (GLN/GS1).

10

1 laukelyje nurodyto rinkos dalyvio arba sandorio šalies prekybos pajėgumai

Nurodoma, ar informaciją teikianti sandorio šalis sudarė sutartį savo sąskaita (savo vardu ar kliento vardu), ar kaip tarpininkas kliento sąskaita ir jo vardu.

11

Pirkimo/pardavimo rodiklis

Nurodoma, kokia (pirkimo ar pardavimo) sutartis sudaryta su 1 laukelyje nurodytu rinkos dalyviu arba sandorio šalimi.

12

Iniciatorius/pradėjėjas

Kai prekybos sandoris vykdomas elektroninėje arba balso perdavimu grindžiamoje tarpininkų platformoje, iniciatorius yra šalis, kuri pirma pateikia tvirtą pavedimą rinkoje, o pradėjėjas – šalis, kuri inicijuoja sandorį.

Pavedimo detalės

13

Pavedimo ID

Pavedimas identifikuojamas naudojant rinkos arba sandorio šalių suteiktą unikalų identifikavimo kodą.

14

Pavedimo rūšis

Pavedimo rūšis, nustatyta pagal organizuotos rinkos sistemos siūlomas funkcijas.

15

Pavedimo sąlyga

Speciali sąlyga, kad pavedimas būtų vykdomas.

16

Pavedimo statusas

Pavedimo statusas, pavyzdžiui, ar pavedimas aktyvus ar deaktyvuotas.

17

Mažiausia vykdytina apimtis

Mažiausia vykdytina apimtis – bet koks nustatytas mažiausias (-ia) vykdytinas (-a) kiekis/apimtis.

18

Kainos riba

Nustatyta kainos riba, pasiekus kurią perkama arba parduodama siekiant išvengti nuostolio.

19

Neatskleistas kiekis

Rinkai neatskleista pavedimo apimtis.

20

Pavedimo trukmė

Pavedimo trukmė – laikas, kurį pavedimas egzistuoja sistemoje, kol jis nepašalinamas ir (arba) atšaukiamas, nebent jis įvykdomas.

Sutarties detalės

21

Sutarties ID

Sutartis identifikuojama naudojant rinkos arba sandorio šalių suteiktą unikalų identifikavimo kodą.

22

Sutarties pavadinimas

Organizuotos rinkos sistemos nustatytas sutarties pavadinimas.

23

Sutarties rūšis

Sutarties rūšis.

24

Energijos produktas

Energijos produkto klasifikacija.

25

Kainos indeksas arba orientacinė kaina

Indeksas, nuo kurio priklauso sutarties kaina, arba išvestinių produktų orientacinė kaina.

26

Atsiskaitymo metodas

Ar pagal sutartį atsiskaitoma fiziškai, grynaisiais, pasirinktinai, ar kitu būdu.

27

Organizuotos rinkos sistemos ID/OTC

Jei rinkos dalyvis naudojasi organizuotos rinkos sistema sutarčiai įvykdyti, ši organizuotos rinkos sistema identifikuojama pagal unikalų kodą.

28

Sutarties prekybos valandos

Sutarties prekybos valandos.

29

Paskutinės prekybos operacijos data ir laikas

Paskutinės prekybos operacijos pagal sutartį, apie kurią teikiama informacija, data ir laikas.

Sandorio detalės

30

Sandorio laiko žyma

Sutarties vykdymo arba pavedimo pateikimo, arba jų pakeitimo, atšaukimo ar nutraukimo data ir laikas.

31

Unikalus sandorio ID

Dviems sandorio pusėms suderinti reikalingas unikalus sandorio identifikavimo kodas, kurį paskyrė organizuotos rinkos sistema, kurioje vykdomas sandoris, arba dvišalių sutarčių atveju – du rinkos dalyviai.

32

Susijusio sandorio ID

Pagal susijusio sandorio identifikavimo kodą turi būti identifikuojama su vykdymu susijusi sutartis.

33

Susijusio pavedimo ID

Pagal susijusio pavedimo identifikavimo kodą turi būti identifikuojamas su vykdymu susijęs pavedimas.

34

Tarpininkavimas balsu

Nurodo, ar sandoriui buvo tarpininkauta balsu; „Y“ – jei buvo, o jei nebuvo – laukelį reikia palikti tuščią.

35

Kaina

Vieneto kaina.

36

Indekso vertė

Kainos indekso vertė.

37

Kainos valiuta

Būdas, kuriuo išreikšta kaina.

38

Nominalioji suma

Sutarties vertė.

39

Nominalioji valiuta

Nominaliosios sumos valiuta.

40

Kiekis/apimtis

Bendras į sutartį arba pavedimą įtrauktų vienetų skaičius.

41

Bendras nominalusis sutarties kiekis

Bendras didmeninių energetikos produktų vienetų skaičius.

42

40 ir 41 laukelių kiekio matavimo vienetas

40 ir 41 laukeliuose naudojamas matavimo vienetas.

43

Pabaigos data

Sutarties, apie kurią teikiama informacija, pabaigos data. Jei sutampa su tiekimo pabaigos data, šis laukelis paliekamas tuščias.

Pasirinkimo sandorio detalės

44

Pasirinkimo sandorio pobūdis

Nurodoma, ar pasirinkimo sandorį galima įvykdyti tik nustatytą datą (Europos, Azijos pasirinkimo sandoris), kelias iš anksto nustatytas datas (Bermudų pasirinkimo sandoris) ar bet kuriuo metu sutarties galiojimo laikotarpiu (Amerikos pasirinkimo sandoris).

45

Pasirinkimo sandorio rūšis

Nurodoma, ar pasirinkimo sandoris yra pasirinkimo pirkti, pasirinkimo parduoti, ar kitoks.

46

Pasirinkimo sandorio įvykdymo data

Pasirinkimo sandorio įvykdymo data arba datos. Jei daugiau nei viena data, galima naudoti tolesnius laukelius.

47

Pasirinkimo sandorio vykdymo kaina

Pasirinkimo sandorio vykdymo kaina.

Tiekimo profilis

48

Tiekimo vieta arba zona

Tiekimo vietos (-ų) arba rinkos zonos (-ų) EIC kodas (-ai).

49

Tiekimo pradžios data

Tiekimo pradžios data.

50

Tiekimo pabaigos data

Tiekimo pabaigos data.

51

Trukmė

Tiekimo laikotarpio trukmė

52

Apkrovos tipas

Tiekimo profilio identifikavimas (bazinė apkrova, piko apkrova, ne piko apkrova, valandų blokas ar kita).

53

Savaitės dienos

Tiekimo savaitės dienos.

54

Apkrovos tiekimo intervalai

Kiekvieno bloko ar formos laiko intervalai.

55

Tiekimo pajėgumas

Į sandorį įtrauktų vienetų skaičius per tiekimo laiko intervalą.

56

55 laukelio kiekio matavimo vienetas

Naudojamas matavimo vienetas.

57

Kainos/laiko intervalo kiekis

Jei taikytina, kaina už kiekį per tiekimo laiko intervalą.

Gyvavimo ciklo informacija

58

Veiksmo tipas

Pranešime pateikta informacija apie:

sutartį ar pavedimą prekiauti ir ta informacija pateikiama pirmą kartą – tokiu atveju nurodoma, kad informacija „nauja“;

ankstesnio pranešimo duomenų pakeitimą – tokiu atveju nurodoma, kad siunčiamas „pakeitimas“;

klaidingai pateikto pranešimo panaikinimą – tokiu atveju nurodoma, kad buvo padaryta „klaida“;

esamos sutarties nutraukimą arba pavedimo prekiauti vykdymo nutraukimą, nurodoma – „nutraukimas“.


2 lentelė

Informacija, kurią reikia pateikti apie nestandartines elektros energijos ir dujų tiekimo sutartis

(Nestandartinės sutarties informacijos teikimo forma)

Laukelio Nr.

Laukelio identifikavimo kodas

Aprašymas

Sutarties šalys

1

Rinkos dalyvio arba sandorio šalies ID

Rinkos dalyvis arba sandorio šalis, kurių vardu pateikiami duomenys apie sandorį, identifikuojamas pagal unikalų kodą.

2

1 laukelyje naudojamo kodo tipas

ACER registracijos kodas, juridinio asmens identifikatorius (LEI), banko identifikavimo kodas (BIC), energijos identifikavimo kodas (EIC), pasaulinis buvimo vietos numeris (GLN/GS1).

3

Kito rinkos dalyvio arba sandorio šalies ID

Kitos sutarties šalies unikalus identifikavimo kodas.

4

3 laukelyje naudojamo kodo tipas

ACER registracijos kodas, juridinio asmens identifikatorius (LEI), banko identifikavimo kodas (BIC), energijos identifikavimo kodas (EIC), pasaulinis buvimo vietos numeris (GS1/GLN).

5

Informaciją teikiančio subjekto ID

Informaciją teikiančio subjekto ID.

6

5 laukelyje naudojamo kodo tipas

ACER registracijos kodas, juridinio asmens identifikatorius (LEI), banko identifikavimo kodas (BIC), energijos identifikavimo kodas (EIC), pasaulinis buvimo vietos numeris (GS1/GLN).

7

Naudos gavėjo ID

Jei Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas sutarties naudos gavėjas yra šios sutarties šalis, laukelį reikia palikti tuščią. Jei sutarties naudos gavėjas nėra šios sutarties šalis, informaciją teikianti sandorio šalis turi identifikuoti naudos gavėją pagal unikalų kodą.

8

7 laukelyje naudojamo kodo tipas

ACER registracijos kodas, juridinio asmens identifikatorius (LEI), banko identifikavimo kodas (BIC), energijos identifikavimo kodas (EIC), pasaulinis buvimo vietos numeris (GS1/GLN).

9

1 laukelyje nurodyto rinkos dalyvio arba sandorio šalies prekybos pajėgumai

Nurodoma, ar informaciją teikianti sandorio šalis sudarė sutartį savo sąskaita (savo vardu ar kliento vardu), ar kliento sąskaita ir jo vardu.

10

Pirkimo/pardavimo rodiklis

Nurodoma, kokia (pirkimo ar pardavimo) sutartis sudaryta su 1 laukelyje nurodytu rinkos dalyviu arba sandorio šalimi.

Sutarties detalės

11

Sutarties ID

Dviejų rinkos dalyvių sutarčiai priskirtas unikalus identifikavimo kodas.

12

Sutarties data

Data, kurią buvo susitarta dėl sutarties arba dėl jos pakeitimo, atšaukimo ar nutraukimo.

13

Sutarties rūšis

Sutarties rūšis.

14

Energijos produktas

Energijos produkto klasifikacija sutartos sutarties tikslais.

15

Kaina arba kainos formulė

Fiksuota kaina arba sutartyje naudojama kainos formulė.

16

Apskaičiuota nominalioji suma

Apskaičiuota nominalioji sutarties suma (jei taikytina).

17

Nominalioji valiuta

Apskaičiuotos nominaliosios sumos valiuta.

18

Bendras nominalusis sutarties kiekis

Bendras apskaičiuotas didmeninio energetikos produkto vienetų skaičius. Tai – apskaičiuotas skaičius.

19

Kiekio pasirinkimo pajėgumas

Į sutartį įtrauktų vienetų skaičius per tiekimo laiko intervalą, jei toks yra.

20

Nominalusis kiekio matavimo vienetas

18 ir 19 laukeliuose naudojamas matavimo vienetas.

21

Kiekio pasirinkimas

Kiekio klasifikacija.

22

Kiekio pasirinkimo dažnumas

Kiekio pasirinkimo dažnumas, t. y. kasdien, kas savaitę, kas mėnesį, kas sezoną, kasmet ar kitu dažnumu, jeigu tokia galimybė yra.

23

Kiekio pasirinkimo intervalai

Jei yra, kiekio pasirinkimo laiko intervalas.

Kainos indekso detalės

24

Kainos indekso rūšis

Kaina, klasifikuojama kaip fiksuota, pavienio indekso kaina (vienas pagrindinis parametras) arba sudėtinga kainos formulė (keli pagrindiniai parametrai).

25

Kainos indeksas

Indeksų, nuo kurių priklauso sutarties kaina, sąrašas. Nurodyti kiekvieno indekso pavadinimą. Jei indeksų krepšeliui nepriskirtas unikalus identifikavimo kodas, nurodomas krepšelis arba indeksas.

26

Kainos indekso rūšys

Neatidėliotinas, išankstinis, apsikeitimo, skirtumo ir t. t.

27

Kainos indekso šaltiniai

Nurodyti kiekvieno indekso paskelbimo šaltinį.

Jei indeksų krepšeliui nepriskirtas unikalus identifikavimo kodas, nurodomas krepšelis arba indeksas.

28

Pirmojo nustatymo data

Pirmojo nustatymo data – pirma visų nustatymo atvejų data.

29

Paskutiniojo nustatymo data

Paskutiniojo nustatymo data – paskutinė visų nustatymo atvejų data.

30

Nustatymo dažnumas

Nustatymo dažnumas, t. y. kasdien, kas savaitę, kas mėnesį, kas sezoną, kasmet ar kitu dažnumu.

31

Atsiskaitymo metodas

Ar pagal sutartį atsiskaitoma fiziškai, grynaisiais, abiem būdais, pasirinktinai, ar kitu būdu.

Pasirinkimo sandorio detalės

32

Pasirinkimo sandorio stilius

Nurodoma, ar pasirinkimo sandorį galima įvykdyti tik nustatytą datą (Europos, Azijos pasirinkimo sandoris), kelias iš anksto nustatytas datas (Bermudų pasirinkimo sandoris) ar bet kuriuo metu sutarties galiojimo laikotarpiu (Amerikos pasirinkimo sandoris).

33

Pasirinkimo sandorio rūšis

Nurodoma, ar pasirinkimo sandoris yra pasirinkimo pirkti, pasirinkimo parduoti, ar kitoks.

34

Pasirinkimo sandorio pirmojo įvykdymo data

Pirmojo įvykdymo data – anksčiausia visų vykdymo atvejų data.

35

Pasirinkimo sandorio paskutiniojo įvykdymo data

Paskutiniojo įvykdymo data – vėliausia visų vykdymo atvejų data.

36

Pasirinkimo sandorio vykdymo dažnumas

Kiekio pasirinkimo dažnumas, t. y. kasdien, kas savaitę, kas mėnesį, kas sezoną, kasmet ar kitu dažnumu.

37

Pasirinkimo sandorio nustatytas indeksas

Nurodyti kiekvieno indekso pavadinimą. Jei indeksų krepšeliui nepriskirtas unikalus identifikavimo kodas, nurodomas krepšelis arba indeksas.

38

Pasirinkimo sandorio nustatyto indekso rūšis

Neatidėliotinas, išankstinis, apsikeitimo, skirtumo ir t. t.

39

Pasirinkimo sandorio nustatyto indekso šaltinis

Nurodyti kiekvieno indekso fiksavimo rūšį. Jei indeksų krepšeliui nepriskirtas unikalus identifikavimo kodas, nurodomas krepšelis arba indeksas.

40

Pasirinkimo sandorio vykdymo kaina

Pasirinkimo sandorio vykdymo kaina.

Tiekimo profilis

41

Tiekimo vieta arba zona

Tiekimo vietos (-ų) arba rinkos zonos (-ų) EIC kodas (-ai).

42

Tiekimo pradžios data

Tiekimo pradžios data ir laikas. Sutarčių dėl fizinio tiekimo atveju tai būtų sutartyje nurodyta tiekimo pradžios data.

43

Tiekimo pabaigos data

Tiekimo pabaigos data ir laikas. Sutarčių dėl fizinio tiekimo atveju tai būtų sutartyje nurodyta tiekimo pabaigos data.

44

Apkrovos tipas

Tiekimo profilio identifikavimas (bazinė apkrova, piko apkrova, ne piko apkrova, valandų blokas ar kita).

Gyvavimo ciklo informacija

45

Veiksmo tipas

Pranešime pateikta informacija apie:

sutartį ir ta informacija pateikiama pirmą kartą – tokiu atveju nurodoma, kad informacija „nauja“;

sutarties, apie kurią pranešta anksčiau, duomenų pakeitimą – tokiu atveju nurodoma, kad siunčiamas „pakeitimas“;

klaidingai pateikto pranešimo panaikinimą – tokiu atveju nurodoma, kad buvo padaryta „klaida“;

esamos sutarties nutraukimą, nurodoma – „nutraukimas“.


3 lentelė

Informacija, kurią reikia pateikti apie didmeninius energetikos produktus, susijusi su elektros energijos perdavimu Pirminio paskirstymo rezultatai, perpardavimo antrinėse rinkose rezultatas ir ilgalaikių elektros energijos perdavimo teisių perdavimas

Laukelio Nr.

Laukelio identifikavimo kodas

Aprašymas

Bendri duomenys apie pirminio paskirstymo rezultatus, perpardavimą antrinėse rinkose ir teisių perdavimo ir pasiūlymo dokumentą

1

Dokumentų identifikavimo kodas

Unikalus dokumento, apie kurį teikiami laikinės sekos duomenys, identifikavimo kodas.

2

Dokumento versija

Siunčiamo dokumento versija. Dokumentas gali būti siunčiamas kelis kartus, kiekvienas perdavimas identifikuojamas pagal skirtingą versijos numerį, kuris prasideda nuo 1 ir nuosekliai didėja.

3

Dokumento rūšis

Siunčiamo dokumento rūšies kodas.

4

Siuntėjo identifikavimo kodas

Dokumentą siunčiančios ir atsakingos už jo turinį šalies identifikavimo kodas (EIC kodas).

5

Siuntėjo funkcija

Siuntėjo funkcijos identifikavimas, pvz., perdavimo sistemos operatorius, kitas informaciją teikiantis subjektas.

6

Gavėjo identifikavimo kodas

Dokumentą gaunančios šalies identifikavimo kodas.

7

Gavėjo funkcija

Gavėjo funkcijos identifikavimas.

8

Parengimo data ir laikas

Dokumento parengimo data ir laikas, pvz., kada perdavimo sistemos operatorius arba kitas informaciją teikiantis subjektas išsiunčia sandorį agentūrai.

9

Pasiūlymo laiko intervalas/taikytinas laiko intervalas

Dokumente nurodyto laikotarpio pradžios ir pabaigos data ir laikas.

10

Sritis

Dokumente nurodyta sritis.

11

Dokumento statusas (jei taikytina)

Nurodomas dokumento statusas.

Pajėgumų paskirstymo laikinė seka (pirminio paskirstymo)

12

Laikinės sekos identifikavimo kodas

Unikalus laikinės sekos egzemplioriaus identifikavimo kodas.

13

Pasiūlymo dokumento identifikavimo kodas

Dokumento, kuriame pateikti pasiūlymų arba perpardavimo pasiūlymo duomenys, identifikavimo kodas.

14

Pasiūlymo dokumento versija

Išsiųsto pasiūlymo arba perpardavimo pasiūlymo dokumento versija.

15

Pasiūlymo identifikavimo kodas

Laikinės sekos, kuri buvo panaudota pateikiant pradinį pasiūlymą arba perpardavimo pasiūlymą, identifikavimo kodas.

Unikalus numeris, kurį pasiūlymo teikėjas priskyrė pateikdamas pradinį pasiūlymą arba perpardavimo pasiūlymą. Laukelį reikia palikti tuščią, jei netaikytina.

16

Pasiūlymą teikianti šalis

Rinkos dalyvio, kuris pateikia pasiūlymą dėl pajėgumo arba perparduoto pajėgumo, identifikavimo kodas (EIC X kodas).

17

Aukciono identifikavimo kodas

Identifikavimas, susiejantis paskirstymą su aukciono vykdytojo parengtu specifikacijų rinkiniu.

18

Veiklos rūšis

Nurodomas laikinės sekos pobūdis.

19

Pristatymo zona

Zona, į kurią turi būti tiekiama elektros energija (EIC Y kodas).

20

Išsiuntimo zona

Zona, iš kurios tiekiama elektros energija (EIC Y kodas).

21

Sutarties rūšis

Nuo sutarties rūšies priklauso, kaip paskirstomi ir tvarkomi pajėgumai, pvz., dienos, savaitės, mėnesio, metų aukcionas, ilgalaikė sutartis ir t. t.

22

Sutarties identifikavimo kodas

Laikinės sekos egzemplioriaus sutarties identifikavimo kodas. Aukciono vykdytojo priskirtas unikalus numeris, kuris naudojamas, kai daroma nuoroda į šį paskirstymą.

23

Kiekio matavimo vienetas

Matavimo vienetas, kuriuo išreikštas kiekis laikinėje sekoje.

24

Valiuta (jei taikytina)

Valiuta, kuria išreikšta piniginė suma.

25

Kainos matavimo vienetas (jei taikytina)

Matavimo vienetas, kuriuo išreikšta kaina laikinėje sekoje.

26

Kreivės rūšis (jei taikytina)

Apibūdinama atitinkamai laikinei sekai numatytos kreivės rūšis, pvz., kintamo dydžio blokas arba nustatyto dydžio blokas ar punktas.

27

Klasifikavimo kategorija (jei taikytina)

Pagal rinkos taisykles nustatyta produkto kategorija.

Aukciono be pasiūlymų laikinė seka (pirminio paskirstymo)

28

Identifikavimo kodas

Laikinės sekos egzemplioriaus identifikavimo kodas.

29

Aukciono identifikavimo kodas

Aukciono, kuriame negauta pasiūlymų, identifikavimas.

30

Klasifikavimo kategorija (jei taikytina)

Pagal rinkos taisykles nustatyta produkto kategorija.

Antrinių teisių laikinė seka (antrinių teisių atveju)

31

Laikinės sekos identifikavimo kodas

Laikinės sekos egzemplioriaus identifikavimo kodas.

Tai turi būti unikalus numeris, kurį siuntėjas priskiria kiekvienai dokumento laikinei sekai.

32

Veiklos rūšis

Nurodomas laikinės sekos pobūdis, pvz., su pajėgumais susijusios teisės, pranešimas apie pajėgumų perdavimą ir t. t.

33

Pristatymo zona

Zona, į kurią turi būti tiekiama elektros energija (EIC Y kodas).

34

Išsiuntimo zona

Zona, iš kurios tiekiama elektros energija (EIC Y kodas).

35

Teisių turėtojas

Rinkos dalyvio, kuriam priklauso atitinkamos perdavimo teisės arba kuris turi teisę jomis naudotis, identifikavimo kodas (EIC X kodas).

36

Gaunanti šalis (jei taikytina)

Rinkos dalyvio, kuriam perduodamos teisės, arba už prekybą jungties pajėgumu atsakingo asmens, kurį teisių perdavėjas paskyrė teisių naudotoju, identifikavimo kodas (EIC X kodas).

37

Sutarties identifikavimo kodas

Laikinės sekos egzemplioriaus sutarties identifikavimo kodas. Perdavimo pajėgumų skirstytojo (pvz., perdavimo sistemos operatoriaus arba aukciono vykdytojo, arba skirstymo platformos) priskirtas numeris.

38

Sutarties rūšis

Nuo sutarties rūšies priklauso, kaip paskirstomi ir tvarkomi pajėgumai, pvz., dienos, savaitės, mėnesio, metų aukcionas ir t. t.

39

Ankstesnės sutarties identifikavimo kodas (jei taikytina)

Ankstesnės sutarties, pagal kurią buvo perduotos teisės, identifikavimo kodas.

40

Kiekio matavimo vienetas

Matavimo vienetas, kuriuo išreikštas kiekis laikinėje sekoje.

41

Aukciono identifikavimo kodas (jei taikytina)

Identifikavimo kodas, susiejantis su pajėgumais susijusias teises su perdavimo pajėgumų skirstytojo (pvz., perdavimo sistemos operatoriaus arba aukciono vykdytojo, arba skirstymo platformos) parengtu specifikacijų rinkiniu.

42

Valiuta (jei taikytina)

Valiuta, kuria išreikšta piniginė suma.

43

Kainos matavimo vienetas (jei taikytina)

Matavimo vienetas, kuriuo išreikšta kaina laikinėje sekoje.

44

Kreivės rūšis (jei taikytina)

Apibūdinama atitinkamai laikinei sekai numatytos kreivės rūšis, pvz., kintamo dydžio blokas arba nustatyto dydžio blokas ar punktas.

Pirminio paskirstymo ir antrinių procesų laikotarpis

45

Laiko intervalas

Ši informacija – laikotarpio, apie kurį teikiama informacija, pradžios ir pabaigos data ir laikas.

46

Suskaidymas

Suskaidymas nurodo laikotarpių, į kuriuos padalintas laiko intervalas, skaičių (ISO 8601).

Pirminio paskirstymo ir antrinių procesų intervalas

47

Pozicija

Santykinė laikotarpio pozicija intervale.

48

Kiekis

Pirminiame aukcione paskirstytas kiekis. Antrinių teisių atveju kiekio paraiškas pateikusiai šaliai priskirtas kiekis.

49

Kiekio kaina (jei taikytina)

Kiekvieno per pirminį paskirstymą paskirstyto kiekio vieneto kaina. Jei taikytina, kiekvieno antrinėje rinkoje perparduoto arba perduoto kiekio vieneto kaina.

50

Pasiūlyme nurodytas kiekis (jei taikytina)

Kiekis, nurodytas pradiniame pasiūlymo dokumente.

51

Pasiūlyme nurodyta kiekio kaina (jei taikytina)

Pradinė kiekvieno prašomo kiekio vieneto kaina, pateikta pradiniame pasiūlyme arba perpardavimo pasiūlyme.

Pirminio paskirstymo ir antrinių procesų priežastis

52

Priežasties kodas (jei taikytina)

Kodas, kuriuo nurodomas paskirstymo arba teisių statusas.

53

Priežasties tekstas (jei taikytina)

Priežasties kodo tekstinis paaiškinimas.

Pasiūlymo dokumento antraštė ir laukeliai organizuotos rinkos sistemos atveju (taikytina antrinei prekybai)

54

Subjektas

Rinkos dalyvis, kuriam pateikiamas pasiūlymas (EIC kodas).

55

Subjekto funkcija

Subjekto funkcija.

56

Dalomumas

Nurodoma, ar kiekvieną pasiūlymo elementą galima iš dalies priimti, ar ne.

57

Susijusių pasiūlymų identifikavimo kodas (jei taikytina)

Unikalus identifikavimo kodas, susietas su visais susijusiais pasiūlymais.

58

Pasiūlymų blokas

Nurodymas, kad laikotarpio vertės sudaro pasiūlymų bloką ir negali būti keičiamos.


4 lentelė

Informacija, kurią reikia pateikti apie didmeninius energetikos produktus, susijusi su dujų perdavimu

Pirminis ir antrinis dujų pajėgumų paskirstymas

Laukelio Nr.

Laukelio identifikavimo kodas

Aprašymas

Bendri pirminio paskirstymo ir antrinių procesų duomenys

1

Siuntėjo identifikavimo kodas

Šalies, kuriai priklauso dokumentas ir kuri atsakinga už jo turinį, identifikavimo kodas.

2

Organizuotos rinkos sistemos identifikavimo kodas

Organizuotos rinkos sistemos identifikavimo kodas.

3

Proceso identifikavimo kodas

Aukciono arba kito pajėgumus paskirstančio subjekto apibrėžto proceso identifikavimo kodas.

4

Dujų rūšis

Nurodoma dujų rūšis.

5

Perdavimo sandorio identifikavimo kodas

Unikalus organizuotos rinkos sistemos arba perdavimo sistemos operatoriaus priskirtas pajėgumų paskirstymo identifikavimo numeris.

6

Sukūrimo data ir laikas

Sandorio sukūrimo data ir laikas.

7

Aukciono pradžios data ir (arba) laikas

Data ir laikas, nuo kada aukcione galima teikti pasiūlymus.

8

Aukciono pabaigos data ir (arba) laikas

Data ir laikas, kada aukcionas užbaigiamas.

9

Perdavimo sandorio rūšis

Rūšis nurodo perdavimo sandorio, apie kurį reikia pranešti pagal dabar galiojančius taikytinus pramonės standartus, nurodytus sistemų sąveikos ir duomenų mainų dujų tinklo kodekse, pobūdį.

10

Pradžios data ir laikas

Perdavimo sandorio vykdymo pradžios data ir laikas.

11

Pabaigos data ir laikas

Perdavimo sandorio vykdymo pabaigos data ir laikas.

12

Siūlomi pajėgumai

Aukcione parduodamų pajėgumų kiekis, išreikštas matavimo vienetais. Reikalinga tik pasiūlymų teikimo stebėsenai.

13

Pajėgumų kategorija

Taikoma pajėgumų kategorija.

Duomenys, kuriuos reikia pateikti gyvavimo ciklo pranešime

14

Veiksmo tipas

Pranešimo, kurį reikia pateikti pagal dabar galiojančius taikytinus pramonės standartus, nurodytus sistemų sąveikos ir duomenų mainų dujų tinklo kodekse, statuso kodas.

Duomenys, kuriuos reikia pateikti kiekio ir kainos pranešime

15

Kiekis

Bendras perdavimo sandoryje paskirtų vienetų skaičius, išreikštas matavimo vienetais.

16

Matavimo vienetas

Naudojamas matavimo vienetas.

17

Valiuta

Valiuta, kuria išreikšta piniginė suma.

18

Visa kaina

Rezervinė kaina aukciono metu plius aukciono priemoka arba reguliuojamasis tarifas, jei naudotas kitas paskirstymo mechanizmas, o ne aukcionas.

19

Fiksuota arba kintama rezervinė kaina

Rezervinės kainos rūšies identifikavimas.

20

Rezervinė kaina

Rezervinės kainos aukcione identifikavimas.

21

Kainos priedas

Kainos priedo aukcione identifikavimas.

Buvimo vietos ir rinkos dalyvio identifikavimo duomenys

22

Tinklo taško identifikavimo kodas

Tinklo sistemoje pagal EIC kodą.

23

Susiejimas

Susiejimo specifikacija.

24

Kryptis

Krypties specifikacija.

25

1 perdavimo sistemos operatoriaus identifikavimo kodas

Perdavimo sistemos operatoriaus, kurio duomenys teikiami, identifikavimo kodas.

26

2 perdavimo sistemos operatoriaus identifikavimo kodas

Kito perdavimo sistemos operatoriaus (kitos sandorio šalies) identifikavimo kodas.

27

Rinkos dalyvio identifikavimo kodas

Rinkos dalyvis, kuriam skirti pajėgumai.

28

Balansavimo grupės arba portfelio kodas (jei taikytina)

Balansavimo grupė (arba, susietų produktų atveju, balansavimo grupės), kuriai priklauso ekspeditorius, arba ekspeditoriaus naudojamas portfelio kodas, jei balansavimo grupės nėra.

Duomenys, pateikiami tik antrinio paskirstymo atveju

29

Taikytina procedūra

Taikytinos procedūros specifikacija.

30

Didžiausia siūloma kaina

Didžiausia suma, kurią gavėjas pageidautų pasiūlyti, išreikšta valiuta matavimo vienetui.

31

Mažiausia siūloma kaina

Mažiausia suma, kurią perdavėjas pageidautų pasiūlyti, išreikšta valiuta matavimo vienetui.

32

Didžiausias kiekis

Didžiausias kiekis, kurį prekybos pasiūlymo rengimo metu gavėjas pageidautų įsigyti ir (arba) perdavėjas pageidautų parduoti.

33

Mažiausias kiekis

Mažiausias kiekis, kurį prekybos pasiūlymo rengimo metu gavėjas pageidautų įsigyti ir (arba) perdavėjas pageidautų parduoti.

34

Perdavimo sistemos operatoriui sumokėta kaina (pagrindinė kaina)

Taikytina tik kai yra pavedimas, išreikštas valiuta matavimo vienetui, kuris turi būti nurodytas kWh/h.

35

Kaina, kurią gavėjas moka perdavėjui

Kaina, kurią gavėjas moka perdavėjui, išreikšta valiuta matavimo vienetui, kuris turi būti nurodytas kWh/h.

36

Perdavėjo identifikavimo kodas

Rinkos dalyvis, kuris perduoda pajėgumus.

37

Gavėjo identifikavimo kodas

Rinkos dalyvis, kuris gauna pajėgumus.

Duomenų, pateikiamų tik apie pavedimus, pateiktus pirminio paskirstymo aukcionuose, laukeliai

38

Pasiūlymo ID

Informaciją teikiančio subjekto priskirtas skaitinis pasiūlymo identifikavimo kodas.

39

Aukciono etapo numeris

Sveikasis skaičius, kuris didėja kaskart, kai aukcione nepasiekiamas rezultatas ir jis vykdomas iš naujo, naudojant kitus parametrus; pradedama nuo 1. Aukcionų be privalomų etapų, pvz., kitos paros aukcionų, atveju laukelį reikia palikti tuščią.

40

Siūloma kaina

Kiekvieno pajėgumų vieneto siūloma kaina, be rezervinės kainos. Išreikšta valiuta ir matavimo vienetu.

41

Siūlomas kiekis

Kiekis, dėl kurio pateikiamas pasiūlymas, išreikštas matavimo vienetu.